فهرست مطالب

New Approaches in Sport Sciences - Volume:2 Issue: 3, 2020
 • Volume:2 Issue: 3, 2020
 • تاریخ انتشار: 1399/05/19
 • تعداد عناوین: 9
|
 • مهری پوینده کیا*، ژاله معماری صفحات 5-40
  هدف

  امروزه در فوتبال بسیاری از کشورهای توسعه یافته، برنامه های استعدادیابی و مدیریت استعدادها طی یک فرآیند بلندمدت، زیر نظر مدیران اجرایی و مربیان متخصص، دنبال می شود. از این رو، افراد مستعد نه تنها می توانند به سرعت شناسایی شده و وارد یک برنامه استعدادیابی هدفمند و منسجم گشته و تمرینات تخصصی را دنبال نمایند، بلکه تا تبدیل شدن به یک بازیکن حرفه ای در آن باقی بمانند.

  روش

   این مطالعه با هدف بررسی برنامه مدیریت استعدادیابی فوتبال آلمان به روش کیفی از نوع فراترکیب و با طی مراحل ساندلوسکی و باروسو انجام شد.

  نتایج

   مدل پیشنهادی دارای سه بخش 1- سیستم سخت افزاری، 2- سیستم نرم افزاری و 3- بسیاری از زیر سیستم ها می باشد که با یک دیگر همکاری می کنند. از دستاوردهای این برنامه فقط شناسایی بازیکنان جوان با استعداد در سنین پایین نیست، بلکه فرایندی در سطح بالای مدیریتی و برنامه ای بلندمدت است که برای موفقیت کامل، نیاز به همکاری نزدیک بین سازمان هایی مانند دولت، فدراسیون فوتبال، سازمان لیگ های فوتبال، باشگاه ها ، آکادمی ها، مدارس آموزش و پرورش، مدارس فوتبال، مربیان و بازیکنان دارد.

  نتیجه گیری

   باتوجه به نتایج این مطالعه، فرآیند رو به رشد و بازاصلاحات دوره ای آن نشان از آینده درخشان جامعه فوتبال آلمان در کسب سکوهای قهرمانی و ارتقاء هویت ملی این کشور، در سال های اخیر و پیش رو دارد. لذا، محققان امیدوارند با ارایه نتایج این مطالعه توانسته باشند در معرفی ابعاد و فرآیندهای این برنامه به محققان و مدیران کشورهای در حال توسعه که به توسعه فوتبال کشورشان علاقمند هستند، گامی هر چند کوچک را بردارند.

  کلیدواژگان: استعدادیابی، سازمان لیگ فوتبال، رشد و پرورش استعداد، فدراسیون فوتبال، فراترکیب
 • مطهره برسلانی، محسن غفرانی*، محمدرضا باتوانی، علی سراج صفحات 41-52

