فهرست مطالب

 • سال سی و دوم شماره 3 (پاییز 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/09/01
 • تعداد عناوین: 8
|
 • مقایسه جمعیت های ماهی سفید رودخانه ای (Squalius turcicus De Filippi, 1865) در بخش جنوب غربی حوضه خزر با استفاده از روش ریخت سنجی هندسی
  عطا مولودی صالح، یزدان کیوانی* صفحات 197-205
  به منظور ریخت سنجی هندسی ماهی سفید رودخانه ای (Squalius turcicus) در بخش غرب و جنوب غربی حوضه خزر تعداد 243 قطعه از رودخانه های قزل اوزن، کسما، پلنگ آبرود، تلوار، تنکابن، چالکرود، دیواندره، زلکی، زرین رود، سفیدرود و شفارود با استفاده از تور پره صید شد. نمونه ها پس از بیهوشی در محلول گل میخک و تثبیت در فرمالین 10 درصد خنثی برای ادامه مطالعه به آزمایشگاه ماهی شناسی دانشگاه صنعتی اصفهان منتقل شدند. جهت مطالعه تنوع شکل بدنی بر اساس روش ریخت سنجی هندسی، تعداد 13 نقطه لندمارک با استفاده از نرم افزار TpsDig2 بر روی تصاویر دوبعدی تهیه شده از سمت چپ نمونه ها، تعریف و رقومی گردید. داده های رقومی پس از آنالیز پروکراست (GPA)، برای بررسی تنوع شکل بدنی با استفاده از آنالیزهایی چند متغیره از قیبل تجزیه به مولفه های اصلی (PCA)، تحلیل همبستگی کانونی (CVA) و تحلیل خوشه ای مورد تحلیل قرار گرفتند و نیز الگوهای تغییر شکل هر جمعیت نسبت به شکل اجماع (Consensus) در شبکه تغییر شکل مصورسازی گردید. نتایج تفاوت معناداری بین جمعیت های مورد مطالعه را نشان داد که عمده تفاوت های شکل بدنی در جمعیت های مورد مطالعه مربوط به موقعیت دهان، ارتفاع بدن، موقعیت باله های سینه ای و مخرجی و پشتی می باشد. تغییرات مشاهده شده احتمالا در اثر سازگاری با زیستگاه ایجاد و باعث اشکال ریختی مختلف شده است.
  کلیدواژگان: لندمارک، ماهی شناسی، ریخت سنجی، آنالیز پروکراست
 • فعالیت حفاظت کبدی اسانس زیره سیاه (L. Carum carvi) بر مسمومیت القایی نانوذرات اکسید آهن در رت های نژاد ویستار
  ابوالفضل دادخواه*، فائزه فاطمی، محمدرضا محمدی ملایری، فاطمه ترابی، مصطفی سربازی، سالومه دینی صفحات 206-217
  بررسی توان محافظت کبدی اسانس زیره سیاه در برابر آسیب کبدی القا شده توسط نانوذرات اکسید آهن در رت های نژاد ویستار طراحی شده است. در این مطالعه تجربی از 20 سر رت نژاد ویستار استفاده شد که به طور تصادفی به چهار گروه تقسیم شدند. گروه شاهد؛ محلول DMSO، گروه تیمار نشده؛ نانو ذرات اکسید آهن (Fe2O3)، گروه پیش درمانی؛ نانوذرات اکسید آهن به همراه اسانس زیره سیاه در دو دز متفاوت 100 و 200 میلی گرم بر کیلوگرم وزن بدن (E.O100 و E.O200) دریافت کردند. 72 ساعت پس از تزریق، بافت کبد و خون رت ها جدا گردید. آسیب های کبدی توسط شاخص های بیوشیمیایی همچون گلوتاتیون (GSH)، پراکسیداسیون لیپیدها (LP) و میزان آنتی اکسیدان کل پلاسما توسط تست FRAP و همچنین فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدان سوپراکسید دیسموتاز و کاتالاز (SOD و CAT اندازه گیری شدند. بررسی های آسیب شناسی نیز جهت ارزیابی درجات مختلف آسیب کبد انجام شد. تزریق نانوذرات اکسید آهن، سطوح FRAP و GSH را به صورت معنی داری کاهش داده ولی میزان LP را به طور قابل توجهی افزایش داده است. در مقابل، پیش درمانی رت ها با اسانس زیره سیاه، سطوح تغییر یافته GSH و LP را به صورت معنی داری تا حد طبیعی بهبود داده است. همچنین نتایج پاتولوژی، کاهش میزان نکروز سلول های کبدی را نشان داده است. اسانس زیره سیاه، کبد را در برابر آسیب اکسیداتیو القاء شده توسط نانوذرات اکسید آهن محافظت می نماید و این تاثیر محافظتی با خواص آنتی اکسیدانی اسانس ارتباط دارد.
  کلیدواژگان: زیره سیاه، نانوذرات اکسید آهن، مسمومیت کبدی، محافظت کبدی، رت
 • بررسی آناتومی اسکلت اندام حرکتی قدامی و خلفی لاکپشت برکه ای خزر، Mauremys caspica (Gmelin, 1774) (Reptilia: Geomydidae) توسط توموگرافی کامپیوتری (سی تی اسکن): اطلس اندام حرکتی قدامی و خلفی لاک-پشت برکه ای خزری
  محمد سعید احراری خوافی، نوشین نجفی تیره، بنفشه زینلی رفسنجانی*، معصومه ناظری، امین ابوالحسنی فروغی صفحات 218-231
  آگاهی از آناتومی طبیعی بدن گونه های مختلف جانوران برای تشخیص موارد غیر طبیعی و بیماری ها الزامی است. به صورت سنتی اطلاعات آناتومی بر علوم و فنون تشریح تکیه دارد، اما امروزه این روش های سنتی تا حد زیادی توسط روش های جدیدی که در حیوانات زنده سریع، دقیق و غیر تهاجمی هستند مانند توموگرافی کامپیوتری (سی تی اسکن) و تصویربرداری تشدید مغناطیسی (ام آر آی) جایگزین شده اند. در مطالعه ی حاضر ساختارهای طبیعی استخوانی اندام حرکتی قدامی و خلفی لاک پشت برکه ای خرز توسط سی تی اسکن مورد تصویر برداری قرار گرفته است. به این منظور تعداد پنج عدد لاک پشت برکه ای خزر بالغ تهیه شد و توسط یک دستگاه سی تی اسکن 16 برش مورد بررسی قرار گرفت. لاک پشت ها توسط کتامین 10 درصد با دوز 25 میلی گرم/کیلوگرم و دیازپام با دوز 1 میلی گرم/کیلوگرم وزن بدن به روش عضلانی بیهوش شدند. لاک پشت ها به صورت پشتی-شکمی حالت گماری شدند و تصاویر مقاطع عرضی به دست آمد. ساختار آناتومیک اندام حرکتی قدامی و خلفی این گونه لاک پشت شامل کمربند شانه ای، بازو، ساعد، دست لگن، ران، ساق و کف پا و انگشتانو انگشتان به تفصیل شرح داده شده است.
  کلیدواژگان: لاکپشت برکه ای خزر، آناتومی، تصویربرداری، سی تی اسکن
 • اثر مهاری فراکسیون موثر گیاه کنگر (Gundelia tournefortii L) و تعدادی از داروهای ضددیابتی بر فعالیت آنزیم آلدوز ردوکتاز لنز چشم: یک مطالعه مقایسه ای
  سیف الله بهرامی کیا*، زینب عصاره صفحات 232-245
  دیابت شیرین در بسیاری از کشورها در سنین 70-20 سالگی علت اصلی کوری، قطع عضو و نارسایی مزمن کلیه محسوب می شود. افزایش سطح گلوکز خون و ورود آن به مسیر پلی ال یکی از عوامل دخیل در پاتوژنز عوارض مزمن دیابت است. از آنجایی که آنزیم کلیدی در این مسیر آلدوز ردوکتاز می باشد استفاده از ترکیبات گیاهی یا شیمیایی که فعالیت این آنزیم را کاهش دهند، میتواند به عنوان یک راه درمانی برای جلوگیری از بروز این عوارض مورد استفاده قرار گیرد. در این مطالعه اثر عصاره تام و فراکسیون موثر گیاه کنگر (Gundelai tourneforti) و هم چنین تعدادی از داروهای ضد دیابتی بر روی فعالیت آنزیم آلدوز ردوکتاز مورد بررسی قرار گرفت. برای این منظور، ابتدا محتوای فنول و فلاوونویید و فعالیت آنتی اکسیدانی عصاره تام و فراکسیون های مختلف گیاه تعیین شد. در ادامه لنز چشم گاو استخراج و آنزیم آلدوز ردوکتاز از طریق روش Hayman-Kinoshita جداسازی شد و اثر مهاری ترکیبات مورد نظر روی فعالیت آنزیم مورد بررسی قرار گرفت. دنتایج به دست آمده نشان داد که فراکسیون اتیل استاتی دارای بیشترین مقدار ترکیبات فنول و فلاونوئیدی و بالاترین قدرت جمع کنندگی رادیکال های آزاد می باشد. هم چنین، این فراکسیون دارای بالاترین اثرات مهاری روی فعالیت آنزیم آلدوز ردوکتاز با IC50= 0.019 mg/ml می باشد. این فراکسیون با گلیسرآلدهید مهار غیررقابتی و با NADPH مهار رقابتی داشت. مطالعه حاضر روی داروهای ضددیابتی نشان داد که این داروها تاثیر زیادی بر مهار آنزیم ندارند و احتمالا روی مکانیسم های دیگر درگیر در بیماری دیابت موثر هستند.
