فهرست مطالب

 • سال پنجم شماره 2 (تابستان 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/06/10
 • تعداد عناوین: 8
|
 • مینا محققی*، احمد جنیدی صفحات 1-10
  مقدمه و هدف

  بیمارستان ها یکی از مراکز مهم تولید پسماند دارویی هستند. مدیریت ناکارآمد و دفع نامناسب پسماندهای دارویی در اماکن مختلف بهداشتی- درمانی موجب بروز معضلات زیست محیطی شده و سلامت انسان ها را تهدید می کند. در این ارتباط، مطالعه حاضر با هدف تعیین کمیت و کیفیت پسماندهای دارویی در یک بیمارستان فوق تخصصی در شهر تهران در سال 1396 انجام شد.

  روش کار

  مطالعه توصیفی- مقطعی حاضر در یک بیمارستان فوق تخصصی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی ایران در سال 1396 انجام شد. 19 بخش فعال در این بیمارستان برای نمونه برداری انتخاب شدند. در این پژوهش از شیوه تفکیک اجزای پسماند و توزین استفاده گردید. در نهایت مقدار کل، متوسط سرانه، چگالی و درصد وزنی اجزای پسماند دارویی تعیین شد.

  یافته ها

  بر مبنای یافته ها، میانگین پسماندهای دارویی در بیمارستان مورد بررسی معادل 5/81±60/14 کیلوگرم در روز بود. همچنین سرانه تولید پسماند دارویی، 85 گرم به ازای تخت در روز و چگالی آن معادل 70/26±356/09 کیلوگرم در متر مربع به دست آمد. نتایج آنالیز فیزیکی نیز نشان دادند که حدود 44/34 درصد از ضایعات ویال و آمپول، 4/12 درصد از ضایعات سرنگ، 22/31 درصد از ضایعات باتل و ست سرم و 29/24درصد از ضایعات متفرقه، اجزای پسماندهای دارویی را تشکیل می دهند. شایان ذکر است که حدود 67/25 درصد از ضایعات ویال مربوط به آنتی بیوتیک ها بودند. بر مبنای نتایج آنتی بیوتیک های مروکسان، سفازولین و سیپروفلوکساسین به ترتیب با میزان 19/95، 17/43 و 14/56 درصد بیشترین ضایعات را در میان آنتی بیوتیک ها داشتند.

  نتیجه گیری

   مطابق با نتایج این مطالعه می توان گفت که وجود پسماندهای عادی و عفونی در میان اجزای پسماند دارویی نشان دهنده وجود مشکلاتی در رابطه با تفکیک صحیح پسماند می باشد. تفکیک صحیح پسماندها منجر به حجم کمتر پسماند دارویی شده و هزینه مدیریت آن کاهش می یابد. در این راستا لازم است مسئولان بیمارستان توجه بیشتری به مدیریت این پسماندها داشته باشند.

  کلیدواژگان: آنتی بیوتیک، بیمارستان، پسماند دارویی، مدیریت پسماند
 • ساره شاکریان، حمیرا امینی* صفحات 11-18
  مقدمه و هدف

  اساس مراقبت و کنترل دیابت بر پایه خود مراقبتی و آموزش بیماران بنا نهاده شده است. خانواده به عنوان اساسی ترین رکن جامعه، مسئول ارائه مراقبت های صحیح و مناسب بهداشتی به بیمار می باشد. در این راستا، پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر آموزش مبتنی بر الگوی توانمندسازی خانواده محور بر رفتارهای خود مراقبتی در بیماران مبتلا به دیابت نوع دو شهرستان نکا انجام شد.

  روش کار

  مطالعه حاضر به روش نیمه تجربی انجام شد. جامعه آماری پژوهش را بیماران مبتلا به دیابت نوع دو مراجعه کننده به مراکز جامع سلامت روستایی شهرستان نکا تشکیل دادند و به شیوه تصادفی در دو گروه مداخله و کنترل جای گرفتند. شایان ذکر است که گروه مداخله به مدت سه ماه تحت آموزش قرار گرفتند. برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه خلاصه فعالیت های خودمراقبتی (SDSCA: Summary of Diabetes Self Care Activities) در دو بخش ویژگی های فردی و ابعاد رفتارهای مراقبت از خود (شامل: رژیم غذایی، قند سرمی تصادفی، فعالیت بدنی، مراقبت از پا و سطح سرمی قند ناشتا) مورد استفاده قرار گرفت. داده ها پس از جمع آوری با استفاده از نرم افزار SPSS 24 تجزیه و تحلیل گردیدند.

