فهرست مطالب

طب نظامی - سال دوازدهم شماره 1 (پیاپی 43، بهار 1389)
 • سال دوازدهم شماره 1 (پیاپی 43، بهار 1389)
 • تاریخ انتشار: 1389/02/15
 • تعداد عناوین: 10
|
 • نوشین بیات، زهرا حاجی امینی*، غلامحسین علیشیری، عباس عبادی، مهدی پایدار، اکرم پرنده صفحه 1
  اهداف

  این مطالعه به منظور بررسی عوامل خطر کاهش تراکم استخوان در زنان پرمنوپوز مراجعه کننده به مرکز سنجش تراکم استخوان بیمارستان بقیه الله (عج) انجام شده است.

  مواد و روش ها

  در یک مطالعه توصیفی – مقطعی تعداد 644 زن پرمنوپوز از مراجعین به مرکز سنجش تراکم استخوان بیمارستان بقیه الله (عج) تهران مورد بررسی قرار گرفتند. سپس بر اساس نتایج سنجش تراکم استخوان افراد به دو گروه کاهش تراکم استخوان (مورد) و تراکم استخوان طبیعی (شاهد) تقسیم شدند و اطلاعات مربوط به عوامل خطرساز کاهش تراکم استخوان توسط پرسشنامه استاندارد کانادایی استئوپروز برای افراد تکمیل و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

  یافته ها

  میزان استئوپروز در فمور یا ستون فقرات 9/8% و میزان استئوپنی در این نواحی 4/53% بدست آمد. از بین عوامل خطر ساز، کمبود مصرف کلسیم، عدم تحمل لاکتوز، سابقه مصرف دارو های کورتیکواستروئید، متوتروکسات، ضد تشنج، بیماری های آرتریت روماتوئید، پرکاری تیروئید، تالاسمی مینور و وزن زیر 58 کیلوگرم بین دو گروه مورد و شاهد اختلاف معنی داری وجود داشت.

  نتیجه گیری

  با توجه به عوامل خطر کاهش تراکم استخوان در خانم های پرمنوپوز، تبیین تدابیر لازم حین درمان و مراقبت از این بیماران به منظور پیشگیری از کاهش تراکم استخوان ضروری می باشد.

  کلیدواژگان: تراکم استخوان، استئوپروز، استئوپنی، زنان پرمنوپوز و عوامل خطر
 • عباس عبادی، فضل الله احمدی، مصطفی قانعی، انوشیروان کاظم نژاد صفحه 7
  مقدمه
  عوارض دیررس مواجهه با گاز خردل، مصدومین را دچار بیماری های مزمن می کند. یکی از مفاهیم بسیار مهم در بیماران مزمن، کیفیت زندگی است. از طرفی آنچه که به عنوان کیفیت زندگی در یک فرهنگ تعریف می شود، ممکن است با سایر فرهنگ ها کاملا متفاوت باشد
  هدف
  در یک مطالعه توصیفی با رویکرد کیفی و با هدف تبیین مفهوم و عناصر سازنده کیفیت زندگی در مصدومین شیمیایی با گاز خردل انجام شد،
  مواد و روش ها
  با استفاده از نمونه گیری مبتنی بر هدف با 20 مصدوم شیمیایی مرد و زن(نظامی و غیر نظامی)که در فاز مزمن بیماری بودند، مصاحبه های انفرادی نیمه ساختاردار و بحث در گروه متمرکز انجام گردید. داده ها با روش تحلیل محتوی آنالیز و مفاهیم کلیدی استخراج گردید.
  یافته ها
  نتایج بررسی نشان می دهد که کیفیت زندگی یک مفهوم نسبی متاثر از ماهیت بیماری(سلامت جسمانی، روانی، عاطفی و اجتماعی)، مفهوم تندرستی(صحت و کار آمدی فردی و رفاه و آسایش) و عوامل سازگاری است.
  نتیجه گیری
  در نهایت با توجه به یافته های این مطالعه باید در اندازه گیری کیفیت زندگی این گروه از بیماران به عناصر سازنده آن و ویژگی های فرهنگی مصدومین توجه داشت و ابزارهایی روا و پایایی برای این گروه تدارک دید.
  کلیدواژگان: مصدومین شیمیایی، کیفیت زندگی، بیماری مزمن، مطالعه کیفی
 • محمد قاسمی، غلامحسین علیشیری، مریم رضایی، حسین کشاورز، مرتضی ایزدی، علی غنجال صفحه 13
  هدف

  این مطالعه با هدف بررسی میزان درصد نقص عضو تعلق گرفته در یک کمیسیون عالی پزشکی نظامی اجرا گردید.

  مواد و روش ها

  در این مطالعه تحلیلی مقطعی تمامی پرونده های مربوط به مراجعین متقاضی تعیین غرامت و درصد جانبازی در سال 85 وارد مطالعه شدند. پس از جمع آوری داده ها، در صد نقص عضو دائم در هر پرونده به روش AMA محاسبه گردید و مقایسه ای بین دو روش با هم صورت پذیرفت.

  یافته ها

  در بین 619 پرونده مورد مطالعه، میانگین درصد تعلق گرفته در مراجعین به کمیسیون در بین گروه های مختلف سنی، گروه های مختلف سابقه کار جنسیت، وضعیتهای مختلف استخدامی و نیروهای مختلف خدمت تفاوت آماری نداشت. میانگین درصد نقص عضو تعلق گرفته در کمیسیون عالی پزشکی به طور معنی داری بیشتر از میانگین درصد نقص عضو محاسبه شده به روش AMA بود(p<0.05).

  نتیجه گیری

  در این کمیسیون، محاسبه ها منطبق بر ضوابط و تا حدودی متفاوت از AMA است. لزوم هماهنگ نمودن بیشتر پزشکان همکار و مشاور و تدوین دستور العمل واحد و در نظر نگرفتن شدت رخداد منجر به حادثه از مواردی است که لازم است مورد بازنگری قرار گیرند.

  کلیدواژگان: قص عضو دائم، کمیسیون عالی پزشکی، راهنمای AMA
 • احسان تیمورزاده، احمد عامریون، عبدالرضا دلاوری صفحه 19
  اهداف
  این مطالعه به منظور بررسی میزان آمادگی 3 بیمارستان مرزی نظامی کشور در رویارویی با بحران انجام پذیرفت.
  روش ها
  این مطالعه به روش توصیفی – مقطعی و در سال 1387 انجام پذیرفت. در این مطالعه داده ها با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته که پایایی آن از طریق آزمون آلفای کرونباخ(6/90 =α) مورد تایید قرار گرفت، جمع آوری گردید و در نهایت با استفاده از روش های آماری توصیفی (جداول توزیع فراوانی، میانگین و...) مورد تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  به طور کلی از مجموع 11 بعد مورد بررسی در بیمارستانهای منتخب به ترتیب، بیمارستان واقع در آذربایجان غربی(بیمارستان الف) با کسب امتیاز میانگین 1/87 درصد، بیشترین آمادگی در رویارویی با بحران و بیمارستان واقع در استان خوزستان (بیمارستان ب) با کسب 59/77 درصد و درنهایت بیمارستان واقع در استان خراسان رضوی(بیمارستان ج) با کسب 01/70 درصد در جایگاه های بعدی قرار داشتند. درکل میانگین امتیازات آمادگی در رویارویی با بحران در 3 بیمارستان مورد بررسی 23/78 درصد بود.
  نتیجه گیری
  میزان آمادگی بیمارستانها به طور میانگین در بیشتر ابعاد (7 بعد از11بعد) در وضعیت خوب و تنها در ابعاد پاسخگویی به نیاز مصدومین، اجرای مانور، پذیرش و انتقال و ترخیص مصدومین در وضعیت متوسط قرار داشت. و درکل در تمامی ابعاد بیمارستانهای مورد مطالعه در وضعیت مناسبی قرار داشتند.
  کلیدواژگان: آمادگی، بیمارستان مرزی، بحران
 • بتول نحریر، عباس عبادی، شهرام توفیقی، علی اکبر کریمی زارچی صفحه 23
  مقدمه
  تعهد سازمانی و رضایت شغلی دو عامل مهم در پیشگویی و درک رفتار سازمانی می باشد که بررسی آن به سرپرستان کمک می کند تا مشکلات بالقوه را شناسایی کنند. پرسنل شاغل در یک سازمان شاخص سنجش میزان برتری آن سازمان می باشد. این مطالعه با هدف بررسی ارتباط رضایت شغلی و تعهد سازمانی در پرستاران شاغل انجام گردید.
  مواد و روش کار
  در یک مطالعه توصیفی – همبستگی 132 پرستار با مدرک فوق دیپلم به بالا، عضویت رسمی و حداقل سه سال سابقه کار شرکت داشتند. گردآوری داده ها با پرسشنامه های رضایت شغلی لوتانز و تعهد سازمانی آلن و می یر بود.
  نتایج
  17/43 % پرستاران رضایت شغلی داشتند،17/40% پرستاران دارای تعهد سازمانی بودند. بین رضایت شغلی و تعهد سازمانی ارتباط معناداری وجود دارد (P<0.001). همچنین تعهد سازمانی با متغیرهای مسکن و وضعیت تاهل ارتباط معنادارو با متغیرهای جنسیت، سطح تحصیلات و پست سازمانی ارتباط معناداری نداشت. رضایت شغلی نیز با سطح تحصیلات، وضعیت تاهل و جنسیت ارتباط معنادار و با سایر متغیرهای دموگرافیک دیگر ارتباط معناداری نداشت.
  بحث و نتیجه گیری
  وجود عواملی که باعث انگیزش پرسنل می گردد و رفتارهای تشویقی مدیر و سبک رهبری وی می تواند بر روی رضایت شغلی و تعهد سازمانی پرسنل موثر باشد. تعهد سازمانی یک فرایند سیستماتیک بوده و تحول کلیه جنبه های سازمان را از قبیل ساختار سازمان، شیوه رهبری، چگونگی پرداختها، نوع ارتباطات و نظایر آنها را ایجاب می کند.
  کلیدواژگان: رضایت شغلی، تعهد سازمانی، پرستار
 • همایون صدرایی، زهرا عبدی*، قریده ابوعلی، غلامرضا کاکا، حسین دشت نورد صفحه 27
  مقدمه

  سولفورموستارد عامل شیمیایی تاول زا می باشد که به عنوان یک تهدید نظامی بشمار می رود. استنشاق گاز موستارد باعث التهاب راه های هوایی و برونشیولها می شود. ماکروفاژها سلولهای فاگوسیتوزی می باشند که در همه بافتهای بدن پراکنده اند. اثر حفاظتی هگزامتیلن تترآمین در محیط کشت بر سلولهای ریه انسان در برابر سولفورموستارد و فسژن گزارش شده است.

  هدف

  بررسی اثر هگزامتیلن تترآمین بر تعداد ماکروفاژهای بافت ریه موشهای آلوده به دو دوز مختلف سولفورموستارد می باشد.

  مواد و روش کار

  در این تحقیق از تعداد42 سر موش صحرایی نر بالغ از نژاد Albino wistar به وزن 20±200 گرم استفاده گردید. موشها به صورت تصادفی به 8 گروه: نرمال سالین(NS)، دارو یعنی هگزامتیلن تترآمین ((HMT، سولفورموستارد1و2 (HD1،2)، دارو قبل از مواجهه با سولفورموستارد1و2 ((Pre1،2و دارو بعد از مواجهه با سولفورموستارد1و2 (Post1،2) تقسیم شدند. گروه های HD1،Pre1، Post1 محلول سولفورموستارد5/0٪ و HD2،Pre2، Post2 محلول سولفورموستارد25/0٪ و NS نرمال سالین را به صورت داخل تراشه ای دریافت نمودند. 5 گروه HMT، 1و2Pre و 1و2Post به مدت 14 روز دارو را به صورت داخل صفاقی دریافت کردند. در پایان آزمایش، تعداد ماکروفاژهای موجود در بافت ریه مورد بررسی قرار گرفت.

  یافته ها

  نتایج شمارش ماکروفاژها یک افزایش معنی دار در تعداد ماکروفاژها در گروه های HD درمقایسه با NS نشان داد. بعلاوه ماکروفاژها افزایش معنی دار در HD1 در مقایسه با HD2 دارد.ماکروفاژها در HD1 و Pre1 نسبت به گروه HMT افزایش معنی دار داشتند.ماکروفاژها کاهش معنی داری در گروه های Pre وPostنسبت به گروه های HD داشتند.
  بحث: هگزامتیلن تترآمین دارای اثرات محافظتی و درمانی بر بافت ریه در برابر سولفورموستارد می باشد

  کلیدواژگان: سولفورموستارد، ریه، ماکروفاژ، هگزامتیلن تترآمین، موش صحرایی نر
 • علیرضا میراحمدی زاده، مجتبی نقشواریان، محسن مقدمی، عبدالرسول همتی، رکسانا پارساپور صفحه 33
  اهداف
  محیط های نظامی به دلیل حضور افراد در معرض خطر، می تواند زمینه ساز بسیاری از بیماری های رفتاری باشد. دوره آموزشی فرصتی مغتنم برای آموزش و افزایش آگاهی این گروه را فراهم می سازد. به همین دلایل، این طرح را با هدف بررسی تاثیر برنامه های آموزش پیشگیری از سو مصرف مواد، از طریق اسلاید و پمفلت، بر آگاهی و نگرش سربازان اجرا گردید.
  مواد و روش ها
  این برنامه آموزشی در 14 مرکز نظامی و انتظامی استان فارس در 2 مرحله به اجرا در آمد. در مرحله اول، نمایندگان معرفی شده از هر پادگان را به عنوان گروه همتا آموزش دیدند و در مرحله دوم، این افراد به سربازان پادگانهای مربوطه آموزش می دادند. ابزار آموزش شامل انواع پمفلت، اسلاید و کتابچه آموزشی بود. ابزار بررسی تاثیر آموزش نیز شامل یک پرسشنامه کتبی بود. برای مقایسه قبل با بعد از آموزش از آزمون t جفتی و برای تاثیر بعضی از متغیرها بر میزان آگاهی و نگرش و تغییرات آنها در اثر آموزش از رگرسیون لجستیک استفاده شد.
  یافته ها
  میانگین سنی سربازان شرکت کننده 77/3 ± 41/22 سال بود. میانگین سالهای تحصیلی سربازان شرکت کننده مطالعه 5/3 ± 22/11 سال تحصیلی بود. آموزش پیشگیری از اعتیاد به طور معنی داری باعث افزایش آگاهی و بهبود نگرش سربازان شرکت کننده شد. (001/0 P<) از بین سه متغیر سن، سواد و تاهل، فقط متغیر سن ارتباط معنی دار با آگاهی قبل از آموزش داشت. (OR=1.23، 95%CI: 1.065-1.41)
  نتیجه گیری
  برنامه های پیشگیری از اعتیاد و سایر آسیب های اجتماعی در محیط های نظامی لازم بوده و نتایج این مطالعه و سایر مطالعات مشابه نشان می دهد که آموزشهای پیشگیری از اعتیاد در محیط های نظامی نه تنها افزایش آگاهی و بهبود نگرش را به دنبال دارد، بلکه باعث ارتقای عملکرد افراد نیز می شود. اجرای برنامه های آموزشی در مراکز نظامی با بسیاری از مشکلات و محدودیت ها روبرو است، که با وضع قوانین و هماهنگی بین بخشی می توان بر این مشکلات چیره گشت.
  کلیدواژگان: سربازان، سوء مصرف مواد، پیشگیری، آگاهی و نگرش، استان فارس
 • ایرج محمدفام صفحه 39
  مقدمه
  مطالعات دهه های اخیر نشان می دهد عامل اصلی حوادث رفتارهای ناایمن است. طراحی و نصب علائم هشدار دهنده یک روش مکمل برای کنترل رفتارهای ناایمن محسوب می شود.
  مواد و روش کار
  این مطالعه مداخله ای با استفاده از روش نمونه برداری از رفتارهای ایمنی در یکی از صنایع دفاعی در ایران انجام گرفت. رفتارهای ناایمن قبل و پس از (2 و 4 ماه) نصب علائم هشدار دهنده ارزیابی شد.
  نتایج
  پیش از مداخله 1/52 درصد رفتار ها ناایمن بودند. فراوان ترین رفتارهای ناایمن عبارت بودند از عدم استفاده و یا سوء استفاده از تجهیزات حفاظت فردی، پوسچر نامناسب و استفاده غلط از ابزارهای دستی بود. پس از مداخله و با گذشت 2 و 4 ماه از اقدامات مداخله ای، نرخ رفتار های ناایمن به ترتیب به 2/33 و 7/38 درصد کاهش یافت (P<0.005). هر چند که اثر آن در طول زمان کاهش می یابد.
  نتیجه گیری
  یافته ها حاکی از تاثیر مثبت مداخله در کاهش رفتارهای ناایمن بود. هر چند که از اثربخشی آن در طول زمان کاسته می شد.
  کلیدواژگان: ایمنی، حادثه، هشدار
 • لطفعلی عابدی، منوچهر ذوالفقاری، حسین مزروعی صفحه 45
