فهرست مطالب

 • Volume:10 Issue:2, 2010
 • تاریخ انتشار: 1389/06/01
 • تعداد عناوین: 7
|
 • علی انشایی، رحمت الله هوشمند صفحه 1
  یکی از مهمترین مسائل در سیستم های توزیع، تشخیص و طبقه بندی اغتشاش های کیفیت توان است. در این مقاله، الگوریتم جدیدی برای تشخیص و طبقه بندی اغتشاش های ساده و ترکیبی کیفیت توان با بهره گیری از منطق فازی و الگوریتم بهینه سازی گروهی ذرات (PSO1) ارائه شده است. در این الگوریتم، ابتدا ویژگی های مناسبی از شکل موج اغتشاش های کیفیت توان استخراج می شود. استخراج این ویژگی ها، با استفاده از دو تبدیل فوریه و موجک صورت می گیرد. سپس با استفاده از این ویژگی ها، سیستم فازی پیشنهادی در مورد نوع هر یک از اغتشاش ها تصمیم گیری می کند. برای تعیین دقیق پارامترهای هر یک از توابع عضویت این سیستم، از الگوریتم بهینه سازی گروهی ذرات استفاده شده است. به منظور ارزیابی الگوریتم پیشنهاد شده، شکل موج اغتشاش های کیفیت توان در دو دسته ساده و ترکیبی، به صورت نمونه برداری شده، فرض شده است. پدیده های ضربه ای گذرا، قطعی، بیشبود، کمبود، شکاف، نوسانی گذرا، هارمونیک و نوسان به عنوان اغتشاش های ساده برای سیگنال ولتاژ مطرح است. رخدادهای هارمونیک با بیشبود، بیشبود با هارمونیک، بیشبود با نوسانی گذرا، هارمونیک با کمبود، کمبود با هارمونیک و کمبود با نوسانی گذرا به عنوان اغتشاش های ترکیبی برای سیگنال ولتاژ در نظر گرفته است. نتایج شبیه سازی، توانایی الگوریتم پیشنهادی را در شناسایی اغتشاش های ساده و ترکیبی با دقت حدود 99٪ نشان می دهد.
  کلیدواژگان: دسته بندی اغتشاش، کیفیت توان، تبدیل فوریه، تبدیل موجک، منطق فازی، الگوریتم بهینه سازی گروهی ذرات
 • مهدی بکرانی، مجتبی لطفی زاد صفحه 17
  یکی از مشکلات فیلترهای FIRوفقی در شناسایی سیستمهای با پاسخ ضربه طولانی، هزینه بسیار بالای محاسباتی است. به تازگی نوع جدیدی از فیلترهای وفقی بر پایه برش سه سطحی سیگنال ورودی برای کاهش پیچیدگی محاسباتی آنها ارائه شده است. در مقاله حاضر تحلیلی نظری برای خطای عدم انطباق فیلتر وفقی LMS مبتنی بر برش سه سطحی سیگنال ارائه شده و به کمک این تحلیل، حداقل میزان متوسط مربع خطا به دست آمده است. این تحلیل می تواند پایه ای برای طراحی دقیقتر این فیلترها با توجه به مقدار مناسب آستانه برش و طول گام باشد.
  کلیدواژگان: فیلتر وفقی، سرعت همگرایی، عدم انطباق، برش سه سطحی، به هنگام سازی وزن
 • مهرداد جعفربلند، علیرضا صدوقی صفحه 31
  تجمیع توان دو موتور الکتریکی با توان متفاوت از طریق تزویج مکانیکی محور آنها در تجهیزاتی که سرعت و توان بار آنها متغیر بوده و کارایی دارای اهمیت است کاربرد دارد. استفاده از این روش در سیستم محرک زیردریایی باعث کاهش مصرف انرژی و لذا افزایش برد زیردریایی می شود. این صرفه جویی در سرعت هایزیاد، اندک است و در سرعت های کم، بیشتر بوده و تا 40% می رسد. به کارگیری این روش در محورهای آبگیری و خشک کن در خطوط کاغذ سازی، انرژی زیادی را صرفه جویی می کند. اما استفاده از قابلیت های این روش به کنترل کننده های پیچیده ای برای تنظیم و تطبیق هم زمان دو موتور تزویج شده با توان متفاوت نیاز دارد. هدف اصلی کنترل کننده ها، تنظیم سرعت دلخواه برای محور بار و تقسیم توان بار بین دو موتور تزویج شده است. کنترل کننده های قبلی، توان بار را به صورت غیر بهینه بین دو موتور تقسیم می کنند. در این مقاله کنترل کننده جدیدی ارائه می شود که ضمن تحقق اهداف یاد شده، می تواند توان بار را در تمامی سرعتها به صورت بهینه بین دو موتور تقسیم کند. راهکار این مقاله کارایی مجموعه را برای تمامی سرعتها افزایش می دهد و باعث افزایش برد زیردریایی یا صرفه جویی در انرژی در صنایع کاغذ سازی و موارد مشابه می شود. نتایج شبیه سازی، امتیاز کنترل کننده جدید را نسبت به انواع پیشین مشخص می کند و در یک نمونه، کارایی علاوه بر افزایش قبلی، تا 13% نیز افزایش مجدد داشته است
  کلیدواژگان: کارایی سیستم رانش، تزویج مکانیکی، کنترل بهینه سرعت موتور، مدل سازی دینامیکی
 • اسماعیل رضایی، محمد ابراهیمی صفحه 43
  بیشتر روش هایی که برای تخمین سرعت ماشینهای القائی ارائه شده به مقاومت رتور وابسته اند. مقاومت رتور نیز ثابت نبوده و با تغییر دمای ماشین تغییر می کند. از طرفی بیشتر روش های تخمین مقاومت رتور نیز به سرعت ماشین وابسته اند. در این مقاله با بررسی این مطلب، روشی برای تخمین همزمان سرعت، مقاومت رتور و مقاومت استاتور ماشین القایی در شرایط مختلف موتوری و ژنراتوری ارائه می شود. در این روش یک مؤلفه فرکانسی اضافی به شار مرجع اعمال شده و سرعت و مقاومت رتور با توجه به معادلات رتور با استفاده از تبدیل سریع فوریه محاسبه می شود. تغییرات مقاومت استاتور نیز با توجه به اندازه شار تخمینی و با استفاده از نوعی تخمینگر فازی تخمین زده می شود. در پایان عملکرد مطلوب سیستم کنترل دور ماشین القایی بدون سنسور سرعت همراه با تخمین همزمان مقاومت رتور و مقاومت استاتور در شرایط کاری مختلف به ویژه در سرعتهای پایین و عملکرد ژنراتوری، با استفاده از شبیه سازی ارائه می شود.
  کلیدواژگان: ماشین القایی، کنترل برداری مستقیم، تخمین سرعت، تخمین مقاومت رتور، تخمین مقاومت استاتور
 • احمد رضا امین، علیرضا صالحی، محمد حسین قزل ایاغ، یعقوب قانع قره باغ صفحه 61
  امواج الکترومغناطیسی در برخورد با بردهای الکترونیکی، جریان و ولتاژ در مدارها القا می کنند. اندازه میدان کوپل شده، به خصوصیات جبهه موج و برد الکترونیکی بستگی دارد. در این مقاله با حل معادلات ماکسول به روش FDTD1 و شبیه سازی سه بعدی از شرایط مرزی لایه های کاملا منطبق2 و روش TF/SF3، برای شبیه سازی انتشار موج در برد و محیط و بررسی تاثیر مشخصات موج تابشی در القا بر روی خطوط میکرواستریپ برد مدار چاپی استفاده شده است. سپس با تبدیل روابط الکتریکی به روابط متناظر الکترومغناطیسی در مدل گامل- پون4 ترانزیستور دو قطبی، تحلیل عملکرد ترانزیستور با روابط میدانی انجام شده است. مقایسه نتایج آزمایشها و شبیه سازی ها نشان می دهد که برای تحلیل اثر امواج الکترومغناطیسی بر مدارهای الکترونیکی می توان از مدل های الکترونیکی قطعات فعال در شبیه سازی به روش FDTD استفاده کرد.