  در زمینه اعتیاد معمولا به مردان بیشتر از زنان توجه می شود، در حالی که زنان قشری آسیب پذیرتر در مقوله اعتیاد میباشند. به دلیل اهمیت زنان در بنیان خانواده برآن شدیم تا تاثیر هشت هفته تمرین ترکیبی توام با مصرف متادون را بر شاخص های التهابی قلبی عروقی فیبرینوژن پلاسما و CRP در زنان معتاد در حال ترک بررسی کنیم. این پژوهش به صورت نیمه تجربی اجرا شد که آزمودنی های آن 24 زن معتاد در حال ترک کمپ محبت زاهدان بودند که در2 گروه متادون (11نفر) و تمرین- متادون (13نفر) با مشخصه های مشابه سن، BMI و نوع اعتیاد و مدت ترک تقسیم شدند. پروتکل تمرین ترکیبی شامل تمرین هوازی و تمرین قدرتی بود؛ همچنین تجویز متادون بر اساس دستورالعمل کمپ انجام شد. نمونه های خونی قبل و بعد از پروتکل تمرینی از سیاهرگ بازویی گرفته و سطوح فیبرینوژن و CRP پلاسما در آزمایشگاه مورد بررسی قرار گرفت. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آزمون هایT همبسته و زوجی توسط نرم افزار SPSS   نسخه24 انجام شد. سطح معناداری نیز در سطح 05/0>P در نظر گرفته شد. نتایج نشان داد مقادیرCRP بطوری معناداری در هر دو گروه در پس آزمون کاهش یافت 21/2-=T و 05/0P< برای گروه متادون و 63/2-=T و 05/0< p برای گروه متادون و تمرین ترکیبی، بترتیب. همچنین مقادیر فیبرینوژن بطوری معناداری در هر دو گروه در پس آزمون کاهش یافت 03/5=T و 05/0<p برای گروه متادون و 21/4=T و 05/0< p برای گروه متادون و تمرین ترکیبی، بترتیب. یافته ها تفاوتی در مقادیر CRP و فیبرینوژن در پس آزمون هر دو روش نشان نداده که این پیشنهاد کننده آنست که روش متادون و تمرین از لحاظ سطوح فیبرینوژن و CRP پلاسما در پس آزمون، همچون روش متادون با نتایج یکسان در زنان معتاد در حال ترک خواهد بود.

  کلیدواژگان: تمرینات ترکیبی، متادون، فیبرینوژن و CRP پلاسما، زنان معتاد در حال ترک
 • سعید صادقی بروجردی، معائزاتول آیداواتی ام دی حسین، حسین منصوری*، علی علوی صفحات 53-78
  هدف

  هدف از این مقاله، بررسی معیارهای فروشندگان موفق است که برای تقویت تجربه مشتری در فروشگاه از اهمیت بسیاری برخوردار است.

   روش شناسی

  در این تحقیق از طرح اکتشافی متوالی دو مرحله ای استفاده شده است ، داده های کیفی و کمی با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند جمع آوری شده است. برای تجزیه و تحلیل کیفی، با 11 کارشناس فروش حداقل چهار سال سابقه کار مصاحبه صورت گرفت و داده ها با رویکرد تحلیل مضمون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. برای تجزیه و تحلیل کمی، 20 نفر از دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی به عنوان پاسخ دهندگان انتخاب شدند. معیارها و معیارهای فرعی با استفاده از روش AHP Fuzzy در محیط نرم افزاری MATLAB اندازه گیری شد.

  یافته ها

  تجزیه و تحلیل کیفی چهار معیار (مشتری مداری ، دانش اطلاعات ، رفتار اخلاقی و ویژگی های شخصی) و 11 زیر ملاک را نشان داد. تجزیه و تحلیل کمی نشان داد که مشتری با وزن 0.2647، دانش اطلاعات با وزن 0.2556 رفتار اخلاقی با وزن 2450/0 و ضریب ویژگی های شخصی در رتبه آخر قرار گرفت با وزن 0.2347.

  نتیجه گیری

  یافته های این مقاله برای صنعت خرده فروشی ورزشی، به منظور تجدید استراتژی های فروش و بازاریابی آنها ضروری است. با درک بیشتر از نیازهای مصرف کننده، خرده فروشان ورزشی می توانند محصولات خود را به شیوه ای موثر به فروش برسانند تا سهم بازار خود را افزایش دهند.

  کلیدواژگان: محصولات ورزشی، فروشندگان، مشتری مداری، روش های ترکیبی
 • علی جلالوند*، مهرداد عنبریان صفحات 79-92
  هدف

  تاثیر پیشگیراننده کشش PNF با انتظار کاهش خطر آسیب عضلانی القاء شده ناشی از تمرینات برونگرا و تقویت عملکرد پرش عمقی است، لذا هدف مطالعه حاضر تاثیر پیشگیراننده کشش تسهیل عصبی- عضلانی بر پارامترهای مکانیکی پرش عمقی دانشجویان مرد غیر ورزشکار مبتلا به آسیب عضلانی القایی تمرین است.

  روش بررسی

  این تحقیق از نوع یک سو کور و با یک طرح تصادفی کنترل شده بود که در آن 42 نفر دانشجوی غیر ورزشکار بصورت داوطلبانه در این مطالعه شرکت نمودند. آزمودنیها به دو گروه کنترل و تجربی تقسیم شدند. متغیرهای وابسته قبل و 48 ساعت بعد از القاء کوفتگی مورد ارزیابی قرار گرفتند. حداکثر و حداقل جابجایی، زمان پرواز، توان مفصلی، حداکثر نیروی فرود، سرعت لحظه ایی زمان تیک آف در قبل و بعد از 48 ساعت از تمرینات پلایومتریک اندازه گیری شدند. برای ارزیابی متغییرهای کینماتیکی از سیستم تحلیل حرکتی Vicon شامل 4 دوربین پرسرعت مادون قرمز سری T با فرکانس نمونه برداری 200 هرتز و برای اندازه گیری نیروهای عکس العمل زمین از دو صفحه نیرو Kistler با فرکانس نمونه برداری 1000 هرتز استفاده شد. داده ها توسط آزمون تحلیل واریانس با اندازه گیری تکراری تجزیه و تحلیل شدند.

  یافته ها

  اختلاف معنی دار بین پیش آزمون-پس آزمون گروه تجربی حداکثر جابجایی عمودی (028/0=P)، زمان پرواز (042/0=P) و میانگین توان (026/0=P) حین اجرای پرش عمقی وجود داشت.

  نتیجه گیری

  این رویکرد پیگیراننده بر افت پارامترهای مکانیکی پرش عمقی افراد مبتلا به آسیب عضلانی القایی تمرین اثربخش بوده است، لذا توام نمودن کشش PNF با تمرینات برونگرای القاء کننده کوفتگی می تواند بر حفظ سطوح پارامترهای عملکردی و یا عملکرد تضعیف شده ناشی از آسیب عضلانی القایی تمرین مفید باشد.

  کلیدواژگان: کشش تسهیل عصبی- عضلانی، پرش عمقی، پلایومتریک، کوفتگی عضلانی
 • ژاله معماری*، مرضیه لعل بیداری، مهسا سعادتی صفحات 93-115
 • محمدسعید کیانی*، شهاب بهرامی صفحات 129-144
  اهداف تحقیق

  این تحقیق به منظور ارایه مدل اثر مدیریت کیفیت جامع بر رضایت شغلی ,تعهد عاطفی و رفتار شهروندی سازمانی در وزارت ورزش و جوانان انجام گرفت.

  روشکار

  جامعه اماری این تحقیق شامل تمام کارکنان وزارت ورزش و جوانان است که با استفاده از نمونه گیری تصادفی ساده 253 نفر از آنها به عنوان نمونه آماری انتخاب شد. ابزار مورد استفاده در این تحقیق شامل پرسشنامه های رضایت شغلی هارتلاین و فرل (1996) ؛ پرسشنامه تعهد عاطفی مودای و همکاران (1979) ؛ پرسشنامه رفتار شهروند سازمانی تپر و همکاران (2004) و پرسشنامه مدیریت کیفیت جامع ژانگ و همکاران،(2000)، که روایی صوری، محتوایی و سازه آنها مورد تایید قرار گرفته است.

  یافته های پژوهش

  برای تجزیه و تحلیل داده ها، از آمار توصیفی و استنباطی (ضریب همبستگی پیرسون، و مدل معادلات ساختاری) در نرم افزار SPSS و LISREL در سطح معناداری 05/0>P استفاده شد.

  بحث و نتیجه گیری

  نتایج پژوهش نشان داد که مدیریت کیفیت جامع بر تعهد عاطفی (67/0=β)، رضایت شغلی (61/0=β) و رفتار شهروندی سازمانی (85/0=β) تاثیر مثبت و معنی داری دارد، نتایج همچنین نشان داد که رضایت شغلی بر روی رفتار شهروندی سازمانی (52/0=β) و تعهد عاطفی (75/0=β) تاثیر مثبت و معنادار و رفتار شهروندی سازمانی نیز بر تعهد عاطفی (54/0=β) تاثیر مثبت و معنی داری دارد.

  بحث

  بهره وری در سطح ورزش کشور افزایش یابد. پیشنهاد می شود روش ویژه ارزیابی مدیران وزارت ورزش و جوانان کشور بر اساس جوایز کیفیت طراحی شود و هر ساله بهترین مدیران را از این نظر مورد شناسایی و تشویق قرار دهند.

  کلیدواژگان: مدیریت کیفیت جامع، رضایت شغلی، رفتارشهروندی سازمانی، تعهد
 • روح الله محمدی میرزایی* صفحات 145-162
  هدف

  هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر "زندگی در ارتفاع-تمرین در ارتفاع و پایین" به روش (LHTLH) بر تغیرات پروتیین سرمی اندوتلین-1 (1ET)، اریتروپویتین (EPO) و عملکرد 5000 متر دوندگان استقامتی تیم ملی ایران بود.

  روش

  8 دونده مرد (سن1/3±4/24سال،قد2/4±5/180 سانتی-متر،وزن4/3 ±7/66کیلوگرم، BMI0/1±5/20کیلوگرم بر متر مربع) همراه با تمرین های اختصاصی به روش R2M در ارتفاع بالا و پایین به صورت داوطلبانه در این پژوهش شرکت کردند. از آزمودنی ها آزمون 1500متر و نمونه های خونی قبل و 24ساعت بعد از هر مسابقه انجام شد. برنامه تمرینی شامل تمرینات تداومی، تناوبی، هوازی و مقاومتی بود. دوندگان، به طور میانگین 16جلسه در هفته به مدت 81 روز زندگی در ارتفاع، تمرین در ارتفاع و تمرین در پایین در تمرینات حضور یافتند. برای سنجش میزان تغییرات سرمی، هر بار از ورید آنتی کوبیتال هر یک از آزمودنی ها در حالت ناشتا و به صورت نشسته در حین استراحت 5 سی سی خون گرفته شد.

  نتایج

  برای تحلیل داده ها از تحلیل واریانس اندازه گیری مکرر در سطح معنی داری P≤0.05 استفاده شد. اثر زمان منجر به کاهش معناداری زمان دوی 5000 متر از قبل تا بعد از تمرین شد. تغییرات معناداری در EPO مشاهده نگردید اما افزایش معناداری در اندوتلین قبل تا بعد از تمرین مشاهده شد (P≤0.05).

  بحث

  به طور کلی به نظر می رسد استفاده از تمرین های اختصاصی در شرایط هایپوکسی و نورموکسی از طریق تغییرات مستقل از نغییرات سطح EPO و با تغییر در میزان متابولیسم و افزایش اندوتلین، موجب کاهش زمان دوی 5000 متر در ارتفاعات پایین تر می گردد.

  کلیدواژگان: EPO، اندوتلین-1، دونده استقامت، هایپوکسی، نورموکسی
 • امیرحسین سپهریان، سید مرتضی عظیم زاده*، محمد کشتی دار صفحات 146-164
  هدف

  امروزه استفاده از ورزش و ورزشکاران مشهور در تبلیغات به یکی از رویه های رایج تبلیغاتی تبدیل شده است. از این رو، هدف این پژوهش بررسی توان پیش بینی شاخصه های جذابیت، تخصص و اعتماد صحه گذار مشهور ورزشی بر تمایل به خرید مصرف کنندگان کالاهای ورزشی و غیر ورزشی است.

