فهرست مطالب

مهندسی برق - سال پنجاهم شماره 1 (پیاپی 91، بهار 1399)
 • سال پنجاهم شماره 1 (پیاپی 91، بهار 1399)
 • تاریخ انتشار: 1399/04/14
 • تعداد عناوین: 40
|
 • رسول اصغری، بابک مظفری*، تورج امرایی صفحات 1-8
  کارایی محرک ها در یک سیستم تاخیر زمانی ممکن است به دلیل تحلیل پایداری محافظه کارانه محدود شود؛ یا این که نتایج به دست آمده از روش های بهینه سازی که در پایدارسازی سیستم کنترلی مورد استفاده قرار میگیرند نسبت به وجود تاخیرهای تصادفی غیر قابل اطمینان شود. زمانیکه در حلقه فیدبک یک سیستم کنترل میرایی نوسان توان، (POD)، برای دریافت سیگنالهای راه دور از شبکه های مخابراتی استفاده شود، طبیعتا یک سیستم کنترل میرایی نوسان توان همراه با تاخیرهای تصادفی (POD-RD) شکل می گیرد. در این مقاله، یک روش جدید طراحی برای بهبود عملکرد سیستم کنترل POD-RD برمبنای روش برنامه ریزی تاخیردار سیگنال کنترلی پیشنهاد شده است. این روش در دو گام پیاده سازی می شود. در گام اول با بهینه سازی حریم طیفی و با فرض مقدار میانگین برای تاخیرهای مخابراتی، مقدار اولیه تاخیر اعمالی به سیگنال کنترلی و نیز مقدار اولیه پارامترهای کنترل کننده تعیین می شوند. در گام بعد برای درنظرگرفتن اثر تصادفی تاخیرهای مخابراتی، در یک روند تکراری مقدار بهینه تاخیر در سیگنال کنترلی و نیز پارامترهای بهینه کنترل کننده تعیین می شوند. در این بهینه سازی هدف حداقل کردن مقدار حریم طیفی و گشتاور مرتبه دوم حول آن تعریف شده است. امکان سنجی روش پیشنهادی با شبیه سازی و آزمایش بر روی سیستم آزمون چهار ماشینه ارزیابی شده است. نتایج حاکی از آن است که روش مذکور می تواند عملکرد مقاومی را در سیستم قدرت مورد مطالعه بوجود آورد.
  کلیدواژگان: برنامه ریزی تاخیر، میراساز نوسان توان، تاخیرهای تصادفی، حریم طیفی
 • آزاده بارو، زهرا رحمانی چراتی*، سارا میناگر صفحات 9-17
  در این مقاله، برای یک دسته از سیستم های مرتبه دوم متغیر با زمان دارای پارامتر نامعلوم و اعوجاج، یک کنترل کننده مد لغزشی ترمینال پیوسته تطبیقی پیشنهاد می گردد. در روش پیشنهادی،  کنترل کننده از ترکیب کنترل مد لغزشی ترمینال پیوسته و کنترل تطبیقی تشکیل می گردد. اثبات همگرایی روش  پیشنهادی مبتنی بر یک تابع لیاپانوف پیوسته مشتق پذیر، همگن و اکید است و پارامتر نامعلوم سیستم به کمک یک قانون تطبیق تخمین زده می شود. همگرایی روش پیشنهادی به خطای صفر تنها با داشتن اطلاعات خروجی و مشتق اول آن به دست می آید، به علاوه در این روش اعوجاج جبران می گردد و سیگنال کنترل پیوسته ای ایجاد می شود که باعث کاهش چترینگ می گردد. نتایج شبیه سازی ها عملکرد مناسب روش را نشان می دهد.
  کلیدواژگان: پایداری لیاپانوف، کنترل تطبیقی، کنترل مد لغزشی ترمینال پیوسته، پارامتر نامعلوم
 • محسن بحرینی، جعفر زارعی* صفحات 19-29
  این مقاله با ارایه یک مدل جدید و جامع برای عیب های عملگر، به مسیله طراحی کنترل کننده تحمل پذیر عیب مقاوم برای سیستم های کنترل تحت شبکه در حضور پدیده های تاخیر تصادفی، عدم قطعیت های مدل و عیب های عملگر پرداخته است. به این منظور، سیستم کنترل تحت شبکه مورد بررسی، ابتدا به شکل مناسبی در چارچوب سیستم های پرش مارکوف زمان-گسسته با احتمالات انتقال به صورت پاره ای نامعین مدل شده است. سپس مسیله طراحی کنترل کننده فیدبک خروجی استاتیک وابسته به مد به عنوان یک مسیله بهینه سازی محدب و در قالب نامساوی های ماتریسی خطی مورد مطالعه قرار گرفته است. شایان ذکر است که کنترل کننده طراحی شده پایداری تصادفی سیستم را در حضور عدم قطعیت ها و عیب های عملگرها تضمین می کند. در نهایت ضمن تایید مباحث تیوری، کارایی و برتری روش مذکور، از طریق شبیه سازی های عددی نشان داده شده است.
  کلیدواژگان: سیستم های کنترل تحت شبکه، تاخیر تصادفی، سیستم های پرش مارکوف، کنترل تحمل پذیر عیب، کنترل مقاوم، نامساوی های ماتریسی خطی
 • سعید بناگذار، مصطفی یارقلی* صفحات 31-40
  در این مقاله یک تقویت کننده هدایت عملیاتی بهبودیافته دوطبقه قوق کم توان برپایه ساختار کسکود تاشده بازیابی طراحی شده است. تقویت کننده هدایت عملیاتی ارایه شده در ناحیه وارونگی ضعیف کار می کند. تقویت کننده پیشنهادی شامل ساختار بازیابی اصلاح شده، مسیر جبران سازی پیش خور و دو بار تاشدگی جریان ورودی است. استفاده از دو شاخه تاشده در مسیر تقویت سیگنال ورودی برای طبقه اول و مسیر جبران ساز پیش خور جدید با جریان بایاس کمتر در طبقه دوم در این تقویت کننده باعث افزایش بهره DC، فرکانس بهره واحد، نرخ چرخش و کاهش نویز ارجاع داده شده به ورودی شده است. شبیه سازی های انجام شده در تکنولوژی CMOS  µm0.18 نشان می دهد که این تقویت کننده ارایه شده قادر است با استفاده از یک منبع V 0.6 و توان مصرفی nW 195، بهره DC برابر با dB 101.4 و فرکانس بهره واحد برابر با kHz 117 را ایجاد نماید.
  کلیدواژگان: تقویت کننده هدایتی عملیاتی، کسکود تاشده، ناحیه وارونگی ضعیف، شاخه بازیابی جریانی، مسیر جبران سازی پیش خور
 • ایمان بهروان، سید حمید ظهیری*، سید محمد رضوی، روبرتو ترازارتی صفحات 41-62
  امروزه حجم بسیار زیادی از اطلاعات و داده ها از منابع مختلف نظیر گوشی های هوشمند، شبکه های اجتماعی، تکنولوژی های عکاسی و سایر منابع تولید می شود. بررسی و پردازش این حجم عظیم از اطلاعات چالش دهه های اخیر است که به آن کلان داده گفته می شود. یکی از روش های پرکاربرد استخراج اطلاعات، خوشه یابی است. خوشه یابی کلان داده ها چالش بزرگی است که توجه بسیاری از محققین را به خود جلب کرده است. در این پژوهش ابتدا یک روش خوشه یابی غیر خودکار (برای حالتی که تعداد خوشه ها از قبل مشخص است) و سپس یک روش خوشه یابی خودکار (قادر به یافتن تعداد خوشه ها) با استفاده از الگوریتم بهینه سازی گرگ خاکستری برای خوشه یابی کلان داده ها ارایه شده است. روش خوشه یابی خودکار یک روش دو مرحله ایست که در مرحله ی اول یک ساختار درخت گونه از الگوریتم مورد نظر برای یافتن تعداد خوشه ها اجرا می شود و در مرحله ی دوم الگوریتم اصلی فضا را برای یافتن موقعیت مراکز خوشه ها جست وجو می کند. عملکرد روش ارایه شده بر روی 13 مجموعه داده ی مصنوعی و 2 مجموعه کلان داده ی واقعی مربوط به مسیرهای طی شده  توسط خودروها در سطح شهر پیزا مورد ارزیابی قرار گرفته و نتایج آن بررسی شده است. نتایج به دست آمده نشان از دقت بالای این الگوریتم در خوشه یابی داده های بزرگ و حجیم دارد.
  کلیدواژگان: کلان داده، خوشه یابی خودکار، روش های هوش جمعی، الگوریتم بهینه سازی گرگ خاکستری
 • حمید بهزاد، محمدعلی صدرنیا*، احمد دارابی، امین رمضانی صفحات 63-74

  در این مقاله روشی نوین برای کنترل تحمل پذیر عیب در سیستم های با تعداد عملگر و سنسور زیاد، که در معرض عیوب ضرب شونده و جمع شونده قرار دارند،  ارایه شده است. ایده اصلی مقاله استفاده از یک واحد مصالحه کننده به همراه سنسور مجازی در خروجی سیستم است که وظیفه آن تشخیص سنسورهای دارای عیب و انتخاب خروجی مناسب برای استفاده توسط کنترل کننده می باشد. بدین منظور با به کارگیری روش مبتنی بر انرژی، عیوب ضرب شونده عملگر تخمین زده می شوند. سپس نتایج حاصل از تخمین به همراه رویت گر ورودی نامعلوم جهت تخمین عیوب جمع شونده و حالت های سیستم مورد استفاده قرار می گیرند. در نهایت با توزیع مناسب سیگنال های کنترلی، به جای تغییر ساختار کنترل کننده، اهداف کنترلی برآورده می شود. همچنین  موثربودن روش توسط یک مثال نشان داده شده است.

  کلیدواژگان: تخمین عیب، انرژی، کنترل تحمل پذیر عیب، عیب ضرب شونده، توزیع سیگنال کنترلی
 • جواد چقایی، علی جلالی، جلیل مظلوم* صفحات 75-85

  انتظارها از رادیوشناختی آن است که بتواند با پوشش بخش وسیعی از طیف فرکانسی با استفاده از حس گری طیفی و شناسایی کانال های موجود، ارتباطی فرصت طلبانه را برقرارسازد. در این مقاله با شروع در مسیر دریافت سیگنال، تقویت کننده کم نویز پهن باند تفاضلی و بدون سلفی پیشنهاد شده است که به جهت استفاده از ساختار اشتراک جریان مکمل و تکنیک افزایش دهنده  فعال و غیرفعال، منجربه افزایش بهره ولتاژ، کاهش توان مصرفی و نویز می شود. ازاین رو، تقویت کننده کم نویز پیشنهادی دارای پهنای باند  با  کم تر از ، بیش ترین بهره ولتاژ ، کم ترین عدد نویز  با مصرف فقط  از ولتاژ تغذیه  در فناوری  می باشد. همچنین شبیه سازی ها با استفاده از شبیه ساز Spectre RF انجام شده است.

  کلیدواژگان: رادیوشناختی، تقویت کننده کم نویز پهن باند، بدون سلف، افزایش دهنده فعال، افزایش دهنده غیرفعال، اشتراک جریان، مکمل، مصرف توان کم
 • مجتبی حیدری*، حسین خرمی کیا، میلاد صالحی صفحات 87-99
  در این مقاله یک مبدل DC-DC افزاینده غیرایزوله جدید براساس مبدل SEPIC ارایه می شود. مبدل پیشنهادی امکان کارکرد در بهره های ولتاژ بالا تحت دوره های کاری پایین سوییچ قدرت را دارا می باشد و این موضوع باعث کاهش ریپل جریان سلف ها، کاهش تلفات هدایت و همچنین کاهش استرس ولتاژ دو سر سوییچ های نیمه هادی می شود. از آن جایی که مبدل پیشنهادی براساس مبدل SEPIC است؛ مزایای ذاتی مبدل SEPIC ازجمله جریان ورودی پیوسته را که در سیستم های انرژی تجدیدپذیر حایز اهمیت است دارا می باشد. بهره ولتاژ مبدل پیشنهادی نسبت به مبدل های مرسوم بالاتر است و ساختار و سیستم کنترلی آن ساده می باشد. در این مقاله، تحلیل حالت ماندگار مبدل پیشنهادی در دو حالت کاری CCM و DCM ارایه می شود. نتایج آزمایشگاهی که برروی یک نمونه اولیه 150 وات انجام گرفته است صحت تحلیل های تیوری و همچنین عمل کرد مناسب مبدل پیشنهادی را تایید می کند.
  کلیدواژگان: مبدل DC-DC، مبدل SEPIC، مبدل با بهره ولتاژ بالا، مبدل غیرایزوله
 • حمیدرضا خدادادی *، عباس قائدی، محمدحسین حسن صفحات 101-111

  در این مقاله یک روش جهت شناسایی کور پارامترهای کدگذاری برای کدهای توربو ضربی ارایه می‎شود. گیرنده شنود کننده فقط می‎داند که رشته ‎بیت دریافتی با کدگذار باینری ضربی کد شده، درحالی‎که پارامترهای کدگذاری مجهول هستند. فرآیند شناسایی شامل دو قسمت اصلی است: شناسایی طول کد و بازسازی چندجمله‎ای‎ای مولد کد. در یکی از مراجع، روش شناسایی بر اساس تصمیم‎گیری سخت معرفی شده است. در این مقاله روش شناسایی در حالت تصمیم‎گیری نرم با مدولاسیون BPSK و کانال با نویز AWGN معرفی می‎شود. طول کد با بیشینه کردن تابع آنتروپی برای هر دو بعد، تخمین زده می‎شود. سپس ریشه‎های چندجمله‎ای‎ای مولد جستجو می‎شود تا چندجمله‎ای اولیه و چندجمله‎ای مولد بازسازی شود. در پایان، نتایج تحلیل و شبیه‎سازی بر اساس تصمیم‎گیری سخت و تصمیم‌گیری نرم ارایه می‌شود و نتایج شناسایی کور بر اساس دو روش با هم مقایسه می‎شوند. با استفاده از خروجی نرم کانال، بازدهی الگوریتم شناسایی بهبود می‎یابد و شبیه‎سازی‎ها بازدهی الگوریتم معرفی‌شده را نشان می‎دهند.