  مقدمه
  درپژوهش حاضربه تعیین عوامل فردی موثر بررضایت شغلی نیروهای وظیفه دریک رده سپاه استانی پرداخته شده است.
  مواد و روش کار
  درقالب یک پژوهش توصیفی-تحلیلی از جامعه آماری نیروهای وظیفه یک رده مقاومت استانی سپاه ونواحی تابعه تعداد165نفربراساس روش نمونه گیری طبقه بندی شده متناسب باحجم انتخاب شدند.به منظور اندازه گیری رضایت شغلی از پرسشنامه سنجش رضایت شغلی ((ویسوکی))و((کروم))ضمن اعمال تغییرات لازم در سئوالات پرسشنامه استفاده شد و داده های بدست آمده در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت
  نتایج
  نتایج برست آمده حاکی ازآن است که از نظر ویژگی های شخصیتی موردبررسی، افراد مثبت، قاطع و فعال نسبت به دو گروه دیگر یعنی افراد منفعل و غیرفعال و افراد پرخاشگر و منفی دارای رضایت بیشتری بوده اند.همچنین سطح تحصیلات،سابقه خدمت،نوع عضویت دربسیج ورسته خدمتی افراد با رضایت شغلی آنها ارتباط دارد. بحث:براساس نتایج بدست آمده از این پژوهش می توان گفت که رضایت شغلی متغیری است که ازعوامل وویژگی های فردی وشخصیتی چون سابقه، تحصیلات،نوع عضویت ورسته خدمتی تاثیر پذیرمی باشدواین عوامل می تواننددربالا بردن رضامندی نیروهاونهایتاافزایش عملکردآنهامهم وموثر باشند.
  کلیدواژگان: رضایت شغلی، سربازان وظیفه، ویژگیهای شخصیتی
 • محمد ابراهیم مینایی، مجتبی سعادتی صفحه 51
  چکیده
  اهداف
  توکسین بوتولینوم به عنوان قویترین توکسین معرفی شده است. این توکسین علاوه بر کاربردهای درمانی در پزشکی (بوتاکس)، به عنوان یک تهدید در جنگ بیولوژیک و بیوتروریسم محسوب می شود. تهیه آنتی بادی علیه توکسین کلستریدیوم بوتولینوم تیپ A تا G علاوه بر کاربرد در شناسایی جدایه های کلستریدیوم بوتولینوم توکسیژنیک، در درمان مسمومیت ناشی از این توکسین نیز نقش دارد. هدف از این مطالعه تولید آنتی توکسین علیه توکسین کلستریدیوم بوتولینوم تیپ E برای کاربرد تشخیص و درمان می باشد.
  روش کار
  برای ایمن سازی حیوانات آزمایشگاهی (مرغ، موش و خرگوش)، ابتدا توکسوئید با ادجوانت کامل فروند به شکل زیر جلدی یا داخل ماهیچه ای تزریق و در یادآور اول تا سوم، توکسوئید با ادجوانت ناقص فروند تزریق شد. در فواصل و پایان تزریقات، خونگیری به عمل آمد و تیتر آنتی بادی تولید شده با استفاده از روش الیزا، اندازه گیری شد.
  یافته ها
  نتایج نشان می دهد پس از تزریق هر یادآور افزایش قابل ملاحظه ای در تیتر آنتی بادی در سرم حیوانات آزمایشگاهی دیده می شود. تیتر آنتی بادی علیه توکسین کلستریدیوم بوتولینوم تیپ E در سرم مرغ، خرگوش و موش به بیش از 1:3200 افزایش یافت. پس از تخلیص آنتی بادی، مقدار کمتر از 156/0 میکروگرم آنتی بادی تخلیص شده موشی و مقدار کمتر از 312/0 میکروگرم آنتی بادی تخلیص شده خرگوشی قادر است توکسین را شناسایی نماید.
  نتیجه گیری
  در این تحقیق، برای تهیه توکسوئید از روش S. Notermans پیروی شد. نتایج نشان می دهد که پس از تزریق توکسوئید آنتی بادی در بدن حیوان آزمایشگاهی افزایش یافته است. تولید آنتی توکسین اختصاصی جهت تشخیص بیماری بوتولیسم بر اساس واکنش بین آنتی ژن و آنتی بادی و همچنین برای درمان بیماری بوتولیسم ضروری است.
  کلیدواژگان: کلستریدیوم بوتولینوم، توکسین بوتولینوم تایپ E، آنتی توکسین
|
 • Bayat N., Hajiamini Z., Alishiri Gh. H., Paidar M., Ebadi A., Parandeh A Page 1
  Aims