  یافته ها

   بر اساس یافته ها، میانگین نمرات قبل و بعد از مداخله در ابعاد کنترل قند، کنترل رژیم غذایی و رفتارهای خودمراقبتی تفاوت معناداری داشت  (P<0/05)؛ اما میانگین نمرات قبل و بعد از مداخله در ابعاد مراقبت از پا، مصرف انسولین و فعالیت بدنی تفاوت معناداری نداشتند (P>0/05).

  نتیجه گیری

  نتایج حاکی از آن بودند که آموزش مبتنی بر الگوی توانمندسازی خانواده محور بر بیشتر ابعاد رفتار خودمراقبتی در راستای کنترل بیماران مبتلا به دیابت نوع دو تاثیر دارد.

  کلیدواژگان: الگوی توانمندسازی خانواده محور، بیماران دیابتی، رفتارهای خودمراقبتی
 • مهدی سالمی*، رضا بسیطی صفحات 19-30
  مقدمه و هدف

  آلودگی صوتی می تواند سلامت روحی و روانی انسان را به مخاطره اندازد. در این ارتباط، مطالعه حاضر با هدف بررسی میزان سر و صدا در کارخانه شکر مجتمع کشت و صنعت دعبل خزاعی در سال 1397 انجام شد.

  روش کار

  برای انجام این مطالعه، صدا و پارامترهای صوتی شامل: تراز فشار صوت و مقادیر حداقل و حداکثر در نه واحد در فضای داخلی کارخانه شامل 38 ایستگاه مطالعاتی با 30 نقطه در محوطه باز با استفاده از دستگاه صداسنج مورد سنجش قرار گرفتند. شایان ذکر است که سنجش صدا در فصل بهار سال 1397 به صورت دو بار در هفته و طی دو نوبت صبح و عصر با فواصل زمانی 15 دقیقه صورت پذیرفت. در انتها داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS 16 و آزمون آنالیز واریانس یک طرفه تجزیه و تحلیل شدند.

  یافته ها

   میزان حداکثر و حداقل تراز فشار صوت مربوط به واحدهای نیروگاه و انبار شکر سفید به ترتیب برابر با 0/86±91/10 و 0/44±79/73 دسی بل ثبت گردید. همچنین مقایسه میانگین تراز فشار صوت در ایستگاه های مختلف در واحدهای نیروگاه تولید شکر خام و نیز بخشی از ایستگاه های موجود در واحد تصفیه شکر، کوره آهک و بویلر بیش از میزان استاندارد مجاز 85 دسی بل بود ؛ اما در محوطه باز کارخانه پایین تر از حد استاندارد به دست آمد.

  نتیجه گیری

   با توجه به اینکه میزان سر و صدا در بخش هایی از فضای داخل کارخانه بیش از حد مجاز است، توصیه می گردد ضمن پایش مستمر، نسبت به به کارگیری تکنیک های کاهش سر و صدا از مواجهه با آلودگی صوتی در صنعت به عمل آید.

  کلیدواژگان: آلودگی صوتی، صداسنجی محیطی، تراز فشار صوت، مجتمع کشت و صنعت دعبل خزاعی
 • جمشید بهمئی*، رزیتا مستطاب، مریم شمالی نژاد، آناهیتا مالکی، فاطمه مباشری صفحات 31-40
  مقدمه و هدف

  محیط یادگیری بر رشد و توسعه یادگیرنده در یک موسسه آموزشی تاثیر میگذارد. سرزندگی و انگیزش تحصیلی از جمله عوامل تعیین کننده موفقیت در نظام آموزشی می باشند. در این ارتباط، پژوهش حاضر با هدف بررسی سرزندگی و انگیزش تحصیلی دانشجویان دانشکده علوم پزشکی آبادان براساس ادراک آن ها از محیط یادگیری انجام شد.

  روش کار

  پژوهش حاضر از نوع مطالعات توصیفی- تحلیلی می باشد. جامعه آماری پژوهش را کلیه دانشجویان دانشکده علوم پزشکی آبادان تشکیل دادند که حجم نمونه معادل 283 نفر برآورد گردید. روش نمونه گیری نیز از نوع تصادفی ساده بود. اطلاعات توسط پژوهشگران و با استفاده از پرسشنامه های ارزیابی محیط یادگیری، سرزندگی تحصیلی و انگیزش تحصیلی جمع آوری شدند. در ادامه، داده ها با استفاده از نرم افزار 18 SPSS و آزمون های ضریب همبستگی Pearson و رگرسیون تحلیل گردیدند.

  یافته ها

   بر مبنای یافته ها بین سرزندگی تحصیلی و ادراک دانشجویان از محیط یادگیری، همبستگی مثبتی وجود داشت. همچنین ادراک دانشجویان از محیط یادگیری، پیش بینی کننده سرزندگی و انگیزش تحصیلی آن ها بود و تمامی مولفه های ادراک دانشجویان از محیط یادگیری قادر به پیش بینی سرزندگی دانشجویان بودند. شایان ذکر است که از بین مولفه های ادراک از محیط یادگیری، تنها مولفه ادراک از جو آموزشی نقش معناداری در پیش بینی انگیزش تحصیلی داشت.

  نتیجه گیری

   بر مبنای نتایج می توان گفت که هرچه درک دانشجویان از محیط یادگیری بهتر باشد، انگیزه آن ها در جهت علاقه مندی به پیشرفت تحصیلی در رشته های مختلف آموزشی و پژوهشی بیشتر خواهد بود. بهبود محیط یادگیری نیز سرزندگی تحصیلی دانشجویان را در واکنش به چالش ها و موانع پیش رو در محیط های آموزشی افزایش خواهد داد.

  کلیدواژگان: ادراک از محیط یادگیری، انگیزش تحصیلی، دانشجویان، سرزندگی تحصیلی
 • پیمان پرویزراد*، سمیه سندک صفحات 41-51
  مقدمه و هدف

  بیمارستان ها به دنبال جلب حداکثر رضایت بیماران هستند که این موضوع در بخش اطفال اهمیت مضاعفی دارد. در این ارتباط، پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین رضایت کارکنان با رضایت مادران، کیفیت خدمات و روند بهبودی کودکان در بخش اطفال بیمارستان انجام شد.

  روش کار

  جامعه مورد مطالعه در پژوهش توصیفی- تحلیلی و مقطعی حاضر را 16 نفر از کارکنان و 30 نفر از مادران کودکان بستری شده در بخش اطفال یک بیمارستان در منطقه محروم تشکیل دادند که این افراد بدون نمونه گیری انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه های پژوهشگرساخته ای بودند که پایایی آن ها با استفاده از آلفای کرونباخ معادل 0/712 و 0/926 به دست آمد (به ترتیب پرسشنامه های کارکنان و مادران) که معنادار بود و اعتبار آن ها توسط گروهی از متخصصان سلامت تایید شد. تحلیل نتایج نیز با استفاده از نرم افزار SPSS 19 و آزمون های کای دو و دقیق فیشر صورت گرفت.

  یافته ها

  در پژوهش حاضر رابطه معنادار و مستقیمی بین رضایت مادران با خدمات تصویربرداری (004/p=0)، خدمات پزشکی  (003/p=0)، نظر کادر بالینی درباره روند بهبودی (005/=0p)  و خدمات پذیرش و رضایت کارکنان (009/=0p) وجود داشت؛ اما بین رضایت مادران با تحصیلات (0/891 =p)، نوع بیمه (817/=0p)، خدمات آزمایشگاهی (164/=0p) و خدمات بیمار (064/=0p) رابطه ای مشاهده نشد. در مقابل، بین رضایت کارکنان با شغل (005/p=0)، مزایا (015/=0p) و تغذیه (029/=0p) رابطه ای مستقیم وجود داشت؛ اما بین رضایت کارکنان با توجه سرپرستار یا مسئول بخش (897/p=0) رابطه ای مشاهده نگردید.

  نتیجه گیری

   بر مبنای نتایج رضایت مادران از پزشک، پرستار و خدمات رفاهی متوسط بود و هرچه کادر بالینی بیمارستان بیشتر به مراقبت از کودکان توجه می نمودند، رضایت مادران افزایش می یافت. شایان ذکر است که افزایش و پرداخت به موقع حقوق و مزایا و امکانات رفاهی می تواند بر رضایت و بهبود عملکرد کارکنان اثرگذار باشد.

  کلیدواژگان: بخش اطفال، رضایت کارکنان، رضایت مادران، کیفیت خدمات
 • میثاق شفیع زاد، فرخنده احمد آبادی*، مریم حسن نژاد، سید حمزه حسینی صفحات 52-60
  مقدمه و هدف

  عوامل متعددی عملکرد تحصیلی دانشجویان را تحت تاثیر قرار می دهند که برخی موجب بهبود عملکرد تحصیلی شده و برخی باعث تضعیف عملکرد تحصیلی می گردند. در این ارتباط، مطالعه حاضر به منظور تعیین رابطه بین وسواس فکری و فرسودگی تحصیلی در بین دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مازندران انجام شد.

  روش کار

  پژوهش حاضر به صورت توصیفی- تحلیلی انجام شد. جامعه آماری پژوهش را دانشجویان پزشکی عمومی تشکیل دادند که از میان آن ها 285 نفر به شیوه تصادفی ساده به عنوان نمونه انتخاب شدند. جمع آوری داده ها با استفاده از پرسشنامه های وسواس فکری هوکسما و مارو و فرسودگی تحصیلی برسو انجام شد و داده ها به شیوه همبستگی تحلیل گردیدند.

  یافته ها

  یافته ها حاکی از آن بودند که بین وسواس فکری و فرسودگی تحصیلی در هر دو گروه دختران و پسران رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. در این مطالعه مقدار ضریب همبستگی بین وسواس فکری و فرسودگی تحصیلی در دختران و پسران به ترتیب (0/335=r)، (0/000=sig) و (0/250=r)، (0/012=sig) به دست آمد. علاوه براین، نتایج نشان دادند که وسواس فکری (3/339=f) و سال های تحصیل (3/683=f) بر فرسودگی تحصیلی دانشجویان اثرگذار هستند؛ اما تاثیر وسواس فکری بر فرسودگی تحصیلی دانشجویان براساس سال تحصیلی متفاوت نبود.

  نتیجه گیری

   نتایج نشان دادند که بین وسواس فکری و فرسودگی تحصیلی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. در حقیقت، از آنجایی که دانشجویان پزشکی با استرس های فراوان، ساعات کار طولانی و سال های تحصیل طولانی مواجه هستند، زمینه برای وسواس فکری و به دنبال آن فرسودگی تحصیلی مهیا می شود.

  کلیدواژگان: دانشجویان پزشکی، فرسودگی حرفه ای، وسواس فکری
 • پیغام حیدرپور، رویا منتظری، فرزاد متولی * صفحات 61-72
  مقدمه و هدف

  آلودگی به شپش سر یکی از معضلات بهداشتی در مدارس است که منجر به ایجاد مشکلات جسمی، روحی و اجتماعی در دانش آموزان می شود. در این ارتباط، مطالعه حاضر با هدف بررسی اپیدمیولوژی آلودگی به شپش سر و ارتباط عوامل اثرگذار بر آن در دانش آموزان دختر مقطع ابتدایی شهرستان تنکابن در سال 97-1396 انجام شد.

  روش کار

  پژوهش حاضر به صورت توصیفی- تحلیلی و مقطعی انجام شد و در آن از میان 5817 دانش آموز، 1466 نفر پس از دسته بندی خوشه ایبه شیوه تصادفی برای بررسی آلودگی به شپش سر انتخاب گردیدند. شایان ذکر است که اطلاعات و داده ها از طریق تکمیل پرسشنامه جمع آوری شدند و نتایج به دست آمده با استفاده از نرم افزار 20 SPSS و آزمون های آماری کای دو و رگرسیون لجستیک تجزیه و تحلیل گردیدند.

  یافته ها

   از میان 1464 دانش آموز مورد بررسی، 292 نفر (9/19 درصد) آلوده بودند؛ بیشترین آلودگی در پایه تحصیلی اول مشاهده شد. نتایج حاصل از این مطالعه گویای آن بودند که بین شیوع آلودگی به شپش سر و سن، تحصیلات والدین، شغل پدر، رعایت بهداشت فردی، استفاده از وسایل شخصی، تعداد اعضای خانوار، محل سکونت، دفعات استحمام، حضور مربی بهداشت در مدارس، خوابیدن در اتاق مشترک و سابقه آلودگی در فرد یا خانواده ارتباط معناداری وجود دارد (P>0/05)؛ اما بین شیوع آلودگی به شپش سر و پایه تحصیلی، شغل مادر، نوع و اندازه مو ارتباط معناداری مشاهده نگردید (P>0/05).

  نتیجه گیری

   نتایج نشان دادند که میزان تحصیلات والدین، داشتن مربی بهداشت، رعایت بهداشت فردی و دفعات استحمام با شیوع شپش سر در جمعیت رابطه معکوس دارد. در این راستا به منظور کنترل و پیشگیری از شیوع شپش سر، تلاش در جهت ارتقای سطح آگاهی افراد جامعه ضروری می باشد

  کلیدواژگان: اپیدمیولوژی، دانش آموزان، شپش سر، شهرستان تنکابن
 • حسین صمدی، حمزه صمدی * صفحات 73-83
  مقدمه و هدف

  امروزه شبکه های بهداشت و درمان به عنوان اعمال کنندگان سیاست های اجرایی و اداری وزارت بهداشت، بدون تمایل داوطلبانه کارکنان نسبت به همکاری قادر به توسعه اثربخشی خود نمی باشند. در این شرایط، رفتار شهروندی- سازمانی با افزایش بهره وری در کار و اثربخشی کارکنان می تواند در کوتاه مدت و بلندمدت منجر به توسعه عملکرد سازمان شود. یکی از عوامل کلیدی اثرگذار بر بروز این رفتارهای متعالی، اثرات جانبی فناوری های جدید و اینترنت است. در این راستا، پژوهش حاضر با هدف بررسی ارتباط گشت زنی اینترنتی و رفتار شهروندی- سازمانی کارکنان انجام شد.

  روش کار

  پژوهش حاضر براساس هدف، کاربردی بوده و با توجه به نحوه گردآوری داده ها، توصیفی- همبستگی می باشد. جامعه آماری پژوهش را کلیه کارکنان شبکه بهداشت و درمان شهرستان بابلسر تشکیل دادند که با استفاده از روش نمونه گیری ساده، 165 نفر از آن ها به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای سنجش رفتار شهروندی- سازمانی و گشت زنی اینترنتی از مقیاس های استاندارد استفاده گردید. تحلیل داده ها نیز با استفاده از مدل معادلات ساختاری و نرم افزارهای SPSS و LISREL صورت گرفت.

  یافته ها

   نتایج نشان دادند که رابطه معکوس و معناداری میان رفتار شهروندی- سازمانی و گشت زنی اینترنتی وجود دارد (p<0/001). این ارتباط معکوس و معنادار در آزمون مدل معادلات ساختاری نیز مورد تایید قرار گرفت (0/79=β). در این مطالعه مقادیر شاخص های نیکویی برازش عبارت بودند از: 0/076=RMSEA (Root Mean Square Error of Approximation)، 0/97=NFI (Normed Fit Index)، 0/97=GFI (Goodness of Fit Index) و 1/91=χ2/df که همگی نشان از برازش مطلوب مدل داشتند.

  نتیجه گیری

  یافته های این پژوهش موید آن بودند که گشت زنی اینترنتی کارکنان تاثیر نامطلوبی بر بروز رفتار شهروندی- سازمانی آن ها دارد؛ از این رو پیشنهاد می شود مسئولان شرایطی را محیا نمایند تا هنجارهای گروهی، سازمانی و درگیرشدن در کار برای کارکنان اهمیت بیشتری پیدا کند.

  کلیدواژگان: رفتار شهروندی- سازمانی، شبکه بهداشت و درمان، گشت زنی اینترنتی، منابع انسانی
|
 • Mina Mohagheghi*, Ahmad Jonidi Pages 1-10
  Introduction and purpose

  Hospitals are among the major centers in the production of pharmaceutical wastes. Ineffective management and inappropriate disposal of pharmaceutical wastes in various healthcare centers cause environmental problems and threaten human health. Therefore, this study was conducted to determine the composition and amount of the production rate of pharmaceutical wastes in a specialized hospital in Tehran, Iran, in 2017.

