فهرست مطالب

علوم و صنایع غذایی ایران - سال نوزدهم شماره 1 (پیاپی 122، فروردین 1401)
 • سال نوزدهم شماره 1 (پیاپی 122، فروردین 1401)
 • تاریخ انتشار: 1401/02/03
 • تعداد عناوین: 30
|
 • مهران صیادی*، الهه عابدی، شهرزاد مالکی، کیانا پورمحمدی صفحات 1-9

  فیتیک اسید ترکیب ضد تغدیه ای موجود در سبوس و آرد کامل گندم می باشد. به منظور کاهش میزان آن از محیط خمیر توسط کشت تنها و همزمان دو سویه لاکتوباسیلوس پلانتاروم و لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس با 4 فرمولاسیون خمیر ترش (فرمول 1 حاوی مخمر Saccharomyces cerevisiae، فرمول 2 حاوی Lactobacillus acidophilus+ Saccharomyces cerevisiae) ، فرمول 3 حاوی Lactobacillus plantarum+ Saccharomyces cerevisiae و فرمول 4 حاوی Lactobacillus plantarum+ Lactobacillus acidophilus+ Saccharomyces cerevisiae) استفاده شد و تخمیر در دماهای 27، 32 و °C 37 و زمان های 8، 16 و 24 ساعت انجام شد. میزان آنزیم فیتاز تولید شده، اسید فیتیک و املاح (کلسیم و روی) در دماهای متفاوت و بازه های زمانی مختلف اندازه گیری شد. مدل سینتیک درجه یک برای بررسی تجزیه اسید فیتیک و افزایش املاح کلسیم و روی در دماهای مختلف مورد استفاده قرار گرفت. داده ها دارای تطابق مناسبی با این مدل بودند. انرژی فعال سازی مرتبط نیز محاسبه شد. نتایج نشان داد که کشت همزمان L. plantarum+ L. acidophilus+ S. cerevisiae دارای بالاترین محتوای فیتاز تولیدی U/mL 163 و بیشترین املاح کلسیم mg/100g 4/27 و روی mg/100g 69/1 (در دمای °C 37) بودند. اگرچه بیشترین راندمان تولید فیتاز در 8 ساعت اولیه تخمیر مشاهده شد اما روند رو به افزایش در محتوای عناصر روی و کلسیم تا زمان 24 ساعت مشاهده شد. روند میزان فیتاز تولیدی به صورت زیر مشاهده شد: L. plantarum+ L. acidophilus+ S. cerevisiae> L. plantarum+ S. cerevisiae> L. acidophilus+ S. cerevisiae> S. cerevisiae. کمترین محتوای فیتیک اسید پس از 24 ساعت تخمیر در دمای °C 37 در خمیر ترش L. plantarum+ L. acidophilus+ S. cerevisiae مشاهده شد و میزان آن از mg/100 g 5/20 ± 8/563 در آرد کامل به mg/100 g 3/110 - 8/43 کاهش پیدا کرد.

  کلیدواژگان: کشت همزمان سویه لاکتیک اسید باکتری ها، لاکتوباسلوس پلانتاروم، لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس، سینتیک اسید فیتیک، سینتیک املاح
 • نصیبه جهانگیرزاده، زیبا حبیبی دستجرد*، شیرین رحمن زاده ایشکه صفحات 11-21

  یکی از منابع با ارزش و غنی از ترکیبات آنتی اکسیدانی و ویتامین ها، میوه انگور می باشد. امروزه تولید انگور با کیفیت و دارای بافت محکم و ماندگاری بالای میوه اهمیت زیادی دارد بنابراین، استفاده از انواع اسیدهای آلی برای بهبود کمی و کیفی محصولات زراعی و باغی رواج فراوان یافته است. اسید هیومیک بعنوان یک اسید آلی حاصل از هوموس و سایر منابع طبیعی، بدون اثرات مخرب زیست محیطی جهت افزایش کیفیت انگور می تواند موثر واقع شود. این پژوهش در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با 4 تکرار به اجرا درآمد. تیمار آزمایش شامل چهار غلظت اسید هیومیک (0، 0.5، 1 و 2 گرم در لیتر) بود. صفاتی از قبیل وزن، طول و عرض حبه و خوشه انگور، همچنین میزان اسیدیته، اسیدهای آلی، مواد جامد محلول و نیز برخی صفات فیتوشیمیایی از قبیل محتوای فنل و فلاونویید کل، آنتوسیانین و فعالیت پاداکسندگی به روشDPPH  مورد ارزیابی قرار گرفتند. مطابق نتایج تجزیه واریانس داده ها، صفاتی مانند وزن و عرض حبه و خوشه، فنل کل و فعالیت پاداکسندگی، اسیدیته و مواد جامد محلول در سطح احتمال یک درصد دارای اختلاف معنی دار از لحاظ آماری بین نمونه های تیمار شده و شاهد بودند. اما صفاتی از قبیل محتوای فلاونویید کل و میزان آنتوسیانین نمونه ها از اختلاف معنی دار در سطح احتمال پنج درصد برخوردار بودند به طور کلی اکثر صفات در تیمار 2 گرم در لیتر اسید هیومیک دارای بیشترین مقدار بودند. بالاترین میزان فنل کل و فعالیت آنتی اکسیدانی به ترتیب در تیمارهای 2 و 1 گرم در لیتر اسید هیومیک با مقادیر  1.667 میلی گرم در یک میلی لیتر آبمیوه و 33.84 درصد مشاهده شدند.نتایج بدست آمده نشان داد که با کاربرد اسید هیومیک می توان بسیاری از ویژگی های فیزیکی و بیوشیمیایی میوه انگور را بهبود بخشید.

  کلیدواژگان: آنتوسیانین، ظرفیت آنتی اکسیدانی، فلاونوئید کل، فنل کل، مواد آلی
 • لاله ترابی، لیلا روفه گری نژاد*، شهرام حنیفیان، میترا صوفی صفحات 23-33

  در سال های اخیر پیشرفت های زیادی در خصوص تهیه ی غذاهای عملگرا بر پایه ی پروبیوتیک با توجه به اثرات سلامتی بخش آن ها صورت گرفته است. در این پژوهش امکان سنجی تولید آب سیب سین بیوتیک با استفاده از گونه ی لاکتوباسیلوس کازیی مورد بررسی قرار گرفت. تیمارهای مورد بررسی با ترکیب آب سیب با آب انبه (0 و 10 درصد حجمی-حجمی) و فیبر پرتقال (0 و 0/5 درصد وزنی-حجمی) تولید و میزان زنده مانی لاکتوباسیلوس کازیی، pH، اسیدیته، مواد جامد محلول، ویسکوزیته و ویژگی های حسی نمونه ها در طی 45 روز نگهداری در دمای یخچالی مورد ارزیابی قرار گرفت. مطابق نتایج به دست آمده، افزودن فیبر پرتقال و آب انبه به عنوان ترکیبات پری بیوتیک منجر به بهبود زنده مانی لاکتوباسیلوس کازیی و حفظ جمعیت آن به تعداد حداقل 7 واحد لگاریتمی در هر میلی لیتر در طی مدت زمان نگهداری گردید. همچنین افزودن فیبر پرتقال و آب انبه تاثیر معنی داری (0/05<p) در افزایش اسیدیته، مواد جامد محلول و ویسکوزیته و کاهش مقادیر pH نمونه های آب سیب سین بیوتیک در طی مدت زمان نگهداری داشت. طبق نتایج ارزیابی حسی اگرچه میزان پذیرش کلی نمونه شاهد و نمونه های تیمارشده با گذشت زمان از روند نزولی برخوردار بود؛ با این حال افزودن آب انبه و فیبر پرتقال منجر به بهبود پذیرش حسی نمونه ها در مقایسه با نمونه شاهد گردید. نتایج این تحقیق نشان داد که آب سیب سین بیوتیک حاوی فیبر پرتقال و آب انبه به صورت ترکیبی تیمار مناسبی هم از نظر تکنولوژیکی و هم از نظر پذیرش مصرف کنندگان بود.

  کلیدواژگان: آب انبه، پروبیوتیک، سین بیوتیک، فیبر پرتقال، لاکتوباسیلوس کازئی
 • مریم جلیلی صفریان، حسن احمدی گاولیقی*، محسن برزگر، مهدی طبرسا، چیبویکه اودنیگوه صفحات 35-45

  میزان مصرف عدس به دلیل ترکیبات مغذی و خواص عملکردی آن ها به طور مداوم رو به رشد بوده است. دانه های عدس سرشار از چندین ترکیب زیست فعال با اثر کنترل بر کاهش علایم دیابت، بیماری های قلبی-عروقی و پیری می باشد. در این مطالعه اثرات عصاره استونی، فیبر محلول و پروتیین استخراج شده از عدس سبز در غلظت 50 میلی گرم بر میلی لیتر بر خواص ضد دیابتی با اندازه گیری مهار کنندگی فعالیت آنزیم آلفا-آمیلاز و آلفا-گلوکوزیداز مورد بررسی قرار گرفت. میزان مهار کنندگی فعالیت آنزیم آلفا-آمیلاز خوکی توسط عصاره استونی و پروتیین عدس اختلاف معناداری با یکدیگر نداشتند (05/0 > p). عصاره استونی بیش ترین تاثیر را بر مهار فعالیت آنزیم گلوکوزیداز موشی داشت (08/67 درصد). همچنین کاهش شدت فلویورسانس در اثر افزودن غلظت های مختلف عصاره استونی، فیبر محلول و پروتیین عدس (25/0، 50/0، 1، 2 و 4 میلی گرم بر میلی لیتر) به آنزیم آلفا-آمیلاز و آلفا-گلوکوزیداز نشان دهنده ایجاد تغییرات در ساختار سوم آنزیم ها بود. نتایج نشان داد که هر سه ترکیب استخراج شده از عدس به عنوان یک منبع طبیعی برای مهار فعالیت آنزیم های آلفا-آمیلاز و آلفا-گلوکوزیداز محسوب شوند و در تهیه تولید مواد غذایی فراسودمند مورد استفاده قرار گیرند.

  کلیدواژگان: عدس سبز، ترکیبات فنولی، فیبر محلول، پروتئین، ضد دیابتی
 • محمدامین مهرنیا*، نسیم دهقان، رضا زاده دباغ صفحات 47-58

  روغن های خوراکی طی حرارت دادن، پختن و سرخ کردن در معرض تغییرات فیزیکوشیمیایی قرار می گیرند، لذا با توجه به اهمیت بالای این مساله و تصور عموم از سلامت روغن های تهیه شده در فروشگاه های روغن کشی در سطح شهر، این پژوهش با هدف ارزیابی و مقایسه پایداری حرارتی روغن های کنجد تهیه شده به روش پرس مغازه ای و صنعتی انجام گرفت. نمونه های روغن کنجد از چهار مرکز روغن کشی شهر اهواز تهیه و پایداری آن ها در مدت 12 روز در طی فرایند حرارتی  با آزمون های، عدد اسیدی، پراکسید، آنیزیدین، توتکس و یدی  به جهت بررسی پایداری اکسایشی و همچنین اندازه گیری ترکیب اسید های چرب با استفاده از دستگاه گاز کروماتوگرافی، انجام و با استاندارد های ملی ایران مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان داد اسید لینولییک C18:2  به میزان 72/42- 5/41 درصد و اسید اولییک (C18:1)، 47/39- 5/38 درصد بیشینه اسیدهای چرب موجود در روغن های کنجد مورد مطالعه بود که ترکیب اسیدهای چرب تمامی نمونه ها در دامنه ی تعیین شده توسط استاندارد ملی ایران قرار داشت. نتایج آزمون های اعداد اسیدی، یدی، پراکسید، آنیزیدین و توتکس همگی نشان دهنده ی اختلاف معنی داری نمونه روغن کنجد تهیه شده به روش صنعتی با سایر روغن های تهیه شده به روش پرس مغازه ای بود و عملکرد بهتر روغن صنعتی را در سطح معنی داری 5 درصد نشان داد. با تفسیر داده ها و نتایج  می توان دریافت که روغن های کنجد تهیه شده به روش صنعتی پایداری حرارتی بالاتری نسبت به روغن های تهیه شده به روش پرس مغازه ای دارند و جهت مصارف حرارتی مناسب تر می باشند.

