جستجوی نویسنده «m yousefi»

نمایش عناوین دیگر...
سامانه نویسندگان
 • مهندس مسعود یوسفی
  مهندس مسعود یوسفی
  کارشناس کارشناس ارشد سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی، سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی  
 • دکتر محمدرضا یوسفی
  دکتر محمدرضا یوسفی
  دانشیار  
 • دکتر مجید یوسفی
  دکتر مجید یوسفی
  عضو هیئت علمی  
 • مرتضی یوسفی
  مرتضی یوسفی
  استادیار گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه  
 • دکتر مرتضی یوسفی
  دکتر مرتضی یوسفی
  کارشناس اداره کل زمین شناسی و اکتشافات معدنی کردستان (سنندج)، سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور  
 • دکتر مسعود یوسفی
  دکتر مسعود یوسفی
  دانش آموخته دکتری محیط زیست، گروه محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران  
 • دکتر مریم یوسفی
  دکتر مریم یوسفی
   
اطلاعات نویسنده(گان) توسط ایشان ثبت و تکمیل شده‌است. برای مشاهده مشخصات و فهرست همه مطالب، صفحه رزومه ایشان را ببینید.
بدانید!
 • در این صفحه نام مورد نظر در اسامی نویسندگان مقالات جستجو می‌شود. ممکن است نتایج شامل مطالب نویسندگان هم نام و حتی در رشته‌های مختلف باشد.
 • همه مقالات ترجمه فارسی یا انگلیسی ندارند پس ممکن است مقالاتی باشند که نام نویسنده مورد نظر شما به صورت معادل فارسی یا انگلیسی آن درج شده باشد. در صفحه جستجوی پیشرفته می‌توانید همزمان نام فارسی و انگلیسی نویسنده را درج نمایید.
 • در صورتی که می‌خواهید جستجو را با شرایط متفاوت تکرار کنید به صفحه جستجوی پیشرفته مطالب نشریات مراجعه کنید.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال