فهرست مطالب

آموزش علوم دریایی - سال دهم شماره 1 (پیاپی 32، بهار 1402)

نشریه آموزش علوم دریایی
سال دهم شماره 1 (پیاپی 32، بهار 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/03/01
 • تعداد عناوین: 17
|
 • آرین بختی، امیررضا کنجکاو منفرد*، مریم احمدی زهرانی صفحات 1-19
  پژوهش پیش رو با هدف تعیین تاثیر مسیولیت های اجتماعی دانشگاه بر حفظ دانشجویان با توجه به نقش همنوایی برند، انجام پذیرفته است. پژوهش از نظر ماهیت و روش، از نوع پژوهش های توصیفی-پیمایشی بوده و با هدف کاربردی انجام شده است. جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه‏ دانشجویان دانشگاه یزد هستند که تعداد آنها برابر 14372 نفر است. روایی محتوایی- صوری و روایی سازه (تحلیل عاملی تاییدی) ابزار پژوهش بررسی و مورد تایید قرار گرفت و پایایی آن نیز با استفاده از آزمون ضریب آلفای کرونباخ سنجیده شد و با توجه به اینکه مقدار آلفا برای همه مولفه های پژوهش بیشتر از 0.7 به دست آمد، با اطمینان می توان پایایی ابزار پژوهش را تایید کرد. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از روش آمار توصیفی و استنباطی و از مدل یابی معادلات ساختاری به وسیله نرم افزارهای SPSS و LISREL استفاده شد. نتایج کسب شده از این پژوهش نشان داد که مسیولیت های اجتماعی دانشگاه تاثیر معنی داری بر ابعاد همنوایی برند دارد و ابعاد همنوایی برند تاثیر معنی داری بر حفظ دانشجویان دارد. اما مسیولیت اجتماعی دانشگاه تاثیر معنی داری بر حفظ دانشجویان ندارد که می تواند ریشه در عدم شفافیت فعالیت های مربوط به مسیولیت اجتماعی در این دانشگاه باشد.
  کلیدواژگان: مسئولیت اجتماعی دانشگاه، همنوایی برند، حفظ دانشجو
 • میثم بابایی فارسانی*، مهرداد صادقی صفحات 20-39

  هدف اصلی این پژوهش، شناسایی و اولویت بندی شاخص های تاثیرگذار بر اندیشه ورزی با محوریت دیدگاه های مقام معظم رهبری می باشد.برای نیل به این هدف، با استفاده از روش ترکیبی اکتشافی، داده ها در دو مرحله (کیفی و کمی) جمع آوری شد. در ابتدا، ضمن مطالعه ادبیات تحقیق، از طریق مصاحبه ساخت یافته و نیمه ساخت یافته با 11 نفر از مدیران و خبرگان دانشگاهی که با روش نمونه گیری نظری انتخاب شدند، مولفه های کلیدی اندیشه ورزی در قالب 85 مفهوم کلیدی، 15 زیر معیار و 5 معیار شناسایی گردید. در بخش کیفی، با استفاده از روش دلفی، تعداد 20 نفر از پانلیست ها (عرصه آکادمیک و عرصه عمل)، پس از چهار مرحله، در مورد مولفه های اندیشه ورزی به اتفاق نظر دست یافتند و اعتبار بخش کیفی نیز، از طریق ضریب هماهنگی کندال (k=0.89) و همچنین آزمون خی دو مورد تایید قرار گرفت. بر مبنای یافته های حاصل از مرحله کیفی، پرسش نامه بخش کمی طراحی شد که پس از سنجش روایی ظاهری و محتوا (روش لاوشه)، پایایی آن با روش آلفای کرونباخ، مقدار آن 93/0 برآورد شد و از طریق مشارکت 84 نفر از پژوهشگران دانشگاه جامع امام حسین (ع) که با روش نمونه گیری طبقه ای متناسب انتخاب شدند، اجرا گردید، روش تجزیه و تحلیل اطلاعات در بخش کمی، در دو سطح توصیفی و استنباطی (فریدمن) از طریق نرم افزار «اس.پی.اس.اس 22» اجرا شد. یافته-های پژوهش، شناسایی شاخص های تاثیرگذار بر اندیشه ورزی بوده است و شامل معیارهایی از قبیل: گفتمان رهبری، استراتژی ها، مبانی، دیدگاه اسلام و نهایتا پیامدهای اندیشه ورزی می باشد، که بیشترین امتیاز فریدمن مربوط به مبانی اندیشه ورزی با مقدار 44.72 و کمترین امتیاز مربوط به استراتژی ها با امتیاز 40.65 می باشد. بر همین اساس، در صورت توجه سازمان ها به پارادایم اندیشه ورزی، می توان شاهد ظهور سازمان هایی با ویژگی های دانش آفرینی، یادگیرنده بودن و نهایتا داشتن رویکردی سیستمی باشیم

  کلیدواژگان: شاخص های اندیشه ورزی، دیدگاه های مقام معظم رهبری، اتاق فکر، روش دلفی
 • آذین کایدیان، مهدی سبک رو*، محمودمهدی مسعود صفحات 40-67

  انگیزه های رفتاری در صنایع مختلف، باتوجه به جنس، اهداف و چشم اندازها متفاوت است. هدف پژوهش حاضر ارایه گونه شناسی از انگیزه های سبز فعلان (سهامداران، مدیران و کارکنان) صنایع سبز بوده است. روش تحقیق پژوهش حاضر از نوع آمیخته متوالی بوده که در بخش کیفی (تحلیل تم) و ابزار گردآوری داده ها مصاحبه ی نیمه ساختار یافته بوده است. جامعه آماری پژوهش در بخش کیفی شامل 47 شرکت منتخب صنایع سبز در سال 1397 بوده که نمونه گیری به روش گلوله برفی از 40 نفر از مدیران عامل، 15 نفر از مدیران واحد ایمنی و بهداشت، 30 نفر از سهامداران، 10 نفر از کارمندان، 14 نفر از مدیران محیط زیست و 8 نفر از کارشناسان ارزیابی صنایع سبز و همچنین 25 نفر از پژوهشگران و اساتید دانشگاه و کارکنان آزمایشگاه های زیست محیطی در سطح کشور انجام شده است. در بخش کمی آن پرسشنامه محقق ساخته بصورت دردسترس در میان 384 نفر از سهامداران، مدیران و کارشناسان صنایع سبز توزیع شده و با استفاده از نرم افزار ایموس نسخه 24 تحلیل شده است. نتایج نشان داد که گونه های بدست آمده بر اساس ابعاد درونی و بیرونی عبارتند از: شیفته طبیعت، شوق حیات، انگیزه شهروندزیست دوست، انگیزه اعتقادی/اخلاقی، انگیزه سبزنما و انگیزه بده بستان. همچنین نتایج تحلیل عاملی تاییدی نشان داد که گونه های شناسایی شده با توجه به تحلیل آماری قابل تمایز از یکدیگر بوده و می توان آنها را بصورت گونه های انگیزه های سبز فعلان صنایع سبز معرفی نمود.

  کلیدواژگان: انگیزه سبز، انگیزه درونی، انگیزه بیرونی سبز، رفتار سبز، نظریه خودتعیین گری، صنایع سبز ایران
 • مرتضی حضرتی، زهرا خوش اخلاق* صفحات 68-84

  کارزدگی شغلی، ویژگیهای آن و تاثیراتی که بر فرد و سازمان یکی از پدیده های کم و بیش نوینی است که کارکنان بسیاری از سازمان ها را تحت تاثیر قرار داده است و چالش های گوناگون فردی و سازمانی را به بار آورده است. شغل دریانوردی یکی از مشاغلی تخصصی و استرس آور است و در دسته ی مشاغلی است که فقط عشق به این شغل می تواند افراد را در این شغل ماندگار نماید. تقریبا همه افرادی که به کشتی الحاق می شوند از بدو تولد در محیط های اجتماعی به سر برده اند. هدف این پژوهش، بررسی تاثیر روحیه کاری و استرس دریانوردی بر کارزدگی با توجه به نقش تعهد شغلی و رضایت شغلی (مطالعه موردی: دریانوردان شاغل در حوزه بنادر شمال کشور) است. این تحقیق با توجه به دسته بندی تحقیقات بر حسب هدف در دسته ی تحقیقات کاربردی ، بر حسب نحوه ی گردآوری داده ها در دسته ی تحقیقات توصیفی و از نظر روش از نوع تحقیقات همبستگی است. جامعه ی آماری تحقیق دریانوردان شاغل در حوزه بنادر شمال کشور هستند. روش نمونه گیری در این تحقیق از نوع نمونه گیری غیر احتمالی در دسترس است و از روش میدانی برای گردآوری داده ها استفاده شده است. نتایج گویای تایید همه فرضیه های پژوهش حاضر است.

  کلیدواژگان: روحیه کاری، استرس دریانوردی، کارزدگی، تعهد شغلی، رضایت شغلی
 • علی اصغر روح الامین، مهدیه ویشلقی*، فتاح شریف زاده صفحات 85-98

  هدف از پژوهش حاضر، بررسی تاثیر بارکاری ذهنی بر سلامت ذهنی کارکنان با در نظر گرفتن میانجی گری سایبرلوفینگ و استرس شغلی می باشد. روش پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر نحوه جمع آوری اطلاعات، توصیفی از نوع پیمایشی می باشد. جامعه آماری پژوهش، کارکنان بندر امام خمینی (ره) به تعداد 950 نفر می باشند که برمبنای روش نمونه گیری تصادفی ساده و استفاده ازفرمول کوکران 274 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند و پس از پخش پرسشنامه ها، 241 پرسشنامه صحیح عودت داده شد و با استفاده از نرم افزارهای SPSS و AMOS داده های پژوهش مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. برای سنجش متغیرهای پژوهش از پرسشنامه های استاندارد بار کاری ذهنی روبیووالدهیتا و همکاران(2017)، سلامت ذهنی باکر و اوارلمان(2011)، سایبرلوفینگ آگرین و همکاران (2018)، استرش شغلی لمبرت و همکاران (2007) استفاده شده است. روایی پرسشنامه ها توسط خبرگان پژوهش و پایایی پژوهش به وسیله آلفای کرونباخ مورد تایید قرار گرفت. بارکاری ذهنی بر سلامت ذهنی کارکنان تاثیر مستقیم و معناداری دارد و هم به طور غیرمستقیم از طریق میانجی گری استرس شغلی و سایبرلوفینگ بر سلامت ذهنی کارکنان تاثیر معناداری دارد. نتایج پژوهش در حوزه بارکاری ذهنی و سلامت ذهنی کارکنان، نوآوری هایی به همراه داشته است و به مدیران سازمان ها در درک تاثیرگذاری بارکاری ذهنی بر سلامت ذهنی کارکنان با میانجی گری استرس شغلی و سایبرلوفینگ کمک می کند تا موجبات ایجاد فضایی دوستانه با نظارت دقیق را فراهم نمایند تا سلامت ذهنی کارکنان حفظ شود

  کلیدواژگان: بار کاری ذهنی، سلامت ذهنی، سایبرلوفینگ، استرس شغلی، بندر امام خمینی (ره)
 • علیرضا مقدم، هدیه حسنی* صفحات 99-114
  هدف

  ویژگی سازمان های امروزی، برخورداری از کارکنانی خلاق، توانمند و معتمد است که سبک رهبری خدمتگزار می-تواند منجر به ارتقا خلاقیت، اعتماد و توسعه منابع انسانی سازمان ها شود. رهبری خدمتگزار توانایی بالایی در مشارکت دادن پیروان در ارایه ایده های بدیع و توسعه روابط دارد. هدف پژوهش حاضر، بررسی نقش رهبری خدمتگزار بر اعتماد سازمانی و توسعه منابع انسانی با میانجی گری خلاقیت در بین کارکنان بندر امام خمینی (ره) است.

  روش

  جامعه آماری پژوهش، کارکنان بندر امام خمینی (ره) به تعداد 300 نفر از کارکنان رسمی و پیمانی و نمونه آماری شامل 169 نفر که بر اساس روش نمونه گیری تصادفی ساده و جدول مورگان است. ابزار گردآوری داده ‍ ها پرسشنامه است که پایایی آن از طریق آلفای کرونباخ بیشتر از 70/0 سنجیده شد. در بخش توصیفی، از نرم افزارSpss و برای آزمون فرضیات از مدلسازی معادلات ساختاری توسط نرم افزار Amos استفاده شد.

  یافته

  نتایج آزمون نشان داد سطح معناداری همه متغیرها بیش از 05/0 است و تمام فرضیه ها تایید شده اند. بر اساس تحلیل های انجام گرفته مقدار بارهای عاملی برای همه گویه ها بیشتر از 4/0 است و عدد معناداری بیشتر از 96/1+ که نشان دهنده توان سنجش متغیرهای پژوهش توسط گویه ها است.

  نتیجه گیری

  با تایید تمامی فرضیه های پژوهش نتیجه گرفتیم رهبران خدمتگزار در بندر امام خمینی باید با ایجاد محیطی آرام و قابل اعتماد برای کارکنان به دنبال شکوفا شدن استعدادها و خلاقیت و توسعه و اعتماد آنها به قوانین باشند.

  کلیدواژگان: اعتماد سازمانی، توسعه منابع انسانی، خلاقیت و نوآوری، رهبری خدمتگزار
 • یوسف یوسف پور* صفحات 115-133
  پژوهش حاضر با هدف طراحی مدل جامع مدیریت استعداد با رویکرد ارتقاء برنامه ریزی شغلی در سازمان نظامی مورد مطالعه با روش آمیخته اکتشافی بوده است. جامعه آماری بخش کیفی، شامل صاحب نظران و خبرگان حوزه منابع انسانی بوده و برای آگاهی از دیدگاه آنان، تعداد 12 مورد مصاحبه به شیوه هدفمند و با رعایت اصل اشباع صورت پذیرفت. در بخش کمی، جامعه آماری مشتمل بر مدیران سطوح مختلف به تعداد 186 نفر و حجم نمونه از طریق نمونه گیری تصادفی طبقه ای ، تعداد 125 نفر محاسبه گردید. گرداوری اطلاعات در بخش کیفی به روش مصاحبه نیمه ساختار یافته و در بخش کمی، از طریق پرسشنامه محقق ساخته انجام گرفت. روایی صوری و روایی محتوایی(0.67) از طریق جمع بندی نظرات خبرگان و پایایی پرسشنامه نیز (آلفای کرونباخ:0.77) مورد برسی و تایید قرار گرفت.داده ها با استفاده از مدل معادلات ساختاری و نرم افزار های ,Smart PLS Spss مورد تحلیل قرار گرفته اند. نتایج بخش کیفی نشان داد که در حوزه مدیریت استعداد مولفه مدیریت عملکرد با بار عاملی 0.229 در بین مولفه های مستخرجه از متغیر مدیریت استعداد و در حوزه برنامه ریزی شغلی، مولفه نگهداشت کارکنان با بار عاملی 0.917بیشترین میزان را تاثیرگذاری را به خود اختصاص داده اند. نتایج حاصل از بخش کمی پژوهش نیزحاکی از تاثیر معنادار مدیریت استعداد بر ارتقاء برنامه ریزی شغلی در سازمان مورد مطالعه بوده است.
  کلیدواژگان: مدیریت استعداد، برنامه ریزی شغلی، نیروی دریایی راهبردی ارتش ج. ا. ا
 • زهرا احدی لاریجانی، رضا میرعرب*، مصطفی عزیزی شمامی صفحات 134-143
  پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطه شیوه های تولید محتوا و نحوه تدریس آنلاین و آفلاین اساتید با رضایت دانشجویان از آموزش های الکترونیکی صورت گرفت. روش پژوهش توصیفی و پیمایشی بوده است. جامعه ی آماری همه دانشجویان کارشناسی عضو کلاس های آنلاین و آفلاین دانشگاه مازندران در سال تحصیلی 1399-1400 به تعداد 10 هزار نفر بوده که با استفاده از جدول کرجسی و مورگان تعداد 375 نفر به شیوه ی نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. جهت گردآوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته 39 سوالی استفاده شد. روایی پرسشنامه به شکل صوری بوسیله متخصصین مورد تایید قرار گرفت و نتیجه آزمون آلفای کرونباخ پایایی 95/0 به دست آمد. آزمون های استنباطی رگرسیون، تی تک نمونه ای، پیرسون، تی مستقل و واریانس یک راهه جهت تجزیه و تحلیل استفاده شد. نتایج نشان داد دانشجویان از آموزش مجازی در حد متوسط رضایت داشتند و بین رضایت دانشجویان از آموزش مجازی با تدریس آنلاین و آفلاین رابطه مثبت و معنادار وجود دارد. بین رضایت از آموزش مجازی از منظر جمعیت شناختی (جنسیت، محل سکونت، ترم تحصیلی و رشته تحصیلی) تفاوت معناداری مشاهده نشد. بین شیوه تولید محتوای الکترونیکی استاد با رضایت دانشجویان از آموزش الکترونیکی رابطه معنادار و مثبت وجود داشت. با توجه به نتایج، استفاده از آموزش الکترونیکی به شیوه آنلاین در راستای رضایت بیشتر دانشجویان می-تواند یکی از دغدغه های اصلی مدیران سازمان های آموزشی باشد و یکی از روش های جلب رضایت و کیفیت آموزش دانشگاه، توجه به آموزش شیوه های تولید محتوا در بین اساتید است.
  کلیدواژگان: رضایت دانشجویان، آموزش الکترونیکی، شیوه های تولید محتوا، تدریس آنلاین و آفلاین
 • اصغر صالح اصفهانی، فریبرز قادرپناه، علی اصغر بیک، آریا شفقت رودسری صفحات 144-152
  منطقه ژیوپلیتیک دریای خزر بعلت فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و جایگزین شدن چهار کشور تازه استقلال یافته بجای آن دچار تحولات عظیمی گردید.دریای خزر به عنوان بزرگترین دریاچه جهان و یکی از غنی ترین دریاچه ها از اهمیت بسزایی برای کشورهای حاشیه آن دارد. این اهمیت از ابعاد گوناگونی مطرح است، از جمله ابعاد اقتصادی، دفاعی، زیست محیطی، انسانی و... . در سال های اخیر تحقیقاتی در خصوص تدوین راهبردهای دفاعی جمهوری اسلامی ایران در حوزه دریای خزر انجام شده است که هر کدام از منظر خاصی به تدوین این راهبردها پرداخته اند. با توجه به نقش بی بدیل عوامل ژیوپلیتیک در تدوین راهبردهای دفاعی ج.ا.ا در حوزه دریای خزر در این مقاله به بررسی این عوامل پرداخته و با بهره گیری از روش توصیفی، تحلیلی و به صورت کاربردی پس از انجام مطالعات نظری تلاش گردیده است عوامل ژیوپلیتیک مرتبط و موثر بر تدوین راهبرد دفاعی ج.ا.ا شناسایی شود. همچنین در ادامه ضمن مشاوره با برخی از افراد خبره و صاحب نظر مرتبط با موضوع و اخذ نظرات آنان، با استفاده از مدل تحلیلی تحقیق، پرسشنامه ای تنظیم و طراحی گردید، این پرسشنامه در جامعه آماری 62 نفری به صورت تمام شمار توزیع و پس از اخذ نظر جامعه آماری با استفاده از تکنیک ها و روش های آماری، تجزیه و تحلیل شده و در ادامه به جمع بندی و ارزیابی سیوالات تحقیق پرداخته شده است. در نهایت در قسمت نتیجه گیری در پاسخ به سوالات تحقیق، عوامل ژیوپلیتیک بررسی و مهم ترین بسترهای فرصت آفرین و بسترهای تهدیدزا و همچنین مهم ترین قوت و ضعف این عوامل که در تدوین راهبرد دفاعی ج.ا.ایران موثر می باشند تعیین گردیدند.
  کلیدواژگان: راهبردهای دفاعی، عوامل ژئوپلیتیک، دریای خزر
 • مسلم گل میمی، حسن دولتی*، قربانعلی آقا احمدی صفحات 153-171
  پیچیده شدن و گسترده شدن سازمان های امروزی آن قدر با سرعت انجام می گیرد که اداره صحیح آنها به سختی امکان پذیر است. لذا می توان گفت رشد و توسعه آموزشی یکی از وجوه مشخص سازمان ها در عصر ماست. این امر به ویژه در چند دهه اخیر در کشورهای جهان دوم به مسیله ای مهم مبدل شده است و نقش خطیر راهبردهای آموزشی پر رنگتر شده است. پژوهش حاضر به طراحی الگوی آموزش راهبردی بر ماندگاری شغلی کارکنان واحدهای شناور پرداخته است. مدل تحقیق با مدنظر قرار دادن ادبیات موضوع، طراحی و در جامعه هدف، مورد بررسی قرار گرفته است. جامعه آماری پژوهش در بخش کیفی شامل خبرگان متخصص در زمینه آموزش دریایی و اساتید دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره) نوشهر بودند که با استفاده ازنمونه گیری هدفمند تعداد15 نفربرای انجام مصاحبه انتخاب شدند. منطق نمونه گیری در بخش کیفی، قاعده اشباع نظری می باشد. جامعه آماری پژوهش برای بخش کمی هم شامل150نفراز کارکنان شاغل در واحد های شناور نداجا بوداندکه با استفاده از فرمول کوکران، به عنوان مشارکت کنندگان تحقیق انتخاب شدندکه برای نمونه گیری از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای استفاده شده است. ابزار جمع آوری داده ها دربخش کیفی مصاحبه نیمه ساختاریافته که از حیث روش اجرای کار به صورت کیفی داده بنیاد می باشد. که از طریق تحلیل مصاحبه ها، داده های لازم جمع آوری گردیده است. که مولفه های تحقیق مستخرجه از مصاحبه های می باشد. ودربخش کمی پرسشنامه محقق ساخته دارای40گویه میباشد. جهت بررسی و آزمون فرضیه ها و مدل مفهومی، از رویکرد معادلات ساختاری و نرم افزار PLS استفاده شد. نتایج پژوهش نشان دهنده ارتباط مستقیم و معنی دار بین راهبردهای آموزش و ماندگاری شغلی کارکنان در واحدهای شناور است.
  کلیدواژگان: آموزش، ماندگاری شغلی، واحدهای شناور
 • رضا مهدی، فاطمه دارابی*، احمد کیخا صفحات 172-187

  این پژوهش با هدف شناسایی آسیب های زندگی خوابگاهی دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی با روش کیفی و به طور خاص با استفاده راهبرد هفت مرحله ای پدیدارشناسی کلایزی برای پی بردن به پس زمینه های ذهنی و تجارب زیسته دانشجویان انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش را کلیه دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی تهران در تمامی مقاطع تحصیلی تشکیل می دادند. از این میان، با راهبرد نمونه گیری هدفمند 50 دانشجو شامل 25 دانشجوی کارشناسی ارشد و 25 دانشجوی دکتری، انتخاب شدند و با بکارگیری مصاحبه نیمه ساختاریافته اطلاعات گردآوری شده است. بر اساس یافته های این پژوهش، خوشه اصلی آسیب های اجرایی خوابگاه ها در قالب سه درون مایه بافتاری، مدیریتی و سیاستی دسته بندی شد. خوشه اصلی آسیب های روحی، اخلاقی و جسمی، در قالب درون مایه های حقوقی، رفتاری، ارزشی، سبک زندگی، برنامه غذایی، ذهنی و هویتی طبقه بندی شدند. خوشه اصلی علل روی آوردن دانشجویان به اعتیاد مواد مخدر و اینترنت، در پنج دورن مایه خصوصی، اجتماعی، زیستی، محیطی و فرازیستی، گروه بندی شدند. همچنین، خوشه اصلی علل افت انگیزه دانشجویان در خوابگاه در قالب سه درون مایه نظام دانشگاهی، حکمرانی و فردی جای گذاری شد. در نهایت، خوشه اصلی راهکارهای برون رفت و حل مشکلات زندگی خوابگاهی در قالب سه درون مایه خدمات تخصصی و مشاوره ای، دانشگاهی و فرادانشگاهی جمع بندی شد. برای پایایی بخشی به یافته ها از دو راهبرد تکنیک کنترل اعضا و بازبینی توسط همکار استفاده شد.

  کلیدواژگان: کیفیت زندگی تحصیلی، پدیدارشناسی، زندگی خوابگاهی، دانشگاه
 • ایوب شیخی زاده*، رضا سپهوند صفحات 188-200
  امروزه پویایی سیستم ها و تغییرات سریع محیط پیرامون سازمان موجب شده است که مدیریت مسیر شغلی صحیح دارای جایگاه ویژه ای در طراحی شغل و ارتقاء شغلی کارکنان باشد. مدیریت مسیر شغلی شامل برنامه ریزی مدون و ساختار یافته ای است که منجر به موفقیت کارکنان در پیشرفت شغلی می شود. ارتقاءپذیری بعنوان یکی از متغیرهای مرتبط با مسیر شغلی شامل توانایی فرد در اخذ جایگاه های بالاتر در سازمان است و قابلیت استخدام داخلی، بعنوان عامل موثر بر ارتقاءپذیری کارکنان فعلی سازمان، بر مدیریت مسیر شغلی اثرگذار است. این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی و از نظر ماهیت، توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه کارکنان یک مرکز آموزش نظامی به تعداد 461 نفر بود، که بر اساس فرمول کوکران، حجم نمونه 210 نفر بدست آمد. داده های پژوهش با استفاده از پرسشنامه های مدیریت مسیر شغلی فردی نو (1996)، مدیریت مسیر شغلی سازمانی دی واس و همکاران (2011)، ارتقاءپذیری کاروسو (2018) و قابلیت استخدام داخلی روتول و آرنولد (2007) جمع آوری گردید. روایی پرسشنامه با استفاده از روایی محتوا و سازه، و پایایی از طریق ضریب آلفای کرونباخ، شاخص پایایی همگرا، واگرا و ترکیبی بررسی و تایید گردید. مدل پژوهش نیز به وسیله نرم افزار Smart-PLS مورد تجزیه تحلیل قرار گرفت. یافته های این پژوهش نشان داد مدیریت مسیر شغلی تاثیر مثبت و معناداری بر ارتقاءپذیری دارد. همچنین قابلیت استخدام داخلی موجب تقویت اثر مدیریت مسیر شغلی بر ارتقاءپذیری می گردد.
  کلیدواژگان: مدیریت مسیر شغلی، ارتقاءپذیری، قابلیت استخدام داخلی، آموزش نظامی
 • شیرین خیرابادی، نیما رنجی جفرودی* صفحات 201-218

  سازمانها به بواسطه سرعت تغییرات تکنولوژی، رقابت جهانی و عدم اطمینان اقتصادی کشف کرده اند که یکی از منابع کلیدی و مستمر در قالب ایده ها، محصولات و خدمات تازه ظاهر می شود که مستقیما از تفکر خلاق ناشی می شود. خلاقیت کارکنان سازمان به این صورت به بقای سازمان کمک می کند که وقتی کارکنان در کارشان خلاق باشند، قادر خواهند بود ایده های تازه و مفیدی در مورد محصولات، عملکرد،خدمات یا رویه های سازمان ارایه و بکار گیرند. هدف کلی این تحقیق بررسی تبیین خلاقیت کارکنان از طریق رهبری خدمتگزار، اعتماد به رهبر ، مسیر شغلی و عزت نفس سازمان محور است. روش تحقیق از نوع توصیفی و هدف آن کاربردی است و روش گردآوری داده ها میدانی و ابزار آن پرسشنامه است. جامعه آماری تحقیق حاضر کارکنان اداره کل بنادر و دریانوردی استان گیلان با تعداد 520 نفر است. برای انتخاب نمونه ی آماری از روش نمونه گیری تصادفی استفاده شد و با توجه به نرمال بودن جامعه، حجم نمونه از طریق فرمول کوکران 221 نفر برآورد گردید. با تجزیه و تحلیل داده ها مشخص گردید در سطح 95% بین رهبری خدمتگزار و اعتماد به رهبر ارتباط معنی داری وجود دارد؛ اعتماد به رهبر ارتباط بین رهبری خدمتگزار و خلاقیت کارکنان را میانجی گری می کند؛ مسیر شغلی و عزیت نفس سازمان محور ارتباط بین اعتماد به رهبر و خلاقیت کارکنان را تعدیل می کند؛ .و همچنین اعتماد به رهبر ارتباط بین رهبری خدمتگزار و خلاقیت کارکنان را میانجی گری می کند.

  کلیدواژگان: رهبری خدمتگزار، اعتماد به رهبر، خلاقیت کارکنان، مسیر شغلی و عزت نفس سازمان محور
 • بهزاد سیفی* صفحات 219-238
  امنیت دریاها و اقیانوس ها همواره مورد تاکید و توجه آحاد جامعه بین المللی بوده است. امنیت دریایی، به عنوان نظم پایدار در دریا، در اثر، تغییرات جوی، آلودگی، دزدی دریایی، تروریسم دریایی، قاچاق انسان، قاچاق مواد مخدر، ماهیگیری غیرقانونی و گزارش نشده و توقیف غیرقانونی به مخاطره می افتد. در این بین دزدی دریایی موجب تحمیل خسارات هنگفتی بر صنعت دریایی شده، و چالش اصلی امنیت دریایی می باشد. صنعت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران از این تهدید بی گزند نبوده است. ازاین رو هدف از این پژوهش تحلیلی بر عملکرد جمهوری اسلامی ایران در تامین امنیت دریایی با تاکیدی بر مبارزه با دزدی دریایی می باشد. ازاین رو نگارنده در پی پاسخ به این سوال می باشد، عملکرد جمهوری اسلامی ایران در تامین امنیت دریایی و مبارزه با دزدان دریایی در چارچوب حقوق بین الملل چگونه بوده است؟ نتایج پژوهش، ضمن تبیین و تحلیل قواعد حقوق بین الملل حاکم بر مبارزه با دزدی دریایی، عملکرد جمهوری اسلامی ایران در تامین امنیت دریایی و مبارزه با دزدان دریایی را نمایان نماید. همچنین، رویکردهای آموزشی در جهت اهمیت بازنمایی نقش جمهوری اسلامی ایران در تامین امنیت دریایی ارایه می دهد. روش تحقیق نوشتار حاضر، توصیفی تحلیلی است؛ و روش جمع آوری اطلاعات روش کتابخانه ای است.
  کلیدواژگان: حقوق دریاها، امنیت دریایی، دزدی دریایی، ایران
 • سجاد فرهنگ*، امید مراغه، مهدی شایان مهر صفحات 239-250
  پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر تعهد و درهم تنیدگی شغلی بر ابعاد مدیریت دانش در دانشگاه علوم پزشکی ارتش انجام گرفت. پژوهش حاضر از نظر روش؛ توصیفی از نوع همبستگی، از نظر هدف، کاربردی و از نظر ‏بعد زمانی، تحقیقی مقطعی و از نظر نوع داده ها، رویکرد کمی بود. جامعه آماری این تحقیق در برگیرنده کلیه پرسنل اداری دانشگاه علوم پزشکی ارتش900 نفر می باشد. بنابراین حجم نمونه بر اساس جدول مورگان 335 نفر بود که در نهایت 324 پرسشنامه به صورت کامل جمع آوری گردید و تجزیه و تحلیل گردید. روش نمونه گیری نیز روش نمونه گیری دردسترس بود ابزار پژوهش شامل پرسشنامه های تنیدگی شغلی اچ اس ای (2007)، تعهد سازمانی آلن و مایر (1991) و مدیریت دانش از لاوسن (2003) بود که روایی و پایایی ابزار مورد تایید قرار گرفت. جهت تجزیه و تحلیل داده ها، در سطح آمار توصیفی جدول فراوانی، میانگین، انحراف استاندارد و در در سطح استنباطی از آزمون های کولموگرف اسمیرونوف؛ تحلیل عاملی تاییدی و مدل معادلات ساختاری استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده ها از طریق نرم افزارهای آماری Spss و lisrel استفاده گردید. یافته ها نشان داد که ضریب مسیر اثر تعهد سازمانی بر مدیریت دانش برابر 0.30 ، ضریب مسیر اثر در هم تنیدگی شغلی بر مدیریت دانش برابر 0.65 بوده و دارای مقدار t بالاتر 1.96 است. لذا فرض صفر با 95 درصد اطمینان رد شد. یعنی بین متغیرهای پژوهش رابطه معناداری وجود دارد.
  کلیدواژگان: تعهد سازمانی، درهم تنیدگی شغلی، ابعاد مدیریت دانش در دانشگاه علوم پزشکی ارتش
 • پیمان درخشان نیک، رشید ذوالفقاری*، علیرضا افشار نژاد صفحات 251-263
  حمل و نقل دریایی بر اساس و مرتبط با فعالیتهای انسانی و حضور و رفتاری استاندارد بر روی کشتی پایه ریزی میگردد.براین اساس شاخصهایی در رابطه با منابع انسانی در شرکتهای کشتیرانی میبایست مد نظر قرار داده شود تا در جهت حضور اثر بخش تر دریانوردان گامهای لازم برداشته شود.هدف این مقاله آنالیز و توضیح دررابطه با عوامل تاثیر گذار بر شرایط کاری روی کشتی برای دریانوردان از نگاه دریانورد ایرانی میباشد تا با بکاری گیری این عوامل موجبات بهبود اثر بخش حضور درانوردان ایرانی بر روی کشتیها حادث گردد. مطالب ارایه شده در راستای کاری پژوهشی و دانشگاهی با نظر سنجی از خبرگان این حرفه و نظرات 376 نفر از دریانوردان عرشه و موتور شاغل بر روی کشتیهای تجاری (با انتخابی تصادفی) گرد آوری گردیده است و برای مدیران شرکت های کشتیرانی،محققین مدیریت منابع انسانی،دانشجویان دریانوردی مورد بهربرداری خواهد بود.
  کلیدواژگان: دریانورد، شرکت کشتیرانی، منابع انسانی
 • اکبر غفارلو، قاسم زارعی *، محمد باشکوه، ناصر سیف اللهی صفحات 264-277

  مدیریت زنجیره تامین دارویی یکی از حوزه های دارای اهمیت در بحران های ناشی از بلایای طبیعی است که نحوه مدیریت تامین دارو، واکسن، خون و فرآورده های خونی و... را تحت پوشش قرار می دهد. این مطالعه به منظور بررسی آموزش در مدیریت زنجیره تامین دارویی نیروهای مسلح در راستای آمادگی در برابر بلایای طبیعی می باشد. جامعه آماری تحقیق، خبرگان دانشگاهی و نظامی در حوزه مدیریت زنجیره تامین و مدیریت بحران بلایای طبیعی می باشد که با روش نمونه گیری هدفمند تعداد 16 نفر از آن ها به عنوان نمونه انتخاب شدند. همچنین تجزیه و تحلیل کیفی داده های تحقیق نیز با روش تحلیل مضمون انجام گرفت. در فاز اول تحقیق با استفاده از مصاحبه های نیمه ساختاریافته به شناسایی ابعاد و مولفه های آموزش در مدیریت زنجیره تامین دارویی نیروهای مسلح در برابر بلایای طبیعی پرداخته شد. نتایج نشان داد که برای مقابله با بلایای طبیعی لازم است که نیروی انسانی در حوزه های آموزش امدادی، آموزش دانش دارویی، آموزش قوانین و مقررات، توانمندی های فردی، الزامات و نیازمندی ها و آموزش فنی برای پژوهش مدیریت زنجیره تامین دارویی تجهیز گردند. در فاز دوم تحقیق به بررسی روایی و اعتبارسنجی شاخص های شناسایی شده با استفاده از معیار نسبت روایی محتوا (CVI) پرداخته شد که نتایج براساس دیدگاه خبرگان نشان داد که شاخص های استخراجی پژوهش از اعتبار قابل قبول برخوردار است.

  کلیدواژگان: آموزش نیروی انسانی، مدیریت زنجیره تامین دارویی، بلایای طبیعی، نیروهای مسلح ج.ا.ایران
|
 • Arian Bakhti, Amirreza Konjkav Monfared *, Maryam Ahmadi Zahrani Pages 1-19
  The present study aims to determine the impact of university social responsibilities on student retention with respect to the role of brand resonance. In terms of nature and method, the research is a descriptive-survey research and has been conducted with an applied purpose. The statistical population of the present study is all students of Yazd University whose number is equal to 14,372 people. Content-face validity and construct validity (confirmatory factor analysis) of the research instrument were reviewed and confirmed and its reliability was measured using Cronbach's alpha coefficient test and considering that the alpha value for all components of the research was more than 0.7 The reliability of the research tool can be confirmed with confidence. In order to analyze the data, descriptive and inferential statistics were used and structural equation modeling was used by SPSS and LISREL software. The results of this study showed that the social responsibilities of the university have a significant effect on the dimensions of brand resonance and the dimensions of brand resonance have a significant effect on student retention. However, university social responsibility does not have a significant effect on student retention, which can be rooted in the lack of transparency of social responsibility activities at the university.
  Keywords: University social responsibility, brand resonance, student retention
 • Meysam Babaee Farsani *, Mehrdad Sadeghi Pages 20-39

  The main purpose of this study is to identify and prioritize the indicators affecting Collective thinking base Supreme Leader's Views. To achieve this goal, data were collected in two stages (qualitative and quantitative) using The exploratory Sequential method. Initially, while studying the research literature, through structured and semi-structured interviews with 11 academic executives and experts selected by theoretical sampling, the key components of reflective thinking were identified in 85 key concepts, 15 sub-criteria, and 5 identification criteria. Using the Delphi method, 20 panelists (academic and practice), reached consensus on the components of reflective thinking in the qualitative part after four rounds and the validity of the qualitative part was also confirmed by the Kendall’s correlation coefficient (k = 0.89) as well as the chi - square test. According to the findings of the qualitative phase, a questionnaire was designed in quantitative part which its reliability was estimated at 0.93 by Cronbach's alpha method after reliability and content validity (Lavshe method), and were done through the participation of 84 of the researchers and employees of the University of Imam Hussein, which were selected according to stratified random sampling method. The quantitative data analysis method was implemented at both descriptive and inferential levels (Friedman) through SPSS 22 software The research findings have been identified indicators affecting reflective thinking and include criteria such as leadership discourse, strategies, foundations, Islamic viewpoints and ultimately the consequences of reflective thinking which the highest score of Freedman is related to reflective thinking bases with minimum value 44.72 and lowest score for strategies with score 40.65.it can be concluded that, if organizations pay attention to the reflective thinking paradigm, we can see the emergence of organizations with the characteristics such as Knowledge Creation, being learner and ultimately having a systematic approach.

  Keywords: Collective thinking indicators, Supreme Leader', s Views, Delphi method
 • Azin Kayedian, Mehdi Sabokro *, Muhammad Mehedi Masud Pages 40-67

  Behavioral motivations vary in different industries, depending on gender, goals, and perspectives. The purpose of this study was to provide a typology of green motivations of actors (shareholders, managers and employees) of green industries. The research method of the present study is a series of mixed that in the qualitative part (theme analysis) and data collection tool was a semi-structured interview. The statistical population of the research in the qualitative section includes 47 selected companies of green industries in 1397. Sampling by snowball method from 40 CEOs, 15 managers of the Health and Safety Unit, 30 shareholders, 10 employees, 14 environmental managers and 8 green industry assessment experts, as well as 25 researchers and university professors and staff of environmental laboratories have been conducted throughout the country. In the quantitative part, the researcher-made questionnaire was distributed among 384 shareholders, managers and experts of green industries and was analyzed using Emus software version 24. The results showed that the species obtained based on internal and external dimensions are: nature fascination, life enthusiasm, life-friendly citizen motivation, belief / moral motivation, green motivation and give-and-take motivation. Also, the results of confirmatory factor analysis showed that the identified species can be distinguished from each other according to statistical analysis and they can be introduced as green motivation species of green industry actors.

  Keywords: Green motivation, Internal Green Motivations, External Green Motivations, green behaviors, self-determination theory, green industries
 • Morteza Hazrati, خوش اخلاق کلویر Khoshakhlagh * Pages 68-84

  Job career, its characteristics and the effects it can have on the individual and the organization have attracted the attention of many researchers in recent decades. Therefore, it is one of the more or less new phenomena that has affected the employees of many organizations and has brought about negative consequences and various individual and organizational problems. Seafaring is one of the most specialized and stressful jobs that can be said to be in the category of jobs that only love for this job can keep people in this job. Almost all people who join the ship from birth in social environments The purpose of this study is to investigate the effect of work ethic and maritime stress on employment with respect to the role of job commitment and job satisfaction (Case study: Seafarers working in the northern ports of the country). In terms of purpose in the applied research category, it is descriptive in terms of how data is collected in the category of research and correlational in terms of method. The statistical population of the research is seafarers of the General Administration of Ports and Maritime Affairs of Guilan Province. The sampling method in this research is simple random sampling. In this research, the field method has been used to collect data. The results indicate the confirmation of all twelve hypotheses in the present study.

  Keywords: Work Ethic, maritime stress, Professionalism, Job Commitment, Job Satisfaction
 • Aliasghar Rouholamin, Mahdieh Vishlaghi *, Fattah Sharifzadeh Pages 85-98

  The aim of this study was to investigate the effect of mental workload on employees' mental health by considering the mediation of cyberloafing and job stress. The method of the present research is applied in terms of purpose and descriptive in terms of how to collect information. The statistical population of the research is 950 employees of Imam Khomeini Port, based on the simple random sampling method and using Cochran's formula, 274 people were selected as a statistical sample, and after distributing the questionnaires, 241 correct questionnaires were returned. And the research data were analyzed using SPSS and AMOS software. To measure the variables of the research, the standard questionnaires mental workload of Rubiovaldehita et al (2017), mental health of Bakker and O'erleman (2011), cyberloafing Agrin et al (2018), and job stress Lambert et al (2007) were used. The validity of the questionnaires was confirmed by research experts and the reliability of the research was confirmed by Cronbach's alpha. Mental workload has a direct and significant effect on employees 'mental health and also indirectly has a significant effect on employees' mental health through mediation of job stress and cyberloafing. The results of research in the field of mental workload and mental health of employees have brought innovations and help managers of organizations to understand the impact of mental workload on mental health of employees through job stress and cyberloafing to create a friendly atmosphere. Provide close supervision to maintain the mental health of employees

  Keywords: Mental workload, mental health, Cyberloafing, Job stress, Imam Khomeini Port
 • Alireza Modhaddam, Hedieh Hasani * Pages 99-114
  Objective

  The characteristic of today's organizations is to have creative, capable and reliable employees whose service leadership style can lead to the promotion of creativity, trust and development of human resources in organizations. Servant leadership has a high ability to involve followers in presenting innovative ideas and developing relationships. The purpose of this study is to investigate the role of servant leadership on organizational trust and human resource development through creativity mediation among employees of Imam Khomeini Port.

  Method

  the statistical population in this study is 300 official and contract employees of Imam Khomeini Seaport and the statistical sampel included 169 staff on simple random sampling method and Morgan table .Data collection tool is a questionnaire whose reliability was measured through cronbachs alpha greater than 0.70. In the descriptive part of the research results, Spss software was used and to test the hypotheses, structural equation modeling was used by Amos software. Finfing: The results of hypotheses testing show that the significance level of all research variables is more than 0.05 and all hypotheses have been confirmed. Based on the analysis performed using software, the amount of factor loads for all items is more than 0.4 and a significant number is more than +1.96,which shows that items can be well research variables to measure.

  Conclusion

  By confirming all research hypotheses, it can be concluded that service leaders in Imam Khomeini Seaport should seek to develop their talents and creativity and their develop trust in law by creating a calm and trusting environment for employees.

  Keywords: : Organizational Trust, Human Resource Development, Creativity, Innovation, Service Leadership
 • Yousef Yousefpour * Pages 115-133
  The present study aimed to design a comprehensive model to promote career planning by talent management in a military organization with an exploratory mixed approach. The statistical population of the qualitative section consisted of experts; to know their comments, 12 interviews, were conducted. In the quantitative part, the statistical population consisted of 186 senior, middle and operational managers, and the sample size through stratified random sampling is 125. Data was collected in the qualitative section by the semi-structured interview method. The quantitative sector also was done by a researcher-made questionnaire. Face validity and content validity (0.67) were examined and confirmed by summarizing the advice of experts and the confirmation of the reliability of the questionnaire by Cronbach's alpha test (0.77). The data have been analyzed using the structural equation model and Smart PLS and Spss softwares. The results of the qualitative section show that in talent management, the performance management parameter with a factor load of 0.229 among the parameters extracted from the talent management variable; And in the career planning, the parameter of staff maintenance with a factor load of 0.917, had the most impact. The results of the quantitative section indicated a significant effect of talent management on the promotion of career planning in the study organization.
  Keywords: Talent management, Career Planning, Strategic Navy of the Army of the Islamic Republic of Iran
 • Zahra Ahadi Larijani, Reza Mirarab Razi *, Mostafa Azizi Shamami Pages 134-143
  The present study was conducted with the aim of determining the relationship between content creation methods and online and offline teaching methods of professors with students' satisfaction with electronic education. The research method is descriptive and survey. The statistical population of all undergraduate students who are members of online and offline classes of Mazandaran University in the academic year of 2014-2016 was 10 thousand people, and 375 people were selected using the Karjesi and Morgan table by stratified random sampling. A 39-question researcher-made questionnaire was used to collect data. The validity of the questionnaire was formally confirmed by experts and the result of Cronbach's alpha test was 0.95. The results showed that students were moderately satisfied with virtual education and there is a positive and meaningful relationship between students' satisfaction with virtual education and online and offline teaching. No significant difference was observed between satisfaction with virtual education from a demographic point of view (gender, place of residence, semester and field of study). There was a significant and positive relationship between the teacher's method of producing electronic content and students' satisfaction with electronic education. According to the results, the use of electronic education online in order to satisfy students more can be one of the main concerns of managers of educational organizations, and one of the ways to obtain satisfaction and quality of university education is to pay attention to online education. content production among professors.
  Keywords: student satisfaction, e-learning, content creation methods, online, offline teaching
 • Asghar Saleh Esfahani, Fariborz Ghaderpanah, Ali Asghar Beyk, Arya Shafaqhat Rudsari Pages 144-152
  The impact of geopolitics factors on the formulation of the defense strategy of the Islamic Republic of Iran in the Caspian Sea area.importance for the countries bordering it. This importance comes from various dimensions, including economic, defense, environmental, human and.... In recent years, many researches have been conducted regarding the formulation of defense strategies of the Islamic Republic of Iran in the Caspian Sea region, each of which has developed these strategies from a specific perspective. Considering the role of science and technology in the field of defense as well as the position of knowledge-based companies in the growth and development of the economy, the present research has investigated the impact of science and technology and knowledge in formulating the defense strategies of the Islamic Republic of Iran in the Caspian Sea area.
  Keywords: geopolitics factors, Defense Strategy, Caspian Sea
 • Moslem Golmeymi, Hasan Dolati *, Ghorbanali Agha Ahmadi Pages 153-171
  The complexity and expansion of today's organizations is so fast that it is difficult to manage them properly. Therefore, it can be said that educational growth and development is one of the characteristics of organizations in our era. This has become an important issue especially in the last few decades in the second world countries and the important role of educational strategies has become more colorful. The current research has focused on the design of a strategic training model on the job retention of employees of floating units. The research model has been examined by considering the subject literature, design and in the target community. The statistical population of the research in the qualitative part included experts in the field of maritime education and professors of Imam Khomeini University of Marine Sciences (R.A.) Nowshahr, who were selected to conduct interviews using targeted sampling. The logic of sampling in the qualitative part is the rule of theoretical saturation. The statistical population of the research for the quantitative part included 150 employees working in floating units of Nedaja, who were selected as research participants using Cochran's formula, and stratified random sampling method was used for sampling. The data collection tool in the qualitative part of the semi-structured interview, which is based on the method of performing the work qualitatively. The necessary data has been collected through the analysis of interviews. which research components are extracted from May's interviews. In the quantitative section, the researcher-made questionnaire has 40 items. Structural equation approach and PLS software were used to examine and test the hypotheses and conceptual model. The research results show a direct and significant relationship between training strategies and job retention of employees in floating units.
  Keywords: education, job retention, military ships
 • Mehdi Reza, Fatemeh Darabi *, Ahmad Keykha Pages 172-187

  The aim of this study was to identify the dormitories of dormitory life of Allameh Tabatabaei University students by qualitative method and specifically by using the seven-stage phenomenon of Klaizi phenomenology to find out the mental backgrounds and lived experiences of students. The statistical population of this study consisted of all students of Allameh Tabatabai University of Tehran in all academic levels. Among them, 50 students, including 25 graduate students and 25 doctoral students, were selected by purposive sampling strategy, and the information was collected using semi-structured interviews. Based on the findings of this study, the main cluster of executive damages of dormitories were classified into three themes: contextual, managerial and policy. The main clusters of mental, moral and physical injuries were classified into legal, behavioral, value, lifestyle, diet, mental and identity themes. The main clusters of causes for students to become addicted to drugs and the Internet were grouped into five categories: private, social, biological, environmental, and transcendental. Also, the main cluster of causes of student motivation in the dormitory was placed in the form of three themes: academic system, governance and individual. Finally, the main cluster of exit solutions and problem solving of dormitory life were summarized in the form of three themes of specialized services and counseling, academic and extracurricular. To validate the findings, two strategies of member control technique and peer review were used.

  Keywords: Phenomenology, Dormitory life, University, Quality of College life
 • Ayoob Sheikhizade *, Reza Sepahvand Pages 188-200
  Today, the dynamics of systems and rapid changes in the environment around the organization has led to the development and management of the right career management has a special place in job design and career advancement of employees. Career management involves well-structured and structured planning that leads to employees' success in career advancement. Promotibility as one of the variables related to the career management includes the ability of the individual to take higher positions in the organization and the employability internal as an effective factor on the Promotibility of current employees of the organization affects better career management. This research is applied in terms of purpose and descriptive-survey in terms of nature. The statistical population of this study included all employees of Staff of a military training center, numbering 461 people, which according to Cochran's formula, the sample size was 210 people. Research data using Individual Career Management Questionnaire of Noe (1996), Organizational Career Management of De vos et al. (2011), Caruso Scalability (2018) And the internal employability of Rutwell and Arnold (2007) were collected. The validity of the questionnaire was assessed using content and structure validity, and the reliability was assessed and confirmed by Cronbach's alpha coefficient, convergent, divergent and Staff of a military training center reliability indices. The research model was analyzed by Smart-PLS software. Findings of this study showed that career path management has a positive and significant effect on promotionality. Also, the ability to hire internally strengthens the effect of career path management on scalability.
  Keywords: Career Management, promotability, internal employability, military training
 • Shirin Kheirabadi, Nima Ranji Jafroudi * Pages 201-218

  Organizations have discovered the pace of technological change, global competition, and economic uncertainty as one of the key and continuous source of ideas, products and services emerging directly from creative thinking. The creativity of the organization's employees thus helps the organization's survival, when employees are creative in their work, will be able to present and apply new ideas about products, functions, services or procedures of the organization. The overall goal of this research is to examine the creativity of employees through the leadership of the servant, trust in the leader, career path and self-esteem organization-centered. The research method is descriptive and its purpose is applied. The method of data collection is field and its tool is a questionnaire. The statistical population of the study is the staff of the General Directorate of Ports and Maritime Affairs of Guilan province with 520 people. A random sampling method was used to select the statistical sample and according to the normality of the society, the sample size was estimated to be 221 by the Cochran formula. By analyzing the data, it was revealed that at the 95% level, there is a significant relationship between servant leadership and trust in the leader; trust in the leader mediates the relationship between servant leadership and employee creativity; the organization's career path and self-esteem; Moderates the trust of the leader and the creativity of the staff; as well as trusting the leader mediates the relationship between the servant leadership and the creativity of the staff.

  Keywords: Servant leadership, Leadership Trust, Personnel Creativity, Job Path, Organizational Self-esteem
 • Behzad Seify * Pages 219-238
  The security of the seas and oceans has always been emphasized and paid attention to by members of the international community. Maritime security, as a sustainable order in the sea, is threatened by climate change, pollution, piracy, maritime terrorism, human trafficking, drug trafficking, illegal and unreported fishing, and illegal seizure. In the meantime, piracy has caused huge losses to the maritime industry, and is the main challenge of maritime security. The shipping industry of the Islamic Republic of Iran has not been spared from this threat. Therefore, the purpose of this research is to analyze the performance of the Islamic Republic of Iran in providing maritime security with an emphasis on combating piracy. Therefore, the writer is looking for an answer to this question, what has been the performance of the Islamic Republic of Iran in providing maritime security and fighting pirates within the framework of international law? The results of the research, while explaining and analyzing the rules of international law governing the fight against piracy, show the performance of the Islamic Republic of Iran in providing maritime security and fighting against pirates. Also, it provides educational approaches for the importance of representing the role of the Islamic Republic of Iran in providing maritime security. The research method of this article is descriptive and analytical; and the method of collecting information is the library method.
  Keywords: Law of the Seas, Maritime Security, Piracy, Iran
 • Sajjad Farhang *, Omid Maraghe, Mehdi Shayanmahr Pages 239-250
  The present study was conducted with the aim of investigating the effect of commitment and job entanglement on the dimensions of knowledge management in the Army University of Medical Sciences. The present research in terms of method; A description of the correlation type, in terms of purpose, applied, and in terms of time dimension, it was a cross-sectional research, and in terms of the type of data, it was a quantitative approach. The statistical population of this research includes all the administrative personnel of Army University of Medical Sciences, 900 people. Therefore, the sample size based on Morgan's table was 335 people, and finally 324 questionnaires were collected and analyzed. The sampling method was also the available sampling method. The research tools included job stress questionnaires from HSE (2007), organizational commitment from Allen and Mayer (1991) and knowledge management from Lawson (2003), and the validity and reliability of the tool were confirmed. In order to analyze the data, at the level of descriptive statistics, frequency table, mean, standard deviation and at the inferential level of Kolmograf Smironov tests; Confirmatory factor analysis and structural equation model were used. Data analysis was done through Spss and Lisrel statistical software. The findings showed that the path coefficient of the effect of organizational commitment on knowledge management is equal to 0.30, the path coefficient of the effect of job interweaving on knowledge management is equal to 0.65 and has a higher t value of 1.96. Therefore, the null hypothesis was rejected with 95% confidence. That is, there is a significant relationship between the research variables.
  Keywords: Organizational Commitment, job entanglement, dimensions of knowledge management in Army University of Medical Sciences
 • PEYMAN DERAKHSHANNIK, Rashid Zolfaghari *, Alireza Afsharnejad Pages 251-263
  The marine transports based and related to human activities and their physical standard behavior on board of vessels. In line with that to motivating presence of seafarer on board of the ships ,Indicators for human resource managements should take for consideration .The aim of this article is to analysis and explain the factors and indicators which may effects the working condition on board of the vessels for seafarers and elaborating points for the interested parties. The present paper is a research by the participation and inquiry of 376 seafarers experts (Deck & Engine) and the analyzed of the information are presented for the interested of shipping companies managements, human resource managements researchers and cadets consideration .
  Keywords: seafarer, shipping companies, human resources
 • akbar ghaffarlou, Ghasem Zarei *, Mohammad Bashokouh, Naser Seifollahi Pages 264-277

  Drug supply chain management is one of the important areas in crises caused by natural disasters, which covers the management of the supply of drugs, vaccines, blood and blood products, etc. This study aims to investigate training in the management of the Drug supply chain of the armed forces in order to prepare for natural disasters. The statistical population of the research is academic and military experts in the field of supply chain management and natural disaster crisis management, and 16 of them were selected as a sample using the purposeful sampling method. Also, the qualitative analysis of the research data was done using thematic analysis method. In the first phase of the research, using semi-structured interviews, the dimensions and components of training in the management of the Drug supply chain of the armed forces against natural disasters were identified. The results showed that in order to deal with natural disasters, it is necessary to equip human resources in the fields of relief training, Drug knowledge training, rules and regulations training, individual capabilities, requirements and technical training for Drug supply chain management research. In the second phase of the research, the validity and validation of the identified indicators were investigated using the content validity ratio (CVI) criterion, and the results based on the opinion of experts showed that the extracted indicators of the research have acceptable validity.

  Keywords: Education training, Drug supply chain management, natural disasters, armed forces of J.A. Iran