  کلیدواژگان: روغن کنجد، پایداری حرارتی، اسید های چرب، روغن کشی، پرس مغازه ای
 • مینا سیف زاده*، قربان زارع گشتی صفحات 59-69

  ماهی دودی از غذاهای آماذه مصرف به شمار می رود که دارای ارزش غذایی فراوان و زمان ماندگاری طولانی است. از این رو مطالعه حاضر با هدف تهیه فرآورده دودی گرم ورقه ای از فیله قره برون پروشی دو ساله و ارزیابی ویژگی های شیمیایی، میکروبی و حسی و تعیین زمان ماندگاری آن طی نگهداری در دمای یخچال انجام شد. نتایج نشان داد علیرغم تیمار شاهد در تیمارهای آزمایشی آلودگی با میکرواورگانیسم ها و کپک و مخمر طی زمان نگهداری مشاهده نشد. ارزش غذایی در تیمارهای آزمایشی در مقایسه با شاهد افزایش معنی دار نشان دادند (05/0<p). اسیدهای چرب لوریک، پالمیتیک، استیاریک، آراشیدونیک و دوکوزاهگزانوییک اسید در تیمار دودی در مقایسه با تیمار شاهد افزایش نسبی داشتند. افزایش لینولییک اسید و ایکوزاپنتانوییک اسید در تیمار آزمایشی در مقایسه با شاهد معنی دار بود (05/0<p). ویژگی های میکروبی، شیمیایی، حسی و فیزیکی در تیمارهای آزمایشی در مقایسه با شاهد کاهش معنی دار ارایه کردند (05/0<p). جمود نعشی 3 ساعت بعد از صید شروع شده و به مدت 4 ساعت ادامه یافت. تیمارهای شاهد و آزمایشی به ترتیب طی مدت زمان 5 روز و شش ماه  در یخچال کیفیت مطلوبی نشان دادند. با توجه به نتایج میکروبی، شیمیایی و حسی به دست آمده، فیله قره برون پروشی دودی تا پایان زمان نگهداری در یخچال از کیفیت مناسبی برخوردار بود و با توجه به این که تا کنون فرآورده آماده مصرف از فیله قره برون پرورشی تهیه نشده این فرآورده جهت ایجاد تنوع در صنعت فرآوری آبزیان و عرضه محصول آماده مصرف به صنعت غذایی پیشنهاد می گردد.

  کلیدواژگان: قره برون پرورشی، فیله دودی، بسته بندی تجت خلاء، کیفیت، تکنولوژی هاردل
 • زهرا شباهنگ، لیلا نوری*، عبدالرضا محمدی نافچی صفحات 71-82

  امروزه، به علت افزایش نگرانی در مورد مواد زیست تخریب ناپذیر، مواد بسته بندی تجزیه پذیر بسیار مورد توجه قرار گرفته اند؛ لذا هدف از این پژوهش بررسی اثر رنگدانه بتانین در سطوح (5-5/2-0وزنی/ حجمی%) و نانو ذره اکسید مس در سطوح (4-2-0وزنی/حجمی%) در فیلم نانوکامپوزیت بر پایه وی پروتیین ایزوله/ پکتین در قالب طرح مرکب مرکزی بر خواص مکانیکی و ویژگی های فیزیکوشیمیایی فیلم تولیدی می باشد. نتایج حاصل نشان داد که با افزایش درصد رنگدانه بتانین و نانو ذره اکسید مس ضخامت و رطوبت نمونه ها افزایش و حلالیت کاهش یافت(P<0/05). همچنین با افزودن سطوح بالای رنگدانه بتانین قرمزی (a) افزایش و روشنایی (L) و زردی (b) نمونه ها کاهش یافت. افزودن نانو ذره باعث کاهش شاخص b گردید در حالیکه بر شاخص a نمونه ها اثر معناداری نداشت. هم چنین با افزودن رنگدانه و نانوذره مقاومت کششی و ازدیاد طول نمونه های فیلم به طور معناداری افزایش یافت(P<0/05). مطابق با تمامی نتایج حاصله استفاده از نانوذره اکسید مس و رنگدانه بتانین در فیلم نانوکامپوزیت منجربه تولید فیلمی مناسب برای بسته بندی مواد غذایی با خصوصیات فیزیکوشیمیایی و مکانیکی مطلوب می باشد.

  کلیدواژگان: فیلم خوراکی، اکسید مس، رنگدانه بتانین، خواص مکانیکی
 • فرود باقری، صدیقه امیری*، محسن رادی صفحات 83-100

  در طی سال های اخیر، تقاضا برای مصرف محصولات غذایی سرخ شده کم چرب افزایش یافته است. به همین دلیل، در این بررسی اثر پیش تیمارهای مختلف شامل پوشش دهی قطعات بادمجان با آلژینات سدیم (0.50 و 1.00 درصد)، آلژینات کلسیم (0.50 و 1.00 درصد) و پروتیین ایزوله سویا (4.00 و 5.00 درصد) بر میزان جذب روغن و ویژگی های کیفی بادمجان سرخ شده در زمان های مختلف سرخ کردن (0، 90، 180، 200 و 360 ثانیه) در دمای 150 درجه سانتی گراد مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که نمونه های پیش تیمار شده با هیدروکلوییدها نسبت به نمونه کنترل، مقدار افت رطوبت و میزان جذب روغن کمتری داشتند که از این نظر از بین هیدروکلوییدها، آلژینات کلسیم (1 درصد) با مقدار افت رطوبت 66/16 درصد و مقدار جذب روغن (گرم/گرم)  11/0، بهترین عملکرد و پروتیین ایزوله سویا (00/5 درصد) با مقدار افت رطوبت 66/33 درصد و مقدار جذب روغن (گرم/گرم) 26/0، ضعیف ترین کارکرد را داشت. با افزایش زمان سرخ کردن، محتوای رطوبت نمونه های سرخ شده کاهش یافت. بیشترین و کمترین میزان پوشش دهی به ترتیب مربوط به نمونه های پیش تیمار شده با پروتیین ایزوله سویا 1 درصد (14/33 درصد) و آلژینات سدیم 5/0 و 1 درصد (32/11 درصد) بودند. هم چنین، راندمان سرخ کردن نمونه های پیش تیمار شده با آلژینات کلسیم بیشتر از سایر تیمارها بود که در این رابطه، زمان 90 ثانیه بالاترین مقدار (12/93 درصد) را نشان داد و کمترین راندمان مربوط به نمونه ی کنترل در زمان 360 ثانیه (51/49 درصد) بود. مقدار شاخص L* در نمونه های پوشش دهی شده با پروتیین ایزوله سویا نسبت به سایر نمونه ها کمتر بود که می تواند به دلیل افزایش نرخ واکنش میلارد باشد. نمونه های پیش تیمار شده با آلژینات کلسیم و سدیم در زمان 90 ثانیه بیشترین امتیاز پارامترهای حسی را کسب کردند. نتایج این تحقیق نشان داد که استفاده از پوشش آلژینات کلسیم (1 درصد) می تواند منجر به تولید بادمجان سرخ شده کم چرب بدون تاثیر نامطلوب بر خواص حسی و کیفی محصول شود.

  کلیدواژگان: آلژینات سدیم، آلژینات کلسیم، بادمجان، پروتئین ایزوله سویا، سرخ کردن
 • نیره کریمی، فریبا زینالی*، محمود رضازاده باری، مهدی نیکو، فروغ محترمی، مهدی کدیور صفحات 101-113

  پپیتدهای زیست فعال بخش های پروتیینی ویژه ای هستند که بر عملکرد و سلامت بدن انسان تاثیر به سزایی دارند. در این مطالعه تاثیر پروتیین ها و پپتیدهای حاصل از هیدرولیز پروتیین های آمارانت (پروتیین کل، آلبومین و ‌گلوبولین) در مقادیر 1 تا 5 درصد و زمان های مختلف هیدرولیز (5/0، 5/1، 3 و 5 ساعت) بر خواص خمیرترش و کیفیت نان بررسی شد. نتایج نشان داد که پپتیدهای حاصل از هیدرولیز پروتیین کل آمارانت در زمان 3 ساعت دارای بیشترین تاثیر بر رشد لاکتوباسیلوس پلانتاروم (PTCC 1896) (40/11 Log CFU/mL) و ساکارومایسس سرویزیه (PTCC 5052) (32/8 Log CFU/mL) در شرایط آزمایشگاهی بود. این میکروب ها فلور اصلی خمیرترش هستند و مقادیر مختلف پپتید نسبت به نمونه ی شاهد بر رشد آن ها از نظر آماری تفاوت معنی داری داشت. میزان اسیدیته قابل تیتر و pH پس از 16 ساعت تخمیر در دمای 30 درجه سانتی گراد در خمیرترش حاوی 5٪ پپتید به ترتیب، 33/13 میلی لیتر NaOHو 6/4 بودند که نسبت به سایر تیمارها بیشتر بود. بیشترین میزان فعالیت آبی، حجم مخصوص، اسیدیته قابل تیتر و کمترین آنتالپی در نان تهیه شد از خمیرترش حاوی 3٪ پپتید حاصل شد. بنابراین نان تولید شده از خمیرترش حاوی 3٪ پپتید به عنوان بهترین تیمار جهت افزایش کیفیت نان انتخاب شد.

  کلیدواژگان: آمارانت، پروتئین هیدرولیز شده، خمیرترش، ویژگی های نان
 • بهاره دهقان، رضا اسماعیل زاده کناری*، زینب رفتنی امیری صفحات 115-127

  در این پژوهش اثر افزودن عصاره چای سبز (به مقدار 10%) بر روی ویژگی های فیزیکوشیمیایی، حسی، میکروبی و زنده مانی باکتری های پروبیوتیک در نوشیدنی پیناکولادا بر پایه آب پنیر مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که در نتیجه افزودن عصاره چای سبز، خواص فیزیکوشیمیایی از جمله pH، بریکس، ماده خشک و مقدار پروتیین نوشیدنی تغییر معنی داری نداشت ولی میزان کدورت نوشیدنی در مقایسه با نمونه کنترل (بدون چای سبز) افزایش یافت. نتایج ارزیابی میکروبی نشان داد که نمونه حاوی عصاره چای سبز نسبت به نمونه کنترل، فاقد آلودگی میکروبی بود که نشان از خاصیت ضد میکروبی عصاره چای سبز می باشد.  اگرچه CFU/ml 2 کپک در نمونه کنترل مشاهده گردید ولی این مقدار کمتر از حد استاندارد بوده و قابلیت مصرف دارد. باکتری پروبیوتیک لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس برخلاف بیفیدوباکتریوم بیفیدوم در نوشیدنی رشد نکرد. همچنین زنده مانی باکتری بیفیدوباکتریوم در طی نگهداری 28 روزه در یخچال و طی عبور از شرایط معده و روده روند کاهشی داشت که این کاهش در نوشیدنی حاوی عصاره چای سبز بیشتر از نمونه کنترل بود. با این حال تا روز 21 ام قابلیت زنده مانی میکروارگانیسم ها در نوشیدنی حاوی عصاره چای سبز در حد توصیه شده مطابق استاندارد ملی ایران (CFU/ml 106) حفظ شده بود. می توان از غلظت مناسبی از عصاره چای سبز در تولید نوشیدنی پروبیوتیک پیناکولادا برپایه آب پنیر به عنوان یک نوشیدنی فراسودمند جدید استفاده کرد.

  کلیدواژگان: نوشیدنی بر پایه آب پنیر، آب میوه آناناس و نارگیل، عصاره چای سبز، باکتری های پروبیوتیک
 • حامد جمشیدیان، علی رافع*، سید مهدی میرزابابائی صفحات 129-141

  پکتین به جهت داشتن خواص عملکردی و تغذیه ای ویژه مانند تغلیظ کنندگی و ژل دهندگی جایگاه خاصی در صنایع غذایی دارد. هرچند استخراج پکتین از منابع مختلف گیاهی به روش های مختلف انجام گرفته است، اما باتوجه به نوع منبع و روش مورداستفاده، خواص پکتین استحصالی متفاوت و طبیعتا کاربرد متفاوتی خواهد داشت. براین اساس، این پژوهش باهدف بهینه یابی و ارزیابی کمی و کیفی استخراج پکتین از تفاله سیب درختی به کمک ماکروویو و روش استخراج با اسید انجام گرفت. راندمان استخراج به کمک ماکروویو در دامنه pH 22/1 تا 78/1، زمان 6/10 تا 4/17 دقیقه و توان 320 تا 580 وات و به روش استخراج اسیدی در دامنه pH 5/1 تا 2، زمان 60 تا 90 دقیقه و دمای 75 تا 90 درجه سانتیگراد با روش سطح پاسخ (RSM) بهینه یابی شد. نتایج نشان داد که در استخراج به کمک ماکروویو در pH 22/1، زمان 4/17 دقیقه و توان 580 وات و در روش استخراج اسیدی در pH 5/1، دمای 90 درجه سانتیگراد و در زمان 90 دقیقه حداکثر بازده استخراج (به ترتیب 17/9 و 83/8 %) مشاهده گردید. همچنین تحت شرایط بهینه استخراج در روش ماکروویو، پکتین با مشخصات کیفی بهتری (درجه استریفیکاسیون، گالاکتورونیک اسید، وزن معادل، محتوای متوکسیل، فعالیت امولسیفایری و ظرفیت نگهداری آب بالاتری) نسبت به روش اسیدی حاصل گردید.

  کلیدواژگان: ژل، پکتین، تفاله سیب درختی، روش استخراج اسیدی، ماکروویو
 • ساندرا علیمی، ابوالفضل فدوی*، سیده زهرا سید النگی، سعیده عربشاهی دلوئی صفحات 143-153

  امروزه ضرورت بکارگیری امولسیون های پایدار و با کیفیت پیکرینگ در تهیه غذاهای کم کالری مورد توجه محققان صنعت غذا قرار گرفته است. در این تحقیق اثرات نوع روغن (کنجد و ذرت) و میزان آن (20 تا 70 درصد) بر برخی از خواص امولسیون پیکرینگ حاوی ایزوله های پروتیینی آمارانت (اندازه قطر قطرات، شاخص خامه ای شدن، جذب پروتیین، کشش سطحی و شاخص های رنگی) بررسی گردید. نتایج نشان داد که قطر قطرات امولسیون در محدوده 87/0 تا 5/1 میکرومتر قرار دارد. هرچند افزایش غلظت روغن باعث افزایش بسیار معنی دار (0001/0<p-) قطر قطرات امولسیون، جذب پروتیین و شاخص b*  گردید، کاهش قابل توجه (0001/0<p در شاخص های رنگی L* وa* شناسایی شد. در دیگر ویژگی های امولسیون های تهیه شده، بالا بردن محتوی روغن از 20 تا 50 درصد، بطور موثری شاخص خامه ای شدن (005/0<p) و کشش سطحی (0001/0<p) را افزایش داد، در حالی که در نمونه های حاوی70 درصد روغن، ویژگی های ذکر شده کاهش یافتند. در پایان نتیجه گیری می شود که نمونه های حاوی 70 درصد روغن ذرت یا 20 درصد روغن کنجد بهترین ویژگی های امولسیونی را دارا بودند.

  کلیدواژگان: امولسیون پیکرینگ، ایزوله پروتئینی آمارانت، روغن ذرت، روغن کنجد
 • زهرا تیموری، هاجر شکرچی زاده* صفحات 155-169

  در این پژوهش از رنگ طبیعی کورکومین برای نظارت بر کیفیت گوشت ماهی بسته بندی شده از طریق شناساگر تغییر رنگ دهنده استفاده گردید و تغییرات رنگ شناساگر به صورت چشمی و با استفاده از دستگاه رنگ سنج طی نگهداری نمونه های ماهی در دمای محیط (به مدت 60 ساعت) و در یخچال (به مدت 12 روز) مورد ارزیابی قرار گرفت. به منظور ارزیابی کارایی شناساگرهای کاغذی در تعیین کیفیت گوشت ماهی، خصوصیات کیفی گوشت ماهی نظیر شمارش کلی میکروبی، pH، ترکیبات ازته فرار مورد ارزیابی قرار گرفت. این شناساگر دارای ویژگی های بسیار مطلوبی از جمله جذب رطوبت کمتر نسبت به شاهد، پایداری عالی طی نگهداری به مدت 30 روز و گزینش پذیری بالا به تغییرات pH بود. نتایج حاصل از طیف سنجی مادون قرمز تبدیل فوریه  نشان داد، کورکومین به خوبی روی کاغذ صافی سلولزی تثبیت شده است. نتایج مربوط به تغییرات رنگ شناساگر طی نگهداری ماهی نشان داد که با افزایش زمان نگهداری پارامترهای رنگی شناساگر بر پایه کورکومین شامل روشنایی (L*) به صورت معنی داری کاهش و پارامترهای قرمز-سبزی (a*) و زرد-آبی (b*) افزایش یافته است. شناساگر آغشته به کورکومین تغییرات رنگ قابل مشاهده ای را از رنگ زرد تا نارنجی به دلیل حساسیت کورکومین به تغیرات pH و شناسایی ترکیبات ازته فرار و ترکیبات هیدروژن سولفید به نمایش گذاشت. باتوجه به نتایج حاصل از ارزیابی خصوصیات کیفی ماهی در ارتباط با عملکرد و کارایی شناساگر رنگ سنجی طی فساد ماهی می توان نتیجه گرفت، کورکومین پتانسیل خوبی برای کاربرد در سیستم های بسته بندی هوشمند محصولات گوشتی جهت نظارت بر تازگی گوشت ماهی فراهم می کند.

  کلیدواژگان: بسته بندی هوشمند، شناساگر رنگ سنجی، فراورده های گوشتی، کورکومین
 • مبین زمان، نفیسه دعوتی*، مصطفی کرمی صفحات 171-182

  ماست گوسفندی یکی از محصولات لبنی مغذی در ایران است. هدف این مطالعه، شناسایی مولکولی باکتری های اسید لاکتیک جدا شده از ماست های گوسفندی مشهد، دزفول و همدان و بررسی خواص تکنولوژیکی آن ها بود. 47 جدایه باکتری توسط تکثیر ژن 16S rDNA با PCR و سپس توالی یابی از نظر مولکولی شناسایی شدند. خواص تکنولوژیکی جدایه ها شامل تولید اسید لاکتیک، دی استیل، فعالیت های لیپولیتیکی، اوره آزی و پروتیولیتیکی بررسی شدند. آنالیز آماری داده ها توسط SPSS نشان داد که تولید دی استیل و تغییرات pH درطی 24 ساعت توسط جدایه ها بین ماست های دزفول، همدان و مشهد به طور معنی داری (0.05>P) متفاوت است. خواص تکنولوژیکی جدایه ها ثابت کرد که استرپتوکوکوس سالواریوس زیرگونه ترموفیلوس (H1, H2)  و لاکتوباسیلوس دلبروکی زیرگونه بولگاریکوس (H1, H2, H3, H7, H9, H10)  از ماست گوسفندی همدان پتانسیل تکنولوژیکی بالایی دارند. همچنین براساس نتایج آنالیز خواص حسی و سفتی بافت ماست های تولید شده توسط جدایه های منتخب، استرپتوکوکوس سالواریوس (H2)  و لاکتوباسیلوس دلبروکی (H3) به عنوان کشت آغازگر مناسب پیشنهاد شدند.

  کلیدواژگان: باکتری های اسید لاکتیک، بافت، لیپولیز، حسی، پروتئولیز
 • پروانه کرمی، محسن زندی*، علی گنجلو صفحات 183-198

  در پژوهش حاضر، فیلم های ژلاتین- آلژینات سدیم با غلظت های مختلف اسانس بومادران تهیه شد. انتشار اسانس بومادران از فیلم های ژلاتین- سدیم آلژینات به شبیه سازهای غذایی آبی (آب مقطر)، اسیدی (استیک اسید  3 درصد)، الکلی (اتانول 10 درصد) و چرب (اتانول 85 درصد) در دمای 25 درجه سلسیوس اندازه گیری شد. فیلم ها در همه شبیه سازهای غذایی نمایه انتشار مشابهی با انتشار سریع اولیه و به دنبال آن انتشار آهسته پایدار داشتند. نتایج نشان داد که رهایش اسانس بومادران از فیلم ها در شبیه ساز غذایی آبی به دلیل تورم در آب، سریع تر می باشد. فیلم ها ساختار خود را تنها در شبیه ساز غذای چرب پس از 240 ساعت حفظ کردند. از مدل های شبکه عصبی مصنوعی (ANN) و ریاضی (مرتبه اول، کوپچا، هیگوچی، کورسمیر-پپاس، ویبال و هیکسون-کرول) برای توصیف رهایش اسانس از فیلم ها استفاده شد. نتایج مدل سازی ریاضی نشان داد که مدل ویبال می تواند سینتیک رهایش اسانس را برای همه شبیه سازهای غذایی به طور رضایت بخشی توصیف کند (حداقل ضریب همبستگی (R2) و میانگین خطای مربع (MSE) به ترتیب برابر 991/0 و 22/10). مدل شبکه عصبی مصنوعی با پیکربندی 1-15-17-3 سینتیک رهایش اسانس بومادران از فیلم ژلاتین-سدیم آلژینات را در تمام شبیه سازهای غذایی با ضریب همبستگی برابر 999/0 و میانگین خطای مربع برابر 56/0 پیش بینی کرد.

  کلیدواژگان: اسانس بومادران، فیلم فعال ژلاتین-آلژینات سدیم، شبکه عصبی مصنوعی، شبیه ساز غذایی، مدل سازی ریاضی
 • خدیجه شیرانی بیدآبادی، شیلا صفائیان*، رضوان موسوی ندوشن، ناهید رحیمی فرد صفحات 199-209

  متابولیت های ثانویه جلبک های قهوه ای به دلیل فعالیت های بیولوژیکی مختلف از اهمیت ویژه ای برخوردارند. در این پژوهش هدف بررسی دو روش استخراج  ماسیراسیون و اولتراسوند جهت تهیه عصاره از جلبک پادینا و ارزیابی عملکرد و کارایی روش‏های استخراج بر خواص آنتی‏اکسیدانی، فعالیت آنزیمی و ضدمیکروبی عصاره‏های تولیدی بود. عصاره جلبک پادینای تهیه شده با روش اولتراسوند از محتوای فنول (45/43 میلی‏گرم گالیک اسید در گرم) و فلاونویید کل (59/24 میلی‏گرم کویستین در هر گرم) بیشتری برخوردار بود. این در حالی است که حداکثر مهار رادیکال‏های آزاد در عصاره جلبک تهیه شده با روش ماسیراسیون مشاهده شد. عصاره جلبک پادینای تهیه شده با روش اولتراسوند بالاترین فعالیت بازدارندگی استیل کولین استراز را داشت و قوی‏ترین مهار تولید اکسید نیتریک در این عصاره مشاهده شد. باکتری‏های اشریشیا کلی و لیستریا اینوکوا ز بقیه میکروارگانیسم‏ها در برابر عصاره جلبک پادینا مقاوم‏تر بودند و نتایج آزمون میکروبی نشان داد عصاره جلبک پادینای تهیه شده به روش اولتراسوند در مقایسه با روش ماسیراسیون خاصیت ضدمیکروبی بیشتری داشت. در مجموع، نتایج به دست آمده شواهد ارزشمندی برای فعالیت آنتی اکسیدانی، آنتی‏آلزایمری و ضدمیکروبی ناشی از جلبک پادینا ارایه می دهد که می تواند رویکرد احتمالی آن را در استفاده درمانی برجسته کند.

  کلیدواژگان: آنتی اکسیدان، آنتی آلزایمر، جلبک قهوه ای، عصاره، فراصوت
 • زهرا نظری، رضا کاراژیان*، معصومه مهربان سنگ آتش، احمد احتیاطی صفحات 211-222

  کیک از جمله محصولاتی است که در تهیه آن می توان جهت کاهش کالری از جایگزین چربی استفاده کرد. ژل جایگزین چربی (FRG) ترکیبی است که دارای خواص عملکردی، خصوصیات فیزیکی و شیمیایی همانند چربی ها بوده ولی در هر گرم میزان کالری کمتری در مقایسه با چربی ها تولید می کنند. ژل جایگزین چربی از ترکیب پرمیکس جایگزین چربی (FRP) و آب تشکیل شده است. پرمیکس جایگزین چربی حاوی WPC، مالتودکسترین و اینولین بوده و غلظت های مختلف پرمیکس در خمیر کیک استفاده گردید. برای بهینه سازی فرمولاسیون از روش آماری سطح پاسخ استفاده شد و برای بررسی مدل و انتخاب فرمول بهینه از ویسکوزیته خمیر و سفتی بافت کیک استفاده گردید. در شرایط بهینه نتایج حاصل از ویسکوزیته خمیر، چگالی ویژه خمیر، حجم کیک و ارزیابی حسی با استفاده از نرم افزار SPSS بررسی گردید. متغیرهای آب، FRP و چربی به صورت خطی و درجه دوم به ترتیب بر ویسکوزیته خمیر و سفتی بافت موثر بود، بین آب و FRP اثر متقابل مشاهده گردید و اختلاف معنی داری بین ویسکوزیته خمیر و سفتی بافت اندازه گیری شده و پیش بینی شده وجود نداشت. شرایط بهینه تولید به صورت 42/70 درصد آب، 50/1 درصد FRP و 28/10 درصد چربی تعیین گردید. خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خمیر و کیک در شرایط بهینه با نمونه شاهد مقایسه گردید. نتایج نشان داد که ویسکوزیته و چگالی ویژه خمیر بهینه در مقایسه با شاهد بیشتر بود. حجم و محتوای رطوبتی کیک بهینه در مقایسه با نمونه شاهد بالاتر بود. ازلحاظ سفتی بافت و رنگ و ارزیابی حسی تفاوت معنی داری بین کیک شاهد و بهینه وجود نداشت. نتایج نشان داد که با استفاده از ژل جایگزین چربی (FRG) می توان میزان چربی کیک را در حدود 76 درصد مقدار اولیه آن، بدون ایجاد تغییر کیفی نامطلوبی در محصول نهایی کاهش داد.

  کلیدواژگان: ژل جایگزین چربی، پرمیکس جایگزین چربی، کیک کم کالری، بهینه سازی
 • نیلوفر بهرامی، آذین نصرالله زاده*، آرمین حریری صفحات 223-235

  افزودنی های مواد غذایی مانند آنزیم ها و هیدروکلوییدها به طور گسترده در جهت بهبود محصولات نانوایی استفاده می شوند. با تعیین هدف افزایش حجم محصول و افزایش قوت آرد، در این تحقیق از آنزیم آلفا آمیلاز و هیدروکلویید آلژینات سدیم در کنار یک تیمار شاهد، از 8 تیمار آنزیم آلفا آمیلاز و هیدروکلویید آلژینات سدیم (به ترتیب 75 - 0، 150-0، 0-150، 0-300، 75-150، 75-300، 150-150، 300-150 میلی گرم) برای افزودن به خمیر نان استفاده شد. سپس خواص ریولوژیکی آن توسط دستگاه های فارینوگراف و اکستنسوگراف مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد در بین کلیه تیمارها، تیمار 5 (حاوی 300 میلی گرم آلژینات سدیم) بهترین تیمار در فاکتورهای مورد بررسی از جمله زمان توسعه پذیری، ثبات، میزان جذب آب، پایداری، درجه سستی، عدد کیفی فارینوگرافی و مقاومت در برابر کشش بود. بنابراین استفاده میزان 300 میلی گرم از هیدروکلویید آلژینات سدیم برای افزایش حجم و افزایش قوت آرد پیشنهاد می شود.