  Methods

  This cross-sectional study was conducted in a specialized hospital under the supervision of Iran University of Medical Sciences in Tehran in 2017. For waste sampling, 19 active sections were selected in the present study. Method of separating and weighing wastes was used in this study. Finally, the total amount, production per bed, density, and weight percentage of waste components were determined in the present study.

  Results

  According to the results, it was shown that the mean value of waste production was 60.14±5.81 kg/day in the studied hospital. Moreover, the waste production rate per bed was 85g/bed/day, and its density was obtained at 356.99±70.26 kg/m2. Results of physical analysis showed that 44.34% of vial and ampoule lesions, 12.4% of syringe lesions, 22.31% of buttocks and serum sets, and 29.24% of various lesions constituted the components. It should be noted that about 67.25% of vial lesions were related to antibiotics. Based on the findings, meroxan, cefazolin, and ciprofloxacin with 19.95%, 17.43%, and 14.56% were reported as the highest rates among the antibiotics, respectively.

  Conclusion

  According to the obtained results of this study, the presence of household-like and infectious wastes among the components of pharmaceutical wastes indicated the proper separation. Proper separation of wastes leads to a lower amount of wastes and reduces management costs. In this regard, hospital managers should pay more attention to the management of these wastes.

  Keywords: Antibiotics, Hospital, Pharmaceutical wastes, Wastes management
 • Sareh Shakerian, Homeira Amini* Pages 11-18
  Introduction and purpose

  Self-care and patients education is the core of diabetes care and control. Family as the most fundamental pillar of society is responsible for the provision of proper and appropriate health care. The current study aimed to investigate the family-oriented empowerment model on self-care behaviors of patients with Type 2 diabetes in Neka.

  Methods

  This quasi-experimental study was conducted on patients with diabetes mellitus referring to comprehensive rural health centers in Naka. They were randomly assigned into two groups of intervention and control. The intervention group received training for three months. Data collection instrument included  Summary of Diabetes Self Care Activities(SCSCA) questionnaire consisting of two parts, namely demographic characteristics and dimensions of self-care activities(including diet, random blood glucose, physical activity, foot care, fasting blood sugar). The obtained data were analyzed in SPSS software( version 24).

  Results

  Based on the results of the study,  there was a significant difference in the mean scores before and after the intervention in terms of blood sugar, dietary control, and self-care behaviors (P <0.05). However, the mean scores before and after intervention in foot care, insulin consumption, and Physical activity was not significantly different (P> 0.05).

  Conclusion

  The results were indicative of the impact of family-Oriented empowerment education on most self-care behaviors of patients with type 2 diabetes.

  Keywords: Family-oriented empowerment model, Non-Insulin Diabetics, Self-care Behavior
 • Mehdi Salemi* Pages 19-30
  Introduction and purpose

  Noise pollution can exert negative effects on mental health. In this regard, the present study aimed to evaluate the noise levels in sugar factory of Debal Khozaei agro-industry complex in 2018.

  Methods

  For the current study, sound and audio parameters were measured using a sound meter. These audio parameters included sound pressure level and minimum and maximum values measured in 9 units located in the interior space of the factory entailing 38 study stations  with 30 points in open space. It is worthy to note that sound measurements were performed twice a week in morning and afternoon shifts at time intervals of 15 min. Data were analyzed in SPSS software (version 16) using the ANOVA test.

  Results

  Based on the results, the maximum and minimum sound pressure levels of power plants and white sugar warehouse were 0.86 ± 91.10 and 0.44 ± 91.10 dB, respectively. Additionally, the comparison of the average sound pressure level at different stations in the power plant and raw sugar production units, as well as some stations in the sugar refinery, lime kiln, and boiler exceeded the standard limit of 85 dB. However, this value was found to be below standard in the open space of the factory.

  Conclusion

  The ongoing monitoring along with the application of noise reduction techniques is recommended due to the excessive noise levels in some parts of the factory.

