فهرست مطالب

پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز - سال چهل و یکم شماره 5 (پیاپی 143، آذر و دی 1398)
 • سال چهل و یکم شماره 5 (پیاپی 143، آذر و دی 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/10/12
 • تعداد عناوین: 13
|
 • بهمن ابراهیم ترکمانی*، معرفت سیاه کوهیان، مهدی جعفرلو صفحات 7-15
  زمینه

  گسترش بیماری‌های قلبی-عروقی زمینه‌ای التهابی دارد و التهاب عمومی نقش محوری در پیشرفت آترواسکلروز به ویژه در افراد دارای اضافه وزن و چاق ایفا می‌کند. هدف از تحقیق حاضر مقایسه تاثیر ده هفته فعالیت ورزشی تناوبی با شدت بالا و هوازی با شدت متوسط بر روی برخی شاخص‌های خطرزای قلبی-عروقی در مردان غیرفعال دارای اضافه وزن بود.

  روش‌ کار

  تعداد 18 مرد دارای اضافه وزن (با میانگین سنی42/1±12/24 سال و شاخص توده بدنی 94/0±27/27 کیلوگرم بر متر مربع) به صورت داوطلبانه در تحقیق حاضر شرکت و به طور تصادفی به دو گروه تمرین تناوبی با شدت بالا (9 نفر) و تمرین هوازی با شدت متوسط (9 نفر) تقسیم شدند. آزمودنی‌ها به مدت 10 هفته و هفته‌ای سه جلسه در برنامه تمرینی شرکت کردند. سطوح پروتئین واکنشگرC و نیم‌رخ لیپیدی قبل و بعد از برنامه تمرینی اندازه‌گیری شد. جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها از آزمون‌های آماری t همبسته و t مستقل در سطح معنی‌داری 05/0P≤ استفاده شد.

  یافته ‌ها

  پس از 10 هفته در گروه تمرین تناوبی با شدت بالا سطوح کلسترول (001/0=P)، (002/0=P) LDL و پروتئین واکنشگر C (001/0=P) کاهش معنی‌داری یافت. همچنین در این گروه HDL افزایش معنی‌داری یافت (001/0=P). در گروه تمرین هوازی با شدت متوسط پس از ده هفته تمرین تنها کلسترول کاهش معنی‌داری نشان داد (006/0=P).

  نتیجه ‌گیری

  نتایج حاصل از تحقیق حاضر به نشان داد ده هفته فعالیت ورزشی تناوبی با شدت بالا تغییرات برجسته‌ای در ترکیب بدن، نیم‌رخ لیپیدی و پروتئین واکنشگر C در دانشجویان دارای اضافه وزن به وجود می‌آورد.

  کلیدواژگان: تمرین تناوبی شدید، نیم رخ لیپیدی، اضافه وزن، پروتئین واکنشگرC
 • فاطمه احمدی، الهام سیاسی*، کیومرث امینی صفحات 16-24
  زمینه

  ژنوم انتروکوکوس تعداد زیادی توالی تکراری‎ ‎ دارد که به طور تصادفی در طول ‏DNA‏ پراکنده شده‌اند. در‏ERIC-PCR‏ برای هر سویه یک الگوی مجزا به دست می‌آید و یک تایپ جداگانه در نظر گرفته می‌شود. ‏ژنوم پروکاریوتی و یوکاریوتی شامل توالی‌های تکراری است که نسبتا کوتاه و غیر کد دهنده هستند. آغازگرهای BOX-PCR و ERIC-PCR مکمل این توالی‌های تکراری هستند و اجازه می‌دهد تا اتصال اختصاصی انجام گردد و الگوهای منحصر به فرد اثر انگشتی BOX-PCR و ERIC-PCR با قابلیت تولید مجدد فراهم شود.

  روش کار

  در‎ ‎این‎ ‎مطالعه‎ ‎مقطعی-توصیفی، بر‎ ‎اساس‎ ‎مطالعات قبلی‎ ‎و‎ ‎سطح‎ ‎اطمینان‎ ‎‏95%‏‎ ‎با‎ ‎استفاده‎ ‎از‎ ‎فرمولn= z2P(1-P)/d2‎‏ و‎ ‎خطای‎ ‎قابل‎ ‎قبول 05/0، تعداد 60 سویه انتروکوک فکالیس از نمونه‌های بالینی جمع‌آوری و در شرایط استریل بر روی محیط KFآگار کشت و مدت 24 ساعت در حرارت 37 درجه سانتی‌گراد گرم‌خانه‌گذاری و به‌وسیله تست‌های بیوشیمیایی نمونه‌های انتروکوک فکالیس تعیین هویت شدند. DNA نمونه‌ها استخراج و آزمایش BOX-PCR وERIC-PCR صورت گرفت.

  یافته ها

  نتایج آزمون BOX-PCR و آنالیز دندوگرام نشان داد که، تمامی سویه‌ها در سطح تشابه 58 درصد به 25 کلاستر مجزا قابل تمایز بودند. هم‌چنین نتایج آزمون ERIC-PCR نشان داد که تمامی سویه‌ها در سطح تشابه 58 درصد به 15 کلاستر مجزا تفکیک شدند.

  نتیجه‌گیری

  انگشت‌نگاری مولکولی توسط روش BOX-PCR دارای قدرت تفریق و تمایز بسیار مناسب‌تری نسبت به ERIC-PCR، جهت تایپینگ جدایه‌های باکتری‌ها می‌باشد و دارای کاربرد فراوان در مطالعات اپیدمیولوژی و ردیابی منبع عفونت و تاکسونومی هستند.

  کلیدواژگان: انتروکوک فکالیس، BOX-PCR، ERIC-PCR، پلی مورفیسم
 • مریم جان بزرگی، مژده خواجه لندی* صفحات 25-33
  زمینه

  تغییرپذیری زیادی در پاسخ کورتیزول و تستوسترون به روش‌های مختلف تمرین ورزشی وجود دارد. از جمله روش تمرین ورزشی که امروزه مورد توجه قرار گرفته است، تمرینات همراه با محدودیت جریان خون است. از این رو هدف مطالعه حاضر مقایسه تغییرات سطوح سرمی تستوسترون و کورتیزول متعاقب تمرین مقاومتی با و بدون محدودیت جریان خون در ورزشکاران دختر بود. روش‌کار: 30 دختر ورزش‌کار با دامنه سنی 30-23 سال به‌طور تصادفی به سه گروه: تمرین مقاومتی سنتی، تمرین مقاومتی همراه با محدودیت جریان خون و کنترل تقسیم شدند. تمرین با یک ست 30 تکرار شروع و با دو ست تکرار تا حد خستگی پایان یافت. نمونه‌گیری خونی برای اندازه‌گیری سطوح هورمون تستوسترون و کورتیزول قبل و بلافاصله پس از اتمام تمرین صورت گرفت. آزمون تی وابسته برای مقایسه درون‌گروهی، آزمون تحلیل واریانس یک‌راهه برای مقایسه بین‌گروهی استفاده گردید. یافته‌ها: نتایج حاکی از عدم افزایش معنادار هورمون تستوسترون در مقایسه درون‌گروهی و بین‌گروهی بود (724/0 =P). هم‌چنین میزان کورتیزول فقط در گروه بدون انسداد نسبت به پیش‌آزمون افزایش معنادار داشت (001/0 =P)، اما در مقایسه بین‌گروهی هر دو گروه تمرینی نسبت به گروه کنترل افزایش معناداری در سطوح سرمی هورمون کورتیزول داشتند (002/0 =P). نتیجه‌گیری: به نظر می‌رسد برای ورزشکارانی که در مرحله بازتوانی هستند و توانایی بلند کردن وزنه سنگین را ندارند می‌توان تمرینات همراه با محدودیت جریان خون با شدت پایین را با تمرینات بدون انسداد با شدت بالا جایگزین کرد.

  کلیدواژگان: تستوسترون، کورتیزول، محدودیت جریان خون، ورزشکار
 • زینب خانجانی، تورج هاشمی، مجید محمود علیلو، پریا فاروقی* صفحات 34-43
  زمینه

  اختلال موکنی و کندن پوست کندن اجباری و مزمن پوست و مو است که در پژوهش حاضر سعی شده است تا اثربخشی درمان AEBT در بهبود نشانه‌های نوجوانان مبتلا به این اختلالات مورد بررسی قرار گیرد. این پژوهش دارای کد اخلاقی (IR.TBZMED.REC.1396.686) است.

  روش کار

  این پژوهش در چهارچوب طرح تک موردی با استفاده از طرح خطوط چندگانه پلکانی طی 10 جلسه همراه با پیگیری سه ماهه بر روی چهار بیمار (برای هر اختلال دو نفر) صورت گرفت .داده‌ها از طریق مقیاس‌های کندن پوست کتن، مقیاس موکنی و پرسش‌نامه میلواکی برای انواع کندن پوست و مو جمع‌آوری شد.

  یافته

  تحلیل داده‌ها با استفاده از نمودار چشمی، درصد بهبودی و اندازه اثر نشان داد که مداخله به عمل آمده تغییرات معنادار و قابل توجهی در کاهش نشانه‌های موکنی و کندن پوست اتوماتیک و متمرکز ایجاد کرده است و کاهش نشانه‌ها در دوره پیگیری سه ماهه حفظ شده است.

  نتیجه‌گیری

  نتایج این پژوهش نشان داد که AEBT می‌تواند در درمان بیماران مبتلا به اختلال موکنی، کندن پوست موثر باشد و اثر درمانی تا سه ماه پیگیری ادامه یافتند.

  کلیدواژگان: اثربخشی، موکنی، پوست کنی
 • امیر خسروی* صفحات 44-55
  زمینه

  استفاده از یک وهله سونا جهت کاهش سریع وزن اثرات منفی چشم‌گیری بر سلامت می‌گذارد. پژوهش حاضر با هدف بررسی اثر عصاره آبی زعفران بر توان هوازی بیشینه، پراکسیداسیون لیپیدی و ظرفیت آنتی‌اکسیدانی تام سرم مردان جوان ورزشکار متعاقب یک وهله سونای منتهی به کاهش 4 درصدی وزن بدن انجام شد.

  روش‌کار

  در یک مطالعه نیمه‌تجربی20 مرد جوان ورزشکار به ترتیب با میانگین سنی وزنی و درصد چربی بدن به طور تصادفی به دو گروه دارونما (10 نفر)، و مکمل (10 نفر) تقسیم شدند. افراد گروه مکمل، عصاره زعفران را روزانه 5 میلی‌گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن به مدت 4 روز مصرف کردند و گروه دیگر نیز به همان میزان دارونما (لاکتوز) دریافت کردند. تمامی آزمودنی‌ها پس از 4 روز مکمل یاری، چهار درصد وزن بدن خود را با آب‌زدایی در سونای خشک از دست دادند. ظرفیت آنتی‌اکسیدانی تام و مالون دی‌آلدئید سرم آزمودنی‌ها طی سه مرحله (پایه، 4 ساعت قبل و بلافاصله بعد از سونا) و توان هوازی بیشینه در دو مرحله (یک هفته پیش و بلافاصله بعد از سونا) اندازه‌گیری شد. داده‌ها با استفاده از روش آماری تحلیل واریانس مکرر، تی وابسته و مستقل در سطح معناداری کمتر از 05/0 تجزیه و تحلیل شدند.

  یافته‌ها

  نتایج نشان دادند که متعاقب سونای خشک توان هوازی بیشینه هر دو گروه به طور معنی‌داری کاهش نشان داد (05/0P <). هم‌چنین میزان ظرفیت آنتی‌اکسیدانی تام و مالون دی‌آلدئید سرم گروه کنترل به طور معنی‌داری به ترتیب کاهش و افزایش نشان داد (001/0=P).

  نتیجه‌گیری

  بر اساس نتایج حاصل از این تحقیق مصرف عصاره زعفران منجر به بهبود ظرفیت تام آنتی‌اکسیدانی سرم شد و از افزایش معنی‌دار مالون دی‌آلدئید سرم پس از سونا جلوگیری کرد. با این وجود مصرف عصاره زعفران در جلوگیری از کاهش توان هوازی بیشینه متعاقب سونا تاثیر معنی‌داری نداشت.

  کلیدواژگان: پراکسیداسیون لیپیدی، ظرفیت آنتی اکسیدانی تام، زعفران، توان هوازی بیشینه، سونا
 • زهرا رخشیدن، محمد ضعیفی زاده*، بهاره پهلوان صفحات 56-64
  زمینه

  سرطان پروستات شایع‌ترین سرطان بدخیم در مردان است. شناخت ماهیت و روند سرطان و مکانیزم‌های مهار آن همواره از موضوعات مهم و مطرح در علم می‌باشد. هدف از این پژوهش بررسی مکانیزم اثر اولئوروپین موجود در عصاره زیتون بر روی میزان بیان پروتئین‌های رده سلولی سرطانی پروستات LNcap می‌باشد.

  روش‌ کار

  آزمون زنده مانی (MTT) در 8 سطح اولئوروپین ppm 2500 و1250، 625، 312، 156، 78، 39 و 19 در رده‌ی سلولی LNcap، در قالب طرح CRD اعمال و آنالیز پروتئومیکس مقایسه‌ای افتراقی انجام شد. نتایج الکتروفورز دو بعدی برای پروتئین‌های افتراقی از طریق MS- MALDI-TOF-TOF و Align آن‌ها در Database Mascot مورد شناسایی قرار گرفتند.

  یافته‌ها

  نتایج آزمون زنده مانی نشان می‌دهد اولئوروپین زیتون می‌تواند رشد سلول‌های سرطانی LNCap را کنترل و میزان گردشدگی سلول‌ها را افزایش دهد. بیشترین میزان این کنترل رشد در غلظت ppm 625 بوده است که در این دز بیشترین القای اپاپتوز اتفاق افتاده بود. پروتئین‌های GSTP1 و DMNT1 به عنوان پروتئین‌های افتراقی در اثر تیمار با اولئوروپین نسبت به شاهد شناسایی شدند، به‌طوری که با اعمال تیمار ppm625 اولئوروپین پروتئین DNMT1 نسبت به نمونه شاهد کاهش بیان (Down Regulate) و GSTP1 افزایش بیان (Up Regulate) داشت.

  نتیجه‌گیری

  اولئوروپین از طریق اعمال تغییر بر بیان پروتئین‌ها، افزایش بیان ژن‌های آنتی‌اکسیدان، بیان برخی فاکتور‌های رونویسی، هدایت سلول‌ها به مسیر اپاپتوز و کاهش فعالیت‌های متاستازی، در مهار سلول‌های سرطانی پروستات رده LNcap موثر بوده است.

  کلیدواژگان: سرطان پروستات، اولئوروپین، پروتئومیکس، پروتئین های افتراقی
 • محمد شادی، حمیدرضا حیدری، بابک الیاسی فر، آزیتا دیلمقانی* صفحات 65-71
  زمینه

  یکی از منابع مهم برای تولید آنزیم‌ها باکتری‌ها هستند. مطالعه اخیر با هدف جداسازی و غربالگری مولکولی باکتری‌های نمک‌دوست تولید کننده آنزیم‌های آمیلاز، لیپاز و پکتیناز از خاک شور مرکز ایران انجام گرفته است.

  روش‌کار

  در این مطالعه از خاک شور حاج علی گول و بیارجمند استان سمنان نمونه‌برداری شد. جهت جداسازی باکتری‌های مولد آمیلاز، لیپاز و پکتیناز از محیط کشت اختصاصی هرکدام از آنزیم‌ها استفاده شد. فعالیت آنزیمی باکتری‌ها براساس تشکیل هاله شفاف یا ایجاد رسوب در اطراف کلنی‌ها پس از اضافه کردن معرف‌های مربوطه مشخص گردید. جدایه‌ها با فعالیت آنزیمی آمیلازی، لیپازی و پکتینازی با استفاده از روش تعیین توالی16S rRNA شناسایی شدند.

  یافته‌ها

  از هفت نمونه باکتری جدا شده از خاک، 4 باکتری با فعالیت آمیلاز، 6 باکتری با فعالیت لیپازی و 3 باکتری با فعالیت پکتینازی جداسازی و شناسایی گردیدند. از این بین دو جدایه، هر سه نوع آنزیم را تولید می‌کند که بررسی‌های مولکولی این دو جدایه متعلق به جنسBacillus است. از طرف دیگر باکتری‌های نمک‌دوست تولید کننده آنزیم‌های آمیلاز و پکتیناز متعلق به جنس‌های Bacillus و Halobacillus و باکتری‌های تولید کننده لیپاز متعلق به جنس‌های Virgibacillus و Bacillus بودند.

  نتیجه‌گیری

  نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که باکتری‌های باسیلوس جداشده از خاک قادر به تولید هر سه آنزیم آمیلاز، پکتیناز و لیپاز هستند.

  کلیدواژگان: پکتیناز، آمیلاز، لیپاز، باکتری های نمک دوست
 • رضوانیه صالحی، رامین امیرساسان، جواد وکیلی، ناصر خضرلو، مریم اکبری* صفحات 72-79
  زمینه

  دیابت عارضه تهدید‌کننده سلامتی است که روز به روز در حال افزایش است و با عوارض قلبی-عروقی شدیدی همراه است و با کیفیت زندگی ارتباط معکوسی دارد. برای پیشگیری و درمان مشکلات ناشی از دیابت بویژه نارسایی قلبی راهکارهای متعددی مطرح شده است که یکی از آن‌ها فعالیت ورزشی در آب می‌باشد. لذا هدف از تحقیق حاضر تعیین تاثیر 12 هفته تمرین در آب بر روی شاخص‌های دیابتی، عملکردی و کیفیت زندگی زنان دچار نارسایی قلبی می‌باشد.

  روش‌ کار

  به همین منظور در یک طرح تحقیقی کارآزمای بالینی از بین زنان دیابتی مبتلا به نارسایی قلبی در محدوده سنی 45 تا 65 سال مراجعه‌کننده به مرکز درمانی شهید مدنی تبریز 32 نفر بصورت داوطلبانه انتخاب و در یکی از دو گروه همگن تمرین در آب و گروه کنترل قرار گرفتند. گروه تمرین در آب به مدت 12 هفته و هر هفته 3 جلسه 60 دقیقه‌ای تمرینات هوازی در داخل آب را با شدت درک فشار 4-6 اجرا کردند و گروه کنترل روند طبیعی فعالیت‌های روزمره را دنبال کردند. شاخص‌های دیابتی شامل قند خون ناشتا (FBS)، مقاومت به انسولین، هموگلوبین گلیکوزیله (HbA1c)، آزمون عملکردی پیاده‌روی در مدت 6 دقیقه و پرسش‌نامه کیفیت زندگی (SF36) با بررسی دو مقوله جسمانی و روانی 48 ساعت قبل از شروع و بعد از اتمام پروتکل تمرینی از آزمودنی‌ها اخذ شد. برای تحلیل داده‌ها از آزمون کلموکروف اسمیرنف، انوای 2*2 و تی مستقل در سطح معنی‌داری 05/0 =α استفاده شد.

  یافته ‌ها

  نتایج تحقیق نشان داد بعد از 12 هفته تمرین در آب در شاخص‌های FBS (007/0=p)،HbA1c (012/0=p)، آزمون عملکردی 6 دقیقه پیاده‌روی (000/0=p)، محدودیت نقش مربوط به مشکلات هیجانی (01/0=p)، انرژی/خستگی (04/0=p) و مقوله مسایل روانی (002/0=p) و مقوله مسائل جسمانی (036/0=p) تفاوت معنی‌داری بین دو گروه مشاهده شد؛ اما در دیگر شاخص‌های کیفیت زندگی این تفاوت از نظر آماری معنی‌دار نبود.

  نتیجه ‌گیری

  نتایج تحقیق حاضر نشان داد که انجام فعالیت‌های ورزشی در داخل آب به عنوان یک روش ایمن و موثر می‌تواند در بهبود کیفیت زندگی بیماران مبتلا به دیابت و همچنین بهبود کارایی عملکردی این بیماران مفید باشد.

  کلیدواژگان: دیابت، فعالیت ورزشی هوازی، آب، کیفیت زندگی، عملکرد حرکتی، نارسایی قلبی
 • الهام صفاری، محمدعلی نصیری خلیلی*، جلیل فلاح مهر آبادی صفحات 80-88
  زمینه

  استفاده گسترده از آنتی‌بیوتیک‌ها عامل ایجاد جهش در میکروارگانیسم بوده و باعث ظهور میکروارگانیسم‌های جدید و مقاوم به آنتی‌بیوتیک‌های رایج می‌شود. هدف از این پژوهش بررسی تاثیر سینرژیسمی (هم افزایی) آنتی‌باکتریایی اسانس گیاه آرتمیزیا کوتنسیس و آنتی‌بیوتیک ایمی‌پنم روی ایزوله های سودوموناس آئروژینوزا و مقایسه آن با آنتی‌بیوتیک‌های رایج درمانی می‌باشد.

  روش کار

  در این مطالعه که به روش In vitro انجام شد، از اسانس آرتمیزیا کوتنسیس به تنهایی و در ترکیب با آنتی‌بیوتیک‌های استاندارد جهت ارزیابی خاصیت آنتی‌باکتریایی آن‌ها استفاده شد.

  یافته‌ها

  طبق یافته‌های حاصل از این مطالعه ترکیب اسانس گیاهی درمنه کوتنسیس با آنتی‌بیوتیک ایمی‌پنم منجر به اثر سینرژیسمی در بیشتر موارد می‌شود. به‌طوری‌که در بررسی سینرژیسمی با تزریق یک چهارم از آنتی‌بیوتیک، رشد باکتری مهار و مانع از ایجاد کلنی گردید.

  نتیجه‌گیری

  نتایج این تحقیق نشان داد که ترکیب اسانس و آنتی‌بیوتیک می‌تواند در مبارزه علیه میکروارگانیسم‌های مقاوم مفید باشد.

  کلیدواژگان: آنتی باکتریال، اسانس، ایمی پنم، درمنه کوتنسیس، سودوموناس آئروژینوزا، سینرژیسم
 • جواد طلوعی آذر، غفور غفاری، اصغر توفیقی* صفحات 89-99
  زمینه

  بهترین راه پیشگیری از پوکی استخوان در سالمندی جلوگیری از کاهش تراکم استخوانی و تلاش در جهت حفظ آن در سنین جوانی و میانسالی است. بنابراین هدف از مطالعه حاضر، تعیین تاثیر هشت هفته تمرین هوازی در آب بر شاخص‌های تشکیل و متراکم کننده استخوان در مردان میانسال دارای اضافه وزن بود.

  روش‌ کار

  در یک مطالعه نیمه‌تجربی 24 مرد دارای اضافه وزن (25BMI≥) 45 تا 55 ساله به صورت فراخوان عمومی، از میان 70 داوطلب جهت شرکت در این مطالعه، به طور تصادفی انتخاب و پس از دارا بودن شرایط لازم به دو گروه تجربی (12 نفر) و کنترل (12 نفر) تقسیم شدند. برنامه تمرینی شامل تمرینات هوازی در آب با شدت 45 تا 65 درصد ضربان قلب بیشینه به مدت 8 هفته بود. نمونه‌های خونی قبل و بعد از تمرین جهت اندازه‌گیری متغیرهای سرمی گرفته شد.

  یافته ‌ها

  تفاوت معناداری بین مقادیر پیش‌آزمون و پس‌آزمون تراکم استخوان ران، استئوکلسین و پاراتورمون سرم در گروه تجربی مشاهده شد (05/0p<) در حالی که این تفاوت برای مقادیر پیش و پس‌آزمون این متغیرها در آزمودنی‌های گروه کنترل معنادار نبود (05/0 p>). همچنین فعالیت ورزشی؛ میانگین تغییرات تراکم استخوان ران، سطح استئوکلسین و پاراتورمون سرم در گروه تجربی را در مقایسه با گروه کنترل به شکل معناداری افزایش داد (05/0p<).

  نتیجه ‌گیری

  جهت جلوگیری از بروز پوکی استخوان و کاهش تراکم استخوانی ناشی از افزایش سن، تمرینات ورزشی هوازی در آب به افراد میانسال دارای اضافه وزن پیشنهاد می‌شود.

