فهرست مطالب

 • سال چهل و پنجم شماره 4 (1393)
 • تاریخ انتشار: 1394/03/25
 • تعداد عناوین: 18
|
 • حبیب الله سلامی، تکتم محتشمی صفحات 585-599
  هدف مطالعه حاضر ارائه الگویی است که پیش بینی هایی از عرضه محصولات عمده زراعی را برای افق سال 1404 فراهم کند. در این راستا، الگویی در چارچوب رویکرد برنامه ریزی ریاضی مثبت (PMP) توسعه داده شد. این الگو به محدودیت های عوامل تولیدی هریک از استان های کشور در سال پایه (1387) و سال افق توجه می کند و پیش بینی هایی از تولیدات زراعی هر استان و کل کشور ارائه می دهد. به علاوه، این مطالعه پیش بینی هایی از قیمت ها و عملکرد محصولات را برای سال افق با استفاده از روش سری زمانی ARIMA فراهم می کند که در الگوی PMP استفاده می شود. پیش بینی های به دست آمده از این الگو نشان می دهد در فاصله سال های 1387 تا 1404 میزان تولید کل محصولات زراعی از 17/36 میلیون تن در سال پایه به 5/45 میلیون تن در سال 1404 می رسد که رشد 8/25 درصد را نشان می دهد. این میزان رشد در بین محصولات مختلف متفاوت است، به گونه ای که پیش بینی می شود غلات بیشترین رشد (1/76 درصد) و صیفی جات (15/2 درصد) و نباتات صنعتی (5/20 درصد) کمترین رشد را داشته باشند. مقایسه مقادیر پیش بینی شده عرضه با برآوردهایی از تقاضا در این سال نشان می دهد با ادامه وضعیت موجود در رشد تولید، عرضه گندم، سیب زمینی، پیاز و حبوبات تقاضا برای این محصولات را در سال افق تامین می کند، اما کشور در عرضه محصولات برنج، دانه های روغنی و چغندر قند در سال افق با کمبود مواجه می شود.
  کلیدواژگان: ایران، افق سال 1404، برنامه ریزی ریاضی مثبت (PMP)، پیش بینی عرضه، محصولات زراعی
 • حبیبه شرافتمند، سعید یزدانی، رضا مقدسی صفحات 601-611
  کشاورزی فعالیتی است که مخاطرات زیادی دارد. در این فعالیت، انواع ریسک های طبیعی، اجتماعی و اقتصادی دست به دست هم می دهند و مجموعه شکننده و آسیب پذیری برای تولیدکنندگان فراهم می کنند. در این میان، ریسک قیمتی در محصولات کشاورزی، مشکلات مالی فراوانی برای تولیدکنندگان ایجاد کرده است، این مطالعه بر امکان استفاده از بازار آتی به عنوان ابزار مدیریتی ریسک قیمتی محصول خرما تمرکز کرد؛ بنابراین ابتدا با استفاده از قیمت های ماهانه خرما و به کارگیری چارچوب تئوری میانگین واریانس، نسبت تامین با روشOLS تعیین شد. سپس به دلیل وجود واریانس های شرطی خودهمبسته، نسبت تامین متغیر طی زمان با استفاده از مدل گارچ دومتغیره برآورد شد. ماتریس واریانس کوواریانس شرطی متغیر طی زمان براساس مدل های چندمتغیره ناهمسان واریانسBekk (1/1) تخمین زده شد. سپس با استفاده از نتایج این ماتریس ها، نسبت تامین متغیر طی زمان برآورد شد. پیش بینی قیمت آتی خرما با استفاده از الگوی شبکه عصبی و الگوی گارچ است. نسبت تامین استخراجی از روش گارچ دومتغیره به طور متوسط برابر 7/0 برآورد شد و بیانگر این است که حدود 70 درصد از ریسک قیمتی محصول خرما می تواند با فروش در بازار آتی کاهش یابد.
  کلیدواژگان: بازار آتی، خرما، ریسک قیمت، مدل گارچ
 • میثم منتی زاده، غلامحسین زمانی، عزت الله کرمی صفحات 613-624
  در سال های اخیر، تخریب منابع زیست محیطی (منابع آب و خاک) نگرانی ها را درمورد دستیابی بشر به توسعه پایدار کشاورزی افزایش داد. رفتارهای زارعان از طریق تاثیرگذاری بر کیفیت منابع آب و خاک، نقش مهمی در حصول پایداری در کشاورزی دارد. این تحقیق به دنبال تعیین مدل رفتار زیست محیطی زارعان شهرستان شیراز با استفاده از تئوری ارزش- عقیده- هنجار استرن است. جامعه آماری این پژوهش شامل زارعان شهرستان شیراز است که طبق جدول کرجسی و مورگان از 372 نفر از آن ها، به شیوه نمونه گیری تصادفی خوشه ایچندمرحله ای، اطلاعات گردآوری شد. این پ‍ژوهش به شیوه پیمایش و با ابزار پرسشنامه صورت گرفت. روایی پرسشنامه با استادان بخش ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه شیراز و پایایی آن از طریق مطالعه راهنما و آزمون آلفای کرونباخ تایید شد. یافته های تحقیق نشان داد متغیرهای جهت گیری زارعان به سوی ارزش های طرفدار محیط زیست و ارزش های نوع دوستانه (طرفدار جامعه)، پایبندی به رعایت هنجارهای شخصی (اخلاقی)، احساس وظیفه و مسئولیت پذیری در قبال حفظ محیط زیست به ترتیب بیشترین تاثیر را بر رفتارهای زیست محیطی از سوی زارعان داشتند. پیشنهاد می شود با آموزش های مختلف تلاش شود زارعان را از ارزش های خودمحور دور کنند و آن ها را به سوی ارزش های طرفدار جامعه و محیط زیست سوق دهند. همچنین، با ارائه آموزش های اخلاقی برای پایبندی هرچه بیشتر زارعان به رعایت هنجارهای شخصی (اخلاقی)، می توان موجب اصلاح تعاملات آن ها با منابع زیست محیطی شد و حس مسئولیت پذیری را در برابر حفظ محیط زیست در آن ها افزایش داد.
  کلیدواژگان: تئوری ارزش، عقیده، هنجار، رفتار زیست محیطی، مدل رفتار زیست محیطی
 • محمد بادسار، رویا کرمی، روح الله رضایی صفحات 625-637
  این تحقیق با دو هدف اصلی شامل تحلیل ساختاری کلیشه های رهبری، صلاحیت های رهبری، انگیزه های اکتساب نقش رهبری و بررسی نقش مداخله گر جنسیت بر روابط بین این متغیرها انجام گرفت. این تحقیق با استفاده از نظرهای 303 مروج سازمان های جهاد کشاورزی استان های تهران، کرمانشاه و خراسان رضوی با روش پیمایشی با به کارگیری پرسشنامه ساختاریافته انجام گرفت. اطلاعات جمع آوری شده با استفاده از تکنیک چندمتغیره مدل سازی معادله های ساختاری تجزیه و تحلیل شد. نتایج نشان داد کلیشه های رهبری و صلاحیت های رهبری اثر معنی داری بر انگیزه های اکتساب نقش رهبری مروجان دارند، درحالی که ارتباط معنی داری بین کلیشه های رهبری و انگیزه های اکتساب نقش رهبری وجود نداشت. همچنین، نتایج بیانگر آن بود که متغیر جنسیت دارای نقش مداخله گر در ارتباط بین کلیشه های رهبری با صلاحیت های رهبری و انگیزه های اکتساب نقش رهبری است. درواقع، براساس نتایج می توان بیان کرد کلیشه های رهبری، مردان را در توسعه صلاحیت های رهبری و ارتقای انگیزه های اکتساب نقش رهبری یاری می کنند، درحالی که این ارتباط برای زنان منفی بود. هرچند ممکن است فشار کلیشه های فکری از بین نرود و تغییر آن ها امری زمانبر و نیازمند مذاکرات پایدار باشد، این مطالعه پیشنهاد می دهد ارائه برنامه های آموزشی مرتبط برای اصلاح این کلیشه های رهبری، راهکاری برای شروع فعالیت است.
  کلیدواژگان: انگیزه اکتساب، برجستگی، تبحر، تمایل، جنسیت، کلیشه های رهبری، مروج، نقش رهبری
 • علی اکبر براتی، علی اسدی، خلیل کلانتری، حسین آزادی، محسن ماموریان صفحات 639-650
  تغییر کاربری اراضی کشاورزی، به دلیل ارتباط مستقیم آن با موضوعاتی چون امنیت غذایی و پایداری محیط زیست، به یکی از چالش های اساسی پیش روی بشر در قرن 21 تبدیل شده است. شدت تغییر کاربری این اراضی به گونه ای بوده است که بنابر گزارش سال 2012 فائو، بین سال های 1970 تا 2009 سرانه اراضی قابل کشت در جهان 46/1 و در ایران 054/2 درصد کاهش یافته است. بدون شک کاهش سطح این اراضی آثار گوناگون اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی را به همراه دارد. تحقیق حاضر با هدف بررسی اثرات این قبیل تغییرات انجام شد. این تحقیق از نوع پیمایشی بوده ابزار آن پرسشنامه بود. جامعه آماری این تحقیق کارشناسان شاغل در مدیریت ها و سازمان امور اراضی کشاورزی ایران در سال 1392 بودند. بر اساس نتایج این مطالعه، «تسریع روند تغییر کاربری اراضی کشاورزی به دلیل تغییر قیمت»، «افزایش انگیزه تغییر کاربری اراضی کشاورزی در بین سایر کشاورزان» و «افزایش مصرف انرژی» مهم ترین آثار تغییر کاربری اراضی کشاورزی بوده اند. اما، بر اساس نتایج مدل سازی معادلات ساختاری، «کاهش انگیزه زندگی در نواحی روستایی و خالی از سکنه شدن روستاها»، «افزایش ریسک درآمدی خانوارهای روستایی» و «کاهش کیفیت هوا» اگر چه مهم ترین آثار نیستند، موثرترین آثار این تغییرات بوده اند.
  کلیدواژگان: آثار تغییر کاربری اراضی کشاورزی، اراضی کشاورزی، تغییر کاربری اراضی کشاورزی
 • کریم نادری مهدیی، محمدحسن فطرس، مهدی خیاطی صفحات 651-661
  هدف کلی پژوهش حاضر، برآورد سری زمانی اشتغال بخش کشاورزی در استان گیلان در سال های 1355-1390 و مدل سازی و پیش بینی آن با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی برای سال های 1391-1398 است. برای این منظور سری زمانی اشتغال با استفاده از روش درون یابی محاسبه شد و متغیرهای ورودی براساس پیشینه نظری و تجربی تحقیق انتخاب شدند. درنهایت، تعداد شاغلان بخش کشاورزی از طریق طراحی و آموزش شبکه های عصبی با معماری ها و ویژگی های مختلف برآورد شد. داده های مورد نیاز از نتایج سرشماری نفوس و مسکن سال های 1355 تا 1390 و سالنامه های آماری استان استخراج شد. نتایج نشان داد در سال های 1391-1393، مقادیر اشتغال پیش بینی شده در سطحی کمتر از سال 1390 است و پس از آن در سال های 1394 تا 1398 درحالی که میزان رشد اشتغال دارای روندی کاهشی است، تعداد شاغلان این بخش به کندی افزایش می یابد. با توجه به ضعف آمارهای سری زمانی متغیرهای اقتصادی در سطح منطقه ای، این تحقیق گامی اولیه و ضروری برای دستیابی به آمارهای قابل اتکا از شاغلان بخش کشاورزی در سطح استان است که ضمن تولید داده های مورد نیاز پژوهش های بعدی در زمینه بازار کار، می تواند برای برنامه ریزی و سیاستگذاری در این زمینه، توسط مراجع ذی ربط استفاده شود.
  کلیدواژگان: بخش کشاورزی، پیش بینی اشتغال، شبکه های عصبی
 • سید یوسف حجازی، فاطمه رجبیان غریب، محمود امید صفحات 663-672
  هدف از این مطالعه تعیین و ارزیابی کمی موقعیت کیفی فرایند تدریس و یادگیری در مراکز آموزش عالی کشاورزی است. به این منظور، از توانمندی شبکه های عصبی مصنوعی در مدل سازی روابط غیر خطی، برای بررسی و ارزیابی مدل های مختلف سنجش کیفیت خدمات استفاده شد. جامعه آماری، دانشجویان تحصیلات تکمیلی رشته های کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد (1070نفر) است که با استفاده از جدول مورگان 280 پرسشنامه جمع آوری شد و درنهایت 202 پرسشنامه تجزیه و تحلیل شد. به منظور بررسی و ارزیابی کیفیت فرایند تدریس و یادگیری از چهار مدل سروپروف غیر وزنی، سروکوآل غیر وزنی، سروپرف وزنی و سروکوآل وزنی به کمک شبکه های عصبی مصنوعی استفاده شد. نتایج به کارگیری رویکرد شبکه های عصبی مصنوعی نشان داد مدل سروکوآل وزنی با دقت بیشتری قادر به ارزیابی کیفیت تدریس و پیش بینی رضایت است. این مدل با معماری 7-29-14-1 یعنی 7 نرون در لایه ورودی، 29 و 14 نرون در لایه های مخفی اول و دوم و یک نرون در لایه خروجی، به عنوان بهترین راه حل برای تخمین ارزیابی کیفیت انتخاب شد. این معماری دارای ضریب همبستگی 96/0 بود و مقایر MAE، MSE و MAPE آن به ترتیب 18/0، 06/0 و 41/4 درصد داشتند.
  کلیدواژگان: رضایتمندی دانشجویان، شبکه عصبی مصنوعی، کیفیت آموزش، مدل سروکوآل وزنی
 • پوریا عطایی، نسیم ایزدی صفحات 673-682
  با توجه به اهمیت توسعه فناوری در بخش کشاورزی، باید قصد استفاده از فناوری و درنتیجه پذیرش آن در بین کشاورزان افزایش یابد. هدف از این پژوهش، بررسی سازه های موثر بر قصد استفاده از کانال های مدرن توسط کشاورزان بود. جامعه این مطالعه تمام کشاورزان تحت پوشش شبکه آبرسانی بند فیض آباد در استان فارس بود (192 نفر). 127 نفر از این افراد با استفاده از روش نمونه گیری طبقه بندی تصادفی برای انجام دادن این مطالعه انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده برای جمع آوری داده ها پرسشنامه بود که روایی صوری آن توسط پانلی از صاحب نظران تایید شد و برای بررسی پایایی آن نیز آزمون راهنما اجرا شد که آلفای کرونباخ آن بین 91/072/0 به دست آمد. نتایج نشان داد هنجار ذهنی و نگرش درباره استفاده از کانال های مدرن تاثیری مستقیم، مثبت و معنی دار بر قصد استفاده از کانال های مدرن داشتند. همچنین، متغیرهای سرمایه اجتماعی، سازگاری، دسترسی به اطلاعات، تمایل به مشارکت در طرح، احساس تعلق به شبکه آبیاری، سابقه کشاورزی و قابل مشاهده بودن نتایج تاثیر مستقیم و معنی داری بر نگرش درباره استفاده از کانال های مدرن داشتند. در پایان، با توجه به نتایج این مطالعه پیشنهادهایی ارائه شد.
  کلیدواژگان: بند فیض آباد، پذیرش فناوری، شبکه های مدرن آبرسانی، قصد استفاده
 • شهلا آقاپور، حمید موحد محمدی، حسین شعبانعلی فمی صفحات 683-692
  هدف کلی این تحقیق بررسی وضعیت قابلیت اشتغال در برنامه درسی دانشجویان کشاورزی دانشگاه تهران است که با روش پیمایشی انجام گرفت. جامعه آماری این پژوهش شامل 1491 نفر از دانشجویان مقطع تحصیلات تکمیلی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران است. از بین آن ها به صورت تصادفی و با رعایت انتساب متناسب 310 نفر (با استفاده از جدول مورگان) انتخاب شدند. ابزار تحقیق پرسشنامه ای با قسمت های مختلف برای اندازه گیری سازه های مورد مطالعه بود. روایی پرسشنامه براساس نظر جمعی از استادان رشته ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه تهران تایید شد. برای تعیین پایایی نیز از مقدار آلفای کرونباخ استفاده شد که مقدار 81/0 نشان داد ابزار پایایی مناسبی دارد. روش آماری مورد استفاده تحلیل همبستگی کانونی و نرم افزار مورد استفاده SPSS نسخه 17 بود. نتیجه کلی کاربرد تحلیل همبستگی کانونی نشان داد وضعیت مولفه های مختلف مورد بررسی قابلیت اشتغال در برنامه درسی دانشجویان به گونه ای است که تنها سبب رشد مهارت های آکادمیک در آن ها شد و مهارت های توسعه کسب وکار و مهارت های توسعه فردی در این زمینه روند نزولی را در وضعیت جاری نشان می دهند. در انتهای مقاله، پیشنهادهایی برای بهبود وضعیت قابلیت اشتغال دانشجویان ارائه می شود.
  کلیدواژگان: برنامه درسی، دانشجویان کشاورزی دانشگاه تهران، قابلیت اشتغال، مهارت های آکادمیک، مهارت توسعه فردی، مهارت های توسعه کسب و کار
 • اسماعیل پیش بهار، مجید خیری نتاج فیروز جاه صفحات 693-701
  مصرف محصولات لبنی از دیدگاه بهداشت و سلامت و از نظر اقتصادی بسیار حائز اهمیت است. تجزیه و تحلیل رفتار مصرفی مصرف کنندگان می تواند کمک زیادی به اتخاذ سیاست های اصولی و درست در این زمینه کند؛ بنابراین در این مطالعه تقاضا برای شیر، ماست و پنیر با استفاده از داده های سری زمانی مربوط به سال های 1363- 1388 در چارچوب سیستم تقاضای تقریبا ایده آل برآورد شد. نتایج این مطالعه بیانگر منفی بودن تمام کشش های خودقیمتی است و نشان می دهد شیر و پنیر در مقابل تغییرات قیمت کشش ناپذیراند؛ اما تقاضای ماست در مقابل تغییرات قیمت بسیار حساس است. تمام کشش های درآمدی مثبت است و محاسبه کشش آلن بیانگر وجود رابطه جانشینی بین شیر و ماست و ماست و پنیر و رابطه مکملی بین شیر و پنیر است.
  کلیدواژگان: سیستم تقاضای تقریبا ایده آل، رفتار مصرفی، کشش، محصولات لبنی
 • زهرا افشاری، عبدالعظیم آجیلی، کورش رضایی مقدم صفحات 703-714
  مصرف نهاده های شیمیایی و افزایش بحران های زیست محیطی، توجه به کشاورزی پایدار را بیش از پیش ضروری کرد. دانش کشاورزان در زمینه کشاورزی پایدار نقش مهمی در شکل گیری رفتارهای زیست محیطی آن ها دارد. این پژوهش بر آن است که عوامل تاثیرگذار بر دانش زنان و مردان پنبه کار را شناسایی کند. این مطالعه به روش پیمایشی و با استفاده از نمونه گیری طبقه ای تصادفی در بین 179 خانوار پنبه کار)357 نفر: 179مرد و 178 زن) در استان اصفهان و با به کارگیری پرسشنامه انجام گرفت. نتایج آزمون همبستگی نشان داد سن و سابقه کار کشاورزی با دانش پایداری زنان پنبه کار رابطه منفی و معنی داری دارند. همچنین، دو متغیر دسترسی به اطلاعات و عواطف محیطی وارد معادله های رگرسیون شدند و نقش مهمی در تبیین دانش مردان و زنان پنبه کار دارند. زنان و مردان پنبه کاری که کشاورزی را به عنوان شغل اصلی خود می دانند از دانش بالاتری در زمینه کشاورزی پایدار برخوردار بودند. همچنین، متغیرهای آگاهی از پیامدهای زیست محیطی، هنجارهای اخلاقی درباره انجام دادن فعالیت های پایداری و مسئولیت پذیری رفتارهای پایداری بر تغییرات متغیر دانش پایداری مردان پنبه کار تاثیر دارد.
  کلیدواژگان: اصفهان، پنبه کار، دانش پایداری، کشاورزی پایدار
 • لادن شفیعی صفحات 715-724
  گاوداری های سنتی عمده ترین واحدهای تولید شیر در جوامع روستایی هستند که در تامین مواد لبنی و درآمد خانوار روستایی نقش دارند. زنان روستایی مدیران این واحدهای سنتی هستند که متاسفانه به دلایل اجتماعی و فرهنگی آموزش ندیده اند. تولید شیر در گاودار های سنتی بار میکروبی بالایی دارد و سلامت جامعه و اقتصاد تولیدکنندگان را به خطر می اندازد. در این پژوهش، نیازهای آموزشی زنان روستایی در زمینه تولید شیر سالم بررسی می شود. روش این تحقیق توصیفی- همبستگی است. جامعه آماری این تحقیق شامل تمام گاوداران زن شهرستان بم هستند که با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ایدومرحله ای، 90 نفر برای تکمیل پرسشنامه انتخاب شدند. با توجه به نتایج تحقیق بین متغیرهای سن، سطح تحصیلات، سابقه دامداری، شرکت در کلاس های آموزشی، بازدید از گاوداری های نمونه و مطالعه نشریه های ترویجی با متغیر دانش گاوداران زن در زمینه تولید شیر بهداشتی ارتباط معنی داری وجود دارد. درنهایت، نتایج نشان داد گاوداران زن سنتی بیشتر در زمینه تغذیه، بهداشت و بیماری های دام به آموزش نیاز دارند.
  کلیدواژگان: تولید شیر بهداشتی، زنان روستایی، شهرستان بم، گاوداری سنتی، نیاز آموزشی
 • فرحناز رستمی، مهنا شاهمرادی، سارا بقایی صفحات 725-737
  دسترسی به غذای کافی و مطلوب و سلامت تغذیه ای از محورهای اصلی توسعه و سلامت هر جامعه است؛ بنابراین در بین اولویت های اهداف توسعه هر کشور، دستیابی به امنیت غذایی اهمیت ویژه ای دارد. هدف اصلی مطالعه حاضر، بررسی عوامل موثر بر امنیت غذایی خانوار های روستایی به روش مقطعی و توصیفی-تحلیلی در روستای کرناچی، شهرستان کرمانشاه در سال 1391 بر 100 خانوار بود که به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. برای جمع آوری داده های مربوط به وضعیت اجتماعی- اقتصادی از پرسشنامه اطلاعات عمومی و به منظور بررسی وضعیت امنیت غذایی از پرسشنامه استاندارد USDA استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آزمون کای اسکوئر و رگرسیون لجستیک انجام گرفت. یافته های پژوهش بیانگر رابطه مثبت و معناداری بین وضعیت اجتماعی و اقتصادی خانوار با امنیت غذایی خانوارهای مورد مطالعه بود، به نحوی که رابطه معناداری بین امنیت غذایی خانوار با میزان درآمد ماهیانه خانوار، جایگاه شغلی پدر، وضعیت دارابودن تسهیلات زندگی، سطح سواد مادر و بعد خانوار مشاهده شد. همچنین، براساس نتایج نهایی رگرسیون لجستیک، از میان مجموع متغیرهای مورد مطالعه، متغیر جایگاه شغلی پدر خانوار، میزان درآمد و وضعیت دارابودن اقلام زندگی بیشترین تاثیر را در پیشگویی امنیت غذایی خانوار های مورد مطالعه داشتند.
  کلیدواژگان: امنیت غذایی، خانوارهای روستایی، عوامل اقتصادی، اجتماعی
 • سحر حبیب زاده شجاعی، محمد شریف شریف زاده صفحات 739-746
  این پژوهش با هدف کلی بررسی عوامل اجتماعی و اقتصادی موثر بر نگرش باغداران درباره مدیریت تلفیقی آفات در شهرستان مشهد انجام گرفت. جامعه آماری تحقیق 1500 باغدار دهستان کارده بخش مرکزی مشهد بودند. با استفاده از فرمول کوکران 160 نفر نمونه با روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. ابزار اصلی جمع آوری اطلاعات، پرسشنامه بود که با استفاده از نرم افزار spss15 ضریب اعتبار 80 درصد در قسمت های مختلف پرسشنامه به دست آمد. با توجه به یافته های تحقیق، نگرش حدود 60 درصد کشاورزان مورد مطالعه نسبت به مدیریت تلفیقی آفات در حد خوب بود. نتایج تحقیق نشان می دهد بین متغیر وابسته نگرش و متغیرهای مستقل کانال اطلاعاتی و درآمد رابطه وجود دارد. نتایج رگرسیون چندگانه بیانگر این است که 44 درصد از واریانس متغیر وابسته نگرش درباره مدیریت تلفیقی آفات توسط متغیرهای میزان استفاده از کانال های اطلاعاتی و درآمد تبیین می شود.
  کلیدواژگان: باغدار، کشاورزی پایدار، مدیریت تلفیقی آفات، نگرش
 • کیومرث زرافشانی، کبری ارکوازی، خدیجه مرادی صفحات 747-759
  هدف مطالعه حاضر، بررسی نگرش کارشناسان شرکت های خدمات فنی- مشاوره ای درباره عملکرد سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی بود. جامعه مورد مطالعه 127 نفر از کارشناسان شهرستان سنقر بودند که 45 نفر از آنان، با توجه به سابقه کار و رشته تحصیلی به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. این پژوهش با استفاده از روش کیو انجام پذیرفت. روش کیو ترکیبی از دو روش کیفی و کمی است و رویکردی است که در آن ذهنیت های مختلف افراد درباره موضوعی شناسایی می شود. ابزار جمع آوری داده ها 25 کارت بود که گویه های مندرج در هریک با استفاده از تکنیک گروه های متمرکز استخراج شد. پس از تایید روایی صوری گویه ها توسط کارشناسانی که جزء نمونه تحقیق نبودند، کارت ها برای مرتب سازی در اختیار نمونه مورد مطالعه قرار گرفت. براساس نتایج تحلیل عاملی کیو، نگرش کارشناسان درباره عملکرد سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی در قالب چهار الگوی ذهنی شامل نگاه آرمان گرایانه، منتقدانه، ساختارگرایانه و محافظه کارانه دسته بندی شد. نتایج این مطالعه می تواند دستاوردهایی برای سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمانشاه به دنبال داشته باشد. این سازمان می تواند در جذب و ماندگاری اعضا، نگرش آن ها را مد نظر قرار دهد.
  کلیدواژگان: روش شناسی کیو، سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی، کارشناسان شرکت های خدمات فنی، مشاوره ای، نگرش
 • عباس بهلولوند، سید کاظم صدر، سید ابوالقاسم هاشمی صفحات 761-773
  بازارهای آب یکی از ابزارهای موثر و کارآمد تخصیص آب در شرایط کم آبی است و از طریق قیمت گذاری واقعی آب موجب صرفه جویی در مصرف آب و افزایش کارایی های تخصصی و فنی آب می شوند. وجود حقابه های قابل مبادله و منفک از زمین، شبکه های انتقال، تشکل های آب بران و مقررات مناسب برداشت آب از مهم ترین ملزومات تشکیل بازارها محسوب می شوند. بازار آب مجن، بازار رقابتی موفق و کارآمدی است که بیش از چهل سال زمینه انواع مبادله های آب را فراهم کرده است و سالانه بیش از 30 درصد از آب مصرفی کشاورزان از طریق آن تامین می شود. حجم مبادله های آن در سال های 1381، 1382 و 1383 به ترتیب حدود 38، 54 و 88 هزار متر مکعب و قیمت متوسط هر متر مکعب نیز به ترتیب 555، 651 و 664 ریال بود. هدف از این تحقیق برآورد تابع تقاضای آب و بررسی نقش بازار در قیمت گذاری و تخصیص منابع آب است. کشش های حاصل از تخمین توابع تقاضای نهاده آب برای کل محصولات و تک تک محصولات، موید رابطه منفی و معنی دار بین مقدار تقاضا و قیمت آب است. تفاوت کشش ها نیز اصلی بودن کشت سیب زمینی در مقابل گندم را نشان می دهد که یکی از کارکردهای مهم بازار است. زمانی که الگوی کشت شامل محصولات سیب زمینی و گندم باشد، حساسیت زارعان به تغییرات قیمت آب (256/0) کمتر از حالتی است که تنها تولید سیب زمینی (276/0) مد نظر باشد و حساسیت درصورتی که فقط گندم تولید می شود (477/0)، بیشتر از دو حالت قبل است. مقایسه ارزش تولید متوسط آب در محصولات بالا نیز نتایج برآوردها را تایید می کند که یکی از مهم ترین کارکردهای بازار آب در زمینه اولویت تخصیص آب و اصلاح الگوی کشت قلمداد می شود.
  کلیدواژگان: بازار آب، تشکل های آب بران، تقاضای آب کشاورزی، حقابه های قابل مبادله، شرکت آبیاری مجن، قیمت آب
 • شهرام محمدزاده، حسن صدیقی، غلامرضا پزشکی راد، مجید مخدوم، محمد شریفی کیا صفحات 775-785
  هدف این تحقیق تحلیل پیامدهای تغییر کاربری اراضی زراعی به باغی در غرب حوضه آبریز دریاچه ارومیه است. جامعه آماری تحقیق شامل تمام کشاورزان غرب حوضه آبریز دریاچه ارومیه است که اراضی زراعی خود را به باغ تبدیل کردند. با استفاده از فرمول کوکران و روش نمونه گیری تصادفی- طبقه ای، 150 باغدار سیب و انگور انتخاب شدند. داده های مورد نیاز با استفاده از ابزار پرسشنامه و تکنیک مصاحبه رودررو گردآوری شد. روایی پرسشنامه با استفاده از نظرهای متخصصان ترویج کشاورزی، محیط زیست و خاک شناسی و پایایی آن با ضریب آلفای کرونباخ (83/0) انجام گرفت. نتایج نشان داد تغییر کاربری اراضی زراعی آبی به باغی از سال 1352 و تغییر کاربری اراضی زراعی دیم به باغی از سال 1374 آغاز شد. با استفاده از تکنیک تحلیل عاملی- اکتشافی، 65 درصد واریانس پیامدهای تغییر کاربری با عوامل سودآوری و رفاه، بهبود کیفیت هوا و خاک، ارتقای پایگاه و نقش اجتماعی، کاهش حجم کاری، استفاده بیشتر از عناصر تغذیه ای، بهبود مهارت های بازاریابی و آلودگی اکوسیستم های آبی و خاکی تبیین شد.
  کلیدواژگان: تحلیل عاملی، اکتشافی، تغییر کاربری اراضی، حوضه آبریز دریاچه ارومیه
 • غلامرضا دین پناه، فرهاد لشگرآرا، محمد مهاجری صفحات 787-794
  با به کارگیری رهیافت مدرسه مزرعه کشاورز (FFS)، عناصر مدیریت دانش و اطلاعات کشاورزی (تحقیق، ترویج، کشاورزان، سازمان های غیر دولتی و...) در فرایندی مناسب به همدیگر نزدیک می شوند و از تجربه ها و یافته های علمی و عملی همدیگر بهره می برند. هدف این تحقیق بررسی تاثیر رهیافت مدرسه مزرعه کشاورز بر مدیریت دانش و اطلاعات کشاورزان است. این تحقیق از نوع کاربردی و به روش توصیفی- همبستگی است. کشاورزان منطقه شریف آباد شهرستان البرز به عنوان جامعه آماری این تحقیق انتخاب شدند (420=N) و با استفاده از روش نمونه گیری احتمالاتی ساده، 200 کشاورز به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. برای تعیین روایی محتوایی، چندین نسخه از پرسشنامه را در اختیار استادان دانشگاه و تعدادی از کارشناسان استان قزوین گذاشتیم و پس از دریافت نظرهای آن ها اصلاحات لازم انجام گرفت. پایایی پرسشنامه از طریق تکمیل سی پرسشنامه توسط کشاورزان در یکی از شهرستان های خارج از نمونه اصلی محاسبه شد و ضریب پایایی آلفای کرونباخ 81/0 برآورد شد. نتایج پاسخگویان درباره وضعیت مدیریت دانش و اطلاعات کشاورزی این گونه بود: 8/18 درصد ضعیف، 2/16 درصد متوسط و 65 درصد خوب. همچنین، عوامل مدیریتی، عوامل اجتماعی، عوامل آموزشی- ترویجی و عوامل اقتصادی، 9/77 درصد از تغییرات مدیریت دانش و اطلاعات کشاورزی را تبیین کردند.
  کلیدواژگان: البرز، رهیافت مدرسه مزرعه کشاورز، شریف آباد، مدیریت دانش و اطلاعات کشاورزان
|
 • Habibollah Salami, Toktam Mohtashami Pages 585-599
  The aim of this study is to develop a model to provide projections of supply of major crops in target year 2025 in Iran. To this end, a model was constructed using positive mathematical programming (PMP) approach. The model takes into account production factors constraints in different provinces in the base year as well as in the target year, and provides forecasts of potential supply of major crops in each of the provinces as well as in national level. In addition, price levels and land productivity of the crops for target year as input to the PMP model were projected using ARIMA time series approach. Results indicate that from 2008 to 2025, total crop production will increase from 36.17 million ton to 45.5 million ton with a cumulative growth rate of 25.8 percent. The rate of change differs among different crops. Cereals show the highest growth rate (%76.1) while vegetable (%2.15) and industrial crops (%20.5) reveal the lowest ones. Comparing the predicted supply with those of demands, indicate that supply of wheat, potato, onion and cereals will meet the direct demand for these commodities, however, the country will experience supply shortages in the case of oilseeds, sugar beet and rice and calls for more investments in production.
  Keywords: PMP, Crops, Supply projection, Target year 2025, Iran
 • Habibe Sherafatmand, Saied Yazdani, Reza Moghadasi Pages 601-611
  Agricultural activity is full of risks. In this activity, various natural, social and economic risks have created a fragile and vulnerable situation for producers. Price risk in agricultural products has caused financial problems for many producers and farmers. To deal with these price risks and price fluctuations, there are a variety of tools. This study focused on futures markets instruments as risk management tools for date's price risks. This study uses monthly futures prices of dates and using mean-variance framework, the optimal hedge ratio with OLS method would determined. Due to The conditional variances autocorrelated in residuals in regression models time varying hedge ratios with Bivariate GARCH models is determined. Bivariate GARCH model is used in this study to determine hedge ratios. Therefore, first the time varying conditional variance covariance matrix with using multivariate models based on heterogeneous variance BEKK (1, 1) is estimated. Then, using the results of this matrix, the optimal time varing hedge ratios were calculated. Dates future price is predicted using artificial neural networks pattern and the GARCH model. The results of hedge performance show that time varying hedge ratios are eliminated more price risk than the OLS method. The results show that the averaged hedge ratios of Bivariate GARCH model is 0.7, meaning that about 70% of the date's price risk, could be reduced with sales in the futures market.
  Keywords: price risk, future market, BGARCH models, dates
 • Meysam Menatizadeh, Gholam Hosein Zamani, Ezatollah Karami Pages 613-624
  In recent years, degradation of environment (water and soil resources) by farmers has increase concerns about sustainability of agriculture. Farmers’ behaviors affect conservation of these resources and play important role in sustainability of agriculture as well. Shiraz County like other parts of the country suffers for degradation of soil and water resources. The aim of this study was to provide a model that can predict Farmer’s environmental behavior of Shiraz County using Value-Belief-Norm theory. Statistical population includes the farmers of Shiraz County. Questionnaire was the instrument for data gathering. Multi-stage cluster random sampling was used to collect data from 372 farmers as the research sample (by Krejcie & Morgan). The questionnaire validity was confirmed by panel of professors at Agricultural Extension and Education Department Shiraz University. The questionnaire reliability was assessed with Cranach’s alpha (data from pilot study). The results showed that biosphere value-orientation, altruistic value- orientation, environmental personal (moral) norm, and responsibility to protect environment had the most influence on forming farmers’ environmental behaviors. Adduced as recommendations are 1) providing the training to change farmer’s egoistic value-orientation to biosphere value-orientation and altruistic value- orientation; 2) provide training the personal (moral) to correct relationships between famers and environment, and 3) increase farmer’s responsibility for protection of environmental resources.
  Keywords: Environmental Behavior, Vlue, Belief, Norm Theory, Model of Environmental Behavior
 • Mohammad Badsar, Roya Karami, Rohollah Rezaie Pages 625-637
  This study has been conducted having two main purposes including examining the structural model of leadership stereotype, leadership competency, and achievement motivation in leadership role and investigating the moderating effects of gender on the overall model. Using a sample of 303 extension agents from three Jihad-e-Agriculture Organizations of Tehran, Kermanshah, and Khorasan Razavi provinces in Iran, we conducted a survey using structured questionnaires. The data were collected and analyzed using Structural Equation Modeling (SEM) multivariate technique. The results showed that leadership stereotype and leadership competency significantly influence achievement motivation in leadership role of extension agents while the relationship between leadership stereotype and leadership competency was not significant. The results further demonstrated that the relationships among leadership stereotype with leadership competency and achievement motivation in leadership role have been moderated by gender. In fact, it has been concluded that leadership stereotype favors men in developing leadership competency and achievement motivation in leadership role while it is negative for women. This study, in regard to leadership stereotype, suggests that although the pressures of stereotypical thinking have not gone away but changing them is time consuming and needs constant negotiations, and therefore, presenting the training program on how to correct these stereotypes in a person is a strategy for starting this action.
  Keywords: Willingness, Mastery, Salience, Achievement motivation, Leadership role, Gender, Extension agents, Leadership stereotype
 • Ali Akbar Barati, Ali Asadi, Kalil Kalantari, Hossein Azadi, Mohsen Mamoorian Pages 639-650
  Agricultural Land use change (ALC), due to its direct relation with some issues such as food security and environmental sustainability, has become one of the main challenge of humanity in the 21 century. According to the 2012 FAO report, from 1970 to 2009, the per capita of arable land in the world and Iran respectively has decreased 1.46% and 2.054%. It represents that ALC conditions in Iran is worse than the most of the other areas of the world. Undoubtedly reduction the area of agricultural lands entails the various economical, social and environmental Impacts. The main object of this study was analyzing the impacts of ALC. This study was a survey research which conducted by interviews and correspondence. The data collection instrument was a questionnaire. The study group consisted of experts who were working in Agricultural Lands Organizations and Administrations in 2013. Since they were limited, all of them were interviewed. The numbers of interviewees were 101 persons. They were randomly selected through 135 experts. This study showed, "accelerating the process of ALC due to change in the price of the land", "increasing the motivation of ALC among other farmers" and "increasing the consumption of energy" were the most important economical, social and environmental impacts of the ALC. But, based on the results of structural equation model, "reduction the incentive to live in rural areas", "increasing the income risk of rural households" and "reduction the air quality" although were not the most important impacts, but were the most effective social, economical and environmental impacts of these changes.
  Keywords: Agricultural Lands, Lands Fragmentation, Agricultural Land use Impacts
 • Karim Naderi Mahdeie, Mohammadhasan Fetros, Mahdi Khayati Pages 651-661
  The overall aim of the present study was to estimate the time series of agricultural employment in the Gilan province during the years 1355- 90 and modeling and forecasting employment using artificial neural networks for years 1391-98. For this purpose, employment series calculated by interpolation and input variables selected based on previous theoretical and empirical research. Finally, number of agricultural work force predicted through designing and training of different neural networks architectures. Required data obtained through population and housing report of 1355 to 1390 and provincial statistical year books. Results showed that number of employees during the period from 1391 to 1393 will be lower than in 1390 and then during 1394 to 1398 will be increased. Due to lack of time series data of economic variables at the regional level, this research is an essential and primary step to achieve reliable statistics of number of agricultural employment at provincial level that Provide required data for future studies on labor market and can be used for planning and policy making by related authorities.
  Keywords: Employment predicting, Agricultural Sector, Artificial neural networks
 • Seyed Yousef Hejazi, Fatemeh Rajabiyan Gharib, Mahmood Omid Pages 663-672
  the aim of this study is quantity determining and evaluating of the quality position of teaching and learning process. So the artificial neural networks were used for modeling nonlinear relationships to inspect and evaluate different models of service quality evaluation. The statistical population was including 1070 peoples, which were master and PhD students of Faculty of Agriculture of Ferdowsi University (Mashhad). 280 questionnaires were collected by using Morgan table; from which 202 questionnaires were finally analyzed. In order to inspect and evaluate the quality of teaching and learning process, four models were used with artificial neural networks; including non-weighted Servprof, non-weighted Servqual, weighted Servprof and weighted Servqual. The results of the artificial neural network method showed that weighted Servqual model is more accurate to evaluate the quality of teaching and to predict satisfactory. 7-29-14-1 architecture with 29 and 14 neurons respectively in the first and second hidden layers and one neuron (weighted Servqual) in the output layer was chosen as the best model for determining the quality evaluation. This architecture has the best results for R (0.96), MAE(0/18), MSE (0/06) and MAPE (4.41%) between the actual and modeled values.
  Keywords: Quality of teaching, Artificial neural networks, weighted Servqual model, Student satisfaction
 • Pourya Ataie, Nasim Izadi Pages 673-682
  Due to the importance of technological development in agriculture, it is necessary to increase intention of technology using and so its adoption among farmers. The aim of this study was Investigating influence factors on farmer's intention in using modern channels. Research population was all farmers covered of Feyzabad networks water supply in Fars province (192 farmers). Samples of 127 farmers were selected through stratified random sampling. Data was collected using a questionnaire. Face validity of the questionnaire was obtained through a panel of experts and reliability was obtained through pilot testing. The Cronbach's alpha ranged from 0.72 to 0.91. Results revealed that subjective norm and attitude towards the use of modern channels had positive and significant direct effect on the intention of using modern channels. Also, social capital, compatibility, access to information, the tendency of participation in project, Sense of belonging to the irrigation network, years of experience in farming and observability of results had significant direct effect on attitudes toward the use of the modern channels. According to results, some recommendations have presented at the end of article.
  Keywords: Technology adoption, intention to use, Modern irrigation networks, Feyzabad Dam
 • Shahla Aghapoor, Hamid Movahed Mohammadi, Hosein Shabanali Fami Pages 683-692
  The general aim of this research was the investigation of central curriculum components in enhancement of Tehran University agriscience student employability which was implemented based on the survey methodology. The statistical sample in question was Tehran University agriscience postgraduate Students that were in total 1491 cases. The sample size was determined as 310 persons through Morgan table and among them randomly and through use of proportional allocation sampling methodology was used to choose the sample. Questionnaires that were compiled and distributed to gather data and the related information, was employed to measure constructs. Having acquired the views of the Tehran University agricultural extension and education experts, the face validity of the questionnaire was confirmed. The reliability coefficient of the questionnaire was based on the alpha coefficients and calculated above 0.81. Dominant statistical method was canonical correlation (CCA). For data processing SPSS17 package was employed. The results showed that, current curriculum only fostering academic skills and business development and personal development skills are absent and have a decreasing stream. End of article some of suggestions and implications are forwarded.
  Keywords: Employability, Tehran University Agriscience, curriculum, Canonical Correlation
 • Esmaeil Pishbahar, Majid Nataj Firoozjah Pages 693-701
  Consumption of dairy products in terms of the health and economic terms is very important. The analysis of consumer behavior can help to take policies consistent and correct in this regard. In this study the demand for milk, yogurt and cheese, using time series data related to the year in 1363-1388 in the framework of the idea of an almost ideal demand system was estimated. The results showed that all of own-price elasticity is negative. The elasticity of milk and cheese are low but the yoghurt elasticity is high. All the income elasticities are positive, and the calculation of Allen elasticity showed that there are a substitution relationship between “milk and yogurt” and “yogurt and cheese” and complementary relationship between “milk and cheese”.
  Keywords: Almost ideal demand system, consumer behavior, dairy products, Elasticity
 • Zahra Afshari, Abdolazim Ajili, Kurosh Rezaei, Moghaddam Pages 703-714
  Increased use of chemical fertilizers and environmental crisis had increased of interest in sustainable agriculture. The farmer's knowledge related to sustainable agriculture has an important role in their environmental behaviors. This research investigated factors affecting men and women cotton producers’ knowledge. The research was conducted as a survey using stratified random sampling in Isfahan Province. The subjects were selected from 178 cotton producers families (179 and 178 men and women, respectively). The findings indicated that age and years of agricultural job had negative correlation with women cotton producers’ knowledge of sustainability. Findings indicated that access to information and environmental affects were major determinates of women and men cotton producers’ knowledge of sustainability. Findings indicated that women and men cotton producers with agriculture as a principle job, had a better knowledge of sustainability. The results indicated that awareness of environmental consequences, moral norm toward sustainable activities, yield of cotton and ascription of behavioral responsibility were determinates of men cotton producers’ knowledge of sustainability.
  Keywords: Cotton producer, Isfahan, Knowledge of sustainability, sustainable agriculture
 • Ladan Shafiee Pages 715-724
  Traditional dairy farms play important role to obtain dairy and rural household income. Rural woman are managers these units. Unfortunately, they havent educated because of social and cultural problems. Milk production contain high microbial count endanger community health and also producers economic in traditional farms. The project has studied educational needs of rural women regarding safe milk production, using correlation descriptive methods. Statistical community includes all rural women in Bam city that using two stages cluster sampling method was selected 90 numbers to complete questionnaire. The results showed that there are significant relationship between variables age, studies level, cow keeping record times of presence of participants in educational class, visiting selective cow dairy farms and study extensive issues whit dairy farmers women knowledge. Finally, it was concluded that traditional dairy farmers women need largely to educate about feeding, disease and health of animal.
  Keywords: Healthy milk production, Rural women, Traditional dairy farms, Educational needs, Bam city
 • Farahnaz Rostami, Mahna Shahmoradi, Sara Baghaie Pages 725-737
  Access to adequate food and health nutrition is the major subject in society health and development. So food security has a particular importance among priorities of development in each country. The main purpose of this study was to investigate influencing factors affecting food security among 100 rural households in Kerenchy (a village in Kermanshah County), were selected by random sampling by methodological descriptive and Cross-sectional was performed in 1391. General information questionnaire was used for collecting socio - economic situation of population also for surving food security situation of population used standard questionnaire (USDH). Data analysis was performed using Chi-square test and logistic regression. Results showed; there were positive significant relationship among Socio - economic household's status with theire food security instance; monthly family income, father's job status, live facilities, level of mother education and family size. Based on the final results of the logistic regression, among all of the variable in this study; father's occupational status, household income and access to facilities were having the greatest effect on the prediction of Study on food security.
  Keywords: Food Security, Socio, Economic Factors, Rural Households
 • Sahar Habibzadeh Shojaei, Mohammad Sharif Sharifzade Pages 739-746
  The Study of Socio-Economic factors influencing farmer's Attitudes towards Integrated Pest Management in Mashhad The Study of Socio-Economic factors influencing farmer's Attitudes towards Integrated Pest Management in Mashhad This research was done with aim to analyze the influencing factors on Farmers’ Attitudes toward IPM in Mashhad. The statistical population was 1500 farmers and 160 farmers were selected with Cochran formula. This research study farmer’s attitude and analyze the socio-economic factors influencing the IPM. There was statistically significant relationship between farmer’s attitude and information canals, distance to city and income. The result of Multiple Discrimination Analysis Regression revealed that 44% of variability in farmer’s attitude stems for information canals and income.
  Keywords: IPM. Attitude, farmer, sustainable agriculture
 • Kiomars Zarafshani, Kobra Arkavazi, Khadije Moradi Pages 747-759
  The Purpose of this research was to determine the attitude of agricultural advisory and technical engineers towards ANREO. The population of this study included 127 engineers in Songhor Township. Based on their job tenure and field of study, a purposeful sample of 45 engineers participated in this study. This study was conducted using Q methodology. It is a combination of qualititative and quantitative methods to identify people´s mindset. Using focus group interview, 25 statements were derived and recorded on each Q card. In the next step, all 25 validated cards were handed over to participants for sorting. Results of Q factor analysis revealed that engineers hold four mindset (visionary, critically, constructivist and conservative look)towards ANREO. The result of this study has implications for ANREO in Kermanshah province. If ANREO is to attract and retain more members, they need to take members’ attitude into consideration.
  Keywords: attitude, agricultural advisory, technical engineers, Agricultural, Natural Resources Engineering Organization, Q methodology
 • Abbas Bohlolvand, Seyed Kazem Sadr, Abolghasem Hashemi Pages 761-773
  Water markets are instrumental in efficient allocation and pricing of scarce water by enhancing allocative and price efficiency of water use. The prerequisites for water market formation are tradable water rights independent from ownership of the land, extensive water canals, water use associations, and adequate market regulations. Mojen water market has been facilitating exchange of alternative water rights for more than 40 years accommodating among other things 30% of total farmers water demand. The total volume of water exchanged through the marker over the 3 year period of 1381-1383(2002-2004) are 38, 54,and 88 Q3, with average price of 555, 651, and 664 IR/Q3, respectively. The purpose of this research is to estimate water demand function and identify the roles that market plays in pricing and efficient allocation of water. The estimated demand price elasticities for single and joint production of potato and wheat are significant and negative. The differential among the absolute value of the estimated elasticities reveals that potato and wheat are the major and the minor crop choice in the farmers’ production plan. Producers are less sensitive to variation of water price when they produce potato and wheat jointly compared to their single plantation. The price elasticity of demand for the former joint outputs is -0.256 compared to that of potato and wheat alone which are -0.276 and -0.477, respectively. The difference between the average products of water for the said crops enforces the obtained elasticities results. Key Words: Water market, Water Price, Agricultural Water Demand, Water User’s Associations, Tradable Water Rights, Mojen Irrigation Corporation.
  Keywords: Water, market, Agriculture, Mojen
 • Shahram Mohammadzade, Hasan Sedighi, Gholamreza Pezeshkirad, Majid Makhdom, Mohammad Sharifikia Pages 775-785
  The purpose of this research was to analyze the impact of agronomic land use change to orchard in the west of Urmia Lake basin. The target population was about 12000 consisting of all the farmers in the west of Urmia Lake basin that changed their agronomic land use to orchard. Using Cochran’s formula and stratified random sampling method, 150 apple and grape orchardists were chosen. Required data were gathered using questionnaire instrument and face to face interview technique. Validity and reliability of questionnaire determined using agricultural extension, environment and soil sciences experts’ viewpoints and the Cronbach alpha coefficient (0.83), respectively. Results showed that irrigated and rain-fed agronomy lands were changed to orchards in 1972 and 1994, respectively. Using exploratory factor analysis, 65 % of the variance of land use change impacts could be explained by profitability and welfare, improving the air and soil quality, promoting the social status and roles, reducing workload, increasing the use of nutrients, improving marketing skills and eco-toxicity of aquatic and terrestrial systems.
  Keywords: land use change, Explanatory Factor Analysis, Urmia Lake Basin
 • Gholamreza Dinpanah, Farhad Lashgarara, Mohammad Mohajeri Pages 787-794
  Elements of agricultural knowledge and information management (research, extension, farmers, NGO and …) to near together in appropriate process with using farmer field school approach. Also they will profit of experiences and findings scientific and practical of together. The purpose of this study was to determine effect of farmer field school (FFS) approach on agricultural knowledge and information management. The research population consisted of 420 farmers who participated in FFS approach in Sharifabad regional, which were selected using randomized sampling method (200). The methodological approach of this study was descriptive-correlative. Validity of the instrument was established by a panel of experts consisting of senior faculty members and research committee advisors. Reliability analysis was conducted by using Cronbach alpha formula and result was 81. The results showed that 18.8, 16.2 and 65 percent of farmers expressed that their agricultural knowledge and information management were weak, moderate and good respectively. Also the results of the multiple regression analysis (stepwise method) revealed that the management, social, education- extension and economic factors explained a variation of 77.9 percent of the agricultural knowledge and information management by farmers.
  Keywords: Farmer Field School Approach, Knowledge, Information management, Alborz