فهرست مطالب

علوم و صنایع غذایی ایران - سال بیستم شماره 5 (پیاپی 138، امرداد 1402)
 • سال بیستم شماره 5 (پیاپی 138، امرداد 1402)
 • تاریخ انتشار: 1402/05/23
 • تعداد عناوین: 15
|
 • مریم فاخرنیا، محمد علیزاده، محمود رضازادباری، حامد حسن زاده اوچتپه* صفحات 1-15

  در این تحقیق به منظور بهبود شاخص های کیفی کیک اسفنجی، سه نوع هیدروکلویید (کیتوزان، کتیرا، هیدروکسی پروپیل متیل سلولز) به میزان 2% بر پایه وزن آرد و سه نوع امولسیفایر (پروپیلن گلیکول، گلیسرول مونو استیارات و لسیتین) به میزان 1% بر پایه وزن آرد در نسبت های مختلف اضافه گردید. دانسیته توده ای، دانسیته واقعی، فعالیت آبی، رطوبت، محتوای آمیلوز، ویژگی های بافتی، کپک و مخمر و شاخص های رنگ به عنوان شاخص های کیفی در طول مدت ماندگاری 12 هفته ای کیک مورد بررسی قرار گرفتند. افزودن امولسیفایرها و هیدروکلوییدها در نسبت های مختلف، تفاوت معنی داری در شاخص های رنگ، فعالیت آبی و سفتی از نظر صنعتی نداشتند و این سه فاکتور صرفا تحت تاثیر زمان ماندگاری کیک بودند. افزایش هیدروکسی پروپیل متیل سلولز بیشترین تاثیر (81/6 %) در کاهش دانسیته واقعی و افزایش لسیتین بیشترین تاثیر (48/13 %) در کاهش دانسیته توده ای را داشت. در مقایسه سه نوع هیدروکلویید، کیتوزان بیشترین تاثیر بر روی حفظ رطوبت را داشت. لسیتین در طول شش هفته اول ماندگاری و پروپیلن گلیکول در طول سه هفته آخر از نظر بالا نگهداشتن محتوای آمیلوز موثر بودند. لسیتین بیشترین تاثیر را در کاهش حداکثر نیروی لازم برای برش داشت، به طوری که کیک های حاوی لسیتین رویه تردتر داشتند و این امولسیفایر تا هفته ششم نیز تاثیر مهمی در جلوگیری از سفتی بافت کیک داشت. به دلیل عدم رشد کپک و مخمر در نمونه های مورد آزمون، تفاوت معنی داری از نظر جمعیت میکربی در نسبت های مختلف هیدروکلوییدها و امولسیفایرها مشاهده نگردید (0.05 > p). افزایش لسیتین در مقایسه با دو نوع امولسیفایر دیگر سبب افزایش شاخص کروما گردید.

  کلیدواژگان: کیک اسفنجی، هیدروکلوئید، امولسیفایر، شاخص های رنگ، بافت سنجی
 • ماهرخ مظفری، مژگان امتیازجو*، امیر علی انوار صفحات 16-25

  درپژوهش حاضر بررسی زنده مانی لاکتوباسیلوس رامنوسوس IBRC-M 10754 در شیر بعنوان پروبیوتیک و ارزیابی اثرات ضد التهابی آن مورد بررسی قرار گرفته است . پس از کشت باکتری در محیط MRS  , و افزودن آن به شیر ، تیمارهایی حاوی cfu/ml 109، 108و 107 از شیر پروبیوتیک  تهیه شد. زنده مانی باکتری در بازه زمانی 5 روز بررسی گردید. سپس با گاواژ شیر حاوی پروبیوتیک به موش های نر نژاد Balb/C   که با استفاده از استرپتوزتوسین به دیابت مبتلا شده بودند، در مقابل موش های شاهد واثرات ضد دیابتیک شیر حاوی لاکتوباسیلوس رامنوسوس با سنجش میزان گلوکز خون و وزن  در آنها بررسی شد.نتایج نشان داد بالاترین تعداد باکتری های زنده دردمای 4 درجه سانتی گراد  شیر مربوط به روز اول نگهداری بوده و از روز دوم تا انتهای دوره نگهداری تعداد آن ها اختلاف معناداری نداشت. در مجموع با گذشت زمان جمعیت باکتری های در شیر به صورت معنی داریp≤0/05))کاهش یافت.  افزودن مایه تلقیح اولیه  cfu/ml  109نشان داد که در پایان روز پنجم جمعیت باکتری در شیر به میزان لازم در شیر پروبیوتیک تا پایان دوره سردخانه گذاری بود. بررسی وزن موش ها بیانگر آن است که وزن موش های شاهد در طول دوره نگهداری افزایش ولی  موش های دیابتی در این بازه زمانی ابتلا کاهش یافت . شیر به همراه باکتری لاکتوباسیلوس تلقیح شده در موش های دیابتی شده در دوز های مختلف تلقیح منجر به کاهش معنادار (05/0>P) قند خون در دوره نگهداری 21 روزه آنها شدند. این کاهش از روز چهاردهم تغذیه با شیر پروبیوتیک مشهودتر است.

  کلیدواژگان: پروبیوتیک، شیر، ضد دیابت، لاکتوباسیلوس رامنوسوس
 • عبدالواحد صفرزایی، رضا اسماعیل زاده کناری*، رضا فرهمندفر صفحات 26-40

  عصاره گیاهان دارویی دارای ترکیبات موثری نظیر فنلی، آنتی اکسیدانی و ضدمیکروبی می باشند. جهت استخراج عصاره از گیاهان می توان از روش های سنتی مانند سوکسله و غرقابی و یا فناوری های نوین غیر حرارتی نظیر امواج فراصوت استفاده نمود. نوع روش استخراج بر کمیت و کیفیت عصاره استخراجی تاثیرگذار است. هدف از این مطالعه، بررسی کارایی استفاده از امواج فراصوت در استخراج ترکیبات فنلی و آنتی اکسیدانی برگ و ریشه گیاه داغ قارپوزی در محیط آبی بود. روش آماری سطح پاسخ و طرح باکس بنکن به منظور بهینه سازی فاکتورهای استخراج شامل زمان در سه سطح (10، 25 و 40 دقیقه) و شدت صوت در سه سطح (40، 70 و 100 درصد) با حلال آبی مورد استفاده قرار گرفتند. نتایج آزمون های انجام شده با روش آماری سطح پاسخ نشان داد، شدت صوت به عنوان تاثیرگذارترین فاکتور استخراج ترکیبات فنلی و آنتی اکسیدانی از برگ و ریشه گیاه داغ قارپوزی نسبت به زمان فراصوت دهی می باشد به طوری که با افزایش زمان و شدت صوت میزان استخراج این ترکیبات افزایش یافت. شرایط بهینه استخراج ترکیبات فنلی و آنتی اکسیدانی با حمام فراصوت، زمان 36 دقیقه و شدت صوت 91 درصد تعیین گردید. در این شرایط بهینه، میزان ترکیبات فنلی کل برگ و ریشه به ترتیب 80/21 و 96/14 میلی گرم بر گرم و میزان IC50 برگ و ریشه نیز به ترتیب 75/11 و 17/52 میکروگرم بر میلی گرم بدست آمد.

  کلیدواژگان: داغ قارپوزی، استخراج، بهینه سازی، فراصوت
 • سوده یوسفی فخر، داریوش مینایی تهرانی، نفیسه دعوتی*، آریو امامی فر صفحات 41-53

  آمیلاز با تجزیه نشاسته آرد و تولید دکسترین با قابلیت متابولیسم سریع تر توسط مخمر نانوایی باعث بهبود بافت و خواص حسی نان حجیم می شود. این مطالعه به بررسی اثر آمیلاز مقاوم به حرارت استخراج شده از Bacillus safensis در سه سطح (U/ml) 0، 9/1، 9/2 و مدت زمان تخمیر در سه سطح 35، 40 و 45 دقیقه بر کیفیت نان حجیم که در فر با دمای210 درجه سانتی گراد به مدت 20 دقیقه پخته شده بود می پردازد. نتایج مطالعه ما نشان داد که افزودن سوپ فیلتر شده حاوی آمیلاز مقاوم به حرارت در سطح  (U/ml) 1.9 و تخمیر به مدت 40 دقیقه نسبت به سایر نمونه ها از نظر پارامترهایی از قبیل میزان حجم، نرمی، قابلیت ارتجاع و پذیرش کلی دارای مقبولیت بیشتری بود اما با افزودن مقادیر بیشتر آنزیم آمیلاز در سطح  (U/ml)2.9 از نظر خواص بافتی و حسی نتایج خوبی حاصل نشد

  کلیدواژگان: آمیلاز، نان حجیم، بافت، خواص حسی
 • مهدی رجایی، وحید حکیم زاده*، اکرم آریان فر، مصطفی شهیدی نوقابی صفحات 54-63

  مطالعات بسیاری روی اثر ویسکوزیته بر ویژگی های کیفی کریستالیزاسیون گرم در مرحله طباخی کارخانجات چغندری انجام شده است. اما در این تحقیق سعی شد تا اثر موادکاهنده ویسکوزیته جدیدترهمچون استرهای ساکارز بر کیفیت کریستالیزاسیون سرد در این واحدها مورد تحقیق قرار گیرد. برای این منظور از ماده فعال سطحی با نام تجاری سیسترنا که یک استر ساکارزی می باشد بعنوان ماده کاهنده ویسکوزیته در چهار سطح صفر،33،66و100 ppm در پساب ضعیف حاصل از سانتریفوژ پخت یک کارخانه های چغندری در دمای 55 درجه سانتی گراد استفاده شد و تاثیر آن  بر روی ویسکوزیته ، راندمان کریستالیزاسیون ، رنگ محلول شکر استحصالی و درصد خلوص پساب حاصل از سانتریفوژ مورد بررسی قرارگرفت. نتایج نشان داد که افزودن این ماده باعث کاهش چشم گیری در ویسکوزیته گردید راندمان کریستالیزاسیون نیز تا غلظت  ppm 66 افزایش یافت اما پس از آن در غلظت های بالاتر کاهش یافت. همچنین رنگ محلول شکر استحصالی و درصد خلوص پساب تولیدی حاصل از سانتریفوژ و جداسازی فاز جامد از مایع تا این غلظت مذکور از سورفکتانت کاهش یافت و در غلظت های بالاتر از آن، این پارامترها افزایش یافتند. لذا استفاده از این مواد در بخش کریستالیزاسیون سرد می تواند باعث افزایش راندمان و کاهش ضایعات کارخانه های چغندری شود.

  کلیدواژگان: راندمان کریستالیزاسیون، رنگ محلول، مواد فعال سطحی، ویسکوزیته
 • شعیب غلامی، سعید مینائی*، علیرضا مهدویان صفحات 64-81

  پکتین یکی از پرکاربردترین ترکیبات در صنایع غذایی است که از محصولاتی چون پوست مرکبات و ضایعات استخراج می شود. از روش های متداول برای تصفیه محلول اسیدی به منظور استخراج پکتین، در مقیاس انبوه، استفاده از ترکیب نیروی خلاء و فیلترهای غشایی است. این پژوهش به بررسی متغیرهای مهم فیلتر غشایی تحت خلاء در جداسازی مواد فیبری از محلول اسیدی پکتین می پردازد. این متغیرها شامل اندازه ذرات کمک-فیلتر (پرلیت)، ضخامت لایه پرلیت و میزان خلاء است که موارد ذکرشده همگی بر کیفیت جداسازی، دبی حجمی تولید و انرژی مصرفی اثرگذارند. بدین منظور یک دستگاه فیلتراسیون تحت خلاء ساخته شد تا مواد فیبری حل شده در محلول را جداسازی نماید. متغیرهای مستقل پژوهش حاضر، در سه سطح مورد بررسی قرار گرفتند و به کمک روش سطح پاسخ (RSM) داده های حاصل از بررسی متغیرهای مذکور تحلیل شد و مقدار بهینه ی هر یک از متغیرها مشخص گردید. نتایج نشان داد که با افزایش سطح خلاء از  0/2 تا 0/4 bar میزان دبی 6/5 برابر افزایش داشته است. اما با افزایش بیشتر مقدار خلاء، دبی تولید کاهش داشته است که نشان دهنده گرفتگی فیلتر کاغذی و کاهش دبی در سطح خلاء    0/6 bar و پرلیت 100 میکرون است. نتایج ارزیابی نشان داد که اندازه ضخامت لایه پرلیت بیشترین  تاثیر را بر  بازده جداسازی دارد و با افزایش ضخامت از 1 به 2 سانتی متر، بازده 2/5 برابر افزایش داشته است. مقدار بیشینه بازده جداسازی در سطح خلاء 0/2 bar، اندازه ذرات 20 میکرون و ضخامت 2 سانتی متر حاصل شد. مصرف انرژی در پرلیت 60 میکرون برابر با 0/74 Wh  در حالت بهینه قرار گرفت و در  اندازه های درشت تر و ریز تر پرلیت انرژی مصرفی 4/5 برابری داشتند. یافته های حاصل از پژوهش حاضر در ساخت سامانه جداسازی مواد زیستی توسط فیلتر غشایی تحت خلاء در مقیاس صنعتی کاربرد دارد.

  کلیدواژگان: استخراج، بازده، انرژی مصرفی، پوست پرتقال، پرلیت
 • سمانه اکبری، مهران اعلمی*، یحیی مقصودلو، علیرضا صادقی ماهونک صفحات 82-93

  امروزه تهیه محصولات بدون گلوتن با کیفیت مطلوب یکی از اولویت های بخش صنعت غذا جهت تغذیه بیماران سلیاکی می باشد. لذا هدف از این پژوهش در ابتدا تهیه پودر شیر ارزن (MMP) از دانه ارزن معمولی رقم پیشاهنگ و بررسی ویژگی های فیزیکی و عملکردی آن و سپس تهیه کیک بدون گلوتن بر پایه آرد برنج با سه سطح صمغ زانتان (صفر، 15/0، 3/0 درصد) و چهار سطح پودر شیر ارزن (صفر، 5، 10، 15 درصد) و بررسی ویژگی های فیزیکوشیمیایی خمیرابه و کیک بدون گلوتن می باشد. نتایج خواص فیزیکی و عملکردی پودر شیر ارزن شامل دانسیته توده ای، جذب آب و جذب روغن به ترتیب 09/0±652/0، 1/0±615/0، 05/696±0/0 بدست آمد. افزایش پودر شیر ارزن و اثر متقابل آن با صمغ زانتان باعث افزایش ویسکوزیته خمیرابه شد. بیشترین ویسکوزیته (20 پاسکال بر ثانیه) در نمونه با 3/0 درصد صمغ و 15 درصد پودر شیر ارزن دیده شد. بدلیل افزایش ویسکوزیته حجم و تخلخل نمونه ها کاهش یافت. ارزیابی شاخص رنگ نیز نشان دهنده ی اثر معنادار پودر شیر ارزن بر پارامترهای L*،a* و b*  بود. بطورکلی با افزایش پودر شیر ارزن، L*  و b* کاهش وa*  افزایش یافت. نتایج آنالیز حسی برای نمونه های کیک نشان داد که با افزایش پودر شیر ارزن و صمغ زانتان بدلیل افزایش ویسکوزیته و کاهش حجم امتیاز بافت نمونه ها کاهش یافت و بیشترین امتیاز مربوط به نمونه با 15/0 درصد صمغ بود.  در نهایت کیک تهیه شده با 10 درصد پودر شیر ارزن به همراه 15/0 درصد صمغ زانتان بهترین تیمار از لحاظ ویژگی های حسی و کیفی بود.

  کلیدواژگان: آرد برنج، پودر شیر ارزن، کیک بدون گلوتن، ویژگی های عملکردی
 • ندا حاتمی، میرخلیل پیروزی فرد، فروغ محترمی*، صابر امیری صفحات 94-106

  پوست انار می تواند کاربردهای پزشکی یا صنعتی داشته باشد، با این حال به عنوان یک پسماند کشاورزی صنعتی مطرح است. هدف مطالعه حاضر، بررسی اثر جایگزینی عصاره پوست انار (PPE) با آب (%12-0) و پودر تفاله گوجه فرنگی (TPP) با آرد کیک (%10-0) در ویژگی های فیزیکوشیمیایی(محتوای رطوبت،دانسیته خمیر، اسیدیته و رنگ)، فیتوشیمیایی (محتوای فنول کل، ظرفیت آنتی اکسیدانی)، بافتی و حسی کیک اسفنجی بر اساس طرح آمیخته مخلوط-مخلوط است. نتایج حاصل نشان داد که جایگزینی TPP با آرد کیک، دانسته خمیر را افزایش داد. جایگزینی TPPبا آرد کیک و  PPEبا آب موجب تیره شدن رنگ مغز کیک شد. محتوای رطوبت نمونه ها با جایگزینی TPP و PPE کاهش یافت. افزایش سطح TPP و PPE موجب افزایش محتوای فنول کل و ظرفیت آنتی اکسیدانی شد. جایگزینی TPP و PPE اسیدیته نمونه ها را در اولین روز پس از پخت افزایش داد. درصورتیکه PPE، اسیدیته نمونه های کیک را در مقایسه با نمونه های شاهد در طی زمان نگهداری (هفتمین روز) کاهش داد. انرژی و سفتی نمونه ها با افزودن  TPPتا %6 افزایش و در سطوح بالاتر (بزرگتر %6) کاهش یافت. نتایج ارزیابی حسی نشان داد که جایگزینیTPP و PPE بر امتیاز پذیرش کلی نمونه ها اثر معناداری نداشت و امتیاز پذیرش کلی همه ی نمونه ها بالاتر از محدوده قابل قبول بود (3/7<). با توجه به نتایج حاصله جایگزینی پودر تفاله گوجه فرنگی (%6) و عصاره پوست انار (%7) از نظر امتیاز پذیرش کلی تفاوت معناداری با نمونه های شاهد نداشتند(p>0.05).

  کلیدواژگان: فنل کل، ظرفیت آنتی اکسیدنی، طرح آمیخته- آمیخته، عصاره ی پوست انار، پودر پوست گوجه فرنگی، کیک اسفنجی
 • خدیجه شیرانی بیدآبادی، شیلا صفائیان*، رضوان موسوی ندوشن، ناهید رحیمی فرد صفحات 107-118

  ریزپوشانی ترکیبات زیست فعال در حامل‏های لیپیدی از جمله لیپوزوم ها علاوه بر بهبود پایداری در زمان نگهداری با افزایش زیست‏دسترس‏پذیری و رهایش کنترل شده موجب ارتقاء کارایی این ترکیبات در شرایط درون‏تنی می گردد. جلبک پادینا دارای مقادیر قابل توجهی از پلی‏فنل‏ها با خواص آنتی‏اکسیدانی، ضدمیکروبی و مهار آنزیم استیل‏کولین‏استراز (AChE) است که قابلیت کاربرد به عنوان مکمل ضدسرطان و بهبوددهنده اختلالات نورولوژیک را دارد. از این رو هدف از انجام این پژوهش تولید و بررسی خصوصیات ساختاری نانولیپوزوم های حاوی عصاره جلبک پادینا با استفاده از روش حرارتی بود. بدین منظور آزمون‏های توزیع و اندازه ذرات نانولیپوزوم‏ها، پتانسیل زتا، راندمان درون‏پوشانی عصاره و تصاویر میکروسکوپ الکترونی عبوری انجام شد. نتایج نشان داد اندازه ذرات نانولیپوزوم های تولیدی در سطوح متفاوت فسفاتیدیل کولین (لسیتین) (5/2 و 5/4 درصد) و عصاره جلبک پادینا (7/0 و 2 درصد) در محدوده 318-60 نانومتر بودند. نتایج آزمون شاخص چند پراکندگی و پتانسیل زتا نیز حاکی از یکنواختی ذرات تولیدی همراه با دافعه الکترواستاتیکی بالای میان ذرات بود. همچنین یافته‏های بدست آمده نشان داد قابلیت بارگذاری ذرات نانولیپوزوم (راندمان درون‏پوشانی عصاره) در کمترین سطح ماده دیواره ای (5/2 درصد) و بیشترین سطح عصاره جلبک پادینا (2 درصد) 8/52 درصد بود. ارزیابی خصوصیات مورفولوژیک ساختار نانولیپوزوم با استفاده از میکروسکوپ الکترونی عبوری نیز نشان‏دهنده شکل‏گیری ذراتی یکنواخت با هندسه کروی شکل بود. با توجه به نتایج حاصله از این پژوهش می‏توان گفت که قابلیت تولید ساختار نانولیپوزومی حاوی عصاره جلبک پادینا با خصوصیات ساختاری مناسب مهیاست که این امر می تواند دورنمای کاربرد احتمالی این عصاره با رویکردی درمانی را بهبود ببخشد.

