فهرست مطالب

افق دانش - سال بیست و پنجم شماره 4 (پاییز 1398)
 • سال بیست و پنجم شماره 4 (پاییز 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/06/10
 • تعداد عناوین: 8
|
 • یگانه فیضی، سید محمد اسماعیل افضل پور، سید حسین ابطحی ایوری* صفحات 256-269
  اهداف

   انجام فعالیت های بدنی معمولا با تولید رادیکال آزاد و ایجاد فشار اکسایشی همراه است و مربیان و ورزشکاران ناچارند با استفاده از مکمل های مناسب، با اثرات نامطلوب آن مقابله کنند؛ به همین دلیل هدف تحقیق بررسی تاثیر دو هفته مکمل دهی کوآنزیم Q10 بر مالون دی آلدهید (MDA) و فعالیت آنزیم کاتالاز سرم (CAT سرم) به دنبال تمرینات حاد مقاومتی متوسط و شدید در دانشجویان دختر غیرفعال بود.

  مواد و روش ها

   برای این منظور 27 دانشجوی دختر به صورت داوطلبانه انتخاب و به طور تصادفی در سه گروه (دو گروه مقاومتی و یک گروه کنترل) قرار گرفتند. گروه های تجربی یک جلسه فعالیت حاد مقاومتی با شدت متوسط (70 درصد 1RM) و فعالیت حاد مقاومتی شدید (85 درصد 1RM) را در ابتدا و انتهای دو هفته پروتکل تحقیق به اجرا درآوردند و در طول این دو هفته، مکمل کوآنزیم Q10 (30 میلی گرم / روز به مدت دو هفته) دریافت کردند. خون گیری بلافاصله پس از فعالیت حاد و مکمل دهی صورت گرفت. شاخص های MDA و CAT به ترتیب با روش الایزا (رنگ سنجی) سنجیده شدند. 

  یافته ها

  فعالیت حاد مقاومتی متوسط و شدید، هر دو، تغییر معنی داری در غلظت MDA و فعالیت CAT سرم ایجاد نکردند (0/05).

  نتیجه گیری

  مکمل دهی کوتاه مدت (دو هفته) کوآنزیم Q10 می تواند تاثیر کاهشی بر دو شاخص مهم استرس اکسایشی (MDA و CAT) پس از فعالیت حاد مقاومتی داشته باشد.

  کلیدواژگان: فعالیت مقاومتی حاد متوسط، فعالیت مقاومتی حاد شدید، مالون دی آلدهید، CAT
 • اسدالله اسدی*، آرش عبدالملکی صفحات 270-281
  اهداف

  نانوذرات (ذرات با قطر 10 تا 500 نانومتر) در حال حاضر در صنعت آرایشی و بهداشتی همچنین برای دارو رسانی، تصویربرداری تشخیصی و مهندسی بافت استفاده می شوند. از آنجا که این نانوذرات در صنعت و دارورسانی استفاده می شود، امکان استفاده از آن ها  توسط مادران باردار نیز وجود دارد. از این رو، هدف این مطالعه بررسی اثرات ناهنجاری زایی و سیتوتوکسیسیتی نانوذرات سولفید روی در سطح جنین جوجه و کشت سلول های فیبروبلاستی جنینی است.

  مواد و روش ها

   در این مطالعه نانوذرات سولفید روی سنتز شدند. سپس ترکیب حاصل در غلظت های 5، 10، 15، 30 و 40 میلی گرم در میلی لیتر / تخم مرغ، در سه تکرار و در روز سوم انکوباسیون جنین مرغ، درون کیسه هوا تزریق شد. سپس تخم مرغ های تیمارشده و شاهد، در روز 19 انکوباسیون، باز و جنین ها توزین شدند. سپس میزان مرگ و میر آن ها ثبت شد. سلول های فیبروبلاستی از جنین شاهد جداسازی، کشت و تیمار و تغییرات مورفولوژیک و درصد بقای سلول ها ثبت شدند.

  یافته ها

   نتایج نشان داد میزان درصد بقای جنین ها بستگی به غلظت نانوذارت دارد؛ به طوری که در بالاترین غلظت تنها 36/32 درصد از جنین ها زنده ماندند و میزان(LD50) دز کشنده در 50 درصد جمعیت برابر با 32/47 میلی گرم بر میلی لیتر / تخم مرغ برآورد شد. از نظر شکل ظاهری، ناهنجاری از نوع پاچنگکی و از نظر ناهنجاری های اسکلتی، حذف مهره های دمی مشاهده شد. نتایج بررسی سایتوتوکسیسیتی نانوذرات سولفید روی بر سلول های فیبروبلاستی جنین نشانگر کسر زنده مانی 88/45، 68/75 و 49/32درصد بود و میزان IC50 آن برابر با 1460 میکرومولار محاسبه شد.

  نتیجه گیری

   یافته های حاصل نشان داد در غلظت های پایین، نانوذرات سولفید روی، اثرات سمی قابل توجهی بر جنین و کشت سلول های فیبروبلاستی جوجه ندارد.

  کلیدواژگان: نانوذرات، سمیت، ناهنجاری زایی، جنین جوجه
 • اسماعیل صدری دمیرچی*، پژمان هنرمند قوجه بگلو، سید محمد بصیر امیر، بهزاد قلی زاده صفحات 282-297
  اهداف

   شیوع رفتارهای پرخطر در جوامع یکی از موارد جدی تهدید کننده سلامت است و در سال های اخیر با توجه به تغییرات سریع اجتماعی، از سوی سازمان های بهداشتی، مجریان قانون و سیاست گذاران اجتماعی مورد توجه قرار گرفته است. پژوهش حاضر با هدف پیش بینی رفتارهای پرخطر بر اساس نقش مولفه های حمایت اجتماعی ادراک شده، ابرازگری هیجانی و سیستم های مغزی رفتاری در معتادان انجام شد. 

  مواد و روش ها

   پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه معتادان در حال ترک مراکز ترک اعتیاد شهر اردبیل در سال 1397 بودند که به روش نمونه گیری دردسترس، 113 نفر از معتادان به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزارهای مورد استفاده شامل پرسش نامه رفتارهای پرخطر رجایی و شفیعی، مقیاس حمایت اجتماعی ادراک شده چند بعدی زیمت و همکاران، پرسش نامه ابرازگری هیجانی کینگ و امونز و پرسش نامه سیستم های مغزی رفتاری کارور و وایت بودند. داده ها با آزمون ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه به روش همزمان و با استفاده از نسخه 23 نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل شدند.

  یافته ها

  نتایج نشان داد بین حمایت اجتماعی ادراک شده از سوی خانواده، دوستان و دیگران با رفتارهای پرخطر معتادان همبستگی منفی معناداری وجود دارد (0/01>P). بین مولفه های ابرازگری هیجانی، ابراز هیجانی منفی با رفتارهای پرخطر معتادان همبستگی مثبت معناداری وجود دارد (0/01>P) و از بین مولفه های سیستم های مغزی رفتاری، بین سیستم فعال سازی رفتاری با رفتارهای پرخطر معتادان همبستگی مثبت معناداری وجود دارد (0/01>P). همچنین، نتایج تحلیل رگرسیون آشکار کرد تقریبا 49 درصد از کل واریانس رفتارهای پرخطر معتادان بر اساس مولفه های حمایت اجتماعی ادراک شده، ابرازگری هیجانی و سیستم های مغزی رفتاری قابل پیش بینی است (0/001>P).

  نتیجه گیری

   درمجموع حمایت اجتماعی ادراک شده از سوی خانواده و دوستان، ابرازگری هیجانی منفی و سیستم فعال سازی رفتاری توانایی پیش بینی رفتارهای پرخطر معتادان را دارد.

  کلیدواژگان: رفتارهای پرخطر، مولفه های حمایت اجتماعی ادراک شده، ابرازگری هیجانی، سیستم های مغزی - رفتاری، اعتیاد
 • سمیه مقبل اصفهانی، سید عباس حقایق* صفحات 298-311
  اهداف

   مراقبت از بیماران اسکیزوفرن، یک کار فرسوده کننده و دشوار برای اعضای خانواده این بیماران است. هدف از پژوهش حاضر، بررسی اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر تاب آوری، معنا در زندگی و عملکرد خانوادگی مراقبین خانوادگی بیماران مبتلا به اسکیزوفرنی بوده است.

  مواد و روش ها

   طرح پژوهش از نوع نیمه آزمایشی به صورت پیش آزمون پس آزمون پیگیری با گروه کنترل بوده است. نمونه این پژوهش شامل 30 نفر از اعضای خانواده های بیماران مبتلا به اسکیزوفرنی مراجعه کننده به دو مرکز توان بخشی اعصاب و روان استان اصفهان بوده است که به روش نمونه گیری دردسترس انتخاب شدند.گروه آزمایش، درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد را در هشت جلسه هفتگی دریافت کرد و گروه کنترل هیچ گونه درمانی دریافت نکرد. هر دو گروه در سه مرحله پیش آزمون ،پس آزمون و پیگیری یک ماهه سنجیده شدند. ابزارهای سنجش در این پژوهش عبارت بودند از مقیاس تاب آوری کانر و دیویدسون، مقیاس معنا در زندگی استگر و مقیاس عملکرد خانوادگی مک مستر. داده ها با استفاده از نسخه 21 نرم افزار SPSS و با روش آماری تحلیل واریانس با اندازه گیری های تکراری تجزیه و تحلیل شدند.

  یافته ها

   یافته های پژوهش نشان داد بین نمرات پس آزمون و پیگیری مقیاس معنا در زندگی و عملکرد خانوادگی دو گروه کنترل و آزمایش تفاوت معناداری وجود دارد (P<0/05). همچنین بین نمرات تاب آوری دو گروه در مرحله پس آزمون تفاوت معناداری به دست آمد، ولی در مرحله پیگیری تفاوت معناداری مشاهده نشد (P>0/05).

  نتیجه گیری

   با توجه به یافته های این پژوهش مبنی بر تاثیر درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد در معنا در زندگی، عملکرد خانوادگی و تاب آوری، این درمان می تواند برای بهبود این متغیرها برای مراقبین خانوادگی بیماران مبتلا به اسکیزوفرنی استفاده شود.

  کلیدواژگان: درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد، تاب آوری، معنا در زندگی، عملکرد خانوادگی، اسکیزوفرنی
 • شهریار خواجه صالحانی، رستم علی زاده* صفحات 312-323
  اهداف

   تمرین های مقاومتی و استقامتی به صورت ترکیبی به عنوان یک روش تمرینی بین افراد ورزشکار و غیرورزشکار استفاده می شود و می تواند باعث کاهش توده چربی بدن شود. هدف مطالعه حاضر بررسی تاثیر هشت هفته تمرین ترکیبی (هوازی مقاومتی) بر سطح آنزیم های کبدی، نیم رخ لیپیدی و مقاومت به انسولین در کودکان پسر دارای اضافه وزن بود.

  مواد و روش ها

   مطالعه حاضر از نوع نیمه تجربی است که در آن، 32 پسر سالم با اضافه وزن در دامنه سنی 11 تا 13 سال به صورت داوطلبانه و با رضایت آگاهانه، در دو گروه کنترل و آزمایش وارد مطالعه شدند. گروه آزمایش به مدت هشت هفته و هر هفته سه جلسه در روزهای غیرمتوالی، تمرینات ترکیبی را انجام دادند و گروه کنترل هیچ تمرینی در طول مدت مطالعه نداشتند. اندازه گیری ها در شرایط مشابه پیش و پس از هشت هفته تمرینات انجام شد. 

  یافته ها

   تغییرات قبل و بعد از تمرین در داده های گلوکز، انسولین، ALT ،AST و مقاومت به انسولین در گروه تمرین ترکیبی کاهش معناداری در مقایسه با گروه کنترل نشان داد (P<0/05)، اما داده های LDL و HDL تغییرات معناداری نداشت (P>0/05). 

  نتیجه گیری

   تمرینات ترکیبی (هوازی مقاومتی) با کاهش سطوح آنزیم های کبدی، گلوکز، انسولین، مقاومت به انسولین و شاخص های ترکیب بدنی در پسران 11 تا 13ساله می تواند راهکار موثری در راستای کاهش خطرات اضافه وزن و همچنین پیشگیری از برخی بیماری ها مانند چاقی، دیابت و بیماری کبد چرب غیرالکلی باشد.

  کلیدواژگان: تمرین موازی، نیم رخ لیپیدی، آلانین ترانسفراز، کاهش وزن
 • ساناز عینی*، محمد نریمانی، فریبا صادقی موحد صفحات 324-339
  اهداف

  درمان مبتنی برذهنی سازی و شناختی تحلیلی از رویکردهای معدود روان درمانی هستند که روش های خاصی برای درمان اختلال شخصیت مرزی ارائه می دهند. از این رو هدف این پژوهش مقایسه اثربخشی درمان مبتنی برذهنی سازی و درمان شناختی تحلیلی بر بهبود قدرت ایگو و مکانیسم های دفاعی افراد مبتلا به اختلال شخصیت مرزی بود.

  مواد و روش ها

  این پژوهش از نوع شبه تجربی بود که در آن از طرح پیش آزمون پس آزمون با گروه کنترل و مرحله پیگیری استفاده شد. 40 مرد مبتلا به اختلال شخصیت مرزی به صورت نمونه گیری هدفمند از میان مردان بستری شده در بیمارستان روان پزشکی ایثار و بخش روان پزشکی بیمارستان فاطمی اردبیل در سال 1396 انتخاب شدند و به طور تصادفی در دو گروه آزمایش و یک گروه کنترل قرار گرفتند. گروه آزمایشی اول، 20 جلسه درمان مبتنی برذهنی سازی و گروه آزمایشی دوم، 16 جلسه درمان شناختی تحلیلی را دریافت کردند. برای جمع آوری داده ها از پرسش نامه های قدرت ایگو و سبک های دفاعی استفاده شد. داده ها با استفاده از تحلیل واریانس آمیخته و آزمون شفه تحلیل شدند.

  یافته ها

   نتایج نشان داد هر دو روش مداخله در بهبود قدرت ایگو و مکانیسم های دفاعی افراد مبتلا به اختلال شخصیت مرزی تاثیر گذار بودند (0/001>P). با این حال تاثیر درمان مبتنی بر ذهنی سازی بر نمره کلی قدرت ایگو و دفاع های رشدنایافته بیشتر از مداخله دیگر بود (0/05>P) و در دفاع های نوروتیک بین این دو مداخله تفاوت معناداری وجود نداشت (0/05<p).

  نتیجه گیری

  نتایج حاضر پژوهش می تواند شرایط استفاده از این روش های درمانی را به عنوان بخشی از برنامه درمان غیر دارویی در مراکز مختلف درمانی یا در بیمارستان های روان پزشکی فراهم آورد.<p).</p).</p).

  کلیدواژگان: اختلال شخصیت مرزی، درمان مبتنی بر ذهنی سازی، درمان شناختی تحلیلی، قدرت ایگو، مکانیسم های دفاعی
 • غزال عطایی، راهله رهباریان*، مجید رجبیان نقندر صفحات 340-351
  اهداف

   دیابت نوع اول از شایع ترین بیماری های غدد درون ریز است و باعث استرس های اکسیداتیو در بافت بیضه می شود. امروزه در درمان دیابت گرایش به سوی داروهای گیاهی روز به روز گسترش می یابد. این مطالعه با هدف بررسی اثرات کروسین بر شاخص های آنتی اکسیدانت و میزان Bax و Bcl2 در موش های صحرایی انجام شد.

  مواد و روش ها

   در این مطالعه تجربی که در دانشگاه پیام نور انجام شد، 24 سر موش صحرایی به چهار گروه کنترل، کنترل دیابتی، دیابتی تحت تیمار با کروسین (50 و 100میلی گرم بر میلی لیتر، 25روز تزریق داخل صفاقی) تقسیم شدند. گروه های دیابتی با یک بار تزریق داخل صفاقی استرپتوزوتوسین دیابتی شدند. در روز 25 آزمایش، بیضه موش ها به منظور ارزیابی آنزیم های آنتی اکسیدانی و شاخص های Bax و Bcl2 خارج شد. نتایج توسط نسخه 20 نرم افزار آماری SPSS و آزمون تحلیل واریانس یک طرفه و آزمون تعقیبی LSD تحلیل شدند.

  یافته ها

  سطح بافتی شاخص Bax و مقدار مالون دی آلدئید در گروه تحت تیمار با غلظت100 میلی گرم بر میلی لیتر کروسین در مقایسه با گروه تحت تیمار با غلظت50 میلی گرم بر میلی لیتر کروسین و گروه کنترل دیابتی کاهش معنی داری داشت؛ همچنین در مقدار سطح بافتی شاخص Bcl2 و آنزیم های گلوتاتیون پراکسیداز، سوپر اکسید دیسموتاز و کاتالاز در گروه تحت تیمار با غلظت 100 میلی گرم بر میلی لیتر کروسین نسبت به گروه تحت تیمار با غلظت50 میلی گرم بر میلی لیتر کروسین و گروه کنترل دیابتی افزایش معنی داری مشاهده شد (0/05>P) که نشان دهنده اثر وابسته به غلظت کروسین است. همچنین کروسین سبب کاهش معنی داری در میزان قند خون موش های دیابتی شد. 

  نتیجه گیری

   کروسین موجب بهبود شاخص های آنتی اکسیدانی و همچنین آسیب های ایجاد شده توسط دیابت در بافت بیضه موش های صحرایی دیابتی می شود.

  کلیدواژگان: کروسین، Bax، Bcl2، بیضه، موش صحرایی، دیابت
 • قاسمعلی خدابنده، غلامحسن واعظی، ویدا حجتی*، شهرام شرفی صفحات 352-363
  اهداف

  تجویز داروهای مخدر روی بروز فرایندهای اضطرابی اثرات متناقضی دارند، ولی تاثیر حاد و مزمن آن روی تفاوت رفتاری در فرایند وابستگی و ترک در شرایط انزوای اجتماعی کاملا آشکار نیست. این پژوهش با هدف بررسی تاثیر قطع حاد و مزمن درون بطنی مغزی مرفین سولفات بر رفتار ترس و اضطراب در رت های نر پرورش یافته در شرایط انزوای اجتماعی می پردازد. 

  مواد و روش ها

   در این مطالعه تجربی از 32 سر موش صحرایی نر ویستار 21روزه گرفته شده از شیر استفاده شد که به دو گروه دریافت کننده سالین (کنترل) و مرفین تقسیم شدند، سپس این گروه ها به دو زیرگروه حاد و مزمن تقسیم شدند که در شرایط انزوای اجتماعی پرورش یافتند. موش های مصرف حاد، روزانه 10 میکروگرم بر کیلوگرم محلول سولفات مرفین را به صورت درون بطنی مغزی به مدت 10 روز دریافت کردند و در موش های مزمن دوره تزریق 60روزه بود. موش ها پس از پایان دوره وابستگی با قطع مصرف به مدت پنج روز ترک داده شدند و میزان اضطراب آن ها توسط پلاس ماز اندازه گیری شد. داده ها با استفاده از نسخه 16 نرم افزار آماری SPSS، آزمون آماری تحلیل واریانس یک طرفه و تعقیبی توکی و تی زوجی تجزیه و تحلیل شدند.

  یافته ها

   نتایج این بررسی نشان می دهد درصد، زمان و تعداد ورود به بازوی باز در موش های پرورش یافته در شرایط انزوای اجتماعی در زمان وابستگی و پنج روز پس از ترک، در گروه های حاد و مزمن به طور معناداری نسبت به گروه کنترل کاهش یافته است (P<0/001) و میزان اضطراب افزایش یافته است. همچنین یافته ها نشان می دهد به طور کلی میزان بروز اضطراب در گروه های مصرف مزمن نسبت به گروه های مصرف حاد پس از ترک بیشتر بوده است.

  نتیجه گیری

   یافته های این پژوهش نشان می دهد قطع مصرف مرفین در شرایط انزوای اجتماعی می تواند موجب افزایش بروز رفتار اضطرابی در موش های صحرایی شود. بنابراین حالات عاطفی منفی همراه با ترک حاد و مزمن مرفین به رفتارهای شبه اضطرابی منجر می شود.

  کلیدواژگان: اضطراب، مرفین، انزوای اجتماعی، رت
|
 • Yeganeh Feizi, Mohammad Esmaeil Afzalpur, Seyed Hosein Abtahi Eivary* Pages 256-269
  Aims

  Physical activity is usually accompanied by free radicals’ production and oxidative stress. Moreover, to prevent adverse effects, coaches and athletes have to use proper supplementation. Therefore, the present study aimed to investigate the effect of short-term coenzyme Q10 supplementation on malondialdehyde and serum catalase enzyme activity following moderate and severe acute resistance training in inactive female students. 

  Methods & Materials

   In total, 27 female students were randomly divided into three groups; the groups were homogeneous and equal (two groups of resistance training and one control group). The experimental groups were subjected to moderate-intensity acute (70% 1RM) acute and severe acute activity (85% 1RM) and supplemented with coenzyme Q10 (30 mg /d). CAT and MDA were measured in ELISA using a human kit.

  Findings

   Moderate and severe acute resistance activities did not alter MDA and catalytic activity (P>0.05); however, after 2 weeks of coenzyme Q10 supplementation, those resulted in a significant decrease in MDA (0.006 and 0.01, respectively) and CAT (0.04 and 0.007, respectively). There were no significant differences between the effects of two exercises (P>0.05). 

  Conclusion

  Short-term (two weeks) supplementation of coenzyme Q10 and severe acute resistance activity could reduce two important oxidative stress indexes (MDA and CAT).

  Keywords: Acute moderate resistance training, Severe acute resistance training, Malondialdehyde, Catalase
 • Asadollah Asadi*, Arash Abdolmaleki Pages 270-281
  Aims

   Nanoparticles (particles with a diameter of 10-500 nm) are currently used in the cosmetics industry as well as for pharmaceuticals, diagnostic imaging, and tissue engineering. Since these nanoparticles are used in industry and drug delivery, they can also be used by pregnant women. Thus, the current study investigated the teratogenic and cytotoxic effects of Zinc Sulfide (ZnS) nanoparticles on the embryo and their fibroblastic cell culture.

  Methods & Materials

   Zinc sulfide (ZnS) nanoparticles were synthesized. Then, nanoparticles at the concentrations of 5, 10, 15, 30, and 40 mg/mL/egg were injected into the air sac of the eggs in three replicates on the third day of incubation. Next, the treated and control eggs, on day 19 of incubation were opened, and embryos were weighted, and the relevant mortality rate was recorded. Fibroblast cells were isolated, cultured, and treated from the control embryo, and morphological changes and cell survival percentages were recorded.

  Findings

  The obtained results revealed that the embryos’ survival rate depends on the nanoparticle concentration. As a result, at the highest concentration, only 36.32% of the embryos survived, and the lethal dose 50% (LD50) was equal to 32.47 mg/egg. Morphological study of the treated embryos club foot and skeletal staining suggested the deletion of caudal vertebrate. The cytotoxicity study results of ZnS nanoparticles on fibroblastic cells indicated the survival fractions of 88.45%, 68.75%, and 49.32%, respectively, and its IC50 value was measured aas1460 μM.

  Conclusion

  The present study results suggested that ZnS nanoparticles had no significant toxic effects on the embryos and culture of chicken fibroblastic cells at low concentrations.

  Keywords: Nanoparticles, Toxicity, Malformation, Chick embryo, Zinc sulfide
 • Esmaeil Sadri Damirchi*, Pezhman Honarmand Ghojebegloo, Seyed Mohammad Basir Amir, Behzad Gholizade Pages 282-297
  Aims

   The prevalence of risk-taking behaviors is a severe health threat. According to rapid social changes, it has recently been considered by health organizations, law enforcement, and social policymakers. The present study aimed to predict risk-taking behaviors based on the role of perceived social support components, emotional expression, and brain-behavioral systems in substance-dependent patients.

  Methods & Materials

  This was a descriptive correlational study. The statistical population of the study included all substance-dependent patients referring to substance dependence treatment centers in Ardabil City, Iran, in 2018. In total, 113 substance-dependent patients were selected by convenience sampling method. The study instruments included Rajaee and shafiee's Risk-Taking Behaviors Questionnaire, Zimet's Multiple Scale of Perceived Social Support (MSPSS), King, and Emmons's Emotional Expressiveness Questionnaire (EEQ), and Carver and White's Brain-Behavioral Systems Questionnaire (BIS/BAS). The obtained data were analyzed using Pearson correlation coefficient and simultaneous-entry multiple regression analysis in SPSS.

  Findings

   The achieved results suggested a significant negative correlation between perceived social support from family, friends, and others, with the risk-taking behaviors of substance-dependent patients (P<0.01). There was a significant positive correlation between negative emotional expression and the risk-taking behaviors of substance-dependent patients among emotional expressiveness components (P<0.01). Moreover, among the components of brain-behavioral systems, there was a significant positive correlation between behavioral activation system and risk-taking behaviors (P<0.01). Additionally, the regression analysis results revealed that approximately 49% of the total variance of risk-taking behaviors of patients with substance dependence was predicted based on perceived social support components, emotional expression, and brain-behavioral systems (P<0.001).

  Conclusion

   In general, perceived social support from family and friends, negative emotional expression, and behavioral activation system can predict risk-taking behaviors in substance-dependent patients.

  Keywords: Risk-taking behaviors, Social support, Expressed emotion, Addiction
 • Somayeh Moghbel Esfahani, Sayed Abbas Haghayegh* Pages 298-311
  Aims

  The caring of schizophrenia patients is a tiresome task for their families. This research aimed to examine the effectiveness of Acceptance and Commitment Therapy (ACT) on resilience, meaning in life, and family functioning in the caregivers of patients with schizophrenia.

  Methods & Materials

  This was a quasi-experimental study with a pretest-posttest and follow-up design and a control group. The study sample included 30 members of schizophrenia patients’ families, referring to 2 neurological and psychological rehabilitation centers in Isfahan Province, Iran. By the convenience sampling method, the experimental group received 8 ACT sessions weekly; however, the control group received no treatment. Both groups were assessed in three phases; pretest, posttest, and one-month follow-up. The assessment tools consisted of Connor-Davidson Resilience Scale, Stagger Meaning in Life Questionnaire, and McMaster Family Functioning Scale. The obtained data were analyzed in SPSS by repeated-measures Analysis of Variance (ANOVA). 

  Findings

   The collected results indicated the significant difference of posttest and follow-up phases in terms of meaning in life and family functioning scores between the control and experimental groups (P<0.05). Furthermore, there was a significant difference in posttest resilience scores (P<0.05); however, there was no significant difference in the follow-up phase in this respect. 

  Conclusion

   The collected results suggested that ACT was effective on the meaning of life, family functioning, and resiliency; thus, it could improve such variables in the caregivers of patients with schizophrenia.

  Keywords: Acceptance, commitment therapy, Resilience, Meaning in life, Family functioning, Schizophrenia
 • Shahrirar Khajeh Salehani, Rostam Alizadeh* Pages 312-323
  Aims

   The aim of this study was to investigate the effect of eight weeks of combined exercise training (aerobic-resistance) on liver enzymes, lipid profile, and insulin resistance among overweight boys.

  Methods & Materials

   Thirty-two healthy overweight boys voluntarily agreed to take part in the study following the related announcement. The overweight children were randomly divided into control (n=16) and experimental groups (n=16). The latter group performed Concurrent training for eight weeks, three sessions per week, on non-consecutive days. In the same way as the experimental group,  both before and after the eight weeks of training.  In similar conditions, measurement were performed for both experimental and control groups in two stages (i.e. pre-test and after eight weeks of training).

  Findings

   The results of comparing pre- and post-exercise changes in the values for glucose, insulin, ALT, AST, and insulin resistance for the combined exercise training group showed a significant decrease when compared with those for the control group (p<0.05); however, the LDL and HDL values did not change significantly across groups (p>0.05). 

  Conclusion

   In general, the results of this study showed that combined exercises (aerobic-resistance), by reducing the rest levels of liver enzymes, glucose, insulin, insulin resistance, and body composition indexes among 11- to 13-year-old boys, tended to be effective in decreasing the risks of being overweight and in preventing such diseases as obesity, diabetes, and non-alcoholic fatty liver disease.

  Keywords: parallel exercise training, lipid profile, alanine transaminase, weight loss
 • Sanaz Einy*, Mohammad Narimani‎, Fariba Sadeghi Movahhed‎ Pages 324-339
  Aims

   Mentalization-Based Therapy (MBT) and Cognitive Analytic Therapy (CAT) are psychotherapy approaches offering specific methods for the treatment of Borderline Personality Disorder (BPD). Therefore, this study compared the effectiveness of MBT and CAT on improving the ego strength and defense mechanisms in people with BPD.

  Methods & Materials

   This was a quasi-experimental study with a pretest-posttest and a control group design and follow-up stage. In total, 40 men with BPD were selected by purposive sampling technique. The samples were selected from males admitted to Isar psychiatric Hospital and the psychiatric department of Fatemi Hospital in Ardabil City, Iran, in 2018. The samples were randomly assigned into two experimental groups and one control group. The first experimental group received 20 sessions of MBT, and the second experimental group received 16 sessions of CAT. To collect data, we used psychological inventory ego strength and defense styles questionnaire. The obtained data were analyzed using mixed model Analysis of Variance (ANOVA) and Scheffe posthoc test.