  کلیدواژگان: آنزیم آلفاآمیلاز، آلژینات سدیم، اکستنسوگراف، فارینوگراف، نان
 • واله شریف نصیریان، سید احمد شهیدی*، حسن طاهر منصوری، فرشته چکین صفحات 236-246

  در این پژوهش، فلاونوییدهای پوست لیموشیرین توسط جاذب گرافن اکساید از طریق جذب و سپس واجذب استخراج شدند و ویژگی های عصاره واجذبی شامل تعیین محتوای فنلی کل، محتوای کل فلاونوییدها و قابلیت روبندگی رادیکال های آزاد DPPH ارزیابی شدند. سپس اثر فعالیت آنتی اکسیدانی عصاره واجذبی در روغن فرموله شده که شامل روغن حاوی عصاره ی واجذبی از نانو جاذب ها در غلظت های 250، 500 و ppm1000 بود مورد بررسی قرار گرفت و با روغن حاوی آنتی اکسیدان سنتزی BHT در غلظت ppm200 و نمونه شاهد مقایسه گردید. نتایج نشان داد میزان فنل کل برای عصاره اصلی پوست لیموشیرین و عصاره واجذبی به ترتیب 20/19767 و 56/5861 میکروگرم بر عصاره بود و میزان فلاونویید کل برای عصاره اصلی پوست لیموشیرین و عصاره واجذبی به ترتیب 552/33 و 446/3 میکروگرم بر عصاره به دست آمد. اندیس پراکسید، عدد تیوباربیتوریک اسید، دی ان مزدوج و شاخص رنگی روغن با افرایش زمان حرارت دهی افزایش یافته و بیشترین میزان افزایش در تیمار شاهد فاقد آنتی اکسیدان مشاهده گردید و تیمارهای حاوی عصاره واجذبی (فلاونویید جذب شده توسط گرافن اکساید از عصاره پوست لیمو شیرین)500 و 1000 ppm، قابل رقابت با آنتی اکسیدان BHT بودند. درنهایت می توان بیان داشت عصاره واجذبی پوست لیموشیرین به عنوان منبعی غنی از آنتی اکسیدان های طبیعی قابلیت جایگزینی آنتی اکسیدان های سنتزی در فرمولاسیون روغن های خوراکی را دارد.

  کلیدواژگان: آنتی اکسیدان، پوست لیموشیرین، عصاره واجذبی، فلاونوئیدها، نانوجاذب
 • مرضیه خوری، اکرم آریان فر*، عصمت خوری صفحات 247-255

  برنج یکی از محبوب ترین غذاهای اصلی انسان است. می تواند آلودگی و فلزات سنگین را از خاک جذب کند و بر سلامت انسان اثر بگذارد. بنابراین لازم است اطلاعاتی در مورد فلزات سنگین برنج و مصرف آنها توسط انسان داشته باشیم. بر این اساس فلزات سنگین کادمیوم، کروم، سرب و نیکل در  نمونه برنج از سه منبع ایران، پاکستان، هندوستان و از طریق اسپکتروفتومتر جذب اتمی مورد بررسی قرار گرفت. مقدار فلزات سنگین Cd، Cr، Pb و Ni در نمونه های مختلف برنج از 008/0± 04/0 تا 03/0 ± 04/0، 10/0 ± 19/0تا 0/0± 50/0، 04/0 ،± 092/0 تا 18/0 ، 1/0 ± 28/1 و01/0±19/0 تا 01/0 ± 89/0 به ترتیب مشاهده شد و بالاترین میزان فلزات سنگین در تاج ملاح و کمترین میزان آن در عبدالسلام بود.. مقدار تخمینی روزانه مصرف (EDI) برای انواع مختلف برنج محاسبه شد.غلظت کادمیوم و سرب بیشتر از حد (LOQ) تعریف شده توسط FAO / WHO به استثنای یک برند بود، در حالی که مقدار کروم به طور معنی داری کمتر از LOQ بود. از داده های اخیر مصرف برنج، مصرف روزانه ترکیبات سمی برای جمعیت ایران محاسبه شد. برآورد مصرف روزانه (EDI) برای تمامی فلزات سنگین از طریق مصرف برنج بطور قابل توجهی پایین تر از ADI بود.

  کلیدواژگان: برنج، فلزات سنگین، اسپکتروفتومتری جذب اتمی
 • رضا شهرکی، امیرحسین الهامی راد*، جواد حصاری، مصطفی شهیدی نوقابی، احمد پدرام نیا صفحات 257-268

  افزایش آگاهی مصرف کنندگان در خصوص ارتباط بین رژیم غذایی و سلامتی سبب شده است تولیدکنندگان همواره در پی راهکارهایی جهت فرموله کردن محصولات کم چرب لبنی از جمله پنیر خامه ای با خصوصیات کیفی مطلوب باشند. هدف از این پژوهش استفاده از صمغ دانه قدومه شهری و کتان به عنوان جایگزین چربی در فرمولاسیون پنیر خامه ای بود. در این پژوهش اثر نسب های مختلف صمغ دانه قدومه شهری (1-0 درصد وزنی/ وزنی) و دانه کتان (1-0 درصد وزنی/ وزنی) بر خواص فیزیکوشیمیایی، حسی و بقای پروبیوتیک ها در پنیر خامه ای کم چرب سین بیوتیک در طول دوره 45روزه انبارمانی استفاده گردید. نتایج نشان داد که با افزایش میزان صمغ دانه کتان و قدومه شهری میزان رطوبت، سفتی، پیوستگی، ارتجاعیت، چسبندگی و ارتجاعیت پنیر خامه ای کم چرب بطور معنی داری افزایش پیدا کرده در حالی pH و اسیدیته بدون تغییر بودند. یافته ها نشان داد که استفاده از صمغ دانه کتان و قدومه شهری در غلظت 5/0% موجب بهبود ویژگی های ارگانولپتیکی می شود. با افزایش زمان انبارمانی pH نمونه ها مختلف بر خلاف اسیدیته کاهش پیدا کرد. همچنین انبارمانی تاثیر منفی بر ویژگی های بافتی داشت. شمارش پروبیوتیک ها در پایان زمان انبارمانی نشان داد تنها نمونه حاوی مقادیر بهینه صمغ کتان و قدومه شهری دارای میزان باکتری های پروبیوتیک در رنج استاندارد می باشد. به طور کلی نتایج این پژوهش نشان داد که با بهره گیری از صمغ دانه کتان و قدومه شهری به عنوان جایگزین چربی در پنیر خامه ای کم چرب سین بیوتیک می توان محصولی با ویژگی های مشابه نمونه پرچرب تولید کرد.

  کلیدواژگان: پنیر خامه ای کم چرب، سین بیوتیک، صمغ دانه قدومه شهری، صمغ دانه کتان
 • عبدالرحمن قادری*، جلال دهقان نیا، بابک قنبرزاده صفحات 269-283

  در فرآیند سرخ کردن بسیاری از تغییراتی که روی می دهد تابع نوع روغن و نسبت محصول به روغن (بار سرخ کردن) می باشند و توزیع یکنواخت دمای روغن در نقاط مختلف سرخ کن با توجه به سرخ شدن یکنواخت قطعات سیب زمینی حایز اهمیت می باشد. بنابراین، با پایش نحوه توزیع دما، روغن و رطوبت در محصول با گذشت زمان می توان فرآیند سرخ کردن را به طور موثرتری کنترل نمود و به درک عمیق تری از این فرآیند پیچیده رسید. بنابراین هدف تحقیق حاضر بررسی اثر سه نوع روغن (آفتابگردان، سویا و کانولا)، سه نوع بار سرخ کردن (1:20، 1:15 و 1:10 کیلوگرم سیب زمینی به لیتر روغن) و چهار موقعیت مختلف در سرخ کن بر توزیع دما در سرخ کن و سیب زمینی، محتوای رطوبت و میزان روغن جذب شده در قطعات سیب زمینی حین سرخ کردن در 4 فاصله زمانی 90، 180، 270 و 360 ثانیه بود. آنالیز آماری داده ها نشان داد که بار سرخ کردن بر افت رطوبت و جذب روغن اثر معنی داری داشت در حالیکه برای نوع روغن و موقعیت سیب زمینی در سرخ کن اثر معنی دار مشاهده نشد. با افزایش بار سرخ کردن میزان جذب روغن بیشتر و رطوبت نهایی سیب زمینی ها افزایش یافت. نتایج به دست آمده حاکی از آن بود که دمای مرکز سیب زمینی تحت تاثیر نوع روغن و بار سرخ کردن قرار نگرفت و دمای مرکز در کل تیمارها در حدود 95-96 درجه سلسیوس تخمین زده شد. برخلاف دمای مرکز، دمای سطح تحت تاثیر نسبت سیب زمینی به روغن قرار گرفت و با افزایش بار سرخ کردن دمای سطح افزایش یافت. با توجه به نتایج به دست آمده تحقیق حاضر نشان داد برای کاهش روغن جذب شده حتما باید از نسبت مناسب سیب زمینی به روغن استفاده گردد در حالیکه نوع روغن و مکان سیب زمینی در سرخ کن تاثیر قابل ملاحظه ایی بر میزان روغن جذب شده نداشت.

  کلیدواژگان: سرخ کردن، نوع روغن، نسبت سیب زمینی به روغن، جذب روغن
 • محمدهادی موحدنژاد*، احمد رجایی، سروش رحیمی خویگانی صفحات 285-295

  اکسیداسیون چربی ها یکی از مهمترین دلایل کاهش کیفیت روغن ها و چربی ها می باشد که لزوم استفاده از آنتی اکسیدان ها را به عنوان یک افزودنی در مواد غذایی مطرح می نماید. گیاه چای کوهی با نام علمی Stachys Lavandulifolia گیاهی دارویی با خواص آنتی اکسیدانی است. با توجه به اینکه تاثیر فناوری های جدید در مقایسه با روش های سنتی از نظر صرفه جویی در زمان، انرژی و همچنین افزایش بازده استخراج مشخص شده است. هدف از این مطالعه مدل سازی استخراج ترکیبات آنتی اکسیدانی از چای کوهی با روش استخراج با کمک امواج فراصوت بود. به همین منظور، برای مدل سازی راندمان استخراج ترکیبات آنتی اکسیدانی شبکه عصبی، هیبرید شبکه عصبی مصنوعی- الگوریتم ژنتیک و روش سطح پاسخ استفاده شد . بهترین مدل بر اساس نتایج مدل شبکه عصبی با روش بهینه سازی گرادیان، با تابع آموزش trainbr و تابع انتقال tansig و تعداد لایه های پنهان این ترکیب دو با تعداد نرون 8 در لایه اول و 4 در لایه دوم بدست آمد. برای این ساختار شبکه خطای 0128/0 و ضریب همبستگی 30/97 درصد تعیین گردید. با مقایسه این روش با سطح پاسخ دقت مدل از 92% به 68/94% ارتقا پیدا کرد. بهترین نتیجه برای مدل هیبریدی در الگوریتم یادگیری trainbr با تابع انتقال tansig با یک لایه پنهان و 18  نرون رخ داد.  میزان خطا و ضریب همبستگی در این روش به ترتیب برابر با 0693/0 و 27/83 درصد گردید. با توجه به نتایج شبکه عصبی با روش گردیان بهتر جواب داد و روش هبیرید الگوریتم ژنتیک با شبکه عصبی مدل مناسبی برای پیش بینی نبود.  در نهایت می توان گفت که، چای کوهی می تواند به عنوان منبع بالقوه از ترکیبات آنتی اکسیدانی و شبکه عصبی مصنوعی می تواند به عنوان یک روش کاربردی موفق برای پیش بینی بازده استخراج ترکیبات آنتی اکسیدانی در نظر گرفته شود.

  کلیدواژگان: چای کوهی، شبکه عصبی مصنوعی، الگوریتم ژنتیک، ترکیبات آنتی اکسیدانی، مدل سازی
 • سمیرا امیرسلمانی پور، سیده شیما یوسفی*، محمدرضا حسین پور حسین پور صفحات 297-311

  بهینه سازی شرایط عملیاتی خشک کردن پاششی می تواند بستر مناسبی جهت تولید فرآورده هایی با کیفیت فیزیکی و شیمیایی ایده آل باشد. در این تحقیق تاثیر غلظت های متفاوت دیواره (مالتودکسترین) به هسته (عصاره آب انار) بر پاسخ های راندمان ریزدرون پوشانی، محتوی ترکیبات پلی فنلی، فعالیت آنتی اکسیدانی و ترکیبات آنتوسیانین با استفاده از روش آماری سطح پاسخ و طرح مرکب مرکزی بررسی شد. میزان بهینه سازی بر اساس بالاترین مقدار ترکیبات آنتوسیانین، پلی فنلی، فعالیت آنتی اکسیدانی و راندمان ریزدرون پوشانی انجام شد. معادله درجه دوم با ضریب همبستگی بالا (96/0) می تواند به خوبی شرط بهینه نسبت پوشش دیواره (مالتودکسترین) به هسته (عصاره آب انار) 7/5:5/18 را با مطلوبیت 70% جهت حصول بالاترین بازده خصوصیات فیزیکوشیمیایی را پیش بینی نماید. جهت مقایسه نتایج تجربی و مدل پیش بینی شده در قالب آزمون تی استیودنت، از نرم افزار آماری SPSS و طرح فاکتوریل در قالب بلوک کامل تصادفی در سطح احتمال 95% استفاده شد. تاثیر فرآیند ریزدرون پوشانی بر میزان رهایش ترکیبات زیست فعال طی 60 روز نگهداری در چهار تیمار شامل یخچال/ تاریکی، یخچال/ نور، محیط/ تاریکی و محیط/ نور مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج آنالیز واریانس اختلاف معنی داری را بین تیمارها نشان داد و تیمار یخچال/ تاریکی بیشترین پایداری را نسبت به تیمارهای دیگر داشت . با استفاده از نرم افزار متلب، نتایج تجربی بدست آمده از آزمایش ها با مدل های تجربی بدست آمده از مقالات برازش شدند. مدل درجه اول به عنوان مدل برتر برای هر سه پاسخ ترکیبات پلی فنلی، فعالیت آنتی اکسیدانی و میزان ترکیبات آنتوسیانین انتخاب شد. در نهایت اینکه تولید پودرهای ریزدرون پوشانی شده عصاره آب انار تحت شرایط بهینه، می تواند جهت توسعه غنی سازی فرآورده های غذایی با پودرهای بدست آمده محسوب گردد.

