فهرست مطالب

محیط زیست جانوری - سال سیزدهم شماره 1 (بهار 1400)

فصلنامه محیط زیست جانوری
سال سیزدهم شماره 1 (بهار 1400)

 • تاریخ انتشار: 1400/02/01
 • تعداد عناوین: 59
|
 • محمدحسین فلاحتی، سامان فلاحتی*، پیمان کرمی صفحات 1-10

  کفتار راه راه (Hyaena hyaena) در مقیاس جهانی گونه ای در معرض خطر است و در محدوده جمعیت خود با خطر انقراض های محلی رو به رو است از این رو بررسی و ارزیابی زیستگاه آن برای مناطق تحت پوشش امری ضروری به نظر می رسد. این مطالعه به منظور بررسی وضعیت توزیع این گونه در دامنه کوه شاهو واقع در استان کرمانشاه انجام گرفته است. در این مطالعه پس از جمع آوری نقاط حضور گونه، متغیرهای زیستگاهی شامل جهت شیب، ارتفاع، فاصله از مراتع، فاصله از زمین های کشاورزی، فاصله از جاده اصلی، تراکم مناطق مسکونی، اکوتون، درصد شیب و میدان دید شناسایی و در تحلیل وارد شدند. در این راستا ابتدا با استفاده از مدل های تنها حضور ماشین بردار پشتیبان تک کلاسه زیستگاه گونه مدل سازی گردید. با تایید اعتبار خروجی مدل به وسیله معیار AUC از خروجی باینری مدل برای تهیه نقاط شبه عدم حضور به تعداد 10 برابر نقاط حضور با فاصله تقریبی 5 کیلومتر استفاده شد. سپس از مدل های آنتروپی بیشینه (MaxEnt)، مدل شبکه عصبی با پسخور (BP-ANN) و ماشین بردار پشتیبان دو کلاسه (SVM) برای مدل سازی استفاده شد که اعتبار هرکدام به ترتیب 0/97، 0/97 و 89/0 محاسبه گردید. سپس تمام مدل ها با توجه به وزن دریافتی از اعتبار سنجی مدل (AUC) در یک سناریو تجمیع استفاده شدند. حساسیت سنجی مدل با استفاده از روش جنگل تصادفی انجام گرفت. نتایج نشان داد که متغیرهای میدان دید، فاصله از جاده و فاصله از مراتع مهم ترین متغیرهای زیستگاهی موثر روی زیستگاه کفتار راه راه در منطقه هستند.

  کلیدواژگان: کفتار راه راه، پراکنش، روش تجمیع، شاهو، کرمانشاه
 • ماریا مددی، باقر نظامی بلوچی*، محمد کابلی، حمیدرضا رضایی، علیرضا محمدی صفحات 11-18

  بررسی نگرش جوامع محلی نسبت به گوشت خواران در زیستگاهی که این گونه ها با انسان در تقابل هستند، برای مدیریت و حفاظت از این گونه ها ضروری است. در مطالعه حاضر به منظور شناخت نگرش جوامع محلی نسبت به حضور خرس قهوه ای در استان مازندران پرسشنامه ای طراحی و 230 نفر از مردم محلی مصاحبه صورت گرفت. در این مطالعه متغیرهای سن، تحصیلات، تجربه حمله خرس به انسان، تجربه حمله خرس به سرمایه   های انسانی، ترس از خرس، دانش مردم محلی از نقش خرس و باورهای سنتی مردم محلی به عنوان متغیر مستقل و نیز پذیرش (1) و یا عدم پذیرش (0) توسط مردم محلی در زیستگاه هایی که همزیستی دارند به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شد. در نهایت با استفاده از روش آماری رگرسیون منطقی دوتایی نگرش جوامع محلی در خصوص پذیرش یا عدم پذیرش این گونه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد در بین متغیرهای بررسی شده افرادی که دانش بالایی در خصوص این گونه دارند، افرادی که از این گونه می ترسند و افرادی که باور سنتی نسبت به این گونه دارند موافق حضور خرس در طبیعت هستند. نتایج نشان داد که دانش جوامع محلی در خصوص خرس بر نگرش مثبت و علاقمندی به حضور خرس موثر بوده هم چنین ترس از خرس سبب نگرش منفی و عدم علاقه به خرس نشده است. اما با توجه به افزایش تعارضات در سال های اخیر در استان مازندران ممکن است ضررهای اقتصادی سبب افزایش اقدامات تلافی جویانه توسط مردم محلی شود و بقای این گونه را با خطر رو به رو کند.

  کلیدواژگان: تعارض، استان مازندران، جوامع محلی، خرس قهوه ای، نگرش جوامع محلی
 • محمد عسگری، احسان عبدی*، افشین علیزاده شعبانی صفحات 19-26

  تلفات جاده  ای یکی از پیامدهای مخرب توسعه انسان محور بر زیستگاه های حیات وحش است. افزایش تراکم جاده ها و عبور آن ها از درون زیستگاه های حیات وحش به یکی از عوامل تهدید کننده جمعیت های گونه های جانوری تبدیل شده است. کمربندی جنوبی شهر رباط کریم در مجاورت کاربری های غالب کشاورزی، زراعی و باغی و در نتیجه زیستگاه های گونه های جانوری قرار گرفته که همواره تلفات جاده ای بر جمعیت جانوران آثار مخربی داشته است. در این مطالعه، با استفاده از ثبت مکانی تصادفات گونه های جانوری در کمربندی جنوبی در یک دوره 170 روزه، گونه های حساس تر به تلفات جاده ای، نقاط داغ و تاثیر زمان بر نرخ تصادفات جاده ای بررسی شد. در مجموع تعداد 37 فرد حیوان در طی 34 روز حادثه در حین عبور از جاده کشته شدند که متعلق به چهار گونه پستاندار، یک گونه پرنده و یک گونه خزنده بودند. نتایج نشان داد که تعداد تلفات جاده ای گونه سگ (Canis familiaris) بیش ترین میزان است. تعداد تلفات جاده ای گونه روباه قرمز (Vulpes vulpes) در ساعات شب که توام با تاریکی هوا است، نسبت به سایر گونه ها بیش تر و تعداد تلفات جانوری در بهمن نسبت به سایر ماه ها بیش ترین و برابر با هشت فرد بوده است. از میان کاربری های موجود، در نزدیکی کاربری های کشاورزی، زراعی و باغی، تعداد تلفات جاده ای بیش تر دیده شد بدین علت که در طول مسیر جاده نقاط داغی وجود دارد که در آن تعداد تلفات حیوانی زیاد است و تعداد این نقاط پنج عدد محاسبه گردید. به طور کلی نرخ تردد پایین خودرو ها و نبود روشنایی در جاده (تیرهای چراغ برق) و وجود حداقل نور چراغ خودرو ها که عامل کوری موقت جانوران در شب است، از مهم ترین علل تلفات جاده ای در مطالعه حاضر است.

  کلیدواژگان: تلفات جاده ای، نقاط داغ، کاربری اراضی، گونه های جانوری، زمان حادثه، کمربندی جنوبی رباط کریم
 • شیوا پیروی لطیف، رخشاد حجازی*، سهراب اشرفی، سید علی جوزی صفحات 27-36

  تنوع گونه ای از بارزترین خصوصیات یک جامعه زیستی است و تنوع خفاشان به عنوان شاخص زیستی در اکوسیستم های کوهستانی-جنگلی مطرح می باشند. هدف از این مطالعه برآورد پارامترهای جامعه خفاشان با استفاده از روش زیست صوت شناسی (بیوآکوستیک) در جنگل های هیرکانی محدوده شهرستان رودبار استان گیلان بوده است. نمونه برداری در فصل تابستان (تیر و مرداد) 1398 و با استفاده از دستگاه ضبط خودکار فرکانس آوای خفاش (Bat Logger) در محدوده زیستگاه تولید مثلی (Reproductive) و خوراک جویی (Foraging) خفاشان  انجام شد. در مجموع  20 گونه خفاش از سه خانواده و هشت جنس مختلف در محدوده مطالعاتی شناسایی گردید. جنس Myotis با هشت گونه و بعد از آن جنس  Pipistrellus با چهار گونه  بیش ترین تعداد گونه ها  را به خود اختصاص داده اند. جنس های  Plecotus و Nyctalus  هر کدام  با  دو  گونه  و  جنس های Rhinolophus و Miniopterus و Barbastella و Eptesicus هر کدام با یک گونه کم ترین تعداد  گونه ها را به خود اختصاص داده اند. غنای گونه ای به روش جک نایف برابر با (7-18/35) 26/9 برآورد گردیده است. معیار  تنوع سیمپسون برابر با (77/81-0/0) 0/79 و معیار یکنواختی اسمیت و ویلسون برابر با 0/22 برآورد گردید. به طور کلی مشخص گردید که منطقه مورد مطالعه به دلیل برخورداری از زیستگاه های متنوع کوهستانی، جنگلی، آبی و کشاورزی از تنوع بالایی از خفاشان برخوردار است. در نهایت با توجه به  کاربرد روش زیست صوت شناسی در برنامه های حفاظت و مدیریت تنوع زیستی جنگل، پیشنهاد می شود که از دستگاه های BATLOGGER (M, C) به دلیل سهولت استفاده و کارآیی در نمونه برداری صحرایی، در پایش اکوسیستم های کوهستانی-جنگلی در سطح سیمای سرزمین استفاده گردد.

  کلیدواژگان: خفاشان، زیست صوت شناسی، تنوع و فراوانی، جنگل های هیرکانی، شهرستان رودبار
 • زینب حسین نژاد*، پیمان کرمی، حمید گشتاسب، باقر نظامی بلوچی صفحات 37-46
  در ایران مناطق شکارممنوع به منظور حفظ تنوع زیستی به مدت 3 تا 5 سال تحت مدیریت قرار می گیرند تا در صورت بهبود شرایط زیستگاهی و جمعیت وحوش به مناطق 4 گانه تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست ملحق شوند. مدل های مطلوبیت زیستگاه می توانند به عنوان یک ابزار، ارزیابی سریعی از وضعیت گونه های شاخص به دست دهند. تا با پشتوانه قوی ارتقا درجه حفاظتی مناطق شکارممنوع انجام گیرد. منطقه شکارممنوع اشکورات با تنوع زیستگاهی بالا یکی از این مناطق است. هدف این مطالعه ارزیابی وضعیت 4 گونه شاخص منطقه شامل کل بز (Capra aegagrus)، شوکا (Capreolus Capreolus)، خرس قهوه ای (Ursus arctos) و پلنگ (Panthera pardus) است.  در این راستا از مدل جنگل تصادفی استفاده شد و اعتبار مدل با استفاده از آماره های مساحت سطح زیر منحنی (AUC)، میانگین مجذور مربعات (RMSE) و میانگین آنتروپی (MXE) متقاطع ارزیابی گردید. نتایج ارزیابی مدل نشان داد که روش جنگل تصادفی در اجرا موفق عمل کرده است. ارتفاع یک عامل در مطلوبیت زیستگاه های خرس، کل و بز و شوکا ارزیابی شد در حالی که نزدیکی به طعمه بیش ترین تاثیر را بر روی توزیع پلنگ داشت. وسعت زیستگاه مطلوب برای خرس، پلنگ، شوکا و کل و بز به ترتیب برابر 34/79، 2/12، 3/43 و 11/34 درصد از کل منطقه است. توزیع فضایی لکه های زیستگاهی گونه های مذکور حاکی از وجود تنوع زیستگاهی بالا در منطقه است که نقش پررنگ این منطقه را در حفاظت از تنوع زیستی گونه های شاخص مذکور آشکار می کند و ارتقا درجه حفاظتی آن می تواند بسیار از چالش های پیش روی منطقه را حذف کند.
  کلیدواژگان: حد آستانه، منطقه شکارممنوع اشکورات، مطلوبیت زیستگاه، جنگل تصادفی
 • داود صفری، نعمت هدایت ایوریق*، رضا سید شریفی، میرداریوش شکوری، وحید واحدی، رضا خلخالی ایوریق صفحات 47-52

  ورم پستان یک بیماری التهابی شایع در صنعت گاو شیری جهان به شمار می رود که می تواند هزینه های زیادی را به این صنعت تحمیل کند. عوامل محیطی متعددی به همراه عامل ژنتیک در روند این بیماری و مقاومت در برابر آن نقش کلیدی ایفا می کنند. پروتئین TLR4 یک گیرنده خارج سلولی است که باعث شناسایی عوامل بیماری زا شده و سیستم ایمنی را تحریک به پاسخ می کند. هدف این مطالعه شناسایی چندشکلی موجود در اگزون 3 ژن TLR4 و بررسی همبستگی آن با تعداد سلول های سوماتیک موجود در شیر گاوهای هلشتاین شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان بود. در این مطالعه از 200 راس گاو در دو گروه 100 راسی با تعداد سلول های سوماتیک پایین (50000 تا 150000) و بالا (بیش تر از 200000) استفاده شد. توالی یابی اگزون 3 ژن مذکور و هم ترازی آن با توالی مرجع منجر به شناسایی یک چندشکلی تک نوکلیوتیدی از نوع جایگزینی نوکلیوتید C (با فراوانی 0/145) به جای T (با فراوانی 0/855) شد که باعث تغییر اسیدآمینه ایزولوسین به تریونین می شود. آنالیز آماری نشان داد که شیر تولیدی گاوهای با ژنوتیپ CC به طور معنی داری تعداد سلول های سوماتیک کم تری نسبت به دو ژنوتیپ دیگر دارد (p <0/05). با توجه به همبستگی معنی دار چندشکلی تک نوکلیوتیدی موجود در اگزون 3 ژن TLR4 و تعداد سلول های سوماتیک در شیر، به نظر می رسد این ژن یک کاندیدا مناسب برای برنامه های اصلاحی در جهت ایجاد مقاومت در برابر ورم پستان باشد.

  کلیدواژگان: هلشتاین، ژن TLR4، سلول های سوماتیک، ورم پستان
 • مهدی افتخاری*، احسان شهرامی، امیررضا صفایی، مسعود مستشاری محصص صفحات 53-60

  پژوهش حاضر به منظور بررسی برخی از فراسنجه های تولیدمثلی در گاوداری های صنعتی شیری استان قزوین انجام شد. برای انجام این تحقیق گاوداری های مورد مطالعه در پنج دسته ظرفیتی شامل گاوداری های با ظرفیت کم تر از 100 راس، 199-100 راس، 499-200 راس، 999-500 راس و بیش از 1000 راس دسته بندی شدند. سپس خروجی اطلاعات مربوط به فراسنجه های تولیدمثلی از سامانه ثبت اطلاعات گاوداری ها اخذ و داده های حاصل در قالب طرح کاملا تصادفی نامتعادل مورد آنالیز قرار گرفت. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد از نظر میانگین روز اولین تلقیح پس از زایش بین گروه های تیماری تفاوت معنی داری وجود نداشت. دوز اسپرم مصرفی به ازای هر آبستنی در تلیسه ها بین دسته   های مختلف ظرفیتی تفاوت معنی داری داشت (P≤0/05) و در تیمار 1 و 2 بهتر از سایرین بود (به ترتیب 1/23 و 1/40 درصد). روزهای باز در گله های مورد مطالعه به طور میانگین 14/57±144/55 روز بود و از این نظر بین گروه های مختلف تیماری تفاوت معنی   داری وجود نداشت. اگرچه از نظر درصد باروری گاو بین گله های مورد بررسی تفاوت معنی داری وجود نداشت، ولی باروری تلیسه ها بین گروه های مختلف تیماری تفاوت معنی داری داشت (P≤0/05) و تیمارهای 1 و 2 بهتر از سایر دسته های ظرفیتی بودند. میانگین روزهای خشک در گله های مورد بررسی 0/31±75/91 روز بود و بین تیمارها تفاوتی وجود نداشت. از نظر میزان سقط نیز بین تیمارهای مختلف تفاوت معنی دار بود و تیمار یک کم ترین میزان سقط را داشت (P≤0/05). به طور کلی نتایج این پژوهش نشان داد با افزایش ظرفیت گاوداری ها فراسنجه های تولید مثلی به طور منفی تحت تاثیر قرار می گیرند و میزان بروز نقایص تولید مثلی مانند سقط در آن ها افزایش می یابد.

  کلیدواژگان: فراسنجه های تولید مثلی، بیماری، تلقیح، ظرفیت گاوداری، گاوشیری
 • اکبر ابرغانی*، محمود صحرایی صفحات 61-70
  این مطالعه با هدف شناخت صفات تولیدی و تولید مثلی جمعیت بز بومی خلخالی موسوم به بز آران در زیستگاه بومی آن و استحصال اطلاعات پایه برای بهبود بخشیدن به وضعیت پرورش و افزایش تولید در آینده انجام گرفت. برای  اجرای این طرح، 20 روستا از سه زیست بوم مرکزی، خورش رستم و امامرود شهرستان خلخال به طور تصادفی و به روش انتصاب متناسب انتخاب و در هر روستا 3 گله مطالعه گردید. نتایج نشان داد که میانگین زایش 3/4±88/7 درصد، میانگین دو قلوزایی 4/8±11/11 درصد، میانگین وزن تولد بزغاله های نر 0/47±1/9 کیلوگرم و ماده ها 0/45±1/78 کیلوگرم، میانگین وزن بلوغ جنسی نرها 2/3±12/5 و ماده ها 2/88±16/73 کیلوگرم، فاصله بین دو زایش به طور متوسط 5/4±12/72 ماه، میانگین طول دوره شیردهی 45/3±167/1 روز، میانگین تولید شیر روزانه 230±760 گرم، میانگین چربی شیر 1/19±4/39 درصد، میانگین سن از شیرگیری 0/76 ± 5/56 ماه، وزن از شیرگیری بزغاله ها 2/7±9/79 کیلوگرم و میانگین مو و کرک تولیدی/راس بز نر و ماده بالغ 116±222/3 گرم می باشد.
  کلیدواژگان: تولید، تولیدمثل، زیست بوم
 • پیمان برنج فروش، رضا سید شریفی*، نعمت هدایت ایوریق، جمال سیف دواتی، حسین عبدی بنمار صفحات 71-80
  هدف از انجام این پژوهش بررسی نرخ حذف در دو سیستم مختلف بهینه سازی برای صفات تولیدی وتولید مثلی و تولیدی و سلامتی در گله های شیری، بر مبنای داده های جمع آوری شده از گله های شیری استان اردبیل مطابق با شرایط بازار در یک دوره تولیدی از سال 1396 تا 1397 بود. یکی از مهم ترین تصمیمات مدیریتی موثر بر سود دامداری ها، جایگزینی به موقع گاوشیری با تلیسه جوان می باشد. با استفاده از روش تحلیل سیستم سامانه اقتصادی گله گاو شیری به مولفه های درآمدی و هزینه ای تجزیه شده و هر کدام از این مولفه ها هم به زیر بخش های دیگری تقسیم شدند. سپس با بهره گیری از مدل های ریاضی نسبت به شبیه سازی یک مدل زیست اقتصادی اقدام شد و با استفاده از جعبه ابزار Compecon نرم افزار متلب و مدل برنامه ریزی پویا بهینه سازی سامانه انجام گرفت. گاو شیری توسط متغیرهای وضعیتی شامل توان تولیدی در 3 سطح (کم تولید، متوسط و پر تولید) و عملکرد تولید مثلی با چهار وضعیت (فاصله زایش ایده ال، تاخیر 50، 100 و 150 روز آبستنی) و عملکرد سلامتی در سه وضعیت (عدم بیماری، بیماری قابل درمان، بیماری که سبب حذف غیر ارادی می شود) طبقه بندی و در افق برنامه ریزی با 10 دوره شیردهی مورد بررسی قرارگرفت. نتایج مدل تولیدی و تولیدمثلی نشان داد که در گروه کم تولید، ارزش حال تا شکم چهارم افزایش یافته و سپس روند کاهشی به خود می گیرد. و در گروه متوسط ارزش حال تا شکم دوم افزایش یافته و سپس روند کاهشی به خود می گیرد و در گروه پر تولید بعد شکم اول ارزش حال کاهش می یابد. نتایج مدل تولیدی و سلامتی به لحاظ تغییرات ارزش حال انتظاری مشابه مدل تولیدی و تولیدمثلی بود. ارزش آتی در هر دو سیستم در وضعیت های مختلف تولیدی و تولیدمثلی و تولیدی وسلامتی با افزایش دوره شیردهی و با افزایش سن گاو کاهش یافت. تفاوت ارزش آتی و ارزش کنونی تحت تنزیل 20 درصد نشان داد که با اضافه کردن سطح تولید این تفاوت بیش تر می شود. بدون توجه به ارزش حال وآتی، گاوها زودتر یا دیرتر از موعد بهینه حذف می شوند که این امر منجر به کاهش سود آوری گله می شود. عمر بهینه تعیین شده توسط برنامه ریزی پویا با استفاده از شبیه سازی مارکوف برای مدل تولید و تولید مثل 4/99 سال و برای تولید و سلامتی 4/83 سال حاصل شد. به طوری که حذف گاو شیری با سن بالاتر از سن بهینه تعیین شده منجر به افزایش سودآوری واحدهای دامداری می شود.
  کلیدواژگان: برنامه ریزی پویا، عمر بهینه، گاوشیری، نرخ حذف
 • محسن کاظمی*، حسن صالح صفحات 81-92
  گیاهان دارویی فراوانی در ایران هستند که می توانند مورد چرای دام قرار گیرند. با توجه به اطلاعات محدود در زمینه ارزش تغذیه ای برخی از این گیاهان، این مطالعه با هدف بررسی ترکیبات شیمیایی-معدنی، ظرفیت بافری و برخی فراسنجه های هضمی-تخمیری گونه های دارویی شامل درمنه کوهی (Artemisia aucheri Boiss)، مریم گلی (Salvia leriifolia Benth)، بومادران (Achilea santolina) و پونه سای انبوه (Nepeta glomerulosa Boiss) در شرایط برون تنی انجام شد. بیش ترین مقدار الیاف نامحلول در شوینده اسیدی (30/03 درصد)، الیاف نامحلول در شوینده خنثی (46/46 درصد)، لیگنین نامحلول در شوینده اسیدی (16/79 درصد) و فیبر خام (32/87 درصد) مربوط به پونه سای بود (0/05>p). بیش ترین مقدار پروتئین خام (22/19 درصد) و کربوهیدرات های غیر الیافی (36/96 درصد) در بومادران مشاهده شد (0/05>p). دامنه کلسیم از بیش ترین مقدار (44/06 گرم در هر کیلوگرم ماده خشک) برای مریم گلی تا کم ترین مقدار برای بومادران (4/39 گرم در هرکیلوگرم ماده خشک) متغیر بود. بومادران (48/04 میلی لیتر) و مریم گلی (39/72 میلی لیتر) به ترتیب بیش ترین مقدار پتانسیل تولید گاز را داشتند. بالاترین میزان قابلیت هضم ماده خشک (60 درصد) در بومادران مشاهده شد (0/05>p). دامنه انرژی قابل متابولیسم از 4/65 مگاژول در هر کیلوگرم ماده خشک برای درمنه کوهی تا 7/29 مگاژول در هر کیلوگرم ماده خشک برای بومادران متغیر بود. غلظت نیتروژن آمونیاکی محیط کشت (29/62-28/06 میلی گرم در هر دسی لیتر) تحت تاثیر تیمارهای آزمایشی قرار نگرفت. بالاترین pH گیاه (5/98) و ظرفیت بافری اسیدی (212/12 میلی اکی والان گرم×3-10) به ترتیب در گونه های درمنه کوهی و مریم گلی مشاهده شد (0/05>p). با توجه به نتایج موجود، بومادران از ارزش تغذیه ای بالاتری برخوردار بود.
  کلیدواژگان: ارزش تغذیه ای، دام، گیاه دارویی، منبع علوفه ای
 • جواد بیات کوهسار*، فرشته مقصودلو، محسن آذرنیا، فرزاد قنبری، فرخنده رضایی صفحات 93-102

  مطالعه ای به منظور تاثیر هورمون های گیاهی به صورت پرایمینگ و تلقیح با کودهای زیستی بر ترکیب شیمیایی و فراسنجه های تخمیری علوفه عدس در شرایط برون تنی انجام شد. در ابتدا  بذور عدس قبل از اعمال تیمارهای پرایمینگ، با محلول دو درصد هیپوکلریت سدیم ضد عفونی و قبل از کشت به مدت 8 ساعت در محلول های مورد نظر (هورمون سالیسیلیک اسید و جیبرلیک اسید و آب مقطر) نگه داری شدند. تیمارهای آزمایشی شامل: عامل اول استفاده از قارچ های میکوریزی در سه سطح [عدم تلقیح (شاهد)، تلقیح خاک با گونه های قارچ میکوریزای Glomus intraradices و G. mosseae]. عامل دوم شامل تیمارهای پرایمینگ در 5 سطح [هیدروپرایم (با استفاده از آب مقطر)، پرایمینگ با اسید جیبرلیک 100 پی پی ام، پرایمینگ با اسید سالیسیلیک 100 پی پی ام، پرایمینگ با اسید جیبرلیک 100 پی پی ام × پرایمینگ با اسید سالیسیلیک 100 پی پی ام و شاهد (بدون تیمار)] بود. . ترکیب شیمیایی نمونه ها با استفاده از روش های استاندارد تعیین شد. به منظور برآورد فراسنجه های تولید گاز، از آزمون تولید گاز استفاده شد. قابلیت هضم برون تنی نمونه ها با استفاده از روش کشت بسته تعیین شد. نتایج نشان داد که بین تیمارهای آزمایشی از نظر ماده خشک، پروتئین خام، الیاف نامحلول در شوینده خنثی، الیاف نامحلول در شوینده اسیدی و خاکستر خام اختلاف معنی داری وجود داشت (0/05>p). در شرایط عدم کاربرد قارچ، تیمار تلفیق دو هورمون بیش ترین و تیمار اسید سالیسیلیک و اسید جیبرلینگ کم ترین پروتئین خام را داشتند. در این مطالعه تیمار گلوموس اینترارادیسز تیمار قارچ گلوموس اینترارادیسیز×اسیدسالیسیلیک کم ترین میزان الیاف نامحلول در شوینده خنثی و الیاف نامحلول در شوینده اسیدی را داشتند. پیش تیمار کردن بذر عدس با اسید سالیسیلیک و تلفیق دو هورمون در شرایط دیم، موجب افزایش پروتئین ، الیاف نامحلول در شوینده خنثی و مواد مغذی قابل هضم در مقایسه با کاربرد قارچ گلوموس اینترارادیسیز و گلوموس موسه شد. تیمار قارچ گلوموس موسه بالاترین میزان پتانسیل تولید گاز (294/9 میلی لیتر) و قارچ گلوموس موسه×اسید جیبرلیک بالاترین انرژی قابل متابولیسم (13/48 مگا ژول در کیلوگرم) را در مقایسه با سایر تیمارها داشتند. به طورکلی نتایج این مطالعه نشان داد که تیمار کردن بذر محصولات زراعی با اهداف مقاوم کردن در برابر بیماری ها و آفات و تنش هایی از قبیل شوری و خشکی، توانا ساختن ریشه ها در جذب آب و مواد مغذی می تواند بر ارزش تغذیه ای علوفه حاصل از آن ها تاثیر داشته باشد.

  کلیدواژگان: بذر، حبوبات، تلقیح میکوریزی، ترکیب شیمیایی، تولید گاز
 • خاطره صفوی نایینی*، مریم قربانی صفحات 103-108
  در زندگی مدرن امروز کاربرد تلفن های همراه بسیار قابل توجه است. هورمون رشد هورمونی است که از بخش پیشین هیپوفیز یا آدنوهیپوفیز آزاد می شود. هدف از این مطالعه بررسی اثر امواج ناشی از تلفن همراه بر میزان هورمون رشد می باشد. در این مطالعه 35 سر موش صحرایی نر بالغ نژاد ویستار به صورت تصادفی به 5 گروه تقسیم شدند که هر گروه شامل 7 موش صحرایی می باشد. گروه شاهد که به مدت 7 روز هیچ امواجی دریافت نکردند. گروه شم 1 و 2  که به مدت 7 روز هر روز 3 و 6 ساعت در معرض موبایل روشن (بدون مکالمه) بودند . گروه تجربی 1 و 2 که به ترتیب برای مدت 3 و 6 ساعت به مدت 7 روز در معرض امواج موبایل (در حال مکالمه) قرار داشتند. سپس نمونه سرم حیوانات، جمع آوری و هورمون رشد با روش الیزا اندازه گیری شد. داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS و تست one way ANOVA آنالیز شدند. نتایج نشان داد که دو گروه تجربی 1 و 2 کاهش معنی داری در میانگین غلظت هورمون رشد با گروه های شاهد و دو گروه شم 1 و 2 داشته است. هم چنین کاهش هورمون رشد در گروه تجربی 2 نسبت به گروه تجربی 1 نیز معنی دار بوده است. گروه شم 2 نیز نسبت به گروه شاهد کاهش معنی داری داشته است. نتایج بیانگر کاهش معنی دار میزان هورمون رشد در گروه های تحت تاثیر امواج حاصل از گوشی همراه می باشد.
  کلیدواژگان: هورمون رشد، امواج، موبایل، موش صحرایی
 • جلیل ایمانی هرسینی*، مسعود نظری زاده، حمیدرضا رضایی، عاطفه اسدی، محمد کابلی صفحات 109-118

  شناسایی غنا و تنوع گونه ای یکی از مراحل اساسی برای حفاظت از تنوع زیستی است. شناسایی صحیح پرندگان شکاری براساس ویژگی های ظاهری گونه ها  دشوار بوده و بر همین اساس تفکیک گونه ها به کمک داده های مولکولی به تکنیکی کارآمد برای متخصصان علم رده بندی تبدیل شده است. در این مطالعه توالی نوکلیوتیدی ژن (COI) برای 36 نمونه از پرندگان شکاری استان مازندران مورد مطالعه قرار گرفت. استخراج DNA از نمونه های جمع آوری شده از  خون و پر پرندگان شکاری استان مازندران انجام شد. 660 جفت نوکلیوتید از توالی ژن مذکور با استفاده از واکنش زنجیره ای پلی مراز تکثیر و توالی یابی گردید. نتایج درخت تبارشناسی جدایی چهار خانواده شاهین ها (Falconidae)، عقاب ها (Accipitridae)، جغد انبار (Tytonidae) و سایر جغدهای (Strigidae) استان مازندران را در مجموع 27 گونه در 14 جنس مختلف پرندگان شکاری شناسایی نمود. میانگین واگرایی ژنتیکی بین گونه ای در راسته شاهین شکلان 8/5 و دو راسته عقاب شکلان و جغد شکلان به ترتیب 11/8 و 15/4 محاسبه شد. فاصله ژنتیکی بین گونه ای در راسته شاهین شکلان بین 5/1 تا 12/3، در عقاب شکلان بین 3/9 تا 16/3 و در جغد شکلان در محدوده 14/3 تا 20/8 قرار گرفت. بدین ترتیب می توان محدوده شناسایی گونه ها در پرندگان شکاری مورد مطالعه را براساس محدوده مذکور به خوبی تعیین نمود و هر کدام از این کلادها را به عنوان یک واحد تکاملی معرفی نمود که دارای یک پارچگی ژنتیکی ویژه و شایسته حفاظت است.

  کلیدواژگان: پرندگان شکاری، DNA بارکدینگ، COI، مازندران
 • جواد قهاری*، شیرین محمودی صفحات 119-128
  مباحث  پیرامون، حفافظت  ذخایر ژنتیکی گونه های وحشی بحث  داغ محافل علمی جهان می باشد.هدف از پژوهش حاضر، ارزیابی کاربری تجزیه و تحلیل نشانگرهای PCR-RAPD برای ارزیابی و تخمین ساختار ژنتیکی، جمعیت پرنده شکاری سارگپه معمولی که یکی از پرندگان شکاری که در به دلیل شکار بی رویه در معرض تهدید جدی است در استان آذربایجان شرقی می باشد. بدین منظور، در مجموعه، 15 عدد از آغازگرهای تصادفی شرکت اپرون، برای تکثیر تعداد 150 جایگاه در ده پرنده مورد استفاده قرار گرفت. در گام اول، خونگیری از ورید بالی سارگپه ها صورت پرندگان محبوس در قفس صورت گرفت و استخراج DNA از خون کامل توسط پروتکل موجود انجام پذیرفت. پس، از امتیازدهی باندهای تولید شده در روی ژل، آغازگر، آغازگر OPA-14، بالاترین میزان باند تولیدی (22 باند) و آغازگر OPA-13 کم ترین میزان باندی (9 باند) را روی ژل متافاور اگاروز 4 درصد و الکتروفورز افقی نشان دادند. هم چنین، تجزیه و تحلیل آماری میزان هتروزیگوتی مشاهده شده توسط نرم افزار پاپ ژن داخل نمونه ها را در حد 0/00008±0/45 برآورد شد. هم چنین محاسبه فاصله ژنتیک و تجزیه کلاستر، نشان داد که از لحاظ ژنتیکی نمونه های مورد مطالعه با یکدیگر تفاوت ژنتیکی دارند. اما شباهت ژنتیکی  بالایی بین آن ها برقرار است. با این وجود، استتناجات و تصمیم گیری های مدیریتی در مورد حفاظت ژنتیکی این پرنده نیازمند نمونه گیری های بیش تر از مناطق جغرافیایی متعدد می باشد
  کلیدواژگان: سارگپه معمولی، استان آذربایجان شرقی، تنوع ژنتیکی، PCR-RAPD
 • منصوره ملکیان*، الهه عظیمی، سعید پورمنافی صفحات 129-138
  تالاب میقان یکی از تالاب های ارزشمند در استان مرکزی و یکی از مهم ترین زیستگاه های زمستان گذرانی  درنای معمولی (Grus grus) در ایران است. این تالاب کویری در دو دهه اخیر به دلیل خشکسالی های پیاپی و عدم مدیریت صحیح، با چالش های جدی زیست محیطی مواجه شده است. با بهره گیری از مدل بیشینه آنتروپی (Maxent)، مدل سازی مطلوبیت زیستگاه درنای معمولی در تالاب میقان و اکوسیستم های آبی استان مرکزی با استفاده از 38 نقطه حضور درنای معمولی و 9 متغیر زیست محیطی (اقلیم، پوشش گیاهی، شیب، ارتفاع، کاربری اراضی، فاصله از جاده و راه های ارتباطی، فاصله از آبراهه ها و فاصله از آبادی ها) انجام شد. علاوه براین عوامل تخریب تالاب با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHp) اولویت بندی شد. سطح زیر منحنی (AUC) حاصل از مدل 0/997 محاسبه گردید که صحت بالای مدل را نشان داد. سه منطقه به عنوان زیستگاه مطلوب درنا شناسایی شد که شامل تالاب میقان، سد کمال صالح در شازند و سد 15 خرداد در شهرستان دلیجان می باشد. نتایج نشان داد که وسعت 4360 هکتار ار اراضی تالاب  میقان که حدود 18 درصد از اراضی تالاب را تشکیل می دهد به عنوان زیستگاه مطلوب درنا شناسایی شد. پهنه های زیستگاهی مطلوب در حاشیه آبی - خشکی تالاب میقان واقع شده و گستره های زیستگاهی نامطلوب اغلب در نواحی مرکزی تالاب و هم چنین در پهنه   های خشکی دور از آب قرار دارند. کاربری اراضی، تیپ پوشش گیاهی و فاصله از راه های ارتباطی بیش ترین سهم را در مدل به خود اختصاص دادند. احداث جاده، وجود سکونت گاه های انسانی و تغییر کاربری اراضی بیش ترین وزن را در بین عوامل تخریب کسب کردند که در به سازی زیستگاه و بهبود شرایط زیستگاهی این گونه باید در اولویت قرار گیرند.
  کلیدواژگان: درنای معمولی، تالاب میقان، مکسنت، فرآیند تحلیل سلسله مراتبی
 • ملیحه عرفانی*، فاطمه جهانی شکیب، اکرم عنایت صفحات 139-146
  اثر تغییر اقلیم و خشکسالی های متوالی در منطقه سیستان بر تخریب زیستگاه گونه های وحشی بر کسی پوشیده نیست. در این بین گونه هایی که زیستگاه نزدیک به مناطق مسکونی دارند، در فشار مضاعفی به علت تهدیدات انسانی قرار دارند. دراج یکی از این گونه ها است که در این تحقیق به   منظور مدل  سازی توزیع زیستگاه احتمالی آن، روش بیشینه بی نظمی MaxEnt به کار گرفته شد. مدل سازی با توجه به نه متغیر محیط زیستی مورد توجه قرار گرفته است. قبل از اجرای الگوریتم مذکور از عدم وجود همبستگی بین متغیرها اطمینان حاصل شد. نتایج ارزیابی مدل بر اساس سطح زیر منحنی ROC نشان داد که مدل نسبت به حالت تصادفی پیش بینی عالی دارد. از بین متغیرهای محیطی بررسی شده بیش ترین درصد سهم را، فاصله از زمین های کشاورزی و بیش ترین اهمیت را، متغیر تیپ پوشش علف زار دارد.‏ بر اساس آستانه های ETSS و MTSS، وسعت زیستگاه مطلوب دراج به ترتیب 1545/25 و 1676 کیلومتر مربع برآورد شد. مطلوب  ترین مناطق برای این گونه در شرق سیستان جایی که بیش ترین اراضی کشاورزی وجود دارد. در این محدوده ها هیچ منطقه حفاظت شده ای وجود ندارد و به دلیل توزیع گسترده کاربری های شهری و روستایی در این مناطق، امکان تخصیص اراضی به کاربری حفاظتی نیز وجود ندارد بنابراین تنها با تدابیر مدیریتی و مشارکت مردمی بقاء این گونه میسر است.
  کلیدواژگان: دراج، توزیع، ارجحیت زیستگاه، پرندگان قابل شکار
 • بیتا شمس*، محمد کابلی، سید بابک موسوی صفحات 147-156
  انتخاب محل آشیانه سازی یک جزء کلیدی برای بقاء پرندگان محسوب می شود که پویایی جمعیت ها را تحت تاثیر قرار می دهد. بنابراین شناسایی خصوصیات محل آشیانه سازی یک گام اساسی برای حفاظت از زیستگاه های مطلوب گونه ها محسوب می شود. گنجشک رودخانه ای با جمعیت های پراکنده و دو زیرگونه در ناحیه جنوبی ایران به لحاظ تاکسونومی و بوم شناسی وضعیت مبهمی دارد. بررسی رفتار انتخاب زیستگاه در مقیاس خرد ابزاری سودمند برای آشکار شدن وضعیت این گونه و حفاظت از آن ها است. به این منظور در این مطالعه چندین متغیر زیستگاهی در نقاط حضور و عدم حضور این گونه در پلات های به شعاع 50 متر در پارک ملی کرخه شهرستان شوش (20نقطه حضور و 22 عدم حضور) و یکی از زیستگاه های شهرستان زابل (25 حضور و 15 عدم حضور) به منظور تعین ارتباط و اهمیت این متغیرها با حضور و عدم حضور آن ها اندازه گیری و میزان معنی داری هر یک با استفاده از روش رگرسیون منطقی خطی بر اساس مدل تعمیم یافته خطی (GLM) مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس نتایج به دست آمده از بین متغیرهای زیستگاهی (DBH، درصد درخت گز، درصد بوته بلند، بوته کوتاه و علفی، زمین بدون پوشش، فاصله با منبع آبی، ارتفاع درخت، استحکام درخت و قطر بزرگ و کوچک درخت در محل ساخت آشیانه)، درصد درخت گز و فاصله از آب مهم ترین متغیرهای محیطی موثر بر لانه گزینی هر دو زیر محسوب می شوند. با توجه به وابستگی این گونه به درخت گز و منابع آب شیرین، لازم است مدیران جهت حفاظت از این دو زیر گونه به خصوص زیرگونه P. m. yatii، از آن جایی که این زیرگونه به لحاظ جغرافیایی و ژنتیکی منزوی شده است، توجه ویژه ای به حفاظت از گزستان های نزدیک به رودخانه ها و دریاچه هامون داشته باشند.
  کلیدواژگان: متغیرهای زیستگاهی، گنجشک رودخانه ای، انتخاب محل آشیانه، مدل تعمیم یافته خطی (GLM)
 • ندا شریفی، فروغ طلازاده*، رمضانعلی جعفری، مسعود قربانپور صفحات 157-162

  کریپتوکوکوس مسبب بیماری کریپتوکوکوزیس به ویژه در افراد دارای تضعیف سیستم ایمنی است. کریپتوکوکوزیس توسط کریپتوکوکوس نیوفورمنس یا کریپتوکوکوس گاتی ایجاد می شود.  این مطالعه به منظور بررسی آلودگی کوکاتیل های (عروس هلندی)  خانگی به کریپتوکوکوس نیوفورمنس در شهر اهواز صورت گرفت. تعداد 58 نمونه (18 سواپ کلواک، 40 فضله خشک) از کوکاتیل های خانگی در شهر اهواز جمع آوری شد. DNA نمونه ها پس از جمع آوری، جهت تست PCR استخراج شد. جهت شناسایی جدایه های مثبت کریپتوکوکوس نیوفورمنس از یک جفت پرایمر در آزمون PCR استفاده شد. در ادامه برای افزایش دقت شناسایی، آزمون Nested PCR به کار گرفته شد. از 58 نمونه مدفوعی کوکاتیل های خانگی 4 مورد آلوده به کریپتوکوکوس نیوفورمنس بودند.، 2 مورد از سوآپ های کلواک (11/11%) و 2 مورد از فضولات خشک (5%)، آلوده به کریپتوکوکوس نیوفورمنس بودند. واریته و سروتیپ موارد مثبت مشخص شد. همه موارد مثبت متعلق به سروتیپ A کریپتوکوکوس نیوفورمنس واریته گروبی بودند. با توجه به مثبت بودن کوکاتیل های خانگی به کریتوکوکوس نیوفورمنس، افراد مبتلا به تضعیف سیستم ایمنی نظیر افراد مبتلا به AIDS و HIV باید از تماس با این پرندگان اجتناب کنند. هم چنین فروشگاه های حیوانات خانگی از لحاظ بهداشت عمومی حایز اهمیت می باشند.

  کلیدواژگان: کریپتوکوس نئوفورمنس، کوکاتیل خانگی، Nested-PCR
 • الهام حسنی سرخانی، محسن افشارمنش*، محمدسالار معینی، هادی ابراهیم نژاد، محمد خواجه بمی صفحات 163-172

  این پژوهش به منظور ارزیابی تاثیر سطوح مختلف اسانس پونه و پروبیوتیک (باسیلوس کوآگولانس) بر عملکرد، خصوصیات لاشه و کیفیت گوشت جوجه های گوشتی انجام شد. این آزمایش با 240 قطعه جوجه گوشتی یک روزه سویه راس 308 در قالب طرح کاملا تصادفی به روش فاکتوریل 2×3 شامل سه سطح اسانس پونه (صفر، 100 و 200 میلی گرم در کیلوگرم) و دو سطح پروبیوتیک (صفر و 200 میلی گرم در کیلوگرم) با 4 تکرار و 10 قطعه جوجه در هر تکرار انجام شد. اثرات متقابل اسانس پونه و پروبیوتیک نشان داد که افزایش وزن بدن و ضریب تبدیل خوراک در جوجه های تغذیه شده با جیره حاوی پروبیوتیک در مقایسه با سایر تیمارها به جز جوجه های تغذیه شده با جیره حاوی100 میلی گرم اسانس پونه به ترتیب بیش تر و کم تر بود (0/05>P). اثرات اصلی و متقابل اسانس پونه و پروبیوتیک بر مصرف خوراک معنی دار نبود. اثرات متقابل بر وزن نسبی سینه معنی دار بود و بیش ترین وزن نسبی سینه مربوط به جوجه های تغذیه شده با جیره حاوی پروبیوتیک بود. هم چنین کم ترین میزان مالون دی آلدیید و افت در نتیجه پخت و بیش ترین میزان ظرفیت نگه داری آب مربوط به جوجه های تغذیه شده با جیره حاوی 100 میلی گرم اسانس پونه به همراه پروبیوتیک بود (0/05>P). به طورکلی، افزودن اسانس پونه (100 میلی گرم در کیلوگرم)  به همراه پروبیوتیک به جیره جوجه های گوشتی بدون تاثیر بر عملکرد سبب بهبود کیفیت گوشت شد.

  کلیدواژگان: اسانس پونه، باسیلوس کوآگولانس، پروبیوتیک، جوجه های گوشتی، عملکرد
 • زهرا تهامی*، سید محمد حسینی صفحات 173-182
  این آزمایش به منظور بررسی اثر استفاده از مخلوط عصاره گیاهان دارویی دارچین، نعناع و فلفل در دوره اول پرورش (10-1 روزگی) بر عملکرد، خصوصیات لاشه، وزن اندام  های داخلی و فرانسجه  های خونی جوجه  های گوشتی به مدت 42 روز انجام شد. آزمایش در قالب طرح کاملا تصادفی با 4 تیمار، 4 تکرار و 10 قطعه جوجه در هر تکرار انجام گردید. تیمارهای آزمایشی عبارتند از: (T1) جیره پایه، (T2) جیره پایه + 50 گرم در تن مخلوط عصاره گیاهان دارویی، (T3) جیره پایه + 100 گرم در تن مخلوط عصاره گیاهان دارویی و (T4) جیره پایه + 200 گرم در تن مخلوط عصاره گیاهان دارویی. مصرف مخلوط عصاره گیاهان دارویی باعث افزایش معنی دار وزن جوجه های گوشتی نسبت به تیمار شاهد شد (0/05>p). نتایج نشان داد وزن نسبی سینه و بال به وسیله تیمارهای دریافت کننده 100 و 200 گرم و وزن نسبی پانکراس و قلب با استفاده از 100 گرم در تن مخلوط عصاره گیاهان دارویی به طور معنی  داری افزایش یافت (0/05>p). مصرف مخلوط عصاره گیاهان دارویی به شکل معنی  داری سبب کاهش کلسترول و افزایش HDL سرم خون گردید (0/05>p). گلوبولین، اوره، پروتئین، گلوکز و آلبومین سرم تحت تاثیر تیمارهای آزمایشی قرار نگرفتند (0/05<p). با این حال 100 گرم در تن مخلوط عصاره گیاهان دارویی سبب افزایش معنی  دار کراتینین شد (0/05>p). بر اساس یافته  های این مطالعه می  توان نتیجه گرفت که استفاده از سطح 100 گرم در تن مخلوط عصاره گیاهان دارویی در دوره آغازین پرورش می  تواند اثرات مفیدی بر عملکرد جوجه گوشتی، وزن اندام  های داخلی و فراسنجه  های خونی داشته باشد.
  کلیدواژگان: خصوصیات لاشه، جوجه گوشتی، عملکرد و گیاهان داروئی
 • بانو یحیی زاده، رضا وکیلی* صفحات 183-188

  این آزمایش به منظوربررسی تاثیر برنامه های نوری مختلف برعملکرد رشد، سیستم ایمنی و اندام های داخلی جوجه های گوشتی انجام شد. 300 قطعه جوجه نر یک روزه راس 308 به سه گروه 100 تایی با پنج تکرار با میانگین وزن تقریبا یکسان تقسیم بندی شدند. جوجه های هر تیمار به طور تصادفی در سالنی مجزا در5 پن شامل 20 قطعه جوجه قرار گرفتند. در هر سه تیمار به جز برنامه نوری تمام شرایط مدیریتی یکسان بود و از 8 تا 42 روزگی ، تیمار 1  با یک ساعت تاریکی، تیمار2 با 8 ساعت تاریکی مداوم و تیمار 3 با 12 ساعت تاریکی مداوم پرورش داده شدند. در 35 روزگی 0/2 میلی لیترآنتی ژن علیه گلبول های قرمز گوسفندی از طریق وریدی به جوجه ها تزریق و در 42 روزگی از هر تکرار (پن) 4 جوجه به طریق کاملا تصادفی انتخاب و خونگیری جهت تعیین تیتر آنتی بادی علیه گلبول های قرمز گوسفندی انجام شد. سپس جوجه ها ذبح شده و وزن تیموس، طحال، کبد، قلب، چینه دان، سنگدان و ژژنوم توزین و طول ژژنوم اندازه گیری شد. تیتر آنتی بادی علیه گلبول های قرمز گوسفندی در جوجه های تیمار با 23 ساعت روشنایی: یک ساعت تاریکی کم ترین و در تیمار 12 ساعت روشنایی:12 ساعت تاریکی بیش ترین سطح را به خود اختصاص داد  (0/01>p). وزن اندام های داخلی در تیمار 23 ساعت روشنایی:1 ساعت تاریکی کم ترین و در تیمار12 ساعت روشنایی:12 ساعت تاریکی بیش ترین مقدار را به خود اختصاص داد. افزایش وزن بدن و ضریب تبدیل خوراک بین تیمارها در تمام دوره ها اختلاف معنی داری داشت و با افزایش ساعات تاریکی بهبود یافت (0/05>p). براساس نتایج این آزمایش برنامه های نوری با ساعات تاریکی بیش تر موجب بهبود مولفه های رشد و ایمنی جوجه های گوشتی گردید.

  کلیدواژگان: جوجه گوشتی، برنامه نوری، سیستم ایمنی، اندام های داخلی، گلبول قرمز گوسفندی
 • حامد زارعی*، سعید مرادی صفحات 189-196
  سرب دومین فلز سنگین خطرناک است که به علت استفاده زیاد از این فلز در صنایع به طور گسترده در محیط انتشار یافته و از طریق آلودگی آب و مواد غذایی، انسان و حیوان را مسموم می کند. هدف از تحقیق حاضر، بررسی اثر عصاره دانه خارمریم بر پارامترهای الکتروکاردیوگرام در اردک های مسموم شده با سرب است. 90 قطعه اردک یک روزه نژاد پکین به 3 گروه 30 تایی تقسیم شدند که شامل گروه کنترل سالم، گروه کنترل مسموم (40 میلی گرم / کیلوگرم نیترات سرب در جیره غذایی)، گروه مسموم درمان (40 میلی گرم /کیلوگرم نیترات سرب و 300 میلی گرم / کیلوگرم عصاره گیاه در جیره غذایی) بودند. به منظور اندازه گیری ارتفاع امواج T ،S و  R و فواصل ST ،RR ،QT  و QRS و محورالکتریکی قلب در سنین 28 و 60 روزگی از تعداد 8 قطعه اردک در هر گروه نوار الکتروکاردیوگرام تهیه گردید. نتایج نشان داد تغییراتی در امواج R ،S ،T در گروه کنترل مسموم مشاهده گردید و ارتفاع این امواج در مقایسه با گروه کنترل سالم افزایش پیدا کرد که نتیجه هیپرتانسیون ناشی از سرب است. عصاره گیاه در گروه درمان مانع افزایش غیرطبیعی این امواج شد و کاهش ارتفاع در موج R اشتقاق III و موج T دراشتقاق های III و aVF  در 60 روزگی از لحاظ آماری معنی دار بود. هم چنین فواصل QRS وQT در گروه کنترل مسموم افزایش یافت و عصاره گیاه به طور معنی داری مانع افزایش در فاصله QRS در اشتقاق II در 60 روزگی و فاصله QT در اشتقاق III در 28 روزگی و در اشتقاق aVF در 60 روزگی شد. بنابراین، عصاره دانه خارمریم موجب بهبود شاخص های الکتروکاردیوگرام قلب در اردک های مسموم شده توسط سرب می گردد.
  کلیدواژگان: گیاه خارمریم، دانه، سرب، الکتروکاردیوگرافی، اردک نژاد پکین
 • المیرا کاظمی، محمد کابلی*، نعمت الله خراسانی صفحات 197-206

  تبارشناسی و چگونگی تکامل کبرای خزری به عنوان شرقی ترین گونه از زیرجنس Naja دارای ابهامات زیادی است. هدف این مطالعه، بررسی تنوع و ساختار ژنتیکی و هم چنین ارتباطات تبارشناختی جمعیت های کبرای خزری در شمال شرق ایران، افغانستان و ترکمنستان بوده است. در این مطالعه 1107 جفت باز از قطعه ژن میتوکندریایی سیتوکروم b برای 54 نمونه از کبرای خزری مورد بررسی قرار گرفت. تحلیل تبارشناسی با استفاده از بهترین مدل تکاملی و رسم درخت بیزین و حداکثر درست نمایی و ارتباط بین هاپلوتایپ با استفاده از منطق پارسیمونی مورد بررسی قرار گرفت. بازسازی درخت تبارشناسی نشان داد که همه جمعیت های کبرای خزری در نواحی شمال شرقی ایران به همراه نمونه های کشورهای افغانستان و ترکمنستان متعلق به یک تبار جغرافیایی هستند. هم چنین، گونه Naja kaouthia  به عنوان آرایه خواهری کبرای خزری شناسایی شد. تنوع هاپلوتیپی و تنوع نوکلیوتیدی ژن سیتوکروم b در نمونه های مورد بررسی به ترتیب برابر با 0/42 و 0/00058 محاسبه شد که نشان دهنده تنوع ژنتیکی به نسبت پایین در جمعیت کبرای خزری است. نتایج حاکی از گسترش اخیر و ناگهانی جمعیت های این گونه از مرزهای شمال شرقی کشور به سوی استان گلستان بوده است و حاکی از آن است که هنوز تمایز ژنتیکی معنی داری بین جمیعت های این گونه به وقوع نپیوسته و همه جمعیت های کبرای خزری ایران را می توان به عنوان یک واحد تکاملی در نظر گرفته و مورد حفاظت قرار داد.

  کلیدواژگان: کبرای خزری Naja oxiana، سیتوکروم بی، تنوع ژنتیکی، درخت تبارشناسی، شبکه هاپلوتیپی
 • راضیه برزگر، سیامک یوسفی سیاه کلرودی*، اصغر عبدلی صفحات 207-214
  ایران از لحاظ اقلیم حیاتی در منطقه تبادلات جغرافیای جانوری مهمی قرار گرفته و از این رو دارای فون ماهیان متنوع و جالبی است. این پژوهش به بررسی فونستیک گونه های غیربومی ماهیان در رودخانه های استان تهران (جاجرود، حبله رود، نمرود و لار) پرداخته است. در طی این تحقیق که در پاییز و زمستان 1395 و بهار و تابستان 1396 صورت گرفت، نمونه   برداری از ماهیان به صورت فصلی با استفاده از دستگاه الکتروشوکر و تورهای دستی و انتظاری در دوازده ایستگاه در رودخانه های استان تهران صورت گرفت. نمونه ها پس از صید با فرمالین تثبیت شده و جهت بررسی های زیست سنجی به آزمایشگاه منتقل گردیدند و توسط کلیدهای شناسایی معتبر مورد شناسایی قرار گرفتند. این بررسی نشان داد به طورکلی 7 گونه متعلق به 6 جنس و 3 خانواده از 3 راسته مربوط به رده ماهیان استخوانی شناسایی شدند. از نظر تعداد گونه، ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) دارای رتبه اول و ماهی کاراس یا کپور برکه ای (Carassius carassius) در مرتبه بعدی قرار داشت. هم چنین گونه های ماهی آزاد چشمه ای (Salvelinus fontinalis)، ماهی خیاطه (Alburnoides eichwaldii)، سیاه ماهی (Capoeta  aculeate)، ماهی قرمز یا کپور طلایی (Carassius auratus)، ماهی لوچ سبیلک دار (Oxynemacheilus angorae) نیز در رودخانه های مورد مطالعه صید شدند. بیش ترین تعداد گونه های غیربومی در رودخانه ها عبارت بود از: رودخانه لار> رودخانه جاجرود > رودخانه حبله رود = نمرود. در ایستگاه های فشم، خمده و پلور هیچ گونه غیربومی یافت نشد. نتایج حاکی از گسترش گونه های ماهیان غیربومی در رودخانه های استان تهران از طریق عمدی و غیرعمد است. این ماهیان، ممکن است برای غذا و مکان های تخم ریزی با ماهیان بومی رقابت کنند. حتی برخی از آن ها قادرند با ماهیان بومی تولید هیبرید نمایند، ممکن است ماهیان بومی را شکار نموده و یا به عنوان منبع بیماری بر جمعیت ماهیان بومی تاثیر بگذارند و از این حیث شناسایی آن ها و بررسی تاثیراتشان بر منابع آبی بسیار حایز اهمیت می باشد.
  کلیدواژگان: فونستیک، ماهی، گونه غیربومی، رودخانه، تهران
 • غلامرضا بام، احسان کامرانی*، فرهاد کی مرام، شهلا جمیلی، سید محمدرضا فاطمی صفحات 215-220

  این مطالعه به منظورتعیین رژیم غذایی ماهی گیش خال سفید (Carangoides malabaricus) در آب های خلیج فارس و دریای عمان (استان هرمزگان) به مدت 12 ماه از آذر ماه 1395 تا آبان ماه 1396 انجام شده است. نمونه برداری با تورهای ترال  و تور انتظاری انجام شد. جهت بررسی رژیم غذایی، 438 نمونه از گونه گیش خال سفید (C. malabaricus) انتخاب شد. نتایج داده های توصیفی زیست سنجی ماهی مذکور نشان داد که حداکثر طول کل 365 میلی متر(در اردیبهشت ماه) و حداقل طول کل 140 میلی متر(در شهریور ماه) و هم چنین حداکثر میزان وزن 534/5 گرم و حداقل آن 57/8 گرم بود. در طول دوره مورد بررسی میانگین طول کل ماهیان 18/41 ± 261 میلی متر و میانگین وزن ماهیان 25/35 ± 191/78 گرم بود. شاخص GASI نشان داد اوج تغذیه این گونه در خرداد ماه است. میزان شاخص تهی بودن معده (CV)، برای این گونه در طول تحقیق %62/33 به دست آمد که می توان گفت این ماهی یک ماهی نسبتا کم خور است. از نظر نوع غذای خورده شده ، با توجه به حجم ماهیان هضم شده، ماهی کالروموتو به عنوان غذای اصلی برای گیش خال سفید محسوب می شود. میگو را می توان به عنوان غذای فرعی و بقیه گونه های خورده شده که عبارت بودند از اسکویید و خرچنگ را می توان به عنوان غذای تصادفی مطرح کرد.

  کلیدواژگان: رژیم غذایی، خلیج فارس و دریای عمان، ماهی گیش خال سفید، Carangoides malabaricus
 • حسن غبیشی، محمد خسروی زاده*، مهسا حقی، امید بیرقدار کشکولی صفحات 221-230
  در این مطالعه به ارزیابی ساختار سنی، پویایی جمعیت ماهی و برخی ویژگی های زیستی ماهی کریشو (Saurida tumbil) در حوضه آب های کلاهی تا درگهان استان هرمزگان پرداخته شد. داده ها بر اساس نمونه های حاصل از صید تجاری و به وسیله لنج های صیادی ترال در طول فصول آزاد صید میگو در سال 1398 به دست آمد. بیش ترین میزان همبستگی طولی در این گونه مربوط به رابطه طول کل و طول چنگالی (r2= 0.9988) می باشد. هم چنین نتایج نشان دهنده رابطه معنی دارطولی-وزنی در این گونه می باشد (r2= 0.9373). میزان ضریب b محاسبه شده در این مطالعه (2/81) به طور معنی داری با عدد 3 تفاوت داشت که این امر نشانگر الگوی رشد آلومتریک منفی در این گونه می باشد. هم چنین نتایج تعیین سن بر اساس ستون مهره نشان داد نمونه های مورد مطالعه در گروه های سنی 1 تا 7 قرار داشته و بیش ترین فراوانی مربوط به ماهیان 2 ساله بود. هم چنین معادله رشد برتالانفی برای این گونه در منطقه کلاهی به صورت Lt=50.02 (l-exp(-0.28 (t+0.27)) تعیین گردید. میزان مرگ و میر طبیعی، صیادی و کل برای این گونه به ترتیب 0/67، 1/99 و 2/66 محاسبه شد. بر این اساس میزان ضریب بهره برداری محاسبه شده 0/75 می باشد که نشان دهنده فشار صیادی بر ذخایر این گونه می باشد. از این رو به منظور بهبود وضعیت ذخایر موجود در این آب ها توصیه می شود که میزان تلاش صیادی را کاهش داده و اقدامات لازم در جهت کاهش صید ضمنی در تور های ترال کف روب در منطقه صورت پذیرد.
  کلیدواژگان: تعیین سن، ماهی کریشو، پویایی جمعیت، روابط طولی-وزنی، رشدآلومتریک
 • حمید پوررشید، رحمان پاتیمار*، هادی رییسی، عیسی حاجی رادکوچک، غلامعلی بندانی صفحات 231-238

  این مطالعه با هدف بررسی پارامترهای پویایی شناسی جمعیت ماهی کلمه خزری (R. caspicus) در آب های جنوب شرق دریای خزر در سال 1397 (در 6 ماهه فصل صید) انجام شد. تعداد 215 نمونه با تور پره صید و طول کل با دقت 0/01 و وزن کل 0/001 مورد زیست سنجی واقع شدند. نمونه ها در دامنه طولی 16/74 تا 30/03 سانتی متر و دامنه وزنی 36 تا 342 گرم قرار داشتند. سن ماهیان کلمه صید شده در دامنه سنی +3 تا +7 برآورد گردید. دامنه تغییرات b بین 3/49-3/05 به دست آمد. رابطه نمایی طول کل و وزن کل W=0.009L3/09 به دست آمد که نشان دهنده رشد آلومتریک مثبت است. بعد از برازش به روش حداقل مربعات رابطه طول-  وزن W=0.009L3/42 محاسبه شد. معادله رشد فون برتالانفی برای این گونه Lt=37/1033 (1-EXP (-0/19 (t+0/40)) محاسبه، و ضریب مرگ و میر طبیعی با استفاده از فرمول تجربی پایولی برای ماهی کلمه خزری 0/445 به دست آمد. بالاترین مقدار فاکتور وضعیت و ضریب رشد لحظه ای برای این گونه به ترتیب 0/42 و 0/44 به دست آمد. در مجموع، به نظر می رسد ذخایر ماهی کلمه در بخش جنوب شرقی دریای خزر به شدت در معرض خطر بوده و نیازمند ارایه راهکارهای مدیریتی کارا جهت حفظ ذخایر آن می باشد.

  کلیدواژگان: R. caspicus، رشد، مرگ و میر، دریای خزر
 • عبدالعلی راهداری*، علی خسروانی زاده، احمد قرایی، علیرضا افشاری، سمیرا سارانی صفحات 239-246
  گل میخک (Eugenia caryophyllata) به دلیل این که محصولی طبیعی و ارزان قیمت می باشد و خطرات سمیت کمی دارد به عنوان ماده بی هوشی در ماهی مورد استفاده قرار می گیرد. مطالعه حاضر به منظور تعیین غلظت مناسب بی هوشی مولدین ماهی سفیدک سیستان Schizothorax zarudnyi توسط پودر گل میخک جهت استفاده در تکثیر مصنوعی این ماهی انجام شد. مولدین نر (55/8 ± 407/14 گرم) و ماده (291/3 ± 1240/1 گرم) با غلظت های 200، 250 و 300 میلی گرم در لیتر پودر گل میخک  و هفت تکرار برای هر غلظت بی هوش شدند. علاوه بر مدت زمان لازم برای طی مراحل بی هوشی و احیا، پارامترهای بیوشیمایی سرم خون شامل گلوکز و پروتئین کل و پارامترهای ایمنی سرم خون شامل C3 ،C4 و IgM قبل و بعد از بی هوشی مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج نشان داد مدت زمان صرف شده برای طی مراحل بی هوشی و احیا مولدین ماده در غلظت 250 میلی گرم در لیتر به ترتیب 9/78 ± 160/14 و 12/1 ± 145 ثانیه بود که مجموعا کم تر از غلظت های 200 (20/2 ± 319 ثانیه بی هوشی و 12/15 ± 108/63 ثانیه احیا) و 300 (7/86 ± 117 ثانیه بی هوشی و 22/24 ± 271 ثانیه احیا) میلی گرم در لیتر بود؛ هم چنین، برای مولدین نر این زمان در غلظت 300 میلی گرم در لیتر (3/73 ± 86 ثانیه بی هوشی و 11/25 ± 64/71 ثانیه احیا) کم تر از غلظت های 200 (7/81 ± 155/71 ثانیه بی هوشی و 7/73 ± 56/43 ثانیه احیا) و 250 (12/57 ± 116/86 ثانیه بی هوشی و 14/44 ± 70/71 ثانیه احیا) میلی گرم در لیتر بود. مقادیر گلوکز، پروتئین کل و C4 تحت تاثیر بی هوشی تغییر نکردند، ولی مقدار IgM در غلظت 300 میلی گرم در لیتر مولدین نر و ماده کاهش معنی دار و مقدار C3 در غلظت 300 میلی گرم در لیتر مولدین نر افزایش معنی دار داشت (0/05>p). نتایج نشان داد که غلظت 250 میلی  گرم در لیتر برای بی هوشی مولدین ماهی سفیدک سیستان مناسب می باشد.
  کلیدواژگان: بی هوشی، مولد، سفیدک سیستان، ایمنی، گل میخک
 • آرش جدی مصطفی لو، مسعود هدایتی فرد*، مجتبی کشاورز دیوکلایی، تکاور محمدیان صفحات 247-258

  اخیرا استفاده از محرک های رشد مثل اسیدی فایرها (گروهی از اسیدهای آلی) در آبزی پروری افزایش یافته است. این مطالعه با هدف بررسی اثر سطوح مختلف اسیدی فایر سدیم دی فرمات (NDF) و اسید فرمی (فورمیک) بر پارامتر های رشد، تغذیه و آنزیم های گوارشی در بچه فیل ماهیان (Huso huso) انجام شد. تعداد 420  قطعه  بچه ماهی فیل ماهی با میانگین وزن 1/72± 30/55 گرم تهیه و به طور تصادفی در قالب هفت گروه با سه تکرار (هر تکرار 20 عدد ماهی) تقسیم به مدت 60 روز با جیره های آزمایشی تغذیه شدند. گروه های 1، 2 و 3 به ترتیب حاوی 0/05، 0/1 و 0/15 درصد سدیم دی فرمات (NDF) و گروه های 4، 5 و 6 حاوی مقادیر 0/05، 0/1 و 0/15 درصد اسید فرمی (فرمیک) در جیره غذایی بودند. جیره گروه شاهد بدون اسیدی فایر بود. نتایج نشان داد اکثریت پارامترهای رشد (% BWI، CF، SGR، FCR، FER، PER) و آنزیم گوارشی در گروه ها تغذیه شده با اسیدی فایر نسبت به گروه شاهد اختلاف معنی داری داشتند (0/05>p). به طوری که کم ترین ضریب تبدیل غذایی (FCR) (0/5 ± 0/0) و بیش ترین ضریب رشد ویژه (0/005 ± 5/3) در گروه 0/1 درصد سدیم دی فرمات در روز 30 اما کم ترین ضریب تبدیل غذایی (FCR) (0/81 ± 0/001) و بیش ترین ضریب رشد ویژه (0/001 ± 2/77) در گروه 0/1 درصد اسید فرمیک در روز 60  مشاهده شد (0/05>p). هر دو آنزیم مورد بررسی (تریپسین، کیمو تریپسین) تحت تاثیر اسیدی فایر قرار گرفتند به طوری که بیش ترین فعالیت آنزیم تریپسین و کیمو تریپسین در گروه 0/1 درصد سدیم دی فرمات در 30 روز اول بود (0/05>p). فعالیت آنزیم آلکالین فسفاتاز در  تیمارهای اسیدی فایر افزایش نسبی داشت ولی این افزایش در تیمارهای سدیم دی فرمات نسبت به گروه شاهد معنی دار نبود (0/05<p) اما در روز 30 میزان این آنزیم در گروه های اسید فرمیک بیش تر بود. به طور کلی می توان بیان کرد افزودن ترکیبی اسیدی فایر سدیم دی فرمات (NDF) به میزان 0/1 درصد به جیره غذایی فیل ماهی ترجیحا در به مدت 30 روز باعث بهبود پارامترهای رشد و کاهش ضریب تبدیل غذایی (FCR)، افزایش سطح آنزیم گوارشی می شود که نهایتا شاخص سلامت این ماهی را بهبود می بخشد.

  کلیدواژگان: اسیدی فایرها، رشد، تغذیه، آنزیم های گوارشی، فیل ماهی
 • محمد سوداگر*، حمیده ذکریائی، علی حاجی بگلو صفحات 259-268
  اسیدهای آمینه آزاد به عنوان موادی که می توانند رفتار جستجوی غذا را به خصوص در گونه هایی که برای یافتن طعمه متکی به حس بویایی و چشایی هستند، تحریک کرده و نقش جاذب را ایفا کند، شناخته شدند. این طرح آزمایشی به مدت 9 هفته به منظور تعیین اثر اسید آمینه هیستیدین به عنوان جاذب در جیره غذایی فیل ماهی جوان (Huso Huso) بر عملکرد رشد، پارامترهای خونی و پروفیل اسیدهای آمینه انجام شد. برای انجام این آزمایش، تعداد 180 قطعه فیل ماهی جوان با میانگین وزنی 0/99± 26/3 گرم در 18 تانک پلی اتیلنی در قالب یک طرح کاملا تصادفی قرار داده شد (تعداد 10 قطعه ماهی در هر تانک). ماهیان روزانه در سه وعده غذایی در حد سیری در ساعت های 7، 14 و 17 با جیره غذایی آزمایشی شامل: 0/5، 1 و 1/5 درصد اسیدآمینه هیستیدین تغذیه شدند. نتایج این آزمایش نشان داد که بالاترین میزان افزایش وزن (WG)، درصد افزایش وزن (WG%)، ضریب تبدیل غذایی (FCR)، نرخ رشد ویژه (SGR)، نرخ رشد روزانه (DGR) و فاکتور وضعیت (CF) مربوط به تیمار تغذیه شده با جیره آزمایشی حاوی 1/5 درصد اسیدآمینه هیستیدین به عنوان جاذب غذایی بود (0/05>p)؛ در پایان آزمایش شاخص های خون شناسی مانند: تعداد سلول های گلبول قرمز (RBC)، گلبول سفید (WBC)، هماتوکریت (Htc)، هموگلوبین (Hb) و فعالیت   های کمپلمان مورد سنجش قرار گرفت. نتایج نشان داد میانگین فعالیت های کمپلمان، حجم متوسط گلبول های قرمز (MCV)، میزان متوسط هموگلوبین (MCH) و غلظت متوسط هموگلوبین در گلبول قرمز (MCHC) تفاوت معنی داری بین تیمارها نداشت (0/05<p). هم چنین نتایج نشان داد که در نرخ رشد تمامی گروه های ماهیان تغذیه شده با جیره های غذایی حاوی درصدهای متفاوت هیستیدین تفاوت معنی داری وجود داشت (0/05>p)؛ هم چنین، پروفیل اسیدهای آمینه ترکیبات بدن در تیمارهای مختلف اختلاف معنی دار نداشت (0/05<p). با توجه به نتایج به دست آمده، افزودن این اسید آمینه به عنوان جاذب غذایی در جیره غذایی فیل ماهی جوان جهت ارتقای سلامتی و بهبود عملکرد رشد این گونه اقتصادی توصیه می گردد.
  کلیدواژگان: فیل ماهی، هیستیدین، جاذب غذایی، پارامترهای خونی، اسیدآمینه
 • سید مصطفی عقیلی نژاد* صفحات 269-278
  دریای خزر زیستگاه گونه های با ارزش خاویاری است که دارای اهمیت تجاری و اکولوژیک هستند و ذخایر آن ها به دلایل متعدد از جمله گستردگی صید غیر قانونی هم اکنون به مرز فروپاشی رسیده است. این تحقیق به بررسی فعالیت صیادان غیر قانونی و هم چنین انگیزه آن ها در حوزه جنوبی شرقی دریای خزر می پردازد. در این مطالعه، با روش توصیفی- تحلیلی و طراحی پرسشنامه، اطلاعات مورد نیاز با حضور محقق در شهرها و روستاهای حاشیه جنوب شرقی دریای خزر از 203 نفر از صیادان جمع آوری گردید. پایایی پرسشنامه بر اساس آلفای کرونباخ معادل 0/71 به دست آمد. نتایج نشان داد که بیش تر صید غیرمجاز در بهار و پاییز صورت گرفته و اکثرا دارای سطح سواد پایین و بیکار هستند. روش صید آن ها استفاده از دام گوشگیر استخوانی منوفیلامنت بوده و حتی از شهرها و روستاهای دورتر از ساحل نیز برای انجام صید غیرمجاز به دریا می روند. انگیزه اقدام به صید در آن ها به سن ارتباطی نداشته ولی با افزایش سطح سواد به طور معنی دار کم تر شد. بین انگیزه اقدام به صید اظهاری و تحلیل های صورت گرفته از جواب آن ها به پرسش ها، ارتباط پایین، منفی و معنی دار وجود دارد (**25/0- =r). به طورکلی با جلوگیری از عرضه و فروش غیرقانونی ماهیان در تمام نقاط استان و شناسایی و برخورد با عوامل فروش و باندهای صیادان غیرقانونی و نیز افزایش سطح سواد و افزایش سطح آگاهی آن ها نسبت به حفاظت از این ماهیان با ارزش شیلاتی می توان به کاهش فعالیت های صید غیرقانونی کمک نمود.
  کلیدواژگان: انگیزه، صید غیرقانونی، ماهیان خاویاری، جنوب شرقی دریای خزر
 • حبیب حسین پور رودسری، سید مسعود منوری*، حسین خارا، بهروز بهروزی راد صفحات 279-288

  امروزه با افزایش جمعیت میزان تولیدات در بخش آبزی پروری در سطح جهانی در حال گسترش است. این صنعت به عنوان یک صنعت نو ظهور خطرات بالقوه ای را متوجه محیط زیست می کند. استفاده از رویکردهای ارزیابی ریسک روش بسیار مناسبی برای مدیریت تنش های وارده از این صنعت بر محیط زیست است. علم ارزیابی ریسک در زمینه آبزی پروری بسیار جدید بوده و در سطح جهانی از قدمت بالایی برخوردار نیست. از مهم ترین سازمان های که در این زمینه فعال هستند عبارتند از EPA, FAO / UNESCO-IOC / WMO / WHO / IAEA / UN / UNEP GESAMP (IMO). در بررسی حاضر از دستورالعمل ارزیابی ریسک اکولوژیک برای صنعت آبزی پروری که مورد تایید آژانس حفاظت محیط  زیست آمریکا (EPA) استفاده گردید. بر طبق ارزیابی انجام گرفته پرورش ماهیان خاویاری در مزارع پرورش قروق تالش بر روی کیفیت اکوسیسم پذیرنده (رودخانه کرگانرود و دریای خزر) به ترتیب از جهت عوامل بیماری زا دارای پتانسیل ریسک بالا، مواد دارویی و ضدعفونی دارای پتانسیل ریسک شدید و برای مواد الی و مغذی دارای پتانسیل ریسک میانه است (میانه بودن ریسک عوامل انتهایی را می توان به توان خودپالایی رودخانه معطوف کرد) که در اقدامات مدیریتی نظارت و پایش مستمر را می طلبد. بررسی توان خودپالایی رودخانه و هم چنین وضعیت جوامع گیاهی و جانوری اکوسیستم های تحت تاثیر می تواند دقت ارزیابی را افزایش داده و تصمیمات مدیریتی صحیح تری را موجب شود.

  کلیدواژگان: ارزیابی ریسک اکولوژیک، EPA، صنعت آبزی پروری، مزرعه پروش ماهیان خاویاری، قروق، تالش
 • سید محمدوحید فارابی*، محمود بهمنی، منصور شریفیان، مهدی گل آقایی درزی صفحات 289-298

  هدف از این مطالعه انتقال مستقیم چهارگونه از بچه ماهیان خاویاری (فیل ماهی، قره برون، تاس ماهی روسی و شیب) حاصل از تکثیر مصنوعی به آب دریای خزر بود. ماهیان در چهار گروه سنی (35، 50 و 65 روزه) و در سه غلظت آب شور (0/5، 9/5 و 12/5 گرم در هزار) بررسی شدند. بچه ماهیان مستقیما از آب شیرین به آب لب شور منتقل شدند. پس از 168 ساعت، نمونه برداری از  خون ماهیان به عمل آمد. نتایج نشان داد که بازماندگی در تمام گروه ها از 65 تا 100درصد بود و با افزایش سن و وزن ماهی افزایش یافت. برخی از پارامترهای خونی، سطح کورتیزول، اسمولاریته و غلظت یون ها در پلاسما تعیین شد. سطوح عملکردی مکانیسم هموستاز اسمزی و یونی در همه گروه ها مشابه بود (0/05<p)، اما در شوری های مختلف متفاوت بود (0/05>p). اختلاف معنی داری بین سطح غلظت یون پلاسما در محیط های مختلف مشاهده شد (0/05>p). غلظت یون های سدیم، پتاسیم و کلسیم  در پلاسما بالاتر از محیط آب شیرین و کم تر از محیط آب لب شور بود (0/05>p). غلظت منیزیم پلاسما کم تر از آب شیرین و لب شور بود. با افزایش شوری محیط، هماتوکریت، هموگلوبین، حجم گلبول قرمز، متوسط هموگلوبین گلبولی و اسمولاریته پلاسما کاهش و غلظت متوسط هموگلوبین گلبولی و سطح کورتیزول پلاسما افزایش داشته است (0/05>p). اما تعداد گلبول های سفید و قرمز تغییر نکرد (0/05<p) و به حالت پایدار رسید. در نتیجه امکان رهاسازی مستقیم ماهیان خاویاری نورس با افزایش وزن و سن از آب شیرین به آب لب شور وجود دارد.

  کلیدواژگان: ماهیان خاویاری نورس، دریای خزر، یون، کورتیزول، اسمولاریته
 • غلامرضا رفیعی*، فایزه حجتی، هاجر سعیدی صفحات 299-304
  به نظر می رسد که از گیاه بولاغ اوتی می توان در یک سازگان توام پرورش لارو ماهی قزل آلای رنگین کمان به صورت مدار بسته برای ایجاد یک سازگان متعادل بوم سازگانی بهره برد. برای این منظور و در قالب یک طرح کاملآ تصادفی تاثیر وجود تراکم های مختلف گیاه بولاغ اوتی بر رشد و ماندگاری آلوین های ماهی قزل آلای رنگین کمان در یک سازگان مدار بسته پرورش ماهی مورد بررسی قرار گرفت. تیمارهای آزمایش را مقادیر مختلف 0، 20، 40 و 60 گرم گیاه بولاغ اوتی در بخش هایدروپونیک  با سه تکرار تشکیل دادند. میزان ماندگاری لاروها در تیمار با 60 گرم گیاه اختلاف معنی داری (P≤0/05) را با سایر تیمارها نشان داد و کم تر از سایر تیمار ها بود.  تعداد ماهیان از تعداد 20 قطعه در شروع آزمایش به 1/24±15 قطعه در پایان آزمایش رسید. با شروع آزمایش و غذا دهی ماهیان میزان هدایت الکتریکی آب افزایش یافت ولی اختلاف معنی داری را دربین تیمارها نشان نداد (P>0/05). بیش ترین و کم ترین مقدار هدایت الکتریکی آب به ترتیب در تیمارهای صفر و 20 گرم و به مقدار 60/51±594 و 82/31±580 میکرو زیمس اندازه گیری شد. ظرفیت آنتی اکسیدانی آب در تیمار حاوی 40 گرم گیاه دارای بیش ترین و در تیمار حاوی 60 گرم گیاه دارای کم ترین مقدار بود و مقدار آن به ترتیب در تیمار 40 و 60 گرم گیاه و به 15/90±544/75 و 15/90±14/75 میکرو مول در لیتر در پایان آزمایش رسید.  نتایج به دست آمده، نشان داد تعادل مناسبی بین تعداد گیاه وارد شده به سازگان پرورشی و تراکم ماهیان برای تولید متابولیت های مورد نیاز گیاه برای رشد وجود ندارد و بولاغ اوتی برای رشد بهینه به غلظت بالایی از مواد معدنی نیاز دارد.
  کلیدواژگان: گیاه بولاغ اوتی، ویتامین ث، ظرفیت آنتی اکسیدانی، ماهی قزل آلای رنگین کمان، کشت توام ماهی و گیاه
 • مونا تبرک، جعفر سیف آبادی*، غلامرضا صالحی جوزانی، حبیب الله یونسی صفحات 305-312

  استفاده از روش های فیلوژنتیک مولکولی جهت پیشرفت علم سیستماتیک و شناسایی تنوع قارچی بسیار پرکاربرد است. در میان مارکرهای فیلوژنتیک، ژن ITS به دلیل مناسب بودن برای بارکد کردن و داشتن اطلاعات زیاد به عنوان یکی از برجسته ترین روش های مطالعه جوامع قارچی معرفی شده است. هدف از این تحقیق ایجاد چارچوبی فیلوژنتیک به عنوان آغازی برای طبقه بندی قارچ ها و تجزیه و تحلیل جوامع آن ها در سیستم های آبزی پروری است. در این مطالعه بعد از یک دوره دو ماهه پرورش ماهی کپور معمولی (0/3 ± 21/5 گرم)، کیفیت آب و جامعه قارچی سیستم های پرورشی شامل بیوفلاک و مداربسته مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج حاصل از پارامترهای کیفی آب اختلاف معنی دار نشان داد (0/05>p) هم چنین از لحاظ کیفیت آب هر دو سیستم شرایط مطلوبی را برای زیست ماهی فراهم نمودند. از لحاظ شناسایی جمعیت قارچی قسمت بزرگی از این جمعیت ها ناشناخته است و تنها گونه شناخته شده و غالب در هر دو سیستم مورد بررسی Homophron spadiceum است. بنابراین از لحاظ جوامع و گونه های شناخته شده تفاوتی مشاهده نگردید.

  کلیدواژگان: بیوفلاک، مداربسته، قارچ، ITS، سیستم پرورش ماهیان، کپور معمولی
 • بیژن اندرز، ابوالقاسم کمالی*، مهران آوخ کیسمی، هومن رجبی اسلامی صفحات 313-318
  این تحقیق به منظور مقایسه هم آوری مولدین ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio) پرورشی استان های گیلان و مازندران و ارتباط آن با طول، وزن و سن این مولدین انجام شد. بدین منظور از بهمن 96 تا آذر 97، 60 نمونه ماهی ماده مراحل 4 و 5 رسیدگی جنسی، از گیلان و مازندران (نمونه از هر منطقه) صید و بررسی گردید.میانگین وزن بدن و طول کل و سن ماهیان مولد گیلان و مازندران به ترتیب (0/99±4/22) کیلوگرم و (0/30 ± 3/13) کیلوگرم، طول کل (4/68 ± 57/33) و (3/90 ± 60/93) سانتی متر و سن (0/38 ± 3/8) و (0/51 ± 3/50) سال بودند. میانگین هم آوری مطلق و هم آوری نسبی ماهیان مولد گیلان و مازندران به ترتیب 57921/67±239900 و 23008/76±139900 و هم آوری نسبی 5583/58±57629/31 و 2129/45±43568/639 بود. میانگین ارتفاع بدن و قطر تخمک های ماهیان مولد گیلان و مازندران به ترتیب 2/06±17/50 و 1/42±14/60 و قطر تخمک ها 0/11682±0/759 و 0/4291±0/640 میلی متر محاسبه گردید. میانگین هم آوری مطلق با افزایش طول چنگالی، وزن بدن و سن ماهی افزایش یافت. ضریب همبستگی بین هم آوری مطلق و وزن بدن ماهی برای نمونه های گیلان و مازندران به ترتیب 0/94 و 0/87، بین هم آوری و طول کل 0/72 و 0/81 و بین هم آوری مطلق و سن ماهیان 0/68 و 0/71 به دست آمد. هم آوری مطلق، بین مولدین گیلان و مازندران دارای تفاوت آماری معنی دار بود.
  کلیدواژگان: تکثیر، کپور معمولی پرورشی، هم آوری، گیلان، مازندران
 • سپیده غنی*، عبدالمجید حاجی مرادلو، حامد پاک نژاد، مرضیه ابوالفتحی صفحات 319-324
  تحقیق حاضر جهت ارزیابی برخی شاخص های ایمنی ذاتی سرم و موکوس پوست  ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio) در مواجهه با تنش شوری صورت گرفت. بدین منظور 180 قطعه بچه ماهی کپور با میانگین وزن 0/62±50 گرم تهیه و به سالن آبزی‏ پروری شهید فضلی ‏برآبادی دانشکده شیلات و محیط زیست دانشگاه گرگان انتقال یافت. پس از دو هفته آداپتاسیون، آزمایش در قالب  3 تیمار شامل تیمار آب شیرین (شوری ppt 0)، تیمار حاوی مخلوط 50 درصد آب شور و 50 درصد آب شیرین تیمار آب شور دریای خزر (شوری ppt 7) و (شوری ppt 14) انجام شد. جهت بررسی شاخص های ایمنی ذاتی (پروتئین محلول، فسفاتاز قلیایی و لیزوزیم) در پاسخ به تنش شوری، نمونه برداری از سرم و موکوس پوست در سه مرحله مجزا شامل روز سوم، روز ششم و روز نهم بعد از در معرض قرار گیری با شوری های مختلف انجام گرفت. نتایج نشان داد که تغییرات شوری تاثیر معنی داری بر میزان پروتئین کل، ‏فسفاتاز قلیایی، لیزوزیم سرم و موکوس ماهی داشت (0/05<p) ولی تغییرات شوری تاثیر معنی داری بر غلظت پروتئین محلول موکوس پوست ماهی نداشت (P>0/05). نتیجه گیری کلی تحقیق حاضر نشان داد که میزان لیزوزیم موکوس با افزایش شوری در همه دوره ها کاهش یافت. میزان لیزوزیم سرم در روزهای ابتدایی مواجهه با تنش شوری، افزایش یافت ولی با گذشت زمان میزان این شاخص نسبت به ابتدای دوره کاهش یافت. میزان فسفاتاز قلیایی موکوس در روزهای ابتدایی در آب لب شور و در روزهای انتهایی در آب شور افزایش یافت ولی میزان آلکالین فسفاتاز سرم در روزهای ابتدایی مواجهه با تنش شوری، کاهش و با گذشت زمان افزایش یافت. میزان پروتئین محلول موکوس طی دوره های مختلف شوری اختلاف معنی‏ داری وجود نداشت ولی پروتئین کل سرم خون در روزهای ابتدایی مواجهه با تنش شوری، افزایش یافت ولی با گذشت زمان میزان این شاخص نسبت به ابتدای دوره کاهش یافت.
  کلیدواژگان: تنش شوری، آبزی، شاخص های موکوس، شاخص های سرم
 • مصطفی بیگی*، عبدالمجید حاجی مرادلو، سید حسین حسینی فر، علی جافرنوده صفحات 325-330
  در مطالعه حاضر اثرات سطوح مختلف ملاس چغندر بر برخی از شاخص های رشد و بقا، فلورباکتریایی روده و طول پرز روده در ماهی کپور معمولی مورد بررسی قرار گرفت. در این آزمایش از 360 قطعه ماهی کپور معمولی با میانگین وزنی 2/5±28 گرم استفاده شد. بچه ماهی ها در 12 مخزن به تعداد 30 قطعه در هر مخزن به طور تصادفی توزیع شد. پس از یک هفته آداپتاسیون، در یک دوره به مدت 8 هفته غذادهی انجام گرفت . آزمایش در قالب 4 تیمار و هر تیمار با 3 تکرار شامل: جیره فاقد ملاس (تیمار 1)، جیره حاوی 0/5 درصد ملاس (تیمار 2)، جیره حاوی 1 درصد ملاس (تیمار3) و جیره حاوی 2 درصد ملاس (تیمار 4) انجام شد و ماهی ها روزانه به میزان 3 درصد وزن بدن و دو بار در روز با جیره   های آزمایشی تغذیه شدند. غذای گروه شاهد، غذای تجاری کپور معمولی شرکت فرادانه بدون ملاس بود . بررسی شاخص های رشد و تغذیه (افزایش وزن بدن، درصد افزایش وزن بدن، نرخ رشد ویژه، فاکتور وضعیت، ضریب تبدیل غذایی)، تعداد کل باکتری های روده و هم چنین طول پرز روده در پایان دوره آزمایش انجام شد. تجزیه و تحلیل داده ها در پایان دوره نشان داد شاخص های رشد و تغذیه (افزایش وزن بدن، نرخ رشد ویژه، فاکتور وضعیت، ضریب تبدیل غذایی) در بین تیمارهای مختلف اختلاف معنی داری باهم داشت (0/05>p). بررسی تعداد کل باکتری های هوازی روده نشان داد در بین تیمارهای مختلف اختلاف معنی داری در تعداد کل باکتری های هوازی روده وجود داشت (0/05>p). هم چنین بررسی طول پرزهای روده در تیمارهای مختلف حاکی از آن بود که اندازه طول پرزهای روده در بین تیمارهای مختلف اختلاف معنی داری با یکدیگر داشتند (0/05>p). به طور کلی جیره غذایی حاوی ملاس بر شاخص های رشد و بقا، فلور باکتریایی روده و طول پرز روده ماهی کپور معمولی تاثیرگذار بود و باعث تغییر شاخص های رشد و افزایش باکتری های هوازی روده و افزایش طول پرز روده در تیمار 2% ملاس شد.
  کلیدواژگان: ملاس چغندر، شاخص های رشد، باکتریایی هوازی روده، طول پرز روده
 • امید کریمی، علی پارسا* صفحات 331-336

  بیماری ایکتیوفیتریوزیس از مهم ترین بیماری های ماهیان آب های شیرین می باشد. در این تحقیق اثر درمانی عصاره آبی سیر در درمان ماهی گلدفیش مورد بررسی قرار گرفت. تعداد 200 قطعه ماهی گلد فیش به ظاهر سالم با وزن متوسط 1± 15 گرم به طور تصادفی به پنج تیمار با سه تکرار تقسیم شدند در ادامه عصاره به دست آمده از گیاه سیر به دو روش مستقیم و غیر مستقیم در دو غلظت 177 و 570  میلی گرم در لیتر به شکل حمام بلند مدت بر روی ماهیان آلوده به انگل ایک آزمایش شد. طی مدت آزمایش که تا پاک سازی کامل سطح بدن ماهیان ادامه یافت هر 24 ساعت یک بار تعداد انگل روی بدن ماهیان با تهیه لام مرطوب شمارش شد. نتایج به دست آمده حاکی از اثر گذاری مناسب عصاره بر روند کاهش تعداد انگل و درمان بیماری در گروه های مختلف بود و تعداد انگل رویت شده بر روی بدن ماهیان گروه شاهد به شکل معنی داری از انگل های مشاهده شده بر روی بدن ماهیان گروه های آزمایش بیش تر بود (p <0/05). هم چنین عصاره استخراج شده به شکل مستقیم در هر دو غلظت از عصاره مستخرج به شکل غیر مستقیم موثرتر بود (p <0/05). این نتایج با کاهش روند تلفات و صفر شدن آن در تیمارهای مختلف تایید شد که با توجه به آن می توان عصاره سیر را در درمان این بیماری توصیه نمود.

  کلیدواژگان: گلد فیش، ایکتیوفتیریوس مولتی فیلیس، عصاره سیر
 • الناز غفاری چراتی، سکینه یگانه*، سید علی جعفرپور، رضا صفری صفحات 337-346
  سس مایونز یک امولسیون روغن در آب بوده که همواره به دلیل بافت و طعم مطلوب مورد علاقه و تحسین بسیاری از مصرف کنندگان قرار گرفته است. در این پژوهش اثر جایگزینی تخم مرغ در سس مایونز با پودر پروتئین آبکافت شده ماهی کپور نقره ای (Hypophthalmicthys molitrix) بر ترکیب شیمیایی، پایداری مکانیکی-حرارتی و خصوصیات حسی مایونز تولید شده در سال 1394 ارزیابی شد. برای این منظور، پروتئین آبکافت شده ماهی کپور نقره ای با استفاده از آنزیم پروتامکس (1/5 درصد) آماده و در سطوح مختلف صفر، 25، 50، 75 و 100 درصد جایگزین تخم مرغ شد. نتایج حاصل از ترکیب شیمیایی تیمارها نشان داد که با افزایش میزان جایگزینی پروتئین آبکافت شده ماهی کپور نقره ای به جای تخم مرغ میزان پروتئین خام و خاکستر در سس تهیه شده نسبت به تیمار شاهد به طور معنی داری افزایش یافت (0/05>p  و میزان چربی و رطوبت در تیمارها کاهش یافت (0/05>p). هم چنین نتایج نشان داد که نمونه های سس مایونز تولیدی با پروتئین آبکافتی ماهی در درجه   حرارت 20- و 50 درجه سانتی گراد دارای پایداری امولسیونی بیش تری نسبت به تیمار شاهد بودند (0/05>p). نتایج حاصل از ارزیابی حسی نشان داد که فاکتور طعم در تیمار های مختلف به غیر از تیمار 50 درصد جایگزینی پروتئین تفاوت معنی داری نسبت به شاهد نداشتند (0/05<p) و سایر شاخص های حسی (بو، بافت، رنگ و مقبولیت کلی) نیز نسبت به تیمار شاهد تفاوت معنی داری نداشت (0/05<p). به طور کلی می توان گفت پروتئین آبکافتی قابلیت جایگزینی با تخم مرغ را در سس مایونز داشته و خصوصیات مشابه و گاهی بهتر از سس معمولی ایجاد می کند.
  کلیدواژگان: کپور نقره ای، پروتئین آبکافت شده ماهی، سس مایونز، پایداری امولسیون، خواص حسی
 • حسین نظری، علیرضا سالارزاده*، امید صفری، مازیار یحیوی صفحات 347-362
  پودر ماهی از مهم ترین ترکیبات موجود در جیره های غذایی آبزیان محسوب می شود. آزمایشی 63 روزه جهت بررسی تاثیر سطوح مختلف (10، 20، 30، 40، 50 و 100 درصد) جایگزینی پروتئین کنجاله کانولا با پودر ماهی در جیره غذایی ماهی پاکو (Piaractus brachypomus،  گرم 1/36±45/12) بر شاخص های عملکرد رشد، ضریب تبدیل غذایی، میزان بقا، میزان قابلیت هضم جیره، فعالیت آنزیم های گوارشی و کبدی و شاخص های هماتوایمنولوژیکی انجام شد. بیش ترین میزان معنی داری (0/05>p) وزن نهایی و میزان رشد ویژه و کم ترین مقدار ضریب تبدیل غذایی در ماهیان پاکوی تغذیه شده با 40 درصد کنجاله کانولا به دست آمد. با افزایش سطح استفاده از کنجاله کانولا نسبت تری یدوتیرونین به تیروکسین در سرم خون ماهیان پاکوی تغذیه شده از 20 تا 100 درصد نسبت به شاهد به طور معنی داری افزایش یافت (0/05>p). روند کاهشی معنی داری در میزان کلسترول تام، تری گلیسرید، لیپوپروتئین های با چگالی پایین و بسیار پایین در سرم خون ماهیان پاکو با افزایش سطح استفاده از کنجاله کانولا مشاهده شد (0/05>p). حداکثر مقدار قابل تحمل گلوکوسینولات و فیتات در جیره غذایی ماهی پاکو که منجر به بیش ترین میزان رشد ویژه و ضریب تبدیل غذایی می شود، به ترتیب در دامنه 5/22-4/90 میکرومول بر گرم ماده خشک و 6/52-6/12 گرم بر کیلوگرم قرار دارد. با افزایش سطح استفاده از کنجاله کانولا میزان فعالیت آنزیم های گوارشی آمیلاز، لیپاز و تریپسین در روده ماهیان پاکوی آزمایشی به طور معنی داری افزایش یافت (0/05>p). برحسب تکنیک خط شکسته، بیش ترین میزان رشد ویژه (1/91 درصد وزن بدن در روز) با استفاده از 40/2 درصد جایگزینی پودرماهی با کنجاله کانولا به دست آمد.
  کلیدواژگان: ماهی پاکو، کنجاله کانولا، عملکرد رشد، ایمنی، قابلیت هضم، آنزیم های گوارشی
 • فاطمه کیاپور*، علی شعبانی، رقیه صفری صفحات 363-370
  بسیاری از آفت کش ها پس از استفاده در کشاورزی به اکوسیستم های آبی راه پیدا می کنند و از آن به بعد، به عنوان آلاینده های زیست محیطی ایفای نقش می کنند. پارامترهای بیوشیمیایی خون ماهی از متداول ترین عواملی هستند که در صورت بروز آلودگی تحت تاثیر قرار می گیرند. در این مطالعه تاثیر دوزهای تحت کشنده سم آندوسولفان (16، 32 و 64 میکروگرم بر لیتر)  بر فاکتورهای بیوشیمیایی سرم خون در ماهی زبرای گورخری (Danio rerio) پس از گذشت 1، 2، 7 و 14 روز بررسی شد. فعالیت آلکالین فسفاتاز، آلانین آمینوترانسفراز، آسپارتات آمینو ترانسفراز، کلسترول، گلوکز، افزایش معنی داری را نسبت به تیمار شاهد نشان داد (0/05≥p). فعالیت آلبومین نیز کاهش معنی داری (0/05≤p) را نسبت به تیمار شاهد نشان داد. فعالیت پروتئین هم در روز اول مواجهه با سم اندوسولفان افزایش معنی داری (0/05≥p) را در تیمارها نسبت به تیمار شاهد نشان داد، اما در روزهای 2، 7 و 14 تفاوت معنی داری مشاهده نگردید. در مجموع قرار گرفتن طولانی مدت در معرض دوزهای تحت کشنده سم آندوسولفان سبب ایجاد تغییرات بیوشیمیایی در خون ماهی زبرای گورخری می گردد. لذا سنجش فاکتورهای بیوشیمیایی می تواند به عنوان ابزار ساده و مناسبی جهت ارزیابی تاثیر سموم بر ماهی ها پیشنهاد شود.
  کلیدواژگان: اندوسولفان، فاکتورهای بیوشیمیایی، ماهی زبرا
 • علی نکورو، احسان کامرانی*، محسن صفائی، هادی رییسی، محمد مومنی صفحات 371-380
  این مطالعه با هدف تعیین خصوصیات زیستی و تولید مثل ماهی حلوا سفید، Pampus argenteus (Euphrasen, 1788)، در آب های استان هرمزگان (محدوده جزیره قشم) صورت پذیرفت. تعداد 955 نمونه ماهی صید شده با استفاده از تورهای ترال، گوشگیر و ابزار صید مشتا به مدت 12 ماه (از فرودین تا اسفند سال 1397) مورد توزین و زیست سنجی قرار گرفت. هم چنین تعاد 565 نموه نیز به منظور انجام مطالعات تولید مثلی به آزمایشگاه انتقال یافت. بیش ترین میانگین طول چنگالی و وزن بدن برای جنس های نر و ماده، به ترتیب 18/08 سانتی متر و 263/70 گرم در اردیبهشت ماه و و  22/77 سانتی متر و 488/09 گرم در مرداد ماه محاسبه گردید. نتایج حاصل از آزمون کولموگراف اسمیرنف دو نمونه ای نشان داد که توزیع فراوانی طولی ماهیان ماده بین دو فصل زمستان و  بهار و دارای اختلاف معنی داری نبود، در حالی که برای ماهیان نر توزیع فراوانی طولی در بین تمامی فصول اختلاف معنی داری داشت. نسبت جنسی نر به ماده در طول یک سال نمونه برداری (1/49)، دارای اختلاف معنی داری بود (0/05>p). با استفاده از روش باتاچاریا، برای جنس نر و ماده 4 گروه همزاد تشخیص داده شد. طول در اولین بلوغ جنسی (Lm50) برای حلوا سفید نر و ماده، به ترتیب برابر 18/12 سانتی متر و 21/72 سانتی متر محاسبه شدند. نتایج این مطالعه نشان داد که فعالیت تولید مثلی این گونه از فروردین ماه تا مرداد ماه در بیش ترین حد است. با توجه به نتایج این مطالعه پیشنهاد می گردد جهت حفاظت از ذخایر این گونه از فعالیت ماهیگیری در این ماه ها به صورت شدیدتری جلوگیری شود.
  کلیدواژگان: حلوا سفید، بیولوژی تولیدمثل، گروه همزاد، بلوغ جنسی، استان هرمزگان
 • سمیه نوده شریفی، سعید گرگین*، سید یوسف پیغمبری، حسینعلی خوشباور رستمی، منوچهر بابانژاد، حسن فضلی صفحات 381-386
  قطر حلقه متصل به تورهای تورهای قیفی بالارو در ابتدا 1/5 متر بود اما به تدریج قطر حلقه متصل افزایش یافته به طوری که امروزه حدود 4 متر می باشد. به نظر می رسد این افزایش قطر حلقه، باعث افزایش تعداد ماهیان غیرهدف در این روش صید شده است. این مطالعه با هدف بررسی فراوانی طولی و ترکیب گونه ای ماهیان غیر هدف صید شده تورهای مخروطی بالارو در اردیبهشت ماه سال 1397 در بنادر صیادی بابلسر و امیرآباد به وسیله چهار فروند شناور صیادی طی 33 بار تورریزی در عمق 50-40 متری انجام شد. پس از شناسایی گونه ماهیان صید شده، طول کل و وزن نمونه ها اندازه گیری شد. از تعداد کل 193 ماهیان صید شده بیش ترین و کم ترین درصد فروانی نسبی کل گونه شگ ماهی خزری  37/8 درصد و ماهی سه خاره با 4/7 درصد بود. درصد فراوانی نسبی سایر گونه های صید شده در بندر بابلسر و امیرآباد عبارتند از نی ماهی (Syngnathus abaster) 38/8 و 28 درصد، ماهی سه خاره (Gasterosteus aculeatus) 50 و صفر درصد، کفال ماهیان (Mugilidae) 11/11 و 18/2 درصد، شگ ماهی (Alosa caspia) صفر و 41/7 درصد، ماهی سفید (Rutilus kutum) صفر و 12 درصد بود. هم چنین یافته ها حاکی از آن است که میزان فراوانی ماهیان صید شده در بندر صیادی امیر آباد بیش تر از بندر صیادی بابلسر می  باشد و به شدت به منطقه وابسته می  باشد (p <0/01). نتایج حاکی از فشار بالای حاصل از تولید صید ضمنی روی گونه های غیرتجاری در بندر صیادی امیرآباد می باشد. بیش ترین فراوانی در بندر صیادی بابلسر و امیرآباد به ترتیب در کلاسه طولی 5/5-4/5 سانتی متر ماهی سه خاره  و 16/5-15/5 سانتی متر نی ماهی می باشد.
  کلیدواژگان: تور مخروطی بالارو، صید ضمنی، ترکیب گونه ای، دریای خزر، ماهیان صید غیر هدف
 • محمدرضا بیابانی، علی خضریان، یوسف خیرخواه رحیم آباد، فتح اله شهبازی، سیده خیرالنسا طیب نعیمی، رضا صورتی زنجانی، بیژنگ جلوه زیده سرائی، علیرضا صیداوی*، محمدرضا پورقاسمی صفحات 387-396
  پژوهش حاضر به منظور مقایسه توان تولیدی شش هیبرید تجاری داخلی با چهارده هیبرید تجاری وارداتی در مرکز تحقیقات ابریشم کشور انجام گردید. در این بررسی 3 تکرار به میزان نیم گرم از هر جعبه تخم نوغان از ابتدای خروج تخم از سردخانه توزین در پاکت های مخصوص تفریخ قرار داده شد. این آزمایش در قالب طرح کاملا تصادفی انجام گرفت و داده ها تحت برنامه Graphpad Prism و Minitab تجزیه و تحلیل شدند. به منظور آنالیز تجزیه واریانس از روش ANOVA و برای مقایسه میانگین از روش آزمون Tukey استفاده گردید. بر طبق نتایج هیبریدهای 871*872 و 104*103 با حدود 98/5 درصد تفریخ در تخم ها بهترین هیبریدهای جمعیتی بودند (0/05>p). وزن کل پیله استحصالی در هیبریدهای Q*B با 9/667 و L*OR و QA*BB با 663 گرم در گروه برتر قرار داشتند (0/05>p). هم چنین نتایج نشان داد که اختلاف وزن متوسط قشر ابریشمی در هیبریدهای 872*871، 154*153، S*M و 103*104 در گروه، افزایش معنی داری را داشتند (0/05>p). در مورد صفت تولید پیله به ازای ده هزار لارو هیبریدهای 154*153، 872*871وS*M، به ترتیب بهترین تولید پیله را  دارا بودند (0/05>p). در ویژگی تعداد پیله در لیتر هیبریدهای S*M و 872*871 با کم ترین تعداد پیله در یک لیتر به عنوان بهترین گروه در این صفت بودند. نتیجه گیری کلی از این تحقیق نشان می دهد که هیبریدهای داخلی در بسیاری از صفات اقتصادی مطرح در زمینه پرورش کرم ابریشم همسطح و یا بهتر از هیبریدهای وارداتی بوده و می توان از آن ها به عنوان جایگزین مناسبی در این صنعت در ایران استفاده نمود.
  کلیدواژگان: ارزش اقتصادی، نوغانداری، هیبرید تجاری داخلی، هیبرید تجاری وارداتی
 • حمید ساکنین، حسن قهاری*، مجید نوائیان صفحات 397-406
  پنبه یا طلای سفید (Gossypium spp., Malvaceae) یکی از محصولات مهم و با ارزشی است که در صنایع نساجی و تولید روغن های خوراکی کاربرد دارد. آفات متعدد و کلیدی در مزارع پنبه دنیا و از جمله ایران فعالیت دارند که در اغلب موارد خسارت قابل ملاحظه ای به این محصول وارد می کنند. بر این اساس، فون دشمنان طبیعی (شامل شکارگران و پارازیتوییدها) فعال در مزارع پنبه بعضی مناطق کشور مورد بررسی قرار گرفت. در مجموع 43 گونه حشره شکارگر از راسته های Coleoptera (هشت گونه از خانواده  Coccinellidae یا کفشدوزک ها و پنج گونه از خانواده  Carabidae)، Diptera (هفت گونه از خانواده  Syrphidae)، Heteroptera (هفت گونه از خانواده  Anthocoridae، سه گونه از خانواده  Geocoridae، سه گونه از خانواده  Nabidae و چهار گونه از خانواده  Reduviidae)، Neuroptera (یک گونه از خانواده  Chrysopidae و یک گونه از خانواده  Hemerobiidae)، Mantodea (یک گونه از خانواده  Empusidae و سه گونه از خانواده  Mantidae) و نیز 37 گونه پارازیتویید از دو راسته  Diptera (سه گونه از خانواده  Tachinidae) و Hymenoptera (پنج گونه از خانواده  Aphelinidae، هفت گونه از خانواده  Braconidae، دو گونه از خانواده  Chalcididae، دو گونه از خانواده  Eulophidae، دوازده گونه از خانواده  Ichneumonidae، چهار گونه از خانواده  Pteromalidae و دو گونه از خانواده  Trichogrammatidae) جمع آوری و شناسایی گردیدند.
  کلیدواژگان: پنبه، فون، دشمنان طبیعی، تنوع گونه ای، کنترل بیولوژیک
 • آذرنوش عموزاده، مجید میراب بالو*، علیرضا نظری صفحات 407-414
  هدف از این مطالعه بررسی تغییرات جمعیت دو گونه تریپس متعلق به جنس Haplothrips در مزارع برنج با دو اقلیم متفاوت بود. نمونه برداری  ها در فصل زراعی 1397-1396 از مراحل مختلف رشد برنج در چهار مزرعه در شهرستان های چرداول (معتدل سردسیری) و دره شهر (معتدل گرمسیری) واقع در استان ایلام (غرب ایران) انجام شد. در مجموع هشت گونه تریپس متعلق به شش جنس و سه خانواده جمع آوری و شناسایی گردید؛ که در بین آن ها Haplothripsganglbaueri Schmutz و Haplothrips aculeatus (Fabricius) به ترتیب با فراوانی 73/16 و 17/83 درصد (در مزارع برنج دره شهر) و 61/19 و 27/25 درصد (در مزارع برنج چرداول) دارای بیش ترین جمعیت بودند. بر اساس نتایج به دست آمده، زمان ظهور هر دو گونه تریپس در هر دو منطقه سردسیر و گرمسیر از زمان به ساقه رفتن گیاه برنج بود. بیش ترین تراکم هر دو گونه H. ganglbaueri و H. aculeatus در مزارع برنج دره شهر، در مرحله بالغ به ترتیب با میانگین 0/8 و 0/33 تریپس مربوط مرحله پرشدن دانه و بیش ترین تراکم مرحله نابالغ و مجموع (بالغ و نابالغ) به ترتیب با تعداد (0/9 و 1/40) و (0/33 و 0/6) تریپس مربوط به مرحله گل دهی برنج بود. اما بیش ترین تراکم H. ganglbaueri در مزارع برنج چرداول در مرحله بالغ با تعداد 0/73 تریپس مربوط به مرحله گل دهی و بیش ترین تراکم مرحله نابالغ و مجموع (بالغ و نابالغ) با تعداد 0/93 و 1/40 تریپس مربوط به مرحله خوشه دهی برنج بود. هم چنین بیش ترین تراکم H. aculeatus در مزارع چرداول در مرحله بالغ و مجموع (بالغ و نابالغ) با تعداد 0/26 و 0/43 تریپس مربوط به مرحله پرشدن دانه و بیش ترین تراکم مرحله نابالغ تریپس با تعداد 0/23 تریپس مربوط به مرحله گل دهی برنج به دست آمد.نتایج آزمون T-test برای دو گونه هاپلوتریپس بین دو شهرستان دره شهر و چرداول نشان داد که بین این دو منطقه اختلاف معنی داری وجود نداشت. به طور کلی روند تغییرات جمعیت مراحل نابالغ تریپس در هر دو منطقه از ابتدای حضور در مزرعه پایین و سپس یک سیر صعودی نشان داد و در مرحله گل دهی برنج نیز روند کاهشی پیدا کرد. هم چنین حشرات بالغ تریپس در اوایل مرحله رشدی برنج مشاهده شدند، به طوری که تراکم حشرات بالغ در ابتدای فصل پایین بوده و سپس بعد از افزایش تدریجی، در مرحله پر شدن دانه از تراکم تریپس کاسته شد.
  کلیدواژگان: برنج، Haplothrips، فراوانی، اقلیم، ایران
 • مریم رضایی*، داود شیردل، هاشم کمالی، محمدسعید امامی صفحات 415-422

  کنه قرمز اروپایی (Koch) Panonychus ulmi از مهم ترین آفات درختان سیب در نقاط مختلف کشور است. این پروژه در باغ های سیب استان های اصفهان، آذربایجان شرقی، البرز و خراسان رضوی با 11 تیمار شامل: کنه کش فن پروپاترین با نام های تجاری پاتریگل، دانیتکس، رجاپاترین، فن پروتکس، مک تیول، ایکاروس، شیماترین و نام قدیمی دانیتول با غلظت 2 در هزار،کنه کش باروک با غلظت 0/4 در هزار، کنه   کش انویدور با غلظت 0/5 در هزار و شاهد (آب پاشی) انجام شد. ارزیابی با شمارش تعداد کنه های زنده در سطح برگ یک روز قبل و 3، 7، 14، 21 و 28 روز بعد از سم پاشی صورت گرفت. درصد کارایی با فرمول هندرسون-تیلتون محاسبه گردید. تجزیه آماری توسط نرم   افزار SAS  در قالب تجزیه مرکب طرح بلوک های کامل تصادفی در چند مکان صورت گرفت. نام های تجاری با فرمولاسیون های جدید تاثیر مناسبی داشته اند و از روز سوم در کنترل کنه موثر بودند و بین 72 تا 98 درصد تلفات ایجاد کردند و روز هفتم کارایی آن تا 94 درصد رسید. تاثیر ضرب ه ای و دوام این کنه کش ها حایز اهمیت است. در روز 28 ام بعد از سم پاشی کارایی این ترکیب تا 93 درصد نیز رسید. نام های تجاری رجاپاترین، ایکاروس، مکتیول، شیماترین، دانیتکس، پاتریگل و فن پروتکس کارایی مطلوبی در کنترل کنه قرمز اروپایی داشتند و در بین آن ها  ایکاروس و پاتریگل تاثیر بیش تری نشان دادند، ایکاروس بین 74-98 درصد و مک تیول بین 55-98 درصد تلفات را نشان دادند. به کارگیری دوز مصرفی 2 در هزار کنه کش فن پروپاترین با نام های پاتریگل، دانیتکس، رجاپاترین، فن پروتکس، مک تیول، ایکاروس، شیماترین برای کنترل کنه قرمز اروپایی در باغات سیب توصیه می شود.

  کلیدواژگان: کنه کش، نام تجاری جدید، کارایی و روش هندرسون-تیلتون
 • سعید تمدنی جهرمی، سجاد پورمظفر*، محسن گذری، حسین رامشی، احمدرضا جبله صفحات 423-430
  هدف از این مطالعه بررسی اثر جیره غذایی حاوی جلبک قهوه ای Sargassum cristaefolium بر آنزیم های گوارشی هپاتوپانکراس و شاخص های بیوشیمیایی همولنف میگوی پاسفید غربی (Penaeus vannamei) می باشد. در این مطالعه تعداد 600 قطعه پست لارو میگوی پاسفید غربی با رژیم غذایی حاوی جلبک Sargassum (شامل تیمار شاهد، 5، 10، 20 و 40 گرم در هر کیلوگرم غذا) به مدت 60 روز تغذیه شدند. تیمارها شامل پنج جیره آزمایشی حاوی سطوح صفر، 5، 10، 20 و 40 گرم در هر کیلوگرم بود. در پایان دوره به صورت تصادفی از میگوها نمونه برداری شد. نتایج نشان داد که میزان فعالیت آنزیم آمیلاز در میگوهای تغذیه شده با رژیم غذایی حاوی 10، 20 و 40 گرم Sargassum افزایش معنی داری نسبت به میگوهای تغذیه شده با جیره شاهد و تیمار 5 گرم داشت (0/0001>p). هم چنین بیش ترین میزان آنزیم لیپاز در تیمار 40 گرم به ثبت رسید که اختلاف معنی داری با سایر تیمارها نشان داد (0/0001>p). از طرفی اختلاف معنی داری در میزان اوریک اسید، اوره و کراتینین مشاهده نشد (0/05<p). بر اساس نتایج به دست آمده با افزایش میزان جلبک Sargassum، غلظت گلوکز در همولنف کاهش پیدا می کند (0/05>p). به نظر می رسد که استفاده از 40 گرم جلبک S. cristaefolium اثر مثبت بر فعالیت آنزیم های هضمی داشته و می تواند به عنوان افزودنی مناسب در جیره غذایی میگوی پاسفید غربی استفاده شود.
  کلیدواژگان: میگوی پاسفید غربی، S. cristaefolium، لیپاز، آمیلاز، همولنف
 • محمد صیاد بورانی*، آرزو وهاب نژاد، علیرضا میرزاجانی، سهراب دژندیان، عادل حسین جانی صفحات 431-438
  مطالعه تحقیقاتی در زمینه پراکنش جمعیتی و شاخص های زیست سنجی صدف آنودونت (Anodonta cygnea) طی سال 1395 در تالاب انزلی انجام گردید. برای این منظور 14 ایستگاه در نواحی مختلف تالاب انزلی تعیین شد. شاخص های زیست سنجی شامل طول، عرض و ارتفاع صدف های صید شده توسط کولیس با دقت 0/01 میلی متر اندازه گیری و سن صدف ها نیز با مشاهده حلقه های رشد سالیانه  روی کفه ها تعیین گردید. بیش ترین و کم ترین درصد فراوانی صدف ها، به ترتیب متعلق به ایستگاه های بهمبر با 33 درصد و شیجان با 8 درصد بود. هم چنین بیش ترین پراکنش متعلق به ایستگاه ورودی ماهروزه به بهمبر بود. نتایج نشان داد پراکنش این صدف ها بیش تر در نقاط مرکزی و غرب تالاب انزلی بود. ترکیب سنی صدف ها بین 2 الی 9 سال بوده که غالبیت با سنین 5 الی 7 سال می باشد. بیش ترین و کم ترین ترکیب میانگین وزنی و طولی به ترتیب برای ایستگاه های هندخاله (49/27±203/43 گرم و 7/27±13/45 سانتی متر) و بهمبر (34/60±78/83 گرم و 1/88±8/63 سانتی متر) محاسبه شد. با استفاده از نرم افزار Fisat ll و بر اساس روش شیفرد طول بی نهایت 13/65 سانتی متر و میزان ضریب رشد سالانه  0/48 محاسبه گردید.  میزان مرگ و میر طبیعی 1/154 برآورد شد. بیش ترین ذخایر جوان در شهریور و اوایل مهرماه مشاهده شد. این موضوع نشان دهنده وجود ذخایر جوان از دوره تولیدمثل و  اضافه شدن نسل جدید به جمعیت می باشد.  از ذخایر ترکیب سنی  ماهروزه به بهمبر که محل زیست صدف های جوان تر بود، می توان جهت برنامه های تکثیر و پرورش این گونه و حفظ ذخایر آن ستفاده نمود.
  کلیدواژگان: تالاب انزلی، صدف آنودونت، زیست سنجی، شاخص های رشد
 • مجتبی یحیی آبادی*، امیرحسین حمیدیان، سهراب اشرفی صفحات 439-448

  کرم های خاکی به عنوان نشانگرهای جذب برای اثبات دسترسی زیستی کودهای شیمیایی در خاک، به کار گرفته می شوند. این تحقیق با هدف تعیین میزان جذب برخی عناصر در تعدادی از گونه های کرم های خاکی در خاک یک باغ اجرا شد. در این تحقیق میزان جذب عناصر نیتروژن، فسفر، پتاسیم، روی و آهن حاصل از کاربرد کودهای شیمیایی مختلف اوره، آمونیوم سولفات، دی آمونیوم فسفات، سولوپتاس، کود NPK، مخلوط کود NPK و کود دامی، کلات روی و کلات آهن در پنج گونه کرم خاکی، مورد بررسی قرار گرفت. تیمارها در سه تکرار به صورت طرح بلوک های کامل تصادفی اعمال شد و داده ها در قالب تجزیه واریانس، تحلیل آماری شد. نتایج نشان داد کرم های خاکی سطح زی (اپی جییک)  در جذب عناصری مثل نیتروژن و فسفر فعالیت بیش تری داشته اند. در این میان، گونه E. fetida در جذب نیتروژن از اوره (72%) و آمونیوم سولفات فعال تر بوده اما در جذب فسفر از کود دی آمونیوم فسفات فعال نبوده است. از طرفی، وجود مواد آلی در تیمارهای کودی، باعث جذب کم تر نیتروژن و فسفر توسط کرم ها شده است و در این شرایط، گونه های آنسیک، در فرآیند جذب، ضعیف تر عمل کرده اند. کلاته شدن نیتروژن و فسفر در مولکول های ترکیبات آلی موجب کاهش قدرت جذب آن ها شده است. هم چنین کرم گونه E. fetida نسبت به سایر گونه ها تمایل بیش تری به جذب عنصر آهن (52%) و جذب عنصر روی (50%) در خاک تیمار شده نسبت به خاک شاهد نشان داد. به منظور کاهش اثرات منفی کودهای شیمیایی بر موجودات زنده ی خاک، توصیه می شود در خاک های کم عمق، میزان مصرف آن ها کاهش یابد.

  کلیدواژگان: کود شیمیایی، کرم خاکی، Eisenia Fetida، جذب، نیتروژن، فسفر
 • محمدرضا طاهری زاده*، غلامعلی اکبرزاده چماچایی صفحات 449-456
  جهت تعیین تراکم، توزیع و تنوع ساختارجوامع ماکروبنتوزی در آب های ساحلی جزیره قشم (اسکله مسافربری و پارک ساحلی) 6 ایستگاه انتخاب و به صورت فصلی در سال 1389مورد مطالعه قرار گرفت.ماکروبنتوزهای جنس Pitar و Pronospio، به ترتیب با فراوانی های نسبی 28/44 و 11/64% نسبت به سایر جنس ها از فراوانی بیش تری برخوردار بودند. نتایج آزمون همبستگی پیرسون نشان داد که بین تراکم ماکروبنتوزها و موادآلی کل ارتباط معکوس و معنی داری در سطح احتمال 99 درصد وجود داشته است. نتایج نشان داد بیش ترین میزان تنوع ماکروبنتوزها در ایستگاه 2 و کم ترین آن در ایستگاه 6 بوده است. نتایج آنالیز خوشه ایی نشان داد که بیش ترین ضریب تشابه در ساختار جمعیتی ماکروبنتوزها متعلق به ایستگاه های 5 و 6 (45/7%) و 1 و 2 (44/3%) بوده است. تغییرات سالانه شاخص های تنوع نشان داد که هر دو منطقه از آلودگی در حد متوسطی (3-1) برخوردار بوده و از نظر شرایط اکولوژیک نیز در رتبه متوسط جای دارند. نتایج آنالیز واریانس دوطرفه نشان داد که اثرات مکان (ایستگاه) و زمان (فصل) بر تغییرات فراوانی کل و شاخص های به دست آمده بی اثر بوده است.
  کلیدواژگان: ماکروبنتوز، تنوع زیستی، آب های ساحلی، قشم
 • نسرین عزیزی، سید محمدرضا فاطمی*، علی رضا ساری، پروین فرشچی، رضوان موسوی ندوشن صفحات 457-464

  به منظور بررسی تشابه الگوی پراکنش ماکروبنتوزها در منطقه بین جزر و مدی در استان بوشهر، نمونه برداری در دو ایستگاه گلستان و بندر رستمی با بستر قلوه و پاره سنگی انجام گردید. نمونه برداری در سه فصل زمستان (1392)، تابستان و بهار (1393) و به صورت تصادفی، با استفاده از کوادرات 0/5 × 0/5 متر مربع در زمان حداکثر جزر انجام شد. نمونه ها مورد شناسایی مورفولوژیک قرار گرفتند و 1495 عدد در مترمربع ماکروبنتوز شناسایی شد. گونه های دارای ویژگی های زیستی، تغذیه ای و یا تولیدمثلی مشابه در یک گروه تاکسونی قرار داده شد و 12 گروه تاکسونی ماکروبنتوز دسته بندی گردید. طبق نتایج به دست آمده اختلاف معنی داری بین فصول وجود نداشت و بیش ترین تراکم ماکروبنتوزها در زمستان (627 عدد در مترمربع) و کم ترین تراکم در بهار (357 عدد در مترمربع) بود. تاکسون نرم تنان با 1110 عدد در مترمربع فراوان ترین تاکسون در سه فصل دو ایستگاه بود. الگوی پراکنش نرم تنان از منطقه بالای بین جزر و مدی به سمت منطقه پایین بین جزر و مدی افزایش داشت. پراکنش گروه های تاکسونی دیگر در بخش میانی منطقه بین جزر و مدی تراکم بیش تری را نشان دادند. ایستگاه های گلستان و بندر رستمی به لحاظ تراکم و ساختار اجتماعات ماکروبنتیک مشابه بوده که می تواند به دلیل نوع بستر قلوه سنگی و شیب بصری باشد. شاخص تنوع شانون در ایستگاه گلستان 0/6 و در بندر رستمی 0/7 محاسبه شد.

  کلیدواژگان: ماکروبنتوز، بین جزر و مدی، ساحل سنگی، نرم تنان، خلیج فارس، بوشهر
 • رضا تولیان، نرگس جوادزاده*، علی محمد صنعتی، مریم محمدی روزبهانی، محسن نوری نژاد صفحات 465-476
  گونه های مهاجم آبزی می توانند تهدیدی برای تنوع زیستی، صنایع دریایی و سلامت انسان باشند. در این تحقیق، نمونه برداری از 10 کشتی ورودی به بندر بوشهر از زمستان 1396 تا تابستان 1397 بر اساس روش استاندارد MEPC 173(58) در دو فصل سرد و گرم صورت گرفت. نمونه برداری زیوپلانکتون ها توسط پمپ کف کش از مخازن کشتی ها انجام شد. گونه های زیوپلانکتونی شناسایی شده در این تحقیق، متعلق به 7 شاخه، 11 رده، 15 راسته، 33 خانواده و 38 جنس و 48 گونه بودند. Arthropoda با 23 خانواده و 38 گونه، 57/25 درصد از گونه ها (بیش ترین تراکم)، Cliophora با دو خانواده و دو گونه 19/58 درصد، Ctenophora با دو خانواده و دو گونه، 12/22 درصد، Annelida با دو خانواده و دو گونه، 3/31 درصد، Cnidaria با یک خانواده و یک گونه 2/29 درصد، شاخه Chaetognata با یک خانواده و یک گونه 1/78 درصد و Chordata با دو خانواده و دو گونه 1/52 درصد از گونه ها (کم ترین تراکم) را به خود اختصاص دادند. بیش ترین و کم ترین درصد فراوانی نمونه های مورد مطالعه به ترتیب متعلق به گونه Leprotintinnus bubiyanicus از خانواده Tintinnidae (12/98 درصد) و گونه Oikopleura dioica از خانواده Oikopleuridae (0/25 درصد) بود. در بین گونه های شناسایی شده گونه مهاجمی شناسایی نشد که خود بیانگر آن است که خطری اکوسیستم ساحلی بندر بوشهر را به جهت انتقال گونه های مهاجم از طریق آب های منطقه شمالی اقیانوس هند تهدید نمی کند و روش تعویض آب توازن می تواند به عنوان یک روش مدیریتی مناسب در تعدیل خطر انتقال گونه های مهاجم به بندر بوشهر به کار گرفته شود.
  کلیدواژگان: خلیج فارس، بندر بوشهر، زئوپلانکتون، آب توازن، گونه مهاجم
 • سید احمدرضا هاشمی*، مستوره دوستدار صفحات 477-482

  این تحقیق در تالاب بین المللی شادگان در فصول مختلف سال های 1375، 1387 و 1392 انجام گرفت.  در مجموع بیش از 15 گونه ماهی از تالاب شادگان صید و زیست سنجی شدند . نمونه برداری فصلی در پنج ایستگاه از تالاب شادگان شامل دورق (ماهشهر)، رگبه، خروسی، سلمانه و عطیش انجام گرفت. جهت برآورد توده زنده از روش تهی سازی استفاده شده و براساس درصد خالی شدن وکاهش ذخیره ماهی در یک محل محصور استفاده شد.  نتایج آماری اختلاف معنی دار را نشان داد (P≤0.05). تغییر  توده زنده گونه های ماهی در تالاب شادگان نسبت به سال 1375 و سال 1387 اتفاق افتاده است و گونه های بنی، حمری، کاراس، بیاح و اسبله افزایش یافته و گونه های شلج و کپور معمولی نیز کاهش یافتند.  به طور کلی گونه های اسبله، بنی، حمری، کاراس، کپور، شلج و بیاح به ترتیب دارای بیش ترین  توده زنده ماهی در تالاب بوده و بیش از 90% توده زنده گونه های تالاب شادگان را تشکیل می دهند. با توجه به افزایش گونه ای اسبله و کاراس و بیاح که دارای مقاومت بالای محیطی بوده و کاهش گونه های حساس تری چون شلج وشیربت به نظر می رسد تغییر شرایط فیزیکوشیمیایی تالاب به سمت استرس بیش تر محیطی باشد.

  کلیدواژگان: روش تهی سازی، توده زنده ماهی، تالاب شادگان
 • منیره فئید*، هادی بابائی، حجت خداپرست صفحات 483-488
  این مطالعه با هدف ارزیابی کیفیت آب دریاچه نیور با استفاده از شاخص های کیفی آب و  با توجه به وجود فعالیت های کشاورزی ، تفریحی و پرورش ماهی در اطراف این دریاچه و تعیین وضعیت آب، طراحی و اجرا گردید. با توجه به فعالیت های کشاورزی و دامداری اطراف دریاچه نیور، 5 ایستگاه نمونه برداری مشخص شده و نمونه برداری در فصول بهار و تابستان سال 1395 در دریاچه نیور انجام شد و پارامترهای مورد نیاز جهت محاسبه شاخص های کیفی آب طبق روش استاندارد اندازه گیری شد. با توجه به شاخص کیفی آب های سطحی ایران IRWQISC که با هدف استفاده از روش مناسب با شرایط طبیعی و مسایل و مشکلات منابع آب ایران تهیه شده است (IRWQISC) محاسبه و پارامترهای کلی فرم گرماپای، BOD ،COD، نیترات، اکسیژن محلول، هدایت الکتریکی، اکسیژن مورد نیاز شیمیایی، فسفات، کدورت، سختی کل، pH و آمونیوم تجزیه و تحلیل گردیدند. نتایج نشان داد که این شاخص برای تمام ایستگاه ها بین 50 تا 69 بوده و براساس شاخص IRWQISC در دو طبقه متوسط (55-45) و نسبتا خوب (70-55) قرار گرفت. به دلیل عبور دام در منطقه و برخی فعالیت های توریستی و کشاورزی در فصول گرم سال در اطراف دریاچه برای زیست ماهیان خصوصا ماهیان سردآبی مطلوب نمی باشد ولی برای مصارف کشاورزی و تفریحی مناسب است.
  کلیدواژگان: شاخص کیفی آب های سطحی ایران، دریاچه نئور، فعالیت های کشاورزی و تفریحی
 • علی جهانی*، زهرا مصفایی، مریم صفاریها صفحات 488-498
  امروزه محیط زیست در سطوح جهانی و ملی در معرض تهدیدهای جدی قرار دارد که این تهدیدها توسط انسان ایجاد شده است. عدم آگاهی از مسایل زیست محیطی، موجب بروز مشکلات عدیده و افزایش اثرات منفی در محیط شده است. بر همین اساس پژوهش حاضر با هدف طراحی یک سیستم پشتیبان تصمیم گیری جهت پیش بینی سطح سواد تنوع زیستی شهروندان استان به منظور تصمیم گیری و برنامه ریزی های آتی جهت آموزش افراد انجام گرفت. جامعه آماری در پژوهش حاضر از افراد 6 سال به بالا در استان تهران انتخاب شد بر همین اساس حجم نمونه برداری مطابق با فرمول کوکران 384 نفر محاسبه گردید. مدل تنوع زیستی طراحی شده توسط شبکه عصبی با دو لایه پنهان و 19 نورون و تابع انتقال تانژانت سیگمویید خطی و با ضریب تبیین 0/89 قابلیت بسیار خوبی در پیش بینی میزان آگاهی از تنوع زیستی شهروندان را نمایش داد. مهم ترین متغیرهای اثرگذار در این مدل نوع فعالیت و تحصیلات دانشگاهی افراد بود. نوع فعالیت بر این اساس با میزان آگاهی از  تنوع زیستی رابطه عکس دارد. هم چنین سطح تحصیلات دانشگاهی ارتباط بسیار مستقیم با میزان آگاهی از تنوع زیستی افراد دارد، با وجود این که اکثر افراد بدون تحصیلات دانشگاهی به سوالات پاسخ دادند و میانگین پاسخ های آن ها دو سوال بود ولیکن مدل طراحی شده نشان داد هرچه میزان تحصیلات دانشگاهی افزایش یابد تعداد پاسخ های صحیح توسط افراد نیز افزایش خواهد داشت. در نهایت سیستم پشتیبان تصمیم گیری به کمک نرم افزار متلب جهت استفاده در سایر استان ها طراحی شد.
  کلیدواژگان: تنوع زیستی، آگاهی زیست محیطی، سیستم پشتیبان تصمیم گیری، مدل سازی شبکه عصبی مصنوعی
 • مریم طلا*، سعید تمدنی جهرمی، منصور آزاد صفحات 499-504
  جلبک های قرمز از مهم ترین گونه های موجود در سواحل خلیج فارس می باشند. در بررسی حاضر، نمونه برداری از ماکروجلبک قرمز جنس Gracilaria، از سواحل جزیره قشم و بندر لنگه جهت ارزیابی فعالیت آنتی اکسیدانی عصاره قطبی ماکروجلبک قرمز Gracilaria corticata در سواحل جنوبی جزیره قشم انجام گردید. شناسایی نمونه های ماکروجلبک جمع آوری شده در سطح گونه، به روش های ریخت شناسی انجام شد. عصاره گیری از نمونه های جمع آوری شده با استفاده از حلال قطبی متانول صورت گرفت. فعالیت آنتی اکسیدانی عصاره های ماکروجلبک  Gracilaria corticata به روش احیا رادیکال آزاد (DPPH) انجام شد. نتایج نشان دادند که غلظت بازدارنده (IC50) عصاره متانولی نمونه های جلبک جمع آوری شده از بندرلنگه و قشم، به ترتیب در غلظت های µg/ml 5/261 و  µg/ml  4/315، معادل 50 درصد رادیکال های آزاد DPPH را مهار نمودند. در این بررسی، عصاره ماکروجلبک Gracilaria corticata جمع آوری شده از سواحل بندر لنگه در مقایسه با سواحل قشم، فعالیت آنتی اکسیدانی بیش تری نشان دادند. هم چنین عصاره ماکروجلبکی Gracilaria corticata استخراج شده با حلال قطبی متانول متعلق به سواحل بندر لنگه، در مقایسه با عصاره ماکروجلبکی متعلق به سواحل قشم، از جنبه مهار رادیکال های آزاد DPPH و با قدرت احیا کنندگی، فعالیت آنتی اکسیدانی بیش تری نشان دادند. بر اساس نتایج حاصل از این بررسی، می توان نتیجه گیری کرد که جمعیت های Gracilaria corticata موجود در سواحل بندرلنگه نسبت به سواحل قشم از نظر فعالیت آنتی اکسیدانی برای کاربردهای غذایی برتری دارد.
  کلیدواژگان: corticata Gracilaria، جلبک قرمز، آنتی اکسیدان، عصاره متانولی
 • فاطمه رحمانی، عباسعلی مطلبی، محیا مظفرذوق*، سونیا شجاع قره باغ صفحات 505-510

  یکی از چالش های زیست محیطی در دهه گذشته، حضور فلزات سنگین در آب، هوا، خاک و حتی زنجیره غذایی انسان است. عسل نیز به عنوان یکی از فراورده های غذایی از این نوع آلودگی ها در امان نیست. هدف مطالعه حاضر، سنجش فلزات سنگین سرب و جیوه در عسل های عرضه شده در بازار در دو استان آذربایجان شرقی و اردبیل بود. در این مطالعه تعداد 50 نمونه عسل در اردیبهشت ماه 1394 از دو استان آذربایجان شرقی و اردبیل به صورت تصادفی از عسل های عرضه شده در بازار جمع آوری و جداسازی سرب و جیوه توسط دستگاه جذب اتمی انجام شد. مقدار سرب و جیوه یافت شده در همه نمونه ها زیر حد استاندارد جهانی (حد مجاز استاندارد جهانی برای سرب در عسل 1 ppm و برای جیوه در عسل 0/05 ppm است) بود و مقدار سرب درنمونه عسل های آذربایجان شرقی بیش تر از اردبیل و مقدار جیوه درنمونه عسل های اردبیل بیش تر از آذربایجان شرقی تشخیص داده شد که البته این تفاوت ها در مورد هر دو فلز سنگین، معنی دار نیست. دلیل وجود این دو فلز در نمونه ها را می توان به عواملی از قبیل تمرکز جمعیت و فعالیت های صنعتی در مناطق شهری، آلودگی های زیست محیطی، ازدحام ترافیکی و ازدحام خودرو های سواری که خود یکی از عوامل مهم ورود این فلزات به محیط زیست می باشد، مرتبط دانست. به طور کلی توانایی بالای کشور در تولید عسل و صادرات آن به دیگر کشورها لزوم توجه به سالم بودن این محصول را افزایش می دهد.

  کلیدواژگان: طیف سنجی، فلزات سنگین، سرب، جیوه، عسل
|
 • MohammadHossein Falahati, Saman Falahati *, Peyman Karami Pages 1-10

  The striped hyena (Hyaena hyaena) is a global scale endangered species and has a high risk of local extinction in its population, therefore, investigation and evaluation of its habitat for covered areas seems necessary. This study was done to investigate the distribution status of this species in the Shaho Mountain domain in Kermanshah province. In this study, after collecting species presence points, habitat variables including slope direction, elevation, distance from rangelands, distance from agricultural land, distance from main road, residential density, ecotone, slope percentage and viewshed was identified and used in the analysis. In this regard, firstly, using single-class support vector machine models the habitat of the species was modeled. By confirming the validity of the model output through AUC criteria was used from the binary output of the model in order to provide quasi-absence sites 10 times the presense points within almost 5 km distance. Then maximum entropy models (MaxEnt), Back-Propagation (BP) Neural Network model (BP-ANN), and two-class support vector machine (SVM) were then used for modeling. The validity of which were calculated as 0.97, 0.97, 0.89 respectively. Then, all models were used in an aggregation scenario according to the weight obtained from model validation (AUC). Model sensitization was performed using random forest method. The results showed that the variables; viewshed, road distance and distance from the fields were the most important habitat variables affecting the striped hyena habitat in the region.

  Keywords: Striped hyena (Hyaena hyaena), Distribution, Ensemble method, Shaho, Kermanshah
 • Maria Madadi, Bagher Nezami Balouchi *, Mohammad Kaboli, HamidReza Rezaei, Alireza Mohammadi Pages 11-18

  The Survey of attitudes of local communities towards carnivores in the natural habitats where these species interact with humans is essential for the management and conservation of these species. In this study, we designed a questionnaire form and 230 people were interviewed to find out the attitude of local communities towards the presence of the brown bear in the Mazandaran province. The independent variables of the analyses which were considered are age, education, bear attacks to humans and on human capital, bear fear, knowledge of local people about bear's role in nature, traditional beliefs of local people and acceptance (1) or non-acceptance (0) of the bear by locals in the habitat. Finally, by using binary logistic regression statistical methods, the attitude of local communities regarding acceptance or rejection of this species was analyzed. The results showed that among the studied variables, those people who are highly knowledgeable, those who are afraid of species and those who have a traditional belief about the species agree with the presence of bears in nature. The results study showed that the knowledge of the local communities about the bear has a positive effect on their attitude and interest in the presence of the bear, and fear of the bear did not cause a negative attitude and a lack of interest in the presence of the bear. But given the increasing conflict in recent years in the province of Mazandaran, economic losses may increase retaliation by local people and jeopardize the survival of the bear.

  Keywords: Local people attitude, Brown bear, conflict, local communities, Mazandaran Province
 • Mohammad Asgari, Ehsan Abdi *, Afshin Alizadeh Shabani Pages 19-26

  Road kill animals are one of the devastating consequences of human-based development on wildlife habitats. Increasing road density and corresponding high road kill rates has become one of the main threats to animal populations. Southern ring road of Robat Karim town is adjacent to the dominant agricultural and horticultural land uses and also is the habitat of some species of animals. From the beginning of Robat Karim Southern ring road’s establishment until now, road kills have had devastating effects on animal populations. In this study, by using spatial records of animal species accidents in Southern ring road of Robat Karim over a 170-day period inventory (October 23th-2018 until April 21th-2019, during 6 months) more sensitive species to road kills, hot spots, and impact of time on road accidents rates were studied. Totally 37 animals were killed during 34 days and they belong to four mammal species, one bird species and one reptile species. The results showed that the highest total number of road kills was for dogs. The number of road kills of red fox species at night, which is associated with darkness is higher than other species. In addition, the number of road kills in February was higher than the other months with eight records. Among the current land uses, road kill mostly have been seen close to agricultural and horticultural land uses. There are hot spots along the road where the number of road kills is high and the number of these spots was calculated as five. Generally low car traffic rate on the road, lack of road lighting (electric posts) and minimum light by car lamps which is the temporary cause of the blindness of animals at night, are the most important causes of road kills in this study.

  Keywords: Road kill, hot spots, land uses, Animal species, Time of accident, Suburb of Robat Karim
 • Shiva Peyravi Latif, Rokhshad Hejazi *, Sohrab Ashrafi, Seyed Ali Jozi Pages 27-36

  Biodiversity is one of the most prominent features of a biological community, and bats are considered as indicator in forest ecosystems. The purpose of this study was to estimate the parameters of bat community using bioacoustic method in Hyrcanian forests in Roudbar district of Gilan province. Sampling was performed in the summer (July and August) of 2019 using the bat logger's automatic recorder in the reproductive and wintering habitats of the bats. A total of 20 species of bat from 3 families and 8 different genera were identified in the study area. The genus Myotis with 8 species followed by Pipistrellus with 4 species had the highest number of species. The genera Plecotus and Nyctalus each with two species and the genera Rhinolophus, Miniopterus, Barbastella and Eptesicus each with one species had least number of species. Species richness was estimated to be 26.9 (18.7-35) by Jackknife method. The Simpson diversity criterion was 0.79 (0.77- 0.81) and the Smith and Wilson homogeneity criterion was 0.22. It was generally found that the study area had a high diversity of bat due to its diverse mountainous, forest, aquatic and agricultural habitats. Finally, considering the application of Bioacoustics in forest biodiversity conservation and management programs, it is recommended to use BATLOGGER (M, C) devices for ease of use and efficiency in field sampling in monitoring of forest ecosystems in landscape level

  Keywords: Bats, Bioacoustics, Bioiversity, Hyrcanian forests, Roudbar
 • Zeinab Hoseinnezhad *, Peyman Karami, Hamid Goshtasb, Bagher Nezami Balouchi Pages 37-46
  In Iran, no hunting areas are managed for maintaining the biodiversity for 3 to 5 years to join the four conservation areas managed by the Department of environment in the event of improved habitat and wildlife. Habitat suitability models can provide a rapid assessment of the status of index species as a tool. So with strong support, protection level of no hunting areas is enhanced. One of these areas with high-diversity is no hunting area of Eshkevarat. The purpose of this study was to evaluate the status of four species in the region including wild goat (Capra aegagrus), Roe deer (Capreolus Capreolus), brown bear (Ursus arctos) and leopard (Panthera pardus). For this purpose, random forest (RF) model was used and the validity of the model was evaluated by using area under curve (AUC), root mean square (RMSE) and crossed mean entropy (MXE) statistics. Model evaluation results showed that RF method has been successful in implementation. Elevation was evaluated as a factor in the suitability of bear, goat, and roe deer habitats while proximity to prey had the greatest impact on leopard distribution. The optimal habitat area for bears, leopards, roe deer and goats was 34.79%, 2.12%, 3.48% and 11.34% of the total area, respectively. Spatial distribution of habitat patches of the mentioned species indicates high habitat diversity in the area, which reveals the strong role of this area in biodiversity conservation of the mentioned species and upgrading its level of protection can eliminate many of the challenges facing the area.
  Keywords: Threshold, Eshkevarat no hunting area, Habitat suitability, Random forest
 • Davod Safari, Nemat Hedayat Evrigh *, Reza Seyedsharifi, MirDarioush Shakouri, Vahid Vahedi, Reza Khalkhali Evrigh Pages 47-52

  Mastitis is a prevalent inflammatory disease, which can impose extra costs on dairy industry worldwide. Genetic and some environmental factors, have fundamental impacts on this this disease and the resistance against that. TLR4 protein is an extracellular receptor that detects pathogens and stimulates the immune system to respond. This study aimed to identify the polymorphism in exon 3 of the TLR4 gene and investigation the association with the somatic cell count in the milk of Holstein cattle of Moghan agro-industry and livestock company. In this study, 200 Holstein cows were used as two groups (number of each = 100) with low (50000 -150000 cell/ml) and high (> 200000 cell/ml) somatic cell count. The sequencing of exon 3 and mapping it to reference sequence led to the identification of one single nucleotide polymorphism (SNP), the substitution of C nucleotide (frequency equal to 0.145) with T nucleotide (frequency equal to 0.855), that replaced isoleucine with threonine. Statistical analysis revealed that milk of cows with CC genotype had significantly fewer somatic cells than the other two genotypes (p < 0.05). Due to the significant association between identified SNP in exon 3 of the TLR4 gene and somatic cell count in milk, it appears that this gene could be a suitable candidate for breeding programs to increase resistance to mastitis.

  Keywords: Holstein, TLR4 gene, Somatic Cells, mastitis
 • Mahdi Eftekhari *, Ehsan Shahrami, Amirreza Safaei, Masoud Mostashari Mohases Pages 53-60

  The purpose of this study was to investigate reproductive parameters in industrial dairy herds in Qazvin province. To conduct this study Herds were categorized into five capacity categories of dairy cows including herds by capacity less than 100, 100-199, 200-499, 500-999 and more than 1000 heads, and the data were analyzed in a completely unbalanced randomized design. The results of this study showed that there was no significant difference among treatments in terms of mean day of first insemination after calving. The dose of sperm consumed per each pregnancy in heifers was significantly different among the different category of capacities. (P≤ 0.05), It was better than others in treatments 1 and 2 (1.23 and 1.40%, respectively). The open days in the studied herds were 144.55 ±14.57 days on average and there was no significant difference among different treatments. Although there was no significant difference among the herds in terms of cattle fertility but fertility of heifers differed significantly among different treatment groups (P≤ 0.05), and treatments 1 and 2 were better than other capacity categories. Mean dry days in herds were 75.91 ± 0.31 days but there was no difference between treatments. Abortion rate was significantly different among treatments and treatment 1 had the lowest abortion rate (P≤ 0.05).  The results of this study showed that in general with increasing capacity of dairy farms, the reproductive parameters are negatively affected and the incidence of abortion increases.

  Keywords: Dairy cattle, Disease, Herd capacity, Insemination, reproductive parameters
 • Akbar Abarghani *, Mahmood Sahraei Pages 61-70
  The aim of this study was to identify the productive and reproductive traits of Khalkhali indigenous goat population (Aran goat) in its native habitat and to obtain basic information to improve breeding status and increase future production. To implement this project, 20 villages from three parts in Khalkhal (Central, Khorosh Rostam and Imam rood) were randomly selected by proportional selection method and 3 herds were studied in each village. The results showed that the average of kidding was 88.7±3.4 %, average of twining rate was 11.11±4.8 %, average of birth weight was 1.9±.47 kg in male and 1.78±0.45 kg in female kids. Average of puberty weight was 12.5±3.2 kg in males and 16.73±2.88 kg in females. Average of kidding interval was 1.06±0.45 year. Average of length lactation was 167.1±45.3 days and average of milk yield was 760±230 g with the mean of 4.39±1.19 % milk fat. Average of weaning age was 5.56±0.76 month and weaning weight was 9.79±2.7 kg. Average of hair and mohair production in mature male and female goat was 222.3±116 g in year.
  Keywords: Goat, production, Reproduction, Ecosystem
 • Peyman Berenjfeoosh, Reza Seyedsharifi *, Nemat Hedayat Evrigh, Jamal Seifdavati, Hossein Abdi Benamar Pages 71-80
  The purpose of this study was to evaluation the culling rate in two different optimization systems for reproductive and reproductive traits and reproductive and health traits in dairy herds based on data collected from dairy herds in Ardabil province according to market conditions in a production period from 2017 to 2018. One of the most important management decisions affecting livestock profit is timely replacement with young heifers. By analyzing the economic system of the dairy herd system, they were broken down into income and cost components, and each of these components was subdivided into other sub-sections. Then, using mathematical models, a simulation of a bioeconomic model was performed and optimized using MATLAB's Compecon toolbox and dynamic programming. Dairy cows were treated by status variables at three levels (low productivity, medium and high productivity) and reproductive performance at four levels (ideal calving interval, 50,100 and 150 days delay) and health performance at three conditions (no disease, The curable disease, a disease that causes involuntary eradication, was categorized and evaluated in the planning horizon with 10 lactation cycles. The results of the production and reproductive model showed that in the low-production group, the present value increased up to the fourth abdomen and then decreased. And in the intermediate group the present value is increased to the second abdomen and then decreases automatically and in the high productive group the first abdominal value decreases. The results of the production and health models were similar to those of the production and reproductive models in terms of present value changes. Future value is the value of an asset or cash at a specified future date, which is equal to the present value at a present value. It was observed that the trend of future value changes in both systems in different breeding and reproductive status and health and production status decreased with increasing lactation and with increasing cow age. The difference between the future value and the present value under the discount of 20% showed that this difference is further increased by the level of production. Regardless of the present and future value, cows are removed sooner than the optimal deadline, which leads to a decrease in the profitability of the herd. The optimum lifetime determined by dynamic programming was obtained using the Markov simulation for the reproduction and reproduction models of 4.99 years and for reproduction and health of 4.83 years, So that culling of dairy cows older than the optimum age leads to increased profitability of livestock units.
  Keywords: Culling rate, dairy cow, Dynamic programming, Optimal life
 • Mohsen Kazemi *, Hasan Saleh Pages 81-92
  There are many medicinal plants in Iran that can be grazed by livestock. Due to lack of information about the nutritional value of some medicinal plants, this study aimed to investigate the chemical-mineral composition, buffering capacity and some digestive-fermentation parameters of medicinal species including Artemisia aucheri Boiss, Salvia leriifolia Benth, Achilea santolina and Nepeta glumerulosa by in vitro procedures. N. glumerulosa had the highest ADF (30.03%), NDF (46.46%), ADL (16.79%) and CF (32.87%) contents(p < 0.05). The highest crude protein (22.19%) and non-fiber carbohydrates (36.96%) were also related to A. santolina (p < 0.05). The calcium ranged from a high of 44.06 g/kgDM in S. leriifolia Benth to a low of 4.39 g/kgDM in A. santolina. The plants containing A. santolina (48.04 ml) and S. leriifolia Benth (39.72) also showed high potential gas production, respectively (p < 0.05). The highest dry matter digestibility (60%) belonged to A. santolina (p < 0.05). The range of metabolizable energy differed from 4.65 MJ/kg DM for A. aucheri Boiss to 7.29 MJ/kg DM for A. santolina. The ammonia nitrogen concentration (28.06-29.62 mg/dL) was not affected by the experimental treatments. The highest amount of pH (5.98) correlated to plant and acid-buffering capacity (212.12 mEq×10 -3 ) was observed in A. aucheri Boiss and S. leriifolia Benth species, respectively (p < 0.05). According to the available results, A. santolina had a higher nutritional value.
  Keywords: Forage source, livestock, Medicinal plant, Nutritional Value
 • Javad Bayatkouhsar *, Fereshteh Maghsoudloo, Mohsen Azarnia, Farzad Ghanbari, Farkhondeh Rezaii Pages 93-102

  A study was conducted to evaluate the effect priming and inoculation with bio-fertilizers on the chemical composition and in vitro fermentation parameters of lentil. The lentil seeds to priming treatments, with two percent sodium hypochlorite disinfection solution, and cultured for 8 hours before the desired solutions (hormone gibberellic acid, and salicylic acid and distilled water) were kept. Treatments were: The first factor is the use of mycorrhizae in three levels [Non-inoculated (control), inoculation with mycorrhizal fungi species Glomus intraradices and G. mosseae]. The second factor involves priming treatments in 5 levels [Hydro-priming (using water), priming with gibberellic acid 100 ppm, Priming with salicylic acid 100 ppm, Priming with gibberellic acid 100 ppm × priming with salicylic acid 100 ppm and control (no treatment)]. The chemical composition of the samples was determined using the standard methods. In vitro digestibility of samples was determined by the batch culture method. Results showed that there was significant difference among treatments on chemical composition. In the absence of fungus, treatment combination of two hormones had most and salicylic acid and gibberellic acid had lowest crude protein content. In this study, the lowest neutral detergent fiber and acid detergent fiber content was related to treatment Glomus intraradices Glomus intraradices × salicylic acid. Results showed that pre-treatment of lentil seed with salicylic acid and combination of two hormones in drought conditions, compared with Glomus intraradices and Glomus mosseae, increased crude protein, neutral detergent fiber and nutrients digestibility. The highest apgas production potential (294.9 ml) and metabolizable energy (13.48 Mj/kg) were related to treatments Glomus mosseae and Glomus mosseae × gibberellic acid, respectively. Totally, the obtained results of this study showed that any treatment of crop seeds for resistance to diseases, pests and stresses such as salinity and drought, making ability of roots in the absorption of water and nutrients can affect nutritive values of their forages and other by- products.

  Keywords: seeds, Legumes, Mycorrhizal Inoculation, Chemical composition, Gas production
 • Khatereh Safavi Naeini *, Maryam Ghorbani Pages 103-108
  In the modern life of today, the use of mobile phones is remarkable Growth hormone is a hormone released from the anterior pituitary or adenohypophysis. The present study aimed to investigate the effect of mobile phone waves on the prolactin hormone of female rats. In this study, 35 adult male Wistar rats were randomly divided into 5 groups, each containing 7 rats. Control group  who received no waves for 7 days, Sham group 1 and 2 who were exposed to mobile phones for 7 days, 3 and 6 hours on every day only (no conversation). Experimental group 1 and 2 exposed to mobile waves (in conversation) for 3 and 6 hours respectively for 7 days. The serum samples were collected and the growth hormone was measured by Eliza method. The data were analyzed using SPSS software and one way ANOVA. The results showed that two experimental groups 1 and 2 had a significant decrease in the mean concentration of growth hormone with control groups and two groups of sham 1 and 2. Also, the decrease in growth hormone in experimental group 2 compared to experimental group 1 was significant. The Sham 2 group also had a significant decrease compared to the control group.The results of this study indicate a significant decrease in the concentration of growth hormone in groups affected by the waves from mobile phone.
  Keywords: growth hormone, Electromagnetic wave, Mobile, Rat
 • Jalil Imani Harsini *, Masod Nazarizadeh, HamidReza Rezaei, Atefeh Asadi, Mohamad Kaboli Pages 109-118

  Identifying the species richness and diversity is one of the basic steps to protect of the biodiversity. The proper identification of predator birds based on the morphological characteristics of the species is difficult, so species differentiation using molecular data has become an efficient technic for taxonomists. In this study, the nucleotide sequencing of the (COI) gene was studied for 36 samples of the Bird of prey of Mazandaran province. DNA extraction was done using blood and feather of collected samples. 660 pairs of nucleotides from the sequence of the mentioned gene were amplified using the polymerase chain reaction and sequenced. The results of phylogenetic tree show the separation of four families of Falconidae, Accipitridae, Tytonidae and other Strigidae of Mazandaran province with a total of 27 clads in 14 different Genus of Bird of prey. The average of Interspecies genetic divergence was estimated about 5.8 for Falconidae and 11.8 and 15.4 for Accipitridae and Tytonidae respectively. The Interspecies genetic distance was estimated between 1.5 to 12.3 for Falconidae, 3.9 to 16.3 for Accipitridae and 14.3 to 20.8 for Tytonidae. In this way, it can be possible to determine the range of species identification in the Bird of prey according to the mentioned range, and each of these clads can be described as an evolutionary unit which has a special genetic integrity and are qualified for protection.

  Keywords: Predator Birds, DNA barcoding, COI, Mazandaran
 • Javad Ghahari *, Shirin Mahmoodi Pages 119-128
  The discussion over the conservation of the genetic resources of wild species is a hot topic in scientific circles around the world. The objective of the present study was the identification of genetic diversity of captive Buzzard one of the predatory birds in East Azerbaijan province using PCR-RAPD markers. For this purpose, In the first step, blood sampling was performed from the wing vein of 10 birds and  DNA extraction and subsequently 15 arbitrary primers were applied for PCR-RAPD technique. After electrophoresis, selected primers exhibited sufficient variability, which yielded overall 150 distinct bands, 29 polymorphic bands, for details, range of a number of bands per primer was 11 to 22, and product size varied between 234 to 1230 bp. Highest and lowest polymorphic primers were OPA-14, OPA-13, respectively As a general conclusion, analyses using more regions, more birds, and more DNA markers will be useful to confirm or to reject these findings. However, the management implications and decisions regarding the genetic conservation of this bird require further sampling from multiple populations.
  Keywords: PCR-RAPD, Buzzard, genetic diversity, East Azarbayjan
 • Mansoureh Malekian *, Elaheh Azimi, Saeed Pourmanafi Pages 129-138
  Meighan wetland is one of the valuable wetlands of Iran in Markazi Province which is known as an important wintering habitat for the common crane (Grus grus). This desert wetland has faced with several environmental challenges, in the last two decades, due to successive drought and the lack of proper management. In the current study, modeling of habitat suitability for the common crane was conducted in Meighan wetland and aquatic ecosystems of Markazi province, using 38 presence points of the crane and with nine environmental variables (climate, vegetation cover, slope, elevation, land use distance to road, rivers and villages) in maximum entropy model (Maxent). In addition, habitat destruction factors were prioritized using a hierarchical analysis process (AHP). The area under the curve (AUC) of the model was estimated 0.997, showing the high accuracy of the model. Three areas were selected as suitable habitats for the common crane including, Mighan wetland, Kamal Saleh Dam in Shazand and 15- Khordad Dam in Delijan city. An area of 4360 hectares equals to 18 percent of Meighan wetland was classified as suitable habitats for the common crane. Suitable habitats were located on the coastal margin of Meighan wetland. Central parts of the wetland and areas far from the wetland were classified as unsuitable habitats. Environmental variables including land use, vegetation type and distance to the roads accounted for the highest contributions to the model. Habitat destruction factors were prioritized using a hierarchical analysis process (AHP). The results of AHP indicated that three factors including road construction, human settlements and land use changes were the most damaging factors with the highest weights. These factors have priority for habitat restoration to improve the ecological habitat of this species.
  Keywords: Grus grus, Habitat suitability modeling, MaxEent model, Mighan wetland, AHP
 • Malihe Erfani *, Fatemeh Jahanishakib, Akram Enayat Pages 139-146
  There is not hidden from anyone, that the effects of climate change and droughts in the Sistan region on the degradation of wildlife habitat. Meanwhile, species that live close to residential areas are under increasing pressure due to human threats. Francolinus francolinus is one of these types that in this research applied MaxEnt (Maximum Entropy) algorithm to model its possible habitat distribution. Modeling considered nine environmental variables. Before implementing the algorithm, it was ensured that there was no correlation between the variables. The results of the model evaluation based on the following level of the ROC curve showed that the model has an excellent prediction than the random state. Among the studied environmental variables, the highest percentage of share, distance from agricultural fields, and the most important is the grass cover type variable. Eastern Sistan regions were the most preferred areas for this species, where most agricultural lands are located there. There are no protected areas in these areas, and due to the widespread distribution of urban and rural uses in these areas, it is not possible to allocate land for conservation use, so only with management measures and public participation is it possible to survive.
  Keywords: Black francolin (Francolinus francolinus), Distribution, Habitat preference, Gamebirds
 • Bita Shams *, Mohammad Kaboli, Seyed Babak Musavi Pages 147-156
  The choice of a nesting habitat is a key component of fitness for birds which influence population’s dynamic. Therefore, quantitative studies of habitat selection are fundamental for protecting species’ suitable habitat. Dead Sea Sparrow with sparse populations, and with two subspecies presence in southern of Iran. This species has unclear taxonomic and ecological situation. Surveying habitat selection behavior in micro-scale is a useful means for clarifying this species situation and its conservation. Here, we combined information from nest sites detected in 2018 in Zabol (25 Presence and 15 absent plots) and Karkhe National Park in Shoush (20 Presence and 22 absent plots), a set of environmental variables measured at landscape and fine spatial scales, and generalized linear models to identify patterns of nest site selection by two Dead Sea sparrow species.  These results revealed that among measured habitat variables (DHB, height and stability of nested tree, distance to water resource percentage of tamarix, bush, shrub and bare ground) tamarix tree percentage and distance to water have substantial role on presence, nesting and breeding of these sub species. Our results suggest that based on dependency of this specie to tamarix tree and water resource, in order to preserve this species specially P. m. yatii subspecies as it is geographically and genetically isolated, preserving of tamarix jungles near to rivers and Hamoon river should be accounted by managers.
  Keywords: Habitat variables, Dead Sea Sparrow, Nest site selection, generalized linear models
 • Neda Sharifi, Forough Talazade *, RamezanAli Jafari, Masoud Ghorbanpour Pages 157-162

  Cryptococcus is the cause of cryptococcosis especially in people with immunodeficiency’s systems. Cryptococcosis is caused by Cryptococcus neoformans or Cryptococcus gattii. This study was conducted to investigate the infection of domestic cockatiels with Cryptococcus neoformans in Ahvaz. A total of 58 sample of faeces (18 cloacal swabs, 40 dry faeces) were collected from domestic Cockatiel in Ahvaz. The DNA of the samples was extracted for PCR test. A pair of primers was used to identify positive isolates of Cryptococcus neoformans. In the following, Nested PCR was used to increase the accuracy of identification. Totally 4 out of 58 samples (6.89%) were contaminated with C. neoformans. In this study, 2 out of 18 cloacal swabs samples were positive for culture (11.11%) and 2 out of one 40 dry fecal samples of domestic cockatiel were positive for culture (5%).Their variety and serotype were determined. four strains were isolated, all C. neoformans strains belonged to serotype A and thus identified as c. neoformans variety grubii. Due to the contamination of domestic cocktails with C. neoformans, people with immunodeficiency’s systems, such as AIDS and HIV should avoid contact with domestic cockatiel. Also, pet shopes are important in viewpoint of public health.

  Keywords: Cryptococcus neoformens, Nested-PCR, Domestic cockatiel
 • Elham Hasani Sorkhani, Mohsen Afsharmanesh *, MohammadSalar moini, Hadi Ebrahimnejade, Mohammad Khajeh Bami Pages 163-172

  This experiment was conducted to study the effect of different levels of pennyroyal essential oil and probiotic (Bacillus coagulans) on performance, carcass characteristics, and meat quality of broiler chickens. In this experiment 240 one day-old Ross 308 broilers were used in a completely randomized design with 3×2 factorial arrangements with three levels of pennyroyal essential oil (zero, 100 and 200 mg/kg) and two levels of probiotic (zero and 200 mg/kg) with 4 replications and 10 chicks per replicate. The interaction effeacts of pennyroyal essential oil and probiotic showed that body weight gains and feed conversion ratio in chickens fed with diet containing probiotic compared to other treatment except chickens fed with diet containing 100 mg of pennyroyal essential oil were significantly higher and lower respectively (p < 0.05). The main effect and interactions of pennyroyal essential oil and probiotic on feed intake were not significant. The interaction effects on the relative weight of breast were significant and the highest relative weight of breast was for chickens fed with diet containing probiotic. In addition, the lowest malondialdehyde and cooking loss values and the highest water holding capacity and yellowness values were for chickens fed with diet containing 100 mg of pennyroyal essential oil plus probiotic. In conclusion, inclusion of pennyroyal essential oil (100 mg/kg) plus probiotic into the diet of broiler chicken without affecting the performance, improved the meat quality.

  Keywords: Bacillus Coagulans, broilers, Pennyroyal essential oil, performance, probiotics
 • Zahra Tahami *, Seyed Mohammad Hosseini Pages 173-182
  This experiment was conducted to investigate the effect of use of the blend of medicinal plants extract in starter (1-10 days) on performance, carcass characteristics, weight of internal organs and blood parameters at the end period (42days) broiler chickens. Experiment was conducted in a completely randomized design with 4 treatments, 4 replications and 8 chicken in each replication. The experiment treatments included: (T1) Control diet, (T2) Control diet+50 g/ton blend of medicinal plants Extract, (T3) Control diet+100 g/ton blend of medicinal plants Extract and (T4) Control diet+200 g/ton blend of medicinal plants Extract. Using of medicinal plants extract caused a significant increase in body weight of broilers compared to the control treatment (p < 0.05). The results showed that the relative weight breasts and wings treatments received 100 and 200 and relative weight pancreas and heart by 100 g/ton blend of medicinal plants extract were Increased significantly (p < 0.05). Blend of medicinal plants extract significantly reduces cholesterol and increases HDL in blood serum (p < 0.05). Globulin, urea, protein, glucose, and serum albumin in broilers were not affected by experimental treatments (P>0.05). While 100 g/ton of blend of medicinal plants extract significant increased creatinine (p < 0.05). Based on the findings of this study can conclude that the use of 100 g/ton blend of medicinal plants extract at the first of the can have beneficial effects on the internal organs weight, broiler performance and blood parameters period.
  Keywords: Carcass characteristics, broiler, Performance, Medicinal plants
 • Banoo Yahyazadeh, Reza Vakili * Pages 183-188

  This experiment subjected to investigate the effect of different light programs on growth performance, the immune system and internal organs of the broiler chicks. A total of 300 one day-old male broiler chicks (Ross-308) were randomly distributed between three treatments with a similar average weight. Each group was housed in the separated room with five pen and 20-birds per pen.The management conditions were similar for all treatments throughout the experimental period except lighting programs which from 8 to the 42 day were provided as follow: 1) 23 h light (L): 1 h dark (23L:1D), 2) 16 h L: 8 h D (18L:6D) and 3) 12 h L: 12 h D (12L:12D). At 35day-old, 0.2 mL of SRBC was injected intravenously into the chicks and at the 42 day-old, 4 chicks were randomly selected from each replicate. Anti-SRBC antibody titers were determined using a heamagglutination technique. Then Chicks were slaughtered and their bursa of fabricus, spleens, liver, heart, crops, gizzard and jejunum weighted and alsolength of jejunum were measured. The Anti-SRBC titer was the lowest with 23L:1D and the highest in the birds of 12L:12D treatments respectively (p < 0.01). The lowest weights of internal organelles were in 23L:1D and the highest in 12L:12D treatments.The  weight gain and feed conversion ratio between the treatments was significantly different in all the periods and improved with more dark hours (p < 0.05). It is concluded that lighting program with long darkness improved growth and immune indices in broilers.

  Keywords: broiler, Lighting program, immune system, Internal Organs, SRBC
 • Hamed Zarei *, Saeed Moradi Pages 189-196
  Lead is the second most dangerous heavy metal, which is widely spread in the environment due to the high use of this metal in industry, and through poisoning of water and food, it can poison humans and animals. The aim of this study was to investigate the effect of Silybum marianum seed extract on electrocardiogram parameters in lead poisoned ducks. 90 pekin ducks were divided into 3 groups including healthy control group, poisoned control group (40 mg/kg lead nitrate in the diet) and poisoned treatment group (40 mg/kg lead nitrate and 300 mg/kg of plant extract in the diet). In order to measure the height of T, S and R waves and the distances of ST, RR, QT and QRS and the electrical axis of the heart at the ages of 28 and 60 days, an electrocardiogram was prepared from 8 ducks in each group. The results showed that changes in R, S and T waves were observed in the poisoned control group and the height of these waves increased compared to the healthy control group, which is the result of lead-induced hypertension. The plant extract in the treatment group prevented the abnormal increase of these waves and the decrease of height in R wave in derivation III and also T wave in derivation III and aVF at 60 days were significant, statistically. Also, QRS and QT intervals increased in the poisoned control group and the plant extract significantly prevented the increase in QRS interval of derivation II at 60 days, QT interval in derivation III at 28 days and in aVF derivation at 60 days. Therefore, the seed extract improved cardiac electrocardiogram indices in lead-poisoned ducks.
  Keywords: Silybum marianum, Seed, Pekin ducks, Lead Poisoning, electrocardiographic parameters
 • Elmira Kazemi, Mohammad Kaboli *, Nematollah Khorasani Pages 197-206

  The phylogenetic relationships of the Caspian cobra (Naja oxiana), the easternmost species of the subgenus Naja, have remained contentious for long. The present study aims at investigating the genetic diversity and structure, as well as phylogenetic relationships of the Caspian cobra populations from northeastern Iran, Afghanistan and Turkmenistan. We sequenced 1107 base pairs of the mitochondrial gene cytochrome b for 54 samples to assess the genetic diversity, genetic structure and phylogenetic relationships of the Caspian cobra. Phylogenetic analyses were conducted under Bayesian and Maximum likelihood inferences using the best-fitting evolutionary model. Haplotype relationships were inferred using maximum parsimony. Reconstruction of the phylogenetic trees confirmed that the Caspian cobra is the sister taxon of Naja kaouthia. The estimated haplotype and nucleotide diversity were 0.42 and 0.00058, respectively, indicating low genetic variation among Caspian cobra populations. Our findings suggest that populations of the species have experienced a recent radiation and sudden range expansion from the northeast toward Golestan province. The results, based on a single mitochondrial marker, revealed no significant genetic differentiation between the populations and recommend that all populations of the Caspian cobra be considered as a significant evolutionary unit in future conservation plans.

  Keywords: Caspian cobra (Naja oxiana), Cyt b, genetic diversity, Phylogenetic analyses, Haplotype network
 • Razieyh Barzegar, Siamak Yousefi Siahkalroodi *, Asghar Abdoli Pages 207-214
  Iran is located in the region of important animal geographical exchanges in terms of climate and therefore it has a diverse and interesting fauna of fish. This study investigates the faunistic of exotic fish species in the rivers of Tehran province (Jajrood, Hablehrood, Namrood and Lar). During this study, which was conducted in autumn and winter of 2016 and spring and summer of 2017, seasonal sampling of fish was performed using electroshock device and manual and waiting nets in twelve stations in the rivers of Tehran province. After catching, the samples were fixed with formalin and transferred to the laboratory for biometry and were identified by valid identification keysThis study showed that 7 species belonging to 6 genera and 3 families from 3 orders belonging to the classification of bony fish were identified. In terms of number of species, the rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) was in the first place and the carp or pond carp (Carassius carassius) was in the second place. The species Salvelinus fontinalis, Alburnoides eichwaldii, Capoeta aculeate, Carassius auratus and xynemacheilus angorae were also caught in the studied rivers. The largest number of exotic species in the rivers were: Lar > Jajrood > Hablehrood = Namrood. No non-natives were found at Fasham, Khamdeh and Pleur stations. No exotic was found at Fasham, Khomedeh and Polour stationsThe results indicate the spread of exotic fish species in the rivers of Tehran province intentionally and unintentionally. The fish may compete with endemic fish for food and spawning sites. Some of them are even able to produce hybrids with endemic fish, they may hunt native fish or affect the native fish population as a source of disease, and in this regard it is very important to identify them and study their effects on water resources.
  Keywords: Faunistic, fish, Exotic species, River, Tehran
 • Gholamreza Bam, Ehsan Kamrani *, Farhad Kaymaram, Shahla Jamilli, Seyed MohammadReza Fatemi Pages 215-220

  This study was conducted to feeding behavior of the Malabar trevally (Carangoides malabaricusin( in the Persian Gulf and Oman Sea. This study was conducted on the diet of the Malabar trevally (C. malabaricus) in the Persian Gulf and Oman Sea (Hormozgan province) for 12 months from December 2016 to November 2016. Sampling was done with trawl nets and expected nets. 438 specimens of the Malabar trevall (C. malabaricus) were selected for dietary examination. Results of descriptive bioassay data indicated that the maximum total length was 365 mm (in May) and the minimum total length was 140 mm (in September) and the maximum weight was 534.5 g and minimum was 57.8 g. During the study period, the mean total fish length was 261 ± 18.41 mm and the mean fish weight was 191.78 25 25.35 g. The GASI index showed a peak feeding in June. Gastric emptying index (CV) for this species was 62.33% during the study, which can be said to be a relatively small fish. In terms of the type of food eaten, due to the volume of digested fish, Leognathus. Sp,Encrasicholina punctifer fish is considered to be the staple food for the Malabar trevall. Shrimp can be eaten as a side dish, and other varieties eaten as squid and crab can be considered as a random meal.

  Keywords: food diet, Persian Gulf, Oman Sea, The Malabar Trevally (Carangoides Malabaricus)
 • Hasan Ghobeishi, Mohammad Khosravizadeh *, Mahsa Haghi, Omid Beyraghdar Kashkooli Pages 221-230
  This study investigated the age, population dynamics and some biological characteristics of Saurida tumbil inhabiting Hormozgan province from Kolahi to Dargahan. This study was based on the data obtained from commercial catches of shrimp trawl vessels in fishing seasons of 2019. The results of this study showed that the highest correlation was related to total length and fork length relationship with estimated coefficient of correlation (r2= 0.9988). Also the results showed a significantly correlated length-weight relationship with estimated coefficient of correlation (r= 0.9373). The value of the slope (b) was significantly different from 3 which shows a negative allometric growth for this species. The estimated age (based on vertebrae age reading method) variability were 1 to 7 years. The fish with age 2 showed the highest frequency among the age groups. Also the Bertalanffy growth equation for this species in the study area was estimated as Lt=50.02 (l-exp(-0.28 (t+0.27)). The mortality coefficients were 2.66, 0.67 and 1.99 for the total mortality "Z", natural mortality "M" and fishing mortality "F", respectively. Also, the estimated exploitation rate for this species was 0.75 which shows that this species is in overexploitation phase. Hence, to improve the present stock status in this area and sustainable capture of S. tumbil, it is recommended to decrease fishing effort and improve bottom trawl for reducing bycatch issues.
  Keywords: aging, Saurida tumbil, Population dynamics, Morphometric relationships, Allometric growth
 • Hamid Pourrashid, Rahman Patimar *, Hadi Raeisi, Eisa Hajiradkouchak, Gholamali Bandani Pages 231-238

  This study was carried out to investigate population dynamic of Caspian roach (R. caspicus) on the south east Caspian Sea in 2018 (In the 6 months of the catch season). A total of 215 samples were collected using beach siene (Total length with 0.01 accuracy and total weight with accuracy of 0.001 were measured). The length of samples range from 16.74 to 30.03 cm and weighing from 52 to 346 gr. The age of the specimens was ranges from 3+ to 7+. Length-weight relationship was W=0.009L3.09, indicating positive allometric growth for population. After fitting the regression using least square method, the relationship was W=0.009L3.42. The Von Bertalanfy growth equation as, Lt=37.1033(1-EXP (-0.19(t+0.40)) . Natural mortality using Pauly's experimental equation calculated as 0.445. The highest condition factor and growth rate was 0.42 and 0.44 respectively, for population in the south east Caspian Sea. Overall, the Caspian roach stocks in the southeastern part of the Caspian Sea appear to be in serious danger and require effective management strategies to maintain their reserves.

  Keywords: R. caspicus, growth, mortality, Caspian Sea
 • Abdolali Rahdari *, Ali Khosravanizadeh, Ahmad Gharaei, Alireza Afshari, Samira Sarani Pages 239-246
  Clove (Eugenia caryophyllata) powder is used as a fish anesthetic because it is a natural and inexpensive product with low toxicity risks. The goal of the present study was to determine the appropriate concentration of clove powder for anesthetizing of snow trout, Schizothorax zarudnyi broods to be used in artificial reproduction. We applied three different clove powder concentrations (200, 250 and 300 mg/L) with 7 replicates for each concentration on female (1240.1 ± 291.3 g) and male (407.14 ± 55.8 g) broods. In addition to the time required for anesthesia and reduction, serum biochemistry parameters including glucose, total protein, IgM, C3 and C4 were monitored before and after anesthesia. Results showed that time elapsed for anesthesia and recovery of female broods at 250 mg/L was 160.14 ± 9.78 and 145 ± 12.1 seconds, respectively, which was less than 200 (319 ± 20.2 sec. for anesthesia and 108.63 ± 12.15 sec. for recovery) and 300 (117 ± 7.86 sec. for anesthesia and 271 ± 22.24 sec. for recovery) mg/L concentrations. Also, this time for male broods at 300 mg/L (86 ± 3.73 sec. for anesthesia and 64.71 ± 11.25 sec. for recovery) was less than the 200 (155.71 ± 7.81 sec. for anesthesia and 56.43 ± 7.73 sec. for recovery) and 250 (116.86 ± 12.57 sec. for anesthesia and 70.71 ± 14.44 sec. for recovery) mg/L concentrations. The anesthesia did not change blood glucose, total protein, and C4 levels, but IgM concentration was decreased at 300 mg/L in both female and male fish (p < 0.05) and C3 concentration was increased at 300 mg/L in the male brood (p < 0.05). We conclude that 250 mg/L of clove oil is the most efficient dose that requires fish euthanization for artificial reproduction.
  Keywords: anesthesia, Brood, Snow Trout, Immunity, clove powder
 • Arash Jedi Mostafalou, Masoud Hedayatifard *, Mojtaba Keshavarz Divkolai, Takavar Mohamadyan Pages 247-258

  Recently, the use of Acidifier (a group of organic acids) has been increased in aquaculture. The purpose of this study is to evaluate the effects of Acidifier (sodium diformate and Formic acid) on the growth performance, nutrition indices, and Digestive enzymes activity of the juvenile Huso huso. A total of 420 juvenile Huso huso (30.55 ± 1.72 g) was randomly divided into seven experimental treatments (Three replicates each). All groups were fed with the experimental diet for 60 days. The Bioassay conducted on the first day and after 30 and 60 days and then growth parameters were investigated. The experimental diets contain 0.05, 0.1 and 0.15 % sodium diformate (NDF) and 0.05, 0.1 and 0.15 % Formic acid (Formi). diet control was without any acidifier. Results show that all growth and Intestinal enzymes (trypsin, chymotrypsin and alkaline phosphatase) are affected by acidifier and in these two parameters  groups that fed 0.1 % supplemented food by NDF and citric acid compared to the control group. The best FCR and SGR observed in the groups fed with 0.1 % supplemented food by NDF)0.5±00), (0.5±0.005) (p < 0.05) at day 30 respectively. Although the best FCR and SGR observed in the groups fed with 0.1 % supplemented food by Formic acid (0.81±0.001), (2.7±0.005) (p < 0.05) at day 60 respectively. Intestinal enzymes (trypsin, chymotrypsin and alkaline phosphatase) are affected by acidifier. The highest activity of trypsin and chymotrypsin was significant in groups 0.1 % supplemented food by NDF (P˂0.05) in  the first 30 days. Alkaline phosphatase activity increased with increasing acidifier diets in groups, but this increase was not significant compared to the control (p>0.05). It can be concluded that the addition of  0.1% of NDF to beluga diets improves growth parameters and decreases FCR, increases digestive enzyme activity. Moreover, these results indicated that 0.1 % of NDF and citric acid in the diet could be a useful food supplement preferably at 30 days and can be used to improve the growth parameters in juvenile Huso huso.

  Keywords: Acidifiers, growth, nutrition, Intestinal enzymes, Huso huso
 • Mohammad Sudagar *, Hamideh Zakaryaei, Ali Hajibeglou Pages 259-268
  A 9-week feeding trial was conducted to estimate effect of Histidin as a feed attractant on growth performance, blood parameters and amino acid profile of great Sturgeon (Huso huso), One hundred and eighty juvenile great sturgeons (26.3 ± 0.98 g) were stocked in 18, 500-L polyethylene tanks (10 fish per group) in a completely randomized design trial (n=3). Fish were fed three daily meals ad libitum at 7h, 14 h and 17h, for 63 days, the best weight gain(WG), percentage weight gain (Wg%), feed conversion ratio (FCR), specific growth rate (SGR), daily growth rate (DGR), condition factor (CF), were recorded with treatment feed having Histidin 1.5 %. (p < 0.05), and phenylalanine had no significant differences between treatments (p < /em>>0.05). At the end of experiment, hematological parameters, such as red blood cell (RBC), white blood cell (WBC), hematocrit (Hct), hemoglobin (Hb) and complementary activities were determined. Results suggested that, mean and complementary activities were determined (MCV), mean corpuscular hemoglobin (MCH) mean corpuscular hemoglobin concentration (MCHC) had no significant differences between treatments. Results indicated that Histidin had no significant effects on some hematological parameters in beluga, also the results showed that survival rate of fish fed with diets containing Histidine had significant difference between treatments and amino acid profile of body composition had no significant differences between treatments (P>0.05).
  Keywords: Huso huso, Histidin, feed attractant, blood parameters, Amino acid
 • Seyed Mostafa Aghilinejhad * Pages 269-278
  The Caspian Sea is valuable habitat ecologically and commercially for sturgeon fishes but their stocks severely decreasing for increasing illegal catches. This research was achieved different illegal fisherman activities and their motivation in the south east of Caspian Sea. In this study, data was collected from 203 illegal fisherman using analytical-description methods and questionnaire design with researcher in cities and villages on coast of south east of Caspian Sea. The reliability of the questionnaire based on Cronbach's alpha was 0.71. The results showed that most of the illegal fishing was in spring and autumn and most of fisherman with education low level and unemployed. Their method of fishing is the use of gill net, and they come even from further cities and villages for illegal catch. Their motivation was not related to age but decreased significantly with increasing education low level. There was a low, negative, and significant relationship between estimated motivation with answering to motivation question (r=-0.25**). Totally, preventing illegal supply and sale of fish in the province and identifying and responding to sales agents, illegal fishermen, increasing education and raising awareness of protecting valuable fish can reduce illegal activities.
  Keywords: Motivation, Illegal catch, Sturgeon Fish, South east of Caspian Sea
 • Habeeb Hoseinpour Roudsari, Seyed Masoud Monavari *, Hosein Khara, Behrouz Behrouzi Rad Pages 279-288

  Today, with the increase in population, the amount of production in the aquaculture sector is expanding worldwide. As an emerging industry, this industry poses potential risks to the environment and humans. The use of risk assessment approaches is a very good way to manage the stresses of this industry on the environment. The science of risk assessment in the field of aquaculture is very new and is not very old in the world. The most important groups active in this field are EPA, FAO / UNESCO-IOC / WMO / WHO / IAEA / UN / UNEP and GESAMP (IMO. In the present review of the guidelines for ecological risk assessment for the aquaculture industry approved by the US Environmental Protection Agency (EPA) According to the evaluation of sturgeon farming in Ghorogh farms on the quality of the receiving ecosystem (Karganrud River and Caspian Sea) respectively in terms of pathogens with high risk potential, pharmaceuticals and disinfectants have high risk potential and for organic and nutrient content there is a medium risk potential (moderate risk of end factors can be attributed to the self-purification power of the river) which in management measures continuous monitoring and monitoring Investigating the potential of river self-purification as well as the status of plant and animal communities in affected ecosystems can increase the accuracy of the assessment and lead to more accurate management decisions.

  Keywords: Ecological Risk Assessment, EPA, Aquaculture industry, Sturgeon fish farm, Ghoroogh, Talesh
 • Seyed MohammadVahid Farabi *, Mahmoud Bahmani, Mansour Sharifian, Mahdi Golaghaei Darzi Pages 289-298

  The aim of this study was direct transfer of four species of newly sturgeon (Huso huso, Acipenser persicus, Acipenser gueldenstaedti and Acipenser nudiventris) obtained from artificial reproduction to the Caspian Sea water. The fish in four different age groups (35, 50 and 65 days) and in three different saline water (FW: <0.5‰, EW: 9.5‰, and CSW: 12.5‰) were investigated. The fish were transferred directly from fresh water to brackish water. After 168 hours, blood samples were taken from the fish. The results showed that the survival in all groups was from 65 to 100% and increased with increasing age and weight of fish. Some blood parameters, cortisol level, osmolarity and plasma ion concentration were determined. The functional levels of the mechanism of osmotic and ionic homeostasis were similar in all groups (P>0.05) but differed in experimental media (p < 0.05). Significant differences were observed between the levels of plasma ion concentrations in different media (p < 0.05). Plasma Na+, K+ and Ca+2 concentrations were higher than those of FW media, but lower than in Brackish water media (p < 0.05). Plasma Mg+2 concentrations were lower than those of FW and Brackish water media (p < 0.05). The Hct, Hb, MCV, MCH and plasma osmolarity decreased and MCHC and plasma cortisol levels increased with increasing salinity (p < 0.05). But the number of WBC and RBC did not change (p < 0.05) and reached a stable state. As a result, it is possible to release newly sturgeon directly from fresh water to brackish water with increasing weight and age.

  Keywords: Newly sturgeon, Caspian Sea, ion, cortisol, Osmolarity
 • Gholamreza Rafiee *, Faezeh Hojati, Hajar Saeidi Pages 299-304
  It sees that with using water cress plant (Nasturtium afficinale) in an integrated fish and plant culture system, it would be possible to initiate an equilibrium ecosystem for culture of Rain bow trout fry. With running an experimental design, effect of different densities of water cress on fry (Oncorynhcus mykiss) and antioxidant capacity of water were evaluated in a water recirculating system. The treatments were different levels of Water cress; 0, 20, 40 and 60g plant separately introduced in each hydroponic chamber of experimental unit in triplicates.  The survival of fish in treatment with 60g plant was significantly (p < 0.05) lower than other treatments and from 20 pieces reached to 15±1.24  pieces at the end of experiment.  With feeding on the fish, the EC of water increased in all treatments without any significant differences (P>0.05). The highest and lowest EC of water recorded in treatments with 0 and 20 g plant with the rate of 594±60.51 and 580±82.31μs/m, respectively. Antioxidant capacity of water in treatments with 40 and 60 g plant reached to 414.75±15.90 and 414.75± 5.90 μm/l, respectively at the end of experiment. It was concluded that there is not any balancing between amounts of introduced plant and fish into the culture system, and nominated plant needed more concentration of nutrients for growth. The results of this experiment opened new vision of research to standard the water-born condition for growth of fish based on antioxidant capacity of water.
  Keywords: Water cress, Vitamin C, Water antioxidant capacity, Rain bow trout, Aquaponics
 • Mona Tabarrok, Jafar Seyfabadi *, Gholamreza Salehi Jouzani, Habibollah Younesi Pages 305-312

  Molecular methods have been used for systematic science and identification of fungal diversity. Among phylogenetic markers, the ITS gene has been identified as one of the most prominent methods of studying fungal communities. The purpose of this research is to classify fungi and analyze their communities in aquaculture systems. In this study, after two-month rearing period of common carp, water quality and fungal community of farming systems including biofloc and recirculating aquaculture system were evaluated. In this study, after two-month rearing period of common carp, water quality and fungal community of farming systems including biofloc and recirculating aquaculture system were evaluated. The results of this study indicated that the water quality parameters in both systems were well within the acceptable levels for common carp culture. The identification of fungal showed that a large part of this population is unknown. The only known and dominant species in both systems is Homophron spadiceum. Therefore, there was no difference in known species and communities.

  Keywords: Biofloc, Recirculating Aquaculture System, Fungi, ITS, Rearing system, Common carp
 • Bijan Andarz, Abolghasem Kamali *, Mehran Avakh Keasami, Human Rajabi Eslami Pages 313-318
  This research was conducted to compare culture common carp fecundity in Guilan and Mazandaran Provinces related to theirs length, weight, height and age, respectively. Sixty fish saples with 4-5 Maturity stages cached and studied from Guilan and Mazandaran provinces, 30 from each during February 2018 to November 2018. The Mean of body weight, total length and age for Guilan and Mazandran samples were (4.22±0.99) and (3.13±0.30) kg, (57.33±4.68) and (60.93±3.90) cm, (3.80±0.38) and (3.50±0.51) years. The mean absolute and relative fecundity of Gulan and Mazandaran samples were 239900±57921.67 and 139900±23008.76 and 57629.31±5583.58 and 43568.639±2129.45 respectively. The mean height and egg diameters measured 17.50±2.06 and 14.60±1.42 and, 0.759±0.11682 and 0.640±0.4291. The mean of fecundity increased with increation of fish forkal length, body weight and age. The Regression rate were calculated between fecundity and fish body weight for Guilan and Mazandaran (0.94 and 0.87), fecundity and total length (0.72 and 0.81) and fecundity and fish age (0.68 and 0.71) respectively. There was significant differentiation in fecundity between Guilan andMazandaran samples.
  Keywords: Reproduction, fecundity, Cyprinus carpio, Guillan, Mazandaran
 • Sepideh Ghani *, Abdolmajid Haji Moradlou, Hamed Paknejad, Marzieh Abulfathi Pages 319-324
  The present study was conducted to evaluate some of the mucosal and serum indices of common carp (Cyprinus carpio) that exposed to salinity stress. In this regard one hundred and eighty fish (mean weight 50 ± 0.62 gr) were obtained from, after two weeks of adaptation randomly stocked in nine tank assigned to three treatments with three replicates including fresh water, Caspian Sea water (14ppt) and 50% sea water and 50% fresh water (7ppt). For measurement of immune factors after 3, 6 and 9 days of exposure, nine fish were taken from each treatment and anesthesia with clove powder. Serum and mucus were collected from different treatment and stored at -20 °C until use. The results showed different salinity had a significant effect on total protein, alkaline phosphatase and lysozyme of serum and mucosal (p < 0.05). But there wasn’t significant effect on protein content of mucus among treatments. According to the overall conclusion of the present study, results showed that mucusal lysozyme decreased with increase of water salinity in all measuring periods, but the amount of mucosal alkaline phosphatase in initial days decrease in 7 ppt salinity and in final days increase in 14 ppt salinity treatment, but serum alkaline phosphatase in first days of exposure to salinity decreased and then increase during experiment period. Total protein of mucus didn’t statistically affect during experiment. Serum total protein in initial days of exposure, increase and decrease during experiment. increased in the early and final days of sea water treatment. There was no significant difference among protein content of mucus in all treatment. The lysozyme and total protein parameters of the blood serum increase in the early days of exposure to salinity stress, but during the exposure total protein content of the serum reduced. The amount of alkaline phosphatase decrease in the early days of exposure to salinity stress, but increases with salt in time.
  Keywords: salinity stress, Aquatic, Mucus indices, Serum indices
 • Mostafa Beygi *, Abdolmajid Hajimoradloo, Seyed Hossein Hoseinifar, Ali J Afar Nodeh Pages 325-330
  In the present study, the effects of different levels of beet molasses on some growth and survival indices, intestinal bacterial flora and length of villi in common carp were studied. In this experiment, 360 common carp species were used with a mean weight of 28 ± 2.5 gr The fish in 12 reservoirs were randomly distributed to 30 units per reservoir. After one week of adaptation, it was fed for a period of 8 weeks. The experiment was carried out in the form of 4 treatments and each treatment with 3 replications including: Molasses (treatment 1), diet containing 0.5% molasses (treatment 2), diet containing 1% molasses (treatment 3) and diet containing 2% molasses (treatment 4 ) And fish were fed daily with 3% body weight and twice daily with experimental diets. The food of the control group, the commercial food of the common carp of the company was enriched with no molasses. Growth and nutrition indices (body weight gain, body weight gain, specific growth rate, condition factor, nutritional conversion factor), total bacterial count of the intestine as well as the length of the intestinal paresis were performed at the end of the experiment. Data analysis at the end of the study showed that growth and nutrition indices (body weight gain, specific growth rate, condition factor, feed conversion ratio) were significantly different between treatments (p < 0.05). An examination of the total number of aerobic bacteria in the intestine showed that there was a significant difference between the treatments in the total number of aerobic bacteria (p < 0.05). Also, the study of peptic ulcer length in different treatments indicated that the length of the peptic ulcer was significantly different between treatments (p < 0.05).
  Keywords: Beet molasses, Growth indices, Intestinal aerobic bacteria, Length of villi
 • Omid Karimi, Ali Parsa * Pages 331-336

  Ictiophytosis is one of the most important freshwater fish diseases. In this study, the therapeutic effect of aqueous extract of garlic in treatment of Goldfish was investigated. A group of 200 apparently healthy goldfish with weigh 15g were randomly divided into five treatments group with three replications. Extract obtained from garlic was obtained by direct and indirect methods at 177 and 570 ppm concentrations. In long-term bath was tested on fish infected with parasites. During the experiment, which continued until the fish's body was completely cleaned, the parasites were counted once every 24 hours with a wet mount method. The results showed that the extract had a significant effect on the number of parasites and disease treatment in different groups. In other words, in cure during the number of visible parasites on the fish's body controls was significantly (p < 0.05) was observed in the parasites on the fish groups were further tested. The extract obtained from the Buchmann’s methods on both the concentration of the extract obtained by Penea’s Method was more effective (p < 0.05) and this can be an effective herbal remedy used to treat disease in Gold Fish.

  Keywords: goldfish, Ictiophthirius multilis, garlic extract
 • Elnaz Ghafari Cherati, Sakineh Yeganeh *, Seyed Jafarpour, Reza Safari Pages 337-346
  Mayonnaise is oil- in water emulsion that used as a good choice for consumers because of its favorable texture and good taste. In this research, the effect of egg replacement by silver carp (Hypophthalmicthys molitrix) protein hydrolysate on chemical composition, thermal-mechanical stability and sensory properties of produced mayonnaise was investigated in 1394. For this purpose, the silver carp protein hydrolysate was produced by using protamex enzyme (1.5%), then was used in different levels of 0, 25, 50, 75 and 100% as an egg replacer. The results of chemical composition of treatments showed that by increasing the amount of silver carp protein hydrolysate in the prepared mayonnaise, crude protein and ash content significantly increased compared to the control (p < 0.05) and fat and moisture content significantly decreased compared to the control (p < 0.05). Also, the results showed higher emulsion stability of produced mayonnaise containing fish protein hydrolysate at -20 and 50˚C compared to the control (p < 0.05). Sensory assessment declared that the factor of flavor in different treatments except 50% replacement didn’t have any significant differences and other sensory factors (odour, texture, color and overall acceptability) didn’t show significant differences among treatments (P>0.05). Overall, it is concluded that the mayonnaise egg can be replaced by fish protein hydrolysate with similar properties and even resulted to better properties than general mayonnaise, occasionally.
  Keywords: Silver carp, Fish protein hydrolysate, Mayonnaise, Emulsion stability, Sensory attributes
 • Hossein Nazari, Alireza Salarzadeh *, Omid Safari, Maziar Yahyavi Pages 347-362
  Fish powder is one of the most important ingredients in aquatic diets. A 63-day trial was conducted to examine the effect of different levels (10, 20, 30, 40, 50 and 100%) of fishmeal replacement for canola meal in the diet of pacu fish (Piaractus brachypomus, 45.12±1.36 g) on growth performance, survival rate, apparent digestibility coefficient of diets, activities of digestive and hepatic enzymes and hemato-immunological responses. The highest level of the final weight and specific growth rate and the lowest food conversion ratio were achieved in pacu fish fed with 40% canola meal. Significant decreasing trends were achieved in the serum levels of total cholesterol, triglyceride, and low-density lipoprotein of pacu fish fed with increasing the contents of canola meal (p < 0.05). Based on the growth indices, the maximum tolerable contents of dietary glucosinolate and phytate in the pacu fish were 4.90-5.22 µmol g-1 and 6.12-6.52 g kg-1, respectively. The activities of amylase, lipase, and trypsin in pacu fish increased according to enhance CM substitution levels (p < 0.05). According to the broken line technique, the highest specific growth rate (1.91% body weight day-1) was observed in pacu fish fed with 40.2% CM.
  Keywords: Pacu fish, Canola Meal, growth performance, Immunity, digestibility, Digestive enzymes
 • Fatemeh Kiapour *, Ali Shabani, Roghieh Safari Pages 363-370
  Many pesticides are introduced into aquatic ecosystems after use in agriculture, and since then they act as environmental pollutants. Fish biochemistry parameters are one of the most common factors influencing infection. In this study, the effects of subcutaneous doses of endosulfan venom (16, 32 and 64 μg / L) on serum biochemical parameters of Danio rerio were evaluated after 1, 2, 7 and 14 days.  The activity of alkaline phosphatase, alanine aminotransferase, aspartate aminotransferase, cholesterol, glucose showed a significant increase compared to control treatment (P≤0.05). Albumin activity also showed a significant decrease (P≥0 / 50) compared to control treatment. Protein activity on the first day of exposure to endosulfan was significantly increased (P≤0.05) in treatments, but no significant difference was observed on days 2, 7 and 14. In general, the long-term exposure to endosulfan subcutaneous doses causes biochemical changes in the blood of fish in the bloodstream. Therefore, biochemical factors can be suggested as a simple and suitable tool for assessing the effects of toxins on fish.
  Keywords: Endosulfan, Biochemical factors, Zebra fish
 • Ali Nekuru, Ehsan Kamrani *, Mohsen Safaie, Hadi Raeisi, Mohammad Momeni Pages 371-380
  This study aimed to determine Biological and reproductive characteristics of Silver pomfret, Pampus argenteus (Euphrasen, 1788) in the Persian Gulf and the Oman Sea waters (around of Qeshm Island). Sampling was carried out using fishing gears including: trawl, gillnet, and fishing traps (Moshta) during 12 months from April to March 2018. 955 specimens were weighed and 565 specimens were transferred to the laboratory, for biological and reproductive cycle study. The maximum average length and weight body for males was 18.08 cm and 263.7 gr, respectively, observed in May and for females was 22.77 cm and 488.09 gr, respectively, observed in July. The results of Kolmogorov-Smirnov test showed that the length distribution frequency of female was not significantly different between winter and spring seasons (DKs = 1.34, P = 0.054). For males, there was a significant difference among all the season that examined. There was a significant difference in male to female sex ratio during the one year (1.49). For both sex, four cohorts were diagnosed using the Bhattacharya's method. Length at first sexual maturity for males and females was calculated 18.12 cm and 20.84 cm, respectively. It is concluded that the reproductive activity of this species is highest from April to August. According to the results of this study, it is suggested that fishing activities should be stopped during these months to protect the stock of this species.
  Keywords: Pampus argenteus, Reprodutive biology, cohort, Sexsual maturity, Hormozgan province
 • Somayeh Nodehsharifi, Saeid Gorgin *, Seyed Yousef Peyghambari, Hosseinali Khoshbavar Rostami, Manochehr Babanejad, Hasan Fazli Pages 381-386
  The diameter of the ring connected to the balustrade Conical Lift Net was initially 1.5 m. But gradually the diameter of the attached ring increased Today it is about 4 meters. The seems to increase the diameter of the ring This increased the number of non-target fish in this method. The purpose of this study was length frequency and species composition of non-target fish caught in Conical Lift NetMay 1997 in two fishing ports of Babolsar and Amirabad by four fishing vessels during 33 torrents at a depth of 40-50 m. After identifying the species caught, the total length and weight of the specimens were measured. From a the total of 193 fish caught, the highest and lowest percentage of total relative frequency fish species Alosa caspia were (37.8%)and Gasterosteus aculeatu (4.7%). Relative frequency of other species caught in Babolsar and Amirabad ports Syngnathus abaster were 38.8% and 28%, Gasterosteus aculeatu 50% and 0%, Mugilidae 11.11 and 18.2%, Alosa caspia 0% and 41.7%, respectively. Rutilus frisii kutum was 0% and 12%. The results also show that the frequency of fish caught in Amirabad fishing port is higher than Babolsar fishing port and strongly dependent on area (p < 0.01). The results indicate the high pressure resulting from the production of Bycatch fishing on non-commercial species in Amirabad fishing port. Most frequency in Babolsar and Amirabad fishery ports were respectively in the length class of 4.5-5.5 cm Gasterosteus aculeatu and length class of 15.5-5.5 cm Syngnathus abaster in fish.
  Keywords: Conical lift net, Bycatch, Species composition, Caspian Sea, Non-target fish
 • Mohammadreza Biabani, Ali Khezrian, Yusof Kheirkhah Rahimabad, Fthollah Shahbazi, Seyedeh Kheironnesa Tayeb Naeimise, Reza Sourati, Bizhang Jelveh Zideh Saraei, Alireza Seidavi *, Mohammmadreza Poorghasemi Pages 387-396
  The present study was conducted by comparing the production capacity of six domestic commercial hybrids with 14 imported commercial. In this study, 3 replications included half gram from the beginning of egg hatching were placed in hatchery envelopes. Considering the same breeding site, the best commercial hybrids in terms of yield can be identified and introduced. This experiment was conducted in a completely randomized design and data under Graphpad Prism and Minitab were analyzed. The analyses were performed using ANOVA and differences between means were examined using the Tukey test. According to the results, 872*871 and 103*104 hybrids were the best population hybrids with about 98.5% hatching (p < 0.05). The total weight of the cocoon obtained in hybrids with Q*B 9/667 and L*OR and QA*BB with 663 grams were in the top group (p < 0.05). The results showed that the average cocoon shell weight in hybrids 872*871, 154*153, S*M and 103*104 in the group, had a significant increase (p < 0.05). In the case of cocoon production for 10,000 larvae, 153*153, 872*871 and S*M hybrids had the best cocoon production, respectively (p < 0.05). Specifically, the number of cocoons per liter was S*M and 872*871 hybrids with the lowest number of cocoons per liter as the best group in this trait. The overall conclusion of this study shows that domestic hybrids in many economic traits in silkworm breeding are or better than imported hybrids and can be used as a suitable alternative in this industry in Iran.
  Keywords: Economic value, Sericulture, Domestic commercial hybrids, Imported commercial hybrid
 • Hamid Sakenin, Hassan Ghahari *, Majid Navaian Pages 397-406
  Cotton or white gold (Gossypium spp., Malvaceae) is one of important and valuable crops which is used in textile and oil industries. There are diverse and key pests in all the cotton fields of Iran which cause severe damages to this crop. The fauna of natural enemies (predators and parasitoids) of cotton pests was studied in some cotton fields of Iran. In total, forty three species of predators within order Coleoptera (eight species of Coccinellidae and five species of Carabidae), order Diptera (seven species of the family Syrphidae), order Heteroptera (seven species of the family Anthocoridae, three species of the family Geocoridae, three species of the family Nabidae, four species of the family Reduviidae), order Neuroptera (one species of the family Chrysopidae, one species of the family Hemerobiidae), order Mantodea (one species of the family Empusidae, three species of the family Mantidae) and 37 species of parasitoids in two orders Diptera (three species of the family Tachinidae) and Hymenoptera (five species of the family Aphelinidae, seven species of the family Braconidae, two species of the family Chalcididae, two species of the family Eulophidae, 12 species of the family Ichneumonidae, four species of the family Pteromalidae and two species of the family Trichogrammatidae were collectd and identified.
  Keywords: cotton, Fauna, Natural enemies, Species diversity, biological control
 • Azarnoosh Amoozadeh, Majid Mirabbalou *, Alireza Nazari Pages 407-414
  The study was conducted to determine population fluctuation of two Haplothrips species in rice fields with two different climates. Samples were collected from different growth stages of rice in four fields located at Chardavol (cold climate) and Darreh-Shahr (Tropical climate) cities, in Ilam province (western Iran), during 2017-2018. Totally, eight thrips species belonging to six genera and three families were collected and identified. Amongst them, Haplothripsganglbaueri Schmutz and H. aculeatus (Fabricius) were the dominant species accounting for 73.16% and 17.83 (in Darreh-Shahr) and 61.19% and 27.25% (in Chardavol) in abundance. According to the results, both Haplothrips species in both cold and tropical regions were observed from the stem stage of rice. The highest density of adult for both Haplothrips species in Darreh-Shahr was related to dough stage of rice (0.8 and 0.33 thrips), but for both adult and larval stages was related to flowering stage of rice (0.9 and 1.40 for H. ganglbaueri, 0.33 and 0.6 for H. aculeatus). In addition, the highest density of adult for H. ganglbaueri in Chardavol was related to flowering stage of rice (0.73 thrips) and for larval stage and (adult+larva) was related to heading stage of rice (0.93 and 1.40 thrips). The above information for H. aculeatus for adult and (adult+larva) was related to dough stage (0.26 and 0.43 thrips) and for larval stages related to flowering stage of rice (0.23 thrips). The results of the T-test for two Haplothrips species between Darreh-shahr and Chardavol showed that there was no significant difference between the two regions. In general, population fluctuation for the immature stages of thrips in both regions showed the low density in beginning of rice growth and there was a decreasing in the flowering stage of rice. Adult thrips were also observed in the early stages of rice growth, so that the density of adults was low at the beginning of the season and then, after a gradual increase, the density of thrips decreased during the dough stage.
  Keywords: rice, Haplothrips, Abundance, Climate, Iran
 • Maryam Rezaie *, Davod Shirdel, Hashem Kamalie, MohammadSaeed Emami Pages 415-422

  The European red mite, Panonychus ulmi Koch is one of the most important pests of apple orchards in different parts of Iran. The present study was conducted in apple orchards of Esfahan, West Azerbaijan, Alborz and Razavi Khorasan provinces with 11 treatments. Treatments were new brands of  Fenpropathrin, including Patrigol, Rajapathrin, Fenprotex, Ikaros, Danitex, Mactiol and old brands, Danitol (2 ml/L), Broque (0.4  ml/L), Envidor (0.5 ml/lit), and a control treatment by spaying water. Each treatment had four replicates. The percentage of treatment efficiency was calculated by the Henderson-Tilton method. Mean number of mites per leaf was counted one day befor and 3, 7, 14, 21 and 28 days after spraying. Statistical analyses were done using SAS softwares with randomized complete block design in multiple spaces. Results showed that all of the new formulations of Fenpropathrin had a good effect and were effective after 3 days and caused 72 to 98 percent mortality in all four above-mentioned provinces and this trend continued until 7 days (94%). The knock down effect of these acaricides was significant. The efficacy of the compound was up to 93% after 28 days that indicated the persistence of these acaricides. Between these pesticides, Ikaros and Patrigol had the better effects. Ikaros and Patrigol were caused 74-98 % and 55-98% mortality respectively. Based on these results, we recommend the 2 ml/lit dose of the new brands of Fenpropathrin protex for the control of the European red mite in apple orchards.

  Keywords: Acaricides, New brands of Fenpropathrin, Efficiency, Henderson-Tilton method
 • Saeid Tamadoni Jahromi, Sajjad Pourmozaffar *, Mohsen Gozari, Hossein Rameshi, Ahmadreza Jabaleh Pages 423-430
  The  objectives  of  this  study,  was  to  evaluate  the  effect  of dietary supplementation  of brown algae (S. cristaefolium) on hepatopancreas digestive enzymes and hemolymph parameters of whiteleg shrimp (Penaeus vannamei). In this study six hundred Penaeus vannamei were fed with diets containing different levels of S.cristaefolium powder (control group and then 5 g/kg, 10 g/kg, 20 g/kg, and 40 g/kg w/w) for 60 days. Shrimp were randomly sampled at the end of the experiment. The results showed that Amylase activity of shrimp fed 10, 20 and 40 g/kg S. cristaefolium diets was significantly higher than that of shrimp fed control and 5 g/kg S. cristaefolium diets (p < 0.0001). In addition, the maximum value of lipase activity was found in 40 g/kg S. cristaefolium diet and showed significant differences with other diet groups (p < 0.0001). No significant difference in urea, uric acid, and creatinine were observed (P>0.05). The glucose concentration was decreased when the concentration of S. cristaefolium was increased (p < 0.05). It’s seems that the inclusion of Sargassum cristaefolium at 40 g/kg have positive effect on digestive enzymes and therefore, it has the potential for use as a diet supplement for L. vannamei.
  Keywords: Penaeus vannamei, Sargassum cristaefolium, Amylase, Lipase, Hemolymph
 • Mohammad Sayyad Bourani *, Arezoo Vahabnejad, Alireza Mirzajani, Sohrab Dejandian, Adel Hosseinjani Pages 431-438
  Research on the Swan Mussel (Anodonta cygnea) population distribution and biometrics were conducted during 2015. Individuals sampling were carried out monthly from 14 stations. Length, width and height of shells was measured with using of a slide caliper to an accuracy and 0.01 mm and age of swan mussels were examined by counting annual growth on the shell surface. The highest and lowest frequency belonged to Bahambar station with 33% and Sheijan station with 8% respectively. The distribution of these shellfish is Central area and western parts of Anzali wetland. The age of shells was from 2 to 9 classes and 5 to 7 years old individuals dominated. The highest and lowest average of weight and length were calculated for Hendekhaleh station (W= 203.34 gr and L= 13.45 cm) and Bahambar station (W= 78.83 gr and L= 8.63 cm) respectively. Using Fisat ll program and based on Schiffre's method, L∞ = 13.65 cm and the growth coefficient factor 0.48 was calculated. The natural mortality coefficient was 1.154. Most recruitment (smaller in size) are observed in the months of September and early October. This indicates the existence of young reserves of reproduction and the addition of a new generation to the population. The existing reserves in Mahrooz to Bahmbar, which was the habitat of younger oysters, can be used for breeding programs of this species and preserving its stock.
  Keywords: Anzali lagoon, Anodonta cygnea, population distribution, Biometrics, Growth Factors
 • Mojtaba Yahyaabadi *, AmirHossein Hamidian, Sohrab Ashrafi Pages 439-448

  Earthworms have been used as adsorption markers to prove the biological availability of chemical fertilizers in soil. This study aimed to determine the amount of nutrient uptake in some earthworm species in an orchard soil. In this study, the uptake of nitrogen, phosphorus, potassium, zinc and iron by the application of different chemical fertilizers urea, ammonium sulfate, diammonium phosphate, solupotas, NPK compound fertilizer, NPK fertilizer with cow manure, zinc chelate and iron chelate in five Earthworm species were studied. Treatments were applied in three replications in a randomized complete block design and data were analyzed by ANOVA. Results showed that epigeic species were more active in the uptake of elements such as nitrogen and phosphorus. Meanwhile, E. fetida was more active in nitrogen uptake of urea (72%) and ammonium sulfate but was not active in uptake of phosphorus from diammonium phosphate fertilizer. On the other hand, the presence of organic matter in the fertilizer treatments caused less nitrogen and phosphorus uptake by the worms and under these conditions, the anecic species have performed poorly in the adsorption process. Chelating of nitrogen and phosphorus in organic compound molecules has reduced their adsorption power. In addition, E. fetida showed a higher tendency to adsorb iron (52%) and zinc (50%) in treated soil than control soil. In order to reduce the negative effects of chemical fertilizers on soil organisms, it is recommended to reduce their consumption in shallow soils.

  Keywords: Chemical fertilizers, Earthworm, Eisenia Fetida, Adsorption, nitrogen, Phosphorus
 • Mohammadreza Taherizadeh *, Golamali Akbarzadeh Chomachaei Pages 449-456
  The structure macrobenthos communities in the Coastal waters of the Qeshm Island was studied seasonally in 6 station during 2010.The data analysis using SPSS software version 16 and calculate the diversity in dices of the Primer software version 4.5 was used. In general, this study of 49 families and 86 genera of macrobenthos were identified. In this study relative abundance Pitar and pronospio genus, equal to 28.44% and 11.46%, respectively. Spearman correlation test showed that the significant correlation between the abundance of macrobentoses and total organic matter. Spatial Cluster Analysis showed that the similarity between the nearest station to station 5 and 6 (45.7%) and1 and 2(44.3%), respectively. The result showed that Maximum diversity in station 2 And lowest at Station 6 respectively. Annual change in diversity indices of passenger jetty and coastal parks showed that both areas of moderate pollution (3-1) respectively and the ecological conditions are also in the moderate rank. Two-way ANOVA that Spatial and temporal of abundance and diversity indices were not significant at between stations or different seasons (p < 0.05).
  Keywords: Macrobenthos, Diversity, Coastal water, Qeshm
 • Nasrin Azizi, Seyed MohammadReza Fatemi *, AliReza Sari, Parvin Farshshi, Rezvan Mmousavi Nadushan Pages 457-464

  Similarity of the pattern distribution of macrofauna in the intertidal zone was studied at two cobble stations in Bushehr province, during winter and summer 2014, and spring 2015. In this study, 1495 individuals (N/m2) were collected. These are classified by similar biological, nutritional or reproductive characteristics into 12 groups and are arranged in the following taxa-groups dominancy: [Mollusks > Peracarid > Balanus > Xanthoid crabs > Echinoderms > other crabs > Alpheus > Porcellanidae crabs > Anemone-Sponge > Portunidae crabs > Grapsidae crabs] The highest frequency of macrozoobenthos was in winter and the least in the spring. The mollusks are abundant in two stations and three seasons. These are aggregated on cobble surfaces during winter for foraging and breeding. The wave action in the rainy months and the time in which these are out of water, also behavioral variations have influences on the spatial patterns in gastropods. The lower tidal zone showed more taxonomic similarity by habitats for distribution of macrozoobenthos, especially gastropods. The pattern of mollusks distribution increased from the upper tidal zone to the lower tidal zone. The distribution of other taxa-groups was more density in the middle zone. Golestan and Rostami stations were similar by the cobble coverage substrate so presented close abundances and structure of macrofauna. In order to values of Shannon's diversity index, were calculated in the stations (H'=0.6 Golestan and H'= 0.7 Rostami).

  Keywords: Biotope, Zone, Taxa groups, Intertidal, Bushehr, Persian Gulf
 • Reza Tolian, Narges Javadzadeh *, Ali Mohammad Sanati, Maryam Mohammadi Roozbahani, Mohsen Noorinezhad Pages 465-476
  Non-native species could threaten biodiversity, marine industries, and human health. In this research, ballast water sampling of 10 ships berthing at the port of Bushehr was carried out according to resolution MEPC 173 (58) in hot and cool season. Zooplankton samples were collected from ballast tanks using a pump. Zooplankton species were from 7 phylum, 11 classes, 15 orders, 33 families, 38 genera and 48 species. Arthropoda comprises 57.25% of the species (the highest density) with 23 families and 38 species and Chordata with two families and two species, 1.52% of species (the lowest density). The highest and lowest densities of the species were observed among leprotintinnus bubiyanicus of the Tintinnidae (12.98%) and the Oikopleura dioica of the Oikopleuridae (0.25%), respectively. According to the species identified in this study, no species was identified as invasive. Therefore, it can be said that changing ships’ ballast water in the oceans can be an appropriate strategy to alleviate the risk of transferring the non-native species to the Bushehr Port.
  Keywords: Persian Gulf, Bushehr Port, zooplankton, Ballast water, invasive species
 • Seyed AhmadReza Hashemi *, Mastooreh Doustdar Pages 477-482

  This research was investigated in Shadegan International Wetland in different seasons of 1996, 2008 and 2013. In total, more than 15 species of fish were captured and biometeried in Shadegan Wetland. Seasonal sampling was carried out at five stations of Shadegan wetland including Doragh (Mahshahr), Ragbeh, Khorusi, Salmaneh, Attish. The depletion method was used to estimate biomass and was based on the percentage of empty and reduced fish stocks in a confined area. Changes in biodiversity of fish species in Shadegan wetland are occurring in comparison to the year 1996 and 2008 and the species of M. sharpeyi, C. luteus, C. aratus, C. abu and S. Triostegus are increasing and the species of L.vorax and C. carpio are decreasing. In general, S. Triostegus, M. sharpeyi, C. luteus, C. aratus, C. carpio, L.vorax  and C. abu species have the highest fish biomass in the wetland, respectively, and constitute more than 90% of the Shadegan wetland species. Due to the increase in S. Triostegus and C. aratus and C. abu species that have high environmental resistance and decrease in susceptible species such as L.vorax   and T. grypus,  it seems that changing the physicochemical conditions of the wetland will lead to more environmental stress.

  Keywords: Depletion method, Fish biomass, Shadegan wetland
 • Monireh Faeed *, Hadi Babaei, Hojjat Khodaparast Pages 483-488
  This study was designed and conducted with the aim of evaluating the water quality of Neor Lake using water quality indicators and considering the existence of agricultural, recreational and fish farming activities around this lake and determining the water status. According to agricultural and livestock activities around Neor Lake, 5 sampling stations were identified and sampling was done in the spring and summer of 2016 in Neor Lake and the required parameters to calculate water quality indicators were measured according to the standard method. According to the Iran Water Quality Index for Surface Water (IRWQISC), which has been prepared with the aim of using the appropriate method with natural conditions, issues and problems of Iranian water resources, the calculation and parameters of fecal coliform, BOD, COD, nitrate, soluble oxygen, Electrical conductivity, chemical required oxygen, phosphate, turbidity, total hardness, pH and ammonium were analyzed. The results showed that the index of all stations was between 50 and 69 and according to the IRWQISC index, it was in two classes; medium (45-55) and relatively good (55-70). Due to the passage of livestock in the area and some tourist activities and agricultural activities in the warm seasons around the lake, it is not suitable for fish, especially cold-water fish, but it is suitable for agricultural and recreational purposes.
  Keywords: Iran surface water quality index, Neor Lake, Agricultural, recreational activities
 • Ali Jahani *, Zahra Mosaffaei, Maryam Saffariha Pages 488-498
  Today, the environment is exposed to serious threats at the global and national levels, which have been created by humans. Lack of awareness of environmental issues has caused many problems and increased negative effects on the environment. Accordingly, this study was conducted with the aim of designing a DSS to predict the level of biodiversity literacy of the citizens of the province in order to make decisions and future plans for educating individuals. The statistical population in the present study was selected from people aged 6 years and above in Tehran province. Accordingly, the sampling volume was calculated according to the Cochran's of 384 people. The biodiversity model designed by the ANN with two hidden layers and 19 neurons and the linear transmission function of linear sigmoid tangent and with an explanatory coefficient of 0.89 showed a very good ability to predict the awareness of citizens' biodiversity. The most important variables influencing this model were the type of activity and university education of the individuals. The type of activity is inversely related to the level of awareness of biodiversity. Also, the level of university education is very directly related to the level of awareness of biodiversity, although most people answered questions without university education and their average answers were two questions, but the designed model showed that the higher the number of university education, the more correct answers. It will also be increased by individuals. Finally, the DSS was designed with the help of MATLAB for use in other provinces.
  Keywords: Biodiversity, Environmental awareness, Decision support system, Artificial neural network modeling
 • Maryam Tala *, Saeid Tamadoni Jahromi, Mansoor Azad Pages 499-504
  Red macro algae are one of the most important species in the coastal areas of the Persian Gulf, which are of great importance in terms of food, pharmaceutical and industrial applications. In the present study, sampling of Gracilaria red macroalgae from the coasts of Qeshm Island and Lengeh Port was performed to evaluate the antioxidant activity of Gracilaria Corticata polar extracs. Identification of macroalgae samples collected at the species level was performed by morphological methods. Extraction the polar extracs of the collected samples was performed using methanol polar solvent. The antioxidant activity of Gracilaria corticata macroalgae extracts was performed by DPPH test. The results showed that the inhibitory concentration (IC50) of methanolic extract of algae samples collected from Bandar Lengeh and Qeshm, in concentrations of 26.5 µg / ml and 155.4 µg / ml, respectively and equivalent to 50% of DPPH free radicals. In this study, Gracilaria corticata extract of macroalgae collected from the coasts of the port of Lengeh showed more antioxidant activity compared to the coasts of Qeshm. Also, Gracilaria corticata extract extracted with methanol polar solvent belonging to the coasts of Bandar Lengeh, compared to extracts belonging to Qeshm coast showed more antioxidant activity in terms of inhibition of DPPH free radicals and regenerative power. Based on the results of this study, the populations of Gracilaria Corticata on the coasts of Bandar Lengeh can be considered as superior to Qeshm beaches in terms of antioxidant activity, for food applications.
  Keywords: Gracilaria corticata, Red algae, Antioxidant
 • Fatemeh Rahmani, AbbassAli Mottalebi, Mahya Mozaffarzogh *, Sonia Shoja Gharehbagh Pages 505-510

  The presence of heavy metals in water, air, soil and human food chain has indeed been a significant challenge in recent years that may put human life in jeopardy. Honey is one of the products which may be polluted by these metals. The aim of this study was to determine the levels of mercury and lead, supplied in Eastern Azarbaijan and Ardabil provinces. 50 samples of honey were collected randomly from the markets of the two provinces during May, 2015. The levels of mercury and lead were determined using atomic absorption spectrometry. The levels of the determined heavy metals were below the international standard (which is 1ppm for lead and 0.05 ppm for mercury) in all the tested samples. Unlike the levels of lead which were higher in the samples of Eastern Azarbaijan, mercury had a greater amount in the samples of Ardabil. The differences in the amounts of heavy metals in the two provinces were not significant though (P>0.05). The presence of these heavy metals in honey may be due to highly dense population in the areas, urbanization, industrial companies and traffic jams caused by countless transportation vehicles. Due to the fact that Iran has a considerable potential in producing and exporting honey, the safety of this product is of paramount importance and necessary measures must be taken to ensure its safety.

  Keywords: Spectroscopy, heavy metals, Lead, Mercury, honey