فهرست مطالب

مجله علمی پزشکی جندی شاپور - سال چهارم شماره 3 (پیاپی 46، پاییز 1384)
 • سال چهارم شماره 3 (پیاپی 46، پاییز 1384)
 • 102 صفحه، بهای روی جلد: 5,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1384/11/15
 • تعداد عناوین: 13
|
 • دکتر سیدمنصور عالمشاه، دکتر عبدالهادی جهانشاهی صفحه 186
  کارگذاری کانول ورید مرکزی جهت دیالیز یا کاربرد کانولهای قطور چند مجرایی بمنظور دسترسی به سیستم گردش خون مرکزی روشی شناخته شده با عوارض متعدد مربوط به موقعیت تشریحی عناصر حیاتی موجود در مسیر دسترسی است. راه های متعددی برای ایجاد یک بستر عروقی قوی، موقت یا طولانی، مطمئن و کاربردی در راستای رسیدن به
  اهداف
  حجم قابل ملاحظه، سرعت انتقال گردشی، کمترین مقاومت کششی (جدار، حجم) وجود دارد که این دسترسی غالبا از طرق وریدهای ژگولار داخلی در گردن و قاعده گردن، تحت ترقوه ای در سینه و فمورال در ناحیه کشاله ران میسر می گردد. ورود به این راه ها مستلزم عبور از مسیر عناصر حیاتی مانند تنه شریان مجاور، رشته های عصبی، شبکه لنفاوی و عروق فرعی و حدود قفسه صدری است. لذا عوارضی چون خونریزی، هماتوم، فیستول شریانی وریدی، آنوریسم کاذب شریانی، قطع یا صدمه عصبی، پنموموتوراکس، هموتوراکس، ضایعات قلبی عروقی و آمبولی هوا را حین کارگذاری بدنبال خواهند داشت. از آنجا که علیرغم تجربه، به کارگیری سونوگرافی داپلر همزمان، انتخاب مسیر صحیح و رعایت اصول ایمنی حین کارگذاری، بروز ضایعات عصبی هنوز ممکن است اما به یقین، ضایعات شریانی به حداقل ممکن رسیده است. اکثر گزارشات موید نادر بودن آنوریسم های کاذب و شیوع بیشتر فیستولهای اکتسابی شریانی – وریدی اند. در این مقاله موردی نادر از صدمه کامل عصب راجعه و ایجاد آنوریسم کاذب قاعده شریان کاروتید مشترک راست بطور همزمان در بیمار با نارسایی مزمن کلیوی به هنگام کارگذاری کانول از طریق ورید ژگولار داخلی، معرفی و بحث می شود.
  کلیدواژگان: کانول ورید مرکزی، دیالیز، آنوریسم کاذب، صدمه عصبی، عوارض
 • نصرالله استادیان، شهنام عسگرپور صفحه 190
  هدف
  استنوز هیپرتروفیک پیلور علایم انسداد خروجی معده اغلب در اواخر دوره نوزادی و اوایل شیرخوارگی با استفراغ غیر صفراوی جهنده بروز می کند. که در صورت عدم درمان می تواند منجر به کاهش وزن و حتی مرگ بیمار منتهی گردد.
  روش بررسی
  در این مطالعه مقطعی توصیفی 40 بیمار سن 3 تا 5 ماهه که در طی سال های 1373-1379 در بیمارستان امام خمینی (ره) و ابوذر اهواز تحت عمل جراحی پیلورومیوتومی قرار گرفته بودند مورد بررسی قرار گرفتند. با کمک یافته های حاصله از پرونده های بیماران علایم بیماری قبل و بعد از عمل گردآوری گردیده اند.
  یافته ها
  شروع علایم اکثرا در 3 هفته اول بعد از تولد بوده که اکثریت بیماران در هفته اول تا پنجم بعد از تولد در بخش بستری شده بودند. شایع ترین علامت بیماری استفراغ غیر صفراوی جهنده در کلیه موارد بود. کاهش وزن در 15 درصد، یبوست در 20 درصد، علایم ریوی در 15 درصد، دهیدراتاسیون 35 موارد بود. میزان 40 درصد بیماران اختلال الکترولیتی و اسید و باز داشتند. حساسیت تشخیصی بیماری در سونوگرافی و بررسی رادیوگرافی با ماده حاجب در این بیماران حدود 100 درصد بود. اغلب بیماران بین 2-1 روز قبل از عمل و حدود 3 روز بعد از عمل جراحی مرخص شده بودند. شایع ترین عارضه بیماران استفراغ بود (30 درصد). تمام بیماران با حال عمومی خوب مرخص شدند.
  نتیجه گیری
  استنوز هیپرتروفیک پیلور در صورت تشخیص صحیح و استفاده مناسب از سونوگرافی تشخیصی و آمادگی های لازم قبل از عمل و سپس عمل جراحی پیلورمیوتومی باعث بهبودی بدون عارضه مهم در بیماران می شود.
  کلیدواژگان: استنوزهیپرتروفیک پیلور، استفراغ غیرصفراوی جهنده، پیلور میوتومی
 • میترا تدین، تهمینه صالحیان، زهرا عباسپور، محمود لطیفی صفحه 195
  هدف
  تهوع و استفراغ بارداری شایع ترین اختلال دستگاه گوارش در دوران بارداری می باشد که بیش از 85 درصد زنان باردار آنرا تجزیه می کنند. شدت آن را در افراد مختلف متفاوت است. پس از گذشت سال ها، کنترل و درمان این عوارض هنوز یکی از مهمترین مسایل مراقبت های دوران بارداری به حساب می آید.
