فهرست مطالب

دانشگاه علوم پزشکی بابل - سال بیست و دوم شماره 1 (پیاپی 137، فروردین 1399)
 • سال بیست و دوم شماره 1 (پیاپی 137، فروردین 1399)
 • تاریخ انتشار: 1399/08/24
 • تعداد عناوین: 60
|
 • فرشته مرشدی، حسن مروتی*، جواد صادقی نژاد، محمد طاهری، حجت عنبرا صفحات 1-8
  سابقه و هدف

  سرترالین از جمله داروهای ضد افسردگی می باشد که گزارش های بحث برانگیزی در رابطه با عوارض این دارو بر روی دستگاه تولید مثل وجود دارد. این مطالعه به منظور ارزیابی کارایی ویتامین E در برابر آسیب های ناشی از سرترالین بر پارامترهای اسپرمی و سرمی انجام شد.

  مواد و روش ها

  در این مطالعه تجربی، تعداد 40 سر موش نر بالغ به 8 گروه 5 تایی تقسیم شدند. چهار گروه از موش ها ویتامینE  را به میزان 100 واحد بین المللی به ازای هر کیلوگرم وزن بدن از طریق گاواژ به مدت 42 روز دریافت نمودند. به سه گروه از گروه های فوق چهار ساعت بعد از دریافت ویتامینE ، سرترالین به میزان 5، 10 و 20 میلی گرم بر کیلوگرم وزن بدن به صورت خوراکی تجویز گردید. یک گروه به عنوان کنترل در نظر گرفته شد. 24 ساعت پس از آخرین تیمار، نمونه های خونی از طریق قلب جمع آوری و پارامترهای کیفیت اسپرم شامل شمارش، تحرک، قابلیت زنده مانی، تراکم کروماتین، اشکال غیرطبیعی و آسیب DNA اسپرم مورد بررسی قرار گرفتند.

  یافته ها

  سرترالین موجب افزایش معنی دار اسپرم های غیرطبیعی (2/04±25/8) و کاهش معنی دار تعداد (2/77±30/2)، تحرک (2/94±68/30)، زنده مانی (3/20±75/4) و بلوغ اسپرم (1/58±84) نسبت به گروه کنترل (به ترتیب 1/14±10/4، 2/07±39/6، 1/87±89/37، 3/71±92/6، 1/14±97/4) گردید (0/05>P). تجویز ویتامین E به طور قابل ملاحظه ای میزان اسپرم های غیر طبیعی (2/28±17/8)، تعداد (1/92±37/2)، تحرک (2/10±78/27)، زنده مانی (2/38±83/2) و بلوغ اسپرم (1/81±83/4) را بهبود بخشید (0/05>p).

  نتیجه گیری

  نتایج مطالعه نشان داد که ویتامینE  با بهبودپارامترهای اسپرمی و سرمی موجب کاهش سمیت های تولید مثلی سرترالین در موش می گردد.

  کلیدواژگان: ویتامین E، سرترالین، اسپرم، تستوسترون، موش
 • محمدرضا زرین دست، آمنه رضایوف، موسی صاحبقرانی، سید محمد توانگر، آمنه امیدی، حمیده بشیری* صفحات 9-16
  سابقه و هدف

  نیکوتین از شایع ترین مواد اعتیادآور است که اثرات زیادی بر سیستم عصبی مرکزی از جمله اضطراب زایی وابسته به دوز دارد، که به واسطه پروتئین های مختلفی انجام می شود. با توجه به مشخص نبودن مکانیسم و پروتئین های درگیر در اضطراب زایی نیکوتین، هدف از این مطالعه بررسی نقش پروتئین های P-CREB (cAMP Response Element-Binding Protein) و c-Fos آمیگدال قاعده ای-جانبی (BLA) بر رفتارهای شبه اضطرابی ناشی از نیکوتین می باشد.

  مواد و روش ها

  در این مطالعه تجربی 24 سر موش بزرگ آزمایشگاهی نر نژاد ویستار به سه گروه 7 تایی (سالین، نیکوتین 0/3 و 0/7 و mg/kg، داخل صفاقی) در آزمایش رفتاری و چهار گروه 3 تایی (کنترل (بدون تزریق و آزمون)، سالین، نیکوتین 0/3 و 0/7 mg/kg) در آزمایش ایمونوهیستوشیمی تقسیم شدند. رفتارهای شبه اضطرابی با پارامترهای درصد مدت حضور در بازوی باز (%OAT: Open Arm Time)، تعداد ورود به بازوی باز (%OAE: Open Arm Entry) و فعالیت حرکتی در دستگاه ماز به علاوه مرتفع ارزیابی شد. همچنین تغییر بیان پروتئین های P-CREB و c-Fos در ناحیه BLA با استفاده از روش ایمونوهیستوشیمی بررسی گردید.

  یافته ها

  تجویز داخل صفاقی نیکوتین 0/7 mg/kg سبب کاهش %OAT (0/42±5/4) و %OAE (0/61±29/4) نسبت به سالین (0/82±15/2) و (0/45±42/1) شد (به ترتیب 0/001<p و0/01<p). به علاوه، در بیان پروتئین های P-CREB و c-Fos در ناحیه BLA بین گروه های درمانی تفاوت معنی داری وجود داشت (0/05p< ، 6/99H(3)=) و (0/01p<، 13/11H(3)=). بیان پروتئین P-CREB در ناحیه BLA حیوانات گروه کنترل نسبت به سایر گروه ها بالاتر بود. بیان پروتئین c-Fos در BLA گروه کنترل، نیکوتین mg/kg  0/3 و 0/7 نسبت به گروه سالین کاهش معنی داری داشت (0/01<p).

  نتیجه ‏گیری: 

  نتایج مطالعه نشان داد که مصرف سیستمیک نیکوتین در دوز بالا رفتارهای شبه اضطرابی ایجاد می کند. هم چنین بیان پروتئین P-CREB و c-Fos در گروه های درمانی نسبت به سالین به ترتیب بدون تغییر و کاهش یافته بود.

  کلیدواژگان: نیکوتین، اضطراب، هسته آمیگدال قاعده ای-جانبی، ایمونوهیستوشیمی
 • حجت نورسته، شبنم محمدی*، محمدرضا نیکروش، شیرین طراز جمشیدی صفحات 17-23
  سابقه و هدف

  بوسولفان از جمله داروهای شیمی درمانی است که از جمله عوارض آن آسیب کبدی- کلیوی می باشد. بنه کوهی یکی از گونه های پسته وحشی دارای ترکیبات فنلی و خاصیت آنتی اکسیدانی قوی می باشد. هدف از تحقیق حاضر، بررسی اثرات بنه بر هیستوپاتولوژی و شاخص های عملکردی کبد و کلیه به دنبال آسیب کبدی و کلیوی القا شده با بوسولفان در موش بالغ می باشد.

  مواد و روش ها

  در این مطالعه تجربی 28 سر موش نژاد Balb/c  بطور تصادفی به چهار گروه (کنترل، بنه، بوسولفان و بنه+ بوسولفان) تقسیم شدند. به گروه بوسولفان،mg/kg  10 بوسولفان به صورت تک دوز و داخل صفاقی تزریق شد. گروه بنه، 35 روز پلیت 10 درصد بنه کوهی و گروه بنه + بوسولفان علاوه بر تک دوزmg/kg  10 بوسولفان، بنه 10% دریافت کردند. سپس آنزیم های کبدی آلانین آمینو ترانسفراز و آسپارتات آمینوترانسفراز و اوره و کراتینین اندازه گیری و بررسی هیستوپاتولوژیکی انجام شد.

  یافته ها

  میانگین اوره و کراتینین در گروه بوسولفان 4/23±55/2 و 0/11±0/8 میلی گرم/ دسی لیتر بود که در گروه درمان شده با بنه افزایش معنی داری داشت (به ترتیب 0/009  P=و 0/02 (P=. کاهش معنی داری در میانگین آنزیم ALT در گروه درمانی نسبت به گروه تیمار شده بوسولفان (0/03 P=) مشاهده شد. در گروه درمان شده با بنه در پارانشیم کبد استیاتوز، نکروز هپاتوسیتی و فیبروز دیده نشد. در بافت کلیه این گروه اسکلروز گلومرولی، التهاب و آتروفی توبولار دیده نشد.

  نتیجه گیری

   نتایج مطالعه نشان داد که تجویز 10% بنه کوهی به مدت 35 روز باعث بهبود هیستوپاتولوژی کبد و کلیه و شاخص های عملکردی کبدی و کلیوی پس از آسیب کبدی- کلیوی می شود.

  کلیدواژگان: بنه کوهی، پسته وحشی، موش، کبد، کلیه، بوسولفان
 • سمیرا غلامیان، سید رضا عطارزاده حسینی*، امیر رشیدلمیر، حمید آقاعلی نژاد صفحات 24-30
  سابقه و هدف

  بسیاری از مرگ‌ومیرهای مبتلایان به سرطان ناشی از متاستاز است و فرآیند درگیر در متاستاز انتقال از حالت اپی‌تلیالی به مزانشیمی است. از آنجاییکه برخی فعالیت‌های ورزشی منظم می‌تواند نقش مهمی در مهار پیشرفت سرطان پستان داشته باشد؛ لذا این مطالعه به منظور بررسی تاثیر یک دوره تمرین تناوبی هوازی بر بیان بیومارکرهای مزانشیمی و تغییرات حجم تومور در موش‏های مبتلا به سرطان پستان انجام شد.

  مواد و روش ‏ها

  در این مطالعه تجربی، از 32 سر موش ماده نژاد بالب‌سی (3 تا 5 هفته با میانگین وزنی 1±17گرم) استفاده شد. موش‏ها به 4 گروه مساوی 1) تمرین تومور، تمرین (تمرین تناوبی هوازی 6 هفته قبل (40 دقیقه) و 4 هفته بعد از پیدایش تومور (30 دقیقه) با ریکاوری فعال)، 2) استراحت تومور، استراحت (کنترل- بدون تمرین) ، 3) استراحت، تومور، تمرین (4 هفته تمرین بعد از پیدایش تومور) و 4) گروه تمرین، تومور، استراحت (6 هفته قبل از پیدایش تومور) تقسیم شدند. بیان ژن‏های Vimentinو Twist با روش Real-Time PCR مورد ارزیابی قرار گرفت.

   یافته‏ ها:

  نتایج پژوهش حاضر نشان داد که بیان ژن Vimentin بافت تومور در گروه تمرین تومور تمرین (0/07±0/22) نسبت به گروه استراحت تومور استراحت (میانگین 1) کاهش معنی داری داشت (0/0001=p). همچنین، بیان ژن Twist نیز در گروه تمرین تومور تمرین (0/23±0/24) نسبت به گروه کنترل (میانگین 1) کاهش معنی‌داری داشت (0/008=p). کاهش معنی دار نسبت حجم تومور در هر دو گروه (تمرین تومور تمرین و استراحت تومور تمرین) نسبت به گروه کنترل مشاهده شد (0/0001=p). 

  نتیجه‏ گیری:

   بر اساس یافته‌های پژوهش حاضر، می‌توان نتیجه گرفت که یک دوره تمرین تناوبی هوازی می‏تواند باعث کاهش بیان ژن‏های Vimentin، Twist و کاهش نسبت حجم تومور ‏شود.

  کلیدواژگان: سرطان پستان، بیومارکرهای مزانشیمی، تمرین تناوبی، تومور
 • مریم عباس زاده امیردهی، رضا حسینی*، شیما سام، شهرام ایرانی، ستاره میراثی صفحات 31-38
  سابقه و هدف

  اختلال پوسچر سر می تواند منجر به درد، محدودیت عملکرد فیزیکی، افتادن و شکستگی شود که تاثیر منفی بر کیفیت زندگی افراد دارد. با توجه به اینکه راستای سر در نمای ساژیتال با توجه به وضعیت های مختلف بدن تغییر می کند، لذا این مطالعه به منظور بررسی تاثیر دو حالت ایستاده و نشسته بر تغییر راستای سر در نمای ساژیتال انجام شد.

  مواد و روش ها

  این مطالعه مشاهده ای بر روی 70 سالمند مراجعه کننده به مرکز سلامت سالمندان دانشگاه علوم پزشکی بابل انجام شد. جهت اندازه گیری زاویه کرانیوورتبرال برای تعیین راستای سر در نمای ساژیتال، در دو حالت ایستاده و نشسته از نمای طرفی شرکت کنندگان عکسبرداری شد. بعد از ارزیابی اولیه، شرکت کنندگان بر اساس میزان زاویه کرانیو ورتبرال به دو زیر گروه اختلال پوسچر سر (وضعیت جلو آمده سر) و پوسچر نرمال سر تقسیم شدند، به طوری که زاویه کمتر از 51 درجه به عنوان اختلال پوسچر سر در نظر گرفته شد.

  یافته ها

  میانگین سنی افراد 3/8±67/9 بود. اندازه زاویه کرانیوورتبرال در وضعیت نشسته (8/3±52) در مقایسه با حالت ایستاده (6/5±48/1) بیشتر بود (0/0001< P). بعلاوه دو زیر گروه وضعیت جلو آمده سر و نرمال نیز افزایش زاویه کرانیوورتبرال را در وضعیت نشسته (وضعیت جلو آمده سر: 7/2±48/3، نرمال: 4/6±59/6) نسبت به حالت ایستاده (وضعیت جلو آمده سر: 6/5±43/7، نرمال: 4/2±56/9) نشان دادند (به ترتیب 0/003< P، 0/0001< P).

  نتیجه گیری

   با توجه به نتایج بدست آمده، زاویه کرانیوورتبرال در وضعیت نشسته نسبت به حالت ایستاده افزایش می یابد.

  کلیدواژگان: پوسچر سر، زاویه کرانیوورتبرال، وضعیت ایستاده، وضعیت نشسته، سالمندان
 • ترگل قنبرنیا، مریم سیدمجیدی*، مهسا مهریاری، علی بیژنی، مهدی پورامیر، رامین فروغی صفحات 39-44
  سابقه و هدف

  ماتریکس متالوپروتیینازها (MMPs) گروهی از آنزیم ها هستند که مسیول تجزیه ماتریکس خارج سلولی هستند. افزایش فعالیت نوع 13 در تهاجم کارسینوم سلول سنگفرشی دهان نقش دارد. این مطالعه به منظور مقایسه میزان ماتریکس متالوپروتییناز 13 در بزاق و سرم افراد مبتلا به کارسینوم سلول سنگفرشی دهان و افراد سالم انجام شد.

  مواد و روش ها

  در این مطالعه تجربی آزمایشگاهی، 24 نمونه بزاق و 24 نمونه سرم از بیماران مبتلا به کارسینوم سلول سنگفرشی اولیه دهان پس از تایید هیستوپاتولوژیک و 21 نمونه بزاق و 21 نمونه سرم از افراد سالم با تاییدیه سلامت مخاطی و معاینه بالینی از نظر میزان MMP-13 بزاق و سرم با روش ELISA مورد مقایسه قرار گرفتند.

  یافته ها

  میزان MMP-13 در سرم (2/36±7/47) و بزاق(2/69±8/42) بیماران مبتلا به کارسینوم سلول سنگفرشی دهان نسبت به افراد سالم، به ترتیب (1/90±5/39) و (2/11±6/72) افزایش یافته بود. (به ترتیب 0/002 =P و 0/025 =P) میزان MMP-13 موجود در بزاق و سرم جهت تعیین وجود کارسینوم سلول سنگفرشی دهان، دارای ارزش تشخیصی "خوب"، با حساسیت و ویژگی به ترتیب 88% و 86% برای سرم، و 88% و 71% برای بزاق بود.

  نتیجه گیری

   بر اساس نتایج این مطالعه میزان MMP-13 موجود در بزاق و سرم بیماران مبتلا به کارسینوم سلول سنگفرشی دهان نسبت به افراد سالم بالاتر بود و این بیومارکر در تشخیص کارسینوم سلول سنگفرشی دهان دارای ارزش تشخیصی خوب بود.

  کلیدواژگان: کارسینوم سلول سنگفرشی دهان، ماتریکس متالوپروتئیناز 13، بزاقی، سرم
 • عبدالایمان عموئی، داریوش نقی پور*، کامران تقوی، مهدی استاجی صفحات 45-52
  سابقه و هدف

  مصرف زیاد آنتی بیوتیک ها در بیمارستان ها و ورود این ترکیبات آلاینده به داخل منابع آب، یکی از چالش های جدی بر سلامت افراد جامعه و محیط زیست می باشد. حذف آنتی بیوتیک ها از فاضلاب های بیمارستانی و سایر محیط های آبی توسط فرآیند جذب سطحی امکان پذیر است. این مطالعه به منظور ارزیابی حذف آنتی بیوتیک با استفاده از چوب درخت چنار به علت ارزانی و طبیعی بودن انجام شد.

  مواد و روش ها

  در این مطالعه آزمایشگاهی، تاثیر پارامترهای PH (2، 4، 6، 8، 10 و 12)، زمان تماس (5، 10، 20، 40، 60، 80، 100 و 120 دقیقه)، غلظت اولیه مترونیدازول (10، 50 و 100 میلی گرم در لیتر) و مقدار دوز بیوجاذب (0/2، 0/4، 0/6، 0/8، 1، 1/2 و 1/4 گرم) بر میزان حذف مترونیدازول در محلول مصنوعی، همچنین نتایج ایزوترم، سینتیک و ترمودینامیک فرآیند جذب سطحی در این تحقیق بررسی شد. میزان غلظت مترونیدازول در محلول آبی، توسط دستگاه اسپکتروفتومتری DR 5000 مدل Hack اندازه گیری شد.

  یافته ها

  حداکثر حذف مترونیدازول (91 درصد)، در 6/5 =PH، زمان 60 دقیقه، غلظت اولیه 50 میلی گرم در لیتر، دوز جاذب 0/8 گرم و دمای C°25 و بیشترین ظرفیت جذب (11/38 میلی گرم بر گرم) در دوز 0/1 گرم به دست آمد. در این تحقیق، سرعت واکنش از مرتبه شبه درجه دوم و ایزوترم جذب از معادله لانگمویر پیروی نمود. نتایج ترمودینامیک جذب نشان داد که فرآیند جذب از نوع فیزیکی و یک واکنش گرماگیر خودبه خودی است.

  نتیجه گیری

  نتایج مطالعه نشان داد که بیوجاذب تهیه شده از چوب درخت چنار، یک ماده طبیعی بوده و قابلیت حذف آنتی بیوتیک مترونیدازول از فاضلاب های بیمارستانی و سایر محیط های آبی را دارا می باشد.

  کلیدواژگان: جذب سطحی، بیوجاذب، مترونیدازول، فاضلاب بیمارستانی، سینتیک، ایزوترم
 • سید حسن عابدی ولوکلایی، محمدرضا دینی*، حمید اسدزاده عقدایی، محمدرضا زالی صفحات 53-58
  سابقه و هدف

  سرطان کولورکتال از جمله سرطان های در حال افزایش در ایران و یکی از معدود سرطان های قابل پیشگیری از دید سازمان بهداشت جهانی می باشد. از مهمترین راه های تشخیص زودرس این بدخیمی و ضایعات زمینه ساز آن (پولیپ ها) و متعاقبا پیشگیری از آن غربالگری می باشد. پروتکل های مختلفی برای برنامه بیماریابی در بستگان درجه اول موارد شناخته شده ارثی مانند HNPCC و FAP تدوین شده است ولی برنامه بیماریابی برای بستگان درجه اول گروهی از سرطان های کولورکتال فامیلیال که فاقد جهش های شناخته شده هستند (سرطان کولورکتال نوع ایکس)، تعریف نشده است. هدف از این مطالعه بررسی نتایج غربالگری کولونوسکوپی در بستگان درجه اول این بیماران است.

  مواد و روش ها

  این مطالعه مقطعی بر روی خانواده های بیماران مشکوک به سندروم لینچ که نقصی در بیان پروتئین های ترمیمی نداشتند، انجام شد. اطلاعات از سامانه ثبت پرونده های پزشکی بیماران مبتلا به سرطان کولورکتال که در سامانه پیشگیری و تشخیص زودرس سرطان کولورکتال مرکز تحقیقات گوارش و کبد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی از سال 1387 تا سال 1397 ثبت شده بود، جمع آوری گردید.

  یافته ها

  با بررسی نتایج حاصل از کولونوسکوپی مشخص گردید که 18 نفر از 77 فرد مورد بررسی معادل 23% درصد پولیپ یا تومور در روده بزرگ خویش داشتند که از این میان 55% پولیپ ها از نوع هایپر پلاستیک و مابقی آدنوما بود. حدود 60% پولیپ ها در رکتوم و سیگمویید و مابقی در کولون و سکوم بودند. همچنین 4 بیمار در این غربالگری نشان از وجود تومور در روده بزرگ خود داشتند که تمامی آنها موارد تازه تشخیص داده شده بود و در 2 بیمار در این غربالگری تشخیص بیماری التهابی روده داده شد.

  نتیجه گیری

  بر اساس نتایج این مطالعه در صورت بروز پولیپ در روده بزرگ، خانواده این بیماران به نظر می رسد که از خطر بالایی مانند همان خانواده های سندروم لینچی برخوردار باشند و نیاز به مراقبت های دوره ای کولونوسکوپی منظم دارند.

  کلیدواژگان: سرطان کولورکتال، سرطان کولورکتال فامیلیال، سندروم لینچ، سرطان کولورکتال نوع ایکس
 • محسن حق شناس مجاوری، شقایق کرفی، ثریا خفری، زهرا اکبریان راد* صفحات 59-64
  سابقه و هدف

  برای کاهش مرگ نوزادی لازم است علل آن در هر منطقه و یا مرکز درمانی مورد بررسی قرار گیرد تا با اقدامات مناسب جهت بهبود کیفیت ارایه خدمات بهداشتی و درمانی بتوان در راستای این هدف گام برداشت. مطالعه حاضر نیز در یکی از مراکز ارجاعی سطح سه مراقبت مادر و نوزاد به همین منظور انجام شد.

  مواد و روش ها

  این مطالعه مقطعی در بخش مراقبت ویژه نوزادان بیمارستان آیت اله روحانی بابل طی سال های 1389 تا 1396 انجام گردید. علت فوت نوزادان بر اساس کد گذاری بین المللی مرگ بازبینی دهم (ICD10) و نیز براساس شواهد ازمایشگاهی و کلینیکی و پارا کلینیکی ثبت شده در پرونده ها استخراج و مورد بررسی قرار گرفت.

  یافته ها

  از تعداد کل 4029 نوزاد بستری در واحد مراقبت ویژه نوزادان، 276 نوزاد (6/7%) فوت شدند که از این تعداد 99 مورد (35/9%) مرگ در 24 ساعت اول بود. متوسط سالانه فوت 1/85±6/7 و سن حاملگی موارد فوت شده 4/77±29/9 هفته بود. این نوزادان با متوسط وزن تولد 810/04±1300/56 گرم به دنیا آمده بودند و به طور میانگین 10/14±7/99 روز عمر کردند. شایعترین علل فوت در نوزادان مورد بررسی شامل سپسیس و انعقاد منتشر داخل عروقی به دنبال آن با 33/4%، نارسی شدید کمتر از 26 هفته با 18/4%، ناهنجاری های بدو تولد (مثل مشکلات قلبی) با 14/8%، سندرم دیسترس تنفسی با 14/1% بوده است.

  نتیجه گیری

  بر اساس نتایج این مطالعه هر چند سپسیس و نارسی شدید بیشترین علت مرگ پس از 24 ساعت اول بوده اند، اما درمان RDS نسبت به سپسیس وضعیت مطلوب تری داشته و می بایست برای کاهش سپسیس تمهیدات لازم به عمل آید.

  کلیدواژگان: نوزاد، مرگ و میر، بخش مراقبت های ویژه نوزادان، سپسیس، نارسی شدید
 • محمود موسی زاده، راضیه روحی، اکبر هدایتی زاده عمران، مطهره خردمند، قاسم جان بابایی، راضیه خزائی، رضا علیزاده نوائی* صفحات 65-71
  سابقه و هدف

  شناسایی فاکتورهای خطر مرتبط با سرطان در جامعه و برنامه ریزی در گروه های در معرض خطر می تواند در زمینه پیشگیری، کمک کننده باشد. لذا هدف از این مطالعه بررسی رابطه فاکتورهای باروری با سرطان پستان در کوهورت جمعیتی مازندران می باشد.

  مواد و روش ها

  این مطالعه مورد شاهدی بر روی داده های فاز ورود مطالعه کوهورت جمعیتی طبری انجام شد. مبتلایان به سرطان پستان به عنوان گروه مورد (51 نفر) و افراد بدون ابتلا به سرطان پستان (204 نفر) به عنوان گروه شاهد در نظر گرفته شدند. دو گروه بر حسب گروه های سنی و مصرف OCP همسان سازی شدند. متغیرهای مورد بررسی ابتلا به سرطان پستان، متغیرهای دموگرافیک و فاکتورهای باروری بود.

  یافته ها

  میانگین سن اولین بارداری (4/99±22/76 در مقابل 4/16±20/8 با 0/005=p)، سن اولین تولد زنده (4/94±23/57 در مقابل 4/07±21/66 با 0/006=p) و سن ازدواج (5/75±22/24 در مقابل 4/92±19/54 با 0/001=p) در گروه مورد بطور معنی داری بیشتر از گروه شاهد و تعداد حاملگی (2/22±3/76 در مقابل 2/76±4/67 با 0/032=p) و تعداد فرزندان (1/97±3/27 در مقابل 2/44±4/16 با 0/019=p) در گروه مورد بطور معنی داری کمتر از گروه شاهد بود. با توجه به آنالیز چند متغیره شانس ابتلا به سرطان پستان در افراد با سن اولین بارداری بالای 22 سال 2/76 برابر (0/027=p) افراد با سن اولین بارداری 22 سال و کمتر بوده است.

  نتیجه گیری

  با توجه به نتایج این مطالعه، سن اولین بارداری یکی از عوامل خطر اصلی با قدرت بالا برای سرطان پستان در منطقه می باشد.

  کلیدواژگان: فاکتورهای باروری، عوامل خطر، سرطان پستان، کوهورت پرشین، کوهورت طبری
 • حمیده سادات محمدی پور، پگاه مسنن مظفری، مریم امیرچقماقی، فاطمه اسدی، آلا قاضی* صفحات 72-77
  سابقه و هدف

  یکی از مشکلات شایع در اغلب مراجعین به دندانپزشکی، درد و حساسیت به تحریکات حرارتی پس از ترمیم با آمالگام می باشد که منجر به مراجعه مکرر بیماران می گردد. از آنجایی که لیزر کم توان دارای مزایای متعددی در کاهش التهاب، درد و حساسیت می باشد، هدف از این مطالعه ارزیابی اثر لیزر کم توان Ga-Al-As بر درمان حساسیت عاجی بعد از ترمیم آمالگام می باشد.

  مواد و روش ها

  در این مطالعه کارآزمایی بالینی دو سویه کور، 21 بیمار با حساسیت کوتاه مدت به تحریکات حرارتی بعد از ترمیم آمالگام (از زمان ترمیم تا دو ماه بعد) بررسی شدند. در گروه مطالعه، آپکس دندان های خلفی به مدت 3 دقیقه تحت تابش لیزر Ga-Al-As قرار گرفت و در 4 جلسه با فاصله سه روز تکرار شد. در گروه شاهد شرایط کاملا مشابه بود با این تفاوت که دستگاه خاموش بود. برای ارزیابی کمی میزان حساسیت از مقیاس دیداری درد (VAS) قبل از درمان، بلافاصله پس از درمان، 3 و 6 ماه پس از درمان استفاده شد.

  یافته ها

  میزان درد قبل و بعد از درمان در گروه مطالعه به ترتیب 1/15±7/3، 3/02±4/5 و در گروه شاهد 1/75±6/4، 3/03±4/27 گزارش شد. میزان کاهش درد بلافاصله بعد از درمان فقط در گروه مطالعه معنی دار بوده است (p=0/004) در پیگیری 3 و 6 ماهه میانگین VAS در گروه مطالعه به طور معنی داری بیشتر از گروه شاهد بود (به ترتیب 0/026=p، 0/020=p).

  نتیجه گیری

  بر اساس نتایج این مطالعه، لیزر کم توان Ga-Al-As اثر کاهنده بر حساسیت بعد از ترمیم های آمالگام به صورت کوتاه مدت دارد.

  کلیدواژگان: لیزر کم توان، آمالگام دندانی، ازدیاد حساسیت
 • حسن بسکابادی، فاطمه باقری*، محمد مهدی بیاتی صفحات 78-84
  سابقه و هدف

  علیرغم افزایش امکان زنده ماندن نوزادان نارس، هنوز موربیدیتی این نوزادان قابل توجه می باشد. تعداد گلبولهای قرمز هسته دار در بند ناف این نوزادان ممکن است در پیشگویی عوارض دراز مدت این نوزادان موثر باشد. هدف از مطالعه حاضر، بررسی ارتباط تعداد گلبول های قرمز هسته دار در خون محیطی نوزادان نارس در بدو تولد با پیش آگهی کودکان در دو سالگی می باشد.

  مواد و روش ها

  این مطالعه آینده نگر بر روی 290 نوزاد نارس با سن داخل رحمی کمتر از 32 هفته بستری شده در بخش نوزادان بیمارستان قایم (عج) مشهد طی سال های 96-1393 با نمونه گیری در دسترس انجام شد. نمونه خون بند ناف جهت تعیین تعداد NRBC/100WBC انجام گردید. اطلاعات شامل مشخصات نوزادی، مادری و بررسی های آزمایشگاهی با استفاده از چک لیست جمع آوری گردید. تکامل نوزادان تا دو سالگی و تعداد NRBC/100WBC نوزادان با پیش آگهی طبیعی (تست دنور 2 نرمال) و پیش آگهی غیرطبیعی (فوت یا تاخیر تکاملی) مقایسه شد.

  یافته ها

  از 290 نوزاد، 160 نوزاد (55/2%) تکامل طبیعی، 61 مورد (21%) فوت و 69 مورد (23/8%) تکامل غیرطبیعی داشتند. میانگین تعداد mm2 /NRBC و NRBC/100WBC به ترتیب در نوزادان با پیش آگهی غیرطبیعی، 210/04±4025/11 و 15/14±31/83 و در نوزادان نرمال 76/91±367/47 و 5/29±5/5 بود (0/001<p). تعداد مطلق NRBC>300/mm2  احتمال پیش اگهی بد در دو سالگی را با حساسیت 75% و اختصاصیت 63% مطرح می کند.

  نتیجه گیری

  بر اساس نتایج این مطالعه، میانگین تعداد mm2/NRBC و NRBC/100WBC  می تواند در تعیین پیش آگهی نوزادان در دو سالگی کمک کننده باشد.

  کلیدواژگان: نوزاد نارس، تاخیر تکاملی، گلبول های قرمز هسته دار، پیش آگهی، مرگ
 • آیدا مهدیپور، مهدیه جمشیدیان، مینا نبوتی، محمد آقاعلی* صفحات 85-91
  سابقه و هدف

  ریزنشت از علل مهم عدم موفقیت ترمیم و پوسیدگی های عود کننده است. تفاوت ساختار مینا و عاج در دندان های شیری می تواند بر انتخاب عوامل باندینگ اثرگذار باشد. این مطالعه به منظور مقایسه ریزنشت ترمیم های کلاس 5 با استفاده از باندیگ های یونیورسال سلف اچ و نسل پنجم توتال اچ در دندان های قدامی شیری انجام شد.

