فهرست مطالب

 • سال سی و دوم شماره 1 (بهار 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/02/01
 • تعداد عناوین: 20
|
 • سعیده سادات میرزاده واقفی*، عادل جلیلی، سهیلا اشرافی صفحات 1-15
  10 گونه با 12 جمعیت از خانواده های مختلف بومی ایران مورد بررسی قرار گرفتند. بررسب عدد کروموزومی گیاهان کمک شایانی در بدست آوردن اطلاعات تکاملی آنها می نماید.هدف از این بررسی بدست آوردن عدد کروموزومی گونه ها و جمعیت های مختلف گیاهان بود. بذر گونه ها از مناطق مختلف ایران جمع آوری گردید. دو گونه Melica persica و Silene vulgaris دارای دو جمعیت است. عدد کروموزومی Papaver rhoeas (14=n2) و Filipendula vulgaris (28=n2) برای اولین بار از ایران گزارش شدند. چهار گونه Silene vulgaris (24=n2)، Phlomis olivieri (20=n2)، Vicia armena (10=n2) و Melica persica (18=n2) برای دومین بار از ایران گزارش شدند. Tanacetum pinnatum (18=n2)، Vicia persica (10=n2)، Salvia hypoleuca (22=n2 ) و Papaver bracteatum (14=n2 ) دیگر گونه هایی بودند، که عدد کروموزومی آن ها مورد بررسی قرار گرفت. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار MicroMeasure و Excel صورت گرفت. ایدیوگرام برای همه جمعیت ها رسم گردید. فرمول کاریوتیپی همه گونه ها ارائه شد.
  کلیدواژگان: عدد کروموزومی، ایران، گونه گیاهی، Filipendula vulgaris، Silene vulgaris
 • اکرم احمدی*، محمدرضا کاوسی، حسن سلطان لو، غلام رضا صالحی جوزانی، علی ستاریان صفحات 16-27
  درخت آزاد (Zelkova carpinifolia)، یکی از درختان جنگلی در معرض تهدید در ایران و جهان است که در حال حاضر به بیماری جهانی مرگ نارون توسط قارچ Ophiostoma novo-ulmi نیز مبتلا شده است. بطوریکه ذخیره‎گاه‎های جنگلی این گونه در اثر ابتلا به این بیماری با سرعت بالایی در حال از بین رفتن هستند. این تحقیق به منظور بررسی کالزایی و بازایی در گونه جنگلی Z. carpinifolia در شرایط کشت درون شیشه انجام گرفت. آزمایش‎های بررسی تاثیر محیط کشت و ترکیبات هورمونی، ژنوتیپ و اثرات متقابل آنها بر درصد کالوس‎زایی و جوانه‎زنی کالوس‎ها در قالب طرح کاملا تصادفی با دو نوع ریزنمونه برگ و ساقه انجام شدند. نتایج ریزازدیادی نشان داد که درصد کالوس‎زایی در برگ (2/82 درصد)> نسبت به ریزنمونه ساقه (9/72 درصد) بیشتر بود. محیط کشت MS حاوی 2 میلی‎گرم در لیتر BAPو 1 میلی‎گرم در لیتر NAA بالاترین میزان-کالوس‎زایی (3/94 درصد) را داشت و به عنوان بهترین محیط کشت در نظر گرفته شد. بیشترین درصد القای تشکیل جوانه از کالوس (97/7 درصد) بر روی محیط کشت MS به همراه 05/0 میلی‎گرم در لیتر GA3 مشاهده شد. محیط کشت MS غنی شده با IBA (2 میلی‎گرم بر لیتر) و NAA (2 میلی‎گرم بر لیتر) با 70 درصد ریشه‎دهی، بهترین محیط ریشه‎زایی بود.
  کلیدواژگان: Zelkova carpinifolia، درخت آزاد، کالوس‎زایی، کشت بافت، باززایی
 • محمود قربانی مرغشی، هدایت باقری*، منصور غلامی صفحات 28-38
  جنسCardamine L. از خانواده Brassicaceaeبا بیش از 200 گونه در جهان و 7 گونه در ایران با توجه به تنوع کاریولوژی و مورفولوژی بالا، گیاه مناسبی برای بررسی های فیلوژنتیکی و تکامل می باشد. گونه کاردامینه هیرسوتا از این جنس بتازگی بعنوان گیاهی مدل در مطالعات مقایسه ای تکاملی معرفی شده است. این گیاه از هفت منطقه مختلف ایران جمع آوری و پس از استخراج DNA ی برگی، ناحیه ITS آنها با استفاده از پرایمر های ITS4 وITS5 تکثیر و سپس تعیین توالی گردید. توالی ها با استفاده از نرم افزار مگا 7 مورد آنالیر فیلوژنتیک قرار گرفتند و از طریق مقایسه نتایج بلاست و درخت فیلوژنتیکی، گونه های C.hirsuta C.flexuosa, C.tenera,و C.uliginosa شناسایی گردیدند. همچنین با استفاده از دو اکوتیپ اروپایی مشخص از گونه هیرسوتا به عنوان شاهد (آزروس و اکسفورد تهیه شده از موسسه ماکس پلانک)، نتایج حاصل تایید گردید. یافته های این پژوهش، علاوه بر تایید حداقل چهار گونه کاردامینه در ایران، کارآمدی نشانگر ITS را در تفکیک گونه های مختلف جنس کاردامینه بخوبی نشان داد.
  کلیدواژگان: کاردامینه، نشانگر ITS، آنالیز فیلوژنتیکی
 • رویا رضوی زاده*، مژده متقی، آرش مختاری، محمود اطرشی صفحات 39-51
  زالزالک از تیره گل سرخ (Rosaceae) و ازجمله گیاهانی است که دارای مصارف دارویی و زینتی بوده و ارزش صادراتی دارد. این جنس به دلیل انجام دورگه شده های فراوان، دور گیری درهم، سیستم تولیدمثلی آپومیکسی و پلی پلوییدی به لحاظ تکثیر یکی از مشکل ترین جنس ها برای گیاه شناسان است. استفاده از فناوری های نوین بخصوص تکنیک کشت بافت در تولیدات گیاهی قادر خواهد بود به عنوان روش جایگزین، روند تولید انبوه و کنترل شده این گیاه را ارتقا بخشد. از این رو در این تحقیق مراحل مربوط به بهینه سازی ریز ازدیادی گونه Crataegus aronia شامل شاخه زایی و ریشه زایی در شرایط کشت درون شیشه ای مورد ارزیابی قرارگرفته است. نمونه برداری در فصل بهار انجام و سپس سترون سازی شدند. محیط کشت پایه (MS) جهت استقرار اولیه مورداستفاده قرار گرفت. آزمایش شاخه زایی در محیط کشت MS و غلظت های مختلفی از تنظیم کننده های رشد ایندول بوتیریک اسید، ایندول استیک اسید، بنزیل آمینو پورین و تیدیازورون و آزمایش ریشه زایی در محیط های 2/1 MS، MS با غلظت های مختلف ایندول بوتیریک اسید و نفتالین استیک اسید صورت گرفت. نتایج مقایسه میانگین ها نشان داد که بهترین میزان شاخه زایی درتیمار 3 میلی گرم در لیتر بنزیل آمینو پورین و 1 میلی گرم در لیتر ایندول بوتیریک اسید و بیشترین میزان ریشه زایی در محیط کشت 2/1 MS در تیمار 3 میلی گرم در لیتر ایندول بوتیریک اسید حاصل شد.
  کلیدواژگان: زالزالک، ریزازدیادی، کشت بافت
 • علی سنبلی، نسترن سلیمانی، منیژه پاک روان* صفحات 52-62
  گیاه برگ سنایی (L. Thalictrum) یکی از جنس های بزرگ تیره آلاله (Ranunculaceae) است. در این بررسی 16 جمعیت متعلق به شش گونه و دو واریته از این جنس (Th. mazandaranicum، Th. minus var. majus و Th. sultanabadense و Th. isopyroides ,Th. foetidum Th. tacabicu ) مورد مطالعه قرار گرفتند نمونه ها ی بررسی شده از سراسر نواحی پراکنش شان جمع آوری شده و پس از برش گیری دستی و رنگ آمیزی مضاعف مطالعه شدند. صفات تشریحی ساقه مانند: شکل برش عرضی ساقه، تعداد لایه های کلانشیم، تعداد لایه های فیبر اسکلرانشیم، تعداد لایه های سلول های آبکش داخلی، حضور و تعداد لایه های پارانشیم محوری، تعداد حلقه های دستجات آوندی و صفات تشریحی اپیدرم برگ مانند: تعداد سلول های همراه، شکل سلول های اپیدرمی، تیپ روزنه ای، طول سلول های روزنه، کرک های سطح اپیدرم مهمترین صفات در جداسازی گونه های برگ سنایی بودند. اختلاف فاحش در اپیدرم برگی گونه های این جنس، راهکاری مطمئن جهت جداسازی گونه های این جنس از یکدیگر می-باشد. در مجموع تعداد لایه های پارانشیم نردبانی، وجود سلول های فیبر اسکلرانشیم در اطراف دستجات آوندی در رگبرگ میانی، وجود سلول های کلانشیم و انواع کرک،مهمترین صفات تشریحی برگ ها بودند که می توانستند گونه ها را از یکدیگر مشخص نمایند.
  کلیدواژگان: تشریح، ساقه، برگ، اپیدرم برگ، تیپ روزنه
 • آزیتا بهنام، حسین عباس پور، اکبر صفی پور افشار*، فاطمه سعیدنعمت پور صفحات 63-74
  یکی از راهکارهای مورد استفاده جهت کاهش تاثیرات منفی ناشی از تنش های مختلف در گیاهان کاربرد تنظیم کننده های رشد از جمله اسید سالیسیلیک می باشد. این پژوهش به بررسی اثر متقابل سالیسیلیک اسید ( صفر، 5/0 و 1 میلی مولار) و کلرید کادمیوم (صفر، 100، 200 و 300 میکرومولار) بر صفات رشدی، رنگیزه های فتوسنتزی، فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدان، محتوای نسبی آب، میزان پرولین و همچنین مقدار قند گلوکز در دانه رست گندم پرداخته است. نتایج نشان داد که تنش کادمیوم باعث کاهش معنی دار 30 تا 50 درصد در صفات رشدی گیاه در مقایسه با گیاهان شاهد گردید. بعلاوه محتوای نسبی آب 7% و میزان کلروفیل های a و b حدود 2 برابر کاهش معنی دار یافت. تنش کادمیوم باعث افزایش سه برابری در فعالیت آنزیمهای کاتالاز و سوپراکسید دیسموتاز نسبت به شاهد گردید و میزان قند گلوکز با افزایش غلظت کادمیوم به 2 برابر مقدار اولیه رسید. اسپری سالیسیلیک اسید در هر دو غلظت اثرات مثبت قابل ملاحظه ای بر صفات رشدی دانه رست های تحت تنش داشت و بین 20 تا 60 درصد این پارامترها را افزایش داد. همچنین محتوای نسبی آب این دانه رست ها به بیش از 2 برابر رسید. سالیسیلیک اسید بر فعالیت آنزیمهای آنتی اکسیدان افزود و میزان کلروفیل و گلوکز را بیش از 40 درصد افزایش داد. نتایج این تحقیق نشان داد که سالیسیلیک اسید در کاهش اثرات منفی تنش کادمیوم از طریق افزایش میزان کلروفیل، بهبود فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدان و تغییر مقدار گلوکز درگندم تاثیر دارد.
  کلیدواژگان: آنزیم های آنتی اکسیدان، سالیسیلیک اسید، کادمیوم، گلوکز، گندم (Triticum aestivum L.)
 • سجاده علی خانی، مهرناز محمودی زرندی* صفحات 75-85
  چکیده گیاهان در معرض انواع تنشهای زیستی و غیر زیستی از جمله خشکی قرار می گیرند که بر رشد و محصول دهی آنها تاثیر منفی دارد. همزیستی گیاهان با قارچ میکوریزی از رایج ترین استراتژیهای گیاهی به منظور کنار آمدن با تنشهای محیطی می باشد. به همین منظور در پژوهش حاضر برهمکنش قارچ اندومیکوریز و باکتریهای سودوموناس آئروژینوزا و ریزوبیوم ملیلوتی در آزمایشی به صورت فاکتوریل بر پایه بلوکهای کاملا تصادفی در سه سطح آبیاری و سه تکرار بر گیاه یونجه مورد بررسی قرار گرفت. اسپور قارچ اندومیکوریز همزیست با یونجه از منطقه باقرآباد کرمان در مجاورت گیاه ذرت تکثیر و مورد استفاده قرار گرفت. بذر یونجه رقم بمی با اسپور قارچ مزبور و باکتریها به صورت منفرد و توام تلقیح شدند و در سه سطح آبیاری 70، 50 و 20 درصد ظرفیت زراعی بمدت سه ماه پرورش داده شدند. نتایج نشان داد تنش آبی به طور معنی دار باعث کاهش پروتئین ولی افزایش پرولین وقندهای احیائی در گیاه یونجه شد اما نیتروژن تغییر معنی داری نداشت. تلقیح با قارچ اندومیکوریز و باکتریها میزان پروتئین، پرولین، قندهای احیائی و نیتروژن را در شرایط تنش و غیر تنش در مقایسه با شاهد به طور معنی داری افزایش داد. علاوه بر این اندومیکوریز و باکتریها بر یکدیگر اثر هم افزایی نشان دادند به طوری که در اکثر موارد تلقیح توام موثرتر از تلقیح منفرد بود. بر اساس این نتایج تلقیح توام باکتریهای سودوموناس آئروژینوزا، ریزوبیوم ملیلوتی و قارچ اندومیکوریز به منظور افزایش تحمل گیاه یونجه در برابر تنش آبی پیشنهاد می گردد.
  کلیدواژگان: یونجه، اندومیکوریز، ریزوبیوم ملیلوتی، سودوموناس آئروژینوزا، تنش آبی
 • مرتضی سلیمانی اقدم*، روح انگیز نادری، محمدعلی عسکری سرچشمه، مصباح بابالار صفحات 86-96
  به دلیل حساسیت گل های شاخه بریده آنتوریوم به سرمازدگی، دمای بهینه نگهداری آنها 5/12 تا 20 درجه سانتی گراد می باشد. در این پژوهش، تاثیر تیمار گاما آمینوبوتیریک اسید (GABA) در غلظت های صفر (شاهد)، 1، 5، 10، 15 و 20 میلی مولار به صورت اسپری قبل از برداشت و غوطه وری انتهای ساقه پس از برداشت (15 دقیقه در دمای 20 درجه سانتی گراد) بر سرمازدگی پس از برداشت گل شاخه بریده آنتوریوم رقم سیریون نگهداری شده در دمای 4 درجه سانتی گراد به مدت 21 روز مورد ارزیابی قرار گرفت. سرمازدگی در گل شاخه بریده آنتوریوم با قهوه ای شدن اسپات به همراه افزایش نشت یونی و تجمع مالون دی آلدئید (MDA) همراه بود. تیمار GABA در غلظت های 1 و 5 میلی مولار، به ترتیب قبل و پس از برداشت، موجب کاهش قهوه ای شدن اسپات گردید و افزایش نشت یونی و تجمع MDA را به تاخیر انداخت. تیمار GABA کاهش محتوای نسبی آب (RWC) در اسپات گل های شاخه بریده آنتوریوم در طول 21 روز نگهداری در دمای 4 درجه سانتی گراد را به تاخیر انداخت. علاوه بر این، در طول 21 روز نگهداری در دمای 4 درجه سانتی گراد، تیمار GABA کاهش آنتوسیانین را کندتر نموده و گل های شاخه بریده آنتوریوم تیمارشده با GABA دارای سطوح بالای آنتوسیانین بودند. تیمار GABA موجب افزایش تجمع گلایسین بتائین (GB) در گل های شاخه بریده آنتوریوم در دمای 4 درجه سانتی گراد گردید.
  کلیدواژگان: آنتوریوم، سرمازدگی، آنتوسیانین، پس از برداشت، گلایسین بتائین
 • راضیه خورشیدی، ابوالفضل جوکار*، محمدتقی گل مکانی صفحات 97-111
  شمعدانی عطری (Pelargonium graveolens) یک گیاه گلدانی زینتی برگساره ای است که استفاده گسترده ای در منازل دارد. افزون بر این به دلیل داشتن خواص دارویی ارزشمند، به طور روزافزون در صنایع عطر سازی و تولید مواد آرایشی و دارو کاربرد دارد. بر این اساس به منظور بهبود ویژگی های بیوشیمیایی این گیاه زینتی آپارتمانی، آزمایشی به صورت فاکتوریل بر پایه طرح کامل تصادفی با 4 تکرار در گلخانه بخش علوم باغبانی دانشگاه شیراز اجرا شد. محلو ل پاشی برگی سالیسیلیک اسید و سولفات پتاسیم در 4 غلظت به ترتیب 0، 100، 200 و 300 میلی گرم بر لیتر، و 0، 5/0، 1 و 5/1 درصد انجام شد. نتایج نشان داد که برهمکنش سالیسیلیک اسید و سولفات پتاسیم بر کمیت و کیفیت ماده موثره برگ شمعدانی عطری اثر داشت. با توجه به نتایج به دست آمده تیمار 200 میلی گرم بر لیتر سالیسیلیک اسید و 5/1 درصد سولفات پتاسیم بیشترین عملکرد اسانس (01/ 1 درصد) را به همراه داشت. بیشترین مقدار ترکیبات ژرانیول و سیترونلول در تیمار 300 میلی-گرم بر لیتر سالیسیلیک اسید و شاهد سولفات پتاسیم حاصل شد.
  کلیدواژگان: ژرانیول، سالیسیلیک اسید، سولفات پتاسیم، سیترونلول، شمعدانی عطری
 • علی اصغر عسگری، علی ایمانی*، ابراهیم هادوی، محسن خدادادی صفحات 112-121
  در این تحقیق واکنش ارقام انتخابی بادام شامل تونو، نانپاریل، مامایی، شکوفه، سهند، آذر، شاهرود 12، A200، A230 و 7-9 پیوند شده روی پایه و خود پایه GF677 در قالب آزمایش فاکتوریل بر پایه طرح کاملا تصادفی با سه تکرار مطالعه شد. نتایج نشان داد، با افزایش غلظت بیکربنات پتاسیم در آب آبیاری، درصد نیتروژن، پتاسیم، کلسیم، منیزیم و فسفر و محتوی روی و آهن کاهش و درصد نکروزه شدن برگ ها، افزایش یافت ولی میزان افزایش و یا کاهش در صفات اندازه گیری شده در بین رقم های پیوندی با یکدیگر، اختلاف معنی داری را نشان داد. در مجموع کل صفات اندازه گیری شده، رقم شاهرود 12 و پس از آن رقم های A230 و شکوفه به عنوان متحمل ترین و ژنوتیپ 7-9 و رقم سهند به عنوان حساس ترین ارقام نسبت به غلظت های بالای بیکربنات پتاسیم تشخیص داده شدند. رقم های شاهرود 12، A230 و شکوفه به خوبی توانستند غلظت 15 میلی مولار بیکربنات پتاسیم در آب آبیاری را تحمل کنند. همچنین رقم شاهرود 12 تا حدی توانست غلظت 30 میلی مولار بیکربنات پتاسیم در آب آبیاری را نیز، تحمل نماید. همچنین نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که نوع رقم پیوندی در افزایش مقاوت پایه های GF677 به غلظت های بالای بیکربنات پتاسیم موثر است و اغلب ارقام پیوندی (به جز ژنوتیپ 7-9 و رقم سهند)، دارای مقاومت بیشتری به غلظت های بالای بیکربنات پتاسیم در مقایسه با پایه های غیر پیوندی بودند.
  کلیدواژگان: بیکربنات، پایه، رشد رویشی، کلروز
 • صالح امیری*، رضا محمدی، محمد رضا طالبی، رامین اکبری صفحات 122-132
  گل محمدی (.Rosa damascena Mill.) یکی از مهمترین رزهای معطر است که به منظور تولید گلاب، اسانس و مصارف دارویی کشت می گردد. این پژوهش به منظور بررسی اثر تنظیم کنند های رشد گیاهی بر روی قدرت شاخه زایی، ریشه زایی و سازگاری در شرایط گلخانه انجام شد. به منظور سترون سازی ریزنمونه ها از هیپو کلریت سدیم 10 درصد به مدت 15 دقیقه و الکل 70 درصد استفاده گردید. تیمارهای استقرار شامل هورمون سایتوکنین BA و BAP در سه سطح (0، 5/0 و 1)، تیمارهای شاخه زایی BAP و BA در چهار سطح (0، 1، 2 و 3) و تیمارهای ریشه زایی با هورمونIBA در سه سطح (0، 5/0 و 1) میلی گرم در لیتر مورد بررسی قرار گرفتند. کلیه تیمارها در محیط کشت MS در سه تکرار و هر تکرار با 3 ریزنمونه در قالب طرح کاملا تصادفی کشت گردید. تجزیه داده ها نشان داد که بیشترین میزان استقرار 88/89 درصد در 0/5 میلی گرم در لیتر BA و کمترین میزان استقرار 25 درصد در تیمار صفر BAP حاصل شد. مقایسه میانگین داده ها نشان داد که بیشترین ضریب شاخه زایی 3/38 ، بیشترین طول شاخه 5/34cm در تیمار حاوی 3 میلی گرم در لیتر BA و کمترین ضریب شاخه زایی 1/00 در تیمار بدون هورمون حاصل شد. بیشترین مقدار ریشه زایی 85 درصد در محیط کشت 1/2MS حاوی 0/5 میلی گرم در لیتر IBA حاصل شد و کمترین میزان ریشه زایی 36 درصد بود که در محیط کشت 1/2MSبدون هورمون حاصل شد.
  کلیدواژگان: گل محمدی، کشت تک جوانه، شاخه زایی، ریشه زایی
 • هادی شمس، احمد عبدل زاده*، حمیدرضا صادقی پور، پویان مهربان جوبنی، محمد باقر باقریه نجار صفحات 133-143
  در این پژوهش اثرات تغذیه سیلیکون در گیاه آرابیدوپسیس تحت تنش شوری در شرایط کشت هیدروپونیک مورد مطالعه قرار گرفت. آزمایشات در قالب طرح کاملا تصادفی و به صورت فاکتوریل انجام شد. فاکتور اول، شوری در سطوح 0، 50، 100 و 150 میلی مولار به صورت کلرید سدیم و فاکتور دوم، سیلیکون در سطوح 0 و 5/1 میلی مولار به صورت سیلیکات سدیم بود. نتایج کشت گیاهان آشکار ساخت که در نتیجه تنش شوری تا تیمار 150 میلی مولار میزان یون سدیم در گیاه افزایش و درصد آب نسبی و مقدار کلسیم، پتاسیم و منیزیم به ترتیب در حدود 27، 49، 66 و 19 درصد نسبت به گیاه شاهد کاهش یافته است. این امر احتمالا با القا تنش اکسیداتیو سبب افزایش فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدان و مقدار فنل ها شد که منجر به کاهش رشد گیاهان تحت تنش شوری گردید. به علاوه، تنش شوری قندهای محلول را افزایش و نشاسته را کاهش داد که احتمالا تلاش گیاه برای تنظیم اسمزی ناکافی را آشکار می سازد. تغذیه سیلیکون همراه با افزایش مقدار پتاسیم و منیزیم و نیز افزایش فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدان، کاهش تنش اکسیداتیو ناشی از شوری را سبب شد. به علاوه، افزایش مقدار قندهای احیایی، کاهش نشاسته و افزایش میزان آب نسبی با تغذیه سیلیکون در گیاهان تحت شوری بهبود وضعیت آب گیاهان را نشان می دهد. در نتیجه گیاهان تغذیه شده با سیلیکون تحت شوری نسبت به گیاهان بدون سیلیکون رشد بهتری داشتند. این نتایج نشان داد که سیلیکون با کاهش تنش اکسیداتیو و بهبود وضعیت آب، تنش شوری را در گیاه آرابیدوپسیس تخفیف می دهد.
  کلیدواژگان: سیلیکون، شوری، آرابیدوپسیس، کشت هیدروپونیک
 • جواد میرزایی*، نجمه نوربخش صفحات 144-154
  همزیستی قارچ های میکوریز با ریشه ی گیاهان عالی، یکی از مهمترین انواع همزیستی اجباری در طبیعت بوده که فواید بسیاری از جمله جذب آب و عناصر غذایی برای گیاه میزبان دارد. هدف از این مطالعه، بررسی رابطه ی فراوانی اسپورها و کلینیزاسیون ریشه ی درخت زالزالک با عوامل محیطی در جنگل های زاگرس است. بدین منظور در مناطق دینارکوه در شهرستان آبدانان و ارغوان در شهرستان ایلام، 54 نمونه از خاک به همراه ریشه از عمق 30-0 سانتی متری تهیه گردید. نمونه های خاک جهت استخراج و شناسایی قارچ های همزیست، اندازه گیری فراوانی اسپور قارچ ها، تعیین درصد کلینیزاسیون و اندازه گیری ویژگی های فیزیکی و شیمیایی خاک (بافت خاک، وزن مخصوص ظاهری، ضخامت لاشبرگ، اسیدیته، شوری، پتاسیم قابل جذب، فسفر ،ماده آلی، نیتروژن) به آزمایشگاه منتقل شدند. نتایج نشان داد که در مجموع 13 گونه قارچ میکوریز با درختان زالزالک همزیستی دارند که گونه های Claroideoglomus etunicatum و Glomus caesaris بیشترین فراوانی و گونه های Acaulospora thomii و Entrophospora infrequens کمترین فراوانی را دارا بودند. نتایج همچنین نشان داد که فراوانی اسپور قارچ ها در رویشگاه دینارکوه از رویشگاه ارغوان بیشتر می باشد. نتایج همبستگی پیرسون نشان داد که بین درصد کلینیزاسیون و فراونی اسپور با پتاسیم و pH خاک همبستگی مثبت معنی داری وجود دارد. نتایج آنالیز تحلیل مولفه های اصلی نیز نشان داد که درصد کلینیزاسیون و فراونی اسپور قارچ ها از بین عوامل محیطی تنها با پتاسیم و میزان لاشبرگ همبستگی معنی دار مثبتی دارد.
  کلیدواژگان: زالزالک، عوامل محیطی، کلینیزاسیون، قارچ میکوریز، ایلام
 • مریم مرادیان*، عبدالرضا باقری، سیدحسن مرعشی، سید حسین نعمتی، احمد شریفی صفحات 155-165
  دو گونه Rosa canina و Rosa beggeriana به علت دارا بودن خصوصیات مطلوب از جمله رشد سریع و معطر بودن اهمیت قابل توجهی دارند. با توجه به مشکلات تکثیر رز از طریق روش های سنتی، استفاده از روش های ریزازدیادی توصیه شده است. از جمله مشکلات کشت این ویترو نیز می توان به پدیده زردشدگی برگ ها اشاره نمود. لذا در این پژوهش جهت افزایش سبزینگی برگ ها، دو آزمایش طراحی شد. در آزمایش اول محیط کشت MS تغییر یافته (آهن به مقدار سه برابر (34/8 میلی گرم در لیتر) و 30 میلی گرم در لیتر نیترات نقره ) به همراه دو نوع هورمون BAP و TDZ مورد بررسی قرار گرفت. نتایج آزمایش اول نشان داد، بیشترین درصد سبزینگی برگ ها در محیط کشت حاوی 1 میلی گرم در لیتر هورمون BA و آهن سه برابر بود (6/42 درصد). طراحی آزمایش دوم بر روی نوع آهن (Fe-EDDHA و FeSO4) موجود در محیط MS به همراه ترکیب هورمونی 1 میلی گرم در لیتر BA و 5/0 میلی گرم در لیتر NAA انجام شد. نتایج نشان داد استفاده ترکیبی از ( Fe-EDDHA و FeSO4) توانسته بیشترین درصد سبزینگی برگ ها (15/67 درصد)، طول شاخه (92/3 سانتی متر) و وزن خشک (03/0گرم) را تولید نماید. گیاهچه های باززایی شده به منظور ریشه زایی به محیط کشت های MS2/1جامد و مایع حاوی 40 گرم در لیتر ساکارز، 25/0 میلی گرم در لیتر هورمون BA، 1 میلی گرم در لیتر هورمون IBA و 1/0 میلی گرم در لیتر هورمون NAA انتقال یافتند. بیشترین تعداد ریشه تولید شده (1/9) و طول ریشه (4/3 سانتی متر) در محیط کشت جامد مشاهده شد.
  کلیدواژگان: گیاه رز، ریزازدیادی، ریشه زایی، ترکیبات هورمونی، Fe-EDD
 • رضا شیرزادیان خرم اباد*، فرشته تقی پور صفحات 166-176
  استفاده از فناوری کشت بافت میتواند از جمله مطلوب ترین روش های تکثیر سریع گیاهان زینتی در زمانی کوتاه و فضایی محدود محسوب می شود. این پروژه به منظور دستیابی به مناسب ترین محیط غذایی جهت تکثیرانبوه گیاه زینتی بنفشه آفریقایی از ریزقطعات برگ در شرایط درون شیشه ای انجام شد. اثر تنظیم کننده های مختلف بر میزان تولید شاخساره، تعداد برگ، تعداد ریشه و مدت زمان ریشه زایی بررسی شد. لذا برگ های جوان از پایه مادری رقم 'Pretty Miss Kelly' جدا و پس از ضدعفونی به ریزقطعات با اندازه یک سانتی مترمربع تقسیم شدند. اثر تنظیم کننده-های رشدی شامل BAP به همراه NAA یا IAA بصورت ترکیبی و در سطوح مختلف بر تولید شاخساره، اثر BAP و AdS بر تعداد برگ ، اثر محیط های مختلف ریشه زایی مورد بررسی قرار گرفت. جهت آنالیز داده ها از آزمایش فاکتوریل بر مبنای طرح کاملا تصادفی استفاده شد. نتایج این بررسی نشان داد که mg/l NAA 0.1 یا mg/l NAA0 به همراه mg/l0.1 از BAP و همچنین mg/l IAA0 به همراه BAP mg/l0.1 مناسب ترین ترکیب برای تولید شاخساره هستند. افزایش تعداد برگ بترتیب با استفاده از AdS mg/l 15 و BAP mg/l 0.2 رخ داد. ماسه استریل با تولید میانگین حدود 25 ریشه به در هر گیاهچه نسبت به دو محیط دیگر مناسب تر بود. در زمینه زمان ریشه دهی محیط MS 2/1 به همراه 0.005 میلی گرم در لیتر NAA با میانگین 10 روز مناسب ترین محیط بود. بنابراین در این مطالعه مناسب ترین محیط های غذایی در مراحل مختلف جهت تکثیر انبوه بنفشه آفریقایی معرفی شد.
