فهرست مطالب

Veterinary Research - Volume:8 Issue:4, 2008
 • Volume:8 Issue:4, 2008
 • 98 صفحه،
 • تاریخ انتشار: 1386/10/20
 • تعداد عناوین: 18
|
 • مقالات
 • دکتر همایون بابائی، دکتر امین درخشان فر، دکتر آرش خردمند، دکتر جواد بزی صفحه 298
  مطالعه تجربی حاضر به منظور بررسی تاثیر تجویز روی در بهبود پاسخ بیضه های موش در برابر حرارت موضعی کوتاه مدت طراحی شده است. پس از بیهوشی 54 موش نژاد Balb/C، اسکروتوم 36 سر از آن ها در حمام آب °C43 به مدت 15 دقیقه قرار داده شدند. به نیمی از موش های حرارت دیده (18 سر) سالین نرمال و به 18 سر دیگر روی با دوز 10 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن (به صورت داخل صفاقی) تزریق شد. این تزریقات یک روز در میان و تا 60 روز ادامه داشت. گروه شاهد (18 سر) مشابه با گروه سالین تزریق شده، درمان شدند ولی دمای حمام آب °C23 بود. 6 موش از هر سه گروه در روزهای 15، 30 و 60 پس از حرارت دیدن کشته شدند و بیضه های آن ها بلافاصله خارج گردید. دو پارامتر شامل قطر لوله های سمینی فر و درصد اسپرماتوژنز در این بیضه ها مورد اندازه گیری قرار گرفت. کاهش معنی دار در متوسط قطر لوله های سمینی فر و درصد اسپرماتوژنز در گروه سالین تزریق شده در مقایسه با گروه شاهد تا روز 30 پس از حرارت دیدن وجود داشت (55/2 ± 5/172 در برابر 53/1 ± 2/208 و 77/0 ± 18 در برابر 33/0 ± 33/99، به ترتیب). اما در گروه روی تزریق شده تنها تا روز 15 کاهش اولیه در متوسط قطر لوله های سمینی فر (90/1 ± 1/199 در برابر 51/2 ± 206، معنی دار نیست) و درصد اسپرماتوژنز (95/0 ± 33/91 در برابر 66/0 ± 67/97، P<0.001) مشاهده شد. سپس هر دو فاکتور بهبود پیش رونده ای تا انتهای آزمایش داشتند. مشاهدات هیستوپاتولوژیک حاکی از وجود دژنراسیون پیشرونده تا روز 30 بعد از حرارت دادن بود و بعد از این مدت در گروه سالین تزریق شده ساختار طبیعی درحال برگشت بود. در گروه روی تجویز شده تا روز 15 پس از حرارت دادن ساختار طبیعی بافت بازگشت. چنین نتیجه گیری شد که، پس از آسیب به بیضه ها با حرارت کوتاه مدت، تجویز مدت دار روی ممکن است بهبود سریع تر روند اسپرماتوژنز را در پی داشته باشد.
  کلیدواژگان: حرارت، لوله های سمینی فر، اسپرماتوژنز، بیضه، سولفات روی
 • مهندس رضا فزونی، دکتر محمدجواد ضمیری صفحه 304
  همبستگی بین ترکیب شیمیایی گوشت قطعه های لاشه و کل لاشه ی 48 بره ی نر 9 ماهه ی قزل و مهربان (هر نژاد 24 بره) در یک آزمایش فاکتوریل با دو نژاد (قزل و مهربان) و دو سطح تغذیه (بالا و پایین) و در قالب یک طرح کاملا تصادفی تعیین شد. پس از80 روز تغذیه، بره ها کشتار شدند و نیمه ی راست لاشه ی سرد به قطعه های ران، دست، گردن، پیش سینه، قلوه گاه و راسته تقسیم شد. ماده ی خشک (DM)، پروتئین خام (CP)، چربی و خاکستر گوشت لاشه و قطعه های لاشه اندازه گیری شدند. به طور کلی، نژاد و سطح تغذیه تاثیر معنی داری بر ترکیب شیمیایی گوشت نداشتند اما همبستگی معنی داری بین ترکیب شیمیایی گوشت بیشتر قطعه ها و گوشت لاشه وجود داشت. در نژاد قزل، درصد ماده ی خشک گوشت دست (81/0r =) و چربی خام (در ماده ی خشک) گوشت راسته (74/0r =) بزرگ ترین ضرایب همبستگی را با درصد ماده ی خشک لاشه نشان دادند (P<0.001). در نژاد مهربان، درصد ماده ی خشک گوشت راسته بیشترین همبستگی را با درصد ماده ی خشک لاشه داشت)84/0r =، (P<0.001. در هر دو نژاد، درصد پروتئین خام گوشت راسته (در ماده ی خشک)، بیشترین همبستگی را با درصد پروتئین خام لاشه نشان داد)80/0r =، (P<0.001. درصد چربی خام گوشت لاشه، بزرگ ترین ضریب همبستگی را با درصد چربی گوشت راسته در گوسفندان قزل (76/0r =) و مهربان (84/0r =) داشت (P<0.001). ضریب همبستگی بین درصد خاکستر گوشت لاشه ی گوسفندان قزل با درصد خاکستر گوشت هیچ یک از قطعه ها، معنی دار نبود. درصد خاکستر گوشت لاشه ی گوسفندان مهربان، همبستگی کوچکی با درصد خاکستر گوشت دست)58/0r =، (P<0.01، راسته)49/0r =، (P<0.05 و پیش سینه)43/0r =، (P<0.05 نشان داد. در این آزمایش، در بین قطعه های مختلف لاشه، ترکیب شیمیایی گوشت راسته بیشترین همبستگی را با ترکیب گوشت لاشه نشان داد و به نظر می رسد شاخص مناسبی برای تعیین ترکیب شیمیایی گوشت لاشه در گوسفندان قزل و مهربان باشد. آنالیز رگرسیون داده ها نشان داد که درصد پروتئین و چربی گوشت راسته، 65% از پراکنش کل درصد پروتئین و چربی گوشت لاشه ی گوسفندان قزل و مهربان را توجیه کردند.
