فهرست مطالب

مجله علمی پزشکی جندی شاپور - سال بیست و دوم شماره 3 (پیاپی 144، امرداد و شهریور 1402)

مجله علمی پزشکی جندی شاپور
سال بیست و دوم شماره 3 (پیاپی 144، امرداد و شهریور 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/09/28
 • تعداد عناوین: 12
|
 • امیر شاه زیدی*، حجته الله یوسفی، مریم السادات هاشمی، فاطمه گرجی ورنوسفادرانی صفحات 268-279
  مقدمه

  زخم بستر، یکی از مشکلات عمده در بیماران بستری در بخش های مراقبت ویژه محسوب می شود. دو ابزار معمول به منظور ارزیابی خطر بروز زخم بستر، مقیاس های برادن و واترلو می باشد. شواهد بسیار کمی در مورد میزان توافق میان این دو ابزار در پیش بینی میزان بروز زخم بستر وجود دارد.

  روش

  پژوهش حاضر، یک مطالعه کوهورت آینده نگر بود که از تیر تا آبان ماه 1398 در بخش های مراقبت های ویژه بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی اصفهان انجام شد. خطر بروز زخم بستر، هر 2 روز یک بار با استفاده از دو مقیاس برادن و واترلو تا زمان فوت یا ترخیص بیمار و تا حداکثر یک ماه، بررسی شد.

  یافته ها

  یافته های مطالعه نشان داد که میانگین نمره مقیاس برادن در بیمارانی که دچار زخم بستر شدند به طور معناداری کمتر از بیمارانی بود که زخم بستر پیدا نکردند (002/0 P =)، همچنین میانگین نمره واترلو در بیمارانی که دچار زخم بستر شدند به طور معناداری بیشتر از بیمارانی بود که زخم بستر پیدا نکردند (001/0 P <). حساسیت مقیاس برادن، 6/82% و ویژگی 6/53% و ارزش اخباری مثبت و ارزش اخباری منفی به ترتیب 7/29% و 9/92% به دست آمد. حساسیت مقیاس واترلو 9/73% و ویژگی 68% و ارزش اخباری مثبت و ارزش اخباری منفی به ترتیب 4/35% و 7/91% به دست آمد.

  نتیجه گیری

  با توجه به سطح زیر منحنی دو مقیاس و همچنین مجموع دو شاخص حساسیت و ویژگی، مقیاس واترلو نسبت به مقیاس برادن ابزار مناسب تری برای پیش بینی بروز زخم بستر در بیماران می باشد

  کلیدواژگان: زخم بستر، زخم فشاری، مقیاس برادن، مقیاس واترلو، بخش مراقبت های ویژه
 • حمید طالبی فرد، حبیب اصغرپور*، رضا رضایی شیرازی، عبدالامیر سیاری صفحات 280-289
  زمینه و هدف

  پرفشاری خون مزمن باعث تغییرات ساختاری و عملکردی در قلب می شود که در نهایت منجر به نارسایی قلبی (HF) می شود که باعث افزایش بیشتر مرگ و میر می شود. هدف تحقیق حاضر تعیین اثر یک دوره تمرینات تناوبی هوازی برسطح سرمی آپلین 17 و عوامل مرتبط با فشار خون در بیماران مبتلا به HF بود.

  روش کار

  در تحقیق نیمه تجربی حاضر 20 مرد مبتلا به HF بر اساس شرایط ورود به تحقیق انتخاب شدند و به صورت تصادفی به 2 گروه تمرین وکنترل تقسیم شدند. برنامه تمرین شامل تمرینات هوازی تناوبی بود که به مدت هشت هفته تمرین، سه جلسه در هفته اجرا شد. 48 ساعت قبل و پس از مداخله متغیرهای خونی و فیزیولوژیک به صورت ناشتا اندازه گیری شدند.

  یافته ها

  پس از هشت هفته تمرین تمرین افزایش معنی داری در سطوح اپلین 17 (039/0 = P)، Ang I (005/0 = P) و FMD (008/0 = P) و کاهش معنی داری در سطوح Ang II (001/0 > P) و SBP (001/0 > P) مشاهده شد ولی تفاوت معنی داری در مقادیر ACE-2 (234/0 = P) و DBP (363/0 = P) مشاهده نشد.

  نتیجه گیری

  با توجه به نتایج می توان گفت که یکی از سازگاریهای تمرینی که موجب بهبود جریان خون و کاهش فشار خون در بیماران مبتلا HF افزایش سطح اپلین-17 در این بیماران می باشد.

  کلیدواژگان: نارسایی قلبی، تمرین ورزشی، اتساع عروقی وابسته به جریان، آنژیوتانسین، اپلین-17
 • معصومه زیرک جوانمرد*، ندا عابدپور، امین عبدالله زاده فرد، پوریا رحیمی صفحات 290-301
  مقدمه

  اکستازی یکی از معروف ترین مشتقات ترکیب آمفتامین است. در مطالعه حاضر اثرات ویتامین E در جلوگیری از آسیب های ناشی از مصرف اکستازی بر بافت کلیه در موش سوری بررسی شده است.

  مواد و روش ها

  28 سر موش سوری آلبینو نر بالغ به 4 گروه تقسیم شدند. گروه کنترل، گروه اکستازی (اکستازی mg/kg10 به صورت داخل صفاقی)، گروه اکستازی همراه با ویتامین E mg/kg 150 از طریق گاواژ)، گروه حلال ویتامینE (روغن زیتون) به مدت پنج هفته دریافت نمودند. بافت کلیه پس از رنگ آمیزی H&E و تری کروم ماسون از نظر بافت شناسی و شدت فیبروز بررسی شد. مقادیر اوره و کراتینین سرم نیز اندازه گیری شد.

  یافته ها

  تغییرات بافتی نشان دهنده التهاب و بهم ریختگی بافت کلیه در گروه اکستازی بود. بررسی فیبروز کلیوی نشان داد که در گروه اکستازی نواحی فیبروز وسیعی در بافت کلیه اعم از ساختار گلومرولی و لوله های کلیوی دیده می شود. در مقابل میانگین درجه فیبروز در گروه دریافت کننده ویتامین E به طور معنی داری پایین تر از گروه اکستازی بود. همچنین مصرف اکستازی منجر به افزایش معنی دار مقدار کراتینین و اوره سرم در مقایسه با گروه کنترل شد. اما ویتامین E این شرایط را بهبود بخشید.

  نتیجه گیری

  مصرف اکستازی می تواند منجر به انفیلتراسیون گلومرولی و آسیب کپسول بومن و فیبروز کلیوی گردد. در مقابل استفاده از درمان ویتامین E پس از مصرف اکستازی می توان به طور قابل ملاحظه ای از پیشرفت آسیب جلوگیری کند.

  کلیدواژگان: اکستازی، کلیه، ویتامین E، موش سوری
 • عبدالحسن همتی مقدم، ماریا رحمانی قبادی*، حسن صفی خانی صفحات 302-313
  زمینه و هدف

  آسپروسین یک آدیپوکین می باشد که ارتباط مثبت با چاقی و دیابت نوع 2دارد؛ همچنین این آدیپوکین با اثرات گلوکونیوژنیکی و متابوتروپیکی که دارد نقش مهمی در پاتوژنز مقاومت به انسولین دارد. هدف تحقیق حاضر تعیین اثر شش هفته تمرینات تناوبی شدت بالا (HIIT) بر مقاومت به انسولین، درصد چربی بدن و آسپروسین سرمیدر مردان چاق مبتلا به دیابت نوع 2 بود.

  روش بررسی

  در تحقیق نیمه تجربی حاضر 24 مرد چاق و مبتلا به دیابت نوع 2 به صورت تصادفی به 2 گروه HIIT و کنترل تقسیم شدند. برنامه تمرین شامل شش هفته تمرین HIIT با شدت %85-80 ضربان قلب ذخیره در 3 جلسه تمرین در هفته بود. متغیرهای خونی و آنتروپومتریک 48 ساعت قبل و پس از مداخله به صورت ناشتا اندازه گیری شدند. برای تجزیه و تحلیل آماری از آزمون های تی وابسته و تحلیل کواریانس استفاده شد.

  نتایج

  پس از مداخله تفاوت معنی داری (001/0 > P) در آسپروسین سرمی (%47/10- در مقابل %13/0+)، درصد چربی بدن (%17/5- در مقابل %13/0+) و مقاومت به انسولین (%94/23- در مقابل %02/10+) در گروه HIIT نسبت به گروه کنترل مشاهده شد.

  نتیجه گیری

  با توجه به نتایج می توان گفت که تعدیل آسپروسین ناشتا به درصد چربی بدن از مکانیسم های موثر بر کاهش مقاومت به انسولین در دیابت نوع 2 در سازگاری به HIIT باشد.

  کلیدواژگان: دیابت نوع 2، چاقی، تمرین تناوبی شدت بالا، آسپروسین، مقاومت به انسولین
 • احمدرضا عصاره، عبدالرحیم نجات بخش، حبیب حی بر* صفحات 314-321
  مقدمه

  بیماری ایسکمی قلب علت اصلی مرگ و میر و ناتوانی در جهان است و دیابت ملیتوس نوع 2 به عنوان یکی از ریسک فاکتورهای آن مطرح می باشد. کاردیوگونیومتری از جمله روش های غیر تهاجمی می باشد که به منظور تشخیص بیماری ایسکمی قلب توسعه یافته است اما تا کنون دقت تشخیص آن در بیماران دیابتی مورد بررسی قرار نگرفته است. لذا، مطالعه حاضر با هدف بررسی دقت تشخیصی کاردیوگونیومتری به منظور تشخیص بیماری ایسکمی قلب در بیماران دیابتی در شهر اهواز انجام شده است.

  مواد و روش ها

  در این مطالعه توصیفی-مقطعی 142 بیمار دیابتی مشکوک به بیماری ایسکمی قلب مراجعه کننده به بخش آنژیوگرافی بیمارستان گلستان شهر اهواز که کاندید بررسی اولیه آنژیوگرافی عروق کرونر بودند، وارد مطالعه شدند. کاردیوگونیومتری در بیماران دیابتی دارای درد قفسه سینه قبل از آنژیوگرافی تشخیصی انجام شد و نتایج حاصل از آن نسبت به آنژیوگرافی مقایسه شد. در نهایت، میزان حساسیت و اختصاصیت آن محاسبه گردید.

  یافته ها

  میانگین سنی بیماران شرکت کننده 59.8 سال بود. مقایسه نتایج کاردیوگونیومتری با آنژیوگرافی در بیماران دیابتی به ترتیب حساسیت و ویژگی 64.48% و 78% را برای کاردیوگونیومتری در تشخیص بیماری ایسکمی قلب نشان داد. حساسیت و ویژگی کاردیوگونیومتری در زنان به ترتیب 63 و 76 درصد و در مردان 75 درصد و 62 درصد بود.

  نتیجه گیری

  کاردیوگونیومتری حساسیت و اختصاصیت نسبتا بالایی در تشخیص بیماری ایسکمی قلب در بیماران دیابتی دارد که می تواند به عنوان یک ابزار غربالگری مفید برای تشخیص بیماری ایسکمی قلب در این بیماران در نظر گرفته شود.

  کلیدواژگان: بیماری های قلبی، دیابت ملیتوس، آنژیوگرافی، الکتروکاردیوگرافی
 • راضیه مفتح*، پرسام شهسواری، امل ساکی مالحی، رویا قاسم زاده صفحات 322-332
  سابقه و هدف

  پژوهش حاضر با هدف تعیین ارتباط رضایت کاری و کیفیت زندگی کاری با رفتار شهروندی سازمانی در کارکنان کلینیک های توانبخشی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز انجام شد.

  روش بررسی

  پژوهش حاضر یک مطالعه مقطعی-توصیفی بود که در نیمسال دوم سال 1399 در تمامی کارکنان کلینیک های توانبخشی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز به روش سرشماری انجام گرفت. ابزار گردآوری اطلاعات شامل: پرسشنامه رضایت شغلی مینه سوتا، پرسشنامه کیفیت زندگی کاری والتون و پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی اورگان بودند.

  یافته ها

  نتایج نشان دهنده رابطه مثبت و معنا دار بین رضایت شغلی و رفتار شهروندی سازمانی (55/0 =r، 001/0 > p) و همچنین بین کیفیت زندگی کاری و رفتار شهروندی سازمانی (45/0 = r، 001/0 > p) بود. بررسی های بیشتر نشان داد که از بین ابعاد رفتار شهروندی سازمانی، رضایت شغلی و کیفیت زندگی کاری با ابعاد ادب و ملاحظه (76/0r= ، 001/0 p < و 66/0 r=، 001/0 > p به ترتیب)، رفتار مدنی (52/0r= ، 001/0p < و 26/0r= ، 01/0 =p به ترتیب) و نوع دوستی (28/0 r= ، 009/0 =p و 21/0r= ، 04/0 =p به ترتیب) ارتباط معنادار داشتند.

  نتیجه گیری

  با توجه به نتایج پژوهش حاضر، پیشنهاد می شود مدیران مراکز درمانی، برنامه هایی برای افزایش کیفیت زندگی کاری و رضایت شغلی در کارکنان شاغل در مراکز توانبخشی توسعه دهند. این امر می تواند در گسترش و ترویج نقش ها و رفتارهای فرانقشی و داوطلبانه در این کارکنان، کمک کننده باشد.

  کلیدواژگان: رفتار شهروندی سازمانی، رضایت شغلی، کیفیت زندگی کاری، کارکنان توانبخشی
 • مسعود ویسی*، علی پورقیومی، محسن سرکاریان، مجید محمد شاهی، محمدحسین حقیقی زاده صفحات 333-344
  مقدمه

  سرطان پروستات شایع ترین سرطان بدخیم در مردان است. در این مطالعه شاخص خورانش سالم ، سطوح سرمی روی و 25 هیدروکسی ویتامین D، در افراد مبتلا به سرطان پروستات و افراد سالم بررسی گردید.

  روش بررسی

  در این مطالعه 30 مردی مبتلا به سرطان پروستات و 30 مرد سالم که سن آنها با افراد مبتلا به سرطان یکسان سازی شده بود مورد مطالعه قرار گرفتند. سطوح سرمی 25 هیدروکسی ویتامین D و روی خون همه افراد ارزیابی گردید. HEI نیز با استفاده از ثبت غذای 3 روزه در هر دو گروه ارزیابی شد. سپس نتایج حاصله بررسی و مورد مقایسه قرار گرفت.

  یافته ها

  از نظر آماری تفاوت معناداری در سن و وزن و BMI و دورکمر در بین دو گروه مشاهده نشد.امتیاز تمام اجزای شاخص خورانش سالم نیز تفاوت معناداری در دو گروه نداشت . علی رغم امتیاز کل کمتر شاخص خورانش سالم در گروه مبتلا ا این تفاوت از نظر آماری نیز معنادار نبود. از نظر آماری میزان روی سرم نیز در بین دو گروه نیز تفاوت معنی دار حاشیه ای وجود داشت(P-value =0.053). اما سطح 25 هیدروکسی ویتامین D در گروه بیماران مبتلا به میزان معناداری کمتر از گروه کنترل بود(0.046=P-value).

  نتیجه گیری

  نتایج این مطالعه نشان داد از نظر آماری تفاوت معنی دار و حاشیه ای بترتیب در 25 هیدروکسی ویتامین دی و روی بین دو گروه مبتلا به سرطان پروستات و افراد سالم وجود دارد و در امتیاز شاخص خورانش سالم اختلاف معنا داری بین دو گروه مشاهده نشد.

  کلیدواژگان: شاخص خورانش سالم، 25 هیدروکسی ویتامین D، روی، سرطان پروستات
 • همایون یوسفی*، فرامرز زکوی، ماریا چراغی، هاشم محمدیان پستکان، علیرضا کریمی ملایر صفحات 345-353
  زمینه و هدف

  مطالعه حاضر با هدف تعیین وضعیت سلامت دهان مرتبط با کیفیت زندگی در بیماران تالاسمی ماژور در شهر اهواز انجام شد.

  روش کار

  این مطالعه مقطعی -تحلیلی که بر روی دو گروه افراد مبتلا به تالاسمی ماژور و افراد سالم انجام شده است. جامعه آماری در گروه مورد 120 نفر از بیماران مبتلا به بیماری تالاسمی ماژور بود که به بیمارستان شفای شهرستان اهواز در سال 1401 مراجعه کرده و گروه شاهد 120 نفر از افراد سالمی بود که همراه بیماران یا از اعضای خانواده آنها بودند. ابزار جمع اوری داده ها دو پرسشنامه استاندارد مربوط به خشکی دهان و پرسشنامه مربوط به کیفیت زندگی وابسته به سلامت دهان بود.

  نتایج

  بین میانگین نمره کلی کیفیت زندگی مرتبط به سلامت دهان و ابعاد آن (به غیر از ناتوانی فیزیکی) در بیماران مبتلا به بتاتالاسمی ماژور با افراد سالم تفاوت معنادار وجود داشت (P<0.05). بین میانگین نمره کلی ناتوانی فیزیکی در بیماران مبتلا به بتاتالاسمی ماژور با افراد سالم تفاوت معنادار وجود نداشت (P>0.05). بین میانگین نمره محدودیت عملکردی در بیماران مبتلا به بتاتالاسمی ماژور با افراد سالم برحسب سن تفاوت معنادار وجود داشت (P<0.05). بین میانگین نمره ناتوانی فیزیکی در بیماران مبتلا به بتاتالاسمی ماژور با افراد سالم برحسب سن و خشکی دهان تفاوت معنادار وجود داشت (P<0.05).

  نتیجه گیری

  با توجه به نتایج بدست آمده از مطالعه حاضر، بایستی اقدامات و راهکارهای روانشناختی مناسب جهت بهبود وضعیت کیفیت زندگی مرتبط با سلامت دهان در بیماران مبتلا به بیماری بتاتالاسمی ماژور انجام گردد.

  کلیدواژگان: کیفیت زندگی، سلامت، دهان، بتاتالاسمی، ماژور
 • سمانه احمدپور، علیرضا براری*، پروین فرزانگی صفحات 354-365
  زمینه و هدف

  فاکتور رشد اندوتلیال عروقی بتا (VEGF-β) برخلاف نقش ضعیف در رگ زایی در متابولیسم لیپید نقش دارد. هدف تحقیق حاضر تعیین اثر تمرین و مصرف آتورواستاتین بر بیان ژن VEGF-β در بافت کبد موش های صحرایی دیابتی بود.

  روش کار

  در تحقیق حاضر 25 موش صحرایی نر نژاد ویستار در گروه های سالم کنترل، دیابت کنترل، دیابت + تمرین، دیابت + اتورواستاتین و دیابت + اتورواستاتین + تمرین تقسیم شدند. مداخلات شامل هشت هفته تمرین هوازی دویدن روی تریدمیل و مصرف 10 میلی گرم اتورواستاتین به صورت گاواژ بود. پس از مداخلات موش های صحرایی قربانی شدند و بافت کبدی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. تجزیه و تحلیل آماری با استفاده از روش آماری تحلیل واریانس یک طرفه و آزمون تعقیبی LSD انجام شد.

  یافته ها

  نتایج نشان داد که القای دیابت منجر به کاهش معنادار بیان ژن VEGF-β کبدی و افزایش گلوکز و کلسترول تام سرمی نسبت به گروه سالم کنترل شد. در گروه های دیابت + تمرین و دیابت + اتورواستاتین + تمرین افزایش VEGF-β و کاهش گلوکز و کلسترول نسبت به گروه های دیابت کنترل و دیابت + اتورواستاتین معنادار بود.

  نتیجه گیری

  با توجه به نتایج می توان گفت که تمرین هوازی تداومی می تواند با افزایش بیان ژن VEGF-β از عوارض کبدی ناشی از دیابت جلوگیری کند، همچنین مصرف اتورواستاتین با وجود اثرات مثبت بر گلوکز و کلسترول تام سرمی، اثر معناداری بر بیان ژن VEGF-β کبدی در موش های صحرایی دیابتی ندارد.

  کلیدواژگان: دیابت، کبد، تمرین ورزشی، اتورواستاتین، فاکتور رشد اندوتلیال عروقی بتا
 • امیر دلشاد، رضا پارسایی فر* صفحات 366-376
  زمینه و هدف

  یکی از روش های ایمنی در جلوگیری از سرایت بیمای کووید-19 استفاده از ماسک می باشد. هدف تحقیق حاضر مقایسه اثر پوشیدن ماسک های پزشکی و پارچه ای هنگام تمرینات ورزشی بر عملکرد ریوی در مردان جوان سالم در دوران اپیدمی کووید-19 بود.

  روش کار

  در پژوهش نیمه تجربی حاضر 40 مرد سالم (میانگین سنی 40/29 سال، میانگین قد 30/175 سانتی متر، میانگین وزنی 37/73 کیلوگرم و شاخص توده بدنی 56/23 کیلوگرم بر متر مربع) به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند و به صورت تصادفی در 4 گروه فعالیت همراه با ماسک پزشکی، فعالیت همراه با ماسک پارچه ای، فعالیت بدون ماسک و کنترل قرار داده شدند. عملکرد ریوی با استفاده از اسپیرومتر اندازه گیری شد. مداخله تمرین به مدت هشت هفته تمرین ترکیبی (هوازی-مقاومتی) با تواتر سه جلسه در هفته انجام شد. برای تجزیه و تحلیل آماری از آزمون های تی وابسته و تحلیل کوواریانس و آزمون تعقیبی بنفرونی استفاده شد.

  یافته ها

  تمرین ورزشی موجب افزایش معناداری در حجم جاری (VT)، ظرفیت حیاتی (VC)، ظرفیت کل ریوی (TLC) و اوج جریان بازدمی (PEF) شد (01/0>P)، اما در گروه های ماسک پزشکی و ماسک پارچه ای سطح متغیرهای VT، VC، TLC و PEF در مقایسه با گروه بدون ماسک به صورت معنی داری پایینتر بود (01/0>P). ولی تفاوت معنی داری بین دو گروه ماسک پارچه ای و پزشکی وجود نداشت (05/0<P)..

  نتیجه گیری

  نتایج تحقیق حاضر نشان می دهد که استفاده از ماسک هنگام تمرین با افزایش مقاومت راه هوایی باعث کاهش عملکرد ریوی می گردد.

  کلیدواژگان: کووید-19، تمرین ورزشی، ماسک، عملکرد ریوی، اسپیرومتری
 • عرفان ذاکر، حسین انصاری نیا، فاطمه زارع* صفحات 377-389

  زمانی که مردان در معرض عفونت کروناویروس (SARS-CoV-2) قرار می گیرند نسبت به زنان پیامدهای شدید این بیماری از جمله میزان مرگ و میر بالاتری را نشان می دهند. این تفاوت احتمالا به دلیل رفتارهای جنسی خاص، عوامل ژنتیکی ، هورمونی و تفاوت های جنسی در مسیرهای بیولوژیکی مرتبط با عفونت SARS-CoV-2 است. چندین عامل اجتماعی-رفتاری در مردان در مقایسه با زنان در بیماریزایی دخیل هست. با این حال، تفاوت های جنسی-بیولوژیکی و تاثیرات آن ها بر پیامدهای SARS-COV-2 کمتر مورد توجه قرار گرفته است. تفاوت های جنسی-بیولوژیکی جمعیت های سالم و همچنین شرایط خاص سن و جنس مانند بارداری و یایسگی نیز مطرح است. به مطالعات بزرگ تر با گزارش های مربوط به جنسیت و تجزیه و تحلیل های قوی نیاز هست تا مشخص شود چگونه جنسیت قادر است که مسیرهای سلولی و مولکولی مرتبط با SARS-CoV-2 را تغییر می دهد. این کار تفسیر نشانگرهای زیستی و مدیریت بالینی بیماران SARS-COV-2 را با تسهیل یک رویکرد پزشکی شخصی برای طبقه بندی خطر، پیشگیری و درمان بهبود می بخشد. مطالعه مروری حاضر، مقالات موجود در مورد نشانگرهای مولکولی و سلولی پیشنهادی مرتبط با عفونت SARS-COV-2، ارتباط آن ها با پیامدهای سلامتی و هرگونه تغییر گزارش شده بر اساس جنسیت را خلاصه می کند.

  کلیدواژگان: جنسیت، مردان، زنان، هورمون های جنسی، SARS-CoV-2
 • راهله رهباریان* صفحات 390-400
  مقدمه

  دیابت ملیتوس یک بیماری متابولیک است و سبب اختلال در سیستم تولید مثلی می شود. تحقیقات اخیر نشان داده است ترکیبات اصلی زعفران مانند کروسین و سافرانال دارای اثرات فیزیولوژیک بسیاری در بخش های مختلف بدن هستند. : با توجه به نقش کروسین در تعدیل سیستم دفاع آنتی اکسیدانی، هدف از این مطالعه تعیین اثر کروسین بر محور هورمونی هیپوفیز- بیضه در موش های صحرایی دیابتی شده با آلوکسان می باشد.

  مواد و روش ها

  در این مطالعه تجربی تعداد 28 سر موش صحرایی نر نژاد ویستار به 4 گروه مساوی تقسیم شدند. گروه های شاهد، شاهد دیابتی و دو گروه دیابتی تحت تیمار با کروسین. دیابت با یک بار تزریق داخل صفاقی 240 میلی گرم بر کیلوگرم آلوکسان القاء شد. کروسین با غلظت های 50 و 100 میلی گرم بر کیلوگرم (5/0 میلی لیتر) به صورت داخل صفاقی و به مدت 25 روز به دو گروه دیابتی تحت تیمار تزریق شد. به حیوانات گروه های شاهد و شاهد دیابتی به مدت 25 روز محلول سالین (5/0 میلی لیتر) تزریق شد. در پایان دوره تیمار، سطح سرمی LH، FSH، استروژن، تستوسترون و دی هیدروتستوسترون توسط روش الایزا اندازه گیری شد. تحلیل آماری توسط آزمون های One-way ANOVA و تعقیبی Tukey انجام شد. 05/0>p معنی دار درنظر گرفته شد.

  یافته ها

  در مقایسه با گروه شاهد دیابتی، تجویز کروسین با غلظت های 50 و 100 میلی گرم بر کیلوگرم به صورت وابسته به دوز، سطح سرمی هورمون های LH، FSH، استروژن، تستوسترون و دی هیدروتستوسترون را به طور معنی داری افزایش داد (05/0>p).

  نتیجه گیری

  نتایج نشان می دهد کروسین با افزایش فعالیت محور هورمونی هیپوفیز- بیضه، سبب بهبود اختلالات هورمونی در موش-های صحرایی دیابتی شود.

  کلیدواژگان: دیابت، کروسین، هیپوفیز- بیضه، موش های صحرایی
|
 • Amir Shahzeydi *, Hojatollah Yousefi, Maryam Sadat Hashemi, Fatemeh Gorji-Varnosfaderani Pages 268-279
  Introduction

  Bed sore is one of the major problems in patients admitted to intensive care units. Two common tools for assessing the risk of bed sore are the Braden and Waterlow scales. There is very little evidence of agreement between the two scales in predicting the incidence of bed sore.

  Method

  The present study was a prospective cohort study that was performed from July to November 2017 in the ICU of hospitals affiliated to Isfahan University of Medical Sciences. The risk of bed sore was assessed every two days using two scales, Braden and Waterloo, until the patient died or was discharged for a maximum of one month.

  Results

  The findings of the study showed that the average Braden scale score in patients who developed bedsores was significantly lower than that of patients who did not develop bedsores (P = 0.002), also the average score of Waterloo in patients who developed bedsores was significantly higher than the patients who did not find bedsores (P<0.001). Braden scale sensitivity was 82.6% and specificity was 53.6% and positive predictive value and negative predictive value were 29.7% and 92.9%, respectively. Waterlow scale sensitivity was 73.9% and specificity was 68% and positive predictive value and negative predictive value were 35.4% and 91.7%, respectively.

  Conclusion

  Considering the area under the curve of the two scales as well as the sum of the two sensitivity and specificity indices, the Waterlow scale is a more suitable tool for predicting bed sores in patients than the Braden scale.

  Keywords: Bed Sore, Compression Sore, Braden Scale, Waterloo Scale, Intensive Care Unit
 • Hamid Talebifard, Habib Asgharpour *, Reza Rezaeeshirazi, Abdolamir Sayari Pages 280-289
  Background and purpose

  Chronic hypertension causes structural and functional changes in the heart, ultimately leading to heart failure (HF), which further increases mortality. The aim of the present study was to determine the effect of a period of intermittent aerobic exercise on the serum level of apelin 17 and factors related to blood pressure in patients with HF.

  Methodology

  In this semi-experimental study, 20 men with HF were selected based on the conditions of entering the study and were randomly divided into 2 exercise and control groups. The exercise program included interval aerobic training that were performed three sessions a week for eight weeks of training. Blood sample and physiological variables were measured fasting 48 hours before and after the intervention.

  Findings

  After eight weeks of training, there was a significant increase in the levels of Apelin 17 (P = 0.039), Ang I (P = 0.005) and FMD (P = 0.008) and a significant decrease in the levels of Ang II (P < 0.001) and SBP (P < 0.001) were observed, but no significant difference was observed in the values of ACE-2 (P = 0.234) and DBP (P = 0.363).

  Conclusion

  According to the results, it can be said that one of the adaptations of exercise that improves blood flow and lowers blood pressure in patients with HF is increasing the level of apelin-17 in these patients.

  Keywords: Heart failure, Exercise training, Flow-mediated vasodilation, angiotensin, Apelin-17
 • Masoumeh Zirak Javanmard *, Neda Abedpour, Amin Abdollahzadeh Fard, Pourya Rahimi Pages 290-301
  Introduction

  Ecstasy is one of the most famous derivatives of amphetamine The aim of the present study was evaluating the effects of vitamin E on ecstasy- induced kidney histological damages in mice.

  Methods and Materials: 

  28 male albino mice were divided into four groups. The control group, the ecstasy group (10 mg/kg ecstasy intraperitoneally), the ecstasy group + vitamin E 150 mg/kg through gavage), the vitamin E solvent group (olive oil) for five weeks. Kidny tissues were evaluated histologically by H&E and Masson’s trichrom staining methods. Urea and creatinine levels were also measured in serum.

  Results

  Tissue changes were indicative of kidney tissue disorder in the ecstasy group. Evaluation of renal fibrosis showed that in the ecstasy group, large areas of fibrosis were seen in the kidney tissue, as well as in the glomerular structure and renal tubules. On the other hand, the degree of fibrosis in the group receiving vitamin E was significantly lower than in the ecstasy group. Also, taking ecstasy caused a significant increase in serum creatinine and urea compared to the control group. But the vitamin E improved these conditions.

  Conclusion

  Ecstasy consumption can lead to glomerular infiltration, Bowman capsule injury and renal fibrosis. In contrast, the use of vitamin E treatment after taking ecstasy can significantly inhibit the progression of injury.

  Keywords: ecstasy, Kidney, Vitamin E, Mice
 • Abdolhasam Hemati Moghadam, Marya Rahmani Ghobadi *, Hassan Safikhani Pages 302-313
  Background and purpose

  Asprosin is an adipokine that has a positive relationship with obesity and type 2 diabetes; also, this adipokine plays an important role in the pathogenesis of insulin resistance with its gluconeogenic and metabotropic effects. The aim of this study was to determine the effect of six weeks of high intensity interval training (HIIT) on insulin resistance, body fat percentage and asprosin serum in obese men with type 2 diabetes.

  Research method

  In this semi-experimental research, 24 obese men with type 2 diabetes were randomly divided into 2 HIIT and control groups. People in the training intervention group did six weeks of HIIT training with an intensity of 80-85% heart rate reserve in 3 training sessions per week. Blood and anthropometric variables were performed fasting 48 hours before and after the intervention. Paired sample t-tests and analysis of covariance were used for statistical analysis.

  Results

  After the intervention, there was a significant difference (P<0.001) in serum asprosin (-10.47% vs. +0.13%), body fat percentage (-5.17% vs. +0.13%), and insulin resistance (-23.94% versus +10.02%).

  Conclusion

  According to the results, it can be said that adjustment of fasting asprosin to body fat percentage is one of the effective mechanisms for reducing insulin resistance in type 2 diabetes in adaptation to HIIT.

  Keywords: Type 2 diabetes, Obesity, high intensity interval training, Asprosin, insulin resistance
 • Ahmad Reza Assareh, Abdolrahim Nejatbakhsh, Habib Haybar * Pages 314-321
  Introduction

  Ischemic heart disease (IHD) is the leading cause of death and disability globally, and type 2 diabetes is a risk factor for it. Cardiogoniometry is a non-invasive method developed to diagnose IHD, but its accuracy in diagnosing IHD in diabetic patients has not been studied so far. Therefore, this study evaluated the accuracy of cardiogoniometry in diagnosing IHD in diabetic patients in Ahvaz, Iran.

  Materials and Methods

  In this descriptive cross-sectional study, 142 diabetic patients with suspected IHD who were candidates for primary coronary angiography were included. Cardiogoniometry was performed in diabetic patients with chest pain before diagnostic angiography and the results were compared to angiography. Finally, its sensitivity and specificity were calculated.

  Results

  Mean age of participants was 59.8 years. A comparison of cardiogoniometry results with angiography in diabetic patients showed a sensitivity and specificity of 64.48% (95% CI 58.41-77.07) and 78% (95% CI 44.87-81.28) for cardiogoniometry in IHD diagnosis, respectively. The sensitivity and specificity of cardiogoniometry were 63% and 76% in women and 75% and 62% in men, respectively.

  Conclusion

  Cardiogoniometry has relatively high sensitivity and specificity in diagnosing IHD in diabetic patients and can be regarded as a useful screening tool for IHD diagnosis in these patients.

  Keywords: Heart Diseases, Diabetes Mellitus, Angiography, Electrocardiography
 • Razieh Mofateh *, Parsam Shahsavari, Amal Saki Malehi, رویا قاسم زاده Pages 322-332
  Background

  This study was aimed to determine the relationship of job satisfaction and quality of work life with organizational citizenship behavior in the staff of rehabilitation clinics affiliated to Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences.

  Methods

  The current research was a descriptive-cross sectional study that was conducted by census method in the second half of 1399 among all staff of the rehabilitation clinics affiliated to Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences. The research tools were the Minnesota job satisfaction questionnaire, the Walton's quality of work life questionnaire, and the Oregon organizational citizenship behavior questionnaire.

  Results

  The results showed positive and significant relationship between the job satisfaction and organizational citizenship behavior (p < 0.001, r= 0.55) and also between the quality of work life and organizational citizenship behavior (p < 0.001, r= 0.45). Further analysis indicated that among the domains of organizational citizenship behavior, Job satisfaction and quality of work life were significantly associated with domains of the politeness and consideration (p < 0.001, r= 0.76, p < 0.001, r= 0.66, respectively), civic virtue (p < 0.001, r= 0.52, p= 0.01, r= 0.26, respectively), and altruism (p= 0.009, r= 0.28, p= 0.04, r= 0.21, respectively).

  Conclusion

  Our results suggest that the managers of the health centers develop the programs for the enhancement of quality of work life and job satisfaction in the staff working in the rehabilitation centers. It can be helpful for the development and promotion of the extra and voluntary roles and behaviors in these staff.

  Keywords: Job Satisfaction, quality of work life, organizational citizenship behavior, Staff of rehabilitation
 • Masoud Veissi *, Ali Pourqayoomi, Mohsen Sarkarian, Majid Mohammadshahi, Mohammadhosein Haghighizadeh Pages 333-344
  Background and Aim

  Prostate cancer is the most common malignant cancer in men. In this study, the Healthy Eating Index, serum zinc levels and 25-hydroxyvitamin D in prostate cancer patients and healthy individuals were evaluated.Subjects and

  Methods

  In this study, 30 men who had recently been diagnosed with prostate cancer and 30 healthy men whose age had been matched with those with cancer were studied. Serum levels of 25 hydroxyvitamin D and zinc of all subjects were assessed. HEI was also evaluated in both groups using a 3-day food record. the results were reviewed and compared.

  Results

  There was no significant difference in age, weight, BMI and waist circumference between the two groups. The score of all components of the healthy nutrition index was not statistically significant in the two groups and also in spite of the lower total score of the healthy eating index in the affected group, but this difference was not statistically significant. Serum zinc levels were statistically a marginally significant between the two groups (P-value=0.053). But the level of 25-hydroxyvitamin D in the group of patients was significantly lower than the control group (P-value =0.046).

  Conclusion

  The results of this study showed that there are a statistically significant and marginally significant difference in 25 hydroxyvitamin D and zinc between the two groups with prostate cancer and healthy individuals respectively. There was no significant difference between the two groups in the score of the healthy eating index.

  Keywords: Healthy Eating Index, 25 Hydroxyvitamin D, zinc, Prostate Cancer
 • Homayon Yousefi *, Faramarz Zakavi, Maria Cheraghi, Hashem Mohamadian, Alireza Karimi Malayer Pages 345-353

  The present study aimed to determine the oral health status related to the quality of life among patients with beta-thalassemia major in Ahvaz city.

  Methodology

  This was a cross-sectional analytical study conducted on two groups: individuals with beta-thalassemia major and healthy individuals. The case group consisted of 120 patients with beta-thalassemia major who had referred to Shafa Hospital in Ahvaz in 2022, and the control group included 120 healthy individuals who accompanied the patients. Data collection tools included two standard questionnaires on dry mouth and oral health-related quality of life. All analyses were performed using SPSS software version 22, with a significance level of less than 0.05.

  Results

  There was a significant difference in the mean score of overall oral health-related quality of life and its dimensions between patients with beta-thalassemia major and healthy individuals (P<0.05). There was a significant difference in the mean score of functional limitation between patients with beta-thalassemia major and healthy individuals based on age (P<0.05). There was a significant difference in the mean score of physical disability between patients with beta-thalassemia major and healthy individuals based on age and dry mouth (P<0.05). There was a significant difference in the mean score of disability between patients with beta-thalassemia major and healthy individuals based on gender, education level, tobacco use, and dry mouth (P<0.05).

  Conclusion

  Appropriate psychological interventions and strategies should be implemented to improve the oral health-related quality of life among patients with beta-thalassemia major.

  Keywords: Quality of Life, oral, Health, Beta-Tallahassee, Major
 • Samaneh Ahmedpour, Alireza Barari *, Parvin Farzangi Pages 354-365
  Background and purpose

  Vascular endothelial growth factor beta (VEGF-β) plays a role in lipid metabolism, contrary to its weak role in angiogenesis. The aim of this study was to determine the effect of training and atorvastatin on the expression of the VEGF-β gene in the liver tissue of diabetic rats.

  Methods

  In this study, 25 rats were divided into control, diabetes, diabetes + exercise, diabetes + atorvastatin, and diabetes + atorvastatin + exercise groups. The interventions included eight weeks of aerobic exercise, running on a treadmill and taking 10 mg of atorvastatin by gavage. After the interventions, the rats were sacrificed and the liver tissue was analyzed. Statistical analysis was performed using one-way analysis of variance and LSD post hoc test.

  Findings

  The results showed that the induction of diabetes led to a significant decrease in hepatic VEGF-β gene expression and an increase in serum glucose and total cholesterol compared to the healthy control group. In the groups of diabetes + exercise and diabetes + atorvastatin + exercise, the increase of VEGF-β and the decrease of glucose and cholesterol were significant compared to the control diabetes and diabetes + atorvastatin groups.

  Conclusion

  According to the results, it can be said that continuous aerobic training can prevent liver complications caused by diabetes by increasing the expression of VEGF-β gene, however, despite the positive effects of atorvastatin on serum glucose and total cholesterol, it does not have a significant effect on hepatic VEGF-β gene expression in diabetic rats.

  Keywords: Diabetes, Liver, Exercise training, Atorvastatin, Vascular endothelial growth factor beta
 • Amir Delshad, Reza Parsaeifar * Pages 366-376
  Background and purpose

  One of the safety methods to prevent the spread of covid-19 is to use a mask. The aim of the current research was to compare the effect of wearing medical and Cloth masks during exercise on lung function in healthy young men during the covid-19 epidemic.

  Methods

  In this semi-experimental research, 40 healthy men (average age 29.40 years, average height 175.30 cm, average weight 73.37 kg, and body mass index 23.56 kg/m2) were selected by purposive sampling method and randomly placed in 4 groups of activity with medical mask, activity with Cloth mask, activity without mask and control. Pulmonary function was measured using a spirometer. The training intervention was carried out for eight weeks concurrent training (aerobic-resistance) with a three session’s frequency per week. For statistical analysis were used paired sample t-tests, analysis of covariance and Benferroni's post hoc test.

  Findings

  A significant increase in tidal volume (VT), vital capacity (VC), total lung capacity (TLC) and peak expiratory flow (PEF) was observed after exercise training (P<0.01), but the use of a medical mask and Cloth mask caused a significant decrease in VT, VC, TLC and PEF indices compared to the group activity without mask (P<0.01). Also, other results showed that there is no significant difference between cloth and medical masks in the pulmonary indices of healthy young men (P>0.05).

  Conclusion

  The results of this research show that the use of mas during exercise reduces lung function by increasing airway resistance.

  Keywords: COVID-19, Exercise raining, Mask, Pulmonary function, Spirometry
 • Erfan Zaker, Hossein Ansariniya, Fatemeh Zare * Pages 377-389

  When men are exposed to the coronavirus infection (SARS-CoV-2), they show severe consequences of this disease, including a higher death rate, than women. These differences are probably due to sex-specific behaviors, genetic and hormonal factors, and sex differences in biological pathways associated with SARS-CoV-2 infection. Several socio-behavioral factors are involved in pathogenesis in men compared to women. However, sex-biological differences and their effects on SARS-COV-2 outcomes have received less attention. Sexual-biological differences between healthy populations and age- and sex-specific conditions such as pregnancy and menopause are also discussed. More extensive studies with gender-specific reporting and robust analyzes are needed to determine how gender can alter the cellular and molecular pathways associated with SARS-CoV-2. This work will improve biomarker interpretation and clinical management of SARS-COV-2 patients by facilitating a personalized medicine approach to risk stratification, prevention, and treatment. The present review summarizes the available literature on proposed molecular and cellular markers associated with SARS-COV-2 infection, their association with health outcomes, and any reported variation by gender.

  Keywords: Gender, Men, Women, sex hormones, SARS-CoV-2
 • Raheleh Rahbarian * Pages 390-400
  Background

  Diabetes mellitus is a metabolic disease and cause disorders in reproductive system. Recent studies have revealed that main components of saffron like crocin and safranal have a large number of physiological effects on different biological systems.Due to the role of crocin in modulation of antioxidant defense system, the aim of this study was to determine the effect of crocin on pituitary- testicle hormonal axis in alloxan-induced diabetic male rats.

  Methods

  In this experimental study, 28 Wistar male rats were allocated into 4 equal groups. Groups were control, diabetic control and two treated diabetic group with crocin. The diabetes in diabetic control and treated diabetic groups was induced using an intraperitoneal injection of 240 mg/kg alloxan. Crocin with concentrations of 50 and 100 mg/kg [0.5 ml] was intraperitoneally injected into the two treated diabetic groups for 25 days. Saline solution [0.5 ml] was injected into the animals of control and diabetic control groups for 25 days. At the end of period treatment, serum levels of LH, FSH, estrogen, testosterone and DHT was measured by ELISA. The statistical analysis was carried out using one-way ANOVA and Post Hoc Tukey tests. P<0.05 was considered significant.

  Results

  In comparison with diabetic control group, administration of crocin with concentrations of 50 and 100 mg/kg dose-dependent significantly increased serum levels of LH, FSH, estrogen, and DHT testosterone in a dose-dependent manner [p<0.05].

  Conclusion

  The results show that crocin by increases activity of pituitary- testicle hormonal axis, improves hormonal disorders in diabetic rats.

  Keywords: Crocin, Diabetes, Pituitary-Testicle, Rats