فهرست مطالب

پژوهش در مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی - پیاپی 17 (بهار و تابستان 1398)
 • پیاپی 17 (بهار و تابستان 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/06/10
 • تعداد عناوین: 10
|
 • موسی علیزاده*، مهرداد محرم زاده، علیرضا الهی صفحات 1-13

  پژوهش حاضر باهدف تعیین تاثیر ارزش ادراک شده بر وفاداری و رفتار خرید تماشاگران بود. این پژوهش از نوع همبستگی بوده و با استفاده از معادلات ساختاری و به صورت میدانی انجام شد. جامعه آماری پژوهش را کلیه تماشاگران باشگاه تراکتورسازی تشکیل می دادند. ابزار جمع آوری داده ها در این پژوهش پرسشنامه می باشد. این پرسشنامه ها شامل ارزش ادراک شده سویینی(2008)، وفاداری ماهونی(2000) و رفتار خریدکیم(2008) می باشند که روایی صوری  و محتوا توسط متخصصان بازاریابی ورزشی در یک مطالعه مقدماتی اعمال شدند و پایایی آن ها با استفاده از آلفای کرونباخ (به ترتیب 82/0، 88/0 و 74/0) مورد تایید قرار گرفت. به علاوه روایی سازه (تحلیل عاملی) ابزار اندازه گیری با استفاده از روش تحلیل عاملی تاییدی و مدل معادلات ساختاری تایید شد. برای تحلیل داده های پژوهش از روش های آمار توصیفی مانند میانگین و انحراف استاندارد و ضریب همبستگی پیرسون و همچنین از روش های آمار استنباطی نظیر آزمون کولموگروف اسمیرنف و آزمون لوین استفاده شد. جهت تبیین و پیش بینی متغیرهای رفتار خرید تماشاگران و میزان حضور تماشاگران از روش رگرسیون خطی ساده استفاده شده است. در نهایت به منظور مدل سازی معادلات ساختاری از روش معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار  لیزرل بهره گرفته شد. نتایج پژوهش نشان داد که بین ارزش ادراک شده، وفاداری و رفتار خرید رابطه علی مثبت و معنی داری وجود دارد. به طور کلی ارزش ادراک شده بر وفاداری و رفتار خرید تماشاگران به ترتیب 35 و 31 درصد، تاثیر مثبت دارد. بنابراین نتیجه می گیریم که مدیران باشگاه ها به راحتی با توجه به این عامل می توانند موجبات تامین رضایت و حضور هر چه بیشتر تماشاگر در ورزشگاه ها و در نتیجه ی آن کسب سود برای باشگاه به دست آورند.

  کلیدواژگان: تماشاگران، ارزش ادراک شده، وفاداری و رفتار مشتری، کیفیت
 • مرضیه بلالی، محمد کاظم واعظ موسوی*، عبدالله قاسمی صفحات 15-26

  هدف تحقیق حاضر بررسی پیش بینی های نظریه نقطه چالش (گاداگنولی و لی، 2004) از طریق مقایسه دو گروه بازی های چالشی و غیر چالشی در توسعه مهارت های بنیادی دستکاری بود. برای این منظور 30 کودک 4 تا 6 سال از یکی از مهد کودک های تهران انتخاب و بر اساس نمره های پیش آزمون در دو گروه قرار داده شدند. در هر دو گروه، از بازی هایی جهت توسعه مهارت های دستکاری استفاده شد با این تفاوت که در گروه بازی های چالشی، سختی تکلیف به صورت پیشرونده افزایش پیدا می کرد، در حالی که سختی تکلیف در گروه دیگر ثابت باقی می ماند. مداخله 8 هفته، 2 جلسه در هفته و 42 دقیقه در هر جلسه بود. مهارت های دستکاری کودکان با استفاده از آزمون رشد حرکتی اولریخ، ویرایش دوم، در ابتدا و یک هفته پس از انتهای دوره مداخله اندازه گیری شد. نتایج تحلیل واریانس چند متغیره نشان داد پیشرفت دو گروه در نمره کلی مهارت های دستکاری و همه خرده مقیاس ها به جز دریافت کردن با هم اختلاف معناداری نداشت. در مجموع، هر چند پیش بینی های نظریه نقطه چالش به طور کامل در توسعه مهارت های دستکاری کودکان سالم مورد تایید قرار نگرفت اما برتری گروه چالشی در مهارت دریافت نشان داد این روش در توسعه مهارت های پیچیده کاربرد بیشتری دارد.

  کلیدواژگان: بازی، سختی تکلیف کارکردی، مهد کودک، یادگیری حرکتی
 • وحید ساعتچیان، سوسن رحیمی، بهادر عزیزی* صفحات 27-37

  هدف از پژوهش حاضر "پیش بینی رفتار آتی مشتریان پارک های آبی شهر مشهد براساس هویت اجتماعی برند" بود. پژوهش حاضر به لحاظ هدف کاربردی، و از نوع همبستگی بوده، که به صورت میدانی اجرا گردیده است. جامعه آماری پژوهش را تمام مشتریان پارک های آبی شهر مشهد در تابستان 1392 تشکیل می دهند، که بر اساس منابع تعداد 377 پرسشنامه با احتمال ده درصد عودت توزیع گردید. همچنین برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه های هویت اجتماعی برند هی و همکاران  (2011) و  تصمیمات رفتار آتی (BFIS) بری (1996) استفاده شد. بر اساس نتایج مشخص گردید همه مولفه های هویت اجتماعی برند بر رفتار آتی مشتریان موثر نبوده و ارتباط مولفه های هویت اجتماعی برند که بر رفتار آتی مشتریان تاثیر فزاینده دارند، با توجه به ضریب بتای مولفه، به ترتیب بیشترین ارتباط عبارتند از: 1. اعتماد به برند (35/0b=) 2. رضایت مصرف کننده (16/0b=) و3. ارزش ادراک شده از برند (11/0b=). یافته ها نشان داد، ارزش درک شده از برند همبستگی مناسبی با رفتار آتی مشتری دارد. اگر ارزش درک شده کالا یا خدمات که تحت ایفای نقش هویت برند قرار دارد را میزان ارزش قائل شده مشتریان به محصولات برند و هزینه ایی که آنها برای بدست آوردن آن کالا و خدمات صرف می کنند تعریف نماییم، آنگاه خدمات ارائه شده در این مجموعه های آبی از ارزش بالایی در نزد مشتریان برخوردار بوده است، یا به عبارتی هویت مناسب برند نقش مثبتی بر ارزش ادراک شده از برند دارد.

  کلیدواژگان: هویت اجتماعی برند، رفتارآتی مشتریان، مجموعه های تفریحی ورزشی
 • سعید ارشم، مینا اقایی، فاطمه کشوری* صفحات 39-50

  هدف از این تحقیق تعیین اثرات تکلیف ثانویه مرتبط و نامرتبط با مهارت پرتاب آزاد بسکتبال بر دقت پرتاب بازیکنان ماهر تحت شرایط انسداد بود. 20 بسکتبالیست زن (30-18 ساله) راست دست با سه سال سابقه پس از تکمیل پرسشنامه اضطراب صفتی ایلی نویز (SCAT) و دست برتری آنت (AHQ) و اندازه گیری ویژگی های آنتروپومتریکی وارد مطالعه شدند. آنها در دو جلسه آزمون با فاصله 2 روز شرکت کردند. در جلسه اول (بدون فشار) و دوم (فشار بالا)، پس از گرم کردن به انجام 10 پرتاب آزاد در سه وضعیت 1) پرتاب آزاد بسکتبال، 2) پرتاب آزاد بسکتبال+ تکلیف ثانویه مرتبط، 3) پرتاب آزاد بسکتبال+ تکلیف ثانویه نامرتبط پرداختند. نتایج نشان داد که تکالیف ثانویه مرتبط و نامرتبط با پرتاب آزاد، بر دقت پرتاب بازیکنان ماهر تحت شرایط انسداد پایین (012/0=P، 001/0=P) و بالا (001/0=P، 018/0=P) تاثیر دارند و بین تکلیف ثانویه مرتبط و نامرتبط با مهارت بر دقت پرتاب در شرایط انسداد بالا تفاوت معنی داری وجود دارد (001/0=P).به طور کلی برای کاهش فشار وارده بر ورزشکاران در شرایط انسداد می توان از تکالیف ثانویه مرتبط و نامرتبط و همچنین، برای افزایش دقت افراد ماهر در این شرایط می توان از تکلیف ثانویه مناسب مرتبط با پرتاب آزاد استفاده کرد.

  کلیدواژگان: فشار، تکلیف ثانویه، پرتاب آزاد بسکتبال، بازیکنان ماهر، انسداد
 • سجاد عظیمی پناه، شهزاد طهماسبی بروجنی* صفحات 51-63

  مشاهده یک مدل به یادگیرنده امکان شکل دادن طرحی از عمل می دهد. همچنین، خودگفتاری مکالمه ای است که اجرا کننده گان از این طریق بر اجرایشان فکر کرده و باعث تقویت آن می گردند. هدف از تحقیق حاضر بررسی تاثیر یادگیری مشاهده ای، خودگفتاری و تلفیق آنها بر عملکرد پسران بود. نمونه های تحقیق حاضر را 60 نفر(24/25±1/12) از پسران مقطع چهارم و پنجم ابتدایی تشکیل داد که به صورت نمونه در دسترس انتخاب و پس از پیش آزمون سرویس والیبال ایفرد به 6 گروه خودگفتاری آموزشی، خودگفتاری انگیزشی، یادگیری مشاهده ای،تلفیق خودگفتاری آموزشی و یادگیری مشاهده ای، تلفیق خودگفتاری انگیزشی و یادگیری مشاهده ای و گروه کنترل تقسیم شدند و به مدت یک جلسه تحت مداخله مربوط به خود قرار گرفتند. شرکت کنندگان در روز اول در مرحله اکتساب وآزمون اکتساب و 48 ساعت بعد درآزمون یادداری و انتقال شرکت کردند و در تمامی مراحل خودکارآمدی آنها نیز مورد بررسی قرار گرفت. نتایج تحلیل واریانس دوراهه نشان داد در مراحل اکتساب، یادداری و انتقال بین همه گروه های تمرینی با گروه کنترل تفاوت معنی داری وجود دارد (05/0 P≤). ولی بین گروه های تمرینی تفاوت معنی دار نبود هرچند با توجه به میانگین امتیازات، گروه های خودگفتاری آموزشی و ترکیب خودگفتاری و یادگیری مشاهده ای نسبت به سایر گروه ها عملکرد بهتری داشتند. این نتایج از به کارگیری عوامل شناختی خودگفتاری و یادگیری مشاهده ای و تلفیق یادگیری مشاهده ای و خودگفتاری آموزشی به عنوان تسهیل کننده یادگیری حمایت می کند.

  کلیدواژگان: خودگفتاری آموزشی، خودگفتاری انگیزشی، سرویس والیبال، یادگیری مشاهده ای
 • شهاب پروین پور، میترا روحی، فاطمه رعد* صفحات 65-73

  هدف از پژوهش حاضر، مقایسه روش تمرینی دونفره با رویکرد مشارکتی و رقابتی در یادگیری مهارت پرتاب آزاد بسکتبال بود. بدین منظور 24 دانش آموز دختر که هیچ سابقه ی تمرینی در شوت بسکتبال نداشتند، با دامنه سنی 13 تا 15 سال انتخاب شده و بر اساس نمرات پیش آزمون در دو گروه تمرین دونفره با رویکرد مشارکتی و رقابتی همتا سازی شدند. هدف تمرین در افراد گروه دوتایی رقابتی جلو زدن از همتایشان در کسب امتیاز شوت بسکتبال بود و در پایان هر جلسه تمرینی برنده مورد تشویق قرار می گرفت؛ اما افراد گروه دونفره مشارکتی در صورتی تشویق می شدند که جمع امتیاز آن ها در پایان هر جلسه به 75 می رسید. در پایان جلسه دهم آزمون اکتساب و یک هفته بعد آزمون های یادداری و انتقال انجام شد. نتایج نشان داد دو گروه در طول مرحله اکتساب صرف نظر از روش تمرینی تغییر معناداری از خود نشان دادند، اما بین گروه ها در آزمون اکتساب و یادداری تفاوت معناداری مشاهده نگردید. درحالی که در آزمون انتقال گروه تمرین دونفره با رویکرد مشارکتی به صورت معناداری بهتر از گروه تمرین دونفره با رویکرد رقابتی ظاهر شد. در نتیجه چنانچه تمرین دوتایی با رویکرد مشارکتی همراه شود اثربخشی بیشتری در مقایسه با رویکرد رقابتی به ارمغان خواهد آورد.

  کلیدواژگان: یادگیری مشاهده ای، یادگیری مشارکتی، روش تمرین دوتایی، پرتاب آزاد بسکتبال
 • محمد باقر عالی*، مهدی شهبازی صفحات 75-83

  هدف از پژوهش حاضر بررسی روایی صوری، محتوایی و پایایی نسخه فارسی پرسش‎نامه تصویرسازی حرکتی کودکان MIQ-C بود. پرسش‎نامه اصلی با استفاده از روش ترجمه-بازترجمه به زبان فارسی برگردان شد برای استانداردسازی و معتبرکردن پرسش‎نامه، ده نفر از متخصصین رفتار حرکتی و روان‎شناسی ورزشی پرسش‎نامه‎ها را به منظور تعیین نسبت روایی محتوا  و شاخص روایی محتوا  تکمیل کردند. بعد از یک مطالعه مقدماتی، اصلاحات لازم لحاظ شد. سپس پایایی پرسش‎نامه با دو روش آزمون-آزمون مجدد و آلفای کرونباخ بررسی شد. پس از بررسی نتایج روایی، یعنی نسبت روایی محتوا بیش از 62/0 و شاخص روایی محتوایی بیشتر از 79/0 حاصل شد. پایایی آن از روش همسانی درون طبقه‎ای با مقدار بیشتر از 70/0 تایید شد. برای سنجش توانایی تصویرسازی کودکان می‎بایست از یک ابزار قابل اعتماد استفاده نمود. با توجه به نتایج به‎دست آمده در این پژوهش، پرسش‎نامه فراهم آمده برای استفاده از پایایی مطلوب و روایی مناسبی برخوردار است.

  کلیدواژگان: پایایی، پرسش‎نامه، تصویرسازی حرکتی کودکان، شاخص روایی محتوا، نسبت روایی محتوا
 • شیرین زردشتیان*، علی کریمی صفحات 85-97

  هدف از پژوهش حاضر ، تعیین  تاثیر سرمایه اجتماعی و سرمایه فکری بر عملکرد سازمانی می‏باشد. پژوهش  توصیفی از نوع همبستگی است .جامعه آماری این پژوهش شامل 150 نفر از کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان کرمانشاه است که از بین آن ها 110 نفر به‏ عنوان نمونه در نیمه اول سال 1395 انتخاب شدند. ابزار این پژوهش استفاده  از سه پرسشنامه استاندارد ، سرمایه اجتماعی (پاتنام، 2000)، سرمایه فکری بنتیس (2004) و  پرسشنامه عملکرد سازمانی بهارستان و همکاران (1391)، بود. در این پژوهش روایی صوری و محتوایی  پرسش نامه ها مورد تایید 10 نفر از متخصصان مدیریت ورزشی قرار گرفت. و به منظور تعیین پایایی پرسش نامه‏‏ ها ، سازگاری درونی آن با کمک نرم افزار Amos ضریب آلفای کرونباخ برای عوامل مختلف پرسش نامه به ترتیب 77/0 ، 87/. ، 80/0  محاسبه شد.. برای تحلیل داده ها از مدل معادلات ساختاری و استفاده از نرم افزار Amos  استفاده شد. نتایج  تجزیه و تحلیل نشان داد که سرمایه اجتماعی بر متغیرهای سرمایه فکری، عملکرد سازمانی و سرمایه فکری بر عملکرد سازمانی تاثیر مثبت و معنی‏داری دارند. از سوی دیگر نتایج بررسی‏ها نشان داد که  سرمایه فکری در تاثیرگذاری سرمایه اجتماعی بر عملکرد سازمانی ، نقش تعدیل کننده را دارا می‏باشد.

  کلیدواژگان: سرمایه اجتماعی، سرمایه فکری، عملکرد سازمانی، استان کرمانشاه
 • سید اسفندیار موسوی*، محمود گودرزی، محمد خبیری، ابراهیم علیدوست قهفرخی صفحات 99-115

  در فوتبال بازیکن مستعد، در بازاری که مختص ورزش است و بازار نقل و انتقالات نامیده می شود تجارت می شود. این مطالعه با هدف طراحی الگوی بازار نقل و انتقالات بین المللی فوتبالیست های ایرانی در سال 1395 انجام شد. روش تحقیق آمیخته و ابزار گردآوری داده ها مصاحبه و پرسشنامه بود. پرسشنامه از طریق معادلات ساختاری به روش حداقل مربعات جزئی (PLS) مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که شش عامل عملکرد فنی بازیکن، عوامل غیر فنی بازیکن، دولت، فدراسیون فوتبال، باشگاه و کارگزار بازیکن بر نقل و انتقالات بین المللی فوتبالیست های ایرانی موثر است که در قالب الگویی ارائه گردید. در پایان می توان گفت برای حضور فعال در بازار بین المللی فوتبالیست ها، باید تمام ذی نفعان این بازار یعنی فوتبالیست ها، دولت، فدراسیون فوتبال، باشگاه و کارگزار بازیکن بایستی نقش خود را  در قالب گویه های استخراج شده به درستی ایفا نمایند.

  کلیدواژگان: بازار نقل و انتقالات، بازیکنان فوتبال، صنعت ورزش، نیروی انسانی، صادرات بازیکن
 • زهره سادات حمیدزاده ثانی، زهرا پورآقایی*، زهرا سلمان صفحات 117-128

  در این تحقیق با استفاده از یک مطالعه همبستگی فعالیت بدنی کودکان دختر با رویکرد بوم شناختی مورد پیش بینی قرار گرفته است. به این منظور 374 دختر در محدوده سنی 10 تا 12 انتخاب و پرسشنامه های خود گزارشی فعالیت بدنی کودکان با یادآوری 7 روزه (PAQ-C)، پرسشنامه شایستگی جسمانی ادراک شده (PPFS) آبادی (1998)، پرسشنامه جو ادراک شده مدرسه برای فعالیت بدنی بیمبام و همکاران (2005) و پرسشنامه حمایت اجتماعی گریسر و همکاران (2008) را تکمیل نمودند. همچنین برای کلیه آزمودنی ها شاخص BMI و آزمون مهارت های حرکتی لینکلن-اوزرتسکی(1950) ارزیابی شد. نتایج رگرسیون چندگانه نشان داد تناسب اندام کودکان، شایستگی جسمانی، جو ادراک شده از محیط فیزیکی و حمایت اجتماعی دوستان و خانواده (محیط اجتماعی) پیش بینی کننده های معناداری برای میزان فعالیت بدنی کودکان می باشند(P<.05). در این راستا بر اساس ضرایب تاثیر بدست آمده می توان گفت تناسب اندام10 درصد، شایستگی جسمانی 15 درصد و مهارتهای حرکتی12 درصد، محیط فیزیکی 23 درصد و محیط اجتماعی 24 درصد از فعالیت بدنی کودکان را پیش بینی می نماید. با استفاده از این یافته ها می توان پیشنهاد نمود از متغیرهای شناخته شده رویکرد بوم شناختی برای پیش بینی فعالیت کودکان استفاده شود.