  روش

  این پژوهش به صورت یک مطالعه شبه تجربی در یک نمونه 150 نفره از دانشجویان رشته علوم ورزشی در دانشگاه فردوسی ایران انجام گرفت. نمونه آماری به دو گروه همگن تقسیم شدند و به مدت یک ماه یک گروه تبلیغات محصول ورزشی ساختگی و گروه دیگر نیز تبلیغات محصول غیر ورزشی ساختگی صحه گذاری شده توسط شخصیت مشهور ورزشی را در تلگرام مشاهده کردند. در نهایت از طریق تکمیل پرسشنامه های استاندارد تمایل خرید (زیچکوسکی، 1985) و اشخاص نامدار در تبلیغات (اوهانیان، 1990) و روش آماری رگرسیون همزمان به تجزیه و تحلیل نتایج پرداخته شد.

  یافته ها

  نتایج نشان داد که هر سه شاخصه جذابیت، تخصص و اعتماد صحه گذار مشهور ورزشی از توان پیش بینی بالایی برای تمایل خرید کالای ورزشی و غیر ورزشی برخوردارند. همچنین در گروه کالای ورزشی به ترتیب تخصص و در گروه کالای غیر ورزشی جذابیت بیشترین توان پیش بینی تمایل به خرید را داشتند. از طرفی بین درک از شاخصه های صحه گذار مشهور ورزشی در تبلیغ کالای ورزشی و غیر ورزشی تفاوت معناداری وجود دارد.

  نتیجه گیری

  از طریق انجام یک دوره تبلیغاتی برای دو محصول ورزشی و غیر ورزشی صحه گذاری شده این مطالعه یافته های مفیدی برای موسسات تولیدی و خدماتی در جهت انتخاب و بکارگیری ورزشکاران مشهور به منظور تایید محصولاتشان و تاثیرگذاری بر تمایل خرید مصرف کنندگان ارایه می دهد. توضیحات مفصل از نتایج و بحث های مورد انتظار در متن گزارش شده است.

  کلیدواژگان: صحه گذار ورزشی، ورزشکار مشهور، شاخصه های صحه گذار، تمایل خرید، جذابیت صحه گذار ورزشی، تخصص صحه گذار ورزشی، اعتماد صحه گذار ورزشی
|
 • Mehri Pouyandekia*, Zhaleh Memari Pages 5-40
  Purpose

  oday, in many developed countries, talent management throughout is the long-term process, under the supervision of expert executive managers and coaches, has been done and is an important concept in football. Therefore, in many developed countries, talented people can come to talent programs and received trained continuously to become professional players.

  Method

  In this study, based on German's football talent management program, and procedure informed by Sandelowski and Barroso's qualitative meta-synthesis.

  Results

  he suggested model has three sections: 1- hardware system, 2- software system, and 3- many subsystems that are collaborating in an executive context. Achievements of this program are not just the detection of talented young players at an early age, but rather a long-term process that is a high-level management program, which, for full success, requires collaboration between many organizations such as the government, football association, footballleagues, clubs, academies, education schools, football schools, coaches, and players.

  Conclusions

  According to results, the growing process of this cycle and its periodic revision show the brilliant future of the German football community in gaining championship and promoting the national identity of Germany over the years. We hope that by studying this system we can introduce it to the researchers and officials in developing countries, who are interested in furthering a developmental view of football.

  Keywords: German Football Association, German Football League, Talent Identification, Talent Development, Meta-Synthesis
 • Motahhareh Borsalani, Mohsen Ghofrani*, MohammadReza Batavani, Ali Seraj Pages 41-52
  Background

  In addiction field, there is more attention on men than women, while women are more vulnerable to addiction. Because of the importance of women in the family foundation, we decided to investigate this subject.

  Purpose

  This study aims at the effect of 8-weeks of combined training with methadone on cardiovascular inflammatory markers fibrinogen and CRP on addicted women.