  کلیدواژگان: نانولیپوزوم، عصاره جلبک پادینا، ضد سرطان، ضد آلزایمر
 • آتوسا نوروزیان، معصومه مهربان سنگ آتش*، بهاره صحرائیان صفحات 119-132

  کینوا یک منبع غذایی ارزشمند است که امروزه توجه افراد زیادی را به خود جلب نموده است. بدین منظور در این پژوهش تاثیر انواع آرد کینوا (خام، تف داده شده و پرک) و جایگزینی بخشی از آن با آرد برنج تفت داده (صفر، 15 و 30 درصد) بر ویژگی های فیزیکوشیمیایی (پروتیین، خاکستر، فعالیت آبی، بافت و رنگ) و حسی قالب‏های غذایی فشرده تولیدی، بررسی شد. نتایج نشان داد که روش‏های فراوری تفت دادن و پرک کردن کینوا ضمن بهبود کیفیت نمونه‏های تولیدی منجر به کاهش فعالیت آبی و مولفه های رنگی L* و b* و افزایش خاکستر، سفتی بافت و مولفه ی رنگی a* شد. این در حالی بود که فرایند تفت دادن و پرک کردن به ترتیب منجر به کاهش و افزایش پروتیین نمونه‏های تولیدی در مقایسه با نمونه‏های حاوی آرد کینوا خام شدند. از سوی دیگر با افزایش درصد آرد برنج در فرمولاسیون قالب فشرده مقادیر پروتیین، خاکستر و مولفه ی رنگی a* کاهش و مقادیر سفتی بافت و مولفه های رنگی L* و b* افزایش یافتند. نتایج ارزیابی حسی نیز نشان داد فراوری انجام شده بر روی کینوا و حضور آرد برنج در فرمولاسیون منجر به افزایش امتیاز ویژگی‏های حسی و در نهایت پذیرش کلی فراورده نهایی شد. در نهایت نمونه تولید شده با آرد پرک کینوا و حاوی 30 درصد آرد برنج (74/5 درصد پروتیین، 781/0 درصد خاکستر و امتیاز پذیرش کلی 52/4)، به عنوان بهترین نمونه معرفی شد.

  کلیدواژگان: آرد برنج، پرک کردن، تفت دادن، کینوا بار
 • مهدی قیافه داودی*، مهدی کریمی، فریبا نقی پور، زهرا شیخ الاسلامی صفحات 133-146

  نشاسته‏ های مقاوم در دسته نشاسته های غیرقابل هضم طبقه ‏بندی شده و تحت عنوان محصولی پری بیوتیک معرفی می گردد که در مقایسه با سایر فیبرهای رژیمی کالری پایین‏تر داشته و ارزان تر می باشد. از این‏رو هدف از انجام این تحقیق بررسی تاثیر استفاده از نشاسته مقاوم نوع سه تولید شده به روش حرارتی در سطوح صفر، 5، 10، 15، 20، 25 و 30 درصد در یک طرح کاملا تصادفی به عنوان جایگزین آرد گندم در فرمولاسیون بیسکوییت، دونات و کلوچه بر خصوصیات فیزیک و شیمیایی، بافتی و حسی محصول نهایی بود. نتایج نشان داد با جایگزینی آرد گندم با نشاسته مقاوم در سطوح مصرفی بیش از 20 درصد میزان رطوبت و فعالیت آبی بیسکوییت، دونات و کلوچه به ترتیب افزایش و کاهش یافت. حجم مخصوص و تخلخل نمونه ‏های دونات تولیدی نیز تا سطح 15 درصد نشاسته مقاوم، ثابت و پس از آن روند کاهشی داشت. همچنین نمونه حاوی 15 درصد نشاسته مقاوم در این محصولات از کمترین میزان سفتی بافت برخوردار بود. از سوی دیگر با جایگزینی نشاسته مقاوم در فرمولاسیون بیسکوییت، دونات و کلوچه تنها در سطوح 15 درصد جایگزینی و بالاتر، میزان مولفه L* افزایش و مولفه های a* و b* پوسته محصول نهایی کاهش یافت. داوران چشایی نیز با بررسی نمونه‏های بیسکوییت، دونات و کلوچه، نمونه حاوی 15 درصد نشاسته مقاوم را به‏ عنوان بهترین نمونه معرفی نمودند. لذا با توجه به نتایج بدست آمده از پژوهش حاضر می توان بیان داشت با جایگزین نمودن 15 درصد از آرد گندم با نشاسته مقاوم در هر سه محصول علاوه بر حفظ خصوصیات فیزیک و شیمیایی، بافتی و حسی محصول نهایی، امکان غنی‏ سازی این میان وعده‏های غذایی وجود داشته و مصرف کننده می تواند از مزایای محصولات پری‏بیوتیکی در رژیم غذایی خود بهره مند گردد.

  کلیدواژگان: ذرت، نشاسته مقاوم، پری بیوتیک، میان وعده، فیبر
 • پری سهرابی، محرم وزیری*، فردین تمجیدی صفحات 148-160

  در این پژوهش به بررسی تاثیر زمان ماندگاری بر روی ویژگی های گسترش پذیری و پیوستگی نمونه های پنیر پروسس تولیدی از سفیده تخم مرغ، روغن ذرت و پروتیین سویا پرداخته شد. در این تحقیق ابتدا به منظور بهینه سازی فرمولاسیون پنیر پروسس از طرح آماری مرکب مرکزی در سه سطح برای سه متغیر مستقل شامل پروتیین ایزوله سویا (0، 5/7، 15%وزنی/حجمی)، روغن ذرت (0، 8، 16%حجمی/حجمی) و سفیده تخم مرغ (0، 3، 6 %حجمی/حجمی) استفاده شد. از طرفی فرمولاسیون بهینه پنیر پروسس تولیدی با هدف حداکثر امتیازات دو ویژگی گسترش پذیری و پیوستگی بافت، با روش تابع مطلوبیت بدست آمد. در نهایت اثر انبارداری در سه بازه زمانی (0، 1 و 2 ماه) بر دو ویژگی گسترش پذیری و پیوستگی بافت نمونه بهینه شده با تکیه بر تغییرات فیزیکی مورد بررسی قرار گرفت. با توجه به نتایج به دست آمده، اثر زمان بر ویژگی گسترش پذیری نشان داد که با گذشت زمان گسترش پذیری بافت نمونه های پنیر پروسس تولیدی در جهت منفی به طور معناداری افزایش یافت. مطابق نتایج حاصل، اثر متقابل سفیده تخم مرغ/ زمان و روغن ذرت/ زمان؛ بر ویژگی گسترش پذیری نشان داد که با گذشت مدت زمان تعیین شده (در حضور و عدم حضور سفیده تخم مرغ و روغن ذرت) ویژگی گسترش پذیری نمونه های تولیدی در جهت منفی به طور معناداری افزایش یافت. همچنین اثر زمان بر ویژگی پیوستگی نشان داد که با گذشت زمان پیوستگی نمونه های پنیر پروسس تولیدی به طور معناداری کاهش یافت.. نتایج این مطالعه برای توسعه تولید پنیر پروسس و محصولات لبنی فراسودمند حاوی سفیده تخم مرغ، روغن ذرت و پروتیین سویا مطلوب است.

  کلیدواژگان: پنیر پروسس، سفیده تخم مرغ، روغن ذرت، ایزوله پروتئین سویا
 • روشنک حق گوی، صدیف آزادمرد دمیرچی*، محمدعلی تربتی، مریم خاکباز حشمتی صفحات 162-173

  گزارش های علمی فراوانی در مورد اثرات سلامت بخشی همچون ضد سرطانی، ضد دیابتی، ضد میکروبی، ضد التهابی و خاصیت آنتی اکسیدانی برای روغن سیاه دانه منتشر شده است. هر چند، یکی از مشکلات اساسی در استخراج روغن از سیاه دانه، بازده پایین و هم چنین کیفیت پایین روغن استخراجی است. روش های مختلفی همچون تیمار با مایکروویو، برشته کردن و رطوبت دهی برای بهبود شرایط استخراج و کیفیت روغن سیاه دانه قبل پرس سرد انجام شده است. در این مطالعه، سیاه دانه با اتانول (70 درصد) در درصدهای صفر (نمونه کنترل)، 1، 3 و 6 درصد پیش تیمار و سپس روغن با پرس سرد استخراج شد. ویژگی های کیفی روغن های استخراجی (عدد اسیدی، عدد پروکسید، مقدار کلروفیل، مقدار کاروتنویید و مقدار ترکیبات فنلی) در روز تولید و هر 30 روز در طی 90 روز نگهداری بررسی شد. همچنین پایداری اکسیداتیو روغن سیاه دانه با آزمون شال اندازه گیری شد. نتایج نشان داد که با افزایش درصد اتانول در پیش تیمار سیاه دانه، عدد اسیدی و عدد پروکسید به طور معنی داری (p < 0.05) کاهش و پایداری اکسیداتیو، مقدار کلروفیل، مقدار کاروتنویید و مقدار ترکیبات فنلی روغن استخراجی به طور معنی داری (p < 0.05) افزایش یافت. در طی نگهداری، عدد اسیدی و عدد پروکسید نمونه های روغن افزایش و مقدار کلروفیل و مقدار کاروتنویید به دلیل تجزیه مقادیر آن ها کاهش یافت. در پایان نگهداری، روغن استخراجی از سیاه دانه پیش تیمار شده با بالاترین درصد اتانول، کمترین مقدار عدد اسیدی (mg NaOH/g oil 61/4) و عدد پروکسید (meq O2/Kg oil 03/7) و بیشترین مقدار کلروفیل (mg/Kg oil 21/21)، مقدار کاروتنویید (mg/Kg oil 86/3) و مقدار ترکیبات فنلی (caffeic acid/Kg of oil 30/496) و پایداری اکسیداتیو را در بین تمام نمونه های روغن داشت. در کل نتایج نشان داد که می توان برای بهبود ویژگی های کیفی و پایدارسازی روغن از سیاه دانه پیش تیمار شده با اتانول قبل پرس سرد استفاده کرد.

  کلیدواژگان: سیاه دانه، پیش تیمار شده با اتانول، پرس سرد، روغن
 • مهدی ابراهیمیان، زهرا پناهی*، شهره عالیان سماک خواه، محمد پناهی صفحات 174-183

  امروزه، استفاده از بسته بندی های فعال حاوی ترکیبات ضدمیکروبی طبیعی مانند اسانس ها و عصاره های گیاهی جهت افزایش مدت زمان نگهداری مواد غذایی، افزایش یافته است. هدف از مطالعه حاضر بررسی تاثیر پوشش ژلاتین حاوی عصاره پوست پرتقال بر افزایش ماندگاری گوشت ماهی قزل آلای رنگین کمان می باشد. پوشش ژلاتین 4 % به همراه سطوح مختلف عصاره پوست پرتقال (2% و4 %) تهیه شدند. پس از تهیه قطعات گوشت ماهی قزل آلای رنگین کمان، تمامی قطعات پوشش دهی شدند و از بابت خصوصیات شیمیایی (pH، TVB-N، TBARS)، میکروبی (باکتری های مزوفیل هوازی و سرماگراها) و خواص حسی (بو، رنگ، بافت و پذیرش کلی) به مدت 16 روز در دمای 4 درجه سانتی گراد با فاصله زمانی 4 روزه (0، 4، 8، 12 و 16) ارزیابی شدند. نتایج حاصل از بررسی اثر ضد میکروبی نشان داد کهدر نمونه های پوشش داده شده با سطوح 2 % و 4 % عصاره پوست پرتقال، میانگین شمارش باکتری های مزوفیل هوازی و سرماگراها بطور معنی داری کمتر از نمونه شاهد و ژلاتین به تنهایی بود (0.05 > p).  نتایج بررسی خصوصیات شیمیایی نمونه ها نشان داد، pH، TVB-N و TBARS در طول دوره روند افزایشی داشتند ولی این افزایش در نمونه های پوشش داده شده با سطوح مختلف عصاره پوست پرتقال با سرعت کمتری صورت گرفت. در ارزیابی خصوصیات ارگانولپتیکی، در ابتدای دوره، تمامی نمونه ها بالاترین حد پذیرش را داشتند و با گذر زمان و ظهور نشانه های فساد، از امتیازات کاسته شد، خصوصا در نمونه شاهد که فاقد هرگونه پوششی بود، علایم فساد زودتر بروز کرد و امتیاز کمتری را به خود اختصاص داد. بطور کلی، نتایج نشان داد پوشش ژلاتین به همراه سطوح مختلف عصاره پوست پرتقال، تاثیر مثبتی در افزایش مدت زمان نگهداری گوشت ماهی دارد و می توان از این ترکیبات بصورت توام جهت افزایش ماندگاری مواد غذایی پروتیینی استفاده کرد.

  کلیدواژگان: ژلاتین، ضد میکروبی، عصاره پوست پرتقال، فیله ماهی قزل آلای رنگین کمان
 • نگین قلی زاده حمیدی، حجت کاراژیان* صفحات 185-196

  آرد ارزن اگر چه فاقد گلوتن می باشد، اما از نظر ارزش غذایی در مقایسه با سایر دانه های غلات منبع غنی از پروتیین، اسیدهای آمینه ضروری، انرژی، ویتامین ها و مواد مغذی می باشد. علاوه بر آن سرشار از فیبرهای رژیمی، مواد فیتوشیمیایی و ریزمغذی هاست. در پژوهش حاضر اثر ترکیب آرد ارزن و گندم در تولید نان در سطوح جایگزینی مختلف (30،10و 50 درصد) مورد بررسی قرار گرفت. خصوصیات پخت نمونه های مختلف ارزیابی شد و پارامترهای مرتبط با خواص نان از قبیل حجم، ارتفاع، خصوصیات بافتی (سختی، چسبندگی و پیوستگی)، رنگ نان و خصوصیات حسی اندازه گیری و با نان آرد گندم مقایسه شد. نتایج حاصل از تحقیق بیانگر آن بود که با افزایش سطوح جایگزینی آرد ارزن در فرمولاسیون، ارتفاع و حجم نان کاهش، سختی نان ها افزایش و مقادیر شاخص رنگی برای پوسته نان کاهش یافت، اما مغز نان رفتار مشابهی با پوسته نشان نداد. ارزیابی های حسی نتایج جالب توجهی را نشان داد. مقبولیت کلی نان آرد ارزن بدلیل طعم متفاوت و بافت، از نان آرد گندم بالاتر بود، اما این میزان مقبولیت کلی با افزایش آرد ارزن در ترکیب کاهش یافت. نتایج تحقیق حاضر بیانگر پتانسیل بالای آرد ارزن  برای استفاده در فرمولاسیون های مواد غذایی مختلف است.

  کلیدواژگان: آرد ارزن، آرد گندم، نان، ارزیابی حسی، بافت
|
 • Maryam Fakhernia, Mohamad Alizadeh, Mahmoud Rezazadbari, Hamed Hassanzadeh* Pages 1-15

  In this research, three different types of hydrocolloids (chitosan ,tragacanth, hydroxy propyl methyl cellulose) 2 % on the basis of flour weight and three different kinds of emulsifiers (lecithin, glycerol mono stearate, propylene glycol) 1 % on the basis of flour weight, were added in different proportions to sponge cake's formulation  in order to assay quality indicators of cake. Bulk density, true density, aw (water activity), moisture, amylose content, texture analysis, microbial growth and colour (hue, chroma) were used as quality indices during cake's shelf life period (12 weeks). Colour, aw and firmness did not significantly affect by any of hydrocolloids and emulsifiers and they affected only by the storage time. HPMC and lecithin had the most effect on decreasing true density and bulk density respectively. Results indicated that chitosan was the most effective hydrocolloid for retention of moisture in cakes. The amylose content increased by increasing lecithin during the six weeks and PG had significant effect in last three weeks of storage time. Lecithin also significantly affected the Fmax, so the cake's with high levels of lecithin in formulation had tender crust, and hardness decreased during the first six weeks of shelf life. No microbial growth was reported in addition of different proportions of hydrocolloids and emulsifiers. Except of lecithin, two other emulsifiers had no significant effect on Chroma index in comparison with control cakes.

  Keywords: Sponge cake, Hydrocolloids, Emulsifiers, Color indices, Texture analysis
 • Mahrokh Mozafari, MOZHGAN EMTYAZJOO*, Amir Ali Anvar Pages 16-25

  The aim of the present study was to evaluate the viability of Lactobacillus rhamnosus IBRC-M 10754 in milk as a probiotic in cold storage and to evaluate its anti-diabetic effects. After bacterial culture in MRS medium and addition to milk, treatments containing 107, 108 and 109 cfu / ml of probiotic milk were prepared. Bacterial viability was performed for 5 days by sequential dilution and extensive culture in three replicates. Then, gavage containing probiotic-containing milk to Balb/C male rats that were infected with Streptozotocin was compared with anti-diabetic rats fed L. rhamnosus milk by measuring their blood glucose and weight. The results showed that the highest number of live bacteria in milk at 4Cº  ,belonged to the first day of storage and there was no significant difference from the second day until the end of storage period. Overall, the bacterial population in milk decreased significantly (p≤0.05) over time. Addition of 109 cfu/ml primary inoculum showed that at the end of the fifth day the bacterial population in the milk was as high as that in the probiotic milk by the end of the cold storage. Mice weighing showed that the weight of control rats increased during the storage period, but diabetic rats decreased during this time. Milk with Lactobacillus inoculated in diabetic rats at different doses of inoculation resulted in a significant (P <0.05) decrease in blood glucose during their 21-day storage period. The decline of the fourteenth day of feeding probiotics is more evident.

  Keywords: Probiotic, Milk, Anti-diabetic, Lactobacillus rhamnosus
 • Abdolvahed Safarzaei, Reza Esmaeilzadeh Kenari*, Reza Farahmandfar Pages 26-40

  Medicinal plant extracts contain effective compounds such as phenolic, antioxidant and antimicrobial. To extract the extracts from plants, traditional methods such as soxhlet and maceration or new nonthermal technologies such as ultrasound can be used. The type of extraction method affects the quantity and quality of the extract. The aim of this study was to evaluate the efficiency of using ultrasound in the aqueous extraction of phenolic and antioxidant compounds of Capparis spinosa leaves and roots. Response surface methodology (RSM) and Box–Behnken design were used to optimize the extraction factors, including extraction time (10, 25, 40 min) and sound intensity (40, 70, 100 %) with aqueous solvent. The results showed sound intensity was more effective factor than time. By increasing of sound intensity and the time of extraction the yield increased. The optimum conditions for extraction of phenolic and antioxidant compounds were as follows: extraction time 36 min and sound intensity 91 percent. Total phenolic content was obtained 21.80 mg/g in leaf and 14.96 mg/g in root and IC50 was obtained 11.75 µg/mg in leaf and 52.17 µg/mg in root.

  Keywords: Extraction, Optimization, Ultrasound, Capparis spinosa
 • Soudeh Yousefi Fakhr, Dariush Minai-Tehrani, Nafiseh Davati*, Aryou Emamifar Pages 41-53

  Amylase improves the texture and sensory properties of bulky bread by degrading starch and producing dextrin in order to faster metabolism by bakery yeast. This study investigates the effect of thermostable α-Amylase 0, 1.9, 2.9 (U/ml), extracted from Bacillus safensis, and fermentation time at 35, 40 and 45 minutes on the quality of bulky bread baked in oven at 210°C for 20 min. The results of our study showed that adding filtered soup containing   1.9 (U/ml) and fermentation for 40 minutes  was more acceptable than other samples in terms of volume, hardness, cohesiveness and overall acceptance, but adding more amounts of amylase enzyme at 2.9 (U/ml) level did not yield good results in terms of texture and sensory properties of bulky bread.

  Keywords: Amylase, Bulky Bread, Texture, Sensory properties
 • Mahdi Rajaei, Vahid Hakimzadeh*, Akram Arianfar, Mostafa Shahidi Noghabi Pages 54-63

  Many studies have been performed on the effect of viscosity on the qualitative characteristics of hot crystallization in the cooking stage of beet factories. In this study, we tried to investigate the effect of newer viscosity reducing agents based on sucrose esters on the quality of cold crystallization in these units. For this purpose, a substance called cisterna which is a sucrose ester as a viscosity reducing agent in four levels  0 , 33, 66 and 100 ppm were used in weak effluent from centrifuge cooking of a beet factory at 55 ° C and its effect on viscosity, crystallization efficiency, color of extracted sugar solution and purity percentage of effluent from centrifuge sample was investigated. The results showed that the addition of this substance reduced the viscosity. Crystallization efficiency increased to 66 ppm and then decreased at higher concentrations. The color of the extracted sugar solution and the purity percentage of the effluent produced by centrifugation and separation of the solid phase from the liquid decreased to this concentration of surfactant and at higher concentrations these parameters increased. In general, the use of these materials in cold crystallization of sugar factories can increase the efficiency and reduce the waste of beet factories

  Keywords: Crystallization efficiency, Sugar soluble color, Surfactants, Viscosity
 • Shoaib Gholami, Saeid Minaei*, Alireza Mahdavian Pages 64-81

  Pectin, which is made from citrus peel and waste, is one of the most commonly used compounds in the food industry. For large scale production, a combination of membrane-vacuum filtering has been suggested as an alternative to traditional methods of purifying the acidic solution for pectin extraction. This study investigates the main factors involved in membrane filtering system for separation of fibrous materials from an acidic pectin solution under vacuum. These factors which include: filter-aid-particle size, amount of filter-aid (perlite) added to the solution, and the vacuum level, affect, separation quality, volumetric flow rate, and energy consumption . A vacuum separation device was developed for this purpose in order to separate the fibrous material dissolved in solution. The independent variables were examined at three levels, the data were analyzed, and the optimum value for each variable was determined using the response surface method (RSM). Results revealed that increasing the vacuum level from 0.2 to 0.4 bar increases the flow-rate 6.5 folds, while, further increase in the vacuum level decreases the flow-rate. This indicates clogging of the paper filter and decreased flow-rate at vacuum level of 0.6 bar and perlite particle size of 100 microns. The evaluation results showed that thickness of the perlite layer has the greatest effect on the separation efficiency and when increased from 1 to 2 cm,  increases the efficiency  2.5 folds. The maximum value of separation efficiency was obtained at a vacuum level of 0.2 bar, particle size of 20 microns and perlite thickness of 2 cm. The energy consumption of 60-micron perlite was 0.74 Wh in the optimal state, and the larger and smaller sizes of perlite had 4.5 times the energy consumption. These findings are applicable in the industrial scale implementation of a biomaterial separation system using vacuum membrane filtering.