  Findings

   The collected results suggested that both interventions were effective in improving the ego strength and defense mechanisms of people with BPD (P<0.001). However, the effect of MBT on the overall score of the ego strength and the immature defenses was higher than that of the other intervention (P<0.05). Moreover, there was no significant difference in neurotic defense between the two interventions (P>0.05).

  Conclusion

  The present research results can support the use of these therapies as part of a non-pharmaceutical treatment program in different treatment centers or psychiatric hospitals.

  Keywords: Borderline personality disorder, Mentalization-based therapy, Cognitive analytic therapy, Ego strength, Defense mechanisms
 • Ghazal Ataei, Raheleh Rahbarian*, Majid Rajabian Noghondar Pages 340-351
  Aims

  Type 1 diabetes is a high-prevalent endocrine disease and causes oxidative stress in the testis tissue. In the treatment of diabetes, the tendency toward herbal medicines use is increasing. This study aimed to investigate the crocin effect on the Bax, Bcl2 (B-cell lymphoma 2), and anti-oxidant levels of streptozotocin-induced diabetic rats.

  Methods & Materials

   This experimental study was performed at Payam Noor University. In total, 24 rats were divided into 4 groups, as follows: control, untreated diabetic, and 2 crocin-treated (50, 100 mg/mL, 25 days intraperitoneal injection) diabetic groups. The diabetic groups were diabetic rats receiving the Intraperitoneal (IP) injection of Streptozotocin (STZ). On day 25, the testicles were dissected to evaluate antioxidant enzymes, Bax and Bcl2. The obtained results were analyzed in SPSS using one-way Analysis of Variance (ANOVA) and Least Significant Difference (LSD) test.

  Findings

   The pro-apoptotic Bax and malondialdehyde levels in the treated group with a concentration of 100 mg/mL of crocin was significantly reduced, compared to the treated group with a concentration of 50 mg/mL of crocin and the control group. However, the level of pro-apoptotic Bcl-2 and glutathione peroxidase, superoxide dismutase, and catalase enzymes in the treated group with a concentration of 100 mg/mL of crocin significantly increased, compared to the treated group with a concentration of 50 mg/mL of crocin, and the control group (P<0.05). Such finding indicates the effect of crocin concentration. Additionally, crosin significantly reduced the glucose level in diabetic rats.

  Conclusion

   Crocin improved the antioxidant indicators and diabetes-induced damages in the testis tissue of diabetic rats.

  Keywords: Crocin, Bax protein, Bcl2 proteins, Testicle, Diabetes mellitus, Rat
 • Ghasemali Khodabandeh, Gholamhassan Vaezi, Vida ‎ Hojati*, Sharam ‎ Sharafi Pages 352-363
  Aims

   Narcotics prescription has controversial effects on the occurrence of anxiety processes; however, its acute and chronic effects on behavioral differences in social isolation are unclear in the processes of dependence and withdrawal. The present study aimed to investigate the effects of acute and chronic intracerebroventricular morphine sulfate withdrawal on the fear and anxiety behaviors of male rats reared in social isolation. 

  Methods & Materials

   The present experimental study investigated 32 male 21-day-old male weaned Wistar rats that were divided into two groups of saline (control) and morphine receivers (test). They were then divided into acute and chronic subgroups that were reared under social isolation conditions. The rats of the acute daily consumption group received 10 μg/kg of morphine sulfate solution via intracerebroventricular injection for 10 days, but the chronic rats received it for 60 days. After the end of dependence by its withdrawal, the rats were quitted for 5 days, and their anxiety levels were measured using the Elevated Plus Maze (EPM). The obtained data were analyzed in SPSS using one-way Analysis of Variance (ANOVA), Tukey’s posthoc test and Paired Samples t-test.

  Findings

   The research results indicated that the percentage of time and number of open arm entries in rats reared in social isolation significantly decreased during the dependence phase and 5 days after withdrawal in acute and chronic groups (P<0.001). Furthermore, their anxiety rate increased compared to the control group. The findings also suggested a higher incidence of anxiety among chronic consumer groups than acute consumer groups after abstinence.

  Conclusion

   The study findings indicated that the discontinuation of morphine consumption in social isolation could increase the incidence of anxiety behaviors in rats. Therefore, negative emotional states associated with acute and chronic morphine withdrawal could lead to anxiety-like behaviors.Keywords: Anxiety, Morphine, Social isolation, Rats.

  Keywords: Anxiety, Morphine, Social isolation, Rats