فهرست مطالب

 • سال هشتم شماره 32 (بهار 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/03/01
 • تعداد عناوین: 9
|
 • احمد کیخا*، عباس عباسپور صفحات 1-32
  هدف
  هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه بین هوش سازمانی و عملکرد سازمانی با میانجی گری خلاقیت در میان کارکنان دانشگاه تهران بوده است.
  روش
  روش پژوهش حاضر از نوع توصیفی و همبستگی می باشد. جامعه آماری این پژوهش را، شامل کلیه کارکنان دانشگاه تهران و روش نمونه گیری از نوع نمونه گیری طبقه ای ساده بوده است. ابزار جمع آوری داده، پرسشنامه های هوش سازمانی کارل آلبرشت، عملکرد سازمانی هرسی و گلدسمیت و پرسشنامه خلاقیت سازمانی رندسیپ بوده است که بین افراد نمونه توزیع و گردآوری شده است. آزمون های روایی و پایایی با استفاده از نرم افزار SPSS v22 انجام گردید و فرضیه های این پژوهش با استفاده از روش مدل سازی معادلات ساختاری و با کمک نرم افزار Smart-PLS v2 مورد آزمون قرار گرفتند.
  یافته
  نتایج حاکی از آن است که ضریب معناداری سه مسیر میان متغیرهای هوش سازمانی، خلاقیت و عملکرد سازمانی (به ترتیب 9.279، 6.382 و 2.218) از 1.96 بیشتر اند که این مطلب نشان دهنده این امر است که تاثیر مستقیم هوش سازمانی بر عملکرد سازمانی و همچنین تاثیر غیرمستقیم هوش سازمانی بر عملکرد سازمانی از طریق متغیر میانجی خلاقیت، در سطح اطمینان 0.95 معنادار بوده و باعث تایید هر 4 فرضیه پژوهش می شود.
  نتیجه گیری
  نتایج پژوهش حاکی از آن است که تاثیر مستقیم هوش سازمانی بر عملکرد سازمانی و همچنین تاثیر غیرمستقیم هوش سازمانی بر عملکرد سازمانی از طریق متغیر میانجی خلاقیت، در سطح اطمینان 0.95 معنادار بوده و دارای رابطه مثبت معنادار می باشند.
  کلیدواژگان: هوش سازمانی، عملکرد سازمانی، خلاقیت
 • حافظ صاحب یار*، غلام رضا گل محمدنژاد، عیسی برقی صفحات 33-62
  هدف
  پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی راهبرد یادگیری معکوس بر بهبود تفکر تاملی و مولفه های آن در دانش آموزان پسر دوره دوم متوسطه در درس ریاضی انجام شد.
  روش
  روش پژوهش نیمه آزمایشی با پیش آزمون و پس آزمون با یک گروه گواه بود؛ و جامعه ی آماری آن، کلیه دانش آموزان پسر پایه دهم تجربی دوره ی دوم متوسطه شهر اهر در سال تحصیلی97-96 می باشد؛ که از میان آن ها نمونه ای به حجم 46 نفر به روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب شدند و به طور تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه قرار گرفتند. جهت گردآوری داده ها از پرسشنامه ی تفکر تاملی کمبر و لیونگ(2000) استفاده شد. در ابتدا پرسشنامه به عنوان پیش آزمون بر روی هر دوگروه(آزمایش و گواه) اجرا شد. سپس گروه آزمایش به مدت 13 جلسه تحت راهبرد یادگیری معکوس؛ و گروه گواه طبق معمول تحت روش سنتی(مستقیم) در درس ریاضی قرار گرفتند. بعد از اتمام جلسات آموزشی، بر روی هر دو گروه پس آزمون اجرا شد.