  Keywords: Environmental calibration, Debal Khozaei agro-industry company, Noise pollution, Noise pressure level
 • Jamshid Bahmaei*, Rozita Mostatab, Maryam Shomalinejad, Anahita Maleki, Fatemeh Mobasheri Pages 31-40
  Introduction and purpose

  The learning environment affects the development and growth of a learner in an educational institution. Academic vitality and motivation are among the determining factors of success in the educational system. Consequently, the purpose of this study was to evaluate the academic vitality and motivation of students based on their perception of the learning environment in Abadan School of Medical Sciences, Iran.

  Methods

  This descriptive-analytical study was performed on the study population of all students of Abadan School of Medical Sciences. The sample size was calculated as 283 people and the samples were selected through simple random sampling method. The data were collected by the researchers using the questionnaires of learning environment evaluation and academic vitality and motivation. All the data were statistically analyzed by Pearson’s correlation test and regression test utilizing the SPSS software version 18.

  Results

  Our findings demonstrated that there was a positive correlation between learning vitality and the perception of students of the learning environment. Moreover, the perceptions of students of the learning environment could be predictive of their educational vitality and academic motivation. All the components of the perception of students of the learning environment were able to predict the vitality of students. It should be noted that among the components of perception of the learning environment, only the aspect of the perception of the educational environment had a significant role in predicting academic motivation.

  Conclusion

  According to the results of the present study, a better understanding of students of the learning environment leads to higher motivation toward academic achievement in diverse educational and research fields. Furthermore, the improvement of the learning environment enhances the academic vitality of students in terms of responding to the confronted challenges and obstacles in educational environments.

  Keywords: Academic motivation, Academic vitality, Perception of the learning environment, Students
 • Peyman Parvizrad*, Somayeh Sandakzehi Pages 41-51
  Introduction and purpose

  Hospitals are seeking for maximum patient satisfaction, especially in the Pediatric Wards. This study investigated whether employees’ satisfaction correlated with maternal satisfaction, quality of services, and recovery process of children in a Pediatric Ward of a hospital.  

  Methods

  This cross-sectional, descriptive-analytical study included 16 employees and 30 mothers of hospitalized children in the Pediatric Ward of a hospital located in a deprived area in Iran with no sampling. The data were collected using two researcher-made questionnaires (i.e., employees’ and mothers’ questionnaires) with reliability values of  0.712 and 0.926, respectively, using Cronbach’s alpha. Moreover, the reliability of the questionnaires was confirmed by a group of professors who were experts in the health sciences. The data were analyzed in SPSS software (version 19) through the Chi-square and Fischer’s exact tests.

  Results

  The results of this study showed that maternal satisfaction correlated significantly with imaging services (P=0.004), medical services (P=0.003), clinical staff views about the process of recovery (P=0.005), and the reception services as well as employees’ satisfaction (P=0.009). However, maternal satisfaction had no correlation with education (P=0.891), type of insurance (P=0.817), laboratory services (P=0.164), and patient services (P=0.064). Furthermore, employees’ satisfaction correlated significantly with the type of occupation (P=0.005), job benefits (P=0.015), and nutrition (P=0.029). Additionally, there was not a relationship between employees’ satisfaction and nurse supervisors or department heads’ attention (P=0.897). 

  Conclusion

  According to the results of this study, mothers had a moderate level of satisfaction with the services provided by physicians, nurses, and welfare services. It should be noted that more attention to the childcare by the clinical staff led to a higher level of maternal satisfaction. It is worth mentioning that timely and increased payment of salaries, as well as job benefits, can be effective in increasing staffs’ satisfaction and improving their performance.

  Keywords: Employees’ satisfaction, Maternal satisfaction, Pediatric ward, Service quality
 • Misagh Shafizad, Farkhondeh Ahmadabadi*, Maryam Hasannezhad, Seyyed Hamze Hoseini Pages 52-60
  Introduction and purpose

  There exist several factors affecting the academic performance of students some of which improve academic performance, whereas some factors exert adverse effects on education. Therefore, the present study aimed to determine the relationship between obsessive-compulsive disorder and academic burnout among students of Mazandaran University of Medical Sciences.

  Methods

  The statistical population of this descriptive-analytical study included general medical students out of whom 285 students were selected as the research population by simple random sampling. Data collection instruments included Nolen-Hoeksema and Morrow Mental rumination questionnaire and Breso›s academic burnout questionnaire. Subsequently, the data were analyzed using the correlation method.

  Results

  Based on the results of the current study, a positive and significant relationship was reported between rumination and burnout in both groups of girls and boys. The correlation coefficient between rumination and burnout in girls was measured at (r=0/335; sig=0/000) and (r=0/250; sig=0/012), respectively. Furthermore, this study revealed that rumination (F=3.339) and academic years (F=3/683) were found to be influential factors affecting academic burnout. However, the effect of rumination on academic burnout in terms of the academic year was not significant.

  Conclusion

  The results indicated a positive and significant relationship between obsessive-compulsive disorder and academic burnout. Excessive stress, as well as long working hours and years of study, predisposes medical students to obsessive-compulsive disorder and in turn to academic burnout.

  Keywords: Burnout professional, Cognitive rumination, Medical students
 • Peigham Heidarpour, Roya Montazeri, Farzad Motevali * Pages 61-72
  Introduction and purpose

  Currently, head louse is one of the sanitary problems in schools that results in physical, mental, and social problems in students. In this regard, the present study was conducted for the epidemiologic examination of head louse among the female students of the primary schools in Tonekabon, Iran, in 2017-2018.

  Methods

  The present descriptive-analytical cross-sectional study was carried out for the examination of head louse on a total of 1466 students who were randomly selected from 5817 cases after the cluster sampling method. Then, the data were collected using a questionnaire and head examination, and the analysis was performed in SPSS software version 20 using the Chi-square test and logistic regression.

  Results

  Out of 1464 students, 292 (19%) subjects were infected with lice. In addition, the first-grade students were reported with a higher level of infection, compared to others. The results showed that there was a significant relationship between the prevalence of head louse with age, parental education, father occupation, personal hygiene, use of personal accessories, number of family members, neighborhood, number of taking showers, presence of a sanitary instructor in schools, sleeping beside others, and personal or family history of infection (P<0.05). Moreover, no significant relationship was observed between head louse with school-grade, mother occupation, as well as hair length and type (P>0.05). 

  Conclusion

  The obtained results showed that there was an inverse relationship between parental education, presence of a sanitary instructor, personal hygiene, and number of taking showers with the prevalence of head louse in female students in primary schools. In this regard, it is necessary to promote the level of knowledge in the community for the control and prevention of the infection.

  Keywords: Epidemiology, Pediculosis capitis, Students, Tonekabon
 • Hossein Samadi, Hamzeh Samadi* _ Pages 73-83
  Introduction and purpose

  Nowadays, healthcare and treatment networks as an operator of the executive and administrative policies of the Ministry of Health are not able to develop efficacy without the voluntary tendency of employees for cooperation. In this context, the organizational citizenship behavior (OCB) might lead to the development of organizational performance in short- and long-term by increasing the productivity and efficacy of the employees. One of the key influential factors in the occurrence of these excellent behaviors in employees is the side effects of the internet and new technologies. Therefore, the present research aimed to investigate the relationship between cyberloafing and OCB of the employees.  

  Methods

  This applied descriptive-correlational research was performed on the statistical population of all the employees of Babolsar healthcare and treatment network. A total of 165 subjects were selected through simple sampling method. In order to explore the OCB and cyberloafing, the standard scales were used. Data analysis was carried out by the SPSS and LISREL software.

  Results

  The results of the present study showed an inverse and significant relationship between OCB and cyberloafing (P<0.001). The latter inverse significant correlation was supported by the structural equation modeling test (β=0.79). The values of goodness of fit (GFI) indices were found as χ2/df=1.91, GFI=0.97, normed fit index (NFI)=0/97, and root mean square of approximation (RMSEA)=0.076. All the findings demonstrated a desirable fitness of model.

  Conclusion

  According to the findings of this study, the cyberloafing of the employees of healthcare and treatment network has an undesirable impact on the occurrence of their OCB. As a result, it is recommended that the authorities provide conditions and environment in a way that group norms, organizational norms, and engagement in work become more significant for employees.

  Keywords: Cyberloafing, Healthcare, treatment network, Human resources, Organizational citizenship behavior