فهرست مطالب

 • سال هشتم شماره 1 (پیاپی 29، بهار 1402)
 • تاریخ انتشار: 1402/02/11
 • تعداد عناوین: 13
|
 • زهرا برونسی، منصور امیرزاده جیرکلی*، محمدعلی سعیدی صفحات 1-13
  هدف

  در برخی از زوجین، زن فاقد تخمک بارور شونده می باشد و از تخمک فرد دیگری جهت لقاح استفاده و سپس آنرا در رحم خود قرار می دهد. نسب فرزند در این حالت و آثار حقوقی آن همچون ارث، حضانت و... دارای ابهاماتی می باشد. هدف از این تحقیق بررسی نسب در اهدای تخمک در فقه امامیه و حقوق ایران می باشد.

  مواد و روش ها

  برای دستیابی به این هدف با استفاده از روش تحقیق کیفی و با بررسی و تحلیل متون حقوقی، آیات، روایات و همچنین نظرات فقهای مسلمان، مفاهیم و مولفه های مرتبط استخراج گردید.

  نتیجه گیری

  نتایج نشان می دهد که با استفاده از تخمک اهدایی، بین افرادی که در این رابطه شرکت دارند، مادر حقیقی نوزاد متولد شده، فرد اهداکننده تخمک می باشد و کسی که حامل نطفه در رحم خود بوده است، مادر حقیقی نوزاد نمی باشد. نتیجه های به دست آماده نشان می دهد که نسب کودکان ناشی از این روش های باروری به صاحبان اسپرم و تخمک الحاق می شود. از طرفی باتوجه به اینکه حضانت فرزند تا قبل از هفت سالگی با مادر است، پرسش هایی در این زمینه مطرح می شود که صاحب رحم، مادر فرزند است که باید از او نگهداری و شیردهی کند.

  کلیدواژگان: تخمک اهدایی، نسب، فقه امامیه، قوانین ایران، آیات قرآن
 • زهرا طاعات، محمدهادی مهدوی*، محمدعلی حیدری صفحات 14-23

  عدم ارایه تعریف مشخص از هیجان و اختلال روانی در فقه و ناهمخوانی اصطلاح فقهی «جنون ادواری» با تعریف جنون در روانشناسی، تعیین مرزهای مسوولیت ناشی از رفتار را با ابهام روبه رو می کند. از این رو برای شناخت هیجان و اختلال روانی، بررسی عوامل پیدایش آنها مهم است. هیجان حالتی است ناشی از عوامل محیطی شخص سالم برای دفع خطر و یا برای بروز احساس، دچار می شود. اما اختلال روانی ناشی از عوامل درونی بوده و به نقصان عملکرد مغز می انجامد. در این پژوهش پرسش اصلی این است که گستره مسوولیت کیفری و مدنی برای اختلال روانی و هیجان چه مقدار است؟ در پاسخ به این پرسش ضمن پیشنهاد قرار گرفتن جنون ادواری در زمره اختلالات روانی به نظر می رسد که شخص دچار اختلال روانی به لحاظ عدم تمایز خوب از بد، مسوولیت کیفری ندارد. همچنین به جهت عدم اعتبار قراردادهای این افراد، مسوولیت مدنی قراردادی متوجه این افراد نبوده و تنها مسوولیت مدنی غیرقراردادی ثابت است. اما در خصوص شخص هیجانی، به دلیل عملکرد درست مغز، فقط برای هیجان دافع خطر بجز جنایت عمدی بر نفس مسوولیت کیفری وجود نداشته و در کلیه موارد، مسوولیت های کیفری و مدنی ثابت است.

  کلیدواژگان: هیجان، جنون، اختلال روانی، مسوولیت، فقه، روانشناسی
 • مرضیه حیدری، محمد رنجبر حسینی* صفحات 24-33

  ربوبیت الهی را می توان جوهره ی  اصل توحید دانست که دستیابی به درک درستی از آن مستلزم بررسی همه جنبه های آن در قرآن کریم است؛ گستره معنایی این آموزه قرآنی این مسیله را برای این مقاله ایجاد کرد که آیا ربوبیت الهی در قرآن را می توان تقسیم بندی کرد؟ اگر آری در چه حیثیت های متفاوتی می توان آن را بررسی نمود؟ برای بررسی این مسیله ابتدا سه قسم از مفاهیم مورد نیاز یعنی عام و خاص، جزیی و کلی و اطلاقی و تقییدی تعریف می گردد؛ آنگاه با ذکر مصادیقی از آیات قرآن به تحلیل و تطبیق این مفاهیم با آن آیات پرداخته می شود. ضمن این بررسی نیز تلاش می گردد به تفاسیر مهم شیعه و اهل سنت استناد داده شود. نوشتار پیش رو با روش تحلیلی تفسیری و شیوه کتابخانه ای به تبیین مقوله ربوبیت الهی از منظر قرآن کریم پرداخته است تا به زوایای مختلف آن با کمک گرفتن از مفاهیم مذکور دست یابد.

  کلیدواژگان: ربوبیت الهی، ربوبیت عام و خاص، ربوبیت اطلاقی و تقییدی، ربوبیت جزئی و کلی، ربوبیت تشریعی و تکوینی
 • بتول حسینی، فاطمه شرعیاتی*، حامد فتحعلیانی صفحات 34-41

  این پژوهش با هدف بررسی موانع اجنماعی تحقق ایمان در عمل از منظر کتاب شریف قرآن و نهج البلاغه انجام شده است. یافته های تحقیق نشان داد که این موانع به دو دسته تقسیم می شوند: دسته ی اول موانعی که در درون خود جامعه ی اسلامی به ظهور و بروز رسیده اند و عامل باز دارنده در مسیر عملکرد  فرهنگ دینی و اسلامی هستند: مانند وارونه نشان دادن اسلام که از مصادیق آن اجرای رفتار های غیر انسانی و نسبت دادن آن به اسلام است یا افراد ی که در ظاهر متدین به حساب می آیند ولی به ارزش های اخلاقی عملی دین پایبند نیستند آگاهانه از سر ریا کاری یا نا اگاهانه. همچنین افراط و تفریط های بی مبنای منتسب شده به دین مانع دیگری بر سر راه این مسیر است، زیرا طبیعت و سرشت آدمی از امور و رفتار های افراطی گریزان است. به عنوان مانع بعدی می توان به برخورد گزینشی با احکام، اعمال و شیون دینی اشاره کرد، گاه افرادی به عنوان متولیان دینی و عالمان به آن با تکه تکه کردن دین، در ظاهر عمل خود را به عنوان دستور دینی مطرح می کنند و این به شدت چهره ی دین را تخریب می کند و مانعی بزرگ بر سر راه توسعه ی ایمان و عمل دینی می شود. خرافه و خرافه گرایی مانعی دیگری است که اگر مردم جامعه اسلامی خرافات را با تفکر و تعقل از اعتقادات راستین جدا نکنند، زشتی و خرافات به دین منتسب می شود و دین به ناحق در موضع اتهام قرار می گیرد. مانع دیگر، معنویت زدایی از دین است، که سبب دور شدن مردم از فرهنگ دینی و عمل به آن می شود. از حالات معنویت زدایی از دین، دنیا خواهی و فراموشی آخرت است و اینکه همه چیز را با سود و زیان دنیایی تحلیل کنند. دسته دوم ،موانعی که از بیرون جوامع اسلامی مانع توسعه ی فرهنگ دینی و عملکرد دینی شده اند؛ مانند: تاثیر گذاری فرهنگ های بیگانه و ضد دینی در جوامع اسلامی و تبلیغات نادرست علیه اسلام و خراب کردن چهره ی دین. در جامعه ای که تزلزل اعتقادی درآن نفوذ کرده باشد، افراد آن جامعه در مقابل هجوم اندیشه های جدید و مخالف اسلام، قادر به مقاومت نیستند و با گذشت زمان پیروی از فرهنگ های بیگانه ی متضاد با اسلام را خواهند پذیرفت. در نتیجه به جای توسعه ی عملکرد دینی رفتارهای مخالف آن توسعه می یابند. امروزه با گسترش ارتباطات و با وارد کردن شبهه های گوناگون متعدد از سوی دشمنان اسلام ضربات عمیق به پیکره دین و فرهنگ دینی وارد شده که از مهمترین موانع به شمار می روند. پژوهش با روش تحقیق توصیفی- تحلیلی انجام شده است.

  کلیدواژگان: ایمان، ایمان در عمل، موانع اجنماعی، قرآن، نهج البلاغه
 • زهرا عبدالهیان، مجید قدمی*، رضا کچوئیان صفحات 42-49

  آموزش فلسفه برای کودکان، یکی از روش های بینشی تربیت عقلانی است؛ اما با توجه به تاکید برخی از فیلسوفان غربی معاصر بر استفاده از این روش و با عنایت به گستره دایره فلسفه از غیرمذهبی تا اسلامی نیاز به بررسی مستقل این روش است. روش این پژوهش «کیفی» با رویکرد «گرندد تیوری» و با استفاده از داده-های حاصل از مصاحبه با جامعه آماری تحقیق که با خبرگان  مدیران و صاحبنظران امر آموزش فلسفه برای کودکان بوده که تعداد 15نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شده بود. مدل نهایی استنتاج شده از داده های مصاحبه ها، نشان می دهد که براساس این مدل، آموزش فلسفه برای کودکان یک روش موفق درآموزش تفکر انتقادی است و بر توانایی پاسخ دادن موثر و تصمیم گیریهای مناسب در شرایط و موقعیتهای مختلف تاثیرگذار است . به عبارت دیگر توانایی فرد برای بررسی و درک حالات ذهنی دیگران ، با استدلال در مورد چرایی این حالات و توانایی پیش بینی رفتار آنان مرتبط است و از فرآیند استنتاج از نظریه ذهن تبعیت میکند. نتیجه گیری نهایی اینکه آموزش فلسفه برای کودکان و آموزش تفکر فلسفی به کودکان از طریق پژوهش مشارکتی، موقعیتی برای آنان فراهم میکند که در آن کودکان ضمن دستیابی به درکی بهتر از مجهول های خود ، در کشف پاسخها مشارکت فعال میکنند و با کسب لذت دانستن ، اعتماد به نفس بیشتری می یابند.

  کلیدواژگان: فلسفه برای کودکان، آموزش کودکان، تفکر انتقادی، روش مشارکتی در آموزش، تربیت اسلامی
 • یونس جهانگیری، مژگان سرشار* صفحات 50-60

  هدف از نگارش این مقاله  بررسی ادبیات آمرزش خواهی یا طلب مغفرت اعتراف به گناه و در خواست از خداوند برای پذیرش توبه و عفو از سوی بنده در دو کتاب اعترافات و  صحیفه  سجادیه می باشد.این مقاله در پاسخ به این سوال که  در بررسی تطبیقی و تحلیلی  صحیفه  سجادیه و اعترافات آگوستین چه نوعی از ادبیات و در چه محور هایی قابل بررسی است؟ نگاشته شده است  مفاهیم ذکر شده در دو کتاب به صورت گسترده ای مطرح شده اند و به صورت قاطع می توان بیان کرد که عمده ادبیات  دوکتاب را مفاهیم مربوط به طلب مغفرت آمرزش خواهی و اقرار و اعتراف به گناه تشکیل داده است .  از منظر زبان شناختی تکرار مفاهیم آمرزش خواهانه و اعتراف و اقرار به گناه وجه غالب  و مشترک در دو کتاب اعترافات و  صحیفه  سجادیه است هم چنین بیان مفاهیم اخلاقی و تربیتی و عقیدتی در ضمن بیان مفاهیم آمرزش خواهانه  وجه مشترک در دو اثر است. درمقاله پیش رو مفاهیم آمرزش خواهانه هردو کتاب بررسی شده و عمده مباحث مطرح شده نشانگر این مهم هستند که در هر دو کتاب مضامین آمرزش خواهانه به صورت فراوان تکرار شده اند هم چنین تشابه این تکرار ها و نحوه گفتگوی با خداوند از جمله اشتراکات دیگر است که بررسی شده اند مشخصه دیگر که بیشتر در  صحیفه  سجادیه به چشم می اید و پررنگ تر است مسیله در خواست از خداوند برای عدم ارتکاب به گناه می باشد به تعبیر دیگر درخواست مصون ماندن از خطا وگناه از اشتراکات دو کتاب است.

  کلیدواژگان: صحیفه سجادیه، اعترافات آگوستین، امام سجاد، آگوستین قدیس، نیایش
 • معصومه مقیمی فیروزآباد*، نبی الله رضایی صفحات 61-67
  هدف

  این پژوهش با هدف تعیین اثربخشی آموزش مهارت های مهارت های هوش معنوی  برکاهش  فرسودگی و خودتنظیمی تحصیلی دانش آموزان شرکت کننده در مسابقات قران و عترت  انجام گرفت.

  مواد و روش ها

  پژوهش حاضر از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون - پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه مورد پژوهش شامل دانش آموزان دختر پایه پنجم ابتدایی  منطقه3 تهران در سال تحصیلی 1400-1401 بود که با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس، 30 نفر دانش آموز شرکت کننده در مسابقات قران و عترت از جامعه مورد مطالعه انتخاب و به طور تصادفی گروه آزمایش (15 نفرآموزش مهارت های هوش معنوی) و یک گروه کنترل جایگزین شدند. گروه آزمایش آموزش مهارت های هوش معنوی را طی 9 جلسه دریافت نمودند و برای گروه کنترل مداخله ای انجام نگرفت. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه های فرسودگی تحصیلی برسو وبرای خود تنظیمی تحصیلی از پرسشنامه بوفارد، وزیو و لاروشه استفاده شد. داده ها با استفاده از روش تحلیل کوواریانس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

  یافته ها

  یافته ها نشان داد که نمرات فرسودگی و خودتنظیمی تحصیلی دانش آموزان شرکت کننده در مسابقات قران و عترت گروه آزمایش نسبت به دانش آموزان شرکت کننده در مسابقات قران و عترت گروه کنترل در پس آزمون، به طور معناداری بهبود یافته است. بنابراین آموزش مهارت های هوش معنوی  هوش معنوی و بر اشتیاق، فرسودگی و خودتنظیمی تحصیلی دانش آموزان شرکت کننده در مسابقات قران و عترت اثربخش است.

  نتیجه گیری

  می توان نتیجه گیری کرد که از آموزش مهارت های هوش معنوی برای افزایش خودتنظیمی تحصیلی و کاهش فرسودگی تحصیلی دانش آموزان شرکت کننده در مسابقات قران و عترت استفاده کرد. همچنین کاربست مهارت های هوش معنوی در بهبود هیجانات تحصیلی و فرآیندهای خود تنظیمی یادگیری در دانش آموزان شرکت کننده در مسابقات قران و عترت  اثر بخش است.

  کلیدواژگان: آموزش هوش معنوی، فرسودگی تحصیلی، خودتنظیمی تحصیلی
 • اکرم مصدقی، اکبر فلاح*، علی فقیهی صفحات 68-78

  در بارداری های طبیعی نسب طفل به والدین واضح و مبرهن است و کمتر در این زمینه محل تردید است. اما با ظهور بارداری های مصنوعی مسیله نسب طفل دارای اختلاف نظرات فراوانی شده است. برخی بر این باورند که نسب طفل به صاحبان نطفه بازمی گردد و در مقابل برخی دیگر زوجین متقاضی را والدین حقیقی طفل قلمداد می کند. گروهی از فقها نسب ناشی از این بارداری را نپذیرفته و گروه دیگر آن را به صورت مشروط مورد تایید قرار داده اند. مهم ترین سوالی که در این حوزه مطرح می شود این است که نسب طفل متولد شده متعلق به چه می باشد؟ الحاق کودک به پدر و مادر صاحب نطفه یا متقاضی می تواند آثار متعددی را برای آن ها در پی داشته باشد؛ در حقیقت با تحقق نسب؛ والدین مکلف به پرداخت نفقه، نگهداری و تربیت طفل و محرمیت ناشی از ازدواج می شوند مسایل مهمی که هر یک در فقه و حقوق خود به تنهایی دارای موضوعات مختلفی است. فلذا پژوهش حاضر به بررسی نسب فرزندان ناشی از تولد بارداری های مصنوعی پرداخته و آثار ناشی از آن را مورد بحث و بررسی قرار می دهد.

  کلیدواژگان: بارداری مصنوعی، نسب، ارث، فقه و حقوق
 • فاطمه طباطبائی* صفحات 79-87
  هدف

  داروی خطر ناک، دارویی است که می تواند منجر به فوت، مرض دایم، فقدان و یا نقص یکی از حواس و یا اعضاء مصرف کننده و یا  منتهی به صدمه ای گردد که معالجه آن کمتر و یا  بیشتر از یک ماه به طول انجامد. علی رغم خطر آفرین بودن مصرف خودسرانه چنین داروهایی و نیز ممنوعیت فروش آن بدون  مجوز و نسخه پزشک در قوانین موضوعه ایران، معامله آن در سطح کشور قابل مشاهده است. بنابراین  تخریج حکم الهی در جهت تقویت اجرای قوانین و به عنوان عامل بازدارنده، معاضدی در رفع معضلات جامعه اسلامی خواهد بود.

