فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست الفبایی نشریات علمی (حرف D)

۱۷ نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
DARU 2012 دانشگاه علوم پزشکی تهران
Dental Biomaterials 2383-3971 2018 دانشگاه علوم پزشکی شیراز
Dental Clinical and Experimental Journal 2423-7574 Dec 2018 دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
Dental Hypotheses 2155-8213 Jan-Mar 2019 دکتر جعفر کلاهی کازرانی
Dental Materials and Techniques 2322-4150 Summer 2019 دانشگاه علوم پزشکی مشهد
Dental Research Journal 2008-0255 Jul-Aug 2019 دکتر سیدبهروز موسوی
Dental Research, Dental Clinics, Dental Prospects 2008-210X Winter 2019 دانشگاه علوم پزشکی تبریز
Dental School Shahid Beheshti University of Medical Sciences 1735-7683 Summer 2018 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
Dentistry 2345-6485 Jun 2019 دانشگاه علوم پزشکی شیراز
Dentistry Tehran University of Medical Sciences 2008-2185 Jan-Feb 2019 دانشگاه علوم پزشکی تهران
Dentomaxillofacial Radiology, Pathology and Surgery 2251-7847 Summer 2018 دانشگاه علوم پزشکی گیلان
Dermatology 0021-082x Spring 2019 انجمن متخصصین پوست و آمیزشی ایران
Desert 2008-0875 Summer - Autumn 2018 دانشگاه تهران
Diabetes and Metabolic Disorders 2251-6581 2011 دانشگاه علوم پزشکی تهران
Diabetes and Obesity 2008-6792 Autumn 2018 دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
Disaster and Emergency Research 2588-6150 Jan-Jun 2019 دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
Distance Education Winter 2019 دانشگاه پیام نور
|
 • eISSN: 2008-2231
  فصلنامه علمی-پژوهشی پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی تهران
  مدیر مسئول: دکتر رسول دیناروند
  سردبیر: دکتر محمد عبداللهی
  آخرین شماره ثبت شده: سال بیستم شماره 4 (پیاپی 82، 2012)
 • pISSN: 2383-3971
  فصلنامه علمی-پژوهشی پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی شیراز
  مدیر مسئول: دکتر محمدرضا آذر
  سردبیر: دکتر باربد ضمیری
  آخرین شماره ثبت شده: سال پنجم شماره 2 (2018)
 • pISSN: 2155-8213
  فصلنامه علمی-پژوهشی پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دکتر جعفر کلاهی کازرانی
  سردبیر: دکتر ادوارد روسوماندو
  آخرین شماره ثبت شده: سال دهم شماره 1 (Jan-Mar 2019)
 • pISSN: 2322-4150 eISSN: 2252-0317
  فصلنامه علمی-پژوهشی پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی مشهد
  مدیر مسئول: دکتر زهرا دلاوریان
  سردبیر: دکتر علیرضا صراف شیرازی
  آخرین شماره ثبت شده: سال هشتم شماره 3 (Summer 2019)
 • pISSN: 0021-082x
  فصلنامه علمی-پژوهشی پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: انجمن متخصصین پوست و آمیزشی ایران
  مدیر مسئول: دکتر محمدعلی نیلفروش زاده
  سردبیر: دکتر فرهاد هنجنی
  آخرین شماره ثبت شده: سال بیست و دوم شماره 1 (پیاپی 87، Spring 2019)
 • pISSN: 2008-0875
  دوفصلنامه علمی-پژوهشی کشاورزی و منابع طبیعی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه تهران
  مدیر مسئول: دکتر غلامرضا زهتابیان
  سردبیر: دکتر سیدکاظم علوی پناه
  آخرین شماره ثبت شده: سال بیست و سوم شماره 2 (Summer - Autumn 2018)
 • pISSN: 2251-6581
  فصلنامه علمی-پژوهشی پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی تهران
  مدیر مسئول و سردبیر: دکتر محمدباقر لاریجانی
  آخرین شماره ثبت شده: سال دهم شماره 1 (2011)
 • pISSN: 2008-6792
  فصلنامه علمی-پژوهشی پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
  مدیر مسئول و سردبیر: محمد افخمی اردکانی
  آخرین شماره ثبت شده: سال دهم شماره 3 (Autumn 2018)
 • pISSN: 2588-6150
  دوفصلنامه به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
  مدیر مسئول: دکتر مسعود میرزایی
  سردبیر: دکتر امین صالحی ابرقویی
  آخرین شماره ثبت شده: سال دوم شماره 1 (Jan-Jun 2019)
 • فصلنامه به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه پیام نور
  مدیر مسئول: دکتر نازیلا خطیب زنجانی
  سردبیر: دکتر عیسی ابراهیم زاده
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 3 (Winter 2019)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال