فهرست مطالب

دانش سرمایه گذاری - پیاپی 30 (تابستان 1398)
 • پیاپی 30 (تابستان 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/04/01
 • تعداد عناوین: 20
|
 • جواد بهنامیان*، محمد مشرفی صفحات 1-18
  فرآیند انتخاب سبد سهام یکی از مسائلی است که همواره مورد توجه محققین بوده و در نتیجه ارائه ابزاری مناسب در جهت پشتیبانی تصمیمات سرمایه گذاری ضروری است. هدف از این پژوهش مدلسازی و حل مساله پورتفوی است. از طرفی گاهی ممکن است که ابعاد این مساله در واقعیت آنقدر بزرگ شود که حل بهینه آن در زمان معقول غیرممکن شود. در چنین شرایطی استفاده از روش های کوچک کردن ابعاد مساله می تواند مفید باشد. یکی از این راه حل ها، استفاده از الگوریتم های تجزیه است. در این پژوهش از الگوریتم تجزیه دنتزیک- ولف پیشنهاد شده که در آن مساله در ابعاد بزرگ به چند زیر مساله کوچکتر تقسیم و سپس با حل بهینه هر کدام از این زیر مسائل در نهایت جواب های بدست آمده یکپارچه شده تا مقدار بهینه مساله نهایی حاصل گردد. نتایج حاصل از بکارگیری این روش حاکی از کارایی آن در حل مسائل با ابعاد بزرگ را نشان می دهد.
  کلیدواژگان: سبد سهام، الگوریتم تجزیه دنتزیک- ولف، تولید ستون، فضای محدب
 • زهرا شیرازیان* صفحات 19-36
  رفتار گله واری میان تحلیلگران اوراق بهادار رفتاری است که آنها هنگام پیش بینی وضعیت مالی شرکتهای سهامی عام و ارائه توصیه های سرمایه گذاری از خود نشان می دهد . این نوع رفتار می تواند براساس عوامل ایجادکننده رفتار گله واری تحلیلگر به دودسته تقسیم شود. در این مقاله از شبکه های وزنی بی جهت به منظور مطالعه رفتار گله واری تحلیلگران استفاده و سپس یک شاخص جدید  بر مبنای میانگین درجه گره ها و میانگین ضریب خوشه بندی وزنی برای بررسی انواع مختلفی از رفتار گله واری تشکیل شده است.نتایج تحقیق نشان می دهد که هر صنعتی درجه خاصی از رفتارگله واری میان تحلیلگران دارد . در برخی از صنایع مانند فنی و مهندسی تحلیلگران رفتار گله واری آگاهانه و در برخی دیگر مانند دارویی رفتار گله واری غیر آگاهانه دارند. نتیجه بعدی این که رفتار گله واری ناآگاهانه تاثیر مثبت و رفتار گله واری آگاهانه تاثیر منفی روی قیمت سهام دارد.
  کلیدواژگان: تحلیلگران، رفتار گله واری، شبکه وزنی بی جهت، ضریب خوشه بندی وزن
 • سعید فلاح پور، رضا راعی، محمداسماعیل فدائی نژاد، رضا مناجاتی* صفحات 37-50
  مدیریت فعال یکی از موضوعاتی است که باتوجه به نقض کارا بودن بازارهای مالی اهمیت بسزایی دارد. چرا که در بازار ناکارا امکان کسب بازده غیرعادی از طریق مدیریت فعال پرتفوی وجود دارد. در بسیاری از پژوهش های انجام شده در این رابطه هدف کسب بازده مازاد نسبت به پرتفویی مبنا از طریق به حداقل رساندن نوسان خطای رهگیری (TEV[i]) بوده است که در این راستا به ریسک کل پرتفوی توجه نمی شود. در این پژوهش به کمک الگوریتم تکامل تفاضلی (DE[ii]) به بهینه سازی فعال پرتفوی با هدف به حداکثر رساندن بازده مازاد پرتفوی نسبت به پرتفوی معیار با در نظر گرفتن ریسک کل پرتفوی که در محاسبه آن از معیار ارزش در معرض ریسک شرطی ([iii]CVaR) محاسبه شده بر اساس رویکرد GARCH استفاده شده است، خواهیم پرداخت. نتایج بررسی سبد سهام متشکل از 14 سهم با میانگین بازدهی مثبت از ابتدای سال 1390 تا انتهای خرداد ماه 1396 از 50 شرکت برتر بورس به صورت ماهانه نشان می دهد که در نظر گرفتن قید ریسک کل پرتفوی بر اساس ارزش در معرض ریسک شرطی موجب کارایی بهتر در بهینه سازی فعال سبد سهام بر اساس رویکرد پس آزمایی وزن دهی مجدد و محاسبه ارزش انباشت سبد سهام می گردد.     [i] Tracking Error Varince [ii] Diferential Evoloution [iii]  Conditional Value at Risk
  کلیدواژگان: بهینه سازی فعال سبد سهام، رویکرد DE، ارزش در معرض ریسک شرطی، ریسک، بازدهی
 • سهیل خلیلی*، رضا تهرانی صفحات 51-72
  در این مقاله با بکارگیری رویکرد واین کاپیولا و با استفاده از مشاهدات روزانه از شاخص های بانک، بیمه، سرمایه گذاری ها و سایرمالی در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره ای  8 ساله، شواهدی دال بر ارتباط معنی دار و متقارن میان زیر بخش های شاخص مالی بورس اوراق بهادار تهران به دست آمده است. پس از جمع آوری داده ها و محاسبه بازدهی پیوسته گروه ها و پس از برآورد توزیع حاشیه ای نرخ های بازدهی هریک از شاخص ها با استفاده از مدل ARMA-APGARCH  و با فرض پیروی مقادیر باقیمانده استاندارد از توزیع تی استیودنت چوله، ساختار وابستگی شاخص های مورد بررسی در قالب ساختارهای R-Vine مدلسازی گردید. با استفاده از یافته های پژوهش و به عنوان کاربرد ساختارهای واین کاپیولا در مدیریت ریسک سبدهای سرمایه گذاری، تخمین سنجه ارزش در معرض خطر با استفاده از این روش به نتایج قابل قبولی منجر شده است.
  کلیدواژگان: ساختار وابستگی، توابع کاپیولا، ساخت زوجی واین کاپیولا، ارزش در معرض خطر
 • احمد ناطق گلستان*، الهه دامغانی، احمد صباحی صفحات 73-92
  تصمیم گیری سرمایه گذران،موضوع مورد توجه مباحث مالی رفتاری است.قلمرو مالی رفتاری به چگونگی تصمیم گیری افراد در شرایط عدم اطمینان می پردازد.در این پژوهش تاثیر ریسک ادراک شده سرمایه گذاران بر مدیریت سبد سهام مورد بررسی قرار گرفته است.تحقیق حاضر،تحقیق کاربردی از نوع توصیفی پیمایشی است که برای جمع آوری اطلاعات مورد نیاز تحقیق از پرسشنامه استفاده شده است.در این تحقیق از روش نمونه گیری ساده استفاده شده ونمونه شامل 104 سرمایه گذار می باشد.24 فاکتور موثر بر ریسک ادراک شده و 21 فاکتور موثر بر مدیریت سبد سهام به صورت مقیاس لیکرت از سرمایه گذاران سنجیده شد.داده های حاصل از پرسشنامه از طریق نرم افزارهای SPSS و Smart PLS باستفاده از روش معادلات ساختاری(تحلیل مسیر) مورد تحلیل قرار گرفت.نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد که ریسک ادراک شده به صورت مستقیم و مولفه های موثر بر ریسک ادراک شده به صورت غیرمستقیم بر مدیریت سبد سهام تاثیرگذار می باشد.
  کلیدواژگان: ریسک، ادراک ریسک، مالی رفتاری، مدیریت سبد سهام
 • مهدیه امیری، اکبر میرزاپور باباجان*، بیت الله اکبری مقدم صفحات 93-114

  هدف این پژوهش، شناسایی استراتژی های سودآوردر بازار قراردادهای اختیارمعامله سکه طلا در بورس کالای ایران است. به منظور انجام این پژوهش، با توجه به داده های روزانه قیمت اختیار معامله سکه طلا دربورس کالای ایران، سود حاصل از اتخاذ هر استراتژی قرارداد اختیار معامله (ازدیدگاه سرمایه گذار) محاسبه شده است و درنهایت دربازه زمانی دی ماه 1395 تا تیرماه 1396 (داده های مربوط به150روز کاری دربورس کالای ایران)، سود حاصله از اتخاذ هر یک از استراتژی ها محاسبه و استراتژی های سودآور شناسایی شده است. در این پژوهش، استراتژی های متقارن و نامتقارن خرید و فروش پروانه ای، خوش بینانه و بدبینانه، استرادل، استریپ، استرپ و استرانگل به تفکیک سررسیدهای دی ماه1395، اسفندماه1395، تیرماه 1396 و شهریورماه 1396 مورد بررسی قرارگرفته است. نتایج پژوهش حاکی است، در خصوص قراردادهای اختیارمعامله سکه طلا در بورس کالای ایران با سررسید دی ماه1395، استراتژی خوش بینانه قرارداد اختیارخرید و درخصوص قراردادهای اختیارمعامله با سررسید اسفند ماه 1395و تیرماه 1396، استراتژی پروانه ای خرید و استراتژی خوش بینانه قرارداد اختیارخرید برای سرمایه گذاران سود آور بوده و توصیه می گردد. از آنجایی که اکثر استراتژی ها برای قراردادهای اختیارمعامله با سررسید شهریورماه، سودده نبوده است، لذا سرمایه گذاری قراردادهای اختیارمعامله با سررسید شهریورماه، توصیه نمی گردد. همچنین توصیه می گردد در اکثر استراتژی های مذکور، اخذ موقعیت معکوس وپایان دادن به سرمایه گذاری، درسه روز اول از شروع این قرارداد در بورس کالا نباشد.

  کلیدواژگان: اختیار معامله خرید، اختیار معامله فروش، استراتژی های ترکیبی نامتقارن، استراتژی های ترکیبی متقارن
 • محمدرضا علی مرادی، علی حسین زاده کاشان* صفحات 115-138

  معامله گران در بازار سهام به هنگام تصمیم گیری در مورد خرید یا فروش سهم علاوه بر اطلاعات روز جاری سهم، اطلاعات سهم در روزهای گذشته را نیز در نظر می گیرند. به منظور تقلید از نحوه ی تصمیم گیری معامله گران در امر سرمایه گذاری در سهام، الگوریتم قهرمانی در لیگ ورزشی مجهز به تیم هایی با ساختار شبکه ای به جهت استخراج قواعد چند مرتبه، توسعه داده شده است. قوانین چند مرتبه توسط الگوریتم استخراج می شوند که در آن هر قاعده علاوه بر اطلاعات روز جاری، حاوی اطلاعات روزهای گذشته نیز می باشد بنابراین یک حافظه به منظور ذخیره اطلاعات مفید در هر یک از قوانین ایجاد شده است.  به منظور ارزیابی و بررسی عملکرد مدل ارائه شده از 20 سهم از شرکت ها در بخش های مختلف صنعتی بازار بورس تهران استفاده شده است. در شبیه سازی سرمایه گذاری، مدل ارائه شده سود بیشتر یا ضرر کمتری را نسبت به مدل خرید و نگهداری و مدل برنامه نویسی شبکه ژنتیک ایجاد کرده است.

  کلیدواژگان: الگوریتم قهرمانی در لیگ ورزشی، قواعد چند مرتبه، تحلیل تکنیکال، یادگیری تقویتی
 • بهزاد پهله*، سیدمظفر میربرگ کار، ابوالفضل ذوالقدر صفحات 139-152
  اثر دانینگ-کروگر یعنی خودبینی(Dunning-Kruger effect)  نوعی سوگیری شناختی در افراد غیرحرفه ای است که از توهم برتری رنج می برند و به اشتباه، توانایی شان را بسیار بیش از اندازه واقعی ارزیابی می کنند. این جانبداری به ناتوانی فراشناختی افراد غیرحرفه ای در شناسایی ناتوانیشان نسبت داده می شود و به مثابه جریان خون در بدن انسان می باشد. مدیران مالی نیز در نوع ارزیابی خود و دیگران دچار این خطای شناختی می شوند، چراکه معمولا مدیران مالی با هر سطح از توانایی و تجربه معمولا خود را بیش از انچه که هستند ارزیابی می کنند. بعنوان مثال کسانی که توانمندی یک کارشناس حسابداری را داشته خود را رییس حسابداری و کسانی که توانایی رییس حسابداری را دارند خود را مدیر مالی و کسانی که توانایی مدیر مالی را دارند خود را مشاور مالی معرفی می کنند و معمولا خود را بیش از انچه هستند و یا برعکس کمتر از آنچه که هستند معرفی می کنند .که این خود ناشی از خود برتر بینی یا خود کمتر بینی یا همان اثر دانینگ کروگر می باشد. در این تحقیق ما به بررسی خصوصیات و معیارهای  عمومی و خصوصی مدیران مالی پرداخته و مهارتهای مدیران مالی را شناسایی کردیم و نتایج نشان می دهد که مهارتهای مدیران مالی معمولا بیشتر از انچه که در انها  وجود دارد  نشان داده می شود.
  کلیدواژگان: خود برتر بینی، مهارتهای مدیریت مالی، اثر دانینگ کروگر
 • محمدعلی متفکر آزاد، حسین اصغرپور، محسن امینی خوزانی* صفحات 153-172
  پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر عوامل فرهنگی بر قدرت ریسک پذیری شرکت های موجود در بورس اوراق بهادار ایران انجام گرفت. شرکتهای مورد بررسی شامل178شرکت به روش نمونه گیری حذفی بر اساس شرایط تعیین شده انتخاب گردیدند. برای برآورد تاثیر عوامل فرهنگی بر ریسک شرکت های فعال در بورس اوراق بهادار ایران و تحلیل روابط بین متغیرهای ارایه شده در مدل مربوطه با استفاده از داده های پانلی (تابلویی) استخراج شده از گزارش های مالی در بورس و سایر گزارش های منتشر شده نهادهای آماری و نیز مذهبی و فرهنگی استفاده گردید. در این پژوهش از روش پانلی استفاده گردید و قبل از آن از آزمون های چاو و هاسمن برای تعیین نوع آزمون استفاده شد. نتایج مربوط به بررسی اثر عوامل فرهنگی بر ریسک پذیری شرکت های فعال در بورس اوراق بهادار نشان داد که عوامل فرهنگی اثر معناداری بر انحراف معیار بازدهی شرکت، انحراف معیار بازدهی دارایی ثابت شرکت و هزینه های تحقیق و توسعه شرکت دارد و جهت این ارتباط بر هر سه عامل مربوط به ریسک پذیری منفی است. یعنی در مجموع می توان نتیجه گرفت که ارتقاء عوامل فرهنگی در جامعه باعث اثرگذاری بر هر سه شاخص مربوط به ریسک پذیری شرکت های موجود در بورس اوراق بهادار و در نتیجه کاهش میزان ریسک گریزی این شرکت ها میگردد.
  کلیدواژگان: ریسک پذیری، عوامل فرهنگی، شرکتهای فعال در بورس، بورس اوراق بهادار ایران
 • احسان محمدیان امیری، مونا علی کرمی، سیدبابک ابراهیمی* صفحات 173-190
  از آنجایی که فضای حاکم بر بازارهای مالی نامطمئن و پر ابهام است، اندازه گیری ارزش در معرض خطر شرطی در سال های اخیر از اهمیت بالایی برای شرکت های مالی و سرمایه گذاران خرد و کلان برخوردار شده است. در این مقاله به برآورد ارزش در معرض خطر شرطی شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران برای توزیع تی استودنت در سطوح اطمینان 95 درصد و 99 درصد با استفاده از روش استوار کیپرا که به عنوان یک رویکرد جدید برای برآورد استوار ارزش در معرض خطر شرطی پیشنهاد می گردد، پرداخته شده است. برای ارزیابی عملکرد رویکرد مذکور، مقایسه بین آن و روش های مرسوم GARCH، EGARCH و TGARCH با استفاده از چهار آزمون پس آزمایی متشکل از آزمون پوشش غیرشرطی، آزمون پوشش شرطی، آزمون ترکیبی و آزمون تابع زیان لوپز صورت پذیرفت. نتایج حاصل شده نشان می دهد، روش استوار کیپرا در مقایسه با سایر روش ها در برآورد ارزش در معرض خطر شرطی عملکرد بهتر و قابل اتکاتری دارد.
  کلیدواژگان: ارزش در معرض خطر ، ارزش در معرض خطر شرطی، روش استوار کیپرا، خانواده ی گارچ
 • مریم صابری، رویا دارابی*، محسن حمیدیان صفحات 191-210
  هدف از پژوهش حاضر ارائه "پرتفوی  بهینه در فضای حباب سوداگری بر اساس حسابداری ذهنی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران"می باشد. طبق این پژوهش بازه 10 ساله  شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سالهای 1394-1385 مورد بررسی قرار گرفت. داده های110 شرکت در بین سالهای مورد بررسی  با بهره گیری از آزمون مقایسه میانگین ها به وسیله نرم افزارهای آماری matlab،20 spss،7 Eviewsو lingo ، مورد تجزیه و تحلیل  قرار گرفت. در این پژوهش حسابداری ذهنی بر اساس مدل رفتاری فرناندز به عنوان  متغیر تعدیلگر و معیار شارپ، ترینر و جنسن به عنوان شاخص سنجش ریسک  و حباب سوداگرانه مبتنی بر الگوی گیلیوم در نظر گرفته شده است. نتایج حاکی از آن است که میانگین بازدهی پرتفوی در فضای حباب سوداگری در سطح معینی از ریسک بزرگتر از بازدهی پرتفوی بدون حباب بر اساس حسابداری ذهنی است، همچنین ادعای فرضیه اصلی دوم مبنی بر بزرگتر بودن میانگین ریسک پرتفوی در فضای حباب سوداگری در سطح معینی از بازده از ریسک پرتفوی بدون حباب بر اساس حسابداری ذهنی مورد پذیرش واقع گردید.
  کلیدواژگان: پرتفوی بهینه، حباب سوداگری(سفته بازی)، حسابداری ذهنی
 • سیدمظفر میربرگ کار، مریم برزآبادی فراهانی* صفحات 211-228
  بررسی رابطه متقابل بین بازارهای جهانی و بورس کشورها یکی از مهمترین موضوعات مورد مطالعه در بازارهای مالی دنیا است. بررسی این رابطه می تواند نقش مهمی در تصمیم گیری سرمایه گذاران ایفا نماید. یک تخمین مناسب از ساختار وابستگی در یک دوره سرمایه گذاری نقطه آغازین بسیار مهمی در کنترل ریسک سرمایه گذاری است. هدف از این مقاله، مطالعه و بررسی رابطه متقابل ساختار وابستگی در بازدهی بازار بورس تهران و قیمت طلا و نفت جهانی در بازه زمانی سال های 2010 تا 2017 به صورت روزانه است. برای این منظور، از رویکرد GARCH-Copula استفاده شده است. نتایج حاکی از وجود رابطه متقابل نامتقارن بین بازدهی های مورد بررسی است؛ به نحوی که در این پژوهش، مشخص گردید که تابع کاپولای t- استیودنت بهتر از سایر توابع می تواند این ساختار را برای هر دو جفت بازدهی "بورس تهران و بازار طلا" و "بورس تهران و بازار نفت" شناسایی نماید. نتایج نشان می دهد بازار بورس تهران به شدت به بازارهای جهانی طلا و نفت در مقادیر حدی وابسته بوده و تغییرات حدی آنها موجب وابستگی شدیدتر این بازارها به یکدیگر می شود.
  کلیدواژگان: بازار بورس تهران، بازار جهانی طلا، بازار نفت، مدل های GARCH-Copula، ساختار وابستگی
 • کریم قالمق*، احمد یعقوب نژاد، میرفیض فلاح شمس صفحات 229-250
  سواد مالی و تورش های رفتاری (شخصیت ماکیاولیستی)، دو عامل بسیار مهم تاثیر گذار بر تصمیمات و رفتارهای مالی سرمایه گذاران است. تحقیق حاضر به بررسی رابطه بین میزان سواد مالی و میزان شخصیت ماکیاولیستی سرمایه گذاران بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. هدف اصلی تحقیق، معرفی معیارهایی برای سنجش میزان سواد مالی سرمایه گذاران و بررسی رابطه آن با میزان شخصیت ماکیاولیستی آن ها جهت یافتن مناسب ترین معیار موجود است. تحقیق حاضر برای یک دوره 2 ساله از سال 1394 تا 1395 و در قلمرو مکانی بورس اوراق بهادار تهران و کارگزاران و شرکت های سرمایه گذاری فعال در بازار انجام شده است. پس از گردآوری اطلاعات با توزیع پرسشنامه های استاندارد بین المللی (پس از بومی سازی با شرایط داخل کشور) دربین سرمایه گذاران و جمع آوری پاسخ های آن و محاسبه متغیرهای تحقیق، با استفاده از روش آماری رگرسیون چندگانه به تجزیه و تحلیل داده ها به کمک نرم افزار spss، مدل آماری مناسب ارائه شده است. در معدود تحقیقات انجام شده در داخل کشور سعی شده است فقط مدلی جهت سنجش میزان سواد مالی در بین دانشجویان ایرانی ارائه گردد و برای اولین بار در داخل ایران و در این تحقیق سعی خواهد شد که علاوه بر ارائه مدلی مناسب و بومی جهت سنجش میزان سواد مالی در بین سرمایه گذاران بورس اوراق بهادار تهران، رابطه بین میزان سواد مالی و میزان شخصیت ماکیاولیستی سرمایه گذاران نیز بررسی شود. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها حاکی از وجود رابطه معنادار منفی بین میزان سواد مالی و میزان شخصیت ماکیاولیستی سرمایه گذاران است.
  کلیدواژگان: سواد مالی، شخصیت ماکیاولیستی و بورس اوراق بهادار تهران
 • حجت الله صادقی، محمد اسماعیل فدایی نژاد، علی رضا ورزیده* صفحات 251-270

  متغیرهایی مانند نرخ طلا و ارز دارای اهمیت زیادی برای فعالان اقتصادی هستند و هدف پژوهش حاضر پیش بینی نرخ دلار آمریکا و قیمت سکه طلا در بازار آزاد ایران تعیین شده است. پیش بینی مذکور توسط مدل حرکت براونی هندسی صورت پذیرفت و داده های پژوهش در بازه زمانی ابتدای سال 1392 تا انتهای سال 1395 جمع آوری و تحلیل گردید. همچنین پیش بینی برای هر کدام از سری های زمانی تحت مطالعه، در افق های مختلف پیش بینی شامل دوره زمانی 7، 14، 21، 30، 60، 90، 180 و 360 روزه انجام گرفت. نتایج پژوهش نشان می دهد که مدل حرکت براونی هندسی مطابق با معیار میانگین قدر مطلق درصد خطا می تواند قیمت ها را با صحت بالا شبیه سازی نماید. از دیگر نتایج به دست آمده از پژوهش حاضر این است که با توجه به ده معیار متفاوت صحت پیش بینی، مشخص می شود که با افزایش افق زمانی پیش بینی توانایی مدل GBM در انجام شبیه سازی کاهش می یابد.

  کلیدواژگان: معادلات دیفرانسیل تصادفی، حرکت براونی هندسی، فرآیند وینر، پیش بینی نرخ ارز، پیش بینی قیمت سکه طلا
 • رضا غلامی جمکرانی*، زهرا اکبری، مسعود بختیاری صفحات 271-286
  هدف از این پژوهش بررسی رابطه بین احساسات سرمایه گذار، جسارت در پیش بینی سود سهام و عملکرد آتی شرکت در بورس اوراق بهادار تهران است. پژوهش موردنظر از جهت هدف، کاربردی و ازلحاظ نوع طرح پژوهش به جهت تکیه بر اطلاعات تاریخی، پس رویدادی و روش استنتاج آن استقرایی و از نوع همبستگی می باشد و شامل 3 فرضیه می باشد. جامعه پژوهش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سال های 1394-1390 می باشد.جهت مستندسازی نتایج تجزیه وتحلیل آماری و ارائه راه حل های نهایی، محقق از شیوه آماری با استفاده از نرم افزار Eviews اقدام به تجزیه وتحلیل سوالات و فرضیات نموده است.فرضیه های پژوهش با استفاده از رگرسیون خطی مرکب و آزمون های F و t تحلیل شده اند. نتایج آزمون فرضیات پژوهش نشان داد که احساسات سرمایه گذار  بر جسارت در پیش بینی سود سهام و رشد شرکت تاثیر گذار است ولی بر بازده آتی تاثیر گذار نیست.
  کلیدواژگان: احساسات سرمایه گذار، جسارت در پیش بینی سود سهام، رشد شرکت، بازده
 • حمیدرضا کاتبی، غلام رضا زمردیان* صفحات 287-312

  هدف مطالعه حاضر مقایسه کارایی مدل های شبکه عصبی و سنجه های موجود در دسته سنجه های ریسک در تشکیل پرتفوی بهینه است. ابتدا اطلاعات سری زمانی مربوط به نرخ بازده شرکت های مختلف طی سال های 95-1386 از بانک های اطلاعاتی سازمان بورس و اوراق بهادار ایران گردآوری شده و در چارچوب مدل های شبکه عصبی و سنجه های ریسک طیفی، انحراف و منسجم با استفاده از آزمونهای کوپیک ، کریستوفرسن و لوپز مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند. از نتایج آزمونهای کوپیک و کریستوفرسن برای مدل های شبکه عصبی و CVaR مشخص گردید مقدار آماره آزمون LR برای تمامی گروه شرکت های تحت بررسی بزرگ تر از مقدار بحرانی است؛ بر این اساس نتیجه گیری شد که عملکرد  مدل های شبکه عصبی و معیار CVaR در سطح معنی داری 5 درصد برای تمامی گروه شرکت ها قابل استناد می باشد و برای سنجه SE، آماره آزمون LR برای تمامی گروه شرکت ها کوچک تر از مقدار بحرانی است؛ که گویای آن است که عملکرد معیار SE برای تمامی گروه شرکت ها در سطح معنی داری 5 درصد قابل استناد نمی باشد. از سوی دیگر، بر اساس نتایج آزمون کوپیک و کریستوفرسن برای سنجه VaR نیز، مقدار آماره آزمون LR برای شش گروه شرکت بزرگ تر از مقدار بحرانی و برای چهار گروه شرکت کوچک تر از مقدار بحرانی بوده است. بر این اساس می توان گفت که در مدل های شبکه عصبی مصنوعی متوسط تعداد تخطی ها یا حالت استثنا در سطح معنی داری 5 درصد کمتر از سنجه های ریسک طیفی، انحراف و منسجم می باشد.

  کلیدواژگان: ریسک طیفی، ریسک انحراف، ریسک منسجم، آزمون کوپیک، آزمون کریستوفرسن
 • وحید وفائی قائینی*، علی محمد کیمیاگری صفحات 313-328
  پیش بینی بازارهای مالی یکی از سرفصل های مهم در حوزه مالی و مطالعات پژوهشی است. اهمیت پیش بینی از یک سو و پیچیدگی آن از سوی دیگر باعث شده است که تحقیقات زیادی در این زمینه انجام شود. در این پژوهش از یک روش ترکیبی شامل تبدیل موجک، مدل ARMA-EGARCH و شبکه عصبی مصنوعی برای پیش بینی یک دوره ای قیمت سهام در بازارهای ایران و آمریکا استفاده شده است. ابتدا به کمک تبدیل موجک سری زمانی را به چند سری جزئی و یک سری تقریبی تجزیه شده و سپس مدل ARMA-EGARCH برای پیش بینی سری های جزئی و شبکه عصبی مصنوعی برای پیش بینی سری تقریبی بکار گرفته می شوند. در این مدل علاوه بر سری تقریبی، برخی از شاخص های تکنیکال نیز برای بهبود شبکه عصبی به آن داده می شوند. ارزیابی مدل پیشنهادی برای پیش بینی قیمت در بازار ایران و آمریکا با مدل های شبکه عصبی مصنوعی، ARIMA-EGARCH و ARIMA-ANN نشان داد که مدل پیشنهادی عملکرد بهتری نسبت به سایر مدل ها برای پیش بینی قیمت سهام در بازار ایران و آمریکا دارد.
  کلیدواژگان: پیش بینی، تبدیل موجک، شبکه عصبی مصنوعی، مدل ARMA-EGARCH
 • حجت الله انصاری، عادل بهزادی*، مصطفی امام دوست صفحات 329-354
  مطالعات تجربی نشان می دهد بازده دارایی ها نرمال و متقارن نمی باشد، بنابراین واریانس نمی تواند به درستی به عنوان معیار ریسک مناسب مورداستفاده قرار گیرد. در این پژوهش بازده دارایی ها به عنوان یک عدد فازی در نظر گرفته شده است و از معیار ریسک نامطلوب، نیمه واریانس و نیمه قدر مطلق انحراف از میانگین به عنوان معیار ریسک استفاده شده است. در ادامه به منظور حل مدل های مذکور از دو روش هوشمند ترکیبی بر مبنای الگوریتم ژنتیک و الگوریتم تکامل دیفرانسیلی برای بهینه سازی پرتفوی استفاده شده و در انتها با استفاده از معیار عملکرد اقتصادی مورد مقایسه قرار گرفته شده است. به منظور نشان دادن کارایی مدل ها از داده های بورس اوراق بهادار تهران استفاده شد. یافته ها نشان دادند که فقط استفاده از معیار نیمه قدرمطلق انحراف از میانگین در حالت استفاده از الگوریتم تکامل دیفرانسیلی کارایی بیشتری دارد و همچنین استفاده از روش هوشمند ترکیبی بر مبنای الگوریتم تکامل دیفرانسیلی در دو مدل کارایی بالاتری نسبت به روش هوشمند ترکیبی بر مبنای الگوریتم ژنتیک دارد.
  کلیدواژگان: بهینه سازی پرتفوی فازی، معیار ریسک نامطلوب، نظریه اعتبار، الگوریتم های تکاملی، شاخص عملکرد اقتصادی
 • ملیحه درستکار، محمد حسین رنجبر* صفحات 355-382
  سیستم بانکی بخشی از نظام اقتصادی است که جمع آوری و جذب انواع سپرده ها و تخصیص آن جهت تامین نیازهای مالی انواع فعالیتهای اقتصادی از اهداف آن بشمار می رود . از این رو بانکها با در اختیار داشتن بخش عمده ای از وجوه در گردش جامعه، نقش بسیار مهمی در نظامهای اقتصادی ایفا می نمایند.در این تحقیق، مدل ترجیحات مشتریان در انتخاب بانک و انجام سرمایه گذاری و سایر خدمات که با استفاده از رویکرد گرندد تئوری بر اساس سه مرحله کد گذاری باز و کد گذاری محوری و کد گذاری انتخابی بدست آمده ، از طریق روش مدلسازی معادلات ساختاری1 و نرم افزارهای LISREL و Smart Pls، مورد آزمون و برازش قرار گرفت. در این مسیر، محقق بعد از انجام 13 مصاحبه عمیق با مشتریان بانکی، به اشباع نظری رسید. حاصل این فرایند، شناسایی 11 مقوله اصلی بود که بر اساس مدل پارادایمی، مدل مفهومی تحقیق را شکل دادند. جامعه آماری این تحقیق، مشتریان صنعت بانکداری ایران بودند. بدلیل دسترسی بهتر پژوهشگر، این تحقیق بصورت کاملا گسترده در شهرستان قشم انجام شد و نهایتا 500 نفر را با روش نمونه برداری طبقه ای تصادفی با تسهیم متناسب به عنوان نمونه آماری انتخاب نمود. همچنین، در این تحقیق از یک پرسشنامه بسته محقق ساز با 37 گویه، برای جمع آوری داده ها استفاده شد. سرانجام، نتایج تحقیق برازش مدل مفهومی را تایید نمود و یک مدل جامع برای ترجیحات مشتریان صنعت بانکداری ایران در انتخاب بانک و انجام سرمایه گذاری و سایر خدمات ارائه گردید.
  کلیدواژگان: ترجیحات مشتریان، انتخاب بانک، صنعت بانکداری، مدلسازی معادلات ساختاری، سرمایه گذاری
 • داود قرشی، فریدون رهنمای رودپشتی*، میرفیض فلاح شمس صفحات 383-402
  امروزه شاهد آن هستیم که نظام مالی اسلامی در دنیا با سرعت شگرفی در حال رشد و توسعه است و نه تنها کشورهای اسلامی، بلکه در دیگر کشورهای دنیا هم این روند مشهود است. پژوهش حاضر با هدف شناسایی و رتبه بندی معیارهای تامین مالی از طریق تبدیل به اوراق بهادار نمودن دارائیها در بانک کشاورزی انجام گرفت. این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی و از لحاظ موضوع و سوالات پژوهش از نوع تحقیقات توصیفی - پیمایشی می باشد. ابزار جمع آوری داده ها شامل پرسشنامه مبتنی بر مقایسات زوجی بود که بر اساس مقیاس ساعتی درجه بندی شد. جامعه آماری مورد مطالعه در این پژوهش خبرگان حوزه مالی بود. از روش نمونه گیری گلوله برفی برای انتخاب افراد نمونه استفاده و در مرحله آخر 26 شاخص از دیدگاه خبرگان و با استفاده از تکنیک دلفی شناسایی شد. در ادامه با استفاده از تکنیک تحلیل سلسله مراتبی، رتبه بندی انجام شد. نتایج نشان داد بر اساس دیدگاه خبرگان در بررسی ماتریس مقایسه زوجی ارکان اوراق بهادارسازی دارائیهای بانک، انتخاب نهاد واسط توسط بانک، در بحث دارائیهای بانکها که می توان به اوراق بهادار تبدیل نمود، مطالبات از دولت ، در بخش فرآیندهای اوراق بهادارسازی دارائیها، کشف نرخ، در موضوع تاثیر انتشار اوراق بر ساختار مالی بانی، بهره وری داراییها و در نهایت در خصوص پیامدهای حاصل از اوراق بهادارسازی در ارتقاء سطح شاخصهای سلامت بانکی و مالی ، ریسک نقدینگی در اولویت اول قرار گرفتند. نتایج نشان داد با توجه به نرخ ناسازگاری در این رتبه بندی، بین مقایسه زوجی مدل ها، سازگاری کامل وجود دارد.
  کلیدواژگان: معیارهای تامین مالی، تبدیل به اوراق بهادار نمودن دارائیها، تکنیک دلفی، تکنیک تحلیل سلسله مراتبی
|
 • Javad Behnamian *, Mohammad Moshrefi Pages 1-18
  Portfolio selection process is one of the problems that have been attracted many researchers. Various criteria that have been applied in this case have changed over time and this situation makes necessary the using of appropriate tools to support investment decisions. The purpose of this research is modeling and solving of portfolio selection problem. On the other hand, in some cases of a portfolio optimization, due to largeness of problem size, the problem would be impossible to solve in a reasonable time. In such situation, applying the methods that reduce the scale of problem can be useful. In current paper a Dantzig-Wolfe algorithm is used to solve the problem in which, after decomposing the basic problem into several sub problems and solving them, individually, the obtained results are aggregated. The results of applying this method showed its efficiency in solving the large-scale problems show.
  Keywords: Portfolio selection problem, Dantzig-Wolf algorithm, Column generation, Convex space
 • Zahra Shirazian * Pages 19-36
  Herding behavior among security analysts is described as similar behavior by analysts when forecasting main finance ratios of public companies and when giving investment recommendations. This type of behavior can be divided into two categories based on the different driving forces behind the analysts’ herding behavior.. For instance, if one analyst lacks the ability to research and provide recommendations, he or she  may follow, or even copy, a famous analyst’s reports. Such  action will result in herding behaviorIn this  paper, we  build  undirected weighted networks to study herding behavior among analysts and  to analyze the characteristics and  the  structure of these networks. We then construct a new  indicator based on the  average degree of nodes and the  average weighted clustering coefficient to research the various types of herding behavior. Our findings suggest  that every industry has, to a certain degree, herding behavior among analysts. Furthermore, we relate the  two  types of herding behavior to stock  price  and find that uninformed herding behavior has a positive effect  on market prices, whereas informed herding behavior has a negative effect.
  Keywords: Herding behavior, Undirected weighted network, Weighted clustering coefficient, analysts
 • Saeid Fallahpour, Reza Raei, M. Esmaeil Fadaeinejad, Reza Monajati * Pages 37-50
  Active management is one of the issues that is important in terms of violating effectiveness of financial markets financial markets. Because inefficient market, there is a potential to generate abnormal returns through active portfolio management. In many studies in this regard the reason for the surplus return compared to the baseline portfolio by minimizing the tracking error variance (TEV) in this regard, the risk of the entire portfolio is not taken into account. In this study, by using the differential evolution algorithm (DE) to optimize the active portfolio, with the goal of maximizing portfolio surplus returns compared to the standard portfolio, considering the risk of the entire portfolio from the calculated conditional risk value criterion (CVaR) based on the GARCH approach is used. The results of the portfolio consist of 14 stocks with a positive average yield from the beginning of 2011 to the end of June of 2017 from the top 50 stock exchanges on a monthly shows that subject to risk portfolio based on CVaR, causes better performance in the active optimization of the portfolio, based on backtesting method.
  Keywords: Active stock portfolio optimization, DE approach, Value under conditional risk, Risk, returns
 • Soheil Khalili *, Reza Tehrani Pages 51-72
  In this paper, we apply R-Vine copula -ARMA-APGARCH approach to investigate the dynamic relationship between banking, insurance and pension, investment and other financials sub-indexes in Tehran stock exchange. Using a sample of more than 8 years of daily return observations of the financial sub-indexes, we find evidence of significant and symmetric relationship between these variables. Finally, there is evidence to suggest that the application of the vine copula model improves the accuracy of VaR estimates, compared to traditional approaches. This paper results show that vine copula VaR is accurate at 1% and 5% significance levels. This paper’s findings suggest the flexibility and capacity of vine copula structures in financial dependency modeling and risk management
  Keywords: dependence structure, copula, pair wise vine constructions, Value at Risk
 • Ahmad Nategh Golestan *, Elahe Damghani, Ahmad Sabahi Pages 73-92
  Investor’s decision making is a subject of considerable debates in behavioral finance. Behavioral finance refers to how people make decisions under uncertainty conditions. This paper is devoted to The impact of investor’s Perception of Risk on Portfolio Management. It is an applied study of descriptive-surveying type used to gather the required data through questionnaires. A simple sampling was used and the final sample included 104 investors. Investors were questioned about 24 possibly influencing factors of investor’s reception of risk and 21 influencing factors Portfolio Management in the form of a Likert Scale. The data from questionnaires with SPSS and Smart PLS software using structural equation modeling (path analysis) were analyzed. Results of the study indicated that risk perceived risk factors directly and affecting the perceived risk indirectly is effective on the portfolio management.
  Keywords: Risk, risk perception, Behavioral Finance, stock portfolio management
 • Mahdie Amiri, Akbar Mirzapour *, Beitollah Akbari Moghadam Pages 93-114

  The purpose of this research is identification of the profitable strategies on gold coin option contracts on the Iran mercantile exchange.
  In order to do this research, profit of each strategy was estimated by the daily price gold coin option on the Iran mercantile exchange. (from the investor approach)
  The profit derived from each strategy was calculated, in the period from December 2016 to July 2017and profitable strategies were identified. (150 working days in the Iran mercantile exchange)
  In this research, the symmetric and asymmetric strategies including, Long Call Butterfly, short Call Butterfly ,Bull spread، Bear spread, Stradle, Streip, Strep, and Strangel have been analyzed in Exercise dates of January 2017, March 2017, July 2017, and september of2017.
  The results indicate that the Bull Call Spread for the gold coin option contracts on the Iran mercantile exchange with Exercise dates of January 2017, the the Bull Call Spread and Butterfly Spread for option contracts with the maturity of March/ july 2017 are profitable.
  Also most strategies with the maturity September 2017 option contracts have not been profitable, it is not recommended.
  It is recommended that the reverse position(End of investment)should not be in the first three days of the start of the contract on the Iran mercantile exchange.

  Keywords: Call Option, put Option, Asymmetric Strategies, Symmetric Strategies
 • Mohammad Reza Alimoradi, Ali Hosseinzadeh Kashan * Pages 115-138

  Traders in stock market consider stock information in the past few days as well as the current day information when making decision about selling or buying stock. To imitate stock traders’ style of decision-making, in this article, League Championship Algorithm (LCA) equipped with teams which have network structure has been introduced to extract multi-order rules. Multi-order rules would be extracted by LCA which not only contain the current day information, but also information of the previous days. Thus, a memory to store useful information has been created for each rule. To evaluate the model, 20 shares of companies in different industrial parts of Tehran stock exchange are used. In the testing simulation, the proposed model shows higher profits or lower losses than the buy & hold and genetic network programming models.

  Keywords: League championship algorithm, Multi-order rule, Technical Analysis, Reinforcement learning
 • Behzad Pahleh *, Seyed Mozaffar Mirbargkar, Abolfazl Zolghadr Pages 139-152
  The Dunning-Kruger effect is a kind of cognitive bias in unprofessional people who suffer from the illusion of superiority and incorrectly evaluate their ability to be overly real. This bias is attributed to the metacognitive inability of unprofessional individuals to identify their disability and is a blood stream in the human body. Financial managers also suffer from this cognitive error in their own assessment of others, as financial managers with a level of ability and experience usually evaluate themselves more often than they are. For example, those who have the capability of an accounting expert have their own accounting officer and those who have the ability to become accounting officer, they identify themselves as financial advisors and those who are capable of a financial manager, as financial advisers, and usually themselves more than what they are. Or vice versa, they are less than what they are, which is due to self-esteem or self-righteousness, or to Duning Kruger's. In this research, we examine the characteristics and general criteria of financial managers and identify the skills of financial managers, and the results show that the skills of financial managers are usually more than what they have in them.
  Keywords: Self-esteem, financial management skills, Dungeon Kruger&#039, s effect
 • M. Ali Motafaker Azad, Hosein Asgharpour, Mohsen Amini Khouzani * Pages 153-172
  This study aimed to investigate the influence of cultural factors on the risk power of companies in Iran's stock exchange. The companies surveyed included 178 companies selected by sampling method based on the specified criteria. To estimate the impact of cultural factors on the risk of active companies in the Iranian stock exchange and to analyze the relationships between the variables presented in the model with the use of panel data extracted from the financial statements in the stock exchange and other reports published by both statistical and religious institutions and Cultural was used. In this study, the panel method was used and before that Chow and Housman tests were used to determine the type of test. The results of the study on the effect of cultural factors on the riskiness of the companies active in the stock exchange showed that cultural factors have a significant effect on the standard deviation of the company's returns, the standard deviation of the firm's return on assets and the costs of research and development of the company, and This relationship is negative for all of the three risk aversion factors. In sum, it can be concluded that the promotion of cultural factors in the society influences all three indexes related to the risk appetite of companies in the stock market and thus reduces the risk aversion of these companies.
  Keywords: risk aversion, cultural factors, Companies active in the stock market, Iran&#039, s Stock Exchange
 • Ehsan Mohammadian Amiri, Seyed Babak Ebrahimi * Pages 173-190
  Since the atmosphere of financial markets is uncertain and ambiguous, Conditional Value at Risk measurement has been of great importance in recent years for financial companies and micro and macro investors. In this paper, we estimate the CVaR of the Tehran Stock Exchange Index for distribution of the Trial Student at confidence levels of 95%  and 99%  based on the Cipra method, which is proposed as a new approach for the estimation of the CVaR. In order to evaluate the performance of this approach, the comparison between the said approach and the conventional methods of GARCH, EGARCH and TGARCH was performed using four backtesting of unconditional coverage  test, conditional coverage  test, joint test and Lopez loss function test. The results show that robust Cipra method has a better and more reliable performance than the other methods in estimating the CVaR.
  Keywords: Value at Risk, Conditional Value at Risk, Robust Cipra method, GARCH Family
 • Maryam Saberi, Roya Darabi *, Mohsen Hamidian Pages 191-210
  The aim of the study "A Pattern for Portfolio Optimization in A Speculative Bubble Condition According to Mental Accounting on companies listed in the Tehran Stock Exchange" is. The 10-year study period listed in the Tehran Stock Exchange during 2006-2015 were analyzed. The data of 110 firms were analyzed by using statistical software Matlab, spss20, Eviews7 and lingo software in the studied years. In this research, mental accounting is based on Fernandez as a moderator variable and the Sharp, Trainer and Jensen criteria, The speculative bubble based on the gilium pattern are used as a risk measurement indicator. The results indicate that the average return on the portfolio in the bubble of speculative space at a certain level of risk is greater than the return on a portfolio of non-bubble based on mental accounting, The second hypothesis was also claimed to be based on the larger average portfolio risk in the bubble of speculation at a certain level of return on the risk of a non-bubble portfolio based on mental accounting.
  Keywords: Optimum portfolio, speculative bubble, mental accounting
 • Seyed Mozaffar Mirbargkar, Maryam Borzabadi Farahani * Pages 211-228
  Studying the countries' stock market and global market interaction has been one of the most important research subjects in the global market. Thus, studying the relationships may have a significant role for the decision making of the investors. An appropriate estimation of the dependence structure has been the significant starting point at an investing period, for the investment risk control. The present research aims to study the interaction between dependence structure at Tehran stock market efficiency and the global price of gold and oil, at the period of 2010-2017, on a daily basis. In doing so, GARCH-Copula approach has been applied. The results show the asymmetric mutual relationship between the studied efficiencies. As it can be seen in the present paper, the t-student Copula functions can have a better recognition than other functions for both efficiencies; 'Tehran stock and gold market', and 'Tehran stock and oil market'. The results indicate that the Tehran stock market has been highly dependent to both oil and gold markets, and their threshold changes may lead to a stronger dependency of the markets together.
  Keywords: Tehran stock market, gold global market, oil market, GARCH-Copula models, dependence structure
 • Karim Ghalmegh *, Ahmad Yaghoobnezhad, Mirfeiz Fallah Shams Pages 229-250
  Financial literacy and behavioral biases (Machiavellian personality) are critical factors affecting the financial decisions and behaviors of investors. We survey 285 individual stock investors to measure their financial literacy, to examine their behavioral biases and to investigate the relationship between financial literacy and behavioral biases. This study was conducted in 20015 and 2016 years in Tehran stock exchange market, brokers and investment companies in Iran. Standard international questionnaire (after localization) was distributed among the investors and the answers were gathered, then variables were measured using multivariate regression in SPSS. In spite of research literature in the local context which offers a model for measuring financial literacy, this study specifically tends to find out the relationship between financial literacy and the behavioral biases among the Investors Results suggest that there is negative significant relationship between the financial literacy and the Machiavellian personality in Tehran Stock exchange market Investors.
  Keywords: Behavioral Finance, Financial Literacy, Machiavellian personality, Financial Decision, Stock Investors
 • Hojjatollah Sadeqi, Mohammadesmaeil Fadaeinejad, Alireza Varzideh * Pages 251-270

  Variables such as exchange rates and gold prices has a great importance for economic actors therefore the aim of this study were determined as prediction of U.S Dollar exchange rate and gold coin price in Iran Market. Forecasting has been done by Geometric Brownian Motion model that is considered as one of the stochastic differential equations. Data were collected and analyzed in the period from the beginning of 1392 until the end of 1395. also forecasting prices for each under study time series has been done in various forecasting horizons involved 7, 14, 21, 30, 60, 90, 180 and 360 day time period. The results show that Geometric Brownian Motion model can simulate the prices of gold coin and exchange rate highly accurate in accordance with the criteria of mean absolute percentage error. Also The other results obtained from this study is that According to ten different prediction accuracy criteria, By increasing the forecast horizon, ability of the GBM model in simulation and forecasting exchange rates and the price of gold coin decreases.

  Keywords: Stochastic Differential Equations, Geometric Brownian Motion, wiener process, Exchange rate prediction, Gold coin price prediction
 • Reza Gholami Jamkarani *, Zahra Akbari, Masoud Bakhtiari Pages 271-286
  The purpose of this research is to investigate the relationship between investor sentiment, courage in predicting dividends and future performance of the company in Tehran Stock Exchange. The research is applied from the direction of the target, and, depending on the type of research project, relying on historical information, then the event. The method of research inference is inductive and correlation type and consists of 3 hypotheses. The research community is the accepted companies in Tehran Stock Exchange for a period of 5 years. To document the results of statistical analysis and provide final solutions, the researcher used a statistical method using Eviews software to analyze the questions and hypotheses. The research was conducted using regression Compound linear and F and t tests. The results of the test of research hypotheses showed that investor's feelings on courage affect the prediction of dividends and company growth, but not affect future returns.
  Keywords: investor sentiment, courage in predicting dividends, company growth, returns
 • Hamidreza Katebi, Ghlamreza Zomrodian * Pages 287-312

  The purpose of the present study was to compare the efficiency of neural network models and available criteria in risk criteria in optimal portfolio formation. At first, time series data related to the return rate of different companies were collected from the databases of the Securities and Exchange Organization of Iran since 2008-2017, and analyzed in the framework of neural network models and Spectral, Deviation and Coherent risk measures by using Kupiec, Christofferssen and Lopez test. The results of the Kupiec and Christofferssen test for neural network models and CVaR, showed that the LR test statistic for the whole group of investigated companies was larger than the critical value. Based on this, it was concluded that the performance of neural network models and CVaR criteria can be acceptable for the entire group of companies at a significant level of 5% and the LR test statistic is lower than the critical value for SE criteria for the whole group of investigated companies. This suggests that SE's performance is not acceptable to all companies at a significant level of 5%. On the other hand, based on the results of Kupiec and Christofferssen test for VaR, the LR test statistic for the six groups of companies was larger and for the four was smaller than the critical value. Therefore, we can say that in artificial neural network models, the average number of violations or the state of exception in the level of 5% were less than the spectral, deviation and coherent risk measures.

  Keywords: Spectral risk, Deviation risk, Coherent risk, Kupiec test, Christofferssen test
 • Vahid Vafaei Ghaeini *, Alimohammad Kimiagari Pages 313-328
  Forecasting financial markets is an important issue in finance area and research studies. Importance of forecasting on one hand and its complexity, on the other hand, researchers have done much work in this area and proposed many methods. In this research, we propose a hybrid model include wavelet transform, ARMA-EGARCH and NN for day-ahead forecasting of stock market price in different markets. At first WT is used to decompose and reconstruct time series into detailed and approximated parts. And then we used ARMA-EGARCH and NN models respectively for forecasting details and approximate series. In this model we used technical index by approximate part to the improvement of our NN model. Finally, we combine prediction of each model together. For validation, proposed model compare with ANN, ARIMA-GARCH and ARIMA-ANN models for forecasting stocks price in UA and Iran markets. Our results indicate that proposed model has better performance than others model in both markets.
  Keywords: ANN, ARMA-EGARCH, Forecasting, Wavelet Transform
 • Hojat Ansari, Adel Behzadi *, Mostafa Emamdoost Pages 329-354
  Portfolio optimization is one of more important problems in financial area. The classic model consider that stocks is random variable with symmetric probability density function. But in real world, forecasting stock condition always faced with uncertainty and we need insert human factors in our forecasting. Fuzzy logic is one of methods that we can use this to model this condition. On other hand, experimental studies show that assets return isn’t normal and symmetric, so we should use down risk measure such as semi variance and semi absolute deviation.  In this research we consider two point in portfolio selection problem. Then we use two intelligent method based genetic and deferential evolutionary algorithm for solving the models. Making use of Tehran Stock Exchange data, it is concluded that considering semi absolute deviation has higher efficiency than semi variance model and intelligent method based deferential evolutionary algorithm has higher efficiency from intelligent method based genetic algorithm.
  Keywords: Fuzzy portfolio optimization, down risk measurement, credibility theory, evolutionary algorithm, economic performance measurement
 • Maliheh Dorostkar, Mohammad Hosein Ranjbar * Pages 355-382
  The banking system is a unit of economic system which its aim is absorption of any deposit and its allotment for providing financial demand of any economical activity .Terefore ,Banks holding major part of society funds,have important effect on economic system and influence societys economical transaction and relation. At first, a conceptual model was developed for customer preferences following the three stage process of grounded theory method, namely open coding, axial coding, and selective coding. This model was then tested by conducting structural equation modeling using LISREL and SmartPLS. The result of this process was Identification of 11 categories The researcher succeeded in completing 13 deep interviews with banking customers. Thus, the study focused on a large statistical population of bank customers and data were collected from 500 respondents who were selected through stratified random sampling with proportional allocation. A 37-item questionnaire designed by the researchers was used for data collection. Each item of the questionnaire had to be answered based on a likert scale. The results supported the goodness-of-fit of the model, resulting in the presentation of a comprehensive model for customer preferences and do invest in Iran’s banking industry.
  Keywords: Customers&#039, preferences, bank selection, banking industry, structural equation modeling, investment
 • Davoud Ghorashi, Fraydoon Rahnamay Roodposhti *, M. Feyz Fallah Shams Pages 383-402
  An impressive growth has recently been witnessed in the Islamic Financial System. Nowadays, not only is Islamic Finance emphasized by the Islamic countries but the approach has also been adopted in other countries. The present research was conducted to identify and rate financing criteria through assets securitization in Bank Keshavarzi. The research, from the objective point of view, is a functional one and, from subject and research questions points of view, is a descriptive-survey type. The data collection tools, including questionnaires, are based on paired comparisons, through which the data were rated according to an hourly scale. The sample population, selected using snowball sampling method, consists of financial experts who identified 26 indices with Delphi technique. The rating was conducted using Analytical Hierarchy Technique. The results demonstrate that, based on experts' feedback, in the study of paired comparison matrix of assets securitization elements, selection of Special Purpose Vehicle (SPV) by the bank; regarding the assets to be securitized, government claims; in securitization process, the rate determination; in review of securities offering impacts on the financial structure of the originator, assets productivity; and to review securitization consequences for promotion of financial and banking health indices,  the liquidity risks are prioritized. Moreover, with regards to inconsistency rate, there is complete consistency among the paired comparisons of the models.
  Keywords: Financing Criteria, Assets Securitization, Delphi Technique, Analytical Hierarchy Technique