  مواد و روش ها

  در مطالعه آزمایشگاهی حاضر، 45 دندان های قدامی شیری کشیده شده سالم به صورت تصادفی در سه گروه 15 تایی قرار گرفتند. حفره کلاس 5 در سطح باکال همه دندان ها ایجاد شد. سپس در گروه اول با استفاده از باندینگ یونیورسال سلف اچ Saremco Unibond، در گروه دوم با استفاده از باندینگ یونیورسال سلف اچ G Permio Bond و در گروه سوم با استفاده از باندینگ نسل پنجم توتال اچ N Tetric-Bond، ترمیم با کامپوزیت Filtek Z250 انجام شد. ریزنشت با استفاده از متیلن بلو بر اساس شدت صفر تا 3 بررسی شد.

  یافته ها

  در گروه Tetric-N Bond 33/3% ترمیم ها ریزنشت نداشتند، 53/3% ریزنشت درجه یک، و 13/3% ریزنشت درجه دو داشتند. در گروه G Permio Bond 33/3% ریزنشت درجه یک، 53/3% ریزنشت درجه دو و 13/3% ریزنشت درجه سه داشتند. در گروه Saremco-Bond تمامی دندان ها ریزنشت درجه 3 داشتند. توزیع شدت ریزنشت ها در گروه Saremco با گروه Tetric-N  (0/000p=) و گروه G -permio (0/002p=) اختلاف معنی داری داشت.

  نتیجه گیری

  نتایج مطالعه حاضر نشان داد باندینگ یونیورسال سلف اچ Saremco Unibond نسبت به دو باندیگ دیگر با ریزنشت بیشتری همراه است.

  کلیدواژگان: باندینگ دندان، سمان های دندانی، دندان شیری
 • ابراهیم مصلحی، وازگن میناسیان*، هیبت الله صادقی صفحات 92-100
  سابقه و هدف

  به دلیل مجاورت بافت چربی اپیکاردی (EAT) با میوکارد، به نظر می رسد که این بافت نسبت به بافت چربی زیرجلدی خاصیت بیماری زایی بیشتری داشته باشد. هدف از این مطالعه بررسی تغییرات در بیان ژن PGC-1α وUCP1 در EAT و سطوح اورکسین A سرمی (OXA) در رت های ویستار چاق و القایی با رژیم غذایی پرچرب (HFD) متعاقب یک دوره تمرینات هوازی می باشد.

  مواد و روش ها

  در این مطالعه تجربی32 سر رت نر ویستار6 هفته ای با میانگین وزن 200-180 گرم به چهار گروه تغذیه طبیعی (NFD)، چاق شده با رژیم غذایی پرچرب (HFDO)، تغذیه طبیعی بعد از القاء چاقی (HFDO-NFD) و تمرین هوازی و تغذیه طبیعی بعد از القاء چاقی (HFDO-AEX) تقسیم شدند. سطوح OXA، شاخص لی، پروفایل چربی های خون و بیان ژن PGC-1α و UCP1 در EAT در گروه HFDO  پس از القای چاقی 8 هفته ای با رژیم غذایی حاوی60% چربی و در دیگر گروه ها 48 ساعت پس از آخرین جلسه تمرینی با شدت 60% حداکثر ظرفیت تمرینی و 4 روز در هفته اندازه گیری شد.

  یافته ها

  نتایج نشان داد HFD باعث کاهش معنی دار OXA، HDL-c، بیان ژن های PGC-1α و UCP1 و افزایش معنی داری در شاخص لی، پروفایل چربی و وزنEAT شد (0/001p≤)، اما تمرین هوازی موجب بهبود سطوح اورکسین A (34/74%)، HDL-c (23/65%)، بیان ژن های  PGC-1αو  UCP1(61/28% و 82/67%)، پروفایل چربی، وزن توده EAT (76/19%) و شاخص لی (18/34%) شد (0/001≥p).

  نتیجه گیری

  نتایج مطالعه نشان داد که تمرینات هوازی با تاثیر روی سطوح oxa و بیان ژن های PGC-1α و UCP1 در بافت چربی اپیکاردی احتمالا موجب کاهش عوامل خطرزای بیماری های قلبی عروقی ناشی از رژیم غذایی پرچرب می شود.

  کلیدواژگان: چاقی، تمرین هوازی، اورکسین-A، EAT، PGC-1α و UCP1
 • حسین جوادی*، اسراء علی، صفا کریم صفحات 101-109
  سابقه و هدف

  زایمان زودرس یک مسئله بهداشتی جدی و یک عامل خطر مهم در مرگ و میر نوزادان است. این مطالعه با هدف تعیین میزان بروز نوزادان نارس در بخش مراقبت های ویژه نوزادان و بررسی علل مختلف و عوامل خطر آن در رابطه با پیامدهای آنها انجام شد.

  مواد و روش ها

  این مطالعه مقطعی آینده نگر در بیمارستان کودکان و زنان Misan در طول سال 2018 انجام شد. کلیه نوزادان نارس با سن حاملگی 37-26 هفته نیازمند به حمایت تهویه ای و همراه با عوامل خطر وارد این مطالعه شدند. متغیرهای مرتبط با نوزاد شامل سن حاملگی، وزن تولد، قد، دور سر، جنس، نوع بارداری، نحوه زایمان، وجود ناهنجاری مادرزادی و حمایت تهویه ای و در مادر نیز سن، آدرس، مراقبت های قبل از تولد، تحصیلات، سابقه بیماری و فاکتورهای خطر مادر از قبیل خونریزی قبل زایمان، پارگی زودرس غشاء، فشار خون بالا، دیابت قندی، سزارین قبلی و زایمان زودرس مورد بررسی قرار گرفتند.

  یافته ها

  تعداد غالب نوزادان پسر با میانگین سن حاملگی و وزن هنگام تولد 3/1±32/6  هفته و 485/8±1755/25 گرم وجود داشت. زایمان زودرس و عوارض آن بیش از یک سوم بستری نوزادان بوده و میزان مرگ و میر آنها 36/1% بود. مابین سن حاملگی و همچنین پارامترهای آنتروپومتریک نوزادان نارس و پیامدهای آن ها ارتباط معنی داری وجود داشت (0/05<p). میزان مرگ و میر نوزادان زودرس در افرادی که به طور واژینال متولد شدند و یا نیاز به پشتیبانی تهویه داشتند، قابل توجه تر بود. سطح تحصیلات بالا مادران، محیط شهری و ویزیت قبل از تولد بیشتر با مرگ کمتر نوزادان همراه بود. در حالی که خونریزی قبل از زایمان، سقط جنین و پارگی زودرس غشاء با نتیجه ضعیف همراه بود.

  نتیجه گیری

  بر اساس نتایج این مطالعه میزان بالایی از پذیرش زایمان زودرس در بخش مراقبت های ویژه نوزادان بیمارستان Misan  با پیامد ضعیف بعدی مشاهده شد. تعیین عوامل خطر آنها می تواند برای بهبود نتیجه مورد استفاده قرار گیرد.

  کلیدواژگان: زودرس، واحد مراقبت از نوزاد، پیامد
 • مریم حسن نژاد رسکتی، سید حمزه حسینی، رضا علیزاده نوایی، سحر خسروی، بهرام میرزاییان* صفحات 110-118
  سابقه و هدف

  ترس از پیشرفت بیماری و عدم پذیرش آنچه اتفاق افتاده و قادر نبودن به تمایز خود از فرآیندهای ذهنی سبب آشفتگی در سلامت روان می شود. از آنجاییکه درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر اصلاح فرآیندهای ناکارآمد مانند اجتناب و همجوشی و تغییر آنها به پذیرش وتعهد تاکید دارد، این مطالعه به منظور بررسی اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر خود متمایز سازی و ترس از پیشرفت بیماری در مبتلایان به سرطان پستان انجام شد.

  مواد و روش ها

  این مطالعه کارآزمایی بالینی بر روی 30 نفر از مراجعه کنندگان به کلینیک انکولوژی مرکز طوبی شهر ساری که بصورت تصادفی به دو گروه 15 نفری آزمایش و کنترل تقسیم شدند انجام گرفت. درمان در 8 جلسه 90 دقیقه ای در گروه آزمایش اجرا شد. شرکت کنندگان قبل و دو ماه بعد با پرسشنامه خود متمایزسازی و ترس از پیشرفت ارزیابی و مورد مقایسه قرار گرفتند.

  یافته ها

  یافته ها نشان داد ترس از پیشرفت در پیش آزمون نسبت به پس آزمون در گروه آزمایش کاهش داشت (4/27±135/11 در برابر 3/12±126/05) و در دوره پیگیری نیز درگروه آزمایش (3/05±125/32) (0/05>p) تداوم یافت. همچنین میانگین نمره خود متمایز سازی در پیش آزمون نسبت به پس آزمون افزایش داشته (5/12±67/21 در برابر 4/51±77/17) و این افزایش در دوره پیگیری باقی مانده (3/34±75/14) (0/05>p).

  نتیجه گیری

   نتایج مطالعه نشان داد که درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد می تواند یک مداخله اثربخش در افزایش تمایز یافتگی خود و کاهش ترس از پیشرفت بیماری در مبتلایان به سرطان پستان باشد.

  کلیدواژگان: درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد، خود متمایز سازی، ترس از پیشرفت
 • پروین عزیزنژاد روشن، یدالله زاهد پاشا*، محمود حاجی احمدی صفحات 119-125
  سابقه و هدف

  نارسی و وزن کم هنگام تولد، یکی از عمده ترین مشکلات بهداشتی و درمانی و از شایع ترین علل مرگ و میر دوران نوزادی است. ماساژ نوزاد به طور بالقوه برای سلامت فیزیولوژیکی و روانی مفید می باشد. این مطالعه به منظور مقایسه اثر ماساژ با روغن نارگیل و آفتابگردان بر رشد نوزادان نارس انجام شد.

  مواد و روش ها

  این مطالعه کارآزمایی بالینی بر روی 100 نوزاد نارس بستری در بخش مراقبت ویژه نوزادان امیرکلا در سال 1397 در چهار گروه 25 نفری انجام شد. نوزادان گروه های مداخله با یک سی سی روغن آفتابگردان و نارگیل و گروه ماساژ بدون روغن به مدت 15 دقیقه، روزانه سه بار برای هفت روز توسط کمک پژوهشگر ثابت ماساژ داده شدند و گروه کنترل فقط مراقبت معمول را دریافت کردند. وزن، قد و دور سر نوزاد با استفاده از پرسشنامه مشخصات فردی جمع آوری و در چهار گروه در شروع و انتهای مداخله مورد مقایسه قرار گرفت.

  یافته ها

  مقایسه میانگین تغییرات وزن و دور سر در پایان هفته اول گروه ماساژ با روغن نارگیل (Cm 0/334±0/134، 3/04±6/81 گرم)، ماساژ با روغن آفتابگردان (Cm 1/172±0/239، 2/69±6/35 گرم)، ماساژ بدون روغن (Cm 1/534±1/061، 2/65±2/95 گرم)، گروه کنترل (Cm 1/174±0/663، 4/38±3/52 گرم) و اختلاف معنی دار بود (0/05>p). مقایسه میانگین تغییرات قد در گروه ها به ترتیب (Cm 0/739±0/413، 0/747±0/448، 0/693±0/458، 0/611±0/429) و تفاوت معنی داری نداشت.

  نتیجه گیری

  نتایج مطالعه نشان داد که ماساژ با روغن برای افزایش سرعت تغییرات کسب وزن و دور سر در نوزادان نارس توصیه می گردد.

  کلیدواژگان: نوزاد، نارس، ماساژ، روغن آفتابگردان، روغن نارگیل، رشد
 • قاسم عابدی، زینب اسماعیلی سراجی*، قهرمان محمودی، محمدعلی جهانی، مهدی عباسی صفحات 126-134
  سابقه و هدف

  ارزیابی نظام های سلامت، زمینه ساز اصلاحات در ساختارها و فرآیندها به منظور دستیابی به نتایج بهتر است. لذا این پژوهش با هدف ارزیابی اجرای برنامه پزشک خانواده در مناطق شهری و روستایی استان مازندران با رویکرد فرآیندی انجام شد.

  مواد و روش ها

  این مطالعه مقطعی در سال 1396 بر روی 238 نفر از مدیران و کارشناسان بهداشتی و کارشناسان بیمه سلامت که از 12 شهرستان به صورت سرشماری انتخاب شدند، انجام گردید. اطلاعات با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته با روایی و پایایی بالا که برنامه پزشک خانواده شهری و روستایی را در سه حیطه ساختار، فرآیند و نتایج ارزیابی کند، جمع آوری و ارزیابی گردید.

  یافته ها

  میانگین امتیاز حیطه ساختاری (0/38±4/27) ، فرآیندی (0/41±4/33) و نتایج (0/39±4/31) برنامه پزشک خانواده روستایی به طور معنی داری بالاتر از برنامه  پزشک خانواده شهری بود (0/001>p). مهم ترین بعد حیطه ساختاری در برنامه پزشک خانواده شهری، تجهیزات (0/76±3/35)، در حیطه فرآیندی، مراقبت بیماری های غیرواگیر (1/06±3/15) و در حیطه نتایج نیز تجویز منطقی دارو (1/02±3/07) بود. در برنامه پزشک خانواده روستایی، در حیطه ساختاری مهم ترین بعد، فضای فیزیکی (0/60±4/41) و در حیطه فرآیندی و نتایج نیز به ترتیب سلامت مادران و کودکان (0/90±4/20) و بهبود شاخص های آموزش بهداشت (0/76±4/33) اهمیت بیشتری داشتند.

  نتیجه گیری

  بر اساس نتایج این مطالعه در ابعاد سه گانه ساختاری، فرآیندی و نتایج، برنامه پزشک خانواده روستایی وضعیت نسبتا بهتری نسبت به برنامه پزشک خانواده شهری داشت.

  کلیدواژگان: پزشک خانواده، جمعیت شهری، جمعیت روستایی، ارزیابی فرآیند
 • پیام سعادت*، بهزاد حیدری، نعمت قدیری صفحات 135-142
  سابقه و هدف

  سطح پایین ویتامین D با اثرات بالینی مانند اختلالات گوارشی، اختلالات قلب و عروق، اختلال های خود ایمنی، بیماری های نوروپاتی، سرطان و سندرم متابولیک همراه می باشد. سندرم تونل کارپ CTS)) Syndrome Carpal Tunnel شایع ترین علت نوروپاتی فشاری می باشد که اخیرا کمبود ویتامین D را در بروز علایم یا شدت علایم بیماری مرتبط دانسته اند. لذا این مطالعه با هدف بررسی سطح سرمی ویتامین D در بیماران مبتلا به سندرم تونل کارپال صورت گرفت.

  مواد و روش ها

  این مطالعه موردی- شاهدی بر روی 100 نفر از بیماران مراجعه کننده به درمانگاه نورولوژی بیمارستان آیت الله روحانی که حداقل 3 ماه دارای علایم بالینی CTS بودند و 100 نفر به عنوان گروه شاهد از افرادی که برای بررسی سرعت هدایت عصبی به همان درمانگاه مراجعه کرده و در معاینه کلینیکی و الکتروفیزیولوژی، CTS نداشتند، انجام شد. شدت، عملکرد و درد بیماران بر مبنای پرسشنامه بوستون (BCTQ) اندازه گیری شد. سطح سرمی ویتامین D نیز اندازه گیری و در دو گروه مقایسه شد.

  یافته ها

  میانگین سنی بیماران 10/68±43/53 سال و افراد شاهد 7/12±45/48 سال بود. میانگین سطح سرمی ویتامین D در بیماران و گروه شاهد به ترتیبng/dL 11/39±19/18 و ng/dL 15/93±21/39 بود. در افراد شاهد 57 نفر از زنان دچار کمبود ویتامین D بودند (0/05>p). بین دو گروه اختلاف معنی داری از لحاظ شدت بیماری، وضعیت عملکرد، شدت درد، نقص الکتروفیزیولوژیک، دست درگیر، دست غالب و علامت همراه به تفکیک کمبود ویتامین D یافت نشد و همچنین همبستگی منفی در سطح ویتامین D با شدت، عملکرد و درد بیماران دیده شد.

  نتیجه گیری

  نتایج مطالعه نشان داد که بین سطح سرمی ویتامین D و جنسیت ارتباط وجود دارد. همچنین همبستگی منفی بین سطح سرمی ویتامین D با شدت بیماری و عملکرد بیماران و نقص الکتروفیزیولوژیک مشاهده شد.

  کلیدواژگان: ویتامینD، سندرم تونل کارپال، نوروپاتی عصب مدین
 • مهدی حضوری، فرزان خیرخواه، سید رضا حسینی، فاطمه بلدی، مهسا مهریاری، محمد حاجی میرزا، محمد مهدی نقیبی، آتنا شیرزاد، الهام محمودی، زهرا سادات مدنی، علی بیژنی، رضا قدیمی، مینا مطلب نژاد، نیلوفر جنابیان* صفحات 143-149
  سابقه و هدف

  پریودنتیت مزمن یک بیماری التهابی با پیشرفت آهسته است که اغلب در بالغین ایجاد می شود. در افراد سالمند به دلیل یکسری فاکتورهای سایکولوژیک مانند افسردگی و در نتیجه تغییر سطح کورتیزول ممکن است ایندکس های پریودنتال نیز تغییر کنند. لذا این مطالعه به منظور بررسی ارتباط افسردگی با شاخص های پریودنتال در افراد سالمند شهر امیرکلا انجام شد.

  مواد و روش ها

  این مطالعه مورد- شاهدی که قسمتی از فاز دوم طرح کوهورت سالمندی (AHAP) با عنوان "بررسی وضعیت سلامت سالمندان شهر امیرکلا" می باشد، بر روی 300 نفر از سالمندان انجام شد. افراد پس از معاینه در دو گروه پریودنتیت (100 نفر) و کنترل (200 نفر) قرار گرفتند. در هر دو گروه وجود علایم افسردگی با استفاده از پرسشنامه GDS (Geriatric Depression Scale) که نمره 5 و بالاتر نشانه افسردگی می باشد و شاخص های پریودنتال شامل OHIS و PDI با معیار پریودنتیت PDI≥4 بررسی شدند. سپس دو گروه از نظر همراهی افسردگی با شاخص های پریودنتال با هم مقایسه شدند.

  یافته ها

  در این مطالعه 133 نفر زن (44/3%) و 167 نفر مرد (55/7%) بودند. در افراد مبتلا به پریودنتیت 35 نفر (35%) و در گروه سالم 61 نفر (30/5%) دارای علایم افسردگی بودند. میانگین نمره GDS در افراد مبتلا به پریودنتیت (3/68±3/70) از افراد سالم (3/40±3/49) اندکی بیشتر بود، اما همبستگی معنی داری بین GDS و PDI، مشاهده نگردید. سن بالا، جنس مرد، کاهش سطح تحصیلات و مصرف سیگار، در افراد مبتلا به پریودنتیت بیشتر بود، که فقط در مصرف سیگار و سطح تحصیلات از لحاظ آماری معنی دار بود (به ترتیب، 0/042=p و 0/009=p). در این مطالعه رابطه مثبت و ضعیفی بین سن و PDI مشاهده گردید (0/19=r و 0/001=p).

  نتیجه گیری

  نتایج مطالعه نشان داد که بین شاخص های پریودنتال و افسردگی ارتباط وجود دارد. اگرچه از لحاظ آماری معنی دار نبود اما به لحاظ بالینی اهمیت دارد.

  کلیدواژگان: .علائم افسردگی، پریودنتیت، سالمندان
 • محبوبه نم نباتی*، صفیه کیوانفر، علیرضا صادق نیا صفحات 150-155
  سابقه و هدف

  انتقال نوزاد نارس از بیمارستان به منزل یک بحران برای خانواده است. یکی از مهمترین اهداف سیستم سلامت، تسهیل شرایط انتقال نوزاد است. مطالعه حاضر با هدف بررسی تاثیر حضور پرستار پشتیبان در انتقال ایمن نوزاد نارس از بیمارستان به منزل انجام گردید.

  مواد و روش ها:

   این مطالعه کارآزمایی بالینی با حضور 60 مادر نوزاد نارس و خیلی نارس (35-26 هفته) ترخیص شده از بخش مراقبت ویژه نوزادان بیمارستان در اصفهان (1397) انجام شد. مادران به طور تخصیص تصادفی در دو گروه کنترل و مداخله قرار گرفتند. جمع آوری اطلاعات از طریق پرسشنامه و چک لیست محقق ساخته انجام شد. مداخله شامل حضور پرستار پشتیبان از زمان ترخیص، همراه با آنها در طول مسیر و حضور 1 تا 3 ساعته در منزل بود و با آموزش و انجام مراقبت های مورد نیاز خانواده را مورد حمایت قرار گرفت. تاثیر حضور پرستار بر متغیرهای محیط منزل، وضعیت سلامت نوزاد و شرایط انتقال بررسی و مقایسه گردید.

  یافته ها:

   بر اساس نتایج مطالعه، میانگین نمره مناسب بودن محیط منزل 10/45±87/73 و میانگین نمره انتقال ایمن 17/90±83/79 در گروه کنترل بیشتر از گروه مداخله به ترتیب 16/49±81/45 و 16/52±80/77 بود. در حالی که میانگین نمره وضعیت سلامت نوزاد در هر دو گروه یکسان بود.

  نتیجه گیری: 

  نتایج مطالعه نشان داد که مادران در بخش های مراقبت ویژه به خوبی توانمند شده اند و آموزش های ضمن ترخیص توانسته است انتقال ایمنی را برای نوزادان نارس مهیا نماید.

  کلیدواژگان: نوزاد نارس، ایمنی، انتقال، ترخیص
 • میرامیر آغداشی*، سیامک سلامی، آرش حاجیان صفحات 156-161
  سابقه و هدف

  بیماری لوپوس سیستمیک یک بیماری اتوایمیون ناهمگن است که می تواند هر ارگانی از بدن را درگیر کند. لپتین بر روی فعال شدن، تمایز و تکثیر سلول های ایمنی موثر است. هدف از این مطالعه بررسی سطح سرمی لپتین و ارتباط آن با فعالیت بیماری و برخی فاکتورهای التهابی در زنان مبتلا به بیماری لوپوس اریتماتوی سیستمیک می باشد.

  مواد و روش ها

  در این مطالعه مقطعی، 40 بیمار زن مبتلا به لوپوس بصورت سرشماری که در نیمسال دوم سال 96 در بخش روماتولوژی بیمارستان امام خمینی ارومیه بستری شده بودند و 40 نفر به عنوان گروه کنترل به صورت نمونه گیری در دسترس بررسی گردیدند. غلظت لپتین سرم (ng/ml) به روش الایزا ساندویچی در دو گروه اندازه گیری شد. در بیماران مبتلا به لوپوس، امتیاز مربوط به فعالیت بیماری با استفاده از سیستم امتیازدهی شاخص فعالیت بیماری لوپوس اریتماتوز سیستماتیک محاسبه شد. فاکتورهای التهابی شامل CRP (C-reactive protein) و ESR (Erythrocyte Sedimentation Rate) در بدو بستری از پرونده بیماران استخراج گردید.

  یافته ها

  سطح سرمی لپتین در بین بیماران (25/6±44/51) و گروه کنترل (12/58±22/37) تفاوت معنی دار آماری داشت (0/001>p). همچنین سطح سرمی لپتین در بیماران با بیماری فعال به صورت معنی داری بالاتر از بیماران با بیماری غیرفعال بود (گروه فعال: 24/88±67/13 و گروه غیرفعال: 12/37±24/88، 0/001>p). همبستگی مثبت میان لپتین سرم و میزان فعالیت بیماری (0/7=r، 0/001>p)، ESR (0/53=r، 0/001>p) و CRP (0/34=r، 0/027=p) وجود داشت.

  نتیجه گیری

  نتایج مطالعه نشان داد که سطح سرمی لپتین در بیماران مبتلا به لوپوس اریتماتوی سیستمیک بالا بوده و با فعالیت بیماری ارتباط مثبت دارد.

  کلیدواژگان: لپتین، لوپوس سیستمیک اریتماتو، فاز فعال، فاکتورهای التهابی
 • علیرضا فلاح زاده، سعید محمدی* صفحات 162-168
  سابقه و هدف

  درد مجموعه ای پیچیده از تجارب ناخوشایند حسی، عاطفی و شناختی است که برای تسکین آن از داروهای سنتتیک و گیاهی استفاده می شود. البته گیاهان دارویی به دلیل عوارض جانبی کمتر نسبت به داروهای شیمیایی بیشتر مورد توجه می باشند. گیاه تاج ریزی پیچ یکی از مهم ترین گیاهان دارویی است که در طب سنتی ایران در درمان درد های رماتیسمی و التهاب استفاده می شود. هدف از این مطالعه، بررسی اثرات ضد دردی، ضد التهابی و سمیت حاد ساقه گیاه تاج ریزی پیچ در موش سوری نر می باشد.

  مواد و روش ها

  در این مطالعه تجربی از 84 سر موش سوری نر در 6 گروه کنترل و گروه های تیمار شده با اسانس mg/kg 300، 100 و 30 استفاده شد. در آزمون های ارزیابی کننده درد که شامل ریتینگ (ارزیابی انقباضات شکمی)، تیل فلیک (ارزیابی مدت زمان پرش دم) و فرمالین (ارزیابی امتیاز درد وابسته به کف پا) بودند، حیوانات به صورت گاواژ یا دهانی، مورفین (درون صفاقی) و نیز نالوکسان (درون صفاقی) به همراه دوز  mg/kg300 اسانس دریافت کردند. در تست گزیلن (به منظور ارزیابی التهاب) نیز حیوانات به 5 گروه کنترل، اسانس (دهانی) و دگزامتازون (درون صفاقی) تقسیم شدند.

  یافته ها

  استفاده از دوز  mg/kg300 اسانس در تست های ریتینگ (از عدد 41 در کنترل به 13 رسید) و تیل فلیک (از 0/2±2/8 ثانیه در گروه کنترل به 0/5±6/1 ثانیه رسید) اثر ضددردی معنی داری (0/01<p) را نشان داد. همچنین در تست گزیلن استفاده از دوز های 100 و 300 mg/kg اسانس میزان التهاب گوش موش ها را به ترتیب با 0/8±4/1 و 0/1±3/8 نسبت به گروه کنترل کاهش داد.

  نتیجه گیری

  با توجه به نتایج این مطالعه، به نظر می رسد اسانس ساقه گیاه تاج ریزی پیچ احتمالا در موش های سوری نر دارای اثرات ضد دردی و ضد التهابی باشد.

  کلیدواژگان: عوامل ضد التهاب، درد، تاج ریزی پیچ، دوز کشنده 50
 • سعید رحمنی، هاجر عزیزی*، علیرضا اکبرزاده باغبان، هاله کنگری، محمد قاسمی برومند صفحات 169-174
  سابقه و هدف

  بیماری چشمی تیروییدی یک عارضه شایع مرتبط با بیماری گریوز و پرکاری تیرویید می باشد که در موارد شدید خطر از بین رفتن دید به صورت برگشت ناپذیر نیز وجود دارد. هدف از این مطالعه مقایسه وضعیت حدت بینایی، عیوب انکساری، پروپتوزیس و انحراف چشمی این بیماران با افراد سالم می باشد.

  مواد و روش ها

  این مطالعه هم گروهی تاریخی بر روی 65 بیمار چشمی تیروییدی و 65 فرد سالم انجام شد. بیماران در دامنه سنی 24 تا 60 سال با سابقه بیماری تیرویید و افراد سالم از مراجعه کنندگان به درمانگاه چشم که فاقد بیماری تیرویید بودند انتخاب شدند. پروپتوزیس چشم بیماران با اگزوفتالمومتر نوع هلتر و حدت بینایی بیماران با روش اسنلن اندازه گیری شد. جهت تعیین عیوب انکساری بیماران از اتورفرکتومتر استفاده شد.

  یافته ها

  از 65 بیمار مورد مطالعه 53 نفر (81/5%) مرد و 12 نفر (18/5%) زن بودند. عیب انکساری اسفر در افراد بیمار و سالم به ترتیب 2/44±0/85- دیوپتر و 1/26±0/46- دیوپتر بود. میانگین حدت بینایی در گروه بیمار و سالم به ترتیب 0/13±0/91 و 0/08±0/96 در واحد اسنلن بود (0/0001≥p). میانگین پروپتوزیس چشم در افراد بیمار و سالم به ترتیب 2/55±17/7 میلی متر و 1/86±16/05 میلی متر بود (0/0001≥p). میانگین آستیگماتیسم کل چشم در افراد بیمار و سالم به ترتیب 1/19±1/11- دیوپتر و 0/66±0/6- دیوپتر بود (0/0001≥p).

  نتیجه گیری

  بالاتر بودن آستیگماتیسم و پروپتوزیس و کاهش حدت بینایی در بیماران تیروییدی نسبت به افراد سالم نشان دهنده تاثیر بیماری تیرویید بر روی چشم بیماران می باشد.

  کلیدواژگان: بیماری تیروئید، عیوب انکساری، حدت بینایی
 • زهرا نجفی، محمد خلج کندری*، محمدعلی حسین پور فیضی، شمسی عباسعلیزاده صفحات 175-180
  سابقه و هدف

  مطالعات حاکی از آن است که HLA-G در حفاظت جنین در برابر سیستم ایمنی مادر نقش دارد و پلی مورفیسم های بالادست این ژن احتمالا با تاثیر بر بیان آن، بر موفقیت حاملگی تاثیر می گذارد. مطالعه حاضر با هدف بررسی همراهی پلی مورفیسم rs1736933 بالا دست ژن HLA-G با اختلال سقط مکرر خودبخودی در جمعیت زنان استان آذربایجان شرقی انجام گرفت.

  مواد و روش ها

  این مطالعه مورد- شاهدی بر روی 80 زن دارای حداقل یک فرزند و بدون هرگونه سابقه سقط و 100 زن دارای حداقل دو سابقه سقط مکرر خودبخودی پس از تایید متخصص زنان و زایمان انجام شد. مقدار 2 میلی لیتر خون از افراد شرکت کننده اخذ و پس از استخراج DNA، بخشی از پروموتر ژن HLA-G توسط PCR تکثیر و به وسیله الکتروفورز روی ژل آگارز بررسی شد. محصولات PCR تعیین توالی و ژنوتیپ افراد مشخص شد. فراوانی های آللی و ژنوتیپی گروه های بیمار و کنترل محاسبه و باهم مقایسه شدند.

  یافته ها

  در این مطالعه فراوانی ژنوتیپ های CC، CA، AA در گروه بیمار به ترتیب 55 و 37 و 8 درصد و در گروه کنترل 37/75 و 41/25 و 20 درصد بدست آمد. مقایسه فراوانی های ژنوتیپی بین دو گروه نشان داد که ژنوتیپ هموزیگوت CC با سقط مکرر همراهی دارد (0/015=p). همچنین، بررسی آماری حاکی از تفاوت معنی دار فراوانی های آللی بین دو گروه بود (0/019=p).