  کلیدواژگان: فعالیت بدنی، تناسب اندام، مهارتهای حرکتی، شایستگی جسمانی، محیط فیزیکی واجتماعی
|
 • Moosa Alizadeh*, Mehrdad Moharram Zadeh, Alireza Elahi Pages 1-13

  The aim of this study was to determine the effect of perceived value on loyalty and purchase behavior of Spectators. This study was a correlation research and in from field study. The study population consists of all spectators Tractor Club. Data was collected by 3 questionnaires. This questionnaires consist perceived value(sweeny,2008), loyalty(Mahoony,2000) and purchase behavior(2008) that after review of face and content validity by the sport marketing experts, questionnaires was applied in a pilot study and their reliability was confirmed by Cronbach’s alpha test (0.82, 0.88 & 0.74) was approved. In addition, construct validity (factor analysis) of the measurement tool was confirmed using Confirmatory Factor Analysis (CFA) and Structural Equation Model (SEM). Data were analyzed by descriptive statistics (Frequency, Mean and Standard deviation) and inferential statistics (Pearson correlation test, K-S, leven, simple linear regression, structural equation modeling). The results showed that among the perceived value, loyalty and purchase behavior, positive significant relationship exists. Generally about 35% of the variance of Loyalty and about 31% of the variance of the components of the consumption behavior could be determined by Perceived Value. Therefore, the club managers simply due to this factor can cause the greater satisfaction of spectators in the stadium and the resulting profit achieved for the club.

  Keywords: Spectators, Perceived Value, Loyalty & Customer Behavior, Quality
 • Marzieh Balali, Mohammad Kazem Vaez Mousavi*, Abdollah Ghasemi Pages 15-26

  The purpose of present study was to investigate predictions of challenge point theory (guadagnoli and lee, 2004) through comparing two group of challenging and nonchallenging games in developing manipulative fundamental movement skills. Thirty 4 to 6 years old child were selected from one of the kindergartens of Tehran and were grouped according to pretest scores. The games were used were designed for developing manipulative skills in both groups, however the task difficulty of these games was increased in challenging group while in nonchallenging group it was kept constant. The intervention was 8 weeks, 2 session for each week and 42 minutes for each session. Children's manipulative skills were assessed using Test of Gross Motor Development – second version in the beginning and the end of the intervention. The results of multivariate analysis of variance showed  that improvement groups in total score of manipulative skills and all subscales exept that catching wasn't significant. In total, if the challenge point theories predictions on developing of manipulative skills of healthy children failed to be proved but better improvement of challenging group in catching shows that this method is more effective in developing complex skills.

  Keywords: Play, Functional Task Difficulty, Kindergarten, Motor Learning
 • Vahid Saatchian, Soosan Rahimi, Bahador Azizi* Pages 27-37

  The purpose of current study was "Predicting the Future Behavior of Customers of Aquatic Parks in Mashhad based on Social Identity of Brand". The method of this study was descriptive and correlative. The statistical population was consisted all customers in Mashhad aquatic parks in the summer of 2015, that based on the existing sources, 377 questionnaires were distributed with an expectancy of 90% returned. Also to collect information, 2 questionnaires including brand's social identity Hay et al. (2011) and the decisions of future behavior (BFIS) Berry (1996) were used. The results showed that all subscales of Brand's Social Identity are not effective on the future behavior of customers and the impact of these subscales that increase the future behavior of customers, according to a beta coefficient of components, that have the highest impact respectively: 1. Customers confiedence in brand (beta 0.35) 2. Consumer's satisfaction (beta 0.16) 3. Perceived value of the brand (beta 0.11).  Results showed a good correlation between future behavior of the customer's and perceived value of the brand. If we define the perceived value of the product or service that is under the influence of brand identity as the measure of value by customers to brand's product and the cost that their spend to gain that product or service, then provided services by these aquatic parks have high value for the customers. Or we can say that the good identity of brand had a positive effect on percieved value of brand.

