فهرست مطالب

مجله تحقیق در علوم دندانپزشکی
سال بیستم شماره 4 (پیاپی 78، زمستان 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/10/06
 • تعداد عناوین: 11
|
 • نیما برکتین، شیرین زهرا فرهاد، مهدی رفیعی، یگانه شیخ صفحات 160-165
  سابقه و هدف

  ( PGE2  (Prostaglandin E2 نقش مهمی در میانجی گری حرکات ارتودنتیک و ایجاد واکنش دردزا ایفا می کند. استفاده از لیزر در درمان های ارتودنسی می تواند در کاهش درد، افزایش ساخت استخوان، ترغیب حرکات دندانی و کاهش تظاهرات بافتی در بافت های پریودنتال موثر باشد. هدف از این مطالعه تعیین تاثیر درمان با لیزر کم توان بر روی سطح PGE2 مایع شیار لثه ای طی درمان های ارتودنتیک بود.

  مواد و روش ها

   در این مطالعه کارآزمایی بالینی دو سویه کور 15 بیمار 14-16 ساله دارای کراودینگ یا پروتروژن دندان ها که نیاز به درمان ارتودنسی ثابت، به همراه کشیدن دو پره مولر اول سمت راست و چپ و سپس عقب کشیدن دندان های قدامی داشتند، انتخاب شدند. پس از معاینات فاز اول پریودنتال، بیماران تحت درمان ارتودنسی قرار گرفتند ونیروهای مربوطه وارد شد. یک کوادرانت به عنوان گروه آزمون وکوادرانت مقابل به عنوان گروه کنترل، انتخاب شد. درگروه آزمون تابش لیزر کم توان دایود در تمام طول شیار لثه ای در روزهای صفر (شروع درمان)، 2 و 18 و30 (جمعا 4 روز) پس از درمان ارتودنسی انجام شد و  نمونه گیری از مایع شیار لثه ای صورت گرفت. نمونه ها به آزمایشگاه منتقل شده و با استفاده از دستگاه الایزاریدر سطح PGE2 تعیین گردید.داده ها با آزمون های Repeated Measure test ، Friedman test و paired t-test تجزیه وتحلیل شدند.

  یافته ها:

   میانگین PGE2 مایع شیارلثه ای دندان های تحت درمان ارتودنسی، در روزهای شروع درمان، 30،18،2 تابش لیزر بین دو گروه آزمون و کنترل تفاوت معنی داری داشت (0/001>P) . در درمان بالیزر با افزایش زمان میزان  PGE2 کاهش معنی داری نشان داد(0/05 > P).

  نتیجه گیری

   به نظر می رسد ، درمان کمکی با لیزر کم توان سبب کاهش PGE2 بعنوان مدیاتور مسبب درد های ارتودنسی می باشد.

  کلیدواژگان: تراپی با لیزر کم توان، مایع شیار لثه ای، ارتودنسی، پروستاگلاندین
 • رضا ناهیدی، نگین مشکسار، لعیا یعقوب نژاد، مریم فرخزادی صفحات 166-173
  سابقه وهدف

   امروزه تطابق رنگ یکی از پر چالش ترین مسایل در ترمیم های دندانی و دندانپزشکی زیبایی است و چون دندان های طبیعی طیف رنگی وسیعی دارند، تناسب رستوریشن یا پروتز نسبت به دندان های باقیمانده به خصوص در ناحیه قدامی دارای اهمیت است. این مطالعه با هدف مقایسه دو دستگاه دیجیتالی در تعیین رنگ نمونه های سرامیکی براساس سیستم مرجع اسپکترورادیومتریک انجام گرفت.

  مواد و روش ها

   این مطالعه ی تجربی-آزمایشگاهی، روی 48 نمونه ی سرامیکی فلدسپاتیک A1، B1، C1 و D2 از هر رنگ 6 دیسک با راهنمای رنگی Vita classic  به قطر mm 0/5±12  و ضخامت mm 0/5±2 انجام گرفت. هر 3 دستگاه دیجیتالیVita easyshade ، 3Shape TRIOS3  وCS2000  قبل شروع کار طبق دستور کارخانه سازنده کالیبره شدند. در این ارزیابی رنگ هر نمونه سرامیکی با سیستم مرجع CS2000 بر اساس l، a و b منطبق گردید. سپس نمونه های سرامیکی با دستگاه Vita easyshade و 3shape TRIOS3 بر اساس CIE lab و Vita classic تعیین رنگ شدند. میزان تفاوت رنگ تعیین شده به وسیله 3 دستگاه دیجیتالی نسبت به سیستم مرجع توسط نرم افزار SPSS ورژن 26 و آزمون chi-square مورد قضاوت آماری قرار گرفت (0/05>P).

  یافته ها

   در گروه 3shape TRIOS3 دارای 66/7 درصد خطا بوده و در گروه VITA Easyshade V دارای 25 درصد خطا بوده است. تفاوت در میزان false در دو روش معنادار است (p<0.005) و اگر از دستگاه 3shape TRIOS3 استفاده شود شانس خطا 667/2 برابر افزایش می یابد (O.R=2.667).

  نتیجه گیری

   تعیین رنگ با دستگاه VITA Easyshade V بهتر و دقیق تر از تعیین رنگ با دستگاه  3shape TRIOS3 است.

  کلیدواژگان: اسپکترو رادیومتر، هماهنگی رنگ، تمام سرامیک
 • ماریه هنرمند، سحر خاشی صفحات 174-180
  سابقه و هدف

   استوماتیت آفتی راجعه (RAS) اختلالی است که با زخم های عود کننده محدود به مخاط دهان در بیمارانی که هیچ نشانه دیگری از بیماری سیستمیک ندارند مشخص می گردد. فاکتور های اصلی که در حال حاضر با RAS در ارتباط هستند شامل عوامل ژنتیکی، نقایص هماتولوژیک، مشکلات ایمونولوژیک و عوامل موضعی مثل تروما می باشد. هدف از این مطالعه بررسی میزان ویتامین D سرم و نسبت نوتروفیل به لنفوسیت و میانگین حجم پلاکت در بیماران مبتلا به RAS است.

  مواد و روش ها

    در این مطالعه مورد-شاهدی 30 بیمار مبتلا به RAS و 30 فرد سالم به عنوان کنترل با هم مقایسه شدند و از  نمونه های سرم جهت ارزیابی ویتامین D سرم، نسبت نوتروفیل به لنفوسیت و میانگین حجم پلاکت استفاده شدند. یافته ها با آزمون Mann-Whitney  و Sample -t-test مورد بررسی قرار گرفت.

  یافته ها

    میزان ویتامین D سرم در بیماران مبتلا  ng/ml  RAS 12/09±21/44 و در افراد سالمng/ml 18/65± 24/87بود ، همچنین نسبت نوتروفیل به لنفوسیت در بیماران مبتلا به RAS  1.23 ± 1.89  و در افراد سالم 1/79 ± 2/03  بودو میانگین حجم پلاکت در بیماران مبتلا به RAS  fl,   93/0 ± 36/10 و در افراد سالم fl 12/1 ± 65/10  بود. هر سه نشانگر بین دو گروه  تفاوت معناداری نداشتند.  به ترتیب (0/4= P) و (0/8=P) و (0/27=P)

  نتیجه گیری

    به نظر می رسد که میزان ویتامین D سرم و نسبت نوتروفیل به لنفوسیت و میانگین حجم پلاکت در بین افراد مبتلا به آفت دهانی و افراد سالم تفاوت معنی داری ندارد.

  کلیدواژگان: آفت دهانی، ویتامینD، میانگین حجم پلاکت، نوتروفیل ها
 • افشین حراجی، محمدجواد خرازی فرد، مجتبی اعتصامی فر صفحات 181-188
  سابقه و هدف

   آموزش و یادگیری از طریق همتایان  در طول تحصیل می تواند دانشجویان را نسبت به این نوع آموزش و یادگیری ترغیب و سبب ارتقای مهارت های عملی و نظری آنان شود. این مطالعه با هدف تعیین نگرش دستیاران تخصصی جراحی دهان، فک و صورت در مورد کیفیت و بازدهی یادگیری از همتایان انجام گرفت.

  مواد و روش ها

  این مطالعه ی کیفی بر روی 8 دستیار تخصصی جراحی دهان، فک و صورت سال اول تا پنجم شاغل به تحصیل در دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران در سال تحصیلی 1402-1401 انجام شد. پرسشنامه ای نیمه ساختاریافته شامل حیطه های مهارت عملی، دانش نظری، مهارت ارتباطی، تسلط بر قوانین و مقررات دانشکده و مهارت شغلی توسط محقق طراحی شد. نگرش دستیاران از طریق مصاحبه سنجیده شد و پاسخ های آنها به سوالات پرسشنامه گزارش شد.

  یافته ها

   در تمام مباحث آموزش گروه علوم پایه و در جلساتGround Round و در جراحی های Minor آموزش از سوی اساتید به دستیاران انجام میشد. در بعضی موارد در صورت تکلیف اساتید به انجام جراحی، فرایند آموزش تحت نظر سال بالایی اتفاق میافتد. دستیاران سال بالاتر معتقد بودند در ابتدای آموزش خود در بیمارستان به دلیل عدم دسترسی به اساتید، آموزش آنها از طریق دستیاران انجام می شد. در اکثر موارد آموزش ها به صورت مشاهده انجام می شد و فرایند Peer teaching اتفاق نمی افتاد. در بحث ادغام Peer learning در کوریکولوم آموزشی نظرات دستیاران این بود که علیرغم مفید بودن این شیوه آموزشی، اجبار به استفاده از آن خصوصا مقید کردن مباحث خاصی برای آموزش به این شیوه نمی تواند مفید باشد.

  نتیجه گیری

    نتایج این پژوهش حاکی از لزوم توجه بیش تر موسسات آموزشی و دانشگاه ها به روش های آموزشی دانشجو محور مانند آموزش همتا است، چرا که استفاده از این روش ها می تواند با فراهم کردن تجربه مثبت و یادگیری ماندگار و عمیق، مکمل تدریس استاد باشد.

  کلیدواژگان: دستیار، دندانپزشکی، یادگیری از همتایان
 • سمیه علیرضایی، ترانه فرخ نیا، مریم رضایی، نفیسه زراعتی، آرزو علایی صفحات 189-195
  سابقه و هدف

   انتروکوکوس فکالیس در تشکیل پلاک و پوسیدگی دندانی نقش ویژه ای دارد. دهانشویه ها یکی از ابزارهایی هستند که برای کاهش پوسیدگی کاربرد دارند..هدف مطالعه مقایسه تاثیر دهانشویه فلورین توتال باکلرهگزیدین  بر میزان رشد انتروکوکوس فکالیس بود.

  مواد  و روش ها

   در این مطالعه ی تجربی-آزمایشگاهی مجموع 24 نمونه (18 نمونه در دو گروه و 6 نمونه کنترل)  مورد بررسی قرار گرفت. قطر هاله ی عدم رشد باکتری انتروکوکوس فکالیس بین دو دهانشویه فلورین توتال و کلرهگزیدین 2/0 %مقایسه شد . ابتدا باکتری انتروکوکوس فکالیس روی پلیت بلادآگار کشت داده شد و 24 ساعت در دمای 37 درجه درون انکوباتور گذاشته شد. سپس باکتری روی 18 پلیت بلادآگار (9 پلیت برای دهانشویه کلرهگزیدین و 9 پلیت برای دهانشویه فلورین توتال) کشت داده شد. جهت ارزیابی عدم آلودگی دهانشویه به باکتری ، 2 پلیت حاوی دهانشویه فلورین توتال و کلرهگزیدین به صورت جداگانه نیز کشت داده شدند. پلیت ها به روش چاهک گذاری آماده شدند.سپس قطر هاله عدم رشد در دو گروه مطالعه اندازه گیری و توسط آزمون Repeated Measure ANOVA نرم افزار SPSS ورژن 25 تحلیل شد.

  یافته ها

   میانگین قطر هاله عدم رشد در انتروکوکوس فکالیس در هنگام استفاده از کلرهگزیدین 0/8±15.94 میلی متر و در فلورین توتال 4/1±18.61 میلی متر بدست آمد. میانگین قطر هاله عدم رشد در گروه کلرهگزیدین بطور معنی داری کمتر از گروه فلورین توتال بود. (0/001>P).

  نتیجه گیری

   به نظر می رسد  که دهانشویه فلورین توتال نسبت به کلرهگزیدین بر روی انتروکوکوس فکالیس موثرتر است. 

  کلیدواژگان: انتروکوکوس فکالیس، کلرهگزیدین پوسیدگی دندانی
 • رضا عمرانی، مرجان بلبلیان، فاطمه سفیدی، امیلیان میرزاخانیان، هانیه کریمی، مریم هزاره صفحات 196-204
  سابقه و هدف

   جمعیت بالایی ازافغانستان بدلیل تشابه زبانی و همسایگی، ایران را برای مهاجرت اجباری ناشی از جنگ انتخاب  می کنند.این مطالعه به منظور شناخت وضعیت سلامت دهان جمعیت افغان ساکن ایران و موانع دسترسی آنها به خدمات دندانپزشکی انجام گرفت.

  مواد و روش ها

  با استفاده از یک پرسشنامه محقق ساخته و با کمک از محققین کالیبره شده(ایرانی وافغان)؛ به مراکز دندانپزشکی مراجعه شد. پرسشنامه شامل 14 سوال در خصوص وضعیت سلامت دهان همچنین سوالاتی در خصوص موانع دسترسی به خدمات دندانپزشکی بود.

  یافته ها

   از بین 742 شرکت کننده  در مطالعه461نفر درمانگاه را بدلایل اقتصادی به مطب ترجیح می دادند. 483 نفر از نظر هموطن خود برای یافتن دندانپزشک استفاده و 545 نفربه خاطر نداشتن شهروندی ایران از خدمات دندانپزشکی دولتی محروم شده بودند.691 نفر در پرداخت هزینه دندانپزشکی مشکل داشته و 588 نفر ابرازداشتند که دندان خود را بدلیل مشکل اقتصادی کشیده اند. 594 نفر احساس می کردندکه در دریافت خدمات به صورت تبعیض آمیز با آنها رفتار شده و 588 نفر اعلام نمودند که علت مراجعه به دلیل  اورژانس است. 35 نفر برای چک آپ به دندانپزشک مراجعه و 87نفر اعلام کردند یافتن دندانپزشک برای آنها دشوار بوده است. 238نفر متمایل به استفاده از  بیمه تکمیلی بودند. میانگینDMF در جمعیت افغان 6.22بود.بین میزانDMF بر اساس جنسیت وسابقه اقامت تفاوت معنادار پیدا نشد.

  نتیجه گیری

     سطح بهداشت دهان و دندان مهاجران پایین و دسترسی به خدمات دندانپزشکی  و بیمه برای آنان دشوار است. احتمال کشیدن دندان به جای حفظ آن در مهاجران بدلیل مشکلات اقتصادی بالا است.

  کلیدواژگان: دندانپزشکی، بیمه دندانپزشکی، پناهندگی، افغانستان
 • زهرا کاظمی نرمابی، زینب عباسی سنجدری، فاطمه شاهسواری صفحات 205-214
  سابقه و هدف

   شناخت راهبردهای مطالعه و یادگیری، گامی اساسی برای مداخلات آموزشی بخصوص در حوزه علوم پزشکی است. این مطالعه با هدف تعیین راهبردهای مطالعه و یادگیری در دانشجویان دوره بالینی دندانپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی تهران در سال تحصیلی 1400-1401 انجام گرفت.

  مواد و روش ها

    این مطالعه توصیفی مقطعی روی 144 نفر از  دانشجویان ترم 5 تا 12 دانشکده دندانپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی تهران انجام شد.  پرسشنامه راهبردهای مطالعه و یادگیری LASSI ویرایش سوم پس از بومی سازی ،تایید روایی صوری، محتوای و روایی سازه ایی و تعیین پایایی آن، توسط دانشجویان تکمیل گردید. تجزیه و تحلیل اطلاعات با استفاده از نرم افزار SPSS و آمار توصیفی، رگرسیون و ضریب همبستگی پیرسون انجام گرفت.

  یافته ها

   میانگین نمره راهبردهای مطالعه و یادگیری در دانشجویان دندانپزشکی 9±123/05 از 240 نمره با حداقل 104 و حداکثر 148 بدست آمد. بالاترین میانگین نمره راهبردهای مطالعه و یادگیری به ترتیب مربوط به حیطه های تمرکز، انتخاب ایده اصلی و پردازش بود. پایین ترین میانگین نمره راهبردهای مطالعه و یادگیری به ترتیب مربوط به حیطه های نگرش، انگیزش و اضطراب بود. میانگین نمره راهبردهای مطالعه و یادگیری در دانشجویان دندانپزشکی با جنسیت و تاهل دانشجویان ارتباط معناداری نداشت (0/05<p). اما بین میانگین نمره راهبردهای مطالعه و یادگیری با سن ارتباط مستقیم و معناداری وجود داشت (0/05>p). همچنین بین میانگین نمره راهبردهای مطالعه و یادگیری با عملکرد تحصیلی ارتباط مستقیم و معناداری وجود داشت. (0/048= p،  (350 /0= r)

  نتیجه گیری

    به نظر می رسد دانشجویان دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی تهران از نظر راهبردهای مطالعه و یادگیری شرایط متوسطی دارند و در حیطه های اضطراب، نگرش و انگیزش نیاز به راهنمایی و شرکت در کارگاه های مربوطه را دارند.

  کلیدواژگان: آموزش دندانپزشکی، راهبردهای یادگیری، دانشجوی دندانپزشکی
 • نفیسه شاملو، فهیمه کوشکی، نگار پورشوقی، آرمین خالقی صفحات 215-222
  سابقه و هدف

   بیماری های وزیکولوبولوس (VBDs) دسته ای از بیماری هاست که در نتیجه تولید آنتی بادی در برابر اتصالات  سلول های اپیتلیالی به یکدیگر و به بافتهای پیوندی زیرین ایجاد می شود.  در مقایسه با بالغین، فراوانی این بیماری ها در افراد زیر 18 سال بسیار کمتر است و علاوه بر این مطالعات کمی به طور اختصاصی به فراوانی این ضایعات در این گروه سنی پرداخته است. هدف این مطالعه ارزیابی شیوع VBDs   در بیماران زیر 18 سال در دانشکده دندان پزشکی شهیدبهشتی و بیمارستان رازی تهران از سال 1389 تا 1399 بر اساس سن، جنس، مکان درگیری، تشخیص کلینیکی و هیستوپاتولوژی می باشد.

  مواد و روش ها

   مطالعه ای توصیفی-مقطعی بر اساس داده های موجود در آرشیو دانشکده دندان پزشکی شهید بهشتی و بیمارستان رازی از سال 1389 تا 1399 طراحی شد. اطلاعات مورد نیاز شامل سن، جنس، مکان درگیری، تشخیص بالینی و میکروسکوپی از پرونده بیماران استخراج و در فرم اطلاعاتی وارد شد. فراوانی کلی و به تفکیک متغیرهای مورد بررسی به صورت درصد اعلام شد.

  یافته ها

   در مجموع 2021 مورد VBD یافت شد که از این بین 29 مورد (1.45%) در افراد زیر 18 سال مشاهده شد. ضایعات تمایل اندکی به زنان داشتند و نسبت زن به مرد در این مطالعه 1.23 بود. نوجوان (13 – 18 سال) شایع ترین گروه سنی بودند. (51.72%) وجود ترکیبی از ضایعات تنه و دهانی غالب  ترین ترکیب مشاهده شده در این مطالعه بود. (44.82%) پمفیگوس ولگاریس (PV)  (27.58%) شایع ترین نوع VBD و بعد از آن به ترتیب اریتم مولتی فرم (EM) (24.13%)، اپیدرمولیز بولوزا (EB) (20.68%) و پمفیگویید بولوز (BP) (17.23%) گزارش شدند.

  نتیجه گیری

    به طور خلاصه،  PV شایع ترین نوع VBD در ناحیه ی مطالعه ی ما بود و غالبا در زنان دیده شد. بعد از آن  به ترتیب EM و EB بیشترین فراوانی را داشتند که EB شایع ترین ضایعه در بین گروه سنی تولد تا 5 سالگی بود. BP در این سنین در مقایسه با کل جمعیت شیوع کمتری داشت.

  کلیدواژگان: شیوع، پمفیگوس، بولوس پمفیگوئید، کودکان، نوجوانان
 • محمد شوریابی، صدیقه مدرس موسوی، فریده کعب عمیر، شیما لیاقت صفحات 223-232
  سابقه و هدف

   مدیریت اورژانس های پزشکی در دندانپزشکی موضوع مهمی می باشد هدف از این مطالعه بررسی آگاهی، نگرش و عملکرد دانشجویان دندانپزشکی اهواز در خصوص فوریت های پزشکی در مطب دندانپزشکی می باشد.

  مواد و روش ها

   مطالعه حاضر یک مطالعه توصیفی بود که بر روی 202 دانشجوی دندانپزشکی انجام شد. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه ای مشتمل بر 21 سوال بود که با استفاده از سایر تحقیقات مشابه تهیه شد. روایی پرسشنامه با نظر 5 متخصص در زمینه بیماری های دهان و دندان تعیین شد. پایایی پرسشنامه با محاسبه ضریب کرونباخ 75/0  محاسبه شد. این پرسشنامه مشتمل بر سه بخش آگاهی ،نگرش واعتماد به نفس بود که به صورت حضوری و با مراجعه به بخش های آموزشی تکمیل شد. داده ها با کمک نرم افزار SPSS 24  و آزمون های Anova مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت

  یافته ها

  اعتماد به نفس دانشجویان پسر در شرایط اورژانس پزشکی بیشتر از دانشجویان دختر و از نظر آماری معنی دار بود (0/017 = p) بین میزان آگاهی دانشجویان زن و مرد در اورژانسهای پزشکی مثل  آسپیراسیون جسم خارجی، شوک آنافیلاکتیک و تشنج و.. تفاوت معنی داری وجود نداشت (0/835=p) در حالی که این آگاهی بر اساس سال ورود  تفاوت معناداری داشت (0/001= p) نتایج نشان داد که سنکوپ بیشترین فراوانی را در بین شرایط اورژانسی که دانشجویان تجربه کرده بودند قرارداشت.

  نتیجه گیری

  به نظر می رسد همه دانشجویان  در مواجهه با برخی شرایط اورژانسی جدی مانند ایست قلبی ریوی که نیاز به هوشیاری و اعتماد به نفس بالایی برای انجام CPR دارد ضعیف هستند و دانشجویان سال های پایین نسبت به تمام موقعیت های اورژانسی آگاهی کافی ندارند.

  کلیدواژگان: دانشجویان دندانپزشکی، اورژانس پزشکی، اعتماد به نفس، اگاهی
 • مهشید محبی راد، بهاره ناظمی سلمان، مبینا سادات زرآبادی، سمیرا بصیرشبستری صفحات 233-248
  سابقه و هدف

   ویتامین D هورمون استروییدی است که عمدتا از قرار گرفتن در معرض نور خورشید و همچنین از رژیم غذایی و مکملهای غذایی بدست می آید. این ویتامین نقش مهمی در هموستاز کلسیم فسفات و ترن اور استخوانی و درنتیجه سیستم اسکلتی عضلانی دارد. این ویتامین برسیستم ایمنی بدن نیز موثر است.

  مواد و روش ها

   در این بررسی مروری مقالات و کتابهای مرتبط منتشر شده به زبان انگلیسی دربازه زمانی سالهای 2010 تا 2023 در پایگاه های اطلاعاتی PubMed، Medline ، Google Scholar و  Scopusبصورت الکترونیکی با استفاده از کلیدواژه های «ویتامین D»، «دندان» ،«تظاهرات دهانی »، «کمبود ویتامین D» و «دندان پزشکی» مورد جستجو قرار گرفتند.

  نتیجه گیری

    با بررسی و مرور مقالات مرتبط درباره نقش ویتامین  D در ساختارهای مختلف بدن از جمله دهان دندان و اثرات کمبود آن در بروز بیماری ها و مصرف مکمل های آن در بهبود بیماری ها ، بنظر می رسد که این ویتامین نقش پررنگی در سلامت دهان و دندان و ایمنی بدن دارد . اگرچه نتایج متناقضی درمورد تاثیر ویتامین D بر تحلیل خارجی ریشه در ارتودنسی و سندرم شوگرن وجود داشت. از این رو مطالعات کارآزمایی بالینی برای تایید فرضیات لازم است.

  کلیدواژگان: پوسیدگی دندانی، سلامت دهان، کمبود ویتامین D
 • سید حسین طباطبایی، فرینار صباغزادگان صفحات 249-262
  سابقه و هدف

  ضایعات فیبرواسیوس (Fibro-Osseous-Lesions) در فکین همواره از جمله مهم ترین چالش های تشخیصی هستند. FOLs ضایعات خوش خیمی هستند که بخشی از استخوان طبیعی فکین توسط بافت همبندی فیبروزه ی در حال مینرالیزاسیون جایگزین می شود. انواع ضایعات فیبرواسیوس هرچند از نظر اتیولوژی، درمان و پروگنوز متفاوت هستند اما ممکن است نمای رادیوگرافی یا میکروسکوپی مشابهی را نشان دهند. همچنین ممکن است شباهت های میکروسکوپی با برخی ضایعات بدخیم درجه پایین فکی داشته باشند. لذا در این مطالعه مروری سعی نموده ایم با بررسی مهم ترین مطالعات مرتبط، این داستان چالش برانگیز همیشگی را در قالب ارایه شاخص های مشخص و کاربردی برای تشخیص دقیق تر این ضایعات به سرانجام خوب و کاربردی برسانیم.

  مواد و روش ها

  محدوده زمانی اعمال شده برای مطالعات مورد بررسی بازه زمانی 2011 تا 2021 بود. معیار ورود به مطالعه، مقالات مرتبط با چالش های تشخیصی ضایعات فیبرواسیوس و اهداف مطالعه شامل: تعیین ارتباط کلینیکوپاتولوژیک ضایعات فیبرواسیوس، تعیین چالش های تشخیصی ضایعات فیبرواسیوس از یکدیگر و تعیین چالش های تشخیصی ضایعات فیبرواسیوس از ضایعات بدخیم استخوانی بود.

  نتیجه گیری

  نتایج این مطالعه نشان می دهد تشخیص قطعی و صحیح ضایعات فیبرواسیوس نیازمند برقراری ارتباط دقیق میان داده های بالینی، رادیوگرافی و هیستوپاتولوژی می باشد.

  کلیدواژگان: فیبروز دیسپلازی، اسی فائینگ فیبروما، فلورید سمنتواسئوس دیسپلازی، استئوسارکوم، هیستولوژی
|
 • Nima Barekatain, ShirinZahra Farhad, Mehdi Rafiei, Yegane Sheikh Pages 160-165
  Background and Aim

   PGE2 plays a very important role in the mediation of orthodontic therapies and dental reactions. Laser therapy in dentistry can be used to reduce pain, increase genetic bone, stimulate teeth, and reduce localized pain in time periods. The purpose of this study was to determine the effect of low-power laser therapy on the surface of PGE2  gingival fluid during orthodontic treatment.

  Material and Methods

   In this double blind clinical trial study, 15 patients with crowning or protrusion of teeth requiring constant orthodontic treatment, along with pulling of the first two right and left prime mules, and then retracting the anterior teeth, were selected. After the first periodontal period examinations was performed in patients undergoing orthodontic treatment. One quadrant was selected as the experimental group and the opposite quadrant was selected as the control group. In the experimental group, low power diode laser irradiation was performed along the entire length of the gingival groove on days 0 (start of treatment), 2, 18 and 30 (total 4 days) after orthodontic treatment and sampling. The samples were transferred to the laboratory and determined at PGE2 level using an ELISAR device. Data were analyzed by Repeated Measure test, Friedman test and paired t-test.

  Results

   The mean the PGE2 fluid in the orthodontic treated teeth, In the days of treatment, 30,18,2 laser radiation was significantly different between the experimental and control groups (P <0.001). In laser therapy, with significant increase in time, there was a significant reduction in PGE2 (p<0.05).

  Conclusion

   Regarding the effect of reducing the pain of using and not using the laser in orthodontic movement, adjuvant treatment with low power laser reduces PGE2 as a mediator causing pain

  Keywords: Low-level Laser Therapy, Gingival crevicular fluid, Orthodontics, Prostaglandins
 • Reza Nahidi Pages 166-173
  Background and Aim

  Nowadays, color matching is one of the most challenging issues in dental restorations and cosmetic dentistry. As natural teeth have a wide range of colors, the proportionality of restoration or prosthesis to the remaining teeth, especially in the anterior region, is important. This study was conducted with the aim of comparing two digital devices in determining the color of ceramic samples based on the reference system of spectroradiometry.

  Materials and Methods

   This laboratory experimental study was performed on 48 ceramic samples of A1, B1, C1, and D2 feldspathic ceramics, with six disks of each color, according to the Vita classic shade guide with a diameter of 0.12±0.5 mm and a thickness of 2±0.5 mm. Each of the three digital devices, Vita Easyshade, 3Shape TRIOS3, and CS2000, were calibrated according to the manufacturer's instructions before starting work. In this color evaluation, each ceramic sample was matched with the reference system of CS2000 based on l, a, and b values. Then, ceramic samples were color matched with Vita Easyshade and 3Shape TRIOS3 devices based on CIE lab and Vita classic. The difference in color determination by the three digital devices compared to the reference system was evaluated by SPSS version 26 software and chi-square test (p<0.05).

  Results

   The 3Shape TRIOS3 group had a 66.7% error rate, while the VITA Easyshade V group had a 25% error rate. The difference in the false measurement rate between the two methods was significant (p<0.005), and using the 3Shape TRIOS3 device increased the chance of error by 2.667 times (O.R=2.667).

  Conclusion

   Determining color with the VITA Easyshade V device is better and more accurate than determining color with the 3Shape TRIOS3 device.

  Keywords: Spectroradiometer, Color coordinate, All-ceramics
 • Marieh Honarmand, Sahar Khashi Pages 174-180
  Background and Aim

    Recurrent Aphthous Stomatitis (RAS) is a disorder characterized by recurrent ulcers limited to oral mucosa in patients who have no other symptoms of systemic disease. The main factors currently associated with RAS include genetic factors, hematological defects, immunological problems and local conditions such as trauma and smoking. The aim of this study was to evaluated serum vitamin D levels, neutrophil to lymphocyte ratio and mean platelet volume in patients with RAS.

  Materials and methods

   In this case control study, 30 patients with RAS and 30 healthy individuals were compared as controls, serum samples were evaluated for vitamin D, neutrophil to lymphocyte ratio and mean platelet volume. Findings were analyzed by Mann- Whitney and sample-t-test.

  Results

   Serum vitamin D levels in patients with RAS were 21.44±12.09 ng/ml  and in healthy individuals were 24.87 ±18.65 ng/ml . Also neutrophil to lymphocyte ratio in patients with RAS were 1.89± 1.23  and in healthy individuals were 2.03± 1.79. Mean platelet volume in patients with RAS were 10.36± 0.93 fl and in healthy individuals were 10.65 ±1.12 fl . There was no significant difference between the two groups. All three markers were not significantly different between the two groups. respectively (P=0.4), (P=0.8) and (P=0.27)

  Conclusion

  It seems that serum vitamin D levels and neutrophil to lymphocyte ratio and mean platelet volume not statistically significant in patients with RAS and healthy individuals.

  Keywords: Aphthous Stomatitis, Vitamin D, Mean Platelet Volume, Neutrophils
 • Afshin Haraji, Mohamadjavad Kharazi fard, Mojtaba Etesamifar Pages 181-188
  Background and Aim

  Teaching and learning through peers during education can encourage students towards this type of teaching and learning and improve their practical and theoretical skills. The determination of the attitude of oral and maxillofacial surgery residents about the quality of efficacy of peer learning.

  Materials and Methods

  This qualitative study was conducted on 8 oral, maxillofacial surgery residents from the first to the fifth year studying at the Faculty of Dentistry of Tehran Islamic Azad University of Medical Sciences in the academic year of 2022-2023. A semi-structured questionnaire including areas of practical skills, theoretical knowledge, communication skills, mastery of college rules and regulations, and job skills was designed by the researcher. Assistants' attitudes were measured through interviews and their answers to questionnaire questions were reported.

  Results

    The results showed that in all topics of basic science group education, Ground Round meetings, and in Minor surgery teaching was done by professors to residents. In some cases, if professors are assigned to perform surgery, the training process takes place under the supervision of the senior year. Senior assistants believed that at the beginning of their training in the hospital, due to the lack of access to professors, their training was done through assistants. In most cases, training was done by observation and peer teaching process did not happen. In the discussion of integrating peer learning into the educational curriculum, the residents' opinions were that despite the usefulness of this teaching method, forcing to use it, especially tying certain topics for teaching in this way, cannot be useful.

  Conclusion

  The results of this research indicate the need for educational institutions and universities to pay more attention to student-centered educational methods such as peer learning, because the use of these methods can complement the teacher's teaching by providing a positive experience and lasting and deep learning.

  Keywords: Resident, Dentistry, Peer Learning
 • Somayeh Alirezae, Taraneh Farokhnia, Maryam Rezaie, Nafiseh Zeraati, Arezoo Alaee Pages 189-195
  Background & Aim

   Enterococcus faecalis, play a significant role in plaque formation and tooth decay. Mouthwashes are one of the tools used to reduce decay..the aim of study was comparision of fluorine total with chlorhexidine on Enterococcus faecalis.

  Material and Methods

   In this in-vitro study a total of 24 samples (18 samples in each groups and 6 control samples) were examined, the diameter of the growth inhibition zone of Enterococcus faecalis was compared between two mouthwashes of fluorine total and chlorhexidine 0.2% Enterococcus faecalis was first cultured on a blood agar plate and incubated for 24 hours at 37 ° C. The bacteria were then cultured on 18 plates of blood agar (9 plates for chlorhexidine mouthwash and 9 plates for fluorine total mouthwash). To evaluate the absence of bacterial inside the mouthwashes, 2 plates containing fluorine total and chlorhexidine mouthwash were cultured separately. The plates were prepared by well method, then the growth inhibition zone in the two study groups was measured and analyzed by Repeated Measure ANOVA test of 25th version of SPSS software.

  Results

   The growth inhibition zone in the chlorhexidine and fluorine total group was 15/94±0.8 mm and 18/61±1.4 mm, respectively, which was in the chlorhexidine group, which is statistically significant (P<0/0001).

  Conclusion

   Fluorine total mouthwash is more effective than chlorhexidine mouthwash on enterococcus faecalis.

  Keywords: Enterococcus faecalis, Chlorhexidine, Dental Caries
 • Reza Emrani, Marjan Bolbolian, Fatemeh Sefidi, Emilian Mirzakhanian, Haniya Karimi, Maryam Hazara Pages 196-204
  Background and Aims

  Many Afghans prefer Iran for migration due to the similarity of language and neighborhood. This study was conducted in order to evaluate the oral health status of the Afghan population living in Iran and the barriers to their access to dental services.

  Materials and Methods

  By using a researcher-made questionnaire and with the help of 4 calibrated researchers (Iranian and Afghan); referred to dental centers. The selfmade questionnaire included 14 questions about oral health status, as well as questions about barriers to accessing to dental services.

  Results

  Out of 742 participants in the study, 461 people preferred the clinic to the dental office for economic reasons. 483 people found dentist based on their compatriots' opinion and 545 people were deprived of government dental services because they did not have Iranian citizenship. 691 people had problems in paying dental fees and 588 people said that they had their teeth extracted due to economic problems. 594 people felt that they were discriminated in receiving services, and 588 people stated that the reason for the visit was an emergency.35 people went to the dentist for a check-up and 87 people stated that it was difficult for them to find a dentist. 238 people were inclined to use supplementary insurance. The average DMFT in the Afghan population was 6.22. No significant relationship was found between the DMFT and gender and residence history.

  Conclusion

  The level of oral health of immigrants is low and it is difficult for them to access dental services and insurance. The possibility of tooth extraction instead of keeping it is high in immigrants due to economic problems.

  Keywords: dentistry, Dental Insurance, Refugee, Afghanistan
 • Zahra Kazemi Narmabi, Zeinab Abbasi Senjedary, Fatemeh Shahsavari Pages 205-214
  Background and Aims

   Knowing study and learning strategies is a basic step for educational interventions, especially in the field of medical sciences. This study was conducted with the aim of determining the study and learning strategies in the dental clinical course students of Islamic Azad University of Tehran in the academic year of 2021-2022.

  Material and Methods

   This cross-sectional descriptive study was conducted on all students from the 5th to 12th semesters of the faculty of dentistry of the Islamic Azad University of Tehran (n=141). The Third English edition of the study and learning strategies Instruments(LASSI) questionnier was completed by the students after  cross- culture adaptation and confirming its face validity, quantitative content validity and construct validity and reliability was observed by test – retest. Data analysis was done using SPSS software and descriptive statistics, regression and Pearson correlation coefficient.

  Result

   The average score of study and learning strategies in dental students was 123.05±9.00 out of 240 scores with a minimum of 104 and a maximum of 148. The highest average score of study and learning strategies was related to the areas of concentration, selection of the main idea, and processing, respectively. The lowest average score of study and learning strategies was related to the fields of attitude, motivation and anxiety, respectively. The average score of study and learning strategies in dental students had no significant relationship with gender and marriage of students (p<0.05). But there was a direct and significant relationship between the average score of study and learning strategies with age (p<0.05). Also, there was a direct and significant relationship between the average score of study and learning strategies and academic performance (p=0.048, r=0.350).

