جستجوی نویسنده «reza mohammadi»
نمایش عناوین دیگر...
سامانه نویسندگان
 • profile
  رضا محمدی
  استادیار اصلاح نباتات مولکولی-ژنومیکس، پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی  
 • profile
  رضا محمدی چابکی
   
 • profile
  رضا محمدی
   
بدانید!
 • در این صفحه نام مورد نظر در اسامی نویسندگان مقالات جستجو می‌شود. ممکن است نتایج شامل مطالب نویسندگان هم نام و حتی در رشته‌های مختلف باشد.
 • همه مقالات ترجمه فارسی یا انگلیسی ندارند پس ممکن است مقالاتی باشند که نام نویسنده مورد نظر شما به صورت معادل فارسی یا انگلیسی آن درج شده باشد. در صفحه جستجوی پیشرفته می‌توانید همزمان نام فارسی و انگلیسی نویسنده را درج نمایید.
 • در صورتی که می‌خواهید جستجو را با شرایط متفاوت تکرار کنید به صفحه جستجوی پیشرفته مطالب نشریات مراجعه کنید.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال