فهرست مطالب

مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان
سال بیست و هشتم شماره 4 (پیاپی 127، مهر و آبان 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/07/09
 • تعداد عناوین: 12
|
 • مهشاد کرم بیگی، هادی چراغی*، آرش علی زاده صفحات 1-11
  زمینه و هدف

  اسیدرتینوییک (RA) در محافظت از سد روده ای، القای تمایز، تکثیر سلول های اپیتلیالی نقش بسزایی دارد. در مورد مکانیسم القای آپوپتوز توسط RA فرضیات متعددی وجود دارد؛ اما مطالعات چندانی در رابطه با نقش HNF4α و Cdx-2 در سلول های روده ای صورت نگرفته است. هدف از این مطالعه بررسی زنده مانی و بیان دو ژن اشاره شده متعاقب تجویز RA در سلول های Caco-2 به عنوان مدلی از سلول های اپیتلیال روده است.

  مواد و روش ها

  در مطالعه حاضر از سلول های Caco-2 استفاده شد که به مدت 72 ساعت در معرض اسیدرتینوییک با غلظت های 10، 20 و 40 میکرومولار قرار داشتند. این نمونه ها، به مدت 24 و 48 ساعت به منظور انجام تست و بررسی اثرات سمیت سلولی با اندازه گیری فعالیت آنزیم میتوکندریایی و با استفاده از روش MTT تعیین شدند. بیان ژن های HNF4α و Cdx-2 در سطح mRNA با تکنیک پی سی آر در زمان حقیقی مورد بررسی قرار گرفتند.

  یافته ها

  نتایج نشان داد 48 ساعت پس از افزودن 20 و 40 میکرومولار RA، تعداد سلول ها به صورت وابسته به غلظت کاهش یافت. در ساعات 24 و 48 اولیه وابستگی به غلظت بیان ژن HNF4α افزایش یافت و در مقابل، بیان ژن Cdx-2 نیز در این ساعات میزان نزولی داشت. بر اساس نتایج به دست آمده طی 72 ساعت مطالعه، مشاهده شد که به دلیل کاهش سلول های زنده و برهم خوردن هموستاز سلولی، بیان ژن ها نسبت به کنترل کاهش یافته است.

  نتیجه گیری

  استفاده از RA در غلظت های بالا می تواند باعث برهم خوردن هموستاز روده به واسطه عدم تعادل بین دو ژن مورد مطالعه باشد؛ لذا در تجویز مشتقات اسیدرتینوییک باید با توجه به هدف از درمان غلظت را انتخاب کرد.

  کلیدواژگان: اسیدرتینوئیک، HNF4α، Cdx-2، سد روده ایی، Caco-2
 • مهسا راسخیان، مریم پورجلیلی، امید تولایی* صفحات 12-23
  زمینه و هدف

  درمان های مرسوم موفقیت کمی در درمان سرطان نشان داده اند. استفاده از قطعات آنتی بادی کنژوگه شده با پروتیین های خاص و هدفمند کردن آن یک روش نوین در تولید داروهای ضد سرطان است. علیرغم مزایای میزبان های پروکاریوتی، بیان پروتیین به شکل اجسام انکلوزیون بادی (سیتوپلاسمی) چالش برانگیز بوده و منجر به سختی های بعدی می شود. تولید پروتیین به صورت محلول تا حد زیادی به حل این مشکل کمک می کند. هدف اصلی این مطالعه شبیه سازی و بیان لیگاند القاکننده آپوپتوز مرتبط با فاکتور نکروز دهنده تومور (TRAIL) کونژوگه با قطعه متغیر تک زنجیر آنتی بادی (scFV) ضد CD20 آنتی بادی ضد CD20 به عنوان یک پروتیین محلول با استفاده از تعدیل کننده کوچک وابسته به یوبیکویتین بود. سیستم پروتیین فیوژن اصلاح کننده (SUMO) در E. Coli  به عنوان روشی جدید برای تولید بهینه داروهای ضد سرطان است.

  مواد و روش ها

  پرایمرهای مناسب برای یک توالی DNA از قبل طراحی شده که پروتیین فیوژن را کد می کند برای تکثیر قطعه استفاده شد و در پلاسمید pSUMO در ناحیه پایین دست توالی برچسب ژنیSUMO ساب کلون گردید. پس از تایید با روش های استاندارد، پلاسمید نوترکیب به سویه E. Coli strain BL21 (DE3) منتقل شد. بیان توسط ایزوپروپیل بتا-دی-1-تیوگالاکتوپیرانوزید القا شد. پروتیین های بیان شده توسط SDS-PAGE ارزیابی و سپس با کروماتوگرافی میل ترکیبی جداسازی شدند. برای تایید بیان پروتیین از وسترن بلات استفاده شد.

  یافته ها

  نتایج نشان داد که DNA پروتیین نوترکیب فیوژن به درستی ساب کلون شده و آنالیزهای مربوطه نشان داد که فرآیند بیان موفقیت آمیز بوده است. پروتیین فیوژن نوترکیب با تجزیه و تحلیل مناسب تایید شد.

  نتیجه گیری

  تولید پروتیین های نوترکیب به صورت محلول در میزبان پروکاریوتی E. coli می تواند هزینه های مصروف در فرآیندهای پایین دستی را کاهش دهد و با توجه به نتایج مناسب این تحقیق در تولید پروتیین فیوژن AntiCD20 scFV-TRAIL به صورت محلول می توان از روش استفاده شده در این تحقیق به منظور تولید محلول و عملکردی این گونه پروتیین های نوترکیب بهره برد.

  کلیدواژگان: پروتئین هم جوش، بیان، تخلیص، نوترکیب، قطعه متغیر تک زنجیر آنتی بادی، لیگاند القاکننده آپوپتوز وابسته به فاکتور نکروز دهنده تومور
 • مهران کمانی، سارا هوکری، حسین نیکزاد* صفحات 24-38
  زمینه و هدف

  دیابت می تواند بر روند اسپرماتوژنز تاثیر منفی داشته باشد. گیاه شاهی که با نام علمی Lepidium Sativum شناخته می شود، حاوی آنتی اکسیدان هاست. این مطالعه با هدف بررسی و مقایسه فعالیت ضد دیابتی عصاره هیدروالکلی بذر شاهی با انسولین در موش های صحرایی دیابتی انجام شد.

