فهرست مطالب

مجله پیاورد سلامت
سال هفدهم شماره 1 (فروردین و اردیبهشت 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/05/25
 • تعداد عناوین: 8
|
 • اشرف دهقانی، مریم قنبری خشنود*، سمیه امینی سرتشنیزی، آرزو فرهادی صفحات 1-14
  زمینه و هدف

  پیدایش و تداوم کرونا، دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی را بر آن داشت تا با تغییر در راهبرد آموزشی خود بتوانند اقدام مناسب و همسو با این شرایط را برای پیشبرد اهداف خود به انجام رسانند. به دلیل اهمیت آموزش و یادگیری الکترونیکی در پاسخ به این شرایط، پژوهش حاضر با هدف واکاوی تجربه زیسته دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی همدان از یادگیری الکترونیکی در بحران کووید-19 انجام شد. 

  روش بررسی

  این پژوهش کیفی و با رویکرد پدیدارشناسی تفسیری است. روش نمونه گیری به صورت هدفمند انجام شد. برای گردآوری داده ها از مصاحبه ی نیمه ساختاریافته استفاده شد. پس از مصاحبه ی سیزدهم، اشباع نظری داده ها حاصل شد و فرایند مصاحبه با نفر شانزدهم پایان یافت. به منظور تجزیه و تحلیل متن مصاحبه ها از روش کلایزی استفاده گردید. 

  یافته ها

  از تحلیل داده های به دست آمده، سه مضمون اصلی: «ارتباط و تعامل» با پنج مضمون فرعی (عدم تعامل مناسب بین دانشجو/ استاد و دانشجو/ دانشجو، سلب انگیزه، امنیت و سلامت روان، اشتراک دانش و صرفه جویی در زمان و هزینه)؛ «مدیریت زمان و سبک یادگیری» با شش مضمون فرعی (کیفیت پایین تدریس، استرس، دسترسی و تامین منابع، سلامت آزمون، کسب تجربه و مهارت و فرصت یادگیری مجدد و نوآوری در آموزش) و «زیرساخت ها و امکانات فنی» با سه مضمون فرعی (پشتیبانی ضعیف، نادیده گرفتن برابری آموزشی و ارتقای سواد رسانه ای) استخراج گردید. تعامل ضعیف بین استاد و دانشجو، افزایش سطح اضطراب و مسیولیت فردی برای موفقیت در یادگیری و ضعف زیرساخت های فنی و مدیریتی، عمده ترین چالش های به دست آمده از این سه مضمون بودند. فراهم کردن زمینه ای برای پژوهش، خودتنظیمی و خودراهبری در یادگیری، افزایش دانش و مهارت های فناوری اطلاعات و ارتباطات از جمله فرصت هایی است که در این مضامین گنجانده شده اند. 

  نتیجه گیری

  نتایج پژوهش حاضر، ضرورت توجه به رویکرد تعامل و ارتباط میان یاددهنده و فراگیر، بازنگری در شیوه های آموزش و مهارت آموزی، ارتقای کیفیت یادگیری الکترونیکی و آماده سازی زیرساخت های مناسب برای بهره گیری مطلوب از یادگیری الکترونیکی را ایجاب می کند.

  کلیدواژگان: یادگیری الکترونیکی، تجربه زیسته، کووید-19، دانشجویان، دانشگاه علوم پزشکی، همدان
 • رضا سعادت مهر، آرام کریمیان، کامل عبدی، فرشته بخشیان، مهران ضرغامی* صفحات 15-23
  زمینه و هدف

   بیماران مبتلا به سوختگی در هنگام تعویض پانسمان، سطوح بالایی از اضطراب پیش بینی شده را تجربه می کنند. یکی از روش های کنترل این اضطراب، استفاده از روش های طب مکمل است. مطالعه ی حاضر با هدف مقایسه ی اثربخشی آرام سازی پیش رونده و تکنیک تنفس شکمی بر اضطراب درد پانسمان سوختگی انجام شد.

  روش بررسی

   این مطالعه از نوع کارآزمایی بالینی تصادفی با گروه کنترل بود. تعداد 45 بیمار مراجعه کننده به بیمارستان سوختگی زارع ساری به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و به صورت تصادفی در سه گروه تقسیم شدند. گروه اول مداخله ی آرام سازی را دریافت کردند، گروه دوم مداخله ی تکنیک تنفسی را دریافت کردند و گروه شاهد، درمان استاندارد را دریافت کرد. جهت سنجش میزان اضطراب درد پانسمان سوختگی از ابزار اضطراب ناشی از درد پانسمان سوختگی (BSPAS: Burn Specific Pain Anxiety Scale) استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS استفاده شد. از روش های آماری توصیفی و تحلیل کواریانس و آزمون تعقیبی توکی جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات استفاده شد.

  یافته ها

   براساس نتایج، 28 درصد افراد شرکت کننده در مطالعه مجرد و 72 درصد متاهل بودند. از لحاظ سنی بیشتر افراد شرکت کننده بین 31 تا 40 سال قرار داشتند. یافته ها نشان داد که میانگین سطح اضطراب درد در سه گروه آماری قبل از مداخله اختلاف معنی داری نداشت. اما میانگین اضطراب درد پانسمان سوختگی بعد از مداخله بین گروه آرام سازی و گروه شاهد (0/001>P) و گروه تکنیک های تنفسی و گروه شاهد (0/001>P) اختلاف معناداری داشته است؛ به گونه ای که میانگین اضطراب درد پانسمان سوختگی در گروه آرام سازی 8/60 واحد نسبت به گروه شاهد و در گروه تکنیک های تنفسی 11/60 واحد نسبت به گروه شاهد کاهش یافته بود.

  نتیجه گیری

   استفاده از روش های آرام سازی پیش رونده و تکنیک تنفسی که جزو روش های غیردارویی بوده جهت کاهش اضطراب درد پانسمان در بیماران سوختگی پیشنهاد می شود. این روش ها ساده و کم هزینه بوده و می تواند از پیامدهای اضطراب درد پانسمان بکاهد.

  کلیدواژگان: آرام سازی پیش رونده، تکنیک تنفسی، سوختگی، پرستار، اضطراب درد
 • فاطمه اسماعیلی*، نجمه آشوری، سیده محبوبه حسینی زارع صفحات 24-33
  زمینه و هدف

  آنتی بیوتیک ها یکی از داروهای پرمصرف هستند که کمک فراوانی به بهبود و درمان بیماری ها می کنند؛ اما تجویز نادرست و استفاده ی بی رویه از آن ها، سبب افزایش طول اقامت بیماران و هزینه های بستری می شود. مطالعه ی حاضر با هدف تعیین رابطه ی بین مصرف تجربی آنتی بیوتیک ها با طول مدت اقامت نوزادان نارس بستری در بیمارستان مهدیه تهران به انجام رسید.

  روش بررسی

  مطالعه ی حاضر از نوع توصیفی-تحلیلی و مقطعی است که در سال 1399 بر روی 159 نفر از نوزادان نارس بستری در بخش مراقبت ویژه بیمارستان مهدیه شهرتهران انجام گرفت. ابزار مورد مطالعه، پرسش نامه ای بود که روایی آن به روش تحلیل محتوا و پایایی پرسش نامه با روش آلفای کرونباخ سنجیده شد. تجزیه و تحلیل اطلاعات با استفاده از نرم افزار SPSS و به کمک آماره های توصیفی فراوانی و درصد و آزمون آماری آنالیز واریانس یک طرفه و تی مستقل انجام گرفت. 

  یافته ها

  نتایج نشان داد که 52/2 درصد نوزادان دختر بودند و 79/9 درصد زایمان ها به صورت سزارین انجام شدند. میانگین مدت اقامت نوزادان 31/47 روز و میانگین تولد نوزادان 30 هفته بود. بر طبق نتایج مطالعه بین طول اقامت نوزادان با مدت تجویز آنتی بیوتیک و تعداد دوره های دریافت آنتی بیوتیک رابطه ی معنی داری وجود داشت (0/05>P). به گونه ای که اقامت نوزادان با دوره دریافت کمتر از 14 روز، تقریبا نصف اقامت نوزادان بیش از 14 روز بود. همچنین رابطه ی معنی داری بین تعداد دوره های دریافت آنتی بیوتیک با طول مدت اقامت بیماران وجود داشت (0/05>P). با افزایش تعداد دوره دریافت آنتی بیوتیک، طول مدت اقامت نوزادان نیز به صورت معنی داری افزایش یافته بود. نتایج مطالعه نشان داد که بین وزن تولد نوزادان، هزینه ی تخت و هزینه ی کل با تجویز تجربی آنتی بیوتیک ها رابطه ی معنی داری وجود دارد (0/05>P).

  نتیجه گیری

  باتوجه به این که مصرف منطقی آنتی بیوتیک ها زمینه ی کاهش طول مدت اقامت نوزادان بستری را در پی دارد، تدوین پروتکل آنتی بیوتیکی به روز و مشخص از سوی وزارت بهداشت برای نوزادان نارس و آگاهی رسانی به پزشکان در خصوص تجویز تجربی آنتی بیوتیک ها و اجرای برنامه های آنتی بیوتیک استواردشیپ بیمارستان ها در بخش مراقبت های ویژه نوزادان، انتشار راهنماهای استاندارد درمانی، برگه های آماده شامل دستور تجویز آنتی بیوتیک ها به همراه دوز صحیح و آموزش بالینی پزشکان ضرورت می یابد.

  کلیدواژگان: مدت اقامت در بیمارستان، آنتی بیوتیک ها، نوزادان نارس، بخش مراقبت ویژه نوزادان، ایران
 • زینب هاشم زاده، فرهاد حبیبی، حسین درگاهی، محمد عرب* صفحات 34-44
  زمینه و هدف

  ارایه مراقبت در منزل به بیماران، روش جایگزین بستری در بیمارستان به خصوص برای بیماران مزمن است که می تواند به عنوان یک رویکرد نوآورانه برای بهبود ارایه مراقبت و کاهش هزینه های ناشی از بستری شدن مجدد در بیمارستان ها اجرا شود. پژوهش حاضر با هدف بررسی مزایا و چالش های اجرای طرح مراقبت در منزل پس از ترخیص از بیمارستان از دیدگاه دریافت کنندگان و ارایه دهندگان مراقبت سلامت در سطح دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال 1400 انجام شده است.

  روش بررسی

  مطالعه ی حاضر یک پژوهش کاربردی است که به صورت کیفی با استفاده از مصاحبه های ساختاریافته و نیمه ساختاریافته انجام شد. جامعه ی پژوهش شامل مسیولان اجرای این طرح در سطح وزارت بهداشت و دانشگاه، مجریان این طرح در 4 بیمارستان، 5 موسسه ارایه کننده ی خدمات مراقبت در منزل، و همراهان بیماران بودند. تعداد 28 نفر از جامعه پژوهش با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند و گلوله برفی وارد مطالعه شدند. برای تحلیل داده های مصاحبه از روش تحلیل محتوایی استفاده شد. از نرم افزار MAXQDA2020 جهت دسته بندی داده ها بهره برداری گردید.

  یافته ها

  بر اساس یافته های این پژوهش و پس از انجام تحلیل محتوا، نتایج به دست آمده به دو دسته مزایا و چالش های طرح مراقبت در منزل پس از ترخیص از بیمارستان طبقه بندی گردید. در مجموع 61 کد باز استخراج شد؛ به طوری که 27 کد به شناسایی 5 تم (شامل بهبود ارایه خدمت، کاهش هزینه ها، تحقق اهداف سلامت، مزایای فرهنگی و اجتماعی، فراهم بودن زیرساخت های لازم) در قسمت مزایا و 34 کد به شناسایی 7 تم (شامل سیاست گذاری، قانونی و اخلاقی، اقتصادی، نیروی انسانی، فرهنگی-اجتماعی-ارتباطی، محدودیت در ارایه خدمت و محدودیت های زمانی و مکانی) در قسمت چالش ها انجامید.

  نتیجه گیری

  نتایج این پژوهش نشان داد که ارایه خدمات مراقبت در منزل پس از ترخیص از بیمارستان در تکمیل فرایند ارایه خدمات درمانی نقش مهمی دارد. می توان گفت ارایه خدمات مراقبت در منزل پس از ترخیص از بیمارستان باعث بهبود ارایه خدمت، کاهش هزینه ها و تحقق اهداف سلامت می شود و از طرف دیگر در حوزه های سیاسی، قانونی، اقتصادی و فرهنگی چالش هایی در مسیر اجرای بهینه ی این طرح وجود دارد. بنابراین برنامه ریزی برای ارزیابی و حل مشکلات پیش روی این خدمات امری ضروری است.

  کلیدواژگان: مراقبت در منزل، پرستاری در منزل، ترخیص، بیمارستان، دانشگاه علوم پزشکی تهران
 • اکرم همتی پور*، علی حاتمی، اعظم جهانگیری مهر، فروزان جلوداری، زهرا مهری صفحات 45-55
  زمینه و هدف

  بین بیماری و کیفیت زندگی مبتلایان به بیماری های مزمن، ارتباط متقابل وجود دارد و اختلالات جسمانی اثری مستقیم بر روی تمام جنبه های کیفیت زندگی می گذارد. این مطالعه با هدف تعیین تاثیر الگوی توانمندسازی خانواده محور به روش آموزش چندرسانه ای (مالتی مدیا) بر کیفیت زندگی کودکان مبتلا به تالاسمی ماژور انجام شد. 

  روش بررسی

  این مطالعه از نوع تجربی است. 120 بیمار به همراه والدین، که در مرکز تالاسمی بیمارستان خاتم الانبیا شوشتر پرونده پزشکی داشتند، باتوجه به معیارهای ورود، انتخاب و با روش تخصیص تصادفی بلوک چهارتایی به دو گروه 60 نفر مداخله و کنترل تقسیم شدند. از نظر سن و جنس نیز همسان سازی شدند. ابزار گردآوری اطلاعات پرسش نامه ی کیفیت زندگی کودکان (Ped-SQL) و پرسش نامه های محقق ساخته آگاهی و خودکارآمدی در زمینه ی بیماری تالاسمی بود. اطلاعات جمع آوری شده با نرم افزار SPSS و با آزمون های آماری من ویتنی و یلکاکسون و ضریب همبستگی پیرسون تجزیه و تحلیل شدند. 

  یافته ها

  از 120 کودکی که وارد مطالعه شدند، 87 نفر دختر(72/5 درصد) و میانگین سن این کودکان (2/25±9/74) و مدت زمان ابتلا به بیماری (4/47±5/35) سال بود. در این مطالعه سطح کیفیت زندگی کودکان و ابعاد آن، بعد از اجرای الگوی آموزشی تنها در گروه مداخله افزایش چشمگیری نسبت به قبل از آموزش دیده شد (0/001>P). بعد از اجرای این الگو نیز میزان آگاهی (0/001>P) و خودکارآمدی والدین (0/003=P) نیز افزایش معناداری همراه بود و این معناداری نیز نسبت به گروه کنترل مشاهده شد (0/001>P). متغیرهای سن، جنسیت و طول مدت ابتلا و سطح تحصیلات والدین بر آگاهی، خودکارآمدی والدین و کیفیت زندگی کودک اثری نداشتند (0/05<p).

  نتیجه گیری

  براساس نتایج مطالعه ی حاضر، اجرای برنامه های توانمندسازی مبتنی برخانواده برپایه آموزش چندرسانه ای به والدین کودکان مبتلا به تالاسمی با افزایش آگاهی و خودکارآمدی والدین آن ها باعث ارتقا و بهبود کیفیت زندگی این کودکان شده است. پیشنهاد می شود که این برنامه در سطح وسیع تری با امکانات بهتر برای والدین و اعضای خانواده آن ها اجرا شود.

  کلیدواژگان: چندرسانه ای، تالاسمی، والدین، کیفیت زندگی، خودکارآمدی
 • مهدی هادی، علی جهان*، لیلا نجفی، محمدعلی شریعت صفحات 56-69
  زمینه و هدف

  به موازات پیشرفت خدمات سطح پیچیدگی سازمانی مراکز بهداشتی درمانی نیز افزایش یافته است؛ عوامل متعددی از جمله تنوع خدمات، یکسان نبودن شرایط اداره مراکز و بالارفتن توقع از نظام سلامت در این زمینه نقش دارند. بنابراین با توجه به عوامل متعدد تاثیرگذار و تاثیرپذیر، ارتقای خدمات سلامت نیازمند توسعه ی رویکردی سیستماتیک برای ارزیابی کارایی و سیستم مدیریت آن ها می باشد. مطالعه ی حاضر با هدف توسعه ی مدل کارت امتیازی متوازن متناسب با مراکز مراقبت سلامت با رویکرد تلفیقی دلفی فازی و تکنیک دنپ انجام شد.

  روش بررسی

  این پژوهش یک مطالعه ترکیبی کیفی-کمی است که به منظور توسعه ی مدل کارت امتیازی متوازن متناسب با مراکز مراقبت سلامت انجام شد. جامعه آماری پژوهش، شامل 15 نفر از خبرگان حوزه بهداشت و درمان بودند که بر اساس نمونه گیری هدفمند گلوله برفی انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها در دو مرحله از پرسش نامه ی محقق ساخته و پرسش نامه ی ماتریسی 20*20 استفاده شد؛ که روایی آن با نظر خبرگان و پایایی آن با استفاده از آلفای کرونباخ و نرخ سازگاری محاسبه شد. تحلیل داده ها با نرم افزار Excel، و متلب انجام شد و برای بررسی تعیین رابطه علت-معلولی و میزان تاثیرپذیری و تاثیرگذاری اهداف از تکنیک دنپ استفاده شد.

  یافته ها

  با توجه به نتایج حاصل از تکنیک دلفی فازی در پنل خبرگان، 5 دیدگاه با 20 هدف کارت امتیازی متوازن متناسب با مراکز مراقبت سلامت شناسایی و جایگزین دیدگاه های سنتی کارت امتیازی متوازن شدند. به علاوه این نتایج نشان داد که دیدگاه های رشد و توسعه، فرایندهای درون سازمانی و مسیولیت اجتماعی به دلیل مثبت بودن مقادیر D-R به عنوان عوامل اثرگذار و دیدگاه های بیماران و جامعه، وضعیت مالی و عملکرد با کسب مقدار منفی D-R، به عنوان عامل اثرپذیر می باشد.

  نتیجه گیری

  نتایج این پژوهش بیانگر این بود که برای ارزیابی عملکرد مراکز مراقبت سلامت باید از دیدگاه های متناسب با اهداف این مراکز در کارت امتیازی متوازن استفاده شود. همچنین اولویت بندی و تعیین رابطه ی علی-معلولی و لحاظ کردن سهم هریک از دیدگاه ها در دستیابی به اهداف مراکز مراقبت سلامت سبب تقویت عملکرد می شود.

  کلیدواژگان: کارت امتیازی متوازن، مراکز مراقبت سلامت، ارزیابی عملکرد، دنپ
 • کیهان فاتحی، فریماه رحیمی، رضا رضایتمند* صفحات 70-85
  زمینه و هدف

  سرطان کولورکتال یکی از شایع ترین  انواع سرطان است که بروز و شیوع آن و همچنین مرگ ومیرهای ناشی از آن در سراسر جهان افزایش یافته است. این مطالعه با انجام یک مرور حیطه ای بار اقتصادی سرطان کولورکتال را از جوانب مختلف بررسی نموده است.

  روش بررسی

  در این مطالعه ی مروری حیطه ای، مقالاتی که در ده سال منتهی به 2020 در پایگاه های اطلاعاتی Scopus، PubMed، Embase، Cochrane، Web of Science به محاسبه ی هزینه های بیماری سرطان کولورکتال پرداخته بودند، جستجو گردید. در این مطالعه هزینه های ارایه شده در مطالعات بازیابی شده، دسته بندی شدند و همچنین به منظور ایجاد امکان مقایسه مطالعات، هزینه ی سرانه ی تعدیل شده با قدرت خرید آن کشور نیز محاسبه گردید.