  Method

  This study accomplished as a semi-experimental research. 24 addicted women were randomly selected as samples from Zahedan Mohabbat addiction Camp that divided in two groups of methadone (N= 11) and methadone/ exercise (N= 13) by the same variables such as age, BMI, type and duration of drug withdrawal. The protocol of combined exercise was included of aerobic added to strength training; also methadone was taken according to the camp instructions, too. Blood sampling, pre and post 8 weeks exercise were directly collected from anterior veins of samples and the levels of plasma fibrinogen and CRP were measured in lab. To compares of the pre and post tests means for each group as well as both groups, paired and independent t-test via SPSS software version 24 were used, respectively. Statistical significant level was considered .

  Results

  The results showed that CRP values in both groups decreased significantly (methadone: P<0.05, T=-2.21 and methadone/ exercise P<0.05, T=-2.63). Also, plasma fibrinogen values in both groups increased significantly (methadone: P<0.05, T=5.03 and methadone/ exercise: P<0.05, T=4.21). Also, there were no significant difference between post-test’s levels of CRP and fibrinogen between methods (P>0.05).

  Conclusions

  It has suggested that the method of methadone/ exercise might be used as such as methadone method by the same results on plasma fibrinogen levels and CRP for withdrawal addiction women.

  Keywords: Combined training, Methadone, Fibrinogen, CRP, Withdrawal addiction
 • Saeed Sadeghi Boroujerdi, Maizaitul Aidawati Md Husin, Hossein Mansouri*, Ali Alavi Pages 53-78
  Purpose

  The purpose of this paper is to investigate the criteria of successful salespersons, which is important to enhance in store customer experience.

  Method

  Employed two phase sequential exploratory design, qualitative and quantitative data were collected using purposive sampling technique. For qualitative analysis, 11 sales experts with at least 4 years working experience were interviewed and the data were analyse using thematic analysis. For quantitative analysis, 20 physical education and sports science students were chosen as respondents. Criteria and sub-criteria is weighted quantitatively using Fuzzy AHP and analysed using MATLAB software.

  Results

  From the qualitative analysis, 4 criteria’s (customer orientation, information knowledge, ethical behaviour, and personal characteristics) and 11 sub-criteria were identified. From the quantitative analysis, ranked were provided whereby customer-orientation with a weight of 0.2647 were in the first rank, information knowledge is at the second rank with 0.2556 weight, ethical behavior is at the third rank with 0.2450 weight, and personal characteristics is at the last rank with 0.2347 weight.

  Conclusions

  The findings of this paper are important for sports retail industry, to revamp their sales and marketing strategies. With enhanced understanding regarding consumer needs, sports retailer can sell their products in a more effective manner to increase their market share.

  Keywords: Sports products, Sellers, Customer orientation, Mixed methods
 • Ali Jalalvand*, Mehrdad Anbarian Pages 79-92
  Purpose

    Prophylactic effect of PNF stretching is performed with an expectation to reduce the risk of eccentric exercise-induced muscle damage and enhance drop jump performance.The purpose of this study was to examine the effects of proprioceptive neuromuscular facilitation stretching combined with plyometric training on deep jump in non-athlete male students.

  Method

  The study design was a single blinded, randomized, concurrent parallel trial. Forty-two non-athlete male students were volunteered to participate in this study. Participants were assigned into plyometric (n=21) and plyometric & PNF (n=21) groups. Maximum and minimum vertical displacements, flight time, joint power, maximum landing force, peak take off instantaneous velocity were measured at baseline and 48 hours following the plyometric exercise protocol. A Vicon (200 Hz) motion analysis system with six T-Series cameras and two Kistler force plates (1000 HZ) were used to record kinematic and kinetic data, respectively. A two-way repeatedmeasure ANOVA (group x DOMS) was used to analyze data.

  Results

  There was a significant difference between the pretest and the posttest scores in the intervention group for maximum vertical displacement (p=0.028), flight time (p=0.042), and Power average (p=0.026).

  Conclusions

  This prophylactic treatment on mechanical parameters of deep jump during timing was useful. Eventually, results suggest that preventative treatments can have a significant effect on maintenance functional parameters or even helping to slow exercise-induced muscle damage for alleviating its symptoms.