  Keywords: Extraction, Yield, Energy Consumption, Orange Peel, Perlite
 • Samaneh Akbari, Mehran Alami*, Yahya Maghsoudlou, Alireza Sadeghi Mahoonak Pages 82-93

  In recent years, the production of gluten-free products with good quality is one of the priorities of the food industry to meet the needs of celiac patients. The aim of this research work was to study the effects of MMP on some physico-chemical properties of rice flour-based gluten free batter and cake. MMP was prepared from common millet grain (Pishahang variety) and its physical and functional characteristics were evaluated. Gluten-free batters and low-ratio cakes based on rice flour with three levels of xanthan gum (0, 0.15, 0.3%) and four levels of MMP (0, 5, 10, 15 %) were produced then evaluated for their physico-chemical  and sensory characteristics. The results of physical and functional properties of millet milk powder including bulk density, water absorption and oil absorption respectively 0.652±0.09, 0.615±0.1, and 0.696±0.05 was obtained. Increasing levels of MMP along with xanthan gum increased the viscosity of the batter. The highest viscosity (20 pa.s) was observed in the sample with 0.3% xanthan gum and 15% MMP, which led to a decrease in the volume and porosity of the resulting cakes. Evaluation of the color indices showed the significant effect of MMP on L*, a* and b*. In general, with the increase of MMP, L* and b* decreased and a* increased. The results of sensory analysis for the cake samples showed that with the increase of MMP and xanthan gum, due to the increase in viscosity and decrease in volume, the texture score of the samples decreased, and the highest score was related to the sample with 0.15% gum. It was concluded that the cake sample prepared with 10% MMP with 0.15% xanthan gum was the best treatment in terms of sensory and quality characteristics.

  Keywords: Rice flour, millet milk powder, gluten-free cake, functional properties
 • Neda Hatami, Mirkhalil Pirouzifard, Forogh Mohtarami*, Saber Amiri Pages 94-106

  Pomegranate peel could have medicinal or industrial applications, however, is consideredan agro-industrial residue.The present study aimed to investigate the replacement  effect of pomegranate  peel extract (PPE) with water (0-12%)  and tomato pomace powder (TPP) with cake flour (0-10%) on the physicochemical (moisture content, dough density, acidity, and color), phytochemical (total phenolic content and antioxidant capacity), textural, and sensory properties of sponge cake based on combined (mixture-mixture) design. The obtained results showed that replacing TPP with cake flour increased dough density. Replacing TPP with cake flour and PPE with water darkened the color of the crumb. The moisture content of the samples decreased with the replacement of TPP and PPE. Increasing the level of TPP and PPE resulted in increased total phenol and antioxidant capacity. Substitution of PPE and TPP increased the acidity of samples on 1st day of baking. However, PPE decreased the acidity of samples compared to the control ones during storage time (7th day). The energy and hardness of samples with the incorporation of TPP up to 6% increased but at high levels (>6%) decreased. The results of the sensory evaluation showed that incorporation of TPP and PPE decreased the overall acceptability score of samples (p<0.05). However, the overall acceptance of all samples was higher than the acceptable limit (>3.7). According to the sensory results, replacing 6% TPP with cake flour with 7% PPE instead of water in sponge cake formulation produced a high nutritional value product with the same sensory characteristics as the control ones.

  Keywords: Total phenol, antioxidant capacity, mixture-mixture design, pomegranate peel extract, tomato pomace powder, Sponge cake
 • Khadijeh Shirani Bidabadi, Shilla Safaeian*, Rezvan Mousavi Nadushan, Nahid Rahimifard Pages 107-118

  Microencapsulation of bioactive compounds in lipid carriers, such as liposomes, in addition to improving stability during storage by increasing bioavailability and controlled release, increases the efficiency of these compounds in vivo. The studies conducted on Padina algae show the existence of a high level of phenolic and antimicrobial compounds. Also, this alga has a significant amount of polyphenols with antioxidant and anti-AChE (acetylcholinesterase) properties, which can be used as a supplement to improve neurological disorders. Therefore, the purpose of this research was to produce and investigate the structural properties of nanoliposomes containing Padina algae extract using the heating method. The particle size of nanoliposomes produced at varying levels of lecithin and loaded extract was obtained in the range between 318 and 60 nm. The resulting values ​​for the polydispersity index and zeta potential indicate the uniformity of the produced particles along with the high electrostatic repulsion between the particles. The ability to load liposome particles at the lowest level of wall substance and the highest concentration level of the extract reached 52.8±0.3% in this research. Evaluation of the morphological characteristics of the structure using a transmission electron microscope shows the formation of uniform particles with a spherical geometry. The results of this research show the ability to produce a liposome structure containing Padina algae extract with suitable structural properties. These results can improve the prospect of possible use of this extract with a therapeutic approach.

  Keywords: Nanoliposome, Padina algae extract, Anti-cancer, Anti- alzheimer
 • Atoosa Nowrouzian, Masoume Mehraban Sangh Atash*, Bahareh Sahraiyan Pages 119-132

  Quinoa is a valuable food source that has attracted many people attention today. For this purpose, in this research, the effect of types of quinoa flour (raw, roasted and flaked) and its partial replacement with roasted rice flour (zero, 15 and 30%) were investigated on physicochemical (protein, ash, water activity, texture and color) and sensory characteristics of compact food bars. The results showed that the flaking and roasting applied on quinoa while improving the quality of the product led to a decrease in water activity and color components L* and b* and an increase in ash, texture firmness and color component a*. This was while the process of roasting and flaking led to a decrease and an increase in the protein of the produced samples, respectively, compared to the samples containing raw quinoa flour. On the other hand, by increasing the rice flour percentage in the formulation, the amount of protein, ash and color component a* decreased and the values ​​of texture firmness and color components L* and b* increased. The results of the sensory evaluation also showed that the processing done on quinoa and the presence of rice flour in the formulation led to an increase in the score of sensory characteristics and finally the overall acceptance of the final product. Finally, the sample produced with quinoa flaked flour and containing 30% of rice flour (5.74% protein, 0.781% ash and overall acceptance score of 4.52) was introduced as the best sample.

