فهرست مطالب

 • سال هفدهم شماره 2 (پیاپی 64، تابستان 1399)
 • تاریخ انتشار: 1399/04/22
 • تعداد عناوین: 11
|
 • معصومه شیرزایی* صفحات 80-83

  کرونا ویروس 2019 یا اصطلاحا COVID-19  بیماری عفونی است  که بسرعت در جهان در حال گسترش است.1 برای اولین بار در31 دسامبر 2019  ، موارد متعددی پنومونی با اتیولوژی نامشخص، درووهان چین (استان (Hubei گزارش شد.مرکز کنترل و پیشگیری چین نوعی کرونا ویروس که از لحاظ فیلوژنیک در دسته سارس قرار داشت را عامل بیماری معرفی نمود. COVID-19  توسط Dr  Li  Wenlian شناسایی شد.  این بیماری شدیدا مسری  بسرعت در چین و سراسر جهان  انتشار یافت . میزان موارد جدید در خارج از چین از خود چین پیشی گرفت. 2 از این رو سازمان جهانی بهداشت در مارس 2020 این بیماری را یک  پاندمی  گزارش نمود. .شیوع بیماری درحال حاضر در اروپا و آمریکا نسبتا بالاست. (3،4).

  کلیدواژگان: دندانپزشکی، کرونا ویروس، بیماری
 • ریحانه پهلوان، علی حسنی*، علیرضا مدرسی صفحات 84-91
  سابقه و هدف

  درد حین تزریق بی حسی موضعی از مشکلاتی است که موجب ایجاد ترس و اضطراب در بسیاری از بیماران و اجتناب آنها از درمانهای دندانپزشکی شده است. در مطالعات قبلی گزارشاتی از تاثیر گرم کردن ماده تزریق بی حسی در پوست، جراحی پلاستیک در ناحیه سر و صورت و جراحی کاتاراکت گزارش شده است. هدف از انجام این تحقیق بررسی اثر تزریق با دمای 37 درجه سانتی گراد در کاهش درد ناشی از تزریق اینفیلتره ماگزیلا و مقایسه آن با تزریق در دمای 21 درجه (دمای اتاق) در همان فرد در بیماران مراجعه کننده به دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی آزاد تهران در سال 1397 بود.

  مواد و روش ها

  تحقیق به روش کارآزمایی بالینی از نوع split mouth  انجام شد. کلیه افرادی که دو سمت ماگزیلا آنها اندیکاسیون تزریق بی حسی را داشت و موافقت خود را اعلام کردند، به عنوان نمونه در نظر گرفته شدند. کارپول لیدوکایین (داروپخش-ایران) انتخاب شد و در گروه تجربی به وسیله گرم کن (Tommee Teppee-انگلستان) به دمای 37 درجه سانتی گراد رسید و سپس یک سمت از ماگزیلا به عنوان گروه مورد به صورت تصادفی تزریق گرم و سمت دیگر به عنوان گروه کنترل تزریق با دمای اتاق و با همان دوز انجام شد. بلافاصله پس از تزریق تاثیر آن بر میزان شدت درد بر اساس VAS صدگانه تعیین و با آزمون MANN-U-WHITNEY مورد قضاوت آماری قرار گرفت.

  یافته ها

  روی 16 نفر و با توجه به نوع مطالعه 32 نمونه کار شد. از این نمونه ها 7 نفر مرد و 13 نفر زن بودند و سن آنها   12/98±36/36  بود. میزان درد گروه شاهد (تزریق دمای اتاق) 28/5±38/5 و در گروه مورد (تزریق گرم) برابر با 20/9±27/5 بود. میزان درد در گروه شاهد 75 درصد و در گروه تجربی 25 درصد بود. (0/01>P)

  نتیجه گیری

  به نظر می رسد گرم کردن کارپول های بی حسی در کاهش درد هنگام تزریق موثر است.

  کلیدواژگان: درد، داروی بی حسی موضعی، تزریق، لیدوکائین، visual analog scale، ASA1
 • فریبا بلوچ*_یوسف فرهمندنیا_پانته آ ریاحی صفحات 91-96
  سابقه وهدف

  یکی از نگرانی های دندان پزشکان بروز رفلکس تهوع بیماران هنگام قالب گیری است که منجر به محدودیت توانایی بیمار در پذیرش اعمال دندانپزشکی می شود. یکی از روش های دارویی استفاده از متوکلوپرامید است. هدف از انجام این تحقیق بررسی تاثیر متوکلوپرامید بر رفلکس تهوع هنگام قالب گیری بر روی بیماران بخش پروتزهای دندانی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی طی سال های 1397 و 1398 می باشد

  مواد و روش ها

  تحقیق به روش کارآزمایی بالینی (از نوع مقایسه قبل و بعد) بر روی بیماران مراجعه کننده به بخش ثابت دانشکده دندانپزشکی انجام گرفت. بیماران باید از لحاظ پزشکی سالم بوده، هیچ گونه سابقه حساسیت دارویی یا آلرژی نداشته و هیچ یک از موارد منع مصرف و احتیاط مصرف متوکلوپرامید را نداشته باشند  و هنگام قالب گیری حالت تهوع آنها براساس معیار VAS بالای 5 باشد. شدت تهوع حین قالب گیری پیش از تجویز دارو ثبت شد. سپس یک میلی لیتر (25 قطره) حاوی 4 میلی گرم متوکلوپرامید به همراه یک میلی گرم سدیم ساخارین به عنوان شیرین کننده تجویز شد. بعد از نیم ساعت مجددا شدت رفلکس تهوع حین قالب گیری ثبت گردید. میزان تغییر در شدت رفلکس تهوع با معیار VAS با آزمون آماری McNemar در محیط نرم افزاری SPSS V25 مورد بررسی قرار گرفت.

  یافته ها

    تحقیق روی تعداد 28 نفر واجد شرایط، 4/46 درصد مرد و 7/53 درصد زن و در سنین 25 تا 56 سال که همگی رفلکس تهوع ناشی از قالب گیری رتبه بیشتر از 5 را داشتند انجام گرفت، بعد از استفاده از قطره متوکلوپرامید صد درصد بیماران شدت رفلکس تهوع 5 یا کمتر داشتند (0/0001 ˂ P). میزان رفلکس تهوع پیش و پس از تجویز متوکلوپرامید به ترتیب برابر با  3/3 ± 9/7 و 1/4 ± 3/1 بود.

  نتیجه گیری

   بر اساس نتایج این مطالعه به نظر می رسد که تجویز متوکلوپرامید می تواند موجب کاهش رفلکس تهوع ناشی از قالب گیری در دندانپزشکی شود.

  کلیدواژگان: متوکلوپرامید، تهوع، قالبگیری
 • زهرا پارسا، پریسا عارف، ناهید عسکری زاده*، ایرج اشرافی صفحات 97-106
  سابقه و هدف

  باکتری استرپتوکوک سانگوییس بعنوان یکی از عوامل آغازکننده تشکیل پلاک میکروبی شناخته میشود.این باکتری شرایط را برای چسبیدن دیگر باکتریهای پوسیدگی زا به پلاک دندانی مهیا میکند. در کنار کنترل فیزیکی پلاک میکروبی استفاده از دهانشویه ها بعنوان روش شیمیایی برای ازبین بردن میکروارگانیسم ها موثر است. گرچه کلرهگزیدین بعنوان استاندارد طلایی جهت ازبین بردن میکروارگانیسم های دهانی مطرح است اما عوارض ناخوشایند حاصل از استفاده طولانی مدت آن جایگزین مناسب تری را میطلبد.این تحقیق با هدف مقایسه اثر آنتی باکتریال دهانشویه نانوسیلور و کلرهگزیدین بر روی استرپتوکوک سانگوییس در بخش کودکان دانشکده دندانپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی تهران در سال 1397-1398 انجام شد.

  مواد و روش ها

   این پژوهش از نوع experimental و در شرایط in vitro روی  استرپتوکوک سانگوییس انجام شد.آزمایش روی دو گروه مورد (دهانشویه نانوسیلور) و شاهد (دهانشویه کلرهگزیدین) در سه قسمت انجام شد. ابتدا با استفاده از روش  Disk diffusion بررسی قدرت آنتی میکروبیال از طریق اندازه گیری قطر هاله مهاری انجام شد.سپس جهت اندازه گیری MIC (حداقل غلظت مهارکننده رشد باکتری) از دو روش میکرو و ماکرودیلوشن  استفاده شد و در پایان برای اندازه گیری MBC (حداقل غلظت کشنده باکتری) از روش Blood agar dilution استفاده کردیم.

  یافته ها

  آزمون آماری نشان داد دهانشویه نانوسیلور فاقد هاله عدم رشد و MIC و MBC آن در مقایسه با کلرهگزیدین بیشتر بوده و این اختلاف از نظر آماری معنی دار است. (0/001>P)

  نتیجه گیری

  با توجه به نتایج این مطالعه در روش آزمایشگاهی دهانشویه نانوسیلور در مقایسه با کلرهگزیدین دارای خاصیت باکتریواستاتیکی و باکتریوسیدی ناچیز است.

  کلیدواژگان: کلرهگزیدین، نانوسیلور، MIC، MBC، استرپتوکوک سانگوئیس
 • آرش زربخش، علیرضا بنی فاطمه*، عزت الله جلالیان، احسان هاشمی، محمد شریعتی صفحات 107-115
  سابقه و هدف

  تطابق لبه ای رستوریشنهای تمام سرامیک زیرکونیایی یکی از عوامل مهم موفقیت طولانی مدت آنها محسوب میشود و یکی از عواملی که بر تطابق لبه ای و استحکام آن ها تاثیر میگذارد طرح خط خاتمه تراش می باشد. این تحقیق جهت مقایسه تاثیر طرح تراش روی تطابق روکش های زیرکونیای مونولیتیک انجام شد.

  مواد و روش ها

    در این تحقیق in-vitro  از 3 دای استاندارد از جنس PEEK با  7 میلی متر طول و 5 میلی متر قطر (در سرویکال) دیواره ها در دای ها 10 به سمت اکلوزال متقارب شدند با سه طرح تراش چمفر،اسلوپ شولدر وشولدر که توسط دستگاه تراش Ceramill motion 2 (Amann Girrbach, Austria) تهیه شد استفاده شد.پس از ریختن قالب های تهیه شده از دای های PEEK توسط اپوکسی رزین 30 دای (10 نمونه برای هر گروه) ساخته شد. ساخت کراون های زیر کونیا (zolid preshades, Amann Girrbach, Austria) با استفاده از اسکنر خارج دهانی Ceramill map (Amann Girrbach, Austria)  و روش CAD/CAM  Ceramill  motion 2 (Amann Girrbach, Austria)  ا نجام شد.پس از سمان کردن روکش ها توسط Panavia F2 روکش ها در جهت باکولینگوالی برش داده شده و میزان گپ در 7 نقطه توسط توسط دستگاه توسط SEM (TESCAN S8000, China) با بزرگنمایی 500 برابر اندازه گیری شد.در این مطالعه از روش های آماری one-way Anova جهت نشان دادن تاثیر طرح تراش روی تطابق مارجینال و تست Tukey HSD جهت مقایسه دو به دو گروه ها استفاده شد. روش اماری ذکر شود

  یافته ها

  میزان گپ مارجینال نمونه ها که توسط میانگین AMO و MO بررسی شد به ترتیب برای گروه چمفر،اسلوپ شولدر و شولدر (78/11±37/60)   (63/12±29/57) و (79/14±37/73 / 21/14±08/68) و (60/9±42/95 / 83/10±59/92) میکرون و میزان گپ داخلی که توسط میانگین Axial و Occlussal بررسی شد به ترتیب (37/10± 60/49/61/33±37/120) و (37/9±54.46/32.10±41/124) و (73/9±43/69 / 79/27±49/163 میکرون بود.تفاوت معنی داری بین گروه چمفر و اسلوپ شولدر با گروه شولدر دیده شد اما تفاوت معنی داری بین دو گروه چمفر و اسلوپ شولدر دیده نشد. 05/0<P

  نتیجه گیری

   طرح های تراش چمفر و اسلوپ شولدر تطابق لبه ای بهتری نسبت به طرح تراش شولدر در رستوریشن های زیرکونیای مونولیتیک نشان دادند هرچند طرح تراش چمفر بهترین تطابق را بین تمام گروه ها داشت.

  کلیدواژگان: تطابق لبه ای، زیرکونیا، روکش دندان
 • رزا طیارئی، هاجر شکرچی زاده*، وحید اصفهانیان صفحات 116-126
  سابقه و هدف

  فناوری اطلاعات کمک بزرگی در حرفه دندانپزشکی و فرایندهای آموزشی می باشد. این مطالعه به منظور ارزیابی میزان دسترسی، دانش و استفاده دانشجویان دندانپزشکی دانشگاه آزاد اصفهان از فناوری اطلاعات انجام گردید.

  مواد  و روش ها

  مطالعه مقطعی حاضر با روش نمونه گیری تصادفی-طبقه ای انجام شد. پرسشنامه محقق ساخته پس از تعیین روایی و پایایی، در بین 150 نفر از دانشجویان دندانپزشکی در کلیه سنوات تحصیلی توزیع گردید. برای تجزیه و تحلیل  داده ها از آزمون های من ویتنی، ضریب همبستگی اسپیرمن و رگرسیون خطی استفاده شد.

  یافته ها

   از بین دانشجویان %58/9 زن بودند.و 1/41 درصد مرد بودند. تنها %3/1 دسترسی به کامپیوتر نداشتند و %4 ایمیل شخصی نداشتند. اکثریت دانشجویان دسترسی خود به کامپیوتر (%67/1) و اینترنت (%70) را خوب ارزیابی کردند. میانگین نمره دانش فناوری اطلاعات دانشجویان (1/7±11) با دامنه 14-7 بود؛ البته عمده افراد با سایت مرجع دندانپزشکی برای معرفی به افراد عام (%78/6) و سایت تخصصی رشته خود (%72/6) آشنایی نداشتند. در زمینه کاربرد عمومی، اکثر دانشجویان هر روز از شبکه های اجتماعی (%87/8) استفاده می کردند اما تنها %10/3 ایمیل خود را مرتب چک می کردند. در زمینه کاربرد حرفه ای، میزان استفاده روزانه از سایتهای تخصصی (%3/11) یا دانلود فایلها و فیلمهای آموزشی علمی (%12/7) بسیار پایین بود. هرچه دانش و کاربرد عمومی فناوری اطلاعات افراد بالاتر بود کاربرد حرفه ای بالاتری را نشان دادند (0/05>P).

  نتیجه گیری

   دسترسی دانشجویان به ابزارهای فناوری اطلاعات خوب بود اما عمدتا کاربرد حرفه ای پایینی داشتند. با توجه به اهمیت فناوری اطلاعات در دندانپزشکی، لزوم آشنایی بیشتر دانشجویان با این علم و کاربرد حرفه ای آن احساس می شود.

  کلیدواژگان: انفورماتیک دندانپزشکی، دانشجویان دندانپزشکی، دانش
 • ریحانه شورگشتی، دنیا صدری، ساره فرهادی* صفحات 127-136
  سابقه و هدف

  در مقایسه با کیست دنتی ژروس، ادنتوژنیک کراتوسیستیک یک شکل منحصر به فرد از کیست های رشدی- تکاملی با ویژگی های هیستوپاتولوژیک و رفتار بالینی خاص است. با توجه نقش تعیین کننده ی  گیرنده فاکتور رشدی اپیدرمال (EGFR) در پرولیفراسیون و بقای سلولی و وجود نتایج منتاقض در مطالعات پیشین در خصوص بیان این نشانگر در کیست های ادنتوژنیک مطالعه حاضر با هدف بررسی این فاکتور در کیست دنتی ژروس و ادنتوژنیک کراتوسیستیک به عنوان دو ضایعه با تغییرات نیوپلاستیک بیشتر انجام شد.

  مواد و روش ها

  در این مطالعه تجربی در مجموع 49 نمونه (23 عدد کیست دنتی ژروس و 26 عدد ادنتوژنیک کراتوسیست) مورد بررسی قرار گرفت و رنگ آمیزی ایمونوهیستوشیمی EGFR برروی مقاطع بافتی نمونه های مذکور انجام شد. ارزیابی بیان EGFR  طبق روش توصیف شده Tie-Jun Li و همکاران صورت گرفت.  در ضمن رنگ پذیری سلول های اپی تلیالی بر اساس محل (Basal layers،  Suprabasal & basal layersو All layers) نیز در مقاطع میکروسکوپی ارزیابی گردید.جهت تحلیل آماری یافته ها از آزمون های Mann-Whitney و  T-test، Chi-Square استفاده شد.

  یافته ها

  در مطالعه حاضر مشاهده شد که از 49 نمونه مورد بررسی، میانگین درصد بروز EGFR در کیست دنتی ژروس برابر با 97/17±20/58  و در نمونه های ادنتوژنیک کراتوسیست برابر با 27/19±05/78 بود. (001/0=P) اختلاف آماری معناداری بین کیست دنتی ژروس و ادنتوژنیک کراتوسیست از لحاظ EGFR Score وجود نداشت.(144/0=P) همچنین بر اساس تفاوتی از لحاظ بروز EGFR در لایه بازال، لایه بازال و سوپرابازال و تمامی لایه ها در  کیست دنتی ژروس و ادنتوژنیک کراتوسیست نیز مشاهده نشد. (524/0=P)

  نتیجه گیری

  به نظر می رسد، میزان بیان نشانگر EGFR در ادنتوژنیک کراتوسیست به طور معناداری بیشتر از کیست دنتی ژروس بوده که می تواند توجیه کننده پتانسیل رشدی فزاینده ادنتوژنیک کراتو سیست باشد.

  کلیدواژگان: کیست دنتی ژروس، ادنتوژنیک کراتوسیست، کیست ادنتوژنیک
 • فرزین سرکارات، علیرضا توتونچیان، افشین حراجی*، حسین رستگارمقدم شالدوزی، مریم مصطفوی، سید محمدمهدی نقیبی سیستانی صفحات 137-145
  سابقه و هدف

    ویروس  Covid -19 به عنوان یک تهدید کننده بزرگ سلامت همگانی در جهان شناخته شده است. راه های معمول پخش ویروس شامل انتقال مستقیم (عطسه، سرفه و استنشاق قطرات و آیروسل های آلوده) و انتقال تماسی (مخاط دهان، بینی و ملتحمه چشمها) می باشد. هنگام ارایه خدمات دندانپزشکی مقادیر زیادی آیروسل هنگام کار با وسایل تولید می گردد. ایران یکی از مراکز اصلی شیوع این بیماری در ابتدای همه گیری بود لذا این مطالعه به ارزیابی میزان و شدت ابتلا کادر درمان دندانپزشکی به COVID-19 در دوره قبل و بعد از قرنطینه می پردازد.  

  مواد و روش ها

   این مطالعه توصیفی پس از تکمیل پرسشنامه ها اطلاعات استخراج و با آزمون آماری کای دو تحلیل گردید، تعداد 1100 نفر از اعضای جامعه ی دندانپزشکی  بصورت اختیاری نسبت به شرکت در این مطالعه اعلام آمادگی نمودند.     

  یافته ها

  در سه ماه گذشته 74 (21/8%) نفر علایم بیماری را گزارش کردند و درکل 18 (2/2%) نفر قطعا با تشخیص پزشکی مبتلا بوده اند. سرامیست ها بیشترین علایم (50%) و دانشجویان دندانپزشکی کمترین علایم (19/3 %) را در سه ماه گذشته گزارش کردند. مبتلایان قطعی در بین سرامیست ها و دانشجویان از دندانپزشکان و متخصصین بیشتر بود . در این مطالعه 8/11 درصد افراد شرکت کننده ، یکی از اعضاء کادر درمانی که بر اثر کرونا فوت شده اند را می شناخته اند . میانگین سنی مبتلایان قطعی 12/24 ± 35/24 بوده است.                               

  نتیجه گیری

  میزان پایین ابتلاء قطعی کادر درمان دندانپزشکی در این مطالعه نشان می دهد که ضد عفونی محیط و استریلیزاسیون و استفاده از وسایل حفاظتی بصورت معمول می تواند در جلوگیری از گسترش بیماری و ابتلاء، موثر و مفید واقع شود.

  کلیدواژگان: کووید-19، بیماری ویروسی، کارکنان دندانپزشکی، ویروس کرونا
 • ارزو ریانی، مریم زمانزاده، مهتاب ادهمی، محمود موسی زاده، نرجس هوشیاری* صفحات 146-153
  سابقه و هدف

  هدف از انجام این مطالعه ارزیابی رفتارهای مرتبط با سلامت دهان و میزان استفاده از خدمات دندانپزشکی و موانع استفاده از خدمات دندانپزشکی  درافراد با سابقه وابستگی به مواد مراجعه کننده به مراکز درمانی ترک اعتیاد شهرستان ساری بود

  مواد و روش ها

  مطالعه حاضر از نوع مطالعات مقطعی بود و حجم نمونه 120نفر دارای سابقه وابستگی به مواد مخدر مراجعه کننده به مراکز درمان اعتیاد شهرستان ساری بودند. جمع اوری داده های مورد نیازبا استفاده از پرسشنامه استاندارد مربوط به اطلاعات دموگرافیک و مصاحبه ای بر اساس پرسشنامه در مورد تاریخچه اعتیاد افراد، رفتارهای مرتبط با سلامت دهان، میزان استفاده از خدمات دندانپزشکی و موانعی که در این زمینه احساس می نماید، انجام شد. جهت بررسی از نرم  افزار SPSS  ویرایش 16 و آزمون Chi- square test  استفاده شد. (0/05>P)

  یافته ها

  دراین مطالعه «اولویت اندک مراقبت های دندانپزشکی» شایعترین مانع استفاده از خدمات دندانپزشکی در 89/2 درصد از افراد و سپس «عدم توانایی در پرداخت هزینه های دندانپزشکی» در68/3درصد ودرحدود نیمی از افراد «درد حین درمان و ترس از دندانپزشک» به عنوان یک مانع مهم در دریافت خدمات دندانپزشکی اشاره شد. «دسترسی نامناسب به خدمات دندانپزشکی» توسط بیش از یک چهارم افراد وابسته به مواد اشاره شده بود. همچنین رعایت رفتارهای بهداشت دهان در این افراد ضعیف گزارش شد. 52 درصد افراد هیچوقت یا بندرت از مسواک  و 90درصد افراد هیچ وقت یا بندرت از نخ دندان  استفاده می کردند.82 درصد بیش از دوبار در روز مواد قندی استفاده می کردند و اخرین مراجعه به دندانپرشک  68 درصد افراد بیش از یک سال پیش بود.

  نتیجه گیری

  با توجه به وضعیت نامناسب رفتارهای مرتبط  با سلامت دهان و علل مراجعه کم افراد با سابقه اعتیاد به مواد مخدر به دندانپزشک ، انجام اقدامات مناسب آموزشی، پیشگیری و درمانی در راستای ارتقاء سلامت دهان و بالا رفتن کیفیت زندگی در افراد تحت درمان اعتیاد ضروری به نظر می رسد

  کلیدواژگان: اعتیاد، سلامت دهان، بهداشت دهان
 • فرزانه جباری*، صبا باقری، الناز نجفی، محدثه قربانی، نرگس رنجپور اردهائی صفحات 154-161
  سابقه و هدف

  دراین مطالعه به صورت اجمالی ولی دقیق به بررسی نقش گرافن اکسید در دندانپزشکی و بر هم کنش با تمامی بافت های نرم و سخت، بررسی مطالعات انجام یافته به صورت in vitro یا in vivo و نیز رویکردهای جدید در حوزه مهندسی بافت پرداخته شده است.

  مواد وروش ها

  مقالات  موردبررسی با استفاده  ازپایگاه های اطلاعاتی  Medline، Google scholar، Scopus، Science Citation Index و نیز Magiran Embase در فاصله زمانی سال های 2015تا 2020 با کلمات کلیدی Graphene Oxide، Antibacterial Material ، Tissue Engineering و Dentistry که شامل 28 مقاله کامل و 6 چکیده مقاله بود گردآوری گردید.

  یافته ها

  افزودن گرافن اکسید در مواد پرکننده دندانی یا غشاهای بازسازی کننده بافت استخوان در بسیاری از موارد نتایج قابل قبولی ارایه نموده است. در بحث خواص مکانیکی، افزودن گرافن اکسید موجب افزایش استحکام مکانیکی شده و نیز پایداری فیزیکی ساختار را بهبود می بخشد. گرافن و مواد بر پایه ی گرافن ، اثرات سمی بر روی سلول های بافت های سخت و نرم نشان داده اند که برای کاربردهای کلینیکی، لازم است غلظت بهینه این اکسید مورد استفاده قرار گیرد.

  نتیجه گیری

  افزودن گرافن به مواد دندانپزشکی، باعث افزایش مقاومت آنها در برابر خوردگی و همچنین بهبود خواص مکانیکی آنها می شود، اما اطلاعات ضد و نقیضی در مورد سمیت سلولی گرافن وجود دارد

  کلیدواژگان: گرافن اکسید، مواد آنتی باکتریال، مهندسی بافت
 • مهرزاد مقدسی*، مریم سهرابی، مهرنوش مومنی روچی، حمیدرضا توکلی صفحات 162-167
  سابقه و هدف

  آدنوماتویید ادونتوژنیک تومور ، کمتر از 3 درصد تمام تومورهای ادونتوژنیک را تشکیل میدهد و در بیشتر موارد در ناحیه قدامی ماگزیلا و در ارتباط با یک دندان نهفته می باشد. ضایعات ادونتوژنیک متعدد ناشایع بوده و عموما تنها در موارد مرتبط با موتاسیونهای ژنتیکی، شاهد ایجاد آنها هستیم. بر اساس بررسیهای صورت گرفته، تاکنون تنها 3 مورد آدنوماتویید ادونتوژنیک تومور متعدد، گزارش شده اند.

  گزارش مورد

   در این مطالعه، آدنوماتویید ادونتوژنیک تومور دو طرفه در ناحیه قدام ماگزیلا را در نوجوانی سیزده ساله گزارش میکنیم که در مدت زمانی یک ماهه در طرفین میدلاین ماگزیلا به صورت مجزا، ایجاد شده اند.

  نتیجه گیری

  به نظر می رسد بروز 2 طرفه آدنوماتویید ادونتوژنیک تومور در قدام ماگزیلا ، می تواند با رشد سریعتر و زمینه ژنتیکی مرتبط باشد

  کلیدواژگان: آدنوماتووید ادونتوژنیک تومور، تومور دو طرفه، ماگزیلا
|
 • Masoomeh Shirzaiy* Pages 80-83
 • Rayhaneh Pahlevan, Ali Hassani*, Alireza Modarresi Pages 84-91
  Background and aim

  Pain during injection of local anesthesia causes fear and anxiety in many patients that could be a reason why patients avoid regular dental treatment. Previous studies have reported the effect of warming anesthetic solutions in various areas such as skin, plastic surgery, and cataract surgery. The purpose of this study was to evaluate the effect of warming anesthetic solution on the control of pain perception during maxillary infiltration in same patient erffering to faculty of Dentistry, Tehran Medical Sciences of Islamic Azad University at 2018.

  Material and Method

  This research was based on clinical trial,split mouth type. The patients with indication of anesthesia injection for both sides of maxilla which were agreed to participation of this study, considered as study samples.  2 percent Lidocaine (Daroopakhsh-Iran) was heated by (Tommee-Teppee-England) boiler to 40°C and the injection was performed at 37°C in the experimental group, whereas the opposite side, as the control, served 21°C (room temperature) injection. Either side of maxilla was conducted randomly as experimental group (warm injection) and control group (room temperature injection). The intensity of pain perceived during the injection was assessed by 100 mm Visual Analog Scale and statistically analyzed by the MANN-U-WHITNEY test.

  Results

  Evaluation was made on 16 patients and regarding to type of study, 32 sides. Of samples, 7 male and 13 females were present and age average of them was 36.1±12.98 years old. VAS scores in the control group (room temperature injection) was 38.5±28.5 and in the experimental group (warm injection) was 27.5±20.9. Pain perception was 75% in the control group and 25% in the experimental group (P <0.01).

  Conclusion

  Warming local anesthetic solution prior to injection can efficiently reduce the pain compared to its use at room temperature.

  Keywords: Pain, Visual analog scale, injection, local anesthesia, Lidocaine, ASA1
 • Fariba Balouch*, Yousef Farahmandnia, Pantea Riahi Pages 91-96
  Background and aim

  Nausea reflex during impression-taking is a concern that decreases the patient's ability to accept dental procedures. There are several methods for elimination of nausea reflex, Prescription of Metoclopramide is one of these pharmaceutical methods. The aim of this study is to evaluate effect of Metoclopramide on the elimination of nausea reflex during impression-taking in patients referring to Prosthodontics Department of the Faculty of Dentistry Tehran Medical Sciences, Islamic Azad University in 2018-19.

  Materials and Methods

  This research is a clinical trial study (before and after study) which was performed on patients referring to fix Prosthodontics department, faculty of Dentistry. Patients should have no medical problem, without any history of drug or any other type of allergy. Only patients with a nausea reflex VAS benchmark over 5, were included in this study. The patients were asked not to eat since 3 hours before impression-taking. Then the nausea reflex intensity before pharmaceutical treatment recorded. Afterwards, 1 ml (25 drops) of Metoclopramide hydrochloride along with 1 mg of sodium saccharin (as a sweetener) was prescribed. After half an hour, the intensity of the nausea reflex was measured again by the same VAS system, and the amount of change in the nausea reflex intensity was investigated by McNemar's statistical test in SPSS V25 software.

  Results

  The study was performed on 28 eligible individuals, 46.4% male and 53.7% women, and 25-56 years old, all of whom had a nausea reflex VAS of more than 5, while after using Metoclopramide, all patients (100%) reported nausea reflex score of 5 or less (P <0.0001). The reflex intensity before and after pharmaceutical treatment was 9/7 ± 3/3 and 3.1± 1.4, respectively.

  Conclusion

  It seems that prescription of Metoclopramide can eliminate nausea reflex intensity during impression-taking in dental patients.

  Keywords: Metoclopramide, Nausea, Dental Impression
 • Zahra Parsa, Parisa Aref, Nahid Askarizadeh*, Iraj Ashrafi Pages 97-106
  Background and Aim

  Streptococcus sanguis is known one of the initiating agents of microbial plaque formation. In addition to the physical control of the microbial plaque, the use of mouthwashes as a chemical method to kill microorganisms is effective. Although chlorhexidine is the gold standard for the elimination of oral microorganisms, the unpleasant side effects of its long-term use warrant a more appropriate alternative. The purpose of this study was to compare the antibacterial effect of nanosilver and chlorhexidine mouthwash on Streptococcus sanguis in pediatric department, faculty of Dentistry, Tehran Medical Sciences, Islamic Azad University in 2018-19.

  Materials and methods

  This experimental study was performed on Streptococcus sanguis (in vitro). Experiments were performed on two groups of case (nanosilver mouthwash) and control (chlorhexidine mouthwash) in three parts Initially, antimicrobial potency was measured by Disk diffusion method assay by measuring inhibitory zone diameter. Then, micro and macrodialysis methods were used to measure MIC (minimum inhibitory concentration) and finally to measure MBC (minimum bactericidal concentration) used the Blood agar dilution method.

  Results

  Statistical analysis showed that the nanosilver mouthwash has no inhibitory zone. Also its MIC and MBC were higher than chlorhexine and this difference was statistically significant (P <0.001)

  Conclusion

  According to the results of the in vitro study nanosilver mouthwash  has minor bacteriostatic and bactericidal effect compared to chlorhexidine.

  Keywords: Chlorhexidine, Nanosilver, MIC, MBC, Streptococcus sanguis
 • Arash Zarbakhsh, Alireza Banifatemeh*, E Jalalian, Ehsan Hashemi, Mohammad Shariaty Pages 107-115
  Background & Aim

  Marginal adaptation of full ceramic zirconia restorations are one of the important factors in their long-term success and one of the factors affecting marginal adaptation and their strength is the finish line design.This study was conducted to compare the effect of finishline design on the adaptation of monolithic zirconia crowns.

  Material and methods

  In this in-vitro study, 3 standard PEEK dies with 7 mm height and 5 mm diameter (in cervical) with convergence angle of 10°  in the walls was prepared by Ceramill motion 2 (Amann Girrbach, Austria) in three groups with chamfer,sloped shoulder and shoulder design. After pouring the molds made from PEEK dies with epoxy resin,30 dies(10 samples per group) were made.The construction of zirconia crowns (zolid preshades,Amann Girrbach, Austria) was performed using the Ceramill map extraoral scanner (Amann Girrbach, Austria) and the CAD / CAM method Ceramill motion 2 (Amann Girrbach, Austria). After cementing the crowns with Panavia F2,they were cut in the Buccolingual direction and the gap was measured at 7 points by the SEM (TESCAN S8000, China) at 500x magnification. In this study, one-way Anova statistical methods were used to show the effect of preparation design on marginal matching and Tukey HSD test to compare groups with each other.

  Results

  Marginal gap values of the samples evaluated by the mean of AMO and MO,for Chamfer, Sloped shoulder and shoulder groups were (60.37±11.78/57.29±12.63),(73.37±14.79/68.08±14.21) and (95.42±9.60/92.59±10.83) microns and the internal gap values measured by Axial and Occlussal averages were (49.60 ± 10.37/120.37 ± 33.61),(46±9.37/124.41±32.10) and (69.43±9.73/163.49±27.79) microns respectively. There was a significant difference between Chamfer and sloped shoulder groups with shoulder group (P <0.05) but there was no significant difference between Chamfer and sloped shoulder group (P> 0.05).

  Conclusions

  From the results,it may be concluded that chamfer and sloped shoulder showed better marginal adaptation than that of shoulder,although the chamfer group had the better adaptation among all groups.

  Keywords: Dental Marginal adaptation, zirconia, Dental Crown
 • Roza Tayareei, Hajar Shekarchizadeh*, Vahid Esfahanian Pages 116-126
  Background and Aims

  Information technology (IT) can make a powerful contribution to dental education and practice. The aim of the present study was to determine access, knowledge and usage of IT among dental students of Islamic Azad University of Esfahan in 2015.

  Materials and Methods

  We conducted a cross-sectional study using a stratified random sampling method in 2016. A validated self-administered questionnaire requested information from 150 dental students. Mann-Whitney U, Spearman correlation coefficient and Linear Regression Model served for statistical analyses.

  Results

  Among dental students, 58.9 % were women and 41.1% were man.Only 1.3% indicated that they had no access to a computer, and 4% did not have a personal email. Most students reported their access to computer (67.1%) and internet (70%) as good. Mean score of IT knowledge was 11(SD 1.7; range 7-14). However, most were not familiar with any general (78.6%) and professional dental websites (72.6%). Regarding general use of IT, most students reported daily use of social networks (87.8%) but just 10.3% had checked their emails on a daily basis. Professional use of IT among students was poor (only 11.3% reported daily use of professional dental websites and 12.7% had downloaded educational materials on a daily basis). Students with higher knowledge of IT and those who had reported more general IT usage, showed higher level of professional use (P-value<0.05).

  Conclusion

  Dental students’ access to IT was good, however, their professional performance was poor. Regarding the importance of IT in dentistry, it’s essential to inform students about dental informatics and its professional performance.

  Keywords: Dental informatics, Dental students, Knowledge
 • Reihaneh Shoorgashti, Donia Sadri, Sareh Farhadi* Pages 127-136
  Background and Aim

  Compare with Dentigerous cyst, Odontogenic Keratocyst is one of exclusive developmental cyst with unique clinical and histopathologic features. Considering the determining role of epidermal growth factor receptor (EGFR) in cell proliferation and survival, and the controversial results of previous studies regarding the expression of this marker by the odontogenic cysts, this study aimed to compare the expression of EGFR marker by Dentigerous cyst (DC) and odontogenic Keratocyst (OKC) as two lesions with more common neoplastic transformation.  

  Material and methods

  In this experimental study, 49 specimens (23 DCs and 26 OKCs) were evaluated. Immunohistochemical staining was performed using EGFR antibody. Evaluation of EGFR expression was made regarding to Tie-JUN Li et al. So, The location of EGFR expression in the epithelial cells ( Basal layers, Suprabasal & basal , All layeres) were assessed through histopathologic sections.. Data were analyzed using the Mann-Whitney test, t-test and chi-square test.

  Results

  In The present Study, of 49 evaluated cases, the mean percentage of EGFR expression was 58.20±17.97% in the 23 DC and 78.05±19.27% in the 26 OKC specimens. The EGFR expression of OKC was significantly higher than DC (P=0.001). However, the Mann-Whitney test showed no significant difference regarding EGFR score (P=0.144). The chi-square test revealed no significant difference in expression of EGFR in the basal layer, basal and suprabasal layers and all layers (P=0.524).

  Conclusions

  The expression of EGFR marker in OKC was significantly higher than in DC, which may justify the progressive growth potential of OKC.