  Keywords: Proprioceptive neuromuscular facilitation (PNF), Deep jump, Plyometric, Exercise-induced muscle damage
 • Zhaleh Memari*, Marzieh Lal Bidari, Mahsa Saadati Pages 93-115

  The sports industry is one of the most popular fields between the nations that need to interact with several factors, from stadium security to marketing staff. Today, security and crowd management are more critical than ever. In many events, the lack of proper security management has caused to be a bitter event due to it. It has created serious risks for the investors that have participated in the game. Due to this, maintaining a long-term relationship with them is a severe challenge. Research has shown a positive correlation between security in sporting events and security in the business. However, few studies have examined how this is. This study utilized samples that included 300 sport management experts. The research tool included: "Marketing mix standard" and "researcher-made security" questionnaires, each with 45 items. Using exploratory factor analysis, security determinants related to the marketing mix of sports events, which were related to the marketing mix of the tournament, were identified. The results showed that 12 factors have contributed to security, and 11 elements were involved in the marketing mix. The results showed that security documentation and training should receive special attention along with hardware and software management of venues, management and planning, and physical protection, as well as security services and facilities, to improve the security conditions in soccer matches. Managers must have proper management, which leads to the satisfaction of spectators and prevention of crowded. The sense of security creates a suitable atmosphere for marketing activities in sports events.

  Keywords: Persian Gulf Pro League, physical protection, Security, Sport Facilities, Venue
 • Lila Kiani, Shahin Byeranvand, Aref Barkhordari, Behzad Bazgir* Pages 117-128
  Propose

   The thyroid hormones (T3, TSH, T4, and FT4) play a role in energy balance and regulation of energy expenditure. The aim present study to investigate the effect of moderate intensity aerobic training on thyroid hormone levels in inactive girls.

  Method

  A total 30 inactive girls students were randomly selected and divided to training group (n=15) and control group (n=15). The training group doing research protocol for four week (three session per week of 70% maximal heart rate), also the control group was not intervened during the study. However, elevation anthropometric index before protocol training study. Blood samples were collected 24 hours before the first and after the last training session. For analysis data used T-test at significant level p<0.05.

  Results

  Results showed a significant reduction of T3 (P<0.05), but no significant change were observed at T4, TSH, FT4 levels after training (P˃0.05).

  Conclusions

  Our results showed that moderate aerobic training of 70% maximal heart rate have minimum effect on thyroid hormones in inactive adolescent girls.

  Keywords: Aerobic exercise, Thyroid hormones, Triiodothyronine, Inactive girls
 • MohammadSaeid Kiani*, Shahab Baharmi Pages 129-144
  Purpose

   This study was conducted to present the model of the effect of comprehensive quality management on job satisfaction, affective commitment and organizational citizenship behavior in the Ministry of Sports and Youth.

  Method

  The statistical population of this study includes all employees of the Ministry of Sports and Youth, using simple random sampling, 253 of them were selected as statistical samples. The tools used in this study included Hartline and Farrell's job satisfaction questionnaires (1996); Moda et al. (1979) emotional commitment questionnaire; The Organizational Citizen Behavior Questionnaire of Teper et al. (2004) and the Comprehensive Quality Management Questionnaire of Zhang et al. (2000), whose formal content, and structural validity have been confirmed. Also in a study, questionnaires were distributed among 30 employees of the Ministry of Sports and Youth, using Cronbach's alpha, reliability of organizational citizen behavior questionnaires, job satisfaction, emotional commitment questionnaire and comprehensive quality management questionnaire. 0.81, 0.73, 0.75 and 0.76, respectively. To analyze the data, descriptive and inferential statistics (Pearson correlation coefficient, and structural equation model) were used in SPSS and LISREL software at a significance level of P <0.05.