  کلیدواژگان: گوسفندان دنبه دار، لاشه، ترکیب گوشت، مهربان، قزل
 • دکتر وینود کومار دومکا، دکتر آنیل کومار اسریوستاوا صفحه 313
  روی 5 گوساله نر سالم نژاد آمیخته به منظور بررسی وضعیت کینتیکی و دفع ادراری لوفلوکساسین به دنبال یک تزریق زیر پوستی با دوز mg.kg-1 4 انجام گرفت. غلظت لوفلوکساسین در نمونه های پلاسما و ادرار با استفاده از آزمایش های میکروبیولوژیکی اندازه گیری گردید. حداکثر سطح پلاسمایی دارو (μg.ml-1 3/0 ± 8/2) بعد از 45 دقیقه مشاهده گردید و سطح دارو بالای MIC90 در پلاسما، 12 ساعت پس از تزریق نشان داده شد. فراهمی زیستی لوفلوکساسین 2/3 ± 9/41% بود. مقدار بالای AUC (μg.ml-1.hr1/0 ± 88/9) نشان دهنده ی پوشش بخش وسیعی از بدن توسط دارو بود. توزیع مناسب دارو با مقدار بالای Vdarea (L.kg-1 04/0 ± 73/0) مشخص گردید. نیمه عمر دفع و MRT به ترتیب hr 2/0 ± 3 و hr 2/0 ± 79/4 بود. دوزاژ مناسب برای تزریق زیر پوستی لوفلوکساسین mg.kg-1 25/1 با تکرار در فواصل زمانی 12 ساعته در گوساله ها محاسبه گردید.
  کلیدواژگان: گوساله، دوزاژ، لوفلوکساسین، زیر پوستی، دفع ادراری
 • دکتر مسعود سامی، دکتر رویا فیروزی، دکتر سیدشهرام شکرفروش صفحه 319
  به منظور تشخیص مخازن اشریشیا کولای O157 تولید کننده توکسین شیگا، روش های جداسازی و تشخیصی حساس مورد نیاز می باشد. حساسیت روش های متداول کشت را با استفاده از روش های ایمنولوژیک تغلیظی به طور معنی داری می توان افزایش داد و نتایج منفی کاذب کمتری به دست آورد. در مطالعه حاضر روش غنی سازی و جداسازی ایمنو مگنتیک (IMS) همراه با آزمایش واکنش زنجیره ای پلی مراز چندگانه (M-PCR) به منظور تشخیص ژن های hlyA، eaeA، stx2 و stx1 مورد مقایسه قرار گرفتند. در این مطالعه تعداد 975 نمونه مدفوع از 26 گاوداری شیری صنعتی اطراف شیراز اخذ گردید. نمونه های اخذ شده در محیط کشت برات تریپتوز سویا برات تغییر یافته(m-TSB) و در دمای °C37 به مدت 18 تا 24 ساعت غنی سازی شدند. نمونه های غنی سازی شده به صورت 5 تایی با هم مخلوط شده و با دو روشPCR و IMS مورد آزمایش قرار گرفتند. در ارزیابی حساسیت روش M-PCR به کار رفته، حداقل تعداد باکتری اشریشیا کولای O157:H7 در واکنش مثبت، CFU 102 × 23/1 در میلی لیتر m-TSB بدون حضور مدفوع و CFU 106 × 23/1 در میلی لیتر مدفوع غنی شده در m-TSB به دست آمد. در PCR نمونه های غنی شده هیچ مورد مثبتی شناسایی نشد اما در روش IMS یک نمونه مثبت تشخیص داده شد و با روش M-PCR صحت آن تایید گردید. میزان وقوع این باکتری در مدفوع گاوهای شیری گاوداری های شیراز برابر 51/0% و میزان وقوع گله ای این باکتری 86/3% به دست آمد. جداسازی این سروتیپ از نمونه های مدفوع نشان می دهد که گاو مخزن این پاتوژن است و می تواند منشا عفونت برای انسان واقع شود. این یافته دارای اهمیت قابل توجهی از دیدگاه بهداشت عمومی می باشد.
  کلیدواژگان: اشریشیا کولای O157:H7، گاو شیری، واکنش زنجیره ای پلی مراز چندگانه، جداسازی ایمنو مگنتیک، شیراز
 • دکتر احسان الله سخائی، دکتر غلامرضا عبدالله پور، دکتر محمود بلورچی، دکتر عبدالمحمد حسنی طباطبایی، دکتر سعید ستاری تبریزی صفحه 325
  لپتوسپیروز یک بیماری مشترک بین انسان و دام با انتشار جهانی است که عامل آن، گونه بیماری زای باکتری، تحت عنوان لپتوسپیرا اینتروگانس می باشد. به منظور ارزیابی شواهد سرولوژیک و باکتریولوژیک ناشی از این بیماری، در دامپروری های صنعتی اطراف تهران، از آذرماه 83 تا خرداد ماه 84، تعداد 380 نمونه سرم و 33 نمونه ادرار از دام هایی که حداقل یکی از علایم بالینی بیماری را در زمان نمونه گیری و یا در گذشته نزدیک نشان می دادند، تهیه شد. نمونه های اخذ شده، با استفاده از آزمایش آگلوتیناسیون میکروسکوپی (MAT)، الیزا (ELISA)، آزمایش مستقیم با میکروسکوپ زمینه تاریک (DFM)، آزمون پادتن درخشان غیر مستقیم (IFAT)، کشت میکروبی و جداسازی باکتری (Culture methods) و در نهایت واکنش زنجیره پلی مراز (PCR)، مورد بررسی قرار گرفتند که از مجموع 380 نمونه سرم، 55 مورد (47/14%)، حداقل با یک سروتیپ، با رقت سرمی 1:100 یا بیشتر، در آزمایش آگلوتیناسیون میکروسکوپی واکنش مثبت نشان دادند، که سروتیپ ایکتروهموراژیه به عنوان شایع ترین عامل مطرح بود. از مجموع 380 نمونه سرمی اخذ شده، 85 مورد (37/22%)، با استفاده از آزمون الیزا مثبت تشخیص داده شدند. تعداد 4 نمونه ادرار (12/12%)، از مجموع 33 نمونه اخذ شده، در مشاهده مستقیم با استفاده از میکروسکوپ زمینه تاریک، مشکوک تلقی شدند، ولی اجرام لپتوسپیرایی در هیچ یک از این 33 نمونه، با استفاده از آزمون پادتن درخشان غیر مستقیم مشاهده نشدند و کشت 33 نمونه ادرار اخذ شده از جمعیت مورد مطالعه نتیجه مثبتی در بر نداشت. در این مطالعه با استفاده از روش واکنش زنجیره پلی مراز، ردیابی باکتری تا رقت 2000 جرم در هرمیلی لیتر ادرار در نمونه های کنترل مثبت، انجام گرفت. بنابراین در استفاده از این تست جهت تشخیص نمونه های اخذ شده از دامپروری های مذکور، نتیجه مثبتی حاصل نشد. در مجموع به نظر می رسد که استفاده همزمان از چندین روش تشخیص آزمایشگاهی و مقایسه نتایج آن ها با یکدیگر، دقت تشخیص نهایی را افزایش می دهد.
  کلیدواژگان: لپتوسپیروز، گاو، سرولوژی، باکتریولوژی
 • دکتر محمدرحیم حاجی حاجیکلایی، دکتر مسعود قربانپور، دکتر داریوش غریبی، دکتر غلامرضا عبدالله پور صفحه 333
  به منظور بررسی سرمی عفونت لپتوسپیرایی در گوسفندان اهواز، نمونه خون از 181 راس گوسفند ماده اخذ گردید. سرم ها بعد از جداسازی در دمای °C20- نگهداری شدند. نمونه ها با استفاده از 6 آنتی ژن زنده لپتوسپیرا اینتروگانس سرووارهای پومونا، گریپوتیفوزا، کانیکولا، هارجو، ایکتروهموراژیه و بالوم و با استفاده از روش آگلوتیناسیون میکروسکوپیک جهت جستجوی آنتی بادی علیه این سروارها مورد آزمایش قرار گرفتند. نمونه هایی که در آن ها بیش از 50% لپتوسپیراها در رقت 1:100 یا بیشتر آگلوتینه می شدند، مثبت در نظر گرفته شدند. سپس از نمونه های مثبت رقت های مختلف، تا 1:1600 تهیه و مورد آزمایش قرار گرفتند. از این تعداد (92/14%) 27 نمونه به یک یا چند سروار در رقت های مساوی یا بیشتر از 1:100 واکنش مثبت نشان دادند. از نظر فراوانی پومونا با 75/43% دارای بیشترین و بعد از آن به ترتیب کانیکولا (87/21%)، ایکتروهموراژیه (5/12%)، گریپوتیفوزا (38/9%) و هارجو و بالوم (هر کدام 25/6%) قرار داشتند. نتایج حاصل از این بررسی نشان می دهد که عفونت لپتوسپیرایی در بین گوسفندان اهواز شایع بوده و سروارهای متعددی می توانند باعث بروز آن گردند.
  کلیدواژگان: لپتوسپیروز، شیوع سرمی، اپیدمیولوژی، ایران، گوسفند
 • دکتر فرح فرخی، دکتر رجبعلی صدرخانلو، دکتر شاپور حسن زاده، دکتر فرهاد سلطانعلی نزاد صفحه 337
  هدف از انجام این تحقیق مطالعه علت کاهش میزان باروری بعد از شیمی درمانی بود. سیکلو فسفامید یکی از داروهای مهم در شیمی درمانی است که در درمان بسیاری از بیماری های سرطانی و خود ایمنی مصرف می شود. در این تحقیق 20 قطعه موش سوری ماده به سن 5 تا 6 هفته انتخاب شد. به 12 قطعه داروی سیکلوفسفامید به مقدارmg/kg BW 75 و به 8 قطعه دیگر، به عنوان شاهد، آب مقطر استریل به طریق داخل صفاقی (i. p.) تزریق گردید. در مطالعه ساختار بافتی تخمدان، انواع فولیکول های باقی مانده در هر دو تخمدان و جسم زرد شمارش شدند و قطر تخمدان ها هم اندازه گیری گردید. میانگین تعداد فولیکول های مقدماتی در گروه شاهد 135 ± 1210 و در گروه آزمایش 55 ± 464 بود. این ارقام نشان می دهند که بیش از 50٪ از ذخیره فولیکول های مقدماتی تخریب شده اند. البته میانگین فولیکول های ثانویه، ثالثیه و جسم زرد هم در نمونه های آزمایش به طور معنی دار کاهش یافته بود (P<0.05). در مطالعه هیستومورفومتری، قطر تخمدان هم بررسی گردید که در نمونه های آزمایش به طور معنی دار کاهش یافته بود (P<0.01). میانگین قطر تخمدان در گروه آزمایش 86 ± 9/900 میکرومتر و در گروه شاهد 78 ± 1703 میکرومتر بود. در مطالعه هیستومورفومتری ضخامت کل رحم و آندومتر نیز اندازه گیری شد. ضخامت رحم در گروه آزمایش 23 ± 1/393 و در گروه شاهد 13 ± 7/745 میکرومتر بود و ضخامت مخاط رحم (آندومتر) در گروه آزمایش 10 ± 194 و در گروه شاهد 16 ± 1/392 میکرومتر بود که اختلاف معنی داری (P<0.001) را نشان می دهد. نتایج تحقیق حاضر نشان می دهد که شیمی درمانی با سیکلو فسفامید بر روی ساختار تخمدان اثر گذاشته و آن را تغییر می دهد. این تغییر به صورت تخریب فولیکول های تخمدانی، به خصوص فولیکول های مقدماتی است. با کاهش فولیکول های تخمدانی، تخمدان کاهش قطر (آتروفی) یافته و ضخامت آندومتر نیز کاهش می یابد. این روش مطالعه به نظر می رسد برای اثبات اثرات سوء شیمی درمانی بر روی توان تولید مثلی مناسب باشد.
  کلیدواژگان: سیکلوفسفامید، فولیکول تخمدانی، تخمدان، آندومتر، موش
 • دکتر مجید رضایی نسب، ایمان راد، دکتر علیرضا باهنر، دکتر حسین رشیدی، دکتر احمد فیاض، دکتر سوسن سیمانی، دکتر علی اکبر حقدوست، دکتر فرهنگ راد، دکتر محمدعلی راد صفحه 343
  هدف از این بررسی یافتن میزان فراوانی موارد هاری در جمعیت های انسانی کلیه مناطق شهری و روستایی استان کرمان می باشد. در این مطالعه با توجه به اهمیت استان کرمان از نظر وسعت جغرافیایی و شرایط اقلیمی و آب و هوایی ویژه و متنوع، بررسی بیماری هاری و حیوان گزیدگی در جمعیت های انسانی شهرستان های ده گانه استان در طول مدت ده سال (1373 تا 1382) طی پژوهشی به انجام رسید و پس از جمع آوری داده های رسمی به ثبت رسیده و آنالیز آماری با روش های «مربع کای»، «تی-تست»، «کولموگروف اسمیرنوف» و ضریب همبستگی «پیرسون» و با استفاده از نرم افزار «اس. پی. اس. اس» مشخص شد که از سال 1373 تا سال 1382 تعداد 10 نفر انسان (2 زن و 8 مرد) در اثر بیماری هاری متعاقب گاز گرفتگی توسط سگ و روباه هار فوت کرده اند. در سال1373 (برابر با 1994 میلادی) موردی از هاری انسان در استان کرمان گزارش نشده بود. از نظر نقش حیوانات گزنده در 50% موارد (5 نفر)، حیوان مهاجم سگ و در 50% (5 نفر) حیوان حمله کننده به انسان روباه بوده است. هیچکدام از بیماران (ده نفر) مبتلا به هاری قبل از بروز علایم، تحت معالجه برنامه ویژه پیشگیری-درمانی ضد هاری قرار نداشته اند. موارد حیوان گزیدگی انسان ها در طول 10 سال در استان کرمان بالغ بر 21546 نفر بوده است که 57/55% موارد آن در مناطق روستایی و 43/44% در مناطق شهری اتفاق افتاده است (P<0.05). از میان کل جمعیت افراد حیوان گزیده در طول ده سال مورد نظر، بالغ بر36/79% موارد از برنامه ویژه پیشگیری-درمانی کامل ضد هاری استفاده نکرده اند و تنها 64/20% افراد بلافاصله بعد از گاز گرفتگی توسط حیوان هار و یا مشکوک به هاری به مراکز بهداشتی-درمانی استان کرمان جهت معالجه مراجعه نموده و به موقع نجات یافته اند. از نظر سن مجروحین حیوان گزیده، بیشترین گروه مواجهه یافته افراد 10 تا 19ساله و کمترین گروه افراد زیر چهار سال سن بوده اند. از نظر جنسیت افراد گاز گرفته شده تعداد افراد مذکر با نسبت 48/73% به طور معنی داری بیشتر از افراد مونث (52/26%) بوده اند (P<0.01). از نظر اعضای آسیب دیده، بررسی کل مجروحین حیوان گزیده در طول ده سال مورد نظر نشان داد که گاز گرفتگی در ناحیه پاها (47%) و دست ها (41%) بیشترین و تنه (7%)، صورت (3%) و ناحیه سر و گردن (2%) به ترتیب کمترین اندام های آسیب دیده بدن مجروحین را تشکیل می داده اند. با انجام آزمون ضریب همبستگی «پیرسون» بین میزان بارندگی سالانه و موارد حیوان گزیدگی در استان کرمان رابطه معکوس و معنی داری به دست آمد 0.01) =P، 5/0 = (r. بر اساس مطالعه حاضر، اگر چه نقش روباه و «خدنگ» و سایر حیوانات وحشی در انتقال بیماری هاری به حیوانات اهلی و افراد در معرض خطر در استان کرمان حایز اهمیت به نظر می رسد، اما افزایش روز افزون سگ ها و گربه های ولگرد نشان می دهد که هنوز هم لزوم توجه و همکاری بین بخشی دستگاه های ذیربط برای از بین بردن سگ ها و گربه های ولگرد در سطح استان اجتناب ناپذیر است.
  کلیدواژگان: بررسی گذشته نگر، حیوان گزیدگی، هاری، استان کرمان، ایران
 • دکتر احمد نعمت الهی، دکتر غلامعلی مقدم، دکتر حبیب گل زردی صفحه 351
  این گزارش در مورد آلودگی گاوهای شیری هلشتاین به کوریوپتس بویس در یک گاوداری با 900 راس دام می باشد. ده راس تلیسه و 25 راس گاو بالغ شیری کمتر از 5 سال آلوده بودند. نشانه های کلینیکی شامل ریزش مو، دلمه، زخم و ترک های سطحی جدا شونده بود. خارش شدید در همه دام ها مشاهده گردید. جراحات به طور عمده در ناحیه قاعده دم، گردن و زیر زانو بودند. در آزمایش اسکرپینگ پوست، تخم، لارو، نمف و فرم بالغ مایت مشاهده گردید. دام های آلوده جدا گردیده و در سه نوبت به فاصله یک هفته با محلول 05/0% سباسیل تحت درمان قرار گرفتند. نشانه های بهبودی بعد از آخرین درمان مشاهده گردید.
  کلیدواژگان: کوریوپتس بویس، گاو شیری، ایران
 • دکتر مراد رحیمی، دکتر منصور بنانی صفحه 355
  درخرداد ماه سال 1384 یک بیماری تنفسی در ماکیان یک مزرعه بزرگ پرورش مرغ گوشتی در استان کرمانشاه مشاهده شد. در سن 27 روزگی نشانه های نسبتا شدید بیماری تنفسی با عطسه شروع شد. بیماری تا پایان دوره پرورش ادامه داشت و با تلفات نسبتا زیاد (6/13%) همراه بود. در کالبدگشایی، تراکئیت، آماس کیسه های هوایی و ذات الریه مشاهده شد. نتیجه آزمایش های سرولوژیک از نظر آلودگی به مایکوپلاسما گالی سپتیکوم و مایکوپلاسما سینوویه منفی بود. در آزمایش های ویروس شناسی، ویروس های حاد برونشیت عفونی، آنفلوآنزای پرندگان و بیماری نیوکاسل جدا نشدند. در بررسی های هیستوپاتولوژی، جراحت پاتوگنومونیک بیماری لارنگوتراکئیت عفونی مشاهده نگردید. در بررسی های باکتریولوژی، اورنیتوباکتریوم راینوتراکیال از نای، ریه ها و کیسه های هوایی ماکیان مبتلا جدا گردید. بر اساس نشانه های درمانگاهی، جراحات کالبدگشایی و یافته های آزمایشگاهی، اورنیتوباکتریوم راینوتراکیال را شاید بتوان به عنوان عامل اولیه بروز بیماری تنفسی در این گله مرغ گوشتی قلمداد کرد.