  کلیدواژگان: کدهای ضربی، شناسایی کور، کد برداری با تصمیم‎گیری نرم و سخت، آنتروپی پراکندگی اطلاعات ریشه ها
 • محمد خودی زاده نهاری، ناصر قدیری مدرس*، احمد براآنی دستجردی، جورگ آر سک صفحات 113-125

  امروزه فناوری وب معنایی و داده‌های پیوندی همچنین استنتاج‌ها، تصمیمات و برنامه‌ریزی‌های مبتنی بر آن‌ها از رشد روزافزونی برخوردار هستند. داده‌های پیوندی، به‌صورت متمرکز مدیریت نمی‌شوند بنابراین اطمینان از کیفیت آن‌ها یکی از موضوعات مهم است. این داده‌ها عمدتا توسط گروه‌های مختلف با روش‌ها و ابزارهای متفاوت تولید می‌شوند. درنتیجه تنوع کیفی چنین داده‌هایی بیشتر از داده‌های تحت کنترل سازمانی است. در این مقاله، ابتدا ابعاد مختلف کیفیت داده‌ها بخصوص داده‌های پیوندی موردبررسی قرار می‌گیرد. سپس یک چارچوب کاری برای ترکیب داده‌ها با لحاظ کردن کیفیت آن‌ها معرفی می‌شود. به‌طور طبیعی ارزش هر مجموعه اطلاعاتی وقتی با سایر اطلاعات مرتبط ترکیب می‌شود بیشتر خواهد شد ولی باید نقش داده‌های کم‌کیفیت را نیز در نظر گرفت. در ادامه روش‌هایی جدید در خصوص ارزیابی کیفیت داده‌ها معرفی می‌شود که ناسازگاری‌های ظاهری داده‌ها را مدیریت و نمره کیفی صحیح‌تری را استفاده می‌کند. برای محک زدن این روش‌ها، مجموعه داده‌های مکانی مرتبط شناسایی و یک معیار ارزیابی جدید با عنوان GLQM معرفی‌شده است که بر اساس سطح ریزدانگی داده‌ها، اقدام به ارزیابی کیفیت داده‌ها می‌نماید. درنهایت با استفاده از داده‌های پیوندی به‌دست‌آمده از چند منبع معروف شناسایی‌شده و اعمال پیش‌پردازش‌های لازم روی آن‌ها، آزمایش‌هایی در خصوص ارزیابی و ترکیب داده‌های پیوندی انجام‌شده است.

  کلیدواژگان: وب معنایی، داده های پیوندی، کیفیت داده ها، ترکیب داده ها، مدیریت تعارضات، ناسازگاری داده ای
 • سهیلا دولت آبادی، محسن صانعی* صفحات 127-136

  در این مقاله یک مبدل زمان به دیجیتال مبتنی بر ورنیر موازی با ساختار نوسان‌ساز حلقوی ارایه شده است. المان‌های تاخیر به‌صورت موازی در دو نوسان‌ساز حلقوی با فرکانس متفاوت قرار داده شده‌اند. تفاوت تاخیر طبقات مبدل زمان به دیجیتال به‌دلیل استفاده از المان‌های تاخیر موازی می‌تواند کمتر از تاخیر یک معکوس‌کننده باشد. در مبدل زمان به دیجیتال پیشنهادی با استفاده هم‌زمان از المان‌های تاخیر موازی و روش ورنیر می‌توان به قابلیت‌تفکیک بالایی دست یافت. برای کاهش توان مصرفی از روش مسدودکردن سیگنال استفاده شده است. در این روش زمانی که سیگنال پس‌فاز به سیگنال پیش‌فاز برسد، با مشخص‌شدن کد دیجیتال خروجی، سیگنال کنترلی فعال شده و نوسانات دو نوسان‌ساز حلقوی متوقف می‌گردد، درنتیجه باعث جلوگیری از اتلاف توان مصرفی می‌شود. نمونه 6 بیتی از مبدل زمان به دیجیتال پیشنهادی در تکنولوژی 65 نانومتر سیماس استاندارد شبیه‌سازی شده و قابلیت‌تفکیک ps1، در ولتاژ تغذیه V1، متوسط توان مصرفی uW382، مساحت تراشه um22269 و نرخ نمونه‌برداری Ms/s600 به‌دست‌آمده است.

  کلیدواژگان: قابلیت تفکیک، مبدل زمان به دیجیتال، کاهش توان ورنیر موازی، مسدودکردن سیگنال
 • رامین رجائی* صفحات 137-146

  با کاهش ابعاد ترانزیستورهای CMOS که به‌منظور دست‌یابی به کارایی بیشتر است، آسیب‌پذیری مدارهای منطقی دیجیتال در مقابل با خطاهای نرم ناشی از برخورد ذرات پرانرژی در حال افزایش است. فلیپ‌فلاپ‌ها یکی از عناصر مهم مدارهای منطقی ترکیبی بوده که در مقابل تک‌رویداد واژگونی (SEU) و تک‌رویداد چندگره واژگونی (SEMU) بسیار آسیب‌پذیر هستند. در این مقاله، یک مدار فلیپ‌فلاپ جدید مصون در برابر SEU و همچنین مقاوم در برابر SEMU، طراحی و ارزیابی شده است. در مقایسه با کارهای مشابه قبلی، مدار پیشنهادی علاوه بر آن‌که دارای هزینه‌های طراحی کمی است، دارای مصونیت در مقابل SEU و همچنین مقاومت بالا در مقابله با SEMU نیز می‌باشد. این مهم به کمک تحلیل مداری و همچنین شبیه‌سازی‌های صورت‌گرفته تحقیق و نشان داده شده است. بر اساس نتایج حاصل از این شبیه‌سازی‌ها، مدار فلیپ‌فلاپ پیشنهادی در مقایسه با مدار فلیپ‌فلاپ مشهور و پرکاربرد MS-DICE، 20% توان مصرفی و 31% تاخیر کمتری را پیشنهاد می‌دهد. در ادامه این مقاله، عملکرد مدار فلیپ‌فلاپ پیشنهادی در مقابل تغییرات فرآیند، ولتاژ و دما (PVT) نیز مورد بررسی قرار گرفته و نشان داده شده که این مدار در مقابل تغییرات PVT نیز عملکرد قابل‌اطمینانی از خود نشان می‌دهد.

  کلیدواژگان: فلیپ فلاپ، تک رویداد واژگونی (SEU)، خطای نرم، طراحی کم توان، فن آوری نانو
 • سمانه رضائی، جعفر طهمورث نژاد، وحید سلوک * صفحات 147-161

  هدف از تطبیق دامنه تصویری، یادگیری مدل‌های مقاوم برای داده‌های آزمایشی، با استفاده از انتقال دانش از داده‌های آموزشی است، درحالی‌که مجموعه‌های آموزشی و آزمایشی دارای توزیع‌های متفاوتی هستند. روش‌های موجود تلاش می‌کنند تا مسیله تغییر دامنه‌ها را با استفاده از تطبیق دامنه‌ها یا اعمال محدودیت‌های رتبه-پایین حل نمایند. در این مقاله، ما یک روش دو مرحله‌ای غیرنظارت شده با عنوان حداقل‌سازی خطای بازسازی تصاویر از طریق تطبیق توزیع و محدودیت رتبه-پایین پیشنهاد می‌دهیم که از هر دو روش تطبیق توزیع‌ها و محدودیت‌های رتبه-پایین برای فایق آمدن به اختلاف توزیع دامنه‌ها استفاده می‌کند. در مرحله اول، روش پیشنهادی ما داده‌های آموزشی و آزمایشی را به یک زیرفضای مشترک نگاشت می‌کند تا اختلاف توزیع حاشیه‌ای و شرطی دامنه‌ها حداقل شود. علاوه بر آن، EDA از خوشه‌بندی مستقل از دامنه برای تفکیک بین کلاس‌های مختلف بهره می‌برد. در مرحله دوم، برای حفظ ساختار داده در زیرفضای مشترک، EDA خطای بازسازی داده‌ها را با استفاده از محدودیت‌های رتبه-پایین و تنک حداقل می‌کند. به‌طورکلی، EDA مسیله اختلاف دامنه‌ها را با پیچیدگی زمانی درجه سه حل می‌کند. روش پیشنهاد شده بر روی تنوعی از پایگاه داده‌های شناخته شده بصری ارزیابی می‌شود و کارایی آن با دیگر روش‌های به‌روز تطبیق دامنه‌ها مقایسه می‌شود. میانگین دقت EDA بر روی 32 آزمایش 33/68% به‌دست‌آمده که نسبت به دیگر روش‌های به‌روز تطبیق دامنه، با بهبود 28/4% عملکرد بهتری دارد.

  کلیدواژگان: تطبیق دامنه تصویری، مسئله شیفت دامن، ه تطبیق توزیع، محدودیت رتبه-پایین، تطبیق دامنه
 • پریسا رفیعی، قاسم میرجلیلی*، محسن حیدریان صفحات 163-176

  کدگذاری شبکه، رویکردی موثر جهت بهبود عملکرد شبکه‌های بی‌سیم است. ازاین‌رو، نسل جدیدی از پروتکل‌های مسیریابی، تحت عنوان پروتکل‌های مسیریابی آگاه به کدگذاری شبکه، در فرآیند کشف مسیر خود، موقعیت‌های کدگذاری موجود را شناسایی نموده و سعی در استقرار مسیرهایی با موقعیت‌های کدگذاری مناسب می نمایند. بسیاری از پژوهش‌های انجام‌شده در این نوع مسیریابی، تنها سعی بر حداکثر نمودن تعداد موقعیت‌های کدگذاری در مسیر ارسال داده دارند. این در حالی است که افزایش موقعیت‌های کدگذاری به تنهایی، ممکن است بهینگی و گذردهی مسیرهای شبکه را کاهش دهد زیرا گاهی اوقات با در نظر گرفتن عامل موقعیت‌های کدگذاری به تنهایی و عدم توجه به کیفیت پیوندهای مسیر، کیفیت مسیرهای کشف‌شده کمتر می‌شود. در این مقاله، به‌منظور برطرف نمودن نقاط ضعف پژوهش‌های مرتبط انجام‌شده، یک پروتکل جدید مسیریابی آگاه به کدگذاری بر اساس منطق فازی  ارایه شده است. به‌نحوی‌که تاخیر پیوندهای هر مسیر در کنار وضعیت گره‌های هر مسیر، با به کارگیری منطق فازی ارزیابی می شوند و ارزش کلی مسیرهای مختلف، مشخص می شود. درنهایت مسیرهایی که از نظر کیفیت پیوندها و گره‌های مسیر، دارای وضعیت بهتری هستند برای ارسال داده ها انتخاب می شوند. نتایج شبیه‌سازی نشان می‌دهد که پروتکل پیشنهادی، نسبت به روش های پیشین، عملکرد بهتری از نظر گذردهی، نسبت تحویل بسته و تاخیر انتها به انتها دارد.

  کلیدواژگان: کدگذاری شبکه، مسیریابی آگاه به کدگذاری شبکه، منطق فازی، شبکه های توری بی سیم
 • سارا السادات زمانی دانالو، محسن افشارچیم، وحید سلوک* صفحات 177-194

  بات‌نتها یکی از محبوبترین انواع بدافزارها در میان مجرمان اینترنتی هستند، به‌طوریکه اخیرا پایه‌ی اصلی بیشتر جرایم سایبری بوده‌اند. اغلب روش‌های تشخیص بات‌نت موجود نمی‌توانند آنها را به‌صورت بلادرنگ و قبل از مشارکت در یک حمله سایبری، تشخیص دهند. در این مقاله یک سیستم تشخیص بات‌نت مبتنی‌بر مدل مخفی مارکوف ارایه می‌شود. این سیستم قادر به تشخیص بات‌نت در بازه‌های زمانی خیلی کوچک از جریان شبکه بدون نیاز به بررسی کل جریان است. همچنین این روش علاوه‌بر تشخیص بات‌نت در مراحل اولیه از چرخه حیات، مرحله فعالیت آن (کانال فرمان و کنترل یا حمله) را نیز در هر لحظه تعیین می‌کند. بات‌نت BlackEnergy یکی از خطرناک‌ترین انواع بات‌نتهای مبتنی‌بر HTTP است، که در این پژوهش ترافیک شبکه آن مورد تحلیل و بررسی قرار می‌گیرد. ویژگی‌های شاخص و الگوهای رفتاری این بات‌نت در مراحل مختلف چرخه حیاتش استخراج می‌شود. سپس مدل مخفی مارکوف پیشنهادی جهت تشخیص بات‌نت BlackEnergy براساس ویژگی‌ها و الگوهای رفتاری آن ارایه می‌شود. برای ارزیابی مدل ارایه‌شده، از مجموعه داده‌جامع و معتبری از ترافیک شبکه استفاده می‌شود که نشان می‌دهد روش پیشنهادی حتی در پنجره‌های زمانی خیلی کوچک، دقت تشخیص بالایی نسبت به بسیاری از روش‌های دیگر دارد.

  کلیدواژگان: تشخیص بات نت، مدل مخفی مارکوف، وقفه زمانی، جریان شبکه، مرحله فرمان و کنترل
 • امین سعادت، رحمت الله هوشمند*، مهدی تدین، آرش کیومرثی، مهدی ترابیان صفحات 195-205

  افزایش آلودگی‌های هارمونیکی یکی از دغدغه‌های موجود در سیستم‌های قدرت بوده که بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است. ازطرفی هزینه‌ی زیاد جبرانسازی، امکان جبران‌سازی در سرتاسر شبکه را از بین برده‌است. باتوجه‌به تجدید ساختار در سیستم‌های قدرت، این امکان به‌وجود آمده‌است که هزینه‌ی جبران‌سازی ازطریق مشترکین آلوده‌کننده تامین شود. در این مقاله، روشی جدید برای کنترل هارمونیک شبکه با استفاده از قیمت‌گذاری هارمونیکی ارایه شده‌است. مبنای قیمت‌گذاری در این روش، تعیین سهم هارمونیکی در ولتاژ نقطه‌ی اتصال مشترک می‌باشد. همچنین، اندیسی جدید به‌منظور تعیین سهم هارمونیکی مشترک (مصرف‌کننده) و شبکه بالادست در آلودگی هارمونیکی نقطه‌ی اتصال مشترک ارایه شده‌است. با استفاده از این اندیس، می‌توان برداشت صحیحی از سهم مشترک و شبکه در کلیه‌ی مرتبه‌های هارمونیکی غالب به دست آورد. نتایج شبیه‌سازی برروی شبکه استاندارد 14 باسه IEEE بیان‌گر کارآیی روش پیشنهادی برای قیمت‌گذاری برمبنای تعیین سهم عادلانه مشترک و شبکه می‌باشد. نتایج شبیه‌سازی نشان می‌دهد که با تعیین عادلانه سهم هارمونیکی، می‌توان مشترک را به کاهش و یا کنترل هارمونیک تشویق کرد. در غیراین‌صورت از جمع اعتبارات ناشی از جریمه‌ی مشترک، می‌توان فیلتر هارمونیکی در محل موردنظر نصب نمود و نسبت به کنترل هارمونیک اقدام نمود.

  کلیدواژگان: هارمونیک، تعیین سهم هارمونیکی، قیمت گذاری هارمونیکی، سیستم های قدرت تجدیدساختاریافته، بازار برق
 • محمد سلیمانی، سیروس طوفان * صفحات 207-215

  در این مقاله، مقایسه‌گر دینامیکی تک-فاز با اضافه‌نمودن یک لچ NMOS کمکی در گره خروجی و دو ترانزیستور NMOS کلاک‌دار در گره‌های داخلی آن بهبود داده شده است. این لچ و ترانزیستورهای NMOS کلاک‌دار، بدون افزایش اثر بارگذاری خازنی و نویز بازگشتی بر روی طبقات قبلی و بعدی مقایسه‌گر، موجب افزایش سرعت مقایسه‌گر شدند. مقایسه‌گر پیشنهادی با صرف توان تلفاتی دینامیکی تقریبا یکسان نسبت به مقایسه‌گر متداول دارای سرعت بالاتر است. برای نشان‌دادن بهبود ویژگی‌های مذکور، مقایسه‌گرهای پیشنهادی و متداول در نرخ نمونه‌برداری -GS/s2 در پروسه 0.18-μm CMOS آنالیز و شبیه‌سازی گردیدند. در این مورد، خروجی‌های مقایسه‌گر پیشنهادی نسبت به مقایسه‌گر متداول تقریبا 18 پیکوثانیه (9%) سریع‌تر تعیین شدند. همچنین برای مقایسه عملکرد مقایسه‌گرهای پیشنهادی و متداول در مبدل‌ها، دو مبدل فلش 4-بیتی با به‌کارگیری مقایسه‌گرهای پیشنهادی و متداول در بلوک زنجیره‌های مقایسه‌کننده‌شان در فرکانس نمونه‌برداری -GS/s2 طراحی و شبیه‌سازی شدند. نتایج شبیه‌سازی‌ها، ضرایب شایستگی مبدل‌ها (FOM) با مقایسه‌گرهای پیشنهادی و متداول را به‌ترتیب pJ/conv.step-61/0 و  pJ/conv.step-72/0 و تعداد بیت موثر خروجی (ENOB) مبدل‌ها را به‌ترتیب Bit-74/3 و Bit-45/3 نشان می‌دهند. علاوه‌بر آنآنآآ«، توان‌های تلفاتی آرایه مقایسه‌گرها در دو مبدل با مقایسه‌گرهای پیشنهادی و متداول به‌ترتیب –mW23/4 و –mW09/4 می‌باشند. همچنین تلفات توان دو مبدل، بدون توان‌های تلفاتی آرایه مقایسه‌گرهایشان به ترتیب mW-03/12 و mW-70/11 است.

  کلیدواژگان: مبدل فلش، مقایسه کننده دینامیکی تک-فاز، لچ NMOS، نویز بازگشتی
 • سعید سیدی، نیما جعفری نویمی پور * صفحات 217-229

  آتوماتای سلولی کوانتومی امروزه یکی از فناوری‌های مهم، دارای چگالی بالا، سرعت ‌بالا و انرژی مصرفی کم در طراحی مدارات در مقیاس نانو است. ارایه روشی برای آزمون توکار مدارات پیاده‌شده بر اساس آتوماتای سلولی کوانتومی که باعث افزایش قابلیت کنترل و افزایش مشاهده و آزمون‌پذیری مدارات گردد، بسیار حایز اهمیت است. مدار تمام جمع‌کننده به‌عنوان یکی از مدارات مهم و اساسی در سیستم های دیجیتال و آتوماتای سلولی کوانتومی سلولی است. لذا، پیاده‌سازی مدار تمام جمع‌کننده با ساختار آزمون توکار و قابلیت های مشاهده‌پذیری و کنترل‌پذیری اجزای میانی آن، موجب افزایش قابلیت اطمینان و افزایش آزمون‌پذیری سایر مدارات طراحی‌شده بر این اساس می‌گردد. در این راستا، در این مقاله یک ساختار جدید برای مدار تمام جمع‌کننده که دارای خاصیت مشاهده‌پذیری و آزمون‌پذیری با روش آزمون توکار است معرفی می گردد. در این روش تمامی ورودی‌های مدار تمام جمع‌کننده دارای قابلیت آزمون‌پذیری و کنترل‌پذیری می‌باشند و جهت افزایش آزمون‌پذیری گره‌های میانی مشاهده‌پذیر گردیده‌اند. این مدار نسبت به مدارات قبلی ازلحاظ تعداد سلول دارای سلول کمتر، سرعت بهتر و فضای مصرفی کم است. همچنین، صحت عملکرد مدار پیشنهادی توسط شبیه‌ساز معتبر QCADesigner مورد بررسی قرار گرفته و تایید گردیده است.

  کلیدواژگان: تمام جمع کننده، آتوماتای کوانتومی سلولی، آزمون پذیری، نانو فناوری، آزمون توکار
 • فریماه شرافتی، جعفر طهمورث نژاد* صفحات 231-242

  تطبیق دامنه می‌تواند دانش را از یک مجموعه آموزشی (دامنه منبع) به یک مجموعه آزمایشی (دامنه هدف) انتقال دهد تا بازدهی مدل یادگرفته‌شده از داده‌های آموزشی افزایش یابد. علاوه‌بر این، استفاده از کدگذاری تنک، مدل یادگرفته‌شده را بسیار مختصر نموده و کنترل آن را ساده می‌نماید. با این حال، اختلاف توزیع بین دامنه‌های منبع و هدف بازدهی مدل را کاهش می‌دهد. در این مقاله، ما یک مدل تطبیق دامنه بدون‌نظارت پیشنهاد می‌دهیم تا خطای پیش‌بینی مدل‌های طبقه‌بندی تصاویر را کاهش دهیم. از وزن‌دهی مجدد نمونه‌ها برای مدیریت داده‌های اضافه و اطلاعات بلااستفاده داده‌های منبع در نمایش جدید استفاده می‌شود. همچنین، اختلاف توزیع شرطی بین دامنه‌های منبع و هدف با استفاده از روی هم‌گذاری زیرفضاها کاهش داده می‌شود. روش پیشنهادی ما یک طبقه‌بند مستقل از دامنه تنک در زیرفضای به‌دست‌آمده می‌باشد که ساختار داده‌های ورودی را حفظ می‌کند. آزمایشات گسترده نشان می‌دهد که روش پیشنهادی ما بر روی پایگاه‌داده‌های واقعی در مقایسه با روش‌های به روز در حوزه یادگیری ماشین و تطبیق دامنه، 49/4% بهبود در صحت طبقه‌بندی دارد.

  کلیدواژگان: پردازش تصویر، تطبیق دامنه، کدگذاری تنک، اختلاف توزیع شرطی، تطبیق زیرفضا
 • پیمان شرفی، شهرام کریمی* صفحات 243-252

  نامتعادلی ولتاژ باعث کاهش کیفیت توان الکتریکی و بروز مشکلاتی در تجهیزات مشترکین و در بهره برداری از شبکه ها به ویژه شبکه های دارای منابع تولید پراکنده (DG) می شود. استفاده از منابع تولید پراکنده کنترل شونده توسط اینورتر در ریزشبکه ها، این امکان را به وجود آورده است تا نامتعادلی ولتاژ توسط واحدهای تولید پراکنده جبران شود. برای جبران سازی نامتعادلی ولتاژ، معمولا از دو حلقه کنترلی برای کنترل مولفه های مثبت و منفی در قاب چرخان dq استفاده می شود. با این وجود، حلقه های کنترلی توالی مثبت و منفی به طور کامل از یک دیگر مجزا نبوده و یک کوپل نوسانی بین آن ها وجود دارد. در این مقاله، استفاده از قاب مرجع سنکرون دوگانه مجزا برای حذف کوپل نوسانی و جبران سازی نامتعادلی ولتاژ پیشنهاد شده است. نتایج شبیه سازی نشان می دهد، با استفاده از روش کنترلی پیشنهادی، نامتعادلی ولتاژ در نقطه اتصال مشترک به طور موثری کاهش می یابد. همچنین، به دلیل مجزا شدن حلقه کنترلی توالی مثبت از حلقه کنترلی توالی منفی، عمل کرد واحد تولید پراکنده در تزریق توان به شبکه، تحت تاثیر سیستم کنترل نامتعادلی ولتاژ پیشنهادی قرار نمی گیرد.

  کلیدواژگان: جبران سازی نامتعادلی ولتاژ، ریزشبکه، قاب مرجع سنکرون دوگانه مجزا، کنترل افتی، کنترل کننده جریان
 • عرفان شهامت خواه، سید محمد طباطبایی* صفحات 253-267

  در این مقاله، اجماع گروهی مبتنی‌بر رهبر برای سیستم‌های چندعاملی مرتبه‌کسری زمان‌گسسته با تاخیر زمانی، بررسی شده‌است. در ابتدا، دو گروه در نظر گرفته شده‌اند. سپس، مساله، به‌تعداد دلخواهی گروه نیز تعمیم یافته‌است. عامل ها، انتگرال گیر های مرتبه‌کسری زمان‌گسسته با تاخیر در ورودی، فرض شده‌اند. ارتباط بین عامل ها با یک شبکه ارتباطی جهت دار با ساختار ثابت، توصیف شده‌است. مساله اجماع گروهی برای عامل های ذکرشده، به تحلیل پایداری مجانبی برای یک سیستم مرتبه‌کسری زمان‌گسسته با تاخیر ، منجر شده‌است. با توجه به این ایده، شرط لازم و کافی برای دستیابی به اجماع گروهی مبتنی‌بر رهبر،  بر حسب بهره‌های کنترلی عامل ها، استخراج شده‌است. همچنین مقدار بهینه بهره‌های کنترلی، برای کمینه‌کردن یک شاخص عملکرد خاص، محاسبه شده‌است. شبیه‌سازی های عددی، کارآیی روش پیشنهادی را نشان می‌دهند.

  کلیدواژگان: سیستم های چند عاملی، سیستم های مرتبه کسری زمان گسسته، اجماع مبتنی بر رهبر، اجماع گروهی، انتگرال گیر مرتبه کسری
 • الهه صاحبی همراه، سید جهانشاه کبودیان* صفحات 269-281

  موضوع بهبود کیفیت صدا امروزه به یکی از موضوعات مهم و اساسی روز تبدیل شده است. تضعیف نویز به‌نحوی‌که اختلالی در سیگنال اصلی به‌وجود نیاورد، یک چالش مهم برای بهبود صدا محسوب می‌شود. موضوع تحقیق  این مقاله  بررسی نویز موجود در سیگنال گفتار، حذف و یا کاهش آن از سیگنال گفتارنویزی است . در این مقاله یک روش دومرحله‌ای جدید برای کاهش نویز موجود در سیگنال گفتار نویزی ارایه شده است. دراین روش، در مرحله اول، سیگنال گفتار نویزی توسط روش ادراکی بیزین بهبود داده می‌شود و سپس بر روی سیگنال بهبود داده‌شده بسته موجک اعمال می‌شود و سیگنال را به زیر باندهای مجزا از هم تبدیل می‌کند. در مرحله دوم بر روی هر زیر باند روش بهسازی NNESE اعمال می‌شود. همچنین ابرپارامترهای روش NNESE در تمامی زیرباندها توسط الگوریتم فراابتکاری دسته ذرات کوانتومی (QPSO) بهینه می‌شود. بدین ترتیب هر زیر باند به‌طور جداگانه بهبود داده می‌شود. درنهایت سیگنال بهسازی‌شده با ترکیب زیر باندها حاصل می‌شود. روش پیشنهادی نسبت به روش‌های دیگران ازلحاظ معیارهای PESQ و SegmentalSNR بر روی بخشی از پایگاه داده TIMIT آغشته‌شده به نویزهای Noisex-92 بهتر عمل می‌کند و منجر به کاهش بیشتر نویز از سیگنال می‌گردد.

  کلیدواژگان: پردازش گفتار، حذف نویز، بهبود کیفیت گفتار، بسته موجک، الگوریتم بهینه سازی، دسته ذرات کوانتومی، QPSO
 • بهنام صبحانی گندشمین، سعید شمقدری* صفحات 283-294

  در این مقاله ابتدا روش جدیدی برای طراحی خلبان خودکار پرنده هوایی با مدل غیرخطی چندجمله‌ای ارایه می‌شود. این روش طراحی بر مبنای طراحی کنترل‌کننده پایدارساز سیستم غیرخطی چندجمله‌ای و با استفاده از تیوری مجموع مربعات صورت می‌گیرد. روش‌های تیوری انجام شده در کارهای پیشین، با ارتقای کنترل‌کننده از حالت پایدارساز به ردیاب توسعه داده شده‌است. همچنین در ادامه برای بهینه سازی عملکرد،  طراحی کنترل‌کننده از مسیله امکان‌پذیری به مسیله بهینه‌سازی تبدیل شده‌است. پایداری سیستم کنترل حلقه بسته با معرفی تابع لیاپانوف که از روش مجموع مربعات به‌دست می‌آید تضمین می‌شود. در ادامه با بهره‌گیری از تیوری پیشنهادی کنترل‌کننده ردیاب و ارایه روش جدید‌ ترکیبی تصویر و طراحی مجدد ، طراحی خلبان خودکار تحمل‌پذیر عیب عملگر انجام شده‌است. الگوریتم جدید طراحی برای مدل یک پرنده هوایی مافوق صوت با مدل غیرخطی شبیه‌سازی شده است. نتایج به‌دست آمده عملکرد مناسب این روش را در شرایط عادی و در هنگام بروز عیب‌های مختلف در عملگر نشان می‌دهد.

  کلیدواژگان: کنترل تحمل پذیر عیب (FTC)، پایداری، سیستم غیرخطی چندجمله ای، روش تصویر، روش طراحی مجدد کنترل کننده، بهینه سازی مجموع مربعات
 • سید حسین طباطبائی، محمود عبادیان*، علیرضا جلیلیان صفحات 295-305

  در این مقاله، با استفاده از یک روش کنترلی ترکیبی که شامل روش کنترلی فعال (چرخش زنجیری) و روش کنترلی غیرفعال (کنترل افتی) است، سهم هر مبدل متصل‌کننده (IC) از توان انتقالی بین دو زیرشبکه AC و DC در شرایط جزیره‌ای، تعیین می‌شود. میزان توان حقیقی در زیرشبکه AC و DC به‌ترتیب با فرکانس زیرشبکه AC و ولتاژ زیرشبکه DC مرتبط هستند. بنابراین با استفاده از این داده‌ها و تعریف یک رابطه افتی، مقدار اولیه توان انتقالی بین دو زیرشبکه AC و DC تعیین می‌شود. سپس، سیستم کنترل فعال باتوجه‌به داده‌های منتقل‌شده از مبدل پیشین، میزان توان مبادله‌شده را تصحیح می‌کند. استفاده از پارامتر توان در روش کنترل فعال، باعث کاهش پهنای باند خطوط ارتباطی بین مبدل‌ها می‌شود. ازسوی‌دیگر، درصورت قطع خطوط ارتباطی، کنترل دو مرحله‌ای تعیین میزان توان انتقالی باعث می‌شود که پایداری سیستم حفظ شود. اگرچه، سیستم کنترل چرخش زنجیری ارایه‌شده در این مقاله به‌ازای قطع ارتباط یک IC با IC مجاور، هم‌چنان فعال خواهدبود. نتایج شبیه‌سازی‌های انجام‌شده در نرم افزار MATLAB، صحت موارد ذکرشده را تایید می‌نماید.

  کلیدواژگان: ریزشبکه ترکیبی AC-DC، مبدل‌های متصل‌کننده موازی، کنترل چرخش زنجیری، کنترل افتی، تسهیم توان
 • محمود طوماری، سپیده جباری* صفحات 307-315

  تحلیل توالی‌های ژنی نقطه شروع درک عملکرد ارگانیسم‌های بیولوژیکی است. در سال‌های اخیر، هزینه‌های توالی‌برداری ژن به‌شدت کاهش یافته است و مقدار زیادی از داده‌های ژنومی درحال تولید هستند. ازطرفی، هزینه حافظه ذخیره‌سازی، پردازش و انتقال این داده‌ها درحال افزایش است. پردازش این حجم عظیم اطلاعات بیشتر توسط روش‌های کاراکتر مبنا صورت می‌گیرد که زمان‌بر است. ظرفیت‌های بالقوه فراوانی برای مقابله با این چالش‌ها در حوزه پردازش سیگنال وجود دارد. بنابراین، نگاه سیگنالی به دنباله‌های ژنی، پردازش سیگنال ژنوم و فشرده‌سازی آن می‌تواند مفید واقع شود. فشرده‌سازی سیگنال‌ها هزینه برای آنالیز، فضای حافظه برای ذخیره‌سازی، پهنای باند برای مبادله و زمان مورد نیاز برای تحلیل را کاهش می‌دهد. در این مقاله ابتدا دنباله‌های ژنی کاراکتری به‌صورت سیگنالی بیان شدند. سپس، سیگنال‌های ژنومی حاصل توسط روش حسگری فشرده مبتنی‌بر یادگیری بیزین فشرده‌سازی شدند. توانایی روش در بازسازی سیگنال‌های فشرده شده با استفاده از معیارهای PRD و NMSE مورد بررسی قرار گرفت. سپس به‌منظور مقایسه و بررسی مشابهت دنباله‌ها، درختچه فیلوژنتیک از روی سیگنال‌های فشرده شده با نرخ 75% رسم شد. نتایج نشان دادندکه مقایسه دنباله‌ها با روش سیگنال مبنا با صرف زمان بسیار کمتر 2853/1 ثانیه در مقایسه با روش کاراکتر مبنا با زمان 126 ثانیه صورت می‌گیرد.

  کلیدواژگان: توالی ژن فشرده سازی، حسگری فشرده، پردازش سیگنال ژنوم، یادگیری بیزین، درختچه فیلوژنتیک
 • جواد عباسی آقا ملکی*، سید علیرضا میراسماعیلی صفحات 317-329

  در پردازش تصویر الگوریتم‌های زیادی به خاطر وجود سایه دچار اختلال می‌شوند. درصورتی‌که محل سایه‌ها مشخص باشد می‌توان از بروز خطا در این الگوریتم‌ها جلوگیری کرد. در این مقاله روشی بهینه برای آشکارسازی سایه در تصاویر هوایی ارایه شده است. در این پژوهش دو فضای رنگی RGB و YCbCr با هم ترکیب شده و نقشه نسبتی مناسب‌تر از نقشه نسبت‌های مشابه به وجود آمده است. علاوه بر این در اقدامی جدید، تاثیر رنگ آبی آسمان در هنگام ایجاد سایه در نقشه نسبت ارایه‌شده، در نظر گرفته شده است که این امر خود باعث افزایش میزان تفکیک‌پذیری نقشه نسبت شده است. در روش پیشنهادی از الگوریتم آستانه گذاری آتسو جهت تفکیک به دو ناحیه سایه و غیر سایه استفاده شده است. استفاده از این روش منجر به آستانه گذاری کلی شده و نیازی به بررسی محلی و ناحیه به ناحیه تصویر وجود ندارد. این امر باعث کاهش چشمگیر بار محاسباتی و امکان استفاده در کاربردهای بلادرنگ شده است. نتایج تجربی نشان می‌دهد روش ارایه‌شده نسبت به روش‌های مشابه کارایی بالاتری در آشکارسازی سایه و هزینه محاسباتی دارد.

  کلیدواژگان: آشکارسازی سایه، تصاویر هوایی رنگی، نقشه نسبت ترکیبی، فضای رنگی RGB، فضای رنگی YCbCr، رابطه میرایی رنگ
 • مریم فیاض، حامد وحدت نژاد*، مهدی خرد صفحات 331-340

  مساله استنتاج اعتماد در یک شبکه‌ اجتماعی، پیش‌بینی میزان اعتمادی است که یک کاربر می‌تواند نسبت به کاربری که در شبکه‌ اعتماد، به طور مستقیم به وی متصل نیست، داشته باشد. هدف این پژوهش ارایه یک روش استنتاج اعتماد در شبکه اعتماد است. روش‌های قبلی عمدتا محدود به یک نوع شبکه اعتماد هستند و برای شبکه‌های اعتماد مختلف با مقادیر متفاوت اعتماد قابل اجرا نیستند. در این پژوهش از محاسبات نرم و مدل شبکه عصبی برای پیش‌بینی مقادیر اعتماد استفاده شده و برای آموزش شبکه عصبی از الگوریتم ژنتیک استفاده شده است. یکی از مهم‌ترین مزایای روش پیشنهادی این است که برخلاف روش‌های قبلی، محدود به یک نوع شبکه اعتماد نیست و برای شبکه‌های اعتماد مختلف با مقادیر متفاوت اعتماد نیز قابل اجرا است. در روش پیشنهادی ابتدا از روی شبکه اعتماد، چهار ویژگی پیشنهادی استخراج می‌شود و سپس از روی این ویژگی‌ها و با استفاده از الگوریتم ژنتیک مدل شبکه عصبی آموزش داده می‌شود. روش پیشنهادی بر روی شبکه اعتماد  استاندارد اجرا شده و با سایر روش‌های مشابه مورد مقایسه قرار گرفته است. نتایج حاکی از آن است که روش پیشنهادی قادر به استنتاج اعتماد با دقت بالاتری نسبت به روش‌های قبلی است.

  کلیدواژگان: استنتاج اعتماد، شبکه اجتماعی، شبکه عصبی، الگوریتم ژنتیک
 • حمید قاسمی جوجیلی، محسن میوه چی* صفحات 341-349

  در سال‌های اخیر روش‌های طراحی بر مبنای پارامترهای X معرفی شده‌اند. یکی از این الگوریتم‌ها، امپدانس بار بهینه‌ای را تعیین می‌کند که به ازای آن توان خروجی بیشینه می‌شود. این الگوریتم از یک روند تکرارشونده استفاده می‌کند. ضریب وزنی، سرعت همگرایی این الگوریتم را تعیین می‌کند. با انتخاب نامناسب این ضریب وزنی ممکن است الگوریتم کند و یا ناپایدار شود. در این مقاله یک روش وزن‌دهی کاهشی و یک روش وزن‌دهی تطبیقی برای سرعت بخشیدن به همگرایی و جلوگیری از ناپایداری ارایه می‌شوند. با کاربرد این روش‌ها در تقویت‌کننده‌های مختلف، کارایی آن‌ها در مقایسه با وزن‌دهی ثابت بررسی می‌شود. با توجه به نتایج، دو روش پیشنهادی سرعت همگرایی بیشتری نسبت به حالت وزن‌دهی ثابت دارند. این روش‌ها با یکدیگر مقایسه شده‌اند. در نهایت الگوریتم وزن تطبیقی با کمترین مراحل تکرار به‌عنوان روش بهینه انتخاب شده است. هر دو روش پیشنهادی در همه موارد پایدار هستند.

  کلیدواژگان: تقویت کننده غیرخطی، پارامترهای X، بهبود ضریب انعکاس بار
 • عبدالنبی کوثریان *، علیرضا کرامت زاده، مریم شکیبا، هومان کعبی، ابراهیم فرشیدی صفحات 351-359

  یکی از پارامترهای مهم در لایه نشانی لایه های نازک اکسید ایندیوم-قلع (ITO) به روش کندوپاش مگنترونی، فاصله الکترودها است که با تغییر آن شرایط پلاسمای رسوب تغییر می کند. در این تحقیق لایه های نازک ITO به روش کندوپاش مگنترونی DC، با تغییر فاصله الکترودها در گستره cm 5-11، بر بستر شیشه در دمای اتاق رسوب داده شده است. تحت شرایط فوق ضخامت نمونه ها در محدوده nm 110-370، متوسط اندازه دانه های کریستالی برای نمونه لایه نشانی شده در فاصله مطلوب cm 7 برابر با  nm5±50  و جذر میانگین مربعات زبری سطح برابر با nm 97/1 به دست آمده است. همچنین مشاهده شد که لایه نازک ITO دارای ساختار مکعبی بیکس بایت می باشد. مقاومت ورقه ای لایه های نازک ITO در فواصل 5، 7، 9 و cm 11 به ترتیب برابر با 7/17، 16، 1733 و □/Ω 5207 انداز ه گیری شده اند. شفافیت لایه های نازک رسوب داده شده در بازه nm400-800، در محدوده 85-75% متغیر است. بر اساس نتایج برای فاصله الکترودهای cm 7، مقاومت ورقه ای ITO تا □/Ω 16 کاهش می یابد و در عین حال برای ضخامت nm 230، شفافیت آن 85% است که برای استفاده به عنوان کنتاکت در سلول خورشیدی سیلیکن آمورف بسیار مناسب است. علاوه بر نتایج عملی، آنالیز داده ها به کمک نرم افزارهای MATLAB و X'Pert و شبیه سازی پلاسما به کمک نرم افزار شبیه ساز پلاسما xpdp1 انجام شده است.

  کلیدواژگان: لایه های نازک ITO، سیستم کندوپاش مگنترونی DC، فاصله الکترودها، مقاومت ورقه ای، شفافیت لایه نازک، ویژگی های ساختاری
 • رسول مرادی، ابراهیم فرشیدی*، محمد سروش صفحات 361-371

  در این پژوهش یک تکنیک کالیبراسیون دیجیتال برای جبران‌سازی خطای مدولاتور سیگما-دلتا غیرفعال ارایه شده است. تابع تبدیل انتگرال‌گیر غیرفعال با تابع تبدیل انتگرال‌گیر ایده‌آل استفاده‌شده در مدولاتورهای سیگما-دلتا متفاوت است، این تفاوت باعث ایجاد تغییر در تابع تبدیل سیگنال و نویز می‌شود که به خطا در خروجی مدولاتور و تخریب نسبت سیگنال به نویز می‌انجامد. در اینجا یک مدل خطا ارجاع‌شده به خروجی برای این خطاهای ناشی از تابع تبدیل انتگرال‌گیر غیرفعال ارایه شده است که بر اساس این مدل خطا، جبران‌سازی با استفاده از فیلترهای وفق‌پذیر دیجیتال انجام خواهد شد. برای شناسایی عوامل فیلتر وفقی سیگنال آزمون شبه‌نویز یک بیتی به ورودی مدولاتور سیگما-دلتا غیرفعال تزریق شده است، شناسایی عوامل خطا به‌وسیله همبستگی سیگنال‌های خروجی و سیگنال آزمون انجام شده است. شبیه‌سازی برای مدولاتورهای مرتبه اول و دوم موثربودن جبران‌سازی خطای ذاتی مدولاتور ناشی از انتگرال‌گیر غیرفعال را نشان می‌دهد.

  کلیدواژگان: مبدل آنالوگ به دیجیتال، مدولاتور غیرفعال، انتگرال گیر غیرفعال، جبران سازی دیجیتال، سیگنال تست، جبران سازی پس زمینه
 • محمد مرادی*، احسان کرمی، حمدی عبدی، شهرام کریمی صفحات 373-385

  طراحی نامناسب برج‌های خطوط انتقال در مناطق با چگالی صاعقه بالا سبب افزایش نرخ خروج خط به‌علت اصابت صاعقه می‌گردد. در این مقاله، با مطالعه داده‌های هواشناسی در مناطق تحت پوشش برق منظقه ای غرب ایران در 5 سال اخیر، سطح ایزوکرونیک و چگالی صاعقه ناحیه‌های مختلف محاسبه و سپس نرخ خروج خطوط انتقال 230 کیلوولت دومداره با یک سیم محافظ (طرح موجود) به‌علت اصابت صاعقه مورد بررسی قرار گرفته‌است. آمار خروج خطوط ارایه‌شده توسط برق منطقه‌ای غرب و همچنین نتایج محاسبات انجام‌شده، نشان‌دهنده نرخ بالای خروج خطوط در این مناطق است. نتایج این محاسبات با مقادیر مشابه طرح برج درصورت استفاده از دو سیم محافظ مقایسه شده و نتایج نشان‌دهنده اختلاف بالای این دو طرح در مقدار نرخ خروج خطوط می‌باشد. باتوجه به مقدار چگالی صاعقه در مناطق موردمطالعه، شبیه‌سازی‌ها نشان‌دهنده عدم‌کفایت طرح برج با یک سیم محافظ برای رسیدن به نرخ خروجی برابر مقادیر استاندارد است. به‌منظور اصلاح طرح موجود راهکارهای مختلف استفاده از برق‌گیرها، تغییر ساختار برج در طرح موجود و طرح‌های آتی مورد بررسی قرار گرفته‌است. باتوجه به طبیعت تصادفی صاعقه، از روش مونت‌کارلو برای تولید سناریوهای مختلف در نرم افزار MATLAB و اجرای شبیه‌سازی در نرم افزار EMTP استفاده شده‌است.

  کلیدواژگان: سطح ایزوکرونیک، چگالی صاعقه، خطوط 230 کیلوولت دومداره، برق گیر، روش مونت کارلو
 • سید اکبر مصطفوی*، فاطمه احمدی، مهدی آقاصرام صفحات 387-401

  با پیدایش رایانش ابری، کاربران منابع محاسباتی را بر اساس قانون پرداخت در ازای استفاده از ارایه‌دهندگان سرویس ابری دریافت می‌کنند. با توجه به محدودیت و پویایی منابع ابری برای اجرای درخواست‌های متنوع و متغیر با زمان کاربران، نیازمند یک مکانیزم زمان‌بندی موثر هستیم که خود را با شرایط پویای سیستم وفق داده و بهره‌وری منابع و رضایت کاربران را در بلندمدت تامین نماید. الگوریتم‌های زمان‌بندی موجود تلاش می‌کنند با توجه به وضعیت فعلی سیستم، زمان‌بندی بهینه را بیابند که با توجه به پویایی درخواست‌های کاربران و عدم درک صحیح زمان‌بند از محیط  لزوما منجر به دستیابی به نتیجه بهینه در بلند مدت نمی‌گردند و غالبا این الگوریتم‌ها توانسته‌اند تنها یکی از  پارامترهای کیفیت سرویس را بهبود ببخشند. در ابن مقاله یک روش زمان‌بندی مبتنی بر روش یادگیری تقویتی پیشنهاد می‌شود که به دلیل قابلیت تطبیق با محیط و ارایه پاسخ مناسب به  درخواست‌های متغیر با زمان، با تخصیص آینده‌نگرانه وظایف به منابع منجر به افزایش کارایی سیستم در بلندمدت می‌گردد. نتایج این مقاله نشان می‌دهد که روش پیشنهادی نه تنها منجر به کاهش زمان پاسخ، زمان انتظار و زمان تکمیل کار می‌گردد بلکه نرخ بهره‌وری منابع را هم به عنوان هدف فرعی افزایش می‌دهد. روش پیشنهادی در محدوده تعداد وظایف بالا، زمان پاسخ را به طور میانگین حدود 52/49 درصد نسبت به Random، 03/46 نسبت به Mix، 99/43 نسبت به FIFO، 53/43 نسبت به Greedy و 68/38 درصد نسبت به Q-sch بهبود ببخشیده است.

  کلیدواژگان: محاسبات ابری، زمان بندی وظایف، یادگیری تقویتی، زمان بندی آینده نگرانه وظایف، زمان پاسخ
 • محمدحسین مقامی * امیرمسعود سوداگر صفحات 403-418

  محوریت این مقاله، طراحی یک تراشه 8 کاناله در تکنولوژی µm18/0 TSMC برای ارتباط با سیستم عصبی است که عمل ثبت و تحریک را به‌طور مجزا انجام می‌دهد. تقویت‌کننده سیگنال عصبی ارایه‌شده، مبتنی‌بر تکنیک فیدبک غیرمستقیم با قابلیت برنامه‌پذیری بهره ولتاژ، فرکانس قطع بالا و پایین بوده که با اتصال خازن کوچکی به خروجی آن، می‌توان به فرکانس قطع بالای موردنظر دست‌یافت. همچنین با استفاده از مدار تضعیف‌کننده در مسیر فیدبک، علاوه‌بر افزایش امپدانس ورودی، میزان خازن‌های موردنیاز در مدار نیز کاهش یافته‌است. سطح اشغالی 8 کانال تقویت‌کننده طراحی‌شده برابر با mm227/0 بوده، توان مصرفی هر کانال با منبع تغذیه V8/1 برابر با µW27 می‌باشد و با سویینگ ولتاژ خروجی Vpp95/0، مقدار THD برابر با kHz1dB@50- به‌دست آمده‌است. در پایانه تحریک ارایه‌شده نیز علاوه‌بر امکان تولید سیگنال‌های مربعی، امکان تولید سیگنال‌های نمایی با قابلیت برنامه‌پذیری ثابت زمانی، وجود دارد. طبقه خروجی این پایانه تحریک، شامل یک مدار ناقل جریان کلاس B برای انتقال جریان تحریک به بافت هدف در محدوده µA±96 به‌همراه مدارهای تزریق بار برای تامین ولتاژهای V±3/3 موردنیاز، می‌باشد. مساحت یک کانال تحریک بدون مدارهای پمپ بار برابر با mm2043/0 می‌باشد و براساس شبیه‌سازی‌های انجام‌شده، هنگامی که این پایانه تحریک به مقاومت kΩ25 متصل می‌شود، با توان مصرفی حداکثر mW2/1، ویژگی‌های خواسته‌شده از آن را برآورده می‌شود.

  کلیدواژگان: پایانه تحریک، تحریک جریانی نمایی، تقویت کننده های سیگنال عصبی، فیدبک غیرمستقیم، مدارهای ناقل جریان
 • لقمان مولودزاده، سعید افرنگ*، قادر رضازاده صفحات 419-432

  در این مقاله طراحی و شبیه‌سازی ساختار جدیدی از سوییچ میکرو ماشینی عمل‌کننده با شتاب، با قابلیت تنظیم برای شتاب موردنظر ارایه شده است. با استفاده از سوییچ پیشنهادی امکان سنجش شتابدر محدوده بین میلی جی (g) الی نود جی میسر گردیده است. جهت تنظیم شتاب موردنظر در بازه ذکر شده از دو تحریک الکترواستاتیک شانه‌ای و پیزوالکتریک استفاده شده است. از تحریک الکترواستاتیک شانه‌ای، به علت رنج خطی بالای آن و تحریک پیزوالکتریک به علت دقت بالای تنظیم سوییچ در شتاب‌های خیلی کم و عدم وجود پدیده پایین کش (pull in) بهره برده شده است. در ساختار پیشنهادی جهت جلوگیری از پدیده پایین کش از متوقف کننده در تحریک الکترواستاتیک استفاده شده است. در بخش تحریک پیزوالکتریک معادلات حاکم بر جابجایی ناشی از تحریک پیزوالکتریک استخراج شده است. بر اساس طراحی انجام‌گرفته رزولوشن ساختار حدود 15/0 جی است. ولتاژ آستانه پایین کش برای تحریک الکترواستاتیک شانه‌ای 50 ولت و حداکثر ولتاژ تنظیم تحریک پیزوالکتریک 85 ولت است. ساختار پیشنهادی بر اساس محاسبات انجام‌گرفته در نرم‌افزار اینتلیسویت (intellisuite) شبیه‌سازی شده و نمودارهای حاصل از شبیه‌سازی جهت صحت سنجی با نمودارهای حاصل از متلب مقایسه شده است.

  کلیدواژگان: سوئیچ، شتاب، سیستم های میکرو الکترومکانیک، قابل تنظیم، تحریک الکترواستاتیک
 • جواد مومن پور آکردی، مهدی ترابیان، بهروز وحیدی* صفحات 433-442

  با عنایت به اهمیت تحلیل منشا هارمونیک در شبکه‌های به هم پیوسته در این مقاله روشی برای شناسایی و تعیین مقدار کمی سهم مقصرین اصلی آلودگی هارمونیکی ولتاژ باس یا جریان خط شبکه‌های به هم پیوسته ارایه می‌شود. در این مقاله نواقص استفاده از روش معروف «تصویرکردن بردارها» برای مساله مذکور مطرح می‌شود و برای رفع نواقص آن، روشی مبتنی‌بر کاهش دامنه ولتاژ هارمونیکی و جریان هارمونیکی، ناشی از کاهش دامنه هارمونیکی هر یک از منابع تولید هارمونیک، مطرح می‌شود. هر دو روش در شبکه 6 باسه IEEE، با استفاده از نرم‌افزارهای دیگسایلنت و متلب در فرکانس هارمونیکی مشخصی مورد ارزیابی قرار می‌گیرند. نتایج حاصل از ارزیابی دو روش نشان از این دارد که روش «تصویرکردن بردارها» برای حالتی که تعداد منابع هارمونیکی بیش از دو باشد، لزوما پاسخی صحیح و مورد انتظار نخواهدداد؛ این در حالی است که نتایج حاصل از روش پیشنهادی، بسیار منطقی است.

  کلیدواژگان: کیفیت توان، سهم هارمونیکی، شبکه های به هم پیوسته
 • جواد مومن پور آکردی، مهدی ترابیان، بهروز وحیدی* صفحات 443-449

  کوره‌های قوس الکتریکی بارهای غیرخطی و متغیربازمان هستند که باعث نوسانات شدید جریان، هارمونیک‌های ولتاژ و جریان، فلیکر ولتاژ، تغییرات فرکانس و غیره می‌شوند. از طرفی این کوره‌ها، بزرگ‌ترین مصرف‌کننده‌ی انرژی در شبکه‌های قدرت می‌باشند. بنابراین لازم است مدلی نزدیک به واقعیت عملکرد قوس، برای تحلیل عملکرد این‌گونه بارها ارایه گردد تا مطالعات کیفیت توان، طراحی جبران‌کننده‌های توان راکتیو و تحلیل اثرات این بارها را بر روی کوره‌های قوس الکتریکی به‌درستی انجام داد. در این مقاله مدل جدیدی برای کوره‌های قوس الکتریکی بر مبنای اندازه‌گیری واقعی از کوره‌های قوس مجتمع فولاد مبارکه ارایه می‌شود. این مدل اثرات کلیه‌ی المان‌های کوره‌های قوس نظیر اثرات ترانسفورماتورهای ولتاژ و جریان، کابل‌های انعطاف‌پذیر و ترانسفورماتور کوره را برای مدل‌سازی در نظر می‌گیرد. به‌این‌ترتیب این مدل قابلیت ایجاد پارامترهای مختلف کیفیت توان را دارا است و می‌تواند در طراحی دقیق جبران‌کننده‌های توان راکتیو کوره‌های قوس، بسیار مفید باشد. مدل پیشنهادی با یکی از کاربردی‌ترین مدل‌های موجود به نام مدل کسی-مایر مقایسه می‌گردد. نتایج مقایسه، دقت و صحت عملکرد مدل پیشنهادی را نشان می‌دهد.

  کلیدواژگان: کوره های قوس الکتریکی، داده های اندازه گیری، کیفیت توان، مدل سازی
 • نیما نوری، علی اکبر تدین* صفحات 451-462

  پردازش لبه موبایل یک فناوری نوظهور است که به کاربران اجازه می‌دهد، برای غلبه بر محدودیت‌های گوشی‌های موبایل، به‌جای ارسال بخشی از برنامه به سمت سرور ابری که در فاصله بسیار دور نسبت به کاربران شبکه قرارگرفته است، آن را به سرور لبه ارسال کنند تا بتوانند بر تاخیر بالای پردازش ابری که موجب افت کیفیت سرویس‌دهی می‌شود، غلبه کنند. در این مقاله، سیستمی شامل یک سلول و چندین کاربر مطرح‌شده است که کاربران شبکه برای انجام پردازش خود از سرورهای ابری و لبه که با هم در مشارکت هستند؛ تقاضای سرویس می‌کنند. نحوه دسترسی کاربران به طیف رادیویی، به‌صورت دسترسی چندگانه نامتعامد فرض می‌شود و برای مدل‌سازی مسیله در سمت کاربر و سرورها، از تیوری صف استفاده‌شده است. هدف اصلی این است که در شبکه، مجموع انرژی مصرف‌شده توسط کاربران، تاخیر دریافت سرویس کاربران و هزینه کل استفاده از سرورها را حداقل کنیم. مدل‌سازی ریاضی این مسیله، منجر به یک مسیله نامحدب مقید چند هدفه خواهد شد. از روش SCA برای به دست آوردن جواب بهینه سراسری، استفاده می‌شود. با استفاده از نتایج شبیه سازی نشان داده می‌شود که با فرضیات واردشده در مدل پیشنهادی، میزان انرژی، تاخیر و هزینه کل شبکه در حدود 50 درصد کاهش پیدا می‌کند.

  کلیدواژگان: رایانش لبه موبایل، دسترسی چندگانه نامتعامد، تابع نامحدب، تقریب محدب، تئوری صف
 • مجتبی وحیدی اصل*، محمدرضا دهقانی تفتی، علیرضا خلیلیان صفحات 463-476

  اولویت‌دهی آزمایه فنی است که اغلب برای کاهش هزینه‌های آزمون بازگشت نرم‌افزار استفاده شده‌است. فنون فعلی سعی کرده‌اند با کمک اطلاعات مختلف پوشش کد، قدرت آشکارسازی خطای هر آزمایه را تخمین بزنند و سپس با روشی ابتکاری آن‌ها را رتبه‌بندی نمایند. اما مطالعه‌ها نشان داده‌اند که پوشش هم‌بستگی قوی با سودمندی آزمایه‌ها و قدرت آن‌ها در آشکارسازی خطا ندارد. با تکیه‌بر مطالعه‌هایی که اثربخشی سنجه‌های کد را در پیش‌بینی خطاها نشان داده‌اند، حدس زده شد که می‌توان از اطلاعات حاصل از سنجه‌های کد برای طراحی فن موثری جهت اولویت‌دهی آزمایه‌ها بهره‌برداری نمود. برمبنای این فرضیه، در این مقاله فن جدیدی برای اولویت‌دهی پیشنهاد می‌شود که براساس امتزاج داده روی اطلاعات سنجه‌های پیچیدگی کد کار می‌کند. نوآوری این تحقیق این است که قدرت آشکارکنندگی خطای آزمایه‌ها را در اولویت‌دهی با نگاه جدیدی تخمین می‌زند. برای ارزیابی فن پیشنهادی، آزمایش‌هایی روی نسخه‌های خطادار هفت برنامه محک جاوا انجام داده شد. در آزمایش‌ها کارایی اولویت‌دهی اغلب حداقل70% برحسب متوسط درصد آشکارسازی خطا مشاهده شد که این نتیجه فرضیه ما را معتبر می‌نماید.

  کلیدواژگان: آزمون نرم افزار، آزمون بازگشت، اولویت دهی آزمایه، سنجه های کد
 • سمیرا همتی، فرید قادری*، محمدصادق قاضی زاده صفحات 477-492

  در این مقاله مدل برنامه ریزی خطی مختلط عدد صحیح (MILP) برای طراحی پایدار هاب انرژی(EH)  ارایه شده است. برای دستیابی به EH  پایدار، چارچوب مدل سازی برای درنظرگرفتن اثرات زیست محیطی   و اجتماعی اجزای تشکیل دهنده EH ، ارایه شده است. ابتدا، چرخه عمر اجزای مختلف سیستم به منظور تعیین اثرات زیست محیطی و اجتماعی شان، بررسی شده است. سپس، مدل ریاضی مسیله، با استفاده از برنامه ریزی تصادفی مبتنی بر سناریو که از معیار ارزش در معرض ریسک شرطی (CVaR) به‌منظور کنترل ریسک ناشی از ماهیت غیرقطعی پارامترها در تابع هدف استفاده‌‎ می‌نماید توسعه یافته است. برای مدلسازی درست عدم قطعیت ها، تعداد زیادی سناریو درنظرگرفته شده و مسیله به یک مسیله بهینه سازی بزرگ تبدیل شده است. لذا برای حل مدل، الگوریتم تجزیه بندرز   (BD)برای مواجهه با حجم محاسبات بالا ارایه شده است. نتایج، کارایی الگوریتم BD پیشنهادی را در مقایسه با روش حل معمول CPLEX برای حل ابعاد بزرگ مسیله، نشان می دهد. علاوه بر این نشان داده شده است که با درنظرگرفتن اثرات زیست محیطی و اجتماعی در طراحی، سهم منابع انرژی تجدیدپذیر که دارای کمترین اثرات نامطلوب هستند، در جواب بهینه مسیله، افزایش یافته است. در پایان، کارایی معیار CVaR در کنترل سطح ریسک نشان داده شده است.

  کلیدواژگان: هاب انرژی پایدار، برنامه ریزی تصادفی، ارزش در معرض ریسک شرطی CVaR، الگوریتم تجزیه بندرز
 • محمد یوسف نژاد، علی ریحانیان، بهروز مینایی بیدگلی* صفحات 493-505

  در سال‌های اخیر، پژوهشگران، روش‌های مکاشفه‌ای مبتنی بر نظریه خرد جمعی را به‌منظور ارزیابی و انتخاب نتایج به‌دست آمده از خوشه‌بندی‌های پایه پیشنهاد کردند. در این‌روش‌ها، نتایج خوشه‌بندی با استفاده از معیارهای پراکندگی، استقلال و عدم‌تمرکز ارزیابی شده و با آستانه‌گیری از ارزیابی‌ها، نتایج به‌دست آمده انتخاب و ترکیب می‌شوند. هدف این مقاله، ارایه روشی جهت تخمین خودکار مقادیر بهینه آستانه، بر اساس ویژگی‌های اصلی داده در روش خوشه‌بندی بخردانه می‌باشد. علاوه بر آن، در این مقاله، به‌منظور اندازه‌گیری پراکندگی، معیاری جدید با عنوان همگونی بر اساس معیار APMM ارایه می‌شود. همچنین، جهت محاسبه استقلال به‌عنوان وزنی در ترکیب نتایج اولیه، روش انباشت مدارک وزن‌دار ارایه می‌شود. مقایسه نتایج تجربی به‌دست آمده بر روی چندین مجموعه داده استاندارد با سایر روش‌های خوشه‌بندی (ترکیبی)، نشان می‌دهد که روش پیشنهادی این مقاله از کارایی مناسبی برخوردار‌است.

  کلیدواژگان: خوشه بندی ترکیبی، خوشه بندی مبتنی بر انتخاب، خوشه بندی بخردانه، آستانه گیری خودکار در خوشه بندی، معیار همگونی
|
 • R. Asghari, B. Mozafari *, T. Amraee Pages 1-8
  Using a conservative stability analysis to design a time delay system controller usually cause a devaluation on the actuator performance. In addition, the results obtained considering deterministic stability criteria may not be reliable due to the existence of random delays. Whenever the feedback loop of a power system oscillation damping control system receives remote signals through communication networks, we face a POD system with random delays namely POD-RD system.  In this paper, a new design approach to promote the performance of a POD-RD control system is proposed based on the delay scheduling control signal method. This is a two-step method for implementation. In the first step assuming the average value of the communication random delays, the controller''''s parameters and also delay parameter of the control signal are determined as initial values by minimizing sperctral abscissa of the closed loop system. In the next step, to include impact of the communication random delays, a repetitive procedure is proposed to determine the optimal value of the delay parameter of the control signal and also the controller''''s parameters. The objective of the optimization model is to minimize the spectral abscissa and the defined second order moment. The feasibility of the proposed method is evaluated by doing a number of simulations on the standard four-machine test system.The results reveal that the method can make a robust performance in the studied system.
  Keywords: Delay scheduling, power oscillation damping, random delays, spectral abscissa
 • A. Barou, Z. Rahmani *, S. Minagar Pages 9-17
  In this paper, an adaptive continuous terminal sliding mode controller is proposed for a class of second-order time varying perturbed systems with unknown parameters. In the proposed method, the controller is a combination of  continuous terminal sliding mode control and adaptive control. The convergence of the proposed method is based on a continuously-differentiable, homogeneous and strict Lyapunov function, and the unknown parameter of the system is estimated by an adaptive law. Zero-error convergence  of the proposed method is attained with information about the output and its derivative; furthermore, in this method, perturbation is compensated and a continuous control signal is generated which reduces the chattering. The simulation results show proper performance of the proposed method.
  Keywords: Lyapunov stability, adaptive control, continuous terminal sliding mode controller, unknown parameter
 • M. Bahreini, J. Zarei * Pages 19-29
  This paper aims to present a novel and comprehensive model for actuator faults to address the problem of robust fault-tolerant controller design for networked control systems (NCSs) in the presence of phenomena such as random delays, model uncertainties, and actuator faults. For this purpose, firstly, the NCS has been appropriately modeled as discrete-time Markovian jump systems (MJSs) with partly-unknown transition probabilities. Then, the problem of mode-dependent static output feedback controller design has been studied not only as a convex optimization problem but also in the form of linear matrix inequalities (LMIs). Notably, the designed controller guaranteesthe stochastic stability of the closed-loop system in the presence of actuator faults and uncertainties. Finally, through numerical simulations, the theoretical results of this study are proved, and it has been shown that this method is more efficient and superior than other methods.
  Keywords: Networked control systems, random delays, Markovian jump systems, fault-tolerant controller, robust control, Linear matrix inequalities
 • S. Banagozar, M. Yargholi * Pages 31-40
  In this paper an ultra-low power two stage improved operational trans_conductance amplifier based on folded cascode is designed. The proposed operational trans_conductance amplifier operates in weak inversion region.  The use of two folded branches in the signal amplification path for the first stage and the new feed_forward compensation path with low bias current on the second stage in this proposed amplifier increases the DC gain, unity gain frequency, slew rate and decreases the input referred noise. The simulation results in a TSMC 0.18µm CMOS technology it shows that the proposed operational trans_conductance amplifier has unity gain bandwidth of 117 KHz, and consumes 195 nW power from a 0.6 V supply voltage with DC gain of 101.4 dB.
  Keywords: Operational trans-conductance amplifier, folded cascode, week inversion region, current recycling branch, feedforward compensation path
 • I. Behravan, S. H. Zahiri *, S. M. Razavi, R. Trasarti Pages 41-62
  The huge amount of data created constantly with increasing rate from different sources such as smart phones, social media, imaging technologies and etc. becomes difficult to be analyzed by conventional data analytic tools. For this reason a new field of research called Big Data Analytics is growing faster in the research and industrial communities. Clustering big datasets is one of the important challenges which attracts more and more attentions among researchers. In this paper first a method for non-automatic big data clustering (when the number of clusters is known) and then a two-stage method for big data automatic clustering (able in finding the number of clusters) based on grey wolf optimization algorithm are introduced.  In the first stage the algorithm tries to find the number of clusters using a tree structure and in the second stage the main algorithm searches the solution space to find the position of centroids. The methodology is tested on 13 synthetics and 2 real big mobility datasets. The achieved results show its effectiveness in big data clustering.
  Keywords: Big data, Automatic clustering, Swarm intelligence methods, Grey wolf optimization algorithm
 • H. Behzad, M. A. Sadrnia *, A. Darabi, A. Ramezani Pages 63-74

  This paper presents a fault tolerant approach for overactuated-oversensed systems subject to multiplicative and additive faults. The main idea is to use a reconciliatory unit in charge to discover online the possibly faulty physical sensors and exclude their measures from the generation of the ”virtual” sensors. In the proposed approach, the energetic based approach has been used to estimate the actuator multiplicative faults. In the next step, an unknown input observer has been coupled with the energetic based estimator to estimate sensor multiplicative and additive faults. Finally, the control allocation approach has been used to reach the desire output. Finally, a simulation example is reported in details to show the effectiveness of the scheme.

  Keywords: Fault estimation, energetic approach, fault tolerant control, multiplicative faults, control allocation
 • J. Chaghaei, A. Jalali, J. Mazloum * Pages 75-85

  Cognitive radios are expected to opportunisticly communicate with covering a wide range of the frequency spectrum by continously sensing the spectrum and identifying available channels. In this paper, we introduced an inductorless and differential wideband LNA, which uses the complementary current-reuse structure and active and passive - enhancement technique, which leads to increase voltage gain, reduction in power consumption and noise, in the signal receiving path. Therefore, the proposed LNA is able to achieve 50 MHz – 1.7 GHz bandwidth with  less than -14.26 dB, maximum voltage gain of 20.2 dB, minimum NF of 3.31 dB, while consuming only 1.82 mA from a supply voltage of 1.8 V to TSMC 0.18 µm CMOS technology. Also, simulations are performed using Spectre RF simulator.

  Keywords: cognitive radio_wideband LNA_inductorless_active - enhancement_passive - enhancement_current-reuse_complementary_low-power consumption
 • M. Heydari *, H. Khoramikia, M. Salehi Pages 87-99
  : A new SEPIC-based high step-up DC-DC converter is proposed in this paper. The proposed converter can work with high voltage gain in low duty cycle which causes to decrease the inductors current ripple, the conduction losses and the voltage stress across the semiconductors. Since the proposed converter is based on the SEPIC topology, it inherits the SEPIC’s advantage of continuous input current which can be significantly important in renewable energy systems. The voltage gain of the proposed converter is more than the classic SEPIC converter and its structure and control system are simplistic. In this paper, steady state analysis of the converter in CCM and DCM mode is provided. The experimental results show the suitable performance of the proposed converter.
  Keywords: DC-DC Converter, SEPIC converter, high step-up converter, non-isolated converter
 • H. R. Khodadadi *, A. Ghaedi, M. H. Hassan Pages 101-111

  In this paper a method of blind recognition of the coding parameters for binary turbo product codes is proposed. The only knowledge is that the stream is encoded using binary product codes, while the coding parameters are unknown. The recognition processing includes two major procedures: code word length estimation and generator polynomial reconstruction. A hard decision method has been proposed in a previous literature. In this paper we propose the recognition approach in soft decisions situations with Binary-Phase-Shift-Key (BPSK) modulations and Additive-White-Gaussian-Noise (AWGN) channels. The code word length is estimated by maximizing the root information dispersion entropy function (RIDEF) for two dimension of the bit stream. And then we search for the code roots to reconstruct the primitive and generator polynomials. By utilizing the soft output of the channel, the recognition performance is improved and simulations show the efficiency of the proposed algorithm.

  Keywords: Turbo product codes, blind recognition, soft, hard decision decoding, roots information dispersion entropy
 • M. Khodizadeh Nahari, N. Nasser Ghadiri *, A. Baraani Dastjerdi, Jörg-R. Sack Pages 113-125

  The semantic web technology and decision making based on the linked data is progressing every day. The linked data are managed as decentralized sources, and their quality is a serious concern. The assessment of the quality of linked data is a key to adopting them in different fields because each data set has been developed by a different group, using various methods and tools. The qualitative and quantitative diversity of such data is higher than those generated by official organizations and firms. In this paper, we first overview and evaluate the dimensions and measures for the quality assessment of data especially linked data. Then, we present a novel framework as a solution for improving linked data quality assessment and data fusion. The good quality data make good result in data fusion. Finally, we introduce six rules for handling data conflicts and a new metric for assessment of granularity level of data (GLQM) and adopt several tools to assess the quality of data using the proposed framework.

  Keywords: Semantic Web, Linked Data, Data Quality, data fusion, Conflict Resolution, Data Inconsistency
 • S. Dolatabadi, M. Saneei* Pages 127-136

  In this paper a time-to-digital converter, based on parallel vernier ring oscillator is presented. The delay elements have been applied in parallel form to two ring oscillators with different frequencies. The delay difference of the time-to-digital converter stages’ can be less than an inverter delay’ because of using parallel elements. simultaneous use of parallel delay elements and vernier method, The proposed time-to-digital converter can be achieved high resolution. The signal gating method is used to reduce power consumption. In this method, when the lag signal reaches the lead one, by determining the digital output code, the control signal is activated and stops the fluctuations in two ring oscillators, thus it prevents power dissipation. A typical 6 bit time-to-digital converter with the proposed method is simulated in 65nm standard CMOS technology. 1ps resolution, 382uW average power consumption, 2269um2 chip area and 600Ms/s sampling rate is obtained under 1V power supply.

  Keywords: Resolution, time-to-digital converter, power reduction, parallel vernier, signal gating
 • R. Rajaei* Pages 137-146

  As CMOS transistors are scaling down to improve performance, vulnerability of digital logic circuits to soft errors caused by energetic particles are increasing. Flip-flops (FF) are of the main elements of sequential logic circuits that are very susceptive to single event upset (SEU) and single event multiple-node upset (SEMU). In this paper, a new FF circuit robust against transient faults of SEU and SEMU caused by high-energy particle strikes is designed and evaluated. In comparison with previous work, the proposed circuit offers a low design cost, while, it also has a high degree of robustness against SEU/SEMU. This achievement is discussed and also evaluated by the simulations carried-out. Simulation results reveal that, the proposed circuit offers 20% improvement in power consumption and also 31% in delay as compared to the well-known and widely used MS-DICE FF. The effects of process, voltage, and temperature (PVT) variations on the performance of the proposed FF are also investigated and it is shown that this circuit has a reliable operation in the presence of PVT variations as well.

  Keywords: Flip-flop sin, gle event upset (SEU), soft error, low-power design, Nanotechnology
 • S. Rezaei, J. Tahmoresnezhad, V. Solouk* Pages 147-161

  Visual domain adaptation aims to learn robust models for the test data by knowledge transferring from a training data where the training and test sets are from different distributions. Existing approaches attempt to solve domain shift problem with either adaptation across domains or performing low-rank constraints. In this paper, we propose a two-phases unsupervised approach referred as image reconstruction Error minimization via Distribution Adaptation and low-rank constraint (EDA), which benefits from both the distribution adaptation and the low-rank constraints to tackle distribution mismatch across domains. In the first phase, our proposed approach projects the training and test data onto a common subspace in which the marginal and conditional distribution differences of domains are minimized. Moreover, EDA benefits from domain invariant clustering to discriminate between various classes of data. In the second phase, for preserving data structure in the shared subspace, EDA minimizes the data reconstruction error using low-rank and sparse constraints. Overall, EDA solves the domain mismatch problem in cubic time complexity. The proposed approach is evaluated on variety of visual benchmark datasets and its performance is compared with the other state-of-the-art domain adaptation methods. The average accuracy of EDA on 32 experiments is determined 68.33% where outperforms other state-of-the-art domain adaptation methods with 4.28% improvement.

