فهرست مطالب

Current Journal of Neurology
Volume:8 Issue: 28, 2010

 • تاریخ انتشار: 1388/10/11
 • تعداد عناوین: 8
|
 • عفت برقی، حسین پاکدامن، هادی محمدی صفحه 588
  سابقه و هدف
  آکسونهای حرکتی d γ که عصب دهی فیبرهای دوک عضلانی را بر عهده دارند می توانند تحریک اعصاب دوک عضلانی را سبب شوند. هدف از این مطالعه مقایسه کیفیت اثر رفلکس pinna (PR) و کشش دینامیکی (DS) در چگونگی تخلیه و آمپلی تیود پتانسیل های spike اعصاب II، Ia، و d γ دوک عضلانی ناحیه دم موش صحرایی بوده است.
  روش بررسی
  از پانزده موش صحرایی نر بالغ، چهل و پنج عدد فیبرهای افرنت و d γ (بطور جداگانه برای هر نوع فیبر) در طرف چپ L 5، تخلیه پتانسیل های spike در حالت استراحت و در هنگام اجرای PR و DS جهت مطالعه ثبت گردید. مقایسه بین میانگین های آمپلی تیود پتانسیل spike فیبرهای II، Ia، و d γ در حالت استراحت با PR و DS انجام گردید.
  یافته ها
  آمپلی تیودهای پتانسیل های spike در حالت استراحت برای فیبرهای Ia (v μ 5.34 ± 72)، II (v μ 3.27 ± 38)، و d γ (v μ 4.29 ± 62) محاسبه گردید. مقایسه اختلاف میانگین های آمپلی تیودها پتانسیل spike برای II، Ia در حالت DS با حالت PR به ترتیب %21 و %7.7 بیشتر بدست آمده است. پتانسیل های spikes برای Ia و II در هر دو حالت DS و، PR overlap نشان داده اند. در موقعیت PR پتانسیل های spike متعلق به Ia و II بعد از پتانسیل های d γ ظاهر شدند در حالیکه این وضعیت در DS مشاهده نگردید. اختلاف بین میانگین های آمپلی تیود پتانسیل spike متعلق به d γ در حالت DS با حالت PR %85 کمتر بوده است.
  نتیجه گیری
  DS (غیر وابسته به پتانسیل spike، d γ) یک محرک برتر برای تحریک فیبرهای Ia و II نسبت به PR (وابسته به پتانسیل spike، d γ) بوده است. d γ با DS قویا غیر فعال بوده است. این نتایج می تواند نقشی در کنترل اختلالات حرکتی بر عهده داشته باشند.
  کلیدواژگان: II، Ia spindle و آکسون dγ، آمپلی تیود پتانسیل spike، رفلکس PR، کشش دینامیکی
 • مرتضی سعیدی، محمد مهدی اعتمادی، حمیدرضا ریاسی، کاویان قندهاری، علی شعیبی، امیررضا برومند، محسن فروغی پور صفحه 597
  سابقه و هدف
  عفونت با ویروس لنفوسیت تیموس انسانی 1 بیماری بومی در استان خراسان است. توزیع فراوانی بیماری مولتیپل اسکلروزیس در دنیا متفاوت است.
  روش بررسی
  اطلاعات بیماران ام اس از مراکز ثبت ام اس مربوط به تجویز اینترفرون در استان های خراسان بدست آمد. تشخیص ام اس توسط متخصصین مغز و اعصاب و بر پایه معیار مکدونالد انجام شد.مستندات بالینی و بیمارستانی تحقیقات در مورد عفونت با ویروس لنفوسیتی انسانی 1 در بیماران با و بدون پاراپارزی اسپاستیک.در استان های خراسان رضوی و جنوبی منشاء این تحقیق بوده و آزمایشات سرولو‍ژیک خون و مایع مغزی نخاعی و معاینه عصبی توسط متخصص و اطلاعات آماری جمعیتی مراکز آمار معاونت بهداشتی دانشگاه های علوم پزشکی سه استان فوق بکار رفتند.
  یافته ها
  بروز کلی ام اس در استان های خراسان رضوی و شمالی و جنوبی بترتیب 9/12 و 7/8 و 3/5 به ازای 100000 نفر جمعیت بود. بروز ام اس در جمعیت زنان سه استان فوق بترتیب 9/19 و 2/11 و 3/8 بیمار و در جمعیت مردان سه استان فوق نیز بترتیب 9/5 و 2/6 و 5/2 بیمار بوده است. بروز کلی عفونت با ویروس لنفوسیتی تیموس انسانی 1 در استان های خراسان رضوی و جنوبی بترتیب 4/2 و 5/0 بیمار به ازای 100000 نفر جمعیت بود. بوز عفونت فوق در جمعیت زنان دو استان فوق بترتیب 9/2 و 3/0 بیمار و در جمعیت مردان دو استان فوق نیز بترتیب 9/1 و 6/0 بیمار بود. پاراپارزی اسپاستیک در 46% و 50% موارد عفونت با این ویروس در خراسان رضوی و جنوبی یافت شد.
  نتیجه گیری
  فراوانی نسبی بیماری ام اس در استان خراسان جنوبی کمتر از نصف خراسان رضوی است. عفونت با ویروس لنفوسیتی تیموس انسانی 1 در جمعیت زنان استان خراسان رضوی 10 برابر زنان خراسان جنوبی است. تفاوت قابل توجهی در توزیع فراوانی این دو بیماری در قلمرو خراسان وجود دارد.
  کلیدواژگان: مولتیپل اسکلروزیس - ویروس لنفوسیت تیموس انسانی 1، بروز، خراسان
 • محمدعلی خلیل زاده، سیدمهران همام، سیدعابد حسینی، وحید نیازمند صفحه 605
  سابقه و هدف
  هدف از این مقاله آشکارسازی استرس هیجانی به کمک سیگنال های حیاتی به روشی چند وجهی می باشد. سیگنال EEG حاصل فعالیت الکتریکی مغز بوده و در کاربردهای تشخیصی، درمانی و تحقیقات حوزه مهندسی پزشکی استفاده گسترده ای دارد.
  روش بررسی
  به این منظور آزمون IAPS، برای ثبت سیگنال های مغزی و سایکوفیزیولوژی طراحی شد. در مدت زمان اجرای این آزمون، تصاویری متناسب با دو حالت آرامش و هیجان منفی به شرکت کننده ها نمایش داده می شود و همزمان با آن، سیگنال های هدایت الکتریکی پوست، فتوپلتیسموگراف، تنفس و مغزی به صورت پیوسته ثبت گرفته شده است. در این تحقیق برای انتخاب کانال های مؤثر تر سیگنال مغزی از یک نقشه شناختی کمک گرفته شده است.
  یافته ها: پس از پیش پردازش سیگنال ها، ویژگی های خطی از سیگنال های سایکوفیزیولوژی و ویژگی های غیرخطی و آشوب گونه ای نظیر بعد فرکتال به شیوه هایوچی، بعد همبستگی و آنتروپی تقریبی از سیگنال های مغزی استخراج شد. برای آشکارسازی استرس هیجانی از ترکیب الگوریتم ژنتیک و شبکه عصبی المن بهره گرفته شده است. نتایج نشان می دهد، سیگنال های مغزی با درصد صحت تفکیک 1/80% و ترکیب سیگنال های مغزی و سایکوفیزیولوژی به درصد صحت تفکیک 6/82% منجر شده است.
  نتیجه گیری: تحلیل آشوب گونه می تواند بازنمایی خوبی از رفتار مغز در حالت استرس هیجانی داشته باشد. نتایج حاصله از این تحقیق، بهبود خوبی را نسبت به نتایج تحقیقات گذشته نشان می دهد.
  کلیدواژگان: سیگنال‎های مغزی، سیگنال‎های سایکوفیزیولوژی، استرس هیجانی، استخراج ویژگی، طبقه‎بندی
 • امیرحسین لطیف، اکبر سلطان زاده، نینا اصغری فرد، جمشید لطفی، مجتبی صداقت سیاهکل صفحه 619
  سابقه و هدف
  مالتیپل اسکلروزیس (MS) شایعترین اختلال دمیلینه کننده سیستم عصبی مرکزی است که علائم مختلفی را ایجاد می نماید. از ناتوان کننده ترین این علائم، اختلالات تکلم است که بر کیفیت زندگی بیماران تاثیر چشمگیری می گذارد. هدف از این مطالعه بررسی فراوانی اختلالات تکلم و عوامل مؤثر بر آن در بیماران ایرانی مبتلا MS می باشد.
  روش بررسی
  برای این منظور پرونده 4553 بیمار که در فاصله سالهای 1377 تا 1384 در انجمن MS ایران ثبت شده بود بررسی و 3165 بیمار که در خصوص اختلالات تکلم پرونده کاملی داشتند وارد مطالعه گردیدند. برای انجام تحلیل های آماری این مطالعه از نرم افزار SPSS نسخه 15 استفاده شده است.
  یافته ها
  اختلالات تکلم در 4/37% از بیماران مشاهده گردید. فراوانی این اختلالات در بیماران مذکر (P<0.001)، بیکار (P<0.05) و دارای تحصیلات پایینتر از دیپلم دبیرستان (P<0.001) بیشتر بود. همچنین بیماران دارای اختلال تکلم میانگین سنی بالاتری داشتند (P<0.001). تعداد بیماران دارای اختلال تکلم در فازهای عود و بهبود، پیشرونده ثانویه، و پیشرونده اولیه نسبت به بیماران بدون اختلال تکلم به ترتیب کمتر، بیشتر و بیشتر بود (P<0.001). همچنین میانگین سن بروز اولین علامت در بیماران دارای اختلال تکلم بیشتر بود (P<0.05). در بیمارانی که بیماری با علائم حرکتی یا تعادلی آغاز شده بود فراوانی اختلالات تکلم بیشتر (P<0.05) و در بیماران با علائم اولیه حسی فراوانی اختلالات تکلم کمتر بود (P<0.001).
  نتیجه گیری
  فراوانی اختلالات تکلم در بیماران ایرانی بیشتر از مطالعات قبلی در سایر کشورها بود. این اختلالات در بیماران مذکر، بیکار، دارای تحصیلات پایینتر، و با میانگین سنی بالاتر، و بیمارانی که در فازهای پیشرونده بیماری بودند، سن شروع علائم بالاتری داشتند، و بیماری آنها با علائم حرکتی یا تعادلی آغاز شده بود بیشتر دیده شد.
  کلیدواژگان: مالتیپل اسکلروزیس، علائم، اختلالات تکلم، ایران
 • قربانی، بازوور صفحه 628
  سابقه و هدف
  یافته های اخیر مبنی بر اختلال عملکرد هیپوتالاموس در سردرد کلاستر می باشد. سردرد کلاستر تا حدی شدید و ناتوان کننده است که یافتن هرگونه رابطه بین این نوع سردرد و هورمونهای مختلف می تواند در پیشگیری و درمان بهتر آن کمک کننده باشد.
  روش بررسی
  این مطالعه در دانشکده علوم پزشکی اصفهان از بهار 1386 تا 1387 مابین131 بیمار با سردرد کلاستر دوره ای انجام شد. اطلاعات مربوطه از 19 بیمار کلاستر به صورت تصادفی ثبت شد. (تمام بیماران در دوره سردرد کلاستر بودند)
  یافته ها
  در این مطالعه رابطه معنی دار آماری بین سطوح سرمی کورتیزول، هورمون تیروئید T3)) وهورمون محرک فولیکولی (FSH) بدست آمد. در بین این 19 بیمار، 11 نفر (%9. 57) سطح سرمی پایین FSH و سه نفر (%15) سطح بالای سرمی FSH داشتند. یک بیمار (3. 5) سطح سرمی پایین T3 داشت. % 6/ 52 (10 نفر) سطح سرمی پایین کورتیزول را نشان دادند. سایر نتایج برای تستوسترون، LH،TSH،T4 از لحاظ آماری معنی دار نبود.
  نتیجه گیری
  تغییر سطح هورمونها (FSH،T3 و کورتیزول) می تواند نشان دهنده اختلال عملکرد هیپوتالاموس بوده در نتیجه با تنظیم سطح هورمونهای بدن، درمان مناسبتر این سردرد شدید و ناتوان کننده امکان پذیر خواهد شد.
  کلیدواژگان: سردرد خوشه ای، اختلال هیپوتالاموس، تستوسترون، کورتیزون، تیروتروپین
 • کاویان قندهاری، کریم نیکخواه، امیررضا برومند، سیدجواد حسینی نژاد، سیاوش درخشان، علی ملت اردکانی، قاسم فتاح زاده صفحه 637
  سابقه و هدف
  سکته مغزی درحال پیشرفت و حملات گذرای ایسکمی افزایش یابنده به عنوان اندیکاسیون های ثابت نشده درمان ضدانعقادی فوریتی پذیرفته شده اند. در طبابت روزمره نیز درمان با هپارین وریدی در این بیماران بدون اثبات قطعی فایده آن ادامه دارد.
  روش بررسی
  بیماران پی در پی با سکته مغزی پیشرونده و حملات گذرای ایسکمی مغزی افزایش یابنده که در بیمارستان قائم مشهد در سالهای 2008- 2007 بستری شده اند در یک مطالعه مشاهده ای آینده نگر قرار گرفتند. بیماران فوق تحت درمان با 1000 واحد در ساعت هپارین وریدی بدون دوز اولیه به مدت حداقل سه روز قرار گرفتند. بیمارانی که کونترااندیکاسیون درمان وریدی با هپارین را داشتند نیز 80 میلیگرم آسپرین روزانه دریافت کردند. سیر بالینی زودرس پس از سه روز شامل بهبودی تثبیت و وخامت و ایجاد سکته مغزی برجای مانده در دو گروه درمانی از بیماران فوق بررسی شد.
  یافته ها
  170 بیمار (103 مرد و 67 زن) با سکته مغزی در حال پیشرفت و میانگین سنی 3/12 ± 4/60 سال و 88 بیمار (50 مرد و 38 زن) با حملات گذرای ایسکمی مغزی افزایش یابنده و میانگین سنی 8/6 ± 1/60 سال بررسی شدند. 141 بیمار با سکته مغزی در حال پیشرفت و 64 بیمار با حملات گذرای ایسکمی مغزی افزایش یابنده درمان کوتاه مدت با هپارین وریدی را دریافت نمودند. توزیع فراوانی انواع سیر بالینی زودرس بین دو گروه درمانی از بیماران با سکته مغزی در حال پیشرفت و حملات گذرای ایسکمی مغزی افزایش یابنده تفاوت معنی دار داشت بترتیب X2=10.487، df=2، p=0.005 و X2=6.72، df=2، p=0.035. توزیع فراوانی سکته مغزی برجای مانده در دو گروه درمانی از بیماران با سکته مغزی در حال پیشرفت و حملات گذرای ایسکمی مغزی افزایش یابنده تفاوت معنی داری نداشت بترتیب X2=1.443، df= 1، p=0.23، OR=0.557 (0.212-1.462) و X2=1.01، df=1، p=0.315، OR=0.617 (0.24-1.587).
  نتیجه گیری
  بیماران با سکته مغزی در حال پیشرفت و حملات گذرای ایسکمی مغزی افزایش یابنده که تحت درمان با هپارین وریدی هستند احتمال بیشتری از بهبود و احتمال کمتری از بدتر شدن در سیر زودرس خود را دارند.
  کلیدواژگان: سکته مغزی، پیشرونده، حمله، ایسکمی، هپارین
 • مژده قبایی، اصغر بیاتی، عبدالرضا قریشی، مجید غفارپور صفحه 645
  سابقه و هدف
  افزایش همو سیستئین در خون با خطر افزایش بیماری های عروق مغزی و سکته مکرر همراه است. هموسیستئین در خون خواص آتروژنیک و پروترومبوتیک دارد و با مکانیسمهای متعددی منجر به ترومبوز شریانی و وریدی میگردد.
  روش بررسی
  ما یک خانم 45 ساله رامعرفی نموده ایم با سکته مغزی،هایپرهموسیستئینمی، لویدورتیکولاریس، سابقه قبلی صرع و دو حمله شبیه استروک. سابقه ای از هایپرتنشن،دیابت،بیماری قلبی وهایپرلیپیدمی وجود نداشت، تستهای انعقادی و واسکولیتی نیز نرمال بودند. لویدورتیکولاریس در این بیمار راهنمای تشخیص هایپرهموسیستئی نمی گردید. لذا در استروک جوانان توجه به ضایعات پوستی مهم است.
  کلیدواژگان: هایپرهمو سیستئینمی، سکته مکرر، لویدورتیکولاریس، صرع
 • تقی ناصرپور فریور، پوران جوهری، حمیدرضا کوهپایه، محمد هاشمی شهری، محمد نادری، بتول شریفی مود صفحه 651
  سابقه و هدف
  مننژیت سلی یک اورژانس پزشکی است که حساسیت کم رنگ آمیزی و کشت مایکوباکتریومی تشخیص آنرا مشکل می سازد و بنابراین نیاز فوری برای گسترش و ابداع آزمایشات بالینی صحیح، سریع، و قابل اعتماد برای آن وجود دارد.هدف از این مطالعه مقایسه حساسیت و ویژگی سطح آدنوزین دآمیناز مایع نخاع با تست واکنش پلی منراز زنجیره ای (PCR) در تشخیص مننژیت سلی (TBM) بوده است.
  روش بررسی
  در طی دی ماه 1385 تا دی ماه 1386، 49 بیمار با تشخیص اولیه مننژیت سلی در بیمارستان بوعلی شهر زاهدان پذیرش شدند و از میان آنها با تلفیق تعاریف سل احتمالی و سل قطعی بعنوان استاندارد طلائی، برای 29 نفر تشخیص نهائی TBM داده شد.
  یافته ها
  مطالعه ما موید آن است که می توان از تست اندازه گیری سطح ADA مایع نخاع بعنوان یک تست آزمایشگاهی خوب، سریع و قابل اعتماد در تشخیص مننژیت سلی در نواحی که دسترسی به روش های مولکولی وجود ندارد، استفاده کرد.
  نتیجه گیری
  مطالعه ما نشان داد که حساسیت و ویژگی اندازه گیری سطح ADA مایع نخاع با در نظر گرفتن سطح تشخیصی IU/L 5/6 به ترتیب %100 و 85% بوده است. همچنین این مطالعه موید آن است که انتخاب سطح تشخیصی IU/L 5/6 با توجه به نتایج PCR بیماران، حساسیت و ویژگی قابل قبولی برای تست ADA در تشخیص TBM بوجود می آورد.
  کلیدواژگان: مننژیت سلی، ADA، PCR
|
 • Effat Barghi, Hosein Pakdaman, Hadi Mohammadi Page 588
  Introduction
  The γd motor axons that innervate the muscle spindle fibers could induce the excitation of spindle nerves.�The purpose of this study was comparing the quality effects of pinna reflex (PR) and dynamic stretch (DS) on the discharges and amplitudes of spike potentials (SPs) of spindle Ia, II, and γd axons in rat. Methods and Materials : The experimental study on the SPs discharges of 45 single caudate muscle spindle afferents and γd axons from the left side L5 roots were recorded at rest and during testing15 adult normal rats by PR and by DS. The comparison among the means SPs amplitudes of Ia, II, and γd axons in the resting discharge (RD) and after applying the PR and the DS were investigated by measuring their amplitudes.
  Results
  The SPs amplitudes of Ia (72±5.34μv), II (38±3.27μv), and γd (62±4.29 μv) were calculated in the RD. The obtained mean SPs amplitude difference was21% for Ia and7.7% for II in the DS more than in the PR. The SPs of Ia and II made some overlaps by using the two stimula. The γd SPs followed the SPs of Ia and II during the PR whereas this case didn’t occur for the spindle axons during the DS. The mean SPs amplitude difference of γd in the DS was 85% less than in the PR.
  Conclusion
  The DS (independent to γd SPs) was as distinctive stimulus for exciting of single Ia and II fibers as the PR (dependent to γd SPs). The γd showed strong inactivity by the DS. These results would be playing role in controling the movement disorders.
 • Morteza Saeeidi, Mohammad Mehdi Etemadi, Hamidreza Riasi, Kavian Ghandehari, Ali Shoeibi, Amir Reza Boroumand, Mohsen Foroughipour Page 597
  Introduction
  HTLVI infection is an endemic disease of Khorasan state in Iran. Distribution of Multiple Sclerosis (MS) is different around the world. Methods and Materials: Data of MS patients were taken of MS registries for interferon prescription in Razavi, Northern and Southern Khorasan provinces. MS was diagnosed by neurologists based on McDonald criteria. Records from clinics and hospital based researches consitituted data of distribution of patients infected with HTLV1 with or without spastic paraparesis in Razavi and Southern Khorasan provinces. Serologic tests of blood and/or CSF for HTLV1 and neuroexam by neurologists formed the methodology of HTLV1 investigation. Statistical centers of health deputy of medical universities in the Khorasan provinces provided the population data.
  Results
  Total Prevalence of MS in Razavi, Northern and Southern Provinces of Khorasan is 12.9, 8.7 and 5.3 cases per 100000 population respectively. Prevalence of MS in female population of Razavi, Northern and Southern provinces of Khorasan is 19.9, 11.2 and 8.3 cases per 100000 women respectively. Prevalence of MS in male population of Razavi, Northern and Southern Provinces of Khorasan is 5.9, 6.2 and 2.5 cases per 100000 men respectively. Total prevalence of HTLV1 infection in Razavi and Southern provinces of Khorasan is 2.4 and 0.5 cases per 100000 population respectively. Prevalence of HTLV1 infection in female population of Razavi and Southern provinces of Khorasan is 2.9 and 0.3 cases per 100000 women respectively. Prevalence of HTLV1 infection in male population of Razavi and Southern provinces of Khorasan is 1.9 and 0.6 cases per 100000 men respectively. Spastic paraparesis was found in 46 % and 50% of cases infected with HTLV1 in Razavi and Southern provinces of Khorasan respectively.
  Conclusion
  Frequency rate of MS is less than half in Southern province compared to Razavi province of Khorasan. HTLVI infection is 10 times more frequent in female population of Razavi compared to Southern province. There is considerable difference in geographical distribution of MS and HTLV1 cases in Khorasan territory.
 • Mohammad Ali Khalilzadeh, Seyyed Mehran Homam, Seyyed Abed Hosseini, Vahid Niazmand Page 605
  Introduction
  This paper proposes a new emotional stress detection system using multi-modal bio-signals. Since EEG is the reflection of brain activity and is widely used in clinical diagnosis and biomedical researches, it is used as the main signal. Methods and Materials: We designed an efficient IAPS acquisition protocol to acquire the EEG and psychophysiological signals under picture induction environment (calm-neutral and negatively excited) for participants. Data such as skin conductance (SC), Blood Volume Pulse (BVP), respiratory rate (RR) and EEG were continuously recorded through bio-sensors placed on the participant. In order to choose the proper EEG channels we used the cognitive model of the brain under emotional stress.
  Results
  After pre-processing the bio-signals, linear features were employed to extract the psychophysiological signals and chaotic (or nonlinear) invariants like fractal dimension by Higuchi’s algorithm, correlation dimension and approximate entropy were used to extract the characteristics of the EEG signals. For emotional stress detection, Genetic Algorithm (GA) and Elman neural network are applied to design the emotional stress classifier are investigated. The results show that, classification accuracy with fusion link between EEG and psychophysiological signals was 82.6% using the Elman classifier in two classes from emotional stress space.
  Conclusion
  Chaotic analysis can be representing good of human brain and behaviour in emotional stress states.�This is a good improvement in results compared to other similar published researches.
 • Amir Hossein Latif, Akbar Soltan Zadeh, Nina Asghari Fard, Jamshid Lotfi, Mojtaba Sedaghat Siahkal Page 619
  Introduction
  Multiple sclerosis (MS) is the most frequent demyelinating disease of the central nervous system that makes different symptoms the most disabling symptom of which is speech impairment that has significant effect on patients’ quality of life. The aim of this study was to investigate the frequency of speech impairment and its influential factors among Iranian patients afflicted with MS. Methods and Materials: The records of 4553 patients registered in Iranian MS Society between 1998 and 2005 were studied and 3165 of them with complete profiles about speech impairments were included. Analyzing the data, SPSS software version 15 was used.
  Results
  Speech impairment was seen in 37.4% of patients. The frequency of this impairment was higher among male (P<0.001), unemployed (P<0.05), and with lower educational level patients (P<0.001). Also patients with speech impairment had a higher mean age (P<0.001). The frequency of patients with speech impairment in relapsing remitting, secondary progressive, and primary progressive MS, in contrast with patients without this impairment was lower, higher, and higher respectively (P<0.001). The mean age of onset of patients with speech impairment was higher (P<0.05). Speech impairment was more frequent among patients with onset symptoms of motor or balance impairment (P<0.05) and less frequent in patients with onset symptoms of sensory impairment (P<0.001).
  Conclusion
  The frequency of speech impairment was higher among Iranian patients compared with previous studies in western countries. The impairment was more frequent among male, unemployed, with lower educational level, and older patients and also among patents who were in progressive forms of MS, with higher mean age of onset and patients with onset symptoms of motor or balance impairment.
 • Ghorbani, Bazoovar Page 628
  Introduction
  Current evidences has shown hypothalamic dysfunction in cluster headache (CH).CH is so explosive that finding any relationship between this type of headache and different hormones could help to its better prevention and treatment. Methods and Materials : This study was performed in Isfahan University of medical sciences from June 2006 to June 2007 among 131 CH patients. Data was obtained from 19 of these cases randomly.
  Results
  In our study we found statistically significant relation among cortisol, thyroid hormone (T3) and follicle stimulating hormone (FSH). Among 19 CH Patients, 11 cases had low FSH level (57.9%) and three cases (15.8%) had high values. One case (5.3%) had low serum T3 level. 52.6% (10cases) demonstrated low cortisol level. Other results for testosterone, T4, TSH and LH were not statistically significant.
  Conclusion
  The altered hormone level (cortisol, FSH, T3) is a further indication of permanent hypothalamic disturbance in cluster headache and might be a clue to prevent, or treat this severe headache by hormonal modification. Abbreviations: CH cluster headache, FSH follicle stimulating hormone, LH luteinizing hormone, TSH thyroid stimulating hormone, T3 and T4 thyroid hormones.
 • Kavian Ghandehari, Karim Nikkhah, Amirreza Boroumand, Seyyed Javad Hosseini Nezhad, Siavash Derakhshan, Ali Mllat Ardakani, Ghasem Fattah Zadeh Page 637
  Introduction
  Progressing stroke (PS) and Crescendo Transient Ischemic Attacks (CTIA) are generally accepted, though unproven, indications for urgent anticoagulation and there remains evidence-free practice of intravenous heparin therapy in these patients. Methods and Materials: Consecutive PS and CTIA patients admitted in Mashhad Ghaem hospital during 2007- 2008, enrolled in a prospective observational study. PS and CTIA patients underwent intravenous heparin therapy 1000 units per hour for 3 days without bolus dose. PS and CTIA patients who had a contraindication of intravenous heparin therapy received 80 mg Aspirin per day. Early clinical courses including improvement, stabilization, deterioration and development of residual stroke were evaluated in two therapeutic groups of PS and CTIA patients..
  Results
  170 PS patients (103 males, 67 females) with mean age 60.4±12.3 years and 88 CTIA patients (50 males, 38 females) with mean age 60.1± 6.8 years were investigated. 141 PS and 64 CTIA patients received a short period of intravenous heparinization. The distribution of subtypes of early clinical course into two therapeutic groups of PS and CTIA patients was significantly different X2=10.487, df=2, p=0.005 and X2=6.72, df=2, p=0.035 respectively. Distribution of residual stroke in two therapeutic groups of PS and CTIA patients was not significantly different X2=1.443, df=1, p=0.23, OR=0.557 (0.212-1.462) and X2=1.01, df=1, p=0.315, OR=0.617 (0.24-1.587) respectively.
  Conclusion
  PS and CTIA patients who received a short period of intravenous heparin therapy have significantly more probability of improvement and less probability of deterioration in their early clinical course.
 • Mozhdeh Ghabaee, Asghar Bayati, Abdolreza Ghoreishi, Majid Ghafarpour Page 645
  Introduction
  Homocysteimemia has been associated with increased risk for cerebralvasuclar disease and recurrent stroke. Homocysteinmia has primary atherogenic and prothrombotic properties. It can lead to both venous and arterial thrombosis by several mechanisms. We present a 45 years old female patient with hyperhomocysteinemia and past medical history of epilepsy, two strokes like attacks, livedo reticularis and a new ischemic stroke. Risk factors such as hypertension, diabetes, ischemic heart disease and hyperlipidemia were all absent. Hypercoagulation and vasculities tests were normal. Livedoretiularis was the clue in this patient that led us to consider homocysteinemia as the most probable diagnosis. This suggests that considering skin lesions in juvenile stroke may help to limit the differential diagnosis and treat the etiologic factor more rapidly.
 • Taghi Naser Pour Farivar, Pouran Johari, Hamid Reza Kouhpaye, Mohammad Hashemi Shahri, Mohammad Naderi, Batoul Sharifi Moud Page 651
  Introduction
  Tuberculous meningitis is a medical emergency that low sensitivity of CSF smear staining and mycobacterial culture make its diagnosis difficult, so there is an urgent need for rapid, accurate and reliable laboratory test. The aim of this study was comparing the sensitivity and specificity of CSF adenosine deaminase (ADA) level with Polymerase Chain Reaction (PCR) test in the diagnosis of tuberculous meningitis (TBM). Methods and Materials: In the period between January 2007 and January 2008 we had 49 patients with primary diagnosis of TBM in Bou-Ali University hospital. After committing and using the definite and probable TB as a golden standard, the final diagnosis for 29 of them was TBM.
  Results
  Our study showed that the sensitivity and specificity of CSF-ADA level in comparison with PCR results in diagnosis of TBM with a 6.5 IU/L cut-off were 100% and 85% respectively. Our study showed that selecting a 6.5 IU/L cut-off with respect to the PCR results of the patients makes a reasonable sensitivity and specificity for CSF-ADA test in TBM diagnosis.
  Conclusion
  Our study emphasized that CSF-ADA level measurement can be used as a good, rapid and reliable laboratory test for diagnosing tuberculous meningitis.