  یافته ها

  از 29 مطالعه بررسی شده، در دو مطالعه هزینه های غیرمستقیم سرطان کولورکتال و در 4 مطالعه هم هزینه های مستقیم و هم هزینه های غیرمستقیم بررسی شده بودند. در سایر مطالعات، تنها هزینه های مستقیم این سرطان تجزیه و تحلیل شده بود. نزدیک به 40 درصد از مطالعات از دیدگاه ارایه دهنده، هزینه ها را محاسبه کرده بودند. بیشترین هزینه ی گزارش شده در مقالات 175.020 دلار (تعدیل شده با شاخص برابری قدرت خرید) از دیدگاه ارایه دهنده در آمریکا می باشد که مربوط به هزینه ی سالانه ی بیماران مبتلا به سرطان کولورکتال متاستاتیک در فاز 4 می باشد. کمترین هزینه ی گزارش شده در مقالات 954 دلار (تعدیل شده با شاخص برابری قدرت خرید) از دیدگاه ارایه کننده در برزیل بود که در آن صرفا هزینه ی بستری بیماران در نظر گرفته شده است.

  نتیجه گیری

  اگر چه مقایسه ی بار اقتصادی بیماری ها بسته به ویژگی های مطالعه (دیدگاه، نوع هزینه های وارد شده و جمعیت مورد بررسی) و نیز وضعیت سیستم های مراقبت از سلامت در کشورها بسیار دشوار است، ولی اطلاع از گزارش های مختلف بار اقتصادی سرطان کولورکتال در دنیا می تواند هم برای پژوهشگران و هم سیاست گذاران به خصوص در طراحی برنامه های مداخله ای بسیار مفید باشد.

  کلیدواژگان: مرور حیطه ای، سرطان کولورکتال، هزینه های مستقیم، هزینه های غیرمستقیم
 • سعید نظری، سیمین تاج شریفی فر*، میلاد احمدی مرزاله، ساناز زرگر بالای جمع، سمیه آزرمی، یوسف اکبری شهرستانکی صفحات 86-96
  زمینه و هدف

  حوزه ی تیم های واکنش سریع پیش بیمارستانی با چالش های عمده ای در زمینه ی حوادث شیمیایی، زیستی، پرتوی و هسته ای مواجه است. با توجه به این که کشور ایران در معرض وقوع این حوادث قرار دارد، احتمال خطر این حوادث و تهدیدها را نمی توان نادیده گرفت. این مطالعه با هدف تعیین عوامل موثر در تشکیل تیم های واکنش سریع پیش بیمارستانی حوزه ی سلامت در پاسخ به حوادث شیمیایی، زیستی، پرتوی و هسته ای انجام شد.

  روش بررسی

  مطالعه ی حاضر یک پژوهش کیفی با رویکرد تحلیل محتوا است؛ که با استفاده از مصاحبه عمیق نیمه ساختاریافته با 18 نفر از متخصصان و کارشناسان که از طریق نمونه گیری هدفمند و گلوله برفی انجام شد. نمونه گیری تا اشباع داده ها انجام شد. برای آنالیز داده ها از روش تحلیل موضوعی استفاده شد. مطالعه با هدف استخراج عوامل موثر در تشکیل تیم های واکنش سریع پیش بیمارستانی حوزه سلامت در پاسخ به حوادث شیمیایی، زیستی، پرتوی و هسته ای در ایران در سال 1401 صورت گرفت.  

  یافته ها

  عوامل موثر بر تشکیل تیم به 5 طبقه اصلی و 13 زیرطبقه شامل؛ ارتقای توانمندی (آموزش، تمرین)، ضروریات عملیات (اطلاعات و ارتباطات، فرماندهی و کنترل، برنامه عملیاتی پاسخ اضطراری، هماهنگی درون و برون سازمانی)، منابع مورد نیاز (تجهیزات، تامین مالی)، الزامات تشکیل تیم (الزامات آلودگی زدایی، الزامات ساختاری) و ساختار تشکیل تیم (ترکیب عمومی تیم، ترکیب تخصصی تیم) تقسیم بندی شدند. بیشترین تعداد کدها با 39 درصد به زیرطبقه برنامه عملیاتی پاسخ اضطراری و کمترین تعداد کدها با 8 درصد مربوط به زیرطبقه تجهیزات بود.

  نتیجه گیری

  این مطالعه طراحی تیم بومی واکنش سریع پیش بیمارستانی حوزه ی سلامت در حوادث شیمیایی، زیستی، پرتوی و هسته ای در ایران را ارایه کرد. این طرح برای پاسخ سریع پیش بیمارستانی جهت حضور و مداخله در مرحله ی حاد حوادث می باشد. به منظور افزایش ظرفیت پاسخ گویی و توانمندی این تیم ها، علاوه بر ترکیب عمومی تیم جهت ارتقای آمادگی تخصصی برای مقابله با اثرات سلامت این حوادث، ترکیب تخصصی نیز ارایه شده است. پیشنهاد می گردد؛ برای هر حوزه شیمیایی، زیستی، پرتوی و هسته ای براساس ارزیابی خطر مناطق متخلف کشور تیم مجزا تشکیل گردد.

  کلیدواژگان: اورژانس پیش بیمارستانی، حوادث شیمیایی-زیستی-پرتوی و هسته ای، تیم های واکنش سریع
|
 • Ashraf Dehghani, Maryam Ghanbari Khoshnood*, Somayeh Amini Sarteshnizi, Arezoo Farhadi Pages 1-14
  Background and Aim

  The emergence and continuity of Corona has forced universities and higher education centers to change their educational strategy to take appropriate and consistent action to improve their educational programs. Due to the importance of e-learning and e-learning in response to these conditions, the present study investigated the experience of students of Hamadan University of Medical Sciences from e-learning in the Covid-19 crisis condition.