  Keywords: Visual domain adaptation, Domain shift problem, Distribution adaptation, Low-rank constraint, domain adaptation
 • P. Rafiee, Gh. Mirjalily *, M. Heydarian Pages 163-176

  Network coding is an effective approach for improving the performance of wireless networks, such that a new generation of routing protocols, known as network coding-aware protocols, recognize coding opportunities during their route discovery process, and try to establish routes containing appropriate coding opportunities. Most of the research works being done around this type of routing, only try to maximize the number of coding opportunities along data transmission route. However, merely considering coding opportunities, may decrease the optimality and the throughput of routes, since sometimes, by considering only the number of coding opportunities without paying attention to the quality of links along routes, the quality of detected routes will be decreased. In this paper, in order to resolve the deficiencies of previously related works, a new network coding-aware routing protocol based on fuzzy logic is proposed, such that the delay of links besides the satus of all nodes along different paths are evaluated through utilizing fuzzy logic, and the overall value of all paths are determined. Finally, paths wirh better status in terms of the quality of links and nodes, are selected for data transmission. Simulation results demonstrate that the proposed protocol has better performance than previous approaches, in terms of throughput, packet delivery ratio, and delay.

  Keywords: Network Coding, Coding-aware Routing, Fuzzy logic, Wireless Mesh Network
 • S. Sadat Zamani Danalou, M. Afsharchi, V. Solouk * Pages 177-194

  Botnets are known to be among the most popular malwares in cyber criminals for their practicality in carrying many cyber-crimes as reported in the recent news. While many detection schemes have been developed, botnets remain the most powerful attack platform by constantly and continuously adopting new techniques and strategies. Thus, early identification and timely detection of botnets can take an effective step towards making perfect defense system. Most of existing botnet detection methods cannot detect botnets in real-time and in an early stage of their lifecycle before participating in a cyber-crime. In this work, we propose a novel approach to detect the BlackEnergy botnet traffic using Hidden Markov Model (HMM) within flow Intervals. In BlackEnergy, bots are controlled by attackers under a HTTP base command and control (C&C) infrastructure. First we analysis BlackEnergy’s network traffic and extract its main features and network behavior patterns. Then we adapt the proposed HMM model with BlackEnergy botnet patterns and features.  In addition to detecting the botnet communication traffic in both Attack and C&C stages, inferred HMM defines the stage of botnet lifecycle. Our proposed method detects botnet activity in small time intervals without having seen a complete network flow. Using existing datasets, we show experimentally that it is possible to identify the presence of botnets activity with high accuracy even in very small time windows.

  Keywords: Botnet detection, Hidden markov model, time interval, flow interval, network flow, command, control stage
 • A. Saadat_R. A Hooshmand*_M Tadayon_A. Kiyoumarsi_M. Torabian Pages 195-205

  Increasing harmonic contamination is one of the concerns in power systems that has been more considered. On the other hand, the high cost of compensation can eliminate the possibility of compensation across the network. Regarding the restructuring of power systems, it has been possible to provide the compensation cost by contaminating subscribers. In this paper, a new method for control the network harmonic is presented using harmonic pricing. The base of pricing in this method is to determine the fair harmonic contribution in the point of common coupling voltage. In addition, a new index has been proposed to determine the harmonic contribution of the customer and utility to the harmonic contamination of the point of common coupling. By using this index, an accurate impression of the customer and utility contribution in all of the dominant harmonic levels is obtained. The simulation results on the IEEE 14-bus standard network illustrate the effectiveness of the proposed method for pricing based on fair contribution of customer and network. Also, the results show that by justly determining the harmonic contribution, the customer can be encouraged to reduce or control the harmonic. Otherwise, by sum of the penalty fees, harmonic filters can be installed at the desired location and can be applied to the harmonic control.

  Keywords: harmonic, harmonic contribution, harmonic pricing, restructured power systems, power market
 • M. Soleimani, S. Toofan* Pages 207-215

  In this paper, single-phase dynamic comparator was improved based on adding a clocked NMOS auxiliary latch at its output and two clocked NMOS transistors at its internal nodes. Using clocked NMOS latch and transistors increased the speed of comparator, without increasing the loading effect and kick-back noise on its previous and next stages. The advantage of the proposed comparator rather than the conventional comparator was higher speed with precence same power dissipations. To demonstrate the mention specifications, proposed and conventional comparators were analyzed and simulated at 2-GS/s sampling rate in 0.18-μm CMOS process. In this case, the outputs of proposed comparator were determined almost 18-ps (%9) faster than the outputs of conventional comparator. Also, to compare the performances of proposed and conventional comparators in flash ADCs, two 4-bits flash ADCs, using proposed and conventional comparators in their comparison chains blocks, were designed and simulated at 2-GS/s. In this case, the FOM of ADCs with the proposed and conventional comparators at nyquist rate input frequency achieved 0.61-pJ/conv.step and 0.72-pJ/conv.step, respectively. Corresponding, the ENOB of ADCs achieved 3.74-Bit and 3.45-Bit, respectively. In addition, the power dissipations of comparators array of ADCs with proposed and conventional comparators were 4.23-mW and 4.09-mW, respectively. Also, the power dissipations of two flash ADCs, without the power dissipations of their comparators array, were 11.70-mW and 12.03-mW, respectively.

  Keywords: Flash ADC, single-phase dynamic comparator, NMOS latch, kick-back noise
 • S. Seyedi, N. Navimipour* Pages 217-229

  Quantum dot cellular automata (QCA) as an important technology with minimal size, high speed, low latency and power consumption is suitable replacement for semiconductor transistor technology. The growing demand for observability and testability attracts more research on it. A full adder circuit is a basic unit in digital arithmetic and logic circuits. In this paper, a unique structure for testable full adder is presented in QCA. The implementation of the full adder circuit with the structure of the Built In-Self Test (BIST), its observational capabilities and its intermediate component controllability increase the reliability and the test capability of other designed circuits based on this. All of inputs in the proposed have testability and controllability capability and the middle nodes have observability feature. This design in contrast to its counterparts uses three-layer scheme and surpasses the best previous layer designs in terms of area, delay and complexity. The simulation results using QCADesigner software confirmed that the presented circuit works well and can be used as a high-performance design in QCA technology.

  Keywords: Full adder, quantum-dot cellular automata (QCA), testability, Nanotechnology, built-in-self test
 • F. Sherafati, J. Tahmoresnezhad* Pages 231-242

  Domain adaptation can transfer knowledge from a training set (source domain) to a test set (target domain), promoting the performance of the model learned from the training set. In addition, sparse coding makes the learned model more succinct and easy to manipulate. However, the existence of the distribution mismatch across the source and target domains reduce the performance of model. In this paper, we propose an unsupervised domain adaptation model to minimize the prediction error of image classification. Sample reweighting is utilized to handle redundant and useless information of source data in the new representation. Moreover, the difference of the conditional distributions across the source and target domains is reduced along with the subspace alignment. Our proposed approach learns a sparse domain-invariant classifier in a latent subspace with preserving the structure of the input data. Extensive experiments demonstrate that our proposed approach shows 4.49% improvement in classification accuracy on real-world datasets compared to state-of-the-art machine learning and domain adaptation methods.

  Keywords: Image processing, domain adaptation, sparse coding, conditional distribution difference, subspace alignment
 • P. Sharafi, Sh. Karimi* Pages 243-252

  Voltage unbalance reduces the power quality and causes problems in the customer equipment and in the grids operation, especially in grids including distributed generation sources. In microgrids, use of distributed generation sources controlled by the inverter, has made it possible to compensate voltage unbalance by distributed generation units. To compensate voltage unbalance, usually two control loops are used to control the positive and negative components in the dq rotary frame. Nevertheless, the control loops of the positive and negative sequences are not completely decoupled from each other and there is an oscillatory coupling between them. In this paper, the use of the decoupled double synchronous reference frame in order to eliminate oscillating couplings and for voltage unbalance compensation is proposed. The simulation results show that, using the proposed control method, the voltage unbalance at the point of common coupling is effectively reduced. Also, due to the decoupling of the positive sequence from the negative sequence control loop, the performance of the distributed generation unit in the power injection to the grid is not affected by the voltage unbalance control system.

  Keywords: Voltage unbalance compensation, microgrid decoupled double synchronous reference frame, Droop control, current controller
 • E. Shahamatkhah, M. Tabatabaei* Pages 253-267

  In this paper, the leader-following group consensus of discrete-time fractional-order multi-agent systems with time-delay is studied. At First, two groups are considered. Then, the problem is extended to arbitrary number of groups. The agents are considered as discrete-time fractional order integrators with input time delay . The interaction between agents is described with a directed communication graph with fixed topology. The group consensus problem for the considered agents leads to asymptotic stability analysis of a discrete-time fractional order system with time-delay. Based on this idea, the necessary and sufficient condition to reach the leader-following group consensus in terms of the controller gains of agents is extracted. Moreover, the optimal value of the controller gains is calculated to minimize a special performance index. Numerical simulations show the performance of the proposed method.

  Keywords: multi-agent systems, discrete-time fractional-order systems, leader-following consensus, group consensus, fractional-order integrator
 • E. Sahebi Hamrah, S J. Kabudian* Pages 269-281

  Nowadays, speech enhancement has become one of the most important issues in signal processing. Noise reduction such that it does not disturb the original signal is an important challenge in speech enhancement. In this paper, we have proposed a new hybrid two-stage method for speech enhancement. In the proposed method, noisy speech signal is enhanced using perceptually-motivated Bayesian approach in the first stage. Then, the signal is decomposed into sub-bands using wavelet packet decomposition. In the second stage, each sub-band signal is enhanced using NNESE method. Hyperparameters of NNESE is optimized using QPSO metaheuristic. Finally, all enhanced sub-band signals are combined together using wavelet packet reconstruction. Proposed method is better than others in terms of PESQ and Segmental SNR criteria over a subset of TIMIT speech database polluted by Noisex-92 noise database.

  Keywords: Speech processing, Noise reduction, speech enhancement, wavelet transform, QPSO optimization algorithm
 • B. Sobhani Gundushmian, S. Shamaghdari* Pages 283-294

  In this paper, a new method for designing autopilot for an air vehicle with polynomial nonlinear model is presented. Moreover the method is developed to fault tolerant control autopilot using combined projection and redesign methods. The nominal autopilot has been designed based on regulator controller for the polynomial nonlinear model and sum of square optimization theory. Previous theoretical methods have been extended from the regulator type to the tracking. Stability of the closed loop system is guaranteed by introducing a polynomial Lyapunov function that is derived using sum of squares optimization method. Then, the feasibility problem has been changed to the optimization problem. The proposed method has been used on an air vehicle supersonic with nonlinear polynomial model. The results showed proper operation in normal and faulty situations.

  Keywords: Fault Tolerant Control (FTC), Stability, polynomial nonlinear system, projection method, redesign method, sum of squares optimization
 • S. H. Tabatabaei, M. Ebadian *, A. Jalilian Pages 295-305

  In this paper, using a hybrid control method including an active control method (circular chain) and an inactive control method (droop control), the contribution of each interlinking converter (IC) to the power transmitted between AC and DC subnetworks in islanded mode is determined. The values of real power in AC and DC sub-grids correspond to the frequency of AC sub-grid and the voltage of the DC sub-grid, respectively. Therefore, using this data and defining a droop relation, the value of initial power transmitted between AC and DC subnetworks is determined. Then, the active control system modifies the transmitted power considering the data received from the previous converter. The use of power parameter in the active control method decreases the bandwidth of transmission lines between the converters. On the other hand, two-stage control for determining the value of transmitted power retains the stability of the system in case of a disruption in transmission lines. However, the circular chain control system presented in this paper will continue to operate in case of disruption in the link between two adjacent ICs. The results of simulation in MATLAB confirm the credibility of the mentioned arguments.

  Keywords: Hybrid ac-dc microgrid, parallel interlinking converter, circular chain control, Droop control, power sharing
 • M. Toumari, S. Jabbari* Pages 307-315

  The analysis of gene sequences is fundamentally important for exploring biological functions. Recently, the cost of gene sequencing has dropped sharply, thereby resulting in the production of considerable genomic data. However, the costs of saving, processing, and transferring these data are rising. At present, processing this massive volume of information is done by character based method which is highly time - consuming. Alternative methods challenge these problems in the realm of signal processing. Accordingly, the signal outlook to the genome, signal processing of the genome and compression of the genome are presently hot issues which are practically in demand. Compression reduces the cost, memory space, bandwidth for exchange, and the time required for analysis. In this study, the character genes were firstly represented as signals. Then, these genomic signals were compressed by compressed sensing. Consequently, they were reconstructed by bayesian learning method. Adopted criteria for reconstruction were PRD and NMSE, respectively. Then, signals were selected with a compression rate of 75% for comparison. Meanwhile, the same cluster analysis was run with character based method. The results indicated that the time needed for signal based method was considerably lower than the character based method.

  Keywords: Gene sequence, Compression, Compressed sensing, Genomic signal processing, Bayesian learning, Phylogenetic tree
 • J. Abbasi Aghamaleki*, S. A. Miresmaili Pages 317-329

  In image processing many algorithms get disturbed because of shadow. These problems can be avoided if the location of shadows is clear. This article presents a new optimized algorithm for extracting shadows from a single color aerial image. Most of similar works do this by using a suite color space. In this work two RGB and YCbCr color spaces are combined and a powerful ratio map has been created. Furthermore, in a new method, effect of sky blue color is determined that improves the ratio map. Candidate shadow and non-shadow regions are separated by applying Otsu’s thresholding method. Because of ratio map performance it is not necessary to analyze region by region and leads to decrease computation cost. So it can be used in online application. The experimental results demonstrate the advantage of the proposed algorithm.

  Keywords: Shadow Detection, Color aerial image, Combined ratio map, RGB color space, YCbCr color space, Color attenuation relationship
 • M. Fayyaz, H. Vahdat-nejad *, M. Kherad Pages 331-340

  The trust inference problem in a social network is defined as anticipating the trust level that a user can have to another user who is not directly connected to him on the trust network. This research aims to propose a method for trust inference in a trust network. Previous research studies are mainly limited to one type of trust network, and they cannot be used for different trust networks with different values of trust. In this research, soft computing and neural network model are used to predict trust values. To train the neural network system, genetic algorithm is exploited. One of the main advantages of the proposed method is that, unlike previous methods, it is not limited to one type of trust network, and it can also be used for trust networks with different values of trust. In the proposed method, at first four proposed features are extracted from the trust network, and afterward, the proposed neural network system is trained using these features as well as the genetic algorithm. The proposed method is implemented on the standard trust network and is compared with other similar methods. Experimental results indicate that the proposed method is able to produce more accurate results in comparison with previous methods.

  Keywords: Trust Inference, Social network, Neural network, genetic algorithm
 • H. Ghasemi Joujili, M. Mivehchy* Pages 341-349

  In recent years, design algorithms have been introduced based on X parameters. One of these algorithms determines the load impedance that maximizes the output power. This algorithm uses an iterative process. The weighting factor in this algorithm determines the convergence rate of this algorithm. By choosing this weighting factor unsuitably, the algorithm may be slow down or become unstable. In this paper, a reduction weighted method and an adaptive weighing method are proposed to accelerate the convergence and prevent instability.  By using these methods in different amplifiers, their performance is investigated compared with constant weights. According to the results, the two proposed methods have a higher convergence rate than the constant weight algorithm. These methods are compared with each other. Finally, the adaptive weight algorithm with the lowest repeat steps was selected as the optimal method. Both of the proposed methods are stable in all cases.

  Keywords: Nonlinear amplifier, X-parameters, Improvement of the load reflection coefficient
 • A. Kosarian*, A. Keramatzadeh, M. Shakiba, H. Kaabi, E. Farshidi Pages 351-359

  An important parameter in the deposition of thin-film Indium-Tin-Oxide layers by magnetron sputtering is the spacing between the anode and cathode electrodes, by which the conditions of plasma deposition and the properties of the resulting films are controlled. In this paper, thin ITO films are deposited on glass substrates using the DC-magnetron sputtering technique at RT for different electrode spacing. The thickness of the layers has been measured in the range 110-370 nm. The XRD studies confirm that crystalline structure of ITO is cubic bixbyite. The sheet resistance of the samples prepared at the electrode spacing of 5, 7, 9, and 11 cm, are 17.7, 16, 1723, and 5207 Ω/□, respectively. The transmittance of the films in the spectral range of 400-800nm is 75-85%. The lowest sheet resistance of 16 Ω/□ is obtained at the spacing of 7 cm, having a transparency of 85% and a thickness of 230nm, which confirms that it is appropriate for use as the transparent contact in amorphous silicon solar cells. For such samples the average grain size of the crystallites and the root-mean-square of the roughness of the surface are 50±5 nm and ≈1.97 nm, respectively. The process simulations are also achieved using xpdp1, X'Pert and MATLAB software.

  Keywords: ITO thin films, DC magnetron sputtering, electrode spacing, sheet resistance, transmittance, electrical, optical properties
 • R. Moradi, E. Farshidi *, M. Sorooshc Pages 361-371

  This paper proposes a digital adaptive calibration to compensate passive ΔΣ modulator error based on output-referred error model of passive integrator. The passive integrator transfer function, which leads to gain and phase errors, degenerates the performance of modulator due to signal attenuation in modulator loop. To identify the adaptive filter factors, a 1-bit pseudo-random noise test signal is applied to the input of the passive ΔΣ modulator. The error factors are identified by making correlation between output and test signals. The simulations show the effectiveness of the intrinsic error compensation of the modulator.

  Keywords: Analog to digital converter (ADC) passive sigma-delta modulator passive switched-capacitor integrator digital calibration test signal background calibration
 • M. Moradi*, E. Karami, H. Abdi, Sh. karimi Pages 373-385

  Inappropriate design of transmission line towers in areas with high lightning density increases the outage rate of the line due to direct lightning strikes. In this paper, The lightning activities of areas covered by western regional electricity company during five recent years were collected from weather stations. Based on collected datasets, the Isokeraunic level and the lightning density of different areas have been computed. This information were further used to investigate and predict the outage rate of double circuit 230 kV transmission lines with one shield wire (existing plan) due to direct lightning strikes. Due to high density of lightning activities in some areas, the calculation results show high outage rate in these areas, which has been confirmed by actual experiences. In order to overcome this problem, a tower design with two shield wires was proposed for new developments. The outage rate of the transmission line with the two shield wire design with extracted lightning densities were compared with the existing tower installed. The results show high degree of improvement in outage rates. In order to modify the existing transmission line outage rates, installation of surge arresters and their capabilities were studied. Due to statistic nature of lightning, Monte Carlo method along with EMTP simulations were used in investigations. Simulations results show placement of surge arresters on two upper phases can reduce the shielding failure outage rates in the transmission line, significantly. The pros and cons of surge arrester installations in transmission line to compensate inappropriate tower design are discussed. Results of this study can be used for further transmission line developments in these areas.

  Keywords: Isokeraunic level, lightning density, 230 kV twin circuit transmission lines, Surge Arrester, Mont Carlo method
 • S. Mostafavi *, F. Ahmadi, M. Agha Sarram Pages 387-401

  With the apperance of cloud computing, users receive computing resources according to pay as you go of cloud service provider. An optimized scheduling approach for mapping all the tasks to the resources is an essential problem due to the limitations and dynamics of resources for requests which vary during the time. This solution may lead to improvement of system's efficiency. There are different methods for cloud computing scheduling with different parameters such as response time, makespan, waiting time, energy consumption, cost, utilization rate, and load balancing. But many of these methods are not suitable for improving scheduling performance in a condition that users requests change during the time. So in this thesis a scheduling method based on reinforcement learning is proposed. Adopting with environment conditions and responding to unsteady requests, reinforcement learning can cause a long-term increase in system's performance. The results show that this proposed method can not only reduce the response time and makespan but also increase resource efficiency as a minor goal. Our proposed illustrates improvements in response time for 49.52%, 46.03%, 43.99%, 43.53% and 38.68% over Random, Mix, FIFO, Greedy and Q-sch algorithms, respectively.

  Keywords: Cloud computing, Task scheduling, reinforcement learning, Foresighted task scheduling, Response time
 • M. H Maghami *_A. M Sodagar Pages 403-418

  This article reports on the design of a 8-channel neural recording amplifier and stimulation back-end in TSMC 0.18µm technology which can do the recording and stimulating simultaneously. The design of proposed neural amplifier is based on indirect negative feedback and provides tunable lower cutoff frequency, and digitally-programmable upper cutoff frequency and voltage gain. Moreover, the proposed circuit employs attenuators in the same feedback loop in order to further reduce the silicon area consumed by the capacitors and at the same time to increase the input impedance of the circuit. The 8-channel designed circuit consumes 0.27mm2 of chip area and operated with a supply voltage of 1.8V, power consumption of each channel is 27µW with the THD of -50dB@1kHz and output voltage swing of 0.95Vpp. The designed stimulation bak-end circuit, in addition to traditional rectangular pulse shapes, can generates biphasic stimulation pulses with exponential shapes, whose time constants are digitally programmable. A class-B second generation current conveyor is designed to be used for delivering stimulation current pulses of up to ±96µA to the target tissue and a charge pump block is in charge of the generating supply voltages of ±3.3V. The circuit consumes 0.043mm2 of silicon area for each channel (excluding charge pumps). Simulation results indicate that the stimuli generator meets expected requirements with the maximum power consumption of 1.2mW when connected to electrode-tissue impedance of as high as 25kΩ.

  Keywords: Stimulation back-end, exponential current stimulation, indirect negative feedback, neural recording amplifiers, current conveyor circuits
 • L. Moloudzade, S. Afrang *, Gh. Rezazadeh Pages 419-432

   In this paper design and simulation of a new tunable acceleration MEMS switch is proposed. Using the proposed switch, it is possible to measure the accelerations in the range between milli-g and 90g. To tune the desired acceleration switching, two actuators are used. These actuators are electrostatic comb drive and piezoelectric actuator. The electrostatic comb drive actuator operates in high linear range and the piezoelectric actuator can measure very low accelerations without pull in phenomenon. In the structure, the stopper is used to avoid pull in phenomenon due to the electrostatic actuation. In the piezoelectric actuator section, the governing equations for the deflection due to piezoelectric actuation is extracted. Based on design, the resolution is about 0.15g. The pull in voltage of electrostatic comb drive actuator is 50 volt and maximum voltage tuning of piezoelectric actuator is 85 volt. To verify, the proposed structure is first calculated using matlab software and then simulated using intellisuite software.

  Keywords: Acceleration switch, MEMS piezoelectric actuator, electrostatic actuator, tune pull in
 • J. Momenpour Akerdi, M. Torabian Esfahani, B. Vahidi* Pages 433-442

  Due to importance of harmonic analysis in interconnected network. In this paper, a method is proposed that could be determined the main responsible of the harmonic pollution of the desired bus voltage or the current desired line in interconnected networks. In this paper, the defects of using the "vector projection" method are presented to solve the above problem; so, a method is proposed based on reducing the amplitude of the harmonic voltage and current due to the reduction of the harmonic amplitude.  Both methods are evaluated in a 6-buses IEEE grid using Digsilent and MATLAB software at a specific harmonic frequency. The results of the evaluation of the two methods indicate that the method of "vector projection" is not necessarily the correct answer if the number of harmonic sources is more than two sources; consequently. However, the results of the proposed method are highly rational in the interconnected grids.

  Keywords: power quality, harmonic contribution, Interconnected Networks
 • J. Momenpour Akerdi, M. Torabian Esfahani, B. Vahidi* Pages 443-449

  Electric arc furnaces are nonlinear and time variant loads that cause high fluctuations of current, voltage and current harmonics, voltage flicker, frequency variations, and so on. On the other hand, these furnaces are the huge energy consumer in power networks. Therefore, it is necessary to present a precise and actual model for analyzing the performance of these loads so that power quality studies, design of reactive power compensators and analysis of the effects of these loads on electric arc furnaces can be done correctly. In this paper, a new model for electric arc furnaces is proposed based on actual measurements of Mobarakeh steel company’s arc furnaces. This model considers the effects of all elements of arc furnaces, such as the effects of voltage and current transformers, flexible cables, and furnace transformers for modeling. In this way, this model is capable of generating various power quality parameters and can be very useful in the accurate design of reactive power compensators for arc furnaces. The proposed model is compared with one of the most commonly used models, called Cassie-Mayer. The results of the comparison show the accuracy and validity of the proposed model.

  Keywords: Electric arc furnaces, measured data, power quality, Modeling
 • N. Nouri, A. A. Tadaion* Pages 451-462

  Mobile Edge computing is a new paradigm that allows users to combat the constraints of mobile devices For overcoming the long delay of cloud computing which decreases the quality of service, the users send their data to the server which is located at the edge of the network instead of sending a part of the program to a cloud server which is located in place far from the users. In this paper, a system which consists of a cell and several users is considered in which the network users to accomplish their computations request service from cloud and edge servers that are participating with each other. It is assumed that the users access the radio spectrum by a Non-orthogonal Multiple Access (NOMA) method and the queue theory is used for modeling the problem from the users and server sides. The main goal is to minimize the total users' energy consumption, the delay in users' receiving service, and the whole cost of using servers. The mathematical model of this problem would result in a multi-objective constraint non-convex optimization problem. SCA method is used to achieve the globally optimum solution. Through the simulation results, it is shown that by the applied assumptions in the proposed model, the amount of energy, delay and total cost of network is decreased around 50%.

  Keywords: Mobile Edge Computing, Non-orthogonal Multiple Access, Non convex Function, Convex Approximation, Queue Theory
 • M. Vahidi-Asl *, M. R. Dehghani-Tafti, A. Khalilian Pages 463-476

  Test case prioritization has been often used to alleviate the costs associated with software regression testing. Current techniques have attempted to estimate the fault exposing potential of test cases using code coverage information and rank them using a heuristic. However, studies show that coverage does not strongly correlate with the effectiveness and fault exposing potential of test cases. Relying on the results of studies that demonstrated the effectiveness of code metrics in fault prediction, we speculate that code metric information can be leveraged to design a new effective technique for test case prioritization. Based on our hypothesis, in this paper, a new prioritization technique is proposed that works based on data fusion on code complexity metrics. The novelty of our technique lies in its original viewpoint to estimate fault exposing potential of test cases in prioritization. To evaluate the proposed technique, we have conducted experiments on faulty versions of seven Java benchmarks. In the experiments, we often observed at least 70% performance in prioritization measured in terms of average percentage of fault detection, which validates our hypothesis.

  Keywords: Software testing, Regression Testing, test case prioritization, software metrics
 • S. Hemmati, S. F. Ghaderi *, Ghazizadeh M. S. Pages 477-492

  This paper presents a mixed integer linear program (MILP) model as well as a solution method based on the Benders decomposition algorithm for optimal design of sustainable Energy Hub (EH). A modeling framework to consider environmental (Env) and social (Soc) impacts of the EH's components is incorporated to achieve sustainable EH. First, the life cycles of different components are analyzed in order to determine Env and Soc impacts. Then, the EH design model is developed by using scenarios-based stochastic programming integrating Conditional Value-at-Risk (CVaR) in its objective function as a risk criterion to deal with uncertain nature of parameters. Benders decomposition (BD) algorithm is used to decompose the original problem in order to address heavy computational burden of the problem, especially when a large number of scenarios is used to properly represent uncertainties. The results shows effectiveness of the proposed BD to handle large problem sizes compared to the CPLEX solver and indicates that taking the external cost into account resulted in higher renewable Distributed Energy Resources (DERs) in the optimal configuration, which have lower negative Env and Soc impacts. Also, strength of stochastic programming in handling data uncertainty and controlling risk level is investigated.

  Keywords: Sustainable Energy Hub, stochastic programming, CVaR, Benders Decomposition
 • M. Yousefnezhad, A. Reihanian, B. Minaei-Bidgoli * Pages 493-505

  Recently, researchers proposed heuristic frameworks which are based on the Wisdom of Crowds in order to evaluate and select the basic results. In these methods, basic results are evaluated by diversity, independency and decentralization metrics. Then, the evaluated results are selected by thresholding, and combined by a consensus function. This paper aims to propose a method for automatic evaluation of the optimized threshold values based on the basic features of the input data in WOCCE. Also, Uniformity, a metric which is based on APMM, is introduced for calculating the diversity of two basic clustering results. Furthermore, Weighted Evidence Accumulation Clustering (WEAC), a new method for considering independency as a weight in the process of combining the basic results, is introduced in this paper. The experimental results indicate that the proposed method has higher efficiency in comparison with the results of other cluster ensemble methods.

  Keywords: Cluster ensemble, Cluster ensemble selection, Wised clustering, Automatic thresholding in clustering, Uniformity