  مواد و روش ها

  در این تحقیق با روش توصیفی- تحلیلی سعی برآن است که حکم تکلیفی فروش داروی خطرناک بدون نسخه پزشک از منظر فقه امامیه استنباط گردد. در این راستا محتوای مفاهیم به صورت نظام دار مورد توصیف عینی و کیفی قرار می گیرد. شیوه گردآوری مطالب به صورت کتابخانه ای و ابزار جمع آوری نیز عمدتا فیش برداری از کتاب ها و استفاده از مقالات، سایت های معتبر اینترنتی و همچنین استفاده از نرم افزارهای فقهی می باشد.

  یافته ها

  با تحقیق در آراء چندی از فقهای معاصر امامیه قول به عدم جواز فروش داروی خطرناک بدون نسخه پزشک، قابل مشاهده است.

  نتیجه گیری

  نتایج نشان داد با استناد به آیات و روایات دال بر وجوب اطاعت از قوانین، حرمت القای به تهلکه و وجوب حفظ نفس و همچنین قاعده دفع ضرر محتمل، لا ضرر، وجوب حفظ نظام و حرمت اخلال در نظام و نفی سبیل، فروش داروی خطرناک بدون نسخه پزشک، جایز نمی باشد.

  کلیدواژگان: حکم تکلیفی، فروش، داروهای خطرناک، بدون نسخه پزشک
 • امیرحسین سمیعی ده پاگائی* صفحات 88-97

  پیش

  زمینه

  انسان موجودی تشکیل یافته از دو ساحت روحانی و جسمانی است و از آن جا که هدف دین، رهنمود بشر برای نیل به نیک بختی و رستگاری در همه ی ابعاد است، در آیات و روایات به مسیله ی سلامت در هر دو بعد جسمی و روانی توجه ویژه ای گردیده است. از همین رو آموزه های دینی، برای حفظ، ارتقاء و بهبود سلامت جسم و روان و جایگاه آن ارزش ویژه ای قایل است.

  هدف

  پژوهش حاضر با هدف تحلیل و شناسایی اهمیت سلامتی جسمی و روانی از دیدگاه آیات قرآن کریم، روایات معصومین و ادعیه اسلامی به دنبال تبیین راه کارهای ارتقاء و بهبود سلامت جسم و روان می باشد.

  روش

  این پژوهش به شیوه ی تحلیلی-توصیفی و با روش کتابخانه ای-اسنادی انجام شده است؛ بعد از جمع آوری اطلاعات کافی در جهت رسیدن به اهداف پژوهش، اطلاعات جمع آوری شده با رویکرد قرآنی-روایی تجزیه و تحلیل گردید.

  یافته ها

  این پژوهش نشان داد که آیات قرآن کریم و روایات معصومین (ع) در بر دارنده ی نکات و دستورالعمل های حایز اهمیتی پیرامون ابعاد مختلف سلامت است که عمل و توجه به آن ها ارتقاء و بهبود سلامت جسم و روان را در پی خواهدداشت.

  نتیجه گیری

  در بسیاری از آیات قرآن کریم و روایات معصومین (ع) اهمیت مراقبت از سلامت مورد تاکید قرارگرفته و آموزه هایی در قالب بایدها و نبایدها، حلال و حرام و یا به شکل توصیه ای به جهت ارتقاء سلامت بیان شده است. با افزایش همکاری های میان رشته ای با سایر علوم ازجمله علوم پزشکی، روانشناسی و... می توان ملزومات تبیین و ترویج بیش از پیش آموزه های دینی در رابطه با ابعاد مختلف سلامت را فراهم کرد.

  کلیدواژگان: اسلام، قرآن کریم، معصومین، سلامت جسمانی، سلامت روانی
 • محمدحسین صائنی، عزیزعلی دهقانی*، حسین مرادی، فرهاد ادریسی صفحات 98-107
  هدف

  دین اسلام، دستورات جامع و کاملی در حوزه بهداشت جنسی به عنوان مهم ترین عامل سلامتی و پیشگیری از بیماری ها بیان نموده است؛ اما آیه ای که صریحا در مورد بهداشت جنسی باشد وجود ندارد، اما در برخی از آیات کلیاتی بیان شده که به وسیله آن ها می توان بهداشت جنسی را استخراج نمود؛ بنابراین هدف از این پژوهش، بررسی بهداشت جنسی در مورد قاعدگی زنان و آثار تربیتی آن، حول آیه 222 سوره بقره در قرآن است.

  مواد و روش ها

  پژوهش حاضر درصدد است تا با بررسی آیه 222 سوره بقره به شیوه توصیفی - تحلیلی، بهداشت جنسی در دوران قاعدگی زنان و آثار تربیتی آن را دنبال نماید. روش جمع آوری اطلاعات در این پژوهش بر اساس ابزار کتابخانه ای و بر اساس قرآن، طب و منابع تفسیری بوده است.

  یافته ها

  در بررسی آیه 222 سوره بقره مشخص گردید که طبیعت زن در دوران قاعدگی سرگرم پاک کردن رحم و آماده کردن آن برای حامله شدن است، آمیزش جنسی با زنان در این وضع غیرعادی و ورود ماده آلی در رحم، سبب تحریک و عفونت های رحمی و خونریزی بیش از عادت می شود و به مجرای تناسلی مرد سرایت می نماید و اگر در این حال نطفه منعقد شود و از آن مواد عفونی تغذیه و رشد نماید نوزاد بعد از تولد، در معرض بیماری ها و اختلال های روحی و عصبی خواهد بود.

  نتیجه

  بنابراین اجتناب از آمیزش جنسی با زنان در حالت قاعدگی کاملا عالمانه و حکیمانه است و قرآن از مسلمانان می خواهد در دوران قاعدگی زنان، به جای استفاده از قوانین تربیتی غیراصولی از قوانین تربیتی الهی بهره مند شوند.

  کلیدواژگان: بهداشت جنسی، قاعدگی زنان، آمیزش جنسی، آثار تربیتی، قرآن، آیه 222 سوره بقره
 • رضا بهرامی بوئینی* صفحات 108-118

  بشر برای دستیابی به سعادت، شایسته است که در سلامت روحانی و جسمانی باشد، لذا ضروری است که به غذای روح و جسم عنایت نماید. خداوند متعال از میان مواد غذایی، عسل را در قرآن کریم مورد تاکید قرار داده اند. بشریت به درستی از چیستی عسل در کلام وحی آگاه نیست. عسل در بیان قرآن بر اساس آیه 69 سوره نحل، دارای خاصیت شفابخشی می باشد، اما جهت برخی افراد این ویژگی جاری نیست. نداشتن آگاهی از آنکه عسل شفابخش عموم اقشار نیست، موجب ایجاد عارضه در برخی افراد جامعه می شود. در این پژوهش به چیستی عسل و چرایی عدم شفابخشی عمومی عسل پرداخته می شود و بررسی تخصصی «عسل» در قرآن با رویکرد تفاسیر معروف نزد شیعه و اهل سنت، به روش توصیفی و شیوه گردآوری کتابخانه ای صورت می گیرد. بنا بر بیان وحی چیستی عسل شفابخشی  آن می باشد و به جهت آنکه در عصر کنونی بشریت دچار امراض متعدد شده است، شایسته است عسل در رژیم غذایی جامعه اسلامی نهادینه شود. «عسل» با وجود شفابخشی عمومی که برای آن بیان شده است، اما بر اساس نظریات مفسرین برای برخی طبایع بشری مناسب نمی باشد، اگرچه اکثریت بشری از شفابخشی عسل می توانند بهره ببرند.

  کلیدواژگان: عسل، شفابخشی، تفاسیر فریقین، آیه 69 سوره نحل
 • مریم احمدپور علی آبادی، مهدی شیدایی گورچین قلعه*، رضا قیاسی صفحات 119-131
  هدف

  هدف از این پژوهش آن است که مسیولیت کیفری پزشکان و پیراپزشکان با تاکید بر قاعده قرآنی احسان و ادله حقوقی مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد

  مواد و روش ها

  این پژوهش با روش مطالعات کتابخانه ای و به شیوه توصیفی تحلیلی انجام شده است که با مراجعه به قرآن کریم و ادله حقوقی اطلاعات لازم به دست آمده و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.

  یافته ها

  مساله اصلی پژوهش آن است که «آیا پزشکان و پیراپزشکان در قبال اعمال و رفتارهایی که در قبال بیماران انجام میدهند مسیولیت کیفری دارند یا خیر؟» یافته های تحقیق نشان می دهد که آیاتی از قرآن کریم بر رفع مسیولیت کیفری از پزشکان و پیراپزشکان دلالت دارد. از جمله آنها آیه شریفه«ما علی المحسنین من سبیل و الله غفور رحیم»(توبه:91) است هر عقل سلیمی می گوید که نباید به محسن اسایه کرد و مسلم است که محسن هم منعم است یعنی بر گردن دیگری حق پیدا می کند. پس باید در مقابل احسان به او احسان کرد اگر او را کیفر کنیم این اسایه به محسن است. در این مورد حکم عقلی از مواردی است که در آن نمی توان خدشه کرد، چون «هل جزاء الإحسان إلا الإحسان»(الرحمن:60) از احکام «عقلا بما هم عقلا» است و جزء آرای محموده است و از مواردی است که قاعده ملازمه «کل ما حکم به العقل حکم به الشرع» جاری است و از جاهایی است که ما درک ملاک می کنیم. در قانون ایران نیز چنانچه پزشک یا پیراپزشک از قوانین و مقررات و نظامات تخصصی پزشکی یا پیراپزشکی تخطی نکند و علاوه بر آن برایت نیز حاصل کرده باشد مسیولیت کیفری -و همچنین مسیولیت مدنی- متوجه او نیست.

  نتیجه گیری

  با بررسی آیات قرآن کریم، ادله عقلی و حقوقی به این نتیجه میرسیم که اگر پزشکان و پیراپزشکان در رعایت نظامات و قوانین و مقررات تخصصی خود کوتاهی نکنند و اخذ برایت نیز از بیمار کرده باشد از مصادیق «محسنین» هستند و نمی توان آن ها را در قبال اعمال و رفتارهای پزشکی و پیراپزشکی کیفر کرد.

  کلیدواژگان: احسان، مسئولیت کیفری، پزشکان و پیراپزشکان
|
 • Zahra Boronoonsy, Mansour Amirzadeh Jirkoli*, Mohammad Ali Saeidi Pages 1-13
  Purpose

  In some couples, the woman does not have a fertilized ovum and uses another person's ovum for fertilization and then places it in her uterus. The lineage of the child in this situation and its legal effects such as inheritance, custody, etc., have ambiguities. The purpose of this research is to investigate the lineage in ovum donation in Iranian jurisprudence and law.

  Materials and methods

  In order to achieve this goal, by using the qualitative research method and by examining and analyzing legal texts, verses, narrations, as well as the opinions of Muslim jurists, related concepts and components were extracted.

  Findings

  The results show that with the use of ovum donation, among the people involved in this relationship, the real mother of the born baby is the ovum donor, and the person who carried the ovum in her womb is not the real mother of the baby.

  Conclusion

  The results at hand show that the lineage of the children resulting from these fertility methods is attached to the owners of the sperm and ovum. On the other hand, considering that the custody of the child is with the mother until the age of seven, questions are raised in this context that the owner of the womb is the mother of the child who must take care of him and breastfeed him.

  Keywords: Ovum Donation, Lineage, Imami Jurisprudence, Iran Law, Quran
 • Zahra Taat, Mohammadhadi Mahdavi*, Mohammadali Heidari Pages 14-23

  Lack of specific definition for mental emotion and disorder in Feqh, inconsistency of the term “periodic insanity” and the definition of insanity in psychology have made it vague to determine responsibility boarders of behavior. Therefore it is important to review the genesis factors of mental thrill and disorder. Emotion is a state which is caused by outer factors of a person in order to reflect danger or show feelings. On the other hand, mental disorder is caused by inner factors and malfunction of brain. The main question of this article is the relationship between criminal and civil responsibility and mental disorder and emotion. To answer this question it is assumed that the case study person has no criminal responsibility, because he/she has no ability to recognize between good or bad. Also due to the lack of validity of these people’s contracts, there would be no contractual responsibility for them and only non-contractual responsibility is fixed for them. Because of the proper function of brain, for the emotional person-just for the emotion to reflect danger-there is no criminal responsibility. In other cases, there will be a solution for criminal and civil responsibilities.

  Keywords: emotion, Feqh, insanity, psychology, mental disorder, responsibility
 • Marzieh Heydari, Mohammad Ranjbar Hosseini* Pages 24-33

  Divine Lordship can be considered as the essence of the principle of monotheism, which requires a study of all aspects of it in the Holy Qur'an; The semantic scope of this Qur'anic teaching raises the question of whether divine divinity in the Qur'an can be divided. If yes, in what different ways can it be examined? To examine this issue, first, three types of required concepts are defined, namely, general and specific, partial and general, and applied and restrictive; Then, by mentioning examples from the verses of the Qur'an, these concepts are analyzed and applied to those verses. In addition to this study, an attempt is made to cite important Shiite and Sunni interpretations. The present article uses analytical-interpretive method and library method to explain the category of divine Lordship from the perspective of the Holy Quran in order to achieve its different angles with the help of the mentioned concepts.

  Keywords: Divine Lordship, General, Special Lordship, Applied, Restrictive Lordship, Partial, General Lordship, Legislative, Developmental Lordship
 • Batoul Hosseini, Fatemeh Shareyati*, Hamed Fathaliani Pages 34-41

  This research was conducted with the aim of investigating the social barriers to the realization of faith in practice from the perspective of the Noble Qur'an and Nahj al-Balaghah. The findings of the research showed that these obstacles are divided into two categories: the first category are the obstacles that have emerged within the Islamic society and are the blocking factor in the way of religious and Islamic culture: such as showing Islam upside down Examples of which are the implementation of inhuman behavior and attributing it to Islam, or people who are outwardly considered religious but do not adhere to the practical moral values of religion, knowingly or unknowingly because of hypocrisy. Also, the baseless excesses attributed to religion are another obstacle on the way of this path, because human nature avoids extreme affairs and behaviors. As the next obstacle, we can point to the selective treatment of religious rules, practices and affairs, sometimes people as religious guardians and scholars, by dividing religion into pieces, present their actions as religious orders, and this Severity destroys the image of religion and becomes a big obstacle in the way of the development of faith and religious practice. Superstition and superstition is another obstacle that if the people of the Islamic society do not separate the superstitions from the true beliefs through thinking and reasoning, ugliness and superstitions will be attributed to religion and religion will be unjustly accused. Another obstacle is the de-spiritualization of religion, which causes people to move away from religious culture and practice it. One of the de-spiritualization of religion is worldliness and forgetfulness of the hereafter, and analyzing everything with worldly gains and losses. The second category, the obstacles that have hindered the development of religious culture and religious practice from outside Islamic societies; Such as: the influence of foreign and anti-religious cultures in Islamic societies and false propaganda against Islam and ruining the face of religion. In a society in which belief wavering has penetrated, the people of that society are not able to resist against the influx of new and anti-Islamic ideas, and with the passage of time, they will accept to follow foreign cultures that are opposed to Islam. As a result, instead of developing religious practice, opposite behaviors are developed. Today, with the expansion of communication and the introduction of various doubts by the enemies of Islam, deep blows have been inflicted on the body of religion and religious culture, which are considered one of the most important obstacles. The research was done with descriptive-analytical research method.

  Keywords: Faith, Faith in Action, Communal Obstacles, Quran, Nahj Al-Balagha
 • Zahra Abdulahian, Majid Ghadami*, Reza Kachoian Pages 42-49

  Teaching philosophy to children is one of the insightful methods of rational education; However, due to the emphasis of some contemporary Western philosophers on the use of this method and considering the range of philosophy from non-religious to Islamic, there is a need for an independent investigation of this method. The method of this research is "qualitative" with the "grounded theory" approach and using the data obtained from the interview with the statistical population of the research, which is the experts of managers and experts in the field of philosophy education, and 15 people were selected as the sample size. The final model deduced from the data of the interviews shows that based on this model, teaching philosophy is a successful method in teaching thinking and has an effect on responsibility and the ability to respond effectively and make appropriate decisions in different conditions and situations. Is In other words, a person's ability to examine and understand the mental states of others is related to reasoning about the reasons for these states and the ability to predict their behavior, and it follows the inference process from the theory of mind, and the final conclusion is that teaching philosophy for children and teaching thinking Through participatory research, philosophy provides children with an opportunity in which they gain a better understanding of their unknowns, actively participate in discovering answers, and gain more self-confidence by gaining the pleasure of knowing. Keywords: Philosophy for children, adolescent education, responsibility, participatory method in Islamic education and training

  Keywords: Philosophy for children, youth education, responsibility, participatory method in Islamic education, training
 • Younes Jahangiri, Mozhgan Sarshar* Pages 50-60

  The purpose of writing this article is to examine the literature of asking for forgiveness or asking for forgiveness, confessing to sin and asking God to accept repentance and forgiveness from the servant in two books of Confessions and Safiha Sajjadiyeh. Analysis of Sajjadiyeh's book and Augustine's Confessions What kind of literature and in what axes can it be investigated? It has been written that the concepts mentioned in the two books have been widely discussed, and it can be conclusively stated that the majority of the literature of the two books is made up of concepts related to asking for forgiveness, asking for forgiveness, and confessing and confessing sins. From the linguistic point of view, the repetition of the concepts of asking for forgiveness and confession and confession of guilt is the dominant and common feature in the two books of Confessions and the Sahifah of Sajjadiyeh, as well as the expression of moral, educational and ideological concepts while expressing the concepts of asking for forgiveness is a common feature in the two works. In the following article, the apologetic concepts of both books have been examined and the main topics raised show that it is important that the themes of apologetics have been repeated a lot in both books, and the similarity of these repetitions and the way of talking to God are among other commonalities. Another characteristic that is seen more in the Sajjadiyyah and is more prominent is the issue of asking God not to commit sin.

  Keywords: Safiha Sajjadiyah, Augustine's Confessions, Imam Sajjad, Saint Augustine, Prayer
 • Masoumeh Moghimi Firouzabad*, Nabiollah Rezaei Pages 61-67
  Purpose

  This research was conducted with the aim of determining the effectiveness of spiritual intelligence skills training in reducing burnout and academic self-regulation of students participating in Quran and Atrat competitions.

  Materials and methods

  The current research was a semi-experimental type with a pre-test-post-test design with a control group. The research population included the fifth grade female students of district 3 of Tehran in the academic year 2021-2022. Using the available sampling method, 30 students participating in the Quran and Atrat competitions were selected from the study population and were randomly replaced by the experimental group (15 people trained in spiritual intelligence skills) and a control group. The experimental group received spiritual intelligence skills training in 9 sessions and no intervention was done for the control group. For data collection, Berso's academic burnout questionnaires were used, and for academic self-regulation, Bouffard, Vezio and Larouche questionnaires were used. The data were analyzed using the analysis of covariance method.

  Findings

  The findings showed that the burnout and academic self-regulation scores of the students participating in the Quran and Atrat competitions of the experimental group compared to the students participating in the Quran and Atrat competitions of the control group improved significantly after the test. Therefore, teaching the skills of spiritual intelligence is effective on the enthusiasm, burnout and academic self-regulation of students participating in Quran and Atrat competitions.

  Conclusion

  It can be concluded that spiritual intelligence skills training can be used to increase academic self-regulation and reduce academic burnout of students participating in Quran and Atrat competitions. Also, the application of spiritual intelligence skills is effective in improving academic emotions and self-regulation processes of learning in students participating in Quran and Atrat competitions.

  Keywords: Teaching spiritual intelligence, academic burnout, academic self-regulation
 • Akram Mosadeghi, Akbar Fallah*, Ali Faghihi Pages 68-78

  In natural pregnancies, the relationship of the child to the parents is clear and there is less doubt in this field. But with the advent of artificial pregnancies, the issue of the parentage of the child has many different opinions. Some believe that the lineage of the child goes back to the owners of the sperm, while others consider the applicant couple to be the true parents of the child. A group of jurists did not accept the descent caused by this pregnancy and another group confirmed it conditionally. The most important question that is raised in this area is what is the parentage of the born child? The joining of the child to the parents of the sperm owner or the applicant can have many effects for them; In fact, with the fulfillment of lineage; Parents are obliged to pay alimony, maintain and raise a child, and privacy due to marriage are important issues that each has different issues in jurisprudence and law. Therefore, the current research examines the lineage of children resulting from the birth of artificial pregnancies and discusses its effects.

  Keywords: artificial pregnancy, lineage, inheritance, jurisprudence, law
 • Fatemeh Tabatabaee* Pages 79-87
  purpose

  A dangerous drug is a drug that can lead to death, permanent illness, loss or impairment of one of the user's senses or organs, or lead to an injury that takes less or more than a month to treat. Despite the danger of arbitrary consumption of such drugs and the prohibition of selling them without a doctor's license and prescription in Iran's relevant laws, its trade can be seen at the country level. Therefore, by rejecting the divine decree in order to strengthen the implementation of the laws and as a deterrent, it will help in solving the problems of the Islamic society.

  Materials and methods

  : In this research, with a descriptive-analytical method, an attempt is made to infer the mandatory ruling of selling dangerous drugs without a doctor's prescription from the perspective of Imamiyya jurisprudence. In this regard, the content of the concepts is systematically described objectively and qualitatively. The method of collecting library materials and the collection tool is mainly extracting from books and using articles, reliable internet sites as well as using jurisprudential software.

  Findings

  By researching the opinions of several contemporary Imamiyya jurists, it can be seen that the sale of dangerous drugs without a doctor's prescription is not permitted.

  Conclusion

  The result indicates that by quoting verses and hadiths referring to the necessity of obeying the laws, the sanctity of induction of putting oneself in danger of destruction and obligation of self-preservation, as well as the juridical rules, including the rule of repelling probable harm, no harm, the obligation to maintain order and the sanctity of disrupting the government and the rule of Nafy Sabil (denying the domination of unbelievers over believers), to sell the dangerous drugs without a doctor's prescription is not permissible.

  Keywords: Mandatory ruling, Sales, dangerous drugs, without a doctor's prescription
 • Amirhossein Samiee Dehpagaee* Pages 88-97
  Background

  Human is a being composed of two dimensions, spiritual and physical, and since the purpose of religion is to guide mankind to achieve salvation in all dimensions, special attention has been paid to the issue of health in both aspects. Therefore, religious teachings consider special value to maintaining and improving physical and mental health and its status. 