  کلیدواژگان: اورنیتوباکتریوم راینوتراکیال، جوجه گوشتی، بیماری تنفسی
 • دکتر صغری غلامی، دکتر مرجان حقیقت جهرمی صفحه 360
  هدف از این تحقیق کسب اطلاعات دقیق در مورد ساختار لایه های مختلف سرخرگ کلیه و مقایسه این ساختارها در زندگی پس از تولد گوسفند نر و ماده می باشد. به این منظور از 12 راس گوسفند نر و ماده (6 راس گوسفند بالغ و 6 راس بره نوزاد) و از هر جنس سه راس استفاده شد. پس از تشریح، سرخرگ های کلیوی راست و چپ جدا و از هر نمونه قطعه میانی جدا گردید. پس از آماده سازی اولیه، نمونه ها به دستگاه اتوماتیک تهیه بافت انتقال و سپس قالب گیری و برش داده شدند. مقاطع بافتی به روش رنگ آمیزی معمول H&E و اختصاصی ماسون تری کروم سبز و ورهوف رنگ آمیزی شدند و نتایج در سنین و جنس مختلف مقایسه گردید. بر اساس نتایج به دست آمده هر سه لایه عروقی به خوبی تکامل یافته بودند. لایه میانی در بره نوزاد دارای 15 تا 25 ردیف سلول های ماهیچه صاف به صورت حلقوی است که این تعداد در گوسفندان بالغ افزایش یافته و به 30 تا 40 ردیف می رسد. غشای الاستیک خارجی در گوسفندان بالغ مشخص بود ولی نازک تر از غشای الاستیک داخلی مشاهده گردید. لایه ادوانتیس در تمام نمونه ها مشاهده گردید و در این لایه الیاف کلاژن و باندل های ماهیچه ای صاف به شکل طولی منظم مشاهده گردید. وجود این باندل های ماهیچه ای در لایه خارجی سرخرگ کلیه حیوانات اهلی قبلا گزارش نشده است و به صورت یافته جدید در گوسفند مشاهده گردید. الیاف عضلانی تشکیل دهنده باندل های ماهیچه ای در نوزاد کمتر و با قطر کمتر و در بالغین بیشتر و ضخیم تر می باشند. وجود این سلول های عضلانی احتمالا به علت عملکرد خاص شریان کلیه و نقش ویژه آن در تنظیم فشار خون می باشد و در واقع می توان گفت این سلول های عضلانی کمک کننده سلول های عضلانی لایه میانی هستند تا در مواقع حاد از تغییر ناگهانی فشار خون جلوگیری کنند.
  کلیدواژگان: گوسفند، سرخرگ کلیه، هیستومورفولوژی
 • گزارش علمی
 • دکتر سیف الله دهقانی، دکتر امین بیغم صفحه 365
  یک کره اسب ماده هشت ماهه با علایم دل درد به درمانگاه ارجاع داده شد. علایم نگرانی و درد در ناحیه شکم و اتساع محوطه شکمی در کره اسب مشهود بود. ضربان قلب به صورت تاکی کاردی (min/120) و تنفس به حالت تاکی پنه (min/40) ثبت شد. آزمایش های نمونه خون و سرم نشان داد که 30% = PCV و پروتئین تام g/L70 می باشد. مایع صفاقی با رنگ روشن حاکی از افزایش جزئی پروتئین تام بود. درمان با تجویز محلول الکترولیتی و داروی آرام بخش شروع شد. علایم درد شکمی پیش رونده و بدون پاسخ به درمان بود. لذا لاپاراتومی اکتشافی تحت بی هوشی عمومی انجام گرفت. در حین اکتشاف درون قولون کوچک سنگ مدفوع بزرگی یافت شد که با دستکاری از روی دیواره روده این توده خورد شد و به طرف راست روده و مقعد هدایت شد و در نهایت از طریق مقعد بیرون آورده شد و لذا بدون نیاز به شکافتن روده ها این مشکل بر طرف گردید. شکاف لاپاراتومی در خط میانی و پوست به طور مرسوم بخیه شد. این گزارش احتمالا اولین تشخیص انباشتگی سنگ مدفوعی در قولون کوچک کره اسب نژاد تروبرد می باشد.
  کلیدواژگان: انباشتگی سنگ مدفوع، قولون کوچک، کره اسب نژاد تروبرد
 • دکتر حسین نورانی، دکتر ایرج کریمی صفحه 368
  در کالبدگشایی یک راس گوسفند 5 ساله توده ای گلابی شکل به رنگ زرد تا قهوه ای و با ابعاد cm 20 × 15 × 12 لب راست کبد را درگیر نموده بود. مطالعات میکروسکوپی دو الگوی رشد سلول های کبدی توموری شده شامل الگوی ترابیکولر و توپر را نشان دادند. در الگوی ترابیکولر هپاتوسیت های کبدی توموری شده شبیه سلول های کبدی طبیعی بودند. در الگوی توپر در بین تجمعات سلول های کبدی توموری، سلول های غول پیکر متعددی وجود داشتند که حاوی یک یا چندین هسته هیپرکروم، بزرگ و با شکل های عجیب و غریب بودند. علاوه بر آن، اشکال میتوزی، سینوزوئیدهای متسع شده و فضاهای عروقی بزرگ که با گلبول های قرمز پر شده بودند در برخی مقاطع مشاهده شدند. بر اساس خصوصیات ماکروسکوپی و هیستوپاتولوژیک، توده فوق کارسینوم سلول های کبدی تشخیص داده شد.
  کلیدواژگان: کارسینوم سلول های کبدی، گوسفند
 • دکتر علی اصغر سرچاهی صفحه 370
  یک قلاده سگ 8 ساله ماده از نژاد اشپیتز ژاپنی به علت هم اندازه نبودن مردمک چشم ها (anisocoria) به کلینیک دانشکده دامپزشکی شیراز ارجاع گردید. پس از معاینه و آزمایش افتالموسکوپیک چشم ها و تاباندن نور قوی به چشم ها مشخص شد که چشم راست حیوان دچار میدریاز شده است. پس از چکاندن قطره 2% پیلوکارپین به چشم راست از دست دادن عصب دهی پاراسمپاتیک عضله اسفنگتر (پاپیلوتونیا) در چشم راست تشخیص داده شد.
  کلیدواژگان: آنیزوکوریا، سگ، چشم، اشپیتز ژاپنی، پاپیلوتونیا
 • دکتر عباس توسلی، دکتر زهرا موسوی، دکتر تقی تقی پور بازرگانی، دکتر محمد بازرگانی صفحه 374
  در این مطالعه اولین مورد تزریق به خود با واکسن تخفیف حدت یافته بیماری یون گاوی (BJD) در ایران که نیاز به مداخله پزشکی پیدا کرد، شرح داده شده است. آسیب توسط فرو رفتن سوزن به شست راست یک دامپزشک جوان طی واکسیناسیون گاوها با این واکسن، منجر به التهابی شد که برطرف نگردید و تا قطر cm 5/2 گسترش یافت. درمان های معمول روی این زخم اثر نداشت و عمل جراحی برای برداشت بافت ملتهب انجام نشد. برای تشخیص ضایعه، از توده بافتی ملتهب بیوپسی سوزنی تهیه گردید. آزمایش های هیستوپاتولوژی، یک آماس گرانولوماتوز توبرکولوئید، بدون هیچگونه نکروز کازئوز نشان داد. زخم به وسیله دریافت ریفامپین بهبود یافت.