  نتیجه گیری

  نتایج این مطالعه نشان داد که چند شکلی rs1736933 واقع در بالادست ژن  HLA-Gبا بیماری سقط مکرر در جمعیت زنان همراهی دارد.

  کلیدواژگان: سقط مکرر، پلی مورفیسم، HLA-G، مطالعات همراهی
 • علیرضا ماهوری، بهزاد غلام ویسی، میترا گل محمدی، شیدا پاشایی خویی، شهریار صانع* صفحات 181-187
  سابقه و هدف

  خونریزی حین عمل در طی جراحی آندوسکوپی سینوس دید جراح را برای عمل در محل جراحی دچار مخاطره می کند. از آنجاییکه تیزانیدین انقباض عروق خونی محیطی و کاهش فشار خون را موجب می شود که این دو با هم جریان خون موکوس بینی را کاهش می دهند، لذا این مطالعه به منظور بررسی تاثیر تیزانیدین خوراکی بر کیفیت دید محل جراحی طی جراحی آندوسکوپی سینوس انجام شد.

  مواد و روش ها

  این مطالعه کارآزمایی بالینی دوسوکور بر روی 60 بیمار انجام شده است. بیماران به طور تصادفی به وسیله نرم افزار کامپیوتری رندوم سازی (2.0) به دو گروه دریافت کننده تیزانیدین 6 میلی گرم و دارو نما قبل از عمل تقسیم شدند. طی عمل کیفیت محل عمل توسط جراح بررسی و با استفاده از روش بوازارت مورد نمره بندی قرار گرفت. نمره درد در ریکاروری و 6 ساعت بعد از عمل و پارامترهای همودینامیک حین عمل ارزیابی شد.

  یافته ها

  کیفیت محل جراحی بر اساس مقیاس بوزار به طور معنی داری در گروه دریافت کننده تیزانیدین بهتر بود (0/04=p). نمره درد در ریکاوری در گروه مطالعه 1/17±2/83 و در گروه کنترل 1/56±4/53 بود (0/001=p) و در بخش 6 ساعت بعد ار جراحی در گروه مطالعه 1/22±3/23 و در گروه کنترل 1/33±4/13 بود (0/008=p). متوسط فشار خون شریانی (0/03=p) و ضربان قلب (0/19=p) حین عمل در گروه تیزانیدین کمتر بود.

  نتیجه گیری

  نتایج مطالعه نشان داد که تیزانیدین به عنوان پیش دارو قبل از عمل آندوسکوپی سینوس کیفیت دید محل جراحی را بهتر کرده و پروفایل همودینامیک بهتری برای بیماران فراهم کرد.

  کلیدواژگان: تیزانیدین، اندوسکوپی سینوس، خونریزی، فشار خون شریانی
 • سعید پژوهان*، عباس علیمرادیان صفحات 188-194
  سابقه و هدف

  درد نوروپاتیک یک عارضه شایع دیابت است. امروزه از دارو های ضد درد اپیوییدی مانند مرفین جهت تسکین درد نورپاتیک استفاده می شود. از آنجایی که تاکنون اثرات تنفسی مرفین در دیابت بررسی نشده است. هدف این مطالعه بررسی تاثیر هیپرگلیسمی مزمن بر اثرات تنفسی مرفین می باشد.

  مواد و روش ها

  در این مطالعه تجربی 32 سر موش صحرایی نر ن‍ژاد ویستار به طور تصادفی در چهار گروه 8 تایی: گروه کنترل (تزریق بافر سیترات به عنوان حلال استرپتوزوتوسین)، گروه مرفین (تزریق بافر سیترات به عنوان حلال استرپتوزوتوسین، تزریق مرفین قبل از ثبت تنفسی)، گروه هیپرگلیسمی (تزریق استرپتوزوتوسین) و گروه هیپرگلیسمی- مرفین (تزریق استرپتوزوتوسین، تزریق مرفین قبل از ثبت تنفسی) تقسیم شدند. هیپرگلیسمی با تزریق داخل صفاقی mg/kg 35 استرپتوزوتوسین القا گردید. ثبت تنفس بوسیله دستگاه پلی تیسموگرافی انجام گردید. سپس حجم و فواصل تنفسی و تعداد تنفس جهت آنالیز در محیط نرم افزار متلب مورد بررسی قرار گرفت.

  یافته ها

  میانگین تعداد تنفس (در گروه هیپرگلیسمی 3/9±83  و گروه کنترل 4±101 (0/05>p))، ضریب تغییرات تعداد تنفس (در گروه هیپرگلیسمی 0/1±0/615 و گروه کنترل 0/07±1/05 (0/05>p))، میانگین حجم تنفس (در گروه هیپرگلیسمی 0/19±1/44 و گروه کنترل 0/11±1/1 (0/05>p)) و میانگین فواصل تنفس (در گروه هیپرگلیسمی 0/01±1/28 و گروه کنترل 0/03±0/93 (0/05>p)) بود. ضریب تغییرات حجم تنفسی (در گروه هیپرگلیسمی-مرفین 14/16±1/0 و گروه مرفین 0/1±1/68 (0/05>p))، میانگین حجم تنفسی (در گروه هیپرگلیسمی-مرفین 0/34±1/24 و گروه مرفین 0/04±0/37 (0/05>p)) و میانگین فواصل تنفسی (در گروه هیپرگلیسمی-مرفین 0/07±1/09 و گروه مرفین 0/05±0/74 (0/01>p) بود.

  نتیجه گیری

  نتایج مطالعه نشان داد که هیپرگلیسمی باعث تغییر الگوی تنفس و پاسخ دهی سیستم تنفسی به مرفین می شود.

  کلیدواژگان: دیابت، الگوی تنفس، مرفین، سیستم تنفس
 • سیده فاطمه آیتی فرد، مسعود پزشکی راد، مهناز امینی، نگار مروت دار، جلیل پیرایش اسلامیان* صفحات 195-202
  سابقه و هدف

  آشکارسازی و تعیین ابعاد آمبولی عروقی از مسایل مهم تشخیصی در تصویربرداری سی تی اسکن می باشد. این مطالعه به هدف افزایش دقت حجم سنجی آمبولی عروقی جهت مدیریت مناسب تشخیص و درمان آمبولی انجام گرفته است.

  مواد و روش ها

  در این پژوهش غیرتجربی کمی، ابتدا در فانتوم دیجیتالی بدن انسان (4D extended cardiac-torso)، شبیه سازی عروق کرونری و آیورت نرمال در ماتریس 512×512 با ضخامت اسلایس 0/116 میلیمتر صورت گرفت. سپس 25 مورد لخته عروقی (به اقطار 0/5-0/1 میلیمتر درعروق کرونری و 20-5 میلیمتر در آیورت) در آن ایجاد گردید. در مرحله بعدی با استفاده از نرم افزار Medical Imaging Interaction Toolkit، موقعیت و حجم لخته ها در تصاویر CT فانتوم تعیین و مورد اندازه گیری قرار گرفت. سرانجام دقت مقادیر محاسبه ای نرم افزار با مقادیر واقعی در فانتوم مقایسه شد.

  یافته ها

  اختلاف اندازه گیری نرم افزار برای لخته هایی با قطرکمتر از 4/64  میلیمتر (حجم 0/1 میلی لیتر)، 0/021±0/03 (0/02=p و 0/67=r) و برای لخته هایی با قطر بیشتر از 4/64 میلیمتر اختلاف 0/008±0/02 میلیمتر (0/001>p و 0/99=r) مشاهده شد.

  نتیجه گیری

   بر اساس نتایج این مطالعه و با توجه به دقت قابل قبول سنجش حجم بویژه در حجم های بزرگتر از 0/1 میلی لیتر، نرم افزار Medical Imaging Interaction Toolkit می تواند در حجم سنجی ترومبو آمبولی عروقی و آمبولی ریوی بکار برده شود.

  کلیدواژگان: آمبولی، حجم سنجی، تشخیص پزشکی، عروق کرونری، آئورت
 • حسین ستاری، مهرداد نوروزی*، مرتضی هاشمیان، محمدرضا درودیان، فریبا منصوری نسب صفحات 203-209
  سابقه و هدف

  مدیریت درد بعد از عمل بعنوان بخشی از بهبودی بیمار در نظر گرفته می شود. دولوکستین (داروی ضد افسردگی) می تواند یک انتخاب برای بی دردی چندگانه باشد. بنابراین این مطالعه به منظور بررسی تاثیر دولوکستین بر مدیریت درد بعد از هیسترکتومی انجام شد.

  مواد و روش ها

  در این کارآزمایی بالینی دوسوکور تصادفی، 60 نفر از بین بیماران 85-18 ساله ASA I و II کاندید هیسترکتومی بطور تصادفی در گروه 30 نفری مصرف کننده دولوکستین (کپسول 60 میلی گرمی) یا دارونما (نشاسته) قرار گرفتند. مصرف اپیوییدها، درد بعد از عمل با توجه به نمره آنالوگ بصری، علایم حیاتی و کیفیت بهبودی (فرم بهبودی-40)، علایم حیاتی قبل از القاء بیهوشی، بلافاصله پس از شروع عمل، در زمان القای ایزوفلوران و بعد از عمل هر 15 دقیقه بررسی و در دو گروه مقایسه شد.

  یافته ها

  میزان اپیوییدها در گروه دولوکستین کاهش غیر معنی دار داشت. درد بعد از عمل در ریکاوری و بخش در گروه دولوکستین (به ترتیب 0/99±2/7 و 0/66±1/8) نسبت به گروه دارونما (به ترتیب 1/51±4/86 و 1/92±4/97) به طور معنی داری (0/006=p در بهبودی و 0/001=p در بخش) کاهش یافت. کیفیت بهبودی در ریکاوری (24/25±156/22 در گروه دولوکستین و 16/49±125/48 در گروه دارونما) به نفع اثربخشی دولوکستین بود (0/001=p).

  نتیجه گیری

  بر اساس نتایج این مطالعه دولوکستین می تواند بعنوان یک داروی مفید در استراتژی بی دردی چند حالته بخصوص در بهبود درد بعد از عمل و کیفیت بهبودی در هیسترکتومی شکم مورد استفاده قرار گیرد.

  کلیدواژگان: دولوکستین هیدروکلراید، درد بعد از عمل، هیسترکتومی، مسکن، اپیویید
 • علیجان احمدی آهنگر، پیام سعادت*، سیده طاهره طاهری اطاقسرا، شایان علیجان پور صفحات 210-214
  سابقه و هدف

  سطح پروتئین واکنشی c به طور مستقلی با خطر بیش از حد سکته مغزی ایسکمیک همراه است. اما، در حال حاضر هیچ توافقی در مورد استفاده از پروتئین c در تشخیص و پیگیری پیشرفت بیماری های عروق مغزی وجود ندارد. هدف از این مطالعه تعیین رابطه پروتئین واکنشی c با پیامد در بیماران سکته مغزی می باشد.

  مواد و روش ها

  این مطالعه مقطعی بر روی 214 بیمار بستری شده با تشخیص سکته مغزی در بیمارستان آیت اله روحانی بابل انجام شد. اطلاعات جمعیت شناختی و بالینی مانند سابقه فشارخون، دیابت، بیماری قلبی عروقی، هایپرلیپیدمی، حمله ایسکمیک گذرا، سوء مصرف مواد و تنباکو و شدت سکته مغزی (موسسه ملی بهداشت سکته مغزی) توسط چک لیست تکمیل و بررسی گردید.

  یافته ها

  از مجموع 214 بیمار، سطح CRP سرم در 122 مورد (57%) مثبت بود. اختلاف در نوع ایسکمیک در مبتلایان CRP مثبت معنی دار بود (76 بیمار (62%) در مقابل 46 مورد (38%)، 0/002p=). اختلاف در سطح سرمی CRP با بیماری زمینه ای مانند دیابت ملیتوس (82 مورد (51%) CRP مثبت در مقابل 77 مورد (49%) منفی، 0/007p=) و فشارخون بالا (59 مورد (50/4%) CRP مثبت در مقابل 58 (49/6%)، 0/03p=) از لحاظ آماری معنی دار بودند. همچنین CRP بالا در 10 ترومبوتیک (91%) و 4 آمبولیک (67%) در بیماران فوت شده سکته مغزی (0/034p=) دیده شد. تفاوت در سطح سرمی CRP در موارد فوت شده از لحاظ آماری معنی دار بود (14 مورد (82%) CRP مثبت در مقابل 3 مورد (18%) CRP منفی، 0/032p=).

  نتیجه گیری

  نتایج مطالعه نشان داد که سطح سرمی CRP مثبت در هنگام پذیرش با شدت بیشتر ناتوانی در مبتلایان به سکته مغزی همراه می باشد. به کارگیری آن جهت پیش بینی ناتوانی و میزان مرگ و میر در هفته اول بستری بعد سکته مغزی توصیه می شود. بنابراین سطح سرمی CRP بهتراست در زمان پذیرش بررسی گردد.

  کلیدواژگان: پروتئین واکنشی c، سکته مغزی، پیش آگهی، ارزیابی پیامد بیمار، پذیرش بیمار، ایران
 • نیلوفر شادمان، راضیه حسینی فر*، مهدیه غفارپور، درآرا درتاج صفحات 215-221
  سابقه و هدف

  کامپوزیت های بالک فیل گروه جدیدی از کامپوزیت ها هستند که در جهت ساده کردن روش ترمیم معرفی شده اند و در صورت داشتن خواص مکانیکی و سیل لبه ای مناسب بر کامپوزیت های قدیمی برتری دارند. هدف از این مطالعه بررسی مقاومت به شکست دندان های پرمولر با حفرات مزیواکلوزودیستال (Mesio Occluso Distal= MOD) ترمیم شده با کامپوزیت های بالک فیل و معمولی می باشد.

  مواد و روش ها

  در این مطالعه تجربی آزمایشگاهی، 40 دندان پرمولر سالم به صورت تصادفی به 5 گروه تقسیم شدند. گروه اول: کنترل مثبت، دندان های سالم. بر روی بقیه دندان ها حفرات MOD تراش داده شد. گروه دوم: کنترل منفی، دندان ها بدون ترمیم رها شدند. گروه سوم (کامپوزیت X- tra fil، پرکردن توده ای با ضخامت هر لایه 4 میلی متر)، گروه چهارم (کامپوزیتX- tra base ، پرکردن توده ای+گراندیو، پرکردن لایه لایه)، گروه پنجم (کامپوزیت گراندیو، پرکردن لایه لایه با ضخامت هر لایه 2 میلی متر). دندان های ترمیم شده بعد از 24ساعت نگهداری در آب 37درجه، تحت 500 دور سیکل حرارتی قرار گرفتند. سپس نمونه ها تحت نیروی فشاری تا نقطه شکست قرار گرفتند و مقاومت به شکست برحسب نیوتن ثبت شد.

  یافته ها

  بیشترین مقاومت به شکست در گروه 1 (507±1150) و کمترین در گروه2 (62/5±85) دیده شد که به صورت معنی داری کمتر از سایر گروه ها بود (0/001=p). مقاومت به شکست کامپوزیت های بالک فیل و معمولی تفاوت معنی داری با دندان سالم نداشتند.

  نتیجه گیری

  بر اساس نتایج این مطالعه ترمیم دندان ها با حفرات متوسط MOD با استفاده از کامپوزیت های بالک فیل می تواند استحکام از دست رفته دندان ها را تا حد دندان های سالم و مشابه با کامپوزیت های معمولی بالا ببرد.

  کلیدواژگان: کامپوزیت رزین، شکست دندان، پلیمریزاسیون
 • سیروس چگینی، فرزانه تفویضی*، حسن نوربازرگان صفحات 222-228
  سابقه و هدف

  امروزه استفاده از گیاهان دارویی در درمان سرطان، به دلیل عوارض جانبی کمتر از اهمیت ویژه ای برخورداراست. Vascularendothelial Growth Factor (VEGF) یکی از مهمترین فاکتورهای تحریک کننده آنژیوژنز و پیشبرد سرطان می باشد. هدف از این مطالعه، بررسی اثر ممانعتی عصاره ریشه Valeriana Sysimberifolia در تکثیر سلول های سرطانی ریه (A549) و بیان ژن VEGF در سلول های تحت تیمار می باشد.

  مواد و روش ها

  در این مطالعه تجربی، عصاره هیدروالکلی ریشه گیاه Valeriana Sysimberifolia به روش پرکولاسیون تهیه شد. پس از تهیه رده سلولی A549 از مرکز ملی ذخایر زیستی و ژنتیکی، سلول های سرطانی در محیط کشت با غلظت‏های مختلف عصاره ریشه گیاه (µg/ml 0/78، 1/56، 3/12، 6/25، 12/5، 25، 50) در سه زمان 24، 48 و 72 ساعت تیمار شدند و بررسی درصد زیستایی با استفاده از روش MTT درهر سه زمان انجام شد. از روش Real Time-PCR برای بررسی بیان ژن VEGF در سلول های سرطانی تحت تیمار با غلظت IC50 عصاره گیاه استفاده شد.

  یافته ها

  با افزایش غلظت عصاره و زمان تیمار، کاهش درصد زیستایی سلول های سرطانی دیده شد. بیشترین مهار تکثیر سلولی در غلظت   µg/ml50 پس از 72 ساعت دیده شد (94% مهار رشد) که نسبت به گروه کنترل معنی دار بود (0/0001=p). همچنین با افزایش زمان تیمار،کاهش بیان ژن VEGF نسبت به گروه کنترل دیده شد. بطوریکه،کاهش دو برابری بیان ژن VEGF در سلول ها، پس از 72 ساعت دیده شد (0/0017=p).

  نتیجه گیری

  بر اساس نتایج این مطالعه عصاره ریشه Valeriana Sysimberifolia، دارای فعالیت ضد تکثیری و رگزایی می باشد. لذا به نظر می رسد بتوان از عصاره گیاه به عنوان یک محصول بیولوژیک در درمان سرطان استفاده کرد.

  کلیدواژگان: Valeriana Sysimberifolia، VEGF، سرطان ریه
 • محمدرضا اسماعیلی دوکی، ساناز مهربانی*، سیده فاطمه هاشمی، محمود حاجی احمدی، محمد پورنصرالله، عباس هادی پور، سهیل اوصیا، حاجی قربان نورالدینی صفحات 229-235
  سابقه و هدف

  انواژیناسیون شایعترین علت انسداد روده و یکی از شایعترین علل اورژانس های شکمی در کودکان است، که در صورت عدم درمان به موقع سبب مورتالیتی و موربیدیتی قابل توجه می شود. از آنجاییکه ویتامین D در بدن به عنوان هورمون عمل می کند و نقش بسیار زیادی در پیشگیری از بروز بیماری های عفونی و غیرعفونی و تنظیم پاسخ ایمنی روده دارد، لذا این مطالعه به منظور بررسی ارتباط میان سطح ویتامین D و بروز انواژیناسیون انجام شد.

  مواد و روش ها

  این مطالعه مورد- شاهدی بر روی 86 کودک زیر 6 سال و بالای مقطع نوزادی مراجعه کننده به بیمارستان کودکان امیرکلا طی سال 97-1396 انجام شد. تشخیص انواژیناسیون، توسط سونوگرافی بوده و گروه کنترل (بدون انواژیناسیون) نیز از بیماران جراحی الکتیو غیر از انواژیناسیون انتخاب شدند. سطح ویتامین D کودکان در دو گروه با و بدون انواژیناسیون بررسی و مقایسه شد.

  یافته ها

  در این تحقیق 50 نفر در گروه انواژیناسیون و 36 نفر در گروه کنترل بودند. میانگین سن در گروه انواژیناسیون 14/6±27/2 ماه و در گروه کنترل 15/9±24/7 ماه بود (0/447=p). میانگین سطح 25 هیدروکسی ویتامین D در کودکان با انواژیناسیون 14/4±36/5 ng/ml و در گروه کنترل 13/1±32/7 ng/ml بوده است (0/212=p).

  نتیجه گیری

  بر اساس نتایج مطالعه حاضر، ارتباطی بین سطح سرمی OHD-25 در کودکان با و بدون انواژیناسیون وجود نداشته و این ویتامین با بروز انواژیناسیون ارتباطی ندارد.

  کلیدواژگان: انواژیناسیون، ویتامین D، انسداد روده، کودک
 • امین دلیلی، عابد ابراهیمی، آیدا کشاورز، حامد خسروی، مصطفی صادقی* صفحات 236-240
  سابقه و هدف

  بیماری هیداتید یک مشکل بهداشتی شایع در کشورهای در حال توسعه است. کبد و ریه ها شایع ترین ارگان هایی هستند که دچار این عفونت می شوند. کیست هیداتید در ناحیه اینگوینال بسیار نادر است. هدف از گزارش این مورد معرفی یک بیمار با کیست های متعدد هیداتید در ناحیه اینگوینال راست است که دچار علایم هرنی اینگوینال شده است.

  گزارش مورد: 

  بیمار مردی 92 ساله است که به علت درد، تورم و قرمزی ناحیه اینگوینال راست به بیمارستان امام رضا مشهد مراجعه کرده بود. در بررسی آزمایشات خون بیمار، افزایش نوتروفیل، کاهش ایوزینوفیل، باسوفیل و مونوسیت مطرح بود. طی بررسی های انجام شده در سونوگرافی بیمار هرنی استرانگوله ناحیه اینگوینال راست و کیست های هیداتید در کبد، شکم و حفره لگنی یافت شد. در نهایت بیمار با تشخیص هرنی اینگوینال اینکانسره تحت عمل جراحی قرار گرفت، در یافته های حین عمل کیست های متعدد در ناحیه اینگوینال مشاهد گردید، کیست ها خارج و به پاتولوژی ارسال شد. یافته های پاتولوژیک وجود کیست هیداتید را تایید کرد. بیمار پس از 2 روز با حال عمومی نسبتا خوب و با درمان دارویی آلبندازول (400 میلی گرم) دو بار در روز به مدت 6 ماه مرخص گردید. در پایان دوره درمان نشانه ای از عود کیست هیداتید در بیمار مشاهده نگردید.

  نتیجه گیری

  با توجه به مورد گزارش شده در بیماران با تشخیص کیست هیداتید که دچار درد ناحیه اینگوینال هستند احتمال مهاجرت یا فتق کیست هیداتید باید در نظر گرفته شود، زیرا آگاهی از حضور آن برای برنامه ریزی قبل از عمل و کاهش عوارض مفید است.

  کلیدواژگان: کیست هیداتید، کانال اینگوینال، اکینوکوکوس
 • سودابه باقری مقدم، نازنین مرتضوی، امیررضا احمدی نیا، فاطمه میرزایی* صفحات 241-244
  سابقه و هدف

  تغییر رنگ دهانی می تواند منشا داخلی یا خارجی داشته باشد. خال ملانوتیک نتیجه تکثیر خوش خیم ملانوسیت هاست که نوع داخل دهانی آن بر خلاف خال های پوستی ملانوتیک شایع نمی باشد. علاوه بر این، قابلیت تغییرات بدخیمی را داشته و می توانند به ملانومای دهانی تبدیل شوند. در این مقاله، یک مورد خال دهانی پایه دار ملانوتیک گزارش می گردد.

  گزارش مورد:

   در معاینات داخل دهانی آقای 21 ساله که برای جرمگیری و معاینه دندان به بخش بیماری های دهان مراجعه نموده بود، یک ضایعه برجسته پایه دار سیاه با سطح لبوله و صاف به ابعاد 1×1 سانتی متر و قوام سفت در مخاط گونه مشاهده گردید. ضایعه فاقد علایم بوده و در لمس حساس نبود. تحریک مزمن در معاینه بالینی و تاریخچه گزارش نشد و تست دیاسکوپی منفی بود. بیماری سیستمیک و سابقه مصرف دارو و دخانیات نیز گزارش نشد. ضایعه با بیوپسی اکسیژنال با حفظ مارجین امن خارج شد. نمونه ماکروسکوپی، ضایعه قهوه ای-خاکستری با قوام ارتجاعی بود و نمای میکروسکوپی تکثیر خوش خیم سلول های خال و تولید ملانین در بافت همبندی رویت گردید. تشخیص نهایی ضایعه خال داخل مخاطی بود. بیمار به مدت دو سال جهت بررسی های منظم شش ماهه مراجعه نمود و در این مدت عود و علایم مشابه در مخاط دهان مشاهده نشد.

  نتیجه گیری

  در مورد حاضر، نتیجه هیستوپاتولوژی نشان دهنده خال مخاطی پس از بیوپسی اکسیژنال بود.

  کلیدواژگان: نووس، ملانوسیت، پیگمانتاسیون
 • محمد ارسنگ، ایرج خدادادی، حیدر طیبی نیا، ابراهیم عباسی عشاقی* صفحات 245-252
  سابقه و هدف

  رژیم غذایی پرچرب می تواند سبب اختلال در سیستم آنتی اکسیدانی و آسیب کبدی شود. یکی از مهمترین راه های کنترل کبد چرب غیر الکلی استفاده از ترکیبات طبیعی با خاصیت آنتی اکسیدانی می باشد. لذا این مطالعه به منظور بررسی اثر روغن نارگیل بر میزان کلسترول، تری گلیسرید و وضعیت آنتی اکسیدان کبدی در رت های مصرف کننده رژیم غذایی پرچرب بررسی شد.

  مواد و روش ها

  در این مطالعه تجربی، 30 رت نر به طور تصادفی به 6 گروه 5 تایی شامل: گروه کنترل، کنترل+10% و 8% روغن نارگیل بکر، دریافت کننده رژیم پرچرب و گروه های رژیم پرچرب+10% و 8% روغن نارگیل بکر تقسیم شدند. روغن نارگیل به صورت روزانه آماده و در غذای حیوانات مخلوط شد. در پایان مطالعه رت ها بیهوش شدند و بافت کبد جدا گردیده و برای آزمایشات آنتی اکسیدانی مورد استفاده قرار گرفت.

  یافته ها

  در این مطالعه میزان تری گلیسرید (11/5±159) در گروه رژیم پرچرب در مقایسه با کنترل (4/2±64) به مقدار قابل ملاحظه ای افزایش داشت (0/001>p). درمان گروه پرچرب با روغن نارگیل با دوز 8% (9/1±104/5) و 10% (8/2±97/5) توانست به مقدار قابل ملاحظه ای میزان تری گلیسرید را کاهش دهد (0/05>p) میزان کلسترول (6/7±118) در گروه رژیم پرچرب در مقایسه با کنترل (6/6±60) به مقدار قابل ملاحظه ای افزایش داشت (0/001>p). درمان گروه پرچرب با روغن نارگیل با دوز 10% (5/3±94) توانست به مقدار قابل ملاحظه ای میزان کلسترول را کاهش دهد (0/01>p).

  نتیجه گیری

  بر اساس نتایج این مطالعه روغن نارگیل بکر با کاهش لیپید و افزایش آنتی اکسیدان ها می تواند در درمان کبد چرب مفید باشد.

  کلیدواژگان: روغن نارگیل، کبد چرب، رت
 • احسان اسماعیلی، علیرضا خوش بین خوش نظر، علی جباری، زهرا عرب بافرانی* صفحات 253-258
  سابقه و هدف

   نوزادان تازه به دنیا آمده بستری در بخش مراقبت های ویژه نوزادان، به دلیل ابتلا به بیماری های مختلف جهت تشخیص و درمان ممکن است تحت تعداد زیادی تصویربرداری با اشعه ایکس قرار گیرند. مهمترین عارضه دریافت بیش از حد پرتو ایکس، افزایش خطر ابتلا به انواع سرطان ها است. هدف از مطالعه حاضر تعیین متوسط دز تجمعی دریافتی نوزادان بستری در بخش مراقبت های ویژه نوزادان می باشد.

  مواد و روش ها

  این مطالعه مقطعی بر روی 20 نوزاد بستری در بخش مراقبت های ویژه بیمارستان تخصصی کودکان طالقانی که به صورت تصادفی انتخاب شده بودند، انجام شد. اطلاعات نوزاد شامل زمان تولد، زمان ورود، مدت زمان بستری، سن، جنسیت، وزن و تعداد رادیوگرافی های انجام شده بر روی نوزاد و اطلاعات رادیوگرافی شامل فاصله تیوب تا بدن بیمار، ولتاژ تیوب (kVp) و میزان میلی آمپرثانیه (mAs) نیز ثبت شد. میزان دز جذبی پوست هر بیمار با استفاده از دزیمتر ترمولومینسانس مدل MTS700 و تعداد تصویربرداری مورد بررسی قرار گرفت.

  یافته ها

  میزان دز جذبی پوستی نوزادان مورد مطالعه با میانگین 78 میکروگری از 42 تا 121 میکروگری (19/6±78) متغیر بود. متوسط تعداد تصویربرداری و میزان دز تجمعی به ترتیب 6 عدد (7/71±6) و 521 میکروگری (547/99±521) بود.  بیشترین مقدار دز تجمعی (2106 میکروگری) مربوط به نوزادی بود که تحت 27 تصویربرداری قرار گرفته بود.

  نتیجه گیری

  بر اساس نتایج این مطالعه نیاز به تصویربرداری های متعدد این نوزادان می تواند باعث افزایش قابل توجه دز جذبی آنها به ویژه در نوزادان با وزن خیلی پایین شود.

  کلیدواژگان: تصویربرداری اشعه ایکس، نوزادان تازه به دنیا آمده، دز جذبی پوست، دز تجمعی جذبی پوست
 • محمدرضا ملکی، بهرام محقق*، زین العابدین عباسی نوده، سعید طباطبائی، فوزیه طباطبائی زواره، مریم خادم احمدآبادی، عبدالواحد خدامرادی، محمدعلی جهانی صفحات 259-267
  سابقه و هدف

  برنامه ریزی نیروی انسانی علاوه بر کاهش هزینه در بیمارستان ها، می تواند کیفیت مراقبت بیماران را تضمین نماید. لذا این مطالعه که بخشی از یک پژوهش جامع می باشد با هدف کاربرد روش میزان موالید در برآورد تعداد مامای مورد نیاز در بخش زایمان انجام شد.

  مواد و روش ها

  در این مطالعه تحلیلی با روش تصادفی سیستماتیک تعداد 334 نمونه از مراجعین به بخش زایمان دو بیمارستان تابع سازمان تامین اجتماعی در استان خراسان رضوی انتخاب شد. داده ها به صورت گذشته نگر از پرونده پزشکی بیماران با استفاده از پرسشنامه مدل "میزان موالید" مشتمل بر 34 آیتم مربوط به عوامل بالینی مادر و نوزاد که بر اساس امتیاز کسب شده در گروه های پنج گانه (امتیاز 6 در گروه یک، امتیاز 9-7 در گروه دو، امتیاز 13-10 در گروه سه، امتیاز 18-14 در گروه چهار و امتیاز 19 و بالاتر در گروه پنج) قرار گرفتند، جمع آوری و در نهایت مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت.