  Materials and Methods

  This was a qualitative research with an interpretive phenomenological approach. The purposeful sampling method was used. Semi-structured interviews were used to collect data. After the thirteenth interview, the theoretical saturation of the data was achieved and the interview process with the sixteenth person was completed. In order to analyze the text of the interviews, the Colaizzi method was used.

  Results

  From the analysis of the obtained data, three main themes: “Communication and interaction” with five sub-themes (lack of proper interaction between student/professor and student/student, lack of motivation, security and mental health, knowledge sharing and efficiency atmosphere in time and cost), “Management of time and learning style” with six sub-themes (low quality of teaching, stress, access and provision of resources, exam health, gaining experience and skills and opportunity to learn again and innovation in education) and “Infrastructure and technical facilities” were extracted with three sub-themes (weak support, ignoring educational equality and promoting media literacy). Weak interaction between professor and student, increasing level of anxiety and individual responsibility to achieve success in learning and weak technical and management infrastructure were the main challenges obtained from these three themes. Providing a platform for research, self-regulation and self-management in learning, increasing the knowledge and skills of information and communication technology are among the opportunities that are included in these themes.

  Conclusion

  The results of the current research require attention to the approach of interaction and communication between the learner and the learner, to review the methods of teaching and skill-learning, to improve the quality of electronic learning and to prepare suitable infrastructures for optimal use of electronic learning.

  Keywords: E-Learning, Life Experience, COVID-19, Students, University of Medical Sciences, Hamadan
 • Reza Saadat Mehr, Aram Karimian, Kamel Abdi, Fereshteh Bakhshian, Mehran Zarghami* Pages 15-23
  Background and Aim

   Burned patients experience a high level of anxiety during dress changing. The use of complementary medicine is one of the methods of anxiety management that many studies have conducted about it in recent years. The purpose of this study was to compare the effectiveness of progressive relaxation with abdominal respiration technique on pain anxiety of burn dressing. 

  Materials and Methods

   This study was a randomized clinical trial with a control group. We selected forty-five patients referred to Zare Hospital in Sari through simple sampling and assigned into three groups. The first group received relaxation intervention, the second group received respiratory technique intervention, and no intervention was performed in the control group. Burn Specific Pain Anxiety Scale (BSPAS) was used to measure pain-related anxiety. SPSS software version 20 was used to analyze the data. Descriptive statistics, ANOVA and Tukey’s post hoc test were used for data analysis.

  Results

   Based on the results, 28% of the participants in the study were single and 72% were married. In terms of age, most of the participants were between 31 and 40 years old. The findings showed that there was no significant difference between the mean pain anxiety levels in the three groups before the intervention. There was a significant difference in the average burn dressing pain anxiety after the intervention between the relaxation group and the control group (P<0.001) and the breathing techniques group and the control group (P<0.000), so that the average burn dressing pain anxiety in the group Relaxation was reduced by 8.60 units as compared to the control group and in the breathing techniques group by 11.60 units as compared to the control group.

  Conclusions

   The use of relaxation “techniques” and respiratory techniques, which are non-pharmacological methods, are recommended during dress changing in the burned patient. These methods are simple and inexpensive and can reduce the effects of pain anxiety during dress changing.

  Keywords: Relaxation Technique, Respiratory Technique, Burn, Nurse, Pain Anxiety
 • Fatemeh Esmaili*, Najmeh Ashouri, Seyedeh Mahboobeh Hosseini Zare Pages 24-33
  Background and Aim

   Antibiotics are one of the most commonly used drugs that help to heal and treat diseases, but improper administration and excessive use of them can increase length of stay and cost of hospitalization. The purpose of this study was to analyze relationship between experimental use of antibiotics and duration of stay of premature infants admitted to Mahdiyeh hospital in Tehran.

  Materials and Methods

  This descriptive-analytical and cross-sectional study was carried out in 2019 on 159 premature infants admitted to intensive care ward of Mahdiyeh hospital in Tehran were investigated. The study tool was a questionnaire that validity of questionnaire was measured by content analysis method and reliability of questionnaire was measured by Cronbach’s alpha method. Data analysis was done using SPSS software, with help of descriptive statistics of frequency and percentage and statistical test of one-way analysis of variance and independent t-test.

  Results

  The results showed that 52.2% of infants were girls and 79.9% of deliveries were performed by cesarean section. The average length of stay of infants was 31.47 days and average birth of infants was 30 weeks. According to results of study, there was a significant relationship between length of hospitalization of infants with duration of antibiotic treatment and number of periods of receiving antibiotics (P<0.05). The duration of hospitalization of infants with a period of receiving less than 14 days of antibiotics was almost half of duration of hospitalization of infants with more than 14 days of receiving antibiotics. Also, there was a significant relationship between number of antibiotic courses and length of hospitalization of patients (P<0.05). With increase in number of antibiotic sessions, duration of hospitalization of infants increased significantly. The results of study showed that there was a significant relationship between birth weight of babies, cost of bed, and total cost of experimental administration of antibiotics (P<0.05).

