فهرست مطالب

مجله به زراعی کشاورزی
سال بیست و پنجم شماره 3 (پاییز 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/06/29
 • تعداد عناوین: 20
|
 • عبدالله صفری، علی نخزری مقدم*، علی راحمی کاریزکی، محمد صلاحی فراهی صفحات 521-532
  هدف

  به منظور بررسی تاثیر تقسیط نیتروژن و آبیاری تکمیلی بر عملکرد، اجزای عملکرد و درصد روغن آفتابگردان، آزمایشی در سال زراعی 97-1396 به صورت فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه دانشکده کشاورزی دانشگاه گنبد کاووس اجرا شد.

  روش پژوهش: 

  تیمارهای آزمایش شامل تقسیط نیتروژن (عدم مصرف نیتروژن، مصرف 25 درصد به هنگام کاشت و 75 درصد قبل از گل‎دهی، مصرف 50 درصد به هنگام کاشت و 50 درصد قبل از گل‎دهی و مصرف 75 درصد به هنگام کاشت و 25 درصد قبل از گل‎دهی) و آبیاری تکمیلی (عدم آبیاری، آبیاری تکمیلی در مرحله گل‎دهی، آبیاری تکمیلی در مرحله پرشدن دانه و آبیاری تکمیلی در مرحله گل‎دهی و پر شدن دانه) هر کدام در چهار سطح بود.

  یافته ها

  نتایج نشان داد که بیش ترین تعداد دانه در ردیف، تعداد دانه در طبق، وزن هزاردانه، عملکرد دانه (4318 کیلوگرم در هکتار) و شاخص برداشت در تیمار مصرف 25 درصد نیتروژن در زمان کاشت و 75 درصد قبل از گل‎دهی مشاهده شد. مصرف 75 درصد مقدار نیتروژن در زمان کاشت و 25 درصد قبل از گلدهی تعداد ردیف در طبق را افزایش داد. عدم کاربرد نیتروژن درصد روغن را افزایش اما عملکرد روغن را کاهش داد. آبیاری در مراحل گل‎دهی و پرشدن دانه، تعداد دانه در طبق، وزن دانه و عملکرد (4427 کیلوگرم در هکتار) را افزایش داد.

  نتیجه گیری

  با توجه به نتایج به دست آمده، آبیاری در مراحل گل‎دهی و پرشدن دانه و هم چنین مصرف 25 درصد نیتروژن در زمان کاشت و 75 درصد قبل از گل‎دهی برای به دست آوردن عملکرد مطلوب آفتابگردان مناسب بود.

  کلیدواژگان: پر شدن دانه، شاخص برداشت، طبق، عملکرد روغن، وزن هزار دانه
 • محسن کریمی موحدی، غلام عباس اکبری*، غلام علی اکبری، فاطمه بناءکاشانی، محمدرضا اردکانی صفحات 533-542
  هدف

  تنش های محیطی به ویژه تنش خشکی از مهمترین عوامل کاهش دهنده رشد و نمو گیاهان روغنی مانند کلزا در مناطق خشک و نیمه خشک می باشد. هدف از این پژوهش بررسی تاثیر بیوچار و بیوسولفور بر عملکرد دانه و برخی صفات اکوفیزیولوژیک کلزا در شرایط تنش خشکی در کشت زمستانه می باشد.

  روش پژوهش: 

  این پژوهش به صورت کرت خردشده- فاکتوریل و در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در سال 1398 در کرج اجرا گردید. در این آزمایش تیمار آبیاری در سه سطح 30، 60 و 100 درصد ظرفیت زراعی به عنوان کرت‏های اصلی و تیمار بیوچار در سه سطح عدم کاربرد و کاربرد سه و شش تن در هکتار و تیمار بیوسولفور در دو سطح کاربرد و عدم کاربرد به عنوان کرت‏های فرعی در نظر گرفته شدند.

  یافته ها

  مشخص شد که تنش خشکی تاثیر معنی داری بر عملکرد دانه و روغن گیاه کلزا دارد، به طوری که میزان این صفات در تنش شدید نسبت به شاهد به ترتیب 50 و 52 درصد کاهش را نشان می دهد. هم چنین استفاده از شش تن در هکتار بیوچار موجب افزایش 49 و 36 درصدی در تعداد خورجین در بوته و تعداد دانه در خورجین شده است. هم چنین اثر متقابل کاربرد بیوسولفور و استفاده از شش تن بیوچار بیش ترین تاثیر را بر صفات تعداد خورجین در بوته و شاخص برداشت داشت.

  نتیجه گیری

  نتایج در مجموع نشان داد که کاربرد کودهای زیستی می تواند به عنوان یک روش مناسب برای افزایش عملکرد گیاه کلزا به کار برده شود، به طوری که افزایش درصد روغن و عملکرد دانه در نهایت موجب افزایش عملکرد مزرعه ای و اقتصادی (روغن) گیاه کلزا می گردد.

  کلیدواژگان: اصلاح کننده های خاک، تیوباسیلوس، عملکرد کلزا، کودهای زیستی، گوگرد
 • مسلم حیدری، مهرداد چائی چی* صفحات 543-555
  هدف

  پیش تیمار بذر ساده ترین و در عین حال بهترین روش برای افزایش سرعت جوانه زنی بذرهاست.

  روش پژوهش: 

  بر این اساس مطالعه ای با هدف تاثیر پیش تیمار بذرهای ارقام مختلف جو (Hordeum vulgare L.) بر شاخص های مختلف سبزشدن به صورت آزمایش فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی در چهار تکرار در گلخانه تحقیقاتی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان همدان در سال 1401 اجرا گردید. تیمارها شامل پیش تیمار بذر با کودهای 1- کود مایع ویژه بذر مال بیوزر، 2- سیفول آمینو زینک، 3- سبزینه، 4- کود بذرمال رویش، 5- اکوبوستر و 6- شاهد (عدم کاربرد کود) به عنوان فاکتور اول و ارقام مختلف جو آبی (جلگه، بهمن و آذران) و دیم (آبیدر، قافلان و سهند) به عنوان فاکتور دوم بود.

  یافته ها

  نتایج حاکی از تاثیر معنی دار پیش تیمار بذرها بر شاخص های مورد ارزیابی در مقایسه با تیمار شاهد بود. بیش ترین فعالیت آنزیم کاتالاز (Unit/ml 117/0) و پراکسیداز (Unit/ml 08/85) در گیاهچه های حاصل از بذرهای پیش تیمار شده با سیفول آمینوزینک به دست آمد که به ترتیب 72 و 33 درصد بیش تر از گیاهچه های حاصل از بذرهای شاهد بود. بیش ترین شاخص بنیه گیاهچه ها مربوط به پیش تیمار بذرهای با کود سیفول آمینوزینک (55/26) بود که به طور معنی داری بیش تر از بذرهای شاهد (84/22) و سایر پیش تیمارها به دست آمد. هم چنین درصد سبزشدن بذرهای پیش تیمارشده با کود سیفول آمینوزینک به طور معنی داری (5/3 درصد) بیش تر از تیمار شاهد بود.

  نتیجه گیری

  در بین تیمارها کود بذرمال سیفول آمینوزینک و در بین ارقام نیز رقم آبی آذران بیش ترین تاثیرگذرای را در شاخص های مختلف نشان دادند. با توجه به این که پیش تیمار بذر روشی آسان و مقرون به صرفه بوده و درعین سادگی و عدم نیاز به دانش فنی پیچیده، به آسانی می تواند توسط کشاورزان اجرا گردد. بنابراین این روش جهت بهبود سبزشدن و استقرار گیاهچه، رشد گیاهچه، افزایش کیفیت و قدرت بذرهای جو توصیه می شود.

  کلیدواژگان: اسقرار گیاهچه، آنزیم پراکسیداز، آنزیم کاتالاز، درصد سبزشدن، سرعت سبزشدن
 • حمید جباری*، مجید غلامحسینی، محمدباقر ولی پور، محمدرضا نظری، امیرحسن امیدی، حبیب تشکری میمند صفحات 557-573
  هدف

  این پژوهش به منظور تاثیر رژیم های آبیاری بر صفات مورفولوژیک ریشه و اندام هوایی ژنوتیپ های گلرنگ انجام شد.

  روش پژوهش: 

  این آزمایش با استفاده از لوله های پلیکا (پی وی سی) در مزرعه تحقیقاتی موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر کرج در سال زراعی 99-1398 انجام شد. آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار اجرا شد. تیمارهای موردبررسی شامل رژیم آبیاری در دو سطح آبیاری کامل (شاهد) و تنش خشکی (به ترتیب آبیاری پس از تخلیه 40 و 80 درصد رطوبت قابل استفاده در خاک) و ژنوتیپ های مختلف گلرنگ شامل توده های محلی ورامین، همند (آبسرد)، ژنوتیپ قزاقستانی و ارقام امیر، گلدشت و پرنیان بودند.

  یافته ها

  نتایج نشان داد در شرایط تنش خشکی، طول و قطر ریشه به ترتیب به میزان 6/28 و 6/13 درصد افزایش و صفات وزن خشک ریشه، محتوای نسبی آب برگ، تعداد غوزه، تعداد دانه در بوته و عملکرد دانه در واحد آزمایشی به ترتیب 6/23، 2/15، 4/25، 3/63 و 9/74 درصد کاهش یافت. در شرایط آبیاری کامل، رقم امیر با برخورداری از سیستم ریشه ای مناسب (وزن خشک ریشه 7/7 گرم و طول ریشه 71 سانتی متر) و حداکثر تعداد دانه از بیش ترین عملکرد دانه در واحد آزمایشی (03/5 گرم در بوته) برخوردار بود. رقم امیر در شرایط تنش خشکی با گل دهی زودهنگام، وزن خشک و طول ریشه زیاد، برخورداری از بیش ترین فعالیت آنزیم های کاتالاز و پراکسیداز، بیش ترین عملکرد دانه در واحد آزمایشی (67/1 گرم در بوته) را دارا بود.

  نتیجه گیری

  به طور کلی، رقم امیر به دلیل برخورداری از سیستم ریشه ای مناسب و ویژگی های برتر زراعی، عملکرد دانه بیش تری داشت و ژنوتیپ برتر بود.

  کلیدواژگان: ارقام، خصوصیات فیزیولوژیک، شاخص سبزینگی، قطر ریشه، گل دهی، محتوی نسبی آب برگ
 • مریم درانی نژاد، علی کاظمی پور، محمدقادر قادری، علی اکبر مقصودی مود، روح الله عبدالشاهی* صفحات 575-585
  هدف

  هدف این پژوهش بررسی ژنتیک اندازه سنبله در یک جمعیت ایزوژن نزدیک برای صفات اندازه سنبله و تعداد سنبلچه در سنبله بود.

  روش پژوهش:

   در برنامه به نژادی گندم نان با هدف انتقال صفت ریشکداری از رقم مهدوی به روشن، در نسل دوم تلاقی برگشتی سوم (BC3F2) یک بوته با سنبله بزرگ مشاهده شد. این بوته پس از چندین نسل خودگشنی و گزینش برای طول سنبله خالص سازی شد و لاین Roshan-D-01 نام گرفت. پس از تلاقی برگشتی چهارم لاین Roshan-D-01 با والد تکراری (رقم روشن) و یک نسل خودگشنی، یک جمعیت ایزوژن نزدیک (BC4F2) برای طول سنبله ایجاد شد. طول سنبله و صفات مرتبط با آن در این جمعیت در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه شهید باهنر کرمان در سال زراعی 1400-1399 مطالعه شد.

  یافته ها

  طول سنبله با وراثت پذیری 61/0 و پاسخ به گزینش 03/14 درصد، همبستگی منفی و معنی داری با تعداد روز تا سنبله دهی (**44/0-=r) داشت. در صورتی که با بقیه صفات همبستگی مثبت و معنی دار نشان داد. بین صفات بررسی شده در این مطالعه سطح برگ پرچم با وراثت پذیری عمومی 53/0 و همبستگی مثبت و معنی دار با طول سنبله (**60/0=r) بیش ترین تنوع فنوتیپی و ژنوتیپی و پاسخ به گزینش را نشان داد.

  نتیجه گیری

  همبستگی مثبت سطح برگ پرچم با صفات مرتبط با سنبله بیانگر اهمیت این صفت در بهبود عملکرد دانه گندم بود. جمعیت حاضر به دلیل تنوع ژنتیکی بالا و تفکیک متجاوز مشاهده شده، می تواند به عنوان منبع ژنتیکی قابل اطمینانی در برنامه های به نژادی گندم با هدف افزایش تعداد دانه در سنبله و بهبود پتانسیل عملکرد دانه مطرح باشد.

  کلیدواژگان: تعداد دانه در سنبله، تعداد سنبلچه، تنوع، سنبله بزرگ
 • نیکروز باقری*، مریم رحیمی جهانگیرلو، مهریار جابری اقدم صفحات 587-602
  هدف

  به منظور ارایه یک روش نوین، غیرمخرب، دقیق و سریع برای برآورد مقدار نیتروژن گیاه ذرت از فناوری سنجش از دور چندطیفی هوایی با پهپاد استفاده شد.

  روش پژوهش: 

  آزمایش ها به صورت طرح بلوک های کامل تصادفی در چهار سطح کود نیتروژن (صفر، 50، 100 و 150 درصد مقدار کود بهینه) در شهرستان ورامین در سال زراعی 1397 اجرا شد. نمونه برداری در دو مرحله کوددهی (هشت برگی و ظهور گل تاجی) انجام شد. تصویربرداری چندطیفی با پهپاد و نمونه برداری زمینی، یک هفته پس از هر بار کوددهی انجام شد. پس از پردازش تصاویر، شاخص های پوشش گیاهی شامل NDVI، SR، GI، NRI، MCARI2، MTVI2، TCARI، PSRI و REIP محاسبه شدند و همبستگی آن ها با نتایج نمونه برداری زمینی به دست آمد.

  یافته ها

  براساس نتایج به دست آمده از بررسی ضرایب همبستگی (r) و رگرسیون (مدل بهترین زیرمجموعه)، بهترین شاخص ها برای برآورد مقدار نیتروژن ذرت علوفه ای، شاخص پوشش گیاهی تفاضلی نرمال شده (NDVI)، شاخص بازتاب نیتروژن (NIR) و شاخص پوشش گیاهی مثلثی اصلاح شده (MTVI2) در هر دو مرحله رشد هشت برگی (V8) و ظهور گل تاجی (VT) بودند. در مرحله ظهور گل تاجی، رابطه مثبت و معنی داری بین شاخص های NDVI (001/0P≤، 86/0=R2)، NIR (001/0P≤، 70/0=R2) و MTVI2 (01/0P≤، 46/0=R2) با مقدار نیتروژن ذرت به دست آمد.

  نتیجه گیری

  براساس یافته های به دست آمده، تصویربرداری چندطیفی هوایی با پهپاد دقت قابل قبولی برای برآورد مقدار نیتروژن گیاه ذرت ارایه می دهد. این فناوری می تواند به کشاورزان برای تعیین زمان مناسب کوددهی کمک کند.

  کلیدواژگان: پرنده هدایت پذیر از دور، تصویربرداری چندطیفی، سنجش از دور، کشاورزی دقیق، کود نیتروژن
 • مرضیه مولوی سرند، جلال صادقی، امیر لکزیان* صفحات 603-617
  هدف

  مایکوریزا علاوه بر بهبود رشد ریشه و افزایش جذب عناصر غذایی توسط گیاهان بر میزان فراهمی و اشکال مختلف فلزات سنگین در خاک تاثیرگذار می باشند. در این مطالعه به بررسی تاثیر دو گونه مایکوریزا بر جزءبندی عنصر کادمیم و هم چنین جذب این عنصر توسط گیاه شبدر ایرانی پرداخته شد.

  روش پژوهش:

   این آزمایش در قالب طرح کاملا تصادفی به روش فاکتوریل با سه تکرار با سه سطح مایکوریزا و دو سطح کادمیم در گلخانه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد در سال 1398 اجرا شد.

  یافته ها

  نتایج نشان داد که کادمیم باعث افزایش 7/8 و کاهش 5/31 درصدی مقدار کلونیزاسیون دو گونه فانلی فورمیس موسه آ و رایزوفاگوس اینترارایسز شد. کادمیم باعث کاهش 7/28 درصدی وزن خشک اندام هوایی شد. حضور فانلی فورمیس موسه آ باعث کاهش معنی دار (05/0≤p) و 1/55 درصدی غلظت کادمیم در اندام هوایی گیاه شبدر و افزایش 23/1 برابری غلظت این فلز در ریشه گیاه شد. شکل کربناتی کادمیم دارای بیش ترین مقدار این فلز در خاک شاهد (08/1 میلی گرم بر کیلوگرم) و آلوده (19/4 میلی گرم بر کیلوگرم) بود. مایکوریزایی شدن گیاه در خاک شاهد تاثیر معنی دار (05/0≤p) بر غلظت اشکال مختلف کادمیم نداشت.

  نتیجه گیری

  با توجه به افزایش 70 (فانلی فورمیس موسه آ) و 63 (رایزوفاگوس اینترارایسز) درصدی وزن خشک گیاه در خاک آلوده و در حضور مایکوریزا، و هم چنین قیمت پایین مایه تلقیح این قارچ ها (کیلویی 80000 ریال در زمان خرید)، استفاده از این میکروارگانیسم می تواند یک راه کار مناسب جهت کاربرد در خاک های آلوده به فلزات سنگین در شرایط گلخانه ای باشد.

  کلیدواژگان: آلودگی، رایزوفاگوس اینترارادیسز، سهم مشارکت، فانلی فورمیس موسه، کلونیزاسیون
 • محمدرضا دهقانی، مژگان هاشمی*، مریم دهجی پور، شهرام محمدی صفحات 619-631
  هدف

  ارزیابی ژنوتیپ های مختلف، تحت شرایط متفاوت محیطی، جهت شناسایی ژنوتیپ های مطلوب، بسیار موثر است.

  روش پژوهش:

   به همین منظور برای ارزیابی پاسخ 12 ژنوتیپ وارداتی باقلا تحت تاثیر کاربرد هورمون اسیدجیبرلیک (به عنوان یک عامل محیطی) به روش GGE- بای پلات، آزمایشی به صورت طرح کاملا تصادفی با سه تکرار در پاییز سال 1397 در گلخانه پژوهشی دانشگاه شهرکرد انجام شد. محلول پاشی اسیدجیبرلیک با غلظت های صفر، 10 و 30 پی پی ام از مرحله دو برگی تا مرحله گل دهی بوته ها به صورت هفتگی انجام شد.

  یافته ها

  نتایج تحلیل واریانس از تاثیر معنی دار دو عامل ژنوتیپ، هورمون و تعامل مشترک آن ها روی عملکرد دانه ارقام موردبررسی حکایت داشت. اثر متقابل معنی دار دو عامل ژنوتیپ و هورمون اسیدجیبرلیک به تنهایی 33/22 درصد تغییرات کل عملکرد دانه ژنوتیپ های مورد ارزیابی را به خود اختصاص داد. دو مولفه اول حاصل از تحلیل مدل GGE- بای پلات در مجموع 5/86 درصد تغییرات مربوط به عملکرد دانه ناشی از ژنوتیپ و تعامل آن با هورمون اسیدجیبرلیک را بیان کردند.

  نتیجه گیری

  براساس تحلیل بای پلات های ترسیم شده مبتنی بر این دو مولفه ژنوتیپ های C2، C4، C10 و C6 با عملکرد بالاتر از میانگین کل (64/17) و واکنش نسبی مناسب به هورمون اسیدجیبرلیک، مناسب ترین ژنوتیپ ها در شرایط اجرای این آزمایش معین شدند. با توجه به نیاز به ژنوتیپ هایی با پتانسیل عملکردی بالا جهت افزایش عملکرد دانه، از این ژنوتیپ ها برای به نژادی این محصول می توان بهره برد. هشت ژنوتیپ باقی مانده با عملکرد کم تر از میانگین کل، به کاربرد هورمون واکنش خاصی نشان نداده و براساس این مطالعه ژنوتیپ های نامطلوب تعیین شدند.

  کلیدواژگان: اثر متقابل ژنوتیپ و محیط، تجزیه پایداری، روش های چند متغیره، سازگاری عمومی، مدل ضرب پذیر
 • بابک درویشی*، عنایت رضوانی، حسین صادقی، مصطفی شاکری، حامد نصیری وطن، محمد کاوند، شمس الله ینکجه فراهانی، مهران شرفی زاد صفحات 633-649
  هدف

  این آزمایش به منظور بررسی ارزش زراعی دو رقم جدید لوبیا به نام های سپهر و سمبل صورت گرفت که توسط بخش خصوصی و با هدف ثبت نام ارقام مذکور در فهرست ملی ارقام گیاهی معرفی شده اند.

  روش پژوهش:

   این ارقام به همراه چهار رقم شاهد در سه منطقه مختلف (کرج، زنجان و خمین) و در هر منطقه در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار به مدت دو سال زراعی (1400-1399 و 1399-1398) موردبررسی قرار گرفتند.

  یافته ها

  نتایج بررسی صفات نشان داد که گلدهی در ارقام کاندید سپهر و سمبل به طور معنی داری زودتر از ارقام شاهد (به ترتیب هشت و چهار روز زودتر از میانگین ارقام شاهد) اتفاق افتاد. به همین ترتیب رسیدگی فیزیولوژیک بذر در ارقام سپهر و سمبل به ترتیب هشت و 10 روز زودتر از میانگین ارقام شاهد صورت گرفت. تعداد بذر در غلاف ارقام کاندید سپهر و سمبل تفاوت معنی داری با ارقام شاهد نداشت. ارقام سپهر و سمبل دانه های درشت تری تولید کردند و وزن صددانه این ارقام به طور معنی داری بالاتر بود (به ترتیب 7/9 و 1/24 درصد بالاتر از میانگین سایر ارقام)، ولی عملکرد دانه در این دو رقم نسبت به ارقام شاهد به طور معنی داری کم تر بود (به ترتیب 89/19 و 27/18 درصد کم تر از میانگین سایر ارقام).

  نتیجه گیری

  در نهایت ارقام کاندید سپهر و سمبل به دلیل تیپ ایستاده و سهولت برداشت، زودرس بودن و مصرف یک تا دو نوبت آب کم تر و بازارپسندی و تولید دانه های درشت تر می توانند به عنوان ژرم پلاسم های جدید در تولید حبوبات کشور نقش موثری ایفا نمایند.

  کلیدواژگان: ارزش زراعی، تجاری سازی، رقم، سازگاری، لوبیا
 • مرتضی برمکی*، دامون رجب زاده، خدیجه آقائی فرد صفحات 651-667
  هدف

  پژوهش حاضر به منظور بررسی تاثیر سطوح مختلف سولفات منیزیم و سولفات منگنز بر عملکرد و برخی صفات کمی سیب زمینی رقم آگریا انجام شد.

  روش پژوهش: 

  آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در سال زراعی 98-1397 در شهرستان نیر اجرا شد. فاکتور اول شامل محلول پاشی سولفات ‏منگنز در دو سطح شاهد و پنج در هزار و فاکتور دوم شامل محلول پاشی سولفات‏ منیزیم در پنج سطح (شاهد، یک و نیم، سه، چهار و نیم و شش در هزار) در مراحل شروع غده دهی و 50 درصد غده دهی بودند.

  یافته ها

  نتایج تجزیه واریانس نشان داد که اثر سولفات‏ منگنز بر صفت تعداد غده قابل استفاده در سطح پنج درصد و در بقیه صفات موردمطالعه به جز صفات تعداد ساقه و تعداد غده غیر اقتصادی در سطح یک درصد معنی دار بود. اثر سولفات‏ منیزیم بر ارتفاع بوته در سطح پنج درصد و در بقیه صفات موردبررسی در سطح یک درصد تاثیر معنی دار داشت. اما، اثر متقابل تیمارهای آزمایش غیر معنی دار بود. بیش ترین عملکرد غده به میزان 9/44 تن در هکتار با محلول پاشی با غلظت پنج در هزار سولفات‏ منگنز به دست آمد. بیش ترین تاثیر محلول پاشی سولفات‏ منیزیم بر تعداد غده قابل استفاده به میزان 4/34 درصد نسبت به تیمار شاهد بود. به طور میانگین، محلول پاشی سولفات‏ منیزیم باعث افزایش 3/12 درصد عملکرد غده نسبت به تیمار شاهد گردید.

  نتیجه گیری

  با توجه به این که در اکثر صفات موردبررسی در این پژوهش، محلول پاشی پنج در هزار سولفات‏ منگنز و چهار و نیم در هزار سولفات‏ منیزیم نسبت به سایر تیمارها نتایج بهتری را نشان داد، می توان این سطوح کودی را در این منطقه برای این رقم توصیه نمود.

  کلیدواژگان: ارتفاع بوته، سطح کودی، عملکرد اقتصادی، عناصر غذایی، قطر ساقه
 • حسین نظری*، علی نادری عارفی صفحات 669-684
  هدف

  به منظور بهبود مقاومت دو رقم بابونه آلمانی (Matricaria chamomilla L.) به رژیم های رطوبتی این آزمایش در سال 93-1392 به صورت فاکتوریل سه عاملی در قالب طرح بلوک‏های کامل تصادفی در سه تکرار در گلخانه تحقیقاتی پردیس کشاورزی دانشگاه تهران اجرا شد.

  روش پژوهش: 

  تیمار های آزمایشی شامل رژیم های رطوبتی (شاهد و تنش شدید به ترتیب 13 و 57 درصد تخلیه مجاز رطوبتی خاک)، دو رقم بابونه (رقم بادگلد آلمانی و اصلاح شده مجاری) و محلول پاشی با پوتریسین (در دو سطح صفر یا آب مقطر و غلظت 1/0 میلی مولار و 45 روز بعد از انتقال به گلدان) بودند.

  یافته ها

  نتایج نشان داد که اثر پلی آمین پوتریسین بر ارتفاع بوته و زیست توده در سطح احتمال خطای یک درصد و بر صفت شاخص برداشت در سطح احتمال خطای پنج درصد معنی دار شد. ارتفاع بوته در شرایط شاهد پاسخ معنی‏داری به پوتریسین نداشت، اما بعد از اعمال تنش شدید (57 درصد تخلیه رطوبتی)، اثر محلول پاشی افزایش معنی‏دار نشان داد (5/13 درصد). اثر پوتریسین بر صفات درصد و عملکرد اسانس (در سطح احتمال خطای یک درصد) معنی دار بود. هم چنین اثر متقابل رژیم‏های رطوبتی و محلول پاشی با پوتریسین بر روی صفات درصد اسانس (در سطح احتمال خطای یک درصد) و عملکرد اسانس (در سطح احتمال خطای یک درصد) معنی‏دار گردید. در شرایط مطلوب رطوبتی (13 درصد تخلیه رطوبتی)، پوتریسین منجر به افزایش قابل توجه درصد اسانس به میزان 38 درصد شد. اما محلول پاشی آن در شرایط تنش، میزان اسانس را چهار درصد افزایش داد. محلول‏پاشی پوتریسین میزان ترکیبات فارنزن و بیسابولول اکسید B را در هر دو شرایط رطوبتی کاهش داد. ترکیب مهم دیگر بیسابولون اکسید A بود که تیمار پوتریسین تاثیر مثبتی بر تجمع آن گذاشت، به طوری که در شرایط رطوبتی مطلوب غلظت بیسابولون اکسید A را 87 درصد افزایش داد، اما در شرایط تنش تاثیر آن کم تر شد و تا 35 درصد میزان آن را افزایش داد.

  نتیجه گیری

  کاربرد پوتریسین درگیاه بابونه به دلیل افزایش تحمل به تنش کم آبی و افزایش متابولیت های ثانویه هدف، توجیه اقتصادی دارد.

  کلیدواژگان: بابونه، پلی آمین، زیست توده، عملکرد، متابولیت ثانویه
 • محمدرضا باغبانی*، عبدالرضا سیاهپوش، علیرضا شافعی نیا، الهام الهی فرد صفحات 685-702
  هدف

  رازیانه با نام علمی Foeniculum vulgare L.، یکی از مهم ترین و پرمصرف ترین گیاه دارویی از خانواده چتریان (Apiaceae)، می باشد. این گیاه چندساله ، در رقابت با علف های هرز، رقیب ضعیفی می باشد. این وضعیت موجب کاهش توان و عملکرد می گردد.

  روش پژوهش: 

  به منظور بررسی کنترل علف های هرز و افزایش عملکرد،  با استفاده از تراکم گیاهی، علف کش تریفلورالین و کنترل مکانیکی، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه فاکتور و سه تکرار در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان در سال 99-1398 اجرا شد. فاکتورهای آزمایش شامل کنترل مکانیکی در دوسطح (بدون کولتیواتور و دوبار کولتیواتور)، تراکم گیاهی در سه سطح (شش، 12 و 24 بوته در مترمربع) و علف کش تریفلورالین در سه سطح (صفر به عنوان شاهد با علف هرز، 5/1 و 3 لیتر در هکتار) بودند.

  یافته ها

  نتایج این بررسی، نشان داد که تیمار دارای (تراکم 24 بوته در مترمربع رازیانه و 5/1 لیتر در هکتار تریفلورالین و به همراه دو بار کولتیواتور) اختلاف معنی داری با تیمار 3 لیتر علف کش در تراکم و وزن خشک علف های هرز نشان نداد.

  نتیجه گیری

  بنابراین جهت کاهش مصرف علف کش می توان دوز 5/1 لیتر تریفلورالین را به جای دوز 3 لیتر آن، به همراه انجام دو بار کولتیواتور به کار برد. بیش ترین عملکرد اقتصادی رازیانه به میزان 1313 کیلوگرم در هکتار در دو تیمار ذکرشده مشاهده گردید. این بررسی نشان داد بیش ترین اسانس در کرت های دو بار کولتیواتور به میزان 5/9 درصد و کم ترین در کرت های بدون کولتیواتور به میزان 76/4 درصد مشاهده شد که تاثیرپذیری کولتیواتور را نسبت به بقیه فاکتورها در تولید اسانس بیان می کند.

  کلیدواژگان: اسانس روغنی، توان، رقیب، عملکرد اقتصادی، گیاه دارویی، وزن خشک
 • فائزه سمندری بحرآسمان، آناهیتا رشتیان*، آفاق تابنده ساروی، مجتبی سلیمانی ساردو صفحات 703-718
  هدف

  با توجه به اهمیت گیاه دارویی آویشن باغی (.Thymus vulgaris L) و اثر عصاره جلبک دریایی و سالیسیلیک اسید در افزایش مقاومت به خشکی در مراحل مختلف رشد، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی در سه تکرار در گلخانه تحقیقاتی دانشگاه جیرفت در سال 1399 انجام شد.

  روش پژوهش:

   تیمار خشکی در سه سطح 100 درصد ظرفیت زراعی (شاهد)، 50 درصد ظرفیت زراعی و 35 درصد ظرفیت زراعی و فاکتوردوم پرایمینگ بذر و نشا ها شامل صفر (شاهد)، 1 درصد حجمی عصاره جلبک، 5/3 درصد حجمی عصاره جلبک، 1 میلی مولار سالیسیلیک اسید، 2میلی مولار سالیسیلیک اسید و ترکیب عصاره جلبک و سالیسیلیک اسید، درنظر گرفته شد.

  یافته ها

  نتایج پرایمینگ بذر نشان داد فاکتورهایی چون سرعت جوانه زنی، طول ریشه چه و ساقه چه و وزن ریشه چه و ساقه چه در اثر تیمارها در سطح احتمال 1 درصد اختلاف معنی داری داشت و در تیمار تنش خشکی 35 درصد ظرفیت زارعی پرایمینگ سالیسیلیک اسید با بهبود شش صفت نسبت به شاهد بهترین عملکرد را داشت. هم چنین نتایج محلول پاشی گیاهچه ها نشان داد بیش ترین وزن تر اندام های هوایی گیاهچه ها در تیمار ترکیبی عصاره جلبک به اضافه سالیسیلیک اسید حاصل شد.

  نتیجه گیری

  نتایج کلی نشان می دهد که پرایمینگ و محلول پاشی با سالیسیلیک اسید بهتر از عصاره جلبک بر مقاومت به خشکی گیاه موثر بوده و البته تیمار هم زمان سالیسیلیک اسید و عصاره جلبک و تیمارهای ترکیبی عصاره جلبک با غلظت بالاتر توانسته اند در مرحله رویشی مقاومت گیاه به خشکی را افزایش دهند.

  کلیدواژگان: اندام هوایی، جوانه زنی، صفات مرفولوژیکی، ظرفیت زراعی، مرفولوژی
 • مینا امانی، سعیده علیزاده سالطه*، محسن سبزی نوجه ده، مهدی یونسی حمزه خانلو صفحات 719-735
  هدف

  بهره گیری از رابطه همزیستی گیاه با قارچ های تریکودرما یکی از راه کارهای کاهش تنش کم آبی در گیاهان به شمار می رود. پژوهش حاضر به منظور بررسی تاثیر قارچ تریکودرما بر ویژگی های آنتی اکسیدانی گیاه دارویی ریحان (Ocimum basilicum L.) در شرایط تنش کم آبی انجام شد.

  روش پژوهش:

   این آزمایش در گلخانه گروه علوم باغبانی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی اهر و مطالعات آزمایشگاهی نیز در آزمایشگاه های پایه و عمومی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی اهر (دانشگاه تبریز) در سال 1399 به صورت فاکتوریل بر پایه طرح بلوک‎ ‎ های کامل تصادفی با سه تکرار انجام گرفت. تیمارها شامل سطوح مختلف تنش کمبود آب شامل تنش شدید (25 درصد ظرفیت مزرعه ای)، تنش متوسط (50 درصد ظرفیت مزرعه ای)، تنش ملایم (75 درصد ظرفیت مزرعه ای) و بدون تنش (شاهد) هر یک از گلدان ها و ‎یک گونه ‏تجاری قارچ ‏‎Trichoderma harzianum Na-lac‎‏ با غلظت ‏های 109 و 106 اسپور در هر میلی لیتر مایه تلقیح ‏بود.

  یافته ها

  نتایج نشان داد که ‏با اعمال تنش کم آبی میزان مالون دی آلدهید، آنزیم کاتالاز و پراکسیداز، فعالیت آنتی اکسیدانی و فلاونویید کل افزایش یافت. غلظت 106 اسپور در هر میلی لیتر تاثیر بهتری بر بهبود شاخص های مذکور داشت.

  نتیجه گیری

  استفاده از قارچ تریکودرما در ‏مقایسه ‏با شاهد (بدون تلقیح با قارچ)‏‎ ‎می‎ ‎تواند‎ ‎ابزار مناسبی ‏برای بهبود صفات فیزیولوژیکی و فعالیت های آنتی اکسیدانی در ‏شرایط تنش کم ‎ ‎آبی باشد.

  کلیدواژگان: تنش کمبود آب، فعالیت آنتی اکسیدانی، فلاونوئید کل، فنول کل، گیاهان دارویی
 • فاطمه میرزایی، محمد رفیعی الحسینی*، نفیسه رنگ زن، مهدی امیریوسفی صفحات 737-754
  هدف

  کینوا با ارزش غذایی بالا، در برابر طیف وسیعی از تنش های غیرزیستی نیز بسیار مقاوم است. با وجود محدودیت منابع و افزایش تقاضا برای محصولات غذایی، می توان کینوا را در اراضی با باروری کم یا محدود، به خوبی کشت کرد و محصول خوبی تولید کرد.

  روش پژوهش: 

  این آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تکرار در یک گلخانه تحقیقاتی واقع در منطقه صنعتی شهر ماه‍شهر از توابع استان خوزستان انجام شد. فاکتور اول شامل نوع خاک در دو سطح (آلوده و غیرآلوده) و فاکتور دوم شامل تنش خشکی (رژیم های آبیاری) در سه سطح (100 درصد ظرفیت مزرعه (بدون تنش)، 60 درصد ظرفیت مزرعه (تنش متوسط) و 30 درصد ظرفیت مزرعه (تنش شدید)) بودند.

  یافته ها

  نتایج نشان داد اثر متقابل نوع خاک و تنش خشکی بر کلیه صفات به جز وزن تر اندام هوایی و ارتفاع بوته معنی دار بود که کم ترین مقدار وزن تر و خشک ریشه، وزن خشک اندام هوایی و وزن هزاردانه در خاک آلوده همراه با تنش خشکی شدید مشاهده شد. با این وجود وزن هزاردانه کینوا تحت تاثیر تنش خشکی متوسط، اختلاف معنی داری با شرایط بدون تنش خشکی نداشت. بررسی اثرات ساده نشان داد آلودگی خاک با فلزات سنگین موجب کاهش 7/13 درصد وزن تر اندام هوایی و کاهش 5/30 درصدی وزن خشک اندام هوایی کینوا در مقایسه با گیاهانی که در خاک غیرآلوده رشد کرده اند، شده است.

  نتیجه گیری

  به طور کلی می توان گفت افزایش تنش خشکی، وزن تر ریشه و وزن هزاردانه در کینوا را به طور قابل توجهی کاهش داده است، اما درصد و نسبت این کاهش در خاک آلوده به فلزات سنگین به مراتب بیش تر از خاک غیر آلوده بود. با توجه به نتایج این پژوهش، کشت گیاه کینوا به عنوان گیاهی امیدبخش در خاک های دارای محدودیت های مشابه قابل بررسی است.

  کلیدواژگان: ارتفاع بوته، تنش اسمزی، کادمیوم، کینوا، وزن دانه
 • امین ارجمند، محسن ابراهیمی*، محمدرضا بی همتا، نرگس مرادی صفحات 755-767
  هدف

  گل ختمی متعلق به جنس Althaea و خانواده Malvaceae می باشد. این گیاه بومی آسیا، جنوب آفریقا و آمریکا است. این گیاه در سراسر ایران در مراتع طبیعی یافت می شود. هدف از انجام این پژوهش شناسایی بهترین اکوتیپ های گل ختمی از نظر صفات فیتوشیمیایی موردمطالعه در این آزمایش و معرفی بهترین اکوتیپ ها به منظور پژوهش های بیش تر و استفاده به عنوان والدین تلاقی در پروژه های به نژادی می باشد.

  روش پژوهش: 

  در این پژوهش صفات فیتوشیمیایی در نه اکوتیپ و سه گونه مختلف بررسی شد. این صفات شامل میزان فلاونویید کل، محتوی آنتوسیانین کل، میزان فعالیت بازدارندگی آنزیم تیروزیناز و میزان فعالیت بازدارندگی آنزیم کولین استراز بود.

  یافته ها

  نتایج نشان داد که از نظر میزان فلاونویید و میزان فعالیت بازدارندگی آنزیم استیل کولین استراز اکوتیپ کرمانشاه از گونه A. officinalis به ترتیب 47/18 میلی گرم کویرستین در گرم عصاره و 37/28 (mg/ml مبتنی بر ‏50‏IC)، از نظر میزان آنتوسیانین اکوتیپ بوشهر متعلق به گونه A. ficifolia، 45/6 میلی گرم بر گرم عصاره خشک و از نظر میزان فعالیت بازدارندگی آنزیم تیروزیناز اکوتیپ یزد با 25/84 (mg/ml مبتنی بر 50IC)، بالاترین مقادیر را داشتند. پس از محاسبه ضرایب همبستگی پیرسون مشخص ‏شد که بین صفات موردبررسی همبستگی مثبت و معنادار وجود دارد. در مقایسات اورتوگونال نیز اکوتیپ های کرمانشاه، مازندران و اصفهان متعلق به گونه A. officinalis از نظر میزان فلاونویید و میزان فعالیت بازدارندگی آنزیم کولین استراز دارای بالاترین مقدار بودند. در تجزیه خوشه ای به روش WARD اکوتیپ های مربوط به هر گونه در گروه مجزا قرار گرفتند.

  نتیجه گیری

  بنابراین با توجه به تنوع بالا بین گونه ها و اکوتیپ های موردمطالعه، به منظور اصلاح و گزینش صفات فیتوشیمیایی در گل ختمی از اکوتیپ های بررسی شده در این آزمایش می توان به عنوان جمعیت پایه و والدین اولیه تلاقی استفاده کرد.

  کلیدواژگان: آنتوسیانین، آنزیم کولین استراز، اکوتیپ، گل ختمی
 • فائزه حیدری، جلال جلیلیان، اسماعیل قلی نژاد* صفحات 769-785
  هدف

  با توجه به اهمیت مدیریت تغذیه در شرایط شور و لزوم بررسی جنبه‏های تغذیه‏ای گیاه زراعی جدید کینوا، این پژوهش با هدف بررسی تاثیر سطوح مختلف تنش شوری و نانوکودهای مختلف بر ویژگی های مورفولوژیک و ویژگی های کمی و کیفی علوفه کینوا انجام گرفت.

  روش پژوهش: 

  این پژوهش به صورت فاکتوریل بر پایه طرح کاملا تصادفی در سه تکرار در سال زراعی 1397 در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه ارومیه به صورت گلدانی اجرا شد. فاکتور اول تنش شوری با آب دریاچه ارومیه در سه سطح (صفر، 16 و 32 دسی زیمنس بر متر) و فاکتور دوم نانوکود در پنج سطح (پتاسیم، روی، کلسیم، سیلیسیم و عدم برگ پاشی) بود.

  یافته ها

  نتایج نشان داد که بیش ترین و کم ترین مقدار ارتفاع بوته، وزن خشک برگ و گل آذین به ترتیب از تیمار بدون تنش شوری و شوری 32 دسی زیمنس بر متر حاصل شد. تنش شوری 32 و 16 دسی زیمنس بر متر در مقایسه با شاهد به ترتیب پروتیین خام (5 و 3 درصد)،  درصد کربوهیدرات قابل حل در آب (15 و 14 درصد)، درصد الیاف نامحلول در شوینده اسیدی (23 و 7 درصد)، درصد فیبر خام (10 و 5 درصد) و درصد فیبر نامحلول در شوینده خنثی (20 و 5 درصد) را افزایش داد، درحالی که به ترتیب موجب کاهش خاکستر کل (27 و 17 درصد) و ماده خشک قابل هضم (22 و 8 درصد) شد. محلول پاشی با نانوکودها در مقایسه با شاهد (عدم محلول پاشی) ویژگی های مورفولوژیک موردمطالعه را افزایش داد. هم چنین ویژگی های کیفی مطلوب علوفه مانند پروتیین خام، خاکستر کل، ماده خشک قابل هضم و درصدکربوهیدرات قابل حل در آب علوفه کینوا را بهبود بخشید و ویژگی های کیفی نامطلوب مانند درصد فیبر نامحلول در شوینده خنثی و اسیدی و درصد فیبر خام را کاهش داد.

  نتیجه گیری

  بنابراین برای بهبود رشدونمو و افزایش کیفیت علوفه کینوا و تعدیل اثرات تنش شوری، محلول پاشی با نانوکودهای مختلف به ویژه نانوکود کلسیم توصیه می گردد.

  کلیدواژگان: پروتئین خام، تحمل به شوری، خاکستر کل، فیبر خام، صفات مورفولوژیک
 • راضیه خودسیانی، مهرداد جعفرپور* صفحات 787-806
  هدف

  بتاگلوکان یکی از اجزای دیواره سلولی قارچی و از نظر درمانی مهم ترین پلی ساکارید در قارچ هاست. هدف از این پژوهش تولید ورمی‏کمپوست اختصاصی به منظور بهبود ارزش غذایی و برسی محتوای بتاگلوکان در قارچ بلازیی (A. subrufescens) می باشد.

  روش پژوهش: 

  آزمایشی در قالب طرح کاملا تصادفی و در سه تکرار در مرکز تحقیقات قارچ دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان (خوراسگان) در سال 1400-1399 انجام شد. تعداد 18 بستر ترکیبی به عنوان تیمارهای موردبرسی در آزمایش، شامل خاک پوششی 100 درصد به عنوان شاهد، کمپوست و ورمی کمپوست برگشتی 100 درصد، سرخارگل و ورمی کمپوست سرخارگل به تنهایی و در ترکیب با خاک پوششی به همراه هورمون اکسین (ایندول استیک اسید) به نسبت های معین در نظر گرفته شد.

  یافته ها

  براساس نتایج بسترهای غنی از عناصر معدنی از جمله کمپوست و ورمی کمپوست برگشتی قارچ به تنهایی و در ترکیب با خاک پوششی منجر به رشد بهینه قارچ بلاز‏یی شدند. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که بیش ترین میزان بتاگلوکان با مقدار 86/72 میلی‏گرم بر کیلوگرم و بیش ترین سرعت محصول دهی در بسترهایی با منشا گیاه دارویی سرخارگل مشاهده شد.

  نتیجه گیری

  در مجموع اگر مبنا تولید بیوماس باشد بهتر است از بسترهای کشت غنی شده و اگر مبنا تولید ماده موثره در قارچ باشد، بهتر است از بسترهایی که با سرخارگل ترکیب شده اند، استفاده شود. در پژوهش حاضر ترکیب خاک پوششی50 درصد+ کمپوست و ورمی کمپوست برگشتی قارچ 50 درصد در جذب عناصر غذایی و بهبود صفات کمی بهتر نقش ایفا کردند.

  کلیدواژگان: پلی ساکارید، ضایعات کشاورزی، قارچ های دارویی، کارایی بیولوژیکی، میسلیوم
 • محمدعلی شیری*، مالک قاسمی صفحات 807-823
  هدف

  هدف از بررسی حاضر ارزیابی تاثیر روش های مختلف گرده افشانی تکمیلی بر ویژگی های کیفی میوه کیوی رقم هایوارد به منظور معرفی موثرترین و کاربردی ترین روش گرده افشانی تکمیلی می باشد.

  روش پژوهش: 

  در بررسی حاضر تاثیر روش های مختلف گرده افشانی تکمیلی [گرده افشانی آزاد، گرده افشانی دستی از گل های نر رقم توموری، گرده افشانی به صورت محلول پاشی با گرده خالص و گرده افشانی به صورت محلول پاشی با گرده ناخالص (جمع آوری شده از ورودی لانه زنبورهای عسل در زمان بازشدن گل های پایه نر کیوی)] بر ویژگی های کیفی میوه کیوی رقم هایوارد در سال 1400 در پژوهشکده مرکبات و میوه های نیمه گرمسیری کشور (شهر رامسر) در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار مورد ارزیابی قرار گرفت.

  یافته ها

  نتایج نشان داد که میزان اسیدهای قابل تیتراسیون، شاخص بلوغ، کلروفیل b، کاروتنویید، فلاونویید کل و فعالیت آنتی اکسیدانی تحت تاثیر روش های مختلف گرده افشانی تکمیلی قرار نگرفتند. میوه های حاصل از گرده افشانی به روش محلول پاشی با گرده ناخالص بالاترین عملکرد تک درخت (32/98 کیلوگرم در هر درخت)، عملکرد هکتاری (39/40 تن در هکتار)، تعداد بذر (1038)، میزان املاح جامد محلول (07/7 درجه بریکس)، کلروفیل a (71/1 میلی گرم بر 100 گرم وزن تر)، کلروفیل کل (11/3 میلی گرم بر 100 گرم وزن تر)، ویتامین ث (27/60 میلی گرم بر 100 گرم وزن تر) و فنل کل میوه (62/79 میلی گرم بر 100 گرم وزن تر) را تولید کردند. هم چنین، این میوه ها از لحاظ ارزیابی های حسی و چشایی در شرایط مطلوب تری قرار داشتند.

  نتیجه گیری

  در نهایت، می توان گرده افشانی تکمیلی به صورت محلول پاشی با گرده ناخالص را به عنوان موثرترین و کاربردی ترین روش به منظور افزایش کیفیت میوه به باغداران کیوی توصیه نمود.

  کلیدواژگان: ترکیبات فیتوشیمیایی، فنل کل، کلروفیل، گرده ناخالص، ویتامین ث
 • جعفر بیابانی، عبدالرحمان محمدخانی، مسعود فتاحی* صفحات 825-838
  هدف

  به منظور بررسی نیاز سرمایی و گرمایی ارقام تجاری بادام، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تکرار برنامه ریزی و در آزمایشگاه دانشگاه شهرکرد در سال 1396 اجرا شد.

  روش پژوهش: 

  در این آزمایش فاکتور اول، شامل ارقام تجاری بادام در پنج سطح (مامایی، ربیع، سفید، شاهرود 7 و شاهرود 12) و فاکتور دوم شامل سرمادهی در هفت سطح (100، 200، 300، 400، 500، 600 و 700 ساعت در دما 4-7 درجه سانتی گراد) بود. به محض القای خواب در جوانه ها از هر رقم، تعداد 75 شاخه تهیه و به یخچال با دمای 4 تا 7 درجه سانتی گراد منتقل شدند. پس از سرمادهی از یخچال خارج و در محیط گلخانه، در محلول آب و ساکارز قرار داده شدند و وضعیت شکوفایی جوانه های گل بررسی شد.

  یافته ها

  نتایج نشان داد که نیاز سرمایی و گرمایی در ارقام سفید و مامایی کم تر از متوسط نیاز سرمایی و گرمایی کل ارقام بودند. رقم سفید 170 ساعت نیاز سرمایی و 5886 درجه ساعت رشد نیاز گرمایی و رقم مامایی 170 ساعت نیاز سرمایی و 7707 درجه ساعت رشد نیاز گرمایی داشتند. رقم ربیع نیاز سرمایی کم تر و نیاز گرمایی بیش تر از متوسط کل ارقام داشت اما در رقم شاهرود7 هر دو نیاز سرمایی و گرمایی بیش تر بود. رقم شاهرود7 به 5/220 ساعت سرما و 10958 درجه ساعت رشد گرما جهت شکوفایی گل نیاز داشت. از طرف دیگر رقم شاهرود 12 به عنوان رقمی با نیاز سرمایی بالا و نیاز گرمایی پایین شناسایی شد.

  نتیجه گیری

  به طورکلی نتایج نشان داد نیاز سرمایی و گرمایی ارقام مختلف در مدل های مختلف متفاوت بود. در بین ارقام این آزمایش رقم شاهرود 12 دارای بالاترین نیاز سرمایی و گرمایی بود.

  کلیدواژگان: جوانه گل، خواب زمستانه، شکوفایی گل، مدل یوتا، واحد حرارتی
|
 • Abdollah Farisa, Ali Nakhzari Moghaddam *, Ali Rahemi Karizaki, Mohammad Salahi Farahi Pages 521-532
  Objective

  In order to study the effect of nitrogen splitting and supplemental irrigation on yield, yield components and oil percentage of sunflower a factorial experiment was conducted based on randomized complete block design on farm research of Gonbad University with three replications during crop year of 2019.

  Methods

  Treatments in this experiment included nitrogen splitting (none consumption of nitrogen (as control), 25% of nitrogen at planting time and 75% before flowering, 50% of nitrogen at planting time and 50% before flowering and 75% of nitrogen at planting and 25% before flowering and supplemental irrigation (none irrigation ((as control)), supplementary irrigation at flowering stage, supplemental irrigation at grain filling stage, supplemental irrigation at flowering stage and grain filling stages) in four levels.

  Results

  The results showed that consumption of 25% nitrogen at planting time and 75% before flowering led to the highest increase in number of grains per row, number of grains per head, one thousand-grain weight, grain yield (4318 kg.ha-1) and harvest index. Consumption of 75% nitrogen at planting time and 25% before flowering increased the number of rows per capita. None consumption of nitrogen increased oil percent though oil yield decreased. Irrigation at flowering and grain filling stages increased the number of grain per capita, grain weight, and grain yield (4427 kg.ha-1).

  Conclusion

  According to the results, irrigation at flowering and grain filling stages as well as application of 25% nitrogen at planting time and 75% before flowering is suitable to achieve optimum sunflower yield.

  Keywords: Capitul, Grain filling, harvest index, oil yield, one thousand-seed weight
 • Mohsen Karimimovahedi, Gholam Akbari *, GholamAli Akbari, Fatemeh Benakashani, MohammadReza Ardakani Pages 533-542
  Objective

  Environmental stress, especially drought stress, is one of the most important factors that reduce the growth and development of oil plants such as rapeseed in arid and semi-arid regions. The purpose of this research is to investigate the effect of biochar and biosulfur on seed yield and some ecophysiological traits of rapeseed under drought stress conditions in winter cultivation.

  Methods

  This research was carried out in form of a factorial split-plot with randomized complete block design having three replications in 2019 in Karaj. In this experiment, irrigation treatment witnessed three levels of 30%, 60%, and 100% of crop capacity as main plots, while biochar treatment saw three levels of no application and application of three and six tons per hectare and biosulfur treatment, two levels of application and non-application as plots. Subsidiaries were considered.

  Results

  It was found that drought stress had a significant effect on the seed and oil yield of rapeseed. Thus, the amount of these traits in drought stress showed a decrease of 50% and 52%, respectively, compared to the control. Also, the use of six tons per hectare of biochar had increased by 49% and 36% in terms of its number of pods per plant and the number of seeds per pod. Also, the interaction effect of biosulfur application and the use of six tons of biochar had the greatest effect on the traits of the number of pods per plant and harvest index.

  Conclusion

  The results showed that the use of biofertilizers can be used as a suitable method to increase the yield of rapeseed. Increasing oil percentage and grain yield will ultimately increase the field and economic yield (oil) of the rapeseed plant.

  Keywords: Biofertilizers, rapeseed, soil amendment, Sulfur, Thiobacillus
 • Moslem Heydari, Mehrdad Chaichi * Pages 543-555
  Objective

  Seed priming is the simplest and the best method to increase seed germination speed.

  Methods

  To address this, in a study aimed at the effect of priming of different barley (Hordeum vulgare L.) cultivars on various germination characteristics, in the form of a factorial experiment was conducted using a completely randomized design with four replications in the research greenhouse of the Agricultural and Natural Resources Research Center of Hamadan province in 2022. Treatments including priming of seeds with fertilizers 1. Biozar, 2. Seafull amino zinc, 3. Sabzine, 4. Royesh, 5. Ecobooster, and 6. control (no fertilizer application), and different barley cultivars including Jolgeh, Bahman, Azaran, Abidar, Ghaflan, and Sahand.

  Results

  The results indicated a significant effect of seed priming on the evaluated characteristics compared to the control treatment. The highest enzyme activities of catalase (0.117 Unit/ml) and peroxidase (85.08 Unit/ml) were obtained in seedlings obtained from seeds priming with Seafull amino zinc, which were 72 and 33% more than control treatments, respectively. The highest seedling vigor index was related to the seeds priming with seafull amino zinc fertilizer (26.55), which was significantly higher than the control treatment (22.84) and other treatments. Also, the germination percentage of seeds priming with seafull amino zinc fertilizer was significantly higher (3.5%) than the control.

  Conclusion

  Considering that seed priming is a cost-effective and easy method and at the same time it is simple and does not require complex technical knowledge, it can be easily implemented by farmers. Therefore, this method is recommended to improve germination, seedling growth, and the quality and strength of barley seeds.

  Keywords: catalase enzyme, Germination percentage, germination speed, Peroxidase enzyme, Seedling establishment
 • Hamid Jabbari *, Majid Gholamhoseini, MohammadBagher Valipour, MohammadReza Nazari, AmirHossein Omidi, Habib Tashakori Meymand Pages 557-573
  Objective

  This research was carried out in order to investigate the effect of irrigation regimes on morphological traits of root and shoot of safflower genotypes.

  Methods

  A field experiment has been conducted via polyvinyl chloride (PVC) pipes at research field of Seed and Plant Improvement Institute in Karaj, during 2019-2020. A factorial experiment has been laid out in a randomized complete block design with three replications. This study deals with six genotypes of safflower (Varamin landrace, Hamand landrace, Kazakhstan genotype and Amir, Goldasht and Pernian cultivars) in two irrigation regimes, including full irrigation (control) and drought stress (Irrigation after depletion of 40% and 80% of soil available moisture respectively) treatments.

  Results

  The results showed that under drought stress conditions, root length and root diameter have increased by 28.6% and 13.6%, respectively and root dry weight, leaf relative water content (RWC), number of bolls, number of seeds per plant and seed yield per plot and was decreased by 23.6%, 15.2%, 25.4%, 63.3%, and 74.9%, respectively. Under full irrigation conditions, Amir with suitable root system (root dry weight 7.7 g and root length 71 cm) and maximum number of seeds had the highest seed yield (5.03 g per plot). In addition, under drought stress conditions, Amir cultivar had early flowering, maximum root dry weight and length, highest activity of catalase and peroxidase enzymes, and the highest seed yield per plot (1.67 g).

  Conclusion

  Generally, Amir cultivar had more seed yield due to having a suitable root system and superior agronomic characteristics and was selected as the superior genotype.

  Keywords: cultivars, flowering time, Physiological characteristics, relative water content (RWC), root diameter, SPAD value
 • Maryam Dorrani-Nejad, Ali Kazemi Pour, MohammadGhader Ghaderi, AliAkbar Maghsoudi Moud, Roohollah Abdoshahi * Pages 575-585
  Objective

  World food security depends on two major cereal crops, wheat and rice. Where wheat is more important for its market value and production amount. Grain yield is determined by the achievement and distribution of assimilates in sink organs. Sink size in wheat depends on the number of spikelets per spike, grains number per spikelet as well as the grain weight. Hence, increasing spikelet number and sink size is one of the most important breeding targets of wheat. The object of the present study was investigation the genetic of spikes and spikelets in a divers bread wheat population for number of spiklets per spike.

  Methods

  In a bread wheat breeding program for transferring the awn character from Mahdavi to Roshan cultivar, in the second generation of the third backcross (BC3F2), a single plant with large spikes was observed. The mentioned genotype was purified after several selfing. The pure line was named as Roshan-D-01. After the fourth backcross of Roshan-D-01 with the recurrent parent (Roshan) and a selfing generation, a near isogenic population (BC4F2) was developed to study spike length. Spike length along with its related traits was studied in the current population at the research field of Shahid-Bahonar University of Kerman, during growing seasons of 2020-2021.

  Results

  The spike length with the heritability of 0.61 and the response to selection of 14.03% showed a negative significant correlation with days to heading (r=-0.44**) and a positive significant correlation with other traits. Days to heading had a negative significant correlation with all studied traits at this research. This result showed the positive effect of early heading on spike related traits. Among studied traits, flag leaf area with general heritability of 0.53, positive significant correlation with spike length (r=0.60**), the highest Phenotypic and genotypic diversity (PCV=28.5 and GCV=20.69), showed the most response to selection (%R=25.45). The positive correlation between flag leaf area and spike related traits indicate the importance of flag leaf area in improving wheat grain yield. Distribution frequency graph of progenies for spike length, spikelet number per spike and grains number per spike showed that these traits have quantitative inheritance and follow the normal distribution. Transgressive segregation observed for studied traits and the presence of elite lines, in comparison with parents, in the current population allows the introduction of large spikes genotypes with high grains number per spike to develop high-yielding cultivars.

  Conclusion

  Due to high diversity and transgressive segregation observed in the present study, the current population can represent a rich source of spike morphology for use in wheat breeding programs aimed for increasing grain yield potential via increasing grain number. Negative correlation of days to heading with spike related traits indicates the positive effect of early heading on grain yield of bread wheat, especially under end season drought and heat stress conditions. Due to the high, positive and significant correlation between the spike length and flag leaf area, selection for larger flag leaf area could improve grain yield.

  Keywords: Diversity, Grains number per spike, Large spike, Spikelet number
 • Nikrooz Bagheri *, Maryam Rahimi Jahangirlou, Mehyar Jaberi Aghdam Pages 587-602
  Objective

  In order to present a new, non-destructive, accurate, and fast method for estimating the nitrogen content of corn, Unmanned Aerial Vehicle (UAV) multispectral sensing technology was used.

  Methods

  The experiments were performed based on a randomized complete block design in four levels of nitrogen fertilizer (zero, 50, 100, and 150%) in Varamin in 2018. Sampling was carried out in two stages of fertilization (8-leaf Stage and Tasseling Stage). Multispectral aerial imaging and ground sampling was performed one week after each fertilizer application. After processing aerial imagery, vegetation indices were calculated and their correlation with the results of ground sampling was determined.

  Results

  Based on the results obtained from the correlation coefficients (r) and best subsets regression, among the spectral vegetation indices, Normalized Difference Vegetation Index (NDVI), Nitrogen Reflectance Index (NIR), and Modified Triangular Vegetation Index2 (MTVI2) indices in both eight leaf collar (V8) and tasseling (VT) of maize growth stage was identified as the best indicator to estimate the nitrogen content of forage maize. At VT, a positive and significant relationship was obtained between NDVI (R2= 0.86, P≤0.001), NRI (R2= 0.70, P≤0.001) and MTVI2 (R2= 0.46, P≤0.01) indices with maize nitrogen content.

  Conclusion

  It can be concluded that UAV multispectral imaging provides acceptable accuracy in determining the nitrogen content of maize. This technology can help farmers to determine the appropriate time of fertilization.

  Keywords: Multispectral imaging, nitrogen fertilizer, Precision Agriculture, remote sensing, Unmanned Aerial Vehicle
 • Marzieh Mowlavi Sorond, Jalal Sadeghi, Amir Lakzian * Pages 603-617
  Objective

  In addition to improving root growth and increasing the absorption of nutrients by plants, mycorrhizae affect the availability and different forms of heavy metals in the soil. This study investigated the effect of two mycorrhizal species on the partitioning of cadmium element and also the absorption of this element by persian clover.

  Methods

  This experiment was carried out in a completely randomized design by factorial method with three replications with three levels of mycorrhiza (without mycorrhizae, funnelliformis mosseae and rhizophagus intraradices) and two levels of cadmium (0 and 10 mg.kg-1) in the research greenhouse of the Faculty of Agriculture of Ferdowsi University of Mashhad in 2018. After harvesting the plant, the dry weight of the shoot and root as well as the concentration of cadmium in these two parts of the plant were measured. Two parameters of mycorrhizal colonization and contribution of mycorrhizal participation in cadmium uptake by shoots and roots were measured. Finally, the effect of experimental treatments on the chemical forms of cadmium in the soil was measured.

  Results

  The results showed that cadmium caused an increase of 8.7% and a decrease of 31.5% in amount of colonization of funnelliformis mosseae and rhizophagus intraradices. Cadmium decreased the shoot dry weight by 28.7%. The behavior of two mycorrhizal species on the concentration of cadmium in the shoots and roots of persian clover was different. The presence of funnelliformis mosseae caused a significant (P<0.05) and 55.1% decrease in cadmium concentration of clover shoot and a 1.23-fold increase in concentration of this metal in plant roots. The measured decrease in the concentration of cadmium in the roots and shoots of clover in rhizo treatment was 14.5% and 14.3%, respectively, compared to the control. The carbonate form of cadmium had the highest amount of this metal in control soil (1.08 mg/kg) and contaminated soil (4.19 mg/kg). Mycorrhiza colonization of plant in control soil had no significant effect (P<0.05) on the concentration of different forms of cadmium.

  Conclusion

  Considering the increase of 70 (funnelliformis mosseae) and 63 (rhizophagus intraradices) percent of plant dry weight in contaminated soil in presence of mycorrhiza, as well as the low price of these fungi inoculum (80,000 Rials per kilogram at the time of purchase), the use of this microorganism can be a suitable solution in soils contaminated with heavy metals in greenhouse conditions.

  Keywords: Colonization, Contamination, Contribution share, funnelliformis mosseae, rhizophagus intraradices
 • Mohammadreza Dehghani, Mozhgan Hashemi *, Maryam Dahajipour, Shahram Mohammady Pages 619-631
  Objective

  It is quite effective to identify high-yielding and stable genotypes and evaluate different genotypes in various environmental conditions.

  Methods

  This study was conducted to evaluate the response of 12 imported faba bean genotypes with the application of gibberellic acid hormone (environmental factor) by the GGE-biplot method. For this purpose, genotypes were evaluated in a complete randomized design with three replications during autumn of 2018 in the research greenhouse of Shahrekord University. Gibberellic acid was sprayed at concentrations of 0, 10, and 30 ppm from the 2-leaf to flowering stages on a weekly basis.

  Results

  The analysis of variance showed that the effects of genotypes, gibberellic acid, and their interaction effects were significant in grain yield. The genotypes by the gibberellic acid sum of squares explained 22.33% of total grain yield variations. Using the GGE-biplot model, the first two components accounted for 86.5% of total grain yield variations due to the effect of genotype and the interaction effects between genotypes and gibberellic acid hormone.

  Conclusion

  Based on the analysis of GGE- biplots, the grain yield of genotypes C2, C4, C10, and C6 was higher than other genotypes. Furthermore, they had appropriate relative responses to the application of gibberellic acid hormone than other genotypes. Regarding the need for genotypes with high yield potential to increase in seed yield, they can be used for breeding this product. The eight remaining genotypes had lower grain yields with the most inappropriate responses to the application of gibberellic acid hormone, identified as undesirable genotypes.

  Keywords: Bilinear model, general compatibility, Genotype by environment interaction, multivariate method, stability analysis
 • Babak Darvishi *, Enayat Rezvani, Hosein Sadeghi, Mostafa Shakeri, Hamed Nasiri Vatan, Mohammad Kavand, Shamsollah Yenkejeh Farahani, Mehran Sharafizad Pages 633-649
  Objective

  This experiment was conducted to investigate the agricultural value of two new varieties of beans: Sepehr and Sembol, which were introduced by the private sector with the aim of registering the named varieties in the national list of plant varieties.

  Methods

  These cultivars (Sepehr and Sembol) along with 4 domestic control cultivars were studied in 3 locations (Karaj, Zanjan, and Khomein) based on complete randomized block design in 3 replications during two crop seasons (2019-2020 and 2020-2021).

  Results

  Results showed that flowering occurred significantly earlier in candidate cultivars (Sepehr and Sembol) than control cultivars (8 and 4 days respectively). As the same way, physiological seed ripening in candidate cultivars occurred earlier than control cultivars (8 and 10 days earlier than mean of other cultivars respectively). The number of seeds in the pods of Sepehr and Sembol candidate cultivars did not significantly differ from the control cultivars. Sepehr and Sembol cultivars produced larger seeds and hundred seeds weight of these cultivars was greatly higher than other cultivars (9.7 and 24.1 percent higher than mean of other cultivars respectively), but the seed yield in these two cultivars was significantly lower than control cultivars (19.89 and 18.27 percent lower than mean of other cultivars respectively).

  Conclusion

  Finally, the candidate cultivars Sepehr and Sembol can play an effective role as new germplasms in the country's bean production due to their erect type and ease of harvesting, early maturity and consumption of one to two times less water, marketability and production of larger seeds.

  Keywords: Bean, commercialization, Compatibility, Cultivar, cultivation value
 • Morteza Barmaki *, Damoon Rajabzadeh, Khadijeh Aghaeifard Pages 651-667
  Objective

  The present research was conducted in order to investigate the effect of different levels of Magnesium sulfate and Manganese sulfate on yield and some quantitative traits of Potato in Agria cultivar.

  Methods

  The experiment was conducted as a factorial in the form of a randomized complete block design with three replications during 2018- 2019 growing season in Nir city. The first factor included foliar application of Manganese sulfate at two levels: control and 5 per thousand, and the second factor involved foliar application of Magnesium sulfate at five levels: (control, 1.5, 3, 4.5, and 6 per thousand), used in the stages of early tuberculosis and 50% tuberculosis.

  Results

  The results of analysis of variance showed that with the exception of the number of stems and the number of uneconomical tubers, the effect of Manganese sulfate on the number of usable tubers at the level of five percent and in the other studied traits was significant at 1% level. The effect of Magnesium sulfate had a significant effect on plant height at 5% level and on other studied traits at 1% level. However, the interaction of experimental treatments was not significant. The highest tuber yield of 44.9 t.ha-1 belonged to foliar application with a concentration of 5 per thousand manganese sulfate. The highest effect of Magnesium sulfate foliar application on the number of usable tubers was 34.4%, compared to the control. On average, foliar application of Magnesium sulfate increased tuber yield by 12.3%, compared to the control treatment.

  Conclusion

  Considering that in most of the studied traits, foliar application of 5 per thousand Manganese sulfate and 4.5 per thousand Magnesium sulfate showed better results than other treatments, these fertilizer levels can be recommended for this cultivar in this area.

  Keywords: economical yield, Fertilizer level, Nutritional elements, Plant height, Stem diameter
 • HOSEIN Nazarli *, Ali Naderi Arefi Pages 669-684
  Objective

  In order to improve the tolerance of German chamomile cultivars to moisture regimes, this factorial experiment was conducted in a randomized complete block design in three replicates, in the agricultural college of Tehran university in 2013-14 cropping season.

  Methods

  Experimental treatments included moisture regimes (control and severe stress, i.e., 13% and 57% of allowable soil moisture depletion, respectively), two cultivars of chamomile (German Badgold and Hungarian modified cultivar) and foliar application with putrescine (with a concentration of 0.1 mM and 45 days after transfer to the pots).

  Results

  The results showed that the simple effect of putrescine polyamine on plant height and biomass was significant at 1% level and on harvest index at 5% level. Plant height did not have a significant response to putrescine in control conditions, but in severe stress (57% of soil water depletion), the effect of foliar application showed a significant boost (13.5%). The simple effect of putrescine on percentage and essential oil yield (at 1% level) was significant. Also, the interaction effect of moisture regimes and foliar application with putrescine on essential oil content (at 5% level) and essential oil yield (at 1% level) was considerable. Under optimal moisture conditions (13% of soil water depletion), putrescine resulted in a significant increase in essential oil content by 38%. But its foliar application in drought stress increased the essential oil content by only 4%. Foliar application of putrescine reduced the amount of farnesene and bisabolol B oxide in both conditions. Another important compound was bisabolone oxide A, wherein putrescine treatment had a positive effect on its accumulation so that under favorable conditions of moisture its concentration increased by 87%, but under conditions of stress its effect decreased, showing only 35%.

  Conclusion

  The use of putresin in chamomile is economically justified due to increased tolerance to dehydration stress and increased target secondary metabolites.

  Keywords: Biomass, Chamomile, polyamine, secondary metabolite, yield
 • Mohammad Reza Baghbani *, Abdolreza Siahpoosh, Alireza Shafeinia, Elham Elahifard Pages 685-702
  Objective

  Fennel, scientifically named Foeniculum vulgare L., is one of the most important and widely used medicinal plants of the Apiaceae family. This condition ultimately affects its performance, reducing it.

  Methods

  Therefore, in order to evaluate weed control and boost performance via plant density, trifluralin herbicide, and mechanical control, an experiment was conducted in the form of randomized complete blocks with three factors and three replications in the Faculty of Agriculture, Khuzestan University of Agricultural Sciences and Natural Resources in 2019-2020. Tested factors included mechanical control at two levels (without cultivator and double cultivator), plant density at three levels (6, 12, and 24 plants per square meter) and application of trifluralin herbicide at three levels (zero as a weed control), 1.5, and 3 liters per hectare).

  Results

  The results of this study showed that treatment with (density of 24 plants per square meter of fennel and 1.5 liters per hectare of trifluralin and with 2 cultivators) did not show any significant difference from the abovementioned treatment.

  Conclusion

  Therefore, to reduce the use of herbicides, a dose of 1.5 liters of trifluralin can be used instead of a dose of 3 liters, along with 2 cultivators. The highest economic yield of fennel (1313 kg/ ha) belonged to the two plots above. This study showed that the highest essential oil was observed in double cultivator plots by 9.5% and the lowest in uncultivated plots by 4.76%, indicating the effectiveness of the cultivator compared to other factors in the production of essential oil.

  Keywords: Competitor, dry weight, Economic yield, Essential oil, herb, Potency
 • Faezeh Samandari Bahr Aseman, Anahita Rashtian *, Afagh Tabandeh Saravi, Mojtaba Soleimani Sardo Pages 703-718
  Objective

  Considering the importance (Thymus vulgaris L.) and the effects of seaweed extract and salicylic acidpriming in increasing drought resistance at different stages of plant growth, an experiment was done as a factorial layout based on a completely randomized factorial design with three replications in the research greenhouse of Jiroft University (2020).

  Methods

  Three levels of 100% (control), 50%, and 35% field capacity were considered as test factors for drought treatment, seed preparation and seedling spraying including zero (control), 0.3%, 3.5%, and 1% algal extract and 1mM salicylic acid, 2 mM salicylic acid and composition of algae, and salicylic acid extract were considered as second factors.

  Results

  The results of this study showed a significant difference in examined factors such as germination rate, root, and shoot length and root and shoot weight treatment at a 1% probability level and in drought stress treatment of 35%, salicylic acid priming treatment had the best performance with an improvement of 6 traits compared to the control. The results of the foliar application of seedlings also showed that the highest shoot weights of seedlings were under the combined treatment of algal extract plus salicylic acid treatment.

  Conclusion

  General results showed that priming and foliar spraying with salicylic acid had been more effective than algae extract on plant drought resistance, and of course, the combined treatment of salicylic acid and salicylic acid extract plus algae extract with a higher concentration is able to improve plant resistance to drought in the vegetative stage.

  Keywords: Aerial organs, Crop capacity, germination, morphological characteristics, Morphology
 • Mina Amani, Saeideh Alizadeh-Salteh *, Mohsen Sabzi Nojadeh, Mehdi Younessi Hamzekhanlu Pages 719-735
  Objective

  Taking advantage of the symbiotic relationship between plants and Trichoderma fungi is one of the ways to reduce water stress in plants. The present study was conducted in order to investigate the effect of Trichoderma fungus on the antioxidant properties of the basil medicinal plant (Ocimum basilicum L.) under water stress conditions.

  Methods

  This experiment was carried out in the greenhouse of the Department of Horticulture Sciences of Ahar Faculty of Agriculture and Natural Resources and laboratory studies in the basic and general laboratories of Ahar Faculty of Agriculture and Natural Resources (University of Tabriz) in 2019 in a factorial manner based on a randomized complete block design with three repetitions. The treatments included different levels of water deficit stress, including severe stress (25% of field capacity), moderate stress (50% of field capacity), mild stress (75% of field capacity), and no stress (100% of field capacity). Each pot contained a commercial mushroom species Trichoderma harzianum Na-lac with concentrations of 109 and 106 spores per milliliter as the inoculum.

  Results

  The results showed that the amount of malondialdehyde, catalase and peroxidase, antioxidant activity and total flavonoid increased with the application of dehydration stress. The concentration of 106 spores per milliliter had a better impact on improving the mentioned indicators. Based on this, Trichoderma fungus proves effective when improving the antioxidant status of plants under drought stress and can prevent the effects of oxidative stress in plants by reducing the oxygen free radicals produced.

  Conclusion

  The results indicated that the use of Trichoderma mushroom in comparison with the control (without inoculation with the mushroom) can be a suitable tool to improve the physiological traits and antioxidant activities in the conditions drought stress.

  Keywords: Antioxidant activity, medicinal plants, total phenol, Total Flavonoid, water deficit stress
 • Fatemeh Mirzaei, Mohammad Rafieiolhossaini *, Nafiseh Rangzan, Mahdi Amirusefi Pages 737-754
  Objective

  Quinoa, with its high nutritional value, is highly resistant to a wide range of non-biological stresses. Despite the limited resources and the increasing demand for food products in lands with low or limited fertility, it can be cultivated well and produces a good product.