  کلیدواژگان: FDTD، برهم کنش موج و مدار، ترانزیستور دو قطبی، مدل گامل، پون
 • محمد عروتی نیا، رضا افضل زاده، فرامرز حسین بابائی صفحه 73
  در این مقاله، حساسیت به بخار اتانل در حسگرهای مقاومتی گاز ساخته شده بر مبنای لایه‎های نازک SnO2 و دولایه ای ZnO/SnO2 بررسی می شود. لایه‎های اکسیدفلزی حساس به گاز و اتصالات اهمی پلاتین را به روش PVD1 و با استفاده از “تبخیر با باریکه الکترونی“2 در خلا، روی زیر پایه پورسلانی3 لایه نشانی و نمونه های حاصل در دماهای مختلف ترمیم حرارتی شده است. نقش دمای فرایند در تعیین انرژی فعال سازی هدایت الکتریکی لایه بررسی و ملاحظه شد که با تغییر دما، انرژی فعال سازی هدایت و حساسیت مقاومت الکتریکی در لایه های دوگانه ZnO/SnO2 به بخار اتانل قابل تغییر و تنظیم است. حساسیت حسگرهای گاز ساخته شده با لایه‎های SnO2 و ZnO/SnO2 به اتمسفر حاوی بخار اتانل، اندازه گیری و با یگدیگر مقایسه شد. نتایج نشان می دهد که در شرایط ساخت و آزمون یکسان، حساسیت حسگر دولایه ای ZnO/SnO2 به بخار اتانل 6/1 برابر بیشتر از حساسیت حسگر تک لایه SnO2 است. استفاده از این روش برای کنترل حساسیت و ارائه یک درجه آزادی بیشتر در طراحی حسگرهای گاز، برای اولین بار در این مقاله مطرح می شود.
  کلیدواژگان: حسگر مقاومتی گاز، اکسید قلع، اکسید روی، حساسیت، PVD، تبخیر با باریکه الکترونی
 • اصغر اکبری فرود، حسین سیفی، محمد رضا گلساز شیرازی، خدارحم آسیایی صفحه 83
  نتایج مطالعه در زمینه طراحی شبکه های انتقال و فوق توزیع، ارائه پیشنهادهایی برای ایجاد پست های جدید، توسعه برخی از پست های موجود و ساخت خطوط جدید است. این طرحها با توجه به نیازهای فنی شبکه و معمولا بدون در نظر گرفتن محدودیت های منابع مالی پیشنهاد می شود. وجود محدودیت در منابع مالی، یکی از دلایل لزوم رتبه بندی طرحهای توسعه شبکه است. در این مقاله الگوریتمی پیشنهاد شده که با در نظر گرفتن معیارهای فنی و اقتصادی، شاخص هایی مناسب را برای اولویت بندی طرحهای توسعه شبکه های انتقال و فوق توزیع ارائه می کند. این الگوریتم همچنین می تواند یکی از نقص های روش های طراحی استاتیک شبکه های قدرت را نیز تا حدی برطرف کند. پس از انجام مطالعات استاتیک یا دینامیک توسعه شبکه های قدرت، از این الگوریتم به عنوان مکملی برای آنها نیز می توان استفاده کرد.
  کلیدواژگان: مطالعات توسعه شبکه، توسعه شبکه های انتقال و فوق توزیع، طراحی استاتیک شبکه، طراحی دینامیک شبکه
|
 • Ali Enshaee, Rahmatolah Hooshmand Page 1
  Detection & Classification of power quality (PQ) disturbances are the most important problems in distribution systems. In this paper, a new approach for the detection and classification of single and combined PQ disturbances is proposed which utilizes fuzzy logic and particle swarm optimization (PSO) algorithms. In this approach, first suitable features of the waveform of PQ disturbances are extracted. Extraction of these specifications is done based on the Fourier and Wavelet transforms. Then, the proposed Fuzzy systems make decision about the type of each of the PQ disturbances by employing these specifications. The PSO algorithm is used for accurate determination of each parameter of the membership functions of the systems. To test the proposed approach, the waveform of PQ disturbances was assumed to be in a sampled form from single and combined categories. Impulse, interruption, swell, sag, notch, transient, harmonic, and flicker phenomena are considered as single disturbances for voltage signal. More over, harmonic with swell, swell with harmonic, swell with transient, harmonic with sag, sag with harmonic and sag with transient are considered as combined disturbances for the voltage signal. Simulation results denote capability of the proposed approach for identification of single and combined disturbances with about 99% accuracy.
 • Mahdi Bekrani, Mojtaba Lotfizad Page 17
  One of the problems associated with adaptive FIR filters in the identification of systems with long impulse responses, is their excessive computational complexity. Recently a new kind of adaptive filters, based on three-level clipping of the input signal has been presented for reduction of their computational complexity. In this paper, a theoretical analysis of the steady-state misalignment of adaptive filter equipped with the LMS algorithm, based on three-level clipping, is presented and by using it the minimum mean square error is achieved. This analysis can be a basis in the design of the above mentioned filters with appropriate clipping levels and proper step-sizes for system identification applications.
 • Mehrdad Jafarboland, Alireza Sadughi Page 31
  Some of the important mechanical loads in the civil and military industries are variable speed and power and their efficiency. Mechanical coupling of two different electric motors is suitable for These types of application. Using this technique reduces energy consumption of submarine’s motion system and submarine range would be increased. But the use of this technique requires a complex controller. Setting the desired speed for the mechanical load-axis and sharing power on two motors are the main objectives of control. Previously controllers divided load power between two motors as non-optimal controller. This article presents a new controller that can perform the above objectives and is divided between two motors as optimal controller for all speeds. The method of this article will increase efficiency for all speeds, increase the range of submarine and reduce energy consumption for Paper industry and other similar cases. Simulation results have identified new control benefits than the previous model and tested a sample of 13% increase in efficiency.
 • Esmail Rezaei, Mohammad Ebrahimi Page 43
  Most of the methods that have been proposed for speed estimation of induction machines require the rotor and the Stator resistance to change in the normal operating range. On the other hand, estimation of the rotor resistance requires rotor speed. In this paper, after studying conditions for simultaneous estimation of rotor speed and rotor resistance, a method for simultaneous estimation of rotor speed, rotor resistance and stator resistance is proposed. In this method, an additional frequency component is injected to the reference flux and Fast Fourier Transform is used to estimate rotor speed and rotor resistance. Stator resistance is estimated from estimated stator flux using a fuzzy estimator. Finally, effectiveness of the sensorless speed controlled induction machine drive with simultaneous rotor and stator resistance estimation has been verified with simulation results under various operating conditions, especially at low speed and generating conditions.
 • Ahmadreza Amin, Alireza Salehi, Mohammd Hossin Ghezelayagh, Yaghob Ghanegharabagh Page 61
  Voltages and currents are induced into electronic circuit boards as electromagnetic waves are radiated on them. The strength of induction depends on the wavefront and the circuit board characteristics. In this paper, by solving Maxwell’s equations using FDTD method and then by extending it by three dimensional simulation using the GPML criteria for boundary conditions and TF/SF technique, effect of wave propagation characteristics on induction into microstrip lines of the circuit board and its surrounding was investigated. Converting electrical equations into electromagnetic counterparts in the Gummel-Poon model has then provided the possibility of performance analysis of BJT with wave equations. Comparison of experimental and simulation results have shown that for the analysis of electromagnetic wave effects on electronic circuits one can use active electronic component models in simulation with FDTD methods.
 • Mohammad Orvatinia, Reza Afzalzadeh, Faramarz Hossein Babaei Page 73
  Double layer ZnO/SnO2 thin film resistive gas sensors were fabricated by successive PVD of those oxides onto porcelain substrates. The metallic contacts were provided by electron beam evaporation of platinum onto substrates prior to deposition of the gas sensitive layers. Deposits were thermally annealed at different temperatures. It was shown that the activation energy of electrical conduction in the double layer depends on the annealing temperature. Higher annealing temperatures result in larger activation energies. The sensitivity of the double layer devices to ethanol vapor was measured and compared to that of single layer SnO2 sensors fabricated at similar conditions. It was shown for the first time that the gas sensitivity of ZnO/SnO2 thin film gas sensors can be adjusted by controlling parameters of the thermal annealing process.
 • Asghar Akbari Foroud, Hossin Seifi, Mohammad Reza Golsaz Shirazi, Khodrahm Asiaei Page 83
  Network expansion studies normally offer new power lines, new substations or expansion of existing substations. They are generally proposed based on technical requirements, but financial restrictions are not considered. Because of financial restrictions, ranking of network expansion plans is required. In this paper an algorithm for such ranking, based on technical and financial view points and proposes suitable parameters. This algorithm may be used to compliment static or dynamic expansion planning studies of electric power networks.