فهرست مطالب

 • سال بیست و یکم شماره 1 (پیاپی 73، زمستان 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/11/03
 • تعداد عناوین: 29
|
 • معصومه انصاری* ، مصطفی کریمی، محمد فلاح، صنم لطفی، علی ولی نژادی صفحات 1-10
  هدف
  با توجه به اهمیت شبکه های هم تالیفی و موضوعی در گسترش تخصص گرایی و ارتقای کیفیت آثار علمی، هدف این پژوهش ترسیم و تحلیل شبکه های هم تالیفی و موضوعی دانشگاه علوم پزشکی سمنان در پایگاه استنادی علوم بین سال های 2017-2013 بود.
  مواد و روش ها
  جامعه پژوهش، تولیدات علمی دانشگاه علوم پزشکی سمنان، نمایه شده در پایگاه استنادی علوم بین سال های 2017-2013 است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار HistCite،Excell و SPSS و جهت ترسیم شبکه ها و تحلیل آن ها از نرم افزار Citespace و Gephi استفاده شد.
  یافته ها
  تعداد تولیدات علمی دانشگاه علوم پزشکی سمنان 406 عنوان مقاله است که در سال های موردبررسی روند روبه رشدی داشته و بیش ترین رشد مربوط به سال 2017 است. الگوی هم تالیفی غالب پژوهشگران، الگوی 4 نویسندگی است. تعداد کل استنادهای دریافتی در سال های موردبررسی 1101 استناد و میانگین استناد به ازای هر مدرک 3 استناد است. شاخص همکاری پژوهشگران دانشگاه علوم پزشکی سمنان 44/5، درجه همکاری 99/0 و ضریب همکاری 766/0 است. بیش ترین همکاری بین المللی پژوهشگران دانشگاه، با کشورهای سوئد، لهستان و استرالیا است. شبکه هم تالیفی پژوهشگران دانشگاه علوم پزشکی سمنان در سال های 2013 تا 2017 شامل 57 گره و 99 پیوند است.
  نتیجه گیری
  درجه همکاری حاصل از پژوهش برابر با 99/0 است که درجه همکاری به دست آمده نشان دهنده همکاری بالای پژوهشگران در تالیف مقالات است و ضریب همکاری پژوهشگران نیز برابر 776/0 است که نشان می دهد در مجموع در طی سال های موردبررسی، تمایل پژوهشگران به همکاری های علمی افزایشیافته است. نتایج این پژوهش می تواند ابعاد همکاری را مشخص نموده و در کمک به سیاست گذاری پژوهشی تاثیرگذار باشد.
  کلیدواژگان: پایگاه استنادی علوم، نویسندگی، شبکه همکاری علمی، شبکه هم تالیفی، دانشگاه علوم پزشکی سمنان
 • فرناز امجدیان، فاطمه احسانی* ، مرجان مومنی صفحات 11-18
  هدف
  لرزش عمومی بدن (Whole Body Vibration, WBV) در برخی مطالعات به عنوان یک روش بهبود میزان چربی بدنی مطرح شده است. هدف از مطالعه ی حاضر مروری سیستماتیک برمطالعاتی است که اثر WBV را بر روی میزان چربی بدن مورد ارزیابی قرار داده اند.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه ی مروری سیستماتیک در فاصله ی زمانی 2017-2001 از بانک های اطلاعاتی, PubMedCochrane Library, Science Direct Medline, Google Scholar, Scopus, Ovid, Web of Science, Magiran, SID, Clinical Trial. gov, ProQuest, Iranmedex Irandoc, جست و جو به عمل آمد. مطالعاتی که اثر WBV را بر روی میزان چربی بدن بررسی کرده بودند وارد مطالعه شدند. جهت بررسی کیفیت مقالات وارد شده از مقیاس PEDroاستفاده شد.
  یافته ها
  از بین 1006 مطالعه، 9 مطالعه که دارای معیار ورود بودند، انتخاب شدند. تفاوت های زیادی بین مقالات در نمونه های تحت بررسی، متدلوژی وغیره مشاهده گردید. نتایج نشان داد که WBV نمی تواند اثری معنی داری بر روی میزان چربی کل بدن داشته باشد و اثرات آن بیش تر به شکل موضعی است، هم چنینWBV ارجحیتی بر انجام تمرینات ورزشی در کاهش میزان چربی بدن ندارد.
  نتیجه گیری
  WBV به همراه تمرین نسبت به WBV به تنهایی می تواند بر روی میزان چربی اثرگذاری معنی داری داشته باشد. WBVنمی تواند اثری بر روی میزان چربی کل بدن داشته باشد و اثرات آن بیش تر به شکل موضعی می باشد. به نظر می رسد قطعیت در بیان اثر WBV بر میزان چربی بدن نیازمندانجام مطالعات همگن و با کیفیت بالا در این زمینه بوده تا امکان انجام متاآنالیز را فراهم نماید.
  کلیدواژگان: لرزش عمومی بدن، اندازه گیری بدن انسان، ترکیب بدنی، چاقی، بافت چربی
 • مریم حسنی، اشرف قیاسی، معصومه خیرخواه* ، مریم سابوته، زهرا کریمیان، حمیده ظاهری، هانیه عباسی نیا صفحات 19-24
  هدف
  هیپربیلی روبینمی شدید در نوزادان، ممکن است عوارضی نظیر آسیب شنوایی یا آنسفالوپاتی بیلی روبین را به همراه داشته باشد. اندازه گیری بیلی روبین پوستی یک روش غربالگری غیر تهاجمی است که با استفاده از دستگاه بیلی چک انجام می شود، نیازی به خونگیری های مکرر و صرف وقت و هزینه زیاد ندارد. این مطالعه با هدف تعیین ارزش پیش گویی کنندگی سنجش بیلی روبین پوستی روز سوم در تشخیص هیپربیلی روبینمی نوزادی انجام شده است.
  مواد و روش ها
  این مطالعه مقایسه ای با نمونه گیری به صورت مستمر در 388 نوزاد 35 هفته به بالا در بیمارستان اکبرآبادی تهران (سال 1390) انجام شد. در روز سوم تولد، سطح بیلی روبین پوستی در ناحیه پیشانی با استفاده از دستگاه بیلی چک و بیلی روبین سرم از نمونه مویرگی پاشنه پا سنجش و با هم مقایسه شد.
  یافته ها
  در تشخیص هیپربیلی روبینمی نوزادی در روز سوم، سنجش بیلی روبین پوستی 82% با حدود اطمینان (7/85، 2/78) حساسیت داشت، ویژگی 3/99% با حدود اطمینان (9/99، 7/98) ، ارزش اخباری مثبت 9/92% با حدود اطمینان (2/96، 0/88) و ارزش اخباری منفی 8/94% با حدود اطمینان (8/96، 8/92) به دست آمد. به طور کلی بیلی روبین پوستی روز سوم در 5/94% موارد، خطر هیپربیلی روبینمی را درست تشخیص داد.
  نتیجه گیری
  سنجش بیلی روبین پوستی روز سوم تولد، علاوه بر غیر تهاجمی بودن و استفاده آسان، ارزش پیش گویی بالایی در تشخیص هیپربیلی روبینمی دارد که استفاده از آن برای غربالگری هیپربیلی روبینمی توصیه می شود.
  کلیدواژگان: ارزش پیش بینی آزمونها، افزایش بیلی روبین خون نوزاد، بیلی روبین، نوزادان
 • رضا قانعی قشلاق، ناصر پریزاد، مهدیه قلعه نوی، سحر دالوند، محمد فرج زاده، عباس عبادی* صفحات 25-32
  هدف
  خودمراقبتی، تغییرات رفتاری و حفظ سلامتی برای پیشگیری از تشدید بیماری های قلبی عروقی ضروری است. برای بررسی وضعیت خودمراقبتی بیماران مبتلا به فشار خون وجود ابزاری روا و پایا ضرورت دارد. هدف مطالعه حاضر بررسی ویژگی های روان سنجی نسخه فارسی ابزار خودمراقبتی بیماران مبتلا به پرفشاری خون می باشد.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه روش شناسی 325 بیمار مبتلا به فشار خون بالا به صورت نمونه گیری خوشه ایچند مرحله ای انتخاب شدند تا نسخه فارسی ابزار خودمراقبتی در بیماران مبتلا به پرفشاری خون را تکمیل کنند. ابزار بر اساس دستورالعمل WHO ترجمه گردید. روایی صوری، محتوا و سازه (با تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی) بررسی شد. پایایی ابزار با استفاده از ضریب مک دونالد امگا و ضریب آلفای کرونباخ سنجیده شد.
  یافته ها
  بر اساس نتایج تحلیل عامل اکتشافی چهار عامل رژیم غذایی فعالیتی، رژیم دارویی، برچسب مواد غذایی و مدیریت بیماری استخراج گردید که قادر بودند 39/51% واریانس کل متغیرهای خودمراقبتی را تبیین کنند. در تحلیل عامل تاییدی برازش مدل چهار عاملی سازه خودمراقبتی بر اساس شاخص های استاندارد (067/0=RMSEA، 96/0=CFI، 92/0=NFI و 80/0=PNFI) تایید شد. همسانی درونی کل ابزار بر اساس ضریب آلفای کرونباخ 865/0 بود.
  نتیجه گیری
  سازه چهار عاملی خودمراقبتی بیماران مبتلا به پرفشاری خون از روایی و پایایی مناسبی برخوردار است و با توجه به ویژگی های روان سنجی مناسب آن می توان از این ابزار در مطالعات بعدی در بیماران مبتلا به پرفشاری خون استفاده نمود.
  کلیدواژگان: روان سنجی، پر فشاری خون، تحلیل عاملی، خودمراقبتی
 • علی باقر نظریان* ، امیر لطافتکار، امیرحسین براتی، علی اشرف جمشیدی، علی عباسی صفحات 33-40
  هدف
  هدف از این تحقیق بررسی اثر خستگی بر فعالیت الکتریکی عضلات دو سر رانی، دو قلو و سولئوس فوتبالیست ها بود.
  مواد و روش ها
  در این تحقیق زمان بندی و میزان فعالیت الکتریکی عضلات دو سر رانی، دو قلوی داخلی و نعلی 15 نفر از فوتبالیست ها، در زمان های مختلف بازی فوتبال سنجیده شد. از دستگاه الکترومایوگرافی 16 کاناله (ME6000) جهت ثبت سیگنال های الکتریکی در حین تکلیف فرود تک پا (قبل از بازی، پایان نیمه اول و پایان نیمه دوم) استفاده شد.
  یافته ها
  نتایج مطالعه نشان داد که در مورد شروع فعالیت عضلات در زمان های مختلف، اگرچه عضلات در پایان نیمه اول با تاخیر در شروع فعالیت همراه بودند و دیرتر وارد عمل شدند، اما این تفاوت در زمان های مختلف از لحاظ آماری معنادار نبود (05/0P>). در مورد میزان فعالیت فیدفوروارد عضلات دو سر رانی و نعلی در زمان های مختلف تفاوت معناداری مشاهده شد (05/0P≤) ، اما در مورد عضله دو قلو تفاوت آماری معناداری مشاهده نشد (05/0P>). هم چنین در مورد میزان فعالیت فیدبک عضله نعلی در زمان های مختلف تفاوت معناداری مشاهده شد (05/0P≤) ، اما در مورد عضلات دو سر رانی و دو قلو، این تفاوت از لحاظ آماری معنادار نبود (05/0P>).
  نتیجه گیری
  در خاتمه می توان نتیجه گرفت که خستگی باعث تغییراتی غیرمعنادار در شروع فعالیت عضلات شده اما در مورد فعالیت فیدفوروارد عضلات دو سر رانی و نعلی و هم چنین فعالیت فیدبک عضله نعلی اثرات معناداری را داشته و می بایست تمرین دهندگان در برنامه های تمرینی و در جهت پیشگیری از آسیب فوتبالیست ها تحمل بازیکنان را در برابر خستگی افزایش دهند.
  کلیدواژگان: عضله نگاری الکتریکی، خستگی، زانو، فوتبال، عضلات همسترینگ
 • عذرا محیطی، مریم جلیلی صدرآباد، راهب قربانی* ، رضا فلاح، نوید تباوار، علیرضا پدرام صفحات 41-45
  هدف
  لیکن پلان یک بیماری پوستی- مخاطی می باشد که عوارض آن شامل زخم، سوزش، ناراحتی و احتمال بدخیمی می باشد. مطالعات قبلی در بررسی ارتباط لیکن پلان دهانی (Oral lichen planus, OLP) و مشکلات تیروئیدی نتایج متضادی داشتند، با توجه به اهمیت موضوع هدف این مطالعه بررسی این هم زمانی بود.
  مواد و روش ها
  این مطالعه مقطعی با بررسی 12000 پرونده در بخش بایگانی دانشکده دندان پزشکی صدوقی یزد از سال 1383 تا 1393 با روش نمونه گیری آسان صورت گرفت. بیماران از نظر ابتلا به OLP و بیماری تیروئید در چهار گروه قرار گرفتند. معیارهای ورود شامل 18 -60 سال، فقدان سایر بیماری های سیستمیک و مخاطی و سایر بیماری های تیروئید (غیر از کم کارییا پرکاری تیروئید) بود.
  یافته ها
  از 542 نفری که وارد مطالعه شدند، 4/31٪‏ از مبتلایان به هیپوتیروئیدیسم، 5/37٪‏ از مبتلایان به هیپرتیروئیدیسم و 8/20٪‏ از افراد نرمال مبتلا به OLP بودند. ارتباط معناداری بین بیماری های تیروئیدی و لیکن پلان و هم چنین بین ابتلا به لیکن پلان و جنس دیده نشد. اما ارتباط بین لیکن پلان و سن بیماران معنی دار بود و با افزایش هر سال سن، خطر ابتلا به لیکن پلان 07/1 برابر می شد.
  نتیجه گیری
  در مطالعه حاضر هم زمانی بروز OLP و ابتلا به کم کاری و پرکاری تیروئید دیده نشد با این وجود افزایش07/ 1 برابری درابتلا به OLP و افزایش سن دیده شد. با توجه به اهمیت هر دو بیماری مطالعات دیگر با تعداد نمونه بیش تر توصیه می شود.
  کلیدواژگان: لیکن پلان دهانی، لیکنوئید، پرکاری تیروئید، کم کاری تیروئید
 • نعمت ستوده، الهه امیراحمدی، راهب قربانی* ، نوشین مسعودیان، افشین سمایی صفحات 46-51
  هدف
  میگرن یکی از ناتوان کننده ترین بیماری هایی است که موجب اختلال در عملکرد انسان می شود. هدف این مطالعه بررسی ارتباط شخصیت با سردرد میگرنی بوده است.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه مقطعی 98 بیمار مبتلا به میگرن مراجعه کننده به درمانگاه اعصاب بیمارستان کوثر و کلینیک های تخصصی اعصاب سطح شهر سمنان در سال 1395، با سابقه حداقل یک سال سابقه بیماری و 100 نفر از همراهان بیماران به عنوان گروه شاهد مورد بررسی قرار گرفتند. ابزار اندازه گیری پرسش نامه شخصیتی پنج عاملی نئو به همراه سئوالاتی در خصوص ویژگی های فردی بوده است.
  یافته ها
  میانگین± انحراف معیار سن بیماران مبتلا به میگرن 8/7±4/32 بود. 1/53 درصد آنان مرد و 2/59 درصد بیماران متاهل بودند. میانگین نمره پایداری هیجانی بیماران میگرنی به طور معنی داری از گروه شاهد بیش تر (001/0p<) ، ولی میانگین نمره اشتیاق به تجربه های تازه در بیماران میگرنی به طور معنی داری از گروه شاهد کم تر بود (039/0=p). اما نمره عامل های برون گرایییا درون گرایی (697/0=p) ، توافق پذیری (462/0=p) ، مسئولیت پذیری (056/0=p) و هم چنین کل سئوالات پرسش نامه (675/0=p) بین بیماران میگرنی و گروه شاهد تفاوت معنی داری نداشت.
  نتیجه گیری
  یافته ها نشان داد مبتلایان به میگرن در مقایسه با گروه غیر مبتلایان به میگرن دارای ناپایداری هیجانی بیش تری هستند و هم چنین اشتیاق به تجربه های تازه در آنان کم تر می باشد، لذا می توان با تعدیل ویژگی های شخصیتی به کنترل میگرن بیماران کمک کرد.
  کلیدواژگان: میگرن، ناپایداری هیجانی، اشتیاق به تجربه های تازه، توافق پذیری، مسئولیت پذیری
 • آرزو خانجانیپور فرد پاچه کناری، آزاد رحمانی، اکرم قهرمانانیان، عارفه داودی* ، محمد اصغری جعفرآبادی، جمال عیوضی ضیایی صفحات 52-60
  هدف
  بیماران مبتلا به سرطان در دوره شیمی درمانی در معرض خطر مشکلات تغذیه ای و کاهش وزن هستند. برای کنترل این مشکل پروتکل های مراقبت دهانی و دهان شویه ها توسعه یافته است. در برخی مطالعات تاثیر دهان شویه عسل و برنامه های مراقبت دهانی بر وضعیت تغذیه ای بیماران تحت شیمی درمانی بررسی شده است. این مطالعه با هدف مقایسه تاثیر دهان شویه عسل و یک پروتکل مراقب تدهانی بر کاهش وزن بیماران مبتلا به لوسمی میلوئیدی حاد (AML) تحت شیمی درمانی انجام شد.
  مواد و روش ها
  در این کارآزمایی بالینی تک سوکور 60 بیمار مبتلا به AML تحت شیمی درمانی بستری در بیمارستان قاضی طباطبایی در سال1395 با روش نمونه گیری دردسترس انتخاب و سپس به صورت تصادفی به سه گروه، دو گروه مداخله دهان شویه عسل (20 نفر) و مراقبت دهانی (20 نفر) و یک گروه کنترل (20 نفر) تخصیص یافتند. علاوه بر مراقبت های روتین بخش، بیماران در گروه پروتکل مراقبت دهانی روزانه دو بار از مسواک، یک بار از نخ دندان و دهان شویه سرم شستشو و در گروه عسل روزانه چهار بار دهان شویه عسل به مدت 30 ثانیه (نسبت عسل به آب 1:20) استفاده نمودند. وزن بیماران در شروع مطالعه و در 4 هفته پیگیری (4 بار) با استفاده از ترازوی دیجیتالی سنجیده شد.
  یافته ها
  روند تغییرات وزن در گروه کنترل نزولی؛ در گروه دهان شویه عسل بعد از هفته اول صعودی و درگروه مراقبت دهانی، تقریبا روند ثابتی داشت. مقایسه میانگین وزن در گروه های مطالعه در طول هفته های اول و دوم معنی دار نبود (05/0p>) اما اختلاف میانگین وزن بیماران در پایان هفته سوم در گروه عسل و کنترل (039/0=p) و در پایان هفته چهارم در گروه عسل و کنترل (001/0=p) و عسل و مراقبت دهانی (04/0=p) معنی دار بود. تاثیر مداخله عسل در طول زمان معنی دار بود (01/0p<).
  نتیجه گیری
  نتایج مطالعه نشان داد که دهان شویه عسل سبب بهبود وزن بیماران در طول مدت بستری شده در حالی که این روند در دو گروه دیگر روند معکوس داشته است. با توجه به اثربخشی دهان شویه عسل و سادگی مصرف آن استفاده از این دهان شویه توام با آموزش بهداشت دهان برای ارتقای شاخص های تغذیه ای بیماران در بخش های مراقبت سرطان پیشنهاد می گردد.
  کلیدواژگان: موکوزیت، کاهش وزن، دهان شویه، عسل، بهداشت دهانی
 • محمد صادق ساریزاده ، پروین رفیعی نیا* ، پرویز صباحی ، محمدرضا تمدن صفحات 61-66
  هدف
  بیماری مزمن کلیوی و درمان با همودیالیز، منجر به مشکلات فیزیکی و روان شناختی بسیاری می شود که می تواند اثرات نامطلوبی بر سلامت جسمی، روانی و بهزیستی بیماران بگذارد. برخی پژوهش ها نشان داده اند که درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر سلامت جسمی و روانی افراد مبتلا به بیماری مزمن موثر است؛ لذا پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر بهزیستی ذهنی بیماران همودیالیزی انجام شد.
  مواد و روش ها
  پژوهش حاضر یک کارآزمایی بالینی تصادفی همراه با پیش آزمون- پس آزمون و پی گیری بود که برروی 22 بیمار تحت همودیالیز بیمارستان کوثر شهرستان سمنان انجام گردید. داده های پژوهش حاضر توسط پرسش نامه بهزیستی ذهنی جمع آوری و با آزمون تحلیل واریانس دو طرفه با اندازه گیری مکرر تجزیه و تحلیل شد.
  یافته ها
  براساس نتایج به دست آمده، تفاوت آماری معناداری بین دوگروه آزمایش و کنترل در مولفه های بهزیستی روان شناختی (001/0=p) و بهزیستی اجتماعی (017/0=p) مشاهده گردید.
  نتیجه گیری
  با توجه به نتایج پژوهش، استفاده از درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد به عنوان یک مداخله روان شناختی موثر در کنار درمان های پزشکی به منظور ارتقاء بهزیستی ذهنی بیماران همودیالیزی پیشنهاد می گردد.
  کلیدواژگان: همودیالیز، درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد، کیفیت زندگی، بهزیستی ذهنی
 • مرتضی دهقان ، عباس عبدلی، تفتی* ، علی احمدی، سهیل شفیعی، علویجه، فاطمه رحمتی دهکردی، سیده مهسا صالحی ریحانی صفحات 67-72
  هدف
  اخیرا ژئومتری پروگزیمال فمور به عنوان یک عامل خطر در بروز شکستگی های هیپ مطرح شده است و مطالعات در نقاط مختلف جهان نتایج متفاوتی درخصوص ارتباط شاخص های ژئومتریک پروگزیمال فمور با این شکستگی ها به دنبال داشته است. در این مطالعه این ارتباط در یک جمعیت ایرانیبررسی گردید.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه مورد شاهد که در سال1395 در بیمارستان آیت الله کاشانی شهرکرد انجام گرفت، در گروه مورد 81 بیمار مبتلا به شکستگی پروگزیمال فمور ناشی از ترومای با انرژی کم و در گروه شاهد 83 فرد سالم با سن بالای50 سال حضور داشتند. پس از ثبت اطلاعات دموگرافیک، گرافی رخ لگن تهیه و با کمک خط کش ارتوپدی پارامترهای Femoral neck width (FNW) ، Femoral Shaft Diameter (FSD) ، Femoral neck axis length (FNAL) ، Hip Axis Length (HAL) وneck shaft angle (NSA) در دو گروه اندازه گیریشد.
  یافته ها
  میانگین سنی گروه مورد (86/13±81/70 سال) به طور معنی داری بیش تر از گروه شاهد (87/9±35/61 سال) بود (00/0=P) ولی میانگین قدی و وزنی گروه مورد کم تر از گروه شاهد بود (05/0>P). پس از سازگارسازی عامل سن، در بین شاخص های ژئومتریک فقط شاخص FNW در گروه مورد کم تر از گروه شاهد بود (01/0=P) و شاخص هایFNAL، HAL، FSD و NSA بین دو گروه تفاوت معنی داری نشان نداد (05/0<P).
  نتیجه گیری
  در این مطالعه سن بالاتر، جنسیت مونث، قد کوتاه تر و وزن کم تر در بروز شکستگی پروگزیمال فمور نقش داشتند. فاکتورهایFNAL،HAL، FSD وNSA قادر به پیش گوئی شکستگی پروگزیمال فمور در جمعیت مورد مطالعه نبودند ولی کاهش FNW به طور معنی داری ریسک شکستگی های گردن فمور را در بیماران زن و مرد افزایش داد.
  کلیدواژگان: استخوان و استخوان ها، شکستگی استخوان ران، تراکم استخوان، گردن استخوان ران
 • حمزه محمدی، سیدمحسن آوندی* صفحات 73-82
  هدف
  هدف از پژوهش حاضر، بررسی تاثیر هشت هفته تمرین مقاومتی و مصرف مکمل زنجبیل بر مالون‎دی‎آلدئید و ترکیب بدن بیماران دیابت نوع 2 بود.
  مواد و روش ها
  بدین منظور دریک کار آزمایی نیمه تجربی دوسویه کور، 44 بیمار دیابت نوع دو (گلوکز ناشتا<126 mg/dl) (با میانگین قد 20/7±92/169 سانتی متر، وزن 34/6±41/82 کیلوگرم، سن 01/7±49/53 سال و ترکیب بدن 07/2±57/28 درصد) به‎صورت هدفمند و در دسترس انتخاب و با آرایش تصادفی به چهار گروه، زنجبیل، تمرین مقاومتی با دارونما، تمرین مقاومتی با زنجبیل و دارونما قرار گرفتند. آزمودنی های گروه زنجبیل روزانه یک گرم زنجبیل و گروه های تمرین،یک پروتکل تمرینی را به مدت 8 هفته دریافت کردند. را اجرا نمودند. قبل و 48 ساعت بعد از هشت هفته تمرین، نمونه های خونی از ورید پیش آرنجی جمع آوری شد. غلظت MDA به روش اسپکتوفتومتری و آزمون اسید تیوباربیتیوریک و ترکیب بدن با استفاده از دستگاه کالیپر محاسبه گردید.
  یافته ها
  غلظت MDA در همه گروه ها به جزء گروه دارونما کاهش معنی داری نشان داد و شاخص توده بدنی و چربی بدن در گروه‎های تمرین تفاوت معنی‎داری مشاهده شد، ولی در گروه های زنجبیل و دارونما تغییری مشاهد نشد (05/0p≥).
  نتیجه گیری
  در نهایت بر اساس نتیجه به دست‎ آمده مصرف طولانی مدت مکمل زنجبیل و تمرین مقاومتی، سطوح سرمی MDA و ترکیب بدن را کاهش داده است، بنابراین انجام طولانی مدت تمرینات مقاومتی به همراه مکمل زنجبیل می تواند عامل موثری برای تغییرات مطلوب در شاخص استرس اکسایشی و ترکیب بدن بیماران دیابت نوع دو باشد.
  کلیدواژگان: تمرین مقاومتی، مالون دی آلدئید، ترکیب بدن، زنجبیل، دیابت نوع دو
 • فاطمه نورستی، مرجان ظریف یگانه، سارا شیخ الاسلامی، لاله حقوقی راد، هدی گلاب قدکساز، مهدی هدایتی* صفحات 83-86
  هدف
  سرطان مدولاری تیروئید در حدود %10-5 از بدخیمی تیروئید راشامل شده و خاستگاه آن از سلول های پارافولیکولار تیروئید است. مطالعات گوناگون ارتباط برخی از آدیپوکاین ها و انواع مختلفی از سرطان ها را نشان داده اند. امنتین نوعی آدیپوکاین مترشحه از بافت چربی است. هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی ارتباط سطح پلاسمایی امنتین در بیماران مبتلا به سرطان مدولاری تیروئید بود.
  مواد و روش ها
  در این پژوهش مورد-شاهد، تعداد 90 نفر مورد مطالعه قرار گرفتند که 45 فرد مبتلا به سرطان مدولاری تیروئید و 45 فرد به عنوان گروه شاهد در نظر گرفته شدند. پس از خون گیری و جدا نمودن پلاسما، میزان هورمون امنتین در نمونه های پلاسما افراد مورد مطالعه با روش الایزا مورد بررسی قرار گرفت.
  یافته ها
  در این پژوهش سطح پلاسمایی امنتین در کل جمعیت گروه بیمار به طور معنی داری از میزان سطح پلاسمایی امنتین در گروه کنترل بالاتر بود (002/0=P). سطح پلاسمایی امنتین در زنان بیمار نسبت به زنان گروه سالم طور معنی داری بالاتر بود (0371/0=P). هم چنین سطح پلاسمایی امنتین در مردان بیمار نسبت به مردان گروه کنترل به طور معنی داری بالاتربود (0240/0=P).
  نتیجه گیری
  نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که سطح پلاسمایی امنتین در افراد مبتلا به سرطان مدولاری تیروئید بالا است. بنابراین، امنتین ممکن است به عنوان یک نشان گر جدید و امیدوار کننده برای تشخیص و بیماران مبتلا به سرطان مدولاری تیروئید موثر باشد.
  کلیدواژگان: سرطان تیروئید، امنتین، آدیپوکاین
 • اسماء ابتدایی، معصومه سلمانی* ، الهام اصل شیرین، راهب قربانی، سیده مریم فضائلی، مهناز طاهری صفحات 87-94
  هدف
  نوپایان عمدتا از طریق صداسازی، حرکات بیان گر و واژه ها با یکدیگر ارتباط برقرار می کنند. بر این اساس، شناسایی سریع مشکلات خزانه واژگان بر اساس یافته های رشدی گام نخست برای مداخله زودرس می باشد. داشتن داده های رشدی متناسب با هر فرهنگ و منطقه جغرافیایی برای مداخلات زودرس ضروری به نظر می رسد. مطالعه حاضر با هدف توصیف اندازه و تنوع خزانه واژگان درکی و بیانی نوپایان شهرستان برداسکن انجام شده است.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه مقطعی، خزانه واژگان بیانی و درکی 64 کودک نوپای فارسی زبان سنین 12 تا 14 ماه (32 دختر و 32 پسر) ، مراجعه کننده به مراکز بهداشتی شهرستان برد اسکن استان خراسان رضوی مورد بررسی قرار گرفتند. خزانه واژگان بیانی و درکی نوپایان با استفاده از بخش واژگانی چک لیست برقراری ارتباط مک آرتور بیتز (شامل 397 واژه) مندرج در مجموعه پانا توسط مادران آنها ثبت شد. نمونه ها به روش نمونه گیری در دسترس به صورت غیر احتمالی آسان انتخاب شدند.
  یافته ها
  میانگین± انحراف معیار برای نمره واژگانی که نوپایان فقط درک آن ها را داشتند 1/37 ± 6/147؛ برای نمره واژگانی که نوپایان هم درک و هم بیان آن ها را داشته اند 3/12± 2/18؛ و برای واژگانی که نوپایان نه درک و نه بیان آن ها را داشتند 3/43 ± 1/231 بوده است. در هیچ یک از این سه متغیر تفاوت معنی دار بین دختران و پسران دیده نشد (05/ 0<p). در دسته بندی واژگان بیانی و درکی، نوپایان ترجیحات متفاوتی از خود نشان دادند به نحوی که در واژگان درکی بیش ترین واژه ها از دسته های افعال، اسامی مربوط به وسایل کوچک و غذا و در بخش بیان واژگان، اسامی افراد، اصوات محیطی و بازی ها و کارهای روزمره رتبه اول تا سوم را به خود اختصاص می دهند. بین سن نوپایان (از 12 تا 14 ماهگی) و اندازه خزانه واژگان بیانی رابطه مستقیم و معنی دار دیده شد (004/0=p، 354/0=r).
  نتیجه گیری
  یافته های این مطالعه نشان داد که رشد خزانه واژگان در نوپایان شهر برداسکن از همگانی های زبان پیروی می کند بدین سان که رشد خزانه واژگان درکی قبل از واژگان بیانی اتفاق می افتد، گستره خزانه واژگان درکی از بیانی بیش تر است و با سن خزانه واژگان بیانی کودکان افزایش می یابد. دسته های واژگانی که این نوپایان بیشتر می فهمند و بیان می کنند نیز شبیه کودکان زبان های دیگر می باشد
  کلیدواژگان: پرسش نامه ی مک آرتور- بیتز، نوپایان، خزانه واژگان، واژگان درکی و بیانی
 • مریم علی زاده، زهرا سلیمانی* ، شهره جلایی، مهدی دستجردی کاظمی، نیره مهدی پور شهریور صفحات 95-101
  هدف
  اولین ویژگی تشخیصی کودکان دیرگفتار تعداد کم خزانه واژگان بیانی در مقایسه با همسالان است. تعیین نوع کلمات در خزانه واژگان بیانی نشان خواهد داد که تفاوت این کودکان حاکی از یک تاخیر رشدی است یا انحراف، بنابراین هدف این مطالعه مقایسه تنوع واژگانی (TTR) بین کودکان دیرگفتار و طبیعی فارسی زبان در محدوده سنی 3-2 سال است.
  مواد و روش ها
  این مطالعه مقطعی- مقایسه ای به صورت مقدماتی بر روی 8 کودک دیرگفتار فارسی زبان و 8 کودک طبیعی که از نظر سن، جنس و تحصیلات مادر با هم منطبق شده بودند، انجام شد. این کودکان مبتلا به نقایص عصبی- حرکتی، آسیب های شنوایی، درخودماندگی و ناتوانی های ذهنی نبودند. به منظور تعیین کلمات موجود در خزانه واژگان بیانی هر دو گروه از گزارش مادران استفاده شد. کلمات به چهار طبقه اسامی، افعال، کلمات توصیف کننده و دستوری تقسیم شدند. میانگین TTR در چهار طبقه با استفاده از آزمون یو من ویتنی بین دو گروه مقایسه شد.
  یافته ها
  نتایج نشان داد میانگین نسبت فراوانی اسامی به کل کلمات در گروه دیرگفتار به طور معنادار از گروه کودکان طبیعی بیش تر است. میانگین نسبت فراوانی افعال و کلمات توصیف کننده به کل کلمات در گروه کودکان طبیعی به طور معنادار از گروه کودکان دیرگفتار بیش تر است. میانگین نسبت فراوانی کلمات دستوری به کل کلمات در گروه کودکان دیرگفتار بیش تر از گروه کودکان طبیعی است، اما این تفاوت معنادار نیست (05/0p<).
  نتیجه گیری
  افزایشTTR در مقوله اسامی کودکان دیرگفتار نشان دهنده تاخیر در رشد خزانه واژگان بیانی است. دلایل، پیش آگهی ها و لزوم مداخله پیش گیرانه مورد بحث قرار گرفته اند.
  کلیدواژگان: ناتوانی های رشدی، اختلالات رشدی زبان، اختلالات گفتار، کودکان دیرگفتار، تنوع واژگانی، زبان کودک
 • مهدی امینی، مژگان لطفی* ، شهین صادقی، زهرا خرمی صفحات 102-108
  هدف
  پرسش نامه اختلالات شخصیت بر اساس DSM-5 (PID-5) یک ابزار تشخیصی است که با هدف تشخیص گذاری مبتنی بر خصیصه در ویرایش پنجم راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی (DSM-5) ایجاد شده است. با توجه به نیاز به ابزارهای معتبر در زمینه تشخیص اختلالات شخصیت به زبان فارسی، پژوهش حاضر با هدف بررسی ساختار و ویژگی های روان سنجی پرسش نامه اختلالات شخصیت بر اساس ویرایش پنجم راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی (PID-5) در نمونه ای از جمعیت ایرانی انجام شد.
  مواد و روش ها
  این مطالعه مقطعی در سال 96 در تهران انجام شد. پس از ترجمه پرسش نامه PID-5 به روش ترجمه مستقیم و معکوس، گردآوری داده ها با پرسش نامه PID-5 (220-item) صورت گرفت. مشارکت کنندگان در پژوهش 285 نفر از جمعیت عمومی (66 درصد زن) بودند که با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند.
  یافته ها
  ضریب همسانی درونی محاسبه شده (آلفای کرونباخ) برای خصیصه های 25 گانه با میانگین 74/0 و در دامنه ای از 52/0 (بدگمانی) تا 90/0 (غرابت) بود. آلفای کرونباخ محاسبه شده برای اکثر خصیصه ها (18 خصیصه) بالاتر از 70/0 به دست آمد. آلفای کرونباخ محاسبه شده برای حوزه ها نیز در دامنه ای از 70/0 (ضدیت) تا 84/0 (روان پریشی) به دست آمد. علاوه بر آن ساختار پنج عاملی پرسش نامه مورد تایید قرار گرفت.
  نتیجه گیری
  این مطالعه شواهد اولیه ای از روایی ساختاری، ثبات درونی و مشابهت های بین فرهنگی برای نسخه فارسی پرسش نامه شخصیتیPID-5 فراهم آورد. از این رو، از پرسش نامه PID-5 می توان در پژوهش و تشخیص خصیصه های اختلالات شخصیت در جمعیت ایرانی با اطمینان استفاده کرد.
  کلیدواژگان: راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی، DSM-5، اختلالات شخصیت، پرسش نامه شخصیت، PID-5
 • محمد باقر صابری زفرقندی، حمید خانی پور* صفحات 109-115
  هدف
  شدت اعتیادیکی از شاخص های مهم در گونه شناسی، علت شناسی و درمان مصرف کنندگان مواد است. هدف از این پژوهش بررسی نقش عوامل جمعیت شناختی (سن شروع مصرف، سابقه خانودگی) ، سابقه آزاردیدگی و عوامل روان شناختی (خلق و خو و طرح واره های هیجانی) در پیش بینی شدت اعتیاد بود.
  مواد و روش ها
  با استفاده از یک طرح هم بستگی از 325 نفر از افراد با اختلال مصرف مواد به شیوه دردسترس نمونه گیری شد. از پرسش نامه ویژگی های جمعیت شناختی، پرسش نامه تاریخچه تروما، پرسش نامه خلق و خو و منش و طرح واره های هیجانی برای جمع آوری داده ها استفاده شد.
  یافته ها
  اگر چه شدت اعتیاد افرادی که در سن پایین تری، مصرف را شروع کرده بودند و در خانواده شان، بستگانی مبتلا به اعتیاد داشتند بیش تر از سایر افراد بود، اما این تفاوت ها معنی دار نبود. شدت اعتیاد در افرادی که سابقه آزار دیدگی را در دوره کودکی داشتند به صورت معنی داری بیش تر از سایر افراد بود. تحلیل رگرسیون چندگانه نشان داد مطلق اندیشی درباره هیجان ها، نوجویی و پذیرش در مدل 30٪ از واریانس شدت اعتیاد را پیش بینی کردند. رابطه بین نوجویی (001/0>p، 36/0-=r) و همین طور پذیرش هیجان ها (05/0>p، 21/0-=r) با شدت اعتیاد منفی و رابطه بین مطلق اندیشی درباره هیجان ها و شدت اعتیاد مثبت بود (001/0>p، 34/0=r).
  نتیجه گیری
  سابقه آزاردیدگی در دوره کودکی، شدت اعتیاد را بالا می برد. نوجویی روی افزایش و کاهش شدت اعتیاد اثرگذار است. مطلق اندیشی درباره هیجان ها و نپذیرفتن هیجان ها مکانیسم های آسیب شناختی نزدیکی هستند که در عود نقش دارند و بایدیکی از اهداف در درمان افراد با اختلالات مصرف مواد در نظر گرفته شوند.
  کلیدواژگان: رفتار اعتیادی، کودک آزاری، خلق و خو، مصرف کنندگان مواد مخدر
 • امیر محمد آرمانیان* ، اشرف سادات موسوی، نیما صالحی مهر صفحات 116-122
  هدف
  عدم تحمل شیریک مشکل شایع در نوزادان پره ترم با وزن پایین است که منجر به نیاز به تغذیه از طریق رگ با عوارض بسیار آن می شود. اریترومایسین یک آنتی بیوتیک با خواص پروکینتیک است که می تواند تاثیرات مطلوب در درمان این اختلال داشته باشد. این مطالعه به منظور بررسی اثر اریترومایسین با دوز متوسط در درمان عدم تحمل تغذیه در نوزادان نارس انجام شد.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه یک کارآزمایی بالینی تصادفی، نوزادان به صورت تصادفی به دو گروه دریافت اریترومایسین (mg/kg/day 20) یا پلاسبو تقسیم شدند و تعداد موارد عدم تحمل شیر (لاواژ) ، مدت زمان کامل شدن حجم شیر، بروز انتروکولیت نکروزان، مدت زمان بستری، بروز عوارض احتمالی اریترومایسین مانند استنوز هایپرتروفیک پیلور و موارد دیگر در دو گروه بررسی و مقایسه شد.
  یافته ها
  در این مطالعه نهایتا 64 نوزاد نارس با میانگین سن حاملگی 49/2±1/30 هفته بررسی شدند. تعداد موارد عدم تحمل شیر و میانگین مدت زمان کامل شدن حجم شیر (cc/kg/day150) به صورت معناداری در گروه اریترومایسین کم تر از گروه کنترل بود (05/0P<). دیگر متغیرها بین دو گروه اریترومایسین و پلاسبو تفاوت معناداری نداشت (05/0P>).
  نتیجه گیری
  اریترومایسین با دوز متوسط در کاهش دفعات موارد عدم تحمل شیر و بهبود میانگین زمان رسیدن به حجم کامل شیر در نوزادان نارس با وزن پایین تاثیر مطلوبی داشت و بعلاوه به نظر می رسد داروی بی خطری برای این نوزادان بود.
  کلیدواژگان: اریترومایسین، نوزاد تا 4 هفته، نوزاد نارس
 • فاضل دهون، معصومه نجفی، منیر نوبهار* ، راهب قربانی، مریم جام امیری صفحات 123-130
  هدف
  جراحی استومی علاوه بر افزایش میزان بقاء عمر و بهبود کیفیت زندگی بیمار به ایجاد استرس های روحی، روانی و انزوای اجتماعی منجر می شود. داشتن سلامت عمومی مطلوب و خودکارآمدی بالا جهت مقابله با موقعیت های استرس زا در این بیماران ضروری می باشد. هدف این مطالعه پیش بینی خودکارآمدی بیماران دارای استومی بر اساس سلامت عمومی بود.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه مقطعی، 100 نفر از بیماران استومی مراجعه کننده به انجمن استومی ایران با نمونه گیری آسان و در دسترس در سال1395 مورد بررسی قرار گرفتند. ابزار جمع آوری داده ها پرسش نامه های اطلاعات دموگرافیک، استاندارد سلامت عمومی (General Health Questionnaire, GHG) و خودکارآمدی بیماران استومی (Stoma Self-Efficacy Scale, SSES) بود.
  یافته ها
  اکثر بیماران 68 درصد کم تر از 65 سال سن داشتند. میانگین و انحراف معیار نمره کلی سلامت عمومی و خودکارآمدی به ترتیب 6/7±3/28 و 1/15±6/96 بود. آزمون هم بستگی پیرسون نشان دهنده هم بستگی مثبت و معنی داری بین خودکارآمدی با اضطراب/ بی خوابی (001/0=P، 357/0=r) و نشانه های جسمانی (05/0>P، 191/0=r) و هم بستگی منفی و معنی داری بین خودکارآمدی با افسردگی (001/0=P، 279/0-=r) بود. نتایج رگرسیون گام به گام نشان داد که اضطراب/ بی خوابی، افسردگی و نشانه های جسمانی روی هم رفته قادر به تبیین 8/36 درصد از تغییرات خودکارآمدی در این بیماران بودند.
  نتیجه گیری
  یافته های این مطالعه نشان داد وضعیت سلامت عمومی و ابعاد آن، پیش بینی کننده خودکارآمدی در بیماران استومی می باشند. این مساله به ویژه در بیماران با سطح سواد پایین تر و مسن تر بیش تر بود.
  کلیدواژگان: استومی، وضعیت سلامت، خودکارآمدی
 • مرضیه اسحاقی ، رمضان فلاح ، ترانه امامقلی خوشه چین* صفحات 131-139
  هدف
  سندرم پیش از قاعدگی شامل علائم جسمانی، خلقی و رفتاری می باشد که به طور تکرار شونده در نیمه دوم سیکل قاعدگی اتفاق افتاده و می تواند باعث ناسازگاری با همسر، بدرفتاری با فرزند، کشمکش در خانواده و کاهش شرکت در ارتباطات اجتماعی شود. مطالعه حاضر، با هدف بررسی مقایسه تاثیر مشاوره گروهی مهارت مدیریت استرس با ویتامینB6 بر علائم سندرم پیش از قاعدگی انجام پذیرفت.
  مواد و روش ها
  پژوهش حاضر یک مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی می باشد که در سال 1395 بر روی 66 نفر از دانشجویان مبتلا به سندرم پیش از قاعدگی شامل22 نفر گروه مشاوره مدیریت استرس ، 22 نفر گروه دریافت کننده ویتامینB6 و 22 نفر گروه کنترل انجام گرفت. گروه مدیریت استرس توسط پکیج مهارت های زندگی سازمان بهزیستی در طی 4 جلسه 2 ساعته و به صورت هفتگی آموزش داده شدند. گروه ویتامین B6 روزانه 80 میلی گرم ویتامینB6 در 7 روز آخر سیکل قاعدگی و برای دو سیکل دریافت کردند. گروه کنترل، هیچ گونه مداخله ای دریافت نکردند. ابزار جمع آوری داده ها شامل پرسش نامه مشخصات دموگرافیک و پرسش نامه غربالگری علائم قبل از قاعدگی (PSST) بود.
  یافته ها
  نتایج مطالعه پس از دو ماه مداخله نشان داد که میانگین شدت علائم خلقی، جسمی و تاثیر علائم بر زندگی افراد، در گروه های مداخله نسبت به گروه شاهد، کاهش معناداری داشته است (05/0>P) ولی در مقایسه بین دو گروه مداخله، تفاوت معناداری بین این دو روش مشاهده نشده و نقش هر دو روش در کاهش شدت علائم PMS یکسان می باشد.
  نتیجه گیری
  هر دو روش مشاوره گروهی مدیریت استرس و ویتامینB6 بر روی کاهش شدت علائم سندرم پیش از قاعدگی موثرمی باشند. با توجه به این که روش های غیر دارویی فاقد عارضه جانبی می باشند، روش مدیریت استرس برای کنترل علائم سندرم پیش از قاعدگی توصیه می شود.
  کلیدواژگان: مشاوره گروهی، مهارت مدیریت استرس، ویتامینB6، سندرم پیش از قاعدگی، کارآزمایی بالینی تصادفی
 • لیلا محامد خسروشاهی، علی محمدی ، صونا رفیعیان، علی آغبالی، علی عاقبتی، علی فتوحی، لیلی عاقبتی ملکی *، بهزاد برادران صفحات 140-144
  هدف
  ژانت سل گرانولوما ضایعه شبه تومور واکنشی استخوان فک می باشد که مشخصه آن پرولیفراسیون بافت گرانولیشن دارای سلول های ژانت چندهسته ای فراوان می باشد. با توجه به نقش مهم IL-4 و RANKLدر پاتوزنز بیماری و ایجاد بستر برای مهاجرت سلول های بدخیم به مغز استخوان، در این مطالعه اثرات سینرژیسم این دو فاکتور را در بقا مونوسیت های جدا شده از خون محیطی بیماران مبتلا به ژانت سل گرانولوما در مقایسه با افراد سالم را مورد بررسی قرار گرفت.
  مواد و روش ها
  پس از خون گیری از بیماران مبتلا به ژانت سل گرانولوما و افراد سالم، سلول های تک هسته ای خون محیطی توسط گرادیانت شیب غلظت فایکول استخراج و مونوسیت ها توسط کیت جداسازی مونوسیتی انسانیII جداسازی شدند. مونوسیت های جدا شده به مدت پنج روز با غلظت هایng/ml10, 20 از IL-4 و RANKL تیمار شدند و پس از بررسی های مورفولوژیکی توسط میکروسکوپ اینورت، آزمون MTT روی بقا مونوسیت ها پس از مواجهه با سایتوکاین های مذبور انجام شد.
  یافته ها
  نتایج نشان دهنده تفاوت در بقا مونوسیت ها در مقایسه بین گروه بیمار و گروه سالم پس از طی دوره تیمار بود. از طرف دیگر، در هر دو گروه بیمار و سالم تعداد سلول های تیمار شده در مقایسه با گروه های کنترل فاقد تیمار بیش تر بود که در گروه های تحت تیمار شواهد مورفولوژیکی بیان گر تغییر به نفع تشکیل ژانت سل ها وجود داشت. هر دو فاکتور IL-4 و RANKL موجب افزایش بقا مونوسیت ها در مقایسه با گروه کنترل شده بودند.
  نتیجه گیری
  نتایج مطالعه حاضر، افزایش بقا و هم چنین تعداد مونوسیت های جدا شده از خون محیطی بیماران مبتلا به ژانت سل گرانولوما را توسط فاکتور IL-4 و RANKL همراه با ایجاد مورفولوژی ژانت سل نشان می دهد. این نتایج بیانگر دخالت IL-4 و RANKL در بدخیمی مرتبط با بیماری می باشد.
  کلیدواژگان: IL-4، RANKL، مونوسیت، و ژانت سل گرانولوما
 • فرین سلیمانی ، زهرا باجلان* صفحات 145-149
  هدف
  به دلیل ضرورت پیگیری های بیش تر و متفاوت در کودکانی با تاخیر تکاملی، تعیین عوامل موثر که یکی از آن ها سن مادر در هنگام حاملگی می باشد، در هر جامعه ای اهمیت دارد. لذا، این مطالعه با هدف بررسی رابطه سن مادر با وضعیت تکاملی شیرخواران شهر قزوین انجام گرفت.
  مواد و روش ها
  این مطالعه مورد- شاهدی با روش نمونه گیری چند مرحله ای به بررسی خصوصیات دموگرافیک و تکامل شیرخواران 18-6 ماهه پرداخته که در سال 1396 به مراکز جامع سلامت مراجعه نمودند. 200 شرکت کننده در دو گروه 100 نفره مطالعه (با تاخیر تکاملی) و شاهد (دارای تکامل طبیعی) مورد ارزیابی قرار گرفتند. وضعیت تکاملی با پرسش نامه سنین و مراحل که در ایران استاندارد شده و دارای نقاط برش کشوری می باشد، سنجیده شد.
  یافته ها
  ارتباط معناداری بین میانگین سنی مادر (000/0=P) و پدر (001/0=P) و وضعیت تکاملی وجود داشت. ارتباط معناداری بین تاخیر تکاملی در حیطه برقراری ارتباط (000/0=P) و حل مسئله (008/0=P) با سن مادر وجود داشت. در حالی که بین سطح تحصیلات مادر (43/0=P) و پدر (34/0=P) با وضعیت تکاملی تفاوت معناداری وجود نداشت.
  نتیجه گیری
  رشد و تکامل کودکان و به ویژه تکامل از اهمیت خاصی برخوردار است. با توجه به ارتباط سن مادر در هنگام زایمان با تاخیر تکامل در این مطالعه، آگاه سازی والدین در این زمینه می تواند در پیشگیری از بروز تاخیر تکامل موثر باشد.
  کلیدواژگان: اختلال تکاملی، سن مادر، پرسش نامه سنین و مراحل، تکامل کودک
 • فاطمه جعفری، ازیتا آذر کیوان، داود بشاش، علی اکبر خادم معبودی، محسن حمیدپور* صفحات 150-154
  هدف
  پوکی استخوان یکی از مهم ترین عوارض دیررس در بیماران تالاسمیک می باشد. افزایش فعالیت استئوکلاست ها، که غلظت سرمی RANKL (Receptor activator of nuclear factor kappa-Β ligand) را افزایش می دهند، می تواند نقش مهمی در ایجاد استئوپورز در این بیماران داشته باشد. هدف این مطالعه بررسی ارتباط بین غلظت سرمی RANKL با استئو پورزیس در بیماران بتاتالاسمی ماژور بود.
  مواد و روش ها
  52فرد (زن و مرد) مبتلا به بتا تالاسمی ماژور که پس از تعیین میزان سختی استخوان آن ها با روشDEXA، استئوپورزیس بودن آن ها محرز شد، به عنوان بیمار و 22 فرد تالاسمی مینورکه فاقد پوکی استخوان بودند، به عنوان کنترل انتخاب شدند. 6 میلی لیتر خون وریدی برای انجام آزمایش هماتولوژیک و اندازه گیری غلظت سرمی RANKL گرفته شد.
  یافته ها
  میانگین تراکم استخوان بیماران به ترتیب برای استخوان های فمور 3/0±57/0 و مهره ها11/0±69/0 بود. پارامترهای هماتولوژیک در بیماران کاهش معناداری نسبت به افراد کنترل نشان دادند. میزانRANKL در بیمارانpg/ml4/198 و در افراد کنترلpg/ml35/112 بود که رابطه معنی داری بین کاهش میزان تراکم استخوان وافزایش میزانRANKL سرم بیماران مشاهده شد (02/0P<).
  نتیجه گیری
  فعالیت بیش از حد پروتئینRANKL در بیماران تالاسمیک می تواند منجر به پوکی استخوان می شود و می تواند به عنوان یک بیومارکر برای تشخیص زود هنگام پوکی استخوان مورد توجه قرار گیرد.
  کلیدواژگان: بتاتالاسمی ماژور، استئوپورزیس، RANKL، پارامترهای هماتولوژیک
 • زهره عباسی، زهره کشاورز* ، محمد جلال عباسی شوازی، عباس عبادی صفحات 155-163
  هدف
  باروری، مسئول بقای بیولوژیک جامعه است، در نتیجه آگاهی از رفتارهای باروری و علل انتخاب این رفتارها، اهمیت بسیار دارد. لذا این مطالعه با هدف تبیین عوامل تاثیرگذار بر رفتار باروری از دیدگاه متخصصین، در سال 95 طراحی شده است.
  مواد و روش ها
  مطالعه کیفی حاضر به روش تحلیل محتوا و با روی کرد استقرایی و به صورت مصاحبه فردی جهت جمع آوری نظرات گروه متخصصین بهداشت باروری و پرستاری و جمعی از بانوان فرهیخته خراسان شمالی با تخصص های متفاوت، در بیمارستان بنت الهدی و دانشکده پرستاری مامایی، و ستاد تبلیغات استان در رابطه عوامل تاثیر گذار بر رفتارباروری انجام گردید. مدت زمان هر مصاحبه ها بین 30-45 دقیقه بود. با تعداد 40 نفر به اشباع رسید. برای تجزیه و تحلیل داده های کیفی، از نرم افزار MAXQDA10 استفاده گردید.
  یافته ها
  فرایند تجزیه و تحلیل داده ها منجر به پیدایش دو طبقه اصلی شامل عوامل زمینه ای (رفاه و دسترسی، فعالیت های اجتماعی، استقلال و اقتدار زن، عوامل قومی- مذهبی، بسته های تشویقی دولتی، تاثیرپذیری از فضای مجازی، وضعیت بهداشتی جامعه) و عوامل فردی شامل، رفتارهای سلامت باروری، خود حمایتی، تمایلات باروری زوجین و رجحان جنسیتی زوجین، قید و بندهای فرزندآوری، دغدغه سلامتی مادر و فرزند) می باشد. البته بعضی در هر دو حوزه اجتماعی و فردی می توانند قرار داده شوند.
  نتیجه گیری
  از آن جا که رفتارباروری به عنوان مهم ترین پدیده ی تعیین کننده نوسان های جمعیتی یک پدیده چند عاملی است و عوامل بسیار متنوع اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، جمعیتی، بیولوژیکی، روان شناختی و… از طریق مکانیسم های پیچیده ای بر باروری اثر می گذارند، لذا شناخت عوامل تاثیر گذار بر رفتار باروری و سیاست گذاری متناسب با دیدگاه های مختلف و فرهنگ های متفاوت در کشور می تواند در اجرای سیاست های جمعیتی با روی کرد مثبت موثر باشد.
  کلیدواژگان: رفتار باروری، مطالعه کیفی، زنان
 • مرتضی جراحی، رویا حسنی، علی رشیدی پور، حسین علی صفاخواه* صفحات 164-170
  هدف
  درد نوروپاتیک نوعی درد مزمن است که به دنبال آسیب به اعصاب مرکزی و محیطی به وجود می آید. درد نوروپاتی از نظر سلامت عمومی حائز اهمیت می باشد. علی رغم وجود انتخاب های درمانی،درمان درد نوروپاتی با چالش هایی روبرو است. زیرا دلایل و مکانیسم های متفاوتی باعث بروز این بیماری می شود. یکی از مدل های تجربی که به مدل نوروپاتیک ایجاد شده در انسان بسیار نزدیک است، مدل (Chronic Constriction Injury) CCI یا آسیب مزمن منتج از فشردگی عصب است. پروژسترون یکی از نورواستروئیدهایی است که دارای خواص ضد دردی و ضد التهابی می باشد و گیرنده های گابا-A نقش مهمی در وساطت اثر پروژسترون دارند. در این مطالعه اثرات پیش گیری کننده پروژسترون بر پاسخ های رفتاری درد و نقش گیرنده های گیرنده های گابا-A در اثرات احتمالی آن در موش صحرایی مورد بررسی قرار گرفت.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه از 70 سر رت نر نژاد ویستار در 7 گروه (10=n) استفاده شد. ابتدا درد نوروپاتیک با روش CCI در گروه های مربوطه ایجاد شد. پس از ایجاد CCI، از روزدوم تا روز 13 داروها تزریق شدند. داروها شامل پروژسترون (6 میلی گرم به ازای یک کیلوگرم) و بیکوکولین (انتاگونیست گیرنده گابا-A در دوزهای نیم یا 2 میلی گرم به ازای یک گیلوگرم) تزریق شدند. در روز 14 و 27 بعد از CCI تست های رفتاری شامل آلودینیای مکانیکی، هایپرآلژزیای حرارتی انجام شد.
  یافته ها
  تزریق روزانه پروژسترون به مدت 12 روز در موش هایCCI شده از ایجاد پدیده آلودینیای مکانیکی و هایپرآلژزیای حرارتی جلوگیری نمود و این اثر بیکوکولین مهار شد.
  نتیجه گیری
  یافته های این تحقیق پیشنهاد می کند که درمان با پروژسترون در زمانی که نوروپاتی محیطی حاصل از CCI در حال توسعه و تثبیت است، از ایجاد نوروپاتی (حداقل تا اندازه ای از طریق گیرنده های گابا-A) جلوگیری نماید.
  کلیدواژگان: درد نوروپاتیک، بیکوکولین، CCI، پروژسترون
 • سودابه علیزاده متبوع، شهرام نظری* ، لیلا محمدی، سوسن باقری، فخرالدین اکبری دورباش، احمد رضا یاری، سید احمد مختاری، علی نیاپور، سید محسن محسنی صفحات 171-180
  هدف
  پیش رفت در علوم و فناوری نانو در دهه گذشته، فرصت های زیادی برای بررسی اثرات بیولوژیکی ازجمله اثرات ضدباکتریایی نانوذرات ایجاد کرده است. هدف از پژوهش کنونی سنتز و بررسی اثرات ضد باکتریایی نانودندریمر پلی آمیدوآمین-G5 در حذف باکتری های کلبسیلا پنومونیا، سودوموناس آئروژینوزا، شیگلا دیسانتری و باسیلوس سوبتیلیس در محیط آزمایشگاهی بود.
  مواد و روش ها
  نانودندریمر از طریق روش رشد واگرایTomalia سنتز گردید. از روش های رقت لوله ای و انتشار دیسک برای تعیین اثر ضد باکتریایی نانودندریمر پلی آمید و آمین-G5 استفاده گردید. حداقل غلظت بازدارندگی و کشندگی بر روی باکتری های گرم منفی و گرم مثبت بر اساس دستور العمل های موسسه ی استانداردهای آزمایشگاهی و بالینی به دست آورده شد. ریخت شناسی و اندازه نانودندریمر پلی آمید و آمین-G5 از طریق میکروسکوپ الکترونی عبوری به دست آورده شد.
  یافته ها
  قطر هاله عدم رشد در غلظت 25 میکروگرم بر میلی لیتر از دندریمر پلی آمید و آمین-G5 برای کلبسیلا پنومونیا، سودوموناس آئروژینوزا، شیگلا دیسانتری و باسیلوس سوبتیلیس به ترتیب برابر 27، 13، 30 و 18 میلی متر به دست آمد. در مورد قطر هاله عدم رشد بین باکتری های گرم منفی با باکتری گرم مثبت اختلاف معنی داری مشاهده شد (05/0p<). حداقل غلظت بازدارندگی برای کلبسیلا پنومونیا، سودوموناس آئروژینوزا، شیگلا دیسانتری برابر 5/2 میکروگرم بر میلی لیتر و برای باسیلوس سوبتیلیس برابر 25 میکروگرم بر میلی لیتر به دست آمد. حداقل غلظت کشندگی برای شیگلا دیسانتری برابر 50 میکروگرم بر میلی لیتر، برای سودوموناس آئروژینوزا برابر 200 میکروگرم بر میلی لیتر و برای کلبسیلا پنومونیا و باسیلوس سوبتیلیس برابر 100 میکروگرم بر میلی لیتر بود. نانوذرات PAMAM-G5 کروی شکل بوده و میانگین اندازه قطر ذرات 10 نانومتر می باشد.
  نتیجه گیری
  بر اساس نتایج این مطالعه، دندریمر پلی آمیدوآمین-G5 در حذف گونه های استاندارد باکتریایی گرم منفی و گرم مثبت بسیار موثر است.
  کلیدواژگان: باکتری های گرم منفی، باکتری های گرم مثبت، نانودندریمر، پلی آمین ها، آزمون های حساسیت میکروبی
 • لیلا گنجی ، مسعود آل بویه، محمدحسن شیرازی* ، ناصر ابراهیمی دریانی، عباس میرشفیعی، سید سعید اشراقی، پریسا اسلامی، محمدرضا زالی صفحات 181-187
  هدف
  (CDTs) Cytholethal Distinding Toxinsاز جمله توکسین های باکتریایی است که تاکنون در برخی از باکتری های گرم منفی مانند اشرشیاکولی، گونه های سالمونلا و کمپیلوباکتر شناسایی شده است. این توکسین از سه ژن مجاور هم شامل cdtA، cdtB و cdtC تشکیل شده است. زیرواحد CdtBبخش کاتالیک توکسین بوده و موجب تخریبDNA سلول میزبان می شود. علی رغم تعیین حضور ژن cdtB در میان باکتری های مختلف، نقش آن ها در بروز بیماری هایی مانند گاستروانتریت حاد و سندرم روده تحریک پذیر، به خوبی مشخص نشده است. جهت روشن شدن این ارتباط، در این مطالعه فراوانی حضور واریانت های ژنیcdtB در باکتری های مختلف بیماران مبتلا به گاستروانتریت و سندرم روده تحریک پذیر در مقایسه با افراد غیر بیمار بررسی شده است.
  مواد و روش ها
  این مطالعه بر روی نمونه مدفوع جمع آوری شده از بیماران مبتلا به گاستروانتریت و IBS و افراد سالم (گروه کنترل) انجام شد. تمامی نمونه ها تحت استخراج DNA ژنومی قرار داده شدند. حضور ژن cdtB باکتری های کمپیلوباکتر،یرسینیا انترکولیتیکا، پروویدنسیا آلکالیفاسینز، سالمونلا انتریکا و اشرشیاکولی به روش PCR با استفاده از پرایمرهای اختصاصی بررسی گردید. در نهایت محصول های ژنی جهت تایید تعیین توالی شدند.
  یافته ها
  کمپیلوباکترهای کد کننده ژن cdtB به ترتیب در 5/7 (80/5) و 6/34 (150/52) درصد افراد مبتلا به سندرم روده تحریک پذیر و گاستروانتریت شناسایی شد. هم چنین 14 درصد (100/14) بیماران با گاستروانتریت و 5 درصد (80/8) مبتلایان به سندرم روده تحریک پذیر حامل سالمونلاهای کدکننده cdtB بودند. هیچیک از نمونه های هر سه گروه مورد مطالعه ژن cdtB اشریشیاکولی و پروویدنسیا آلکالیفاسینز را نداشتند. بررسی توالی های ژنی حاصل هویت ژن های هدف در گونه های باکتریایی مختلف را تایید نمود.
  نتیجه گیری
  نتایج این مطالعه حاکی از حضور باکتری های پاتوژن کدکننده CDT-B در دستگاه گوارش بیماران مبتلا به IBS و گاستروانتریت بود. با توجه به حضور بالای سالمونلا و کمپیلوباکتر کد کننده یcdtB در مبتلایان به سندرم روده تحریک پذیر، به نظر می رسد که ابتلا به این باکتری ها یکی از فاکتورهای خطر ابتلا به سندرم روده تحریک پذیر-پسا عفونت در بیماران ایرانی باشد.
  کلیدواژگان: پاتوژن های روده ای، سندرم روده تحریک پذیر، گاستروانتریت، Cytholethal Distinding Toxins
 • حامد طهماسبی، ساناز ده باشی، محمدرضا عربستانی* صفحات 188-194
  هدف
  استفاده طولانی مدت از ماکرولید، لینکوزامید و استرپتوگرامین B (MLSB) برای درمان عفونت های ایجاد شده توسط استافیلوکوکوس اورئوس تولید کننده توکسین1 سندروم شوک توکسیک (TSST-1) می تواند زمینه ظهور سویه های مقاوم را فراهم کند. هدف از این مطالعه، تعیین الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی به ماکرولید ها و تتراسایکلین ها و ژن های دخیل در بروز این مقاومت ها در سویه های استافیلوکوکوس اورئوس تولیدTSST-1 می باشد.
  مواد و روش ها
  در این بررسی توصیفی-مقطعی، 113 ایزوله استافیلوکوکوس اورئوس مورد مطالعه قرار گرفت. تعیین الگوی مقاومت به ماکرولیدها و تتراسایکلین ها و فنوتیپ های القایی مختلف با استفاده از روش دیسک دیفیوژن و آزمون D صورت گرفت. برای بررسی حضور ژن هایermA، ermB، ermC، mphC و ژن tst ازPCR استفاده شد.
  یافته ها
  از113 ایزوله استافیلوکوکوس اورئوس،13 ایزوله (5/11%) دارای فنوتیپیD و 11 ایزوله (7/9%) دارای فنوتییپR بودند. بر اساس مقاومت به کلیندامایسین-اریترومایسین، 69 ایزوله (06/61%) به صورت فنوتیپS مشاهده شدند. ایزوله های مقاوم به تتراسایکلین (29/59%) دارای بیش ترین فراوانی و ایزوله های مقاوم به مینوسایکلین، دیترومایسین و تلیترومایسین دارای کم ترین فراوانی بودند. علاوه بر این، 16 ایزوله (15/14%) دارای ژن tst، 15 ایزوله (27/13%) دارای ژن ermA، 6 ایزوله (3/5%) دارای ژن ermB، 14 ایزوله (38/12%) دارای ژن ermC و 1 ایزوله (08/0%) هم حامل ژن aphC بود. ارتباط معنی داری بین سویه هایMLSB استافیلوکوکوس اورئوس و حضور ژن tst مشاهده شد (05/0≥p).
  نتیجه گیری
  مقاومت القایی به کلیندامایسین و تتراسایکلین ارتباط معنی داری با حضور ژن tst در سویه های استافیلوکوکوس اورئوس تولید کننده توکسینTSST-1 داشت.
  کلیدواژگان: استافیلوکوکوس اورئوس، مقاومت آنتی بیوتیکی، ژن tst، سندروم 1 شوک توکسیک، ژن ermA، ژن ermB
 • سیروس جلیلی، تورج ضمیرنستا، لعیا قهاری* ، سیران کاکه برایی صفحات 195-200
  هدف
  در میان انواع آفلاتوکسین ها، بعد از آفلاتوکسینB1، آفلاتوکسینG1 مهم ترین نوع بوده و به میزان بسیار زیادی در غلات و حبوبات یافت شده است. آفلاتوکسین تولید وکیفیت اسپرم را پایین می آورد. این مطالعه جهت بررسی تاثیر آفلاتوکسینG1 بر روند اسپرماتوژنز، اسپرمیوژنز و اثر آن بر سنتز پروتئین هایP21 و cyclin D1 در بافت بیضه طراحی گردید.
  مواد و روش ها
  24 سرموش سوری نر به طور تصادفی به 4 گروه (کنترل و 3 گروه آزمایشی) تقسیم شدند. گروه کنترل که فقط ml2/0 روغن ذرت به شکل داخل صفاقی دریافت نمودند. گروه های آزمایشی که AFG1 را به میزان (μg20) در روزهای 7, 15 و 35 دریافت کردند. متعاقب 7، 15، 35 روز نمونه های بافت بیضه برداشته و پس ازتهیه مقاطع بافتی و رنگ آمیزی هماتوکسیلین- ائوزین، پارامترهای هیستومورفومتریک و ایمنوهیستوشیمی پروتئین هایP21 و cyclin D1 مورد بررسی قرار گرفت.
  یافته ها
  نتایج این مطالعه نشان داد که قطر لوله های اسپرم ساز و ضخامت اپیتلیوم ژرمینال در گروه های آزمایشی به طور معنی دار (05/0>P) کاهش یافته که وابسته به زمان بوده است. درصد لوله های اسپرم ساز با ضرایب تمایزی، جایگزینی لوله ای و هم چنین اسپرمیوژنز منفی در موش هایی کهAFG1 را دریافت کردند، افزایش یافته بود. تزریقAFG1 در موش های گروه های آزمایشی منجر به افزایش سنتز پروتئین هایP21 و cyclin D1 گردید.
  نتیجه گیری
  مطالعه حاضر نشان داد که AFG1 با افزایش میزان سنتز پروتئینCyclin D1 و پروتئینp21 روند تقسیم سلولی را دچار اختلال کرده است که به نوبه ی خود در روند اسپرماتوژنز نیز اختلال ایجاد نمود و با کاهش ضرایب جایگزینی، تمایز و اسپرمیوژنز در بافت بیضه، در نهایت تولید و کیفیت اسپرم را کاهش داد.
  کلیدواژگان: آفلاتوکسینG1، اسپرماتوژنز، اسپرمیوژنز، Cyclin D1، P21، موش
 • مریم جلیلی صدرآباد* ، نازیلا عاملی، محمدحسین امیرزاده ایرانق صفحات 201-204
  هدف
  هایپرپلازی التهابی پاپیلارییا (Inflammatory papillary hyperplasia, IPH) ضایعه خوش خیم مخاطی است که معمولا کام سخت را در افرادی که از دنچر (دست دندان) استفاده می کنند، درگیر می کند. اکثر بیماران از وقوع آن ناآگاه هستند اما بعضی سوزش و ناراحتی دارند. نشان داده شده است که IPH با استفاده 24 ساعته از دنچر، به خصوص در شب ارتباط دارد. علی رغم پاتوژنز اصلی ناشناخته از آن جایی که استفاده از دنچرهای باتطابق نامناسب و قدیمی و تکثیر میکروارگانیسم ها ازعلل اصلیIPH دانسته شده است و طرح ریزی درمان ها بر این اساس گذاشته شده، این مقاله به توصیف و گزارش یک مورد نادر از IPH در بیماری فاقد دنچر پرداخته است. گزارش مورد: بیمار خانم 29 ساله از نظر سیستمیک سالم، به بخش بیماری های دهان دانشکده دندان پزشکی دانشگاه شهید صدوقی یزد جهت معاینه دندان دردناک مراجعه نمود. درمعاینه داخل دهانی روتینیک پلاک با سطح Pebbly، قرمز، با حدود نامشخص و نامنظم در فرورفتگی غیر نرمال موجود در کام مشاهده شد. دهان شویه نیستاتین تجویز شد. بررسی دوباره یک هفته پس از استفاده از دارو انجام شد. سایز ضایعه و اریتم سطحی کاهش یافته و به طور کلی ضایعه بهتر شده بود. به علت عدم ایجاد علائم و ناراحتی بیمار در جلسات فالوآپ بعدی شرکت نکرد.
  نتیجه گیری
  IPH همیشه در ارتباط با دنچر نیست وکام عمیق و ابنورمالیتی های کام نیز می تواند از علل بروز این ضایعه باشد که نیازمند درمان های تیمی توسط پزشکان و دندان پزشکان جهت برطرف شدن کامل این مشکل می باشد.
  کلیدواژگان: هایپرپلازی، التهاب مخاط دهان ناشی از دندان مصنوعی، دست دندان، کام
|
 • Masoumeh Ansari*, Mostafa Karimi , Mohammad Fallah , Sanam Lotfi , Ali Valinejadi Pages 1-10
  Introduction
  Given the importance of co-authorship and thematic networks in expanding specialization and improving the quality of scientific works, the purpose of this research is to map and analyze the co-authorship and thematic networks of Semnan University of Medical Sciences (SUMS) in the Web of Science database between 2013-2017.
  Materials and Methods
  The population is scientific products of the SUMS, indexed on Web of Science database from 2013 to 2017. The data were analyzed using HistCite, Excel, and SPSS software, and Citespace and Gephi software was used to map the networks and analyze them.
  Results
  Number of scientific productions of the SUMS is 406 research papers that have had an ascending trend in the years under study and the utmost growth has been registered in 2017. The pattern of co-authorship used by the majority of researchers is 4 authors pattern. The total number of received citations in the years under study is 11.1 citations and the mean citation for each document is 3. The cooperation index of the researchers of the SUMS is 5.44, cooperation degree is 0.99 and cooperation coefficient is 0.766. Majority of international cooperation of the researchers of university is with Sweden, Poland and Australia. Co-authorship network of the researchers of SUMS in the years between 2013 and 2017 includes 57 knots and 99 links.
  Conclusion
  The degree of cooperation from the research is equal to 0.99. The degree of cooperation shown shows the high cooperation of researchers in the compilation of articles, and the researchers cooperation coefficient is equal to 0.766, which shows that over the years studied, researchers' scientific cooperation has increased. This research also revealed that researchers with more publications are likely to have more collaborative works.
  Keywords: Factual Databases, Authorship, Scientific Collaboration Network, Co-authorship Network, Semnan University of Medical Sciences
 • Farnaz Amjadian , Fatemeh Ehsani*, Marjan Momeni Pages 11-18
  Introduction
  Whole body vibration (WBV) in some studies has been suggested as an intervention for improving body fat. The purpose of current study is to review systematically the studies that have evaluated the effect of WBV on body fat.
  Materials and Methods
  In this systematic review a search within the period of 2001-2017 was performed at PubMed, Cochrane Library, Science Direct, Web of Science, Ovid, Scopus, Google Scholar, Medline, Clinical Trial.gov, ProQuest, Iranmedex, Irandoc, Magiran, SID databases. In this process, studies that had investigated the effects of WBV on body fat were included. PEDro quality scale was used for the assessment of included studies.
  Results
  9 Out of 1006 studies were selected based on inclusion criteria. Many differences between the articles in the target samples, methodology etc was observed. Overall, it has been shown that this intervention cannot significantly affect the amount of whole body fat, while its effects are locally on body fat. WBV alone doesn’t have more and significant benefits on body fat, as compared to training exercises.
  Conclusion
  Conclusuvely, WBV with exercise can have greater effects on body fat, than WBV alone. WBV cannot affect the amount of whole body fat and its effects are more localized. It seems that strong determination of the effect of WBV on the body fat level requires homogeneous and high-quality studies be conducted in this field to allow the meta-analysis study.
  Keywords: Whole Body Vibration, Anthropometry, Body Composition, Obesity, Adipose
 • Maryam Hasani , Ashraf Ghiasi , Masoomeh Kheirkhah*, Maryam Sabuteh , Zahra Karimian , Hamideh Zaheri , Hanieh Abbasinia Pages 19-24
  Introduction
  Severe hyperbilirubinemia may cause side effects such as hearing impairment or bilirubin encephalopathy. In this way, transcutaneous bilirubinometry (TCB) is a non-invasive screening method, which is performed using BiliCheck and does not require frequent blood sampling, time and cost. The aim of this study was to determine the predictive value of TCB on third day of birth in neonatal hyperbilirubinemia diagnosis in term and near-term neonates.
  Materials and Methods
  A test assessment method was chosen with continuous sampling in 388 neonates 35 weeks and more at AkabarAbadi hospital in Tehran in 2011. On the third day of birth, cutaneous bilirubin levels (TCB) in the forehead by using BiliCheck and serum bilirubin (TSB) was measured from the heel capillary sample and consequently were compared with each other.
  Results
  In neonatal hyperbilirubinemia diagnosis on the third day of birth, cutaneous bilirubin measurement had the sensitivity of 82% with the confidence interval (78.2%, 85.7%), specificity of 99.3% with the confidence interval (98.7%, 99.9%), positive predictive value of 92.9 with the confidence interval (88.0%, 96.2%) and negative predictive value of 94.8% with the confidence interval (92.8, 96.8). Generally, the third day measurement of cutaneous bilirubin had a predictive value of 94.5% in detecting high-risk neonates for hyperbilirubinemia.
  Conclusion
  Third day TCB, in addition to being non-invasive and convenient use, has a high predictive value to detecting the risk of hyperbilirubinemia in neonate and it is recommended to use hyperbilirubinemia screening
  Keywords: Predictive Value of Tests, Neonatal Hyperbilirubinemia, Bilirubin, Neonates
 • Reza Ghanei Gheshlagh , Naser Parizad , Mahdie Ghalenoee , Sahar Dalvand , Mohammad Farajzadeh , Abbas Ebadi * Pages 25-32
  Introduction
  Self-care, behavior changes and health maintenance are the essential factors to prevent the exacerbation of cardiovascular disease. Having a valid and reliable tool is essential to evaluate self-care status of patients with hypertension. Relatively, the present study aimed to evaluate the psychometric properties of the Persian version of the Hypertension Self-Care Profile (HTN-SCP) in patients with high blood pressure.
  Materials and Methods
  In this methodological research, using multi-stage cluster sampling, 325 patients with high blood pressure were selected to complete the Persian version of the hypertension self-care profile. The questionnaire was translated according to WHO guidelines. Face, content and construct validity (by exploratory and confirmatory factor analysis) was investigated. Reliability was measured using the McDonald's Omega and Cronbach's alpha coefficients.
  Results
  Four factors, including diet and activity regimen, medication regimen, food labels and disease management were extracted based on exploratory factor analyses. They were able to explain 51.39% of the variance of all self-care variables. The fitness of the four-factor model of self-care construct was approved based on standard indices (NFI=0. 92, CFI=0. 96, PNFI=0. 80, RMSEA=0. 067). Reliability of HTN-SCP was 0.865 based on the Cronbach’s alpha coefficient.
  Conclusion
  The four-factor structure of HTN-SCP suitable validity and reliability. Conclusively, given to its proper psychometric properties, this questionnaire can be used in patients with hypertension in future researches in Iran.
  Keywords: Psychometric, Hypertension, Factor Analysis, Self-Care
 • Alibagher Nazarian*, Amir Letafatkar , Amirhossein Barati , Ali Ashraf Jamshidi , Ali Abbasi Pages 33-40
  Introduction
  The aim of this study was to investigate the effect of fatigue on electromyography activity of biceps femoris, gastrocnemius and soleus muscles of soccer players.
  Materials and Methods
  In this study timing and electromyography activity of biceps femoris, medial gastrocnemius and soleus of soccer players (15 subjects) during different times of football were investigated. Surface electromyography (ME6000) was used to collect data during single leg drop (before the game, after the first and the second half time).
  Results
  Results of this study showed that although fatigue affects muscle's timing but in different periods of time it wasn’t significant (P>0.05). Conspiciously, significant differences were observed for feedforward activity of biceps femoris and soleus (P≤0.05), but for medial gastrocnemius it wasn't significant (P>0.05). Also significant differences were observed for feedback activity of soleus muscles (P≤0.05), but it wasn’t significant for biceps femoris and medial gastrocnemius (P>0.05).
  Conclusion
  It can be concluded that fatigue leads to insignificant changes in timing but there were significant differences for feed forward activity of biceps femoris and soleus and feedback activity of soleus. So, during training sessions, trainers should be trying to improve player's tolerance and prevent soccer injuries
  Keywords: Electromyography, Fatigue, Knee, Soccer, Hamstring Muscles
 • Azra Mohiti , Maryam Jalili sadrabad , Raheb Ghorbani*, Reza Fallah , Navid Tabavar , Alireza Pedram Pages 41-45
  Introduction
  Lichen planus is a mucocutaneus disorder with oral complications such as ulceration, soreness, and discomfort and malignancy transformation risk. Previous studies on the relationship between oral lichen planus (OLP) and thyroid problems had inconsistent results. Considering the importance of the subject, the purpose of this study was to investigate this relationship.
  Materials and Methods
  This cross-sectional study was performed on 12,000 records in the Archives of Shahid Sadoghy Dental Faculty (Yazed, Iran) from 2004 to 2014 with convenience sampling method. The patients were divided into four groups, based on OLP and thyroid disease. Correspondingly, inclusion criteria included 18-60 years of age, the absence of other systemic and mucosal diseases and other thyroid diseases (other than hypothyroidism or hyperthyroidism).
  Results
  Among 542 subjects included in the study, 31.4% of patients with hypothyroidism and 37.5% of hyperthyroidism patients and 20.8% of the normal people were diagnosed with OLP. No significant relationship was found between thyroid disease and patients with OLP and also between lichen planus and sex. However, the relationship between age and OLP was significant increasing by 1.7 times for each year.
  Conclusion
  In this study, there has not found any significant relationship between OLP and thyroid disease and sex, but increasing age had a clear effect on the risk of OLP. Considering the significance of both diseases, other studies with more sample sizes are recommended.
  Keywords: Oral Lichen Planus, Lichenoid Eruptions, Hyperthyroidsm, Hypothyroidsm
 • Nemat Sotodehasl , Elahe Amirahmadi , Raheb Ghorbani*, Nooshin Masoudian , Afshin Samaei Pages 46-51
  Introduction
  Migraine is one of the debilitating diseases that can interfere with human function. The purpose of this study was to examine the relationship between personality and migraine headache.
  Materials and Methods
  In this cross-sectional study, 98 patients with migraine referred to the Neurosurgical Clinic of Kosar Hospital and Semnan Specialist Neuropsychiatric Clinics in 2017 with a history of at least one year of history of the disease and 100 patients in the control group were evaluated. The instrument was a five-factor neo-personality questionnaire with questions about individual characteristics.
  Results
  The mean± standard deviation of the age of patients with migraine was 32.4 ± 7.8. 53.1% of them were male and 59.2% of the patients were married. The mean score of emotional stability in migraine patients was significantly higher than the control group (p<0.001), but the mean scores of enthusiasm for new experiences in migraine patients were significantly lower than the control group (p=0.039). Notably, the score of extraversion or introversion factors (p=0.697), consistency (p=0.462), accountability (p=0.056), and all questions of the questionnaire (p=0.675) were not significant between migraine patients and control group.
  Conclusion
  The findings showed that migraine patients are more emotionally unstable than non-migraine group, and they are less enthusiastic about their new experiences, therefore, by modifying the personality traits, it is possible to control the migraine.
  Keywords: Migraine, Personality Traits, Personality, Big Five Personality Factors
 • Arezoo Khanjani pour, fard, pachekenari , Azad Rahmani , Akram Ghahramananian , Arefeh Davoodi*, Mohammad Asghari Jafarabadi , Jamal Eivazi Ziaei Pages 52-60
  Introduction
  Patients with cancer during their chemotherapy period are more at risk for nutritional problems and weight loss due to oral problems. Over the years, oral care protocols and mouthwashes have been developed to control this problem. Recently, in some studies, the effect of oral care programs and honey on the nutritional status of patients under chemotherapy has been studied. The aim of this study was to compare the effect of honey mouthwash and an oral care protocol on weight loss in patients with acute myeloid leukemia (AML) undergoing chemotherapy.
  Materials and Methods
  In this single-blind clinical trial, sixty patients with AML under chemotherapy admitted to Ghazi Tabatabaee hospital of Tabriz, Iran were selected with convenience sampling and were randomly assigned into three groups: honey mouthwash (n=20) and oral care (n=20) and a control group (n=20). In addition to routine care, patients in the oral care group received twice daily toothbrush, dental floss was used once a day and normal saline mouthwash, and in the honey group, honey mouthwash was used four times a day for 30 seconds (honey to water ratio 1:20). The weight of patients was measured using a digital scale at baseline and at 4 weeks follow-up (4 times).
  Results
  The trend of weight changes in the control group was decreasing; in the honey mouthwash group, after the first week was ascending, and in the oral care group, it was almost constant.Importantly,comparison of mean weight in the study groups during the first and second weeks was not significant (p>0.05) but at the end of the third week, the difference of mean weight of the patients in the honey and control group (p=0.039) and at the end of the week in the honey and control group (p=0.001) and honey and oral care (p=0.04) were significant. The effect of intervention of honey mouthwash was significant over time (p<0.01).
  Conclusion
  The results of the study showed that honey mouthwash improved the weight of patients during the stay, while this trend was reversed in the other two groups. Considering the effectiveness of honey mouthwash and easy use, the using this mouthwash with oral hygiene education is recommended to improve nutritional indices of patients in cancer care units.
  Keywords: Mucositis, Weight Loss, Mouthwash, Honey, Oral Hygiene
 • Mohammad, Sadegh Sarizadeh , Parvin Rafieinia*, Parviz Sabahi , Mohammad reza Tamaddon Pages 61-66
  Introduction
  Chronic kidney disease and hemodialysis lead to many physical and psychological problems which can have adverse effects on the physical, psychological health and well-being of patients. Correspondigly, some studies indicated that the acceptance and commitment therapy (ACT) is effective on improving physical and mental health in patients with chronic illnesses. Therefore, the present study aimed to investigate the effectiveness of acceptance and commitment therapy on subjective well-bing in patients undergoing hemodialysis.
  Materials and Methods
  Current study was a randomized clinical trial with pretest, posttest and follow up, which conducted on 22 patients undergoing hemodialysis in Kosar Hospital of Semnan (Iran). Data was collected by Questionnaire of subjective-well-being.
  Results
  There was significant statistical differences between two groups in the subscales of psychological well-bing (p = 0.001) and social well-bing(p = 0.017).
  Conclusion
  According to the results, it is recommended to the use of ACT as an effective and complementary psychological intervention alongside with medical therapy to improve the subjective-well-being of hemodialysis patients.
  Keywords: hemodialysis, acceptance, commitment therapy, subjective well-being
 • Morteza Dehghan , Abbas Abdoli, tafti*, Ali Ahmadi , Soheil Shafiei Alavijeh , Fatemeh Rahmati Dehkordi , Seyyede Mahsa Salehi Reyhani Pages 67-72
  Introduction
  Recently, proximal femur geometry has been identified as a risk factor for hip fracture, and studies about the association of proximal femoral geometric indices with these fractures worldwide have reported inconsistent results. In this study, this association was studied in an Iranian population.
  Materials and Methods
  In this case control study that was performed in Ayatollah Kashani Hospital in 1395 in Shahrekord, 81 patients with proximal femur fracture were trained with low energy and 83 healthy subjects over 50 years old. After recording the demographic data, the pelvic radiograph was taken and femoral neck width (FNW), femoral Shaft Diameter (FSD), femoral neck axis length (FNAL), hip axis length (HAL) and neck shaft angle (NSA) parameters were measured in both groups using orthopedic ruler. Data analysis was performed using stata software.
  Results
  The mean age of case group (70.81±13.86 years) was significantly higher than control group (61.35±9.89 years) (P=0.00). Intrestingly, the mean height and weight of case group were lower than control group (P<0.05). After adjusting for age, among the geometric indices, only FNW was lower in case group than control group (P=0.01), and there was no significant difference in FNAL, HAL, FSD and NSA indices between the two groups (P>0.05).
  Conclusion
  In this study older age, female sex, shorter heights, and less weight were associated with the incidence of proximal femoral fractures. Conclusively, FNAL, HAL, FSD, and NSA could not predict proximal femoral fractures in our samples. However, FNW reduction significantly increased the risk of femoral neck fractures in both male and female patients.
  Keywords: Bone, Bones, Femoral Fractures, Bone Density, Femur Neck
 • Hamzeh Mohammadi , Seyed Mohsen Avandi * Pages 73-82
  Introduction
  The aim of this study was to determine the effect of eight weeks resistance training and ginger consumption on malondialdehyde (MDA) and body composition index in type 2 diabetic patients.
  Materials and Methods
  In this semi-experimental design with double-blind, 44 type 2 diabetic patients (fasting glucose ≥126mg/dl 30-60) (with an average height 169.92±7.20 cm, weight 82.41±6.34 Kg, age 53/49±7/01 years and body composition 28.57±2.07 m2), were selected purposefully and randomly divided into four groups: Ginger rhizome, resistance training plus placebo consumption, resistance training plus ginger rhizome and placebo groups. Ginger rhizome capsule (Zintoma, 1g) was given once a day for 8 weeks. Resistance training carried out using a progressive resistance protocol with 65 to 80 1RM consisted of eight resistance exercises for 8 weeks (three times a week). Before starting the exercise program and after eight weeks, the blood samples were collected from he antecubital vein.The MDA concentration was determined by spectrophotometer method and thiobarbitoric acid and body composition was calculated a caliper device.
  Results
  The results of the study showed a significant decrease in the MDA concentration in all groups except the placebo group. Body mass index and body fat were significantly different in training groups, but there was no change in ginger rhizome and placebo groups (p≥0.05).
  Conclusion
  The long-term use of ginger supplementation and resistance training reduced serum levels of MDA and body composition, so long-term resistance training with zinc supplementation could be an effective factor for the desired changes in the oxidative stress index and body composition of patients Type 2 diabetes
  Keywords: Resistant Training, Malondialdehyde, Body composition, Ginger, Type 2 Diabetes Mellitus
 • Fatemeh Norasti , Marjan ZarifYeganeh , Sara Sheikholeslami , Laleh Hoghooghi Rad , Hoda Golab Ghadaksaz , Mehdi Hedayati * Pages 83-86
  Introduction
  Medullary thyroid carcinoma (MTC) accounts for 5- 10% of thyroid malignancies. The origin of medullary thyroid cancer is para-follicular cells of the thyroid. Several studies showed that relationship between adipokines and cancers. Omentin is an adipokine secreted from adipose tissue. The aim of this study was to investigate the relationship between plasma levels of omentin in patients with medullary thyroid cancer.
  Materials and Methods
  In this case-control study, 90 individuals were studied (45 cases and 45 controls). Omentin plasma levels of these individuals were measured by ELISA method.
  Results
  In general, plasma levels of omnentin in all patients with MTC was significantly higher than the control group (P = 0.002). Omentin plasma levels in both women and men with MTC were ignificantly higher than the corresponding control group (P = 0.0371, and P = 0.0240, respectively).
  Conclusion
  The results of this study showed that plasma levels omentin in patients with MTV were higher than the healthy group. Thus omentin may be considered as a novel and promising biomarker for diagnosis or confirmation of MTC.
  Keywords: Thyroid Neoplasms, Adipokine, Omentin
 • Asma Ebtedaei , Masoomeh Salmani*, Elham Asleshirin , Raheb Ghorbani , Seyyedeh Maryam Fazaeli , Mahnaz Taheri Pages 87-94
  Introduction
  Toddlers communicate through vocalizations, gestures and words. So, early diagnosis of vocabulary problems based on the developmental findings is the first step in the early intervention. It is essential to have developmental data based on each culture and geographic region. The aim of the current study was to investigate receptive and expressive lexicons in Persian toddlers using the McArthur Bates questionnaire-persian version.
  Materials and Methods
  In this cross-sectional study, the expressive and receptive lexicons of 64 Farsi speaking toddlers aged 12 to 14 months (32 girls and 32 males) were investigated. The participants were invited through the Bardaskan health centers in Razavi Khorasan province, Iran. Then regarding to the inclusion criteria, toddlers were selected through simple non-probability sampling method. All mothers filled out the McArthur's expressive and receptive vocabulary lists-form I (397 words).
  Results
  The mean ± SD for the receptive lexicon was 147.64 ± 37.57, and for the expressive lexicon was 18.22 ± 12.26. Considerably, there were no significant differences between boys and girls in any of these variables (p>0.05). Meaningly, Toddlers showed different preferences for the subcategories of receptive and expressive vocabularies. While for the receptive lexicon, main words belonged to the verbs, names of the small appliances, and food subcategories, in expressive vocabulary people's names, environmental sounds and games and daily routines were at the top. There is a direct and significant relationship between age and the lexicon size (p < 0/05, r = 0/4)
  Conclusion
  The findings of the present study showed that the lexicon development of Toddlers in Bardscan follows the universal of language development. Since the receptive lexicon developed before the expressive one, the size of receptive lexicon was larger than the size of the expressive one, and the size of expressive lexicon increased with age. Even toddlers in Bardscan have lexical preferences which were similar to the toddlers from different languages and cultures. The only difference between the participants of the present study and toddlers from different languages or cultures was the size of the both lexicons. Consequently,Toddlers in Bardscan had larger receptive and expressive lexicons that might be related to the culture and the extent of the relationship between them and the other people.
  Keywords: MacArthur-Bates Questionnaire, Toddlers, Receptive Lexicon, Expressive Lexicon
 • Maryam Alizadeh , Zahra Soleymani*, Shohreh Jalaie , Mehdi Dastjerdi kazemi , Nayyere Mahdipour Shahrivar Pages 95-101
  Introduction
  The first diagnostic feature of late- children talkers is the low number of descriptive vocabulary coffers compared to peers. The purpose of this study was to compare the lexical variation (TTR) between late and spoken Persian language children in the age range of 2-3 years.
  Materials and Methods
  In this pilot cross-sectional-comparative study, 8 late talkers and 8 normal children matched according age, gender and education of mother, were participated. These children did not have any neurological and motor deficit, hearing impairment, autism, and intellectual disabilities. So, report of mothers was used for determination of words in expressive vocabulary of both groups. Words were parted to 4 classes of nouns, verbs, modifier words and grammatical words. Mean of TTR in 4 classes was compared in both groups using Mann Whitney U test.
  Results
  Results indicated that the mean frequency of noun class to the total words in late talkers is significantly more than typical children. The mean frequencies of verb and modifier classes to the total words in typical children are significantly more than late talkers. The mean frequency of grammatical words class to the total words in late talkers is more than typical children but this difference isn’t significant (P<0.05).
  Conclusion
  Increasing of TTR in late talker’s noun category indicated a delay in development of expressive vocabulary. Reasons, prognosis and need of preventive intervention have been discussed.
  Keywords: Developmental Disabilities, Language Development Disorders, Speech Disorders, Late Talker, Lexical Diversity, Child Language
 • Mahdi Amini , Mozhgan Lotfi*, Shahin Sadeghi , Zahra Khorrami Pages 102-108
  Introduction
  The DSM-5 Personality Disorder Questionnaire (PID-5) is a diagnostic tool created for the purpose of diagnostic-based diagnosis in the fifth edition of the Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-5).Considering the need for valid instruments in the field of diagnosis of personality disorders in Farsi, the present study was designed to translate and evaluate the structure and internal consistency of the Personality Inventory for Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders-5th Edition (PID-5).
  Materials and Methods
  This cross-sectional study had done in 2017. After translating PID-5 via forward and backward translation method, the data gathering have been started. Participants were 285 (66% women) Community-dwelling adults.
  Results
  The mean alpha coefficient for PID-5 in the current study was .74 ranging from .52 (Suspiciousness) to .90 (Eccentricity). The majority of scales (i.e., 18) had alphas above .70. The range of Cronbach's alpha coefficient for Domains were 0.70 (Antagonism) to 0.84 (Psychoticism). Additionally, five factors tructure of PID-5 was replicated in Iranian culture.
  Conclusion
  This study provided initial support for the structural validity, internal consistency and cross-cultural similarity of The Persian version of PID-5. So, the PID-5 can be used in research and diagnosis of personality traits in Iranian society confidently.
  Keywords: Diagnostic, Statistical Manual of Mental Disorders, DSM-5, Personality Disorders, Personality Inventory, PID-5
 • Mohammad Bagher SaberiZafarghandi , Hamid Khanipour * Pages 109-115
  Introduction
  The severity of addiction is one of the important indicators in the typology, etiology and treatment of drug users. The purpose of this study was to investigate the role of demographic factors (age of onset of consumption, family history), history of anxiety and psychological factors (mood and emotional schemas) in predicting the severity of addiction.
  Materials and Methods
  Using a correlation scheme, 325 people with substance use disorder were selected in an accessible manner.We used demographic checklist, trauma history questionnaire, temperament and character inventory and emotional schemas questionnaire for gathering data.
  Results
  Addiction severity of individuals with a history of childhood abuse was higher than individuals without these kinds of experiences. Multiple regressions showed that simplistic view about emotion, novelty seeking and acceptance of emotions explained 30% variances of addiction severity.The association between novelty seeking and acceptance of emotions with addiction severity was negative, but the association between simplistic views about emotions and addiction severity was positive.
  Conclusion
  History of childhood abuse increase severity of addiction. Novelty seeking as a distal factor has effective on the addiction severity. Simplistic view over emotions and problems in accepting emotions were proximal psychopathological mechanisms which contribute in relapse of addiction and could be targeted in treatment of individuals with substance use disorders.
  Keywords: Addictive Behavior, Childhood Abuse, Temperament, Drug Users
 • Amir, mohammad Armanian*, Ashraf Sadat Mousavi , Nima Salehimehr Pages 116-122
  Introduction
  Milk intolerance is a common problem in a preterm neonate with low birth weight, which results in the need to feed through the vessel with its many complications. Erythromycin is an antibiotic with prokinetic properties that can have beneficial effects in the treatment of this disorder. This study was performed to evaluate the effect of moderate dose erythromycin on the treatment of intolerance to nutrition in preterm infants.
  Materials and Methods
  In this randomized clinical trial, the neonates were randomly divided into two groups receiving erythromycin (20 mg/kg/day) or placebo, and the number of cases of milk intolerance (milk lavage), milk filling time, necrotizing enterocolitis, duration of hospitalization, probable complications of erythromycin, such as hypertrophic pyloric stenosis, and other cases were compared in both groups.
  Results
  64 preterm infants with the mean gestational age of 30.1 ± 2.49 weeks were studied. The number of milk intolerance and the mean milk filling time (150 cc/kg/day) were significantly lower in the erythromycin group than in the control group (P<0.05). Other variables were not significantly different between the two groups of erythromycin and placebo (P>0.05).
  Conclusion
  Erythromycin with a moderate dose was effective in reducing the incidence of milk intolerance and improving the mean time to reach the full volume of milk in premature neonates with low birth weight, and it appeared to be a safe drug for these neonates.
  Keywords: Erythromycin, Newborn Infant, Premature Infant
 • Fazel Dehvan , Masoomeh Najafi , Monir Nobahar*, Raheb Ghorbani , Maryam Jan Amiri Pages 123-130
  Introduction
  In addition to increasing survival and improving the quality of life of the patient, ostomy surgery leads to mental, psychological and social isolation. Considerably, having a good general health and high self-efficacy is necessary to cope with stressful situations in these patients. In this way, the purpose of this study was to predict self-efficacy based on general health dimensions in patients with ostomy.
  Materials and Methods
  In this cross-sectional study, 100 patients with ostomy referring to the Iranian Ostomy Society were selected through simple and accessible sampling in 2016. Data were collected by questionnaires of demographic, general health, and stoma self-efficacy scale.
  Results
  Most of the patients (68%) were under the age of 65 years. The mean and standard deviation of the general health and self-efficacy were 28.3 ± 7.6 and 96.6 ± 15.1 respectively. Pearson correlation test showed a positive and significant correlation between self-efficacy with anxiety/insomnia (r=0.357, P=0.001) and physical symptoms (r = 0.191, P < 0.05) dimension, and a negative and significant correlation between self-efficacy and depression (r = -0.279, P = 0.001). The results of stepwise regression showed that insomnia/anxiety, depression and physical symptoms were able to explain 36.8% of self-efficacy changes in these patients.
  Conclusion
  It is concluded that the findings of this study showed that general health status and its dimensions predict self-efficacy in patients with ostomy. This was especially true in patients with lower levels of education and older.
  Keywords: Ostomy, HealthStatus, Self Efficacy
 • Marzieh Eshaghi , Ramazan Fallah , Taraneh Emamgholi Khooshehchin * Pages 131-139
  Introduction
  Premenstrual syndrome includes physical, mood and behavior symptoms that repeatedly occurring in the luteal of the menstrual cycle and can lead to lack of adaptation against the husband, mistreatment against the children, family conflict and social relations reduction. The current study investigated the effect of group counseling of stress management skills and vitamin B6 on symptoms of premenstrual syndrome (PMS).
  Materials and Methods
  This randomized clinical trial was conducted on 66 students with PMS in 2016 (Iran). PMS subjects divided into the stress management group, the vitamin B6 group and the control group (n = 22 in each group). The stress managements group trained using a life skill package during 4 sessions (2 hours) per week during the two successive menstrual cycles. The vitamin B6 group received 80 mg of vitamin daily for the last 7 days of the two successive successive cycles. The control group did not receive any interventions. The data were collected using the demographic questionnaire and the premenstrual screening symptoms tools questionnaire (PSST).
  Results
  Two months after the intervention, the intensity of PMS symptoms was significantly reduced in both intervention groups than the control group (P<0.05). No significant difference was found between the stress management and vitamin 6 groups.
  Conclusion
  The present study shows that both the stress management counseling and vitamin B6 can reduce the severity of the PMS symptoms. Given that the non-pharmacological method is free of side effects, the stress management method is recommended for controlling the symptoms of the PMS.
  Keywords: Group Consultation, Stress Management Skills, Vitamin B6, Premenstrual Syndrome, Randomized Clinical Trial
 • Leila Mohamed Khosroshahi , Ali Mohammadi , Sona Rafieyan , Ali Aghbali , Ali Aghebati , Ali Fotouhi , Leili Aghebati, Maleki *, Behzad Baradaran Pages 140-144
  Introduction
  Giant cell granuloma is a non-neoplastic lesion that is characterized by the fact that granulation tissue proliferation has many multiples of giant cells.Considering the role of IL-4 and RANKL in the pathogens of the disease in this study, we investigated the synergism effects of these two factors on the survival of monocytes isolated from peripheral blood in patients with giant cell granuloma compared with healthy subjects.
  Materials and Methods
  After blood collection of patients with giant cell granuloma and healthy individuals, peripheral blood mononuclear cells were isolated by ficoll density gradient centrifugation and the monocytes were isolated using human Monocyte Isolation Kit II. Isolated monocytes were then cultured in the absence or presence of IL-4 and RANKL (10 and 20 ng/mL) for five days. After morphological examination by inverted microscope, following MTT assay was performed to determine proliferation.
  Results
  The results showed a difference in the survival of monocytes in comparison between the patient group and the healthy group after the treatment period. On the other hand, in both patient and healthy groups, the number of treated cells was higher in comparison to untreated control groups, which in the groups treated with morphological evidence showed a change in favor of the formation of giant cells. Both IL-4 and RANKL factors increased the survival of monocytes in comparison with the control group.
  Conclusion
  The results of this study showed the increased survival and the number of monocytes isolated from peripheral blood in patients with giant cell granuloma by IL-4 and RANKL factors, with the creation of morphology of giant cell. These results indicate that IL-4 and RANKL factors are involved in the onset of malignant disease
  Keywords: IL-4, Monocyte, RANKL, Giant Cell Granuloma
 • Farin Soleimani , Zahra Bajalan * Pages 145-149
  Introduction
  Because of the need for more and different follow-ups in developmental delayed children, determining the effective factors, one of which is the mother's age during pregnancy, is important in any community. Therefore, this study was conducted to determine the relationship between maternal age and developmental status of infants.
  Materials and Methods
  This case-control study was performed on a multistage sampling method to examine the demographic characteristics and development of 6-18 months old infants who referred to comprehensive health centers (Qazvin, Iran) in 2017. Two hundred participants were evaluated in two groups of 100 subjects (with developmental delay) and control (normal development). The developmental status was measured using the Ages and Stages Questionnaire (ASQ) that have been standardized in Iran and have national cutting points.
  Results
  Notably, there were significant relations between mean maternal (P = 0.000) and father (P = 0.001) age with developmental status. Also, there was a significant relationship between developmental delay in the area of the communication (P = 0.000) and problem-solving (P = 0.008) with maternal age. However, there was no significant difference between maternal (P = 0.43) and paternal educational level (P = 0.34) with development status.
  Conclusion
  Growth and development of children, especially development, is of particular importance. Given the relationship between maternal ages at pregnancy with developmental delay in this study, informing parents in this field can be effective in preventing the developmental delay.
  Keywords: Developmental Disabilities, Maternal Age, Ages, Stages Questionnaire (ASQ), Child Development
 • Fatemeh Jafari , Azita Azarkeivan , Davod Bashash , Ali Akbar Khadem Maboodi , Mohsen Hamidpour * Pages 150-154
  Introduction
  Osteoporosis is a major problem in patients with B-thalassemia major. Osteoclasts hyperactivity, which increases serum levels of receptor activator of nuclear factor kappa-Β ligand (RANKL), plays an important role in the pathogenesis of osteoporosis in these patients. The aim of this study was to study the relationship between serum levels of RANKL and osteoporosis in patients with beta thalassemia major.
  Materials and Methods
  52 patients with beta thalassemia major and 22 people with thalassemia minor without any osteoporosis symptoms as controls were entered the study. Six ml of peripheral blood was obtained for hematologic and serum RANKL measurements.
  Results
  The mean of bone mineral density in patients were 0.57 ± 0.3 and 0.69 ± 0.11 in femur and vertebra, respectively. There were significant differences between hematologic parameters of patients and controls. The mean of patient’s serum RANKL level was 198.4pg/mL and in controls was 112.25pg/mL. There was a correlation between decrease of femur BMD (p<0.02) and increase of RANKL level.
  Conclusion
  Our findings demonstrate that increases of serum levels of RANKL in patients with beta thalassemia major may lead to the osteoporosis, and thus, the detection of RANKL, could be usful for early diagnosis of osteoporosis.
  Keywords: B- Thalassemia Major, Osteoporosis, Hematologic Parameters, RANKL
 • Zohreh Abbasi , Zohreh Keshavarz*, Mohammad Jalal Abbasi, Shavazi , Abbas Ebadi Pages 155-163
  Introduction
  Fertility is responsible for the biological survival of the community. Therefore awareness of the fertility behaviors and the reasons for choosing these behaviors is very important. This study was designed to explain the factors influencing behavioral thinking from the viewpoint of specialists in the year 2016.
  Materials and Methods
  This qualitative study was carried out by content analysis method and with an analytical approach and an individual interview for collecting the views of the reproductive health and nursing staff and a group of well-educated women in northern Khorasan with different specializations at Bent Alhadi Hospital and Nursing Midwifery School and the province's advertising site and was conducted in relation to the factors influencing behavior. The duration of each interview was between 30-45 minutes and also was saturated with 40 people. To analyze the qualitative data, MAXQDA10 software was used.
  Results
  The process of data analysis led to the emergence of two main categories including the underlying factors (welfare and access, social activities, women's independence and authority, ethnic-religious factors, government incentive packages, the impact of cyberspace, the situation health Community), and Individual factors including( reproductive health behavior, self-supporting, fertility desires of couples, couples sexual preferences, constraints childbearing, child and maternal health concerns). Considerably, some of them can be placed in both social and individual domains.
  Conclusion
  Since fertility behavior as the most important phenomenon of population fluctuations is a multifactorial phenomenon and a wide variety of economic, social, and cultural factors influence on fertility through a complex mechanisms, therefore, it will be effective to identify the factors affecting fertility behavior and it seeks to provide appropriate policy with different views and different cultures in the country.
  Keywords: Reproductive Behavior, Women, Qualitative Research
 • Morteza Jarrahi , Roya Hasani , Ali Rashidy, Pour , Hossein Ali Safakhah * Pages 164-170
  Introduction
  Neuropathic pain is a chronic pain that results from damage to the central nervous system and also environment. Neuropathic pain is important for general health and approximately 6% of the adult population is affected worldwide. Despite the therapeutic choices, treatment for neuropathic pain is facing challenges. An experimental model that is very close to human neuropathic model is the chronic constriction injury (CCI) model. Progesterone (PROG) is one of the most potent anti-inflammatory and anti-inflammatory neurostimulants, and GABA-A receptor palys an important role in mediating the biological effects of PROG. In this study, the effects of PROG on behavioral responses of pain in the neuropathic pain model of CCI, and the possible role of GABA-A receptor in its effect were investigated in rats.
  Materials and Methods
  70 male Wistar rats were used in 7 groups (n = 10). First, neuropathic pain was induced by the CCI method in the respective groups. Following CCI, PROG (6 mg/kg) and or the GABA-A receptor antagonist bicuculin (0.5 or 2 mg/kg) or vehicle were administered daily until day 13 post-CCI. On days 14 and 27, the behavioural tests including mechanical allodynia and thermal hyperalgesia were done.
  Results
  Daily injections of PROG PROG for 12 days prevented the mechanical allodynia and thermal hyperalgesia following CCI and this effect was blocked the bicuculin pretreatment.
  Conclusion
  The findings of this study showed that treatment with progesterone may prevent the development of peripheral neuropathy, at least in part, via GABA-A receptors.
  Keywords: Neuropathic Pain, Progesterone, CCI, Beicukulin
 • Soudabeh Alizadeh Matboo , Shahram Nazari*, Leila Mohammadi , Susan Bagheri , Fakhraddin Akbari Dourbash , Ahmadreza Yari , Seyyed Ahmad Mokhtari , Ali Niapour , Seyyed Mohsen Mohseni Pages 171-180
  Introduction
  Progress in nanotechnology in the past decayed has created various opportunities for evaluation of biological effects such as anti-bacterial effects of nanoparticles. This study was aimed to examine synthesis and the antibacterial effect of Nano-Polyamidoamine-G5 (NPAMAM-G5) dendrimer on Klebsiella Pneumoniae, Pseudomonas Aeruginosa, Shigella Dysenteriae and Bacillus Subtilis.
  Materials and Methods
  NPAMAM-G5 dendrimers was synthesized by Tomalia’s divergent growth approach. The antibacterial effects of NPAMAM-G5 dendrimer were studied by disc diffusion and micro-dilution method. Minimum inhibitory concentration (MIC) and minimum bactericidal concentration (MBC) against gram-positive and gram-negative bacteria were determined according to Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI) guideline. Transmission electron microscopy (TEM) was used to analyze morphology and size of NPAMAM-G5.
  Results
  Zone of inhibition in concentration 25μg/ml of NPAMAM-G5 dendrimers for Klebsiella Pneumoniae, Pseudomonas Aeruginosa, Shigella Dysenteriae and Bacillus Subtilis were 27, 13, 30 and 18 mm, respectively. There was a significant difference regarding the zone of inhibition between gram-negative and gram-positive bacteria (p<0.05). Remarkably, the MIC for Klebsiella Pneumoniae, Pseudomonas Aeruginosa and Shigella Dysenteriae was 2.5μg/ml and for Bacillus Subtilis was 25μg/ml. The MBC for Shigella Dysenteriae and Pseudomonas aeruginosa were 50 and 200 μg/ml, respectively and for Klebsiella Oxytoca and Bacillus Subtilis was100 μg/ml. It was found that NPAMAM-G5 particles had a spherical shape with a mean diameter size of 10 nm.
  Conclusion
  According to the results, the NPAMAM-G5 dendrimer with end amine groups displayed a positive effect on the removal of standard strains of gram-positive and gram-negative bacteria.
  Keywords: Gram Positive Bacteria, Gram Negative Bacteria, Dendrimers, Polyamines, Microbial Sensitivity Tests
 • Leila Ganji , Masoud Alebouyeh , Mohammad Hassan Shirazi*, Naser Ebrahimi Daryani , Abbas Mirshafiey , Seyed Saeed Eshraghi , Parisa Eslami , Mohammad Reza Zali Pages 181-187
  Introduction
  Cytolethal distending toxin (CDT) is one of the bacterial toxins that present in a variety of Gram-negative human pathogens, such as E. coli, Salmonella spp. and Campylobacter spp. CDT consist of three subunits encoded by three adjacent genes, including cdtA, cdtB and cdtC. It is approved thet cdtB had toxic activity and caused DNA damage of the host cell. Despite its presence in different bacterial species, role of CDT in acute and chronic infections, such as gastroenteritis and irritable bowel syndrome (IBS) is unclear. To clear this correlation, we studied the prevalence of cdtB gene among different enteropathogenic bacteria in patients with gastroenteritis and IBS compared with healthy people.
  Materials and Methods
  This study was conducted on stool samples that obtained from patients with gastroenteritis, IBS and healthy people (as control). All the samples were subjected to DNA extraction. cdtB of Campylobacter spp., Yersinia entercolitica, Providencia alkalifacience, Salmonella enterica and E. coli was analyzed by PCR using specific primers.
  Results
  CdtB encoding Campylobacter spp. was found in 7.5% (5/80) and 34.6% (52/150) of patients with IBS and gastroenteritis, respectively. Also, the PCR results showed that 14% (14/150) of the patients with gastroenteritis and 5% (8/80) of IBS patients carried CdtB encoding Salmonellaenterica. None of the samples were infected with CdtB -encoding E. coli and Providensia spp. Finally, all results were confirmed by sequencing.
  Conclusion
  Our results showed the presence of CdtB encoding pathogenic bacteria in IBS patients and those with gastroenteritis. Regarding the high frequency of CdtB encoding Salmonella and Campylobacterspp., it was proposed that infection to these bacterias could be considered as a risk factor for the development of post-infectious IBS in Iranian patients. Further studies are needed to establish this relationship.
  Keywords: Enteric pathogens, Irritable Bowel Syndrome, Gastroenteritis, Cytholethal distending toxin
 • Hamed Tahmasebi , Sanaz Dehbashi , Mohammad Reza Arabestani * Pages 188-194
  Introduction
  The excessive use of Macrolide-Lincosamide-Streptogramin B (MLSB) to treat infections caused by Staphylococcus aureus (S. aureus,) the producer of toxic shock syndrome toxin-1 (TSST-1), can provide the basis for the emergence of resistant strains. The purpose of this study was to determine the pattern of antibiotic resistance to macrolides and tetracyclines and the genes involved in the occurrence of these resistance in S. aureus strains with TSST-1 toxin.
  Materials and Methods
  In this descriptive cross-sectional study, 113 isolates of S. aureus were studied. Determination of pattern of resistance to macrolides and tetracyclines and different induction phenotypes was performed using disk diffusion method and D test. PCR was used to determine the presence of ermA, ermB, ermC, mphC and tsst gene.
  Results
  Of 113 isolates of S. aureus, 13 isolates (11.5%) were phenotypic D and 11 isolates (9.7%) were a phenotype R. Based on the resistance to clindamycin-erythromycin, 69 isolates (61.66%) were identified as S-phenotype. Tetracycline-resistant isolates (59.29%) had the highest frequency, and isolates resistant to minosilicon, dithromycin and tritromycin had the lowest abundance. In addition, 16 isolates (15.14%) were tst gene, 15 isolates (13.27%) were ermA gene, 6 isolates (5.3%) were ermB gene, 14 isolates (12.38%) were genes ermC and 1 isolate (0.88%) were also carriers of the aphC gene. There was a significant relationship between S. aureus MLSB strains and tst gene presence (p≥0.05).
  Conclusion
  Induced resistance to clindamycin and tetracycline had a significant relationship with the presence of tsst gene in S. aureus strains producing TSST-1 toxin.
  Keywords: Staphylococcus Aureus, Antibiotic Resistance, Tsst Gene, Toxic Shock Syndrome Toxin-1, ermA Gene, ermB Gene
 • Cyrus Jalili , Toraj Zamir, Nasta , Laya Ghahari*, Seyran Kakeh baraei Pages 195-200
  Introduction
  AFG1 after B1 is the most important aflatoxin found in beans and grains. Remarkably, aflatoxin cause a decrease in production and quality of sperm. In the current study, the effect of AFG1 on spermatogenesis, spermiogenicity, synthesis of P21 and cyclin D1 proteins in testicular tissue was investigated.
  Materials and Methods
  24 male albino mice were divided into 4 groups; control group intraperitoneally received 0.2 ml corn oil and experimental groups received AFG1 (20 μg) for 7, 15, and 35 days, respectively. After 7, 15 and 35 days, the testicular tissue samples were taken, and after preparing tissue sections, hematoxylin and eosin (H&E) staining was performed. Histomorphometric parameters and the immunohistochemical analysis of proteins of P21 and cyclin D1 were investigated. Data analysis was carried out using one-way ANOVA at the significance level of p<0.05.
  Results
  The results of this study showed that the diameter of the spermatozoa tubes and the thickness of the germinal epithelium in the experimental groups significantly decreased (P <0.05), which was time dependent. The percentage of semen tubes with differentiation coefficients, tubular replacement as well as negative spermiogenesis increased in mice receiving AFG1. Conspiciously, injection of AFG1 in experimental group mice resulted in increased synthesis of P21 and cyclin D1 proteins.
  Conclusion
  AFG1 interrupted cell division by increasing the amount of protein synthesis of Cyclin D1 and P21 protein, which in turn could be a disorder in the process of spermatogenesis. However, increase differentiation indices, tubular differentiation, and spermiogenesis in testicular tissue, which consequently lead to a decrease in sperm production and quality.
  Keywords: Aflatoxin G1, Spermatogenesis, Spermiogenesis, Cyclin D1, P21, Mice
 • Maryam Jalili Sadrabad*, Nazila Ameli , Mohammad Hossein Amirzade Iranaq Pages 201-204
  Introduction
  Inflammatory papillary hyperplasia (IPH) is a benign mucosal lesion that frequently affects palatal mucosa in denture wearers. Notably, most of the cases are asymptomatic but some of the patients feel the burning sensation and discomfort. In this way, IPH is associated with 24hours use of denture especially at night, so the main treatment modalities focused on denture modification and candidiasis infection inhibition. Current article reports a rare case of IPH in a denture free person. Case report: A 29 years old healthy woman referred to department of oral medicine, School of Dentistry Shahid Sadoughi University of Medical Sciences (Yazd, Iran) with complaint of toothache. In our routine intraoral examination, a red pebbly plaque with irregular and poorly defined borders on palatal vault was inspected. Nystatin suspension was advised. Reexamination was done after one week that reduction in lesion size and erythema was observed and the lesion was improved generally. Unfortunately, she didn’t represent on next follow-up session for no signs and discomfort.
  Conclusion
  IPH is not always associated with dentures, but also deep and abnormal palate could be the cause of this lesion, requiring multidisciplinary approaches between physicians and dentists’ especially oral medicine to resolve this problem completely.
  Keywords: Hyperplasia, Denture Stomatitis, Denture, Palate