  Methods

  This experiment was conducted with the aim of investigating the simultaneous effect of drought stress and heavy metals on the quinoa plant, in a factorial format in a completely randomized design with 3 replications. The first component involved two levels of soil (contaminated and uncontaminated), and the second factor, three levels of drought stress (100% of field capacity 60% of field capacity, and 30% of field capacity).

  Results

  Interaction effect of soil type and drought stress was significant on all traits except the fresh weight of shoot and plant height. The lowest amount of fresh and dry weight of roots, dry weight of shoot and weight of thousand seeds was observed in contaminated soil with severe drought stress. Nevertheless, the weight of 1000 quinoa seeds under the influence of moderate drought stress was not significantly different from the condition without drought stress. Examining the simple effects showed that soil contamination with heavy metals caused a decrease of 13.7% in fresh weight of shoot and 30.5% decrease in dry weight of shoot compared to plants grown in uncontaminated soil.

  Conclusion

  In general, it can be stated that the increase in drought stress has significantly reduced root fresh weight and 1000 seed weight in quinoa, but the percentage and ratio of this reduction in soil contaminated with heavy metals was much higher than that of non-contaminated soil. According to the results of this research, the cultivation of quinoa can be investigated as a promising plant in soils with similar limitations.

  Keywords: Cadmium, Osmotic stress, Plant height, Quinoa, Seed weight
 • Amin Arjmand, Mohsen Ebrahimi *, Mohammadreza Bihamta, Narges Moradi Pages 755-767
  Objective

  Marshmallow (Althaea spp.) is a plant belonging to the Malvaceae family and is native to Asia, South Africa, and America. It is found in Iranian natural pastures throughout the country. The purpose of this research is to identify the best ecotypes of Golkhtami in terms of phytochemical traits studied in this experiment and to introduce the best ecotypes for further research and to be used as crossbreeding parents in crossbreeding projects.

  Methods

  In this study which was investigated in nine ecotypes and three different species, phytochemical traits including total flavonoid content, total anthocyanin content, tyrosinase enzyme inhibitory activity, and cholinesterase inhibitory activity were evaluated in different ecotypes of marshmallow.

  Results

  The results showed that the Kermanshah ecotype of Althaea officinalis had the highest amount of flavonoids (18.47 mg of quercetin per gram of extract) and cholinesterase inhibitory activity (28.37 mg/ml based on IC50), while the Bushehr ecotype of A. ficifolia had the highest amount of anthocyanins (6.45 mg) and the Yazd ecotype of A. officinalis had the highest tyrosinase enzyme inhibitory activity (84.25 mg/ml based on IC50). Pearson's correlation coefficients revealed a positive and significant correlation between the investigated traits. In orthogonal comparisons, the Kermanshah, Mazandaran, and Isfahan ecotypes of A. officinalis had the highest levels of flavonoids and cholinesterase inhibitory activity. Cluster analysis by the WARD method showed that the ecotypes related to one species were placed in one group.

  Conclusion

  These findings suggest that the studied species and ecotypes have high diversity, which can be useful for improvement and selection of phytochemical traits in marshmallow. The investigated ecotypes can be used as the base population and initial parents of the cross in further experiments.

  Keywords: Anthocyanin, Cholinesterase enzyme, Ecotype, Marshmallow
 • Faezeh Heidari, Jalal Jalilian, Esmaeil Gholinezhad * Pages 769-785
  Objective

  Regarding the importance of nutritional management in saline conditions and the need to investigate the nutritional aspects of the new quinoa crop, this research was conducted with the aim of investigating the effect of different levels of salinity stress and different nano fertilizers on the morphological characteristics and quantitative and qualitative characteristics of quinoa forage.

  Methods

  This experiment was conducted on factorial experimental based on a completely randomized design with three replications in the research field of Urmia University during 2017-2018. The first factor was salinity stress with water of Lake Urmia at three levels (0, 16, 32 dS m-1) and the second factor was nano-fertilizer at five levels (potassium, zinc calcium, silica, and no foliar application (control)).

  Results

  The results showed that the highest and lowest values of plant height, leaf dry weight and inflorescence dry weight were obtained from the treatment without salinity stress and salinity stress at 32 dS m-1, respectively. Salinity stress at 32 and 16 ds/m, compared to the control, increased crude protein (5% and 3%), soluble carbohydrates (15% and 14%), acid detergent fiber (23% and 7%), neutral detergent fiber (20% and 5%) and crude fiber (10% and 5%), respectively, while it reduced the total ash (27% and 17%) and dry matter digestibility (22% and 8%). Also, foliar application of nano-fertilizers improved forage quality traits such as crude protein, total ash, dry matter digestibility and soluble carbohydrate content and unfavorable qualitative traits such as neutral detergent fiber, acid detergent fiber and crude fiber decreased.

  Conclusion

  Therefore, in order to improve the growth, increase the quality of quinoa forage, and reduce the effects of salinity stress, foliar application with various nano-fertilizers, especially calcium nano-fertilizer, is highly recommended.

  Keywords: Crude fiber, crude protein, morphological traits, Tolerance to Salinity, Total ash
 • Razieh Khodsiyani, Mehrdad Jafarpour * Pages 787-806
  Objective

  Beta-glucan is one of the components of the mushroom cell wall and the most therapeutically important polysaccharide in mushrooms. The aim of this research is to produce a specific vermicompost to improve the nutritional value and evaluate the beta-glucan content in blazai mushroom (A.subrufescens).

  Methods

  An experiment was conducted in form of a completely randomized design and in three replications at the mushroom research center of Islamic Azad University of Isfahan (Khorasgan) in 1399-1400. It investigated 18 combined substrates as treatments, including casing soil as control, compost and vermicompost, Echinacea vermicompost alone and in combination with casing soil with certain values of the hormone indol acetic acid. Based on the results, richer substrates including compost and vermicompost alone and in combination with casing soil led to the optimal growth of blazai mushrooms.

  Results

  The results of the analysis of variance showed that the highest amount of beta-glucan with the value of 72.86 mg/kg and the highest ash percentage was observed, namely the substrates with the origin of the Echinacea medicinal plant.

  Conclusion

  In general, for biomass production, it is better to use richer substrates, yet if the purpose of production of the essential material in the mushrooms, it is better to use substrates that are combined with Echinacea. The present research is the combination of casing soil 50 percent + compost or vermicompost 50 percent in the absorption of nutrients and the improvement of quantitative traits played a slightly better role.

  Keywords: Agricultural waste, Biological efficiency, Medicinal mushroom, mycelium, Polysaccharide
 • MohammadAli Shiri *, Malek Ghasemi Pages 807-823
  Objective

  The objective of this study is to evaluate the effect of different methods of complementary pollination on the qualitative characteristics of kiwifruit cv. Hayward in order to introduce the most effective and practical complementary pollination method.

  Methods

  The present study evaluated the effect of different methods of complementary pollination [open pollination, hand pollination from male flowers of the tumor cultivar, spray pollination with pure pollen and spray pollination with impure pollen (collected from the entrance of bees' nests at the time of opening kiwifruit male flowers) on the qualitative characteristics of kiwifruit cv. Hayward in the Citrus and Subtropical Fruits Research Institute (Ramsar city) in 2021 based on the randomized complete block design in three replications.

  Results

  The results showed that the amount of titratable acids, maturity index, chlorophyll b, carotenoid, total flavonoid and antioxidant activity were not affected by different methods of complementary pollination. Fruits obtained from spray pollination with impure pollen had the highest single tree yield (98.32 kg per tree), hectare yield (40.39 tons per hectare), number of seeds (1038), amount of soluble solids (7.07 °Brix), chlorophyll a (1.71 mg100 g-1 FW), total chlorophyll (3.11 mg100 g-1 FW), vitamin C (60.27 mg100 g-1 FW), and total fruit phenol (79.62 mg100 g-1 FW). Moreover, these fruits were in more favorable conditions regarding sensory and taste evaluations.

  Conclusion

  Overall, it is possible to recommend complementary pollination according to spray pollination with impure pollen as the most effective and practical method to increase fruit quality for kiwifruit growers.

  Keywords: Phytochemical compounds, Chlorophyll, Impure pollen, total phenol, vitamin c
 • Jafar Biabani, Abdolrahman Mohammadkhani, Masoud Fattahi * Pages 825-838
  Objective

  Almonds are high in antioxidants, vitamin E, protein, and fiber. This nutrient-rich nut is an excellent addition to any diet since it is a versatile ingredient linked to several health benefits. The development of communications have led to a wider cultivation of temperate fruits, cultivars being selected and grown in different environmental conditions. This situation has increased the risks derived from the incomplete breaking of dormancy, and encouraged studies concerning the chilling and heat requirements of fruit cultivars for breaking dormancy and flowering. Estimating chilling and heat requirements of flower buds in fruit trees is important due to predicting flowering time for appropriate site selection to escape spring frost damage.

  Methods

  In order to investigate the chill and heat requirements of commercial almond cultivars, a factorial experiment was planned and implemented in a completely randomized design with 3 replications in Shahrekord university lab (in 2017). The first factor included commercial almond cultivars in five levels (Mamaei, Rabi, Sefid, Shahroud 7, and Shahroud 12) and the second factor included chilling in seven levels (100, 200, 300, 400, 500, 600, and 700 hours at 4-7 °C). As soon as dormancy was induced in the buds of each cultivar, 75 branches were prepared and transferred to a refrigerator with a temperature of 4 to 7 ° C to determine the chilling requirement. The samples were taken out of the refrigerator and placed in water and sucrose solution in the greenhouse environment, and the flowering status of flower buds was examined.

  Results

  The results illustrated that the chill and heat requirements of Sefid and Mamaei cultivars were lower than average requirements of all cultivars in this respect. Furthermore, these two cultivars had the lower chill and heat requirements than other cultivars. Also, Sefid cultivar needed 170 hours of chill requirements and 5886 growing degree hours’ heat and Mamaei cultivar needed 170 hours of chill and 7707 growing degree hours’ heat. Rabi cultivar had lower chill and heat requirements than the average of all cultivars, but in Shahroud 7 cultivar both of chill and heat requirements were high. Shahroud 7 cultivar needed to 220.5 hours of chill and 10958 of heat growth degree hours for blooming. On the other hand, Shahroud 12 cultivar was identified as a cultivar with high chilling requirements and low heat requirements.

  Conclusion

  The minus effects of the lack of chilling for breaking dormancy in temperate fruits, both in vegetative growth, and fruit-bearing have been proved. Chilling requirements of temperate fruit cultivars have to be fully satisfied, if dormancy breaking is to result in the desired vegetative growth, and if the fruit-bearing capacity is to be fulfilled. On the other hand, in case of low chilling requirements blooming happens too early and cold temperatures produce an important loss of yield by frost.

  Keywords: Blooming, dormancy, Flower bud, Heat unit, Utah model