  یافته ها
  داده ها با بهره گیری ازآمار توصیفی و استنباطی(تحلیل کوواریانس چندمتغیری) تحلیل شدند. یافته های حاصل از تحلیل کوواریانس نشان دادند، راهبرد یادگیری معکوس بر تفکر تاملی دانش آموزان موثر بوده است؛ همچنین براساس نتایج، تاثیر یادگیری معکوس بر همه مولفه های تفکر تاملی (عادی، فهمیدن، تاملی و تفکر انتقادی) مثبت و معنادار است.
  کلیدواژگان: یادگیری معکوس، تفکر تاملی، یادگیری ریاضی
 • سید حاتم مهدوی نور*، محمد حسین قربانی، داود ثمری صفحات 63-96
  زمینه
  مهم ترین رکن توسعه هر کشوری پژوهش است و از این رو کشورهای توسعه یافته مقدار قابل توجهی از درآمد ناخالص خود را صرف پژوهش می کنند و در نتیجه شغل بعضی از افراد پژوهشگری شده است. وجه متمایز پژوهش از سایر فعالیت ها مانند مطالعه و خلاقیت و نوآوری سیستمانیک در مقیاس دانش است که باعث رقابت پذیری شرکت های اقتصادی و حتی کشورها شده است. هر چه نوآوری و خلاقیت در کشوری بیشتر باشد از لحاظ اقندار بر دیگر کشورها برتری دارد. نوآوری و خلاقیت زیرساخت های خاصی می طلبد که یکی از آن ها زیرساخت های حقوقی و اخلاقی است.
  هدف
  هدف پژوهش حاضر بررسی زیرساخت های حقوقی و اخلاقی بروز خلاقیت در جامعه است.
  روش
  روش پژوهش شبه تجربی است. نخست با بررسی متون و مصاحبه با خبرگان عوامل اخلاقی و حقوقی موثر بر خلاقیت استخراج و سپس با استفاده از فن دیماتل روابط بین آن ها بررسی شد. جامعه آماری تمام متخصصان حوزه اخلاق، حقوق، خلاقیت و نوآوری است و نمونه آماری 30 نفر است که به شیوه گلوله برفی انتخاب شده اند.
  یافته ها
  تحلیل نتایج نشان می دهد کمبودها، امکانات بیش از حد، دسترسی آسان به محاکم قضایی، شناخت اثرات فردی و اجتماعی انجام فضایل، قوانین مناسب و وجود شفافیت از مهم ترین عوامل اخلاقی و حقوقی برای خلاقیت و نوآوری است. محیط اجتماعی، تربیت، پایبندی الگوها به اخلاق، شناخت فضایل و رذایل، اجرای بدون ملاحظه قانون، شناخت پاداش های انجام فضایل و شناخت مجازات های انجام رذایل معلول ها هستند.
  نتیجه گیری
  برای ایجاد فضای مناسب برای خلاقیت و نوآوری در کشور نخست باید آموزش های حقوقی و اخلاقی داده شود. الگوها علی الخصوص حاکمیت به رعایت حقوق مالکیت فکری پایبند باشد. همچنین دسترسی به محاکم قضایی برای رسیدگی به تخلفات سهل باشد.
  کلیدواژگان: اخلاق، حقوق، خلاقیت، نوآوری
 • فروزان امرایی، عزت اله قدم پور*، طیبه شریفی، احمد غضنفری صفحات 97-127
  هدف
  پژوهش حاضر با هدف مقایسه تاثیر آموزش مهارت های وسعت بخشی تفکر و را هبردهای یادگیری خودتنظیمی بر خلاقیت(سیالی، ابتکار، انعطاف پذیری، بسط) دانش آموزان انجام گرفت.
  روش
  روش پژوهش، نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس آزمون و پیگیری با دو گروه آزمایش و یک گروه گواه بود.جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانش آموزان دختر پایه اول دوره متوسطه دوم شهر خرم آباد در سال تحصیلی 97-1396 به تعداد 1353 نفر بود که با روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای حجم نمونه برابر با 45 نفر انتخاب گردید و در دو گروه آزمایش و گروه گواه (هر گروه 15 نفر) به صورت تصادفی جایگزین شد. پس از آن، دانش آموزان گروه آزمایش اول تحت آموزش را-هبردهای یادگیری خودتنظیمی و دانش آموزان گروه آزمایش دوم تحت آموزش مهارت های وسعت بخشی تفکر قرار گرفتند، در این زمان دانش آموزان گروه گواه هیچ گونه آموزشی دریافت نکردند. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه خلاقیت تورنس(1966) استفاده شد. در نهایت برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون تحلیل کوواریانس چند متغیره با استفاده از نرم افزار Spss استفاده شد.
  یافته ها
  یافته ها نشان داد که هم در مرحله پس آزمون و هم در مرحله پیگیری، آموزش راهبردهای یادگیری خودتنظیمی توانست بر خلاقیت به طور کلی تاثیر معناداری بگذارد و در مرحله پس آزمون برای سه خرده مولفه سیالی، انعطاف پذیری و بسط تاثیر معناداری داشته و در مرحله پیگیری تنها برای خرده مولفه بسط تاثیر معناداری داشت؛ همچنین نتایج نشان داد که آموزش مهارت-های وسعت بخشی تفکر توانست در مرحله پس آزمون بر خرده مولفه های انعطاف پذیری و بسط تاثیر معنادار داشته باشد اما این تاثیر در مرحله پیگیری پایدار نشد. از طرفی هم، نتایج نشانگر آن بود که آموزش راهبردهای یادگیری خودتنظیمی در مقایسه با آموزش مهارت های وسعت بخشی تفکر، تاثیر بیش تری بر خلاقیت به طور کلی و خرده مولفه بسط داشت(P<0/05).
  نتیجه گیری
  بنابراین می توان گفت که آموزش راهبردهای یادگیری خودتنظیمی و مهارت های وسعت بخشی تفکر می تواند باعث افزایش میزان خلاقیت دانش آموزان شود.
  کلیدواژگان: مهارت های وسعت بخشی تفکر، راهبردهای یادگیری خودتنظیمی، خلاقیت، دانش آموزان
 • مهوش رقیبی*، زهرا خان محمدزاده صفحات 129-151
  زمینه
  دنیای اطراف ما به سرعت در حال تغییر است برای همگام شدن با این تغییرات و حل مسائلی که به تبع این دگرگونی ها به وجود می آید، نیازمند افرادی خلاق و مبتکر هستیم.
  هدف
  هدف اصلی این پژوهش تعیین اثربخشی آموزش نقاشی خلاق بر افزایش خلاقیت و مولفه های آن در کودکان6 ساله بود.
  روش
  پژوهش حاضر از نوع نیمه آزمایشی با پیش آزمون- پس آزمون و گروه کنترل بود. جامعه مورد مطالعه شامل کلیه دانش آموزان مقطع پیش دبستانی شهر زاهدان بودندکه به روش نمونه گیری در دسترس یک مدرسه دخترانه و یک مدرسه پسرانه انتخاب شد سپس به صورت تصادفی دوکلاس به عنوان گروه آزمایش(دختران: 24، پسران: 22) و دو کلاس به عنوان گروه کنترل(دختران: 22، پسران: 22) انتخاب شدند.گروه آزمایش 10 جلسه آموزش نقاشی خلاق را دریافت کردند و در هر دو گروه پرسشنامه تفکر خلاق تورنس فرم تصویری قبل و بعد از آموزش اجرا شد.
  یافته ها
  نتایج آزمون تحلیل کواریانس چند راهه نشان داد آموزش نقاشی خلاق باعث افزایش خلاقیت و مولفه های آن در کودکان شده است و نتایج تحلیل واریانس چند متغیره نشان داد بین گروه دختران و پسران در مولفه های خلاقیت تفاوت آماری معناداری وجود دارد.
