فهرست مطالب

مجله علمی پزشکی جندی شاپور - پیاپی 41 (شهریور 1383)
 • پیاپی 41 (شهریور 1383)
 • 96 صفحه،
 • تاریخ انتشار: 1383/06/31
 • تعداد عناوین: 11
|
 • فرنوش خجسته صفحه 1
  سرطان دهانه رحم بعد از سرطان پستان شایع ترین سرطان در زنان می باشد. ارتقا بهداشت فردی و شرکت در برنامه های غربالگری سرطان، می تواند منجر به کاهش بروز برخی از سرطان ها نظیر پستان و دهانه رحم گردد، با آموزش و بالا رفتن سطح آگاهی، حداقل یک سوم از سرطان ها قابل پیشگیری هستند. منظور از نگارش این مقاله بررسی توصیفی و تحلیلی آگاهی، نگرش و عملکرد زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر زاهدان در مورد پاپ اسمیر و سرطان دهانه رحم و تحلیل برخی از مشخصات فردی موثر روی آگاهی نگرش و عملکرد افراد مورد پژوهش می باشد. منابع این مطالعه عبارت بود از فرم مصاحبه خود ساخته که شامل 5 قسمت اطلاعات مربوط به آگاهی، نگرش عملکرد مشخصات فردی و مشکلات زنان مامایی افراد مورد پژوهش می باشد. اطلاعات توسط فرم مصاحبه خود ساخته از 400 زن واجد شرایط واحدهای پژوهش از 10 مرکز بهداشتی درمانی به مدت 3 ماه، از اول مهر، الی اول دی ماه 1380 جمع آوری شد. روش تحقیق توصیفی از نوع کیفی است و جهت تجزیه و تحلیل داده ها ازآزمونهای آمار استنباطی و توصیفی استفاده شد. نتایج نشان داد بیشتر افراد از آگاهی و عملکرد متوسط و نگرش بی نظر برخوردار بودند افراد زیر 20 و بالای 40 سال (P<0.02). زنان بلوچ طبقات پایین اجتماعی (P<0.0001) و تحصیلات پایین (P<0.0001) به وضوح از نمره آگاهی نگرش و عملکرد کمتری برخوردار بودند و تنها نگرش با شغل ارتباط معنی داری را نشان داد. در حالی که آگاهی و عملکرد با شغل ارتباط معنی داری نشان ندادند. بنابراین با توجه به اهمیت شرکت زنان در برنامه های غربالگری سرطان و متوسط بودن سطح آگاهی و نگرش و عملکرد زنان می بایستی برنامه های آموزشی گسترده ای در جهت ارتقاء سطح آگاهی، نگرش و عملکرد زنان پی ریزی گردد.
  کلیدواژگان: آگاهی، نگرش، عملکرد، پاپ اسمیر، سرطان دهانه رحم
 • دکتر محمد حسین سرمست شوشتری، دکتر شهنام عسکر پور، دکتر فرامرز بهشتی فرد صفحه 10
  فتق کشاله ران از بیماریهای شایع می باشد که روش های جراحی متعددی برای آن ذکر شده است. از مهمترین عوارض بعد از عمل، عود فتق می باشد که بر اساس تکنیک های مختلف میزان آن متفاوت است. در این مطالعه 60 بیمار مبتلا به هرنی اینگوینال مراجعه کننده به بیمارستان امام خمینی اهواز در سال های 1379-1376، بصورت تصادفی در دو گروه قرار گرفته و به صورت آینده نگر بررسی شدند. بیماران تحت عمل جراحی هرنیورافی با تکنیک باسینی و تکنیک استفاده از مش قرار گرفتند و مدت اکثر بیماران 3-6 ماه پیگیری شدند. در این مطالعه هرنی در مردان و در سمت راست و از نوع هرنی اینگوینال غیر مستقیم شایعتر بود و سن بین 80-50 سال داشتند. متوسط زمان پیگیری در هر دو گروه حدود 17 ماه بوده است و در نهایت فقط در 2 بیمار از گروه ترمیم باسینی عود وجود داشت و عفونت زحم در هیچ کدام از بیماران دیده نشد.
  ترمیم هرنی اینگوینال با مش روش مناسبی است که بدون آنکه میزان عوارض افزایش یابد میزان عود را کاهش می دهد و در کلیه موارد هرنی های اولیه و عود کرده قابل انجام می باشد و تکنیک پیشنهادی برای ترمیم هرنی اینگوینال می باشد.
  کلیدواژگان: هرنی اینگوینال، مواد پروستتیک، عود
 • دکتر زهرا علامه، دکتر کتایون برجیس، دکتر زهرا جعفری پور صفحه 16
  با توجه به افزایش روز افزون جمعیت در کشورهای در حال توسعه ضرورت اتخاذ روشی مطمئن و قطعی در پیشگیری از بارداری در زوجهای جوان که خواهان باروری نیستند احساس می شود. یکی از روش های تنظیم خانواده عقیم سازی لوله ای است که به دو روش لاپاراسکوپی ولاپاراتومی انجام می شود. مزایا و معایب هر دو روش در مطالعات مختلف متفاوت گزارش شده است. در این مطالعه محقق بر آن شده است که عوارض دیررس و کارایی TL 1را به دو روش لاپاراتومی و لاپاراسکوپی بررسی و مقایسه نماید.
  در طی یک مطالعه نیمه تجربی-تصادفی 100 خانم که جهت TL بطور دلخواه مراجعه کرده بودند بصورت تصادفی به دو گروه تقسیم شدند 50 نفر تحت TL مینی لاپاراتومی و 50 نفر تحت TL لاپاراسکوپی قرار گرفتند، این افراد پس از TL برای 1 سال پیگیری شدند، کلیه افراد پس از 1 سال مورد مصاحبه و معاینه توسط پزشک قرار گرفتند و اطلاعات مربوط به شرح حال عادات ماهیانه، درد و یافته های فیزیکی ثبت گردید، سپس اطلاعات با نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. شیوع بی نظمی قاعدگی، منوراژی (خونریزی بیش از حد)-دیسمنوره (درد حین قاعدگی) در گروه لاپاراسکوپی نسبت به گروه مینی لاپاراتومی افزایش داشت (به ترتیب (P<0.001، P<0.05، P<0.01، از نظر اختلالات روحی روانی بین دو گروه اختلافی وجود نداشت هیچ یک از افراد پشیمانی از انجام TL نداشتند، 96% افراد افزایش یا عدم تغییر لیبیدو (میل جنسی) را متذکر بودند که در دو گروه اختلافی از این نظر وجود نداشت، در هیچ یک از افراد اختلال عملکرد قاعدگی در حدی نبود که نیاز به بستری، درمان جراحی بصورت لاپاراتومی کورتاژ یا هیسترکتومی یا درمان شدید غیر جراحی را ایجاب کند. تنها عارضه ای که در گروه مینی لاپاراتومی، نسبت به گروه لاپاروسکوپی بیشتر بود، مشکلات مربوط به محل انسزیون (برش جراحی) بود،(36% در برابر 18% با P<0.05) هیچ مورد شکست و بروز حاملگی بصورت داخل رحمی یا خارج رحمی دیده نشد، به دلیل اینکه در گروه مینی لاپاراتومی تغییری در میزان بروز منومتروراژی (اختلال قاعدگی بصورت خونریزی شدید همراه با لکه بینی) بعد از TL وجود نداشت، و حتی در موارد بهبودی نظم قاعدگی (4%) و کاهش میزان خونریزی (16%) گزارش شد، پس احتمالا؛TL تغییری در عملکرد قاعدگی ایجاد نکرده است و افزایش دیسمنوره و اختلال قاعدگی بصورت بی نظمی قاعدگی(در12%) ومنوراژی (در 24%) که گروه لاپاراسکوپی دیده شد احتمالا به دلیل تکنیک عمل و وسعت تخریب بافتی ناشی از الکتروکواگولیشن یک قطبی بوده است.
  اطلاعات بدست آمده نشان می دهد که TL تاثیری روی اختلالات روحی- روانی و اختلال خونریزی قاعدگی نداشته ولی مختصری بروز دیسمنوره را افزایش داده است، تغییرات ایجاد شده در تکنیک لاپاروسکوپی یک قطبی را می توان با جایگزین کردن آن با الکتروکواگولیشن دو قطبی و یا با استفاده از حلقه و گیره از بین برد.
  کلیدواژگان: عقیم سازی لوله ای، مینی لاپراتومی، لاپاراسکوپی، منوراژی، دیسمنوره
 • دکتر مهناز حسین پور، دکتر سید محمد غفاری، دکتر مهناز مهرابی زاده هنرمند صفحه 24
  میزان اقدام به خودکشی در نوجوانان در سال های اخیر افزایش چشمگیری یافته است. پدیده های انتحاری مخصوصا درنوجوانان یک مشکل رو به رشد بهداشت روانی عمومی است. خودکشی نه تنها می تواند خسارت جبران ناپذیری را بر فرد و وابستگان او وارد سازد، بلکه به عنوان یکی از علائم آسیب شناسی اجتماعی و طبق نظر عده ای از کارشناسان، گسستگی و عدم توحید زندگی جمعی را به ما هشدار می دهد.
  افزایش نگران کننده میزان خودکشی ها در دهه های اخیر و پیامدهای اجتماعی و اقتصادی و روانی آن، سازمان بهداشت جهانی را بر آن داشت تا در برنامه بهداشت برای همه تا سال 2000 کاهش میزان خودکشی در کشورهای جهان را به عنوان یکی از اهداف خود معرفی کند.
  در راستای تحقق هدف مذکور، در پژوهش حاضر علل اقدام به خودکشی نوجوانان مورد بررسی قرار گرفت.
  جامعه آماری در این پژوهش، کلیه نوجوانان اقدام به خودکشی در سنین11 تا 19 ساله شهرستان اهواز، تعداد نمونه 52 مورد شامل 23 پسر و 29 دختر و مکان پوهش بیمارستان گلستان اهواز از فاصله 6 ماه از ابتدای اسفند 79 لغایت پایان مرداد ماه? 0 بوده است.
  نتایج حاصل از این بررسی نشان داد که علت خودکشی در نمونه مورد تحقیق مشکلات عاطفی- ارتباطی و جنسی- جسمانی- روانی هستند. علت 46درصد خودکشی نوجوانان عامل عاطفی- ارتباطی و علت 12. 6درصد خودکشی در این گروه سنی عامل جنسی-جسمانی-روانی است.
  بنابراین، بر اساس داده های حاصل می توان نتیجه گرفت که از میان دو عامل، مشکلات عاطفی -ارتباطی نقش بسیار مهمی را در اقدام به خودکشی نوجوانان، ایفا می کنند.
  کلیدواژگان: اقدام به خودکشی، دوره نوجوانی
 • دکتر منیژه لک، دکتر محمدرضا منقچی، دکتر غلامرضا توگه، دکتر سید رضا صفائی، خانم طاهره شعشعانی صفحه 31
  استات دسموپرسین یک آنالوگ صناعی هورمون وازوپرسین است که بعنوان داروی کنترل کننده و پیشگیری از شب ادراری در بیماران مبتلا به دیابت بیمزه مصرف می شود. اثر این دارو در بالا بردن سطح پلاسمایی فاکتور هشت انعقادی و فاکتور ویلبراند در سال 1977 در بیماران مبتلا به هموفیلی A خفیف (%30-%5 > فاکتور هشت) و ون ویلبراند تیپ 2A،I (بیمارانی که سطوح پلاسمائی FVIII/VWF آنها حدود10 تا 20 واحد بین المللی در دسی لیتر است) که از شایعترین بیماریهای خونریزی دهنده ارثی هستند مورد تایید قرار گرفت. مصرف دسموپرسین بعنوان داروی افزایش دهنده سطح فاکتور هشت انعقادی و ون ویلبراند و اصلاح نسبی آزمون های انعقادی (BT-Aptt) و کنترل کننده موارد خونریزی)خونریزی بینی، لثه، خونریزی رحمی) و یا بعنوان پیشگیری در اعمال جراحی (کشیدن دندان، بخیه زخمهای پوستی، تخلیه هماتوم) وقتی بیشتر مورد توجه قرار گرفت که فاجعه بیماری ایدز در دهه 1980 بوقوع پیوست و انتقال ویروس HIV و سپس هپاتیت C بوسیله فرآورده های خونی آلوده تعداد زیادی از بیماران هموفیلی را مبتلا ساخت. با توجه به نکات مثبت این روش درمانی از جمله امکان مصرف سریع بلافاصله بعد از خونریزی بصورت تزریق زیر جلدی با اسپری داخل بینی، عدم آلودگی به عفونت های ویروسی HIV و هپاتیت Cارزان بودن دارو و صرفه جویی در مصرف فاکتورهای انعقادی و کنستانتره و با هدف اجتناب از مصرف فرآورده های پلاسمایی ما اثر این دارو را در 30 نفر بیمار مبتلا به هموفیلی A خفیف و ون ویلبراند (تیپ I و2A) که بطور اتفاقی و بدلیل خونریزی خاص یا نیاز به عمل جراحی مثل کشیدن دندان، جرم گیری دندان و... به مرکز هموفیلی ایران-بیمارستان امام خمینی مراجعه کرده بودند مورد بررسی قرار داده ایم. در این مطالعه تزریق وریدی دسموپرسین در بیماران مبتلا به هموفیلی A خفیف باعث ارتقا سطح فاکتور هشت با میانگین 3.7 برابر سطح اولیه، و ارتقا سطح فاکتور ون ویلبراند در بیماران مبتلا به ون ویلبراند با میانگین 3 برابر سطح اولیه شد که با اصلاح نسبی آزمونهای انعقادی (APTT،BT) و کنترل یا پیشگیری از مورد خونریزی دهنده شد که مبین جایگزین کردن آن با محصولات پلاسمایی می باشد.
  کلیدواژگان: دسموپرسین (DDAVP)، هورمون آنتی دیورتیک، در بیماران هموفیلی و ون ویلبراند
 • دکتر اشرف تشکری، دکتر عبدالامین شانه سار، ناهید خواجه موگهی صفحه 37
  دلیریوم نوعی اختلال شناختی با پیش آگهی بد است که کمتر تشخیص داده می شود. میزان بروز دلیریوم بعد از عمل جراحی قلب باز در مقالات مختلف57-2 درصد گزارش شده است. اخیرا میزان بروز دلیریوم بعد از برش جراحی قلب بیش از 90درصد گزارش شده در حالی که در جراحی عمومی 15-10 درصد است. این مطالعه مقایسه ای با هدف سنجش میزان بروز دلیریوم بعد از عمل جراحی قلب باز و جراحی عمومی و مقایسه آنها برای اولین بار در بیمارستان گلستان اهواز انجام گرفت. سی نفر بیمار با محدوه سنی63-40.5 سال از هر دو گروه انتخاب شدند. نمونه گیری به روش آسان انجام گرفت. پرسشنامه ای حاوی مشخصات بیماران، نوع عمل، شرح حال و معاینه وضعیت روانی بر اساس چهارمین راهنمای تشخیصی و آماری بیماریهای روانی تهیه شد. حافظه و توجه بر اساس مجموعه آزمون سرند شناختی بیماران آسیب مغزی سنجیده می شد. یک بار قبل از عمل و روزهای دوم تا پنجم بعد از عمل هنگام صبح و غروب معاینه وضعیت روانی توسط دستیار روانپزشکی انجام می شد. نتایج نشان داد که میزان بروز دلیریوم در جراحی قلب باز و جراحی عمومی تفاوت معنی داری ندارد. دراین مطالعه میزان بروز دلیریوم در جراحی قلب باز 10 درصد و در جراحی عمومی 3.3 درصد است که از مطالعات پیشین کمتر می باشد. علت می تواند پایین بودن سن افراد، پایین بودن سن افراد میزان مصرف الکل و مواد مخدر، تفاوت در نوع عمل جراحی و ملاکهای تشخیصی دلیریوم، پیشرفت روش های بیهوشی و جراحی باشد. اعتقادات مذهبی و اعتقاد به دنیای پس از مرگ در فرهنگ ما باعث کاهش اضطراب قبل از عمل و در نتیجه کاهش میزان بروز دلیریوم می شود.
  کلیدواژگان: دلیریوم، جراحی عمومی، جراحی عمومی، جراحی قلب باز، اختلالات شناختی
 • دکتر اسکندر حاجیانی، دکتر مهرداد عزمی، دکتر عبدالرحیم مسجدی زاده، دکتر سید جلال هاشمی صفحه 44
  کاهش وزن غیر ارادی(IWL) یکی از شکایات شایعه بیماران و در برخی موارد دارای علل جدی بسیار متفاوت، فراوان و خطرناک می باشد. این بررسی بمدت 41 ماه بر روی بیمارانی انجام شده است که شکایت اصلی یا یکی از شکایات عمده آنها کاهش وزن بوده و قبلا بیماری شناخته شده ای نداشته اند. دراین مطالعه به منظور تعیین علل کاهش وزن 220 بیمار مورد بررسی قرار گرفته اند. در 196 بیمار (89%)علت کاهش وزن مشخص شده است و در 24 بیمار(11%) هیچگونه علتی جهت کاهش وزن پیدا نشد. در بیمارانی که علت کاهش وزن مشخص شده شایعترین علت، بیماریهای غیر بدخیم بوده است. بیماریهای گوارشی و روانی درمجموع بیش از 63% کل علل کاهش وزن را تشکیل می دهد. در این مطالعه تنها 6 مورد (3%) با علل بدخیم بودند. لذا پزشک با دادن اطمینان خاطر بیشتری به بیمار می تواند بررسی ها را انجام دهد. پیشنهاد می گردد روند و آثار بالینی کاهش وزن غیر ارادی در مطالعات بیشتری مورد بررسی قرار گیرد.
  کلیدواژگان: کاهش وزن غیر ارادی، اختلالات گوارشی، بدخیمی و تشخیص
 • دکتر ناصر شرف الدین زاده صفحه 50
  بیماری تاکایاسو التهاب غیر معمول و مزمن آئورت و شاخه های اصلی آن است. بیماری بسیار نادر و بروز آن یک در میلیون در سال می باشد و نسبت زن به مرد 9 به 1 است. تشنج یک تظاهر نادر در بیماری تاکایاسو می باشد.
  سردرد و گیجی و سکته مغزی وایست قلبی تظاهرات معمول عصب شناختی می باشند. در این گزارش زن نوزده ساله ای که به بخش اورژانس با شکایت تشنجات متعدد برای اولین بار بدون هیچگونه سابقه فبلی مراجعه کرده است معرفی می گردد.
  این بیمار در بخش مغز و اعصاب بیمارستان گلستان اهواز بستری شد و در معاینه بعمل آمده فشار دست راست 200 روی 100 میلیمتر جیوه و دست چپ 70 روی نبض بود و نبض رادیال چپ بدست نیامد. برای بیمار اقدامات لازمه درمانی انجام شد و بعد از کنترل تشنجات و فشار خون از بیمار آنژیوگرافی بعمل آمد که نشان دهنده انسداد کامل شریان کلیه راست و شریان تحت ترقو ه ای چپ بود که با توجه به معیارهای تشخیصی انجمن روماتولوژیست های آمریکا یافته های بیمار فوق به نفع بیماری تاکایاسو بود.
  کلیدواژگان: تشنج، تاکایاسو، آنژیوگرافی و اسکولیت
 • دکتر مهری غفوریان بروجردنیا، دکتر ایران رشیدی، دکتر فاطمه قلمبر دزفولی، معصومه خالو صفحه 55
  مطالعات اخیر نشان می دهد که فاکتورهای ایمونولوژیکی احتمالا در پروسه سقط مکرر دخالت قابل توجهی دارند. لکوسیت ها بعنوان سلول های صلاحیت دار ایمنی درصد عمده ای از سولهای استرومای اندومتریوم رحمی را تشکیل می دهند که نسبت آن در طی مراحل سیکل قاعدگی و دوران حاملگی تغییر می کند. هدف از این مطالعه مشخص شدن نقش ایمونولوژیکی جمعیت لکوسیتی (سلول های CD45RB مثبت) در بافت های دسیدوای زنان مبتلا به سقط مکرر (گروه آزمون) با استفاده از مقایسه این جمعیت سلولی در بافت های دسیدوای زنان در سقط درمانی (گروه شاهد)است تا روشن گردد آیا تفاوتی در توزیع و تعداد کل جمعیت لکوسیتی در این دو گروه وجود دارد.
  مقاطع مختلف بافتی پارافینی از بافت های دسیدوای زنان مبتلا به سقط خودبخودی مکرر(30 نمونه پاتولوژیک) و سقط درمانی (30نمونه نرمال) در سه ماهه اول حاملگی تهیه و با آنتی بادی مونوکلونال اختصاصی CD45RB بر علیه کل جمعیت لکوسیتی با روش ایمونوهیستو شیمیایی استرپت آویدین-بیوتین-پراکسیداز رنگ آمیزی شدند. سلولهای رنگ آمیزی شده با مارکر CD45RB) سلول های قهوه ای رنگ) در هشت فیلد میکروسکوپی با بزرگنمایی 400 شمارش شدند. آزمون آماری Z جهت مقایسه تعداد جمعیت های مختلف لکوسیتی در دو گروه آزمون و شاهد بکار برده شد.
  رنگ آمیزی با مارکر CD45RB بر روی مقاطع بافت های نرمال و پاتولوژیکی نشان داد که اختلاف قابل توجهی در توزیع لکوسیت ها وجود ندارد بطوریکه لکوسیت ها در لابلای سلولهای استرومای دسیدوا بطور پراکنده توزیع شده اند و نیز توده هایی را در بین سلولهای استروما، اطراف عروق خونی و اطراف سلولهای اپی تلیال غدد تشکیل داده اند، ولیکن تعداد آنها در بافت های دسیدوای سقط مکرر در مقایسه با بافت های دسیدواری طبیعی کاهش قابل توجهی نشان داد(P=0.33). نتیجتا کاهش لکوسیتها در بافت های دسیدوای زنان مبتلا به سقط مکرر می تواند بیانگر نقش اساسی آنها در نگهداری و حفظ حاملگی باشد.
  کلیدواژگان: جمعیت لکوسیتی CD45RB مثبت، سقط خودبخودی مکرر، سه ماهه اول حاملگی، دسیدوا
 • دکتر مجید کاراندیش، دکتر ابوالقاسم جزایری، دکتر محمد راضی جلالی، دکتر فریده مرتضی صفحه 63
  با توجه به اهمیت حیاتی کلسیم در تغذیه انسان و همچنین اختلافات جغرافیایی در ترکیب شیر انسان، آگاهی از ترکیب شیر از نظر این ماده مغذی در مناطق مختلف حائز اهمیت است. هدف ازاین مطالعه مقطعی اندازه گیری غلظت کلسیم در شیر رسیده مادران در شهر اهواز و بررسی لزوم نمونه گیری ازدو پستان برای این منظور بود. پنجاه و سه مادر شیرده سالم بین 1.5 تا 3 ماه پس از زایمان وارد مطالعه شدند. از هر کدام از پستانها حدود 10 میلی لیتر شیر اولیه بوسیله دست گرفته شد و مقدار کلسیم در آنها با روش اسپکترومتری جذب اتمی اندازه گیری شد. تجزیه و تحلیل های آماری با نرم افزار SPSS و آزمونهای Paired t-test و ضریب همبستگی پیرسون انجام شد. میانگین غلظت کلسیم در شیر 235 میلی گرم در لیتر بود. بین غلظت کلسیم شیر در دو پستان همبستگی آماری معنی داری دیده نشد ولی بین متوسط غلظت کلسیم در دو پستان با غلظت کلسیم در هر یک از پستانها همبستگی آماری معنی دار دیده شد (P<0.01). از یافته های این مطالعه مقطعی می توان نتیجه گیری نمود که برای تعیین میانگین غلظت کلسیم در شیر مادر در گروهی از افراد، گرفتن یک نمونه تصادفی از یک پستان کفایت می کند.
  کلیدواژگان: غلظت کلسیم، شیردهی، شیر مادر
 • حسینعلی رنگ کوی، سید محمود لطیفی صفحه 69
  هدف از این تحقیق تعیین میزان تماس کوتاه مدت با فرم آلدئید و مقایسه با استاندارد حد تماس توصیه شده در دانشجویان در آزمایشگاه آناتومی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز بود.
  بمنظور تعیین میزان تماس با فرم آلدیئد بر طبق دستورالعمل روش نمونه برداری و آنالیز شماره 3500 از سوی انستیتو ملی ایمنی و بهداشت حرفه ای (نایوش) طی نمونه برداری محیطی و فردی تعداد 100 نمونه هوا جمع آوری گردید. به روش اسید کروموتروپیک با تکنیک اسپکتروفتومتری مرئی درطول موج 580 نانومتر، میزان جذب نمونه ها تعیین شد و سپس توسط منحنی استاندارد، غلظت آنها اندازه گیری شد.
  نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که متوسط تماس محیطی 0.414 قیمت در میلیون (پی پی ام) (محدوده ای از 0.029 تا 0.52) بود و متوسط تماس فردی 0.568 پی پی ام (محدوده ای از 0.43 تا 0.67) بود. تماس کوتاه مدت با فرم آلدئید در بین دانشجویان درمعرض از حد توصیه شده بر حسب غلظت سقف به میزان 0.1 پی پی ام از سوی نایوش بیشتر بود.
  مقادیر تماس در مقایسه با طبقه بندی از سوی نایوش (0.1-1 پی پی ام) در حد متوسط بود.
  نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که وضعیت توزیع تراکم محیطی و فردی فرم آلدئید در طی روزهای شنبه، دوشنبه و چهارشتبه یکنواخت بودند و تفاوت معنی داری را نشان نمی دادند.
  میزان فرم آلدئید در نمونه های فردی در مقایسه با نمونه های محیطی بطور معنی داری بیشتر (P<0.05). نتایج این تحقیق بر الزام طراحی، ساخت، آزمایش و اجرای یک نوع سیستم تهویه مکشی موضعی متحرک تاکید دارد.
  کلیدواژگان: فرم آلدئید، نمونه محیطی، نمونه فردی، آزمایشگاه آناتومی
|
 • Khojasteh F Page 1
  Cervical cancer is the second most common cancer in women after the breast cancer. The elevation of individual health and participation in screening program can lead decrease of prevalence of some cancers such as cervical and breast cancers. Through education and increase in knowledge at least one third of cancers are preventable. The purpose of this descriptive study was to determine the level of knowledge, attitude and practice and analysis of demographic factor of subjects studied. The source of this study was self-administered questionnaire which included five items of information about knowledge, attitude, practice, socio-demographic factors and gynecology complication of the subjects. The data collected by self-administered questionnaires taken from 400 women who had the set criteria among subjects visited ten clinics in Zahedan during a three-month period from the 23 September until the 22 December 2002. The analysis of the data collected in this study was made using inferal statistical tests. The results showed that most women had moderate knowledge and practice and were indifferent in attitude. Subjects who were younger than 20 years and older than 40 years had lower scores (P<0.02), were among Baloch women, of lower social classes (P<0.0001), and they had low educational level (P<0,0001). They evidently had lower knowledge, attitude and practice score and only attitude relating to job showed significantly relationship (P<0.0001). Therefore, for successful implementation of screening programs, it is essential that educational programs that aim at elevating the knowledge, attitude and practice should be carried out concurrently.
 • Sarmast Shoushtari M.H., Askarpour Sh, Beheshtifard Page 10
  Inguinal henia is a common disease, which can be repaired with several methods. One of the most important postoperative complications is recurrence, which varies in incidence according to the type of operation.This study was performed prospectively among 60 patients with inguinal hernia in Ahwaz Imam Khomeini Hospital between 1376- 1379. The patients were randomly divided in two groups and hernia was repaired with either tissue or prosthetic method. Follow-up was done for 6-30 months. The mean duration of the follow-up for both groups was approximately 17 months and recurrence occurred only in two patients from the tissue repair group and none of the patients in both groups had wound infection. The results showed that right-sided indirect inguinal hernia was the most common type and mainly occurred in 50 to 80 year old malesIn conclusion, repair of inguinal hernia with prosthetic material (mesh) is a more appropriate method with low incidence of recurrence, without increased incidence of complications and useful in either primary or recurrent hernia.
 • Allameh Z., Berjis K., Jafaripor Z Page 16
  One of the most common problems in today’s developing world is the very high rate of population growth or “explosion of population”. Therefore we need a reliable method of contraception which not only should have the least complications for patients but also the most efficacy in producing contraception. Tubal ligation (TL) is one of these methods.In this study late complications and failure rates of two common methods of TL were studied. In this randomized semi-experimental study, 100 women who volunteered for TL were randomly divided into two equal groups. The operation on women in the first group was performed using minilaparotomy technique (M) and for the women in the second group laparoscopic technique (L) was used. Furthermore, the condition of the women was observed closely for a period of one year after the operation. The study showed that L group had more menstrual irregularity, menorrhagia and dysmmenorrhea than M group (p<0.01, p<0.05 and p<0.0001 respectively). There was no difference in psychiatric morbidity in the two groups (4% of patients in both groups). No one regretted TL. Libido increased or was unchanged in 96% and decreased in the others. These percentages were the same for both groups.No severe menstrual irregularity needing hospitalization for laparotomy, D&C or hysterectomy was observed in either of the two groups. The only complication which was higher in M group than L group was problems with incision location (36% versus 18% P value <0.05). No Failure rate was observed. There was no change in incidence of menometrorrhgia after M operation and even decreasing of menstrual bleeding (8 cases) and regularity of menses (2 cases) were observed. This study demonstrated that TL has no effect on menstrual function, has no effect on psychiatric morbidity and menstrual bleeding dysfunction, but it can slightly increase the incidence of dysmenorrhea, especially when performed by laparoscopy method. High rate of complications in unipolar electrocoagulation TL by laparoscope can be precluded by using bipolar electrocoagulation or clips and and bands.
 • Hosseinpour M., Ghaffari S.M., Mehrabizadeh M Page 24
  The rate of suicide among adolescents has shown a significant increase in the last years. A suicide phenomenon (especially in adolescents) is an increasing expending problem. Not only suicide can inflict irreparable damages to the individual and his/her relatives, but also it may be considered as a social psychopathology. According to the opinion of a number of experts, it may indicate dissociation in sufferer’s collective and social life. The increasing concern about the rate of suicide in the recent decades and its social, economic and psychological consequences has driven the WHO to include the reduction of this rate as one of its objectives and goals. To this end, this research project aimed at investigating the causes of suicides among adolescents. The target population was all the 11 to 19 year old adolescents who had committed suicide in the city of Ahwaz over a six-month period from Esfand 1379 to end of Mordad 1380. The subjects consisted of 52 cases (23 males and 29 females) who were referred to Golestan Hospital. The results showed that emotional-relational (46%), and 12.6% of cases were due to sexual-physical-psychological factors have acted as the main causes of suicide in this group. In conclusion, emotional-relational problems are the most contributing factors in the suicide attempts in adolescents of Ahwaz City.
 • Lak M., Managhchi Mr, Toogheh Gr, Safaee Sr, Shashaanie T Page 31
  Desmopressin is a synthetic analog of antiduretic hormone used for control and treatment of noctornal enurisis in patients with diabetes insipitus. Since 1977, desmopressin was shown to useful in prevention and treatment of bleedings in patients with mild hemophilia and vWD.This non transfusional haemostatic agent when infused interavenously, is expected to increase transiently F VIIIc and vWF, 3-5 times above the basal, levels, within 30-60 min and thereby corrects both aPTT and BT defects. The mode of action is only partially understood.With the aim to survey DDAVP haemostatic effect and to avoid the use of blood products to control or to prevent of bleeding episodes we used desmopressin in 30 Iranian patients with mild hemophilia and vWD (type 1, 2A)Desmopressin (Emosint-Kedrion-Italy) was administered intravenously, in a dose of 0.3 g/kg body weight, diluted in 50 ml normal saline and infused over 30 min. From all patients, 5-7 ml blood sample was taken before and 30-60 min after DDAVP infusion. For evaluation of coagulation, F VIIIc was measured by a one-stage clotting time method, vWF: Ag by Elisa and vWF activity by vWF R. CoF activity, and BT by IVY method.The results showed that clotting assays in 20 patients with mild hemophilia A (F VIII, 5-30%) 30-60 min after DDAVP infusion showed increasing of F VIIIc median 3.7 times above the basal level and aPTT corrected median 13 s, without any important side effects.This treatment in 10 patients with vWD (type 1, 2A) increased F VIIIc median 3.7 and vWF, 3 times above the basal levels, leading to shorting of aPTT 12.9 s and BT, 3.4 min in compare to pre treatment levels.Our results showed that desmopressin in mild hemophilia and vWD (type 1 & 2A) is effective and safe, because it provide a form of autologous replacement therapy and usually permits the avoidance of using clotting factor and with potential of decreasing in the cost of treatment.
 • Tashakory A., Shanehsaz A., Khajehmougahi N Page 37
  Delirium is an under-diagnosed cognitive disorder with poor prognosis. In many articles the reported incidence rate of delirium following cardiac surgery varies from 2 to 57 percent. Recently the rate of delirium after cardiotomy has been reported to be more than 90 percent whereas this rate is approximately 10-15 percent in general surgical wards. This is the first comparative study carried out in Ahwaz Golestan hospital in order to compare the incidence rate of postoperative delirium between patients with open-heart surgery and general surgery. Thirty patients with age range of 40.5-63 years old were selected for each group. The sampling method was easy sampling. A questionnaire was provided containing of patients’ personal data and the type of surgery, history and mental status examination based on DSM IV. Memory and attention was measured based on cognitive screen tests. Patients were examined by psychiatry assistant one day before surgery and two to five days after surgery during evening and early morning hours. In order to compare incidence rate of delirium between two groups we used Fisher Exact Test. Three patients after open-heart surgery and 1 patient after general surgery experienced delirium. Statistical analysis did not indicate significant difference between incidence rate of postoperative delirium between these groups. This rate in open-heart surgery was 10 percent and in general surgery was 3.3 percent that is lower than previous studies. This difference may be due to lower age of patients, lower rate of alcohol and substance use, difference in type of surgery, criteria for diagnostic of delirium and use of advanced cardiac surgery and anesthetizing methods. Moreover, religious believes in our culture that diminishes preoperative anxiety may be another reason of the lower incidence in the rate of delirium.
 • Hajiani E., Masjedi R., Hashemi Sj, Azmi M Page 44
  Involuntray weight loss (IWL) is a common complaint and in some cases has serious causes. The possible causes of weight loss are extensive. The aim of this study was to examine the causes of unintentional weight loss.In this research we studied 220 [108 female (49%) and 112 male (51%)] patients with weight loss being the chief complaint, without any previous known disease, over a 41-month period.In 196 cases (89%), the etiology of IWL was found and in remaining 24 cases (12%) the etiology remained unknown. The most common cause for IWL was non-malignant diseases, 190 cases (97%) non-malignant versus 6 cases (3%) malignancy.The GI and psychological disorders constitute more than 63% (140/220) of all causes of IWL. Among GI disorders the gastroesophageal reflex was the most common and should be carefully considered. Therefore, the physician must assure patients and evaluate the causes of involuntary weight loss. Prudently, more and wider epidemiological studies on the clinical course of IWL patients and its effect, on morbidity, mortality and prognosis are recommended.
