فهرست مطالب

پژوهش های کاربردی روانشناختی - سال چهاردهم شماره 1 (بهار 1402)
 • سال چهاردهم شماره 1 (بهار 1402)
 • تاریخ انتشار: 1402/03/31
 • تعداد عناوین: 17
|
 • شیرین احمدی، سجاد بشرپور*، اکبر عطادخت، محمد نریمانی صفحات 1-14
  پژوهش حاضر با هدف طراحی الگوی روابط ساختاری پیش بینی عود مصرف براساس باورهای شخصیتی ناکارآمد نقش میانجیگری کنترل بازداری انجام گرفت. پژوهش مورد نظر همبستگی از نوع معادلات ساختاری بود. جامعه آماری شامل کلیه افراد وابسته به مواد مراجعه کننده به کمپ ترک اعتیاد اردبیل در سال 1400 بود. تعداد 200 نفر آزمودنی مرد به روش نمونه گیری دردسترس انتخاب و به پرسشنامه های پیش بینی بازگشت (RPS)، باورهای شخصیتی ناکارآمد (PBQ) و همچنین آزمون کنترل بازداری (go/nogo) پاسخ دادند. داده ها با استفاده از مدل یابی معادلات ساختاری با نرم افزار smart pls-3 تحلیل شد. نتایج معادلات ساختاری نشان داد باورهای شخصیتی ناکارآمد بر عود مصرف اثر مستقیم و معنی دار دارد. همچنین اثر غیرمستقیم باورهای شخصیتی ناکارآمد با میانجیگری کنترل بازداری تایید شد. برای بررسی برازش کلی مدل که هر دو بخش مدل اندازه گیری و ساختاری را کنترل می کند، از معیار مقدار برازش (GOF) استفاده شد. درنتیجه مقدار معیار برازش (GOF) برابر است با 41/0 که با مقایسه آن با مقادیر قابل قبول برای GOF نشان از برازش مناسب کلی مدل دارد. با توجه به نتایج پژوهش حاضر، ارایه برنامه های آموزشی منظم برای افراد وابسته به مواد با استفاده از اصول درمان شناختی-رفتاری برای تعیین باورهای ناکارآمد بیمار درمورد اعتیاد، کمک به بیمار در ایجاد باورها و رفتارهای موثرتر و ایجاد راهبردهای مقابله ای موثرتر ضروری است.
  کلیدواژگان: عود مصرف، باورهای شخصیتی ناکارآمد، کنترل بازداری، وابسته به مواد
 • لیلا افضلی، سیمین حسینیان*، زهرا نقش صفحات 15-30
  پژوهش حاضر با هدف شناسایی مولفه های بافتی در مدرسه تاب آور با روش مطالعه مروری نظام مند انجام گرفت. برای انجام آن، مقالات مرتبط با موضوع پژوهش مطالعه شد. برای پرداختن به این امر، جست وجوی هدفمندی در ادبیات تاب آوری (2021-2006) در مقالات و نشریات موجود در پایگاه های اطلاعاتی اریک، الزویر، اسکوپوس، نورمگ، ایران داک، مگ ایران و پایگاه مرکز اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی انجام شد و از میان 400 پژوهش، استخراج داده ها به نتایجی محدود شد که توضیح می دهند چگونه هر جنبه ای از بافت مدرسه از تاب آوری پشتیبانی می کند. درنهایت 32 پژوهش برای بررسی دقیق انتخاب شدند. مرور پژوهش های مرتبط با بافت و متن تاب آورانه مدرسه نشان داد عناصر بافتی حاضر در مدرسه در سه مقوله معلم، بدنه کلی مدرسه و همسالان قابل بررسی است. به علاوه، دو اهرم درخصوص ارتباط موثر میان دانش آموزان و بزرگسالان و همچنین کمک به تاب آوری معلم، در کنار سه مقوله اصلی می تواند بافت تاب آور در مدرسه ایجاد کند. محور اول، بر اهمیت نقش معلم تاکید دارد و شامل مولفه های حمایت از خودمختاری دانش آموز، مشارکت دانش آموز، حمایت گری و مشوق بودن معلم، ارتباط محترمانه و انتظارات تنظیم شده از دانش آموزان است. محور دوم به بافت کلی مدرسه اشاره دارد و شامل شش مولفه است: برابری و عدالت در مدرسه، اجتناب از برچسب زنی، محیط یادگیری امن، جو مدرسه، رفع نیازهای اولیه دانش آموزان در مدرسه و فعالیت های فراتر از برنامه درسی. سومین محور مبتنی بر نقش همسالان است که همسالان را حامیان دایمی تاب آوری می داند و شامل پذیرش و حمایت دانش آموز از سوی همسالان، مشارکت و اتحاد متقابل در انجام تکالیف و استفاده از حلقه های صلح ساز دانش آموزی برای حل مشکلات رفتاری است. موضوع محور چهارم سایر بزرگسالان است و نقش هدایت گری بزرگسالان و حمایت والدین از تحصیل فرزندان را مدنظر قرار داده است. محور پنجم مبتنی بر تاب آوری معلم است. در این راستا، سه موضوع درخصوص کمک روان شناسان به معلمان، نقش اکولوژی مدرسه در تاب آوری معلم و افزایش آگاهی آن ها از فرایندهای تاب آوری مطرح شد.
  کلیدواژگان: تاب آوری تحصیلی، مدرسه تاب آور، بافت تاب آور
 • زینب برون، فریده دوکانه ای فرد*، اعظم فتاحی اندبیل صفحات 31-47
  پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی بسته آموزشی تاب آوری بر تکانشگری و انعطاف پذیری روان شناختی نوجوانان با گرایش به اعتیاد انجام گرفت. پژوهش حاضر نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون-پس آزمون با گروه گواه و دوره پیگیری دوماهه بود. جامعه آماری تحقیق را دانش آموزان دوره دوم متوسطه با گرایش به اعتیاد شهر تهران در سال تحصیلی 1399-1398 تشکیل دادند. در این پژوهش، 25 نوجوان با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب و با گمارش تصادفی در گروه های آزمایش و گواه گمارده شدند. گروه آزمایش بسته آموزشی تاب آوری را طی دو و نیم ماه در 10 جلسه 75 دقیقه ای دریافت کردند. پرسشنامه های مورد استفاده در این پژوهش شامل پرسشنامه گرایش به اعتیاد (ATA)، پرسشنامه تکانشگری (IQ) و پرسشنامه انعطاف پذیری روان شناختی (PFQ) بود. داده ها به شیوه تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر و آزمون تعقیبی بونفرونی با استفاده از نرم افزار آماری SPSS-23 تجزیه و تحلیل شدند. نتایج نشان داد بسته آموزشی تاب آوری بر تکانشگری و انعطاف پذیری روان شناختی نوجوانان با گرایش به اعتیاد تاثیر معنادار داشته است (0/001>p). براساس یافته های پژوهش می توان نتیجه گرفت که بسته آموزشی تاب آوری با بهره گیری از فنونی مانند یادگیری مهارت گفت وگو، آموزش خودآگاهی، نحوه کنترل خشم، مدیریت استرس، حل مسیله و تصمیم گیری بهنجار می تواند به عنوان یک روش کارآمد برای کاهش و بهبود انعطاف پذیری روان شناختی نوجوانان با گرایش به اعتیاد مورد استفاده قرار گیرد.
  کلیدواژگان: انعطاف پذیری روان شناختی، تاب آوری، تکانشگری، گرایش به اعتیاد
 • سید محمدمهدی رئیس کرمی، حسین کشاورز افشار*، عباس جواهری محمدی صفحات 49-66

