فهرست مطالب

 • پیاپی 12 (بهار و تابستان 1401)
 • تاریخ انتشار: 1401/06/01
 • تعداد عناوین: 6
|
 • محمد قاسم زاده گنجه ای، فرشته مقامی مقیم، علیرضا کریمی* صفحات 1-21
  پسته یکی از محصولات مهم صادراتی، استراتژیک و سازگار با محیط های خشک ایران است. این مطالعه با هدف ارزیابی شاخص کیفیت خاک باغ های پسته در سطوح ژیومورفیک مختلف (کفه رسی غیرشور، حد واسط پدیمنت و کفه رسی شور، حد واسط مخروط افکنه و کفه رسی غیرشور، و کفه رسی شور) در دو بخش خاک سطحی (افق A) و کل خاک رخ (صفر تا 15 سانتی متر)، و تاثیر آن بر عملکرد پسته در پلایای بجستان انجام شد. برای این منظور، 12 خاک رخ در سطوح ژیومورفیک مزبور مطالعه شد. ویژگی های فیریکی و شیمیایی نمونه های خاک اندازه گیری شد. مجموعه حداقل داده (MDS) به روش تجزیه به مولفه اصلی (PCA) انتخاب و شاخص کیفیت خاک به دو روش تجمعی و وزنی محاسبه شد. نتایج نشان داد که هم در لایه سطحی و هم کل خاک رخ، در تمام سطوح ژیومورفیک مورد مطالعه در باغ خوب، شاخص کیفیت خاک وزنی به نسبت شاخص کیفیت خاک تجمعی بالاتر بود. سطح ژیومورفیک کفه رسی شور، به دلیل تجمع املاح محلول، بالا بودن سطح آب زیرزمینی و قرار گرفتن در نزدیکی کفه نمکی، در هر دو بخش لایه سطحی و کل خاک رخ، کمترین مقدار شاخص کیفیت خاک را به خود اختصاص داد. نتایج همچنین نشان داد که در هر دو لایه سطحی و کل خاک رخ، شاخص وزنی کیفیت خاک توانست ارتباط خوبی با عملکرد نشان دهد. بر این اساس، بهبود کیفیت خاک نه تنها در خاک سطحی، بلکه در لایه های عمقی خاکرخ، برای رسیدن به عملکرد مطلوب و پایدار این محصول در منطقه ضروری می باشد.
  کلیدواژگان: شاخص کیفیت خاک، تجزیه به مولفه اصلی، سطح ژئومورفیک، عملکرد پسته
 • مهدی قیافه داودی*، مهدی کریمی، فریبا نقی پور، زهرا شیخ الاسلامی، حامد فاطمیان صفحات 22-41

  پسته از محصولات بومی و با ارزش کشور از نظر اقتصادی و تغذیه‏ای می‏باشد. این در حالی است که صنایع تبدیلی این محصول شاهد پیشرفت چشمگیری نبوده است. می‏توان با به ‏کارگیری دانش فنی، این مغزدانه را به بخش تولید انتقال داد و بهره ‏وری اقتصادی ایجاد نمود. از این‏رو هدف از اجرای این تحقیق، استفاده از پسته ‏های خام با مطلوبت کمتر (در دو سطح 10 و 15 درصد) در تولید یک نوشیدنی فراسودمند بود. هم‏چنین به منظور ایجاد بافت، سامانه امولسیونی مناسب و احساس دهانی مطلوب از دو نوع صمغ کاراگینان و گزانتان هریک در سه سطح 3/0، 6/0 و 9/0 درصد استفاده گردید. نتایج نشان داد که با افزایش میزان هر دو صمغ در فرمولاسیون نوشیدنی پسته، میزان pH به طور معنی داری کاهش یافت در حالی که بر میزان اسیدیته و بریکس افزوده شد. هم‏چنین نتایج آزمون رنگ‏سنجی نیز بیانگر آن بود که نمونه‏ های حاوی صمغ کاراگینان نسبت به صمغ گزانتان و نمونه‏ های حاوی سطح بالاتر خمیر پسته (15 درصد) به ‏ترتیب از میزان مولفهL* و a* بیشتری برخوردار بودند. از سوی دیگر اختلاف معنی‏داری در میزان مولفه b* و میزان قند کل نمونه ‏ها مشاهده نگردید. در نهایت داوران چشایی به نمونه حاوی 15 درصد خمیر پسته و 3/0 درصد صمغ کاراگینان به دلیل مطلوبیت رنگ، احساس دهانی و بافت، بالاترین امتیاز پذیرش‏کلی را اختصاص دادند.

  کلیدواژگان: پسته، ارزش افزوده، فرآوری، هیدروکلوئید، مطلوبیت حسی
 • عبدالحمید شرافتی*، مجید طاهریان، حجت هاشمی نسب صفحات 42-71

   بالا بودن درجه هتروزیگوتی موجب تنوع ژنتیکی بسیار زیاد در پسته (Pistacia vera L.) شده است. این پژوهش بر روی ژنوتیپ های پسته در کلکسیون ارقام پسته استان خراسان رضوی، به مدت دو سال 1396 و 1397، اجرا شد. مهمترین صفات مورد ارزیابی عبارت بودند از تاریخ تورم جوانه گل، شروع و پایان گلدهی، زمان برداشت میوه، رشد رویشی شاخه انتهایی و جانبی، تعداد جوانه گل در شاخه انتهایی و جانبی، عملکرد (کیلوگرم/درخت)، درصد میوه پوک، وزن تک دانه میوه تازه و خشک. نتایج نشان داد که ژنوتیپ های شماره 1 (B2-R35-T13) و 16 (B2-R46-T18) به ترتیب با میانگین 4/4 و 4، بیشترین جوانه گل در شاخه انتهایی را داشتند (P≤0.01). بیشترین عملکرد پسته تازه با 7/14، 14 و 12 کیلوگرم به ترتیب متعلق به ژنوتیپ های شماره 20 (B4-R10-T1) و 16 و 2 (B2-R38-T2) بود. در بین این سه ژنوتیپ با عملکرد بالا، کمترین میوه پوک (7/14 درصد) متعلق به ژنوتیپ 2 بود. ژنوتیپ های شماره 14 (P-R1-T2) و 9 (B1-R25-T20) با 22/1 و 6/0 گرم به ترتیب بیشترین و کمترین وزن میوه خشک را داشتند. همچنین همبستگی مثبت بین طول شاخه انتهایی با تعداد جوانه گل در شاخه انتهایی (r=0.63**) بدست آمد. تجزیه خوشه ای، ژنوتیپ ها را در سه گروه اصلی قرار داد. بر طبق فاصله ماهالانوبیس، کمترین فاصله بین گروه های دوم و سوم مشاهده گردید. در مجموع با توجه به عملکرد، درصد میوه پوک و وزن خشک میوه، ژنوتیپ های شماره 20،16 و 2 به عنوان ژنوتیپ های امیدبخش انتخاب شدند و وارد مراحل بعدی برنامه های به نژادی ارقام جدید پسته خواهند شد.