  یافته ها

  نتایج نشان داد که مدت اقامت در بخش های زایمان بیمارستان های استان و شهرستان به ترتیب 5/18±12/07 و 4/22±7/17 ساعت بود (0/001>p). میانگین نسبت مدت زمان مراقبت ماما در دو بیمارستان مذکور به صورت معنی دار متفاوت بود (0/001>p). نتایج حاکی از تعداد بیشتر مراجعین با شرایط پیچیده در بلوک زایمان بیمارستان استان بود. مطابق مدل "میزان موالید" حدود 60% بیماران بیمارستان استان در گروه 4 و 5 قرار داشتند، در حالیکه در بیمارستان دیگر 18% بود. تعداد مامای مورد نیاز به ترتیب در بیمارستان های شهرستان و استان 27 و 72 معادل تمام وقت بود؛ که با تبدیل به صورت شاخص معادل یک ماما به ازای 142 و 95 زایمان سالانه در بیمارستان های یاد شده به دست آمد.

  نتیجه گیری

  نتایج مطالعه نشان داد که استفاده از مدل میزان موالید، با توجه به در نظر گرفتن مدت اقامت و سطح شدت علایم مددجویان، مدلی مناسب جهت تعیین نیروی انسانی مامایی در بلوک زایمان می باشد.

  کلیدواژگان: میزان موالید، ماما، بیمارستان، مددجو
 • مرجان روشن قیاس، معصومه منصوری زاده، محمد صاحب الزمانی*، آرش قنواتی، شهریار اقتصادی صفحات 268-274
  سابقه و هدف

  بیماری های قلبی عروقی علت اصلی درصد زیادی از مرگ و میر ها در دنیاست. با بهبود در بقاء بیماران عروق کرونر طی دهه های اخیر، برنامه های خود مراقبتی مستمر (آموزش و پیشگیری) بیشتر توصیه می‏ شوند. این تحقیق با هدف تاثیر مدل مراقبت پیگیر بر کیفیت زندگی، خودکارآمدی و تبعیت از رژیم درمانی بیماران تحت جراحی عروق کرونر انجام گرفت.

  مواد و روش ها

  این مطالعه نیمه تجربی به صورت تک گروهی از نوع مداخله ای قبل و بعد بر روی 85 نفر از بیماران تحت عمل پیوند عروق کرونر در بیمارستان های تامین اجتماعی تهران در سال 1395 انجام شد. اطلاعات بر اساس پرسشنامه های مشخصات دموگرافیک، کیفیت زندگی مک نیو (پایین ترین نمره 27 و بالاترین نمره 189)، خودکارآمدی عمومی، (پایین ترین نمره 10 و بالاترین نمره 40) و پرسشنامه پژوهشگر ساخته رژیم درمانی (3 حیطه رژیم غذایی، رژیم دارویی و فعالیت بدنی)، (نمره هر حیطه 100-0 درصد، تبعیت نامطلوب: کمتر از 50% کل نمره، تبعیت مطلوب: بیش از 75% کل نمره)، گرد آوری شد. مداخله بر اساس مدل مراقبت پیگیر (آشنا سازی، حساس سازی، کنترل، ارزشیابی) بود. جلسات آموزشی طی 4 هفته برگزار شد (مرحله 1 و 2) و طی 8 هفته بعد از آن، کنترل و ارزشیابی انجام شد. پرسشنامه ها قبل و 3 ماه پس از اجرای مداخله توسط بیماران تکمیل و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

  یافته ها

  یافته ها نشان داد نمره کیفیت زندگی، خودکارآمدی و رژیم درمانی بیماران قبل از مداخله به ترتیب 3/55±72/08، 2/48±25/08 و 9/61±180/18 بود که پس از مداخله به 0/63±85/13، 1/11±38/76 و 2/36±287/94 تغییر یافت. تفاوت معنی دار آماری بین میانگین نمره خودکارآمدی، کیفیت زندگی و رژیم درمانی قبل و پس از مداخله وجود داشت (0/001<p).

  نتیجه گیری

  بر اساس نتایج این مطالعه، الگوی مراقبت پیگیر بر افزایش کیفیت زندگی، خودکارآمدی و رژیم درمانی بیماران تاثیر مثبت داشته است.

  کلیدواژگان: مراقبت پیگیر، کیفیت زندگی، خودکارآمدی، رژیم درمانی، پیوند عروق کرونر
 • ساسان محمدی جامی، ثریا خفری، مسعود بهرامی فریدونی* صفحات 275-282
  سابقه و هدف

  انگشت ماشه ای وضعیتی در انگشت است که در حالت فلکشن قفل شده یا حرکت ناهمگون دارد و از شایعترین علل درد در دست می باشد؛ که خط اول درمان نیز استفاده از کورتیکواسترویید می باشد. با توجه به اینکه تزریق کورتیکواسترویید، در بیماران دیابتی داراری عوارض می باشد لذا، این مطالعه به منظور مقایسه نتایج ناشی از تزریق داروهای ضد التهابی غیر استروییدی به عنوان درمان جایگزین با تزریق کورتیکواسترویید در درمان انگشت ماشه ای انجام شد.

  مواد و روش ها

  این مطالعه کارآزمایی بالینی دو سوکور بر روی 84 بیمار مبتلا به انگشت ماشه ای مراجعه کننده به بیمارستان شهید بهشتی بابل در دو گروه مساوی 42 نفری تزریق دیکلوفناک و متیل پردنیزولون انجام شد. شدت بیماری بر اساس طبقه بندی کویینل (با نمره 4-0) و میزان بهبودی در دو گروه در هفته اول، سوم، ششم و ماه سوم، ششم و دوازدهم مقایسه شد.

  یافته ها

  میانگین سن در گروه تزریق دیکلوفناک 9±52 و گروه پردنیزولون 7±53 سال بود. دو گروه از نظر سن، جنسیت، وجود بیماری زمینه ای، علایم و مدت زمان بروز بیماری، تفاوت آماری معنی داری نداشتند. نیاز به تزریق مجدد دارو به علت عدم بهبود علایم در گروه دیکلوفناک، 34 بیمار (81%) و در گروه متیل پردنیزولون، 20 بیمار (46%) بود (0/001=p). در گروه متیل پردنیزولون میانگین رتبه کویینل 0/8±1/4 بود. سرعت بهبودی در گروه تزریق متیل پردنیزولون نسبت به گروه دیکلوفناگ بیشتر بود. از ابتدای مطالعه تا هفته 6 و از ابتدای مطالعه تا ماه دوازده میزان بهبودی در گروه تزریق متیل پردنیزولون به طور چشمگیری بهتر از گروه دیکلوفناک بود (0/0001=p).

  نتیجه گیری

  نتایج مطالعه نشان داد که هر دو روش درمانی، در بهبودی علایم بیماری انگشت ماشه ای موثر می باشند. اما تزریق  کورتیکواسترویید با نتایج بهتر و سریعتری در بررسی های طولانی مدت و کوتاه مدت همراه است.

  کلیدواژگان: دارو های ضد التهابی غیر استروئیدی، کورتیکواستروئید، انگشت ماشه ای
 • زینت السادات بوذری، سونیا مه آبادی، شهلا یزدانی چراتی*، ساناز طالبی، کریم الله حاجیان صفحات 283-289
  سابقه و هدف

  پرهاکلامپسی از بیماری های شایع دوران حاملگی میباشد که ممکن است با مرگ و میر مادر و جنین همراه باشد. از آنجاییکه فرآیند پاتوژنیک پره اکلامپسی در طول سه ماهه اول بارداری آغاز می گردد، شناخت بیومارکرهای تشخیص زود هنگام پره اکلامپسی بسیار دشوار است. هدف از این مطالعه تعیین اعتبار پیش بینی کنندگی میزان فشار خون سیستولیک، دیاستولیک و متوسط شریانی سه ماهه اول بارداری در تشخیص پرهاکلامپسی میباشد.

  مواد و روش ها

  این مطالعه مورد شاهدی لانه ای در درون هم گروهی تاریخی بر روی 200 زن باردار مراجعه کننده به بیمارستان آیت لله روحانی بابل انجام گرفته است. اطلاعات پرونده 100 زن باردار، با تشخیص پرهاکلامپسی (گروه مورد) و 100 زن سالم (گروه شاهد) در فرمهای مخصوص پر شده و مورد مقایسه شد.

  یافته ها

  طبق ارزیابی منحنی راک، در سه ماهه اول برای فشار خون سیستولیک در نقطه برش 117/5، حساسیت 56% و اختصاصیت 70%، برای فشار دیاستولیک در نقطه برش 72/5، حساسیت 68% و اختصاصیت 63% و برای فشار متوسط شریانی در نقطه برش 87/5، حساسیت 67% و اختصاصیت 66% محاسبه شده است .بر اساس سطح زیر منحی راک قدرت تشخیصی به ترتیب 0/706 و 0/663 و 0/709 بوده است (0/001<p).

  نتیجه گیری

  نتایج مطالعه حاضر، نشان می دهد که بررسی فشار خون شریانی به عنوان روشی موثر می تواند در شناسایی زنان در معرض خطر ابتلا به پره اکلامپسی به عنوان یک معیار انتخاب در آزمایشات، درمان یا پیشگیری مورد استفاده قرار گیرد.

  کلیدواژگان: پره ‬اکلامپسی، فشار خون سیستولیک، فشار خون دیاستولیک، فشار متوسط شریانی
 • سعید اکبرزاده پاشا، عبدالرحیم قلی زاده پاشا، محمد رعنائی، علی اکبر مقدم نیا، الکس والارد، داریوش مسلمی* صفحات 290-297
  سابقه و هدف

  کارایی درمان های سرکوب عملکرد تخمدان هنوز در بیماران با سرطان پستان غیر یایسه مشخص نشده است. این مطالعه به منظور بررسی آگونیست گیرنده (Gonadotropin-Releasing Hormone) GnRH- در کاهش عود موضعی یا متاستاز در زنان غیر یایسه مبتلا به سرطان موضعی پستان انجام شد.

  مواد و روش ها

  این مطالعه کارآزمایی بالینی بر روی 104 خانم غیر یایسه با کانسر پستان موضعی و پیشرفته به طور موضعی (در مرحله 2 و 3) با گیرنده هورمونی مثبت (HR+) در دو گروه کنترل و مداخله با یک آنالوگ GnRH انجام شد. گروه کنترل درمان استاندارد در زمان مطالعه شامل تاموکسیفن را دریافت کردند. گروه GnRHa علاوه بر درمان استاندارد تریپتورلین 3/75 میلی گرم ماهانه به صورت زیر جلدی دریافت نمودند. بیماران طی 36 ماه جهت عود موضعی و متاستاز مورد ارزیابی قرار گرفتند.

  یافته ها

  میانگین سنی بیماران 3/99±39/78 سال بود. در گروه کنترل 9 بیمار (میانگین زمان متاستاز 6/65±17 ماه) و در گروه GnRHa 6 بیمار (میانگین زمان متاستاز 8/12±14/33 ماه) دچار متاستاز شدند (0/498=p). دوره بقای بدون بیماری 36 ماهه در گروه کنترل 83/3% و گروه GnRHa 88% بوده است (0/518p=). بقای 36 ماهه بدون بیماری در بیماران با HER2 با سطوح +1 یا بیشتر، در گروه GnRHa نسبت به کنترل بیشتر بود (0/049=p). در بیمارانی که آنالوگ GnRH دریافت کردند نیز، بیماران با سطح HER2/neu +1 و بیشتر، 20/7% متاستاز کمتری نسبت به بیماران با سطح HER2 صفر داشتند (0/029=p). البته این تفاوت معنی دار در گروه کنترل و دیگر متغیر ها دیده نشد.

  نتیجه گیری

  بر اساس نتایج این مطالعه آنالوگ GnRH تاثیر قابل توجهی در کاهش میزان متاستاز در کوتاه مدت در بیمارانی که آن را دریافت کرده بودند نسبت به دیگر بیماران، ندارد.

  کلیدواژگان: نئوپلاسم پستان، تریپتورلین، هورمون رها کننده گنادوپروپین، گیرنده ErbB-2
 • قدیر ابوالقاسمی، سهیل منصور سوهانی*، اسماعیل ابراهیمی تکامجانی، رضا صالحی، شهاب عسگری صفحات 298-303
  سابقه و هدف

  بی ثباتی مزمن مچ پا از آسیب های شایع ورزشکاران می باشد که منجر به اختلالات کنترل پاسچر این افراد می شود. هدف از این مطالعه مقایسه اثر تکلیف تمرکز توجه بیرونی و تکلیف پاسچرال به تنهایی روی شاخص های نوسان مرکز فشار در ورزشکاران مبتلا به بی ثباتی مزمن مچ پا و ورزشکاران سالم حین انجام تکلیف دوگانه می باشد.

  مواد و روش ها

  این مطالعه مقطعی روی 29 ورزشکار والیبالیست مرد مبتلا ارجاعی از پزشک متخصص و 29 ورزشکار سالم همتاسازی شده با گروه مبتلا از نظر سن، قد، وزن انجام گردید. دو گروه به صورت یک و دو پا روی تخته تعادل قرار گرفته، در مرکز صفحه نیرو به مدت 60 ثانیه ایستاده و تکالیف پاسچرال به تنهایی و همراه با تمرکز خارجی را انجام دادند. میزان جابجایی مرکز فشار به منظور بررسی متغیرهای انحراف معیار دامنه، سرعت میانگین اندازه گیری شد.

  یافته ها

  روی دو پا انحراف معیار دامنه جانبی (2/1±14/2) و قدامی- خلفی (3/3±16/7)، سرعت میانگین جانبی (9/8±39/2) و قدامی- خلفی (6/1±40/7) حین تمرکز خارجی در بیماران به طور معنی داری کمتر از انحراف معیار دامنه جانبی (1/5±12/2) و قدامی- خلفی (2/4±13/9)، سرعت میانگین جانبی (13/1±46/2) و قدامی- خلفی (9/6±48/4) حین تکلیف یگانه بود. روی یک پا انحراف معیار دامنه جانبی (2/1±16/1)، قدامی- خلفی (1/7±13/1)، سرعت میانگین جانبی (13/3±42/2) و قدامی- خلفی (8/6±40/7) در بیماران حین تمرکز خارجی به طور معنی داری کمتر از انحراف معیار دامنه جانبی (2/1±11/1) و قدامی- خلفی (3/3±17/4)، سرعت میانگین جانبی (16/6±47/8) و قدامی- خلفی (17/4±55/2) حین تکلیف یگانه بود.

  نتیجه گیری

  نتایج مطالعه نشان داد که تکلیف تمرکز خارجی منجر به انحراف توجه از کنترل پاسچر و کاهش نوسان پاسچر در ورزشکاران مبتلا به بی ثباتی مزمن مچ پا می شود.

  کلیدواژگان: بی ثباتی مزمن مچ پا، کنترل پاسچر، تمرکز خارجی، ورزشکار
 • الناز وفادار مرادی*، مرتضی طالبی دلویی، بهرنگ رضوانی کاخکی، بیتا عباسی، بیتا چائیده، هومن بهاروحدت صفحات 304-307
  سابقه و هدف

  هیداتیدوز در تمام ارگان ها محتمل است، در این میان درگیری مغز تنها در 2-1% بیماران دیده می شود و بسیار نادر است. علایم شایع درگیری مغزی شامل سردرد، استفراغ، تشنج، اختلال رفتاری و یا علایم یکطرفه مثل فلج یک نیمه بدن می باشد. ما در اینجا بیماری را با هیداتیدوز مغزی معرفی می کنیم که به دلیل تداخل دارویی بین فنی تویین و آلبندازول دچار عود بیماری مغزی شده است.

  گزارش مورد:

   بیمار آقای 19 ساله ای با سابقه هیدواتیدوز مغزی که دو بار تحت جراحی قرار گرفته است، با شکایت از تشنج تونیک کلونیک ژنرالیزه مراجعه کرده است. سی تی اسکن مغزی نشان دهنده کیست لوبوله با سپتاهای داخلی در همیسفر راست مغز همراه با ضایعه مجاور آن که کلسیفیکاسیون جداری دارد، که مطرح کننده هیداتیدوز مغزی است، بود. جهت کنترل تشنج بیمار، والپروات سدیم جایگزین فنی تویین گردید و طبق مشورت سرویس عفونی ادامه آلبندازول خوراکی توصیه شد. بیمار پس از پنج روز با حال عمومی خوب مرخص گردید.

  نتیجه گیری

  با توجه به مورد گزارش شده، مصرف هم زمان داروهای ضد تشنج شامل فنی تویین، فنوباربیتال و کاربامازپین با آلبندازول باعث کاهش سطح پلاسمایی آلبندازول و کاهش اثر آن می گردد. بنابراین جهت کنترل تشنج در بیمار با هیداتیدوز مغزی تحت درمان با آلبندازول، بهتر است از سایر داروهای ضد تشنج استفاده کرد.

  کلیدواژگان: تشنج، هیداتیدوز مغزی، آلبندازول، فنی توئین
 • بهزاد همت پور، سارا پورشادان، هیوا اعظمی*، حسین اشتریان، افشین الماسی، بهروز بیژن، ناصر فرهمند مقدم صفحات 308-317
  سابقه و هدف

  سکته مغزی در اثر اختلال در جریان خون قسمتی از مغز ایجاد شده و این بیماری شایعترین اختلالی است که به مراقبت های طولانی مدت نیاز دارد. حفظ ثبات علایم حیاتی در بیماران سکته مغزی با روش های نوین غیر دارویی اهمیت بالایی دارد، لذا این مطالعه به منظور بررسی تاثیر طول مدت ماساژ کف پا بر علایم حیاتی بیماران حوادث عروق مغزی در بخش مراقبت های ویژه انجام شد.

  مواد و روش ها

  در این کارآزمایی بالینی 64 بیمار به روش تصادفی در دسترس در دو گروه (32 نفره) مداخله 1 و 2 بررسی شدند. نمونه ها از میان بیماران حوادث عروق مغزی دارای کاهش سطح هوشیاری بستری در بخش ویژه انتخاب شدند. درگروه 1، 5 دقیقه و در گروه 2، 10 دقیقه ماساژ چهار مرحله ای کف پا به صورت مشابه انجام شد. در گروه ها علایم حیاتی، 2 دقیقه قبل از ماساژ و در دقایق اول و پنجم پس از ماساژ اندازه گیری و مقایسه شد.

  یافته ها

  طبق یافته ها، متوسط تعداد ضربان قلب (10/62±79 و 9/72±76/50) و تنفس (3/20±16 و 3/02±15/03) در گروه های مداخله (1و2) در دقایق اول و پنجم پس از ماساژ کاهش داشت (0/001<p). متوسط فشار شریانی در گروه مداخله 2 (12/54±95/15 و 12/63±92/09) در دقایق اول و پنجم پس از ماساژ کاهش یافت (0/001<p). دمای بدن در گروه 1 در دقیقه پنجم پس از ماساژ (0/37±36/99 و 0/36±36/95) حاکی از کاهش آن بود (0/005=p). بین دو گروه تفاوت آماری معنی داری در تغییر شاخص های فیزیولوژیک دیده نشد.

  نتیجه گیری

  بر اساس نتایج این مطالعه طول مدت ماساژ پا تاثیری در پایدار ماندن علایم حیاتی نداشته و ماساژ کوتاه مدت همان تاثیر ماساژ بلند مدت را دارد.

  کلیدواژگان: ماساژ، علائم حیاتی، سکته مغزی، بخش مراقبت های ویژه
 • محسن عسکری شاهی، زهرا رضازاده*، محمود وکیلی صفحات 318-325
  سابقه و هدف

  شناخت وضع و روند تغییرات مرگ و میر ناشی از تصادفات جاده ای در طول زمان، گام مهمی برای سیاستگذاری در نظام سلامت، در راستای کاهش مرگ و میر می باشد. این مطالعه با هدف بررسی روند مرگ های ناشی از تصادفات جاده ای در ایران انجام شد.

  مواد و روش ها

  در این مطالعه مقطعی، روند مرگ های ناشی از تصادفات جاده ای در ایران بین سال های 96-1385 شامل تعداد مرگ و میر سالیانه به تفکیک جنسیت و استان، جمعیت هر سال با استفاده از سایت های سازمان پزشکی قانونی کشور و مرکز آمار ایران مورد بررسی قرار گرفت. از مدل رگرسیون نقطه اتصال با رویکرد بیزی برای تحلیل داده ها استفاده شد. آنالیز داده ها با استفاده از نرم افزار های R3.5.1 و JAGS 4.3.0 انجام شد.

  یافته ها

  به طور متوسط 27 نفر به ازای هر صد هزار نفر از جمعیت طی سال های 96-1385در حوادث رانندگی کشته شدند. بیشترین میزان رشد منفی مربوط به سال های 1386 و 1390 به ترتیب با 15/4 و 10/7 درصد بوده است. بیشترین قربانیان حوادث، مردان بودند و بیشترین میزان کشته ها به استان های سمنان و مرکزی به ترتیب با 52/6 و 43 نفر و کمترین به استان های تهران- البرز و اردبیل به ترتیب با 12/1 و 17/9 نفر به ازای هر صد هزار نفر از جمعیت طی سال های 96-1388تعلق داشته است.

  نتیجه گیری

  نتایج این مطالعه نشان داد که میزان مرگ و میر ناشی از تصادفات جاده ای طی دوره مطالعه، روند کاهشی داشته است.

  کلیدواژگان: روند، مرگ، تصادفات، ایران
 • سمیه عبدالهی، محبوبه فرامرزی*، همت قلی نیا، ماریا اسفندیاری صفحات 326-333
  سابقه و هدف

  رفتارهای سلامتی، فعالیت فیزیکی، تغذیه، رشد معنوی، مسئولیت پذیری، روابط بین فردی و مدیریت استرس را شامل می شود. از آنجاییکه ابزار اختصاصی مناسبی جهت سنجش رفتارهای سلامتی زنان باردار ایرانی وجود ندارد این مطالعه، به منظور روانسنجی مقیاس فارسی رفتارهای سلامت بارداری (prenatal health behavior scale)، برای اولین بار در جمعیت ایرانی انجام شد.

  مواد و روش ها

  این مطالعه مقطعی از نوع روانسنجی ابزار، بر روی 200 زن باردار کلینیک های بارداری بابل و آمل با شیوه نمونه گیری در دسترس انجام شد. در هنگام ویزیت مراقبت بارداری، زنان با سن حاملگی 14 هفته و یا بیشتر، پرسشنامه های دموگرافیک، رفتارهای سلامت بارداری را با دامنه نمرات 48-0 تکمیل کردند. روانسنجی مقیاس با استفاده از آلفای کرونباخ و سازگاری درونی حاصل از آزمون مجدد، تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی و با نرم افزار Amos انجام شد.

  یافته ها

  میانگین رفتارهای ارتقا دهنده سلامتی زنان باردار 5/5±24/8 و رفتارهای مخرب سلامتی 14/2±23/7 بود. نتایج تحلیل عاملی نشان داد که این مقیاس در زنان باردار ایرانی دارای چهار حیطه عادات رفتاری/ تغذیه ای مخرب سلامتی، عادات رفتاری/ تغذیه ای ارتقا دهنده سلامتی، فعالیت های فیزیکی ارتقا دهنده سلامتی، عادات فیزیکی مخرب سلامتی با واریانس تبیین شده، 65/13% است. شاخص همبستگی درون خوشه ای در هر چهار حیطه پرسشنامه و همچنین نمره کل آزمون بالای 0/9 به دست آمد که موید تکرار پذیری این آزمون است.

  نتیجه گیری

  بر اساس نتایج این مطالعه، مقیاس فارسی رفتارهای سلامت بارداری از روایی و اعتبار مناسب برای ارزیابی رفتارهای سلامتی و مخرب زنان باردار جامعه ایرانی برخوردار است و می تواند در موقعیت های بالینی و تحقیقاتی به کارگرفته شود.

  کلیدواژگان: رفتارهای سلامتی، بارداری، روانسنجی، مطالعه روایی، ایران
 • نوین نیک بخش، سید فرزاد جلالی، یدالله زاهد پاشا، یوسف یحیی پور، پرویز امری مله، مرتضی رهبر طارمسری، سید یعقوب جعفری، لیلا شجاعی، علی بیژنی، سمیه اولادی، سیمین موعودی* صفحات 334-340
  سابقه و هدف

  دستیاران تخصصی از جمله فراگیرانی هستند که توانمندی آنها در خصوص اخلاق و تعهد حرفه ای، در عملکرد آتی ایشان متعاقب فارغ التحصیلی تاثیر گذار است تا بتوانند به عنوان یک پزشک عالی، مراقبت بیماران را با اطمینان و مهارت های مطلوب پزشکی همراه نمایند. نظر به اینکه تاکنون ارزیابی جامعی از چگونگی اجرای راهنمای کشوری پای بندی دستیاران پزشکی به اصول اخلاق حرفه ای انتشار نیافته، این مطالعه با هدف ارزشیابی اقدام دانشگاه ها به اجرایی نمودن این برنامه انجام گرفته است.

  مواد و روش ها

  این مطالعه مقطعی جهت ارزیابی اقدامات سال های 97- 1394 دانشگاه های علوم پزشکی کلان منطقه یک که دارای دستیار تخصصی پزشکی بودند، انجام شد. اطلاعات مشتمل بر تشکیل کمیته های مرتبط با ارزیابی دستیاران، آموزش مبانی اخلاق حرفه ای و نحوه بازخورد به دستیاران با پرسشگری از مدیران سطوح مختلف دانشگاه در دبیرخانه شورای اخلاق پزشکی، معاونت آموزشی، دانشکده پزشکی، مدیران گروه های آموزشی و همچنین ریاست یا معاونت آموزشی مراکز آموزشی درمانی دارای دستیار، جمع آوری و مورد ارزیابی قرار گرفت.

  یافته ها

  چهار دانشگاه علوم پزشکی (80% جامعه هدف) با 4 دانشکده، 8 بیمارستان آموزشی و 8 گروه آموزشی مورد ارزیابی قرار گرفتند. تشکیل و فعالیت کمیته های رسیدگی به اخلاق حرفه ای دستیاران در گروه های آموزشی و بیمارستان های دانشگاه های مختلف، عینا مطابق دستورالعمل کشوری نبوده است. تنها در یک دانشگاه منطقه، کمیته بیمارستانی و کمیته دانشکده پزشکی مطابق دستورالعمل کشوری تشکیل شده بود. هیچ یک از دانشگاه های منطقه کمیته سطح چهارم دانشگاهی را نداشتند.

  نتیجه گیری

  این مطالعه نشان دهنده استقرار برنامه کشوری پای بندی دستیاران تخصصی پزشکی به اصول اخلاق حرفه ای در اکثریت دانشگاه های علوم پزشکی کلان منطقه یک و توجه سطوح مختلف دانشگاه ها اعم از مدیران ارشد، دانشکده ها، مراکز آموزشی درمانی و گروه های آموزشی بالینی به ابعاد مختلف این برنامه به ویژه آموزش پای بندی دستیاران به اصول حرفه ای در این دانشگاه ها می باشد.

  کلیدواژگان: اخلاق، اخلاق پزشکی، دستیاری
 • آرین اسفندیاری، محمدمحسن همایونی*، محمدرضا یوسفی، محمدرضا پرویزی، محسن کرمی صفحات 341-347
  سابقه و هدف

  حشرات عامل گسترش بیش از حد انگل ها و پاتوژن ها می باشند. کنترل جمعیت حشرات با چالش های افزایش مقاومت به آفت کش های شیمیایی و خطرات زیست محیطی ناشی از آن ها مواجه است. از این رو استفاده از حشره کش های طبیعی حایز اهمیت است. هدف از این مطالعه بررسی اثر سینرژیستی ژرانیول و بتاسیترونلول برروی لارو پشه کولکس پیپینس کمپلکس می باشد.

  مواد و روش ها

  در این مطالعه مقطعی، نمونه ها از اینسکتاریوم دانشگاه علوم پزشکی بابل تهیه شدند. عملکرد ژرانیول، بتاسیترونلول و ترکیب آن ها با نسبت های 4:1، 3:2، 2:3 و 1:4 مجموعا در 6 گروه بر روی لاروهای مرحله سوم پشه کولکس پیپینس کمپلکس در غلظت های 0/5، 1، 2، 5، 10 و 20 میکروگرم بر میلی لیتر با 5 تکرار مورد ارزیابی قرار گرفت. برای تعیین مرده یا زنده بودن لاروها از تست نیدل استفاده شد. سپس میزان LC50 هر یک از گروه ها پس از گذشت 24 ساعت ثبت شد.

  یافته ها

  بیشترین مرگ و میر لاروها مربوط به گروه ژرانیول با LC50 برابر با µg/ml 48/1 بود. در حالیکه بتاسیترونلول با LC50 برابر با  µg/ml 49/10 کمترین دوز سمی را به خود اختصاص داد. در میان چهار نسبت ترکیبی ژرانیول-بتاسیترونلول بیشترین سمیت مربوط به نسبت 1:4 و کمترین سمیت مربوط به نسبت 4:1 با میزان LC50 به ترتیب 3/32 و 7/71 µg/ml بود و در تمامی نسبت ها اثر آنتاگونیستی مشاهده شد (0/05<p).

  نتیجه گیری

  نتایج مطالعه حاضر اثرات آنتاگونیستی ترکیب ژرانیول با بتاسیترونلول را روی لاروهای پشه کولکس پیپینس کمپلکس نشان داد.

  کلیدواژگان: ژرانیول، بتا سیترونلول، کولکس، حشره کش
 • آزیتا کریمی، علی ذبیحی، یدالله زاهدپاشا، سیده رقیه جعفریان امیری*، کریم الله حاجیان، سوسن موعودی صفحات 348-355
  سابقه و هدف

  مادران دارای نوزاد نارس اغلب اضطراب زیادی را تجربه می کنند و از آنجاییکه موسیقی دارای اثرات مثبت بر روی اضطراب می باشد، لذا این مطالعه با هدف بررسی تاثیر موسیقی بر اضطراب مادران نوزادان بستری در بخش مراقبت ویژه نوزادان انجام شد.

  مواد و روش ها

  این مطالعه کارآزمایی بالینی بر روی 120 مادر دارای نوزاد بستری در بخش مراقبت های ویژه نوزادان بیمارستان های روحانی بابل و بوعلی سینا ساری انجام شد. نمونه ها به روش تصادفی ساده در دو گروه 60 نفره آزمون و کنترل قرار گرفتند. برای گروه آزمون روزانه 10 دقیقه موسیقی آرامش بخش از طریق موبایل و هدفون برای هر مادر به صورت انفرادی در 10 جلسه پخش شد. برای گروه کنترل مداخله ای صورت نگرفت. هر دو گروه مادران قبل از شروع پژوهش و در روز دهم پرسشنامه اضطراب اشپیل برگر را تکمیل کرده و مورد مقایسه قرار گرفتند.

  یافته ها

  میانگین سنی مادران 5/71±27/8 سال و میانگین سنی نوزادان 3/88±3/92 روز بود. در این مطالعه، اضطراب در 60% مادران قبل از مداخله نسبتا شدید و یا شدید بود. سطح اضطراب آشکار و پنهان در مادران گروه موسیقی در قبل از مداخله به ترتیب (13/66±59/48)، (12/26±55/62) نسبت به بعد از مداخله (6/57±31/27)، (8/66±33/08) کاهش معنی داری داشت (0/0001>p).

  نتیجه گیری

  نتایج مطالعه نشان داد که موسیقی بر کاهش اضطراب مادران دارای نوزاد بستری در بخش مراقبت ویژه نوزادان موثر است.