  مواد و روش ها

  در این مطالعه تجربی، دیابت در حیوانات با استفاده از استرپتوزوتوسین (STZ؛ 60 میلی گرم/کیلوگرم) ایجاد شد. 50 سر موش به طور مساوی به پنج گروه تقسیم شدند: گروه 1، کنترل نرمال. گروه 2، رت های دیابتی ناشی از استرپتوزوتوسین. گروه 3، حیوانات دیابتی که استرپتوزوتوسین به همراه انسولین دریافت کردند و گروه های 4 و 5 موش های دیابتی بودند که مقادیر 200 و 400 میلی گرم بر کیلوگرم عصاره دانه شاهی (Lepidium Sativum) را از طریق گاواژ به مدت 4 هفته دریافت کردند. در پایان مطالعه پارامترهای اسپرم به دست آمده از دم اپیدیدیم چپ و پارامترهای بیوشیمیایی مورد تجزیه و تحلیل و مقایسه قرار گرفت. یافته ها با استفاده از روش آماری واریانس یک طرفه آنالیز شدند.

  یافته ها

  پارامترهای مورد مطالعه در گروه های دیابتی دریافت کننده 200 و 400 میلی گرم بر کیلوگرم عصاره دانه شاهی نسبت به گروه کنترل دیابتی افزایش معنی داری را نشان داد. تجویز عصاره دانه شاهی به عنوان یک آنتی اکسیدان قوی توانست سمیت استرپتوزوتوسین را جبران کرده و کیفیت اسپرم را بهبود بخشد.

  نتیجه گیری

  مصرف عصاره دانه شاهی توانست اثرات مضر ناشی از استرپتوزوتوسین را جبران کند. یافته های ما پیشنهاد می کند که مصرف عصاره دانه شاهی و انسولین درمانی ممکن است یک اثر محافظتی بالقوه بر دیابت داشته باشند.

  کلیدواژگان: آنتی اکسیدان، انسولین، تخم شاهی، دیابت
 • طوبی عبدی زاده* صفحات 39-65
  زمینه و هدف

  پس از سرطان ریه، سرطان سینه عامل اصلی مرگ ومیر ناشی از سرطان در میان زنان است. آروماتاز، یک آنزیم کلیدی است که در ایجاد سرطان گیرنده استروژن مثبت سینه نقش دارد و مرحله نهایی بیوسنتز استروژن را از تبدیل آندروستندیون و تستوسترون کاتالیز می کند و می تواند یک هدف امیدوارکننده برای درمان سرطان سینه وابسته به هورمون باشد. در این تحقیق اثر بخشی مورین و آنالوگ هایش بر روی آنزیم آروماتاز مورد ارزیابی قرار می گیرد.

  مواد و روش ها

  در این پژوهش توصیفی-تحلیلی، جهت بررسی بیوانفورماتیکی، ساختار سه بعدی آنالوگ های مورین (15 ترکیب)، داروی استاندارد (آناستروزول) و آنزیم آروماتاز به ترتیب از پایگاه داده های PubChem و PDB دریافت گردید. مطالعات داکینگ مولکولی ترکیبات بر روی آنزیم آروماتاز با استفاده از نرم افزار MOE-2014 انجام شد. سپس خصوصیات فیزیکوشیمیایی و فعالیت بیولوژی ترکیبات با استفاده از مرورگرهای Swiss ADME، PASS وSwiss Target Prediction پیش بینی گردید.

  یافته ها

  یافته های مطالعه حاضر نشان داد که آنالوگ های مورینی مورد بررسی از لحاظ خصوصیات فیزیکوشیمیایی مطلوب و فاقد سمیت هستند و همچنین تمامی آنالوگ های مورینی قادر به مهار آنزیم آروماتاز می باشند. بهترین نتایج داکینگ مربوط به ترکیبات گالانجین، مورین، کویرستین و رامنتین با داشتن انرژی اتصال قوی (13/90- تا 14/79- کیلو کالری برمول) نسبت به داروی آناستروزول می باشند. این ترکیبات تمایل بیشتری برای اتصال با آمینواسیدهای Arg115، Met374 و Thr310 و دیگر آمینواسیدهای کلیدی جایگاه فعال آنزیم آروماتاز دارند. ضریب پیش بینی فعالیت های بیولوژیکی این ترکیبات 0/175 تا 0/952 است و پروتیازها، کینازها، اکسیدوردوکتازها، سیتوکروم P450 و لیازها اهداف اصلی پیش بینی شده برای همه ترکیبات پیشنهادی می باشند.

  نتیجه گیری

  بر اساس نتایج به دست آمده از مطالعات بیوانفورماتیکی، آنالوگ های مورین به دلیل قرارگیری مناسب در جایگاه فعال آنزیم آروماتاز، مهار موثرتری را نسبت به داروی شیمیایی استاندارد ایجاد می کنند و می توانند کاندید های مناسبی جهت درمان سرطان سینه در بررسی های برون تنی و درون تنی باشند.

  کلیدواژگان: مورین، داکینگ مولکولی، آروماتاز، سرطان سینه
 • علی حاجی اسماعیلی قمی، مهتاب نوری فرد*، رامین حمیدی فراهانی، مهدی شکوری خمارتاش، عباس مروتی، اشکان دیربازیان، پگاه شکیب صفحات 66-76
  زمینه و هدف

  بیماری کووید-19 یک نگرانی بهداشت جهانی است که نیاز به تست تشخیص سریع کمی دارد. در حال حاضر تکنیک استاندارد برای تشخیص SARS-CoV-2 رونویسی معکوس (qRT-PCR) انجام می گیرد. هدف از این مطالعه طراحی روش حساس (RT-LAMP) LAMP برای تشخیص ویروس SARS-CoV-2 بود.

  مواد و روش ها

  در این مطالعه آزمایشگاهی نمونه بیماران با استفاده از سواب های حنجره، حلق و بینی تهیه و پس از استخراج RNA و سنتز cDNA، ویروس SARS-CoV-2 با استفاده از روش RT-LAMP مورد ارزیابی قرار گرفت. بدین منظور از پرایمرهای طراحی شده با هدف قرار دادن ژن های N و E، حساسیت روش RT-LAMP مورد بررسی قرار گرفت.

  یافته ها

  در این مطالعه 19 نمونه RNA ویروس SARS-CoV-2 مورد بررسی قرار گرفت. نتایج این مطالعه نشان می دهد که برای تشخیص و مشاهده کدورت یا تغییر رنگ فلورسنت و همچنین ژل آگارز الکتروفورز حساسیت بیشتری دارد. برای بررسی تعداد کپی ژن E تست بر روی ژل الکتروفورز آخرین رقت 9-10 و بر اساس نور فلورسنت آخرین رقت قابل  بررسی 8-10 بود که با ژل الکتروفورز 1 کپی و بر اساس فلورسنت 14 کپی را تشخیص می دهد؛ اما در مورد ژن N بر روی ژل تا رقت 10-10 و در اثر نور فلورسنت تا رقت 8-10 قابل بررسی بود که به ترتیب توان تشخیص 1 کپی و 17 کپی را داشتند که با فرمول Chiang محاسبه گردید.

  نتیجه گیری

  نتایج این مطالعه نشان داد که روش LAMP یک روش ساده، سریع، حساس و خاص که برای تشخیص SARS-CoV-2 است که ممکن است پتانسیل تشخیصی را در آزمایشگاه های بالینی بهبود بخشد.

  کلیدواژگان: SARS-CoV-2، کووید-19، تکثیر به واسطه ی حلقه ی ایزوترمال معکوس، ویروس
 • ملیکا اولادزاد، ناصر قائمیان، همت الله قلی نیا آهنگر، سحر صدرمحررپور، حسین قربانی* صفحات 77-94
  زمینه و هدف

  بیوپسی سوزنی یک روش کم تهاجمی است و اثرات جانبی کمتری در مقایسه با روش های جراحی دارد و اطلاعات صحیحی در مورد ماهیت تومور می دهد. هدف از این تحقیق، بررسی کارآمدی بیوپسی سوزنی در تشخیص بیماران با لنفادنوپاتی است.

  مواد و روش ها

  از سال 1393 تا 1397 تعداد 153 بیمار با لنفادنوپاتی، تحت بیوپسی سوزنی قرار گرفتند. تکنیک ایمونوهیستوشیمی- رنگ آمیزی با مارکر های متناسب روی نمونه ها اجرا شد. بیوپسی اکسیژنال، اطلاعات بالینی و اطلاعات رادیولوژی بررسی شد. جهت تجزیه و تحلیل از آزمون کای دو، آنالیز واریانس یک طرفه و آزمون تعقیبی توکی به وسیله نرم افزار 21-SPSS استفاده شد (0/05>p). صحت بیوپسی سوزنی به وسیله ارزیابی تشخیصی با فاصله اطمینان 95% به دست آمد.

  یافته ها

  لنفوم سلول B بزرگ و منتشر، فراوانی بیشتری داشت (41%). تشخیص هیستوپاتولوژیک حاصل از بیوپسی سوزنی، در 83/23% از بیماران صحیح بوده است. 11/11% با استفاده از بیوپسی اکسیژنال و 88/88% با یافته های بالینی و رادیولوژی تایید شدند. بین میانگین سنی و محل بروز لنفادنوپاتی (0/02=P) و میان میانگین سنی و تشخیص پاتولوژی (0/001>P)، ارتباط معنی داری وجود داشت. صحت، حساسیت و ارزش اخباری مثبت بیوپسی سوزنی به ترتیب؛ 90%، 100% و 90% بود.

  نتیجه گیری

  تشخیص بیوپسی سوزنی در اکثر موارد صحیح بود و کارآمدی آن مشاهده شد. نتایج حاصل حاضر بیوپسی سوزنی را به عنوان یک روش مناسب و بدون اثرات جانبی، جهت بررسی علت لنفادنوپاتی توصیه می کند.

  کلیدواژگان: بیوپسی سوزنی، گره لنفاوی، لنفادنوپاتی
 • عباس علیمرادیان، معصومه گرشاسبی، محدثه آصفری، محمد گلی طالب، رضا منصوری تبار، سپیده مرتجی خیابانی، رضا تاجیک* صفحات 95-109
  زمینه و هدف

  متوتروکسات دارویی مهم، در درمان آرتریت روماتویید (RA) ولیکن همراه با عوارض کبدی است. هدف از این مطالعه، بررسی تاثیر سیلی‎مارین بر مسمومیت کبدی ناشی از متوتروکسات و نیز اثرات ضد دردی آن در بیماران مصرف کننده این دارو است.

  مواد و روش ها

  این مطالعه بر روی 58 بیمار مبتلا به RA انجام شد. بیماران که به مدت شش ماه تحت درمان با متوتروکسات با دز معمول2/5 میلی گرمی 3 بار در هفته بودند به صورت تصادفی به دو گروه A و B تقسیم شدند. درمان در گروه A با متوتروکسات و در گروه B علاوه بر متوتروکسات با قرص سیلی مارین 280 میلی‎گرم روزانه طی دو دز به مدت دو ماه ادامه پیدا کرد. قبل از شروع آزمایش ها و در پایان دو ماه در هر دو گروه پرسشنامه VAS (Visual Analogue Scale) تکمیل و تست های کبدی و آزمایشگاهی از جمله آسپارتات آمینوترانسفراز، آلانین آمینوترانسفراز، کراتینین، نیتروژن اوره خون (Erythrocyte Sedimentation Rate)ESR ، (Hemoglobin) HB، (white blood cell) WBC و (Platelet) PLT مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج متغیرها با آزمون t-test تحلیل شد.

  یافته ها

  در گروه B میزان دو آنزیم ALT و AST و همچنین متغیرهای آزمایشگاهی ESR، Cr، BUN سرمی کاهش چشمگیر و معناداری داشته است. علاوه بر شواهد آزمایشگاهی، علایم بالینی که نشان دهنده شدت درد می باشند نیز کاهش معناداری را نشان داده است.

  نتیجه گیری

  تجویز سیلی مارین در بیماران مبتلا به RA موجب کاهش آنزیم های کبدی، مسمومیت کبدی و عوارض کلیوی شد که این اثر ممکن است به دلیل خواص آنتی اکسیدانی و تثبیت غشای سلولی باشد.

  کلیدواژگان: متوتروکسات، سیل مارین، عوارض کبدی، آلانین ترانسفراز، آسپارتات ترانسفراز
 • محمد پورعلی، رقیه تاراسی، طاهره طیبی، حسن نیک نژاد* صفحات 110-124
  زمینه و هدف

  استفاده از چسب های بافتی به جای بخیه یا منگنه برای بستن زخم به سرعت رو به افزایش است. به نظر می رسد استفاده از چسب های بافتی سریع تر و راحت تر از بخیه موجب بسته شدن زخم های جراحی شود. بعلاوه، چسب های بافتی کاربردهای فراوانی در زمینه مهندسی بافت و سیستم های دارو رسانی دارند.BioGlue یک چسب زیستی پرکاربرد در جراحی است که حاوی آلبومین سرم گاوی و گلوتارآلدهید است ولی به دلیل درصد بالای گلوتارآلدهید سمیت بافتی قابل توجهی دارد. استفاده از نانو ذرات آلبومین به همراه کراس لینکرهایی با سمیت کمتر مانند پلی پیرول می تواند باعث افزایش سازگاری چسب شود.