  کلیدواژگان: تمرین هوازی در آب، تراکم استخوان، استئوکلسین، پاراتورمون، مردان میانسال
 • شهرام قاسم بگلو، نیکزاد شهیدی*، رضا بهمن صفحات 100-105
  زمینه

  گرفتگی بینی یکی از علل شایع مراجعه‌ی بیماران می‌باشد که شایع‌ترین علت ساختاری آن انحراف سپتوم بینی می‌باشد. به همین علت جراحی اصلاحی انحراف سپتوم (سپتوپلاستی)، سومین پروسیجر شایع سر و گردن می‌باشد. استفاده از اسپلنت یکی از شایع‌ترین روش‌های بعد جراحی برای جلوگیری از چسبندگی، تسریع بهبود مخاط و حمایت سپتوم می‌باشد. با این وجود برخی مطالعات نشان دهنده‌ی افزایش احتمال بروز خون‌ریزی، اختلالات خواب، احساس ناراحتی، PND و عفونت و پرفوراسیون در بیمارانی که از اسپلنت استفاده شده می‌باشد. این مطالعه جهت مقایسه عوارض عمل سپتوپلاستی با و بدون گذاشتن نازال اسپلنت طراحی و انجام گردید. روش‌کار: در مطالعه‌ی کار‌آزمایی بالینی حاضر، 48 نفر از بیماران کاندید سپتوپلاستی بستری شده در بیمارستان امام رضا (ع) در نیمه دوم سال 1394 وارد مطالعه شدند. این تعداد به دو گروه مساوی مداخله (بدون اسپلینت) و شاهد (اسپلنت) تقسیم شدند. این دو گروه 2 هفته بعد از عمل از لحاظ تشکیل سوراخ شدگی سپتوم، هماتوم و درد مورد بررسی قرار گرفتند. تمام اطلاعات جمع‌آوری شده و داده‌های مورد مطالعه مورد تحلیل و آنالیز قرار گرفت و میزان خطای کمتر از 05/0 معنی‌دار تلقی گردید. یافته‌ها: میانگین سنی بیماران مورد ارزیابی 7/6±65/27 سال و نسبت جنسی بیماران 4/1:1 بود. شدت درد بر اساس VAS و VRS در گروه مداخله (بدون اسپلنت) کمتر بود (01/0P<). درمورد فراوانی سردرد، اختلالات خواب، خون‌ریزی و اپیفورا پس از جراحی در دو گروه مورد بررسی تفاوت معنی‌داری دیده نشد. در هیچ یک از گروه‌های مورد مطالعه عفونت، هماتوم و سوراخ شدگی دیواره‌ی بینی ثبت نگردید. نتیجه‌گیری: با توجه به نتایج مطالعه‌ی حاضر می‌توان به این نتیجه دست یافت که نه تنها عوارض ناشی از عدم استفاده از اسپلنت در بیمارانی که تحت سپتوپلاستی قرار گرفته اند بیشتر نمی‌باشد، بلکه میزان درد بعد از عمل در این بیماران به‌طور معنی‌داری کمتر می‌باشد. بنابراین می‌توان به این نتیجه دست یافت که در بیمارانی که سپتوپلاستی به تنهایی صورت می‌گیرد، می‌توان از اسپلنت استفاده نکرد.

  کلیدواژگان: اسپلنت، سپتوپلاستی، عوارض
 • اعظم موسوی سهروفروزانی، فهیمه اسفرجانی، فرزانه زینلی* صفحات 106-114
  زمینه

  آنزیم‌های کبدی به عنوان نشانگر اختلال عملکرد کبد استفاده می‌شوند که با خطر بیماری‌های قلبی در ارتباط هستند. این مطالعه به منظور مقایسه اثر بازتوانی ورزشی خانگی و بازتوانی در مرکز بر تغییرات آنزیم‌های کبدی در بیماران مبتلا به نارسایی قلبی انجام شده است.

  روش کار

  در یک تحقیق نیمه‌تجربی، 40 بیمار با میانگین سنی 6.28±59 سال به صورت داوطلبانه در سه گروه بازتوانی ورزشی خانگی (13 نفر)، بازتوانی قلبی در مرکز (15 نفر) و کنترل (12 نفر) قرار گرفتند. قبل و پس از 2 ماه بازتوانی قلبی میزان آنزیم‌های کبدی (آسپارتات‌آمینو‌ترانسفراز (AST)، آلانین‌آمینو‌ترانسفراز (ALT)، آلکالین‌فسفاتاز (ALP)، لاکتات‌دهیدروژناز (LDH) و پروتئین فسفوکیناز (CPK)) اندازه‌گیری شد و داده‌ها با آزمون تحلیل کواریانس در سطح 05/0>P تجزیه و تحلیل گردید.

  یافته ها

  در گروه بازتوانی در مرکز، پس از دو ماه مداخله، سطوح LDH و CPK کاهش داشت (05/0>P) و هیچ اختلاف معنی‌داری در سطوح AST، ALP و ALT مشاهده نشد. سطوح ALT نیز درگروه بازتوانی ورزشی خانگی کاهش معنی‌داری داشت.

  نتیجه گیری

  ممکن است بازتوانی از طریق افزایش برون‌ده قلبی، حساسیت انسولینی و بهبود پرفیوژن باعث کاهش برخی از آنزیم‌های کبدی شده باشد.

  کلیدواژگان: مراقبت خانگی، بازتوانی قلبی، آلکالین فسفاتاز، آسپارتات آمینو ترانسفراز ، بیماری عروق کرونری
 • پریسا نکته سنج اول، محمد ضعیفی زاده* صفحات 115-122
  زمینه

  خاموش شدن نسخه‌برداری در ارتباط با متیلاسیون نابجای پروموتور ژن‌های سرکوبگر تومور توسط آنزیم متیله کننده DNA (DNMT1) راه دیگری برای ایجاد و توسعه سرطان پروستات می‌باشد. قره قاط با نام علمی Vaccinium arctostaphylos دارای ترکیبات پلی‌فنلی و آنتوسیانین است که می‌تواند به عنوان آنتی‌اکسیدان‌های طبیعی در تیمار سرطان پروستات مورد بررسی قرار گیرد.

  روش کار

  سلول‌های تهاجمی رده سرطانی پروستات انسانی (PC3) با غلظت‌های مختلف از عصاره میوه قره قاط (156، 312، 625،1250 و 2500 میکروگرم بر میلی‌لیتر) تیمار گردید. میزان بیان ژن DNMT1 با روش Q-RT-PCR و میزان مهار رشد سلول‌های PC3 با آزمون MTT در دو فاصله زمانی 24 و 48 ساعته ارزیابی گردید.

  یافته ها

  نتایج به دست آمده نشان داد که میزان بیان ژن DNMT1 در رده سلولی PC3 تیمار شده با عصاره قره قاط نسبت به حالت کنترل کاهش معناداری داشته است (001/0>p). از طرفی معلوم شد که عصاره قره قاط می‌تواند به طور معناداری باعث مهار رشد سلول‌های سرطانی شود (001/0>p). در کل درصد مهار نسبی در هیچ‌کدام از غلظت‌ها به پایین‌تر از 99 درصد نرسید. بیشترین میزان کاهش بیان نسبی مربوط به غلظت 625 بود.

  نتیجه گیری

  گیاه قره قاط می‌توان به عنوان منبع آنتی‌اکسیدان‌های طبیعی برای پیشگیری و حتی درمان سرطان پروستات انسانی مورد آزمایش و ارزیابی کلینیکی قرار داد تا شاید بتوان قدمی در راه پیشگیری و مبارزه با سرطان پروستات برداشت.

  کلیدواژگان: DNMT1، Q-RT-PCR، سرطان پروستات
|
 • Bahman Ebrahemi Torkmani, *Marefat Siahkouhian, Mahdi Jafarlu Pages 7-15
  Background

  The cardio-vascular diseases have an inflammatory background and systemic inflammation has the key role in the development of atherosclerosis and this factor may specially increase cardiovascular problems in overweight and obese people. The aim of this study was compares the effects of ten weeks High Intensity Interval (HIIT) training and moderate intensity aerobic training (MIAT) on some cardiovascular risk factors in overweight inactive men.

  Methods

  Nineteen overweight men (with an average age of 24.12 ± 1.42 and body mass index 27.27 ± 0.94 kg / m2) voluntarily participated in this study and were randomly divided to 2 Groups: Group A (HIIT) and Group B (MIAT). Subjects performed training programs for 10 weeks, 3 sessions per week. The levels of C-reactive protein and lipid profile were measured before and after 10 weeks of training programs. For statistical data analysis, independent and paired t tests were used and considered significant at a p≤0.05.

  Results

  After 12 weeks of High Intensity Interval training, levels of cholesterol (P=0.001), LDL (P=0.002) and CRP (P=0.001) were significantly reduced and HDL level increased significantly (P=0.001), In MIAT training group, only a significant reduction in cholesterol was found (P=0.006).

  Conclusion

  The ten weeks HIIT training can cause favorable changes in body fat percentage, lipid profile and CRP level in overweight students.

  Keywords: High-intensity interval training, Lipid profile, Overweight, C-reactive protein
 • Fatemeh Ahmadi, Elham Siasi*, Kumarss Amini Pages 16-24
  Background

  The genome of Enterococcus has a large number of repetitive sequences that are randomly distributed over DNA. In ERIC-PCR, a separate pattern is obtained for each strain and is considered a separate type. Prokaryotic and eukaryotic genomes include dispersed repeat sequences that are relatively short non-coding, and dispersed in the bacterial genome. BOX-PCR and ERIC-PCR primers are complementary to these repeat sequences and allow for dedicated binding and unique BOX-PCR fingerprint patterns and ERIC-PCR with reproducibility capability.

  Methods

  In this cross-sectional descriptive study, based on previous studies and 95% confidence level using the formula n = z2P (1-P)/d2 and acceptable error 0.05, total of 60 Enterococcal Faecalis strains were cultured from sterile specimens on KF agar medium and incubated at 37°C for 24h and were identified by biochemical tests of suspected Enterococcal Faecalis. DNA samples were extracted and BOX-PCR and ERIC-PCR tests were performed.

  Results

  All strains were distinguished in 25 distinct clusters at the level of similarity of 58%. Also, by analyzing the ERIC-PCR results, all strains were segregated into 15 separate clusters at a similar level of 58%.

  Conclusion

  Molecular fingerprinting with BOX-PCR has a better subtraction and differentiation than ERIC-PCR for typing bacterial isolates and is widely used in epidemiological studies and trace source of infection and taxonomy.

  Keywords: Enterococcus Faecalis, BOX-PCR, ERIC-PCR, Polymorphism
 • Maryam Janbozorgi, Mojdeh Khajehlandi* Pages 25-33
  Background

  There is a great deal of variability in the response of cortisol and testosterone to different methods of exercise training. One of the methods of exercise that is considered today is the exercises with blood flow restriction. Therefore, this study aimed to compare the changes in hormonal levels of testosterone and cortisol following resistance training with and without blood flow restriction in female athletes.

  Methods

  30 active females aged 23-30 years were randomly divided into three groups: traditional resistance training, resistance training with blood flow restriction and control. Training started with one set of 30 reps and ended with two sets repeated until exhaustion. Blood sampling prior to and immediately after exercise training took place to measure levels of testosterone and cortisol. T-test for comparison within group and one-way ANOVA was used to compare between groups comparison.

  Results

  Results showed no significant increase for testosterone levels in within and between groups comparison. (P=0/724). Also, cortisol levels were significantly increased only in group without blood flow restriction compared to the pre-test (P=0/001). But in between groups comparison, there was a significant increase in serum levels of cortisol in two training groups compared to the control group (P=0/002).

  Conclusion

  It seems that athletes who are in the rehabilitation phase and are not capable of lifting heavy weights, low intensity exercises with blood flow restriction can be replaced with without blood flow restriction exercises with high intensity.

  Keywords: Testosterone, Cortisol, Blood flow restriction, Athlete
 • Zeynab Khanjani, Touraj Hashemi, Majied Mahmoud Aliloo, Paria Faroughi* Pages 34-43
  Background

  Trichotillomania and skin picking appear to be compulsory and chronic. The present study attempts to investigate the effectiveness of this type of treatment in improving the symptoms of adolescents.

  Methods

  This study used single case design scheme of multi stepped on four patients (two patients for each disorder) with 10 sessions over the course of three month follow up. Data was gathering through Skin Picking, trichotillomania Scale, Milwaukee Inventory for Subtypes of Skin Picking and hair pulling.

  Results

  The intervention had significant effects in the reduction of symptoms of focused and automatic skin picking and trichotillomania and follow-up over three month revealed that the treatment effects were maintained.

  Conclusion

  The AEBT could be effective in treating patients with trichotillomania and skin picking, and follow-up over three month revealed that the treatment effects were maintained.

  Keywords: Effectiveness, Trichotillomania, Skin Picking
 • Amir khosravi, * Pages 44-55
  Background

  The use of a single sauna for decreasing weight quickly has a significantly negative impact on the health. The present study aimed to investigate the effect of Saffron aqueous extracts on maximal oxygen uptake, serum lipid peroxidation and total antioxidant capacity of young men athlete following a single Sauna leads to a 4 percent body weight loss.