  کلیدواژگان: موسیقی درمانی، اضطراب، مادران، نوزاد، بخش مراقبت ویژه نوزادان
 • مرجان حاج احمدی پور رفسنجانی، اسماعیل منصوری* صفحات 355-363
  سابقه و هدف

   اندازگیری نسبت پلاکت به لنفوسیت ( Platelet Lymphocyt Ratio= PLR) می تواند یک اقدام مهم و ضروری در ارزیابی و پیش بینی پیامد های ناخواسته بیماران مبتلا به سندرم حاد کرونری (Acute Coronary Syndrom= ACS) باشد. آنچه در این مطالعه مورد بحث قرار گرفته است ارزیابی سیستماتیک نقش PLR در پیش بینی پیامد های منفی ACS (از جمله مرگ و میر وMajor Adverse Coronary Events ) در کوتاه مدت و در دراز مدت می باشد.

  موادو روش ها

   در این مطالعه مروری سیستماتیک با استفاده از واژه های کلیدی پلاکت خون، لنفوسیت ها، سندرم حاد عروق کرونر و جستجو در پایگاه های Medline، Web of knowledge، Google scholar، Scopus و Cochrane مطالعات مرتبط با تحقیق مورد بررسی قرار گرفت. سرانجام 15 مطالعه مرتبط، شامل 7 مطالعه آینده نگر و 8 مطالعه گذشته نگر بررسی شدند.

  یافته ها

   در بررسی 15 مقاله، در مجموع، 8304 بیمار در دو گروه با PLR پایین و 5822 بیمار در گروه با PLR بالا در نظر گرفته شدند. افزایش PLR می تواند خطر مرگ و میر کوتاه مدت و بلند مدت را به ترتیب 0/3 و 1/8 بار افزایش دهد.

  نتیجه گیری

   بر اساس نتایج این مطالعه، با افزایش PLR می توان عوارض جانبی زودرس و طولانی مدت در بیماران مبتلا به ACS را پیش بینی کرد.

  کلیدواژگان: پلاکت خون، لنفوسیت ها، سندرم حاد عروق کرونر
 • محسن علی اکبریان، امین دلیلی، مصطفی صادقی، سارا رحیمی، بهزاد غلام ویسی* صفحات 364-369
  سابقه و هدف

   بروز همانژیوم های غول پیکر همراه با سندرم بودکیاری نادر می باشد. این سندرم ناشی از انسداد وریدهای خروجی کبد بوده و نیاز به مداخله جراحی دارد. درمان همانژیوم های کبدی بسته به علایم، محل قرارگیری و اندازه آن متغیر می باشد. در این مطالعه یک بیمار مبتلا به همانژیوم بسیار بزرگ همراه با سندرم بودکیاری گزارش می شود.

  گزارش مورد:  

   بیمار خانمی 57 ساله با همانژیوم بسیار بزرگ در کبد می باشد که با علایم نارسایی کبد، بی اشتهایی و سیری زودرس و با انسداد وریدهای کبدی به بیمارستان منتصریه مشهد مراجعه کرده است. حساسیت دارویی و غذایی خاصی را ذکر نمی کرد. به جز ضربان قلب بقیه علایم حیاتی در محدوده نرمال بودند. در بررسی های اولیه همانژیوم بزرگ کبد و آسیت تشخیص داده شد. پس از انجام تست های تشخیصی مورد نیاز، کبد با وزن حدود 10 کیلوگرم خارج شده و پیوند کبد انجام گرفت و پس از 13 روز بیمار با حال عمومی خوب مرخص شد.

  نتیجه گیری

   از اندیکاسیون های نادر پیوند کبد همانژیوم بزرگ کبدی است که باعث اختلال عملکرد کبد و بروز سندرم بودکیاری می شود، انجام پیوند کبد در این بیماران باعث بهبود زندگی و نتایج مطلوب می شود.

  کلیدواژگان: همانژیوم، کبد، هپاتکتومی، پیوند کبد، سندرم بودکیاری، گزارش مورد
 • زهره غفاری، صدیقه شیخ زاده*، احسان موعودی، ولی الله آرش، همت قلی نیا، محسن امامقلی پور صفحات 370-375

  سابقه و

  هدف

   رابطه متناسب بین ساختار های مختلف صورت که شامل ضخامت بافت نرم و اجزای دندانی و اسکلتی می باشد، کلید اصلی زیبایی است. برخلاف گذشته که تنها بر روی بافت سخت و اکلوژن دندانی تاکید می شد، امروزه دستیابی به تناسب بافت نرم صورت هدف اولیه درمان ارتودنسی می باشد. هدف از این مطالعه، بررسی ضخامت بافت نرم صورت با رابطه اسکلتی کلاس I در رادیوگرافی لترال سفالومتری و مقایسه این مقادیر میان زنان و مردان می باشد تا از نتایج آن در طرح درمان های ارتودنسی و جراحی های کرانیوفاسیال استفاده شود.

  مواد و روش ها

   در این مطالعه مقطعی 180 رادیوگرافی لترال سفالومتری از 77 مرد و 103 زن با بازه سنی 18 تا 24 سال که به مطب های خصوصی ارتودنسی مراجعه کرده بودند، بر روی کاغذ استات تریس شد و 10 متغیر آناتومیکیGlabella ، Nasion، Rhinion، Subnasal، Upper lip، Stomion،lip Lower ، Labiomental region ، Pogonion و Menton به موازات پلن فرنکفورت اندازه گیری شد.

  یافته ها

   ضخامت بافت نرم صورت در مردان در نواحی Nasion (مردان=1/55±5/65، زنان=1/47±4/38)،  Rhinion(مردان=0/64±3/07، زنان=0/57±2/5)، Subnasal (مردان=2/55±16/39، زنان=1/44±14/05)، Upper lip (مردان=2/29±15/51، زنان=1/64±13/57)،Lower lip  (مردان=1/85±16/48، زنان=1/39±14/64)، Labiomental region (مردان=1/46±11/02، زنان=1/67±10/49) و Pogonion (مردان=1/64±11/4، زنان=1/77±10/32) به دست آمد که در مردان به طور معنی داری بیشتر از زنان می باشد (0/05>p).

  نتیجه گیری

   بر اساس نتایج این مطالعه، تفاوت معنی داری در ضخامت بافت نرم صورت بین دو جنس مشاهده شد، به طوریکه مردان در بیشتر نواحی، ضخامت بافت نرم صورت بیشتری نسبت به زنان داشتند.

  کلیدواژگان: ضخامت بافت نرم صورت، لترال سفالومتری، گروه های نژادی
 • ساناز مهربانی* صفحات 376-379
  سابقه و هدف

   تب تیفویید می تواند عوارض متعددی داشته باشد، اما پانکراتیت عارضه نادر تب تیفویید در کودکان می باشد. یک مورد تب تیفویید با تظاهر پانکراتیت حاد گزارش می گردد.

  گزارش مورد: 

  دختر 13 ساله ای با تب و درد شکم در ناحیه اطراف ناف به مدت یک هفته به بیمارستان کودکان امیرکلا ارجاع داده شد. بیمار استفراغ راجعه غیرصفراوی،غیر خونی و اسهال آبکی داشت که در طی بستری دیسانتری پیدا نمود. بیمار در مسافرت اخیر آب چشمه مصرف کرده بود. کشت مدفوع از نظر سالمونلا تیفی مثبت بود. نتایج اولیه تست ویدال شامل: 1/80 :TO و 1/80 : THو بعد از یک هفته 1/320 :TO و 1/320 :TH بوده است. هیدروتراپی به همراه درمان با سفوتاکسیم (mg/kg 50 به مدت 14 روز) دیسانتری، تهوع و تب بیمار را بهبود بخشید. بعد از یک هفته، بیمار از درد شکم در ناحیه اطراف ناف، استفراغ و تندرنس در ناحیه اپی‏گاستریک شاکی شد. سطح لیپاز به U/L 500 رسید و درد شکم بیمار افزایش یافت. سی تی اسکن اسپیرال شکم و لگن، کبد، طحال، کیسه صفرا و مجاری صفراوی را نرمال گزارش کرد. هر چند دم پانکراس هیپودنس و بزرگتر از نرمال بود. درمان پانکراتیت با هیدراتاسیون و پنتوپرازول داخل وریدی صورت گرفت. بعد از دو هفته بستری، بیمار بهبود و ترخیص گردید و در پیگیری بعد از چهار هفته، تست های آزمایشگاهی و معاینه سونوگرافی نرمال بود.

  نتیجه گیری

   با توجه به مورد گزارش شده، پانکراتیت باید در کودکان با تب تیفویید و درد مداوم شکم در نظر گرفته شود.

  کلیدواژگان: تب تیفوئید، پانکراتیت، کودک
 • نادر نوابی*، هما کامیابی صفحات 380-387
  سابقه و هدف

   زخم های آفتی عودکننده دهانی یکی از شایع ترین بیماری های مخاط دهان محسوب می گردد. امروزه حجم مرورهای ساختار یافته منتشرشده رو به افزایش، تصمیم گیرندگان سلامت را در حل نمودن مشکلات بالینی با توده عظیمی از شواهد مواجه می سازد. این مطالعه مرور چتری به منظور خلاصه نمودن شواهد و گزارش نمودن دانسته های حاضر درباره اتیولوژی، تشخیص و درمان زخم های آفتی عود کننده دهان انجام شد.

  مواد و روش‌ها: 

   این مطالعه مرور چتری با جستجوی مقالات مرور سیستماتیک در پایگاه های اطلاعاتی Cochrane, Scopus, ISI web of science و Pubmed از ابتدای سال 2000 تا انتهای سال 2018 میلادی با استفاده از واژه های کلیدی "مرورسیستماتیک" "متاآنالیز" و "آفت" انجام شد. دو پژوهشگر به صورت جداگانه مراحل غربالگری مقالات، استخراج داده ها و ارزیابی نقادانه مقالات گزینش شده را با استفاده از دستورالعمل موسسه جوانا بریجز برای مرور چتری انجام دادند.

  یافته‌ها: 

  در این تحقیق 18 مرور سیستماتیک وارد مرور نهایی گردید که 8 مرور آن مربوط به اتیولوژی و 10 مرورمربوط به حیطه درمان بود. از میان این مقالات یافته های مربوط به 6 متاآنالیز به همراهی میان زخم های آفتی دهان با کمبود های خونی، پلی مرفیسم اینترلوکین و هلیکوباکترپیلوری اشاره داشته است. با این وجود برای درمان زخم های آفتی (اعم از موضعی، سیستمیک و لیزرتراپی) یافته های قطعی مشاهده نگردید.

  نتیجه‌گیری: 

  بر اساس نتایج این مطالعه کمبود های خونی، پلی مرفیسم اینترلوکین و هلیکوباکترپیلوری از جمله جدیدترین اتیولوژی های مطرح برای زخم های آفتی عود کننده دهانی محسوب می گردد. درحالیکه در زمینه درمان این ضایعات تاکنون گزینه ای واحد و قطعی ارایه نشده است

  کلیدواژگان: مرورچتری، مرورسیستماتیک، زخم آفتی عودکننده، زخم دهان
 • زکیه قربانی، منصور حیدری، مجتبی جعفری نیا، مهدی روحانی، ابوالفضل اکبری* صفحات 388-395

  سابقه و

  هدف

   هایپرترمی به‌ عنوان یکی از درمان‌های نوین و کمکی سرطان، در مهار ترمیم آسیب DNA، افزایش حساسیت پرتویی سلول‌های بنیادی سرطانی، افزایش حساسیت سلول‌های سرطانی مقاوم به دارو، مهار مسیرهای سیگنالینگ سرطان گزارش شده است که موجب آپوپتوز، سرکوب شدن تکثیر سلول‌های بنیادی سرطانی و اختلال در عملکرد سلولی می‌شود. هدف از این مطالعه بررسی اثر هایپرترمی بر الگوی بیان ژن‌های مقاومت دارویی و بقاء سلولی است.

  مواد و روش ها

   در این مطالعه آزمایشگاهی، دو رده سلولی آدنوکارسینومای کولورکتال انسانی HT-29 وSW-48  کشت داده شد. سلول‌های گروه‌ هایپرترمی و شاهد به مدت 2 ساعت به ترتیب در دمای 42 یا 43 درجه سانتی گراد و 37 درجه سانتی گراد قرار گرفتند. سپس اثر هایپرترمی روی بقاء سلول با روش MTT بررسی گردید. همچنین الگوی بیان ژن‌های MDR1 و MRP4 با استفاده از روش qRT-PCR اندازه‌گیری شد.

  یافته ها

   هایپرترمی موجب کاهش بقاء سلول‌ها شد اما این کاهش معنی‌دار نبود. هایپرترمی بیان ژن MDR1 را در سلول‌های SW-48 کاهش داد (0/007=p). اگرچه بیان MDR1 در سلول‌های HT-29 به ‌صورت قابل توجهی در 42 درجه سانتیگراد کاهش داشت، اما بین گروه‌های هایپرترمی و گروه کنترل تفاوت معنی داری دیده نشد. همچنین هایپرترمی، هیچ تاثیر معنی‌داری روی بیان ژن MRP4 در رده‌های سلولی SW-48 و  HT-29 نداشت.

  نتیجه گیری

   نتایج مطالعه نشان داد که هایپرترمی بیان ژن‌های مربوط به مقاومت دارویی را کاهش می‌دهد، اما تاثیر معنی داری بر روی بقاء سلول‌ها ندارد.

  کلیدواژگان: ژن های مقاومت دارویی، سرطان کولورکتال، بیان ژن، هایپرترمی، تومورزایی
 • مجید رضوانی، امیر حسین حقیر، سهیل فلاح پور، سینا ابهری، طیب رمیم* صفحات 396-401
  سابقه و هدف

   شایعترین علت اختلال نخاعی در بزرگسالان، میلوپاتی اسپوندیلوتیک گردنی است. درمان جراحی میلوپاتی اسپوندیلوتیک گردنی مانع اختلالات نورولوژیک می شود. روش جراحی انتخابی باید دارای کمترین عوارض همراه با بهترین نتیجه باشد. لذا این مطالعه با هدف بررسی نتایج درمانی جراحی اپروچ خلفی در بیماران میلوپاتی اسپوندیلوتیک گردنی انجام شد.

  مواد و روش ها

   این مطالعه مقطعی در 93 بیمار میلوپاتی اسپوندیلوتیک گردنی در مدت دو سال در بیمارستان الزهرا اصفهان بدون سابقه جراحی ستون فقرات گردنی و تنگی کانال نخاعی که لامینکتومی شدند، انجام گردید. معیار سنجش شدت بیماری، شاخص اصلاح شده انجمن ارتوپدی ژاپن برای تعیین شدت میلوپاتی (وضعیت اندام های فوقانی و تحتانی و وضعیت اسفنگتری) بود. متغیرهای مورد بررسی شامل سن، جنس، شدت بیماری و عوارض جراحی شامل هماتوم، عفونت، علایم عصبی و آسیب دورا بود. بیماران قبل از جراحی و 6 ماه و 12 ماه بعد در درمانگاه ستون فقرات بررسی شدند.

  یافته ها

   در این مطالعه 27 مرد و 66 زن با میانگین سنی 10/35±60/06 سال شرکت داشتند. شدت میلوپاتی از 3/78±10/11 در ابتدای مطالعه به 2/9±13/46 و 2/7±13/88 شش ماه و دوازده ماه پس از عمل رسید. در بخش اندام فوقانی، تحتانی و اختلالات حسی، بهبودی معنی داری در بیماران در ماه ششم و ماه دوازدهم مشاهده گردید (0/001>p). عفونت در تعداد کمی از بیماران مشاهده گردید.

  نتیجه گیری

   بر اساس نتایج این مطالعه، استفاده از روش جراحی انتخابی باعث بهتر شدن علایم بیماران میلوپاتی اسپوندیلوتیک گردنی در پیگیری شش ماه و یک سال گردید.

  کلیدواژگان: میلوپاتی اسپوندیلوتیک گردنی، اسپوندیلوزیس گردنی، شاخص اصلاح شده انجمن ارتوپدی ژاپن
 • هدیه اسمعیلی، سمیه نوروززاده، بهنام محمدی قلعه بین، سید محمد موسوی، علی نیاپور* صفحات 402-411
  سابقه و هدف

  ارتشاح بالای سلول‌های گلیوما به بافت‌های مغزی اطراف عامل شکست درمان در گلیوبلاستوما است. تعاملات گلیوبلاستوما با سلول‌های اندوتلیال، مهاجرت سلول‌های سرطانی را افزایش می‌دهد. مطالعه حاضر با هدف بررسی اثر ترانکسامیک اسید (TXA) در کاهش مهاجرت سلول‌های گلیوبلاستوما و اندوتلیال و سطح متالوپرویینازهای 2 و 9 (MMP-2/9) در شرایط همکشتی انجام شد.

  مواد و روش ها

  در این مطالعه تجربی، سلول‌ها پس از تهیه از انستیتو پاستور، در شرایط کشت منفرد و همکشتی با غلظت‌های مختلف TXA تیمار شدند. بقای سلولی به روش MTT مشخص شد. میزان مهاجرت از طریق ایجاد شیار در ظروف کشت و مقایسه مساحت شیار در بازه‌های زمانی مختلف در گروه کنترل و تیمار شده با غلطت‌های 6 و 24 میلی مولار TXA ارزیابی شد. سطح آنزیم‌های MMP-2/9 در گروه کنترل و سلول‌های تیمار شده با غلظت 6 میلی مولار TXA از طریق زیموگرافی بررسی شد.

  یافته ها

  کاهش بقای سلول‌های T98G و HUVECs در کشت منفرد و همکشتی از غلظت 60 میلی مولار TXA به بالا مشاهده شد (0/0001=p). مساحت شیار در گروه HUVECs تیمار شده با غلظت‌های 6 و 24 میلی مولار TXA به ترتیب 0/05±0/27 و 0/04±0/36 مساحت اولیه شیار بودند که در مقایسه با گروه کنترل معنی دار بودند (0/034=p و 0/005=p). تفاوتی در اندازه شیار در سلول‌های T98G دیده نشد. در گروه همکشتی، اندازه شیار 36 ساعت پس از شروع مطالعه برای گروه کنترل برابر با 0/01±0/12 به دست آمد که به طور معنی داری از گروه‌های T98G+HUVECs تیمار شده با دوز‌های 6 (0/06±0/28) و 24 (0/07±0/39) میلی مولار TXA کمتر بود 0/01=p و 0/002=p). TXA به صورت معنی داری سطح MMP-2 (0/0001=p) و MMP-9 (0/0001=p) را در شرایط همکشتی کاهش داد.

  نتیجه گیری

  نتایج مطالعه نشان داد که TXA می‌تواند مهاجرت سلول‌های گلیوبلاستوما و اندوتلیال و همچنین میزان MMP-2/9 را در شرایط همکشتی کاهش دهد.

  کلیدواژگان: گلیوبلاستوما، همکشتی، ترانکسامیک اسید، مهاجرت سلولی، ماتریکس متالوپروتیناز-2
 • خدیجه دهقانی*، زهرا کارگر، سید رضا میرجلیلی، حسین فلاح زاده صفحات 412-420
  سابقه و هدف

   دلبستگی مادر و نوزاد با بستری شدن نوزاد نارس و جدایی از خانواده دچار اختلال می شود و به تکامل نوزاد و توانایی مادر برای مراقبت از نوزاد آسیب می رساند. این مطالعه با هدف تعیین تاثیر ماساژ نوزاد بر رفتارهای دلبستگی مادران نوزاد نارس انجام شد.

  مواد و روش ها

   این مطالعه کارآزمایی بالینی از نوع خوشه ای بر روی 54 مادر و نوزاد نارس 34 تا 36 هفته بستری در بخش مراقبت ویژه بیمارستان های شهید صدوقی و افشار یزد انجام شد. ابتدا با روش قرعه کشی تصادفی مکان پژوهش به دو گروه کنترل و آزمون تقسیم و سپس نمونه ها به روش دردسترس انتخاب شدند. در گروه آزمون، هر مادر نوزادش را یک بار در روز به مدت 5 روز متوالی ماساژ داد. گروه کنترل فقط مراقبت روتین دریافت کردند. میزان دلبستگی مادر با چک لیست دلبستگی آوانت با حدقل نمره صفر و حداکثر 195 در هر دو گروه در هنگام شیردهی و تعامل با نوزاد، قبل از مداخله، روز سوم و پنجم پس از انجام مداخله، اندازه گیری و مقایسه شد.

  یافته ها

   میانگین نمره رفتارهای دلبستگی مادران در گروه آزمون در روز سوم (6/06±50/63) و پنجم (9/96±66) با گروه کنترل در روز سوم (4/12±44/67) و پنجم (4/75±49/70) به ترتیب اختلاف آماری معنی داری نشان داد (0/001<p).

  نتیجه گیری

   نتایج مطالعه نشان داد که ماساژ نوزاد نارس می تواند بر افزایش رفتارهای دلبستگی مادر موثر باشد.

  کلیدواژگان: نوزاد نارس، دلبستگی، ماساژ
 • آزیتا کیانی آسیابر، فرخنده امین شکروی*، معصومه حیدری صفحات 421-427
  سابقه و هدف

   تغذیه سالم، کافی، متعادل و متنوع در دوران بارداری برای سلامتی مادر و نوزاد ضروری بوده و نظر به افزایش نیاز تغذیه مناسب جهت رشد جنین و تامین ذخایر مادر و نقش تغذیه در پیشگیری از عوارض بارداری در مادر و نوزاد و اهمیت منابع کسب اطلاعات تغذیه ای، این مطالعه با هدف بررسی وضعیت تغذیه زنان در سه ماهه اول بارداری و نقش منابع کسب اطلاعات برآن در شهر تهران انجام گرفت.

  مواد و روش ها

   در این مطالعه مقطعی 330 زن باردار شکم اول مراجعه کننده به بیمارستان‌های نجمیه و شهید مصطفی خمینی شهر تهران در هفته های 12-10 بارداری با نمونه‌گیری در دسترس انتخاب و وضعیت تغذیه ای آنان با استفاده از پرسشنامه بسامد غذایی 147 آیتمی مورد ارزیابی قرار گرفت. سوالات ویژگی‌های دموگرافیک و منابع کسب اطلاعات در مورد تغذیه دوران بارداری با روش مصاحبه توسط مامای آموزش دیده انجام گرفت.

  یافته ها

   میانگین سنی افراد مطالعه 3/70±26/02 سال بود. منابع کسب اطلاعات تغذیه دوران بارداری به ترتیب 29/7% از اینترنت و تلفن ‌همراه، 20/3% ازکتاب، 14/2%، مادر، 11/5% رادیو- تلویزیون، 9/1% پرنسل بهداشتی‌ درمانی و 7/6% سایر موارد به دست آمد و 7/3% زنان هیچ منبع کسب اطلاعاتی نداشتند. میانگین واحد مصرفی گروه‌ها و زیر گروه‌‌های غذایی/ روز در طی سه ماهه اول بارداری برای نان و غلات 3/12±7/3، گوشت و تخم‌ مرغ 0/65±1/07، میوه‌جات 2/05±3/56، سبزیجات 1/15±2/17، لبنیات 1/86±2/18، پروتئین 1/23±2/42، مغزدانه‌ها 0/79±1/00، چربی ها 3/75±7/01، قندها 3/45±5/21، گوشت‌های فرآوری شده 0/09±0/04 و حبوبات 0/30±0/34 واحد بود. مهمترین منابع کسب اطلاعات تغذیه دوران بارداری اینترنت و تلفن ‌همراه و کتاب بود و ارتباط معنی‌داری بین استفاده از اینترنت، کتاب و تلفن ‌همراه با میانگین مصرف لبنیات، سبزیجات، میوه‌جات و حبوبات به دست آمد (0/05>p).

  نتیجه گیری

   نتایج مطالعه نشان داد که بیشترین میزام مصرف گروه های غذایی مربوط به گروه نان و غلات و کمترین مربوط به گروه لبنیات می باشد. همچنین بهترین منابع کسب اطلاعات نیز اینترنت، تلفن همراه و کتاب بود.

  کلیدواژگان: زنان باردار، وضعیت تغذیه، منابع اطلاعاتی
|
 • F. Morshedi, H. Morovvati*, J .Sadeghinezhad, M. Taheri, H. Anbara Pages 1-8
  BACKGROUND AND OBJECTIVE

  Sertraline is one of the antidepressants whose effects on the reproductive system has faced controversial reports. This study was performed to evaluate the efficacy of vitamin E against sertraline-induced injuries on serum and sperm parameters.

  METHODS

  In this experimental study, 40 adult male mice were divided into eight groups of 5. Four groups of mice received vitamin E at 100 international units per kg body weight via gavage for 42 days. In three of the above groups, sertraline was administered orally at 5, 10 and 20 mg/kg body weight four hours after receiving vitamin E. One group was considered as the control group. Twenty-four hours after the final treatment, blood samples were collected from the heart and sperm quality parameters including count, motility, viability, chromatin density, abnormal forms, and sperm DNA damage were measured.

  FINDINGS

  Sertraline significantly increased abnormal sperm (25.8±2.04) and significantly decreased the count (30.2±2.77), motility (68.30±2.94), viability (75.4±3.20) and maturation (84.0±1.58) of sperm compared to control group (10.4±1.14, 39.6±2.07, 89.37±1.87, 92.6±3.71, and 97.4±1.14, respectively) (P<0.05). Vitamin E administration significantly improved abnormal sperm (17.8±2.28), count (37.2±1.92), motility (78.27±2.10), viability (83.2±2.38) and maturation (83.4±1.81) of sperm (p<0.05).

  CONCLUSION

  The results of this study showed that vitamin E decreases the reproductive toxicity of sertraline in mice by improving serum and sperm parameters.

  Keywords: Vitamin E, Sertraline, Sperm, Testosterone, Mice
 • M. Zarrindast, A. Rezayof, M. Sahebgharani, SM .Tavangar, A. Omidi, H. Bashiri* Pages 9-16
  BACKGROUND AND OBJECTIVE

  Nicotine is one of the most common addictive substances that has many effects on the central nervous system, including dose-dependent anxiety that is mediated by various proteins. Since the mechanisms and proteins involved in nicotine anxiety are unclear, the purpose of the present study was to investigate the role of p-CREB (cAMP Response Element-Binding Protein) and c-Fos proteins in the basolateral amygdala (BLA) on nicotine-induced anxiety behaviours.

  METHODS

  In this experimental study, 24 male Wistar rats were divided into three groups of 7 (saline, nicotine 0.3 and 0.7 mg/kg, intraperitoneally) in behavioral experiment and four groups of 3 (control: no injection and test, Saline, nicotine 0.3 and 0.7 mg/kg) in immunohistochemical experiments. Anxiety-like behaviours were evaluated with % OAT (Open Arm Time), %OAE (Open Arm Entry), and locomotor activity in the elevated plus maze. The expression of p-CREB and c-Fos proteins in BLA region was also assessed by immunohistochemistry.

  FINDINGS

  Intraperitoneal administration of nicotine at a dose of 0.7mg/kg decreased %OAT (5.4±0.42) and %OAE (29.4±0.61) compared to saline group (15.2±0.82) and (42.1±0.45), indicating an anxiety-like effect (respectively, p<0.001, p<0.01). In addition, there was a significant difference in the expression of p-CREB (H(3)= 6.99, p<0.05) and c-Fos (H(3)=13.11, p<0.01) protein in the BLA between treatment groups. P-CREB protein expression was higher in the BLA area of control group than in the other groups. C-Fos protein expression was significantly lower in the BLA region of the animals of control, nicotine 0.3 mg/kg and 0.7 mg/kg groups compared to saline group (p<0.01).

  CONCLUSION

  The results of this study indicated that systemic administration of nicotine induced anxiety-like behaviors at high doses. Also, the expression of P-CREB and c-Fos protein was unchanged and decreased in the treatment groups, respectively.

  Keywords: Nicotine, Anxiety, Basolateral amygdala, Immunohistochemistry
 • H. Norasteh, Sh .Mohammadi*, M. Nikravesh, Sh .Taraz Jamshidi Pages 17-23
  BACKGROUND AND OBJECTIVE

  Busulfan is a chemotherapy drug that has side effects such as hepatic and renal injury. Pistacia atlantica from the family Anacardiaceae has a potent antioxidant agent due to phenolic compounds. The purpose of this study was to investigate the effects of Pistacia atlantica on histopathology and liver and kidney function indicators in busulfan-induced liver and kidney injuries in adult mice.

  METHODS

  A total of 28 BALB/c mice were randomly divided into four groups (control, busulfan, bene and bene+busulfan). The busulfan group received 10 mg/kg busulfan as a single dose and intraperitoneally. The bene group received plate containing 10% of bene for 35 days. The bene+busulfan group received 10 mg/kg busulfan+10% bene. Then, liver enzymes alanine amino transferase, aspartate amino transferase, urea, creatinine and histopathology of liver and kidney investigated.

  FINDINGS

  The mean urea (P= 0.009) and creatinine level (P= 0.02) in the busulfan group was 55.2±4.23 and 0.8±0.11 mg/dl that it was significantly higher than the bene + busulfan. A significant decrease in ALT level in the bene + busulfan group compared to the busulfan treated group (P= 0.03). In the bene treated group steatosis, necrosis and fibrosis in the liver parenchyma and glomerular sclerosis, inflammation and tubular atrophy in kidney tissue, was not observed.

  CONCLUSION

  The results of present study indicated that administration of 10% bene for 35 days improved histopathology of kidney and liver as well as functional index of liver and kidney after renal-liver injury.

  Keywords: Pistacia atlantica, wild pistacia, mouse, liver, kidney, busulfan
 • S .Gholamian, SR. Attarzadeh Hoseini*, A. Rashidlamir, H. Aghaalinejad Pages 24-30
  BACKGROUND AND OBJECTIVE

  Many deaths from cancer are due to metastases, a process which involves the epithelial-mesenchymal transition (EMT). On the other hand, regular exercise plays an important role in inhibiting the progression of breast cancer. Therefore, the purpose of this study was to investigate the influence aerobic interval training on expression of mesenchymal biomarkers, and tumor volume in mice with breast cancer.

  METHODS

  In this experimental study, Thirty-two female BALB/c mice, aged 3-5 weeks (17±1g) were used. The mice were allocated to four groups: Exercise Tumor, Exercise (aerobic Interval training was performed six weeks (40 minutes) before and four weeks (30 minutes) after the induction of carcinoma with active recovery), Rest Tumor, Rest (Control- without exercise), Rest, Tumor, Exercise, (four weeks after the induction of carcinoma) and Exercise, Tumor, Rest (six weeks before the induction of carcinoma). The real-time PCR method was used to evaluate the expression of Vimentin and Twist.

  FINDINGS

  The results of present study demonstrated that tumor tissue Vimentin expression in the Exercise Tumor Exercise (223.0±0.073) group decreased significantly (p= 0.0001), Also, the expression of Twist gene was significantly reduced in Exercise Tumor Exercise group (0.24±0.227) compared to control group (p=0.008). A significant decrease in tumor volume was observed in both RTE and ETE groups compared to the control group (RTR) (p = 0.0001).

  CONCLUSION

  Based on the results of this study, a period of interval aerobic training can decrease the expression of Vimentin، Twist and decrease the tumor volume ratio.