  Osteoporosis is the most common metabolic bone disease, which is defined as a decrease in bone mass. This disease is known with the change and destruction or reduction of skeletal structure and increased risk of fracture. This study was conducted to investigate the risk factors in decreasing bone density in premenopausal women. Methods ­: In a descriptive cross-sectional study, 644 premenopausal women who were referred to bone densitometry center of a hospital in Tehran participated in the research. Then, based on bone densitometry results the participants were divided into two groups: bone density loss 9 case groups) and normal bone density (control group). The information associated with risk factors of bone density loss were collected by osteoporosis Canadian standard questionnaire and was analyzed with chi square test and T-test.

  Results

  Amount of spinal osteoporosis was 8.9% and the rate of osteopenia in these areas was 53.4%. There was significant difference between the case and control groups among the risk factors in calcium deficiency, lactose intolerance, history of corticosteroid drugs, methotrexate, anticonvulsants, disease of rheumatoid arthritis, hyperthyroidism, thalassemia minor and lower than 58kg weight.

  Conclusion

  The factors such as diet and the lack of consumption of dairy products, pharmaceutical parameters including corticosteroids and Methotrexate and glandular or rheumatologic diseases are among the important and effective factors in reduction of bone density in postmenopausal women.

 • Ebadi A., Ahmadi F., Ghanei M., Kazemnejad A Page 7
  Aims
  The delayed complications of mustard gas poisoning begin after several months even to several years after exposure. One of the highly principal concepts in the chronic diseases is the quality of life of the patients. The aim of this study was to clarify the concept and construct elements of quality of life in the chemical patients with mustard gas.
  Methods
  In this descriptive study with qualitative approach, 20 injured male and female (military and non-military) which were in the chronic disease phase were selected based on purposive sampling. The study was conducted with semi structured individual interview and focused group discussion. The data were analyzed using content analysis method and key concepts were extracted.
  Results
  A group of participants considered health as physical, intellectual and ability of perform duties and common expectations from every person and the other group considered it as having welfare and general comfort. Chronicity of disease in the chemical patients and delayed effects of the disease had led to changes in all aspects of their health so that they had been affected with serious physical troubles especially in the respiratory organs, skin, eyes, etc.
  Conclusion
  The quality of life is a relative concept influenced by the disease nature (physical, psychological, emotional and social health), health concept (wellness, Personal efficacy and Welfare) and adaptation factors.
 • Ghasemi M., Alishiri Gh. H., Rezaee M., Keshavarz H., Izadi M., Ghanjal A Page 13
  Aims

  Evaluating the impairment and permanent disability aiming at determining the ability of employment or repayment is one concern of all industrial and the developing societies. The aim of this study was to investigate the rate of permanent impairment in a military supreme medical commission.

  Methods

  In this analytical cross-sectional study, all 619 referred applicants of compensation or repayment claims and disability percentage which had records during 2006 were included. After data collection, permanent impairment percentage calculated according to AMA (American Medical Association) Guide, then, the obtained results were compared with the allocated values in the patient’s record. Data were analyzed using Wilcoxon, Mann-Whitney, Kruskal-Wallis methods, Spearman correlation coefficient and Chi-square.

  Results

  Allocated mean percentage in the individuals referred to the commission had no statistically significant difference in terms of different age groups, various groups of working experience, gender, different employment status and various services forces. The mean of allocated impairment percentage in a military supreme medical commission was significantly higher than the calculated impairment percentage mean with AMA Guide rating (p<0.05).

  Conclusion

  Calculation of impairment rating corresponds with criteria and directions and to some extent different from AMA. The necessity of more collaboration of counselor and colleague physicians and developing a single recipe or instruction and the lack of consideration of the severity of occurrence are among the issues which need revision.