  کلیدواژگان: عملکرد، هتروزیگوتی، درصد پوک، تجزیه خوشه ای
 • ریحانه نژاد اسدی، عیسی اسفندیارپور بروجنی*، محسن حمیدپور، پیمان عباس زاده دهجی، سید جواد حسینی فرد، میرحسن رسولی صدقیانی صفحات 72-101
  روابط همزیستی و هم افزایی بین باکتری ها و گیاه به واسطه تاثیری که بر بهبود رشد گیاه می گذارند، از اهمیت بالایی برخوردار هستند. پژوهش حاضر با هدف بررسی کارایی باکتری های حل کننده سیلیکات در آزادسازی عناصر از کانی سپیولیت انجام شد. آزمون گلخانه ای به صورت فاکتوریل و در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تکرار اجرا شد. تیمار ها شامل سه سویه باکتری (B1، B2 و B7)، گیاه پسته (دو رقم بادامی ریز زرند و قزوینی) و چهار سطح خشکی (شامل 90 درصد (شاهد)، 75 درصد، 60 و 45 درصد ظرفیت زراعی) بود. دانهال ها به وسیله محلول غذایی هوگلند فاقد منیزیم در یک دوره رشد پنج ماهه تغذیه شدند. نتایج نشان داد که در بالاترین سطح تنش کاربرد سویه های B1 و B2 میزان جذب سیلیسیم ریشه را در دانهال های قزوینی به ترتیب 77 و 97 درصد و در دانهال های بادامی ریز زرند به طور میانگین 75/2 برابر نسبت به عدم تنش خشکی افزایش داد. کاربرد سویه B7 جذب منیزیم را در دانهال های قزوینی از 91/6 میلی گرم در گلدان در شرایط عدم تنش خشکی به میزان 9/13 میلی گرم در گلدان در بالاترین سطح تنش خشکی افزایش داد. در رقم بادامی ریز زرند نیز کاربرد سویه مذکور جذب منیزیم اندام هوایی را در سه سطح تنش 75، 60 و 45 درصد ظرفیت زراعی به ترتیب 74، 67 و 66 درصد نسبت به عدم تنش خشکی افزایش داد. حضور این سویه ها به صورت همیار با گیاهان، تاثیر معنی داری بر آزادسازی عناصر از کانی ها و جذب آن ها توسط گیاه و در نتیجه بهبود وضعیت تغذیه گیاه و تغییر ساختار کانی های خاک خواهد داشت.
  کلیدواژگان: پراش پرتو ایکس، کانی های رسی رشته ای، هوادیدگی بیولوژیکی، باکتری های حل کننده سیلیکات، مناطق خشک و نیمه خشک
 • مسعود ابوالهادی، مجید دولتی*، مرتضی آغباشلو، احمد شاکر اردکانی صفحات 102-126
  پژوهش حاضر به منظور مقایسه چهار نوع خشک کن متداول پسته در استان کرمان شامل خشک کن های واگنی و خشک کن های کالسکه ای گازسوز و دیزلی از نظر تاثیر بر میزان خندانی، آسیب دیدگی، یکنواختی خشک کردن، مدت زمان انبارداری، کیفیت پسته نهایی، میزان سوخت مصرفی، راندمان انرژی و عوامل اقتصادی جهت انتخاب مناسب ترین خشک کن پسته انجام شد. برای انجام آزمایش ها از دو نوع پسته کشیده و گرد استفاده شد. نتایج بررسی ها نشان داد؛ الف- در خشک کن واگنی دیزلی به دلیل استفاده از دمای هوای بالاتر(90 درجه سانتی گراد) و ضخامت نسبتا کمتر توده محصول داخل مخزن (20 سانتی متر)، میزان خندانی بیشتر بود. ب- خشک کن های واگنی گازسوز و دیزلی به دلیل عدم استفاده از همزن، حدود 39 درصد آسیب کمتری به پسته ها وارد می کردند. ج- درمجموع خشک کن های واگنی نسبت به خشک کن های کالسکه ای مصرف سوخت کمتری (تقریبا 50 درصد) داشتند. د- خشک کن کالسکه ای گازی به دلیل استفاده مداوم از همزن، دارای یکنواختی خشک کردن بالاتری بود. ه- نوع خشک کن ها و مدت زمان انبارداری در محدوده صفر الی شش ماه بر روی درصد چربی، عدد پراکسید و کیفیت پسته تاثیر معنی داری نداشتند. و- خشک کن واگنی گازسوز نسبت به سایر خشک کن ها هزینه های کمتری داشت. ز- خشک کن واگنی گازسوز نسبت به سایر خشک کن ها راندمان انرژی بالاتری (حدود 15 درصد) داشت. ح- نوع پسته بر پارامترهای مورد مطالعه تاثیر معنی داری نداشت.
  کلیدواژگان: انرژی، خشکبار، خشک کردن، راندمان، هزینه
 • محبوبه خواجه حسینی صالح آباد، عباس خانی*، حمزه ایزدی، نجمه صاحب زاده، محمدامین سمیع صفحات 127-146

  پسته یکی از مهمترین محصولات باغی کشور می باشد. سن های سبز پسته، به ویژه سن سبز یک دست پسته (Hemiptera: Pentatomidae) Mulsant &Rey Acrosternum millieri یکی از آفات مهم و کلیدی پسته در ایران می باشند. در این پژوهش حشرات کامل سن سبز پسته A. millerii از باغ های پسته شهرستان رفسنجان در سال 1397 جمع آوری و فراسنجه های جدول زندگی ویژه سن- مرحله رشدی، دو جنسی سن سبز پسته در اتاقک رشد با شرایط دمایی1 ± 27 درجه سلسیوس، رطوبت نسبی 5± 65 درصد و دوره نوری 16 ساعت روشنایی و 8 ساعت تاریکی روی مغز تازه پسته رقم کله قوچی مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج نشان داد که نرخ خالص تولید مثل برابر با 11/4±29/26 (ماده/ماده)، نرخ ناخالص تولید مثل برابر با 91/5±28/54 (تخم)، نرخ ذاتی افزایش جمعیت برابر با0031/0±061/0 (ماده/ماده/روز)، مدت زمان یک نسل برابر با50/0±44/53 (روز) و نرخ متناهی افزایش جمعیت برابر با0033/0±063/1 (ماده/ماده/روز)، بدست آمد. با توجه به نتایج جدول زیستی باروری، می توان در پیش بینی رشد و ارزیابی جمعیت آفت و همچنین در برنامه های مدیریت یکپارچه آفت (IPM) گام مهمی برداشت.

  کلیدواژگان: پسته، سن سبز، جدول زندگی، بیولوژی
|
 • Mohammad Ghasemzadeh Ganjehie, Fereshteh Maghami Moghim, Alireza Karimi * Pages 1-21
  Pistachio is one of the important export products, strategic and compatible with dry environments in Iran. The objective of this study was to evaluate the soil quality index of pistachio orchards at different geomorphic surface (no-saline clay flat, saline clay flat, intermediate alluvial fan- non-saline clay flat, intermediate pediment- saline clay flat) in two layers of soil surface (horizon A) and soil profile (0-150 cm), and its effect on pistachio yield in Bajestan playa. For this purpose, 12 soil profiles were investigated in different geomorphic surfaces. The soil physical and chemical properties of the soils were measured. The minimum data set (MDS) was determined by principal component analysis (PCA) method and the soil quality index was calculated by additive and weighted methods. The results showed that in good orchards, the weighted soil quality index was higher than the additive soil quality index both in surface and soil profile in all geomorphic surfaces. The soil quality index had the lowest value in saline clay flat geomorphic surface, both in surface soil and soil profile, due to the accumulation of soluble salts, high groundwater level and being in the margin of the salt crust. The weighted soil quality index showed a strong correlation with tree yield both in surface soil especially soil profile. Based on the results, it is necessary to improve the soil quality not only in the surface soil, but also in the deep layers, to achieve the desired and sustainable yield of pistachi in the region.
  Keywords: Soil quality index, Principal component analysis, Geomorphic surface, Pistachio yield
 • Mehdi Ghiafeh Davoodi *, Mahdi Karimi, Fariba Naghipour, Zahra Sheikholeslami, Hamed Fatemian Pages 22-41

  Pistachio is one of the local products of our country with high economic and nutritional value. Meanwhile, the transformation industries of this product have not seen significant progress. These nuts can be transferred to the production cycle by applying technical knowledge and create economic efficiency. This study carried out in raw pistachios with less desirable (levels of 10 and 15%) in production of a functional beverage. In order to create texture, appropriate emulsion system and good mouth feel, carrageenan and xanthan gum were used in three levels of 0.3, 0.6 and 0.9%. The results showed that by increasing the amount of gums, pH of pistachio beverage decreased significantly, however; brix and acidity were increased. Also, the image processing results showed that the samples containing carrageenan gum and high amount of pistachio paste (15%) had the higher amount of L* and a* values in compare to xanthan gum. On the other hand, no significant difference was observed in the amount of b* value. Finally, the panelists assigned the highest overall acceptance score to the sample containing 15% pistachio paste and 0.3% carrageenan gum due to the favorability of color, mouthfeel and texture.

  Keywords: Pistachio, Value Added, processing, Hydrocolloid, Sensory desirability
 • Abdolhamid Sherafati *, Majid Taherian, Hojjat Hasheminasab Pages 42-71

  The high degree of heterozygosity has caused a great deal of genetic diversity in pistachio (Pistacia vera L.) This research was carried out on pistachio genotypes in the collection of pistachio cultivars of Khorasan Razavi province, (2016 and 2017). The most important traits evaluated were vegetative and reproductive growth in the terminal and lateral shoots, flowering date, fruit ripening time, yield (kg tree-1), percentage of blank fruit, and fresh and dry single fruit weight. The results showed that genotypes number 1 (B2-R35-T13) and 16 (B2-R46-T18) had the highest number of flower buds in the terminal shoots with an average of 4.4 and 4, respectively (p≤0.01). The highest yield of fresh pistachios with 14.7, 14 and 12 kg belonged to genotypes numbers 20 (B4-R10-T1), 16 and 2 (B2-R38-T2) respectively. Among these three genotypes with high yield, the least blank fruit (14.7%) belonged to genotype 2. Genotypes number 14 (P-R1-T2) and 9 (B1-R25-T20) with 1.22 and 0.6 g. had the highest and lowest dry fruit weight, respectively. A Positive correlation was also found between the length of the terminal shoots and the number of flower buds (r=0.63**). Genotypes were divided into three main groups by cluster analysis. According to the Mahalanobis distance, the shortest distance was observed between the second and third groups. In general, genotypes number 20, 16 and 2 were selected as promising genotypes according to yield traits, percentage of blank fruit, and dry weight of fruit, and will enter the next stages of breeding programs for new pistachio cultivars.

  Keywords: Yield, Heterozygosity, Percentage of blank, Cluster analysis
 • Reyhaneh Nejadasadi, Isa Esfandiarpour Boroujeni *, Mohsen Hamidpour, Payman Abbaszadeh Dahaji, Seyed Javad Hosseinifard, Mir Hassan Rasouli Sadaghiani Pages 72-101
  The present study aimed to investigate the efficiency of silicate solubilizing bacteria in the release of elements of sepiolite. The greenhouse test was performed as factorial with completely randomized design with three repetitions. This experiment consisted of three bacterial strains (B7, B8, and D1) and pistachio (two cultivars Badami Riz Zarand and Qazvini) and four drought levels (including 90% (control), 75%, 60% and 45% of FC). The seedlings were fed with Hoagland's magnesium-free nutrient solution over a five-month growth period. The vegetative and biochemical traits of the seedlings were studied. The results showed that at the highest level of drought stress, application of strains B1 and B2 increased the rate of root Si uptake in Qazvini seedlings by 77% and 97%, respectively, and in seedlings of Badami Riz Zarand by an average of 2.75 times compared to non-drought stress conditions. Application of B7 strain increased Mg uptake in Qazvini seedlings from 6.91 mg per pot under non-drought stress conditions to 13.9 mg per pot at the highest level of drought stress. In Badami Riz Zarand, the application of the mentioned strain increased the uptake of Mg in the shoot at three stress levels of 75%, 60% and 45% of the field capacity by 74%, 67% and 66%, respectively, compared to non-drought stress conditions. Presence of these bacterial strains in symbiosis with plants will have a significant effect on the release of elements from minerals and its absorption by the plant and thus improve plant nutrition and change the mineral structure.
  Keywords: X-ray diffraction, Fibrous clay minerals, Bioweathering, Silicate solubilizing bacteria, Arid, semi-arid areas
 • Masoud Abolhadi, Majid Dowlati *, Mortaza Aghbashlo, Ahmad Shakerardekani Pages 102-126
  The present study was carried out in order to compare the effect of four types of conventional pistachio drying systems including diesel- and gas-fueled wagon and carriage dryers on the pistachio shell opening rate, shell damage, drying uniformity, storage shelf-life, pistachio quality, fuel consumption, energy efficiency, and economic efficiency. Two well-known pistachios types including elongated and round types were chosen for this study. The obtained results showed that: A) The rate of pistachios shell opening using a diesel-fueled wagon dryer was profoundly higher than those of the other systems due to its high drying air temperature (90 oc) and the thin layer of the moist product (20 cm) within the dryer. B) The wagon dryers led to less damage (around 39 percent) to pistachio nuts because of the absence of agitation. C) Generally, the energy consumption of wagon drying systems was lower compared with the carriage systems (around 50 percent). D) Higher drying uniformity was obtained using the gas-fueled carriage dryer due to an appropriate agitation. E) Dryer type and storage time up to 6 months, had no significant effect on the oil percentage, peroxide number, and pistachios quality. F) The gas-fueled wagon dryer had the highest economic profitability among the systems studied. G) The gas-fueled wagon dryer had the highest energy efficiency compared (around 15 percent) with the other systems. H) The pistachio types did not have a significant effect on the investigated parameters.
  Keywords: Energy, Cost, Dryer, Efficiency, Nuts
 • Mahbobeh Khajehoseini Salehabad, Abbas Khani *, Hamzeh Izadi, Njmeh Sahebzadeh, MohammadAmin Samih Pages 127-146

  Pistachios are one of the most important garden products of the country. The pistachio green stink-bug, Acrosternum millieri Mulsant & Rey (Hemiptera: Pentatomidae) is one of the important and key pests of pistachio in Iran. The adults of the pest collected from the pistachio orchards of Rafsanjan in 2017 and reared on fresh kernels of pistachio head ram species in the growth chamber at 27 ± 1 ˚C, 65 ± 5% RH and a photoperiod 16: 8 h (L: D) and the parameters of age-stage, two sex life table of the insect were determined. The net reproduction rate (R0) was equal to 26.29±4.11 (offspring/individual), the gross reproduction rate (GRR) was equal to 54.28±5.91 (offspring/individual), intrinsic rate of natural increase of population (rm) was equal to 0.061±0.0031 (female/female/day), the mean generation time (T) and the finite rate of population increase (λ) were 53.44±0.50 (days) and 1.063±0.0033 (subject/substance/day), respectively. The obtained results have been discussed in terms of developing appropriate integrated pest management (IPM) programs against the pest by forecasting population growth rate.

  Keywords: Pistachio, Green bugs, Life table, biology