فهرست مطالب

مدیریت و برنامه ریزی در نظام های آموزشی - پیاپی 30 (بهار و تابستان 1402)

نشریه مدیریت و برنامه ریزی در نظام های آموزشی
پیاپی 30 (بهار و تابستان 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/01/01
 • تعداد عناوین: 12
|
 • علیه متاجی نیم ور، محمدرضا آهنچیان*، مرتضی کرمی، ابراهیم صالحی عمران صفحه 1
  هدف

  در این پژوهش برنامه درسی رشته آموزش و توسعه منابع انسانی از منظر اخلاق و مسیولیت اجتماعی مورد ارزیابی و تحلیل قرار گرفته است. دو هدف در این مقاله دنبال می شود: نخست بررسی جایگاه اخلاق و مسیولیت اجتماعی در برنامه درسی رشته آموزش و توسعه منابع انسانی و اهمیت دوره های آموزشی اخلاق و مسیولیت اجتماعی در این رشته و دیگری برجسته کردن پتانسیل رشته آموزش و توسعه منابع انسانی برای به حداقل رساندن سوء رفتارهای اخلاقی در سازمان.مواد و

  روش

  در این پژوهش از یک طرح کیفی و روش تحلیل اسناد و مصاحبه نیمه ساخت یافته استفاده شده است. در این مقاله سه سند/گروه برای جمع آوری اطلاعات انتخاب شدند: 1) برنامه درسی رشته آموزش و توسعه منابع انسانی؛ 2) دانشجویان کارشناسی ارشد رشته آموزش و توسعه منابع انسانی؛ و 3) متخصصان توسعه منابع انسانی شاغل در سازمان ها. همچنین برای انتخاب اسناد و شرکت کنندگان از روش نمونه گیری هدفمند استفاده شد.

  بحث و نتیجه گیری

  یافته های پژوهش نشان داد که در برنامه درسی رشته آموزش و توسعه منابع انسانی، اخلاق و مسیولیت اجتماعی موضوعات به حاشیه رانده شده ای هستند و مغفول مانده اند. به عبارتی، این رشته تمرکز خود را بر توسعه فردی و توسعه سازمانی معطوف کرده است. به رغم تاکید اندیشمندان بر نقش توسعه منابع انسانی در کمک به «توسعه افراد، سازمان ها، جامعه، ملت و کل بشریت» و همچنین «ارتقای سازمان و توسعه اجتماعی»، برنامه درسی رشته آموزش و توسعه منابع انسانی در ایران به این مسایل نپرداخته است. بر اساس تحلیل اطلاعات به دست آمده از دانشجویان رشته آموزش و توسعه منابع انسانی آن ها با موضوعاتی که مسایل اخلاقی و مسیولیت اجتماعی در سازمان را دربر داشته باشد از طریق فعالیت های فوق برنامه، و آموزش های تکمیلی در کلاس های درس برخورد نداشته و نسبت به این مسایل آگاه نبوده اند. همچنین، نتایج پژوهش در نمونه سوم نشان داد که متخصصان توسعه منابع انسانی در سازمان ها همواره با مسایل اخلاقی و اجتماعی برخورد می کنند اما شیوه مداخله در این مسایل را نیاموخته اند. بسیاری از برنامه های آکادمیک توسعه منابع انسانی، استراتژی روشنی برای آموزش متخصصانی را ندارد که بتوانند با معضلات اخلاقی مقابله و با اطمینان، یک محل کار اخلاقی را مهیا کنند.

  کلیدواژگان: اخلاق، ارزیابی برنامه درسی، رشته آموزش و توسعه منابع انسانی، مسئولیت اجتماعی
 • ناصر شیربگی*، سارا نادری صفحه 2
  هدف

  یکی از چشمگیرترین تحولات در رهبری مدرسه، شیوه هایی است که در آن مدارس یاد گرفته اند به دلایل متعدد در زمینه های مختلف با هم همکاری کنند از این رو، هدف پژوهش حاضر بازنمایی تجارب اعضای جامعه مدارس از موقعیت ها و فرایندهای ابتکاری و کشف نشده «همکاری بین مدرسه ای» است که در رهبری مدارس و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مفید بوده اند.

  مواد و روش ها

  این پژوهش با رویکردی کیفی و راهبرد نظریه داده بنیاد با «الگوی تحلیل موقعیت کلارک» انجام شد. میدان پژوهش آموزش و پرورش استان کردستان و مشارکت کنندگان بالقوه پژوهش اعضای جامعه مدارس (مدیران، معاونان، معلمان، والدین و...) بودند که در موقعیت های همکاری و مشارکت بین مدرسه ای تجربه حضورداشته اند. ازاین رو، 33 نفر به شکل هدفمند و ملاکی به مشارکت فعال در پژوهش دعوت شدند. داده ها با استفاده از یک پروتکل مصاحبه نیمه ساختاریافته جمع آوری شد. به منظور تحلیل متن گفتارهای مصاحبه، کدگذاری سه مرحله ای (باز، محوری و گزینشی) استفاده شد. همچنین با تحلیل گونه های مختلف همکاری بین مدرسه ای و با بررسی مولفه های انسانی و غیرانسانی، عاملین فردی و جمعی، ساخت های گفتمانی و مولفه های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، فضایی و زمانی، موقعیت به تصویر کشیده شدند. در نهایت نقشه های موقعیت، عرصه ها و جهان های اجتماعی و وضعیت به عنوان مراحل سطح تحلیل موقعیت ترسیم و تحلیل گردیدند. برای افزایش روایی و پایایی پژوهش از راهکارهایی مانند مشارکت طولانی و فعال محقق در میدان پژوهش، استفاده از ضبط صوت و یادداشت برداری برای ثبت داده ها، جستجوی شواهد ناهمخوان و اخذ بازخورد از مشارکت کنندگان پس از کدگذاری داده ها استفاده شد.

  بحث و نتیجه گیری

  یافته های پژوهش نشان داد که منطق شکل گیری ساختارهای متنوع همکاری بین مدرسه ای در اغلب موارد بهبود وضعیت دانش آموزان، رفع بی عدالتی آموزشی، هم افزایی، اشتراک منابع و تخصص و ارتقای تمام شاخص های آموزشی و پرورشی در مدارس بود. اعضای جامعه مدارس به ویژه مدیران در موقعیت های همکاری بین مدرسه ای نقش موثری داشتند. یافته های پژوهش گویای این مطلب بود که اگر اعضای جامعه مدارس، انگیزه کافی برای همکاری بین مدرسه ای داشته باشند، با داشتن هدف، علایق و منافع مشترک و با تفویض اختیار در مدارس، می توانند با تبادل تجربیات و مبادله تجهیزات آموزشی با سایر مدارس به پیشرفت تحصیلی دانش آموزان و توسعه حرفه ای معلمان خود کمک کنند. یافته ها اشارات کاربردی برای اعضای جامعه مدرسه داشت: نخست اینکه، همکاری بین مدرسه ای تا هنگامی که اعضای جامعه مدرسه فهم درستی از نحوه یادگیری دانش آموزان نداشته باشند، نمی تواند اثربخش باشد. دوم، چنین می نماید همکاری های فرا مدرسه ای گرایش به خودگردانی مدارس را تقویت می کند. یکی از اقدامات مهم مدیر در همکاری مدارس توانمندسازی اعضای جامعه مدرسه و آماده کردن آنان برای پذیرش مسیولیت های مدیریتی است. سوم، یافته های پژوهش حاضر بر اهمیت فرهنگ کار تیمی و گروهی صحه می گذارد. از بهترین راه های ایجاد انگیزه برای همکاری تهیه طرح پاداش گروهی و تکرار تمرینات تیم سازی است.