  نتیجه گیری
  نتایج این پژوهش نشان می دهدکه آموزش نقاشی خلاق می تواند در افزایش خلاقیت کودکان پیش دبستانی موثر باشد.
  کلیدواژگان: خلاقیت، آموزش، نقاشی خلاق، کودکان پیش دبستانی، پرورش
 • معصومه پرپنجی، علی دلاور*، نورعلی فرخی صفحات 153-170
  هدف
  هدف از پژوهش حاضر، نقش سلامت روان در رفتارهای خلاقانه دانش آموزان بود. روش پژوهش: روش تحقیق از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ جمع آوری داده ها، توصیفی- همبستگی است. جامعه آماری شامل تمامی دانش آموزان مدارس دخترانه شهر تهران در سال تحصیلی 96-97 بود. نمونه ی این پژوهش متشکل از 150 نفر از دانش آموزان دختر شهر تهران بودند که به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب شدند. ابزار به کار گرفته شده، پرسشنامه های سلامت عمومی گلدبرگ و پرسشنامه خلاقیت کودکان از نظر معلمان بود. جهت تجزیه و تحلیل داده ها، از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه استفاده شد.
  یافته ها
  یافته های پژوهش نشان داد که بین سلامت روان و رفتارهای خلاقانه رابطه منفی و معنادار وجود دارد. همچنین، نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که اضطراب و بی خوابی در بین مولفه های سلامت روان قادر است به میزان 60/0- از واریانس رفتارهای خلاقانه را پیش بینی نماید.
  نتیجه گیری
  بر اساس یافته های پژوهش می توان گفت: یکی از عوامل تاثیرگذار بر رفتارهای خلاقانه دانش آموزان، سلامت روانی آن هاست.
  کلیدواژگان: سلامت روان، رفتارهای خلاقانه، دانش آموزان دختر
 • ابراهیم یزدی یان*، موسی احمدی، محمود نورایی صفحات 171-194
  هدف
  هدف این پژوهش، ارایه مدل مفهومی خلاقیت در بازاریابی داخلی با رویکرد بهبود عملکرد در صنعت آب و فاضلاب است.
  روش
  روش تجزیه و تحلیل این پژوهش روش ساختاری تفسیری (ISM) بود که با استفاده از این روش، تجزیه و تحلیل مدل ارایه شده انجام پذیرفت.
  یافته ها
  نتایج بدست آمده حاکی از آن است که متغیرهای نظام جامع انگیزشی، نگرش اقتصادی به صنعت آب، نظام جامع سرمایه های انسانی، نظام شایستگی در انتصابات، چشم انداز و تدوین استراتژی و مدیریت فرآیندها در ناحیه پیوندی نمودار قدرت نفوذ- وابستگی این روش تحلیلی قرار گرفته اند که نشان دهنده آن است که متغیرهای این ناحیه قدرت نفوذ و میزان وابستگی بالایی دارند.
  نتیجه گیری
  در نهایت ابعاد فوق جزء متغیرها یا همان ابعاد کلیدی بازاریابی داخلی محسوب می شوند و باید به منظور پیاده سازی بازاریابی داخلی در صنعت آب و فاضلاب به آنها اهتمام ویژه ای داشت.
  کلیدواژگان: بازاریابی داخلی، بهبود عملکرد، نگرش اقتصادی به صنعت آب، مدیریت فرآیندها
 • سجاد قربانی*، علی رضا صادقی، قدسی احقر صفحات 195-217
  هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی اثر بخشی نرم افزار چندرسانه ای محقق ساخته بر میزان خلاقیت و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پایه پنجم در درس علوم تجربی انجام گردید.پژوهش حاضر شبه آزمایشی با طرح پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل است.جامعه آماری کلیه دانش آموزان پایه پنجم مقطع ابتدایی شهرستان طارم در سال تحصیلی 97-96 بود.از میان آنها تعداد 40 مدرسه در قالب دو گروه گواه و آزمایش و هر گروه به تعداد 20 مدرسه به صورت تصادفی خوشه ای در نظر گرفته شده است.پس از گرفتن پیش آزمون از مباحث فصل دوم "تغییرات مواد" علوم تجربی پنجم دبستان ،به مدت چهار جلسه آموزش با استفاده از نرم افزار چندرسانه ای محقق ساخته در مدرسه صرفا برای گروه آزمایش اجرا گردید و پس از اتمام دوره آزمایش،پس آزمون روی هر دو گروه اجرا شد.برای گردآوری اطلاعات از پرسش نامه پیشرفت تحصیلی علوم تجربی و آزمون سنجش خلاقیت عابدی استفاده شد.به منظورتعیین پایایی آزمون محقق ساخته، از روش الفای کرونباخ استفاده شد و پایایی ابزار برای پیش آزمون 838/0و برای پس آزمون856/0 تعیین گردید. داده ها با روش تحلیل کواریانس و با کمک نرم‏افزار آماری تی(T) تحلیل گردید. نتایج این پژوهش نشان داد که استفاده از چندرسانه‏ای ‏‏آموزشی محقق ساخته بر میزان خلاقیت و پیشرفت تحصیلی دا‏نش‏آموزان‏ در درس علوم پنجم دبستان تاثیر مثبت داشته است.
  کلیدواژگان: خلاقیت، برنامه درسی علوم تجربی، چندرسانه ای، یادگیری و پیشرفت تحصیلی
 • زهرا محمودی*، پروین کدیور صفحات 219-256
  زمینه
  توجه به استعدادهای درخشان یک حرکت جهانی بوده و همگامی با رشدعلم و فن آوری شناخت ویژگی های تیزهوشان را بسیار مهم و حیاتی می سازد. از سویی بنابراهمیت نقش مدرسه و کلاس در فرآیند رشد عاطفی - اجتماعی و کیفیت زندگی نوجوانان، مطالعه عمیق و همه جانبه مدرسه نیز ضروری می نماید.
      
  هدف
  هدف از این مطالعه مقایسه محیط مدرسه و هوش هیجانی به عنوان شاخصی از ویژگی های عاطفی- اجتماعی، بین دانش آموزان تیزهوش وعادی، در دو سطح مدرسه و کلاس است.
  روش
  شرکت کنندگان این مطالعه شامل 134 دانش آموز تیزهوش و82  دانش آموز عادی از مقطع متوسطه بودند که به طور تصادفی از دو مدرسه تیزهوشان و دو مدرسه عادی انتخاب شدند. ابزارهای این مطالعه شامل پرسشنامه های محیطمدرسهو پرسشنامه هوش هیجانی بار- اون بود. روش این تحقیق از نوع علی- مقایسه ای و روش تحلیل از نوع تحلیل چندسطحی در دو سطح مدرسه و کلاس بود.
      
  یافته ها
  یافته ها نشان داد که محیط مدرسه و هوش هیجانی بین دو گروه مورد مطالعه، تفاوت معناداری دارند. نتایج آزمون چندسطحی نشان داد ادراک از محیط مدرسه در مدارس تیزهوشان دارای تفاوت معنادار است، به طوری که این دانش آموزان در مولفه های انتظارات آموزشی، فرصت های آموزشی و روابط با معلم دارای میانگین بالاتری نسبت به دانش آموزان عادی بوده و نوع کلاس بر ادراک از محیط مدرسه تاثیری ندارد و معنادار نیست. همچنین میانگین هوش هیجانی، در مدارس تیزهوشان بالاتر است و نوع کلاس با هوش هیجانی ارتباطی ندارد.
      
  نتیجه گیری
  به طورکلی به دلیل بالاتر بودن هوش هیجانی در تیزهوشان و ادراک متفاوت آنها از محیط مدرسه توجه به برآوردن انتظارات آموزشی بالاتر آنان نیز اهمیت بیشتری دارد.
  کلیدواژگان: &quot، تیزهوشان&quot، &quot، تحلیل چندسطحی&quot، &quot، محیط مدرسه&quot، &quot، کلاس&quot، &quot، هوش هیجانی&quot
|
 • Ahmad Keykha *, Abbas Abbaspour Pages 1-32
  Purpose
  The purpose of this study was to investigate the relationship between organizational intelligence and organizational performance through creativity mediation among Tehran University staff.
  Method
  The research method is descriptive and correlational. The statistical population of this research includes all the staff of Tehran University and simple sampling method. The data gathering tool was Karl Albrecht's Organizational Intelligence Questionnaire, Hers's organizational performance, and Goldsmith's organizational readiness questionnaire, which was distributed among the sample population. Validity and reliability tests were performed using SPSS v22 software. The hypotheses of this study were tested using structural equation modeling and Smart-PLS v2 software.
  Findings
  The results show that the three-way coefficients between organizational intelligence, organizational creativity and organizational performance (9.279, 6.382, and 2.218, respectively) are higher than 1.96, which suggests that the direct impact of organizational intelligence on organizational performance as well as indirect impact Organizational intelligence has a significant effect on organizational performance through the mediator of creativity at the confidence level of 0.95 and confirms all four research hypotheses.
  Conclusion
  The results of this study indicate that the direct effect of organizational intelligence on organizational performance as well as the indirect effect of organizational intelligence on organizational performance through the intermediary variable of creativity is significant at a confidence level of 0.95 and has a positive significant relationship.
  Keywords: Organizational intelligence, organizational performance, Creativity
 • Hafez Sahebyar *, Golamreza Golmohammednezhad, Isa Barghi Pages 33-62
  The purpose of this study was to determine the effectiveness of flipped learning strategy on improving reflective thinking and all components of them in second grade high school male students in Math. The research method was semi-experimental with pre-test and post-test with a control group. And the statistical population of this study are all second grade high school male students in Ahar city in the academic year of 1396-1397; among them, samples of 46 were selected by cluster sampling method and randomly divided into two groups of experimental and control. Data were gathered using Kember and Leyong(2000) questionnaire. Initially, questionnaire was run as Pretest on both groups(experimental and control). Then, the experimental group was subjected to flipped learning strategy; and the control group was Traditional learning in mathematics course for 13 sessions. After completion of educational sessions, both Post-test groups were performed. Data were analyzed using descriptive and inferential statistics(multivariate covariance analysis). The results of the analysis of covariance showed that the flipped learning strategy was effective on reflective thinking. Also, based on the results, the effect of flipped learning on all components of reflective thinking (habit action, understanding, reflection, and critical reflection) is positive and meaningful.
  Keywords: flipped learning, reflective thinking, Learning math
 • Seyed Hatam Mahdavinoor *, Mohammad Hosein Ghorbani, Davood Samari Pages 63-96
  Context: The most important pillar of the development of any country is research. Therefore, developed countries spend a considerable amount of their gross income on research, and as a result, the job of some people has been research. The distinctive feature of the research from other activities, such as study is creativity, and systematic innovation in the scale of knowledge that has made enterprises and even countries competitive. The more innovation and creativity in a country is, the better it is in terms of credibility over other countries. Innovation and creativity require specific infrastructure, one of which is legal and moral infrastructure.
  Purpose
  The purpose of this study is to investigate the legal and moral infrastructure of creativity in society.
  Method
  The research method is quasi-experimental. First, by examining the texts and interviewing the experts, the ethical and legal factors affecting creativity were extracted, and then, using the Demethan theme, relationships between them were examined. The statistical population of all experts in the field of ethics, law, creativity and innovation is the statistical sample of 30 people who have been selected as snowstorms.
  Results
  The analysis of the results shows that shortcomings, over-opportunities, easy access to judicial courts, the recognition of the individual and social effects of virtues, proper laws and the existence of transparency are the most important causes of human morality. The social environment, education, adherence to patterns of morality, the recognition of virtues and vices, the implementation of the lawlessness of the law, the recognition of virtues rewards, and the recognition of punishments are causing disadvantages. Conclution: In order to observe the ethics of research, it must first be trained and the models, especially the sovereignty, should adhere to intellectual property rights. It is also easy to have access to judicial tribunals to investigate research offenses.
  Keywords: Creativity, ethics, Innovation, Law
 • Forozan Amrai, Ezattolah Ghadampour *, Tayebe Sharifi, Ahmad Ghzanfari Pages 97-127
  Aim
  The purpose of this study was to comparison effect extensively thinking skills and self-regulation learning strategies training on creativity (fluidity, initiative, flexibility, expansion) of students.
  Method
  The research method was semi experimental with pre and post-test plan and following was done with two experimental groups and one witness group. The statistical population of this study consisted of all female primary school students of Khorramabad Secondary School in the academic year of 2016-2017 in 1353 individuals. The sample size was 45 people selected by multi-stage cluster sampling method. In two groups and evidence (each group of 15) was randomly replaced. After that, the students of experiment group were instructed self regulation learning strategies and extensively thinking skills thought, at this time, the control group students did not receive any training. The Torens crew questionnaire (1966) was used to collect data; finally, for analysis of data, covariance analysis was used using SPSS software.
  Results
  The findings showed that in the post-test and follow-up stages, the training of self-regulation learning strategies could affect general creativity and all its minor components, except for the sub-component of the initiative in the post-test and in the follow-up phase only for the sub-component of the expansion of the effect meaningful; also, the results showed that the training of broad-based thinking skills could have a significant effect on the sub-components of flexibility and expansion in the post-test stage, but this effect was not sustained in the follow-up phase. On the other hand, the results indicated that the teaching of self-regulation learning strategies in comparison with the broadening of thinking skills had a greater impact on overall creativity and sub-components (P<0.05).
  Conclusion
  Therefore, it can be said that teaching self-regulation learning strategies and extensive thinking skills can increase students' creativity.
  Keywords: extensively thinking skills, self-regulation learning strategies, Creativity, students
 • Mahvash Raghibi *, Zahra Khanmohammadzade Pages 129-151
  Background
  The world around us is rapidly changing. To keep pace with these changes and, subsequently, solve the issues caused by these transformations, we need creative and innovative people.
  Objective
  This study mainly aimed at determining the effectiveness of a doodle-book training program in increasing creativity and its components among 6-year-old children.
  Methods
  This quasi-experimental study followed by a pretest-post-test design with a control group. The present study had a statistical population including all preschool students in Zahedan selected using a convenience sampling method. In this regard, two classes were chosen as experimental groups (girls: 24, boys: 22) and two classes were selected as control groups (girls: 22, boys: 22). The experimental groups took part in 10 sessions of the doodle-book training program and Torrance Tests of Creative Thinking (Form B) was carried out on these groups before and after holding the sessions.
  Results
  Results of a multiple-way analysis of co-variance indicated that the doodle-book training program increased creativity and its components among the children. Moreover, results of a multivariate analysis of variance demonstrated that there was a statistically significant difference between the girls’ and boys’ groups with regard to the components of creativity.
  Conclusion
  The results of this study showed that the doodle-book training program can be effective in increasing creativity among preschool children.
  Keywords: Creativity, Doodle-Book Program, Training, Preschool Children, Developing
 • Masoomeh Choobdary, Ali Delavar *, Noorali Farrokhi Pages 153-170
  Purpose
  The purpose of this study was to investigate the role of mental health in students' creative behaviors.
  Method
  The research method is applied in terms of purpose and in terms of data collection, descriptive-correlational. The statistical population included all students of girls' schools in Tehran during the academic year of 96-97. The sample consisted of 150 girl students from Tehran who were selected by cluster random sampling method. The instruments used were Goldberg General Health Questionnaire and Pediatric Creativity Questionnaire. To analyze the data, Pearson correlation coefficient and multiple regression analysis were used.
  Results
  The findings showed that there is a negative and significant relationship between mental health and creative behaviors. Also, the results of regression analysis showed that anxiety and insomnia among mental health components can predict -0.60 of variance of creative behaviors.
  Conclusion
  According to research findings, one of the factors influencing the students' creative behaviors is their mental health
  Keywords: mental health, creative behaviors, girl students
 • Ebrahim Yazdian *, Musa Ahmadi, Mahmoud Noorayi Pages 171-194
  Purpose
  The purpose of this research is to provide a conceptual model of creativity in domestic marketing with a performance improvement approach in the water and wastewater industry.
  Method
  The method of analysis of this study was a Structural Interpretative Method (ISM). Using this method, the analysis of the proposed model was performed.
  Findings
  The results show that the variables of the comprehensive motivational system, the economic attitude towards the water industry, the comprehensive human capital system, the system of competence in appointments, prospects, and the formulation of strategy and process management in the hybrid region. Impact-dependency strength diagram An analytical method has been used to show that the variables in this area have a penetration power and a high degree of dependence. Ultimately, these dimensions are considered as key variables, or the key dimensions of internal marketing, and they have been particularly important for the implementation of internal marketing in the water and wastewater industry.
  Keywords: Internal Marketing, Performance Improvement, Economic Attitude to the Water Industry, Process Management
 • Sajad Ghorbani *, Alireza Sadeghi, Ghodsi Ahghar Pages 195-217
  The main objective of the research was to investigate the effectiveness use of researcher– made multimedia software on the quality of Creativity science in Fifth grade elementary school. This research was quasi-experimental study with a pretest - posttest design with a control group. The statistical population was of All students of the fifth grade of the elementary school of Tarom city were in the academic year 2017-18, among 40 schools in the form of two groups of evidence and testing And each group has 20 schools were selected by random cluster sampling method. One group (n = 20) was selected as the experimental group and the other group (n =20) as the control group. In the experimental group, the software training and in the control group and After the end of the test, post-test was performed on both groups. To collect information, the Abedi Creative Development Achievement Questionnaire was used to determine the reliability of the academic achievement tests that obtained 0.838 for the pre-test and 0.856 for the post-test. The data were analyzed with covariance analysis and T test . The results showed that the researcher– made educational software had a positive effect the quality of science in Fifth grade elementary school (P>0.001).
  Keywords: Creativity, empirical science curriculum, multimedia, learning, academic achievement
 • Zahra Mahmoodi *, Parvin Kadivar Pages 219-256
  Background
  Attention to the brilliant talents is an important global movement. Understanding the characteristics of gifted students, especially their emotional-social characteristics, is very important and also because the role of school in the process of social-emotional development and their quality of life,so we need a comprehensive study of the school environment.
  Purpose
    Therefore, the purpose was to compare the school environment and emotional intelligence as an indicator of socio-emotional characteristics among gifted and normal students in both levels of school and class.
  Metod : Participants included 134 gifted students and 82  normal students from high schools who were randomly selected from 4 gifted and ordinary schools. The instruments included school environment questionnaire and Bar-On Emotional Intelligence Questionnaire. The method was multilevel analysis in two levels of school and class.
  Founding :  The results showed that the school environment and emotional intelligence were significantly different between the two groups. Multilevel test results showed that a significant difference between the perceptions of the school environment in gifted schools, so that gifted students in the educational expectations, educational opportunities and relationships with teachers had a higher mean than normal students and the type of class didn't affect the perception of the school environment and wasn't meaningful.We also foundedthat the mean of emotional intelligence was higher in gifted students and the type of class didn't related to emotional intelligence.
  Conclusion
    Generally, due to the higher emotional intelligence in the gifted, their perceptions of the school are also higher, and therefore it is important to meet the educational expectations of gifted students
  Keywords: gifted, multiievel analysis, school climate, class, emotional enteligence