  کلیدواژگان: تزریق به خود، پاراتوبرکولوزیس، واکسن
 • دکتر محمدرضا اصلانی، دکتر مهدی وجدانی صفحه 377
  مسمومیت با نیترات به علت مصرف گیاه تاج خروس در یگ گله کوچک گاو در اطراف مشهد تشخیص داده شد. نشانه های درمانگاهی مسمومیت شامل نفخ، عدم تعادل، تاکی کاردی، دیس پنه آ، فشردن سر، حرکات تهاجمی و اتساع وریدهای وداج بود. هفت راس از دام ها، 3 راس گوساله جوان و 4 راس گاو بالغ شیری در مدت کوتاهی بعد از بروز نشانه ها تلف شدند و تعدادی از دام ها نیز به وسیله تزریق داخل وریدی اسید اسکوربیک و اپی نفرین تحت درمان قرار گرفتند. به دنبال درمان تلفات جدید رخ نداد ولی یکی از گاوها در روز سوم جنین 6 ماهه ای را سقط کرد. دو نمونه از گیاه تاج خروس برای نیترات آنالیز شدند که میزان آن 6/6 و 4/10% در ماده خشک بود.
  کلیدواژگان: گیاه تاج خروس، مسمومیت با نیترات، گاو
 • Summaries in Persian
  صفحه 381
|
 • Babaeih., Derakhshanfara., Kheradmanda., Bazy, J Page 298
  This study was designed to investigate whether administration of zinc sulphate could improve the response of mouse testis to degenerative effects of short term exposure heating. Fifty-four adult male Balb/C mice were anaesthetized and the scrotums of 36 of them were immersed for 15 min in a waterbath at 43°C. Immediately after the heating, half of the heated animals (n = 18) were injected with saline solution (HS) and the other half (n = 18) were given 10 mg/kg of zinc sulphate intraperitoneally (HZ), and this was continued every other day for 60 days. Control group of mice (n = 18) were treated identical to the HS group with the exception that the waterbath was held at 23°C. Mice were sacrificed at 15, 30 and 60 days after heating and the testes were gently excised. Seminiferous tubules diameter and percentage of spermatogenesis were measured in each testis. There was a significant reduction in the mean seminiferous tubules diameter and the percentage of spermatogenesis up to day 30 after heating in the HS group in comparison with the control group (172.5 ± 2.55 µm vs 208.2 ± 1.53 µm and 18.00 ± 0.77% vs 99.33 ± 0.33%, respectively) but in the HZ group, only initial decline (up to day 15) was observed in the mean seminiferous tubules diameter (199.1 ± 1.90 µm vs 206.0 ± 2.51 µm, not significant) and the percentage of spermatogenesis (91.33 ± 0.95% vs 97.67 ± 0.66%, P<0.001); then, a progressive recovery was seen up to the end of the experiment. Histopathological observations showed progressive degeneration up to day 30 after heating and then normal structure was returned in the HS group. In the HZ group, normal structure was returned up to day 15. The results from this study indicated that administration of zinc sulphate may improve the spermatogenesis process after testicular damage caused by a short term exposure of the mouse testis to heat.
  Keywords: Heat, Seminiferous tubule, Spermatogenesis, Testis, Zinc sulphate
 • Fozoonir., Zamiri, M. J Page 304
  To investigate the relationship between chemical composition of meat from the carcass cuts and the whole carcass, 48 nine-month-old randomly selected ram lambs of Ghezel and Mehraban (24 rams per breed) were used in a trial arranged as a 2 ´ 2 factorial experiment with two breeds and two feeding levels (high and low), in a completely randomized design. After 80 days, all animals were slaughtered and the right side of the carcass was cut into the leg, shoulder, back, neck, brisket and flap joints. Dry matter (DM), crude protein (CP), crude fat and ash were determined in meat from individual cuts and combined meat of all cuts (carcass meat). In general, average meat composition was not significantly affected by breed, feeding level and their interaction. Significant correlations were found between chemical composition of meat in most carcass cuts and carcass meat. Carcass DM in Ghezel sheep was highly correlated (P<0.001) with shoulder (r = 0.81) and back (r = 0.74) meat DM. In Mehraban sheep, back meat DM showed the highest correlation with carcass meat DM (r = 0.84, P<0.001). Back CP was significantly correlated with carcass meat CP in both breeds (r = 0.80, P<0.001). Carcass meat fat was significantly (P<0.001) correlated with back fat in both Ghezel (r = 0.76) and Mehraban (r = 0.84). In Ghezel, correlation coefficients of carcass meat ash and other parameters were generally small and non-significant. In Mehraban, carcass meat ash showed a small correlation with shoulder ash (r = 0.58, P<0.01) followed by back (r = 0.49, P<0.05) and brisket ash (r = 0.43, P<0.05). As a whole, chemical composition of the meat in the back joint showed the highest correlation coefficients with the corresponding parameters in the carcass, and may be used as a good predictor of carcass composition in these breeds. Regression analysis of the data indicated that percentages of fat and protein in back meat accounted for about 65% of total variation in carcass meat fat and protein.
  Keywords: Fat, tailed sheep, Carcass, Meat composition, Mehraban, Ghezel
 • Dumka, V. K., Srivastava, A. K Page 313
  The present study was conducted on five healthy male cross bred calves to study the kinetic disposition and urinary excretion of levofloxacin following its single subcutaneous administration at the dose of 4 mg.kg-1. The concentration of levofloxacin in plasma and urine samples was estimated by microbiological assay. Peak plasma level of levofloxacin (2.8 ± 0.3 mg.ml-1) was observed at 45 min and the drug level above MIC90 in plasma, was detected up to 12 hrs of administration. The bioavailability of levofloxacin was 41.9 ± 3.2%. High value of AUC (9.88 ± 0.1 mg.ml-1.hr) reflected a vast area of body covered by drug concentration. Good distribution of the drug was reflected by the high value of Vdarea (0.73 ± 0.04 L.kg-1). The elimination half-life and MRT were 3.0 ± 0.2 hr and 4.79 ± 0.2 hr, respectively. A suitable subcutaneous dosage regimen for levofloxacin was calculated to be 1.25 mg.kg-1 repeated at 12-hr intervals in calves.