  کلیدواژگان: ریزدرون پوشانی، رهایش، مالتودکسترین، مدل سازی، آب انار
 • علی مشکوه*، سجاد پیرسا، جعفر فرضی صفحات 313-333

  در این پژوهش 20 نمونه مختلف پنیر پیتزا پروسس به وسیله اسانس کره(1+،1-درصد)، پنیر سفید (1+،1-درصد)، ریکوتا(1+،1-درصد) تهیه و ویژگی های فیزیکوشیمیایی که شامل آزمون های اسیدیته، pH، میزان درصد رطوبت، پروتیین و نمک ، درصد تغییرات چربی و چربی در ماده خشک است بررسی شد. در بررسی صورت گرفته بر میزان تغییرات PH و اسیدیته،  هر دو پارامتر در محدوده قابل قبول استاندارمربوط بودند و همچنین میزان درصد رطوبت، پروتیین و نمک پنیر پیتزا تولیدی که هر سه پارامتر حدود قابل قبول را در مقایسه با استاندارد مربوطه داشتند ولی میزان درصد تغییرات چربی و چربی در ماده خشک که مقادیر بدست آمده طبق استاندارد نشان می دهد این محصول جزو پنیر پیتزا با چربی بالا است.

  کلیدواژگان: پنیر پیتزا پروسس، اسانس کره، پنیر سفید، ریکوتا، ویژگی های فیزیکوشیمیایی
 • بهاره مجدی*، محمدامین مهرنیا، حسن برزگر، بهروز علیزاده بهبهانی صفحات 335-348

  امروزه به دلیل اثبات آثار سوء آنتی اکسیدان های سنتزی، تحقیقات بسیاری در مورد آنتی اکسیدان های طبیعی که شامل عصاره ها و اسانس های طبیعی است، در تولید مواد غذایی و جایگزین کردن آن ها به جای آنتی اکسیدان های سنتزی صورت گرفته است. یکی از این ترکیبات طبیعی زردچوبه است که به صورت سنتی در صنایع غذایی و دارویی کاربردهای فراوانی دارد و به عنوان یک ماده غذایی عمل گرا شناخته شده است. در این پژوهش، اثر اسانس زردچوبه در پایداری اکسایشی روغن سویا بررسی شد. برای این منظور اسانس زردچوبه به روش تقطیر آبی و با دستگاه کلونجر استخراج شد. غلظت های مختلف اسانس زردچوبه بر روند اکسیداسیون روغن سویا در مقایسه با آنتی اکسیدان سنتزی رایج  TBHQطی 14 روز در شرایط دمایی 70 درجه سانتی گراد از طریق سنجش اندیس پراکسید، اسیدیته، یدی، آنیزیدین و توتوکس مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که با افزایش غلظت اسانس زردچوبه میزان اکسیداسیون به طور معنی دار کاهش می یابد و در بین غلظت های تحت بررسی اسانس زردچوبه غلظت  ppm 1000 دارای بیش ترین فعالیت آنتی اکسیدانی بوده و موثر اکسیداسیون ترین سطح غلظتی عصاره بر پایداری اکسایشی روغن سویا تعیین گردید، همچنین اسانس زردچوبه می تواند به عنوان آنتی اکسیدان طبیعی عمل نموده و پس از آزمایش های تکمیلی به مواد غذایی اضافه شود.

  کلیدواژگان: آنتی اکسیدان های طبیعی، اسانس زردچوبه، روغن سویا، اکسیداسیون سریع
 • موسی رسولی*، بهمن ارشادی صفحات 349-363

  گردو بدلیل داشتن اسیدهای چرب غیراشباع بعنوان یکی از مهمترین خشک میوه ها از نظر ارزش غذایی مطرح میباشد. هدف از مطالعه حاضر بررسی ترکیبات سودمند از قبیل روغن، پروتیین، ترکیبات اسیدهای چرب و برخی از عناصر معدنی در میوه گردو است. در تحقیق حاضر برخی ژنوتیپ های برتر گردو  (Juglans regia L.)شامل ژنوتیپ های والدین مادری (MSG15، MKG23 و MKG24) با والدین پدری (MSG15، MKG4، MKG5، MKG10، MKG13 و MKG14)  گرده افشانی و میزان پروتیین، روغن، اسیدهای چرب، آهن، منیزیم، منگنز، سدیم و پتاسیم در میوه حاصل از تلاقی آنها اندازه گیری شد. نتایج این مطالعه نشان داد بیشترین مقدار لینولییک اسید در نتاج حاصل از تلاقی والد مادری MSG15 با والد پدری MKG24 به میزان 57/42 و کمترین مقدار در والد پدری MKG10 به میزان 47/11 درصد مشاهده شد. همچنین بیشترین مقدار اولییک اسید در والد پدری  MKG10به میزان 27/33 و کمترین مقدار در نتاج حاصل از تلاقی والد مادری  MKG15با والد پدری MKG24 به میزان 19/78 درصد مشاهده گردید. بیشترین مقدار لینولنیک اسید در والد پدری MKG10 به میزان 19/30 و کمترین مقدار در نتاج حاصل از تلاقی MKG24 به عنوان والد مادری با گرده خودی به میزان 13/88 درصد حاصل شد. همچنین حداکثر مقدار پالمتیک اسید در  تلاقی والد مادری MKG24 با گرده خودی به میزان 5/80 و کمترین مقدار در والد پدری MKG10 به میزان 3/30 درصد بود. بالاترین میزان استیاریک اسید در نتاج حاصل از تلاقی والد مادری MKG24 با گرده خودی به میزان 3/11 و کمترین مقدار در والد پدری MKG5 و نتاج حاصل از تلاقی والد مادری MKG23 با والد پدری MKG5 به میزان 1/27 درصد مشاهده شد.

  کلیدواژگان: گردو، درصد روغن مغز، پروتئین، اسید های چرب، لینولئیک اسید، عناصر میوه
 • رزا رفیعی، لیلا روزبه نصیرایی، زهرا امام جمعه*، سارا جعفریان صفحات 365-375

  شواهد علمی نشانگر ارتباط بین دریافت زیاد چربی با چاقی مفرط، سخت شدگی دیواره رگ ها، بیماری های قلبی و عروقی، افزایش فشار خون، صدمه های بافتی و انواع مشخصی از سرطان هستند رشد تولید و مصرف پنیر پیتزا در تهیه بسیاری از غذاها از یک طرف و از طرف دیگر رشد فزاینده بیماری های قلبی و عروقی و نیز چاقی مفرط در بسیاری از کشورهای پیشرفته غربی موجب شده در حال حاضر پنیر موزارلای کم چرب یکی از موضوعات مورد مطالعه و تحقیق در سراسر جهان باشد. در این مطالعه اثرات استفاده از نشاسته برنج به عنوان هیدروکلویید جانشین چربی بر روی خواص ریولوژیک پنیر موزارلای کم چرب مورد بررسی قرار گرفت. بدین ترتیب که در دو غلظت 05/0% و 025/0% هیدروکلویید فوق مورد بررسی قرار گرفت و پنیر موزارلای کم چرب بدون جایگزین چربی به عنوان نمونه شاهد در نظر گرفته شد. کلیه آزمایشات در سه مقطع زمانی بدو تولید، 3 ماه پس از تولید و 6 ماه پس از تولید که تاریخ مصرف پنیر می باشد مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج نشان داد که استفاده از این هیدروکلویید منجر به ایجاد  تفاوت های مشهودی در خصوصیات ریولوژیکی پنیر موزارلای کم چرب شد. به طوری که سبب افزایش محتوای رطوبتی پنیر کم چرب گردید و درنتیجه ذوب پذیری این پنیر افزایش یافت و باعث کاهش قابل توجه درصد سطح روغنی شده و به جهت افزایش محتوای رطوبت و درصد پروتیین قابلیت کشسانی پنیر نیز افزایش چشمگیری داشت و بافت پنیر نیز از نظر میزان سختی بهبود یافت و سختی آن کمتر شد و درنتیجه احساس دهانی پنیر مطلوب تر گردید.

  کلیدواژگان: پنیر موزارلای کم چرب، هیدروکلوئید، نشاسته برنج، جایگزین چربی
 • فرناز سادات میرعظیمی، مصطفی سلطانی*، سوده محمدی صفحات 377-392

  فرآورده های لبنی کم چرب به دلیل محتوای پایین چربی، دارای ویژگیهای بافتی و حسی مطلوبی نیستند. پودر گلابی به علت کمک به بهبود بافت، دارا بودن ترکیبات تغذیه ای مطلوب نظیر پکتین، لیگنان ها، ترکیبات فنولیک و غنی بودن از لحاظ فیبر رژیمی می تواند به عنوان جایگزین چربی بر پایه ی کربوهیدرات به منظور غنی سازی و بهبود بافت محصولات لبنی کم چرب مورد استفاده باشد. در این راستا، نمونه های ماست قالبی از شیر پر چرب (3% چربی)، شیر کم چرب (1.5% چربی) و افزودن پودر گلابی با نسبت های 1، 2 و 3 درصد به شیر کم چرب تولید شدند. نمونه های تولید شده به مدت 15 روز در دمای 1±4 درجه ی سانتی گراد قرار گرفت و ویژگی های فیزیکوشیمیایی، بافتی و حسی آن ها در طول دوره ی نگهداری مورد ارزیابی قرار گرفت. با افزایش فیبرگلابی در نمونه های ماست، در حالیکه مقادیر pH، آب اندازی و امتیازات عطر و طعم به طور معناداری کاهش یافتند، مقادیر اسیدیته، ظرفیت نگهداری آب، ویسکوزیته و سختی بافت به طور معناداری افزایش یافت (p<0.05) . از سوی دیگر، در طول دوره ی انبارداری، مقادیر اسیدیته، ظرفیت نگهداری آب، ویسکوزیته و سختی بافت به طور معناداری افزایش یافته و مقادیر pH، آب اندازی و عطر و طعم به طور معناداری کاهش پیدا کرد (p<0.05). در مجموع، می توان نتیجه گرفت که استفاده از 1 درصد پودر گلابی منجر به تولید بهترین نمونه ی ماست کم چرب از نظر ویژگی های فیزیکوشیمیایی، بافتی و حسی شد.

  کلیدواژگان: ماست کم چرب، پودر گلابی، خواص فیزیکوشیمیایی، خواص بافتی، ویژگیهای حسی
 • نگار فیروزی، رضا فرهمندفر*، جعفر محمد زاده میلانی، علی متولی صفحات 393-406

  به کارگیری پوشش های خوراکی می تواند به کاهش اثرات نامطلوب ایجاد شده توسط فرآیند خشک کردن میوه و سبزی، کمک نماید. در این پژوهش، اثر دو پوشش خوراکی ریحان و کیتوزان (با غلظت های 0، 5/0 و 1 درصد) بر سینتیک خشک کردن، رنگ، بافت و فعالیت آنتی اکسیدانی برگه های سیب در خشک کن های آون هوای داغ و خلاء در دماهای مختلف (40، 50 و 60 درجه سانتیگراد) مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که استفاده از پوشش های مختلف در هر دو روش خشک کردن سبب افزایش زمان خشک کردن شد. برازش مدل های مختلف ریاضی بر داده های تجربی نشان داد که مدل میدیلی برای پوشش های صمغ ریحان و مدل تقریب پخش برای پوشش های با ماده کیتوزان با دقت بیشتری نسبت به سایر مدل ها قادر به پیش بینی محتوی رطوبتی هستند. با افزایش غلظت پوشش یا کاهش دمای خشک کردن، مقدار روشنایی، چسبندگی، پیوستگی و فعالیت آنتی اکسیدانی افزایش ولی مقدار قرمزی، زردی، قهوه ای شدن، تغییر رنگ کلی و سفتی کاهش یافت. به طور کلی، پیش تیمارهای پوشش دهی ریحان و کیتوزان رویکردی موثری در بهبود کیفیت میوه سیب خشک شده در صنعت خشک کردن محسوب می شود.

  کلیدواژگان: آون، پوشش دهی، خشک کردن، ریحان، کیتوزان
|
 • Mehran Sayadi*, Elahe Abedi, Shahrzad Maleki, Kiana Pourmohammadi Pages 1-9

  Phytic acid is an anti-nutritional compound found in bran and whole wheat flour. In order to reduce the amount of dough medium, single and co- culture of two strains of Lactobacillus plantarum and Lactobacillus acidophilus with 4 sourdough formulations (Formula 1 containing S. cerevisiae yeast, Formula 2 containing L. acidophilus + S. cerevisiae, Formula 3 containing L. plantarum + S. cerevisiae and Formula 4 containing L. plantarum + L. acidophilus + S. cerevisiae) were used and fermentation was performed at 27, 32 and 37 ° C at 8, 16 and 24 h. The amount of phytase, phytic acid and minerals (calcium and zinc) were measured at different temperatures and time intervals. First order model reaction was used to investigate the degradation of acid phytic and the increase of calcium and zinc at different temperatures. The data were in good agreement with this model. Moreover, the corresponding activation energies were calculated. The results showed that co- culture of L. plantarum + L. acidophilus + S. cerevisiae represented the highest content of phytase 163 U/mL and the highest calcium 27.4 mg/100g and zinc 1.69 mg/100g (at 37 °C). Although the highest efficiency of phytase production was observed in the first 8 hours of fermentation, however an increasing trend was observed in the content of zinc and calcium up to 24 hours of fermentation. The trend of phytase production was observed as follows: L. plantarum + L. acidophilus + S. cerevisiae> L. plantarum + S. cerevisiae> L. acidophilus + S. cerevisiae> S. cerevisiae. Moreover, the lowest content of phytic acid was observed after 24 hours of fermentation at 37 °C in sourdough of L. plantarum + L. acidophilus + S. cerevisiae and its amount reduced from 563.8 ± 20.5 mg/100 g in wholemeal flour to 43.8-110.3 mg/100 g.

  Keywords: Co-culture lactic acid bacteria, Lactobacillus plantarum, Lactobacillus acidophilus, Phytic acid kinetic, Mineral kinetic
 • Nasibeh Jahangirzadeh, Ziba Habibi Dastjerd*, Shirin Rahmanzadeh Ishkeh Pages 11-21

  One of the valuable and rich sources of antioxidant compounds and vitamins is grape fruit. Nowadays, the production of high quality grapes with strong texture and high shelf life of fruits is very important. Therefore, the use of organic acids to improve the quality and quantity of crops and orchards is becoming more common. Humic acid, as an organic acid derived from humus and other natural sources, can work without damaging the environmental effects to enhance the quality of grapes. This study was conducted in a randomized complete block design with 4 replications. The experiment treatment consisted of four concentrations of humic acid (0, 0.5, 1 and 2 g L-1). Attributes such as weight, length and width of berry and grape panicle, as well as acidity, organic acids, soluble solids as well as some phytochemical traits such as total phenol and flavonoid, anthocyanin and antioxidant activity were evaluated by DPPH method. According to the results of analysis of variance, traits such as weight and width of berry and panicle, total phenol and antioxidant activity, acidity and soluble solids at 1% probability level were statistically significant between treated and control samples. But traits such as total flavonoid content and anthocyanin content of samples had significantly different at 5% probability level. In general, most of the traits had the highest values in the 2 g L-1 humic acid treatment. The highest total phenol content and antioxidant activity were observed in 2 and 1 g L-1 humic acid treatments with 1.667 mg ml-1 juice and 33.84%, respectively. In general, the results showed that application of humic acid can be improved many of the physical and biochemical properties of grape fruit.

  Keywords: Anthocyanin, DPPH, Organic materials, Total flavonoid, Total phenol
 • Laleh Torabi, Leila Roufegarinejad*, Shahram Hanifian, Mitra Soofi Pages 23-33

  Growing public awareness about diet-related health issues has significantly led to a progressive demand for producing functional foods based on probiotics. Accordingly, this study aimed to investigate the feasibility of producing synbiotic apple juice containing Lactobacillus casei (L. casei) as a probiotic bacteria and mango juice (0 and 10% v/v) and orange fiber (0 and 0.5% w/v) as prebiotic agents. In this regard, the viability of L. casei, pH, acidity, total soluble solids, viscosity, and sensory properties of the samples were assessed during 45 days of storage at the refrigerated condition. According to the obtained results, incorporating orange fiber and mango juice as prebiotic compounds could significantly improve the viability of L. casei and maintain its survival above the minimum recommended value (7 Log CFU/mL) during the storage time. Furthermore, the addition of orange fiber and mango juice had a significant effect (p<0.05) on elevating the acidity, soluble solids, and viscosity as well as decreasing the pH value of the synbiotic apple juice samples during the storage time. Although sensory scores of the treatments showed a decreasing trend over time, the addition of mango juice and orange fiber could remarkably improve the overall acceptability of the treated samples compared to the control sample. In general, the results of this study showed that synbiotic apple juice containing orange fiber and mango juice in combination provided the best viability of L. casei with acceptable physicochemical and sensory properties and could be introduced as a synbiotic apple juice.

  Keywords: Lactobacillus casei, Mango juice, Orange juice, Prebiotic, Probiotic
 • Maryam Jalili Safaryan, Hassan Ahmadi*, Mohsen Barzegar, Mehdi Tabarsa, Chibuike Udenigwe Pages 35-45

  Lentil consumption has been constantly growing due to its nutritional composition and functional properties. Lentil seeds are rich in several bioactive compounds with an effect on decreasing the symptoms of diabetes, cardiovascular disease, and aging. In this study, the effects of acetone extract (GLA extract), soluble fiber (GLSF), and protein (PGL) extracted from green lentils (concentration of 50 mg/ml) on anti-diabetic properties were investigated by measuring the inhibitory activity of alpha-amylase and alpha-glucosidase. There was no significant between the inhibitory activity of alpha-amylase activity by GLA extract and PGL (p < 0.05). Also GLA extract had the greatest effect on inhibition of glucosidase activity (67.08%). Fluorescence quenching had studied the changes in the tertiary structure of alpha-amylase and alpha-glucosidase using different concentrations (0, 0.25, 0.50, 1.00, 2.00, 4.00 mg/mL) of GLA extract, GLSF, and PGL. The results showed that all three compounds extracted from green lentils play as a natural source to inhibit the activity of alpha-amylase and alpha-glucosidase enzymes and be used in the production of functional foods.

  Keywords: Green lentils, phenolic compounds, soluble fiber, protein, anti-diabetic
 • MohammadAmin Mehrnia*, Nasim Dehghan, Reza Zadeh Dabagh Pages 47-58

  Edible oils are exposed to physicochemical changes during heating, cooking and frying. Due to the high importance of this issue and the public perception of the health of oils prepared in oil shops in the city, this study was conducted to evaluate and compare the thermal stability of sesame oils prepared by shop and industrial press. Sesame oil samples were prepared from four lubrication centers in Ahvaz and their stability during 12 days during the thermal process with tests, acid number, peroxide, anisidine, Totex and iodine to evaluate the oxidative stability and also measure the composition of fatty acids with The use of gas chromatography was performed and evaluated according to Iranian national standards. The results showed that linoleic acid (C18: 2) Level (41.5-42.7) Percentand and oleic acid (C18: 1) Level (38.5- 39.47) Percentand of the maximum fatty acids in sesame oils were studied which The fatty acids of all samples were in the range specified by the National Standard of Iran. The results of acid, iodine, peroxide, anisidine and totex tests all showed a significant difference between the sample of industrially prepared sesame oil and other oils prepared by shop press method and the better performance of industrial oil at a significant level Showed 5%. By interpreting the data and results, it can be found that sesame oils prepared by industrial method have higher thermal stability than oils prepared by shop press method and are more suitable for thermal applications.

  Keywords: Sesame oil, Thermal stability, Fatty acids, Lubrication, Shop press
 • Mina Seifzadeh*, Ghorban Zarh Gashti Pages 59-69

  Smoked fish is one of the ready-to-eat foods that have high nutritional value and long shelf life. Therefore, the present study was performed to prepare a hot smoked laminate product from a two-year-old A. persicus and evaluate its chemical, microbial, sensory, and shelf life during refrigeration. Despite the control treatment, contamination to microorganisms, mold, and yeast was not observed in the experimental treatments during storage. Nutritional value in experimental treatments showed a significant increase compared to control (p<0/05). Loric, palmitic, stearic, arachidonic, and docosahexaenoic fatty acids had a relative increase in smoked treatment compared to control treatment. The increase of linoleic acid and eicosapentaenoic acid in the experimental treatment compared to the control was significant (p<0/05). Microbial, chemical, sensory, and physical properties in experimental treatments showed a significant decrease compared to the control (p<0/05). Rigor mortis was started for 3 hours after fishing and continued for 4 hours. The control treatments for 5 days and the experimental treatments during six months of refrigeration were of good quality. According to the obtained microbial, chemical, and sensory results, smoked A. persicus fillet had a good quality until the end of storage time in the refrigerator. It is recommended to diversify the aquatic processing industry and supply ready-to-eat products to the food industry.

  Keywords: Cultivated A. persicus, hurdle technology, Quality, Smoked fillet, Vacuum packing
 • Zahra Shabahang, Leila Nouri*, Abdorreza Mohammadi Nafchi Pages 71-82

  Today, biodegradable packaging materials have received a great deal of attention due to growing concerns about non-degradable materials; Therefore, the aim of this study was to investigate the effect of betanine pigment on surfaces (0, 2/5, 5 W/V%) and CuO nanoparticles on surfaces (0, 2, 4 W/V%) in nanocomposite film based on whey protein isolated / pectin in the form of a central composite design on the mechanical properties and physicochemical properties of the film is produced. The results showed that with increasing the percentage of betanine pigment and CuO nanoparticles, the thickness and moisture of the samples increased and the solubility decreased (P <0.05). Also, by adding high levels of betanin pigment, redness (a) increased and brightness (L) and yellowing (b) of the samples decreased. Addition of nanoparticles decreased b value while it had no significant effect on a value of the samples. Also, by adding pigments and nanoparticles, tensile strength and elongation of film samples increased significantly (P <0.05). According to all the results, the use of CuO nanoparticles and betanine pigment in nanocomposite film leads to the production of a film suitable for food packaging with desirable physicochemical and mechanical properties.

  Keywords: Edible film, CuO, Betanin pigment, Mechanical properties
 • Foroud Bagheri, Sedigheh Amiri*, Mohsen Radi Pages 83-100

  In recent years, the demand for fried products with lower oil content has increased. Therefore, in this study, the effect of different hydrocolloid coatings including sodium alginate (0.50 and 1.00%), calcium alginate (0.50 and 1.00%), and soy protein isolate (4.00 and 5.00%) on oil absorption and quality properties of eggplant slices during different frying times [0, 90, 180, 270, and 360 seconds] were evaluated. The results showed that the samples pretreated with hydrocolloids had lower moisture loss and oil absorption than that of the control sample. In this regard, among the treatments, calcium alginate (1.00%, with a moisture content of 16.66% based on dry weight and the oil absorption of 0.11 g/g food) and soy protein isolate (5.00%, with the moisture content of 33.66% based on dry weight and the of oil absorption of 0.26 g/g food) had the highest and lowest function, respectively. The moisture content of the fried samples decreased with the frying time increase from 90 to 270 s. Meanwhile, the frying efficiency of calcium alginate coated samples, in all four examined times, was higher than the other treatments, which showed the highest value in 90 s (93.12%). The lowest efficiency was observed in the control sample at 360 s (49.51%). The L* values in the samples coated with soy protein isolate were lower than those of the other samples, which could be due to the increase in Millard reaction. Coating the eggplant samples with calcium and sodium alginate resulted in good sensory parameters for 90 s. Overall, the results of this study showed that the use of calcium alginate coating (1%) can lead to the production of low-fat fried eggplant without adversely affecting the sensory and qualitative properties of the product.

  Keywords: Sodium Alginate, Calcium Alginate, Eggplant, Isolated Soy Protein, Frying
 • Nayereh Karimi, Fariba Zeynali*, Mahmoud Rezazadeh Bari, Mehdi Nikoo, Forogh Mohtarami, Mehdi Kadivar Pages 101-113

  Bioactive peptides are special protein components that have a significant effect on human body function. In this study, the effect of proteins and peptides resulting from the hydrolysis of amaranth proteins (total protein, albumin, and globulin) at levels 1 to 5% and different hydrolysis times (0.5, 1.5, 3, and 5 hours) on The properties of sourdough and the quality of bread were investigated. The results showed that the peptides obtained by hydrolysis of total amaranth protein in 3 hours had the greatest effect on the growth of Lactobacillus Plantarum (PTCC 1896) (11.40 Log CFU / mL) and Saccharomyces cerevisiae (PTCC 5052)  (8.32 Log CFU / mL) in vitro. These microbes are the main flora of sourdough and different amounts of peptides on their growth were statistically significant compared to the control sample. The titratable acidity and pH ‌ after 16 hours of fermentation at 30 ° C in the wet dough containing 5% peptide were 13.33 mL NaOH and 4.6, respectively, which was higher than other treatments. The highest amount of water activity, specific volume, titratable acidity, and the lowest enthalpy in bread was prepared from sourdough containing 3% peptide. Therefore, bread made from sourdough containing 3% peptides was selected as the best treatment to increase the quality of bread.

  Keywords: Amaranth, hydrolyzed protein, sourdough, bread characteristics
 • BAHAREH DEHGHAN, Reza Esmaeilzadeh Kenari*, Zeynab Raftani Amiri Pages 115-127

  In this study, the effect of adding green tea extract (10%) on physicochemical, sensory, microbial and viability characteristics of probiotic bacteria in Pinacolada drink based on whey was investigated. The results showed that as a result of adding green tea extract, physicochemical properties such as pH, brix, dry matter and protein content of the drink did not change significantly, but the turbidity of the drink increased compared to the control sample (without green tea). The results of microbial evaluation showed that the sample containing green tea extract was free of microbial contamination compared to the control sample, which indicates the antimicrobial properties of green tea extract. Although CFU / ml 2 mold was observed in the control sample, but this amount is less than the standard and can be consumed. Unlike Bifidobacterium bifidum, the probiotic bacterium Lactobacillus acidophilus did not grow in beverages. Also, the survival of Bifidobacterium bacteria during 28 days of refrigeration and passing through stomach and intestinal conditions had a decreasing trend, which was more in the drink containing green tea extract than the control sample. However, until the 21st day, the viability of microorganisms in beverages containing green tea extract was maintained at the recommended level according to the Iranian National Standard (106 CFU / ml). An appropriate concentration of green tea extract can be used in the production of pinacolada probiotic drink based on whey as a new useful beverage.

  Keywords: Cheese-based beverage, pineapple, coconut juice, green tea extract, probiotic bacteria
 • Hamed Jamshidian, Ali Rafe*, Seyyed Mahdi Mirzababaee Pages 129-141

  Pectin is used as a coagulant in the food industry due to its thickening properties. Also, the polysaccharide is widely used in the food industry, which is due to its unique technological properties (its gelling properties in the production of jams and like jams such as fruit, etc.).  The aim of this study was to optimize and evaluate the quantitative and qualitative evaluation of pectin extraction from apple pomace by microwave and acid extraction method. Microwave extraction efficiency in the pH range of 1.22 to 1.78, time 10.6 to 17.4 minutes and power 320 to 580 W and by acid extraction method in the pH range of 1.5 to 2, time 60 to 90 minutes and temperature of 75 to 90 °C was optimized by the response surface method (RSM). The results showed that in microwave extraction at pH 1.22, time 17.4 minutes and power 580 W and in acid extraction method at pH 1.5, temperature 90 °C and time 90 minutes maximum extraction efficiency (9.17 and 8.83% respectively) were observed. Also, under optimal microwave extraction conditions, pectin with better quality characteristics (higher degree of esterification, galacturonic acid, equivalent weight, methoxyl content, emulsifying activity and water holding capacity) was obtained than the traditional method.

  Keywords: gel, pectin, apple Pomace, traditional extraction method, microwave
 • Sandra Alimi, Abolfazl Fadavi*, Seyyedeh Zahra Sayyed-Alangi, Saeedeh Arabshahi Delouee Pages 143-153

  Nowadays, the necessity of using stable and high quality Pickering emulsions in the preparation of low-calorie foods has been considered by food industry researchers. In this research, the effects of oil type (sesame and corn) and its amount (20-70%) on some properties of Pickering emulsion containing amaranth protein isolates  (droplet size, creaming index, protein absorption, surface tension and color indexes) were investigated. The results showed that the diameter of emulsion droplets was in the range of 0.87 to 1.5 μm. Although the increase in the oil concentration caused a very significant increase (P <0.0001) in the diameter of the emulsion droplets, protein absorption, and b* index, a notable decrease (P <0.0001) was detected in the color indexes of L* and a*. In other characteristics of prepared emulsions, the rise in oil content from 20% to 50%, effectively increased the creaming index (P<0.005) and surface tension (P<0.0001), while in samples containing 70% oil, the mentioned properties decreased. Finally, it is concluded that the samples containing 70% corn oil or 20% sesame oil had the best emulsion properties.

  Keywords: Pickering emulsion, Amaranth protein isolate, Corn oil, Sesame oil
 • Zahra Teymouri, Hajar Shekarchizadeh* Pages 155-169

  In this study, natural dye curcumin wasused to monitor the quality of packaged fish meat through color changing indicators and the color changes of the indicators were evaluated visually and with colorimeter during storage of fish samples at room temperature (for 60 hours) and in the refrigerator (for 12 days). In order to evaluate performance of paper indicators for monitoring the quality of fish, the quality characteristics of fish such as total viable count, pH, and TVB-N were evaluated. This indicator had very good characteristics such as less moisture absorption than the control, excellent stability during storage for 30 days, and high selectivity to pH changes. The FTIR results showed that the curcumin was well stabilized on cellulose filter paper. The results of color changes of the indicator during fish storage indicated that with increasing the storage time, the brightness (L *) of the indicator based on curcumin significantly decreased and red-green (a *) and yellow - Blue (b *) parameters increased. Colorimetric indicator based on curcumin indicated significant color changes from yellow to orange due to sensitivity to pH and detection of TVB-N and hydrogen sulfide compounds. According to the results obtained from the qualitative characteristics of fish in relation to performance and function of colorimetric indicator during fish spoilage, it can be concluded that curcumin provides a promising approach in intelligent packaging systems for meat products to monitor fish meat freshness.

  Keywords: intelligent packaging, colorimetric indicator, meat products, curcumin
 • Mobin Zaman, Nafiseh Davati*, Mostafa Karami Pages 171-182

  Eve’ yogurt is one of the nutritive dairy products in Iran. The aim of this study was molecular identification of lactic acid bacteria isolated of ewe yogurts from 3 different regions of Iran (Mashhad, Dezful, and Hamedan) and assessment of their technological properties. A total of 47 isolates were molecularly identified by PCR of 16S rDNA gene and sequencing. Isolates were evaluated for technological properties including Lactic acid and diacetyl production, lipolytic, urease, and proteolytic activities. The statistical analysis of data using SPSS software indicated that diacetyl production and pH changes by bacterial isolates for 24 hours were significantly (P<0.05) different among yogurts from Dezful, Hamedan and Mashhad. The technological properties of isolates demonstrated that Streptococcus salivarius subsp. thermophilus (H1, H2) and Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus (H1, H2, H3, H7, H9, H10) of ewe’s yogurt from Hamedan have high technological properties. Also, based on the analysis results of the organoleptic properties and texture stiffness of yogurts produced by selected isolates, S. salivarius (H2) and L. delbrueckii (H3) suggested as a suitable starter culture.

  Keywords: Lactic acid bacteria, texture, lipolytic, organoleptic, proteolytic
 • Parvaneh Karami, Mohsen Zandi*, Ali Ganjloo Pages 183-198

  In the present research, gelatin-sodium alginate films incorporated with various concentrations of yarrow essential oil were prepared. The release of yarrow essential oil from gelatin-sodium alginate films into watery (distillated water), acidic (acetic acid 3%), alcoholic (ethanol 10%) and fatty (ethanol 85%) food simulants was measured at 25 ºC. In each simulant, all films had similar release profiles with an initial fast release followed by a sustained slow release. Results indicated that yarrow essential oil released faster from film in watery food stimulant due to the swelling in water. Films maintained their structures in fatty food simulant after 240 h. The artificial neural network (ANN) and mathematical (first order, Kopcha, Higuchi, Korsmeyer-Peppas, Weibull function and Hixson-crowell) models were applied to describing essential oil release from film. Mathematical modeling results indicated that Weibull model could satisfactorily describe the release kinetics of essential oil for all food simulant (minimal correlation coefficient (R2) and mean square error (MSE) of 0.991 and 10.22, respectively). The ANN model with 3-17-15-1 topology accurately predicted the kinetic release of yarrow essential oil from gelatin-sodium alginate film in all food simulant with R2 = 0.999 and MSE = 0.56.

  Keywords: Yarrow essential oil, Gelatin-sodium alginate active films, Mathematical modeling, Artificial neural network, Food simulant
 • Khadijeh Shirani Bidabadi, Shilla Safaeian*, Rezvan Mousavi Nadushan, Nahid Rahimifard Pages 199-209

  Promising secondary metabolites of brown algae have been given particular importance, due to their various biological activities. In the present study, two extraction methods including maceration and ultrasound were performed to prepare extracts from brown algae including Padina distromatic, then, aimed to evaluate antioxidant, antimicrobial, and anti-Alzheimer’s activities of extracts. Padina algae extract prepared by ultrasound method had higher total phenol (43.25 mg GAE/g) and flavonoid content (24.59 mg QE/gDA). However, the maximum antioxidant activity was observed in algae extract prepared by maceration method. Padina algae extract prepared by ultrasound method had the highest inhibitory activity of acetylcholinesterase and the strongest inhibition of nitric oxide production was observed in this extract. Escherichia coli and Listeria innocua bacteria were more resistant to Padina algae extract than other microorganisms and the results of microbial test showed that Padina algae extract prepared by ultrasound method was more antimicrobial than maceration method. Collectively, the obtained results provide valuable evidence for antioxidant, anti-Alzheimer, and antimicrobial activity driven by Padina distromatic extracts which can highlight their possible approach in the therapeutic utilization.

  Keywords: Antioxidant, Anti-Alzheimer, Brown marine algae, Extract, Ultrasound
 • Zahra Nazari, Reza Karazhyan*, Masoume Mehraban Sangh Atash, Ahmad Ehtiati Pages 211-222

  Cakes are one of the products in which fat substitutes can be used to reduce calories. Fat replacer Gel (FRG) is a compound that has the same functional properties, stability, physical and chemical properties as fats, but produces fewer calories per gram than fats. The fat replacement gel is composed of a combination of fat, fat substitute premix (FRP) and water. Fat replacer premix containing WPC, maltodextrin and inulin, and different concentrations of premix were used in the cake batter. The response surface statistical method was used to optimize the formulation and the dough viscosity and cake hardness were used to evaluate the model and select the optimal formula. Under optimal conditions, the results of dough viscosity, specific dough density, cake volume and sensory evaluation were evaluated using SPSS software. The variables of water, FRP and fat were linearly and quadratically affected by dough viscosity and hardness, respectively. Interaction was observed between water and FRP and there was no significant difference between dough viscosity and measured and predicted hardness. Optimal production conditions were determined as 70.42% water, 1.50% FRP and 10.28% fat. Some physical and chemical properties of dough and cake were compared with the control sample under optimal conditions. The results showed that the viscosity and specific density of the optimal dough were higher than the control. The optimal cake volume and moisture content was higher compared to the control sample. There was no significant difference between control and optimal cake in terms of hardness and color and sensory evaluation. The results showed using fat replacer gel (FRG) as a fat substitute can reduce the amount of fat by about 76% of its initial amount, without causing undesirable quality changes in the final product.

  Keywords: fat replacer gel, fat replacer premix, low calorie cake, optimization
 • Niloofar Bahrami, AZIN NASROLLAH ZADEH*, Armin Hariri Pages 223-235

  Food additives such as enzymes and hydrocolloids are widely used to improve bakery products. By setting a goal to increase crop volume and increase flour strength, in this study, along with a control sample, Sodium alginate and alpha-amylase enzyme during 8 samples (in different amounts, respectively, alpha-amylase and sodium alginate 75-0, 150-0, 0-150, 0-300, 75-150, 75-300, 150 150, 300-150 mg) were added to the bread dough and then rheological properties were investigated by farinograph and extensograph devices. The results showed that among all treatments, treatment 5 (containing 300 mg of sodium alginate) was the best treatment in the studied factors such as development time, consistency, water absorption, stability, degree of softening, farinograph quality number and tensile strength. Therefore, it is recommended to use 300 mg of sodium alginate hydrocolloid to increase the volume and strength of the flour

  Keywords: alpha-amylase, sodium alginate, bread, extensograph, farinograph
 • Valeh Sharif Nasirian, Seyed-Ahmad Shahidi*, Hasan Tahermansouri, Fereshteh Chekin Pages 236-246

  In this study, the graphene oxide was used as adsorbent for the separation (adsorption and desorption) of flavonoids from lemon peel. Properties of desorption extract (total phenolic content, total flavonoid content, scavenging ability of DPPH free radicals) were determined. Antioxidant activity of desorption extract at three levels of 250, 500 and 1000 ppm and BHT synthetic antioxidant at 200 ppm in antioxidant-free frying oil were evaluated by measuring peroxide value, thiobarbituric acid test, conjugated DN and color index. Each gram of lemon peel extract contained 19767.20 μg phenolic compounds and 33.552 μg flavonoids on dry matter. Each gram of desorption extract contained 5861.56 μg phenolic compounds and 3.446 μg flavonoids on dry matter. Peroxide value, thiobarbituric acid, conjugated DN and color index of oil increased with increasing heating time and the highest increase was observed in the control treatment without antioxidants. Treatments containing desorption extract at 500 and 1000 ppm, can compete with BHT antioxidant. The results of this study indicated that desorption extract can be used as a replacement for synthetic antioxidants in oil.

  Keywords: Antioxidants, Desorption extract, Flavonoids, Nanosorbent, Sweet lemon peel
 • Marzieh Khoori, Akram Arianfar*, Esmat Khoorie Pages 247-255

  Rice is one of the most popular staple food of population. . It can absorb contaminants and heavy metals from the soil and affect human health.. Therefore it is necessary to have information about the heavy metals in rice and intake of them by human. Based on this, heavy metals cadmium, chromium, lead and nickel in rice samples were studied from three sources: Iran, Pakistan, India and atomic absorption spectrophotometer The amount of heavy metals of Cd, Cr, Pb and Ni in various rice samples ranged from 0.04±0.008 to 0.40±0.03, 0.19±0.10 to 0.50±0.0, 0.092±0.04 to 1.28±0.1 and 0.19±0.01 to 0.89±0.01 respectively. The highest total heavy metals was observed in Taj mahal and the lowest in Abdalsalam. Estimated daily intake (EDI) value was calculated for different rice types.The concentration of cadmium and lead were above limit of quantification (LOQ) defined by FAO/WHO except one brand, whilst the chromium amount was significantly lower than LOQ. From recent rice consumption data, the estimated daily intakes of toxic compounds were computed for Iranian population. Estimated daily intake (EDI) for all heavy metals through imported and domestic cultivated rice consumption was considerably lower than the ADI.

  Keywords: Rice, Heavy metals, Atomic absorption spectrophotometry, estimated daily intake
 • Reza Shahraki, AmirHossein Elhamirad*, Javad Hesari, Mostafa Shahidi Noghabi, Ahmad Pedram Nia Pages 257-268

  The demand of low-fat and reduced-fat product has greatly increased due to consumer’s awareness of the relationship between diet and health. This has led the dairy food industry to continuously work on formulating and developing “functional dairy foods” with good textural qualities. In this research, the influence of different levels of Alyssum homolocarpum seed gum (AHSG) (0-1%) and Flaxseed gum (FG) (0-1%) on the physicochemical, sensory and microbial properties of low-fat synbiotic cream cheese during 45 days of storage were evaluated. The results showed that AHSG and FG increase caused significant increment in moisture content, hardness, springiness, adhesiveness and spreadability of samples. Evaluation of the organoleptic properties showed that addition of AHSG and FG caused a double impact on the sensory properties, and sensory parameters improved up to medium concentrations of AHSG and FG. Results showed that during the storage, acidity increased while pH, hardness, springiness, adhesiveness and spreadability were decreased. Based on the probiotic count test, only optimized sample had the amount of probiotic bacteria in the standard range at the end of storage time. The findings of this study showed that incorporation of AHSG and FG into the formulation of low-fat synbiotic cream cheese could be an effective strategy to overcome the problems associated with fat reduction.

  Keywords: low-fat cream cheese, synbiotic, Alyssum homolocarpum seed gum, Flaxseed gum
 • Abdurrahman Qaderi*, Jalal Dehghannya, Babak Ghanbarzadeh Pages 269-283

  In the frying process, many changes that occur affected by type of oil and frying load and the uniform distribution of oil temperature is important in different parts of the fryer due to the uniform frying of food. Therefore, with monitoring the distribution of temperature, oil and miosture in the product over time, the frying process can be controlled more effectively and reached a deeper understanding of this complex process. Hence, the present study aimed to investigate the effect of oil type (sunflower, soy and canola) and frying load (1/20, 1/15 and 1/10 kg of potatoes to oil) on the frying process in four different positions of potatoes inside the fryer. The statistical analysis of the data showed that frying load has a significant effect on the loss of moisture and oil absorption, while the potato position in the fryer has not significant effect. By increasing the frying load, the amount of oil absorption and the final moisture of potatoes increased. The results indicated that the temperature of the potato center was not affected by the type of oil and frying load and the center temperature was estimated about 96-95 ℃. Unlike the center temperature, the surface temperature was affected by the ratio of potato to oil and increased by increasing the frying load.

  Keywords: Frying, Oil type, Potato to oil ratio, Oil absorption
 • MohamadHadi Movahednejad*, Ahmad Rajaei, Soroush Rahimi Khoigani Pages 285-295

  Lipid oxidation is important issues that can lead to the degradation and destruction of foods containing lipids. A number of antioxidants have been used to solve this problem. Stachys lavandulifolia is a medicinal herb with antioxidant properties. Given that the impact of new technologies compared to traditional methods in terms of saving time, energy, and increase the efficiency of extraction have been identified. The aim of this study was modeling the extraction of antioxidant compounds from Stachys lavandulifolia by ultrasound-assisted extraction method. For this purpose, to model the extraction efficiency of neural network antioxidant compounds, artificial neural network hybrids - genetic algorithm and response surface methodology were used. The best model was obtained based on the results of the neural network model with gradient optimization method, with trainbr training and tansig transfer function and the number of hidden layers of this combination with two neurons 8 in the first layer and 4 in the second layer. For this network structure, an error of 0.0128 and a correlation coefficient of 97.30% were determined. By comparing this method with the response level, the model accuracy increased from 92% to 94.68%. The best result for the hybrid model occurred in the trainbr learning algorithm with the tansig transfer function with a hidden layer and 18 neurons. The error rate and correlation coefficient in this method were equal to 0.0693 and 83.27%, respectively. According to the results of the neural network with the logger method, it answered better and the hybrid method of the genetic algorithm with the neural network was not a suitable model for prediction. Finally, it can be said that mountain tea can be considered as a potential source of antioxidant compounds and neural network can be considered as a successful application method to predict the extraction efficiency of antioxidant compounds.

  Keywords: Stachys lavandulifolia, Artificial neural network, genetic algorithms, Antioxidant compounds, Modeling
 • Samira Amirsalmanipour, Shima Yousefi*, Mohammadreza Hosseinpour Pages 297-311

  the spraying drying method is one of the most important ways to prevent the loss of strategic food products and increase their shelf life. Optimizing the operating conditions of this system can be a good platform for the production of products with ideal physicochemical quality. In this study, the effect of different wall concentrations (maltodextrin) on the core (pomegranate juice extract) on efficacy encapsulation, concentration of polyphenolic compounds (µg garlic acid /ml), antioxidants (%), anthocyanins (mg/ml), using the RSM and the central composite design were investigated. The optimization rate was based on the highest amount of anthocyanin, polyphenol, and antioxidant activity. Optimized conditions were: 5.70% for core compounds and 18.50% for maltodextrin as wall coatings with 70% permeability using SPSS statistical software (Version 16, USA) To compare the experimental results and the model in the form of t-student test and for the optimal experimental results, the factorial design in the form of a randomized complete block at the 95% probability level was used. The effect of microencapsulation process on the release rate of bioactive compounds during 60 days of storage was analyzed in 4 treatments: refrigerator-dark, refrigerator-light, medium-dark, environment-light. The results of the analysis of variance showed a significant difference between the 4 treatments (p <0.05) and the refrigerator-dark treatment had the highest stability compared to other treatments. MATLAB software was fitted for all three groups of antioxidants, polyphenols, anthocyanins, the First-order model was selected as the top model. Finally, under optimal conditions, the production of microdermabrasion powder can be considered to develop the enrichment of food products with the obtained powders

  Keywords: Pomegranate, Microcapsulation, Release, Maltodextrin, Modeling
 • Ali Mishkat*, Sajad Pirsa, Jafar Farzi Pages 313-333

  In this study, 20 different samples of processed pizza cheese were prepared by butter essential oil (1, 1%), white cheese (1, 1%), ricotta (1, 1%) and physicochemical properties including acidity, pH, moisture content tests. Protein and salt, percentage of fat and fat changes in dry matter is examined.In the study on the amount of changes in pH and acidity, both parameters were within the acceptable standard range and also the percentage of moisture, protein and salt of pizza cheese produced that all three parameters had acceptable limits compared to the relevant standard, but the percentage of changes Fat and fat in dry matter, the values ​​obtained according to the standard indicate that this product is a high-fat pizza cheese.

  Keywords: Pizza Processed Cheese, Butter Essential Oil, White Cheese, Ricotta, Physicochemical Properties
 • Bahareh Majdi*, MohammadAmin Mehrnia, Hassan Barzegar, Behrooz Alizadeh Behbahani Pages 335-348

  Nowadays, due to the proven adverse effects of synthetic antioxidants, much research has been done on using natural antioxidants, including natural extracts and essential oils, in the production of foods. One of these natural compounds is turmeric, which has traditionally been widely used in the food and pharmaceutical industries and is known as a functional food. in this research effect of turmeric essential oil on oxidative stability of soybean oil was evaluated. Turmeric essential oil was extracted using Clevenger apparatus. Different concentrations of turmeric essential oil were compared with synthetic antioxidant TBHQ during oxidation process of soybean oil for 14 days at 70 °C and peroxide value, acidity, iodine and anisidine value were measured. results showed that with increasing the concentration of turmeric essential oil, the amount of oxidation was significantly reduced. The highest antioxidant capacity were seen in samples containing 1000 ppm essential oil. Our research showed that turmeric essential oil could be used as effective natural antioxidant in oil industry.

  Keywords: Natural Antioxidants, Turmeric Essential Oil, soybean oil, accelerated oxidation
 • Mousa Rasouli*, Bahman Ershadi Pages 349-363

  The results of this study showed that the highest amount of linoleic acid in the offspring resulted from the cross between female parent genotype of MSG15 with pollinizers of MKG24 was 57.42 % and the lowest value in the pollinizer of MKG10 was 47.11%. Also, the highest amount of oleic acid was found in the MKG10 pollinizer in the amount of 27.33 % and the lowest in the offspring resulted from the cross between female parent genotype of MKG15 with pollinizers of MKG24 was observed 19.78%. The highest amount of linolenic acid was obtained in pollen parent of MKG10 with 19.30% and its lowest value with 13.88%was found in the offspring of MKG24 parent that pollinated by self-pollen. The highest amount of palmitic acid with 5.80% resulted in self-pollination of MKG24 parent and the lowest value was observed 3.30% in MKG10 pollinizer. The maximum amount of stearic acid with 3.11% was obtained in the offspring from self-pollination of MKG24 and the minimum value with 1.27%was found in the MKG5 pollinizer and offspring resulted from the cross between seed parent genotype of MKG23 and pollinizer of MKG5.

  Keywords: Walnut, Kernel oil percent, Protein, Fatty acids, Linoleic acid, Fruit elements
 • Roza Rafiei, Leila Roozbeh Nasiraie, Zahra Emam-Djomeh*, Sara Jafarian Pages 365-375

  Scientific evidence suggests an association between high fat intake and obesity, hardening of the arteries, cardiovascular disease, high blood pressure, tissue damage and certain types of cancer. The growth of pizza cheese production and consumption in the preparation of many foods from one On the other hand, the increasing growth of cardiovascular diseases as well as obesity in many developed western countries has made low-fat mozzarella cheese one of the topics studied and researched all over the world. In this study, the effects of using rice starch as a fat substitute hydrocolloid on the rheological properties of low-fat mozzarella cheese were investigated. Thus, in two concentrations of 0.05% and 0.025%, the above hydrocolloids were examined and low-fat mozzarella cheese without fat substitute was considered as a control sample. All experiments were performed in three time periods: production, 3 months after production and 6 months after production, which is the date of consumption of cheese. The results showed that the use of this hydrocolloid led to obvious differences in the rheological properties of low-fat mozzarella cheese. So that it increased the moisture content of low-fat cheese and as a result the melting of this cheese increased and caused a significant decrease in the percentage of oil level and due to the increase in moisture content and protein percentage the elasticity of the cheese increased significantly and the cheese texture. The hardness improved and the hardness decreased, resulting in a more desirable cheese-like mouthfeel.

  Keywords: Low fat mozzarella cheese, Hydrocolloid, Rice starch, Fat substitute
 • Farnaz Sadat Mirazimi, Mostafa Soltani*, Sudeh Mohammadi Pages 377-392

  Low-fat dairy products don't have desirable texture and sensory properties because of having low levels of fat. Pear powder can be used as a carbohydrate-based fat replacer for fortification and improving the texture of low-fat dairy products due to having a positive effect on texture improvement and desirable nutritional compounds such as pectin, lignans, phenolic compounds and dietary fiber. In this context, pear powder was added to milk (1.5% fat) at levels of 1, 2 and 3%. The experimental yogurts were compared with control yogurts produced from whole milk (3% of fat) and low-fat milk (1.5% of fat). The samples were stored for 15 days at 4 ± 1 °C and their physicochemical, texture and sensory properties were evaluated during storage. According to results, increasing the rate of pear powder in yogurt samples caused to a significant increase in acidity, viscosity, water-holding capacity and hardness and a significant decrease in pH and syneresis (p<0.05). In all samples, while acidity, viscosity, hardness and water-holding capacity increased significantly during storage, pH and syneresis decreased (p<0.05). The yogurt manufactured with 1% of pear powder received the highest overall acceptability scores among the yoghurts fortified with pear powder. In conclusion, using 1% of pear powder for manufacturing low-fat set-type yoghurt had the best results in terms of physicochemical, texture and sensory characteristics.

  Keywords: Low-fat yogurt, pear powder, physicochemical properties, textural properties, sensory characteristics
 • Negar Firouzi, Reza Farahmandfar*, Jafar Mohammadzadeh Milani, Ali Motevali Pages 393-406

  The use of edible coatings can help reduce the undesired effects caused by the drying process of fruits and vegetables. In this study, the influence of two different edible coatings including basil and chitosan (0, 0.5 and 1 %) on drying kinetic, color, texture and antioxidant activity of apple slices were evaluated at different temperatures (40, 50 and 60 ˚C) in hot air oven and vacuum drying. The results showed that the use of different coatings in both drying methods increased the drying time. Fitting of different mathematical models on the experimental data showed that the Midili model for basil coatings and the approximation of diffusion model for chitosan coatings are able to predict the moisture content more accurately than other models. With increasing coating concentration or decreasing drying temperature the lightness, adhesiveness, cohesiveness and antioxidant activity enhanced. But, the redness, yellowness, brownness, total color difference and hardness diminished. Generally, basil and chitosan coating pretreatment could be considered as an effective approach to improve the quality of the dried apple fruit in drying industry.

  Keywords: Oven, Coating, Drying, Basil, Chitosan