فهرست مطالب

 • سال یکم شماره 1 (1393)
 • تاریخ انتشار: 1394/03/20
 • تعداد عناوین: 6
|
 • سید ابوالفضل ذاکریان، غلام حیدر تیموری، مهدی اصغری، فاروق محمدیان، فریده مرادی، محمد علی طاهری، ملیحه عرشی* صفحه 3
  امروزه مقوله ایمنی بیمار از اهمیت قابل ملاحظه ای در مراقبت های بالینی برخوردار گشته است. جو ایمنی به درک افراد از ایمنی که انگیزه افراد را برای انجام کارها به صورت ایمن و بروز رفتار های ایمن تحت تاثیر قرار می دهد، اشاره دارد. این مطالعه با هدف تعیین وضعیت جو ایمنی بیمار در دو بیمارستان انجام شد. در این مطالعه توصیفی - تحلیلی 200 نفر از پرسنل دو بیمارستان بزرگ دانشگاه علوم پزشکی تهران(بیمارستان های امام خمینی(ره) و شریعتی) به صورت تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار جمع آوری اطلاعات 2 پرسشنامه مشخصات دموگرافیک و پرسشنامه جو ایمنی بیمار kudo بود.اعتبار پرسشنامه به روش اعتبار محتوا و پایایی ان نیز با استفاده از آلفای کرونباخ827/0 براورد شد. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از ویرایش 18 نرم افزارSPSS و از آمار توصیفی مانند فراوانی و درصد و همچنین برای مقایسه میانگین ها از آزمون من – ویتنی و کروسکال والیس استفاده شد.
  میانگین سنی افراد شرکت کننده در این مطالعه 48/32(7) سال بود. میانگین سابقه کاری53/6(57/4) سال بود. با استفاده از آزمون من ویتنی در بین زنان و مردان تفاوت معناداری در میانگین ابعاد جو ایمنی بیمار به جز در بعد کاهش خستگی(007/0=P) دیده نشد. همچنین بین دو بیمارستان تفاوت معناداری در میانگین ابعاد جو ایمنی بیمار به جز در شرایط پرستاری(025/0=P) دیده نشد. با استفاده از آزمون کروسکال والیس تفاوت معناداری در میانگین ابعاد جو ایمنی بیمار به جز در بعد کاهش خستگی (042/0=P) در بین بخش های مختلف دیده نشد. جو ایمنی بیمار در دو بیمارستان مورد مطالعه در وضعیت مطلوبی قرار ندارد. مدیران باید درصدد بهبود شرایط مربوط به پرستار گردند تا بتوانند ایمنی بیمار را ارتقا بخشند.
  کلیدواژگان: جو ایمنی بیمار، پرستار، بیمارستان
 • هادی معاضد، جمشید سلحشور، نرگس شمس خوزانی، مهدی دزفولی نژاد* صفحه 15
  در این مقاله، حمله ی نظامی که یکی از انواع وقایع مخاطره آمیز غیرطبیعی می باشد، مورد بررسی قرار می گیرد، بدین ترتیب که ابتدا با مطالعه و بررسی، چندین سناریوی نظامی محتمل علیه ایران، طراحی و مدلسازی می شوند، سپس با استفاده از منطق فازی (Fuzzy Logic)و متغیرهای زبانی با نظرسنجی از افراد صاحب نظر، شدت هر یک از سناریوی ها، به صورت کمی تعیین می شود. طی بررسی و مطالعات انجام شده، مشخص شد که در زمان نگارش این مقاله، 5 سناریو نظامی محتمل علیه ایران وجود دارد، که هریکاز آن ها به طور کامل در این مقاله تعریف و مدلسازی شده اند و طبق نتایج حاصل از نظر سنجی برای تعیین شدت به روش فازی، سناریوی شماره 5 یعنی استفاده از سلاح های کشتار جمعی بالاترین شدت (S= 0.917) و سناریوی شماره 2 یعنی حمله بسیار محدود در حد انهدام مراکز هسته ای پایین ترین شدت (S= 0.046) را به خود اختصاص داده است.
  کلیدواژگان: ایمنی، وقایع مخاطره آمیز غیر طبیعی، پدافند غیرعامل، تحلیل ریسک، منطق فازی
 • ناصر الهی *، حسین شکرکن صفحه 27
  هدف اصلی این پژوهش شناسایی عوامل تکنولوژیکی و انسانی مرتبط با حوادث شغلی در کارکنان مناطق نفتخیز جنوب بود. پس از بررسی حوادث شغلی رخ داده و مصاحبه با نمونه های تصادفی افراد حادثه دیده، در دوره 5 سال تعیین شده در طرح، نیز مورد بررسی قرار گرفتند. نمونه این تحقیق 600 نفر از کارکنان سه شرکت (ستاد، کارون ومارون) در شهر اهوازبودند، که با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. روش آماری تحلیل عوامل برای تحلیل داده ها مورد استفاده قرار گرفت. ابزارهای جمع آوری داده ها در این تحقیق عبارت بودند از یک پرسشنامه محقق ساخته برای شناسایی عوامل تکنولوژیکی و انسانی و سه آزمون (آزمون S وT از بنت و آزمونF از فلانگان) جهت سنجش عامل “درک مکانیکی“. پرسشنامه محقق ساخته شامل تعدادی سئوال برای شناسایی متغیر های جمعیت شناختی آزمودنی ها و سوابق درگیری آنان در حوادث شغلی است. علاوه برآن، این پرسشنامه دارای 137 سئوال است که در برگیرنده کلیه متغیرهای تکنولوژیکی و انسانی مربوط به حوادث شغلیصنعت نفت، مناطق نفت خیز جنوب هستند، که با استفاده از نظرات کارکنان این صنعت تهیه شده است. روش آماری تحلیل عوامل برای تحلیل داده ها، مورد استفاده قرار گرفت. تحلیل عوامل با روش مولفه های اصلی و چرخش متعامد واریماکس روی داده های حاصل از آزمودنی های نمونه شرکت کننده در این پژوهش، سه عامل اصلی به دست داد که عبارتند از یک عامل تکنولوژیکی و دو عامل انسانی. عامل تکنولوژیکی به نام”نارسائی های تکنولوژیکی“نامگذاری شده است. این عامل 40 ماده را دربر می گیرد و 25/16 درصد واریانس متغیرها را تبیین می کند. عامل اول انسانی”عدم اجرای بهینه فرایندهای سازمانی“نامیده شده است. این عامل 71 ماده را شامل می شود و واریانس تبیین شده آن 99/21 درصد می باشد. عامل دوم انسانی نیز به” اعمال روش های نامناسب مدیریتی“موسوم شده است. این عامل 16 ماده را دربر می گیرد و 96/9 درصد از واریانس کل ماده ها را تبیین می کند. همچنین، برای تک تک ماده های قرار گرفته در سه عامل شناسایی شده برای کل نمونه آزمودنی ها میانگین، انحراف معیار و بارعاملی ارائه شده است. در بخش بحث و نتیجه گیری نیز پیشنهادهای عملی مناسبی جهت اقدامات ایمنی افزا که برگرفته از یافته های تحقیق حاضر هستند، ارائه شده است.
  کلیدواژگان: حوادث صنعتی، حوادث شغلی، درگیری درحادثه، عوامل انسانی مرتبط با حوادث صنعتی، عوامل تکنولوژیکی مرتبط با حوادث صنعتی
 • طالب عساکره *، محمد جواد جعفری صفحه 45
  امروزه بیماری ها و حوادث ناشی از کار به یکی از نگرانی های اصلی جامعه کارگری ودست اندرکاران مسائل بهداشت و ایمنی محیط کار تبدیل شده است. در این مطالعه مداخله ای رفتارهای ناایمن کارگران یک شرکت خودروسازی با استفاده از روش نمونه گیری ایمنی، مشاهده و مصاحبه مورد بررسی قرار گرفت. در فاز اول پس از تعریف انواع رفتارهای ناایمن، برای تعیین میزان و انواع آنها، 115کارگر انتخاب و تعداد9200 مشاهده انجام گردید. متغیرهای دموگرافیگ مرتبط با کارگران با استفاده از پرسشنامه جمع آوری گردید. در فاز دوم پس از مدت 3ماه از انجام مداخلات، شامل آموزش کارگران و سرپرستان، نصب علایم ایمنی و استفاده از تنبیه و تشویق، مشاهدات تکرار گردید. یافته های مطالعه نشان داد که در فاز اول رفتارهای ناایمن کارگران 09/13 درصد و در فاز دوم به 04/9 درصد کاهش یافت. از میان این رفتارها، وضعیت ارگونومیکی نامناسب و عدم استفاده از وسایل حفاظتی بیشترین فراوانی را دارا بود. میان تعداد رفتارهای ناایمن و سابقه حادثه قبلی (001/0P<) و سطح تحصیلات (05/0P<) ارتباط معناداری مشاهده شد. اما میان تعداد رفتارهای ناایمن با متغیرهای سن، سابقه کار، تعداد افراد تحت تکفل ارتباط معناداری مشاهده نگردید. نتایج مطالعه نشان می دهد توسعه گرایش ایمنی مبتنی بر رفتار، یکی از راهکارهای اصلی کاهش رفتارهای ناایمن و در نتیجه آن کاهش نرخ وقوع حوادث، در صنایع کشور می باشد.
  کلیدواژگان: ایمنی، رفتارهای ناایمن، خودرو سازی
 • محسن پورصادقیان * صفحه 56
  مبحث بیوتکنولوژی و بیوانفورماتیک که بعنوان پایه و اساس در مطالعات سلولی و مولکولی است، می تواند در مطالعات مرتبط با کاربرد آن در ایمنی، بهداشت و محیط زیست که همواره بدنبال محیطی سالم و ایمن در زندگی و کار انسانهاست، نقش مهمی در پیشبرد اهداف آن داشته باشد.از جمله ابعاد دیگر کاربردهای آن را می توان به ایمنی بیولوژیکی اشاره نمود. تا کنون مطالعات گوناگونی در مورد ویروس ها و باکتری های موثر در تصفیه بیولوژیکی هوا و آب و فاضلاب که بعنوان یکی از کاربردهای مهم در مبحث HSE است، انجام شده. در این تحقیق به مطالعه و بررسی و تعیین توالی سه ژن و یک پروتئین پرداخته شده است. این توالی ها حاصله از دو باکتری از مجموعه vibrio باکترها از دو دسته GenBank:KM067453.1)Azerus)و parahaemolyticus((GenBank KJ704113.1و یک ویروس از دسته Polyomavirusثبت شده در مجموعه بانک جهانی ژن تحت عنوان GenBank: KM196555.1از رده Sewage می باشد، که در نهایت از آن پروتئینlarge T antigen، partial [JC polyomavirus] تحت کد GenBank: AIT97264.1به ثبت رسیده است پرداخته شده است. نتایج تحقیق می تواند فتح بابی باشد در مورد اصول بیوتکنولوژی و بیوانفورماتیک در مطالعات ایمنی و بهداشت و محیط زیستی و در گسترش علوم در این حیطه نقش موثری ایفا کند.
  کلیدواژگان: بیوتکنولوژی و ایمنی، ژنتیک و محیط زیست، ایمنی بیولوژیکی
 • محسن پورصادقیان* صفحه 63
  با توجه به نقش اساسی و زیر بنایی صنایع مختلف در توسعه اقتصادی کشور ما ایران، نیاز مبرم به کارشناس ایمنی، ارگونومی و حفاظت از محیط زیست، حفظ، حراست و طراحی دستگاه ها و همچنین حفظ و حراست از نیروی انسانی در مقابل خطرات جانی و مالی، از اهمیت فراوانی برخوردار است، توجه به اینکه با ورود ماشین آلات مختلف در عرصه تولید، تغییرات شگرف، وسیع و همه جانبه ای در شیوه زندگی و اوضاع اقتصادی، صنعتی، اجتماعی و فرهنگی مردم ایجاد می شود و همانطور که گفته می شود «صنعت خشن و بی رحم» است، لذا فرهنگ و ادب هر جامعه نقش موثری در کاهش یا افزایش حوادث خواهد داشت.
  حوادث ناشی از کار موجب رنج و عذاب افراد بشر و ضایعات مادی فراوانی شده، و دنیا همه ساله متحمل خسارت بسیاری می شود. گسترش تکنولوژی، کاربرد بیشتر وسایل ماشینی، سرعت، پیچیدگی روابط اجتماعی و غیره نیز به طور دائم میزان و شدت آنها را دامن می زند.
  با استفاده از شاخه های متنوع هنری کارشناسان ایمنی، ارگونومی و حفاظت از محیط زیست می توانند میزان درک افراد را در مواجهه با خطرات بالا برده و آنها را در جهت استفاده صحیح از وسایل و تجهیزات آموزش دهند و نیز با استفاده از علم هنر، در طراحی صحیح ابزار آلات برای استفاده راحت تر و کاهش عوارض و بیماری های ناشی از کار راهنمایی نمایند. پوستر ها، شعر ها، فیلم و مطالب آموزشی هنری دیگر نیز می تواند تاثیر مطلوبی در آموزش کارگران داشته باشد.
  در حقیقت مدیریت HSE علم و هنر پیش بینی، شناسایی، ارزیابی و کنترل عوامل زیان آور ایمنی، سلامت و محیط زیست می باشد. یعنی با داشتن دانش لازمه این کار، به تنهایی نمی توان در پیشبرد اهداف سازمان در این جهت گام برداشت. در بحث ادب و فرهنگ هم تکیه گاه فرهنگ و ادب غنی پارسی با تاکید بر فرهنگ ایرانی اسلامی را نیز می توان به عنوان ناب ترین گنجینه های بشری پاس داشت.
  کلیدواژگان: فرهنگ، ادب، هنر، ارگونومی، ایمنی، HSE، حوادث ناشی از کار
|
 • Zakerian A. Teymouri G.H. Asghari M. Mohammadian F. Moradi F. Taheri M.A. Arshi M.* Page 3
  Nowadays, the importance of patient safety in clinical care has become significant. Safety climate on people's perception of safety that people's motivation to get things done for the safety and safe behavior is influenced refers. This study aimed to determine the status of patient safety in the hospital environment. The study - an analysis of 200 Tehran University of Medical Sciences personnel of two hospitals (Imam Khomeini and Shariati Hospitals) were selected randomly. The data collected 2 demographic and patient safety climate questionnaire was kudo. The validity and content validity and reliability using Cronbach's alpha 0.827 respectively. To analyze the data using SPSS software (version 18) using descriptive statistics such as frequencies and percentages and compared by means of Mann - Whitney and Kruskal-Wallis tests were used. The mean age of the participants in this study, 48/32 (7) years.Average duration of working 53/6 (57/4) years. Using the Mann-Whitney test between women and men is a significant difference in the mean size of the patient safety climate, except fatigue (p=0.007) was observed. The significant difference between the average hospital patient safety climate dimensions except in nursing (p=0.025) was observed. Using the Kruskal-Wallis test a significant difference in the mean size of the patient safety climate, except fatigue (p=0.042) was observed among different sectors. Patient safety climate was not favorable at two hospitals in. Managers should seek to improve the conditions of their nurses to improve patient safety.
  Keywords: Patient safety climate, Nurse, Hospital
 • Moazed H., Salahshour J., Shams Khouzani N., Dezfoulinezhad M.* Page 15
  In this paper، a military attack abnormal risk is one of the events being investigated، so that first study، several possible military scenarios against Iran، designed and modeled، using fuzzy logic and linguistic variables polled experts، the intensity of each of the scenarios، to be quantified. During the review and studies، it was found that at the time of writing this article، 5 military scenario against Iran is likely، that each of them is fully defined and modeled in this study and the results of the survey to determine intensity phase method، alternative 5، the use of weapons of mass destruction، the highest intensity (S = 0. 917) and (2) the scenario is very limited attack on the nuclear annihilation of the lowest intensity (S = 0. 046) to be allocated.
  Keywords: Safety, Abnormal dangerous events, Passive defense, Risk analysis, Fuzzy logic
 • Elahi N.*, Shekarshekan H Page 27
  The aim of this study is to identify factors associated with human technological and occupational accidents in the oil-rich areas of the South staff. After occupational accidents occurred and interviews with a random sample of people injured، the 5-year period specified in the plan، also were studied. The sample of 600 employees of three companies (Headquarters، Karun and Marun) was in Ahvaz، which was selected by random sampling. Factor analysis was used to analyze the data. Tools for data collection in this study consisted of a questionnaire to identify the technological and human factors and three tests (tests of Bennett's S and T and F test of Flanagan) to measure the "understanding of the mechanics". The questionnaire included a number of questions to identify demographic variables and records of their involvement in occupational accidents. In addition، the questionnaire contained 137 questions، which includes all the technological and human factors related to occupational accidents، oil industry، oil-rich southern region، which has been prepared based on the opinions of employees in the industry. A statistical method for data analysis، factor analysis، was used. Factor analysis with principal components and varimax orthogonal rotation of the data subjects participating in this study، the three main factors that include technological factors and human factors. A technological platform called "technological shortcomings" has been named. This factor covers 40 items and 25/16% of the variance of variables. The first factor is human "non-optimal implementation processes" is called. These factors include Article 71 and explained variance of 99/21 percent. The second factor is human as "improper administrative procedures" is called. This factor involves Article 16 and Article 96/9 percent of the total variance explained. Also، for each material located on three factors have been identified for the total sample of subjects، the mean، standard deviation، and factor loadings are provided. In the Conclusion of practical suggestions to increase safety measures derived from the results of this study are presented.
  Keywords: industrial accidents, occupational accidents, accident involvement, Human factors related to industrial accidents, technological factors related to industrial accidents
 • Taleb Asakereh*, Mohammad Javad Jafari Page 45
  Today, diseases and work-related accidents are one of the main concerns of those involved in the labor and workplace health and safety issues has become. In this study, unsafe behavior intervention workers of a company car using the safety sampling, observation and interviews were used.In the first phase after the definition of unsafe behavior, to determine the level and types, 115 workers and the number 9200 was observed. Demographic variables associated with workers using questionnaires were collected. In the second phase after 3 months of intervention, including education workers and supervisors, safety signs and the use of punishment and rewards, were repeated. The findings showed that 13.9 percent of workers in the first phase and the second phase of unsafe behavior to 04/9 percent. Among these behaviors, poor ergonomic conditions and lack of protection was the most frequent. The number of unsafe behavior and a history of previous incidents (001 / 0P <) and education (05 / 0P <) there was a significant relationship. But the number of unsafe behavior by age, experience, number of dependents, a significant relationship was observed. The results show a tendency of behavior-based safety, one of the main strategies to reduce unsafe behavior and consequently to reduce the rate of accidents is in the industries of the country.
  Keywords: safety, unsafe behaviors, Automakers
 • Mohsen Poursadeghiyan (Karchani)* Page 56
  Bio-technology and bio-information which are the basis of the cellule studies have a main role in studies related to its application in safety, health and environment which is providing a safe place for life and work. Another application is biological safety. Many investigations have been done on viruses and bacteria for biological infiltrating and refining the sewage, air and water as a broadly used method in HSE. In this research, succession of three Genes and a protein is studied. This succession is the result of two bacteria from GenBank: KM067453. 1)Azerus)، parahaemolyticus((GenBank KJ704113. 1 and a virus from Polyomavirus taxonomy recorded in global gene bank entitled as Gen-Bank: KM196555. 1 of Sewage taxonomy that finally the proteinlarge T antigen, partial [JC polyomavirus] with code Gen-Bank: AIT97264. 1has been registered. The results of this research would be significant to biological and bio information principals in safety, health, environment and improving the knowledge in this area.
  Keywords: Biotechnology, safety, Genetic, Environment, Biological Safety
 • Mohsen Poursadeghiyan* Page 63
  Given the crucial role of infrastructure in various industries and economic development of our country, the expert safety, ergonomics, environmental protection, conservation, preservation and protection of designing and maintaining systems force against criminals and financial risks, it is important to note because the different machines in the field produce dramatic changes, the broad and all-sided live economic, industrial, social and cultural people are said to be "tough industry web womb" is therefore an important role in the culture of each community accidents will increase or decrease. Work related accidents caused great pain and torment member Milling Loss of material are many are damaged every year. Development of technology, increased use of machine tools, speed, complexity of social relations so as to permanently raise their level of severity.easier to use and reduce the effects of work-related illnesses to strive. Posters, poetry, film and other artistic training can have a desirable effect on worker training. Indeed HSE management science and art of prediction, identification, assessment and control of hazardous agents, safety, health and environment.
  Keywords: Culture, literature, art, ergonomics, safety, HSE, work, related accidents