  کلیدواژگان: مسیر پلی ال، آلدوز ردوکتاز، عوارض مزمن دیابت، کنگر، فراکسیون اتیل استاتی
 • بررسی تنوع ژنتیکی ماهی صبیتی (Acanthopagrus curvier) در سواحل ایرانی خلیج فارس و دریای عمان با استفاده از روش میکروستلایت
  سید احمد قاسمی* صفحات 246-258
  ماهی صبیتی بومی خلیج فارس بوده و یک گونه ارزشمند از نظر اقتصادی و آبزی پروری می باشد. در این تحقیق از7 جایگاه میکروستلایتی برای بررسی ساختار جمعیتی ماهی صبیتی استفاده گردید. 170 نمونه ماهی صبیتی از 4 منطقه در خلیج فارس و یک منطقه در دریای عمان مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج نشان داد که تعداد الل ها واقعی و موثر بسیار پایین می باشد اما هتروزیگوسیتی مشاهده شده و هتروزیگوسیتی مورد انتظار در حد متوسط بود. انحراف از تعادل هاردی واینبرگ در اکثر لوکوس ها بدلیل استفاده از جایگاه های غیر اختصاصی گونه مشاهد شد. نتایج آماره واریانس مولکولی، شاخص Rst مشخص کرد که 87 درصد از اختلاف ژنتیکی بین افراد و 11 درصد از اختلاف بین جمعیت های بود. جمعیت بوشهر، گناوه و دیر اختلاف معنی داری با یکدیگر نداشتند اما با سایر جمعیت های دارای اختلاف هستند. جمعیت منطقه بندرعباس از جمعیت های مناطق خلیج فارس متمایز بود با این وجود جریان ژنی بالایی بین جمعیت های مختلف جغرافیایی وجود دارد. آنالیز مانتل اختلاف معنی داری را بین جمعیت های جغرافیایی نشان می دهد. آنالیز پیوند همجواری، بوشهر، دیر و گناوه را در یک خوشه و جمعیت بندرعباس را دریک کلاستر جداگانه قرار دارد. بطور کلی می توان گفت جمعیت بندرعباس از جمعیت های خلیج فارس متمایز می باشد.
  کلیدواژگان: ماهی صبیتی، ژنتیک جمعیت، تنوع ژنتیکی، میکروستلایت، Sparidentex hasta
 • آنالیز ژنتیکی میزان تولید شیر و چربی شیر در دوره های مختلف شیردهی گاوهای هلشتاین ایران با استفاده از مدل های مناسب
  عاطفه پیراسته*، مسعود اسدی فوزی، علی اسماعیلی کشکوییه صفحات 259-271
  در این تحقیق به منظور تعیین ساختار مناسب کو (واریانس) ژنتیکی دو صفت میزان تولید شیر و چربی شیر در پنج دوره شیردهی گاوهای هلشتاین ایران از رکورد 53138 راس دام از 1510 پدر و 48350 مادر استفاده شد. این داده ها طی دو سال 1385-1384 توسط مرکز اصلاح نژاد دام کشور از 436 گله در استان های مختلف جمع آوری شده بود. رکورد های تولید شیر در دوره های 1 تا 5 به ترتیب برابر بود با 50578، 35970، 24337، 15445 و 8012 کیلو گرم و رکورد های مربوط به چربی شیر در دوره های 1 تا 5 به ترتیب برابر با 19463، 17935، 14451،10729 و 6322 کیلو گرم بود. برای تعیین بهترین مدل آنالیز ژنتیکی این دو صفت در دوره های مختلف شیردهی از مدل های چند متغیره معین، نامعین و همچنین مدل تکرارپذیری استفاده شد. در تحقیق حاضر به منظور بررسی اهمیت اثرات ثابت و تصادفی از مدل یک متغیره استفاده شد. در این مدل اثرات عوامل ثابت شامل سال تولد، ماه تولد، ماه زایش، دفعات دوشش، استان و اثر گله-سال-فصل زایش بر صفات تولید شیر و چربی شیر معنی دار بودند. واژه های کلیدی: تولید شیر، چربی شیر، گاوهای هلشتاین ایران، آنالیز ژنتیکی، مدل های چند متغیره
  کلیدواژگان: تولیدشیر، چربی شیر، گاوهای هلشتاین ایران، آنالیز ژنتیکی، مدل های چند متغیره
 • تغییرات فصلی مقادیر گلیسرول در ناجورپایان
  امیدوار فرهادیان*، شهناز محسنی عسگرانی، جواد کرامت صفحات 272-285
  در این مطالعه، مقادیر ترهالوز و گلیسرول دو گونه Gammarus pseudosyriacus و Gammarus bakhteyaricus از منطقه خرسونک و کلیچه در طی فصول مختلف یک دوره یکساله مورد بررسی قرار گرفت. نمونه ها پس از خشک شدن عصاره گیری و محلول نهایی به دستگاه HPLC تزریق شد. میزان گلیسرول G. pseudosyriacus در فصل بهار، تابستان، پاییز و زمستان به ترتیب برابر با 69/91، 72/3، 29، 28/24 میکروگرم بر میلی گرم وزن مرطوب و برای G. bakhteyaricus به ترتیب برابر با 86/28، 57/9، 81/40، 81/2 میکروگرم بر میلی گرم وزن مرطوب بوده است. افزایش قندهای الکلی با وزن مولکولی کم ارتباط تنگاتنگی با دیاپوز و آنهیدروبیوزیز دارد و در اوایل پاییز با شروع فرایند آنهیدروبیوزیز موجود شروع به افزایش این ترکیبات محافظت کننده می کند و در اواخر پاییز این ترکیبات به حداکثر میزان خود می رسد. مصرف این ترکیبات در زمستان به عنوان ضد یخ سبب به حداقل رسیدن میزان آن ها در زمستان می شود. چنین به نظر می رسد که گونه G. pseudosyriacus با شروع فرایند آنهیدروبیوزیز در اواسط بهار میزان این ترکیبات را افزایش داده تا در تابستان در مواجهه با شوک دمایی و خشکی احتمالی قادر به بقا باشد. در تابستان با مصرف این ترکیبات مقدار آن ها به حداقل می رسد. علت وقوع این پیک ها را می توان به عوامل مختلفی از قبیل نوسانات تدریجی دمای آب نسبت داد دلیل دیگر نرخ مصرف گلیسرول این دو گونه ناجورپای بررسی شده در فصول مختلف است . این مطالعه نشان داد اندازه گیری ترکیبات بیوشیمیایی بخصوص گلیسرول ناجورپایان ابزار مناسبی برای سنجش استرسهای زیست محیطی محیط های آبی میباشد.
  کلیدواژگان: G. pseudosyriacus، گاماروس، گلیسرول، تغییرات فصلی
 • اثر منفرد و ترکیبی برخی پروبیوتیک ها بر ایمنی موکوسی کپور معمولی (Cyprinus carpio)
  هاجر معصومی، آریا وزیرزاده* صفحات 286-298

  امروزه استفاده از محرک های ایمنی طبیعی برای افزایش پاسخ ایمنی در ماهی جهت مقابله با بیماری ها افزایش یافته است، پروبیوتیک ها به عنوان میکروب هایی که به میزبان سود می رسانند شناخته شده اند و یک جایگزین مناسب برای مواد شیمیایی و آنتی بیوتیک ها در پرورش ماهی هستند. در این پژوهش اثر باکتری پدیکوکوس اسیدی لاکتیسی (Pediococcus asidilactici) و مخمر ساکارومایسیس (Saccharomyces cerevisiae) بر تغییرات میزان ایمونوگلوبولین کل، پروتئین کل، آلبومین و گلوبولین، 112 قطعه ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio) با میانگین وزن 10 ±30 گرم به مدت 42 روز مورد بررسی قرار گرفت. پس از دو هفته سازگاری ماهیان به 4 گروه با دو تکرار تقسیم شدند. گروه اول با باکتری پدیکوکوس اسیدی لاکتیسی با غلظت CFU/g 107 در هر گرم پودر باکتری، گروه دوم با مخمر ساکارومایسیس با غلظت CFU/g 107 در هر گرم پودر مخمر، گروه سوم ترکیب باکتری پدیکوکوس اسیدی لاکتیسی و مخمر ساکارومایسیس با غلظت CFU/g 107 و گروه چهارم به عنوان گروه شاهد در نظر گرفته شد. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که استفاده از مکمل های مذکور باعث افزایش پارامترهای ایمونوگلوبولین کل، پروتئین کل، آلبومین و گلوبولین در موکوس ماهی کپور معمولی می شود اما این تغییرات در مقایسه با گروه شاهد بر اساس آزمون دانکن معنی دار نبود (P≥0/05).

  کلیدواژگان: پروبیوتیک، ایمنی، موکوس، کپور معمولی
|
 • Comparison of Transcaucasian Chub (Squalius turcicus De Filippi, 1865) popualtions in south-western Caspian Sea basin using geometric morphometric method
  Atta Mouludi Saleh, Yazdan Keivany * Pages 197-205
  For geometric morphometric comparison of chub, Squalius turcicus,, in Ghezel-Ozan, Kasma, Palangabrud, Talvar, Tonekabon, Chalakrud, Divandareh, Zalkie, Zarinrud, Sefiedrud and Shafarud and Noor rivers of south-western Caspian Sea basin, 243 specimens were captured by a seine nets. After anesthetizing in 1% clove oil solution and fixing in 10% neutralzed formalin, specimens were transferred to the Isfahan University of Technology Ichthyology Museum (IUT-IM) for further studies. To study the variation of body shape based on geometric morphometric methods, 13 landmarks were defined on the two-dimensional images taken from the left side of samples using the TpsDig2 software. After Procrustes analysis (GPA), digitized data were analyzed using multivariate analyses such as principal component analysis (PCA), canonical correlation analysis (CVA) and cluster analysis, also, network deformation changing configuration patterns of population compared to form of the consensus by visualization. Results showed significant differences between the populations studied. The major differences in body shape of the studied populations were related to the head and body depth, and position of the pectoral, anal and dorsal fins. The observed changes are due to adaptation to the habitat, which has been influenced by different habitat conditions and has shown different body shapes.
  Keywords: Landmark, Ichthyology, Morphometric, Procrustes analysis
 • The hepatoprotective activity of caraway essential oil (Carum carvi L.) against iron oxide nanoparticles induced toxicity in Wistar rats
  Abolfazl Dadkhah *, Faezeh Fatemi, Mohammad Reza Mohammadi Malayeri, Fatemeh Torabi, Mostafa Sarbazi, Salome Dini Pages 206-217
  The current study was designed to evaluate the potential of chemopreventive activity of Carum carvi L. essential oil against the liver injuries induced by iron oxide nanoparticles in Wistar rats. In this study, twenty Wistar rats were randomly divided into four groups. Control group was received only DMSO soluble; non-treated group was received iron nanoparticles (Fe2O3), pretreatment group was received iron nanoparticles (Fe2O3) plus caraway essential oil in two different doses 100 and 200 mg/kg b.w (E.O100 and E.O200). 72 hours after injection, the liver and blood tissues of rats were separated. Liver injuries were determined by biochemical parameters such as glutation (GSH), lipid peroxidation (LP), total antioxidant capacity (FRAP) and also antioxidant enzymes superoxide dismutase (SOD) and catalase (CAT). Histopathology analysis also assessed the different degrees of liver damage. The injection of iron oxide nanoparticles significantly reduced FRAP and GSH levels, but considerably increased LP level. In contrast, pretreatment rats with caraway essential oil improved the levels of GSH and LP significantly to normal levels. Pathological consequences also represented a decrease in the liver necrosis. The caraway essential oil protected the liver against oxidative damages induced by iron nanoparticles, and the liverprotection effect associated with the antioxidant activities of the essential oil.
  Keywords: Carum carvi, Iron oxide nanoparticles, Hepatotoxicity, Hepatoprotective activity
 • Assessment of the front and posterior limbs of Caspian Pond Turtle, Mauremys caspica (Gmelin, 1774) (Reptilia: Geomydidae) using computed tomography (CT-scan): Atlas of the front limbs of Caspian Pond Turtle
  Pages 218-231
  Knowledge of the normal anatomy of various animal species is mandatory for the detection of abnormalities and diseases. Traditionally, the anatomy information obtained by autopsy, but now these information can be largely provided by new, fast, accurate and non-invasive techniques in live animals. Computed tomography (CT) and magnetic resonance imaging (MRI) are two common examples of these techniques. In this study, normal bone structure of the anterior and posterior limbs of Caspian Pond Turtle was assedssed by CT scan imaging. Five adult sepcimens of Caspian Pond Turtle were included in this study and their anatomy were assessed using a 16-slice CT scans. Turtles were anesthetized by Ketamine 10% at a dose of 25 mg/kg and diazepam at a dose of 1 mg/kg body weight. Turtles were positioned and cross sectional images provided. The anatomical structure of the anterior and posterior limb of the Caspian Pond Turtle, including shoulder girdle, arm, forearm, hand, pelvic, femure, legs and fingers is explained.
  Keywords: Caspian Pond Turtle, anatomy, imaging, CT scan
 • Inhibitory effect of the effective fraction of Gundelia tournefortii L and several anti-diabetic drugs on the aldose reductase activity isolated from cow lens eye: a comparative study
  Seifollah Bahramikia *, Zeynab Asareh Pages 232-245
  Diabetes mellitus in many countries among adults aged 20–70 is the main cause of blindness, amputation and chronic renal failure. Increasing blood glucose and entering glucose into the polyol pathway, is one of the factors involved in the pathogenesis of chronic diabetes complications. Since the key enzyme in this pathway is aldose reductase, the use of plant or chemical compounds that reduce the activity of this enzyme can be used as a therapeutic strategy to prevent the onset of chronic complications of diabetes. In this study, the effect of Gundela tournefortii crude extract and its different fractions in Lorestan province and also several anti-diabetes drugs on inhibition of Aldose reductase enzyme were investigated. For this purpose, firstly, the phenolic and flavonoid content and antioxidant activity of crude extract and various fractions were determined. In the next step, the cow lenses were extracted, the aldose reductase enzyme was isolated by Hayman-Kinoshita method and the inhibitory effect of the compounds on the activity of the enzyme was determined. The results showed that the ethyl acetate fraction has the highest amount of phenol and flavonoid compounds and the highest capacity for the DPPH radical scavenging. Also, this fraction has the highest inhibitory effect on aldose reductase enzyme activity with IC50 = 0.019 mg/ml. This fraction had uncompetitive inhibition with D-glyceraldehyde, but it showed competitive inhibition to NADPH. Anti-diabetic drugs have been shown do not significantly affect the inhibition of the enzyme and are likely to affect other mechanisms of diabetes.
  Keywords: polyol pathway, aldose reductase, chronic diabetes complications, Gundela tournefortii, ethyl acetate fraction
 • Genetic diversity Investigation of Silver Seabream Acanthopagrus Cuvieri (Day,1878) in Persian gulf and Oman sea using Microsatellite marker
  Pages 246-258
  In this study eight microsatellite DNA loci were used to examine the population genetic structure of Acanthopagrus curvieri, .170 individuals from four sites in Persian Gulf an on Site in Oman Sea were analyzed. The results Showed that number of Na and Ne in locus were very low. But observed heterozygosity, expected heterozygosity and gene diversity of were median. The results of analysis of molecular variance pairwise RST values indicate that, hat 87.54% of the genetic variation contained within populations and 13.46% occurred among populations. The Boushhr and Genaveh and Dayer populations were not significantly different from each other, but significant different from the other population, and khormosa and genaveh samples were also not significantly different from each other, but significantly different from all other samples. The samples were collected form Bandrabbas site was significant different from all other samples in Persian Gulf. The gene flow were estimated (Nm) indicted that existence of high gene flow among populations from 0.994 to 11.114. Neighbour-joining analysis clustered the bandarabas samples far from the others while population collections from Persian Gulf were clustered in one clade. In summery bandarabas population were distinct population from Persian Gulf population.
  Keywords: Sobiti, Population Genetic, Genetic diversity, microsatellite, Sparidentex hasta
 • Genetic analyses of milk and fat yields measured at different lactation of Iranian Holstein cows using appropriate models
  Atefeh Pirasteh *, Masoud Asadi Fozi, Ali Esmaili Kashkoeye Pages 259-271
  In this study, to determine the appropriate genetic co (variance) structure across ages of milk production and fat milk in the Iranian Holstein cows during five lactation using 53138 records originated from 1510 sires and 4835 dams. This data were collected by Iranian Animal Breeding Center from 436 herds. This cattle were born in two years: 2005 and 2006 in country varies provinces. The milk production records in the first to fifth lactation respectively were 50578, 35970, 24337, 15445 and 8012. The fat milk records were 19463, 17935, 14451, 10729 and 6322 respectively. To determine the best model for genetic analysis, univariate, bivariate and multivariate models was used. The fixed effect including birth year, birth month, calving year, age, number of milking, state and herd-calving year-season and animal effects as the only random effect was considered. The result of multivariate models was examined by BIC method. A model that attributes the milk production and fat milk in to 3 different groups including 1sth lactation, 2nd lactation, 3rd, 4th and 5th lactation was the best model for the genetic analysis of both traits in Iranian Holstein cows. With this model, heritability for milk production in five lactation, respectively, 0.21, 0.15, 0.12, 0.11 and 0.11 and for fat milk respectively, 0.15, 0.12, 0.11, 0.09 and 0.09 were evaluated.
  Keywords: Milk yield, Milk fat, Holstein cow, Genetic analysis, Multivariate model
 • Seasonal Change of Gelycerol Contents in Amphipoda
  Pages 272-285
  In this research, the content of glycerol were investigated in two amphypod species of Gammarus pseudosyriacus and Gammarus bakhteyaricus from Khersonak and kalicheh during different seasons for one-year. The species were collected seasonally from the beginning of autumn 2015 to summer 2016 from the sampeling stations. The samples were dried, extracted and then injected into high performance liquid chromatography (HPLC) for determination of trehalose and glycerol content. The glycerol contents showed significant difference (P<0.05) among different seasons. In spring and autumn while had significant difference in other seasons. In summer these components were in lower amount. The reason could be attributed to various environment parameters. Such as gradual fluccuations in water/air temperature. Another reason may be assocated with rate of glycerol consumption in these two examined amphypods. In winter, the storaged glycerol was used for prevention from freezing while in the autumn. The glycerol was consumed follow by lowest amounts n cold/winter season. This study showed that the amphypods are suitable organisms for monitoring of aquatic environments by measuring of biochemical components, especially glycerol.
  Keywords: G. pseudosyriacus, Gammarus, Glycerol, seasonal changes
 • Singular versus Combined Effect of Some Probiotics on the Mucusal Immunity of Common Carp (Cyprinus carpio)
  hajar masoomi, Arya Vazirzadeh* Pages 286-298

  Nowadays, the use of natural immunostimulants has been increased for the enhancing immune response in fish to cope with diseases. Probiotics are known as the microbes that are beneficial to the host and are used as an alternative to chemicals and antibiotics in fish farming. The effects of Pediococcus acidilactici and Saccharomyces cerevisiae on total immunoglobulin, total protein, albumin and globulin were studied for 42 days in common carp (Cyprinus carpio) with an average weight of 30 ± 10 g. Fish were divided into 4 groups with two replicates after two weeks of adaptation. The first group was fed on diet supplemented with Pediococcus asidilactici bacteria at concentration of 107 CFU/g, the second group received Saccharomyces cerevisiae at concentration of 107 CFU/g, the third group fed on diet supplemented with combination of Pediococcus asidilactici and yeast Saccharomyces cerevisiae at a concentration of 107 CFU/g, and the fourth group was considered as a control group. The results of this study showed that the use of supplements increased the total immunoglobulin parameters, total protein, albumin and globulin in the mucus of common carp, but these changes were not statistically significant compared to the control group, according to Duncan test (P≥0/05

  Keywords: Probiotic, Immunity, Mucusal, Common carp