  Keywords: Social Identity of Brand, Future Behavior of Customers, Recreational, Sport Complexes
 • Saeed Arsham, Mina Aghaei, Fatemeh Keshvari* Pages 39-50

  The aim of this study was to determine the effect of secondary task relevant and non-relevant to the free throw basketball skill on the free throw accuracy of basketball skilled players in choking under pressure. Twenty right-handed female players (aged 18-30) each with at least three years of experience in basketball took part study after completing the Sport Competition Anxiety Test (SCAT), Annett Handedness Questionnaire (AHQ) and measuring their anthropometric characteristics. The study included two testing sessions with an interval of 2 days. In the first and second session (no-pressure and high pressure, respectively) participants warmed up and performed 10 free throws in three conditions: 1) free throw, 2) free throw with relevant secondary task, 3) free throw with non-relevant secondary task. Results showed that the secondary relevant and non-relevant tasks to free throw have effects on accuracy in no-pressure (P=0.012, P=0.001) and high pressure (P=0.001, P=0.018) conditions. Also, there was significant differences between relevant and non-relevant tasks effects on accuracy in high pressure situation (P=0.001).Overall, it may be used the secondary relevant and non-relevant tasks in choking under pressure situations for reduction of pressure imposed on athletes. Also, properly designed secondary tasks for free throw may be used to increase the accuracy of skilled participants under the pressure situations.

  Keywords: Pressure, Secondary task, Basketball free throw, Skilled players, Choking
 • Sajjad Azimi Panah, Shahzad Tahmasebi Boroojeni* Pages 51-63

  Observing a model let learners to make a plan of action that can be used for learning motor skills. Moreover, self-talk is a conversation that performers use it either apparently or secretly in order to think about their performance and reinforce it. Therefore, the purpose   of this study was to investigate the effect of observational learning, self-talk and combination of both on boy’s performance. The statistical samples of the present study included 60 students (12.25±1.24) with forth and fifth grade that were selected as available subjects.  After volleyball AAHPERD pre-test, subjects divided into 6 groups: Instructional self-talk (STI), motivational self-talk (STM), observational learning (OB), combination of Instructional self-talk and learning observation (STI-OB), combination of motivational self-talk and observational learning (STM-OB) and control group (CO) and during one day, they were participated in specific intervention that planed for each group. On the first day of intervention, subjects participated in acquisition phase and acquisition test was taken, after 48 hours' retention and transfer test was Held. In each phase of study self-efficacy was examined. The results of two-way ANOVA revealed that there was a significant difference among all training groups with control group (p≤0.05). These results support the use of cognitive factors, self-talk and observational learning and the combination of observational learning and Instructional self-talk as learning facilitator.

  Keywords: Instructional self-talk, Motivational self-talk, Volleyball Service, Observational learning
 • Shahab Parvin Poor, Mitra Roohi, Fatemeh Rad* Pages 65-73

  This study aimed to Comparison of dyad training method with cooperative and competitive approach in the learning of Basketball Free Throw. The study sample included 24 girl’s students aged 13-15 years old who had no experience in free throw. Based on pretest scores, the participants were assigned to either the cooperative dyad training group or the competitive dyad training group. In the competitive dyad training condition, individuals in each dyad had to compete with each other to secure the highest free throw score. At the end of each training session the winner was rewarded. In contrast, in the cooperative dyad training condition, the dyads that attained the score of 75 or more in each training session were rewarded. After the 10th training session, the acquisition of free throw skill was assessed. A week later, the retention and the transfer of free throw skill were assessed. The results indicated that, with regard to the acquisition of free throw skill, in both conditions the participants had made statistically significant progress. In terms of the acquisition and the retention of the target skill, no statistically significant differences were observed between cooperative and competitive training groups. However, with regard to transfer test, the cooperative training group outperformed the competitive training group. Therefore, in comparison to competitive dyad training, cooperative dyad training is more conducive to the acquisition and the retention of free throw skill.

