گذشته چهار‌شنبه ۲۹ آبان ۱۳۹۸، شماره 22334، 12 صفحه
5
گزارش روز
محل ابهام معافیت های مالیاتی و چگونگی اجرای عدالت اجتماعی (2)
هدیه آقاپور
6
پاورقی
بازخوانی مکتوب مستند «خارج از دید 2» (28)
12
صفحه آخر (جهان)