فهرست مطالب

مجله علمی پزشکی جندی شاپور - سال یازدهم شماره 3 (پیاپی 78، 1391)
 • سال یازدهم شماره 3 (پیاپی 78، 1391)
 • تاریخ انتشار: 1391/06/21
 • تعداد عناوین: 12
|
 • مرتضی طهماسبی، مریم ایمن، تقی رازی صفحه 229
  زمینه و هدف
  خونریزی پس از یائسگی یک مشکل شایع بالینی است. در 10 درصد موارد علت آن سرطان آندومتر است. اگرچه آتروفی آندومتر به عنوان شایع ترین علت آن است. اکثریت این بیماران، جهت بررسی علت آن تحت D&C قرار می گیرند. هدف از این پژوهش این است که تعیین کند در چه مواردی سونوگرافی ترانس واژینال می تواند جایگزینی برای D&C باشد.
  روش بررسی
  از تعداد 98 بیمار با خونریزی پس از یائسگی سونوگرافی ترانس واژینال انجام و پس از D&C یا هیسترکتومی بررسی هیستوپاتولوژی آندومتر بعمل آمد. یافته های طبیعی در سونوگرافی ترانس واژینال: یک آندومتر نازک منتشر با حواشی صاف و اکوژنیسیتی هموژن با ضخامت کمتر یا مساوی 5 میلی متر در نظر گرفته شد. ولی نماهای آندومتر ضخیم تر از 5 میلی متر، ضخیم شدگی نامنظم آندومتر، اکوژنیسیتی غیر یکنواخت و توده درون حفره رحمی به عنوان پاتولوژی مدنظر قرارگرفت.
  یافته ها
  نتایج آسیب شناسی در 98 بیمار مورد مطالعه عبارت بود از: 44 نفر (45 درصد) آندومتر آتروفیک، 11 نفر (11 درصد) سرطان آندومتر، 10 نفر (10 درصد) هایپرپلازی بدون آتیپی، 28 نفر (29 درصد) پولیپ و 5 نفر (5 درصد) سایر موارد. در نتیجه سونوگرافی ترانس واژینال دارای حساسیت 100درصد، ویژگی 38/41 درصد، ارزش اخباری مثبت 74/17 درصد و ارزش اخباری منفی 100درصد در تشخیص بدخیمی آندومتر می باشد. همچنین سونوگرافی دارای ویژگی 100 درصد در تشخیص آتروفی آندومتر است.
  نتیجه گیری
  سونوگرافی واژینال روشی با ارزش است که تعیین می کند کدام یک از بیماران با خونریزی پس از یائسگی نیازمند بررسی های بیشتر D&C یا بیوپسی هستند و تعداد بیماران نیازمند به اقدامات تهاجمی تر را به طور محسوسی کاهش می دهد.
 • عبدالرسول نیکخوی، فاطمه احمدی، بابک علویان، سیده ثریا اشرفی زاده صفحه 241
  زمینه و هدف
  سلولیت عبارت است از عفونت حاد جلد و بافت زیر جلدی که در صورت عدم درمان درست می تواند به عوارض مهمی مثل: سپتی سمی، اندوکاردیت و مننژیت و سایر عوارض و در نهایت مرگ منجر گردد. در این مطالعه، بررسی اپیدمیولوژیک موارد سلولیت به عارضه مورد هدف منجر شده است.
  روش بررسی
  این تحقیق از نوع مطالعه اپیدمیولوژیک توصیفی- تحلیلی (مقطعی) می باشد. جامعه مورد مطالعه شامل پرونده کلیه بیماران بستری شده با تشخیص نهایی سلولیت در بخش عفونی بیمارستان رازی اهواز در طی سه سال بوده است. با توجه به متغیرهای مورد بررسی، فراوانی کل عوارض سلولیت و سپس ارتباط آنها با هر یک از متغیرهای مورد نظر مورد بررسی قرار گرفت. داده ها به روش آمار توصیفی و روش تحلیلی کای اسکویر و با نرم-افزارSPSS 15 تجزیه و تحلیل شد. سطح معنادار مورد استفاده در مطالعه 05/0 > pبوده است.
  یافته ها
  از 150 مورد که وارد مطالعه شدند: 3/25 درصد کل بیماران دچار عارضه شده اند، 7/18 درصد از عوارض، آبسه بوده است،3/3 درصد از عوارض، فاشیت نکروزان بوده است، 7/0 درصد از عوارض، سپسیس بوده است،7/2 درصد از عوارض، استئومیلیت بوده است و بین کل عوارض سلولیت با متغیرهای سن، جنس، شغل، مصرف داروهای تضعیف کننده سیستم ایمنی، دیابت، و تزریق مواد مخدر ارتباط معناداری وجود نداشت؛ در حالی که بین کل عوارض و ترومای وارده و همچنین سابقه گزش ارتباط معناداری وجود داشته است.
  نتیجه گیری
  با توجه به ارتباط آماری معناداری که بین عوارض سلولیت و دو متغیر ترومای وارده و همچنین سابقه گزش وجود دارد، توجه بیشتر به وجود این دو متغیر مهم در تاریخچه بیماری، در مدیریت بهتر بیماری بیماران پیشنهاد می شود.
 • بهمن دشت بزرگی، سید محمد حسینی، سمیه بساک، سید محمود لطیفی صفحه 253
  زمینه و هدف
  اضطراب، افسردگی، تهوع و استفراغ شایع ترین عوارض ناشی از شیمی درمانی می باشند. هدف این مطالعه تعیین تاثیر ماساژ درمانی بر این عوارض ناشی از شیمی درمانی می باشد.
  روش بررسی
  مطالعه از نوع کارآزمایی بالینی است که تعداد 34 بیمار مبتلا به سرطان پستان تحت شیمی درمانی مورد بررسی قرار گرفتند. پس از اطمینان از ابتلا بیماران به درجاتی از افسردگی و اضطراب و داشتن تهوع و استفراغ در دوره های قبلی، بیماران به طور تصادفی به دو گروه تقسیم شدند. گروه کنترل، فقط مراقبت های معمول را دریافت و گروه مداخله علاوه بر آن، سه جلسه ماساژ پشت را دریافت کردند. 24 ساعت پس از هر ماساژ پرسشنامه ها تکمیل گردید.
  یافته ها
  از لحاظ اضطراب به ترتیب در روزهای دوم تا چهارم با (P = 0/03 0009/0 =P= 0/ 04، P) و افسردگی با (P= 0/01، P= 0 /03، P=0/03) اختلاف آماری معنادار مشاهده گردید، اما از لحاظ تهوع به ترتیب با (51/07/0 = P=0/29، P) و استفراغ با (P = 0/8، P = 0/4، P = 0/53) اختلاف آماری معنادار نشد.
  نتیجه گیری
  ماساژ می تواند به عنوان یک روش در دسترس و کم هزینه جهت کاهش اضطراب و افسردگی به کار گرفته شود. ماساژ باعث کاهش تهوع و استفراغ شده اما در حد معنادار نبوده است و انجام مطالعات بیشتر در این زمینه توصیه می گردد.
 • پیمان زمانی صفحه 261
  زمینه و هدف
  اختلال بلع به معنی اختلال در حرکت لقمه غذا از دهان به معده بعلت ناهنجاریهای عصبی حرکتی در مراحل بلع می باشد. بسته به عوامل گوناگون، شیوع اختلال بلع متفاوت است. از آنجا که گفتاردرمانگر در تیم درمانی اختلال بلع به ارزیابی و درمان توانبخشی می پردازد، لذا اطلاعات پایه ای درباره شیوع و عوامل آنها می تواند در برنامه ریزیهای کوتاه مدت و بلندمدت درمانی موثر باشد. لذا هدف از این تحقیق شیوع سنجی این اختلال در بین بیماران بستری شده می باشد.
  روش بررسی
  این پژوهش از نوع توصیفی- تحلیلی گذشته نگر بود. به صورت تصادفی 1860 پرونده از بیماران بستری شده در بیمارستانهای آموزشی اهواز مورد مطالعه قرار گرفت. اطلاعات به دست آمده براساس وجود و عدم وجود اختلال بلع، علل، شیوع سنی و جنسی، اختلالات گفتاری همراه و شیوع در بخشهای بیمارستانی از پرونده ها استخراج و به فرم جمع آوری داده ها (چک لیست NDPCS) منتقل و برای آنالیز به برنامه SPSS وارد شد.
  یافته ها
  از بین1860 پرونده بررسی شده، بطور میانگین2/4% بیماران دارای اختلال بلع (مردان 4% و زنان 5/4%) بودند. با مقایسه انجام شده برروی این بیماران، هیچگونه اختلاف معناداری بین میانگین شیوع اختلال بلع در دو گروه مرد و زن دیده نشد (05/0)
 • فیروزه کریمی پور، صدیقه فیاضی، کریم مولا، سید محمود لطیفی صفحه 269
  زمینه و هدف
  درد در بیماران آرتریت روماتوئید یک علامت ناتوان کننده است، که با توانایی لذت بردن از زندگی تداخل دارد. این مطالعه با هدف تاثیر طب فشاری برشدت درد بیماران آرتریت روماتوئید انجام گرفت.
  روش کار
  پژوهش حاضر یک مطالعه کارآزمایی بالینی است که در درمانگاه گلستان شهر اهواز، مطب پزشک ومنزل بیماران انجام گرفته است. در این مطالعه 60 بیمار با توجه به ویژگی های مورد مطالعه به طور تصادفی به دو گروه طب فشاری و شاهد تقسیم شدند. ابزار گردآوری داده ها شامل فرم مشخصات دموگرافیک و پرسشنامه VAS بود، که جلسه اول و آخر مداخله تکمیل می شدند. طب فشاری توسط فشار مستقیم انگشت به مدت 1 دقیقه در نقاط زوسان لی، هوگو، کوچای و توچانگ طی 12 جلسه انجام گرفت. گروه شاهد به جز درمان های معمول خود هیچ درمانی در این مدت استفاده نمی کردند. داده ها پس از جمع آوری وارد نرم افزار SPSS نسخه 17 شد و با استفاده از آمار توصیفی و تحلیلی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
  یافته ها
  یافته ها نشان داد که بین میانگین شدت درد در گروه طب فشاری و شاهد قبل و بعد از مداخله تفاوت معنی داری از لحاظ آماری وجود نداشت(813/0 p =).
  نتیجه گیری
  هر چند در این مطالعه تفاوت آماری معناداری بین میانگین شدت درد در دو گروه مورد مطالعه مشاهده نشد اما نیاز است در زمینه تاثیر طب فشاری بر شدت درد تحقیقات بیش تری انجام شود.
 • مریم سعادت، محمدجعفر شاطرزاده یزدی، علی اصغر ارسطو، شهلا زاهدنژاد، حسین نگهبان سیوکی، عبدالحسین بیگدلی صفحه 277
  زمینه وهدف
  تغییرات عملکرد حسی – حرکتی ناشی از گردن درد غیر اختصاصی مزمن شامل دردو التهاب، خستگی، تغییر الگوهای حرکتی باعث تغییر در کمیت و کیفیت اطلاعات حس عمقی این ناحیه می شود،تعامل این اطلاعات با سیستمهای بینایی و دهلیزی در حفظ وضعیت بدن، احتمالا باعث اختلال در تعادل این بیماران می شود، لذا هدف از این مطالعه تاثیر گردن درد غیر اختصاصی مزمن بر شاخصهای تعادل این گروه می باشد.
  روش بررسی
  در این مطالعه، 24 بیمار مبتلا به گردن درد غیر اختصاصی مزمن به صورت تصادفی انتخاب و با 24 فرد سالم، مقایسه شدند. آزمونها در دو وضعیت دوپا و یک پا با دو سطح دشواری(سطح سخت و فوم)، انجام شد. داده ها با آزمون آماری تحلیل واریانس اندازه گیریهای مکرر تجزیه وتحلیل شدند.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که بین دو گروه بیمار و سالم در تمامی شاخصها در حالت دوپا تفاوت معنادار وجود ندارد ولی در حالت یک پا صرفنظر از دشواری تکلیف وضعیتی، برای شاخصهای انحراف معیار سرعت در هر دو جهت قدامی- خلفی و داخلی – خارجی تفاوت معنی دار وجود دارد.
  نتیجه گیری
  با توجه به تفاوت در میزان نوسان پاسچر مشاهده شده بین دو گروه بیمار و سالم در این مطالعه، در درمان بیماران گردن درد تمرینات خاصی جهت بهبود اطلاعات حس عمقی این ناحیه مثل تنظیم حس حرکت و وضعیت و تمرینات تعادلی در نظر گرفته شود.
 • نسرین عاقل، زهرا رمضانی، هانیه جلالی طلب صفحه 285
  زمینه و هدف
  هایپرسین یک نفتودی آنترون با اثرات متعدد فارماکولوژیکی می باشد. گیاه گل راعی مزرعه ای با نام علمیHypericum triquetrifolium Turra گیاهی است علفی، چند ساله و متعلق به خانواده Hypericaceae می باشد. این گونه گیاهی در استان خوزستان به شکل خودرو می روید. هدف، جداسازی و تعیین مقدار هایپرسین ها از برگ، گل و ساقه گیاه گل راعی مزرعه ای و نیز تعیین بهترین اندام جهت استخراج است.
  روش بررسی
  پس از جمع آوری و آماده سازی گیاه (گل، برگ و ساقه)، عصاره متانولی به کمک دستگاه سوکسله تهیه شد. برای تشخیص هایپرسین ها طیف جذبی در ناحیه 620-500 نانومتر با استفاده از دستگاه اسپکتروفتومتری UV-Visible گرفته و با طیف استاندارد مقایسه شد. تعیین مقدار هایپرسین ها به روش اسپکتروفتومتری و با استفاده از منحنی استاندارد هایپرسین در طول موج nm 590 انجام شد.
  یافته ها
  میزان هایپرسین ها در 100 گرم پودر خشک برگ، گل و ساقه به ترتیب 310، 230 و 150 میلی گرم تعیین گردید. طبق این نتایج، میزان هایپرسین ها در برگ نسبت به گل و ساقه بیشتر است.
  نتیجه گیری
  نتایج بدست آمده از این تحقیق نشان داد که میزان هایپرسین ها در برگ نسبت به گل و ساقه بیشتر است.
 • ماشاءالله خانه مسجدی، لیلا بصیر، مهنوش ممبینی صفحه 295
  زمینه وهدف
  تالاسمی شایع ترین اختلال تک ژنی در انسان است. نوع ماژور علائم بالینی شدید همراه با ناهنجاریهای سر و صورت دارد، که منجر به اختلال در زیبایی افراد مبتلا می شود. درمان ارتودنسی و بازسازی صورت با جراحی در این بیماران نتایج زیبایی خوب و به تبع آن نتایج روانی خوشایند در برداشته است. تحقیقات نشان داده است که افزایش سطح کیفی زندگی اثر متقابل با بهبود سلامتی بیماران تالاسمی دارد. کشور ایران از مناطقی است که در آن شیوع تالاسمی نسبتا بالا (10 – 5 درصد) می باشد و استان خوزستان دومین استان درگیر این بیماری در کشور است. آگاهی و شناخت بیشتر از عوارض استخوانی این بیماری جهت انجام درمان های بهتر ضروری است. لذا این پژوهش جهت شناخت بیشتر مشکلات استخوانی بیماران تالاسمی ماژور در اهواز انجام گرفت.
  روش بررسی
  این مطالعه توصیفی تحلیلی بر روی 48 بیمار مبتلا به تالاسمی ماژور و 48 نمونه نرمال انجام گرفت که براساس جنسیت به 2 گروه 24 نفره زن و مرد تقسیم شدند. شرایط لازم برای انتخاب نمونه های نرمال شامل: سن بالای 15 سال مبتلا نبودن به بیماریهای خاص، نداشتن پیشینه هرگونه درمان ارتودنسی و ارتوپدی فکها، داشتن نیم رخ کلاس I، ارتفاع نرمال صورت و اکلوژن کلاس I مولری همراه با اورجت و اوربایت طبیعی و وجود دندانهای 7 تا 7 در قوس دندانی فکی بود. برای بررسی سفالومتری کلیشه ها هم از آنالیز ترکیبی استفاده شد. نتایج با استفاده از آمار توصیفی و paired sample T test آنالیز شدند.
  یافته ها
  زاویه SNA افزایش معنی داری ندارد، در حالیکه زاویه SNB و ANB کاهش معنی داری دارد (005/0 P<). زوایای پلن های اکلوزال با SN، فرانکفورت با basal plans، y axis افزایش ولی زاویه پلن های فرانکفورت و Facial کاهش دارند (005/0 P<). فاصله Pog – NB نیز کاهش دارد(005/0 P<).
  نتیجه گیری
  تالاسمی با کاهش رشد مندیبل و کاهش ارتفاع صورت خلفی باعث ایجاد مال اکلوژن Cl II و الگوی رشدی Long face می شود.
  کلیدواژگان: آنمی، تالاسمی ماژور، آنالیز سفالومتری، کمبود رشد مندیبل، مال اکلوژن Cl II، اهواز
 • سعیده گروسی، حسین صافی زاده، فاطمه صمدیان صفحه 303
  زمینه و هدف
  با بهبود وضعیت اقتصادی و بهداشتی جمعیت سالمندان در حال افزایش است. باید در نظر داشته که فقط افزایش طول عمر نشانه توسعه نیست بلکه در این میان کیفیت زندگی از اهمیت شایانی برخورداراست.کیفیت زندگی سالمندان متاثر از عوامل متعددی است که یکی از مهمترین آنها حمایت اجتماعی از سالمند است. تحقیقات پیشین نشان می دهد که با افزایش حمایتهای اجتماعی، کیفیت زندگی هم بهبود می یابد.
  روش بررسی
  این پژوهش به صورت پیمایش در بین 380 سالمند زن و مرد ساکن شهر کرمان انجام شده است. ابزار پژوهش پرسشنامه همراه با مصاحبه بود که برای سنجش کیفیت زندگی از پرسشنامه SF36 و برای سنجش حمایت اجتماعی از پرسشنامه پژوهشگر ساخته استفاده شد.
  یافته ها
  مهم ترین حمایت کنندگان ایشان در درجه اول همسر و سپس فرزند پسر و در درجه سوم فرزند دختر بوده است.میانگین نمره بعد جسمانی کیفیت زندگی بیش از میانگین نمره بعد روانی بوده است. نتایج نشان داد که حمایت عاطفی، مالی، خدماتی، مشورتی و اطلاعاتی و سن از مهمترین متغیرهایی بودند که با هر دو بعد کیفیت زندگی ارتباط معنی دار داشتند.
  نتیجه گیری
  با توجه به یافته های این پژوهش با افزایش انواع حمایت اجتماعی خصوصا حمایت عاطفی می توان کمک زیادی به بهبود کیفیت زندگی سالمندان کرد. البته سالمندان به دلیل شرایط ویژه اقتصادی و جسمانی، همزمان با حمایت عاطفی به حمایت خدماتی و مالی هم نیاز دارند.
 • معصومه رحیمی، مرضیه اسدی ذاکر، بیژن کیخایی دهدزی صفحه 317
 • معصومه احمدی زاده، علیرضا سرکاکی، یعقوب فربود، بابک محمدیان، فاخر رحیم صفحه 325
 • گزارش مورد
 • عبدالرحیم ناهیدی، علیرضا رضایی صفحه 335
  پنوماتوز روده ای یک بیماری خوش خیم است که تمام قسمتهای دستگاه گوارش از معده تا رکتوم را می تواند درگیر کند. نام دیگر این بیماری پنوماتوز سیستوئید روده ای می باشد.این بیماری به دو دسته اولیه وثانویه تقسیم میشود. کیست های هوای معمولا«در ناحیه ساب سروز روده بزرگ مشاهده میشوند. هدف از این مقاله معرفی آقای 72 ساله سیگاری است که با علایم درد شکم، تهوع، استفراغ و کاهش اشتها برای مدت سه روزبه اورژانس جراحی مراجعه می کند. بیمار با تشخیص پریتونیت بدنبال پارگی احشا ء توخالی شکمی، بیمار تحت عمل لاپاراتومی قرار گرفت. شکم بیمار کاملا» تمیز وعاری از ترشحات چرکی ویا مایع بود، در سطح آنتی مزانتریک کولون عرضی و سیگموئید تعداد زیادی کیست های هوا در جدار کولون وجود داشتند عمل جراحی بدون انجام هیچگونه مداخله ای پایان یافت. علایم بیمار بعد از عمل جراحی ازبین رفت و بیمار با حال عمومی خوب از بیمارستان مرخص شد.
|
 • Page 229
  Background And Objective
  Postmenopausal vaginal bleeding (PMB) is a common and important clinical problem. PMB is caused by endometrial cancer in about 10% of patients. Most reports indicate that endometrial atrophy is the most common cause of PMB. Most of them for more evaluation are admitted for dilatation and curettage (D&C). The purpose of this study is to find in which patients, transvaginal ultrasonography (TVS) can replace with D&C? Subjects and
  Methods
  From April, 2008, through June, 2009, 98 women with PMB underwent TVS and histopathologic evaluation of the endometrium after D&C or after hysterectomy. Normal appearance at transvaginal sonography was defined as a thin (≤ 5 mm) and diffuse smooth with smoothly marginated and homogeneously echogenic endometrium. However a suspicious appearance was defined as either irregular thickening of the endometrium or an inhomogeneous endoluminal mass or pedunculated endoluminal mass or any endometrial thickness above 5 mm.
  Results
  At histologic examination: of 98 women, 44 (45%) had an atrophic endometrium, 11 (11%) had carcinoma, 10 (10%) had hyperplasia, 28 (29%) had polyps and 5 (5%) were others (ovarian tumor, leiomyosarcoma and multiple or giant leiomyoma) For carcinoma, the sensitivity of TVS was 100 %, specificity was 41.38 %, PPV was 17.4 %, and NPV was 100 %. In addition, the specificity of TVS for atrophic endometrium was 100 %.
  Conclusion
  TVS in patients with PMB is an excellent tool for the determination of whether further investigation with curettage or some form of endometrial biopsy is necessary and sensibly decreases the number of invasive methods. TVS also improves clinical decision- making, and the clinician’s diagnostic certainty
 • Page 241
  Background And Objective
  Cellulitis is an acute infection of cutaneous and subcutaneous tissue. Inaccurate treatment of cellulitis can cause important complications like abscess, myositis, osteomyelitis, bacteremia, septicemia, endocarditis, meningitis, and other complications and can lead to death. The aim of this study was to assess the epidemiology of cellulitis that result in complication among in-patients in infectious diseases ward. Subjects and
  Methods
  The population of the study included all patients admitted with final diagnosis of cellulitis in the infectious ward of Ahvaz Razi hospital during 2001-2003. Regarding variables under study (age, sex, occupation and underlying diseases), the relation between complications caused in relation to each of the complications and these variables were assessed. Data were analyzed by SPSS-15 and using descriptive and analytical statistical methods and chi-squared test with P
 • Page 253
  Background And Objective
  Anxiety, depression, nausea and vomiting most common side- effects from chemotherapy. This study evaluates the effects of massage therapy on this side-effects of chemotherapy. Subjects and
  Methods
  This study was a clinical trial that 34 patients with breast cancer were studied. After exposure of patients to ensure some degree of depression and anxiety and having nausea and vomiting during previous chemotherapy, patients randomly divided into intervention and control groups. Intervention patients had three sessions back massage addition to usual care received. Control group only received usual care. In the first 24 hours after each massage questionnaire were completed.
  Results
  Results shown that anxiety days of 2-4 with (P=0.0009, P=0.04, P=0.03) and depression with(p=0.03, p=0.03, p=0.01) between two groups statistically significant differences but nausea with (P=0.29, P=0.07, P=0.51) and vomiting with(p=0.53, p=0.84, p=0.8) statistically significant differences not seen.
  Conclusion
  According to research findings that show the effects of massage therapy on reduction anxiety and depression, is recommended as a method of massage available, convenient and cost-effective to improve anxiety and depression. massage reduced nausea and vomiting but not be too significant and further studies will recommended.
 • Page 261
  Background and Objective
  Dysphagia refers to any disturbance in movement of food bolus from mouth to stomach that is due to neurological motor disorder of swallowing processes. Depending on many factors, prevalence of dysphagia is reported differently. Since, a speech and language pathologist is an active member of the medical team assessing and treating patients with dysphagia, having basic information about prevalence and etiology of dysphagia seems necessary for short and long-term planning of rehabilitation programs. Subjects &
  Methods
  In this retrospective descriptive-analytic study, 1860 medical profiles of Hospitalized Patients of Educational Hospitals of Ahvaz-city were randomly selected. By use of NDPCS checklist, data regarding existence and nonexistence of dysphagia, etiology of dysphagia, prevalence of dysphagia in different ages and sexes, accompanying speech disorders, and prevalence of dysphagia in different wards of the studied hospitals were recorded and entered into SPSS software for analysis.
  Results
  Among 1860 viewed medical profiles, 4.2% of patients had dysphagia (4% male, 4.5% female). No significant difference was observed between male and female regarding prevalence of dysphagia (p>0.05). Neurologic diseases were the most frequent causes of dysphagia. Regarding prevalence of dysphagia in different ages, males having between 0–10 years of age had the highest dysphagia rate respectively. The highest and lowest dysphagia rate was observed in Neurology ward and Internal Medicine ward of the studied hospitals.
  Conclusion
  Speech therapists are suggested to pay more attention to age, common etiology (infections), and hospital wards with higher dysphagia rate and it is suggested to use early interventions for dysphagia.
 • Page 269
  Backgrand: pain has been identified by rheumatoid arthritis patients as a distressing symptom that interfere their ability to enjoy life and to take care of themselves.complementary medicine is applied in limited study.The purpose of the syudy was to effect of acupressure intensity pain in rheumatoid arthritis patients.
  Method
  the study was a clinical trial, data were collected in a clinic of rehumatoloy golestan hospital in ahwaz, physician surgery and patient home.amog these patient, 60 were selected fulfilling criteria and randomaly divided to 2 acupressure and control groups. The main outcomes measured were the demographic form and VAS scale that were collected at first and last intervention sessions. Acupressure accomplised with direct finger pressure at 1 minute in Hegu, Quchi, Zusanli and Taichong within 12 session, control group no received complementary treatment in this time. Then data analysis with SPSS version 17 and paired t-test test.
  Result
  The result of study indicated that between averages of pain intensity in acupressure and control groups pretreatment and after was no significant difference (p=0.813).
  Conclusion
  However in study indicated that between averages of pain intensity in acupressure and control groups was no significant difference but in context of acupressure more researchs have required.
 • Page 277
  Introduction
  Sensorimotor deficits in chronic nonspecific neck pain may be altered cervical afferent input. Altered sensory input the cervical spine structur, mediated via the direct neurophysiological connections to vestibular and visual system has the potential to disturb postural control. This study compare postural performance between subjects with nonspecific chronic neck pain and a matched control group without CNP.
  Methodology
  In this case-control study, postural stability was measured by force plate in (24) nonspecific chronic neck pain &(24) matched healthy subjects. Each case performed double limb &single limb standing with 2 level of difficulty (rigid-foam surface). Measured parameter were mean velocity, standard deviation velocity in the media-lateral and antero-posterior direction. Data were analyzed by 2-way repeated measurement ANOVA.
  Results
  Finding shows that subjects with non-specific CNP had significant increase in standard deviations for velocity in the antero-posterior and media-lateral direction in single limb stance. In double limb stance no statistically significant differences were found between groups.
  Conclusion
  dissimilarity in postural performance chronic nonspecific neck patient are reflection of different degrees of disturbances of the proprioceptive input to central nervous system and/or of the central processing of such input. It is suggested that consider treatment method for address neck position and movement sense and balance training
 • Page 285
  Background and Objective
  Hypericin is a naphtodianthrone with multiple pharmacologic actions. Hypericum triquetrifolium Turra grows in different part of Iran. The aim of the present study was to isolate and determine the quantity of hypericins in different parts (leaf, flower and stem) of this plant grown in Khozestan province. Matrials &
  Methods
  Different parts of Hypericum triquetrifolium Turra (leaf, flower and stem) were collected and extracted with methanol 50% using soxhlet apparatus. Hypericin was determined using UV/Visible spectrophotometer at 590 nm.
  Results
  The percents of hypericin in leaves, flowers and stems were 310, 210 and 150 mg/100g, respectively.
  Conclusion
  Leaves and flowers of Hypericum triquetrifolium Turra have considerable amounts of hypericin
 • Page 295
  Background And Objective
  Thalassemia is the most common monogenic disorder in human. The major type has sever clinical symptoms with craniofacial defects, that produce estetic problem in patients. Orthodontic treatment and surgical reconstruction in these patients have had good estethic results and therefore satisfying pschycosocial effects. Reserches have shown an increase at the level of life guality corresponding to health improvement in thalassemic patients. In Iran prevalence of thalassemia is relatively high (% 5 - %10) and kuzestan province is ranked as the second province involved in Iran More knowledge and information is necessary for better treatment of skeletal problem of thalassemia. Therfore this study was performed in orther to get more information knowledge about talassemia. Subjectis and
  Methods
  This descriptive and analytic study was performed on 48 beta thalassemia major paitients and 48 normal samplls. They were divided in two groups (24 persons) based on their genders. Including criteria for samples were: being more than 15 years orthodontic and orthopedic treatment, Cl I profile, normal facial height, Cl I molar relation ship, normal overbite and over jet, presence of all permanent teefh (except third molar) in mouth dentol arch combination cophalometric analysis was used for evaluation of cephalometric analysis was used for evaluation of cephalograns. The results were analyzed using descriptive statistical and (P)
 • Saideh Garousi, Hosein Safizadeh, Fatemeh Samadian Page 303
  Field goal: Improving the economic status and health in the elderly population are growing. But we consider that only increased longevity is not symptoms of development, quality of life is more important. Quality of life of elderly people is influenced by several factors, one of the most important factors is support social.
  Methods
  This survey was done among 380 elderly men and women have been living in the city of Kerman. The research tool was a questionnaire with interview; questionnaire and the SF36 was used for assessing the quality of life and for measuring social support; a questionnaire was used.
  Results
  The most important supporters were in the first degree was wife/husband and then son and in third grade daughter. Mean score of physical quality of life was more than average mental health score. The results showed that emotional support, financial services, advisory and information, and age relationship with both components of quality of life
  Conclusion
  According to the findings by increasing the types of social support, especially emotional support can be a great help to improve the quality of life for seniors.
 • Page 317
  Introduction &
  Objective
  Sickle cell anemia is a genetic disorder and hemolytic anemia. This anemia can damage organs. HbS hemoglobin and deoxygenating in peripheral tissues can be death in the patients. Exercise is a risk factor. But it remains unclear in patients with HbS display any disturbance during anaerobic or aerobic exercise in sickle cell trait. This study aim is determination of the effect of aerobic exercise on 0 saturation in children with sickle cell trait.
  Materials And Methods
  Eighty two (82) healthy and trait children in two groups: case and control (age 6-18) participated in this study. Anthropometrics profile and hemoglobin concentration were measured. HbS hemoglobin recognized with HPLC. All children did exercise on cycle ergometer 2min exercise and 3min rest. Before and fter exercise heart rate and 0 saturation assessd by pulseoximetry.
  Results
  there was no significant difference between two groups for 0 saturation before and after exercise. This parameter remained normal limited in children with sickle cell trait.
  Conclusion
  it seems aerobic exercise is safe for these children.
 • Page 325
  Background And Objective
  Increasing evidence on human and animal studies have suggested that exercise has benefits on overall health. It has been shown that exercise stimulated endogenous antioxidant enzymes and reduced oxidative damage markers. Morphine (M) is widely used for relief of severe pain. The mechanism by which M –induced toxicity is due to generation of reactive toxic intermediates. To evaluated the effect of exercise on M produced toxicity in rat liver and kidney Subjects and
  Methods
  M was given ip two times per day for 5 consecutive days. 1st day 5mg/kg,2nd day10 mg/kg, 3rd day 20mg/kg, 4th day 40mg/kg and 5th 50mg/kg. Control animals received vehicle only. Treated rats were divided in 4 groups. One group of M and vehicle treated rats were participated in the treadmill exercise sessions (1 h at speed 17 m/min) for 10 consecutive days. and two other group did not participated in the exercise.24 h later, rats were killed with overdose of sodium pentobarbital. Blood was collected for determination of ALT, AST, ALP, BUN and creatinine. Liver and kidney tissues were removed, fixed and processed for light microscopy. 10 animals were used for each group.
  Results
  Biochemical and histopathological observations indicated that M produced injury in the liver, and kidney. Exercise reduced M-induced toxicity (p
 • Page 335
  Pneumatosis intestinalis is usually benign condition which may affects any segment of gastrointestinal tract from stomach to rectum. It is also called pneumatosis cystoides intestinalis (PCI). It is best classified in to (A) a primary form and (B) a secondary form. Air cysts are found mostly in subserosa of large bowel. The aim of this study is to present 72-year–old heavy smoker man that refers to emergency department with abdominal pain, nausea, vomiting and decreased appetite for three days duration. With impression of peritonitis due to hallow viscus perforation, patient underwent laparotomy. Abdomen was completely clean without any puss or fluid. There were multiple gas-containing cysts over the antimesentric colonic wall of the transverse and sigmoid colon. We terminated the operation without any intervention. The patient became symptom free post operatively and discharged from hospital with good condition.