  مواد و روش ها

  در این مطالعه نانو ذرات آلبومین به روش انحلال زدایی تهیه شد و سپس برای تهیه چسب زیستی از پلی پیرول و گلوتارآلدهید با نسبت های مختلف استفاده گردید. ویژگی های نانو ذرات تهیه شده توسط آنالیزهای DLS، پتانسیل زتا، طیف FTIR و میکروسکوپ الکترونی بررسی شدند. اثر پارامترهای مختلف بر زمان ژل شدگی چسب بررسی گردید و سمیت سلولی چسب توسط تکنیک MTT آزمایش شد.

  یافته ها

  در میان کامپوزیت های تولید شده، کمترین زمان ژل شدگی برابر با 20 ثانیه برای کامپوزیت حاوی دو عامل شبکه ای کننده پیرول و گلوتارآلدهید 3% به دست آمد. نتایج تست MTT نشان داد که با کاهش درصد گلوتارآلدهید، میزان سمیت چسب حاصل نسبت به چسب حاوی 10% گلوتارآلدهید به شکل معنی داری کاهش می یابد (P<0.0001).

  نتیجه گیری

  چسب تهیه شده با پلی پیرول و گلوتارآلدهید3% دارای زیست سازگاری بیشتری نسبت به چسب حاوی گلوتارآلدهید 10% است و مدت زمان ژل شدگی آن نیز بسیار کمتر است؛ بنابراین این قابلیت را دارد که در کلینیک جایگزین آن شود.

  کلیدواژگان: نانو ذرات آلبومین، چسب بافتی، گلوتارآلدهید، چسب زیست تخریب پذیر
 • فوزیه کریمی، مرضیه کبودی*، نسرین جارقادری، نادر سالاری صفحات 125-138
  زمینه و هدف

  ترس از زایمان یک مشکل شایع در دوران بارداری و با شیوع بالاتر در زنان نخست زا است. مطالعه حاضر به منظور تعیین تاثیر مشاوره شناختی و شرکت در کلاس های آمادگی برای زایمان بر ترس از زایمان و افسردگی دوران بارداری در زنان نخست زا اجرا شد.

  مواد و روش ها

  این مطالعه به صورت مداخله ای روی 154 زن باردار نخست  زای واجد شرایط انجام شد. شرکت کنندگان به سه گروه مشاوره شناختی، گروه شرکت کننده در کلاس های آمادگی برای زایمان و گروه کنترل تقسیم شدند. نمونه گیری به صورت تصادفی ساده از تمامی مراکز انجام شد. در شروع مطالعه و قبل از اجرای مداخله برای هر دسته از نمونه ها در هفته 24-20 حاملگی پرسشنامه اطلاعات دموگرافیک، ارزیابی ترس از زایمان ویجیما و ارزیابی سطح افسردگی ادینبورگ تکمیل گردید. پس از اتمام مداخله و چهار هفته پس از اتمام مداخله سطح ترس و افسردگی نمونه ها مجددا سنجش شد. برای آنالیز داده ها از نرم افزار SPSS ویرایش 22 استفاده شد.

  یافته ها

  میانگین سنی گروه ها، سطح سواد، سن حاملگی و نوع شغل افراد قبل از شروع مطالعه تفاوت معنی داری نداشت. میانگین ترس از زایمان و افسردگی سه گروه قبل از مداخله تفاوت معنی داری نداشت. هم نمره ترس از زایمان و هم نمره افسردگی به دنبال مشاوره شناختی در پایان مداخله و چهار هفته پس از اتمام مداخله به طور معنی داری کاهش پیدا کرد (به ترتیب 0/001=P و 0/01=P). شرکت در کلاس های آمادگی برای زایمان تفاوت در میانگین نمره ترس و افسردگی زنان ایجاد کرد؛ ولی غیر معنی دار بود.

  نتیجه گیری

  مشاوره شناختی به طور موثر و قابل توجهی می تواند سطح ترس زنان از زایمان و افسردگی زنان را در دوره بارداری کاهش دهد، بنابراین می توان با گنجاندن آن در برنامه های مراقبت دوران بارداری به طور موثری از آن برای ارتقا سلامت مادر و نوزاد بهره برد.

  کلیدواژگان: مشاوره شناختی، کلاس های آمادگی زایمان، ترس از زایمان، افسردگی بارداری، زنان نخست زا
 • جمال الدین ابراهیمی، خالد رحمانی، صدیقه حیدری، سیاوش گویلی، فرزام بیدارپور، لیلا ابراهیم زاده*، شهرام صادقی صفحات 139-159
  زمینه و هدف

  امروزه آلودگی های زیست محیطی از جمله آلودگی آب به یک موضوع جهانی تبدیل شده است و زندگی بشر وابسته به مصرف آب آشامیدنی سالم است. این پژوهش با هدف تحلیل مکانی مواد معدنی و فلزات سنگین در آب آشامیدنی شبکه توزیع روستاهای استان کردستان انجام شد.

  مواد و روش ها

  مطالعه حاضر، یک مطالعه توصیفی- تحلیلی است که غلظت یون های نیترات، نیتریت، کل جامدات محلول، فلوراید، آرسنیک، سرب و کادمیوم در آب آشامیدنی کلیه روستاهای دارای شبکه توزیع (1524 روستا) استان کردستان طی سال های 1394 الی 1397 را تجزیه و تحلیل نموده است. برای توصیف غلظت مواد شیمیایی مورد بررسی، نقشه های توزیع مکانی با استفاده از نرم افزار Arc GIS نسخه 10/3 ترسیم گردید. سایر آنالیزهای آماری از جمله بررسی اختلاف میانگین غلظت نیترات، نیتریت و کل جامدات محلول در بین شهرستان های مورد بررسی با استفاده از آزمون آنالیز واریانس یک طرفه در نرم افزار SPSS نسخه 22 انجام شد.

  یافته ها

  طبق نتایج این مطالعه آب لوله کشی 1485 (97/44%) روستای استان کردستان دارای نیترات بود و میزان این یون در آب شرب 31 (2/03%) روستا بیش از حداکثر مجاز استاندارد ملی و سازمان بهداشت جهانی بود. میانگین غلظت کل جامدات محلول در شهرستان بیجار از بقیه شهرستان ها به صورت معنی داری بالاتر بود (0/001< P). میانگین غلظت فلوراید در آب آشامیدنی شبکه توزیع روستاهای استان کردستان 0/25±  0/19 میلی گرم بر لیتر بود که از مقدار تعیین شده در استاندارد ملی ایران (1/5 - 0/5 میلی گرم بر لیتر) کمتر است. غلظت آرسنیک در آب لوله کشی 47 روستا به ترتیب از توابع شهرستان های بیجار (23 روستا)، قروه (11 روستا)، سقز (7 روستا)، دهگلان (5 روستا) و کامیاران (1 روستا) بیش از حداکثر مجاز بود.

  نتیجه گیری

  تداوم روند کنونی به ویژه در بخش فعالیت های کشاورزی و استفاده کنترل نشده از منابع آب زیرزمینی در امر کشاورزی سبب تغییر و کاهش کیفیت آب خواهد شد؛ لذا نظارت بر فعالیت های کشاورزی و مصرف کود، ضروری به نظر می رسد.

  کلیدواژگان: نیترات، فلزات سنگین، کل جامدات محلول، آب آشامیدنی، کردستان
 • جمال مجیدپور، فردین فتحی، کیوان مرتضایی* صفحات 160-173
  زمینه و هدف

  وزیکول های خارج سلولی (Extracellular Vesicles) نقش های کلیدی را در پیام رسانی و ارتباطات سلولی در وضعیت سلامتی و همچنین در بیماری ها ایفا می کنند. EV ها اندازه ای نسبتا کوچک داشته و به محض ترشح به درون جریان خون، دارای نیمه عمر طولانی مدت می باشند. این نیمه عمر طولانی مدت، همراه با ویژگی های ممتاز و ویژه ی ایمونولوژیکی آن ها و توانایی حمل و انتقال مواد درمانی زیستی به سلول های هدف، EV ها را به موضوع مورد علاقه ی دانشمندان تبدیل کرده است؛ این دانشمندان به فکر استفاده از این قبیل وزیکول ها به عنوان یک روش جایگزین در درمان سرطان می باشند.

  مواد و روش ها

  PubMed و Google scholar برای مقالات مرتبط از ژورنال هایی با ضریب تاثیرگذاری بالا جستجو شدند. از 400 مقاله یافت شده، حدود 40 مقاله با معیارهای تفسیر بیشتر مطابقت داشتند و برای مطالعه مروری به روش بیانی انتخاب شدند. در این تحقیق مقالات اورجینال و مروری که در ده سال اخیر منتشر شده است، مورد استفاده قرار گرفته اند.

  یافته ها

  EV های مشتق از تومور را می توان جهت کاهش بقای سلول های سرطانی و افزایش آپوپتوز آن ها مورد هدف قرار داد. آن ها همچنین جهت انتقال دارو به تومورهای اولیه یا متاستاتیک قابل استفاده می باشند. یک رویکرد موثر، بارگذاری نانو ذرات بر روی EV ها جهت هدف گذاری یک نوع سلول خاص در اکوسیستم تومور است. کاربرد این وزیکول ها در سیستم های انتقالی نانو برای درمان سرطان اخیرا مورد تمرکز دانشمندان است.

  نتیجه گیری

  تحقیقات اخیر بر روی احتمال استفاده از EV ها به عنوان بیومارکرهایی در بیماری های مختلف، حذف این وزیکول ها به عنوان هدف هایی جهت بازیابی بیماران و نیز به عنوان ابزارهایی در ایمونوتراپی متمرکز است. در این مقاله مروری، ما در مورد اهمیت سرکوب EV ها یا استراتژی های مبتنی بر EV جهت هدف گذاری سرطان های توپر بحث کرده ایم.

  کلیدواژگان: وزیکول خارج سلولی (EV)، اگزوزم، سرطان، درمان
 • مرضیه شیرازی خواه، غلامرضا قائدامینی هارونی، عاطفه شیرازی خواه، مهدی نوروزی، حانیه سادات سجادی* صفحات 174-185
  زمینه و هدف

  سنجش میزان پاسخگویی نظام های سلامت در ارایه خدمات توانبخشی به افراد دارای ناتوانی می تواند تصویر مناسبی از توانایی نظام سلامت را در برآوردن نیازهای غیرپزشکی این افراد ارایه دهد. پژوهش حاضر باهدف تعیین میزان پاسخگویی نظام سلامت ایران در ارایه خدمات توانبخشی جسمی انجام گرفت.

  مواد و روش ها

  مطالعه حاضر به صورت پیمایش مقطعی در سطح ملی در سال 1398 در ایران انجام گرفت. حجم نمونه 1537 نفر از افراد دارای ناتوانی مراجعه کننده به مراکز توانبخشی جسمی بودند که به روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب شدند. داده ها با استفاده از پرسشنامه معتبر پاسخگویی نظام سلامت در ارایه خدمات توانبخشی جسمی به افراد دارای ناتوانی جمع آوری شد. تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار Stata ویرایش 14 انجام شد.

  یافته ها

  فراوانی وضعیت خوب پاسخگویی نظام سلامت به برآورده شدن نیازهای توانبخشی جسمی 5/64 درصد بود. بیشترین و کمترین فراوانی وضعیت خوب پاسخگویی مربوط به بعد پاسخگویی سریع (5/74 درصد) و بعد استقلال و مشارکت در تصمیم گیری (5/52 درصد) بود. برخورداری از بیمه پایه سلامت (3/25-1/20:CI و 1/97=OR)، شدت ناتوانی (3/60-1/14:CI و 2/02=OR)، وضعیت اقتصادی افراد (3/56-1/17:CI و 2/04=OR) و بعد خانوار (0/94-0/72:CI و 0/82=OR) از عوامل تعیین کننده موثر و معنادار در ارزیابی ضعیف پاسخگویی نظام سلامت بودند.

  نتیجه گیری

  برای حفظ و تقویت سطح پاسخگویی کنونی و از بین بردن نابرابری های موجود در پاسخگویی نظام سلامت، اجرای مداخله های مانند توسعه تسهیلات توانبخشی، برگزاری دوره های آموزشی مهارتی ویژه دستیاران رشته های مرتبط با توانبخشی، پزشکان عمومی و کارکنان سلامت و توانمندسازی افراد دارای ناتوانی پیشنهاد می شود. همچنین انجام مطالعات بیشتر برای شناخت دلایل پاسخگو نبودن نظام سلامت و اقداماتی که می توان برای پاسخگویی بیشتر و پایدار نظام سلامت اجرا کرد، توصیه می گردد.

  کلیدواژگان: افراد دارای ناتوانی، نظام سلامت، پاسخگویی، توانبخشی، ایران
|
 • Mahshad Karambeigi, Hadi Cheraghi*, Arash Alizadeh Pages 1-11
  Background and Aim

  Retinoic acid (RA) is involved in protecting the intestinal barrier, inducing differentiation, growth and proliferation of epithelial cells. There are several hypotheses about the mechanism of induction of apoptosis by RA, but few studies have been performed on the role of HNF4α and Cdx-2 in intestinal cells. The aim of this study was to evaluate the survival and expression of these two genes following administration of RA in Caco-2 cells as a model of intestinal epithelial cells.

  Materials and Methods

  In the present study, Caco-2 cells were used and exposed to retinoic acid at concentrations of 10, 20, and 40 μM for 72 hours. After incubation for 24 and 48 hours, these samples were assigned to evaluate the effects of cytotoxicity by measuring mitochondrial enzyme activity using the MTT method. The expression levels of HNF4α and Cdx-2 genes at the mRNA level were examined by real-time PCR technique.