  Conclusion

  Considering that rational use of antibiotics reduce length of stay of hospitalized infants, Ministry of Health should develop an updated and transparent antibiotic adminstration protocol for premature infants and awareness physicians to inform particularly prescription of antibiotics and implementation of stewardship antibiotic programs in neonatal intensive care unit. Also the publication of standard treatment guidelines, instructions including importance of prescribing antibiotics with correct dose and clinical education of physicians are necessary.

  Keywords: Length of Stay Hospital, Antibiotics, Premature Infants, Neonatal Intensive Care Unit, Iran
 • Zeinab Hashemzadeh, Farhad Habibi, Hossein Dargahi, Mohammad Arab* Pages 34-44
  Background and Aim

  Home care is an alternative method of hospitalization, especially for chronic patients and is an innovative approach to improve care and reduce the costs of hospital readmissions. The present study was conducted with the aim of investigating the benefits and challenges of implementing the home care plan after being discharged from the hospital considering the perspective of health service recipients and providers at Tehran University of Medical Sciences in 2021.

  Material and Methods

  The present study is an applied research that was conducted qualitatively using structured and semi-structured interviews. The research sample was those responsible for the implementation of this project at the ministry and university level, the implementers of this project in 4 hospitals, 5 institutions providing home care services, and family of patients. Twenty-eight people from the research community were included in the study using the purposeful and snowball sampling method. Content analysis method was used to analyze the interview data. MAXQDA2020 software was used for data classification.

  Results

  The results were classified into two categories: benefits and challenges of the home care plan after discharge. A total of 61 open codes were extracted from the analysis of research interviews, so that 27 codes led to the identification of 5 themes (Including improving service delivery, reducing costs, achieving health goals, cultural and social benefits, providing the necessary infrastructure) in the benefits and 34 codes led to the identification of 7 themes (including policy-making, legal and ethical, economic, manpower, cultural-social-communication, service provision limitations and time and place limitations) in the challenges.

  Conclusion

  The result of this research showed that home care services after being discharged from the hospital play an important role in completing the provision of healthcare services. Home care services after being discharged from the hospital improves service delivery, reduces costs, and helps in achieving health goals. It also benefits patients, society and the government in various cultural and social fields. On the other hand, it seems that there are challenges in the political, legal, economic and cultural fields in the way of the optimal implementation of this plan. Therefore, planning to evaluate and solve the problems facing these services is essential.

  Keywords: Home Care, Nursing Home Care, Discharge, Hospital, Tehran University of Medical Sciences
 • Akram Hemmatipour*, Ali Hatami, Azam Jahangirimehr, Foruzan Jelodari, Zahra Mehri Pages 45-55
  Background and Aim

  There is a correlation between disease and quality of life in patients with chronic disease and physical disorders have a direct effect on all aspects of quality of life. Therefore, this study was conducted to determine the effect of family-centered empowerment model based on multimedia education on the quality of life of children with thalassemia.

  Materials and Methods

  In this experimental study, 120 patients along with their parents, who had medical records at the thalassemia center of Khatam al-Anbiya Hospital in Shoushtar, were selected according to the inclusion criteria and were divided into two groups of intervention and control (n=60) by random allocation. Subjects were matched in terms of age and gender. The data collection tools included Pediatric Quality of Life Inventory (Ped-SQL) and researcher-made questionnaires of awareness and self-efficacy in the area of thalassemia. The collected data were analyzed using SPSS and Mann-Whitney and Wilcoxon statistical tests and Pearson’s correlation coefficient.

  Results

  Out of 120 children who were included in the study, 87 were girls (72.5%), the mean age of these children was 9.74±2.25 years and disease duration was 5.35±4.47 years. In this study, in terms of children’s quality of life and its dimensions, after the implementation of the educational model, a significant increase was observed compared to pre-test phase only in the intervention group (P<0.001). After implementing this model, the level of knowledge (P<0.001) and self-efficacy of parents (P=0.003) was faced with a significant increase, and this significance was also observed compared to the control group (P<0.001). The variables of age, gender, disease duration and parents’ education level had no effect on parents’ self-efficacy and knowledge as well as children’s quality of life (P>0.05).

  Conclusion

  Based on the results of the present study, the implementation of family-centered empowerment programs based on multimedia education among parents of children with thalassemia improved the quality of life of these children by increasing the knowledge and self-efficacy of their parents. It is suggested that this program be implemented on a wider scale with better facilities for parents and the family members.

  Keywords: Multimedia, Thalassemia, Parents, Quality of Life, Self-Efficacy
 • Mahdi Hadi, Ali Jahan*, Lila Najafi, MohamadAli Shariat Pages 56-69
  Background and Aim

  Parallel to the progress of services, organizational complexity levels in health care centers (HCCs) have increased. The influential factors in this regard include the variety of services, the non-uniformity of the centers’ management conditions, and the rising expectations from the health system. Therefore, considering many factors influenced and effective, improvement of health services requires development of a systematic approach to evaluate their efficiency and management system. The aim of this study was to develop a balanced scorecard (BSC) model suitable for HCCs using a hybrid approach that combines the Fuzzy Delphi and DNAP techniques. 