  پژوهش حاضر با هدف شناخت تجربه زیسته مشاوران مدرسه از ارایه خدمات مشورتی به والدین و معلمان در طول دوره همه گیری کرونا انجام شد. طرح پژوهش کیفی از نوع پدیدارشناختی و جامعه پژوهش شامل همه مشاوران مدارس تهران در سال تحصیلی 1401-1400 بود. روش نمونه گیری هدفمند بود و تا اشباع داده ها ادامه یافت. حجم نمونه نیز شامل 10 نفر (7 زن و 3 مرد) و ابزار گردآوری داده ها مصاحبه نیمه ساختاریافته بود. داده های این پژوهش به روش تحلیل مضمون از نوع کلایزی و با استفاده از نرم افزار MAXQDA20 تجزیه و تحلیل شدند و 5 مضمون اصلی و 18 مضمون فرعی به دست آمد. مضامین الگوهای مشورتی، موانع و چالش های ارایه خدمات مشورتی، جنبه های مثبت شرایط همه گیری، خصوصیات و شایستگی های مشورت دهنده و آسیب شناسی دوران کرونا با ارایه خدمات مشورتی به منزله محورهای اصلی تجربیات مشاوران مدرسه شناخته شدند. براساس یافته های این پژوهش، ارایه خدمات مشورتی بر ابعاد گسترده ای از خدمات مشاور مدرسه تاثیر می گذارد و به منزله خدمتی غیرمستقیم از همه ظرفیت های سیستم مدرسه برای رشد و پیشرفت دانش آموز بهره می گیرد؛ با این حال این خدمت مهم در مدارس هنوز به خوبی به کار گرفته نمی شود و با موانع و چالش هایی روبه رو است؛ براین اساس پیشنهاد می شود دوره های ضمن خدمت برای مشاوران مدرسه تدوین شود.

  کلیدواژگان: خدمات مشورتی، کووید-19، مشاور مدرسه، مطالعه پدیدارشناختی، معلمان و والدین
 • شهروز نعمتی* صفحات 67-83
  هدف از پژوهش حاضر مطالعه کاربرد علوم و فناوری های شناختی در توان بخشی کودکان کم توان ذهنی و تحولی بود. طرح پژوهش از نوع مطالعه مروری نظام مند بود. از طریق الگوی پریسما، یافته های پژوهشی مرتبط با متغیرهای علوم و فناوری های شناختی در توان بخشی کودکان کم توان ذهنی و تحولی بررسی شد. در این راستا، با استفاده از کلیدواژه های تخصصی کم توانی های ذهنی و تحولی، کم توانی های ذهنی، عقب ماندگی ذهنی، کم توانی های شناختی، نشانگان داون و اختلال طیف اوتیسم در بازه زمانی 1985 الی 2022 در پایگاه های اطلاعاتی Pubmed، Springer، Scopus، ProQuest، Elsevier، Science direct و Google Scholar، یافته ها و اطلاعات 27 مقاله منتخب از 52 مقاله استخراج شد تا کاربرد علوم و فناوری های شناختی در ارتباط با کم توانی های ذهنی و تحولی واکاوی شود. برای شناسایی و پوشش بیشتر مقالات منتشرشده بعد از جست وجوی پایگاه های اطلاعاتی، تعدادی مجله معتبر در این زمینه نیز به صورت دستی جست وجو شد. نمونه های کاربردی از فناوری های علوم شناختی در حوزه کم توانی های ذهنی و تحولی شامل فناوری های پشتیبانی شخصی هستند، مانند وب تریک، سیستم های مراقبت کمکی و سیستم های مراقبت کمکی مسکونی مانند خانه هوشمند، پیروی از اصول طراحی کلی و جامع، سیستم حمل ونقل هوشمند مانند سیستم موقعیت یابی جهانی، ربات های شخصی، فناوری های مجازی. فناوری های شناختی این توانایی را دارند که استقلال، بهره وری و کیفیت زندگی افراد کم توان شناختی را تا حد زیادی افزایش دهند. درنتیجه طراحی و استفاده از فناوری شناختی برای توان بخشی افراد کم توان تحولی از جمله گروه کم توانی های ذهنی و تحولی پیشنهاد می شود.واژه های کلیدی: علوم و فناوری های شناختی، توان بخشی، کم توانی های ذهنی و تحولی.
  کلیدواژگان: علوم و فناوری های شناختی، توان بخشی، کم توانی های ذهنی و تحولی
 • فائزه بابااحمدی میلانی، کسری مومنی، فاطمه دهقانی آرانی، یاسمن بیرم وند، شراره ستوده مرام، راضیه صفاری فرد* صفحات 85-98
  هدف مطالعه حاضر بررسی نقش واسطه ای نشخوار ذهنی در رابطه نشانگان اختلال شخصیت مرزی با رفتارهای خودجرحی در دانش آموزان دوره متوسطه اول و دوم بود. بدین منظور از میان تمامی نوجوانان 12 تا 19 ساله شهر تهران بکه در سال تحصیلی 1401-1400 مشغول به تحصیل بودند، 352 نفر به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و به پرسشنامه های ارزیابی شخصیت مرزی کریک (BPFS-C)، آسیب به خود سانسون (SHI) و نشخوار فکری نالن هوکسما و مارو (RRS) پاسخ دادند. سپس داده های به دست آمده به روش تحلیل مسیر و با استفاده از نرم افزارهای SPSS و SmartPls تجزیه و تحلیل شدند. نتایج پیش بینی پذیری رفتارهای خودجرحی در نوجوانان را بر اساس نشخوار فکری و نشانگان شخصیت مرزی نشان داد. همچنین نشخوار فکری دارای نقش واسطه گری در رابطه بین شخصیت مرزی و آسیب به خود بود. این مدل در جهت شناخت عوامل موثر در رفتارهای خود آسیب رسان در نوجوانان بسیار حایز اهمیت است. براساس این نتایج می توان گفت نشخوار فکری و نشانگان شخصیت مرزی عوامل موثری در اقدام به رفتارهای خود آسیب رسان هستند؛ بنابراین ارزیابی این دو متغیر را می توان در تدوین برنامه پیشگیری و مداخله درمانی رفتارهای خود آسیب رسان در نوجوانان در نظر گرفت.
  کلیدواژگان: اختلال شخصیت مرزی، رفتارهای خودجرحی، آسیب به خود، نشخوار فکری، نوجوانی
 • معصومه حیاتی، منیجه شهنی ییلاق*، مولود کیخسروانی صفحات 99-114

  هدف از پژوهش حاضر تعیین اثربخشی طرحواره درمانی بافتاری بر حساسیت بین فردی و خودکارآمدی مقابله ای دانش آموزان دختر دارای اضطراب اجتماعی بود. پژوهش حاضر از نظر روش نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون-پس آزمون با گروه گواه و مرحله پیگیری یک ماهه بود. جامعه آماری شامل دانش آموزان دختر مقطع متوسطه دوم 15 تا 16 سال شهر برازجان بود که در سال 1401-1400 به تحصیل اشتغال داشتند. در ابتدا، دانش آموزان سیاهه ترس اجتماعی (SPIN) را تکمیل کردند و 40 دانش آموز که نمره اضطراب اجتماعی آنان بیش از آزمودنی های دیگر بود، به صورت تصادفی انتخاب و در دو گروه آزمایشی و گواه (هر گروه 20 نفر) گمارده شدند. سپس پیش از اجرای مداخله، مقیاس حساسیت بین فردی (ISS) و مقیاس خودکارآمدی مقابله ای (CSES) به کمک آزمودنی ها تکمیل شد. پس از آن، گروه آزمایشی در 8 جلسه 70 دقیقه ای و به صورت آموزش مجازی، تحت درمان قرار گرفت و گروه گواه، مداخله ای دریافت نکرد. پس از آخرین جلسه پس آزمون اجرا و یک ماه پس از اتمام جلسات نیز بار دیگر پیگیری از هر دو گروه گرفته شد. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از تحلیل واریانس با اندازه های تکراری در نرم افزار SPSS ویراست 25 استفاده شد. نتایج نشان می دهد طرحواره درمانی بافتاری می تواند بر کاهش حساسیت بین فردی و همچنین افزایش خودکارآمدی مقابله ای موثر باشد و این تاثیر در طول زمان نیز ماندگار است (01/0 <p). با توجه به نتایج پژوهش، پیشنهاد می شود درمانگران و متخصصان بالینی، طرحواره درمانی بافتاری را به منزله رویکرد درمانی موثر در زمینه اختلال اضطراب اجتماعی مدنظر قرار دهند.

  کلیدواژگان: اضطراب اجتماعی، حساسیت بین فردی، خودکارآمدی مقابله ای، طرحواره درمانی بافتاری
 • مریم شکوهی راد، سوسن رحیم زاده* صفحات 115-128
  هدف
  با هدف دستیابی به روشی موثر برای بهبود و افزایش مهارت های اجتماعی، ارتباطی و زندگی روزمره کودکان درخودمانده، پژوهش حاضر به بررسی روش تحلیل رفتار کاربردی بر مهارت های اجتماعی و هیجانی این کودکان پرداخت.
  روش
  پژوهش از نظر هدف کاربردی و از لحاظ گردآوری اطلاعات، نیمه آزمایشی با گروه کنترل و آزمایش و مدل تحلیل کوواریانس بود. جامعه آماری این پژوهش را 48 نفر از پسران داوطلب 4 تا 11 ساله درخودمانده سال 1400-1399 ساکن شهر تهران تشکیل دادند که از میان آن ها، 24 نفر انتخاب و در دو گروه کنترل و آزمایش (هر گروه 12 نفر) قرار گرفتند. برای جمع آوری داده های پژوهش، از پرسشنامه سنجش مهارت های اجتماعی و هیجانی کودکان پیش دبستانی (KIST) استفاده شد. برنامه تحلیل رفتار کاربردی در هشت جلسه یک ساعته و هفته ای دو بار به شکل انفرادی برای گروه آزمایش اجرا شد.
  یافته ها
  تجزیه و تحلیل داده ها با نرم افزار SPSS-24 و روش تحلیل کوواریانس چندمتغیره انجام گرفت. یافته ها نشان داد برنامه تحلیل رفتار کاربردی، تاثیر معناداری بر مهارت های اجتماعی و ارتباطی کودکان درخودمانده دارد و زندگی روزمره آن ها را بهبود می بخشد (05/0> p).
  نتیجه گیری
  نتایج در مرحله پیگیری نشان داد تاثیر برنامه تحلیل رفتار کاربردی بر مهارت های اجتماعی و هیجانی کودکان درخودمانده از ثبات و پایداری برخوردار بوده، اما مهارت های ارتباطی نسبت به پس آزمون کاهش داشته است.
  کلیدواژگان: تحلیل رفتار کاربردی، کودکان درخودمانده، مهارت های اجتماعی و هیجانی
 • راحله صادقی*، فاطمه سادات فاطمی، اسماعیل صدری صفحات 129-144
  پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی آموزش ذهن آگاهی بر بهزیستی روان شناختی و اشتیاق تحصیلی دانش آموزان با پیشرفت تحصیلی پایین انجام شد. روش پژوهش نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون-پس آزمون-پیگیری با گروه کنترل بود. جامعه آماری شامل دانش آموزان دختر دوره دوم متوسطه منطقه 14 شهر تهران بود که در سال 1399-1398 تحصیل می کردند. با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی چندمرحله ای، 30 نفر با معدل پایین نمره 15 انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش (15 نفر) و گروه کنترل (15 نفر) جایگزین شدند. ابزار سنجش شامل پرسشنامه بهزیستی روان شناختی (RSPWB) و اشتیاق تحصیلی (AEQ) بود. گروه آزمایش به مدت 8 جلسه هر هفته یک جلسه 60 دقیقه ای تحت آموزش ذهن آگاهی کابات زین (2013) قرار گرفتند. دانش آموزان قبل از آموزش، پس از آموزش و بعد از گذشت دو ماه از آموزش پرسشنامه ها را تکمیل کردند. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر و نرم افزار SPSS-24 استفاده شد. یافته ها نشان می دهد آموزش ذهن آگاهی بر بهبود بهزیستی روان شناختی و اشتیاق تحصیلی موثر بوده و میزان آن را افزایش داده است. به نظر می رسد مداخله ذهن آگاهی بتواند دانش آموزان را متمرکزتر و به تنظیم هیجان آن ها کمک کند تا انعطاف پذیری بیشتری داشته باشند و کنترل هوشیارانه افکار، احساسات و اعمال خود را بهبود بخشند. نتایج پژوهش نشان می دهد استفاده از آموزش ذهن آگاهی برای مراکز آموزشی بسیار مهم است تا بهزیستی روان شناختی و اشتیاق تحصیلی دانش آموزان ارتقا یابد.
  کلیدواژگان: آموزش ذهن آگاهی، اشتیاق تحصیلی، بهزیستی روان شناختی، پیشرفت تحصیلی، دانش آموزان
 • مریم اسودی، ابوالفضل بخشی پور*، بی بی زهره رضوی زاده تبادکان صفحات 145-160
  این مطالعه با هدف مقایسه اثربخشی زوج درمانی هیجان مدار و زوج درمانی شناختی-رفتاری بر استرس پس آسیبی زنان آسیب دیده از عهدشکنی صورت گرفت. این مطالعه نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون-پس آزمون صورت گرفت. از میان جامعه آماری زنان آسیب دیده از خیانت مراجعه کننده به کلینیک سیب واقع در شهر مشهد (69 نفر) در بازه زمانی سه ماهه اول سال 1399 تعداد 45 آزمودنی به روش دردسترس انتخاب و در سه گروه زوج درمانی شناختی-رفتاری، زوج درمانی مبتنی بر هیجان و کنترل جایگزین شدند (هر گروه 15 نفر). هر سه گروه قبل و بعد و دو ماه بعد از مداخله با پرسشنامه استرس پس آسیبی (IES) ارزیابی شدند. داده ها با روش های آماری آنالیز واریانس داده های تکراری در نرم افزار آماری SPSS-20 تجزیه و تحلیل شد. یافته ها نشان داد میزان استرس پس آسیبی شرکت کنندگان در گروه های زوج درمانی شناختی-رفتاری و زوج درمانی هیجان مدار در مراحل پس آزمون و پیگیری نسبت به گروه کنترل کاهش معنادار داشته است (05/0>P). زوج درمانی شناختی نسبت به زوج درمانی هیجان مدار اثربخشی بیشتری نشان داد (05/0>P)؛ بنابراین می توان نتیجه گرفت هردو زوج درمانی را می توان در بهبود وضعیت زنان آسیب دیده از عهدشکنی مورد استفاده قرار داد. اثربخشی روش درمان شناختی-رفتاری، بر استرس پس آسیبی بیش از زوج درمانی هیجان مدار بود.
  کلیدواژگان: استرس، خیانت، زوج درمانی، شناختی-رفتاری، هیجان مدار
 • گلاره رضایی کنگرشاهی، مسعود شهبازی*، امین کرایی، سیده زهرا علوی صفحات 161-177
  پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی درمان شناختی-رفتاری متمرکز بر تروما بر علایم سوگ و مشکل های رفتاری کودکان سوگوار انجام شد. روش پژوهشی حاضر طرح آزمایشی تک موردی، از نوع طرح های خط پایه چندگانه ناهم زمان بود. جامعه آماری پژوهش شامل کودکان سوگوار شهر کرج بود که در طول شش ماه گذشته پدر یا مادر خود را از دست داده بودند. اجرای پژوهش از بهمن 1399 تا اردیبهشت 1400 به طول انجامید. نمونه پژوهش شامل 3 کودک 10 تا 11 ساله بود که با روش نمونه گیری هدفمند براساس ملاک های ورود به پژوهش انتخاب شدند. گروه آزمایش درمان شناختی-رفتاری متمرکز بر تروما را طی دو و نیم ماه در 10 جلسه 75 دقیقه ای دریافت کردند. پرسشنامه های استفاده شده در این پژوهش شامل پرسشنامه سوگ کودکان (CQQ) و سیاهه رفتاری کودکان (CBCL) بود. داده ها با نرم افزار SPSS-22 و براساس فرمول به روش های ترسیم دیداری، شاخص تغییر پایا و فرمول درصد بهبودی تجزیه و تحلیل شد. نتایج نشان می دهد در متغیر سوگ میزان بهبودی اول تا سوم 34، 53/27 و 29 و مقدار شاخص پایا به ترتیب 18/3، 56/3 و 14/3 محاسبه شد. در متغیر مشکل های رفتاری درون نمود میزان بهبودی برای آزمودنی های اول تا سوم به ترتیب 66/46، 50/31، 02/38 و مقدار شاخص تغییر پایا 14/2، 96/2 و 07/2 محاسبه شد. همچنین در متغیر مشکل های رفتاری برون نمود میزان بهبودی برای آزمودنی های اول تا سوم به ترتیب 95/45، 82/40، 98/46 و مقدار شاخص تغییر پایا 34/2، 02/2 و 98/1 محاسبه شد. مقدار شاخص تغییر پایا پس از درمان برای هر سه آزمودنی در هر سه متغیر بالاتر از ارزش Z یعنی 96/1 بود. براساس یافته های پژوهش می توان نتیجه گرفت درمان شناختی -رفتاری می تواند روشی کارآمد برای کاهش سوگواری و مشکل های رفتاری کودکان سوگوار باشد.
  کلیدواژگان: درمان شناختی-رفتاری متمرکز بر تروما، سوگ، مشکل های رفتاری کودکان
 • زهره منصوری، فریبرز باقری*، فریبرز درتاج، خدیجه ابوالمعالی الحسینی صفحات 179-194
  پژوهش حاضر با هدف ارزیابی مدل پیش بینی صمیمت زناشویی براساس سبک های دلبستگی با میانجی گری سبک های عشق ورزی همدلی و شور در دانشجویان متاهل دانشگاه آزاد اسلامی واحد گچساران صورت پذیرفت. روش پژوهش، توصیفی-همبستگی و تحلیل مسیر بود. جامعه آماری این پژوهش شامل تمامی دانشجویان متاهل (زن و مرد) دانشگاه آزاد اسلامی واحد گچساران در سال تحصیلی 1397-1396 به تعداد 1177 نفر بود. نمونه آماری شامل 400 دانشجوی متاهل بود که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. ابزارهای مورد استفاده شامل پرسشنامه صمیمیت زناشویی (MIQ)، مقیاس عشق مثلثی (TLS) و پرسشنامه سبک های دلبستگی (ASQ) بود. تحلیل داده ها با استفاده از تحلیل مسیر به وسیله نرم افزار آماری SPSS و AMOS ویرایش 23 صورت گرفت. نتایج نشان داد دلبستگی ایمن، همدلی و شور با صمیمیت زناشویی دانشجویان متاهل دارای رابطه معنادار است  (0.01>p). در ادامه سبک های دلبستگی ایمن، اجتنابی و دوسوگرا بر همدلی و شور دانشجویان متاهل دارای اثر مستقیم معنادار است  (0.01>p). علاوه براین نتایج آزمون سوبل نشان داد که مولفه همدلی در رابطه بین سبک دلبستگی ایمن و اجتنابی، و مولفه شور در رابطه بین سبک دلبستگی اجتنابی با صمیمیت زناشویی دارای نقش میانجی معنادار است (0.01>p). درنهایت مدل از برازش مناسب برخوردار بود. با توجه به نقش میانجی سبک های عشق ورزی، لازم است درمانگران خانواده در جهت افزایش صمیمت زناشویی به سبک های عشق ورزی متاهلان توجه داشته باشند.
  کلیدواژگان: سبک های دلبستگی، سبک های عشق ورزی، صمیمت زناشویی
 • فاطمه زارع، غلامرضا منشئی*، نرگس کشتی آرای صفحات 195-210
  پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی آموزش توانمندسازی روان شناختی بر خودارزشمندی و سرمایه های روان شناختی زنان سرپرست خانوار انجام گرفت. این پژوهش نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون-پس آزمون با گروه گواه و دوره پیگیری دوماهه بود. جامعه آماری پژوهش حاضر را تمام زنان سرپرست خانوار (همسران فوت شده یا مطلقه) تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان مرودشت در سال 1399-1398 تشکیل دادند. در این پژوهش، 30 زن سرپرست خانوار با روش نمونه گیری دردسترس انتخاب و با گمارش تصادفی در گروه های آزمایش و گواه جای دهی شدند (هر گروه 15 زن). گروه آزمایش مداخله آموزش توانمندسازی روان شناختی را طی دو ماه در 14 جلسه 90 دقیقه ای دریافت کردند. پرسشنامه های استفاده شده در این پژوهش شامل پرسشنامه خودارزشمندی (SWQ) و سرمایه روان شناختی (PCQ) بود. داده های حاصل از پژوهش به شیوه تحلیل واریانس آمیخته با استفاده از نرم افزار آماری SPSS23 تجزیه و تحلیل شدند. نتایج نشان می دهد آموزش توانمندسازی روان شناختی بر خودارزشمندی و سرمایه های روان شناختی زنان سرپرست خانوار تاثیر معنادار دارد. براساس یافته های پژوهش حاضر می توان نتیجه گرفت آموزش توانمندسازی روان شناختی با بهره گیری از تکنیک های هدفمندی در زندگی، مسیولیت پذیری، جریت مندی و سبک زندگی سالم می تواند روشی کارآمد برای بهبود خودارزشمندی و سرمایه های روان شناختی زنان سرپرست خانوار باشد
  کلیدواژگان: آموزش توانمندسازی روان شناختی، خودارزشمندی، زنان سرپرست خانوار، سرمایه های روان شناختی
 • مریم آقایی، امرالله ابراهیمی*، مجتبی انصاری شهیدی صفحات 211-226

  پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر استرس ادراک شده و علایم روان تنی دانش آموزان دختر با اختلال های روان تنی انجام گرفت. روش پژوهش حاضر نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون-پس آزمون با گروه گواه و دوره پیگیری دوماهه بود. جامعه آماری پژوهش شامل دانش آموزان دختر دوره متوسطه دوم با اختلال های روان تنی شهرستان خمینی شهر در سال تحصیلی 1400-1399 بود. در این پژوهش، 37 دانش آموز با اختلال های روان تنی به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب و با گمارش تصادفی در گروه های آزمایش و گواه جای دهی شدند (18 نفر در گروه آزمایش و 19 نفر در گروه گواه). گروه آزمایش مداخله شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی را طی دو ماه در 8 جلسه 75 دقیقه ای دریافت کردند. پرسشنامه های استفاده شده در این پژوهش شامل مقیاس شکایات روان تنی (PCS) و مقیاس استرس ادراک شده (PSS) بود. داده های حاصل از پژوهش به شیوه تحلیل واریانس آمیخته با استفاده از نرم افزار آماری SPSS-23 تجزیه و تحلیل شد. نتایج نشان می دهد شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر استرس ادراک شده و علایم روان تنی دانش آموزان با اختلال های روان تنی تاثیر معناداری دارد (001/0>p). براساس یافته های پژوهش می توان نتیجه گرفت شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی با فعالیت ها و نگرش ذهن آگاهانه و پرداختن به احساسات و هیجان های مشکل ساز می تواند درمانی کارآمد برای کاهش استرس ادراک شده و علایم روان تنی دانش آموزان با اختلال های روان تنی باشد.

  کلیدواژگان: استرس ادراک شده، اختلال های روان تنی، شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی
 • مهسا سالکی*، محسن دهقانی، محمدعلی مظاهری تهرانی، محمود حیدری صفحات 227-242

  هدف پژوهش حاضر بررسی نقش تعدیل کنندگی درد روانی در ارتباط بین افسردگی، اضطراب و ویژگی های اختلال شخصیت مرزی بود. پژوهش حاضر از نوع توصیفی-همبستگی بود. جامعه آماری مطالعه شامل همه دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی تهران در سال 1400 و نمونه آماری شامل 310 نفر مرد و زن بود که به صورت طبقه ای تصادفی انتخاب شدند. شرکت کنندگان به پرسشنامه افسردگی (BDI) و اضطراب بک (BAI)، مقیاس درد روانی (OMMP) و شاخص ارزیابی شخصیت-ویژگی های اختلال شخصیت مرزی (PAI-BOR) پاسخ دادند. داده ها با استفاده از تحلیل رگرسیون چندگانه به روش سلسله مراتبی با استفاده از نرم افزار SPSS-26 تحلیل شدند. نتایج نشان داد متغیرهای اضطراب و افسردگی و همچنین متغیر درد روانی به طور معناداری ویژگی های اختلال شخصیت مرزی را پیش بینی می کنند. همچنین اثر متقابل بین متغیرهای افسردگی و درد روانی به طور معناداری پیش بینی کننده ویژگی های اختلال شخصیت مرزی هستند. اثر متقابل درد روانی و اضطراب معنادار نبود؛ بنابراین می توان گفت درد روانی در ارتباط بین افسردگی و ویژگی های اختلال شخصیت مرزی نقش تعدیل کننده دارد. نتیجه این گونه تبیین می شود که تجربه بالاتر درد روانی نتیجه عدم تحقق نیازهای درون و بین فردی است و کمتر برآورده شدن آن موجب می شود فرد انگاره منفی تری نسبت به خود داشته باشد و هیجانات منفی بیشتر و به عبارتی درد روانی بیشتری را تجربه خواهد کند. به علاوه تجربه درد روانی زیاد با اختلال شدیدتر شخصیت مرزی مانند نداشتن ثبات هیجانی، آشفتگی هویت و آسیب به خود همراه می شود.

  کلیدواژگان: اضطراب، افسردگی، درد روانی، شخصیت مرزی
 • آرزو حاج وزیری، فرامرز سهرابی*، حسن احدی صفحات 243-257
  هدف پژوهش حاضر تعیین اثربخشی مداخله نوروفیدبک بر نشانه های استرس و اضطراب بیماران مبتلا به میگرن بود. روش پژوهش توصیفی از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون-پس آزمون-پیگیری و گروه آزمایش و گواه بود. جامعه آماری این پژوهش شامل تمام بیماران مبتلا به میگرن بود که در سال 1397 و 1398 به کلینیک های روان شناختی شهر تهران مراجعه کرده بودند. از میان کلینیک های مختلف استان تهران و بیمارانی که نمرات آن ها یک انحراف معیار بالاتر از میانگین قرار داشت 30 نفر به صورت دردسترس انتخاب شدند و با گمارش تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه قرار گرفتند. برای پیش آزمون-پس آزمون-پیگیری شرکت کنندگان به پرسشنامه سنجش فشار روانی رضاخانی (SRSSQ) و پرسشنامه اضطراب بک (BAI) پاسخ دادند. بعد از 20 جلسه اجرای نوروفیدبک، داده های پژوهش حاضر از روش تحلیل واریانس با طرح آمیخته و با استفاده از نرم افزار BioGraph Infiniti نسخه 6 تحلیل شدند. در پژوهش حاضر در گروه آزمایش، نوروفیدبک موجب کاهش نشانه های جسمانی (P<0.01, F=12.73) ، نشانه های روانی/جسمانی (P<0.01, F=8.87) و نشانه های رفتاری (P<0.01, F=11.52)  استرس و اضطراب (P<0.01, F=10.12) شد. با توجه به نتایج به دست آمده پیشنهاد می شود نوروفیدبک به صورت روشی تکمیلی برای بیماران مبتلا به میگرن و همچنین کسانی که دچار پریشانی روانی هستند به منظور کاهش ناراحتی و سازگاری بهتر و سریع تر آن به کار گرفته شود.
  کلیدواژگان: استرس، اضطراب، میگرن، نوروفیدبک
 • ماریه اسمعیلی قشمی، مینا مجتبایی* صفحات 259-275
  این مطالعه با هدف بررسی اثربخشی طرحواره درمانی در بهبود میل جنسی زنان ختنه شده در جزیره قشم و در سال 1397 انجام شد. مداخله شامل ده جلسه 90 دقیقه ای هفتگی با استفاده از تکنیک های طرحواره درمانی برای پرداختن به باورها و الگوهای رفتاری منفی بود. مطالعه تک موردی و جامعه آماری شامل زنان متاهل و ختنه شده در جزیره قشم بود که براساس نمرات آن ها در پرسشنامه طرحواره های ناسازگار یانگ (YSQ-SF) و شاخص میل جنسی هالبرت (HISD)، 3 نفر انتخاب شدند. برای تفسیر نتایج، از نمودار و تحلیل بصری استفاده شد. یافته های این مطالعه افزایش معنی دار آماری شاخص میل جنسی را از ابتدا تا آخرین جلسه پیگیری نشان داد که بیان کننده اثربخشی طرحواره درمانی به عنوان روش روان شناختی موثر برای بهبود میل جنسی زنان ختنه شده است. این یافته پیام مهمی برای متخصصان بهداشت در ارایه مداخلات روان درمانی مناسب برای زنان ختنه شده دارد و بر لزوم رسیدگی به پیامدهای جسمی و روانی ناشی از آن و ارایه درمان های موثر برای بهبود کیفیت زندگی و رفاه آن ها تاکید می کند.
  کلیدواژگان: بهبود میل جنسی، زنان ختنه شده، طرحواره درمانی
|
 • Shirin Ahmadi, Sajjad Bsharpoor *, Akbar Atadokht, Mohammad Narimani Pages 1-14
  This study sought to develop a structural relationship model for relapse prediction based on dysfunctional personality beliefs regarding the mediating role of inhibition control. The investigation involved the correlation of structural equations. In 2021, the statistical population comprised all drug addicts who sought treatment at Ardabil Addiction Treatment Camp. 200 male subjects were chosen using the available sampling method and the Relapse to the Prediction Questionnaire (RPS), the Dysfunctional Personality Beliefs Questionnaire (PBQ), and the Inhibition Control Test (go / nogo). Using clever pls3 software, the obtained data were analyzed using structural equation modeling. According to the results of structural equation modeling, dysfunctional personality beliefs have a direct and significant effect on relapse. In addition, inhibition control mediated the indirect impact of dysfunctional personality beliefs. The value of fit (GOF) criterion was utilized to evaluate the model’s overall fit, which governs both the measurement and structural model components. Consequently, the value of goodness of fit (GOF) is 0.41, which, when compared to acceptable values for GOF, demonstrates the model’s overall good fit. According to the findings of this study, it is necessary to provide regular training programs for substance abusers based on the principles of cognitive-behavioral therapy in order to determine the patient’s dysfunctional beliefs about addiction, assist the patient in developing more effective beliefs and behaviors, and assist the patient in developing more effective coping mechanisms.
  Keywords: Drug Dependence, Dysfunctional personality beliefs, Inhibition control, relapse
 • Leila Afzali, Simin Hosseinian *, Zahra Naghsh Pages 15-30
  Using a method of systematic review, the intention of this study is to identify the tissue components in the resilient school. Articles pertinent to the research topic were analyzed for research purposes. Purposeful research in resilience literature (2006-2021) was conducted using articles and publications from the Eric, Elsevier, Scopus, Noormags, Iran Doc, Magiran, and SID databases. Among 400 researches relating to resilience issues and school processes, data mining was limited to articles describing how every aspect of the school context supports resilience. Finally, 32 studies were chosen for a comprehensive evaluation. The first factor emphasizes the significance of the teacher’s role and includes supporting student autonomy, student participation and engagement, teacher support and encouragement, respectful communication with students, and setting student expectations. The second factor refers to the overall context of the school and consists of six components: equality and fairness in school, avoiding labeling, a safe learning environment, a positive school atmosphere, meeting students’ basic requirements in school, and extracurricular activities. The third factor refers to the role of peers and considers peers to be permanent supporters of resilience. This factor includes peers’ acceptance and support of students, participation and mutual unity in completing assignments, and the use of student peacemaking circles to resolve behavioral problems. The fourth factor considers the function of adult guidance and parental support in a child’s education. The fifth axis refers to the resilience of teachers. Regarding this, three issues have been raised: the assistance of psychologists to teachers, the role of school ecology in teacher resilience, and the need to increase their awareness of resilience processes.
  Keywords: Academic Resilience, Resilient School, resilient context
 • Zeynab Boron, Farideh Dokaneei Fard *, Azam Fattahi Andabil Pages 31-47
  This study investigated the efficacy of a resilience-based curriculum on the impulsivity and psychological flexibility of adolescents with an addiction propensity. This study was quasi-experimental, with pre- and post-testing, a control group, and a two-month follow-up. In the 2019-2020 academic year, the statistical population included secondary high school pupils with a tendency toward addiction. Using a systematic sampling technique, 25 adolescents were selected and randomly assigned to experimental and control groups. Over the course of two and a half months, the experimental group received ten seventy-five minute sessions of a teaching program on resilience. Three students in the experimental group and two students in the control group dropped out of the study after its initiation. This study utilized the addiction tendency questionnaire (ATQ), the impulsivity questionnaire (IQ), and the psychological flexibility questionnaire (PFQ). The data were analyzed using statistical software version 23 and repeated-measurement ANOVA and Bonferroni follow-up tests. The results indicated that the resilience curriculum had a significant impact on the impulsivity and psychological flexibility of adolescents with a tendency toward addiction (p<0.001). According to the findings of the present study, the teaching package of resilience can be used as an effective method to decrease and improve psychological flexibility in adolescents with an addiction propensity by employing techniques such as learning speech skills, teaching self-awareness, anger management, stress management, problem solving, and normal decision-making.
  Keywords: addiction tendency, Impulsivity, resilience, psychological flexibility
 • Seyyed MohammadMahdi Reiskarami, Hosein Keshavarz Afshar *, Abbas Javaheri Mohammadi Pages 49-66

  During the period of the corona epidemic, the present study aimed to determine the actual experiences of school counselors who provided consulting services to parents and teachers. In terms of objective, the research method was fundamental, while in terms of strategy, it was phenomenological. In Tehran in 2022, the research community included all school counselors. The researcher began the sampling process with the most seasoned professionals in the field of school counseling and continued until information saturation was reached. Seven women and three men were interviewed semi-structuredly for a total of ten participants. This research’s data was analyzed using the Colaizzi method and MAXQDA-20 software, yielding 5 major themes and 18 subthemes. Principal axes of school counselors’ experiences include consulting patterns, obstacles and challenges of providing consulting services, positive aspects of epidemic conditions, characteristics and competencies of counselors, and the pathology of the Corona era through the provision of consulting services. Based on the findings of this study, it can be concluded that the provision of advisory services encompasses a vast array of school counselor services and, as an indirect service, utilizes all of the school system’s resources for the development and progress of students. However, this essential service in schools is not yet utilized in an established manner and faces obstacles and challenges, so it is suggested that school counselors receive in-service training.

  Keywords: Counseling services, Covid-19, Phenomenological Study, School counselor, Teachers, parents
 • Shahrooz Nemati * Pages 67-83
  The aim of this study is to investigate the application of cognitive science and technology in the field of intellectual and developmental disabilities. The research design consisted of a systematic review. The PRISMA model will be used to examine research findings regarding the variables of science and cognitive technologies in the rehabilitation of children with intellectual and developmental disabilities. In a similar fashion, a systematic review was conducted using cognitive science and technologies keywords and intellectual and developmental disabilities, intellectual disabilities, mental retardation, cognitive disabilities, down syndrome, and autism spectrum disorder from web the Data (Pupmed, Springer, ProQuest, Scopus, Elsevier, Science direct, & Google Scholar) from 1985 to 2022, in accordance with the research objectives of the current study. To identify and cover more articles published after searching databases, a number of reputable periodicals in this field, including 27 articles out of 52, will be manually searched (Hand Searching) in order to identify and cover more articles. Personal support technologies such as web trek, assisted care systems, and residential assisted care systems such as smart home, smart transportation system are like global positioning system, Following the principles of universal design, personal robots, and virtual technologies are applied examples of cognitive science technologies in the field of intellectual and developmental disabilities. Cognitive technologies have the potential to significantly improve the independence, productivity, and quality of life of individuals with cognitive impairments. Therefore, it is suggested that cognitive technology be developed and utilized for the rehabilitation of individuals with developmental disabilities, including the group of intellectual and developmental disabilities.
  Keywords: Cognitive Science, Technologies, intellectual, Developmental disabilities, rehabilitation
 • Faezeh Babaahmadi Milani, Kasra Momeni, Fateme Dehghani-Arani, Yasaman Beyramvand, Sharareh Setoudehmaram, Raziye Saffarifard * Pages 85-98
  This study investigates the relationship between borderline personality disorder syndrome and self-injurious behaviors in high school students, with rumination serving as a mediator. The research design was descriptive and correlational. The target population consisted of all secondary school students in Tehran between the ages of 12 and 19 during the academic year 2021-2022. From September 2021 to January 2022, a sample of 352 adolescents was conveniently drawn from the population. The Borderline Personality Features Scale for Children (BPFS-C), the Self-Harm Inventory (SHI), and the Rumination Response Scale (RRS) were used to investigate the variables. The data was collected using an online survey administered through social media educational forums. Using SPSS 27 and Smart-Pls 3, a path analysis was performed to examine the data. Path analysis revealed that rumination and borderline personality disorder were significant predictors of self-harm. Furthermore, ruminating served as a mediator between borderline personality and self-harm. Therefore, these variables should be evaluated when formulating preventative or intervention treatments for adolescents exhibiting self-injurious behaviors..
  Keywords: borderline personality disorder, self-harming behaviors, Self-harm, Rumination, Adolescence
 • Masumeh Hayati, Manizheh Shehni Yailagh *, Moloud Keikhosrovani Pages 99-114

  This study aimed to determine the effects of contextual schema therapy on the interpersonal sensitivity and coping self-efficacy of socially anxious female adolescents. The current study was conducted using a semi-experimental pre-test-post-test design with a control group and a one-month follow-up phase. The statistical population includes all 15- to 16-year-old female pupils of the second secondary level in the city of Borazjan in the academic year 2021-2022. Students initially performed the Social Phobia Inventory (SPIN), after which 40 students with higher social anxiety scores than the other subjects were randomly assigned to experimental and control groups (20 individuals in each group). The participants then performed the Interpersonal Sensitivity Scale (ISS) and the Coping Self-Efficacy Scale (CSES) prior to the intervention. The experimental group then received eight 70-minute virtual training sessions, whereas the control group received no intervention. After the final session, the post-test was administered, followed one month later by the follow-up. Analysis of Variance with Repeated Measurement was used to analyze the data in SPSS version 25. The results demonstrated that contextual schema therapy is effective in reducing interpersonal sensitivity and enhancing coping self-efficacy, and that this effect is long-lasting (p < 0.01). According to the findings of the study, therapists and clinical specialists should consider contextual schema therapy as an effective treatment strategy for social anxiety disorder.

  Keywords: Contextual therapy schema, coping self-efficacy, Interpersonal Sensitivity, social anxiety
 • Maryam Shokoohirad, Susan Rahim Zadeh * Pages 115-128
  With the aim of achieving a method to develop and increase the social, communication, and daily life skills of independent children, the present researcher investigated the effect of the applied behavior analysis method on these children’s social and emotional skills. In terms of purpose and data acquisition, the research was applied and semi-experimental, with control and experimental groups and a covariance analysis model. This study’s statistical population consisted of 48 volunteer boys aged 4 to 11 years old who resided in Tehran between 2020 and 2021. Of this population, 24 boys were selected and assigned to two control and experimental groups (12 individuals in each group). For data collection, the Social and Emotional Skills Questionnaire for Preschoolers (KIST) was utilized. Individually, the applied behavior analysis program was administered to the experimental group in 8 one-hour sessions twice per week. Using SPSS-24 software and multivariate covariance analysis, the data were analyzed. The results demonstrated that the applied behavior analysis program improved the social and communication skills of bereaved children as well as their day-to-day functioning (p<0.05). The effects of the applied behavior analysis program on the social and affective skills of the children were stable and stable in the follow-up phase, whereas the communication skills decreased compared to the post-test.
  Keywords: Applied Behavior Analysis Program, autism, Social, Communication Skills
 • Rahele Sadeghi *, Fatemeh-Sadat Fatemi, Esmaeil Sadri Pages 129-144
  The aim of this study was to determine the efficacy of mindfulness training on the psychological well-being and academic engagement of low-achieving female high school pupils. The research method was quasi-experimental and included a pre-test, post-test, follow-up, and control group. The statistical population included all secondary school students in Tehran’s 14th district during the 2019-2020 school year. 30 individuals with low academic achievement in the first semester of education (GPA: low score 15) were selected and randomly assigned to experimental (15 individuals) and control (15 individuals) groups using a multi-stage random sampling method. Scale of Psychological Well-Being (RSPWB) and Academic Engagement Questionnaire (AEQ) were assessment instruments. Eight sessions were devoted to mindfulness instruction for the participants. Following the training, the post-test and follow-up were administered two months later. The data were analyzed using analysis of variance with repeated measures and software (SPSS-24). Mindfulness training was found to be effective in enhancing psychological well-being and academic engagement. It appears that mindfulness interventions have the potential to make students more focused, to help them regulate their emotions and become more flexible, and to improve their conscious control over their thoughts, feelings, and actions. Therefore, educational institutions must implement mindfulness training in order to promote students' mental health and academic engagement.
  Keywords: academic achievement, academic engagement, mindfulness training, Psychological well-being, students
 • Maryam Asvadi, Abolfazl Bakhshipour *, Bi Bi Zohreh Razavizadeh Tabadkan Pages 145-160
  People affected by infidelity show symptoms similar to post-traumatic stress disorder. This study sought to compare the efficacy of emotion-oriented couple therapy (EFCT) and cognitive-behavioral couple therapy (CBCT) in treating post-traumatic stress disorder (PTSD) in women affected by infidelity. This study was quasi-experimental, with a pre- and post-test design, and a control group. The statistical population included (n = 69) infidelity-affected women referred to the apple clinic in Mashhad during the first quarter of 2020. Using the available procedure, 45 infidelity-injured subjects were selected and distributed into three groups: CBCT, EFCT, and control (15 cases in each group). The Impact of Event Scale (IES) was administered to all three groups before, after, and two months after intervention. The obtained data were analyzed using SPSS-20 statistical software and statistical techniques for analysis of variance of duplicate data. In comparison to the control group, the CBCT and EFCT demonstrated a significant reduction in PTSD scores. Cognitive couple therapy was more effective than emotion-focused couple therapy (P <0.05); Thus, both types of couple therapy can be used to ameliorate the condition of women affected by breach of contract. The CBCT was more effective at treating PTSD than EFCT.
  Keywords: Couple Therapy, Cognitive-behavioral, Emotion-oriented, Infidelity, Stress
 • Gelareh Rezaei Kangarshahi, Masoud Shahbazi *, Amin Koraei, Seyedeh Zahra Alavi Pages 161-177
  The purpose of the present study was to investigate the effectiveness of trauma-focused cognitive-behavioral therapy on the bereavement symptoms and behavioral problems of grieving children. In this investigation, a single-case experimental design with incongruent multiple baseline designs was used. The statistical population of the present research was comprised of bereaved children in the city of Karaj who have lost a parent within the past six months. The investigation was conducted between January and May of 2021. The research sample consisted of three minors aged 10 to 11 who were selected using a method of purposive sampling based on the inclusion criteria. During two and a half months, the experimental group received ten 75-minute sessions of trauma-focused cognitive-behavioral therapy. This study utilized the Children’s Grief Questionnaire (CGQ) and the Child Cehavior Checklist (CBCL) as questionnaires. The study’s data were analyzed using the statistical software SPSS-22, visual representation, the dynamic change index, and the improvement percentage formula. The degree of improvement in the variable of grief was 34, 27.53, and 29 for the first, second, and third subjects, respectively, and the calculated dynamic change index was 3.18, 3.56, and 3.14. Moreover, the degree of improvement in the variable of internalized behavioral problems was 46.66, 31.50, and 38.02 for the first, second, and third subjects, respectively, and the calculated dynamic change index was 2.07, 2.96, and 2.14. In addition, the degree of externalized behavioral disorders was 46.98, 40.82, and 45.92 for the first, second, and third subjects, respectively, and the calculated dynamic change index was 2.34, 2.02, and 1.98. After treatment, the amount of dynamic change index was greater than Z (1.96); the results of this study suggest that cognitive-behavioral therapy is an effective method for reducing the bereavement and behavioral problems of grieving children.
  Keywords: Behavioral Children Problems, Grief, Trauma-Focused Cognitive Behavioral Therapy
 • Zohreh Mansouri, Fariborz Bagheri *, Fariborz Dortaj, Khadijeh Abolmaali Alhoseini Pages 179-194
  This study was conducted to evaluate the forecasting model of marital intimacy based on attachment styles with the mediation of love, empathy, and passion styles in married students of the Gachsaran branch of the Islamic Azad University. The statistical population included all 1,177 married students (male and female) at Islamic Azad University's Gachsaran branch during the 2016-2018 academic year. The statistical sample consisted of 400 married students selected via stratified random sampling. The applied questionnaires included Marital Intimacy Questionnaire (MIQ), Triangular Love Scale (TLS) and Attachment Styles Questionnaire (ASQ). Path analysis was performed on the data using statistical software SPSS and AMOS version 23. The results demonstrated that secure, empathic, and passionate attachments have a direct and significant relationship with marital intimacy among married students (p<0.01). In addition, the safe, avoidant, and ambivalent attachment styles have a direct significant impact on the empathy of married students (p<0.01). In addition, safe, avoidant, and ambivalent attachment styles have significant direct effects on the empathy and passion of married students (p<0.01). In addition, the results of the Sobel test indicated that the component of empathy mediates the relationship between safe and avoidant attachment styles, whereas the component of passion mediates the significant relationship between avoidant attachment style and marital intimacy (p<0.01). Eventually, the model had a good fit. Considering the mediation function of love styles, family therapists must pay attention to the love styles of married couples in order to increase marital intimacy.
  Keywords: Attachment styles, love styles, Marital Intimacy
 • Fatemeh Zare, Gholamreza Manshaei *, Narges Keshti Arai Pages 195-210
  The purpose of the present study was to examine the impact of psychological empowerment training on the self-worth and psychological capitals of family-headed women. It was a quasi-experimental study consisting of a pre-test, a post-test, a control group, and a two-month follow-up period. All family-headed women (those whose husbands passed away or divorced) under the protection of the Imam Khomeini Relief Foundation in the town of Marvdasht in 2019-2020 were included in the study's statistical population. 30 family-headed women were randomly assigned to experimental and control groups (each group containing 15 women) using a convenient sampling method. Over the course of two months, the experimental group received fourteen ninety-minute sessions of researcher-designed psychological empowerment training. This research employed the Self-Worth Questionnaire (SWQ) and the Psychological Capital Questionnaire (PCQ). The study’s data were analyzed using mixed variance with the SPSS-23 statistical software. The results showed that psychological empowerment training has a significant impact on the self-worth and psychological capitals of family-headed women (p<0.001). Based on the findings of the present study, it can be concluded that psychological empowerment training is an effective method for enhancing the self-worth and psychological capitals of family-headed women through techniques such as life purpose, responsibility, courage, and a healthy lifestyle.
  Keywords: family-headed women, psychological capitals, Psychological empowerment training, self-worth
 • Maryam Aghaei, Amroallah Ebrahimi *, Mojtaba Ansari Shahidi Pages 211-226

  The present study investigated the effectiveness of mindfulness-based cognitive therapy on perceived stress and psychosomatic symptoms in students with psychosomatic disorders. The study employed a quasi-experimental design with a pre- and post-test, a control group, and a two-month follow-up period. In the academic year 2020-21, the statistical population included secondary high school students with psychosomatic disorder in the city of Khomeini Shahr. Using a method of purposive sampling, 37 students with psychosomatic disorder symptoms were selected and randomly assigned to experimental and control groups (18 in the experimental group and 19 in the control group). Over the course of two months, the experimental group received eight 75-minute mindfulness-based cognitive therapy sessions. This study utilized the psychosomatic complaints scale (PCS) and perceived stress scale (PSS) as questionnaires. The study’s data were analyzed using mixed ANOVA and SPSS-23 software. The results showed that mindfulness-based cognitive therapy has a significant impact on perceived tension and psychosomatic symptoms in students with psychosomatic disorder (p<0.001). Based on the findings of the present study, it can be concluded that mindfulness-based cognitive therapy can be used as an effective therapy to reduce perceived stress and psychosomatic symptoms in students with psychosomatic disorder through mindful activities and attitudes, as well as by addressing problematic feelings and emotions.

  Keywords: Perceived Stress, psychosomatic disorders, Mindfulness-Based Cognitive Therapy
 • Mahsa Saleki *, Mohsen Dehghani, MohammadAli Mazaheri Tehrani, Mahmood Heidari Pages 227-242

  This study aimed to investigate the moderating effect of mental pain on the association between depression, anxiety, and borderline personality disorder. This study was descriptive and correlational in nature. The statistical population of this research consisted of all students at Shahid Beheshti University in Tehran in 2021, and the random sample consisted of 310 men and women. Participants completed the Depression Inventory (BDI), Beck Anxiety Inventory (BAI), Mental Pain Scale (OMMP), and Personality Assessment Index-Characteristics of Borderline Personality Disorder (PAI-BOR). Hierarchically examined data were subjected to multiple regression analysis using SPSS-26 software. The results showed that the variables of anxiety, depression, and mental anguish accurately predict the characteristics of borderline personality disorder. In addition, the interaction between the variables of depression and psychological distress is predictive of borderline personality disorder characteristics. There was no significant interaction between psychological discomfort and anxiety. Therefore, psychological distress has a moderating effect on the relationship between depression and borderline personality disorder characteristics. According to the results, it is explained that the higher experience of mental pain is a result of not satisfying inner and interpersonal needs, and that less satisfaction causes the individual to have a more negative self-image and more negative emotions, or, in other words, more psychological pain. In addition, high levels of psychological distress are associated with elevated levels of borderline personality disorder characteristics, such as emotional instability, identity disorder, and self-harm.

  Keywords: anxiety, borderline personality, Depression, mental pain
 • Arezoo Hajvaziri, Faramarz Sohrabi *, Hasan Ahadi Pages 243-257
  This investigation aimed to determine the efficacy of neurofeedback intervention on stress and anxiety symptoms in migraine patients. The research method was quasi-experimental and descriptive, with a pre-test, post-test, and follow-up design, as well as experimental and control groups. The statistical cohort included all migraine patients who consulted psychological clinics in Tehran in 2018 and 2019. Thirty patients with scores one standard deviation above the mean were selected by convenience sampling and randomly assigned to the experimental and control groups from different institutions in Tehran province. Participants completed the Stress Resources and Stress Symptoms Questionnaire (SRSSQ) and Beck Anxiety Inventory (BAI for the pre-test, post-test, and follow-up. After 20 sessions of neurofeedback, the present study’s data were analyzed using the mixed design analysis of variance method and BioGraph Infiniti version 6 software. At the 0.01 significance level, it reduced physical symptoms (P<0.01, F=12.73), psychological/physical symptoms (P<0.01, F=8.87), behavioral symptoms (P<0.01, F=11.52), stress and anxiety (P<0.01, F=10.12). According to the results, neurofeedback may be used as a complementary treatment for patients with migraine and those with mental distress in order to reduce discomfort and acclimate to it more quickly and effectively
  Keywords: anxiety, migraine, neurofeedback, Stress
 • Marie Esmaeili Qeshmi, Mina Mojtabaei * Pages 259-275
  The objective of this study was to assess the efficacy of schema therapy in enhancing the sexual desire of circumcised women on Qeshm Island in 2018. The intervention consisted of ten 90-minute sessions per week using schema therapy techniques to address negative beliefs and behavior patterns. The research design was a single-case study, and the statistical population consisted of three married, circumcised women from Qeshm Island who were selected according to their scores on the Young’s Incongruent Schemas Questionnaire (YSQ-SF) and the Hulbert Sexual Desire Index (HISD). In accordance with the design of the study, graphs and visual analysis were utilized to interpret the results. This study revealed a statistically significant increase in the sexual desire index from the first to the final follow-up session, indicating that schema therapy can be an effective psychological method for enhancing the libido of circumcised women in health centers. The importance of addressing the physical and psychological consequences of FGM and providing effective treatments to improve the quality of life and well-being of women who have undergone female circumcision is highlighted by these findings.
  Keywords: Female Genital Mutilation, schema therapy, Sexual Improvement