  Results

  The results showed that 48 hours after adding 20 and 40 μM RA, the number of cells decreased in a concentration-dependent manner. In the first 24 and 48 hours, the dependence on the expression concentration of the HNF4α gene increased, and in contrast, the expression of the Cdx-2 gene decreased during these hours. Based on the results obtained during the 72 hours of the study, the expression levels of the genes decreased compared to those in the control which was due to the reduction of living cells and disruption of cellular homeostasis.

  Conclusion

  Use of RA in high concentrations can cause disruption of intestinal homeostasis due to an imbalance between the two genes. Therefore, concentration of retinoic acid derivatives should be selected according to the purpose of treatment.

  Keywords: Retinoic acid, HNF4α, Cdx-2, Intestinal barrier, Caco-2
 • Mahsa Rasekhian, MARYAM Pourjalili, Omid Tavallaei* Pages 12-23
  Background and Aim

  Conventional treatments have shown little success in cancer treatment. Using antibody fragments conjugated with specific proteins and targeting specific receptors is a new strategy for producing anticancer drugs. Despite the advantages of prokaryotic hosts, protein expression in the form of inclusion bodies (cytoplasmic) has been challenging and leads to subsequent difficulties. Production of proteins as soluble forms will significantly help to solve this problem. The primary purpose of this study was to clone and express Tumor necrosis factor-related apoptosis-inducing ligand (TRAIL) conjugated with anti CD20 single chain fragment variable (scFV) region of anti-CD20 antibody as a soluble protein using a small ubiquitin-related modifier (SUMO) fusion protein system in E. coli as a new method for optimal production of anticancer drugs.

  Materials and Methods

  Appropriate primers for a previously designed DNA sequence encoding the fusion protein were used to amplify the fragment. The amplified fragment was sub-cloned downstream of the SUMO tag in pSUMO vector. Once confirmed by standard methods, the recombinant plasmid was transformed into E. coli strain BL21 (DE3). Expression was induced by isopropyl β- d-1-thiogalactopyranoside. The expressed proteins were assessed by SDS-PAGE and then isolated by affinity chromatography. Western blotting was used to confirm protein expression.

  Results

  The results showed the DNA of the recombinant fusion protein was sub-cloned correctly, and the relevant analyses indicated that the expression process was successful. The recombinant fusion protein was confirmed by appropriate analysis.

  Conclusion

  The production of recombinant proteins in a soluble state in the prokaryotic host E. coli can reduce the costs of the downstream process. Production of soluble antiCD20 scFV-TRAIL fusion protein can be considered a proper method to produce recombinant protein in a soluble state in the E. coli system and can decrease the cost of downstream processes.

  Keywords: Fusion protein, Expression, Purification, Recombinant, Single chain fragment variable, Tumor necrosis factor-related apoptosis-inducing ligand
 • Mehran Kamani, Sara Hookari, Hossein Nikzad* Pages 24-38
  Background and Aim

  Diabetes can adversely affect spermatogenesis. Garden cress plant, known as Lepidium sativum, contains antioxidants. This study aimed to evaluate and compare in vivo antidiabetic activities of hydroalcoholic garden cress seed extract and insulin on diabetic rats.

  Material and Methods

  In this experimental study, diabetes was induced in the animals using streptozotocin (STZ; 60 mg/kg). Fifty rats were divided into five equal groups as follows: Groups 1, nondiabetic rats; group 2, diabetic rats induced by streptozotocin; Group 3, diabetic animals that received streptozotocin plus insulin; and groups 4 and 5 were diabetic rats that received 200 and 400 mg/kg garden cress seed extract respectively by gavage for 4 weeks. At the end of the study, the sperm parameters obtained from the tail of the left epididymis and biochemical parameters were analyzed and compared among the groups. Data were analyzed by one-way ANOVA.

  Results

  The sperm parameters of the diabetic groups receiving 200 and 400 mg/kg of garden cress extract demonstrated a significant increase in all parameters compared to those of the diabetic control group. Administration of garden cress extract as a powerful antioxidant led to compensation for the streptozotocin toxicity and improved sperm quality.

  Conclusion

  Administration of the Lepidium sativum seed extract compensated for the Streptozotocin-induced harmful effects. Our findings suggested that use of the garden cress seed extract and insulin therapy may have a potential protective effect on diabetes mellitus.

  Keywords: Antioxidants, Diabetes, Insulin, Lepidium sativum
 • Tooba Abdizadeh* Pages 39-65
  Background and Aim

  After lung cancer, breast cancer is the main cause of death from cancer among women. Aromatase is a key enzyme involved in the development of estrogen receptor-positive breast cancer, which catalyzes the final stage of estrogen biosynthesis from the conversion of androstenedione and testosterone, and can be a promising target in the treatment of hormone-dependent breast cancer. In this study, the effects of morin and its analogues on aromatase enzyme were evaluated.

  Materials and Methods

  In this descriptive-analytical study, for bioinformatics assessment, the 3D structure of morin analogues (15 compounds), the standard drug (anastrozole) and aromatase enzyme were obtained from PubChem and PDB databases, respectively. Molecular docking studies in relation to the effects of the compounds on the aromatase enzyme were performed using MOE-2014 software. Then the physicochemical properties and biological activity of the compounds were predicted using Swiss ADME, PASS and Swiss Target Prediction browsers.

  Results

  The findings of the present study showed that morin analogues were non-toxic and favorable in terms of physicochemical properties. Also, all morin analogues were capable of inhibiting the aromatase enzyme. The best docking results belonged to galangin, morin, quercetin and rhamnetin compounds with strong binding energy (-13.90 to -14.79 kcal/mol) compared to anastrozole. The prediction coefficient of biological activities of these compounds was 0.175 to 0.952. Proteases, kinases, oxidoreductases, cytochrome P450 and lyases were the main predicted targets for all proposed compounds in the study.

  Conclusion

  Based on the results of bioinformatics studies, morin analogues, because of their suitable placement in the active site of the aromatase, provide more effective inhibition than the standard chemical drug and can be good candidates for hormone-dependent breast cancer treatment in the in vitro and in vivo studies.

  Keywords: Morin, Molecular docking, Aromatase, Breast cancer
 • Ali Haji Esmaili Qomi, Mahtab Noorifard*, Ramin Hamidi Farahani, Mehdi Shakori Khomartash, Abbas Morovvati, Ashkan Dirbazian, Pegah Shakib Pages 66-76
  Background and Aim

  Covid-19 disease is a global health concern that requires rapid quantitative diagnostic testing. The standard technique for diagnosing SARS-CoV-2 is now REAL-TIME PCR. The aim of this study was to design a sensitive Reverse Transcription Loop-Mediated Isothermal Amplification method for the early identification of SARS-CoV-2.