  روش بررسی
  پژوهش حاضر یک مطالعه کارآزمایی بالینی بوده به منظور بررسی تاثیر طب فشاری و ویتامین B6 در کاهش تهوع و استفراغ دوران بارداری در زنان نخست حامله انجام گرفت. در این پژوهش زنان نخست حامله مبتلا به تهوع و استفراغ دوران بارداری با سن حاملگی 16-10 هفته انتخاب و به طور تصادفی در قالب دو گروه طب فشاری و ویتامین B6 قرار گرفتند. واحدهای پژوهش از نظر سن، شغل، میزان تحصیلات، سن بارداری، شدت تهوع و دفعات استفراغ در دو گروه همگن شدند. طول مدت درمان 4 روز بود که در گروه طب فشاری سی باند بر روی نقطه نیگان بسته می شد و در گروه ویتامین B6 روزانه یک قرص 40 میلی گرمی مصرف می نمودند. در طول مدت درمان شدت تهوع و دفعات استفراغ روزانه ثبت می شد.
  یافته ها
  بین شدت تهوع و دفعات استفراغ قبل و بعد از درمان در دو گروه مورد مطالعه تفاوت آماری معناداری مشاهده شد (P<0.001). همچنین مقایسه تعداد دفعات استفراغ در بعد از درمان در بین دو گروه تفاوت آماری معناداری را نشان نداد. از نظر شدت تهوع بین دو گروه طب فشاری و ویتامین B6 تفاوت آماری معناداری مشاهده نشد.
  نتیجه گیری
  طب فشاری نسبت به ویتامین B6 به یک اندازه بر بهبودی استفراغ بارداری موثر است و سی باند وسیله ای راحت، ارزان، در دسترس و بدون عارضه جانبی می باشد.
  کلیدواژگان: استفراغ بارداری، طب فشاری، ویتامین B6
 • رضا صالحی، اسماعیل ابراهیمی، محمدجعفر شاطرزاده صفحه 201
  هدف
  یکی از مهم ترین عوامل به وجود آورنده درد مفصل کشککی – رانی، راستای غیر طبیعی حرکت کشکک می باشد. این پدیده ناشی از عدم کنترل دقیق عصبی – عضلانی در بین عضلات پهن داخلی مایل و پهن خارجی می باشد. نسبت فعالیت الکتریکی عضله پهن داخلی مایل به پهن خارجی به عنوان شاخصی برای مقایسه افراد سالم و بیمار مطرح بوده است اما این نسبت در حرکات واکنشی کمتر مورد توجه قرار گرفته است.
  روش بررسی
  این تحقیق به صورت شبه تجربی روی یک گروه 30 نفری از افراد سالم (گروه کنترل) و یک گروه 30 نفری از بیماران مبتلا به درد مفصل کشککی – رانی (گروه مورد) انجام گردید. افراد مورد مطالعه به صورت غیر احتمالی و به روش نمونه گیری ساده انتخاب شدند و به صورت تصادفی در معرض الگوهای حرکتی مختلف قرار گرفتند. ثبت الکترومیوگرافی سطحی از عضلات پهن داخلی مایل به پهن خارجی صورت گرفت. جهت بررسی سطح فعالیت الکترومیوگرافی عضلات از شاخص NIAV استفاده شد. آزمون ها شامل انقباض ایزومتریک حداکثر عضله کوادری سپس در زاویه 60 درجه خم بودن زانو، الگوهای حرکتی فعال (شامل حرکات FSU و LSU) و الگوهای حرکتی واکنشی (شامل اغتشاش زاویه ای از مچ پا و اغتشاش از ناحیه کمر) بودند.
  یافته ها
  در افراد سالم نسبت فعالیت عضله پهن داخلی مایل به پهن خارجی در الگوهای حرکتی فعال و واکنشی از انقباض ایزومتریک بیشتر بود (P<0.05). این نسبت در فاز بالا رفتن در حرکات FSU و LSU به طور معناداری بیشتر از فاز پایین آمدن این حرکات بود. رابطه مشخصی بین نسبت فعالیت عضلات در الگوهای حرکتی مختلف بیماران به دست نیامد. مقایسه افراد سالم و بیمار نشان داد که بیشترین تفاوت در الگوهای حرکتی فعال و انقباض ایزومتریک بوده است.
  نتیجه گیری
  نسبت فعالیت عضله پهن داخلی مایل به پهن خارجی در افراد سالم بستگی به جهت و محل اعمال اغتشاش ندارد، اما در بیماران نسبت فعالیت عضله پهن داخلی مایل به پهن خارجی بستگی به جهت و محل اعمال اغتشاش دارد و در واقع Task-dependent شده است.
  کلیدواژگان: عضله پهن داخلی مایل، عضله پهن خارجی، اغتشاش تعادل، الکترومیوگرافی سطحی، کنترل عصبی، عضلانی
 • نادر صاکی، سهیلا نیک اخلاق، مهشید مدرس دزفولی صفحه 211
  مقدمه
  عفونت گوش میانی یکی از شایعترین بیماریهای دوران کودکی است. بعد از هر بار عفونت ترشح در گوش میانی برای هفته ها تا ماه ها باقی می ماند. هر چند قدمهای موثری در درمان بیماری برداشته شده است اما آمار گواه شیوع بالای آن را دارد. هدف از مطالعه حاضر تعیین میزان فراوانی بیماری در بیماری دانش آموزان مقطع کلاس اول ابتدایی مدارس سطح شهر اهواز است.
  روش بررسی
  مطالعه حاضر به صورت مقطعی توصیفی و بر اساس معاینات اتوسکپی و تمپانومتری روی 2000 دانش آموز نمونه کلاس اول ابتدایی مدارس سطح شهر اهواز انجام شده است. مدارس با روش خوشه ای ساده و نمونه های مورد نیاز از بین 27791 دانش آموز انتخاب گردیدند.
  یافته ها
  شیوع عفونت گوش میانی با ترشح حدود 11.1 درصد گزارش شد و ریسک فاکتورهای مطرح شده حاکی از فراوانی بیشتر بیماری در جنش مذکر و ماه های سرد سال است. از بین شکایت های شایع در مبتلایان، گرفتگی گوش و کاهش شنوایی به ترتیب با 18 درصد و 8 درصد شایع ترین علایم محسوب می شدند.
  نتیجه گیری
  افزایش آگاهی عمومی نسبت به اهمیت شناسایی و درمان عفونت گوش میانی خصوصا در سنین پایین باعث پیشگیری از مشکلات شنوایی یا آسیب دیدن رشد کلامی و توانایی های شناختی کودک می شود که باید مورد توجه والدین و پزشکان قرار گیرد.
  کلیدواژگان: عفونت گوش میانی با ترشح، دانش آموزان کلاس اول ابتدایی، شیوع، اهواز
 • صدیقه نوح جاه، سیدمحمود لطیفی، راضیه محمدجعفری صفحه 216
  هدف
  تا پایان دهه آینده حدود 40 میلیون زن در سرتاسر دنیا یائسگی را تجربه می کنند. یائسگی و برخی رویدادهای باروری می تواند نقش مهمی در زندگی یک زن ایفا نمایند. اگرچه سن یائسگی بر روی خطر ابتلا به بیماری ها تاثیر می گذارد، اما اطلاعات کمی در عوامل موثر بر سن یائسگی وجود دارد. این تحقیق جهت تعیین متوسط سن یائسگی و بررسی برخی فاکتورهای پیشگویی کننده سن یائسگی انجام شد.
  روش بررسی
  در یک مطالعه مقطعی تحلیلی (از مهرماه 1379 تا اسفند ماه 1380) زنان 60-40 ساله شهر اهواز مورد بررسی قرار گرفتند. این مطالعه به روش خانه به خانه انجام شد. جمع آوری اطلاعات از طریق مصاحبه و تکمیل پرسشنامه – توسط پرسشگران آموزش دیده – صورت گرفت. کلیه اطلاعات بر اساس گزارش افراد جمع آوری گردیدند. شیوه نمونه گیری به صورت تصادفی خوشه ای بود که در نهایت حدود 20-15 هزار خانوار جهت جستجوی زنان 60-40 ساله یائسه مورد پرسش قرار گرفتند. بر اساس تقسیم بندی مرکز آمار، در سرشماری ها شهر اهواز به 5 منطقه و 30 حوزه تقسیم بندی شده است. هر حوزه به عنوان یک خوشه در نظر گرفته شد و از هر خوشه 60 نمونه جمع آوری شد. نهایتا 1612 نمونه مورد بررسی قرار گرفتند. آزمون های کای دو، تی مستقل، آنالیز واریانس و همبستگی پیرسون برای تجزیه و تحلیل اطلاعات مورد استفاده قرار گرفت.
  یافته ها
  میانه سن یائسگی 48 سال بود. میانگین سن یائسگی 47.97 سال (انحراف معیار 4.17) بود. استعمال سیگار با شروع زودتر یائسگی همراه بود. حوادث زندگی (P=0.01)، سیکل های نامنظم ماهانه در سنین باروری (P<0.001) و سابقه جراحی لگنی (P<0.001) با شروع زودتر سن یائسگی ارتباط معنادار داشتند. سابقه استفاده از قرص های خوراکی، لازم دارد شیردهی و شاخص توده بدنی بیشتر از 20 با شروع دیرتر یائسگی همراه بودند (P<0.04). ارتباط معناداری بین سن منارک، وضعیت تاهل، سابقه زایمان و نوع زایمان (طبیعی، سزارین) با سن یائسگی مشاهده نشد.
  نتیجه گیری
  میانگین سن یائسگی در اهواز کمتر از گزارشات برخی کشورها بود. چنین مطالعه ای با تعداد نمونه های نسبتا بالا می تواند به عنوان پایه ای جهت مطالعات بعدی در این سنین قرار گیرد.
  کلیدواژگان: سن یائسگی، یائسگی طبیعی، هورمون درمانی جایگزینی
 • نگین هادی، نرگس رستمی گوران، پیمان جعفری صفحه 223
  هدف
  فشار خون بالا یکی از بیماری های شایع است. تحقیقات نشان داده عدم پیروی از درمان مهمترین علت کنترل ضعیف فشار خون بالا می باشد. هدف از این مطالعه تعیین عوامل وابسته به پیروی از رژیم دارویی در بیماران با فشار خون بالا مراجعه کننده به درمانگاه های سرپایی وابسته به دانشگاه می باشد.
  روش بررسی
  در یک مطالعه مقطعی با 250 بیمار از 532 بیمار مراجعه کننده به مرکز خدمات طبی درمانگاه شهید مطهری شیراز که واجد شرایط ورود به مطالعه بودند مصاحبه استاندارد انجام گرفت. اطلاعات جمع آوری شده شامل مشخصات دموگرافیک بیماران، متغیرهای وابسته به بیماری و درمان، دانش بیماران در مورد بیماری پرفشاری خون و نگرش آنان نسبت به داروهای ضد فشار خون بالا بود.
  یافته ها
  در 60.4 درصد بیماران نسبت پیروی از درمان کمتر از 90درصد بود، پیروی از درمان در افراد دارای بیمه، افراد با دانش خوب در مورد فشار خون بالا و نگرش مثبت به درمان دارویی، افرادی که بیش از 5 سال دارو مصرف می کردند و بیمارانی که با فواصل کوتاهتر به پزشک مراجعه می کردند، بهتر از سایرین بود (P<0.05). در مدل رگرسیون لجستیک چندگانه، نگرش مثبت بیماران و فواصل مراجعه به پزشک کمتر از 3 ماه دو عامل پیشگویی کننده پیروی خوب از رژیم دارویی بودند (P<0.01).
  نتیجه گیری
  پیروی دارویی در بیماران یک رفتار چند عاملی است که در آن نقش نگرش بیماران اهمیت زیادی دارد. جهت ارزیابی سایر عوامل لازم است تحقیقات بیشتری در مورد روابط پزشک و بیمار و شیوه ارایه خدمات سلامتی انجام گیرد.
  کلیدواژگان: فشار خون بالا، پیروی از رژیم دارویی، شیراز
 • جلیل بغدادچی، احمد پورعباس، فرنوش فلاح، رضا مهدوی، اکبر علی عسگرزاده، یعقوب اسدی، حسن کوشاور، مرتضی واحد جباری صفحه 230
  هدف
  نظر به نقش اساسی کارنیتین در متابولیسم اسیدهای چرب و گلوکز و با توجه به تاثیر هیپرگلیسمی و هیپرلیپیدمی در بروز عوارض مزمن دیابت (شامل آترواسکلروز، نفروپاتی، نوروپاتی و رتینوپاتی)، مطالعه حاضر با هدف تعیین سطح سرمی کارنیتین آزاد سرم در زنان دیابتیک مبتلا به عوارض مزمن در مقایسه با زنان دیابتی فاقد عوارض، صورت گرفت.
  روش بررسی
  در این مطالعه سطوح کارنیتین آزاد، گلوکز و لیپیدهای سرم در دو گروه زنان دیابتی دارای عوارض مزمن (گروه مورد) بدون عوارض مزمن (گروه شاهد) مورد ارزیابی قرار گرفتند. اندازه گیری سطح کارنیتین با استفاده از کیت آنزیماتیک و توسط اسپکتروفتومتر uv/vis، انجام شد.
  یافته ها
  میانگین و خطای معیار غلظت ال – کارنیتین آزاد سرم در گروه مورد پایین تر از گروه شاهد (به ترتیب 41.76±2.85 و 53.89±3.55 میکرومول در لیتر) بود که بر اساس آزمون تی مستقل این تفاوت از نظر آماری معنادار برآورد گردید (P<0.001).
  نتیجه گیری
  اگر چه میزان کارنیتین آزاد سرم در دو گروه در محدوده طبیعی بود و کمبود کارنیتین در دو گروه دیده نشد، پایین تر بودن میزان کارنیتین آزاد سرم در گروه مبتلا به عوارض مزمن دیابت در مقایسه با گروه بدون عوارض را می توان ناشی از تاثیر احتمالی افزایش اسیلاسیون کارنیتین، افزایش دفع ادراری اسیل کارنیتین و کاهش باز جذب کلیوی آن دانست. با توجه به این امر احتمالا در بیماران دیابتی و خصوصا مبتلایان به عوارض مزمن دیابت نیاز به کارنیتین افزایش می یابد؛ بنابراین مکمل یاری با ال – کارنیتین در بیماران دیابتی ممکن است مفید واقع شود.
  کلیدواژگان: ال، کارنیتین آزاد، دیابت نوع دوم، عوارض مزمن دیابت
 • سیدرضا سعیدیان، ابراهیم نصرالله پور، محمدحسین حقیقی زاده صفحه 237
  هدف
  بررسی رفلکس H در مواردی که مشکوک به ضایعات عصب سیاتیک هستیم بسیار مفید است و حتی می تواند اطلاعات دقیقتری نسبت به سرعت هدایت عصبی فراهم آورد.
  روش بررسی
  طی یک مطالعه مقطعی توصیفی، 15 بیمار در دسترس که به دلیل فلج اندام تحتانی پس از تزریق در ناحیه باسن طی چهار سال مراجعه نموده بودند، تحت بررسی قرار گرفتند. از نظر تاریخچه ابتلا به بیماری های روماتیسمی، دیابت و کمردرد و درد انتشاری به اندام تحتانی مورد سوال و معاینه قرار گرفتند. پس از انجام آزمایشات شمارش گلبولی، سرعت رسوب گلبول های قرمز، قند خون ناشتا و بررسی کمری، چنانچه علت دیگری به جز تزریق برای ضعف اندام تحتانی آن یافت نمی گردید در مطالعه وارد می شد. در پایان هفته سوم پس از تزریق عضلانی، سرعت هدایت عصب تیبیال و پرونئال عمقی و رفلکس H از هر دو پا و الکترومیوگرافی از عضلات درشت نی قدامی و خلفی و دو قلوی ساق پا و سرینی بزرگ و عضلات پارااسپینال کمری در ناحیه L 5+4، S1 به عمل آمد. چنانچه فعالیت خود به خودی در عضلات سرینی و پارااسپینال به نفع تشخیص بیماری ها و رادیکولوپاتی کمری وجود داشت، آن بیمار از روند تحقیق کنار گذاشته می شد.
  یافته ها
  سرعت عصب پرونئال عمقی در 11 بیمار و در عصب تیبیال در 3 بیمار کمتر از 40 متر در ثانیه رسیده بود و اختلال در ثبت و تاخیر رفلکس H در 7 بیمار مشهود بود.
  نتیجه گیری
  اختلال رفلکس H علامتی حساس تر از کاهش سرعت هدایت عصب تیبیال عمقی در ضایعات عصب سیاتیک به دنبال تزریق در باسن می باشد.
  کلیدواژگان: رفلکس H، عصب سیاتیک، الکترومیوگرافی، هدایت عصب، تزریق درون باسن
 • مهرداد روغنی، توراندخت بلوچ نژاد مجرد، فرشاد روغنی دهکردی، قربانعلی رحیمیان صفحه 243
  هدف
  هیپرآلژزی یکی از علایم بارز نوروپاتی ناشی از دیابت قندی محسوب می شود که بر کیفیت زندگی افراد مبتلا تاثیر دارد. با توجه به وجود شواهد تحقیقاتی مبنی بر اثر ضد دیابتی و ضد درد میوه گیاه فلفل، در این بررسی اثر ضد درد تجویز خوراکی فلفل در موش های صحرایی نر مبتلا به دیابت قندی القا شده توسط استرپتوزوتوسین در مراحل حاد و مزمن در آزمون فرمالین مورد ارزیابی قرار گرفت.
  روش بررسی
  در این مطالعه تجربی 48 موش صحرایی نژاد ویستار به طور تصادفی به 6 گروه کنترل، کنترل تحت تیمار با فلفل، کنترل دریافت کننده سدیم سالیسیلات، دیابتی، دیابتی دریافت کننده سدیم سالیسیلات (کنترل مثبت). و دیابتی تیمار شده با فلفل تقسیم بندی شدند.
  یافته ها
  نمرات درد در موش های دیابتی پس از گذشت یک ماه در دو فاز حاد و مزمن به دنبال تجویز کف پایی فرمالین بیشتر از موش های کنترل بود. درمان با فلفل به مدت یک ماه موجب کاهش معنادار در نمرات درد در یک ساعت در مقایسه با گروه دیابتی در مراحل حاد و مزمن آزمایش شد. ضمنا با تجویز سدیم سالیسیلات به موش های کنترل و دیابتی، کاهش معنادار در نمره درد فقط در مرحله مزمن (دوم) آزمون فرمالین وجود داشت. از طرف دیگر کاهش معنادار در نمرات درد در گروه کنترل تیمار شده با فلفل در مقایسه با گروه کنترل در هر دو فاز حاد و مزمن آزمون فرمالین مشاهده گردید. ضمنا مصرف فلفل تاثیری بر قند خون موشها نداشته است.
  نتیجه گیری
  تجویز خوراکی میوه گیاه فلفل به مدت یک ماه موجب کاهش چشمگیر میزان احساس درد در مدل تجربی دیابت قندی القا شده توسط استرپتوزوتوسین می گردد و این موضوع نیاز به بررسی بیشتر در بیماران دیابتی خواهد داشت.
  کلیدواژگان: فلفل، دیابت قندی، درد، آزمون فرمالین، موش صحرایی
 • نعمت الله جعفرزاده، افشین تکدستان، حبیب واحدی صفحه 250
  هدف
  هدف از این تحقیق اندازه گیری میزان سالمونلا در لجن خروجی از هاضم های بی هوازی تصفیه فاضلاب شهری به عنوان یک شاخص بهداشتی در کاربرد لجن فاضلاب و مقایسه آن با استانداردهای ایران و جهان بود.
  روش بررسی
  در این مطالعه مقطعی تحلیلی از لجن هضم شده تصفیه خانه های فاضلاب شماره یک و شاهین شهر اصفهان به صورت ادواری نمونه برداری شد و شمارش سالمونلا طبق روش ارایه شده از سوی انجمن بهداشت عمومی امریکا و سازمان حفاظت محیط زیست امریکا سال 1992 روی هر نمونه انجام شد.
  یافته ها
  میانگین تعداد سالمونلا در لجن هضم شده تصفیه خانه شماره یک و شاهین شهر بر حسب روش بیشترین تعداد احتمالی به ترتیب 24 و 11 عدد در هر 4 گرم از جامدات خشک لجن بود. نتایج حاصل از آزمون همبستگی پیرسون نشان داد که بین درصد کاهش جامدات فرار (مواد آلی) و سالمونلا در لجن هضم شده تصفیه خانه شماره یک (P<0.009 و r=0.9207) و در لجن هضم شده تصفیه خانه شاهین شهر (P<0.001 و r=0.9889) همبستگی آماری معناداری وجود دارد.
  نتیجه گیری
  از یافته های این مطالعه می توان نتیجه گرفت که با کاهش جامدات فرار، احتمالا میزان سالمونلای بیشتری کاهش می یابد. هیچ کدام از دو تصفیه خانه، استاندارد پیشنهاد شده توسط سازمان حفاظت محیط زیست آمریکا برای لجن مصرفی در کشاورزی را تامین نکرده بودند.
  کلیدواژگان: لجن هضم شده، سالمونلا، جامدات فرار
 • سیدمحمد سیدغفاری دزفولی، اشرف تشکری، آنیتا علاقمند صفحه 255
  هدف
  افسردگی یکی از شایع ترین اختلالات روانپزشکی به ویژه در زنان است. افسردگی مادر به علل مختلف می تواند فرزندان را نیز متاثر سازد. این مطالعه با هدف ارزیابی شدت علایم افسردگی در فرزندان مادران مبتلا به اختلال افسردگی عمده صورت گرفت.
  روش بررسی
  طی یک مطالعه مقطعی تحلیلی تعداد 50 نمونه از زنان مبتلا به اختلال افسردگی عمده که فرزندان 14-11 ساله داشتند، به شیوه نمونه گیری غیر تصادفی ساده انتخاب شدند. جهت ارزیابی افسردگی کودکان از پرسشنامه کوتاه افسردگی کودکان (CDS.A) استفاده شد.
  یافته ها
  علایم افسردگی در فرزندان مادران افسرده نسبت به جمعیت عمومی بیشتر بود (P<0.05). ضمنا شروع افسردگی مادر قبل از 30 سالگی، عود کننده بودن آن و مدت بیشتر از 10 سال، علایم افسردگی را در فرزندان افزایش می دهد. تفاوت معناداری بین نمرات پسران و دختران وجود نداشت.
  نتیجه گیری
  نتایج این مطالعه موید نقش احتمالی وراثت و محیط در افسردگی کودکان است. بنابراین پیشنهاد می شود فرزندان کلیه مادران مبتلا به اختلال افسردگی عمده به ویژه با سن شروع پایین، مدت زمان طولانی تر و عود کننده بودن اختلال از لحاظ ابتلا به افسردگی بررسی شوند.
  کلیدواژگان: علائم افسردگی، فرزندان، مادران افسرده، اختلال افسردگی عمده
 • محمدرضا دادفر، نپتون عماد مستوفی صفحه 262
  میلولیپوم غده فوق کلیوی از تومورهای خوش خیم و نادر غده فوق کلیوی است که در بررسی میکروسکوپیک با وجود بافت چربی و عناصر مشابه مغز استخوان در غده فوق کلیوی مشخص می شود. بیمار مرد جوان 18 ساله ای بود که به دلیل وجود توده شکمی به بخش کلیه و مجاری ادراری بیمارستان امام خمینی اهواز مراجعه کرده بود. وی از درد و احساس پری در نیمه راست شکم و افزایش حجم شکم شاکی بود و اظهار می نمود که علایم فوق از دو هفته قبل شروع شده و به تدریج در حال افزایش است. در سونوگرافی انجام شده توده جامد با اکو ناهمگن در محل غده فوق کلیوی راست مشاهده شد. علیرغم ندرت میلولیپوم غده فوق کلیوی در هنگام مواجهه با هر مورد توده بدون عملکرد باید احتمال وجود این غده مدنظر باشد. همچنین تفسیر دقیق یافته های رادیولوژیک و رد بدخیمی می تواند در تصمیم گیری جهت ضرورت انجام جراحی بسیار مفید باشد.
  کلیدواژگان: تومور خوش خیم غده فوق کلیوی، میلولیپوم غده فوق کلیوی
|
 • Alamsha S. M, Jahanshahi A. H Page 186
  Central vein catheterization for providing an efficient access for haemodialysis, is a known procedure with many complications. In order to constructing a good circulatory access, temporary or long lasting one, we would be able to use trans jugular, subclavian or femoral vein roots. Inserting the catheter through these ways to access the central circulation necessitates passing through the vital anatomical elements as arteries, nerves, lymphatics and relative vessels that contain possibility of predisposing to complications such as bleeding, hematoma, arterio-venous fstula, pseudoaneurysm, nerve bandle injury, hemo-pneumothorax, cardio-conductive disability or air embolism. Most of these complications are directly related to the capability of introducers. Today, cannulation with the guide of radiologic facilities or ultrasonography could be able to eliminate the complications. Progressive hematoma due to arterial puncture and bleeding are the most common early complications and so common carotid artery and its branches, subclavian artery and neighboring branches are the most involved elements. Pseudoaneurysms, arterio-venous fistulas and also nerve injuries are rarely reported as late complications. The most dangerous is pseudoaneurysm that potentially endangers the patient because of compressing effect on vital organs. This paper reports a rare primary nerve injury which was accompanied by a rare positional pseudoaneurysm in the proximal base of common carotid artery produced by indwelling central vein catheter for hemodialysis via right internal jugular vein.
 • Ostadian N., Askarpour Sh Page 190
  Hypertrophic pyloric stenosis with signs and symptoms of gastric outlet obstruction (for example projectile non-bilious vomiting) occur in late neonatal and early infantile periods and if not treated can lead to other complications such as weight loss and death. Data for this cross-sectional retrospective study were collected from files of 40 patients (aged between 3 to 5 weeks) who were operated on by pyloromyotomy procedure in Emam Khomeiny and Abouzar hospitals (Ahwaz) during 1373-1379. In most patients symptoms occur in the third week of life and hospitalised in the third to fifth week of their lives. All these patients were presented with projectile non bilious vomiting (100%), other symptoms included acid-base abnormality (50 %), electrolyte abnormality (40 %), dehydration (35%), constipation (20%), respiratory problem (15%) and weight loss (15%). Sensitivity of sonography and contrast study in detection of the abnormality was almost 100%. Most of the patients were hospitalised 1 to 2 days before operation and discharged 3days after operation. Most common post-operative complication was vomiting in 30% of cases which were treated by conservative management.Early diagnosis and treatment of hypertrophic pyloric stenosis can prevent the development of serious complications.
 • Tadayon M., Salhian T., Abbaspoor Z., Latifi M Page 195
  Although nausea and vomiting are the most common disorders that start in the early weeks of pregnancy.Despite the fact that various physical and drug interventions have been attempted, non has proved to be universally accepted as the standard treatment. The aim of this study was, therefore, to compare the effectiveness of acupressure with vitamin B6 (pyridoxine) in reducing the severity of nausea and vomiting among pregnant women.In this clinical intervention study 100 primigravida women with nausea and vomiting and gestation age of 10-16 weeks were randomly selected and divided in two groups. Age, BMI, profession, education, severity of nausea was matched both groups. Treatment with acupressure or pyridoxine was carried out for four days. In the acupressure group, sea bands were placed on Nigan (p6) point on hands. While in the pyridoxine group 40 mg B6 tablet was administered daily. Nausea scores and frequency of vomiting decreased significantly (p<0.001) after treatment in both groups. Acupressure was more effective in reducing the frequency of vomiting (p<0.05). However, there was no significant difference in the severity of vomiting between treatment groups. Both acupressure and vitamin B6 are effective in reducing in reducing pregnancy-induced nausea and vomiting. However, because sea–bands are more economical, are free of side effects and more efficient in reducing the frequency of vomiting therefove are preferable in controlling nausea and vomiting during pregnancy.
 • Salehi R., Ebrahimi E., Shaterzadeh Mj Page 201
  Patellar maltracking is one of the main causes of patellofemoral joint pain. This tracking dysfunction is mainly due to lock of a precise neuromuscular control between two parts of quadriceps muscle vastus medialis oblique (VMO) and vastus lateralis (VL). The ratio between electrical activity VMO/VL muscles is considered as an index for comparison between normal subjects and with those with patellofemoral pain. The purposes of this study are to compare the VMO/VL activity ratio in active and reactive movement patterns.This quasi-experimental study was conducted on a group of 30 healthy men as a control group and 30 patients with patellofemoral pain as an experimental group. These two groups were non-probably assigned, conveniently sampled and randomly asked to perform movement patterns test. During these tests, electromyographic activity of the muscles were normalized and integrated to absolute values. Movement pattern tests include maximum isometric contraction of quadriceps muscle at 60 degree of knee flexion; active movement patterns consist of forward step up (FSU) and lateral step up (LSU), and reactive movement patterns that consist of angular perturbation of ankle and perturbation of waist.in healthy subjects VMO/VL ratio in active and reactive movement patterns was significantly greater than isometric contraction (P<0.05). Also this ratio was significantly greater in upward phase of FSU and LSU compared to downward phase. There was no precise and clear relationship between muscle activity ratios in different movement patterns. Comparison between control and experimental groups revealed the greatest significant difference only in active and isometric movement patterns.results indicate that VMO/VL activity ratio in normal patients has no relationship with the direction and location of perturbation but conversely is task-dependent to direction and location of perturbation in patients with patellofemoral pain.
 • Saki N., Nikakhlagh S., Modaress Dm Page 211
  Otitis media is the most frequent illness resulting in office visits to physicians who care for children. After every episode of the acute infection, effusion persists in the middle ear for weeks to months. The pathophysiology of otitis media has been linked with abnormalities of Eustachian tube function. If left untreated, otitis media with effusion can predispose to hearing loss, adversely affects cognitive linguistic and auditory development as well as reduces the communicative skills. The aim of the present study was to estimate the prevalence of otitis media among primary school students in Ahwaz schools.A one-year study (1996 –1997) was conducted on 27791 primary school students, who were randomly selected from all areas of Ahwaz schools, and were examined by otoscopic and audiometric methods. The incidence of otitis media with effusion was 11.1%. The risk factor was male gender and occurred predominantly during Winter months. The adverse effects of otitis media with effusion on hearing and on the development of cognitive, linguistic, auditive and communicative skills are of concern to parents and physicians alike.
 • Nouhjah S., Latifi.Sm, Mohammad Jafari R Page 216
  Over the next decade approximately 40 million women will experience menopause. Menopause and many reproductive events can play essential roles in women's life. Although the timing of menopause affects on long–term disease risk, little is known about factors that affect this timing. The aim of the study was to identify the mean age of menopause and determinant factors.In this cross-sectional study, 1612 cases of menopausal women in the age range of 40-60 years were the subjects of this study house by house from 2001 to 2002 in Ahwaz (centre of Khozestan province of Iran). The instruments for data collection were by self-report, interview and filling a questionnaire by trained personnel. Approximately 20 thousand families were searched for allocation of women at menopausal age. Based on statistic centre report Ahwaz City is divided into 30 clusters. Finally 60 cases (totally 1612 cases) from each cluster were selected. The data were analysed by Chi-square, means comparison tests (t-test, ANOVA) and correlation tests.Overall median age at natural menopause was 48  4.17 years. The results of the present study showed that smoking was associated with earlier age at menopause. Life events, irregular menstrual cycles in reproductive ages, history of pelvic surgery were associated with earlier natural menopause (p<0.02). While prior use of HD (high dose ocp), lactation, BMI>20 were associated with later age at natural menopause (p<0.04). There were no significant associations among age at menarche, marital status, kind of delivery (normal delivery or C/S) and age at menopause after adjustment for multiple factors.Mean age at menopause in Ahwaz is less than some international reports. This study showed that life events,irregular menstural cycle, prior use of HD,BMI and history of pelvic surgery significantly influence the natural age of menopause.
 • Hadi N., Rostami-Gorani N., Jaffari P Page 223
  Hypertension is one of the most prevalent chronic diseases. Previous studies showed that non-compliance to medications is the most important reason for poor controlled hypertension. The objective of this study was to determine the factors which associated with non-compliance among hypertensive patients registered in our out-patient clinic.
  Method
  This study was undertaken among selected patients from a total of 532 hypertensive patients attending the health care centre of Shaheed Motahari in Shiraz. A standard interview was conducted with 250 patients who met our study inclusion criteria. The data collection included information about sociodemographic variables, variables related to disease and treatment,and patient's knowledge and attitudes.The result showed that 60.4% of the patients had less than 90 % compliance. Medication compliance was better among patients who were above 50 years old, had insurance coverage, had a good knowledge about hypertension and had positive attitude toward antihypertensive drugs, have taken drugs more than 5 years and interval between their visit to physician was less than 3 months (p<0.05). Multiple logistic regression analysis showed that positive attitude toward antihypertensive drugs and interval between visits to the physician of less than 3 months were two independent predictors of compliance (p<0.01).Patient medication compliance is a multi-factoral behaviour, in which the role of patient's attitude is very important. For assessment the other factors, it is necessary to conduct further researches on patients –physician relationship and the way of providing health care to patients.
 • Baghdadchi J., Poorabbas A., Fallah F., Mahdavi R., Aliaskarzadeh A., Asady Y., Koushavar H., Vahed Jabari M Page 230
  L-carnitine plays an important role in fatty acids and glucose metabolism. On the other hand, hyperglycaemia and hyper-lipidemia are two independent risk factors in development of diabetes complications such as atherosclerosis, nephropathy, neuropathy and retinopathy. The aim of the present study was to compare the serum free L-carnitine level in diabetic women with and without diabetes complications. In this case-control study, 17 diabetic women with complications (cases) and 17 control diabetic women without any complications were the subjects of this study. Assessment of free L-carnitine level was made using enzymatic kit and uv/vis spectrophotometer.The results showed that although the serum free carnitine levels was within the normal range in both groups and carnitine deficiency was not seen in any of these groups, the overall mean serum free L-carnitine concentration in the case group was significantly lower than that in the control group (41.76±2.85vs. 53.89±3.55μmol/L, respectively (p<0.001). The finding from this study suggest that the lower serum L-carnitine level measured in the complicated group might be due to increased L-carnitine acylation, increased acyl-carnitine excretion, or its decreased renal re-absorption. This difference may be the result of rising in the L-carnitine requirement in diabetic patients with diabetic complications. Based on these results, carnitine supplementation might be useful in diabetic patients, especially in those with diabetes complications.
 • Saeidian Sr, Nasrollahpoor E., Haghighi Zadeh Page 237
  Disturbances in sciatic nerves following gluteal injection can lead to varim complications Identification of these disturbances are important in planning treatments and prevention of complications The aim of this study was therefore to evaluate the sensitivity and usefulness of H. reflex as method for disturbance in sciatic nerve injection palsies following gluteal injections. during a prospective critical study in 4 years, fifteen patients whom suffered from lower extremity paralysis following gluteal injection underwent electrodiagnostic evaluation. After a full-history taking, physical examination and investigation in order to exclude other causes of lower extremity weakness, complete blood count, erythrocyte sedimentation rate and fasting blood sugar, and MRI study of lumbosacral spine were assessed and patients who suffered from lower extremity paralysis three weeks after a gluteal injection were selected for our study. For this purpose, tibial and deep peroneal NCV and tibial H reflexes of both lower extremities at room temprature were recorded. Patients underwent electromyographic examination of extensor digitorum brevis, tibialis anterior and posterior, gastrocnemus, gluteus maximus and paraspinal muscles in L4, L5 and S1 levels to exclude lumbosacrol radiculopathies.. The results showed that peroneal nerve conduction velocity less than 40 m/s were recorded in eleven patients. But, only three patients had tibial nerve conduction decrement less than 40 m/s. Seven patients had H. reflex disturbances (absent or increased H reflex latency) Measurement of H reflexes disturbances is a more sensitive method in meeting of electrodiagnostic criteria than tibial NCV method for detection of disturbances in sciatic nerve palsies following gluteal injection.
 • Roghani M., Baluchnejadmojarad T., Roghani Dehkordi F., Rahimian G. A Page 243
  Hyperalgesia is one of the major symptoms of diabetic neuropathy and could affect the quality of patient's lives. On the other hand, pepper has been reported to have both an anti-diabetic and an analgesic property. This study was therefore carried out to evaluate its possible role in controlling pain in diabetes in an experimental model of streptozotocin-induced diabetic in rat. For this purpose, the rats were randomly divided into six groups control, pepper-treated control, salicylate-treated control, diabetic, salicylate-treated diabetic (positive control), and pepper-treated diabetic groups. Pepper was administered via mixing in the normal food, and at the end of the experimental period of one month, the nociceptive responses was evaluated in both acute and chronic phases by standard formalin test. The results showed that there was a significant increase in the pain scores in both acute and chronic phases in control diabetic rats,. Administration of pepper for significantly reduced the pain scores in both phases of the test. In contrast, sodium salicylate, as positive control, only reduced the chronic phase of pain scores.Taken together, the results form this study showed that prolonged orally administered pepper seems to attenuated nocicpetive responses through central and peripheral mechanisms in streptozotocin-induced diabetes is rats. Further studies are neede in order to assess this effect in diabetic patients.
 • Jafarzadeh N., Takdstan A., Vahedi H. Page 250
  In some part of Iran such Isfahan province some farmers tend to use the digested sludge as soil conditioner or fertilizer, and some of the mentioned sludge may content of pathogenic bacterial agents, such as Salmonella. The aim of the present study was therefore, to assess level of contamination by Salmonella products of which are used solely for agricultural purposes.
  Methods
  Periodic sampling and counting of the level of Salmonella were according to the method presented by American Public Health Association (APHA) and the United State Environmental Protection Agency (EPA).
  Results
  The results showed that the average number of Salmonella in the digested sludge of waste water treatment plant number 1 and Shahinshar, based of the most probable number were 24 and 11 per 4g dried sludge solids, respectively, and were higher than the standard 3 per 4g of dried sludge solids. Hence none of these two plants satisfied U.S. Government Environmental Protection Agency, for use of the sludge in agricultural works. The results taking from statistical analyese using Pearson’s correlation coefficien showed that there was a meaningful relationship berween the percentage of reduction of stabilized sludge (organic materials) and Salmonella for plant number 1 (p=0.009 and r =0.9907) and Shahin-Shar digested sludge (p=0.001 and r =0.9885).
  Conclusion
  These results suggest the greater reduction of the volatile solids correlates with larger reduction in the level of Salmonella.
 • Seyed Ghaffari Dezfuli S. M, Tashakori A., Alaghemand A Page 255
  Depression is the most frequent mental disorder especially in women. Furthermore, maternal depression can affect their offspring. The aim of the present study was to assess the severity of depressive symptoms in offspring of depressed women. This analytical-descriptive study was conducted by on easy sampling. For this purpose, fifty women with major depressive disorder with 11–14 years old children were selected. CDS-A inventory was used as the tool for assessment. Fifty children completed this questionnaire. The results showed the severity of symptoms in offspring of mothers with major depression was higher than general population (p<0.05). In addition, severity of depressive symptoms among children of depressed mothers was correlated positively when maternal depression was recurrent, age of onset was before 30 years and its duration was more than 10 years. There was no significant difference between male and female among severity of depressive symptoms. The results from this study indicate that genetic and environmental basis is basis for childhood depression. Therefore evaluation of children of depressed mothers is recommended especially in chronic, recurrent and early onset depression.
 • Dadfar M Page 262
  Adrenal myelolipoma is a benign tumour which has been reported very rarely in the literature. The main characteristics of this tumour is presence of bone marrow and fatty elements in the resected adrenal tissues. There is only about 100 reported cases of such tumours published in the literature and this is the first reported case in our university.In this report the clinical presentation and hospital course of a case of this tumour, together with imaging and laboratory findings and outcome of surgical intervention is reported.Our patient was a-18 year old young man with a large palpable mass in the right side of abdomen. He had a long past history of chronic anaemia which was treated as thalasemia major. After full laboratory and imaging studies, the patient was operated upon and a large mass in adrenal was resected safely. The pathological report showed adrenal myelolipoma. The patient was discharged in full recovery, good general health and behaved very well in later follow up visits.