  Keywords: Rice flour, Flaking, Roasting, Quinoa bar
 • Mehdi Davoodi*, Mahdi Karimi, فریبا Naghipour, Zahra Sheikholeslami Pages 133-146

  Resistant starches are classified in the category of indigestible starches and are introduced as a prebiotic product, which has lower calories and is cheaper compared to other dietary fibers. Therefore, the purpose of this research is to use type III resistant starch produced by thermal method at levels of 0, 5, 10, 15, 20, 25 and 30% in a completely random design as a substitute for wheat flour in biscuit, doughnut and cookie formulation. The results showed that by replacing wheat flour with resistant starch in the formulation more than 20%, the moisture content and water activity of the final product increased and decreased respectively. The specific volume and porosity of the doughnut were stable up to the level of 15% of resistant starch and then decreased. Also, the sample containing 15% resistant starch had the lowest amount of firmness in all the products. On the other hand, with the replacement of resistant starch in the formulation of the examined products on levels of 15% and above, the amount of L* value increased and the a* and b* values were decreased. The panelists also introduced the sample containing 15% resistant starch as the best sample. Therefore, it can be said that by replacing 15% of wheat flour with resistant starch, in addition to maintaining the physicochemical, textural and sensory characteristics of the final product, it is possible to enrich these snacks and the consumer can benefit from the benefits of using prebiotic products.

  Keywords: Corn, Resistant Starch, Prebiotic, Snack Food, Fibre
 • Pari Sohrabi, Moharam Vaziri*, Fardin Tamjidi Pages 148-160

  In this research, the effect of storage time on the characteristics of extensibility and consistency of processed cheese samples produced from egg white, corn oil and soy protein was investigated. In this research, firstly, in order to optimize the formulation of processed cheese from the central composite statistical design in three levels for three independent variables including soy protein isolate (0, 7.5, 15%W/V), corn oil (0, 8, 16%V/V) and egg white. Egg (0, 3, 6%V/V) was used. On the other hand, the optimal formulation of processed cheese was obtained with the objective of maximum scores of the two characteristics of extensibility and texture continuity, using the utility function method. Finally, the effect of storage in three time periods (0, 1, and 2 months) on the two characteristics of extensibility and consistency of the optimized sample texture was investigated by relying on physical changes. According to the obtained results, the effect of time on the extensibility characteristic showed that with the passage of time, the extensibility of processed cheese samples increased significantly in the negative direction. According to the results, the interaction effect of egg white/time and corn oil/time; It showed that with the passage of time (in the presence and absence of egg white and corn oil), the expandability of the produced samples increased significantly in the negative direction. Also, the effect of time on consistency properties showed that with the passage of time, the consistency of produced processed cheese samples decreased significantly. The results of this study are favorable for the development of processed cheese production and profitable dairy products containing egg white, corn oil, and soy protein. .

  Keywords: processed cheese, egg white, corn oil, soy protein isolate
 • Roshanak Haghgouy, Sodeif Azadmard-Damirchi*, Mohammad Ali Torbati, Mariam Khakbaz Heshmati Pages 162-173

  Many scientific reports have been published about the health effects of black cumin seed (Nigella sativa) oil such as anti-cancer, anti-diabetic, anti-microbial, anti-inflammatory and antioxidant properties. However, one of the main problems in extracting oil from black cumin seed (BS) is the low yield and also the low quality of the extracted oil. Various methods such as microwave treatment, roasting and soaking have been performed to improve the extraction conditions and quality of BS oil before cold pressing. In this study, BS was pre-treated with ethanol (70%) at 0 (control sample), 1, 3 and 6% and then oil extracted by cold press. Extracted oil qualitative characteristics (acid value, peroxide value, chlorophyll content, carotenoid content and total phenolic content) were assessed in production day and every 30 days during 90 days of storage. Also, oxidative stability of BS oil was measured by Schaal test. The results demonstrated that by increasing the level of ethanol in the pre-treatment of BS, acid value and peroxide value significantly (p < 0.05) decreased and oxidative stability, chlorophylls, carotenoids and phenolic contents of extracted oil significantly (p < 0.05) increased. Acid value and peroxide value increased and chlorophyll and carotenoid contents due to decomposition of their contents decreased during storage. Oil extracted from BS pre-treated with highest level of ethanol had the lowest acid value (4.61 mg NaOH/g oil) and peroxide value (7.03 meq O2/Kg oil) and the highest chlorophyll (21.21 mg/Kg oil), carotenoid (3.86 mg/Kg oil) and total phenolic (496.3 mg caffeic acid/Kg of oil) contents at the end of the storage. In conclusion, the results showed that pretreatment of BS by ethanol before cold pressing can be used to improve qualitative properties and stabilize the extracted oil.

  Keywords: Nigella sativa L., Pre-treated with ethanol, Cold press, Oil
 • Mahdi Ebrahimian, Zahra Panahi*, Shohreh Alian Samakkhah, Mohammad Panahi Pages 174-183

  Today, the use of active packaging containing natural antimicrobial compounds such as essential oils and plant extracts has increased to increase the shelf-life of food  products. The purpose of this study is to investigate the effect of gelatin coating containing Citrus sinensis peel extract on increasing the shelf life of rainbow trout meat. Gelatin (4%) coating was prepared with different levels of Citrus sinensis peel extract (2% and 4%). After preparing the pieces of rainbow trout meat, all the pieces were coated and examined for chemical properties (pH, TVB-N, TBARS), microbial (TVCs and TPCs) and sensory properties (odor, color, texture and overall acceptance) were evaluated for 16 days at 4°C with a 4-day interval (0, 4, 8, 12, 16). The results of the investigation of the antimicrobial effect showed that in the samples coated with 2% and 4% levels of Citrus sinensis peel extract, the average count of mentioned bacteria was significantly lower than the control and gelatin alone (p < 0.05). The results of examining the chemical properties of the samples showed that pH, TVB-N and TBARS increased during the period, but this increase occurred at a slower rate in the samples coated with different levels of Citrus sinensis peel extract. In the evaluation of sensory characteristics, at the beginning of the study, all the samples had the highest acceptance limit, and with the passage of time and the appearance of signs of spoil, the scores decreased, especially in the control. Generally, the results showed that gelatin coating along with different levels of Citrus sinensis peel extract has a positive effect on increasing the shelf life of fish meat and these compounds can be used together to increase the shelf life of protein foods.

  Keywords: Antimicrobial, Citrus sinensis peel extract, Gelatin, Rainbow trout fillet
 • Negin Gholizadeh Hamidi, Hojjat Karazhiyan* Pages 185-196

  Although millet flour lacks gluten, however it is a rich source of protein, amino acids, energy, vitamins and nutritional ingredients in comparing with other cereal grains. In addition, it is overfilled of dietary fibers, phytochemical materials and micronutrients as well. In current research the effect of millet and wheat flour combinations in bread making was evaluated at different percentages of substitutions (10, 30 and 50 %). Baking properties of different bread samples were evaluated and related parameters with bread quality including volume, height, textural attributes (hardness, adhesiveness and cohesiveness), bread color and sensorial characteristic analyzed and compared with control bread. Results revealed that height and volume decreased but bread hardness increased with increase in substitution level. Color indices decreased for crust; however similar behavior was not observed for crumb. Interesting results observed by sensorial analysis. Total acceptance was higher in comparison with control bread due to different texture and taste. But this total acceptance decreased with substitution. The results of current research revealed high potential of millet flour for further usage in different food formulation.

  Keywords: Millet flour, Wheat flour, Bread, Sensorial properties, Texture