  Material and Methods

  In this laboratory study, specimens were prepared from the patients by laryngeal, pharyngeal, and nasal swabs and after RNA extraction and cDNA synthesis. SARS-CoV-2 virus was evaluated using the RT-LAMP method. Sensitivity of the  RT-LAMP method was evaluated by primers targeting N and E genes.

  Results

  In this study, 19 SARS-CoV-2 RNA samples were examined. According to the results of this study turbidity or discoloration of fluorescent dye showed that agarose electrophoresis gel is a more sensitive test. Detection limits for the number of  E gene copy were observed at the dilutions of 10-9 and 10-8 for gel electrophoresis and fluorescent light, respectively. This means detection of 1 copy and 14 copies for the two above-mentioned methods, respectively. However, in the case of the N gene the detection limits, were at the dilutions of 10-10 on the gel and 10-8 by fluorescent light, which indicated detection of 1 copy and 17 copies, respectively. The calculations were performed using the Chiang formula.

  Conclusion

  The results of this study showed that the LAMP was a simple, fast, sensitive, and specific method for the diagnosis of SARS-CoV-2 that may improve the diagnostic potential in clinical laboratories.

  Keywords: SARS-CoV-2, Covid-19, Reverse transcription loop-mediated isothermal a
 • Melika Oladzad, Nasser Ghaemian, Hemmatollah Gholinia Ahangar, Sahar Sadr Moharrerpour, Housein Ghorbani* Pages 77-94
  Background and Aim

  Core needle biopsy (CNB) is less invasive and has fewer side effects compared to surgical procedures, and provides accurate information about the nature of the tumor. The aim of this study was to evaluate the efficacy of CNB in the diagnosis of the cause of lymphadenopathy.

  Materials and Methods

  In this study, 153 patients with lymphadenopathy underwent CNB from 2014 to 2018. Immunohistochemistry staining with appropriate markers was performed. Excisional biopsy, clinical and radiological data were evaluated using spss-21 softwere, data were analyzed by one way ANOVA and tukey test (p<0/05).

  Results

  Diffuse large B-cell lymphoma was more frequent (41%). Histopathological diagnosis of core needle biopsy was correct in 83.23% of the patients,among them 11.11% were confirmed by excisional biopsy and 88.88% by clinical and radiological findings. There was a significant relationship between the mean age of the patients and location of lymphadenopathy (P = 0.02) and also between the mean age and pathology diagnosis (P<0.001). The accuracy, sensitivity, and positive predictive value of CNB were 90%, 100%, and 90%, respectively.

  Conclusion

  Diagnosis of the cause of lymphadenopathy by CNB was correct in most cases and its diagnostic efficacy was confirmed. The present results recommend CNB as a suitable method without side effects for investigation of the cause of lymphadenopathy.

  Keywords: Lymph node, Core needle biopsy, Lymphadenopathy
 • Abbas Alimoradian, Masoume Garshasbi, Mohaddeseh Asafari, Mohammad Golitaleb, Reza Mansouri Tabar, Sepideh Mortaji Khiabani, Reza Tajik* Pages 95-109
  Background and Aim

  Methotrexate is an important drug for treatment of rheumatoid arthritis (RA) but is associated with adverse side effects on liver. In this study we evaluated the effect of silymarin on methotrexate induced hepatotoxicity and its analgesic effects in the patients taking this drug.

  Materials and Methods

  This study inclouded 58 patients with RA. Patients who had been treated with 2.5 mg methotrexate three times a week for six months were randomly divided into two groups of A and B. Group A received methotrexate and group B treated with 280 mg of silymarin tablets daily (two doses for 2 months) in addition to methotrexate. At baseline (before tests) and after two months, both groups completed the VAS (Visual Analogue Scale) questionnaire and Cr (Creatinine), BUN (Blood Urea Nitrogen), ESR (Erythrocyte Sedimentation Rate), Hemoglobin, WBC (white blood cell), PLT (Platelet) and the liver tests including ALT (Alanine Transaminase) and AST (Aspartate Aminotransferase) were evaluated. We used t-test for data analysis.

  Results

  In the group B, ALT, AST and ESR, Cr and BUN decreased significantly. Also clinical signs of pain which were indicative of pain intensity were decreased.

  Conclusion

  Use of silymarin in the patients with RA reduced liver enzymes, liver toxicity and renal complications, which may be due to its antioxidant and cell membrane stabilization properties.

  Keywords: Methotrexate, Silymarin, Liver complications, Alanine transferase, Aspartate transferase
 • Mohammad Pourali, Roghayeh Tarasi, Tahereh Tayebi, Hassan Niknejad* Pages 110-124
  Background and Aim

  Tissue adhesives are increasingly used instead of sutures or staples to close wounds in modern medicine. It seems that use of tissue adhesives can lead to faster and easier closure of the surgical wounds in comparison to sutures. Moreover, tissue glues have a wide application in the fields of tissue engineering and drug delivery systems. Bio-glue which is a widely used bioadhesive in surgery contains bovine serum albumin and glutaraldehyde, but it has significant tissue toxicity due to the high percentage of glutaraldehyde. Adhesive biocompatibility may improve by using albumin nanoparticles along with less toxic cross-linkers such as polypyrrole.

  Materials and methods

    Albumin nanoparticles were prepared by coacervation method and then, polypyrrole and glutaraldehyde in different proportions were used to prepare the bioadhesive. The properties of nanoparticles were examined by DLS, zeta potential analysis, FT-IR spectrum, and scanning electron microscopy. The effects of pH and concentration of albumin nanoparticles on gelation time were analyzed and the cytotoxicity of the adhesive was investigated by the MTT technique.

  Results

    Among the prepared composites, the shortest gelation time was 20 seconds which belonged to the composite containing both crosslinking agents (pyrrole and glutaraldehyde 3%). The results of MTT assay showed that by reducing the percentage of glutaraldehyde, the toxicity of the adhesive significantly decreased (P <0.0001) compared to the toxicity of adhesive containing 10% glutaraldehyde.

  Conclusion

  Adhesive prepared by use of polypyrrole and 3% glutaraldehyde had a shorter gelation time and greater biocompatibility than the adhesive containing 10% glutaraldehyde. Therefore, it has the potential to replace other adhesives in the medical clinics.