  Results

   The results show that total quality management has a positive and significant effect on emotional commitment (β = 0.67), job satisfaction (β = 0.61) and organizational citizenship behavior (β = 0.85). The results also shows that job satisfaction had a positive and significant effect on organizational citizenship behavior (β = 0.52) and emotional commitment (β = 0.75) and organizational citizenship behavior also had an effect on emotional commitment (β = 0.54). It has a positive and significant effect.

  Conclusions

  Therefore, staff managers in the field of Warsaw should emphasize the presentation of these principles in order to increase productivity in the country's sports. It is suggested that the special method of evaluation of managers of the Ministry of Sports and Youth be designed based on quality awards and that the best managers be identified and encouraged in this regard every year.

  Keywords: Aerobic exercise, Thyroid hormones, Triiodothyronine, Inactive girls
 • Roohollah Mohammadi Mirzaei * Pages 145-162
  Purpose

   The purpose of this study was to determine the effects ‘‘living high, training high and low’’ (LHTLH) protocol on serum endothelin-1 and erythropoietin protein levels and 5000 m performance Iranian national team endurance runners.

  Method

  Eight male runners (age of 24.4±3.1 years, height of 180.5±4.2 cm, weight of 66.7±3.4 kg, BMI of 20.1±5.0 kg/m2) voluntary participated in this research along with dedicated exercises with the running at middle distance to marathon method in high and low altitudes.  5000 m test accomplished for all study cases and blood samples were taken before and 24 hours after that. The exercises were including continues, interval, aerobic and resistance trainings. Runners were planned to have sixteen training session per week on at long time for 11 weeks live high-train high and low altitude participate in period training.

  Results

   Data were collected and analyzed by analysis of variance with repeated measures (P≤0.05). 5000 m running time significantly decreased related to time effect before and after training. No significant changes were observed in EPO (P≥0.05). But endothelin-1 was significantly increased before to after training protocol (P≤0.05).

  Conclusions

   In this study showed that specific training program decreases 5000 m running time in lower altitude not because of its direct effect on EPO Level changes but hematological and metabolism changes and increase endothelin-1 levels might to be the real cause performance improve of that in hypoxic and normoxia condition.

  Keywords: Epo, Endothelin-1, Endurance Runners, Hypoxia, Normoxia
 • Amir Hossein Sepehrian, Seyed Morteza Azimzadeh*, Mohammad Keshtidar Pages 146-164
  Purpose

   Nowadays, the use of sports and famous athletes in advertising has become one of the most common advertising practices. Therefore, the purpose of this research was to investigate the ability of predicting the indices of attractiveness, expertise, and trustworthiness of the renowned sport endorser on the consumers' willingness to buy sporting and non-sporting goods.

  Method

  This study was a quasi-experimental study on a sample of 150 students of sport science at Ferdowsi University of Iran. The statistical sample was divided into two homogeneous groups; for one month, one group watched the advertisements of an artificial sport product and the other group watched the advertisements of an artificial non-sport product endorsed by the famous sport personality on the telegram. Finally, the results were analyzed by completing standard questionnaires of purchase willingness (Zichkowski, 1985) and advertising celebrities (Ohanian, 1990) and simultaneous regression statistical methods.

  Results

   The results showed that all three indices of attractiveness, expertise, and trustworthiness of the renowned sports endorser have high predictive power for the tendency to purchase sporting and non-sporting goods. Also in the sporting goods group, the expertise, and in the non-sporting goods group, the attractiveness had the highest predictive power of tendency to buy. On the other hand, there is a significant difference between the perception of the popular sport endorsing indices in advertising sporting and non-sporting goods.

  Conclusions

   Through a promotional period for two endorsed sporting and non-sporting products, this study provides useful findings for product and service institutions to select and employ renowned athletes to endorse their products and influence consumers' purchase intention. In the text, the detailed descriptions of the expected results and discussions have been reported.

  Keywords: Sport endorser, Famous athlete, Endorser indices, Purchase tendency, Attractiveness sport endorser, Expertise of sport endorser, Trustworthiness of sport endorser