  Keywords: Calves, Dosage, Levofloxacin, Subcutaneous, Urinary excretion
 • Samim., Firouzir., Shekarforoush, S. S Page 319
  To identify the reservoirs of shiga toxin-producing Escherichia coli O157, sensitive detection and isolation methods are necessary. The sensitivity of traditional culture methods can be improved significantly by the inclusion of an immunoconcentration step, resulting in less false-negative results. In this study, enrichment procedure and immunomagnetic separation (IMS) were compared for use in conjunction with a multiplex polymerase chain reaction (M-PCR) method for detection of genes stx1, stx2, eaeA and hlyA. A total number of 975 faecal samples were collected from 26 dairy farms in Shiraz area, Shiraz, southern Iran. The samples were cultured at 37°C for 18–24 hrs in modified tryptic soy broth (m-TSB). Each of five enriched samples were pooled and examined in two ways—direct PCR and IMS. The detection limit of the M-PCR protocol for seeded E. coli O157:H7:ATCC:43895 in m-TSB without stool was 1.23 × 102 CFU/ml, whereas it was 1.23 × 106 CFU/ml with enriched faecal sample. In direct PCR of enriched samples, no positive sample was detected. However, in IMS of enriched samples one specimen was positive. The prevalence of E. coli O157:H7 in faeces of cows in examined farms was 0.51% and the herd prevalence was 3.86%. Isolation of this serotype from faecal samples indicates that cattle are reservoirs of this pathogen and potentially a source of human infection. This finding is of considerable public health importance.
  Keywords: Escherichia coli O157:H7, Cattle, M, PCR, IMS, Shiraz
 • Haji Hajikolaei, M. R., Ghorbanpourm., Gharibid., Abdollapour, G. R Page 333
  To investigate the seroprevalence of leptospiral infection in sheep in Ahvaz, southwestern Iran, blood samples were taken from 181 female sheep. Sera were stored at -20°C until use. They were initially screened at serum dilution of 1:100 against six live antigens of Leptospira interrogans serovars pomona, canicola, hardjo, ballum, icterohaemorrhagiae, grippotyphosa using the microscopic agglutination test (MAT). The samples were considered positive if > 50% of agglutination of leptospire in a dilution test serum of > l:100 were observed. Sera with positive results were titrated against reacting antigens in serial two-fold dilutions from l:100 to 1:1600. Antibodies against one or more serovars were detected in 27 (14.9%) sera at dilution ³1:100. Antibodies against more than one serovar were found in 5 (18.5%) positive sera. Among the positive sera, antibodies were most frequent to serovar pomona (43.8%) followed by canicola (21.9%), icterohaemorrhagiae (12.5%), grippotyphosa (9.4%), ballum and hardjo (each of them 6.3%). The results of this survey indicate that leptospiral infection is common in sheep in Ahvaz and that various serovars concur in the etiology.
  Keywords: Leptospirosis, Seroprevalence, Epidemiology, Iran, Sheep
 • Farokhif., Sadrkhanlour., Hasanzadeh, Sh, Sultanalinejad, F Page 337
  The objective of this research was to evaluate the cause of fertility reduction after chemotherapy. Cyclophosphamide is a common chemotherapy and immunosuppressive agent used for the treatment of a wide range of neoplastic and some auto-immune diseases. In the present study, morphometrical changes in the ovary and uterus of 12 5–6-week-old female Syrian mice after intraperitoneal injection of 75 mg cyclophosphamide/kg BW were assessed. Control animals (n = 8) were injected with sterile distilled water using similar method. The results of this study revealed that cyclophosphamide eliminated almost more than 50% of the primordial follicles (PMF) reserve. The mean ± SE number of PMF in the control group was 1210 ± 135 compared to 464 ± 55 in the test group. The mean number of secondary, tertiary follicles and corpora lutea also showed significant (P<0.05) reduction in the treatment group. The histomorphometric studies also showed that the mean ± SE diameter of the ovary in the control group was 1703 ± 78 µm as compared to 900.9 ± 86 µm in the test group (P<0.01). The thickness of the uterine wall was also significantly different with a mean ± SE of 745.7 ± 13 µm in the control and 393.1 ± 23 µm in the test group. The mean ± SE thickness of endometrium in the control group was 392.1 ± 16 µm, whereas in the test group it was 194 ± 10 µm (P<0.001). The results of this study revealed that chemotherapy with cyclophosphamide causes destruction of PMF as well as other growing follicles; accordingly, the reproductive potential was negatively affected. The method used in this study can be most likely used as a sensitive and inexpensive tool to predict the damage to fertility caused by new chemotherapy protocols. In conclusion, chemotherapy brings about a) reduction in ovarian follicular populations, especially PMF, b) it causes reduction in diameter and size of ovary and c) decreases thickness of uterine wall, especially endometrium.
  Keywords: Cyclophosphamide, Ovarian follicles, Uterus, Endometrium, Mice
 • Rezaeinasabm., Radi., Bahonar, A. R., Rashidih., Fayaza., Simanis., Haghdoost, A. A., Radf., Rad, M. A Page 343
  To find the prevalence of domestic and wild animal bites in general, and that of rabies disease in human, in particular in Kerman province, southeastern Iran, a retrospective study was conducted. The necessary data including residence place (urban or rural) of bitten persons, age and job of people were collected during a 10-year period from 21 March 1994 to 21 March 2003 from all regional cities including the urban and rural areas of the province. Data were analysed by chi-square, Fisher’s exact test, Pearson correlation coefficient, Student’s t-test and Kolmogrov Smironov test using SPSS (v. 11.5). The results of the present study showed that the fatal cases of human rabies in the province of Kerman from 1994 to 2003 were 10 persons (8 males and 2 females), half of whom had been bitten by dogs and the others by foxes. No human rabies reported in 1994 in Kerman province. 47% of animal bitten persons had been injured through feet; 41% hands; 7% trunks; 3% faces and 2% through head and neck. From all (21,546 people) who had been bitten by animals during the studied period, 55.57% were living in rural and 44.43% in urban areas; 79.36% of them were treated by non-completed rabies prophylaxis regimens and 20.64% received completed rabies prophylaxis-treatment regimens. The most common affected age group was 10–19-year-old persons; the least was children aged under 4 years. Males were more frequently (73.48%) affected than females (26.52%) (P<0.01). We found that there was a significant inverse correlation between the amount of annual raining and the incidence of animal bites (r = 0.5, P = 0.01); the incidence of animal bites was increased during the drought years. The increasing number of stray dogs and cats should not be ignored by public health authorities as well as Veterinary Public Health Organizations related to strategic programs of rabies control in the southeast of Iran.
  Keywords: Retrospective study, Animal bites, Rabies, Kerman, Iran
 • Nematollahia., Moghaddam, Gh. A., Golezardy, H Page 351
  This report is on infestation with Chorioptes bovis of Holstein cattle on a dairy farm included 900 cows in Tabriz. Ten heifers and 25 milking cows under the age of 5 years were infested. Clinical signs consisted of alopecia, crusts, ulcerations and superficial skin fissures. Pruritus and itching were severe in all cases. Lesions were present around the base of the tail, on the neck and below the knee. Skin scrapings were examined and eggs, larvae, nymphs and adult mites were recovered. The infested animals were separated from others and treated three times at weekly intervals with 0.05% solution of sebacil. Signs of improvement were observed after the final treatment.
  Keywords: Chorioptes bovis, Dairy cattle, Iran
 • Rahimim., Banani, M Page 355
  On June 2005, a respiratory disease was observed in the chickens of a large broiler farm in Kermanshah province, west of Iran. Relatively severe respiratory signs started with sneezing at 27 days of age. The disease lasted up to the end of fattening period and accompanied by increased mortality (13.6%). At post-mortem examination, tracheitis, airsacculitis and pneumonia were obvious. Serologic examinations were negative for Mycoplasma gallisepticum and Mycoplasma synoviae. On virologic examinations, virulent infectious bronchitis virus (IBV), avian influenza virus (AIV) and virulent Newcastle disease virus (NDV) could not be isolated. Histopathologic examinations showed no pathognomonic lesion typical for infectious laryngotracheitis. On bacteriologic examinations, Ornithobacterium rhinotracheale (ORT) was isolated from trachea, lungs and air sacs of the affected birds. Based on clinical, post-mortem and laboratory findings, ORT could be probably the primary cause of respiratory disease on this farm.
  Keywords: Ornithobacterium rhinotracheale, Broiler, Respiratory disease
 • Gholamis., Haghighat Jahromi, M Page 360
  The purpose of this study was to gain more information on the structure of different layers of renal artery and comparing these structures in post-natal male and female sheep. To do so, right and left renal arteries of 6 adult and 6 newborn animals were dissected; the middle parts of arteries were only collected. After tissue processing using paraffin embedding method, 5–6-µm sections were cut and stained with haematoxylin and eosin, green Masson’s trichrome and Verhoeff’s elastic fiber methods. Three layers were identified in the wall of artery in both sexes. In tunica media the number of rows of circular smooth muscle cells was 15–25 rows in newborn and 30–40 in adult sheep. External elastic membrane was visible in adult and was structurally thinner than the internal membrane. Tunica adventitia was visible in all samples and collagen fibers and smooth muscles bundle were distinguished. The existence of these muscle bundles in external layer of renal artery was not reported previously in domestic animals and regarded as a new finding in the present study. These muscle bundles were thicker in adult than in newborn animals and probably have a relationship with the function of kidney’s vascular system. It was concluded that these bundles may potentiate the tunica media muscle cells to prevent hypertension crisis.
  Keywords: Sheep, Renal artery, Histomorphology
 • Dehghanis., Bigham, A Page 365
  An 8-month-old female thoroughbred foal was presented showing signs of colic. The foal was anxious, exhibiting signs of abdominal pain and distention. The foal had tachycardia (120 beats/min), tachypnea (40 breaths/min). Blood samples obtained for haematologic and serum biochemistry analysis that showed a PCV of 30% and a TPP of 70 g/L. The peritoneal fluid analysis revealed a clear fluid with mild elevation of total protein. The early treatment involved intravenous administration of a balanced electrolyte solution and analgesics. The signs of abdominal pain were progressive and nonresponsive to treatments. Therefore, exploratory laparatomy was elected. During the exploratory laparatomy a faecalith impaction of small colon was detected. The mass was manipulated, macerated and milked toward the rectum and anus. It was finally removed via the anus without enterotomy incision. Midline incision and skin incision were sutured routinely. The foal made an uneventful recovery.
  Keywords: Faecalith impaction, Small colon, Thoroughbred foal
 • Nouranih., Karimi, I Page 368
  At necropsy of a five-year-old sheep, a pear shaped, lobular yellow-brownish mass measuring about 12 × 15 × 20 cm was found to involve the right hepatic lobe. Microscopic examination revealed two trabecular and solid patterns of neoplastic hepatocytes. In solid pattern, there were numerous tumoral giant cells that contain one or more large hyperchromatic bizarre-shaped nuclei scattered among clusters of neoplastic hepatocytes. In addition, mitotic figures, dilated sinusoids and large vascular spaces filled with red blood cells were observed in some sections. Based on gross and histopathologic characteristics, the mass was diagnosed as hepatocellular carcinoma.
  Keywords: Hepatocellular carcinoma, Sheep
 • Sarchahi, A. A Page 370
  An 8-year-old female Japanese Spitz dog was reffered to Shiraz University Veterinary Clinic, with sign of anisocoria. Clinical examinations revealed mydriasis in the right eye. Ocular examination revealed a dilated and unresponsive right pupil to focal illumination. By testing with topical 2% pilocarpine, the tentative diagnosis was parasympathetic denervation of the right iris sphincter muscle—pupillotonia.
  Keywords: Anisocoria, Dog, Eye, Japanese Spitz, Pupillotonia
 • Tavasolya., Moosaviz., Taghipour Bazarganit., Bazargani, M Page 374
  Herein, we described the first case of self-inoculation in a veterinarian with bovine Johne’s disease (BJD) attenuated vaccine in Iran that required medical attention. A needle-stick injury to the right thumb of a young veterinarian during vaccination of cattle with BJD vaccine resulted in an inflammation that not only failed to resolve but also progressed to a lesion 2.5 cm in diameter. The usual conservative treatment of this wound was not effective. Surgical intervention for debridement of the inflammatory tissue was not performed. For diagnosis of lesion, needle biopsy was prepared from the inflamed tissue mass. Histopathologic examination revealed a tuberculoid granulomatous inflammation without any caseous necrosis. The wound healed by taking rifampin.
  Keywords: Self, inoculation, Paratuberculosis, Vaccine
 • Aslani, M. R., Vojdani, M Page 377
  Nitrate toxicosis associated with consumption of pigweed red-root (Amaranthus retroflexus) was diagnosed in a small herd of cattle in the suburb of Mashhad, northeastern Iran. The clinical signs were ruminal tympany, incoordination, tachycardia, dyspnea, head pressing, aggressive movements and jugular distension. Seven animals including 3 young calves and 4 cows died of intoxication; other affected cattle were treated by intravenous administration of epinephrine and ascorbic acid. No further mortality was observed after the treatment. One of the treated cows aborted a 6-month-old fetus more than three days after intoxication. Two samples of suspected plants were analysed for nitrate. The nitrate content of those plants was 6.6% and 10.4% in dry matter.
  Keywords: Amaranthus retroflexus, Nitrate intoxication, Cattle
 • Authors Guide
  Page 391