  Materials and Methods

  This research was a combined qualitative-quantitative study that was conducted with the aim of developing a BSC model suitable for HCCs. The statistical population consisted of 15 experts in health and medicine, who were selected based on the targeted snowball sampling. A researcher-made questionnaire and a 20×20 matrix questionnaire were used to collect the data. The questionnaire validity was calculated based on the experts’ opinions and the reliability was calculated using Cronbach’s alpha and consistency rate. The data was analyzed using Excel and MATLAB, and DNAP technique was used to determine the cause-and-effect relationship and the influence levels of the objectives. 

  Results

  According to the results of the Fuzzy Delphi technique in the panel of experts, 5 viewpoints with 20 objectives of the BSC suitable for HCCs were identified and replaced the traditional viewpoints of the BSC. In addition, these results showed that the views of growth and development, intra-organizational processes, and social responsibility are considered as the influential factors due to the positive D-R values, while the views of patients and society, financial status, and performance are considered as the factors that are effective due to the negative D-R values.

  Conclusion

  The results of this study indicated that those points of view that are consistent with the goals of the HCCs should be used in the BSC in order to evaluate their performance. Also, prioritizing and determining the cause-and-effect relationship and considering the contribution of each point of view for achieving the goals of the HCCs can increase the performance.

  Keywords: Balanced Scorecard, Health Care Centers, Performance Evaluation, DANP
 • Keyhan Fatehi, Farimah Rahimi, Reza Rezayatmand* Pages 70-85
  Background and Aim

  Colorectal cancer is one of the most common cancers that its incidence and prevalence and so deaths due to this cancer have increased worldwide recently. This study examines the economic burden of colorectal cancer from different perspectives by conducting a scoping review.

  Materials and Methods

  In this scoping review, by searching Scopus, PubMed, Embase, Cochrane, and Web of Science, the articles reporting the costs of CRC were reviewed. The search was limited to those published in the past years leading up to 2020. In addition to categorizing different aspects of the reviewed paper, per capita costs were adjusted with the purchasing power parity in order to make some comparisons possible. In this study, the calculated costs of retrieved studies were categorized based on the perspective of each study.

  Results

  Out of 29 studies, only two have reported indirect costs of CRC, and 4 studies have reported both direct and indirect costs. In other studies, only direct costs of CRC have been reported. Nearly 40% of studies calculated CRC costs from the provider’s perspective. The highest reported annual per-patient cost was $175020(PPP-adjusted) which is related to the average annual costs of patients with CRC at the fourth stage in the United States from a provider perspective. The lowest reported amount was $ 954(PPP-adjusted) which was related to average annual inpatient costs in Brazil from a provider perspective.

  Conclusion

  Due to variations in study characteristics in terms of perspective, type of costs, type of patient included, etc. any comparison between the economic burden of CRC should be made with caution. However, reviewing various aspects of the economic burden of CRC reported in included studies, will provide researchers and policymakers with a better insight into the CRC burden while designing intervention programs will reduce the budget impact of the those programs.

  Keywords: Scoping Review, Colorectal Cancer, Direct Costs, Indirect Costs
 • Saeed Nazari, Simin Taj Sharififar*, Milad Ahmadi Marzaleh, Sanaz Zargar Balaye Jame, Somayeh Azarmi, Yousuf Akbari Shahrestanaki Pages 86-96
  Background and Aim

  The field of pre-hospital rapid response teams is facing major challenges in the field of chemical, biological, radiation and nuclear accidents. Considering that the country of Iran is exposed to the occurrence of these incidents, the possibility of the danger of these incidents and threats cannot be ignored. This study was conducted with the aim of determining effective factors in the formation of pre-hospital rapid response teams in the field of health in response to CBRN accidents.

  Materials and Methods

  the current study is qualitative research with a content analysis approach; which was conducted using semi-structured in-depth interviews with 18 specialists and experts through purposive and snowball sampling. Sampling was done until data saturation. Thematic analysis method was used to analyze the data. The study aimed to extract effective factors in the formation of pre-hospital rapid response teams in the field of health in response to chemical, biological, radiation and nuclear accidents in Iran in 2022.

  Results

  The factors affecting the formation of the team were divided into 5 main classes and 5 subgroups including capacity building (Education, training), operational requirements (information and communication, command and control, emergency response operational plan, internal and external coordination), required resources (equipment, financing), team formation requirements (decontamination requirements, structural requirements) and team formation structure (general team composition, specialized team composition). The highest number of codes with 39% was related to the emergency response operational plan subcategory and the lowest number of codes with 8% was related to the equipment subcategory.

  Conclusion

  This study presented the design of the local pre-hospital rapid response team in the field of health in chemical, biological, radiation and nuclear accidents in Iran. This plan is for quick pre-hospital response to attend and intervene in the acute phase of these incidents. In order to increase the response capacity and capability of these teams, in addition to the general composition of the team, in order to improve the specialized preparation to deal with the health effects of these incidents, a specialized composition has also been provided. It is suggested; A separate team should be formed for each CBRN area based on the risk assessment of the offending areas of the country.

  Keywords: Pre-Hospital Emergency, Chemical-Biological-Radiation, Nuclear Accidents, Rapid Response Teams