  Keywords: Dentigerous cyst, Odontogenic Keratocyst, Odontogenic cyst
 • Farzin Sarkarat, Alireza Tootoonchian, Afshin Haraji*, Hossein Rastegarmoghaddam Shaldoozi, Maryam Mostafavi, Seyyed MohammadMehdi Naghibi Sistani Pages 137-145
  Background and Aim

  The new coronavirus - 2 is known to be a major threat to public health around the world. Common ways of transmitting the virus include direct transmission (sneezing, coughing and inhaling infected droplets and aerosols) and contact transmission (oral mucosa, nose and conjunctiva). When dental services are provided, large amounts of aerosols are produced during working with equipment. Iran was one of the main centers for the spread of the disease at the beginning of the epidemic, so this study evaluates the extent and severity of COVID-19 in the pre- and post-quarantine period.

  Material and Methods

  The study was conducted through an online questionnaire, in which 1,100 member of dental association volunteered to participate in the study.

  Results

  Since past 3 months, 74 (28.1%) reported Covid-19 symptoms, while totally, 18(2.2%) had definite infection. Ceramists had the highest incidence (50%) and dental students had the lowest incidence (19.3%) of symptoms. Among dental treatment staff, definitive rate of COVID-19 was higher in ceramists and dental students compare to dentists and dental specialists. In this study, 11.8% of the participants knew one of the members of the medical staff who died of COVID-19. The mean age of definite patients was 35.24 ± 12.24 yarrs old.

  Conclusions

  The low rate of definitive infection of dental treatment staff in this study shows that disinfection of the environment and sterilization and use of protective devices can normally be effective and useful in preventing the spread of disease and infection.

  Keywords: COVID-19, Virus diseases, Dental Staff, Corona virus
 • Arezoo Rayyani, Maryam Zamanzadeh, Mahtab Adhami, Mahmud Moosazadeh, Narjes Hoshyari* Pages 146-153
  BACKGROUNackground and AIMD

   The purpose of this study was to evaluate the referral rate for dental services and it's preventing Factors and oral Health related behavior in people with history of drug abuse referred to drug rehabilitation centers in the city of Sari.

  Material & methods

  This was a cross-sectional study. 120 people with history of drug abuse referred to drug rehabilitation centers in the city of Sari were participated in this study. Data collection was done with standardized questionnaire about demographic data and interview based on the questionnaire about addiction history, oral health related behavior, referral rate for dental services and it's preventing Factors. SPSS V:16 and Chi-square test were used for statistical analysis. SPSS V16 and Chi-square test were used for statistical analysis.

  Results

  The most common barrier to dental services was “little priority of dental care in life" which was mentioned in 89.2%of people and then "the inability to pay for dental costs"in 68.3% and "fear of dentist and pain during treatment" in about half of them. “Improper access to dental services” was mentioned in more than a quarter of people. Oral health care behavior was poor in people with history of addiction. 52% of them never brush their teeth or brush rarely. 90% of them never floss their teeth or floss rarely. 82% eat sugery food in more than two times a day and the last dental visit was more than a year ago in 68% of them.

  Conclusion

    According to the poor oral health related behavior and and the problems that these people are involved with and due to the reasons for less dental visits, appropriate educational, preventive and therapeutic actions seem necessary to improve  the quality of life in people who are being treated for addiction.

  Keywords: addiction, Oral health, Oral hygiene
 • Farzaneh Jabbari*, Saba Bagheri, Elnaz Najafi, Mohadeseh Ghorbani Pages 154-161
  BACKGROUNackground and Aim

   In this study, a brief but accurate evaluation of the role of graphene oxide in dentistry and interaction with all soft and hard tissues, the study of studies conducted in vitro or in vivo and new approaches in the field of tissue engineering has been investigated

  Material & Methods

  Reviewed articles using Medline, Google scholar, Scopus, Science Citation Index and Magiran Embase databases and the keywords of graphene oxide, antibacterial material, tissue engineering and dentistry from 2015 to 2020 which includes 28 complete articles and 6 abstracts were gathered. 

  Results

  The addition of graphene oxide to dental fillers or bone tissue regenerating membranes has provided acceptable results in many cases. In discussing mechanical properties, the addition of graphene oxide increases the mechanical strength and also improves the physical stability of the structure. Graphene and graphene based materials have shown toxic effects on hard and soft tissue cells, which are necessary for clinical applications, the optimal concentration of this oxide.

  Conclusion

    Adding graphene to dental materials was developed to increase their resistance to corrosion and improve their mechanical properties, but there was conflicting information about the cytotoxicity of graphene.

  Keywords: Graphene Oxide, Antibacterial agents, Tissue Engineering
 • Mehrzad Moghadasi*, Maryam Sohrabi, Mehrnoush Momeni Roochi, Hamidreza Tavakoly Pages 162-167
  Background and Aim

    Adenomatoid Odontogenic Tumor (AOT) accounts for less than 3% of all odontogenic tumors. It commonly occurs in anterior region of maxilla associated with an impacted tooth. Multifocal odontogenic lesions are uncommon and have only been observed in conditions associated with known genetic mutations. To the best of our knowledge, only three cases of multifocal adenomatoid odontogenic tumors (AOT) have previously been reported in the literature.

  Case presentation

  In this study, we report the second case of a bilateral, separate AOT in the maxilla in the midline in a 13-years old male. The patient presented with bilateral masses in the maxilla on either side of the midline which had been developed in 1 month.

  Conclusion

  It seems, bilateral occurance of AOT in anterior region of maxilla can be correlated with faster growth and genetic susebtibility.

  Keywords: Adenomatoid Odontogenic Tumor, Bilateral Tumor, maxilla