  Purpose

  The current research aims to study and identify the importance of physical and mental health from the perspective of the verses of the Holy Qur'an, the hadiths of Masoomin (PBUH) and Islamic supplications, and seeks to explain ways to improve physical and mental health.

  Method

  This research was done in an analytical-descriptive way and with a library-document method; The collected data were analyzed with the Qur'anic-narrative approach.

  Results

  This study showed that the verses of the Holy Qur'an and the hadiths of Masoomin (PBUH) contain important tips and instructions regarding various aspects of health, which action and attention to them will lead to the promotion and improvement of physical and mental health.

  Conclusion

  The importance of health care is emphasized in many verses of the Holy Qur'an and the hadiths of Masoomin (PBUH), and teachings in the form of dos and don'ts, halal and haram, or in the form of recommendations to improve health. By increasing interdisciplinary cooperation with other sciences, including medical sciences, psychology, etc., it is possible to provide essentials for explaining and promoting religious teachings in relation to various aspects of health.

  Keywords: Islam, Holy Qur'an, Masoomin, Physical Health, Mental Health
 • Mahmmadhossen Saeni, Azizali Dehghani*, Hossein Moradi, Farhad Edrisi Pages 98-107
  Purpose

  Islam has expressed comprehensive and general instructions in sexual hygiene field as known as the most important factor of health and prevention of diseases however a verse which is focused solely on sexual hygiene does not exist though in some general verses the matter has been referred which can be used to extract information about sexual hygiene therefor the porous of this article is Checking the sexual hygiene involving menstruation and its sequential effects depending on verse 222 of surah Al-Baqarah in Quran.

  Materials and Methods

  this article will study verse 222 of surah Al-Baqarah in a descriptive and analytical way, sexual hygiene in the menstruation period and its effect in order. The method of info gathering is by using libraries, Quran, medicine and interpretive sources.

  Findings

  in reviewing the verse 222 of surah Al-Baqarah it was determined that menstruation in women’s nature acts as a cleaner of the uterus and preparing it for pregnancy. Sexual intercourse with women in this period is unusual, the entry of organic matter to the uterus will cause irritation, uterine infections, bleeding more than usual and infecting the male genital tract and if in this state sperm to be congealed and to consume the infected substance and to grow it will be exposed to diseases and mental disorders.

  Conclusion

  therefore, avoiding sexual intercourse in the state of menstruations is completely a just move and Quran wants Muslims to benefit from divine educational laws rather than unprincipled educational laws in the menstruation period of women.

  Keywords: sexual hygiene, menstruation period, sexual intercourse, sequential effects, Quran
 • Reza Bahrami Boeni* Pages 108-118

  In order to achieve happiness, human beings need to be in spiritual and physical health, so it is necessary to take care of the food of soul and body. God Almighty has emphasized honey among the foods in the Holy Quran. Humanity does not know exactly what honey is in the word of revelation. According to verse 69 of Surah An-Nahl, honey has healing properties according to verse 69 of the Qur'an, but for some people this property is not current. Lack of awareness that honey is not a cure for the general public, causes complications in some people in society. In this study, the nature of honey and why there is no general healing of honey is discussed and the specialized study of "honey" in the Qur'an with the approach of popular interpretations by Shiites and Sunnis, is done in a descriptive manner and in a library collection method. According to the revelation, what is honey is its healing, and because it has suffered from many diseases in the present age of humanity, it is appropriate for honey to be institutionalized in the diet of the Islamic society. "Honey" is not suitable for some human natures, despite the general healing that has been stated for it, but according to commentators, although the majority of human beings can benefit from the healing of honey.

  Keywords: Honey, Two sects Interpretations, sects, verse 69 of Surah An Nahl
 • Maryam Ahmadpour Ali Abadi, Mahdi Sheidaei Gourchin Ghale*, Reza Ghiasy Pages 119-131
  Purpose

  The purpose of this research is to investigate and analyze the criminal liability of doctors and paramedics with an emphasis on the Quranic rule of benevolence and legal evidence.

  Materials and Methods

  This research was conducted with the method of library studies and in a descriptive-analytical way, which was obtained and analyzed by referring to the Holy Quran and legal evidence.

  Findings

  The main problem of the research is that "Do doctors and paramedics have criminal responsibility for the actions and behaviors they perform towards patients or not?" The findings of the research show that verses from the Holy Quran indicate the removal of criminal liability from doctors and paramedics. Among them is the honorable verse "Ma ala al-muhsinin min sabeil wa Allah is forgiving and merciful" (Tawbah: 91). Every common sense says that one should not hurt a benefactor, and it is certain that a benefactor is also blessed, that is, he finds justice on the neck of another. Therefore, we should show kindness to him in return for kindness. If we punish him, this is a disservice to Mohsen. In this case, the ruling of reason is one of the cases in which it cannot be violated, because "Is there punishment for charity except for charity" (Al-Rahman: 60) is one of the rulings of "Aqla bma hamm aqla" and it is part of Mahmoudah's opinions and it is one of the cases where the rule is " All of us are ruled by reason, ruled by law, and it is one of the places where we understand the criteria. In Iranian law, if a doctor or paramedic does not violate the laws and regulations and specialized systems of medicine or paramedics, and in addition to that, he is not criminally responsible - as well as civilly -.

  Conclusion

  By examining the verses of the Holy Quran, intellectual and legal evidence, we come to the conclusion that if doctors and paramedics do not fail to comply with their specialized systems and laws and regulations and acquit the patient, they are examples of "benefactors" and cannot be He punished them for their medical and paramedical actions and behaviors.

  Keywords: Ehsan, criminal liability, doctors, paramedics