  Conclusion

   The average score of study and learning strategies in dental students indicated moderate scores  revision. It seems that dental students need counseling and guidance in some areas of study and learning strategies, especially in the areas of anxiety, attitude and motivation

  Keywords: Dental education, Learning strategies, Dental students
 • Nafise Shamloo, Fahimeh Kooshki, Negar Pourshoghi, Armin Khaleghi Pages 215-222
  Background and Aim

    Vesiculobullous diseases (VBDs) are a category of disorders resulting from the production of antibodies against the connection of epithelial cells to each other and the underlying connective tissues. The prevalence of these diseases in individuals under 18 years old is significantly lower than in adults, and limited studies have specifically addressed the frequency of these lesions in this age group. This study aims to assess the prevalence of VBDs in patients under the age of 18 at Shahid Beheshti Dental School and Razi Hospital in Tehran from 2010 to 2020 based on age, gender, location of involvement, clinical diagnosis, and histopathology.

  Material and Methods

   A descriptive cross-sectional study was designed based on the available data in the archives of Shahid Beheshti Dental School and Razi Hospital from 2010 to 2020.

  Result

   A total of 2021 cases of VBD were identified, with 29 cases (1.45%) observed in individuals under the age of 18. Lesions showed a slight preference for females, with a female-to-male ratio of 1.23. Adolescents (13-18 years old) were the most affected age group (51.72%). The combination of lesions on the trunk and oral cavity was the most common combination observed in this study (44.82%). Pemphigus vulgaris (PV) (27.58%) was the most prevalent type of VBD, followed by erythema multiforme (EM) (24.13%), epidermolysis bullosa (EB) (20.68%), and bullous pemphigoid (BP) (17.23%).

  Conclusion

   In summary, PV was the most common type of VBD in our study region, predominantly affecting females. EM and EB had the highest frequencies, with EB being the most common lesion in the birth to 5 years age group. BP had a lower prevalence in these age groups compared to the general population.

  Keywords: Prevalence, Pemphigus, Bullous Pemphigoid, Children, Adolescents
 • Mohammad Shooriabi, Sedigheh Modarres mousavy, Farideh KaabOmeir, Shima Liaghat Pages 223-232
  Background and Aim

   The management of medical emergencies in dentistry is an important issue. The purpose of this study is to evaluate the knowledge, attitude and performance of Ahvaz dental students regarding medical emergencies in the dental office.

  Methods and material: 

  The present study was a descriptive study that evaluated 202 dental students. The data collection tool was a questionnaire consisting of 21 questions, which was prepared using other similar researches. The validity of the questionnaire was determined by the opinion of 5 specialists in the field of oral medicine. The reliability of the questionnaire was calculated by calculating the Cronbach coefficient of 0.75 . This questionnaire consisted of three parts: awareness, attitude and self-confidence. Questionnaires were completed in person by referring to the educational departments. The data were analyzed with the help of SPSS 24 software and Anova Analytic test.

  Result

   Self-confidence of male students in emergency medical situations was more than that of female students and it was statistically significant. There was no significant difference between male and female students' awareness of medical emergencies such as foreign body aspiration, anaphylactic shock, seizures, etc. (p = 0.835), while this awareness had a significant difference based on the year of admission(p=001/0). The results showed that syncope was the most frequent among emergency conditions experienced by students.

  Conclusion

   It seems that all students are weak in facing some serious emergency situations such as cardiopulmonary arrest, which requires high awareness and self-confidence to perform CPR, and the students of lower years lack sufficient knowledge about all emergency situations.

  Keywords: dental students, medical emergency, self-confidence, awareness
 • Mahshid Mohebbi rad, Bahareh Nazemi Salman, Mobinasadat Zarabadi Pages 233-248
  Background and Aim

   Vitamin D is a steroid hormone that is obtained primarily from exposure to sunlight, as well as from diet and supplements. This vitamin plays an important role in calcium phosphate homeostasis and bone turnover, and as a result, the musculoskeletal system. This vitamin is also effective in the immune system.

  Material and Methods

  In this study we reviewed the related articles and books published in English between 2010 and 2023 in PubMed, Medline, and Google Scholar and searched the Scopus databases electronically using the keywords "vitamin D", "teeth", "oral manifestations", "Vitamin D deficiency" and "Dentistry".

  Conclusion

   By reviewing related articles about the role of vitamin D in different structures of the body, including oral cavity, and the effects of its deficiency in the occurrence of diseases and the use of its supplements in the recovery of diseases, it seems  that this vitamin plays a significant role in the oral health and the immunity. There are conflicting results regarding the effect of vitamin D on external root resorption in orthodontics and Sjogren's syndrome. Hence, clinical trial studies are required for confirmation.

  Keywords: dental caries, Oral health, Vitamin D deficiency
 • Seyed Hosein Tabatabaei, Farinaz Sabaghzadegan Pages 249-262
  Background & Objectives

  Fibro-Osseous-Lesions (FOLs) in jaws have been considered as one of the most important diagnostic challenges. FOLs are benign lesions in which part of the normal jaws bone is replaced by mineralizing fibrotic connective tissue. Different types of FOLs have some differences in etiology, treatment and prognosis but they may show similar in radiographic and microscopic view. Furthermore, they may also have microscopic similarities with some low-grade malignant lesions of the jaw. Therefore, in this review, we have tried to bring this always challenging story to a good and practical conclusion by providing specific and practical indicators for more accurate diagnosis of these lesions by examining the most important related studies.

   Materials & Methods

  Evaluated studies were in the range of 2011 to 2021. Our criteria for entering the study were associated researches with diagnostic challenges of FOLs and purposes of the study include: determining the connection among the clinical and pathologic FOLs, distinguishing various diagnostic challenges of FOLs from each other and malignant bone lesions.

  Conclusion

  The results of this study declare that accurate and correct diagnosis of FOLs requires a connection between clinical, radiographic and histopathological data.

  Keywords: Fibrous dysplasia, Ossifying fibroma, Florid cemento-osseous dysplasia, Osteosarcoma, Histology