 • Amerion A., Delaavari A. R., Teymourzadeh E Page 19
  Aims
  Always in the different parts of the world including Iran, unexpected events happen and there is the possibility of their occurrence in different societies with the different violence and intensity. This study was conducted to investigate the level of preparedness of border hospitals in confrontation with crisis in Iran.
  Methods
  This descriptive cross-sectional study was conducted in three selected border hospitals in 2009. Data were collected by a researcher-made questionnaire. The reliability of the questionnaire was confirmed by Alpha Cronbach\'s alpha test (α =90.6). Finally data were analyzed using descriptive statistics (frequency distribution tables, means and etc).
  Results
  From among the total 11 dimensions studied in the selected hospitals, hospital A with the mean score of 87/1 percent, hospital B with mean score of 77/59 percent and Finally hospital C by mean score of 70/01 percent had the preparedness of confrontation with crisis. In general, the average of preparedness scores in confrontation with crisis in three studied hospitals was 78/23 percent.
  Conclusion
  Preparedness of hospitals were in good status in more dimensions (7 of 11 dimensions), and only in dimensions of responding to injuries’ need, maneuvers, admission and transfer and release were in medium status.
 • Nehrir B., Ebadi A., Tofighi Sh., Karimi Zarchi A. A., Honarvar H Page 23
  Aims
  Organizational commitment and job satisfaction are two important factors in predicting and understanding organizational behavior that their analysis can help supervisors to identify the potential problems. Organization’s staffs are the index of that organization’s superiority. This study was conducted to investigate the relationships between job satisfaction and organizational commitment in Iranian hospital nurses.
  Methods
  In a descriptive- correlation study, 132 nurses with the certificate higher than Associate Degree (AD), with formal membership and at least 3 years of experience in the company were participated. Data were collected by job satisfaction Luthanz and organizational commitment of Allen & Meyer questionnaire. Data were analyzed using chi square test and SPSS 11 software. ­
  Results
  43.17% of nurses were satisfied with their job and 40.17% of nurses had organizational commitment. There was a significant correlation between job satisfaction and organizational commitment (p<0.001), also there was a significant correlation between organizational commitment and housing and marriage status, but it was not correlated with sex, education and organizational post. Likewise, job satisfaction had significant correlation with education, marriage status and sex, but hadn’t significant correlation with other demographic variables.
  Conclusion
  The presence of some factors which cause staff motivation and encouraging behavior of manager and the leadership style can be effective for organizational commitment and job satisfaction.
 • Sadraie H., Abdi Z., Aboali F Page 27
  Aims

  ­Inhalation of sulfur mustard (HD) gas causes inflammation of airways and bronchioles. Macrophages are phagocytic cells which spread out all over the body tissues. Hexamethylenetetramine [HMT] has been shown to protect human lung cells against HD and phosgene. This study was conducted to investigate the effects of HMT on macrophages of the lung tissue in the rats infected by two different doses of HD.

  Methods

  42 male rats with weighs of 200±20g were randomly divided into 8 groups of NS, HMT, HD1, HD2, Pre1, Pre2, Post1 and post 2. HD1, Pre1 and Post1 groups received 0.5 % HD, HD2, Pre2 and Post2 groups received 0.25% HD and NS groups received Normal Saline (as endotracheal) and HMT group received 7.5mg/kg of this medicine (as intra-peritoneal). 5 groups of HMT, Pre1, Pre2, Post1 and post 2 received the medicine for 14 days. Results­:­ Results of the counting of macrophages revealed significant increase in the number of macrophages in HD groups comparing with NS group. In addition, macrophages significantly increased in the HD1 comparing with HD2. Macrophages significantly increased in HD1&Pre1 comparing with HMT group. Macrophages significantly decreased in Pre and Post groups comparing with HD groups.

  Conclusion

  HMT have therapeutic and protective effects on the lung tissue against HD.

 • Mirahmadizadeh A. R. *, Naghshvarian M., Moghaddami M., Hemmati A. R., Parsapour R Page 33
  Aims
  Due to the presence of individuals at high risk situations, military environment can dispose many behavioral diseases. Educational period is a valuable opportunity for instructing and enhancing the soldiers’ awareness. This study was conducted to investigate the effectiveness of educational programs of preventing from substance abuse on the soldiers’ awareness and attitude.
  Methods
  This educational program was conducted in 14 military and police force centers in Fars province at two stages. At the first stage, introduced representatives from each camp or garrison were trained as the peer group and at the second stage they trained conscripts of relevant garrisons. Educational materials included a series of pamphlet, slides and booklets. Also, a written questionnaire was used to investigate the effect of training. Paired t-test was used for comparing the pre-training and post-training and logistic regression was used to assess the effect of variables on the amount of awareness and attitude.
  Results
  The mean participants’ education was 11.22±3.5 years. The prevention program of addiction significantly increased the knowledge and improved the attitude of conscripts (p<0.001). Among three variables including age, sex and marital status, only age variable had significant correlation with pre-training knowledge.
  Conclusion
  Addiction prevention programs in military environments not only promote the levels of awareness and knowledge, and improve the attitude, but also enhance individual’ performance.
 • Mohammadfam I Page 39
  Aims
  The increasing fashion of development and the use of modern and sophisticated technology, despite several benefits, causes numerous problems in the field of health and safety from which, the most important one is the increase in the rate of accidents and occupational diseases. The main goal of this study was to evaluate the unsafe behaviors among a defense industry staffs in Iran and assess the role of warning signs in reduction of mentioned behaviors.
  Methods
  This intervention study was carried out in one of the defense industries in Iran. At the first stage, using safety behavior sampling technique, behavior of 623 staffs working at studied unit was evaluated. At the second stage, after analysis of collected data, the frequency of each unsafe behavior and their proportion in the whole unsafe behaviors was obtained and then their probable relationships with some demographic features were investigated. Safety behaviors were calculated before and after (2 & 4 months) installation of standard safety signs (ANSI).
  Results
  Before intervention, 52.1% of behaviors were unsafe. The most frequent ones were the abuse or lack of the use of personal protective equipments, inappropriate postures and incorrect use of manual tools. However, after 2 and 4 months from intervention, unsafe behaviors rate reduced to 33.2 and 38.7%, respectively.
  Conclusion
  The use of safety signs has significant impact on reducing unsafe behaviors in staffs however, its effectiveness is reduced over the time.
 • Abedi L. A., Mazruee H Page 45
  Aims
  Job satisfaction is one of the most challenging organizational concepts and the basis of many policies and guidelines of management for promoting the efficiency and productivity of organization. ­This research was conducted to determine the personal factors that affect soldiers’ job satisfaction.
  Methods
  This research was a descriptive- analytical study and its participants were 165 soldiers that were selected according to stratified proportional sampling design from a military unit of province defiance and its subsidiary regions. In order to assess job satisfaction, Visoky & Crom job satisfaction questionnaire was used after some revisions and modifications in its items. The obtained data were analyzed at descriptive and inferential levels.
  Results
  In the domain of personality characteristics positive, decisive and active individuals had higher job satisfaction in contrast with the other two groups (i.e. Inactive, negative and aggressive). The education level, months being in service as a soldier, the kind of membership in Basij, and the class ­of job had a significant relationship with job satisfaction.
  Conclusion
  job satisfaction is a variable which is affected by personality characteristics and factors such as the education level, months being as soldier, the kind of membership, and the class of job and these factors are effective in increase of soldiers’ satisfaction and thereby their increased performance.
 • Minaei M. E., Saadati M Page 51
  Aims
  The Botulinum toxin is known as the most potent toxin. In addition to the therapeutic applications in medicine (Botox), this toxin is also a threat in biological warfare and bioterrorism. Preparing the antibody against the Clostridium botulinum toxin type A and G, despite the application in identifying strains of Clostridium botulinum toxigenic plays an important role in the treatment of poisoning caused by this toxin. The purpose of this study was to produce Clostridium botulinum type E antitoxin.
  Methods
  For immunization of lab animals (chicken, mouse and rabbit),at first, the toxoid was injected with Freund\'s complete adjuvant either subcutaneously or intramuscularly and in the first to third booster injection, it was injected with Freund\'s incomplete adjuvant. At the end or intervals of injections, blood sampling was done and the produced antibody’s titer was measured using the enzyme-linked immunosorbent assay or ELISA method.
  Results
  After each booster injection, a considerable increase in serum antibody titer of lab animals was seen. The titer of Clostridium botulinum type E toxin antibodies in the serum of chicken, rabbit and mouse increased to more than 1:3200. After purification of antibody, less than 0.156 microgram of the purified mouse antibody and less than 0.312 microgram of rabbit purified antibody were able to detect the toxin.
  Conclusion
  After the injection of toxoid, antibody increase in the body of lab animal. Production of specific antitoxin for detection or diagnosis of botulism, based on reaction between antigen and antibody and also for treatment of poisoning is necessary.