 • Sharafadinzadeh N Page 50
  Takayasu disease is an unusual and chronic inflammatory disorder with unknown etiology, primarily affecting the aorta and its major branches. This disease is quite rare with an incidence rate of 1-2 per million/year and its F/M ratio is 9 to 1. Seizure is a rare presentation in Takayasu disease. Headache, dizziness, stroke and syncope are usually common neurological manifestations. A 19-year-old woman referred to Ahwaz Golestan hospital emergency ward with recurrent generalized tonic-clonic seizures for the first time without any positive points in her past medical history. On examination of her blood pressure in the right arm 200/100 mmHg and left arm with 70/undetermined diastolic was detected. Left radial pulse was absent. The necessary conventional treatment was done and finally complete occlusion of right renal artery and left subclavian artery was shown through aorta angiography. According to above findings there were sufficient criteria as suggested by the American College of Rheumatolgoy (ACR), to announce Takayasu in this patient.
 • Ghafourian Boroujerdnia M., Rashidi I., Ghalambour Dezfuli F., Khaloo M Page 55
  Recent studies have been showed possibly immunological factors involved significantly in recurrent spontaneous abortion. Leukocytes as immunological effector cells form a substantial proportion of stromal cells in human endometrium which change during menstrual cycle and pregnancy. In order to determine whether pregnancy loss is associated with immunologic differences in expression of antigenic CD45RB marker in decidua tissues from women suffering spontaneous abortion and to compare these finding with those of gestational age-matched decidua tissues from women undergoing therapeutic abortion, formalin-fixed paraffin-embedded sections of therapeutic (30 samples) and spontaneous abortions (30 samples) were labeled with CD45RB monoclonal antibody specific for leukocyte population using Dako Strept avidin-biotin-peroxidase technique. Positive cells were counted in eight microscopic fields at 400 magnification. The Z-test was used to compare the decidual leukocyte populations between normal pregnancy and spontaneous pregnancy loss in the first trimester. The result showed that CD45RB-positive cells were scattered through decidual cells and formed aggregates around glands and vessels. Leukocyte population in spontaneous abortion decreased significantly in comparison with normal pregnancy (p=0.033). In conclusion, reduction of CD45RB-positive cells in endometrium of women with recurrent spontaneous abortion indicate leukocyte population have a critical role in maintenance of normal human pregnancy.
 • Karandish M., Djazayery A., Razi-Jalali M., Moremazi F Page 63
  Considering the vital role of calcium ion (Ca++) in human nutrition and due to geographical variations in human milk composition, it would be of great importance to determine the calcium content of milk in different regions. The aim of this cross-sectional study was to determine Ca++ concentration of mature breast milk in Ahwaz, and to determine if it would be necessary to collect breast milk samples from both breasts. From either breast of 53 healthy lactating mothers, 1.5-3 months after delivery, about 10 ml of foremilk was expressed manually. Milk samples were kept at –20 ºC until the time of analysis. Breast milk Ca++ concentration was measured using atomic absorption spectrometry. Statistical analyses were carried out by SPSS software using paired t-test and Pearson correlation coefficient. The mean breast milk Ca++ concentration was 235 mg/L. There was no statistically significant correlation between the 2 breasts with respect to Ca++ concentration, but there was a significant correlation between the average of Ca++ concentration of the two breasts combined with that of either breast separately (p<0.01). Our findings suggest that taking a random sample from one breast is sufficient to determine Ca++ concentration of human milk.
 • Rangkoy Ha, Latifi Sm Page 69
  The aim of this research was estimation of short-term exposure to formaldehyde (CH2O) and comparison with standard of recommended exposure limit in the medicine students at anatomy room in Ahwaz University of Medical Sciences.Th level of exposure to CH2O was measured according to NIOSH Manual of Sampling and Analytical Method number 3500. One hundred air samples were collected during environmental and personal sampling. The amount of absorption of samples was absorption determined by method of chromotropic acid with visible spectrophotometric at 580 nm wavelength. The concentrations of samples were extrapolated from standard diagram. The results showed that, the mean value of environmental concentration of CH2O was 0.414 ppm. (ranged from 0.29 to 0.52) and the mean value of personal breathing zone concentration of CH2O was 0.568 ppm (ranged from 0.43 to 0.67). The amount of short-term exposure to CH2O exceeded that of the REL-ceiling, which equaled to 0.1 ppm recommended by the NIOSH. The exposure was medial compared to classification by NIOSH (0.1-1 ppm). The results obtained from this study showed that, the status of distribution of environmental and personal concentration of CH2O were uniform during Saturday, Monday and Wednesday, and differences were not significant. Furthermore, the amount of personal exposures were significantly increased compared with environmental exposures (P<0.05). The results obtained from this research revealed the requirement for designing, manufacturing, testing and fitting of a portable exhaust local ventilation system in the anatomy room of this university.