فهرست مطالب

فصلنامه کومش
سال بیست و پنجم شماره 2 (پیاپی 94، فروردین و اردیبهشت 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/02/02
 • تعداد عناوین: 15
|
 • رقیه کامران سامانی، هادی اکبری زاده، فهیمه امین الرعایائی، احمد شانئی، فریبا فرهادی بیرگانی، فاطمه مقصودی نیا* صفحات 135-144
  هدف

  نانوحامل‎های ترانوستیک، قابلیت استفاده در تشخیص و درمان سرطان به صورت هم زمان را دارا می‎باشند. در این مطالعه، اثر نانوقطرات حامل دوتارم و دوکسوروبیسین به عنوان عامل ترانوستیک برای دارورسانی با رهایش کنترل شده تحت هدایت تصویربرداری فراصوت بر روی سلول های سرطانی دهانه رحم (HeLa) مورد بررسی قرار گرفت.

  مواد و روش ها

  نانوقطره هدفمند شده با فولیک اسید حامل دوتارم (Gd-DOTA) و داروی دوکسوروبیسین با پوشش آلژینات سنتز و مشخصه یابی شد. در این مطالعه از رده HeLa به عنوان سلول سرطانی و از رده 929L به عنوان سلول نرمال استفاده شد. جذب درون سلولی نانوحامل ها توسط طیف سنجی نشر نوری پلاسما جفت شده القایی(ICP-OES)  مورد ارزیابی قرار گرفت. رهایش دوکسوروبیسین در پاسخ به تابش فراصوت و تاثیر آن در درمان سلول های سرطانی بررسی گردید. تصویربرداری فراصوت جهت بررسی تقویت سیگنال فراصوت توسط نانوقطرات سنتز شده، انجام شد.

  یافته ها

  نتایج مشخصه یابی، سنتز موفق نانوقطره را با ویژگی های مطلوب فیزیکوشیمیایی تایید نمود. سنجش سمیت سلولی نشان داد که نانوقطره سنتز شده از زیست سازگاری بالایی برای سلول های نرمال برخوردار می باشد و مرگ آوری بیش تری برای سلول های سرطانی دارد (3/75% در مقابل 1/62%) و تابش فراصوت توانست آن را به طور معناداری افزایش دهد (51%). آزمون ICP-OES نشان داد که برداشت نانوقطرات توسط سلول های سرطانی تابش شده با فراصوت تقریبا 5/1 برابر بیش تر از سلول‎های تابش نشده پس از 12 ساعت می باشد. نتایج نشان داد که تابش‏دهی نانوقطرات با امواج فراصوت به طور قابل توجهی رهایش دوکسوروبیسین از نانوقطرات را افزایش می دهد (5/77% در مقابل 1/2%). هم چنین، تصویربرداری فراصوت نشان داد که نانوقطرات پرفلوروهگزان سبب افزایش شدت سیگنال فراصوت می‎گردند.

  نتیجه گیری

  با توجه به نتایج به دست آمده، نانوقطرات حامل دوکسوروبیسین و دوتارم با ویژگی‏های تشخیصی و درمانی مناسب می توانند عوامل ترانوستیک امیدوارکننده ای در دارورسانی تحت هدایت و کنترل تصویربرداری فراصوت برای کاربردهای سونوداینامیک تراپی باشند.

  کلیدواژگان: نانوذرات، سیستم های دارورسان، نانوپزشکی ترانوستیک
 • مریم محمدلو، مارال همتی، مریم عبداللهی، مهرنوش پاشایی، فرحناز قهرمانفرد، پرویز کوخایی* صفحات 145-151
  هدف

  اخیرا در درمان لوسمی لنفوسیتی مزمن(CLL)  که به عنوان یک اختلال لنفوپرولیفراتیو با گسترش سلول هایB CD5+CD23+ مونوکلونال بالغ در خون محیطی، بافت های لنفاوی ثانویه و مغز استخوان مشخص می شود، استراتژی های درمانی جدید که مسیرهای بیولوژیکی حیاتی را هدف قرار می دهند به روی کار آمده اند. تیموکینون نوعی ماده فعال زیستی اصلی موجود در روغن سیاه دانه است که دارای اثرات ضدتوموری است و این اثرات را عمدتا با القای آپوپتوز در سلول های توموری اعمال می کند. این مطالعه به بررسی تاثیرات ضد توموری تیموکینون بر سلول های سرطانی بیماران مبتلا به لوسمی لنفوسیتی مزمن در شرایط آزمایشگاهی پرداخته است.

  مواد و روش ها

  سلول های تک هسته ای خون محیطی(PBMCs)  6 بیمار مبتلا CLL و 6 فرد سالم باμg/mL  5/1 تیموکینون به مدت 24 ساعت تیمار شدند. میزان سیتوتوکسیسیتی و آپوپتوز سلول ها به روش MTT و فلوسایتومتری، مورد ارزیابی قرار گرفت.

  یافته ها

  میزان سیتوکسیسیتی در سلول های PBMCs بیماران مبتلا به CLL متعاقب تیمار با تیموکینون در مقایسه با سلول های تیمارنشده این بیماران، به طور معناداری افزایش یافت (021/0=P). نتایج فلوسایتومتری نشان داد که تیموکینون به صورت معناداری موجب افزایش آپوپتوز در سلول های PBMCs بیماران مبتلا به CLL در مقایسه با افراد سالم شد (001/0=P).   علاوه بر این، تیموکینون به طور قابل ملاحظه ای میزان آپوپتوز سلول های تیمار شده را در گروه CLL در مقایسه با سلول های تیمار نشده افزایش داد (006/0=P).

  نتیجه گیری

  یافته های ما نشان داد که تیموکینون دارای پتانسیل درمانی امیدوارکننده ای به عنوان یک عامل ضد توموری در درمان لوسمی لنفوسیتی مزمن مطرح است و این اثر را عمدتا از طریق القای مرگ سلولی اعمال می نماید.

  کلیدواژگان: لوسمی لنفوسیتی مزمن، تیموکینون، آپوپتوز، گلبول های سفید تک هسته ای
 • بهمن احدی نژاد، بهاره محتشم زاده، آیسا ملکی، مهدی صفدری، زینب پاک سرشت، امید خسروی زاده* صفحات 152-159
  هدف

  در سال 2020، سرطان کولورکتال 10 درصد از بروز سرطان در جهان و 4/9 درصد از مرگ و میر ناشی از سرطان را به خود اختصاص داده است. غیر از ویژگی های زیست پزشکی، وضعیت اقتصادی اجتماعی نیز می توانند در  نابرابری پیامدهای این بیماری نقش داشته باشد. هدف مطالعه حاضر تجزیه نابرابری اقتصادی اجتماعی استانی در بروز سرطان کولورکتال در کشور می باشد. این مطالعه به صورت مقطعی و با استفاده از داده های استانی سال 1396 کشور انجام گرفت.

  مواد و روش ها

  اطلاعات لازم از گزارش سالنامه آماری، گزارش مرکز آمار و گزارش ملی برنامه ملی ثبت سرطان وزارت بهداشت ایران استخراج شدند. با استفاده از STATA 14، تحلیل های آماری انجام، شاخص های تمرکز تخمین و منحنی های تمرکز استخراج گرفتند. فقط شاخص تمرکز درصد پوشش بیمه سلامت و درصد اشتغال منفی به دست آمدند.

  یافته ها

  اثر پوشش بیمه سلامت بر نابرابری در بروز سرطان (364/0- =CI) نیز از نظر آماری معنادار بود (05/0>P). نتایج نشان داد که درآمد سرانه بیش ترین نابرابری (632/0=CI) را در بروز سرطان کولورکتال ایجاد کرده است (05/0>P). در حالی که تاثیر درصد اشتغال استانی بر نابرابری بروز، کم ترین مقدار (064/0- =CI) بود و از نظر آماری معنادار نبود. بعد از درآمد سرانه، شاخص تمرکز مخارج سرانه (564/0=CI) در رتبه دوم از نظر ایجاد نابرابری قرار داشت (05/0>P). درصد باسوادی با  484/0=CI در رتبه بعدی ایجاد نابرابری قرار گرفت (05/0>P).

  نتیجه گیری

  متغیرهای اقتصادی اجتماعی استان ها در نابرابری بروز سرطان کولورکتال نقش مهمی دارند. سیاست گذاران می توانند از طریق تحت پوشش قرار دادن خدمات غربالگری توسط بیمه های پزشکی، تامین کارت های اعتبار غربالگری، معافیت های پرداختی برای دهک های پایین و بازاریابی اجتماعی، تشخیص زودهنگام این بیماری را در استان های کشور، بهبود بخشند.

  کلیدواژگان: سرطان های کولون و راست روده، عوامل اقتصادی اجتماعی، ایران
 • غلامرضا بهاری*، مهسا پورجنگی، سید مهدی هاشمی، معصومه بهاری، محسن طاهری صفحات 160-166
  هدف

  لنفوم هفتمین بدخیمی شایع در سراسر جهان می باشد که به انواع نیوپلاسم ها تقسیم بندی می شود. سه نوع آن یعنی لنفوم هوچکین، لنفوم غیر هوچکین و لنفوم بورکیت بیش تر مورد توجه می باشند. miRNA ها(microRNAs)  تنظیم کننده های بیان ژن هستند که در فرایندهای فیزیولوژیکی دخیل می باشند و در سرطان نقش دارند. در مطالعه حاضر، پلی مورفیسم ژن های pre-miR-3131 rs57408770 و Pri-miR-34b/c rs4938723 در بیماران مبتلا به لنفوم غیر هوچکین و مقایسه آن ها با افراد سالم  بررسی شد.

  مواد و روش ها

  359 نمونه در این مطالعه مورد- شاهدی بررسی گردید،173 نمونه مربوط به بیماران مبتلا به لنفوم غیر هوچکین و 186 نمونه مربوط به افراد سالم بودند. نمونه بیماران از بین بیماران مراجعه کننده به کلینیک سرطان بیمارستان علی ابن ابی طالب (ع) زاهدان انتخاب و وارد مطالعه شدند. DNA ژنوم از نمونه خون محیطی به روش رسوب نمکی استخراج شد. بررسی انواع واریانت های ژنوتیپ Pri-mir-34b/c وpre-miR-3131  به روش PCR-RFLP انجام شد.

  یافته ها

  نتایج نشان داد که پلی مورفیسم Pri-miR-34b/c rs4938723 خطر لنفوم را در حالت هموزیگوس در مدل هم بارز و مغلوب  افزایش می دهد. (به ترتیب 025/0=P ،43/4-13/1=95%CI  ،70/2=OR و 018/0=P ،42/7-17/1=95% CI ،91/2=OR). پلی مورفیسم pre-miR-3131 rs57408770 نیزخطر ابتلا به لنفوم در حالت هموزیگوس در مدل هم بارز و مغلوب را افزایش می دهد. به ترتیب  (044/0=P ،96/3-02/1=95% CI ،94/1=OR و 006/0=P ،25/4-21/1=95% CI ،26/2=OR).

  نتیجه گیری

  یافته ها نشان داد بین پلی مورفیسم های pre-miR-3131 rs57408770 و Pri-miR-34b/c rs4938723 و ابتلا به بیماری لنفوم غیر هوچکین در  نمونه مورد بررسی از جامعه ایرانی، ارتباط معنی دار وجود دارد.

  کلیدواژگان: پلی مورفیسم، pre-miR-3131 rs57408770، Pri-miR-34b، c rs4938723، لنفوم غیر هوچکین
 • مرتضی جراحی*، حسین علی صفاخواه، رویا حسنی، علی رشیدی پور صفحات 167-177
  هدف

  نوروپاتی محیطی(PN)  در اثر آسیب به دستگاه محیطی سیستم عصبی (PNS) به وجود می آید و معمولا باعث ضعف، بی حسی و درد نوروپاتیک می شود که نوعی درد مزمن است. علی رغم وجود انتخاب های درمانی متعدد، درمان درد نوروپاتی با چالش هایی روبرو است و درمان های موجود هنوز رضایت بخش نیست. استروییدهای عصبی، تنظیم کننده های فیزیولوژیکی مهم عملکرد PNS هستند. پروژسترون یکی از نورواستروییدهایی است که دارای خواص ضد دردی و ضد التهابی است و گیرنده های گابا-A نقش مهمی در وساطت این اثر دارند. در این مطالعه به دنبال القاء درد نوروپاتیک، اثرات پیشگیری کننده پروژسترون بر اختلالات پاسخ الکتروفیزیولوژیک عصب سیاتیک و نقش گیرنده های گابا-A در اثرات احتمالی آن در موش صحرایی مورد بررسی قرار گرفت.

  مواد و روش ها

  در این مطالعه از 140 سر رت نر نژاد ویستار در 14 گروه (10=n) استفاده شد. ابتدا درد نوروپاتیک با روش صدمه فشردگی مزمن (CCI) در گروه های مربوطه ایجاد شد. پس از ایجاد CCI در روز دوم آزمایش تزریق پروژسترون، بیکوکولین یا وهیکل آن به صورت روزانه تا روز 13 صورت گرفته و در روز 14 و 27 سرعت هدایت عصب سیاتیک به روشIn situ اندازه گیری شد.

  یافته ها

  بر اساس یافته های این مطالعه، تزریق روزانه پروژسترون به مدت 12 روز در موش های CCI شده در مقایسه با گروه های CCI که وهیکل تزریق شده بود، توانست از کاهش سرعت هدایت اعصاب حسی و حرکتی در روزهای 14 و 27   پیشگیری نماید و این اثر توسط بیکوکولین مهار شد.

  نتیجه گیری

  یافته های این تحقیق نشان داد، که احتمالا درمان با پروژسترون در زمانی که نوروپاتی محیطی حاصل از CCI در حال توسعه و تثبیت است، می تواند از ایجاد نوروپاتی و اختلالات الکتروفیزیولوژیک عصب سیاتیک که احتمالا بخشی از آن از طریق گیرنده های گابا-A انجام می شود، جلوگیری نماید و این اثر در تعریف محدوده زمانی شروع القاء و ماندگاری نوروپاتی در مدل CCI هم خوانی دارد.

  کلیدواژگان: درد نوروپاتیک، عصب سیاتیک، بیکوکولین، پروژسترون، الکتروفیزیولوژی
 • هدیه برات زاده*، حسین علی صفاخواه، علی رشیدی پور، مرتضی جراحی * صفحات 178-186
  هدف

  درد نوروپاتیک نوعی درد مزمن است که باعث تشدید پاسخ به محرک های دردزا و غیر دردزا می شود. کورکومین یکی از موادی است که دارای خواص ضد دردی و ضد التهابی است. ورزش نیز به عنوان یک روش رفتاری و غیردارویی اثرات مفیدی در سلامت عمومی افراد در بسیاری از بیماری های نوروپاتیک دارد. هم چنین تاثیر توام این دو عامل بر سرعت هدایت عصب محیطی عصب سیاتیک بیماران و حیوانات کم تر مورد مطالعه قرار گرفته است. لذا در این مطالعه، اثرات پیشگیری کننده کورکومین و ورزش به صورت توام و مجزا بر سرعت هدایت عصب سیاتیک در مدل درد نوروپاتیک فشردگی مزمن عصب سیاتیک در موش صحرایی مورد بررسی قرار گرفت.

  مواد و روش ها

  در این مطالعه از 80 سر رت نژاد ویستار، به صورت تصادفی تخصیصی در 8 گروه (10=n) استفاده شد. ابتدا درد نوروپاتیک با روش آسیب مزمن ناشی از فشردگی (CCI) عصب در گروه های CCI مربوطه ایجاد شد. برای آن که اثر پیشگیری کننده ورزش را بیازماییم، در گروه های ورزش، از دو هفته قبل، ورزش اجباری شروع و تا روز عمل جراحی (در روز صفر) ادامه یافت سپس بعد از طی یک دوره 5 روزه ریکاوری مجددا از روز 5 تا روز 14 آزمایش ورزش انجام شد و در گروه های کورکومین یا حامل آن پس از عمل جراحی CCI، تزریق کورکومین میزان (60 میلی گرم/ کیلوگرم) یا حامل آن تا روز 14 صورت گرفت و در روز 15 تست های الکتروفیزیولوژیک اعصاب سورال و تیبیال انجام شد.

  یافته ها

  نتایج نشان داد که تجویز توام کورکومین به میزان 60 میلی گرم/ کیلوگرم و استفاده از ورزش اجباری قبل از تثبیت درد نوروپاتی در روز 14 آزمایش در گروه مربوطه در مقایسه با گروه CCI به طور معنی داری باعث پیشگیری از کاهش سرعت های اعصاب حسی سورال و حرکتی تیبیال گردید.

  نتیجه گیری

  تجویز توام کورکومین و ورزش اجباری در زمانی که نوروپاتی محیطی حاصل از CCI کاملا تثبیت نشده است، ممکن است بتواند از ایجاد نوروپاتی و اختلالات الکتروفیزیولوژیک عصب سیاتیک جلوگیری نماید.

  کلیدواژگان: درد نوروپاتیک، عصب سیاتیک، ورزش اجباری، الکتروفیزیولوژی، کورکومین، موش صحرایی
 • علی سیدکلال، مینو اسدزندی*، یزدان احمدی، سید داوود تدریسی، حسن ابولقاسمی، سهراب امیری صفحات 187-198
  هدف

  تعمیق معنویت در جامعه، نیازمند مراقبت کل نگر، خدمات با کیفیت و ایمن سلامت معنوی، آموزش مبتنی بر شایستگی، سنجش شایستگی کارکنان است. عدم تعیین شایستگی ها و فقدان پرسش نامه، مانع ارزیابی کیفیت خدمات سلامت معنوی است. این مطالعه با هدف طراحی و روان سنجی پرسش نامه سنجش شایستگی ارایه کنندگان خدمات سلامت معنوی با رویکرد مدل قلب سلیم انجام شد.

  مواد و روش ها

  در مطالعه اکتشافی تسلسلی از نوع مطالعات ترکیبی ساخت ابزار، با روش تحلیل مفهوم مدل هیبرید شوارتز و کیم، در سه مرحله مرور نظری شواهد، کار در عرصه (مصاحبه انفرادی عمیق و بحث در گروه های متمرکز)، تحلیل نهایی داده ها (با روش تحلیل محتوای قراردادی)، نسخه ابتدایی پرسش نامه 80 گویه ای تدوین شد. اعتبار پرسش نامه، با روایی صوری  (کیفی، توسط 10 متخصص، کمی با ارزیابی تاثیر گویه)، روایی محتوای کمی CVR (با فرمول لاوشه، توسط 14 متخصص، کیفی CVI به روش والترز وباسل)، روایی سازه (با تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی)، پایایی با همسانی درونی، محاسبه آلفای کرونباخ با نرم افزار SPSS-22 , Liser  بررسی شدند. پرسش نامه بر روی 371 از کارکنان بهداشتی درمانی، اجرا شد.

  یافته ها

  امتیازCVR  40 گویه از عدد جدول لاوشه (571/0) بزرگ تر بود. تمامی آیتم ها نمره CVI بالاتر از 79/0 را کسب کردند. تحلیل عاملی اکتشافی وجود مدل 6 عاملی را نشان داد (توانایی برقراری ارتباط در جایگاه منتور، مهارت های تقویت ارتباطات و انگیزه، نگرش به خودمراقبتی معنوی، اجرای اصول اسلامی مشاوره، مهارت تقویت دل بستگی ایمن به خدا، دانش مشاوره). تحلیل عاملی تاییدی، برازندگی مدل (000/0=P)  آلفای کرونباخ 969/0 پایایی را تایید کرد.

  نتیجه گیری

  با توجه به ضرورت آموزش مبتنی بر شایستگی، لزوم سنجش شایستگی ارایه کنندگان خدمات، استفاده از پرسش نامه مبتنی بر نظریه، جهت آموزش طولی دانشجویان علوم سلامت و ارتقای کیفیت و ایمنی خدمات سلامت معنوی توصیه می شود.

  کلیدواژگان: پرسش نامه و نظر سنجی، خدمات سلامت، روان سنجی، معنویت
 • جمیله شاهوردی، ظاهر خزایی، افسانه بدری زاده، سجاد رحیمی پردنجانی، الهام گودرزی* صفحات 199-209
  هدف

  شروع اختلالات روانی معمولا از دوران کودکی است و بار فردی و جمعی بالایی را به همراه دارد. هدف مطالعه حاضر بررسی وضعیت روند بروز، مورتالیتی و بار اختلالات عصبی در کودکان طی سال های 97-1368 در کشور ایران است.

  مواد و روش ها

  این مطالعه یک مطالعه تحلیلی هم بستگی طی سال های 97-1368 در کشور ایران است. در این مطالعه از شاخص های بروز، مرگ، شیوع و بار بیماری (شاخص سال های از دست رفته عمر به دلیل مرگ زودرس و ناتوانی) استفاده شد. جهت بررسی شاخص های اپیدمیولوژیک با ابعاد شاخص توسعه انسانی از شاخص تمرکز استفاده شد. آنالیزها با استفاده از نرم افزار stata-14 در سطح معناداری 05/0 انجام شد.

  یافته ها

  بالاترین میزان بروز اختلات عصبی در هر دو جنس مربوط به سال 1397 (82/8444 در 100000) و  بیش ترین شیوع اختلالات عصبی در ایران مربوط به سال 1376 (2/17549 در 100000) بیش ترین سال های از دست رفته عمر به دلیل مرگ زودرس مربوط به سال 1368 (58/218 در 100000) بود. شاخص تمرکز برای بروز (007/0-، 029/0-) 018/0-، مرگ (11/0-، 202/0-) 15/0- و شیوع (005/0-، 034/0-) 02/0- بود که نشان می دهد بروز و مرگ و شیوع بیش تر در سال هایی متمرکز بوده است که وضعیت اقتصادی اجتماعی ضعیف تر بوده است. بین میزان مرگ ناشی از اختلالات عصبی و ابعاد توسعه انسانی رابطه معناداری مشاهده شد با افزایش امید به زندگی، میانگین سال های تحصیلات و درآمد ناخالص ملی میزان مرگ ومیر به دلیل اختلالات عصبی در کودکان به طور معناداری کاهش می یابد.

  نتیجه گیری

  باتوجه به این که از سال 1393 تا 1397 شاهد روند افزایشی بروز هستیم بنابراین توجه به فاکتورهای مرتبط با بروز این اختلالات در کودکان باید مورد توجه قرار گیرد و از آن جایی که  افزایش امید به زندگی و میزان تحصیلات سبب کاهش مرگ و میر مرتبط با این اختلالات می شود توجه به بهبود  این شاخص ها می تواند در کاهش مرگ و میر این کودکان موثر باشد.

  کلیدواژگان: کودک، نوجوانان، بیماری های دستگاه عصبی، بروز، شیوع، مرگ، هزینه بیماری
 • محمدباقر صابری زفرقندی، فرحناز محمدقزل ایاغ، محمد درهرج*، زهرا نادری اصل، محدثه قاسمی صفحات 210-219
  هدف

  این پژوهش به دنبال بررسی ساختار عاملی و ویژگی های روان سنجی نسخه فارسی مقیاس انگ فردی سوءمصرف مواد در بیماران مبتلا به اختلال مصرف مواد بود.

  مواد و روش ها

  تعداد 266 بیمار مبتلا به اختلال مصرف مواد (204 مرد و 62 زن) در دامنه سنی 60-18 سال با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و به سوالات مقیاس انگ فردی سوءمصرف مواد و پرسش نامه پذیرش و عمل- مصرف مواد پاسخ دادند.

  یافته ها

  تحلیل عامل تاییدی مقیاس انگ فردی سوءمصرف مواد، ساختار عاملی اصلی این مقیاس را تایید کرد. به علاوه، اعتبار بازآزمایی خرده مقیاس های مقیاس انگ فردی سوءمصرف مواد رضایت‏بخش بود، به طوری که ضرایب اعتبار بازآزمایی خرده مقیاس ها در دامنه 822/0 تا 953/0 قرار داشتند. هم چنین، بین نمرات مقیاس انگ فردی سوءمصرف مواد و نمرات حاصل از پرسش نامه پذیرش و عمل- مصرف مواد هم بستگی منفی معناداری وجود داشت (54/0 - =r) که نشان دهنده روایی واگرای این مقیاس است. در نهایت، نتایج این مطالعه حاکی از همسانی درونی خوب مقیاس انگ فردی سوءمصرف مواد بود (ضرایب آلفای کرونباخ این مقیاس در دامنه 753/0 تا 845/0 قرار داشتند).

  نتیجه گیری

  مقیاس انگ فردی سوءمصرف مواد به عنوان یک ابزار دارای روایی و اعتبار مناسب برای ارزیابی استیگمای مصرف مواد در بیماران مبتلا به اختلال مصرف مواد مورد تایید قرار گرفت.

  کلیدواژگان: اختلالات متبط با مواد، فاکتورهای آنالیز آماری، تکرارپذیری نتایج پژوهش
 • حانیه مودی، سمانه کرمعلی اسماعیلی* صفحات 220-228
  هدف

  هدف مطالعه حاضر طراحی مداخلات کاردرمانی با استدلال درمانی بر اساس مدل اکوپیشن انسان (MOHO) برای تقویت دست نویسی شامل خوانایی و سرعت در  دانش آموزان با اختلال یادگیری خاص (SLD) و مقایسه تاثیر آن با مداخلات رایج دست نویسی بود.

  مواد و روش ها

  این پژوهش به شیوه مداخله ای نیمه تجربی با طرح پیش آزمون-پس‎آزمون با گروه کنترل انجام گردید. در این پژوهش 16 کودک 10-8 ساله با SLD به صورت در دسترس انتخاب و غیرتصادفی در 2 گروه آزمایش (8=n) و کنترل (8=n) قرار گرفتند. معیارهای نمونه گیری شامل تحصیل در پایه دوم یا سوم ابتدایی، فارسی زبان بودن، بدخطی به عنوان شکایت خانواده و معلم و عدم وجود اختلال همراه بود. گروه آزمایش، برنامه بهبود دستخط بر مبنای MOHO دریافت کردند و گروه کنترل درمان های توان بخشی معمول دست خط (حسی-حرکتی و چند حسی) را دریافت کردند. گروه آزمایش در 20 جلسه 45 دقیقه ای، طی 7 هفته، هفته ای سه جلسه تحت درمان قرار گرفتند. ابزار ارزیابی برای دست خط ابزار ارزیابی دست نویسی فارسی بود.

  یافته ها

  اختلاف میانگین دو گروه آزمایش و کنترل ازنظر سرعت نوشتن و متغیرهای مربوط به خوانایی شامل شکل کلمه، فاصله گذاری بین کلمات، راستا و شیب کلمه معنادار بود (05/0≤P). اندازه کلمات به عنوان متغیر دیگر خوانایی، تفاوت معناداری بین دو گروه نشان نداد (05/0<P).

  نتیجه گیری

  پروتکل تقویت دست خط در دانش آموزان با SLD بر مبنای MOHO اثربخشی خوبی داشت و MOHO  چهارچوب درمانی موثر در مداخلات دست خط بود.

  کلیدواژگان: دست نویسی، توان بخشی، کودک، اختلال یادگیری خاص، کاردرمانی
 • معصومه ابراهیمی توانی، زهرا غین علی، مهدی حقی، فرید غریبی* صفحات 229-239
  هدف

  شناسایی عوامل موثر بر شدت ابتلا به یک بیماری منجر به اتخاذ تدابیر پیشگیرانه و درمانی هوشمندانه، و متعاقبا بهبود برون دادهای بهداشتی خواهد شد. بر این اساس، مطالعه حاضر با هدف بررسی عوامل دموگرافیک و زمینه ای مرتبط با شدت ابتلا به کووید-19 در بیماران بستری به انجام رسید.

  مواد و روش ها

  مطالعه مقطعی حاضر بر روی 400 نفر از بیماران بستری مبتلا به کووید-19 در بیمارستان کوثر شهر سمنان اجرا شد. ابزار مورد استفاده، پرسش نامه محقق ساخته ای بود که روایی محتوایی آن از دیدگاه 10 صاحب نظر و با کسب نمره 92/0 و 89/0 به ترتیب برای شاخص های CVR و CVI مورد تایید قرار گرفت. در این مطالعه از روش نمونه گیری تصادفی سیستماتیک استفاده شد و داده های مورد نیاز از طریق بررسی پرونده های پزشکی و مصاحبه با بیماران گردآوری گردید. تمامی بررسی های آماری با استفاده از نرم افزار SPSS19 انجام شد و 05/0>P معنی دار در نظر گرفته گردید.

  یافته ها

  میانگین سنی بیماران مورد بررسی 20/56 (77/59±) سال بود و زنان (%53) و مردان (%47) سهم نسبتا مشابهی را به خود اختصاص داده بودند. از میان بیماران، %24 آنان بستری شدن در ICU و %7 رفتن به حالت کما را تجربه کرده اند. هم چنین %99 از بیماران به عوارض جانبی جدی کووید-19 مبتلا شدند که میزان ابتلا به عوارض جانبی ریوی، قلبی و کلیوی به ترتیب %96، %68 و %6 برآورد گردید. سایر بررسی های صورت گرفته، موید وجود ارتباط آماری معنی دار میان متغیرهای سن، وضعیت تحصیلی، وضعیت شغلی، بومی بودن، محل دریافت مراقبت؛ ابتلا قبلی به بیماری قلبی، فشارخون بالا، دیابت، نقص ایمنی و چاقی؛ و نیز داشتن فعالیت ورزشی و یا شغل مستلزم فعالیت جسمی، با شدت بیماری می باشد (05/0>P).

  نتیجه گیری

  نتایج مطالعه نشان داد که طیف گسترده ای از عوامل نظیر عوامل دموگرافیک، دسترسی به مراقبت بهداشتی، رفتارهای جست وجوگر بهداشتی، ابتلا به بیماری زمینه ای و نیز داشتن سبک زندگی سالم با شدت ابتلا به کووید-19 مرتبط می باشند.

  کلیدواژگان: بهداشت عمومی، کووید-19، بیماران بستری، شدت بیماری، عوامل خطر
 • زهرا قیومی انارکی، زهرا فتحعلیزاده، میلاد کریمی، پرنیا پورمیرزایی، فاطمه حارث آبادی، تکتم مالکی شاه محمود* صفحات 240-252
  هدف

  کودکان کم شنوا به سبب کاهش توانایی دریافت و پردازش اصوات در معرض تاخیر رشد زبان قرار دارند و دستیابی آنان به گفتار طبیعی، دغدغه اصلی خانواده و متخصصین مرتبط است. مطالعه حاضر با هدف مقایسه عملکرد کودکان مبتلا به کم شنوایی حسی- عصبی (اعم از کودکان دارای سمعک (HA) و کاشت حلزون شده (CI)) با کودکان دارای شنوایی طبیعی در کلان ساختار و خردساختار روایت، تکالیف واژگانی و آگاهی واج شناختی انجام شد و رابطه بین این مهارت های زبانی مورد بررسی قرار گرفت.

  مواد و روش ها

  23 کودک 4 تا 7 ساله کم شنوا (شامل 13 کودک دارای سمعک و 10 کودک CI) و 12 کودک شنوای طبیعی با استفاده از تکالیف داستان گویی، واژگانی و آگاهی واج شناختی ارزیابی شدند. نمونه های داستان گویی از نظر شاخص های خردساختار (شامل پیچیدگی دستوری و انسجام) و کلان ساختار (شامل پیوستگی) تحلیل شدند.

  یافته ها

  بین عملکرد دو گروه HA و CI در هیچ یک از شاخص های زبانی تفاوت معنادار مشاهده نشد (01/0P>)؛ اما عملکرد گروه HA در تمامی متغیرهای زبانی به جز تقطیع هجایی و عملکرد گروه CI در تمامی متغیرها به جز  تقطیع هجایی و کلان ساختار روایت نسبت به گروه شنوای طبیعی ضعیف تر بود (01/0P<). هم بستگی مثبت و معناداری (05/0P<) بین عملکردهای واژگانی، دستوری، آگاهی واج شناختی و کلان ساختار روایت در هر دو گروه شنوای طبیعی و کم شنوا مشاهده شد.

  نتیجه گیری

  کودکان کم شنوا، فارغ از نوع ابزار کمک شنوایی، نسبت به هم سن و سالان خود در معرض خطر بیش تر ضعف در مهارت های پایه و سطح بالاتر زبان بوده و نیازمند آموزش های اضافی، به ویژه در دوران طلایی قبل از مدرسه هستند. رابطه بین مهارت های زبانی مختلف و اثر آن ها بر یادگیری زبان و توان بخشی این کودکان مورد بحث قرار گرفته است.

  کلیدواژگان: کم شنوایی، کاشت حلزون، گفتمان روایتی، گرامر، واج شناختی
 • راهب قربانی، ساجده طالبی برمی، علی رشیدی پور*، الهام فاطمی، مجتبی سلطانی صفحات 253-260
  هدف

  تغییرات شرایط زندگی در عصر کنونی سبب می شود نیازهای افراد، به ویژه دانشجویان مراکز آموزش عالی، به طور مداوم در حال تغییر باشد. نیازهای متفاوت، راهنمایی و مشاوره متفاوت و متناسب را طلب می کند و بهبود ارایه خدمات مشاوره مناسب به دانشجویان مستلزم انجام نیازسنجی از مشکلات و خواسته های آن ها خواهد بود. در این مطالعه نیازهای مشاوره ای دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی سمنان مورد بررسی قرار گرفته است.

  مواد و روش ها

  این مطالعه مقطعی طی سال های 1398 تا 1400 روی 598 نفر از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی سمنان (244 پسر و 354 دختر از رشته های مختلف) انجام شده است. روش نمونه گیری چند مرحله ای بوده است. ابزار جمع آوری داده ها، پرسش نامه سنجش نیازهای راهنمایی و مشاوره دانشجویان مشتمل بر 34 گویه می باشد که نیازهای راهنمایی و مشاورهای دانشجویان را در پنج حیطه شامل: رشد و ارتقای فردی، نیازهای شغلی، نیازهای آموزشی، خانوادگی و ازدواج و نیازهای عاطفی- روانی مورد پرسش قرار می دهد. از دانشجویان خواسته شد که میزان نیازهای خود را به هر یک از این گویه ها در قالب:  شدیدا نیاز دارم (4)، تا حدی نیاز دارم (3)، کمی نیاز دارم (2) و نیاز ندارم (1) مشخص نمایند.

  یافته ها

  نیازهای مشاوره ای شغلی و نیازهای رشد و ارتقاء فردی، نیازهای مشاوره ای ضروری تر دانشجویان بوده است. هم چنین در دو جنس، در دانشجویان مقاطع تحصیلی مختلف، دانشجویان دانشکده های مختلف و نیز دانشجویان مجرد و متاهل نیازهای مشاوره ای این دو حیطه ضروری تر بوده است. مهم ترین نیازهای مشاوره ای حیطه رشد و ارتقاء فردی "روش تمرکز حواس"، در حیطه نیازهای شغلی "آشنایی با فرصت های شغلی"، در حیطه نیازهای آموزشی "روش تنظیم وقت"، در حیطه نیازهای خانوادگی و ازدواج "روش برخورد با مشکلات زندگی" و در حیطه عاطفی- روانی "روش مقابله با استرس زندگی" بوده است.

  نتیجه گیری

  یافته ها نشان داد که نیازهای مشاوره ای شغلی و نیازهای رشد و ارتقاء فردی، نیازهای مشاوره ای ضروری تر دانشجویان می باشد. لذا برگزاری کارگاه های آموزشی فوق برنامه توسط اساتید مجرب در حوزه های تخصصی نیازها، می تواند این نیازها را پوشش دهد و در کاهش نگرانی های دانشجویان مفید و کاربردی باشد. هم چنین، این کارگاه های آموزشی ضمن کمک به پیشرفت تحصیلی، آن ها را برای ورود پس از فارغ التحصیلی به جامعه و ایفای نقش موثر  آماده تر کند.

  کلیدواژگان: مشاوره، راهنمایی حرفه ای، دانشجویان مشاغل بهداشتی، دانشجویان
 • راحله امیری رائیز، عباسعلی گائینی*، محمدرضا کردی، سیروس چوبینه صفحات 261-269
  هدف

  کاهش GLT-1- انتقال دهنده گلوتامات- با فعال شدن و افزایش بیان زیرواحد گیرنده گلوتامات-NR1-  همراه است که با افزایش فعالیت پایه سلولی باعث درد عصبی در بیماری مالتیپل اسکلروزیس (MS) می شوند. هدف از پژوهش حاضر مقایسه تاثیر چهار هفته زندگی در محیط غنی شده در مقایسه با فعالیت ورزشی شنا بر GLT-1، NR1 و c-FOS، مارکر فعالیت نورونی در شاخ خلفی نخاع در انسفالومیلیت خودایمن تجربی (EAE) مدل حیوانی برای مطالعه بیماری MS، می باشد.

  مواد و روش ها

  40 سر موش C57BL6 ماده به طور تصادفی به چهار گروه کنترل، EAE، شنا و زندگی در محیط غنی شده تقسیم شدند. گروه کنترل سالم تزریق سالین داشتند و در باقی گروه ها القا با استفاده از میلین الیگودندروسیتس گیلکوپروتیین(MOG35-55)  انجام شد. پس از القای EAE، گروه فعالیت ورزشی اجباری، برنامه شنا را 30 دقیقه، 5 روز در هفته به مدت 4 هفته انجام دادند و گروه زندگی در محیط غنی به مدت 4 هفته در این محیط زندگی کردند. در روز سی ام پس از القا، تشریح و بافت برداری موش ها انجام شد. مقادیر پروتیین GLT-1، NR1 و c-FOS با روش ایمونوهیستوشیمی سنجیده شد.

  یافته ها

  یافته های پژوهش حاضر نشان داد زندگی در محیط غنی شده و فعالیت ورزشی شنا هر دو، در مقایسه با گروه EAE، مقادیر پروتیین GLT-1 را افزایش و مقادیر NR1 و c-FOS را در حد معناداری کاهش می دهد، هرچند زندگی در محیط غنی شده در مقایسه با فعالیت ورزشی شنا، روش موثرتری بوده است (05/0 P≤).

  نتیجه گیری

  فعالیت ورزشی، به ویژه داوطلبانه، علاوه بر کاهش شدت بیماری (علایم بالینی)، می تواند با افزایش GLT-1، کاهش NR1 و کاهش فعالیت نورونی در شاخ خلفی، حساسیت به درد را در موش های مبتلا به EAE کاهش و کیفیت زندگی آن ها را افزایش دهد.

  کلیدواژگان: مالتیپل اسکلروزیس، فعالیت ورزشی، درد عصبی، GLT-1، NR1
 • پریسا شیشه ساز، معصومه مهدوی اورتاکند، مریم بختی، فهیمه باغبانی آرانی* صفحات 270-278
  هدف

  نانوذرات سنتز شده با روش های زیستی به عنوان یک فاکتور موثر ضد سرطان در مطالعات درمانی و تشخیصی در حال توسعه هستند. در این مطالعه، نانوذرات اکسید روی  با روش سنتز سبز و توسط عصاره گیاه زیره کرمانی
  (Bunium persicum) ساخته شد و اثرات سیتوتوکسیک و آپاپتوتیک آن در رده سلولی سرطان پستان MCF-7 مورد ارزیابی قرار گرفت.

  مواد و روش ها

  نانوذرات اکسید روی توسط عصاره میوه گیاه زیره کرمانی (Bunium persicum) سنتز و با آنالیزهای Zeta sizer, XRD, EDS, FESEM ارزیابی گردید. میزان سمیت غلظت های مختلف نانوذرات بر روی رده سلولی سرطانی پستان MCF-7 و نرمال HEK-293 با روش MTT بررسی شده و نهایتا غلظت IC50 تعیین گردید. سپس آنالیز بیان ژن های P53, Bcl2, Bax توسط تست Real time PCR انجام شد.

  یافته ها

  با استفاده از عصاره میوه گیاه زیره کرمانی نانوذرات اکسید روی (ZnO) با میانگین اندازه 100 نانومتر و شکل چند وجهی ساخته شد. طبق آنالیز XRD نانوذرات سنتز شده دارای ساختار کریستالی تک فاز بوده و ناخالصی ندارد. نتایج MTT نشان داد که اثر سمیت بر روی سلول های سرطانی در غلظتµg/ml 500-16 و در سلول های نرمال در غلظتµg/ml 500-31 قابل مشاهده است (001/0P<). مقدار IC50 طی 24 ساعت برای نانوذرات در رده سرطانیµg/ml 7/18 و در سلول نرمال µg/ml 7/57 می باشد. نتایج اثر نانوذره بر بیان ژن ها نشان دهنده افزایش 7/2 برابری بیان ژن P53 در سلول های تحت تیمار بود (001/0P<) هم چنین افزایش بیان به ترتیب 2/6 و 3/2 برابری (001/0P<) در بیان ژن های Bax و Bcl2 مشاهده گردید.

  نتیجه گیری

  در پژوهش حاضر ساخت نانوذره اکسید روی با استفاده از عصاره میوه زیره کرمانی با موفقیت انجام پذیرفت. همین طور نتایج نشان داد این نانوذرات اثر سمیت موثری روی رده سلولی سرطان پستان دارند و احتمالا این اثر سمیت از طریق القا آپاپتوز می باشد.

  کلیدواژگان: نانوذرات، اکسید روی، گیاه زیره کرمانی (Bunium persicum)، سرطان پستان، سلول های MCF-7
|
 • Roghayeh Kamran Samani, Hadi Akbari-Zadeh, Fahimeh Aminolroayaei, Ahmad Shanei, Fariba Farhadi Birgani, Fatemeh Maghsoudinia* Pages 135-144
  Introduction

  Theranostic nanocarriers can be used simultaneously for the diagnosis and treatment of cancer. In this study, the effect of dotarem- and doxorubicin-loaded nanodroplet as a theranostic agent for ultrasound-guided and -controlled release drug delivery on HeLa cervical cancer cells was investigated.

  Materials and Methods

  Folic acid-targeted nanodroplets consisting of dotarm (Gd-DOTA) and doxorubicin (DOX) with alginate shells were synthesized and characterized. In this study, HeLa and L929 cell lines were used as cancer and normal cells, respectively. Intracellular uptake of nanocarriers was evaluated using Inductively Coupled Plasma Optical Emission Spectroscopy (ICP-OES). Doxorubicin release in response to ultrasound exposure and its effect on cancer treatment were investigated. Ultrasound imaging was performed to assess the ultrasound signal enhancement by nanodroplets.

  Results

  The characterization results confirmed the successful synthesis of nanodroplets with desirable physicochemical properties. Cytotoxicity test showed that the synthesized nanodroplets had high biocompatibility for normal cells and induced more death in cancer cells (75.3% vs 62.1%). This effect was enhanced under ultrasound exposure (51%). The ICP-OES test showed that the uptake of Gd/DOX-loaded nanodroplets for sonicated cancer cells was approximately 1.5 times higher than that for non-sonicated cells after 12 h. The results showed that the ultrasound exposure significantly increased the doxorubicin release from nanodroplets (77.5% vs 2.1%). Also, ultrasound imaging showed that perfluorohexane nanodroplets could enhance ultrasound signal intensity.

  Conclusion

  According to the results, doxorubicin- and dotarem-loaded nanodroplets with proper diagnostic and therapeutic properties can be promising theranostic agents in ultrasound-guided and controlled drug delivery for sonodynamic therapy of cancer.

  Keywords: Nanoparticles, Drug Delivery Systems, Theranostic Nanomedicine
 • Maryam Mohammadlou, Maral Hemati, Maryam Abdollahi, Mehrnoosh Pashaei, Farahnaz Ghahremanfard, Parviz Kokhaei* Pages 145-151
  Introduction

  Chronic lymphocytic leukemia (CLL) as a lymphoproliferative disorder that is characterized by the expansion of monoclonal, mature CD5+CD23+ B cells in the peripheral blood, secondary lymphoid tissues, and bone marrow is facing with advent of new therapies targeting crucial biological pathways. Thymoquinone (TQ) is the major bioactive constituent in black seed oil (Nigella sativa) and has been found to exert anti-tumor impacts mainly through the induction of apoptosis. This study aimed to evaluate the in vitro anti-leukemia effects of TQ on peripheral blood mononuclear cells (PBMCs) of CLL patients.

  Materials and Methods

  Peripheral blood mononuclear cells (PBMCs) of 6 patients and 6 healthy donors were treated with 15 μg/ml of TQ for 24 h. The cytotoxic effect of TQ was assessed using the MTT assay. Flow cytometry was used to analyze the apoptosis of PBMCs.

  Results

  Treatment with TQ increased the cytotoxicity of PBMCs of CLL patients more significantly than in Untreated cells (P=0.021). Flow cytometry results indicated that TQ exhibited a significant apoptotic impact on PBMCs of CLL patients compared to the healthy subjects (P=0.001). TQ also induced marked apoptosis in CLL cells compared to the Untreated cells (P=0.006).

  Conclusion

  Our findings reveal that TQ possesses promising therapeutic potential as an anti-tumor agent for treating CLL mainly through the induction of cell apoptosis and cytotoxicity.

  Keywords: Chronic Lymphocytic Leukemia, Thymoquinone, Apoptosis, Mononuclear Leukocytes
 • Bahman Ahadinezhad, Bahareh Mohtashamzadeh, Aisa Maleki, Mahdi Safdari, Zeynab Pakseresht, Omid Khosravizadeh* Pages 152-159
  Introduction

  By 2020, colorectal cancer accounted for 10% of global cancer incidence and 9.4% of cancer deaths. Apart from biomedical characteristics, socio-economic status can also play a role in inequality in the outcomes of this disease. In this account, this study aims to analyze the regional socio-economic disparities in the incidence of colorectal cancer in Iran.

  Materials and Methods

  This cross-sectional study was executed using provincial data from 2018. The required information was extracted from the report of the statistical yearbook, the report of the Statistics Center, and the national report of the National Cancer Registration Program of the Ministry of Health of Iran. Using STATA 14, concentration indices were estimated and concentration curves were extracted.

  Results

  Only the concentration index of health insurance coverage percentage and employment percentage was negative. The effect of health insurance coverage on inequality in cancer incidence (CI=-0.364) was also statistically significant (P<0.05). The results showed that per capita income has caused the most inequality (CI=0.632) in the incidence of colorectal cancer (P<0.05). While the effect of provincial employment percentage on incidence inequality was the lowest (CI=-0.064) and was not statistically significant. After per capita income, the per capita expenditure concentration index (CI=0.564) was in second place in terms of inequality (P <0.05). The literacy rate with CI=0.484 was in the next rank of inequality (P<0.05).

  Conclusion

  Socioeconomic characteristics of the provinces have an important role in the inequality of colorectal cancer. Policymakers can improve early detection of the disease in the country's provinces by covering screening services with medical insurance, providing screening credit cards, payment exemptions for the lower deciles, and social marketing.

  Keywords: Colorectal Neoplasms, Socioeconomic Factors, Iran
 • Gholamreza Bahari*, Mahsa Poorjangi, Seyed-Mehdi Hashemi, Masoomeh Bahari, Mohsen Taheri Pages 160-166
  Introduction

  Lymphoma is the seventh most common malignancy worldwide, which is divided into types of neoplasms, of which three types, Hodgkin's lymphoma (HL), Non-Hodgkin's lymphoma (NHL), and Burkitt's lymphoma are the most common. miRNAs are regulators of gene expression that are involved in physiological processes and are involved in cancer. In the present study, the polymorphisms of pre-miR-3131 rs57408770 and Pri-miR-34b/c rs4938723 genes in patients with Non-Hodgkin's lymphoma were compared with healthy controls.

  Materials and Methods

  In this case-control study, 359 specimens were studied, of which 173 were (NHL) patients and 186 were healthy controls. Patients were selected from the patients referred to the cancer clinic of Ali Ibn Abi Talib Hospital. The DNA genome was extracted from the peripheral blood sample by the salting out method. The variants of Pri-mir-34b/c rs4938723 and pre-miR-3131 rs57408770 genotypes were analyzed by PCR-RFLP method.

  Results

  The results showed that Pri-miR-34b/c rs4938723 homozygous polymorphism increased the risk of (NHL) in codominant and Recessive models. (OR= 2.70, 95% CI =1.13-4.43, P=0.025, OR=2.91, CI 95% =1.17-7.42, P=0.018 respectively). Pre-miR-3131 rs57408770 polymorphism increased the risk of (NHL) in homozygous states in codominant and recessive models. (OR=2.26, 95% CI=1.21-4.25, P=0.006, respectively).

  Conclusion

  The results showed a significant relationship between pre-miR-3131 rs57408770 polymorphism, Pri-miR-34b / c rs4938723, and (NHL) disease in the Iranian population.

  Keywords: Polymorphism, Pre-miR-3131 rs57408770, Pri-miR-34b, c rs4938723, Non-Hodgkin's Lymphoma
 • Morteza Jarrahi*, Hossein Ali Safakhah, Roya Hasani, Ali Rashidy, Pour Pages 167-177
  Introduction

  Peripheral neuropathy (PN) is resulted from damage to the peripheral nervous system (PNS) and usually causes weakness, numbness, and neuropathic pain, which is a type of chronic pain. Despite the variety of treatment options, treating neuropathic pain faces challenges and the existing treatments are not yet satisfactory. Nervous steroids show important physiological regulators of PNS function. Progesterone is a neurosteroid that has both analgesic and anti-inflammatory properties. Also, GABA-A receptors play an important role in mediating the effect of progesterone. This study was designed to determine whether progesterone can prevent electrophysiological deterioration of the sciatic nerve in the chronic constriction injury (CCI) model of neuropathic pain in rats and that do this effect through GABA-A receptors.

  Materials and Methods

  In this study, 140 male Wistar rats in 14 groups (n=10) were used. Neuropathic pain was created by the CCI method in the relevant groups. After CCI induction, progesterone and bicuculline or their vehicles were administered daily until day 13 post-CCI. After that, nerve conduction velocity (NCV) tests were performed according to Julu methods on days 14 and 27 after CCI.

  Results

  According to the findings of this study, daily injections of progesterone for 12 days before complete neuropathic pain evolution in CCI rats could prevent significantly the reduction of sensory and motor nerve conduction velocities compared to the CCI group on days 14 and 27 after CCI. Furthermore, this effect of progesterone was blocked by bicuculline administration

  Conclusion

  The findings of this study showed that before complete neuropathic pain evolution, chronic progesterone administration may prevent electrophysiological disorders of the sciatic nerve (at least to some extent through GABA-A receptors) in CCI-induced peripheral neuropathy and these effects continue in the accepted range time of the CCI mode.

  Keywords: Neuropathic pain, Sciatic Nerve, Progesterone, Bicuculin, electrophysiology
 • Hedyeh Baratzadeh*, Hossein Ali Safakhah, Ali Rashidy, Pour, Morteza Jarrahi Pages 178-186
  Introduction

  Neuropathic pain intensifies the response to painful and non-painful stimuli. Curcumin is one of the substances that have analgesic and anti-inflammatory properties. Also, exercise as a behavioral and non-pharmacological method has beneficial effects on general health under many neuropathic diseases. Also, the combined effect of these two factors on peripheral nerve conduction velocity of the sciatic nerve in patients and animals has been less studied. So, we suggested the study of the preventive effects of combined curcumin and exercise on electrophysiological parameters of the sciatic nerve in the neuropathic pain model of chronic sciatic nerve compression in rats.

  Materials and Methods

  80 Male Wistar rats were randomly allocated to 8 groups (n=10). First, neuropathic pain was induced by the chronic constriction injury (CCI) method in the respective groups. To prevent neuropathic pain, two weeks before surgery, forced exercise was started in the exercise group, and after a 5-day recovery period, was performed again for one week until the 14th day of the experiment. After CCI surgery, 60mg/kg curcumin or its vehicle injection was performed in the curcumin and vehicle groups until day 14, and electrophysiological tests of the sural and tibial nerve were performed on day 15.

  Results

  The results showed that before stabilizing neuropathic pain on day 14 of the experiment, co-administration of curcumin and forced exercise could prevent sural and tibial nerve conduction velocity (SNCV and MNCV) loss compared to the CCI group.

  Conclusion

  The findings of this study suggest that co-administration of curcumin and forced exercise may prevent electrophysiological disorders of the sciatic nerve, before the complete stabilizing of peripheral neuropathy.

  Keywords: Neuropathic Pain, sciatic nerve, Forced Exercise, Electrophysiology, Curcumin, Rat
 • Ali Seyed Kalal, Minoo Asadzandi*, Yazdan Ahmadi, Seyed Davood Tadrisi, Hasan Abolghasemi, Sohrab Amiri Pages 187-198
  Introduction

  Deepening society's spirituality needs holistic care, qualified and safe spiritual health services, competency-based education, and evaluation of employee competency. Failure to determine "competencies" and lack of a questionnaire hinders evaluating the a questionnaire hinder evaluating the quality of spiritual health. The aim of the study was to design a psychometrically assessment of the Spiritual Health Services Competence Scale based on the Sound Heart Model.

  Materials and Methods

  In the sequential exploratory study, during the combined study of the tool construction, with the hybrid model of Schwartz and Kim, in three stages of theoretical review of pieces of evidence, fieldwork (in-depth individual interviews/focus group discussion), data analysis (the conventional content analysis method), the initial version of the 80-item questionnaire was developed. The validity of the questionnaire was checked with face validity (qualitative: by 10 experts, quantitative: by evaluating the effect of the item), content validity (quantitative: CVR with Lavache's formula, by 14 experts, qualitative: CVI by Walters method and Bassel), construct validity (by exploratory and confirmatory factor analysis), reliability with internal consistency and Cronbach's alpha calculation by using SPSS-22, the Liser software. In this way, the questionnaire was administered to 371 healthcare workers.

  Results

  The CVR score for 40 items was greater than Lawshe’s number (0.571(. All items had CVI scores higher than 0.79. Exploratory factor analysis showed the 6-factor model (spiritual communication ability as a mentor, skills to strengthen communication and motivation, attitude to spiritual self-care, the Islamic principles of counseling, skills to strengthen secure attachment to God, the knowledge of counseling). By confirmatory factor analysis, the suitability of the model was confirmed (P=0.000). Cronbach's alpha of 0.969 confirmed the reliability.

  Conclusion

  Considering the necessity of competency-based education, and assessment of the competency of service providers, it is recommended to use a theory-based questionnaire for longitudinal training of health science students to improve the quality and safety of spiritual health services.

  Keywords: Health Services, Psychometrics, Surveys, Questionnaires, Spirituality
 • Jamile Shahverdi, Zaher Khazaei, Afsaneh Badrizadeh, Sajjad Rahimi Pordanjani, Elham Goodarzi* Pages 199-209
  Introduction

  The onset of mental disorders usually begins in childhood and carries a high individual and collective burden. The purpose of this study is to investigate the incidence, mortality, and burden of neurological disorders in children during the years 1990-2019 in Iran.

  Materials and Methods

  This study is a correlational analytical study during the years 1990-2019 in Iran. In this study, the indicators of incidence, death, prevalence, and disease burden (the index of years of life lost due to premature death and disability) were used. To examine the epidemiological indicators with the dimensions of the human development index, the concentration index was used. Analyzes were performed using Stata-14 software at a significance level of 0.05.

  Results

  The highest incidence of neurological disorders in both sexes is related to 2019 (8444.82 per 100000) and the highest prevalence of neurological disorders in Iran is related to 1998 (17549.2 per 100000). The most years of life lost due to premature death are related in 1990, it was (218/58 per 100,000). The concentration index for incidence was -0.018 (-0.029, -0.007), death -0.15 (-0.202, -0.11), and prevalence -0.02 (-0.034, -0.005), which shows that incidence, death, and prevalence are more concentrated in years It has been that the socio-economic situation has been weaker. A significant relationship was observed between the death rate caused by neurological disorders and the dimensions of human development. Considerably, with the increase in life expectancy, average years of education, and gross national income, the death rate due to neurological disorders in children decreases significantly.

  Conclusion

  Considering that from 2015 to 2019, we have seen an increasing trend, therefore attention should be paid to the factors related to the occurrence of these disorders in children, and since the increase in life expectancy and the level of education causes a decrease in the mortality associated with these disorders, attention Improving these indicators can be effective in reducing the mortality of these children.

  Keywords: Child, Adolescents, Nervous System Diseases, Incidence, Prevalence, Death, Cost of Illness
 • Mohammad Bagher Saberi Zafarghandi, Farahnaz Mohammad Ghezel Ayagh, Mohammad Darharaj*, Zahra Naderi Asl, Mohadeseh Ghasemi Pages 210-219
  Introduction

  This study aimed to examine the factor structure and psychometric properties of the Persian version of the Substance Abuse Self-Stigma Scale (SASSS) in a group of patients with substance use disorder.

  Materials and Methods

  A total of 266 patients with substance use disorder (204 men and 62 women) aged from 18 to 60 were selected using the convenience sampling method and completed the SASSS and Acceptance and Action Questionnaire-Substance Abuse (AAQ-SA).

  Results

  Confirmatory factor analysis of the Persian version of the SASSS upheld its original four-factor structure. In addition, our results indicated satisfactory test-retest reliability of the SASSS subscales, ranging from .822 to .953. Also, there was a significant negative correlation between the SASSS scores and AAQ-SA scores (r = - .54), which provides evidence for the divergent validity of the scale. Finally, the results showed good internal consistency of the SASSS (Cronbach’s alpha coefficients ranged from .753 to .845).

  Conclusion

  These findings support the Persian version of the SASSS as a reliable and valid measure for the assessment of self-stigma in patients with substance use disorder

  Keywords: Substance-Related Disorders, Statistical Factor Analysis, Reproducibility of Results
 • Hanieh Moodi, Samane Karamali, Esmaeili* Pages 220-228
  Introduction

  The purpose of the present study was to design occupational therapy interventions with therapeutic reasoning based on the model of human occupation (MOHO) to strengthen handwriting characteristics including readability and speed in Students with a specific learning disorder (SLD) and to compare its effect with common handwriting interventions.

  Materials and Methods

  This research was conducted as a semi-experimental interventional study. In this study, 16 children aged 8-10 years with SLD were selected by convenience sampling and assigned non-randomly in two experimental (n=8) and control (n=8) groups. Sampling criteria included studying in the second or third grade of elementary school, being a Persian speaker, having bad handwriting as a family and teacher complaint, and the absence of comorbid disorders. The experimental group received handwriting intervention based on the MOHO, and the control group received common handwriting interventions (sensory-motor and multisensory). The experimental group received 20 treatment sessions of 45 minutes, 7 weeks, and three sessions per week. The outcome measure was the Persian handwriting assessment tool.

  Results

  The mean difference between the two experimental and control groups in terms of writing speed and variables related to readability, including word shape, word spacing, word alignment, and slope was significant (P≤0.05). Word size as the other readability variable showed no significant difference between the two groups (P<0.05).

  Conclusion

  The handwriting enhancement program with clinical reasoning based on the MOHO in students with SLD was an effective framework for handwriting intervention.

  Keywords: Handwriting, Rehabilitation, Child, Specific Learning Disorder, Occupational Therapy
 • Masoumeh Ebrahimi Tavani, Zahra Gheinali, Mehdi Haghi, Farid Gharibi* Pages 229-239
  Introduction

  Identifying the factors affecting the severity of a disease can lead to the adoption of purposeful preventive and therapeutic actions, and subsequently improve health outcomes. This study aimed to investigate the related demographic and underlying factors with the severity of COVID-19 in hospitalized patients.