  Methods

  In a semi-experimental study twenty young athletic men were randomly divided into two equal groups of 1- control 2- supplement. Subjects in supplement group consumed 5 mg /kg/day of saffron for 4 days, whiles other group received the same amount of placebo (lactose). After four days of supplementation all subjects lost 4% of their body weight by dehydration in dry sauna. Serum total antioxidant capacity and malondialdehyde levels were measured in three stages, (baseline, and 4h before and immediately after sauna) and vo2 max was measured in two stages (1week before and immediately after sauna).

  Results

  The mean age, weight, and body fat were 22.60±0.98 years, 76.07±5.11 kg, and 18.06±1.64 percent, respectively. The vo2 max in the two groups after sauna significantly decreased (p=0/001). As well as total antioxidant capacity and malondialdehyde levels in the only control group after sauna significantly decreased and increased respectively (p=0/001).

  Conclusion

  It can be concluded that the use of saffron extract improved levels of serum total antioxidant capacity, and thereby it significantly prevented the increase of in serum malondialdehyde after sauna. However the uses of saffron extract no significant effect on prevented the decrease in vo2 max after sauna.

  Keywords: Lipid peroxidation, Total Antioxidant Capacity, Saffron, vo2 max, Sauna
 • Zahra Rakhshidan, Mohammad Zaefizadeh*, Bahare Pahlavan Pages 56-64
  Background

  Prostate cancer is the most common cancer in men. Identification of cancer nature, progress and the mechanism of its inhibition have been always scientific important issues. The aim of this study was to analyze the effect of olives Oleuropein particles on protein expression levels in prostate cancer cell line, LNcap.

  Methods

  Survival test (MTT) has been applied in 8 concentrations of Oleuropein: 19, 39, 78, 156, 312, 625, 1250, and 2500 in LNcap cell line, as well differential comparative proteomics analyses has been performed. Two dimensional electrophoresis results in relation to differential proteins have been identified by MS- MALDI-TOF-TOF approach, as their aligns have been recognized in Mascot Database.

  Results

  Survival test demonstrates that olive Oleuropein controled LNCap cells growth and increased their roundness. LNCap cells have most been controlled in 625ppm concentration. GSTP1and DMNT1proteins have been identified as differential proteins in Oleuropein treated samples. Where comparing to controls, DMNT1 had been downregulated. On the other hand GSTP1 had been upregulated in 625 ppm Oleuropein treated samples.

  Conclusion

  Oleuropein may be effective for inhibition of prostate cancer cells in LNcap cell line, by affecting protein expression, antioxidant genes expression, some transcriptional factors expression in relation with cells leading toward apoptosis direction, and metastasis activity reduction.

  Keywords: Prostate Cancer, Oleuropein, Proteomics, Differential Protein Expression
 • Mohammad Shadi, Hamidreza Heydari, Babak Elyasifar, Azita Dilmaghani* Pages 65-71
  Background

  Bacteria are one of the important sources of producing enzymes. The aim of this study was to the isolate the halophilic bacteria producing amylase, lipase and pectinase from saline soil of the center of Iran.

  Methods

  In this study, soil samples were collected from Dagh Biarjmand and Haj Aligholi in Semnan province. At first, isolated halophilic bacteria were cultured and screened for producing of hydrolytic enzymes including amylase, lipase and pectinase using enzyme-specific media. The enzymatic activities of isolates were recognized by induction of growth inhibition zone and/or precipitation around colonies after addition of related indicators. Afterward, enzyme positive isolates were identifies using the 16S rRNA sequencing.

  Results

  Out of 7 bacterial isolates, 4 bacteria with amylase activity, 6 bacteria with lipase activity and 3 bacteria with pectinase activity were recognized and identified. Results showed that 2 isolates with the ability of producing all three types of enzymes belong to Bacillus genus using molecular identification methods. Furthermore, the halophilic bacteria producing amylase and pectinase were belonging to Bacillus and Halobacillus genera. Besides, bacteria producing lipase belonged to Bacillus and Virgibacillus genera.

  Conclusion

  The Bacillus bacteria isolated from the soil can produce all three amylase, pectinase and lipase enzymes.

  Keywords: Pectinase, Amylase, Lipase, Halophilic bacteria
 • Rezvanieh Salehi, Ramin Amirsasan, Javad Vakili, Naser Khezerlu, Maryam Akbari* Pages 72-79
  Background

  Diabetes mellitus (DM), as an increasing health problem worldwide, can be associated with severe cardiovascular complications. The quality of life is adversely affected by type 2 diabetes and there were proposed different methods for prevention and treatment of diabetic induced problem. The aim of this study was to investigate effect of 12 weeks of aquatic aerobic exercises on motor performance and quality of life in diabetic female patients with heart failure.

  Methods

  In this randomized clinical trial, 36 diabetic women with heart failure referring to Tabriz Madani hospital voluntarily participated in this study and assigned to one of two groups: control(n=18) and experimental (n=18) group. Aquatic exercises were carried out under the supervision of an aquatic expert three sessions a week for 12 weeks, each session lasting 60 minutes with intensity of 4-6 in RPE Borg classification. Patients in the control group continued their normal daily living activities. Quality of life and motor performance were assessed using SF-36 questionnaire and 6 min walking test (6MWT). Blood sampling was gathered 48 h before and after training protocol for analyzing diabetic indexes such as fasting blood sugar (FBS), insulin resistance, Glycosylated hemoglobin (HbA1c). The obtained data were analyzed using SPSS-18, ANOVA 2*2 and independent T tests at the significant level α <0.05.

  Results

  After intervention, there were significant differences in FBS (P=0/007), HbA1c (p=0/012), 6MWT (P=0/000) and subscales of quality of life such as role limitations due to emotional problems (0/01), energy/fatigue (p=0/04), subtitle of physical health (p=0/036) and subtitle of psychological health (p=0/002) between experiment and control group.

  Conclusion

  The aquatic exercises, as a safe and effective exercise Method, could be helpful in improving the motor functions and quality of life of diabetic females with heart failures.

  Keywords: Aerobic Exercises, Diabetes Mellitus, Aquatic, Heart Failure, Quality of Life
 • Elham Saffari, Mohammad Ali Nasiri Khalili*, Jalil Fallah MehrAbadi Pages 80-88
  Background

  The widespread use of antibiotics is a cause of mutation in microorganisms and leads to the emergence of new micro organisms and resistance to common antibiotics. The purpose of this study is to investigate the synergistic effect of antibacterial synthetic essential oils of Artemisia quettensis and imipenem antibiotic on Pseudomonas aeruginosa isolated from clinical specimens and comparing it with conventional antibiotics.

  Methods

  In this in vitro study, Artemisia quettensis.podlech oil was used alone and combined used with standard antibiotics to evaluate their antimicrobial activities. The disk diffusion method was employed.

  Results

  The essential oil of the plants with antibiotics led to a synergistic effect in some cases, because of injecting a quarter of antibiotics inhibit the growth of bacteria and prevents the creation of the colony.

  Conclusion

  The combination of essential oils of the Artemisia quettensis with antibiotics may be useful in the fight against emerging microbial drug resistance.

  Keywords: Anti Bacterial, Artemisia Quettensis, Essence, Imipenem, Pseudomonas Aeruginosa, Synergy
 • Javad Tolouei ‌Azar, Ghafour Ghaffari, Asghar Tofighi* Pages 89-99
  Background

  Preventing the bone loss and trying to keep bones healthy at a young age are the best preventive options in order to manage osteoporosis in elderly. Therefore, the aim of this study was to investigate the effect of 8 weeks of selected aquatic aerobic training on bone formation and density indices in overweight middle-aged men.

  Methods

  In a semi-experimental study, 24 overweight men (BMI≥25) with a range of 45 to 55 years old were selected randomly after a public call among 70 subjects. Participants were randomly divided into experimental (n=12) and control (n=12) groups. Training program included selected aquatic aerobic training with 45 to 65 percent of maximum heart rate lasting for 8 weeks. Blood samples were taken before and after exercise to measure serum variables.

  Results

  There was a significant difference between pre-test and post-test of femoral bone density, osteocalcin and serum parathormone in the experimental group (p< 0.05) while this difference was not significant for the pre and post-test values of these variables in the participants of the control group (p> 0.05). Also, exercise increases mean of changes in femur bone density, osteocalcin and parathormone levels significantly in the experimental group in comparison with the control group (p< 0.05).

  Conclusion

  Auatic aerobic training is recommended for overweight middle-aged individuals to prevent osteoporosis and reduce bone density associated with aging.

  Keywords: quatic Aerobic Training, Bone Density, Osteocalcin, Parathormone, Middle-Aged Men
 • Shahram Ghasembaglou, Nikzad Shahidi*, Reza Bahman Pages 100-105
  Background

  Nasal obstruction is one of the common problems of patients. The most common structural cause of it is septal deviation. Septoplasty is the third common head and neck procedure. Splint is one of the most commonly used surgical devices for septal support, prevent adhesion and accelerate mucus healing. However, some studies have shown increased incidence of epistaxis, sleep disturbances, discomfort, PND, infection and perforation in patients using splint. This study was designed to compare the complications of septoplasty with and without nasal splint.

  Methods

  In this study, 48 septoplasty candidates which admitted to Imam Reza Hospital during the second half of 2015 were enrolled. They were divided into two equal groups of intervention (suture) and control (splint). The two groups were evaluated for perforation, hematoma and pain, 2 weeks after surgery. All data was collected and analyzed.

  Results

  The mean age of the patients was 27.65 ± 6.7 years and the sex ratio was 1:1.4. The severity of pain was lower in the intervention group (without splint) based on VAS and VRS (P <0.01). There was no significant difference in the incidence of headache, sleep disturbances, epistaxis and epiphora after surgery in the two groups. Infection, hematoma and perforation of the nasal wall were not recorded in any of the studied groups.

  Conclusion

  The complications due to septoplasty in patients without splint are not more common and the amount of postoperative pain is significantly lower in these patients. Therefore, splint shouldn’t be used in patients who have septoplasty alone.

  Keywords: Splint, Septoplasty, Complications
 • Azam Moosavi Sohroforouzani, Fahimeh Esfarjani, Farzaneh Zeynali* Pages 106-114
  Background

  Liver enzymes are known markers for liver dysfunction which can be associated with the risk of heart disease. This study aimed to compare the effects of the home-based exercise rehabilitation and center-based CR on changes in liver enzymes of patients with heart failure.

  Methods

  In a semi-experimental study, 40 patients (mean age, 59 ± 6.28 years) voluntarily were divided into 3 groups: home-based exercise rehabilitation (n=13), centre –based CR (n=15) and control (n=12). Liver enzymes (Aspartat aminotransferaz (AST), Alanine aminotransferase (ALT, alkaline phosphatase (ALP), Lactate dehydrogenase (LDH) and Creatine phosphokinase (CPK)) were measured at baseline and after 2 months of CR. Data were analyzed using analysis of covariance (ANCOVA) in P < 0.05 level.

  Results

  For the centre –based CR group, the levels of LDH and CPK after 2 months were reduced (P<0/05), While there were no significant differences in AST, ALT and ALP levels. Levels of ALT significantly reduce in the home-based exercise rehabilitation group.

  Conclusion

  CR may have been reduce some of the liver enzymes through increased cardiac output and insulin sensitivity and improved perfusion.

  Keywords: Home Care Services, Cardiac Rehabilitation, Alkaline Phosphatase, Aspartate Aminotransferase, Coronary Artery Disease
 • Parisa Noktehsanj Avval, Mohammad Zaefizadeh* Pages 115-122
  Background

  Transcriptionally silencing is related to abnormal methylation of tumor suppressor gene promoters by the enzyme of DNA methylase (DNMT1) in an alternate way in prostate cancer development. Ghareghate (acciniumarctostaphylos) have polyphenols and anthocyanins which may be investigated as natural antioxidants in prostate cancer cells treating.

  Methods

  In this study human invasive prostate cancer cell lines (PC3) were treated with various concentrations (156, 312, 625, 1250, 2500 µg/ml) of Ghareghate fruit extractions. DNMT1 expression levels and inhibition rates were assessed after 24, 48 hours by Q-RT-PCR and MTT test respectively.

  Results

  DNMT1 expression rates in pc3 cell line which treated with Ghareghate extractions, reduced significantly comparing to control cells (p<0.001). Moreover it has demonstrated that Ghareghate extractions can significantly increase inhibition of cancer cells grow (p<0.001). The highest relative decrease of gene expression observed in 625µg/ml.

  Conclusion

  Ghareghat extractions can be used as an antioxidant recourse for the purpose of cancer therapy and prevention.

  Keywords: DNMT1, Methylation, Prostate Cancer