  Keywords: Breast cancer, Mesenchymal biomarkers, Interval training, Tumor
 • M .Abbaszadeh Amirdehi, SR. Hosseini*, Sh. Sam, Sh. Irani, S .Mirasi Pages 31-38
  BACKGROUND AND OBJECTIVE

  Abnormal head posture can lead to pain, physical limitations, falls and fractures that have a negative impact on peoplechr('39')s quality of life. Since head orientation in sagittal view varies according to different body postures, this study was conducted to investigate the effect of two standing and sitting postures on sagittal view.

  METHODS

  This observational study was performed on 70 elderly people referred to Elderly Health Center of Babol University of Medical Sciences. In order to measure the craniovertebral angle to determine the direction of the head in the sagittal view, participants were photographed in both standing and sitting positions. After initial evaluation, participants were divided into two groups of head posture (forward head posture and normal head posture) based on craniovertebral angle, with an angle of less than 51° as abnormal head posture.

  FINDINGS

  The mean age of the subjects was 67.9±3.8. The size of the craniovertebral angle in sitting position (52±8.3) was greater than in standing position (48.1±6.5) (P<0.0001). In addition, two subgroups of forward head posture and normal posture showed increased craniovertebral angle in sitting position (forward head posture: 48.3±7.2, normal: 59.6±4.6) comapred to standing position (forward head posture: 43.7±6.5, normal: 56.9±4.2) (P<0.003, P<0.0001, respectively).

  CONCLUSION

  According to the results, the craniovertebral angle increases in sitting position compared to the standing position.

  Keywords: Head posture, craniovertebral angle, standing position, sitting position, elderly
 • T. Ghanbarnia, M. Seyedmajidi*, M. Mehryari, A. Bijani, M. Pooramir, R. Foroughi Pages 39-44
  BACKGROUND AND OBJECTIVE

  Matrix metalloproteinases (MMPs) are a group of enzymes responsible for extracellular matrix breakdown. Increased activity of type 13 is involved in invasion of oral squamous cell carcinoma. This study was performed to compare the level of matrix metalloproteinase13 (MMP13) in saliva and serum of patients with oral squamous cell carcinoma and healthy controls.

  METHODS

  In this experimental in vitro study, 24 saliva and 24 serum samples were collected from patients with primary oral squamous cell carcinoma after histopathologic confirmation, whereas 21 saliva samples and 21 serum samples were collected from healthy subjects with mucosal health confirmation. Clinical examination was done for MMP-13 levels in saliva and serum, and the results were compared by ELISA.

  FINDINGS

  MMP-13 levels in serum (7.47±2.36) and saliva (8.42±2.69) of patients with oral squamous cell carcinoma compared to healthy subjects increased respectively by 5.39±1.90 and 6.72±2.11 (P= 0.002 and P= 0.025, respectively). The levels of MMP13 in saliva and serum to determine the existence of oral squamous cell carcinoma has a "good" diagnostic value, with sensitivity and specificity of 88% and 86% respectively for serum, and 88% and 71% respectively for saliva.

  CONCLUSION

  According to the results of this study, the levels of MMP13 in saliva and serum of patients with oral squamous cell carcinoma was higher than in healthy individuals and this biomarker had good diagnostic value in the diagnosis of oral squamous cell carcinoma.

  Keywords: Oral squamous cell carcinoma, Matrix metalloproteinase 13, Saliva, Serum
 • AI .Amouei, D. Naghipour*, K. Taghavi, M. Estaji Pages 45-52
  BACKGROUND AND OBJECTIVE

  The overuse of antibiotics in hospitals and the entry of these pollutants into water resources is one of the major challenges to the health of the community and the environment. Removal of antibiotics from hospital wastewater and other aquatic environments is possible through the adsorption process. This study was performed to evaluate antibiotic removal using plantain wood due to being cheapn and natural.

  METHODS

  In this in vitro study, the effect of pH (2, 4, 6, 8, 10 and 12), contact time (5, 10, 20, 40, 60, 80, 100 and 120 minutes), initial metronidazole concentration (10, 50 and 100 mg/L) and biosorbent dose (0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 1, 1.2 and 1.4 g) on metronidazole removal rate in synthetic solution were evaluated, and the isothermal kinetic and thermodynamic results of the adsorption process were investigated in this study. Concentration of metronidazole in aqueous solution was measured by Hach DR 5000 UV-Vis Laboratory Spectrophotometer.

  FINDINGS

  Maximum removal of metronidazole (91%) was obtained at pH=6.5, 60 min, initial concentration of 50 mg/l, adsorbent dose of 0.8 g and 25 °C and maximum adsorption capacity (11.38 mg/g) was obtained at a dosage of 0.1 g. In this study, the reaction rate followed the pseudo-second order and adsorption isotherm followed Langmuir equation. The adsorption thermodynamic results showed that the adsorption process is physical in nature and is a spontaneous endothermic reaction.

  CONCLUSION

  The results of the study showed that biosorbent prepared from plantain wood is a natural material and has the ability to remove metronidazole antibiotics from hospital wastewater and other aquatic environments.

  Keywords: Adsorption, Biosorbent, Metronidazole, Hospital wastewater, Kinetics, Isotherms
 • SH. Abedi Valukalaie, MR. Dini*, H. Asadzadeh Aghdaei, MR. Zali Pages 53-58
  BACKGROUND AND OBJECTIVE

  Colorectal cancer is one of the growing cancers in Iran and one of the few preventable cancers in the World Health Organization. One of the most important ways to early diagnose this malignancy and its underlying lesions (polyps) and subsequently to prevent it is screening. Colorectal cancer is one of the growing cancers in Iran and one of the few preventable cancers in the World Health Organization. One of the most important ways of early detection of this malignancy and its underlying lesions (polyps) and consequently its prevention is screening. Different protocols have been developed for the diagnosis of first degree relatives of known hereditary cases such as HNPCC and FAP, but the diagnosis plan for first degree relatives has not been defined as a group of familial colorectal cancers without known mutations (type X colorectal cancer). The purpose of this study was to evaluate the results of colonoscopy screening in first-degree relatives of these patients.

  METHODS

  This cross-sectional study was performed on the families of patients with suspected Lynch syndrome who had no deficiency in the expression of repair proteins. Data were collected from the medical records system of colorectal cancer patients who had been enrolled in the system for prevention and early detection of colorectal cancer at Shahid Beheshti University of Medical Sciences Research Center from 1387 to 1397.

  FINDINGS

  The results of colonoscopy revealed that 18 out of 77 subjects had 23% polyps or tumors in their colon, out of which 55% were polyps and the rest were adenomas. About 60% of polyps were in the rectum and sigmoid and the rest in the colon and cecum. Also, 4 patients in this screening showed tumors in their colon, all of which were newly diagnosed, and 2 patients in this screening were diagnosed with inflammatory bowel disease.

  CONCLUSION

  According to the results of this study, in the case of colon polyps, the families of these patients appear to be at high risk like those of Lynch syndrome families and need regular colonoscopy care.

  Keywords: Colorectal Cancer, Colorectal Cancer Familial, Lynch Syndrome, Colorectal Cancer X-type
 • M .Haghshenas Mojaveri, Sh .Korfi, S. Khafri, Z. Akbarian Rad* Pages 59-64
  BACKGROUND AND OBJECTIVE

  To reduce neonatal death, it should be studied the causes of it in any region or medical centers and with appropriate measures we can improve quality of health care and treatment. To achive this goal, this study was conducted in one of the 3rd referral mother-infant care level centers.

  METHODS

  This cross-sectional study was done in intensive care unit (NICU) of Ayatollah Rohani Hospital, affiliated by Babol University of medical science, from 2009 to 2017. The causes of neonatal death were identified based on ICD10 (International Classification of Diseases, Tenth Revision) by laboratory, clinical and Para clinical evidence recorded in patients sheets.

  FINDINGS

  Of the total number of 4029 admitted infants in NICU, 276 cases (6.7%) died that 99 (35.9%)of them died within the first 24 hours. The average annual death was 6.7±1.85 and the gestational age was 29.9±4.77 weeks. These infants were born with an average birth weight (g) of 1300.5±810.04 and lived at average 7.99±10.14 days. The most common causes of death in neonates were sepsis and DIC fallowing it 33.4%, extreme premature less than 26 weeks 18.4%, congenital anomalies 14.8% and respiratory distress syndrome 14.1%.

  CONCLUSION

  According to the results of this study, although severe sepsis and prematurity were the most common causes of death after the first 24 hours, RDS management was more favorable than sepsis, and measures should be taken to reduce sepsis.

  Keywords: Neonate, Mortality, NICU, Cause, Death, Sepsis, Sever Prematurity
 • M. Moosazadeh, R. Roohi, A. Hedayatizadeh Omran, M. Kheradmand, Gh. Janbabai, R. Khazaei, R. Alizadeh Navaei* Pages 65-71
  BACKGROUND AND OBJECTIVE

  Identification of cancer risk factors in the community and prevention planning in high-risk groups can be helpful in cancer prevention program. Hence, the aim of this study was to investigate the relationship between reproductive factors and breast cancer in the Tabari population-based cohort study in a case-control design.

  METHODS

  This case-control study was performed on the enrolment phase of the Tabari population-based cohort. Patients with breast cancer were considered as case group (51) and non-cancerous individuals (204) as a control group. The two groups were matched based on age category and oral contraceptive pill (OCP) intake. The studied variables included breast cancer history, demographic and reproductive factors.

  FINDINGS

  Mean age of first pregnancy (22.76±4.99 vs. 20.8±4.16, p=0.005), mean age at first birth (23.57±4.94 vs. 21.66±4.07, p=0.006) and age of marriage (22.24±5.75 vs. 19.54±4.92, p=0.001) in the case group were significantly higher than the control group and the number of pregnancies (3.76±2.22 vs. 4.67±2.76, p=0.032) and number of children (3.27±1.97 vs. 4.16±2.44, p=0.019) in the case group was significantly less than the control group. According to multivariate analysis, the odds of incidence of breast cancer in people with first pregnancy over 22 years was 2.76 times more than (p= 0.027) those with first pregnancy age below 22 years.

  CONCLUSION

  “Age at first full-term pregnancy” is one of the major risk factors for breast cancer in the area.

  Keywords: Reproductive factor, Risk factors, Breast cancer, Persian cohort, Tabari cohort
 • HS. Mohammadipour, P. Mosannen Mozaffari, M. Amirchaghmaghi, F. Asadi, A. Ghazi* Pages 72-77
  BACKGROUND AND OBJECTIVE

  Pain and sensitivity to thermal irritation after amalgam restoration is one of the most common problems, causes frequent recurrence of these patients to dental clinics. Since low-level laser has several benefits in reducing inflammation, pain and sensitivity, the aim of this study was to evaluate the effect of low-level Ga-Al-As laser on the treatment of dentinal sensitivity after amalgam restoration.

  METHODS

  In this double-blind clinical trial study, 21 patients with short-term sensitivity to thermal irritation after amalgam restoration (from the time of repair to two months) were evaluated. The case group was treated with Ga-Al-As laser in 4 sessions with intervals of three days. For the control group, the similar condition was applied except that the device was off. The sensitivity was assessed based on VAS criteria prior to treatment, immediately after treatment, and 3 and 6 months after treatment.

  FINDINGS

  Pre and post-treatment pain in case group was 7.3±1.16, 4.5±3.03 and in control group was 6.45±1.75, 4.27±3.04 respectively. The reduction in pain immediately after treatment was significant only in the case group (p= 0.004). In the follow-up period of 3 and 6 months, the mean VAS in the case group was significantly higher than that in the control group (p= 0.026 and p= 0.020, respectively).

  CONCLUSION

  Based on the results this study, the Ga-Al-As low-level laser has a decreasing effect on the sensitivity of post-amalgam restorations in a short term.

  Keywords: Low-Level laser, Dental Amalgam, Hypersensitivity
 • H .Boskabadi, F. Bagheri*, MM. Bayaty Pages 78-84
  BACKGROUND AND OBJECTIVE

  Despite the increased chance of premature survived infants, the morbidity of these infants is still significant. The number of NRBCs in the cord of these neonates may be effective in predicting the long-term complications of these neonates. The purpose of this study is to investigate the relationship between the number of nucleated red blood cells in the peripheral blood of preterm infants and the same prognosis about children at the age of two.

  METHODS

  The present study is a cohort study, has been performed on 290 preterm infants younger than 32 weeks old admitted in neonatal ward of Ghaem hospital of Mashhad during years of 93 to 96 with available sampling. Cord blood samples were taken to determine NRBC/100WBC count. Data have been collected by a researcher-made checklist including neonatal, maternal, and laboratory characteristics. Infantschr('39') development up to two years of age has been studied. NRBC/100WBC numbers of infants were compared with normal prognosis (Denver 2 normal test) and abnormal prognosis (death or developmental delay).

  FINDINGS

  Of 290 neonates, 160 of them (55.2%) had normal development, 61 cases (21%) died and 69 neonates (23.8%) had abnormal development. The mean number of mm2 /NRBC and NWBC/100WBC in neonates with abnormal prognosis were 4025.11±210.04 and 31.83±15.14 and in normal neonates were 367.47±76.91 and 5.5±5.29, respectively (p<0.001). An absolute NRBC count> 300/mm2 suggests a poor prognosis at the age of two with a sensitivity of 75% and a specificity of 63%.

  CONCLUSION

  According to these results the mean of NRBC2/mm2 and NRBC/100WBC can be helpful in determining neonatal prognosis at the age of two.

  Keywords: NRBC (nucleated red blood cells), prognosis, Premature infant, Developmental Disabilities, death
 • A .Mehdipour, M .Jamshidian, M. Nabovvati, M .Aghaali* Pages 85-91
  BACKGROUND AND OBJECTIVE

  Micro leakage is one of the major causes of failure to repair and subsequent caries. The difference in the structure of enamel and dentin in deciduous teeth can affect the selection of bonding agents. The purpose of this study was to compare the micro leakage of class 5 restorations using self-etch universal bonding and fifth-generation total etching in primary anterior teeth.

  METHODS

  In this in-vitro study, 45 healthy anterior deciduous extracted teeth were randomly divided into three groups of 15 each. Class 5 cavities were created on the buccal surface of all teeth. Then restoration was done in first group by using Universal Self-etch Bonding Saremco, in the second group using Universal Self-Bonding G Permio Bond and in the third group using 5th generation Total-etch TNT Tetric-Bond, and using Filtek Z250 composite. Micro leakage was investigated using methylene blue based on the intensity of 0 to 3.

  FINDINGS

  In Tetric-N Bond group, 33.3% had no micro leakage, 53.3% had first degree micro leakage, and 13.3% had second degree micro leakage. In group G Permio Bond, 33.3% had first degree micro leakage, 53.3% had second degree micro leakage and 13.3% had third degree micro leakage. In Saremco-Bond group, all teeth had grade 3 micro leakage. The distribution of micro leakage intensity in the Saremco group was significantly different from the Tetric-N group (p= 0.000) and the G-permio group (p= 0.002).

  CONCLUSION

  The results of the present study showed that the Universal Self-etching Saremco Unibond had more micro leakage than the other two bonds.

  Keywords: Dental Bonding, Dental Cements, Deciduous Tooth
 • E .Moslehi, V. Minasian*, H .Sadeghi Pages 92-100
  BACKGROUND AND OBJECTIVE

  Due to the proximity of epicardial adipose tissue (EAT) to the myocardial tissue, it is considered that EAT be more pathogenic than subcutaneous adipose tissue. The aim of this study was to evaluate the alterations of PGC-1α andUCP1 gene expression in EAT and orexin-A following aerobic exercise in high-fat diet induced and obese male wistar rats.

  METHODS

  In this study, 32 male wistar rats aged 6-week and weight of 180-200 g, assigned randomly in: 1) Normal fat diet (NFD), 2) High-fat diet induced obesity (HFDO), 3) Normal fat diet after high-fat diet induced obesity group (HFDO-NFD) and Aerobic exercise group with normal fat diet after high-fat diet induced obesity group (HFDO-AEX). After obesity-induced in HFDO group (8-week diet with 60% fat) and 48 hours after eight weeks of aerobic exercise (60% of maximal training capacity, 4 sessions/week) in other groups, fasting levels of OXA, Lee index, lipid profile, and gene expression of PGC-1α and UCP1 in EAT have been measured.

  FINDINGS

  The results revealed that HFD significantly decreased serum OXA, HDL-c, gene expression of PGC1α and UCP1, also caused a significant increase in Lee index, TG, LDL-c, cholesterol and EAT mass (p≤0.001), but aerobic exercise significantly improved the OXA (34.74%), HDL-c (23.65%), gene expression of PGC-1α and UCP1 (61.28% and 82.67%), lipid profile, EAT mass (76.19%) and Lee index (18.34%) to the normal levels (P≤ 0.001).

  CONCLUSION

  Aerobic exercise by affecting OXA and gene expression of PGC-1α and UCP1 in EAT, probably could reduce the risk factors of cardiovascular diseases due to high-fat diet.

  Keywords: Aerobic exercise, EAT, Obesity, Orexin-A, PGC-1α, UCP1
 • HF. Aljawadi*, EA .Ali, SH. Kareem Pages 101-109
  BACKGROUND AND OBJECTIVE

  Prematurity is a serious health problem and an important risk factor in neonatal mortality. This study aimed to determine the incidence rate of preterm newborns in the neonatal care unit and to study their different causes and risk factors in relation to their outcomes.

  METHODS

  We conducted a prospective cross-sectional study in Misan Hospital for Child and Maternity during the whole year of 2018. All preterm neonates with gestational age 26-37 weeks needed ventilation support and associated with risk factors were enrolled in this study. Different preterm variables were studied in relation to their outcome including gestational age, birth weight, length, head circumference, gender, type of pregnancy, mode of delivery, presence of congenital anomaly, ventilation support. While maternal variables include age, address, antenatal care, education, past maternal history, and maternal risk factor such as antepartum hemorrhage, premature rupture of membrane, hypertension, diabetes mellitus, previous cesarean section, and previous premature labor.

  FINDINGS

  There was a predominance of males with mean gestational age and birth weight of (32.6±3.1) weeks and (1755.25±485.8) grams, respectively. Prematurity and its complications were responsible for more than one-third of neonatal hospitalization and their mortality rate was 36.1%. We found a converse significant correlation between the gestational age, as well as, anthropometric parameters of preterm infants and their outcomes (p<0.05). Preterm mortality was more significant in those who delivered vaginally or needed ventilation support. High maternal educational level, urban setting and more antenatal visits were associated with less neonatal death. While antepartum hemorrhage, abortion, and premature rupture of membrane were associated with poor outcome.

  CONCLUSION

  A high rate of preterm admission was observed in the neonatal care unit of Misan hospital with subsequent poor outcome. Determining their risk factors can be used to improve the outcome.

  Keywords: Preterm, Neonatal Care Unit, Outcome
 • M .Hasannezhad Reskati, S .H. Hosseini, R .Alizadeh Navaei, S, Khosravi, B, Mirzaian* Pages 110-118
  BACKGROUND AND OBJECTIVE

  Fear of disease progression and rejection of what happened and not being able to distinguish oneself from mental processes cause confusion in mental health. Since acceptance and commitment therapy emphasizes on modification of dysfunctional processes such as avoidance and fusion and their change to acceptance and commitment, the present study was conducted to examine the effectiveness of acceptance and commitment therapy on self-differentiation and fear of disease progression in patients with breast cancer.

  METHODS

  This clinical trial was performed on 30 patients referred to the Touba Oncology Center in Sari, who were randomly divided into two groups of experiment and control (n= 15). The treatment was performed in eight 90-minute sessions in the experimental group. Participants were assessed and compared based on questionnaire of self-differentiation and fear of disease progression before the experiment and two months after that.

  FINDINGS

  The results showed that fear of disease progression in the pre-test compared to the post-test decreased in the experimental group (135.11±4.27 versus 126.05±3.12) and in the follow-up period, this decease continued in the experimental group (125.32±3.05) (p< 0.05). In addition, the mean score of self-differentiation in pre-test compared to post-test increased (67.12±12.5 versus 77.17±4.51) and this increase continued in the follow-up period (75.4±3.34)
  (p< 0.05).

  CONCLUSION

  The results of the study showed that acceptance and commitment therapy management could be effective in increasing self-differentiation and reducing the fear of disease progression in breast cancer patients.

  Keywords: Acceptance, Commitment Therapy, Self-Differentiation, Fear of Disease Progression
 • P. Aziznejadroshan, Y .Zahed Pasha*, M. Hajiahmadi Pages 119-125
  BACKGROUND AND OBJECTIVE

  Prematurity and low birth weight are one of the major health problems and the most common causes of infant mortality. Infant massage is potentially beneficial for physiological and psychological health. The present study was conducted to compare the effect of massage with coconut oil and sunflower oil on the growth of premature infants.

  METHODS

  This clinical trial was performed on 100 premature infants admitted to the neonatal intensive care unit of Amirkola Childrenchr('39')s Hospital in 2018 in four groups of 25 infants. Infants of the intervention groups with one cc of sunflower oil and coconut oil and the oil-free massage group were massaged for 15 minutes three times a day for seven days with the help of a research assistant, and the control group received only routine care. The weight, height, and head circumference of infants were collected using a personal profile questionnaire and compared in four groups at the beginning and end of the intervention.

  FINDINGS

  Comparison of mean weight and head circumference changes at the end of the first week between coconut oil massage group (0.134±0.334 cm, 6.81±3.04 g), sunflower oil massage group (0.239±1.172 cm, 6.35±2.69 g), oil-free massage group (1.061±1.534 cm, 2.95±2.65), and control group (0.663±1.174 cm, 3.52±4.38 g) showed significant difference (p<0.05). Comparison of mean height changes in different groups (0.413±0.739, 0.448±0.747, 0.458±0.693, 0.429±0.611 cm, respectively) did not show any significant difference.

  CONCLUSION

  The results of the study showed that oil massage is recommended as it increases the rate of changes in weight gain and head circumference in premature infants.

  Keywords: Infant, Premature, Massage, Sunflower Oil, Coconut Oil, Growth
 • Gh. Abedi, Z. Esmaeili Seraji*, Gh. Mahmoodi, MA. Jahani, M. Abbasi Pages 126-134
  BACKGROUND AND OBJECTIVE

  Assessing health systems paves the way for reforms in structures and processes to achieve better results. Therefore, the present study was conducted to evaluate the implementation of family physician program in urban and rural areas of Mazandaran province using process approach.

  METHODS

  This cross-sectional study was conducted in 2017 among 238 managers, health experts and health insurance experts who were selected by census from 12 cities. Data were collected and evaluated using a researcher-made questionnaire with high validity and reliability, which evaluates urban and rural family physician program in three domains of structure, process and outcomes.

  FINDINGS

  The mean score of the domain of structure (4.27±27.38), process (4.33±0.41) and outcomes (4.31±0.39) of rural family physician program was significantly higher than urban family physician program (p<0.001). In the urban family physician program, the most important dimension in the domain of structure was equipment (3.35±0.76), in the domain of process was care for non-communicable diseases (3.15±1.06) and in the domain of outcomes was reasonable prescription of medicine (3.07±1.02). In the rural family physician program, the most important dimension in the domain of structure was physical space (4.41±0.60) and in the dimensions of process and outcomes, the health of mothers and children (4.20±0.90) and the improvement of health promotion indicators (4.33±0.76) were more important, respectively.

  CONCLUSION

  Based on the results of this study in three domains of structure, process and outcomes, the rural family physician program was relatively better than the urban family physician program.

  Keywords: Family Physician, Urban Population, Rural Population, Process Evaluation
 • P .Saadat*, B .Heidari, N. Ghadiri Pages 135-142
  BACKGROUND AND OBJECTIVE

  Low levels of vitamin D are associated with clinical effects such as gastrointestinal disorders, cardiovascular disorders, autoimmune disorders, neuropathic diseases, cancer and metabolic syndrome. Carpal Tunnel Syndrome (CTS) is the most common cause of compression neuropathy, which has recently been linked to vitamin D deficiency in the onset or severity of symptoms. Therefore, this study was performed to evaluate the serum levels of vitamin D in patients with carpal tunnel syndrome.

  METHODS

  This case-control study was performed on 100 patients referred to the neurology clinic of Ayatollah Rouhani Hospital with clinical symptoms of CTS for at least 3 months and 100 patients as a control group who referred to the same clinic for nerve conduction velocity test and did not show symptoms of CTS in clinical examination and electrophysiology. Patientschr('39') function, disease severity and pain were measured based on the Boston Carpal Tunnel Questionnaire (BCTQ). Serum vitamin D levels were also measured and compared between the two groups.

  FINDINGS

  The mean age of patients was 43.53±10.68 years and controls were 45.48±7.12 years. The mean serum vitamin D levels in patients and controls were 19.18±11.39 ng/dL and 21.39±15.93 ng/dL, respectively. In controls, 57 women suffered from vitamin D deficiency (p<0.05). There was no significant difference between the two groups in terms of disease severity, function status, pain severity, electrophysiological defect, involved hand, dominant hand and symptoms associated with vitamin D deficiency and there was a negative correlation in vitamin D levels with disease severity, function and pain of patients.

  CONCLUSION

  The results showed that there was a relationship between serum vitamin D levels and gender. In addition, a negative correlation was observed between serum vitamin D levels and patientschr('39') disease severity and function and electrophysiological defects.

  Keywords: Vitamin D, Carpal Tunnel Syndrome, Median Nerve Neuropathy
 • . M. Hozuri, F. Khirkhah, SR. Hossieni, F. Baladi, M. Mehryari, M Haji Mirza, MM. Naghibi, A. Shirzad, E .Mahmoudi, ZS. Madani, A .Bijani, R .Ghadimi, M. Motalebnejad, N .Jenabian* Pages 143-149
  BACKGROUND AND OBJECTIVE

  Chronic periodontitis is a slow-growing inflammatory disease that often occurs in adults. In the elderly, periodontal indices may also change due to a number of psychological factors, such as depression and consequent changes in cortisol levels. Therefore, this study was performed to investigate the relationship between depression and periodontal indices in the elderly in Amirkola, Northern Iran.

  METHODS

  This case-control study, which is part of the second phase of the Amirkola Health and Ageing Project (AHAP) to investigate the health status of the elderly in this city, was performed on 300 elderly people. After examination, subjects were divided into two groups: periodontitis (n=100) and control (n=200). In both groups, the presence of depressive symptoms was assessed using the Geriatric Depression Scale (GDS), in which a score of 5 or higher is a sign of depression, and periodontal indices including OHIS and PDI were examined based on PDI≥4 periodontitis criterion. Then, the two groups were compared in terms of the association between periodontal indices and depression.

  FINDINGS

  In this study, 133 were female (44.3%) and 167 were male (55.7%). 35 patients (35%) in the case group and 61 patients (30.5%) in the control group had symptoms of depression. The mean GDS score in patients with periodontitis (3.70±3.68) was slightly higher than healthy individuals (3.49±3.40), but no significant correlation was observed between GDS and PDI. Old age, male gender, lower level of education and smoking were higher in patients with periodontitis, which was statistically significant only in smoking and level of education (p=0.042 and p=0.009, respectively). In this study, a positive and weak relationship was observed between age and PDI (r=0.19 and p=0.001).

  CONCLUSION

  The results showed that there is a relationship between periodontal indices and depression. Although it was not statistically significant, it is clinically noteworthy.

  Keywords: Symptoms of Depression, Periodontitis, The Elderly
 • M. Namnabati*, S .Keyvanfar, AR. Sadeghnia Pages 150-155
  BACKGROUND AND OBJECTIVE

  Transferring a premature infant from the hospital to home is a burden for the family. One of the most important goals of the health system is to facilitate the transition of the infant. The aim of this study was to investigate the effect of the presence of a support nurse on the safe transition of premature infants from the hospital to home.

  METHODS

  This clinical trial was performed in the presence of 60 mothers of premature and very premature infants (26-35 weeks) discharged from the neonatal intensive care unit of a hospital in Isfahan (2018). Mothers were randomly assigned to control and intervention groups. Data collection was done through a questionnaire and a researcher-made checklist. The intervention included the presence of a support nurse from the time of discharge, who accompanied them along the way, and stayed at their home for 1 to 3 hours. The nurse supported the family by training and performing the required care. The effect of the nurse s presence on the variables of home environment, infant health status and safe transition conditions was evaluated and compared.

  FINDINGS

  Based on the results of the study, the mean score of home environment (87.73±10.45) and the mean score of safe transition (83.79±17.90) in the control group were higher more than the intervention group (81.45±16.49 and 80.77±16.52, respectively). The mean score of infant health status was the same in the two groups.

  CONCLUSION

  The results of the study showed that mothers were well empowered in intensive care units and discharge instructions have been able to provide safe transition for premature infants.

  Keywords: Premature Infant, Safety, Transition, Discharge
 • MA. Aghdashi*, S .Salami, A. Hajian Pages 156-161
  BACKGROUND AND OBJECTIVE

  Systemic lupus disorder is a heterogeneous autoimmune disease that can affect any organ of the body. Leptin affects the activation, differentiation and proliferation of immune cells. This study aimed to evaluate the serum level of leptin and its relationship with disease activity and some inflammatory factors in women with systemic lupus erythematosus (SLE).

  METHODS

  In this cross-sectional study, 40 women with SLE who were admitted to the rheumatology ward of Urmia Imam Khomeini Hospital during the second semester of 2017 and 40 healthy controls were enrolled. Serum leptin concentration was measured by sandwich ELISA method in two groups. In SLE patients the disease activity was calculated using Systematic lupus erythematous activity index (SLEDAI). Inflammatory factors including CRP (C-reactive protein) and ESR (Erythrocyte Sedimentation Rate) were extracted from the patientchr('39')s records at the time of admission.

  FINDINGS

  Serum leptin level was significantly different in patients (44.51±25.6) and controls (22.37±12.58) (p<0.001). Also, Serum leptin level was significantly higher in the active phase than inactive phase of the disease (active phase: 67.13±24.88, inactive phase: 24.88±12.37) (p<0.001). There was a positive correlation among serum leptin and activity level (r=0.7, p<0.001), ESR (r=0.53, p<0.001) and CRP (r=0.34, p=0.027).

  CONCLUSION

  Leptin serum level is high in patients with systemic lupus erythematous and is positively associated with disease activity.

  Keywords: Serum Leptin, Systemic Lupus Erythematosus, Active Phase, Inflammatory Factors
 • AR. Fallahzadeh, S. Mohammadi* Pages 162-168
  BACKGROUND AND OBJECTIVE

  Pain is a complex set of unpleasant sensory, emotional, and cognitive experiences that are relieved with synthetic and herbal remedies. Of course, medicinal plants are more important than chemical drugs due to fewer side effects. Solanum dulcamara is one of the most important medicinal plants used in traditional Iranian medicine to treat rheumatic and inflammation pains. The aim of this study was to investigate the analgesic, anti-inflammatory and acute toxicity effects of Solanum dulcamara stem in male mice.