  Materials and Methods

  This cross-sectional study was conducted on 400 patients with COVID-19 hospitalized at Kowsar Hospital of Semnan, Iran. The study tool was a researcher-made questionnaire whose content validity was confirmed by a committee of ten experts with content validity ratio (CVR) and content validity index (CVI) scores equal to 0.92 and 0.89, respectively. The systematic random sampling method was used in this study, and the required data were collected by reviewing medical records and conducting interviews with patients. All analyses were performed using SPSS19, and P<0.05 was considered significant.

  Results

  The mean age of patients was 56.20 (±59.77) years, and women (53%) and men (47%) had a relatively similar share. Among the patients, 24% were hospitalized in the intensive care unit (ICU) and 7% experienced coma. Also, 99% of patients suffered from serious COVID-19 complications. The rates of pulmonary, cardiovascular, and renal complications were 96%, 68%, and 6%, respectively. There was a significant relationship between the severity of disease with such variables as age, education level, employment status, being native, place of receiving care, previous heart disease, high blood pressure, diabetes, immunodeficiency, obesity, and physical activity or a job requiring physical activity (P<0.05).

  Conclusion

  The study results showed that a wide range of demographic factors, access to health care, health-seeking behaviors, having an underlying disease, and having a healthy lifestyle are related to the severity of COVID-19.

  Keywords: Public Health, COVID-19, Inpatients, Disease Severity, Risk factors
 • Zahra Ghayoumi-Anaraki, Zahra Fathalizade, Milad Karimi, Parnia Pourmirzaei, Fatemeh Haresabadi, Toktam Maleki Shahmahmood* Pages 240-252
  Introduction

  Children with hearing loss (HL) are susceptible to language delay due to the reduced ability to receive and process audible sounds, and their access to normal language development is the main concern of their family and related professionals. This study aimed to investigate the differences present in macro- and micro-structures of oral narrative, lexical and phonological awareness skills among preschool-aged children with sensorineural HL who wear hearing aids (HA) or cochlear implant prosthesis (CI) and, children with typical development (TD). Also, the association between these language domains was explored.

  Materials and Methods

  Twenty-three HL children in the age range of 4 to 7 years old (including 13 children with HA and 10 children with CI), and 12 children with normal hearing were evaluated using storytelling, a lexical task, and three phonological awareness tasks. Narrative samples were transcribed and coded for several macro- (i.e., coherence) and micro-structure (i.e., grammatical complexity and cohesion) measures.

  Results

  The language measures were not significantly different between children with HA and CI. Compared to their same-age peers, children with HA were significantly weaker in all language domains except syllable segmentation. Also, the scores of CI children were significantly lower than their TD peers in all language measures except syllable segmentation and coherence index (P<0.01). A positive and significant correlation (P<0.05) was observed among phonological awareness skills, lexical performances, and narrative macro- and micro-structure measures in both groups of children with HL and typical development.

  Conclusion

  Regardless of the type of hearing aids, children with HL are at greater risk for a deficit in basic and higher level language skills and so, need additional speech and language training, especially in preschool years. The associations between different language skills and their effects on language acquisition and rehabilitation of HL children are discussed.

  Keywords: Hearing Loss, Cochlear Implant, Narrative, Phonetics, Grammar
 • Raheb Ghorbani, Sajedeh Talebi, Ali Rashidy-Pour*, Elham Fatemy, Mojtaba Soltani Pages 253-260
  Introduction

  Changes in living conditions in modern times have led to the continuously evolving needs of people, especially students at institutions of higher education. Different needs require appropriate guidance and counseling, and improving counseling services for students necessitates assessing their problems and demands. This study aimed to investigate the guidance and counseling needs of students at Semnan University of Medical Sciences, Semnan, Iran.

  Materials and Methods

  In this cross-sectional study from 2020-2022, 598 students of Semnan University of Medical Sciences (Semnan, Iran) were selected using a multi-stage method. The data collection tool was a 34-item questionnaire assessing students' guidance and counseling needs across five domains: personal growth and development, career needs, educational needs, family and marriage, and emotional/psychological needs. Students specified their level of need for each item as "need it very much" (4), "need it to some extent" (3), "need it a little" (2) or "don't need it" (1).

  Results

  Career counseling and personal growth and development were identified as the most essential counseling needs for students. These two areas were the most necessary across both genders, educational levels, faculties, and marital statuses. The most important specific needs were "focusing the senses" for personal growth and development, "familiarity with job opportunities" for career needs, "time management" for educational needs, "dealing with life problems" for family/marital needs, and "coping with life stress" for emotional/psychological needs.

  Conclusion

  The findings showed career counseling and personal growth and development needs as the foremost counseling needs for students. Thus, implementing extracurricular workshops by experienced professors in specialized fields could address these requirements and reduce student concerns. While facilitating academic progress, such training prepares students for post-graduation roles in society.

  Keywords: Counseling, Vocational Guidance, Health Occupation Students, Students
 • Rahele Amiri Raeez, Abbas Ali Gaeini*, Mohammad Reza Kordi, Siroos Chobineh Pages 261-269
  Introduction

  The decrease of GLT-1 is associated with the activation and increased expression of the glutamate receptor subunit, NR1, which causes neuropathic pain in multiple sclerosis (MS) by increasing basal cell activity. This study aimed to compare the effect of four weeks of swimming and living in an enriched environment on GLT-1, NR1, and c-FOS, a marker of neuronal activity, in the dorsal horn of the spinal cord in experimental autoimmune encephalomyelitis (EAE), an animal model used to study of MS.

  Materials and Methods

  forty female C57BL6 mice were randomly divided into four groups: EAE, control, swimming exercise, and enriched environment. The healthy control group received a saline injection, other groups were induced with myelin oligodendrocyte glycoprotein (MOG35-55). After the induction of EAE, the swimming group performed swimming for 30 minutes, 5 days a week for four weeks, and the environmental enrichment group lived in an enriched environment for four weeks. On day 30 post-induction, the mice were sacrificed, and the spinal cord tissue was removed. GLT-1, NR1, and c-FOS protein levels were measured by immunohistochemistry.

  Results

  The findings showed that living in an enriched environment and swimming exercise both significantly increased GLT-1 levels and significantly decreased NR1 and c-FOS levels compared to the EAE group. Although, living in an enriched environment compared to swimming exercise, showed that the first was a more effective method.

  Conclusion

  Exercise, in addition to reducing disease severity, can reduce pain sensitivity in the EAE mice and increase their quality of life by increasing GLT-1, and decreasing NR1 and c-FOS in the spinal dorsal horn.

  Keywords: Multiple Sclerosis, Exercise, Neuropathic Pain, GLT-1, NR1
 • Parisa Shishesaz, Masoumeh Mahdavi-Ourtakand, Maryam Bakhti, Fahimeh Baghbani-Arani* Pages 270-278
  Introduction

  Today, nanoparticles have been considered an effective anti-cancer factor in cancer therapy and diagnostic studies. In this way, nanoparticles synthesized by biological methods are being developed. This study aimed to green synthesize zinc oxide nanoparticles by Bunium persicum and study toxicity and apoptotic effects in breast cancer cell lines.

  Materials and Methods

  Zinc oxide nanoparticles were synthesized by the fruit extract of Bunium persicum and synthesized nanoparticles were evaluated by FESEM, EDS, XRD, and Zeta sizer analyses. Then, the cytotoxicity of ZnO nanoparticles on breast cancer cell line MCF-7 and normal HEK-293 was evaluated by the MTT method within 24 hours, and the IC50 lethality was determined. Finally, P53, Bcl2, and Bax gene expression were analyzed by Real-time PCR.

  Results

  ZnO nanoparticles with an average size of 100 nm and a polyhedral shape were made using the fruit extract of the Bunium persicum. According to the XRD analysis, the synthesized nanoparticles have a single-phase crystal structure and no impurities. Based on the MTT results, ZnO nanoparticles had cytotoxicity effects on cancer cells (in 16-500 µg/ml concentration) as well as normal HEK-293 cells (in 31-500 µg/ml concentration) (P<0.001). The gene expression results indicated a 2.7-fold increase in P53 (P<0.001), 6.2 in Bax, and 2.3-fold in Bcl2  (P<0.001).

  Conclusion

  The findings indicated that the fabrication of zinc oxide nanoparticles by fruit extract of Bunium persicum was done successfully. Also, these nanoparticles have toxicity effects on breast cancer cell lines, and this toxicity is probably due to the induction of apoptosis.

  Keywords: Zinc Oxide, Nanoparticles, Bunium Persicum, Breast Neoplasms, MCF-7 Cells