  Keywords: Observational Learning, Cooperative Learning, Dyad Training, Basketball Free Throw
 • Mohammad Bagher Ali*, Mehdi Shahbazi Pages 75-83

  The movement imagery helps to learn various sports skills if persons have a reasonable imagery about how doing that skill and the command be carved on the brain. The main aim of the current study is to investigate the visual and content validity as well as the reliability of the Persian version of the Movement Imagery Questionnaire for Children MIQ-C. The main questionnaire was translated into the Persian by using the Translation-back Translation method. In order to standardize and validate the questionnaire, 10 elites in the field of the motor imagery and sports psychology, filled the questionnaires in order to determine the content validity ratio (CVR) and the content validity index (CVI). After a primitive study, the necessary modifications were applied.The questionnaire reliability was investigated by the test-retest reliability method and the Cronbach's alpha. Results indicated that the CVR and CVI are 0.62 and 0.79, respectively, which confirms the validity of the questionnaire. The reliability was confirmed by the internal consistency method which value was obtained higher than 0.7. For evaluating the ability of children in motor imaginary, a reliable method should be used.According to obtained results of the current work, the questionnaire benefits from a suitable reliability and validity.

  Keywords: Reliability, Questionnaire, Children movement imagery, Content validity index, Content validity ratio
 • Shirin Zardoshtian*, Ali Karimi Pages 85-97

  The aim of this study was to examine the impact of social capital and intellectual capital on organizational performance. The research is descriptive and correlational. The study population consisted of 150 office workers Youth and Sports Kermanshah province is Of which 110 samples were selected in the first half of 1395. The research tools using standard questionnaires, social capital (Putnam, 2000), intellectual capital Bontis (2004) and organizational performance questionnaire Baharestan et al (1391), respectively. In this study, face and content validity of the questionnaire was approved by 10 experts in sports management.In order to determine the reliability of the questionnaire, Internal consistency with Cronbach's alpha coefficient Amos software to various factors questionnaire, respectively, 77/0, 87 /. , 80/0, respectively. The. For data analysis and structural equation modeling software was used Amos. The analysis results showed that Social capital variables intellectual capital, organizational performance and intellectual capital have a significant positive impact on organizational performance. The results of the study showed that Intellectual investment in social capital influence on organizational performance, the role of the moderator is capable of.

  Keywords: Social capital, intellectual capital, organizational performance, offices Youth, Sports Kermanshah Provinc
 • Seyed Esfandiar Moosavi*, Mahmood Goodarzi, Mohammad Khabiri, Ebrahim Alidoost Ghahfarrokhi Pages 99-115

  The soccer players transfer market is a global market and there is a huge turnover in this market. The aim of this study is to Design of International Transfer Market for Iranian footballer. The current stude methodology was Exploratory mixed method. An questionnaire and  interview was used to collect data. The results showed that six  factors of players technical performance, non-technical factors players, government, the Football Association, the club and the player's agent was effective  on Iranian international footballer transfers that presented by modeling. In the end, it can be said for active in International Transfer Market for soccer players, all of the stakeholders must fulfill of their role by do best of their duties that was in the form of statements extracted

  Keywords: Transfer Market, Soccer Players, Sport Industry, Human Resources, Footballer Export
 • Zohreh Sadat Hamid Zadeh Sani, Zahra Pooraghaei*, Zahra Salman Pages 117-128

  In this correlational study, physical activity of girls’ has been predicted using ecological approach. For this purpose, 374 girls aged 10-12 years selected and completed Self-report questionnaire and physical activity children with reminders 7 days (PAQ-C), Perceived physical competence questionnaire (PPFS), Perceived School Climate Questionnaire for physical activity (Am & et al,2005) and Social Support Questionnaire (Grier and et al, 2008). The BMI index and Lincoln Oseretsky Motor Skills Test was calculated for all subjects. Multiple regression analysis showed Children's fitness, physical competence, perceived climate of the physical environment and social support of  friends and family (social environment) are significant predictors for amount of children's  physical activity (P <0.5). In this regard, based on effect coefficients it would be say that Fitness (10%), physical competence (15%), Motor Skills (12%), physical environment (23%) and social environment (24%) can predict children's physical activity. According to results, it would be suggested using the well- known ecological variables to predict children's activities.

  Keywords: physical activity, fitness, Motor Skills, Physical Competence, Physical, Social Environment