  METHODS

  In this experimental study, 84 male mice were used in 6 groups such as control and treated groups with essential oils of 30, 100 and 300 mg/kg. In pain assessment tests that included writhing (assessment of abdominal contractions), Tail Flick (assessment of tail jump duration), and formalin (assessment of pain associated with sole of foot), animals were given gavage or oral morphine (intraperitoneally) and naloxone (Intraperitoneally) with a dose of 300 mg/kg of essential oil. In the xylene test (to evaluate inflammation), the animals were divided into 5 groups: control, essential oil (oral) and dexamethasone (intraperitoneal).

  FINDINGS

  Use of 300 mg/kg essential oil in writhing tests (decreased from 41 in control to 13) and tail flick (increased from 2.8±0.2 seconds in control group to 6.1±0.5 seconds) showed significant analgesic effect (p<0.01). Also, in the xylene test, the use of 100 and 300 mg/kg of essential oil reduced the rate of ear inflammation in mice by 4.1±0.8 and 3.8±0.1, respectively, compared to the control group.

  CONCLUSION

  It seems that SDEO probably have both analgesic and anti-inflammatory effects in male mice.

  Keywords: Anti-Inflammatory Agents, Pain, Solanum Dulcamara, Lethal Dose 50
 • S. Rahmani, H. Azizi*, A .Akbarzadeh Baghban, H .Kangari, M.Ghassemi Broumand Pages 169-174
  BACKGROUND AND OBJECTIVE

  Ocular thyroid disease is a common complication associated with Graveschr('39') disease and hyperthyroidism, which in severe cases there is a risk of irreversible loss of vision. The aim of this study was to compare the visual acuity, refractive errors, proptosis and ocular deviation of these patients with healthy individuals.

  METHODS

  In this historical cohort study, 65 patients with history of thyroid disease were compared with 65 healthy subjects. Patients in the age range of 24 to 60 years with a history of thyroid disease and healthy individuals were selected from those who referred to the eye clinic who did not have thyroid disease. The proptosis of the eyes was measured with Hertel exophthalmometer. Visual acuity of the patients was measured with Snellen chart and refractive error measurement was done with an auto-refractometer.

  FINDINGS

  Of the patients, 53 (81.5%) were males and 12 (18.5%) were females. Sphere refractive error in patients and healthy individuals was -0.85±2.44 diopters and -0.46±1.26 diopters, respectively. The mean visual acuity in the patient and healthy groups was 0.91±0.13 and 0.96±0.08 in Snellen unit (p≤0.0001), respectively. The mean proptosis in patient and healthy individuals was 17.7±2.55 mm and 16.05±1.86 mm (p≤0.0001), respectively. The mean of total eye astigmatism in patient and healthy individuals was -1.11±1.19 diopters and -0.6±0.66 diopters, respectively (p≤0.0001).

  CONCLUSION

  Higher astigmatism and proptosis and decreased visual acuity in the patients, indicating thyroid disease has affected on the involved eye.

  Keywords: Thyroid Disease, Refractive Errors, Visual Acuity
 • Z .Najafi, M. Khalaj Kondori*, MA. Hosseinpour Feizi, Sh .Abbasaliizadeh Pages 175-180
  BACKGROUND AND OBJECTIVE

  Studies have suggested that HLA-G is involved in protecting the fetus against the motherchr('39')s immune system, and upstream polymorphisms of this gene may influence pregnancy success by effecting its expression. The aim of this study was to evaluate the association of upstream HLA-G gene polymorphism, rs1736933, with recurrent spontaneous abortion in East Azerbaijan women population.

  METHODS

  This case-control study was performed on 80 women with at least one child and without any history of abortion, and 100 women with at least two recurrent spontaneous abortions which were diagnosed by gynecologist. 2 ml of blood was obtained from the participants and after DNA extraction, a segment of the HLA-G gene promoter was amplified by PCR and analyzed by agarose gel electrophoresis. PCR products were sequenced and genotyped. Allelic and genotypic frequencies of patient and control groups were compared.

  FINDINGS

  Frequency of AA, CA, CC genotypes in the patient group were 8(8%), 37(37%), 55(55%) and in the control group were 16(20%), 33(41.25%), 31(38.75%) respectively. Comparison of genotypic frequencies between the two groups showed that CC homozygous genotype was associated with recurrent abortion (p= 0.015). Statistical analysis also showed a significant difference between the allelic frequencies of the two groups (p= 0.019).

  CONCLUSION

  The results of this study showed that the upstream HLA-G gene polymorphism, rs1736933, is associated with the recurrent abortion in East Azerbaijan women population.

  Keywords: Recurrent Abortion, Polymorphism, HLA-G, Association Studies
 • A .Mahoori, B. Gholamveisi, M .Golmohammadi, Sh. Pashaei Khoei, Sh. Sane* Pages 181-187
  BACKGROUND AND OBJECTIVE

  Intraoperative bleeding during endoscopic sinus surgery compromises the surgeon s vision for surgery at the surgical field. Since tizanidine causes contraction of peripheral blood vessels and hypotension, which together reduce blood flow to nasal mucosa, this study was performed to evaluate the effect of oral tizanidine on the quality of vision at the surgical field during endoscopic sinus surgery.

  METHODS

  This double-blind clinical study was performed on 60 patients. Patients were randomly divided into two groups by computer randomization software (2.0) and received 6 mg tizanidine and placebo before the surgery. During the operation, the quality of the operation field was evaluated and scored by the surgeon based on Boezaart scale. Pain score in recovery and 6 hours after surgery and intraoperative hemodynamic parameters were assessed.

  FINDINGS

  The quality of the surgical field based on the Boezaart scale was significantly better in the group receiving tizanidine (p=0.04). Pain score in recovery was 2.83±1.17 in the case group and 4.53±1.56 in the control group (p=0.001). Pain score 6 hours after surgery in the case group was 3.23±1.22 and in the control group was 4.13±1.33 (p=0.008). Mean arterial blood pressure (p=0.03) and heart rate (p=0.19) during surgery were lower in the tizanidine group.

  CONCLUSION

  The results of the study showed that tizanidine as a perioperative medication before endoscopic sinus surgery improves the quality of vision at the surgical field and provides a better hemodynamic profile for patients.

  Keywords: Tizanidine, Endoscopic sinus surgery, Bleeding, Arterial pressure
 • S. Pazhoohan*, A. Alimoradian Pages 188-194
  BACKGROUND AND OBJECTIVE

  Neuropathic pain is a common complication of diabetes. Today opioid analgesics such as morphine, use for the management of neuropathic pain. Since the respiratory effects of morphine have not been studied in diabetes, the aim of this study was to investigate the effect of chronic hyperglycemia on the effects of morphine on respiration.

  METHODS

  32 Male Wister rats were randomly allocated into control group (injection of citrate buffer as streptozotocin solvent), morphine group (injection of citrate buffer as STZ solvent and injection of morphine before respiratory recording) group, hyperglycemia group (STZ injection), and hyperglycemia-morphine group (STZ injection and morphine injection before respiratory recording). Hyperglycemia was induced by injecting streptozotocin (35 mg/kg, i.p.). Respiration was recorded by plethysmography after which respiratory volume, inter-breath interval, and respiratory rate were quantified using MATLAB.

  FINDINGS

  Mean of respiratory rate (in the hyperglycemia was 83±3.9 and control was 101±4 (p<0.05)), coefficient of variation of respiratory rates (in the hyperglycemia was 0.615±0.1 and control was 1.05±0.07 (p<0.05)), mean of respiratory volume (in the hyperglycemia was 1.44±0.19 and was control 1.1±0.11 (p<0.05)), and mean of inter-breath interval (in the hyperglycemia was 1.28±0.01 and control was 0.93±0.03 (p<0.05)). coefficient of variation of respiratory volumes (in the hyperglycemia-morphine was 1.14±0.16 and was morphine was 1.68±0.1 (p<0.05)), mean of respiratory rate (in the hyperglycemia-morphine was 1.24±0.34 and morphine was 0.37±0.04 (p<0.05)), and mean of inter-breath interval (in the hyperglycemia-morphine was 1.09±0.07 and morphine was 0.74±0.05 (p<0.01)).

  CONCLUSION

  Our results show that chronic hyperglycemic changed breathing pattern and respiratory response to morphine.

  Keywords: Diabetes, Breathing Pattern, Morphine, Respiratory System
 • SF. Ayatifard, M .Pezeshkirad, M .Amini, N. Morovatdar, J. Pirayesh Islamian* Pages 195-202
  BACKGROUND AND OBJECTIVE

  Detecting and accurate determining of vascular embolism dimensions are considered as a challenging issue in CT imaging. Present study aimed to enhance the accuracy of vascular embolism volumetry in managing a proper diagnosis and treatment of the disease.

  METHODS

  In this non experimental quantitative study, firstly we simulated coronary and aorta arteries with normal dimensions in a 4D extended NURBS based cardiac-torso phantom in a matrix sizes of 512×512 with slice thickness of 0.116 mm. Then, twenty five venous thromboembolisms with the diameters ranged 0.1-5 and 5-20 mm were created in the coronary arteries and aorta of the Phantom, respectively. The Medical Imaging Interaction Toolkit was used for localization and volume measurement of the produced venous thromboembolisms on the CT images. Finally, Accuracy of the measured data was compared with the simulated measures in the phantom.

  FINDINGS

  The difference on measures with the software was obtained 0.03±0.021 for embolies less than 4.64 mm (0.1 ml), (r=0.67, p=0.02), and 0.02±0.008 mm for embolies greater than 4.64 mm (r=0.99, p<0.001).

  CONCLUSION

  According to the acceptable volumetry accuracy of Medical Imaging Interaction Toolkit especially for volumes greater than 0.1 ml, may be used for an accurate thromboembolism and pulmonary embolism measurements.

  Keywords: Embolism, Volumetry, Medical Diagnosis, Coronary Vessels, Aorta
 • H. Sattari, M. Noroozi*, M. Hashemian, MR .Doroodian, F .Mansoori Nasab Pages 203-209
  BACKGROUND AND OBJECTIVE

  Postoperative pain management is considered as a part of recovery. Duloxetine (DLX), an anti-depressant medication, is a possible choice for the multimodal anesthetic strategy. We aimed to evaluate the effect of Duloxetine on postoperative hysterectomy pain management in patients who underwent hysterectomy.

  METHODS

  In this randomized double-blind clinical trial, 60 patients aged 18-85 years with ASA I and II who were candidates for hysterectomy were randomly assigned to two group of 30 patients taking duloxetine (60 mg capsule) or placebo (starch). Opioid use, postoperative pain due to visual analogue score, vital signs and quality of recovery (Recovery-40 form), vital signs before induction of anesthesia, immediately after surgery, at isoflurane induction and after surgery every 15 minutes were reviewed and compared in two groups.

  FINDINGS

  The amount of opioids in the duloxetine group decreased insignificantly. Postoperative pain in recovery and ward in duloxetine group (2.7±0.99 and 1.8±0.66, respectively) compared to placebo group (4.86±1.51 and 4.86±1.51, respectively) decreased significantly (p= 0.006 in recovery and p= 0.001 in ward). The quality of improvement in recovery (156.22±24.25 in the duloxetine group and 125.48±16.49 in the placebo group) was in favor of the effectiveness of duloxetine (p= 0.001).

  CONCLUSION

  In conclusion, DLX is a beneficial drug to be used in multimodal anesthesia strategy especially in improving postoperative pain and quality of recovery in abdominal hysterectomy.

  Keywords: Duloxetine Hydrochloride, Postoperative Pain, Hysterectomy, Analgesics, Opioid
 • A. Ahmadi Ahangar, P. Saadat*, ST. Taheri Otaghsara, S. Alijanpour Pages 210-214
  BACKGROUND AND OBJECTIVE

  Elevated CRP level is independently associated with the excessive risk of ischemic stroke. However, there is currently no consensus on the use of CRP in detecting and tracking the progression of cerebrovascular diseases. The aim of this study was to determine the relationship between CRP and outcome in stroke patients.

  METHODS

  This was an analytical cross-sectional study. Patients admitted with diagnosis of ischemic stroke were enrolled. Demographic, and clinical characteristics, medical history, drug abuse and tobacco use and severity of stroke (National Institute of Health Stroke Scale) were completed in checklist.

  FINDINGS

  Of the total 214 patients, the serum CRP levels in 122 cases (57%) were positive. The mortality during the first week of hospitalization included 17 cases (8%). The differences in CRP serum level with underlying disease such as Diabetes Mellitus (82 cases (51%) of positive CRP vs. 77 cases (49%) of negative CRP, p= 0.007) and Hypertension (59 cases (50.4%) of positive CRP vs. 58 cases (49.6%) of negative CRP, p=0.03) were statistically significant. In addition, high CRP was seen in 10 thrombotic (91%) and 4 embolic (67%) of stroke expire patients (p= 0.034). The difference in CRP serum level in mortality cases was statistically significant (14 cases (82%) of positive CRP vs. 3 cases (18%) of negative CRP, p= 0.032).

  CONCLUSION

  The positive CRP serum level at the admission was accompanied by more severity of disability in stroke survivor. Checking serum level of CRP in admission is suggested for predicting disability and mortality rate during the first week of post-stroke hospitalization.

  Keywords: C-Reactive Protein, Stroke, Prognosis, Patient Outcome Assessment, Patient Admission, Iran
 • N. Shadman, R. Hoseinifar*, M.Ghafar Poor, D. Dortaj Pages 215-221
  BACKGROUND AND OBJECTIVE

  Bulk fill composites are an innovative class of dental resin composite materials, developed to simplify the restoration procedures, and are preferred to conventional composites if they have good mechanical properties and marginal seal. The aim of this study was to evaluate the fracture resistance of premolar teeth with mesio-occlusodistal (MOD) cavities restored with bulk and conventional composites.

  METHODS

  In this experimental in-vitro study, 40 sound maxillary premolar teeth were randomly divided into five groups: Group I: Positive control, intact teeth. In the remaining four groups, MOD cavities were prepared. Group II: Negative control, unrestored teeth. In other groups, cavities were restored as follows; Group III: (X-tra fil, bulk filling with 4mm-thick increment), Group IV: (X-tra base, bulk filling+Grandio, incremental filling) Group V: (Grandio, incremental filling with 2mm-thick increment). The restored teeth were stored in distilled water for 24 hours at 37oC and thermocycled (500 cycles). Specimens were subjected to a compressive load until fracture, and the fracture resistance was recorded in Newton.

  FINDINGS

  The highest fracture resistance values were obtained in group I (1150±507 N) and the lowest in group II (85±62.51 N), which was significantly lower than other groups (p=0.001). The fracture resistance of bulk fill composites and conventional composite did not differ significantly with intact teeth.

  CONCLUSION

  The restoration of teeth with moderate MOD cavity size using bulk fill composites can restore the lost tooth strength to a level comparable to intact teeth and similar to conventional composite.

  Keywords: Composite Resins, Tooth Fracture, Polymerization
 • S. Chegini, F. Tafvizi*, H .Noorbazargan Pages 222-228
  BACKGROUND AND OBJECTIVE

  Today, the use of medicinal plants in the treatment of cancer is more important due to its fewer side effects. Vascular endothelial growth factor (VEGF) is one of the most important factors in stimulating angiogenesis and promoting cancer. The aim of this study was to investigate the inhibitory effect of Valeriana Sysimberifolia root extract on proliferation of lung cancer cells (A549) and VEGF gene expression in treated cells.

  METHODS

  The hydro alcoholic extract of Valeriana Sysimberifolia root was prepared by percolation. After preparation of cell line A549 from the Iranian Biological Resource Center, cancer cells were treated in culture medium with different concentrations of plant root extract (50, 25, 12.5, 6.25, 3.12, 1.56, 0.78 µg/ml) at 24, 48 and 72 hours and viability was performed by MTT assay at all three time. Real Time-PCR method was used to evaluate the expression of VEGF gene in cancer cells treated with IC50 concentration of plant extract.

  FINDINGS

  With increasing the concentration of the extract and the treatment time, a decrease in viability of cancer cells was observed. The highest inhibition of cell proliferation was observed at a concentration of 50µg/ml after 72 hours (94% growth inhibition) which was significant compared to the control group (p= 0.0001). Also, with increasing treatment time, decreased VEGF gene expression was seen compared to the control group. Thus, a two times decrease in VEGF gene expression was seen in cells after 72 hours (p= 0.0017).

  CONCLUSION

  Valeriana Sysimberifolia root extract has anti-proliferative and anti-angiogenesis activity. It seems that further studies can be used as a biological product in the treatment of cancer.

  Keywords: Valeriana Sysimberifolia, VEGF, Lung Cancer
 • MR. Esmaeili Doki, S. Mehrabani*, SF. Hashemi, M .Hajiahmadi, M. Pournasrollah, A .Hadipour, S. Osia, HG. Nooreddini Pages 229-235
  BACKGROUND AND OBJECTIVE

  Intussusception is the most common cause of intestinal obstruction and one of the most common causes of abdominal emergencies in children, which can lead to significant mortality and morbidity if left untreated. Since vitamin D acts as a hormone in the body and plays an important role in preventing infectious and non-infectious diseases and regulating the intestinal immune response, this study was performed to investigate the relationship between vitamin D levels and the occurrence of intussusception.

  METHODS

  This case-control study was performed on 86 children under 6 years old and above the neonatal age referred to Amirkola Childrenchr('39')s Hospital in 2017-2018. The diagnosis of intussusception was made by ultrasound and the control group (without intussusception) was selected from patients with elective surgery other than intussusception. Vitamin D levels of children were assessed and compared in the two groups of children with and without intussusception.

  FINDINGS

  In this study, 50 people were in the intussusception group and 36 people were in the control group. The mean age was 27.2±14.6 months in the intussusception group and 24.7±15.9 months in the control group (p=0.447). The mean serum 25-hydroxyvitamin D levels in children with intussusception was 36.5±14.4 ng/ml and in the control group was 32.7±13.1 ng/ml (p=0.212).

  CONCLUSION

  According to the results of the present study, there was no association between serum 25-hydroxyvitamin D levels in children with and without intussusception and this vitamin was not associated with the occurrence of intussusception.

  Keywords: Intussusception, Vitamin D, Intestinal Obstruction, Child
 • A. Dalili, A .Ebrahimi, A. Keshavarz, H. Khosravi, M. Sadeghi* Pages 236-240
  BACKGROUND AND OBJECTIVE

  Hydatid disease is a common health problem in developing countries. The liver and lungs are the most common organs affected by this infection. Hydatid cyst is very rare in the inguinal area. The aim of this case report was to introduce a patient with multiple hydatid cysts in the right inguinal area who developed symptoms of inguinal hernia.

  CASE REPORT: 

  The patient is a 92-year-old man who was referred to Imam Reza Hospital in Mashhad due to pain, swelling and redness in the right inguinal area. The patient s blood tests showed an increase in neutrophils, and a decrease in eosinophils, basophil and monocyte. Ultrasound examinations of the patient revealed right inguinal hernia and hydatid cysts in the liver, abdomen and pelvic cavity. Finally, the patient was operated with a diagnosis of incarcerated inguinal hernia. During the operation, multiple cysts were observed in the inguinal area; the cysts were removed and sent to pathology. Pathological findings confirmed the presence of hydatid cyst. After 2 days, the patient was discharged in relatively good general condition and with albendazole (400 mg) twice daily for 6 months. At the end of the treatment period, no signs of recurrence of hydatid cyst were observed in the patient.

  CONCLUSION

  According to the cases reported in patients diagnosed with hydatid cyst with inguinal pain, the possibility of migration or hernia of hydatid cyst should be considered, because knowing its presence is useful for preoperative planning and reduction of complications.

  Keywords: Hydatid Cyst, Inguinal Canal, Echinococcus
 • S .Baghery Moghadam, N. Mortazavi, AR. Ahmadinia, F .Mirzaei* Pages 241-244
  BACKGROUND AND OBJECTIVE

  Mouth discoloration can be of internal or external origin. Melanotic nevus are the result of benign proliferation of melanocytes, the intraoral type of which is not as common as melanotic skin moles. In addition, they have the potential for malignant changes and can develop into oral melanoma. In this article, a case of Polypoid Intraoral Nevus is reported.

  CASE REPORT: 

  In intraoral examination, a 21-year-old man who had referred to the Oral Diseases Department for dental scaling and examination showed a prominent black lesion with a smooth, 1×1 cm long lobular surface and a firm consolidation in the buccal mucosa. The lesion was asymptomatic and not sensitive to touch. Chronic stimulation was not reported on clinical examination and history, and the diascopy test was negative. Systemic disease and history of drug and tobacco use were not reported. The lesion was removed by excisional biopsy while maintaining a safe margin. The macroscopic specimen was a brownish-gray lesion with elastic consolidation and the microscopic appearance of benign proliferation of nevus cells and melanin production in the connective tissue was observed. The final diagnosis was an intra-mucosal lesion. The patient referred for regular six-month examinations for two years, during which no recurrence or similar symptoms were observed in the oral mucosa.

  CONCLUSION

  In the present case, the histopathological result indicated a mucosal nevus after excisional biopsy.

  Keywords: Nevus, Melanocyte, Pigmentation
 • M .Arsang, I. Khodadadi, H .Tyebinia, E.Abbasi Oshaghi* Pages 245-252
  BACKGROUND AND OBJECTIVE

  A high-fat diet can disrupt the antioxidant system and damage the liver. One of the most important ways to control non-alcoholic fatty liver is to use natural compounds with antioxidant properties. Therefore, this study was performed to evaluate the effect of coconut oil on cholesterol, triglyceride and antioxidant status in high-fat diet- induced rat liver.

  METHODS

  In this experimental study, 30 male rats were randomly divided into 6 groups of 5 including: 1) control group, 2 and 3) control+10% and 8% virgin coconut oil, 4) only receiving high fat diet, and 5 and 6) receiving high fat diet+10% and 8% virgin coconut oil. Coconut oil was prepared daily and mixed with animal food. At the end of the study, the rats were anesthetized and liver tissue was isolated and used for antioxidant tests.

  FINDINGS

  In this study, the levels of triglyceride (159±11.5) in the high-fat diet group increased significantly compared to the control (64±4.2) (p<0.001). Treatment of high-fat diet group with coconut oil at doses of 8% (104.5±9.1) and 10% (97.5±8.2) was able to reduce triglyceride levels (p<0.05) significantly. Cholesterol (118±6.7) in the high-fat diet group increased significantly compared to the control (60±6.6) (p<0.001). Treatment of high-fat diet group with coconut oil at a dose of 10% (94±5.3) was able to reduce cholesterol (p<0.01) significantly.

  CONCLUSION

  According to the results of this study, virgin coconut oil can be useful in the treatment of fatty liver by reducing lipids and increasing antioxidants.

  Keywords: Coconut Oil, Fatty Liver, Rat
 • E. Esmaili, AR. Khoshbin Khoshnazar, A .Jabbari, Z .Arab Bafrani* Pages 253-258
  BACKGROUND AND OBJECTIVE

  Newborns admitted to the neonatal intensive care unit (NICU) , would be undergo a large number of X-ray imaging due to their involvement with various diseases The most important complication of receiving too much X-rays is an increased risk of various cancers. The aim of this study was to determine the average cumulative dose received by neonates admitted to the neonatal intensive care unit.

  METHODS

  This cross-sectional study was performed on 20 neonates admitted to the intensive care unit of Taleghani Children s Hospital who were randomly selected. Infant information registrated including time of birth, arrival time, duration of hospitalization, age, sex, weight and number of radiographs performed on the infant and radiographic information including tube-to-patient distance, tube voltage (kVp) and milliamperes (mAs). The amount of skin absorption dose of each patient was evaluated using MTS700 thermoluminescence dosimeter and the number of imaging was examined.

  FINDINGS

  The amount of entrance skin dose of the studied neonates with an average of 78 micrograys varied from 42 to 121 micrograys (78±19.6). The mean number of imaging and cumulative dose were 6 (6±7.71) and 521 micrograys (521±547.99), respectively. The highest cumulative dose (2106 μg) was related to a neonate who underwent 27 imaging.

  CONCLUSION

  According to the results of this study, the need for multiple imaging of these infants can significantly increase their absorption dose, especially in infants with very low weight.

  Keywords: Diagnostic X-Ray, Newborn, Entrance Skin Doses, Cumulative Effective Dose
 • MR. Maleki, B. Mohaghegh*, Z .Abbasi, S. Tabatabaee, F. Tabatabaee Zavareh, M. Khadem Ahmadabadi, A. Khodamoradi, MA. Jahani Pages 259-267
  BACKGROUND AND OBJECTIVE

  In addition to reducing the costs in hospitals, manpower planning can ensure the quality of patient care. Therefore, this study, which is part of a comprehensive study, was conducted with the aim of applying the birth rate method to estimate the number of midwives required in the maternity ward.

  METHODS

  In this analytical study, 334 patients who referred to the delivery ward of two hospitals affiliated to the Social Security Organization in Khorasan Razavi province were selected by systematic random sampling. Retrospective data were collected from patients  medical records using the Birthrate Plus (BR+) model questionnaire consisting of 34 items related to maternal and neonatal clinical factors based on scores obtained in five groups (score 6 in group one, score 7-9 in group two, score 10-13 in group three, score 14-18 in group four, and score 19 and above in group five). Then, the data were analyzed.

  FINDINGS

  The results showed that the duration of stay in the maternity wards of the province and district hospitals was 12.07±5.18 and 7.17±4.22 hours, respectively (p<0.001). The mean duration of midwife s care in the two hospitals was significantly different (p<0.001). The results indicated more patients with complex conditions in the maternity ward of the province hospital. According to the "BR+" model, about 60% of patients in the province hospital were in groups 4 and 5, while it was 18% in another hospital. The number of midwives required in district and province hospitals was 27 and 72, respectively, based on full-time equivalent (FTE), which was obtained by converting it into an index equivalent to one midwife for 142 and 95 annual deliveries in the mentioned hospitals.

  CONCLUSION

  The results of the study showed that the use of the BR+ model, considering the length of stay and the severity of clients symptoms, is a suitable model for determining the midwifery staff in the maternity ward.

  Keywords: Birthrate Plus, Midwife, Hospital, Client
 • M. Roshan Ghias, M .Mansourizade, M. Sahebalzamani*, A. Ghanavati, S. Egtesadi Pages 268-274
  BACKGROUND AND OBJECTIVE

  Cardiovascular disease is the leading cause of a large percentage of deaths worldwide. With the improvement in the survival of coronary artery disease patients in recent decades, continuous self-care programs (based on education and prevention) are increasingly recommended. The aim of this study was to evaluate the effect of continuous care model on quality of life, self-efficacy and adherence to the treatment regimen of patients undergoing coronary artery bypass graft.

  METHODS

  This quasi-experimental study was performed with a single group before and after the intervention among 85 patients undergoing coronary artery bypass grafting in Tehran Social Security hospitals in 2016. Data were collected based on demographic questionnaires, McNew quality of life (lowest score 27 and highest score 189), general self-efficacy (lowest score 10 and highest score 40), and researcher-made regimen questionnaire (3 areas of diet, medication, and physical activity), (score of each domain 0-100%, undesirable adherence: less than 50% of the total score, desirable adherence: more than 75% of the total score). The intervention was based on the continuous care model (orientation, sensitization, control, evaluation). Training sessions were held for 4 weeks (stages 1 and 2) while control and evaluation were performed during 8 weeks after that. Questionnaires were completed and analyzed by patients before and 3 months after the intervention.

  FINDINGS

  The results showed that the scores of quality of life, self-efficacy and treatment regimen of patients before the intervention were 72.08±3.55, 25.08±2.48 and 180.18±9.61, respectively, and after the intervention were 85.13±0.63, 38.76±1.11, and 287.94±2.36, respectively. There was a statistically significant difference between the mean score of self-efficacy, quality of life and treatment regimen before and after the intervention (p<0.001).

  CONCLUSION

  According to the results of this study, the continuous care model has a positive effect on increasing the quality of life, self-efficacy and treatment regimen of patients.

  Keywords: Continuous Care Model, Quality of Life, Self-Efficacy, Treatment Regimen, Coronary Artery Bypass Graft
 • S .Mohammadi Jami, S. Khafri, M. Bahrami Feraydoni* Pages 275-282
  BACKGROUND AND OBJECTIVE

  Trigger finger is a condition in the finger that is locked in flexion or has a heterogeneous movement and is one of the most common causes of pain in the hand; the first line of treatment is the use of corticosteroids. Due to the fact that corticosteroid injection has side effects in diabetic patients, therefore, this study was performed to compare the results of injecting non-steroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs) as an alternative treatment instead of corticosteroid injection in trigger finger therapy.

  METHODS

  This double-blind clinical trial study was performed on 84 patients with trigger finger referred to Shahid Beheshti Hospital in Babol which were divided in two equal groups of 42 individuals of injections of diclofenac and methylprednisolone. The severity of the disease was compared according to the Quinnell classification (with a score of 0-4) and the rate of improvement in the two groups in the first, third, sixth weeks and third, sixth and twelfth months.

  FINDINGS

  The mean age in the diclofenac injection group was 52±9 years and in the prednisolone group was 53±7 years. There was no statistically significant difference between the two groups in terms of age, sex, presence of underlying disease, symptoms and duration of disease. The need for re-injection due to no improvement in symptoms was 34 patients (81%) in the diclofenac group and 20 patients (46%) in the methylprednisolone group (p=0.001). In the methylprednisolone group, the mean Quinnell rank was 1.4±0.8. The rate of recovery was higher in the methylprednisolone injection group than in the diclofenac group. From the beginning of the study to week 6th and from the beginning of the study to the 12th month, the improvement rate in the methylprednisolone injection group was significantly better than the diclofenac group (p=0.0001).

  CONCLUSION

  The results of the study showed that both treatments are effective in improving the symptoms of trigger finger disease. But corticosteroid injections are associated with better and faster results in long-term and short-term studies.

  Keywords: NSAID, Corticosteroid, Trigger Finger
 • Z .Bouzari, S .Mahabadi, Sh. Yazdani Cherati*, S. Talebi, K. Hajian Pages 283-289
  BACKGROUND AND OBJECTIVE

  Preeclampsia is a common disease during pregnancy that may be associated with maternal and fetal mortality. Since the pathogenic process of preeclampsia begins during the first trimester of pregnancy, it is very difficult to identify biomarkers of early detection of preeclampsia. The aim of this study was to determine the predictive validity of systolic, diastolic and mean arterial blood pressure in the first trimester of pregnancy in the diagnosis of preeclampsia.

  METHODS

  This case-control study was performed on 200 pregnant women referred to Ayatollah Rouhani Hospital in Babol within a historical cohort. The data of the records of 100 pregnant women with preeclampsia diagnosis (case group) and 100 healthy women (control group) were filled in special forms and compared.

  FINDINGS

  According to ROC curve analysis, in the first trimester for systolic blood pressure at the cut-off point of 117.5, sensitivity of 56% and specificity of 70%, for diastolic blood pressure at the cut-off point of 72.5, sensitivity of 68% and specificity of 63% and for mean arterial pressure at the cut-off point of 87.5, sensitivity of 67% and specificity of 66% were calculated. Based on the area under the ROC curve, the diagnostic power was 0.706, 0.663 and 0.709, respectively (p<0.001).

  CONCLUSION

  The results of the present study indicate that arterial pressure can be used as an effective method in identifying women at risk for preeclampsia as a selection criterion in testing, treatment or prevention.

  Keywords: Preeclampsia, Systolic Blood Pressure, Diastolic Blood Pressure, Mean Arterial Pressure
 • S. Akbarzadeh Pasha, A. Gholizadeh Pasha, M .Raanaee, A. Moghadamnia, A. Vallard, D. Moslemi* Pages 290-297
  BACKGROUND AND OBJECTIVE

  The effectiveness of ovarian function suppression therapies in patients with non-menopausal breast cancer has not yet been established. This study was performed to evaluate the role of gonadotropin-releasing hormone agonist (GnRH agonist) receptor in reducing local recurrence or metastasis in non-menopausal women with localized breast cancer.

  METHODS

  This clinical trial was performed on 104 non-menopausal women with localized and advanced localized breast cancer (in stages 2 and 3) with positive hormone receptor (HR+) in the two groups of control and intervention with GnRH analog. The control group received standard treatment at the time of the study, which included tamoxifen. The GnRHa group received 3.75 mg triptorelin subcutaneously per month in addition to the standard treatment. Patients were evaluated for local recurrence and metastasis within 36 months.

  FINDINGS

  The mean age of patients was 39.78±3.99 years. 9 patients in the control group (mean metastasis time of 17±6.65 months) and 6 patients in the GnRHa group (mean metastasis time of 14.33±8.12 months) had metastasis (p=0.498). The 36-month disease-free survival was 83.3% in the control group and 88% in the GnRHa group (p=0.518). 36-month disease-free survival in patients with HER2, 1+ or higher levels was greater in the GnRHa group compared to controls (p=0.049). In patients who received GnRH analogues, patients with HER2/neu 1+ and above had 20.7% less metastasis than patients with HER2 0 (p=0.029). However, this significant difference was not seen in the control group and other variables.

  CONCLUSION

  According to the results of this study, GnRH analogues do not have a significant effect on reducing the rate of metastasis in patients who received it compared to other patients in a short-term period.

  Keywords: Breast Neoplasm, Triptorelin, Gonadotropin-Releasing Hormone (Gnrh), Erbb-2 Receptor
 • Gh. Abolghasemi, SM .Sohani*, E. Ebrahimi Takamjani, R. Salehi, Sh. Asgari Pages 298-303
  BACKGROUND AND OBJECTIVE

  Chronic ankle instability is a common injury in athletes that leads to postural control disorders. The aim of this study was to compare the effect of external focus of attention and postural task alone on center of pressure sway in athletes with chronic ankle instability and healthy athletes during dual task training.

  METHODS

  This cross-sectional study was performed on 29 male volleyball athletes with a referral from a specialist and 29 healthy athletes matched with the affected group in terms of age, height and weight. Subjects in the two groups were on the balance board with single-leg and double-leg stance, standing in the center of the force plate for 60 seconds and performing postural tasks alone and with external focus. The degree of displacement of the pressure center was measured to investigate the variables of standard deviation of amplitude and mean velocity.

  FINDINGS

  In double-leg stance, standard deviation of amplitude in medio-lateral (14.2±2.1) and anterior-posterior (16.7±3.3), mean velocity in medio-lateral (39.2±9.8) and anterior-posterior (40.7 ± 6.1) directions in patients during external focus were significantly less than the standard deviation of amplitude in medio-lateral (12.2±1.5) and anterior-posterior (13.9±2.4), mean velocity in medio-lateral (46.2±13.1) and anterior-posterior (48.4±9.6) directions during the single task. In single-leg stance, standard deviation of amplitude in medio-lateral (16.1±2.1) and anterior-posterior (13.1±1.7), mean velocity in medio-lateral (42.2±13.3) and anterior-posterior (40.7±8.6) directions in patients during external focus were significantly less than the standard deviation of amplitude in medio-lateral (11.1±2.1) and anterior-posterior (17.4±3.3), mean velocity in medio-lateral (47.8±16.6) and anterior-posterior (55.2±17.4) directions during the single task.

  CONCLUSION

  The results of the study showed that external focus task leads to distraction from postural control and reduces postural sway in athletes with chronic ankle instability.

  Keywords: Chronic Ankle Instability, Postural Control, External Focus, Athlete
 • E .Vafadar Moradi*, M .Talebi Doluee, B .Rezavani Kakhki, B .Abbasi, B. Chaeedeh, H. Baharvahdat Pages 304-307
  BACKGROUND AND OBJECTIVE

  Hydatidosis is possible in all organs. However, brain involvement is only observed in only 1-2% of patients and is very rare. Common symptoms of brain involvement include headache, vomiting, seizures, behavioral disorders, or unilateral symptoms such as paralysis of one half of the body. Here we present a patient with cerebral hydatidosis that has recurred due to drug interactions between phenytoin and albendazole.

  CASE REPORT: 

  The patient is a 19 -year- old man with a history of cerebral hydatidosis who underwent two surgeries with complaints of generalized tonic-clonic seizures. CT scan of the brain showed a lobule cyst with internal septa in the right hemisphere of the brain with an adjacent lesion that has wall calcification, suggesting cerebral hydatidosis. To control the patient s seizures, sodium valproate was substituted for phenytoin and oral albendazole was recommended in consultation with the Infectious Diseases Service. The patient was discharged after five days in good general condition.

  CONCLUSION

  According to this case, concomitant use of anticonvulsant drugs including phenytoin, phenobarbital, and carbamazepine with albendazole has been reported to reduce plasma levels of albendazole and reduce its efficacy. Therefore, to control seizures in patients with cerebral hydatidosis treated with albendazole, it is better to use other anticonvulsant drugs.

  Keywords: Seizures, Cerebral Hydatidosis, Albendazole, Phenytoin
 • B .Hemmatpour, S. Poorshadan, H. Azami*, H .Ashtarian, A. Almasi, B. Bijan, N. Farahmand Moghaddam Pages 308-317
  BACKGROUND AND OBJECTIVE

  Stroke is caused by a disturbance in the blood flow to a part of the brain, and it is the most common disorder that requires long-term care. Maintaining the stability of vital signs in stroke patients with modern non-pharmacological methods is very important, so this study was conducted to investigate the effect of foot massage duration on vital signs of patients with cerebrovascular accidents in the intensive care unit.

  METHODS

  In this clinical trial, 64 patients were randomly assigned into two groups (32 people) of intervention 1 and 2. Samples were selected from patients with cerebrovascular accidents with lowered level of consciousness admitted to the intensive care unit. A four-step foot massage was performed similarly 5 minutes in group 1, and 10 minutes in group 2. In the groups, vital signs were measured and compared 2 minutes before the massage and in the first and fifth minutes after the massage.

  FINDINGS

  According to the findings, the mean heart rate (79±10.62 and 76.50±9.72) and respiration (16±3.20 and 15.03±3.02) decreased in the intervention groups (1 and 2) in the first minute and the fifth minute after massage (p<0.001). Mean arterial pressure in intervention group 2 (95.15±12.54 and 92.09±12.63) decreased in the first and fifth minutes after massage (p<0.001). Body temperature in group 1 in the fifth minute after massage (36.99±0.37 and 36.95±0.36) showed a decrease (p=0.005). There was no statistically significant difference between the two groups in changes of physiological indices.

  CONCLUSION

  According to the results of this study, foot massage duration has no effect on the stability of vital signs and short-term massage has the same effect as long-term massage.

  Keywords: Massage, Vital Signs, Stroke, Intensive Care Unit
 • M .Askarishahi, Z. Rezazadeh*, M .Vakili Pages 318-325
  BACKGROUND AND OBJECTIVE

  Understanding the status and trend of changes in mortality due to road accidents over time is an important step for health policy making in order to reduce mortality. The aim of this study was to investigate the trend of deaths due to road accidents in Iran.

  METHODS

  In this cross-sectional study, the trend of deaths due to road accidents in Iran between: 2006-2017 were examined including the number of annual deaths by gender and province, population each year, using the sites of the Forensic Medicine Organization and the Statistics Center of Iran. The Bayesian approach connection point regression analysis method was used to analyze the data. Data analysis was performed using R3.5.1 and JAGS 4.3.0 software.

  FINDINGS

  On average, 27 people per 100,000 people were killed in traffic accidents during 2006-2017. The highest negative growth rates were related to 2007 and 2011 with 15.4% and 10.7%, respectively. The most victims were men and the highest number of casualties were in Semnan and Markazi provinces with 52.6 and 43 people, respectively, and the lowest in Tehran-Alborz and Ardabil provinces with 12.1 and 17.9 people, respectively, per One hundred thousand people during the years 2009-2010.

  CONCLUSION

  The results of this study showed that the mortality rate due to road accidents during the study period has been decreased.

  Keywords: Trend, Death, Accidents, Iran
 • S. Abdollahi, M. Faramarzi*, H. Gholinia, M. Esfandiari Pages 326-333
  BACKGROUND AND OBJECTIVE

  Health behaviors, includes physical activity, nutrition, spiritual growth, responsibility, interpersonal relationships, and stress management. Since there is no specific tool for measuring the health behaviors of Iranian pregnant women, this study was conducted for the first time in the Iranian population in order to psychoanalyze the Persian scale of prenatal health behaviors scale.

  METHODS

  This cross-sectional psychometric study was performed on 200 pregnant women in Babol and Amol pregnancy clinics by available sampling method. During the pregnancy care visit, women with a gestational age of 14 weeks or more completed demographic questionnaires and pregnancy health behaviors with a score range of 0-48. Scale psychometrics were performed using Cronbach s alpha and internal consistency obtained from retesting, exploratory and confirmatory factor analysis and with Amos software.

  FINDINGS

  The mean health-promoting behaviors of pregnant women were 24.8±5.5 and destructive health behaviors were 23.7±14.2. The results of factor analysis showed that this scale in Iranian pregnant women has four domains of behavioral habits / destructive health nutrition, behavioral habits / health promoting nutrition, physical health promoting activities, destructive physical health habits with explained variance of 65.13%. Intra-cluster correlation index in all four areas of the questionnaire and also the total score of the test was above 0.9, which confirms the repeatability of this test.

  CONCLUSION

  According to the results of this study, the Persian scale of pregnancy health behaviors has a validity and reliability to assess the health and destructive behaviors of pregnant women in Iranian society and can be used in clinical and research situations.

  Keywords: Health Behaviors, Pregnancy, Psychometrics, Validation Study, Iran
 • N. Nikbakhsh, SF. Jalali, Y. Zahed Pasha, Y. Yahyapour, P. Amri Maleh, M. Rahbar Taramsari, SY. Jafari, L .Shojae, A. Bijani, S. Oladi, S. Mouodi* Pages 334-340
  BACKGROUND AND OBJECTIVE

  Professional assistants are among the learners whose ability in terms of professional ethics and commitment influences their future performance after graduation so that, as an excellent physician, they can combine patient care with confidence and desirable medical skills. Considering that no comprehensive assessment of the national guideline on regarding of establishment of medical residents to the professional ethics has been published, so far this study aimed to evaluate the activities of medical universities to conduct this program.

  METHODS

  This cross-sectional study was conducted to assess the activities of the major medical universities in region one, where had medical residents, during 2015-2018. Information on the formation of committees related to the evaluation of feedback, teaching the basics of professional ethics and how to respond to residents by asking managers of different levels of the university in the Medical Ethics Council, the Vice Chancellor for Education, medical School, department heads and departments Educational and medical centers with assistants.

  FINDINGS

  Four universities of medical sciences (80% of the target population) with 4 faculties, 8 educational hospitals and 8 educational departments were evaluated. The implementation and activities of committees to investigate the professional ethics of assistants in the educational departments and hospitals of different universities has not been exactly in accordance with national guidelines. The hospital committee and the medical school committee have been established in accordance with the national guideline only at one university. None of the universities in the region had a fourth-level university committee.

  CONCLUSION

  This study shows the establishment of a national program of commitment of medical assistants to the principles of professional ethics in the majority of macro medical universities in region one and the attention of different levels of universities, including senior administrators, faculties, educational centers and clinical departments in different dimensions of this program especially training for assistants to commitment to professional principles in these universities.

  Keywords: Ethics, Medical Ethics, Residency
 • A. Esfandiari, MM. Homayouni*, MR. Youssefi, MR. Parvizi, M. Karami Pages 341-347
  BACKGROUND AND OBJECTIVE

  Insects are the cause of excessive spread of parasites and pathogens. Insect population control faces the challenges of increasing resistance to chemical pesticides and the environmental hazards posed by them. Therefore, the use of natural insecticides is important. The aim of this study was to investigate the synergistic effect of geraniol and betacitronellol on the larvae of Culex Pippins complex.

  METHODS

  In this cross-sectional study, samples were taken from the Insectarium of Babol University of Medical Sciences. Yield of geraniol, betacitronellol and their combination in ratios of 4:1, 3:2, 2:3 and 1:4 in a total of 6 groups on the larvae of the third stage of the mosquito culex Pippins complex at concentrations of 0.5, 1, 2, 5, 10 and 20 μg/ml were evaluated with 5 replications. Needle test was used to determine whether the larvae were dead or alive. The LC50 of each group was then recorded after 24 hours.

  FINDINGS

  The highest mortality of larvae belonged to the geraniol group with LC50 equal to 48.1 µg/ml. While betacitronellol with LC50 equal to 49.10 µg/ml had the lowest toxic dose. Among the four combined ratios of geraniol-betacitronellol, the highest toxicity was related to the ratio of 1:4 and the lowest toxicity was related to the ratio of 4:1 with LC50 of 3.32 and 7.71 µg/ml, respectively, and antagonistic effect was observed in all ratios (p<0.05).

  CONCLUSION

  The results of the present study showed the antagonistic effects of the combination of geraniol with betacitronellol on mosquito larvae of Culex Pippins complex.

  Keywords: Geraniol, β-citronellol, Culex, Insecticide
 • A. Karimi, A Zabihi, Y. Zahed Pasha, SR .Jafarian Amiri *, K .Hajian, S. Moudi Pages 348-355
  BACKGROUND AND OBJECTIVE

  Mothers with premature infants often experience a lot of anxiety, and since music has positive effects on anxiety, the present study was conducted to investigate the effect of music on the anxiety of mothers of infants admitted to the neonatal intensive care unit.

  METHODS

  This clinical trial was performed on 120 mothers with infants admitted to the neonatal intensive care unit of Rouhani Hospital in Babol and Bu-Ali Sina Hospital in Sari. Samples were randomly divided into two groups of experimental and control each consisting of 60 patients. In the experimental group, relaxing music was played daily through mobile phones and headphones for each mother individually for 10 minutes in 10 sessions. No intervention was performed for the control group. Both groups of mothers completed the Spielberger State-Trait Anxiety Inventory (STAI) before the start of the study and on the tenth day and were compared.

  FINDINGS

  The mean age of mothers was 27.8±5.71 years and the mean age of infants was 3.92±3.88 days. In this study, anxiety was relatively severe or severe in 60% of mothers before the intervention. Levels of overt anxiety and covert anxiety in mothers of music groups before the intervention (59.48±13.66), (55.62±12.26) showed a significant decrease compared to after the intervention (31.27±6.57), (33.08±8.66), respectively (p<0.0001).

  CONCLUSION

  The results of the study showed that music is effective in reducing the anxiety of mothers with infants admitted to the neonatal intensive care unit.

  Keywords: Music Therapy, Anxiety, Mothers, Infants, Neonatal Intensive Care Unit
 • M. Hajahmadipoor Rafsanjani, E. Mansouri * Pages 355-363
  BACKGROUND AND OBJECTIVE

   The platelet-to-lymphocyte ratio (PLR) might be an important and critical measure in evaluating and anticipating undesirable outcomes in patients with acute coronary syndrome (ACS). What was discussed in this study was systemic evaluation of the role of PLR in predicting adverse outcomes of ACS (including mortality and MACE) both in the short term and in the long term.

  METHODS

   In this systematic review, studies related to platelet counts, lymphocytes, acute coronary artery syndrome were searches in Medline, Web of knowledge, Google scholar, Scopus, and Cochrane databases. Finally, 15 related studies were reviewed, including 7 prospective studies and 8 retrospective studies.

  FINDINGS

   In a review of 15 articles, a total of 8304 patients in the group with low PLR and 5822 patients in the group with high PLR were considered. The increase in PLR can increase the risk of short-term and long-term mortality by 0.3 and 1.8 times, respectively.

  CONCLUSION

   Based on the results of this study, the increase in PLR can effectively predict early and long term adverse events in patients with ACS

  Keywords: Blood Platelets, Lymphocytes, Acute Coronary Syndrome
 • M .Aliakbarian, A .Dalili, M.Sadeghi, S. Rahimi, B. Gholamveisi * Pages 364-369
  BACKGROUND AND OBJECTIVE

   Giant hemangiomas are less likely to be present at birth. This syndrome is caused by obstruction of the portal veins of the liver and requires surgical intervention. Treatment of hepatic hemangiomas varies depending on the symptoms, location and size. In this study, giant hepatic hemangioma in a patient with Budd-Chiari syndrome was reported.

  CASE REPORT:

   The patient is a 57-year-old woman with a giant hemangioma in the liver who has referred to Montaserieh Hospital in Mashhad with symptoms of liver failure, anorexia and early satiety and obstruction of hepatic portal veins. She did not mention any specific drug or food allergies. Except for the heartbeat, all other vital signs were in the normal range. Initial examinations diagnosed giant liver hemangiomas and ascites. After performing the required diagnostic tests, the liver weighing about 10 kg was removed and a liver transplant was performed. After 13 days, the patient was discharged in good general condition.

  CONCLUSION

   One of the rare indications for liver transplantation is giant hepatic hemangioma, which causes liver dysfunction and Budd-Chiari syndrome. Liver transplantation in these patients improves their life and shows good results.

  Keywords: Hemangioma, Liver, Hepatectomy, Liver Transplant, Budd-Chiari Syndrome, Case Report
 • Z. Ghaffari, S. Sheikhzadeh *, E. Moudi, V .Arash, H .Gholinia, M. Emamgholipour Pages 370-375
  BACKGROUND AND OBJECTIVE

   Proportional relationship between different facial structures, including soft tissue thickness and dental and skeletal components, is the key to beauty. Today facial soft tissue harmony is the primary goal of orthodontic treatment, unlike the past which focused only on hard tissue and dental occlusion. The aim of this study was to measure facial soft tissue thickness in the northern population of Iran with class I skeletal pattern in lateral cephalometry and compare these values between males and females to use the results in orthodontic treatment and craniofacial reconstructions.

  METHODS

   In this cross-sectional research, 180 lateral cephalometry of 77 male and 103 female, aged between 18-24 years who had referred to private orthodontic offices, were traced on acetate paper. Then, 10 anatomical variables were measured in Glabella, Nasion, Rhinion, Subnasal, Upper lip, Stomion, Lower lip, Labiomental region, Pogonion and Menton parallel to the Frankfurt plan.

  FINDINGS

   Facial soft tissue thickness in males was significantly higher than females in Nasion (male=5.65±1.55, female=4.38±1.47), Rhinion (male=3.07±0.64, female=2.5±0.57), Subnasal (male=16.39±2.55, female=14.05±1.44), Upper lip (male=15.51±2.29, female=13.57±1.64), Lower lip (male=16.48±1.85, female=14.64±1.39), Labiomental (male=11.02±1.46, female=10.49±1.67) and Pogonion (male=11.4±1.64, female=10.32±1.77) (p<0.05).

  CONCLUSION

   Based on the results of this study, there was a significant difference in facial soft tissue thickness between the two genders in the north Iranian population so that males had more facial soft tissue thickness than females in most of the areas.

  Keywords: Facial Soft Tissue Thickness, Lateral Cephalometry, Ethnic Groups
 • S .Mehrabani * Pages 376-379
  BACKGROUND AND OBJECTIVE

   Typhoid fever could have a wide range of complications. Pancreatitis is a rare complication in children with typhoid fever. The aim of this case report is to describe a case of typhoid fever presented with acute pancreatitis (AP).

  CASE REPORT: 

  A 13-year-old girl with fever and abdominal pain around the umbilical region lasting one week was referred to the Amirkola Children’s Hospital. She had recurrent non-bloody, non-biliary vomiting and watery diarrhea while she had dysentery during admission. She had drunk spring water in a recent trip. The stool culture was positive for Salmonella Typhi. The Widal test results were first: TO:1.80, TH:1.80 and after one week: TO:1.320, TH:1.320. Hydrotherapy along with treatment with cefotaxime (50 mg/kg for 14 days) recovered the patient from dysentery, nausea and fever. After one week, she complained of periumbilical abdominal pain, vomiting and tenderness of epigastric region. Lipase level was elevated to 500 U/L and her pain became worse. Spiral abdominopelvic CT scan showed normal liver, spleen, gallbladder and bile ducts. However, the pancreas tail was hypodense and larger than normal. The pancreatitis was treated by hydration and intravenous pantoprazole. After two weeks of admission, she was discharged with remission, and the lab tests and ultrasound examination were normal within a 4-week follow-up.

  CONCLUSION

   According to this case report the pancreatitis should be considered in children with typhoid fever and persistent abdominal pain.

  Keywords: Typhoid Fever, Pancreatitis, Child
 • N. Navabi *, H .Kamiabi Pages 380-387
  BACKGROUND AND OBJECTIVE

   Recurrent Aphthous Stomatitis (RAS) is one of the most common oral mucosal diseases. Nowadays, the majority of published systematic reviews is increasing, hence healthcare decision makers are meeting much evidence in order to solving their clinical problems. The aim of the present umbrella review was to report current knowledge on etiology, diagnosis and treatment of RAS.

  METHODS

   In the present umbrella review, we searched for systematic reviews using PubMed, ISI web of science, Scopus and the Cochrane Library from the beginning of 2000 up to end of 2018 using the following key words: “systematic review” “Meta-analysis” and “aphthous”. Two investigators independently screened, extracted the data, and quality appraised the papers using Joanna Bridges Institute (JBI) protocol.

  FINDINGS

   Finally, 18 systematic reviews were included (8 on etiology and 10 on treatment). Out of these papers, findings of 6 meta-analysis suggested that hematologic deficiencies, interleukin polymorphism and helicobacter pylori seem to have association with RAS, however for treatment of RAS (including: topical, systemic and laser therapy) there were not conclusive findings.

  CONCLUSION

   According to results of this study, hematologic deficiencies, interleukin polymorphism and helicobacter pylori are among the novel etiologies of recurrent aphthous stomatitis, although there is no presented unique and conclusive treatment option for this common lesion yet.

  Keywords: Umbrella Review, Systematic Review, Recurrent Aphthous Stomatitis, Oral Ulcer
 • Z. Ghorbani, M .Heidari, M. Jafarinia, M .Rohani, A .Akbari * Pages 388-395
  BACKGROUND AND OBJECTIVE

   Hyperthermia has been reported as a new and adjunctive treatment of cancer in inhibiting DNA repair, increasing radiation sensitivity of cancer stem cells, increasing the sensitivity of drug-resistant cancer cells, and inhibiting cancer signaling pathways that cause apoptosis, suppression of cancer stem cell proliferation and disruption in cellular function. The aim of this study was to investigate the effect of hyperthermia on the gene expression pattern of drug resistance and cell survival.

  METHODS

   In this in vitro study, two cell lines of human colorectal adenocarcinoma HT-29 and SW-48 were cultured. The cells of the hyperthermia and control groups were exposed to 42 or 43 °C and 37 °C for 2 hours, respectively. Then the effect of hyperthermia on cell survival was investigated by MTT method. The expression pattern of MDR1 and MRP4 genes was also measured using qRT-PCR.

  FINDINGS

   Hyperthermia reduced cell survival, but this reduction was not significant. Hyperthermia decreased MDR1 gene expression in SW-48 cells (p=0.007). Although MDR1 expression in HT-29 cells was significantly reduced at 42 °C, no significant difference was observed between the hyperthermia and control groups. Hyperthermia also had no significant effect on MRP4 gene expression in SW-48 and HT-29 cell lines.

  CONCLUSION

   The results showed that hyperthermia reduces the gene expression related to drug resistance, but has no significant effect on cell survival.

  Keywords: Drug Resistance Genes, Colorectal Cancer, Gene Expression, Hyperthermia, Tumorigenesis
 • M. Rezvani, AH. Haghir, S. Falahpour, S. Abhari, T. Ramim * Pages 396-401
  BACKGROUND AND OBJECTIVE

   The most common cause of spinal cord disorder in adults is cervical spondylotic myelopathy. Surgical treatment of cervical spondylotic myelopathy prevents neurological disorders. The surgical procedure of choice should have the least complications with the best results. Therefore, this study was performed to evaluate the treatment outcomes of posterior approach surgery in patients with cervical spondylotic myopathy.

  METHODS

   This cross-sectional study was performed on 93 patients with cervical spondylotic myelopathy for two years in Al-Zahra Hospital in Isfahan without a history of cervical spine surgery and spinal stenosis who underwent laminectomy. The criterion for measuring the severity of the disease was the Modified Japanese Orthopedic Association (MJOA) index to determine the severity of myelopathy (condition of the upper and lower limbs and sphincter condition). The studied variables included age, gender, disease severity and surgical complications including hematoma, infection, neurological symptoms and dura injury. Patients were evaluated before surgery and 6 months and 12 months later in the spine clinic.

  FINDINGS

   In this study, 27 men and 66 women with a mean age of 60.06±10.35 years participated. The severity of myelopathy increased from 10.11±3.78 at the beginning of the study to 13.46±2.9 and 13.88±2.7 at six months and twelve months after surgery. In the upper, lower extremities and sensory disorders, a significant improvement was observed in patients in the sixth and twelfth months (p<0.001). Infection was observed in a small number of patients.

  CONCLUSION

   Based on the results of this study, the use of elective surgery improved the symptoms of patients with cervical spondylotic myelopathy in six months and one year follow-up.

  Keywords: Cervical Spondylotic Myelopathy, Cervical Spondylosis, Modified Japanese Orthopedic Association (MJOA) Index
 • H. Esmaeili, S .Noroozzadeh, B. Mohammadi Ghalehbin, SM. Mousavi, A. Niapour * Pages 402-411
  BACKGROUND AND OBJECTIVE

  High infiltration of glioma cells into the surrounding brain tissue is the cause of treatment failure in glioblastoma. Glioblastoma interactions with endothelial cells increase the migration of cancer cells. The aim of this study was to investigate the effect of tranexamic acid (TXA) on reducing the migration of glioblastoma and endothelial cells and the levels of metalloproteinases-2 and -9 (MMP-2/9) in co-culture conditions.

  METHODS

  In this experimental study, cells prepared from Pasteur Institute were treated with different concentrations of TXA in mono-culture and co-culture. Cell survival was determined by MTT assay. The rate of migration was assessed by making grooves in the culture dishes and comparing the groove area at different time intervals in the control and treated groups with 6 and 24 mM TXA. The levels of MMP-2/9 enzymes in the control group and cells treated with 6 mM TXA were assessed by zymography.

  FINDINGS

  Decreased survival of T98G and HUVECs cells was observed in mono- and co-culture from 60 mM TXA and above (p=0.0001). Groove area in HUVECs group treated with 6 and 24 mM TXA were 0.27±0.05 and 0.36±0.04 of initial groove area, respectively, which was significant compared to the control group (p=0.034, p=0.005). No difference in groove size was observed in T98G cells. In co-culture group, the groove size 36 hours after the start of the study in the control group was 0.12±0.01, which was significantly lower than T98G + HUVECs groups treated with 6 (0.28±0.06) and 24 (0.39±0.07) mM TXA (p=0.01 and p=0.002). TXA significantly reduced the levels of MMP-2 (p=0.0001) and MMP-9 (p=0.0001) in co-culture conditions.

  CONCLUSION

  The results showed that TXA could reduce the migration of glioblastoma and endothelial cells as well as the levels of MMP-2/9 in co-culture conditions.

  Keywords: Glioblastoma, Co-Culture, Tranexamic Acid, Cell Migration, Matrix Metalloproteinase-2
 • K .Dehghani *, Z .Kargar, SR. Mirjalili, H. Fallahzade Pages 412-420
  BACKGROUND AND OBJECTIVE

  Mother - infant attachment is impaired with the hospitalization of the premature infant and separation from the family, which impairs the infant s development and the mother s ability to care for the infant. The aim of this study was to determine the effect of infant massage on attachment behaviors in mothers of premature infants.

  METHODS

  This cluster randomized controlled trial was performed on 54 mothers and premature infants 34 to 36 weeks hospitalized in the intensive care unit of Shahid Sadoughi and Afshar hospitals in Yazd. First, the research was divided into control and experimental groups by random draw method and then the samples were selected by convenience sampling. In the experimental group, each mother massaged her infant once a day for 5 consecutive days. The control group received only the routine care. Maternal attachment was measured and compared using Avant s mother-infant attachment behavior questionnaire with a minimum score of zero and a maximum of 195 in both groups during breastfeeding and interaction with the infant, before the intervention, on the third day and fifth day after the intervention.

  FINDINGS

  Mean score of mothers attachment behaviors in the experimental group on the third day (50.63±6.06) and the fifth day (66±9.96) showed a statistically significant difference with the control group on the third day (44.67±4.12) and the fifth day (49.70±4.75), respectively (p<0.001).

  CONCLUSION

  The results of the study showed that massage in premature infants can be effective in increasing maternal attachment behaviors.

  Keywords: Premature Infant, Attachment, Massage
 • A. Kiani Asiabar, F. Amin Shokravi *, M. Heidari Pages 421-427
  BACKGROUND AND OBJECTIVE

   Healthy, adequate, balanced and varied nutrition during pregnancy is essential for the health of mother and baby. Considering the need for proper nutrition for fetal growth and supply of mineral reserves and the role of nutrition in preventing pregnancy complications in mother and baby and the importance of sources of nutrition information, the aim of this study was to investigate the nutritional status of women in the first trimester of pregnancy and the role of information sources on it in Tehran.

  METHODS

   In this cross-sectional study, 330 primiparous pregnant women referred to Najmieh and Shahid Mostafa Khomeini hospitals in Tehran in 10-12 weeks of gestation were selected by convenience sampling and their nutritional status was assessed using a 147 item food frequency questionnaire. Demographic characteristics questions and sources of nutrition information during pregnancy were asked by a trained midwife.

  FINDINGS

   The mean age of the subjects was 26.02±3.70 years. Sources of nutrition information during pregnancy were 29.7% from the Internet and mobile phones, 20.3% from books, 14.2%, mothers, 11.5% radio and television, 9.1% health care staff and 7.6% from other sources and 7.3% of women had no source of information. Mean consumption unit of food groups and subgroups/day during the first trimester of pregnancy for bread and cereals was 7.3±3.12, for meat and eggs was 1.07±0.65, fruit 3.56±2.05, vegetables 2.17±1.15, dairy products 2.18±1.86, protein 2.42±1.23, nuts 1.00±0.79, fat 7.01±3.75, sugar 5.21±3.45, processed meats were 0.04±0.09 and bean was 0.34±0.30 units. The most important sources of nutritional information during pregnancy were Internet and mobile phone and books and a significant relationship was found between the use of Internet, books and mobile phone and the mean consumption of dairy products, vegetables, fruits and grains (p<0.05).

  CONCLUSION

   The results of the study showed that the highest consumption of food groups belongs to the bread and cereals group and the lowest to the dairy group. Furthermore, the best sources of information were the Internet, mobile phones and books.

  Keywords: Pregnant Women, Nutritional Status, Sources of Nutrition Informatio