  کلیدواژگان: همکاری بین مدرسه ای، نظریه داده بنیاد، الگوی تحلیل موقعیت، مشارکت، مدیریت آموزشی
 • محبوبه عارفی* صفحه 3
  هدف

  نظام  آموزش و پرورش هر جامعه بخصوص در سطح آموزش عالی از طریق پرورش منابع و سرمایه های انسانی متخصص ،نقش اساسی و قابل توجهی در توسعه مداوم/پایدار هر جامعه و ابعاد توسعه اقتصادی،فرهنگی،اجتماعی،بهداشتی،گسترش تعاملات و روابط در سطح ملی و بین المللی و... ایفا می نماید هدف از این مطالعه، بررسی ومشخص نمودن نقش وجایگاه برنامه های آموزشی با تاکید بر نظام آموزش عالی در تحقق اهداف توسعه مداوم /پایدارو نقد مفاهیم مربوط به آن است .   

  روش

  در این مطالعه از روش کتابخانه ای ومروری  با رویکرد نقادی استفاده و در آن برخی اسناد و منابع مرتبط در خصوص مفاهیم و اهداف توسعه مداوم /پایدار و رویکردهای مربوط و برنامه ها و سیاست های آموزشی و آموزش عالی مورد نقد و بررسی قرار گرفته است.   

  نتایج  :

   موضوع مورد بحث دارای دو بعد یا متغیر مهم شامل برنامه های آموزشی به عنوان متغیر مستقل و توسعه مداوم /پایدار،به عنوان متغیر وابسته است. هر کدام از این مفاهیم ابعاد و سطوح گسترده ای را در برگرفته اند.. برنامه آموزشی مفهومی وسیع و جامع است که هر محقق باید بر اساس و حیطه مطالعاتی خود، حدود آن را مشخص و بر آن اساس به بحث بپردازد .نظریه پردازان سرمایه انسانی بر این باورند که،بنیان توسعه مداوم و پایدار در ابعاد مختلف با سرمایه گذاری در امر آموزش تحقق می یابد. تحقیقات متعدد، اثر بخشی سرمایه گذاری در امر آموزش کشور های مختلف بر رشد و توسعه اقتصادی -اجتماعی را تبیین نموده اند.گرچه در برخی مطالعات نیز،شکاف قابل تاملی مابین سرمایه گذاری در امر آموزش و سایر ابعاد توسعه پایدار/مداوم بیان شده  ولی منجر به تغییر قاعده و اصل ارتباط مذکور نشده است. تاثیرگذاری برنامه های آموزشی در امر مذکور ،مستلزم وجود رویکردسیستمی، راهبردی ،انعطاف پذیروآینده نگرو جامع نسبت به ابعاد چند گانه آن است . بنابراین، توسعه پایدار/مداوم، امری سیستمی، فراگیر و وابسته است و نمی تواند صرفا در یک بخش اتفاق بیفتد. لذا شایسته است که اصطلاح چرخه حیات را برای آن تصور نمود چراکه تمام اجزاء آن به هم پیوسته است و وقتی حلقه ای از حلقه حیات جدا شود، کل چرخه دچار آشفتگی خواهد شد.همچنین با کنکاش در وازگان مربوط  این نتیجه حاصل آمد که  از یک دیدگاه عبارت توسعه مداوم بهتر از توسعه پایدار می تواند ماهیت آن را که دربردارنده نوعی پویایی است نشان دهد و آن را تکمیل نماید و با همین توجیه در سراسر متن این نوشتار توسعه مداوم  مترادف  با توسعه پایدار معرفی شده است.

  کلیدواژگان: آموزش عالی، برنامه های آموزشی، توسعه اقتصادی و اجتماعی، توسعه پایدار، توسعه مداوم
 • محمد فرزانه، حسن رضا زین آبادی*، عبدالرحیم نوه ابراهیم، بیژن عبداللهی صفحه 4
  هدف

  دنیای معاصر در حال تغییرات روزافزون است و آموزش عالی و دانشگاه ها نیز بی تاثیر از این تحولات نیستند؛ نقش دانشگاه ها و به تبع آن نقش اعضای هیات علمی متناسب با تحولات دنیای معاصر در حال تغییر است. یکی از رویکردهای نوظهور در آموزش عالی، دانشگاه کلاس جهانی است. در این عرصه، اعضای هیات علمی با کیفیت عاملی کلیدی و مهم جهت دستیابی به دانشگاه کلاس جهانی محسوب می شوند. لذا شناسایی نقش های جدید اعضای هیات علمی در بسترهای نوظهور دانشگاهی اهمیت می یابد. پژوهش حاضر به منظور پوشش دادن این خلاء علمی انجام شده است.

  مواد و روش ها

  این پژوهش از حیث هدف، کاربردی و از ماهیت داده ها، پژوهش کیفی از نوع تحلیل مضمون است. جامعه پژوهش، منابع مرتبط با دانشگاه کلاس جهانی و به ویژه شایستگی های اعضای هیات علمی در دانشگاه کلاس جهانی بود. پس از بررسی منابع استخراج شده از پایگاه های داده، 57 منبع به عنوان نمونه هدفمند انتخاب شدند. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از روش کدگذاری و تحلیل مضمون استفاده شد و به منظور اعتباریخشی داده ها، از روش کینگ و هاروکس استفاده شد.

  بحث و نتیجه گیری

  پس از تحلیل داده ها، در مجموع 32 مضمون پایه و 5 مضمون سازمان دهنده شناسایی شدند و از این رهگذر مضمون فراگیر «برونگرایی علمی» شکل گرفت. نتایج نشان داد که می توان مبتنی بر نقش و مسیولیت های فرادانشگاهی اعضای هیات علمی در بستر دانشگاه کلاس جهانی، شایستگی های اعضای هیات علمی در این عرصه را در غالب پنج مضمون سازمان دهنده «اثرگذاری علمی»، «تعاملات فرادانشگاهی» و «مسیولیت های اجتماعی»، «شهروندی جهانی» و «هوش فرهنگی» خلاصه نمود. بر این اساس مضمون فراگیر «برونگرایی علمی» شناسایی شد که پیشنهاد می شود مورد توجه اعضای هیات علمی و سیاستگذاران آموزش عالی قرار گیرد.

  کلیدواژگان: آموزش عالی، دانشگاه کلاس جهانی، برونگرایی علمی، اعضای هیات علمی
 • اکبر گلدسته*، همایون آریا، رویا منصوری صفحه 5
  هدف

  مواجهه ناگهانی و ناگزیر آموزش عالی کشور با آموزش برخط در دو سال گذشته و پس از همه گیری ویروس کووید- 19، نیاز به بررسی اثرات این شیوه آموزشی را بر جنبه های متفاوت عملکرد استادان در کلاس درس ضروری نموده است. اخلاق حرفه ای استادان یکی از این جنبه هاست که بر کیفیت آموزش و یادگیری در کلاس درس تاثیری انکار ناپذیر دارد؛ لذا پژوهش حاضر با هدف شناسایی و اولویت بندی اثرات آموزش برخط بر ویژگی های اخلاق حرفه ای اعضای هیات علمی دانشگاه در دوران همه گیری کووید- 19 صورت گرفته است. 

  مواد و روش ها

  پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی  و از نظر بعد زمانی، پس رویدادی است. هم چنین به فراخور مسیله مورد بررسی، از رویکردکیفی و روش تحلیل مضمون استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش 85 نفر از اعضای هیات علمی دانشگاه علم و فرهنگ بوده که به روش نمونه گیری هدفمند، با مشارکت 14 نفر از آنان اشباع نظری داده ها حاصل شده است. ابزار گردآوری اطلاعات، مصاحبه نیمه ساختاریافته بوده است. روش تجزیه و تحلیل داده ها با رویکرد تحلیل تفسیری و به روش تحلیل شبکه مضامین بوده است. 

  بحث و نتیجه گیری

  یافته های پژوهش نشان داد، در مجموع 46 مقوله در قالب سه مضمون کلی (فردی، ارتباطی و تخصصی) و از جنبه های متفاوت انگیزشی، حقوقی، رفتاری، آموزشی و پژوهشی، در ارتباط با رعایت اخلاق حرفه ای از سوی اعضای هیات علمی مشارکت کننده در پژوهش، استخراج شده است. مضمون “فردی” با پوشش نزدیک به نیمی از فراوانی مفاهیم اولیه استخراج شده، به عنوان مهمترین مضمون شناسایی شده است. مضمون "تخصصی" با حدود یک سوم و مضمون ارتباطی با پوشش حدود یک پنجم مفاهیم اولیه در رده های بعدی قرار گرفته اند. نتایج پژوهش نشان داد، آموزش برخط سبب شده است تا اعضای هیات علمی در اولویت نخست،  قواعد و الزامات حقوقی و آموزشی تکلیف شده از سوی دانشگاه را که قابلیت رصد و ارزشیابی دارند، به عنوان اثرات آموزش برخط بر کنش های مرتبط با اخلاق حرفه ای خود اعمال کنند. از سوی دیگر، جنبه های تعاملی و انگیزشی مرتبط با اخلاق حرفه ای اعضای هییت علمی ضعیف تشخیص داده شده است.  اگر دانشگاه به رصد اشکال قراردادی اخلاق حرفه ای اعضای هیات علمی بسنده کند و فقط نسبت به رعایت این جنبه ها از خود حساسیت نشان دهد، اعضای هیات علمی نیز تلاش خود را در جهت تقویت این جنبه ها به کار خواهند برد و تلاش کمتری برای تقویت سایر جنبه های عمدتا آیینی اخلاق حرفه ای مانند عدالت ورزی، رعایت حقوق دانشجویان، تقویت تعامل و ارتباط با دانشجویان و مانند آن، انجام خواهند داد.

  کلیدواژگان: اخلاق حرفه ای، اعضای هیات علمی، آموزش برخط، همه گیری کووید- 19
 • محمدصادق کریمی*، رضا هویدا، سید علی سیادت صفحه 6
  هدف

  به منظور شناسایی راهبردهای تمرکززدایی، از طریق ارایه الگوی پارادایمی عدم تمرکز در نظام آموزش و پرورش ایران، این پژوهش به دنبال تعیین شرایط علی، زمینه ای و مداخله گر موثر در تعیین سطوح تمرکز و عدم تمرکز در نظام آموزش و پرورش ایران، بر  اساس تجارب زیسته و مطالعات صاحب نظران و مدیران عالی و میانی آموزش و پرورش از سال 1357 تا کنون بوده است.

  مواد و روش ها

  این پژوهش از نوع کیفی با استفاده از رویکرد داده بنیاد اجرا شده است. از جامعه هدف، شامل صاحب نظران و مدیران ارشد آموزش و پرورش، 15 نفر مدیر و 10 نفر صاحب نظر به شیوه هدفمند انتخاب شدند. داده ها از طریق مصاحبه حضوری نیمه باز جمع آوری شد. مصاحبه ها ضبط و در کدگذاری باز مضمون ها، مفاهیم و مقوله ها تعیین گردید. در کدگذاری محوری، مفاهیم و مقوله ها ذیل شرایط علی، مداخله، زمینه ای، راهبردها و پیامدها، طبقه بندی و با تعیین مقوله محوری، کدگذاری انتخابی انجام شد.

  بحث و نتیجه گیری

   آموزش و پرورش دارای ساختاری متمرکز، ناهماهنگ و کمی گرا است. این نظام، برنامه های یکسانی را برای همه دانش آموزان در جامعه ای متکثر تجویز می کند که پاسخگوی نیازهای فردی و اجتماعی نبوده و فاقد کارآیی است. تمام صاحب نظران و مدیران در ضرورت تمرکززدایی از این نظام توافق دارند. اما شرایطی مانند؛ سیاست زدگی، مقاومت کانون های قدرت ستادی، بی انگیزگی منابع انسانی، ضعف اقتصادی، شرایط سیاسی، وابستگی به بودجه عمومی، نگرانی از قوم گرایی در عدم تمرکز، عزل و نصب های رانتی و سیاسی، بی ثباتی مدیریت و مقررات و... طرح های تمرکززدایی را به شکست می کشاند. راهبردهایی مانند تشکیل شورای راهبردی به عنوان اهرم قدرت حاکمیت در حمایت از تمرکززدایی اداری، اطمینان بخشی به مدیران و نیروهای ستادی از نقش آن ها در نظام غیرمتمرکز، تقویت موقعیت قانونی شوراهای استان، منطقه و مدرسه، تدوین استراتژی های طراحی برنامه و محتواهای آموزشی بومی در کنار برنامه های ملی در چارچوب منافع ملی، تشکیل و تقویت انجمن های علمی و نظام معلمی، توانمندسازی نیروهای صف، تدوین سند و برنامه عملیاتی مناطق و استان ها براساس نیازسنجی، حمایت فنی و مالی از مناطق کم برخوردار و استفاده از قابلیت های بومی برای تمرکززدایی تدریجی می تواند به بهبود کیفیت آموزش و پرورش و ایفای نقش این سیستم در فرآیند توسعه بیانجامد.

  کلیدواژگان: آموزش و پرورش، تمرکززدایی، تمرکز، داده بنیاد، عدم تمرکز
 • مهدیه السادات میررحیمی، پروین صمدی*، پروین احمدی صفحه 7
  هدف

  آموزش نسل بعدی نیروی انسانی صنعت گردشگری در زمینه پایداری حیاتی است. لذا، آموزش عالی باید برنامه های آموزشی و مهارتی دانشجویان گردشگری را با آموزش برای پایداری و خلق فرصت هایی یادگیری در پروژه های زندگی واقعی که شایستگی ها و خبرگی های لازم به سوی جهانی پایدارتر را فراهم می کند، همراه سازد. هدف پژوهش حاضر بررسی چگونگی استفاده از رویکرد توسعه پایدار گردشگری در طراحی برنامه درسی آموزش عالی گردشگری بود. 

  مواد و روش ها

  روش پژوهش از نظر هدف کابردی و از نظر جمع آوری اطلاعات کیفی و با روش پژوهش نظریه ای بود. بدین سبب، مفاهیم و مولفه های اساسی منطق طراحی برنامه درسی با در نظر گرفتن کانون تمرکز بر رویکرد توسعه پایدار و توجه به مواضع شاخصه های نظریه یادگیری سازنده گرایی اجتماعی و دیدگاه تربیتی مبتنی بر نظریه انتقادی استخراج شد و درنهایت ویژگی های عناصر برنامه درسی مرتبط با گردشگری پایدار شناسایی و طراحی چارچوب مطلوب اقدام گردید. برای اعتبار بخشی الگوی طراحی برنامه درسی گردشگری پایدار از روش دلفی استفاده شد و اعتبار الگوی مذکور توسط متخصصان و صاحب نظران بررسی و مورد تایید قرار گرفت.

  بحث و نتیجه گیری

  نتایج به دست آمده حاوی این است که سرسپردگی رویکرد توسعه پایدار در عرصه برنامه درسی متضمن طیفی از خبرگی های فراگشته ای در عرصه گردشگری است که در چهارچوب آموزش فعلی به سادگی قابل انطباق و سازواری نیستند، بنابراین توجه به سرسپردگی و تعهدات رویکرد توسعه پایدار در برنامه درسی گردشگری می تواند، زمینه را برای طراحی مجدد برنامه درسی با نظر به مفروضه های بنیادی رویکرد توسعه پایدار، خلق فرصت ها و نوآوری در یادگیری، نتایج یادگیری و آمادگی دانشجویان فراهم کند. همچنین درک مفهوم پایداری می تواند به اساتید و دانشجویان گردشگری کمک کند تا برنامه های درسی خود را با توجه به آموزش گردشگری پایدار ارزیابی کرده و بهبود دهند.

  کلیدواژگان: آموزش عالی، سرسپردگی، طراحی برنامه درسی، گردشگری پایدار، نظریه انتقادی
 • مسعود طاهرپور کلانتری*، هادی پورشافعی، محسن آیتی صفحه 8
  هدف

  هدف این پژوهش شناخت عوامل اصلی و نگاشت سناریوهای باورکردنی و مطلوب توسعه حرفه ای معلمان استان خراسان جنوبی است.

  مواد و روش ها

  این پژوهش از نوع کاربردی و با روش های جدید آینده پژوهی(دلفی و سناریو) انجام گرفته است. برای تحلیل شاخص ها و متغیرها از نرم افزارهای میک مک و سناریو ویزارد استفاده شد. مشارکت کنندگان در پژوهش شامل 20 نفر از معلمان ،10 نفر از مدیران این مدارس و 5 نفر از کارشناسان آموزش منابع انسانی ادارات آموزش و پرورش بودند. شیوه نمونه گیری صورت هدفمند (ملاک محور) است و معیار هدف مندی داشتن مدرک کارشناسی ارشد و حداقل سابقه خدمت 15 سال است.

  بحث و نتیجه گیری

  نتایج این پژوهش نشان داد که 13 عامل اصلی در توسعه حرفه ای معلمان استان خراسان جنوبی تاثیرگذار است. این عوامل شامل توسعه توانمندی معلمان در نقش فردی و اجتماعی، تحولات علمی، جایگاه معلم در جامعه، میزان همکاری و تعامل با معلمان و متخصصان، توسعه توانمندی های شناختی و خودآموزی، وضعیت انگیزشی و علاقه متناسب با شغل، توسعه فرهنگ آموزشگاهی و اخلاق حرفه ای، حمایت مالی دولتی و مردمی از معلمان و مدارس، توجه به تخصص گرایی، توسعه فناوری، شبکه های اجتماعی، سواد رسانه ای، میزان اتکا به مدرسه، توجه به اثربخشی و توسعه ارتباطات (محلی، ملی و بین المللی) است. این عوامل بر اساس تحلیل سناریونویسی به 39 وضعیت احتمالی می انجامند. بعد از تحلیل وضعیت های احتمالی، 6 سناریو باورکردنی و 3 سناریو با احتمال وقوع قوی در توسعه حرفه ای استان خراسان جنوبی شناسایی شد.

  کلیدواژگان: توسعه حرفه ای، معلمان، آینده پژوهی، سناریونگاری
 • مژگان فرهادفر*، ابوالقاسم دلخوش کسمایی، محمود صفری صفحه 9
  هدف

  اهمیت آموزش مدیران مدارس بر اساس شایستگی های مدیریتی، یک ضرورت در قرن 21 می باشد. بر همین اساس، پژوهش حاضر با هدف شناسایی و ارزیابی مولفه های موثر بر توسعه مدیران مدارس با رویکرد شایستگی محور در مدارس صورت گرفته است.

  مواد و روش ها

  رویکرد تحقیق، آمیخته اکتشافی (کیفی- کمی) است. جامعه آماری در بخش کیفی، شامل 22 نفر از خبرگان جامعه علمی دانشگاهی و متخصصان آموزش و پرورش و در بخش کمی شامل کلیه مدیران مقطع متوسطه (دوره دوم) شهر تهران به تعداد 723 نفر بوده است که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده، تعداد 251 نفر انتخاب شدند. جهت گردآوری داده ها از ابزار مصاحبه و پرسشنامه بهره برده شده است. تحلیل داده ها در بخش کیفی به روش داده بنیاد و در بخش کمی به دو روش توصیفی و استنباطی انجام شد.

  بحث و نتیجه گیری

  نتایج نشان داد مولفه های منابع، الزامات سازمانی، توسعه مدیران و مدیریت استعداد به عنوان ابعاد و مولفه های موثر بر توسعه مدیران مدارس براساس رویکرد شایستگی محور در مدارس دوره دوم مقطع متوسطه شهر تهران شناسایی شدند. همچنین عوامل علی بر توسعه شایستگی محور مدیران تاثیر گذارند، از جمله مدیریت استعداد تحت مفاهیمی همچون استعدادشناسی، انعطاف پذیری برنامه های آموزشی و توسعه، استعدادگزینی و استعداد داری، ارزیابی و کشف استعداد، توسعه - آموزش و نگهداشت استعداد؛ توسعه مدیران تحت مفاهیمی همچون توسعه شناختی مدیران، همسوسازی انتخاب و انتصاب مدیران با استراتژی ها و ماموریت های سازمانی، راهنمایی حرفه ای در سازمان، توانمندسازی و سازماندهی مناسب در راستای شایستگی محوری و خلاقیت؛ الزامات سازمانی تحت مفاهیمی همچون حمایت مدیریت عالی از شایستگی محوری، حمایت سازمان از شایستگی محوری، شایستگی گماری و شایسته گزینی، بلوغ سازمانی و مشارکت پذیری مدیران و منابع به معنای اختصاص منابع مالی و مادی کافی برای شایسته گزینی و شایسته سالاری، کانون (مرکز) های ارزیابی، نیروی انسانی مجرب، مدیران و رهبران شایسته. دلایل عمومی اهمیت و اولویت تامین و نگه داشت استعداد.

  کلیدواژگان: توسعه، مدیران مدارس، شایستگی محوری، مدیریت استعداد
 • حامد جوکار* صفحه 10
  هدف

  طرح فرصت مطالعاتی ارتباط با جامعه و صنعت به عنوان یک الزام قانونی برای اساتید دانشگاه در نظر گرفته شده است. با توجه به نوپدید و الزامی بودن این دوره، بی توجهی به آسیب های احتمالی آن ممکن است مانع از تحقق اهداف طرح شود. این آسیب ها در رشته های علوم انسانی بسیار قابل تامل و جدی است. به علاوه هم اکنون در کشور اندیشکده های گوناگونی با هدف حل مشکلات اجتماعی، می کوشند از دستاوردهای علمی در کنار تجارب دیگر کشورها برای ارایه راه حل استفاده کنند. با این وجود ارتباط عمیق و ساختارمندی میان اعضای هیات علمی دانشگاه و اندیشکده ها شکل نگرفته است. هدف مقاله حاضر آسیب شناسی این فرصت در خصوص رشته های علوم انسانی به صورت عام و شناسایی آسیب های ارتباط میان اساتید رشته های علوم انسانی با اندیشکده هاست.

  مواد و روش ها

  ماهیت این پژوهش با توجه به هدف آن، کیفی اکتشافی و از نوع تفسیری است. مقاله حاضر با استفاده از طرح تحقیق آمیخته اکتشافی و راهبرد روایت پژوهی کوشیده دلایل عدم ارتباط میان این دو گروه در قالب فرصت مطالعاتی ارتباط با جامعه را از زاویه نگاه هرکدام از دو طرف بررسی و در نهایت راه حلی برای رفع موانع ارایه نماید. برای این منظور پنجاه مصاحبه غیرساختار یافته با اعضای هیات علمی مشمول این فرصت و صاحب نظران و مدیران اندیشکده های مختلف صورت گرفته و مهم ترین آسیب ها از زاویه نگاه هرکدام از طرفین استخراج شده است.

  بحث و نتیجه گیری

  موارد چون ناشناخته بودن این دوره، ابهامات آیین نامه داخلی دانشگاه ها، عدم استقبال واحدهای عملیاتی از متقاضیان و پیوند میان تبدیل وضعیت و ارتقای اعضای هیات علمی با فرصت مطالعاتی از جمله آسیب های ذاتی این دوره است. به علاوه نوپدید بودن مفهوم اندیشکده، تفاوت کارکردهای آن با نهاد علم، ابهامات موجود در زمینه ثبات اندیشکده ها و وابستگی های سیاسی آنها و نیز تفاوت گفتمانی میان اساتید دانشگاه و محیط اندیشکده ها از مهم ترین دلایل عدم اقبال اساتید به ارتباط با اندیشکده هاست. از سوی دیگر توجه کم به کاربردی سازی دانش توسط اساتید، ماهیت نظر برخی رشته های علوم انسانی، وجود سوابق منفی ذهنی از برخی اساتید و فقدان اندیشکده های دانشگاهی از مهم ترین چالش های محیط اندیشکده ها در ارتباط با اساتید است. در مجموع مهم ترین دلیل ارتباط اندک میان این دو بخش عدم شناخت کافی و سوء تفاهم دو سویه است که برای حل آن، ایجاد زمینه ارتباط پرتکرار به علاوه تعریف زمینه همکاری و منافع مشترک میان این دو گروه پیشنهاد شده است.

  کلیدواژگان: ارتباط با جامعه و صنعت، اعضای هیات علمی، اندیشکده ها، علوم انسانی، فرصت مطالعاتی
 • معصومه لشگری، مریم سادات قریشی خوراسگانی*، هدی سادات محسنی صفحه 11
  هدف

  آموزش عالی و به تبع آن دانشگاه ها نقش مهمی در توسعه اقتصادی کشور در شرایط تحریم بر عهده دارند. از آنجا که یکی از مهمترین اهداف ایجاد دانشگاه کارآفرین در کشور، تحقق اقتصاد مقاومتی بوده است. بنابراین دانشگاه کارآفرین  نقش بسزایی در تحقق آن مهم خواهد داشت. بر این اساس، مقاله حاضر باهدف بررسی سازوکارهای استقرار دانشگاه کارآفرین مبتنی بر اقتصاد مقاومتی انجام شد.

  مواد و روش ها

  پژوهش حاضر به لحاظ رویکرد، کیفی و به روش نظریه داده بنیاد (رویکرد سیستماتیک) انجام گرفت. جامعه هدف، صاحب نظران حوزه آموزش عالی بودند که از طریق نمونه گیری غیراحتمالی و هدفمند به روش گلوله برفی 14 نفر انتخاب و با توجه به اشباع نظری در یافته ها مورد مصاحبه قرار گرفتند. تحلیل داده ها با استفاده از روش تحلیل محتوا به شیوه کدگذاری باز، محوری و انتخابی اشتراوس و کوربین انجام شد.

  بحث و نتیجه گیری

  نتایج حاصل از تحلیل داده ها، 360 خرده مقوله، 25 مقوله فرعی و 6 مقوله اصلی بود که در قالب عوامل زمینه ای (تغییر نگرش و دیدگاه به امر کارآفرینی با رویکرد اقتصاد مقاومتی، تهیه، اجرا و کنترل برنامه های بازاریابی دانشگاه با رویکرد اقتصاد مقاومتی، انجام تحقیقات مشترک دانشگاه با صاحبان صنایع و شرکت های اقتصادی تنوع بخشی به منابع مالی دانشگاه)، شرایط علی  (منابع انسانی، اقدامات حمایتی کارآفرینانه مبتنی بر اقتصاد مقاومتی)، شرایط مداخله گر (نظام پاداش و تشویق، انعطلاف پذیری قوانین و مقررات، حمایت مالی و سرمایه گذاری کارآفرینانه)، پدیده محوری (ساختار سازمانی کارآفرینانه مبتنی بر اقتصاد مقاومتی، آموزش کارآفرینانه مبتنی بر اقتصاد مقاومتی، فرهنگ کارآفرینانه مبتنی بر اقتصاد مقاومتی، بازاریابی کارآفرینانه مبتنی بر اقتصاد مقاومتی)، راهبردها (استقرار فرهنگ کارآفرینی مبنی بر اقتصاد مقاومتی، برنامه درسی با رویکرد کارآفرینی مبنی بر اقتصاد مقاومتی، کاربردی کردن نتایج تحقیقات دانشگاهی، ایجاد شرکت های دانش بنیان، راه اندازی شرکت های دانشگاهی) و پیامدها (تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی، پاسخ گویی به محیط پیرامونی، استقلال دانشگاهی، فرهنگ کار و کار کردن، رضایت مندی ذی نفعان)، دانشگاه کارآفرین مبتنی بر اقتصاد مقاومتی ارایه شد. در راستای یافته ها، شایسته است دانشگاه ها در شرایط کنونی، در راستای حل  مشکلات اقتصادی به اجرای پروژه های آموزشی و تحقیقاتی مسیله محور و مورد نیاز جامعه پرداخته و راه کارهای مناسبی برای کاهش و رفع  معضلات و مشکلات اقتصادی ارایه نمایند. در پایان بر اساس یافته ها پیشنهادات کاربردی ارایه شده است.

  کلیدواژگان: دانشگاه کارآفرین، اقتصاد مقاومتی، ساز و کارها
 • مطهره حمزه رباطی*، حمید جاودانی صفحه 12
  هدف

  آموزش و یادگیری شایستگی محور بر توانمندسازی دانش، ارزش ، توانایی و نگرش های بایسته فراگیران برای پرداختن به مسایل و موضوع های پیچیده ای که در زندگی شخصی و حرفه ای آینده خود با آنها روبرو خواهند شد، پافشاری دارد. از این رو، هدف این پژوهش، پیشنهاد چارچوبی برای پرورش شایستگی ها و توانمندی های کلیدی مورد نیاز فراگیران در نظام های آموزشی بوده است.

  مواد و روش ها

  این پژوهش از دیدگاه هدف، پژوهشی کاربردی است؛ و از دیدگاه چگونگی گردآوری داده ها، در گروه «پژوهش کیفی» طبقه بندی می شود؛ به این صورت که با انجام مصاحبه های نیمه ساختاریافته با 26 نفر از اندیشه پرداران دانشگاهی، که به روش نمونه گیری هدفمند به روش زنجیره ای انتخاب شده بودند و نیز با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی، کلیدی ترین شایستگی ها و توانمندی های شناختی، رفتاری و اجتماعی فراگیران شناسایی شد و چارچوب مفهومی شایستگی های یادگیری آینده اندیشانه به تصویر کشیده شد. برای اعتباربخشی یافته های کیفی، از راهبردهای: بازبینی مشارکت کنندگان و بازبینی همکاران استفاده شده است.

  بحث و نتیجه گیری

  برپایه بازکاوی داده های مصاحبه های نیمه ساختاریافته، در مجموع شانزده زیرمقوله و دو مقوله اصلی بسان اصلی ترین شایستگی های شناختی، رفتاری و اجتماعی مورد نیاز فراگیران شناسایی شد. به بیانی دیگر، در مجموع شش زیرمقوله- حل مسیله، اندیشه ورزی نقادانه، آفرینشگری، خودشناسی، بازاندیشی انتقادی، خوداصلاحی- بسان شایستگی های شناختی و فراشناختی و ده زیرمقوله- کار گروهی، همدلی، کنجکاوی، مهارت های ارتباطی و بین فرهنگی، خودباوری، نرمش پذیری، مسیولیت پذیری فردی و اجتماعی، تصمیم گیری مشارکتی، انتقادپذیری، اخلاق مداری- بسان شایستگی های رفتاری و اجتماعی مورد نیاز فراگیران شناسایی شد.. بر پایه یافته های پژوهش، نیاز است نسل کنونی و آینده به شایستگی های کلیدی دست یابند تا بتوانند در جهان آشوبناک، شتابان و ناپایدار کنونی، به زندگی خویش سامان دهند. از این رو، سرمایه گذاری در سرمایه انسانی (آموزش)، برای توسعه شایستگی های کلیدی شناختی، رفتاری و اجتماعی، افزون بر شایستگی های پایه پیشنهاد می شود.

  کلیدواژگان: شایستگی های یادگیری، شایستگی های شناختی- فراشناختی، شایستگی های رفتاری- اجتماعی، یادگیری، آموزش آینده
|
 • Aliye Mataji Nimvar, Mohammadreza Ahanchian *, Morteza Karami, Ibrahim Salehi Omran Page 1
  Objective

  This article aims to examine and evaluate the curriculum of the academic discipline of Human Resource Training and Development from the perspective of ethics and social responsibility. The purpose of this article is twofold: first, to examine the place of ethics and social responsibility in the curriculum of Human Resource Training and Development and the importance of training courses on ethics and social responsibility in this discipline; and second, to highlight the potential of this academic discipline to minimize ethical misconduct in organizations.

  Materials and Methods

  This study is a qualitative study based on document analysis and interviews. In this article, three documents/groups were selected to gather information: 1) the curriculum of the academic discipline of Human Resources Training and Development; 2) master's students majoring in Human Resources Training and Development; and 3) Human Resources Development professionals working in organizations.

  Results and Discussion

  The results of the study show that ethics and social responsibility are marginal and largely neglected in Human Resources Training and Development curriculum. In other words, this discipline focuses on individual and organizational development. Although many scholars emphasize the role of human resource development in the "development of individuals, organizations, society, the nation, and all mankind" and in the "improvement of the organization and social development," these issues are not addressed in the curriculum of the discipline of Human Resources Training and Development in Iran. The analysis of the information we obtained from the students of Human Resources Training and Development revealed that they did not deal with issues such as ethics and social responsibility of organizations through extracurricular activities and additional training in classrooms and were not aware of these issues. The study of the third sample revealed that HRD professionals in the organizations were always concerned with ethical and social issues. However, they were not learning how to deal with these issues. Many academic human resource development programs do not have a clear strategy for training professionals to deal with ethical dilemmas and create an ethical workplace.

  Keywords: academic discipline of human resources training, development, Ethics, social responsibility, curriculum, curriculum evaluation
 • Naser Shirbagi *, Sara Naderi Page 2

  Abjective: In the twenty-first century, school leadership and management continue to evolve and develop. One of the most striking developments is the way in which schools are learning – for a variety of reasons – to work with each other, collaborating in a number of areas. The purpose of this study is to discover and reflect the experiences of school community members from different types of innovative and undiscovered situations of "school to school collaboration" that have been useful in leading and managing schools and students' educational achievement.

  Materials and Methods

  This research was conducted with a qualitative approach and grounded theory method with a situation analysis model. The research field was education in Kurdistan province and the potential participants in the research were members of the school community (principals, deputies, teachers, members of the Parents and Teachers Association, etc.) who were present in situations of cooperation and collaboration between experienced schools. Therefore, 33 people were purposefully and critically invited to actively participate in the research. Data were collected using a semi-structured interview protocol. In order to analyze the data obtained from the interview, coding (open, axial and selective) was used. In addition, by analyzing different types of inter-school Collaboration and by examining human and inhuman components, individual and collective factors, discourse structures and cultural, social, economic, spatial and temporal components, the position is depicted. Finally, maps of the situation, social worlds/arenas and the position were drawn and analyzed as stages of the level analysis situation. In the present study, to increase the validity and reliability of the research, strategies such as long and active participation of the researcher in the research field, using voice recorders and taking notes to record data, searching for inconsistent evidence and obtaining feedback from participants after data coding were used.Discussion &

  Conclusion

  The findings of the study showed that the logic of forming various structures of inter-school Collaboration in most cases is to improve the situation of students, eliminate educational injustice, synergy, share resources and expertise and improve all educational indicators and it is nurtured in schools. All members of the school community, especially principals, play an important role in inter-school collaboration situations. If members of the school community have sufficient motivation to Collaboration between schools, with a common goal, common interests and by delegating authority in schools, they can progress by exchanging experiences in various fields and transferring educational facilities and equipment help to the development of your schools.

  Keywords: Inter-school Collaboration, Data-based Theory, situation analysis model, participation, Educational Management
 • Mahbobeh Arefi * Page 3
  Objective

  The education system of every society, especially at the level of higher education through the education of specialized human resources and capital, plays a fundamental and significant role in the continuous/sustainable development of every society and in its many dimensions such as transfer and production and development of knowledge, technology, growth and economic, cultural, social, health development, expansion of interactions and relations at the national and international level, etc. .The purpose of this study is to determine the role of educational programs with an emphasis on the higher education system in achieving the goals of continuous/sustainable development,

  Method

  In this study, the library and review method is used with a critical approach, and in it, some relevant documents and sources are reviewed and analysed regarding the concepts and goals of continuous/sustainable development and related approaches and educational and higher education policies and programs.

  Results

  The subject under discussion has two important dimensions or variables, including educational programs as independent variables and continuous/sustainable development as dependent variables. Each of these concepts covers a wide range of dimensions and levels. The educational program is a broad and comprehensive concept that every researcher should determine its limits and gaps based on the topic or issue and his field of study and discuss accordingly. Theory Human capital providers believe that the basis of continuous and sustainable development in different dimensions is realized by investing in education. Numerous researches have explained the effectiveness of investing in education in different countries on economic-social growth and development. Although in some studies, a considerable gap between investment in education and other dimensions of development such as economy and technology growth, culture, health, environment, etc. has been expressed, but it has not led to a change in the rule and principle of the mentioned relationship. The effectiveness of educational programs in the matter of development requires the existence of a systemic, strategic, flexibility, and a comprehensive approach. Therefore, development is a systemic, inclusive and dependent thing and cannot happen only in one sector. Therefore, we can imagine the term life cycle for development that all its parts are connected and when a ring is separated from the life ring, the whole cycle will be disturbed. Also, by delving into the relevant texts, it was concluded that from another point of view, the term continuous development is better than sustainable development, it can show its nature, which includes a kind of dynamics and transformation, and complete it, and with the same justification throughout the text. In this article, continuous development is introduced as synonymous with sustainable development.

  Keywords: Continuous development, Economic, social development. Educational programs. Higher education, Sustainable development
 • Mohammad Farzaneh, Hassanreza Zeinabadi *, Abdolrahim Naveh Ebrahim, Bijan Abdollahi Page 4
  Objective

  The contemporary world is changing more and more, and higher education and universities are not unaffected by these developments; The role of universities and, consequently, the role of faculty members is changing in line with developments in the contemporary world. One of the emerging approaches in higher education is world class university. In this field, quality faculty members are a key and important factor in achieving a world-class university. Therefore, it is important to identify new plans of faculty members in emerging academic contexts. This research has been done to cover this scientific gap.

  Materials and methods

  This research is applied in terms of purpose and according to the method of data collection, it is a qualitative research of thematic analysis. The statistical population of the study was the resources related to the world-class university and especially the competencies of the faculty members in the world-class university. After reviewing the sources extracted from the databases, 57 sources were purposefully selected. To analyze the data, coding and thematic analysis methods were used and in order to validate the data, King et al methods were used.

  Result and Discussion

  After analyzing the data, a total of 32 basic themes and 5 organizing themes were identified, and through this, the global theme of "scientific extraversion" was formed.The results showed that based on the role and responsibilities of faculty members in the context of a world-class university, the competencies of faculty members in this field in the five themes of organizing "scientific impact", " meta-university interactions " and "social responsibilities", " "Global Citizenship" and "Cultural Intelligence". Based on this, the overarching theme of "scientific extraversion" was identified, which is suggested to be considered by faculty members and higher education policy makers.

  Keywords: Higher education, World-Class University, Scientific Extraversion, faculty members
 • Akbar Goldasteh *, Homayoun Aria, Roya Mansouri Page 5
  Objective

  The sudden and inevitable encounter of the country's higher education with online education in the last two years and after the epidemic of the Covid-19 virus has necessitated the need to examine the effects of this educational method on different aspects of professors' performance in the classroom. The present study was conducted to identify and prioritize online education's effects on university faculty members' professional ethics during the Covid-19 pandemic.  

  Materials and Method

  The statistical The current research is practical type, and post-event in terms of the time dimension. Also, according to the investigated problem, the qualitative approach and thematic analysis method have been used.  the   population of this research is made up of 85 faculty members of the University of Science and Culture, and the theoretical saturation of the data has been achieved by collaborating 14 of them through purposive sampling. The data collection tool was a semi-structured interview. The method of data analysis was the interpretative analysis approach and the theme network analysis method Discussion &

  Conclusion

  The findings of the research showed that there are a total of 46 categories in the form of three general themes (individual, communicational and proficiency) and from different motivational, legal, behavioral, educational and research aspects, in connection with the observance of professional ethics by the participating academic staff members in the research, it has been extracted. The personal theme has been identified as the most important theme, covering nearly half of the frequency of the extracted primary concepts. " proficiency " theme with about one third and “communicational” theme with covering about one fifth of basic concepts are placed in the next categories. The results of the research showed that online education has caused faculty members to prioritize the legal and university's legal and educational rules and requirements, and can evaluate online education on actions related to professional ethics apply themselves; On the other hand, interactive and motivational aspects related to the professional ethics of faculty members have been recognized as weak. If the university is satisfied with monitoring the contractual forms of professional ethics of academic staff members and only shows sensitivity towards observing these aspects, the academic staff members will also use their efforts to strengthen these aspects and they will make less effort to strengthen other mainly ritualistic aspects of professional ethics such as fairness, respecting students' rights, fostering interaction and communication with students, and the like.

  Keywords: professional ethics, faculty members, Online education, COVID-19 Pandemic, Higher education
 • Mohammad Sadegh Karimi *, Reza Hoveida, Seyyedali Siadat Page 6
  Objective

  In order to identify decentralization strategies, by presenting a paradigm model of decentralization in the Iranian education system, this study seeks to determine the effective causal, contextual and intervention conditions in determining the levels of centralized and decentralization in the Iranian education system, based on lived experiences and studies of experts and senior and middle managers of education since 1978 until now.

  Materials and methods

  This qualitative research has been performed using the Grounded theory approach. From the target community, including education experts and senior managers, fifteen managers and 10 experts were purposefully selected. Data were collected through semi-open interviews. Interviews were recorded and themes, concepts, and categories were identified in open coding. In axial coding, concepts and categories were categorized under causal conditions, intervention, context, strategies and consequences, and by determining the axial category, selective coding was performed.

  Result and Discussion

  Iranian Education has a centralized, uncoordinated and quantitative structure. This system prescribes the same programs for all students across the country, with diverse climatic, cultural, and social conditions that do not meet individual and societal needs and are ineffective. All experts and managers agree on the need to decentralize this system. But conditions such as; Politicization, resistance of headquarters power centers, staff apathy, economic weakness, political conditions, dependence on public budget, fear of ethnicity in decentralization, the political selection of non-professional managers, the instability of management and regulations, etc., make decentralization plans fail. Strategies such as the formation of a strategic council as a lever of governance power in support of administrative decentralization, assuring managers and staff of their role in a decentralized system, strengthen the legal status of provincial, district and school councils, Preparation strategies for designing and preparing indigenous educational programs and content alongside national programs in the framework of national interests; formation and strengthening of scientific associations and organization of the teacher system, empowerment of staff, Preparation of document and action plan of regions and provinces based on needs assessment, Technical and financial support for disadvantaged areas and the use of indigenous capabilities for gradual decentralization can improve the quality of education and the role of this system in the development process.

  Keywords: centralized, Decentralized, Decentralization, Education, Grounded theory
 • Mahdieh Sadat Mirrahimi, Parvin Samadi *, Parvin Ahmadi Page 7
  Objective

  Training the next generation of the tourism industry human resources is vital in sustainability. Therefore, Higher education should provide education and skill programs for tourism students with an education for sustainability and create learning opportunities on real-life projects that provide the necessary skills and expertise for a more sustainable world. The purpose of this study was to investigate how to use the approach of sustainable tourism development in the design of higher education curriculum.

  Materials and Methods

  The research method was applied in objective and qualitative data collection and theoretical research method. For this purpose, the basic concepts and components of the logic of curriculum design were extracted according to the approach of sustainable development and attention to the positions of social constructivist learning theory and educational perspective based on critical theory. Finally, the characteristics of curriculum elements related to sustainable tourism were identified. And the desired framework was designed. The Delphi method was used to validate the sustainable tourism curriculum design model and the validity of the said model was checked and confirmed by experts and experts.Discussion and

  Conclusion

  The results obtained indicate that the commitment to a sustainable development approach in the field of the curriculum involves a range of comprehensive expertise in the field of tourism that is not easily adapted and adapted in the current educational framework. Therefore, paying attention to the commitment and the commitment of the sustainable development approach in the tourism curriculum can provide the basis for redesigning the curriculum according to the basic assumptions of the sustainable development approach, creating opportunities and innovation in learning, learning outcomes, and student readiness. Understanding the concept of sustainability can also help tourism professors and students evaluate and improve their curriculum with regard to sustainable tourism education

  Keywords: Higher education, Commitment, Curriculum Design, Sustainable Tourism, Critical Theory
 • Masood Taherpour Kalantry *, Hadi Porshafei, Mohsen Ayati Page 8
  Objective

  The next age is the age of networks, but not technology networks, but human networks and the age of human intelligence in global networks, and the role of teachers as the core of the education system will be increasingly considered. The purpose of this study is to identify the main factors and map out scenarios that are credible and desirable for the professional development of teachers in South Khorasan Province. 

  Materials and Methods

  This research is of applied type and has been done with new methods of futures research (Delphi and scenario). Also, the methods of collecting field information are documentary and library. Mick Mac software and Wizard scenario were used to analyze the indicators and variables. The statistical population consisted of 30 professional development specialists including teachers, experts and education managers who were selected purposefully (criterion-based). The criterion of purposefulness is having a master's degree and at least 15 years of service. Participants in the study included 15 teachers, 10 principals of these schools and 5 human resource training experts of education departments. Discussion and

  Conclusion

  The results of this study showed that 13 main factors are effective in the professional development of teachers in South Khorasan province. These factors include the development of teachers' abilities in individual and social roles, scientific developments, the position of teachers in society, the level of cooperation and interaction with teachers and professionals, the development of cognitive and self-learning abilities, motivational status and interest in jobs, the development of school culture and professional ethics. Government and public financial support for teachers and schools includes attention to specialization, technology development, social media, media literacy, school reliance, attention to effectiveness, and the development of communication (local, national, and international). These factors lead to 39 possible situations based on scenario analysis. After analyzing the possible situations, 6 plausible scenarios and 3 scenarios with strong probability of occurrence in the professional development of South Khorasan province were identified.

  Keywords: Professional Development, Teachers, Future Studies, Scenario
 • Mozhgan Farhadfar *, Abolghasem Delkhosh Kasmaie, Mahmood Safari Page 9
  Objective

  The importance of training school principals based on managerial competencies is a necessity in the 21st century. Based on this, the current research was carried out to identify and evaluate the components of treatment on the development of school principals: with the community competence procedure in schools.

  Materials and Methods

  The research approach is mixed exploratory (qualitative-quantitative). In the qualitative part, the statistical population included 22 comprehensive academic experts and education specialists, and in the quantitative part, it had all secondary school principals (second period) of Tehran, totaling 723 people, using a simple random sampling method. it's simple. 251 people were selected. Interviews and questionnaires were used to collect data. The data analysis was done in the qualitative part by the foundation data method and in the quantitative part by descriptive and inferential methods.Discussion &

  Conclusion

  The results showed that the components of resources, organizational requirements, development of managers, and talent management were identified as adequate dimensions and components of the development of school managers based on the competency-based approach in secondary schools in Tehran city. Also, the causal factors affect the competency-based development of managers, including talent management under concepts such as talent theory, flexibility of training and development programs, talent selection and talent acquisition, talent evaluation and discovery, talent development - training and retention; The development of managers under concepts such as the cognitive development of managers, aligning the selection and appointment of managers with organizational strategies and missions, professional guidance in the organization, empowerment and proper organization in line with core competence and creativity; Organizational requirements under concepts such as top management's support for core competence, organization's support for core competence, recruitment and merit selection, organizational maturity and participation of managers and resources in the sense of allocating sufficient financial and material resources for merit selection and meritocracy, center ) evaluations, experienced human resources, competent managers and leaders. General reasons for the importance and priority of providing and keeping talent.

  Keywords: Development, school principals, core competency, Talent management
 • Hamed Jokar * Page 10
  Objective

  The study opportunity project of communication with society and industry is considered as a legal requirement for university professors. Considering the newness and necessity of this course, ignoring its possible damages may prevent the realization of the plan's goals. These damages are very serious and ponderable in the fields of humanities. In addition, now in the country, various think tanks with the aim of solving social problems are trying to use scientific achievements along with the experiences of other countries to provide solutions. However, a deep and structured relationship between university faculty members and think tanks has not been formed. The purpose of this article is to diagnose this opportunity in general and to identify the damage of communication between humanities professors and think tanks.

  Materials and methods

  The nature of this research is qualitative, exploratory and interpretive, according to its purpose. Using the mixed exploratory research design and the narrative research strategy, this article tried to examine the reasons for the lack of communication between these two groups in the form of a study opportunity of communication with the society from the perspective of each of the two sides and finally provide a solution to remove the obstacles. For this purpose, 50 unstructured interviews were conducted with the faculty members included in this opportunity and experts and managers of different think tanks, and the most important damages were extracted from the perspective of each of the parties.

  Discussion and conclusion

  things like the unknown nature of this course, the ambiguities of the internal regulations of the universities, the failure of operational units to welcome applicants, and the link between changing the status and promotion of faculty members with study opportunities are among the inherent harms of this course. In addition, the newness of the think tank concept, the difference between its functions and the institution of science, the uncertainties in the stability of think tanks and their political affiliations, as well as the discursive difference between university professors and the environment of think tanks, are among the most important reasons for the lack of luck for professors to connect with think tanks. On the other hand, low attention to the application of knowledge by professors, the nature of the opinion of some humanities fields, the existence of negative mental records of some professors, and the lack of university think tanks are among the most important challenges in the environment of think tanks in relation to professors. In general, the most important reason for the lack of communication between these two sectors is the lack of sufficient recognition and misunderstanding on both sides, and to solve it, it is suggested to create a context for frequent communication, as well as to define the context of cooperation and common interests between these two groups.

  Keywords: Communication with society, industry, faculty members, think tanks, humanities, Sabbatical
 • Masumeh Lashgari, Maryam Sadat Ghoraishi Khorasgani *, Hoda Sadat Mohseni Page 11
  Objective

  Higher education and accordingly universities have an important role in the economic development of the country in the face of sanctions. Since one of the most important goals of establishing an entrepreneurial university in the country has been materialization of a resistance economy, the entrepreneurial university will play a significant role in achieving this goal. Accordingly, the present study was conducted to scrutinize the mechanisms of establishing an entrepreneurial university based on resistance economy.

  Materials and Method

  This research was approached qualitatively using grounded theory (systematic approach). The target population consisted of experts in the field of higher education who were selected through purposive and non-probability sampling through snowball method and 14 people were interviewed according to the theoretical saturation of the findings. Data analysis was performed using content analysis method in open, axial and selective coding of Strauss and Corbin. To check the validity and the reliability of the data, two methods of review were applied by the researcher, participants and expert review.

  Result and Discussion

  The results of data analysis included 360 ​​subcomponents, 25 sub-categories and 6 main categories, which were in form of contextual factors (changing attitudes and views on entrepreneurship with a resilient economy approach, preparing, implementing and controlling university marketing programs with a resilient economics approach, conducting joint university research with industry owners and economic companies, diversifying the university's financial resources), causal factors (human resources, entrepreneurial advocacy measures based on resistance economics), intervening factors (reward and incentive system, flexibility of rules and regulations, financial support and entrepreneurial investment), phenomenon-centeredness (entrepreneurial organizational structure based on resistance economics, entrepreneurial education based on resistance economics, entrepreneurial culture based on resistance economics, entrepreneurial marketing based on resistance economics), strategies (establishing an entrepreneurial culture based on resistance economics, curriculum with entrepreneurial approach based on resistance economics, applying the results of academic research, creating knowledge-based companies, launching university companies), and consequences (achieving the goals of a resistance economy, responding to the environment, academic independence, work and work culture, stakeholder satisfaction). They explicate the performance mechanisms of entrepreneurial university based on resistance economy. In line with the findings, in the current situation, in order to solve economic problems, universities should implement problem-based educational and research projects needed by society and provide appropriate solutions to reduce and eliminate economic problems. In the end, based on the findings, practical suggestions are presented.

  Keywords: Entrepreneurial University, Resistance Economics, Mechanisms
 • Motahhareh Hamzerobati *, Hamid Javdani Page 12
  Objective

  Competence-based education focuses on the ability of students to develop importantknowledge, values, aptitudes, and attitudes necessary to address complex issues they will encounter in their future personal lives and professional careers. The purpose of this study was to provide a framework for developing key competencies required of learners in educational systems.

  Materials and methods

  This study was carried out with qualitative research method; In this way, by conducting  semi-structured interviews with 26 academic researchers, selected through purposive sampling (snowball or chain) and also using qualitative content analysis technic, the key cognitive, behavioral and social competencies of learners were identified and the conceptual framework of futures-thinking competencies was depicted. To validate qualitative findings, participant review strategies and reviewers' strategies have been used.

  Result and Discussion

  Based on the analysis of semi-structured interview data in two stages of open and axial coding, a total of sixteen subcategories and two main categories were identified as the main cognitive, behavioral and social competencies of learners. In other words, six indicators- Problem solving, Critical thinking, Creativity, Self-knowledge, Critical rethinking, Self-correction- as cognitive and metacognitive competencies and ten indicators - Teamwork, empathy, curiosity, communication and intercultural competencies, self-confidence, flexibility, individual and social responsibility, participatory decision making, Criticism, ethics- were identified as the main behavioral and social competencies of learners. Based on the research findings, the present and future generations need to acquire key competencies in order to be able to organize their lives in the current turbulent and unstable world. Therefore, in addition to basic competencies, investing in human capital (education) is recommended to develop key cognitive, behavioral and social competencies.

  Keywords: learning competencies, Cognitive-metacognitive competencies, Behavioral-social competencies, Future learning, education