گذشته سه‌شنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۸، شماره 22333، 12 صفحه
1
صفحه اول
5
گزارش روز
محل ابهام معافیت های مالیاتی و چگونگی اجرای عدالت اجتماعی (1)
هدیه آقاپور
8
اجتماعی
سالمندان سرمایه اجتماعی هستند نه سربار / ادامه انتقادات به «سند ملی سالمندان» بعد از رونمایی های چندباره
وقتی بچه های«سندروم داون» تولیدکننده می شوند / گزارش کیهان از یک مرکز خاص آموزش و کارآفرینی
مسعود بهرامی زاده