  Keywords: Albumin nanoparticles, Tissue adhesive, Glutaraldehyde, Biodegradable adhesive
 • Fozieh Karimi, Marzieh Kaboudi*, Nasrin Jaberghaderi, Nader Salari Pages 125-138
  Background and Aim

  Fear of childbirth (FOC) is a common problem during pregnancy, with higher prevalence in primiparous women. The present study was designed to determine the effect of cognitive counseling and childbirth preparation classes on the fear of childbirth in primiparous women.

  Materials and Methods

  This was an interventional study which included 154 eligible primiparous pregnant women. Participants were divided into cognitive-behavioral counseling, childbirth preparation classes participants, and control groups. In this study we used simple random sampling method. At the beginning of the study and before the initiation of the intervention every group of pregnant woman at  the 20-24 weeks of gestational age completed the demographic questionnaire, Wijima delivery expectation questionnaire and Edinburgh depression assessment scale. After implementation of the intervention and 4 weeks later, the levels of fear and depression in the participants were assessed. We used SPSS v.22 for data analysis.

  Results

  There were no significant differences among the groups in regard to the mean age, literacy level, gestational age and type of participant's occupation at the baseline. The mean values for fear of childbirth and depression scores were not significantly different among the three groups before the intervention. The fear of childbirth and the depression scores decreased significantly at the end and also one month after the end of the intervention (P=0.001, P=0.01, respectively). Participation in childbirth preparation classes reduced the level of fear and depression in participants, which was not significant.

  Conclusion

  Cognitive counseling can effectively and significantly reduce women's fear of childbirth and depression during pregnancy. Therefore, inclusion of cognitive counseling in the health care programs of pregnant women can effectively promote the health status of mother and child.

  Keywords: Cognitive counseling, Childbirth preparation classes, Fear of childbirth, Pregnancy depression, Primiparous women
 • Jamaladin Ebrahimi, Khaled Rahmani, Seddiqeh Heydari, Siavash Gavili, Farzam Bidarpur, Leila Ebrahimzadeh*, Shahram Sadeghi Pages 139-159
  Background and Aim

  Today, environmental pollution, including water pollution, has become a global issue, and human life is dependent on the safe drinking water. This study aimed at spatial analysis of minerals and heavy metals in drinking water distribution network in Kurdistan Province’s villages.

  Materials and Methods

  In this descriptive-analytical study we assessed the concentrations of nitrate, nitrite, total soluble solids, fluoride, arsenic, lead, and cadmium in drinking water of all villages connected to water distribution network (1524 villages) in Kurdistan Province from 2015 to 2017. To describe the concentrations of the studied chemicals, spatial distribution maps were plotted using Arc GIS V. 10.3 software. Other statistical analyses including the analysis of the mean difference of the concentrations of nitrate, nitrite, and total soluble solids in the studied cities were performed by one-way analysis of variance using SPSS V. 22 software.

  Results

  According to the results of this study, tap water in 1485 villages of Kurdistan Province (97.44%) contained nitrate and the amount of this ion in the drinking water of 31 villages (2.03%) was above the national and WHO standards. The mean concentration of total soluble solids in Bijar City was significantly higher than that in other cities (P <0.001). The mean concentration of fluoride in the drinking water of rural areas of Kurdistan province was 0.19 ± 0.25 mg/l, which was lower than the value determined by national standard of Iran (0.5-1.5 mg/l). The concentrations of arsenic in the tap water of 47 villages of Bijar (23 villages), Qorveh (11 villages), Saqez (7 villages), Dehgolan (5 villages), and Kamyaran (1 village), respectively, were higher than the maximum permitted value.

  Conclusion

  Continuation of the current trend, especially in agricultural sector and uncontrolled use of groundwater resources in agriculture, will lead to decreased water quality. Therefore, it is necessary to monitor agricultural activities and use of fertilizers.

  Keywords: Nitrate, Heavy metals, Total soluble solids, Drinking water, Kurdistan
 • Jamal Majidpoor, Fardin Fathi, Keywan Mortezaee* Pages 160-173
  Background and Aim

  Extracellular vesicles (EVs) are key players in cellular communication and signaling in the health status and diseases. EVs have rather small size and long half-life upon secretion into circulation. This long half-life along with their immune privileged profile and the ability to carry biotherapeutics to the target cells have made EVs an issue of prominent current interest among scientists as an alternative schedule in cancer therapy.

  Materials and Methods

  PubMed and Google scholar were searched for relevant articles from journals with high impact factor. Among 400 articles found, 40 articles met the criteria for interpretation and were selected for descriptive review. Original and review articles published in the last ten years were used in this study.

  Results

  Tumor-derived EVs can be targeted for reducing cancer cell survival and increasing their apoptosis. They are also applicable for drug delivery to primary or metastatic tumors. An effective approach is to load nanoparticles into EVs for targeting a specific cell type in tumor ecosystem. Their application in nano delivery systems for cancer therapy has been the focus of attention.

  Conclusion

  The current studies have focused on the possibility of using EVs as biomarkers in several diseases, as targets to be removed for recovery of the patient health, and as vehicles for immunotherapy. In this review article, we discussed the importance of EV suppression or EV-based strategy for targeting solid cancers

  Keywords: Extracellular vesicle (EV), Exosome, Cancer, Therapy
 • Marzieh Shirazikhah, Gholamreza Ghaedamini Harouni, Atefe Shirazikhah, Mehdi Noroozi, Haniye Sadat Sajadi* Pages 174-185
  Background and Aim

  The health system's responsiveness to provision of health services displays the ability of the system to meet the non-medical needs of people. The present study aimed to assess Iran's health system responsiveness in providing rehabilitation for people with disabilities (PWD).

  Materials and Methods

  This population-based cross-sectional study included 1537 PWD referring to physical rehabilitation centers in all provinces of Iran by using a multistage cluster sampling method in 2019. A valid self-administrated questionnaire was used for data collection. Stata software (version 14.0) was used for data processing and analysis.

  Results

  The frequency rate of good responsiveness to meet physical rehabilitation needs was 64.5%. The health system's highest and lowest frequency rates of good responsiveness were related to rapid response (74.5%), independence  and participation in decision-making (52.5). Having basic health insurance coverage (OR=1.97, 95% CI:1.20-3.25), severity of disability (OR=2.02, 95% CI:1.14-3.60), economic status of individuals (OR=2.04, 95% CI:1.17-3.56), and household size (OR=0.82, 95% CI:0.72-0.94) were significant determinants in regard to poor responsiveness of the health system.

  Conclusion

  To maintain and enhance responsiveness and eliminate inequalities, interventions such as expanding the rehabilitation facilities, holding special skills training courses for rehabilitation-related assistants, general practitioners, and health workers, and also, empowering PWD are recommended. Further studies are also recommended to identify the causes of poor responsiveness and take measures that can make the health system more responsible.

  Keywords: Disabled persons, Health care sector, Responsiveness, Rehabilitation, Iran