  کلیدواژگان: بنفشه آفریقایی، تکثیر انبوه، هورمون ها، In vitro
 • حسین بتولی* صفحات 177-186
  رستنی های هر منطقه نتیجه واکنش های جامعه زیستی در برابر شرایط محیطی آن است. هدف پژوهش حاضر معرفی فلور، شکل زیستی و گونه های در معرض خطر منطقه حفاظت شده قمصر است. این منطقه با مساحت تقریبی 36700 هکتار در 35 کیلومتری جنوب غربی کاشان قرار دارد. نتایج نشان داد، مجموعه رستنی های این منطقه، بالغ بر 576 گونه گیاهی متعلق به 80 تیره و 355 جنس است. از مجموع 355 جنس، 50 جنس (7/8 درصد) و 69 گونه (9/11 درصد) به رده تک لپه ای ها و 299 جنس (9/51 درصد) و 500 گونه (8/86 درصد) به رده دولپه ای ها تعلق دارد. بزرگ ترین تیره های گیاهی از لحاظ تعداد گونه عبارتند از: Compositaeبا 76 گونه،Labiatae وGraminae هر کدام با 50 گونه، Fabaceae با 47 گونه، Cruciferae با 37 گونه، Umbelliferae با 35 گونه و Caryophyllaceae با 28 گونه. بررسی انتشار جغرافیائی رستنی های منطقه نشان داد، بیشترین انتشار جغرافیائی به ناحیه رویشی ایرانی-تورانی با 381 گونه (1/66 درصد) و ایرانی-تورانی/اروپا-سیبری/مدیترانه ای با 33 گونه (7/5 درصد) مربوط است که از بین آنها 18 گونه انحصاری ایران (1/3 درصد) بودند. در بین گیاهان منطقه، همی کریپتوفیت ها با 2/32 درصد و تروفیت ها با 9/31 درصد، مهمترین شکل های زیستی را تشکیل دادند. بر اساس معیارهای IUCN و کتابRed Data Book of Iran ، 33 گونه تهدید شده وجود دارد که همگی متعلق به منطقه ایرانی-تورانی است. از این 33 گونه، 2 گونه در معرض خطر، سه گونه در طبقه آسیب پذیر، 26 گونه در طبقه کمتر در معرض خطر و 2 گونه در طبقه کمبود داده قرار دارند.
  کلیدواژگان: جغرافیای گیاهی، شکل زیستی، فلور، منطقه حفاظت شده قمصر
 • فاطمه سرگزی*، مسعود شیدایی، حسین ریاحی، بهروز محمودی صفحات 187-197
  هیپنه آ (Hypnea Lamouroux) از جلبکهای قرمزی است که به دلیل تولید کاراژینان در بسیاری از کشورها کشت می شود. گونه های مختلف این جنس در مناطق زیر جزرو مدی آب های گرم حضور دارند و این جنس شامل حدود 53 گونه در سراسر جهان است که در ایران حدود 9 گونه از این جلبک گزارش شده است. گونه های مختلف این جنس روی صخره ها، سنگ ها، صدف ها یا به صورت اپی فیت با سایر جلبک ها رشد می کنند. در این مطالعه ریخت شناسی، تشریح و تنوع ریختی گونه J. Agardh H. pannosa برای اولین بار در ایران انجام شده است. در این مطالعه، 15 فرد از 7 جمعیت بررسی شد. تعداد 13 صفت کمی و کیفی اندازه گیری و استاندارد شد و در تحلیل های آماری استفاده شد. تفاوت هایی در ریخت شناسی جمعیت های مورد مطالعه مشاهده شد به طوری که جمعیت های نمونه برداری شده از دریای عمان (تیس و رمین) توسط صفات رنگ، فراوانی انشعابات جانبی و تعداد لایه های سلول های مدولاری از جمعیت های نمونه برداری شده از خلیج فارس (قشم و بندرلنگه) جدا شدند.
  کلیدواژگان: Hypnea، تشریح، تنوع ریختی، جلبک
 • سعیده قدیری سردرود، سارا سعادتمند *، محمد حسن عصاره، طاهر نژادستاری صفحات 198-212
  (.Centella asiatica (L از جمله گیاهان دارویی پرمصرف و محبوب در سراسر دنیا است که در خاورمیانه، اروپا و آمریکا دارای محبوبیت فراوانی است. این گیاه دارای خواص ضد باکتری و ضد قارچی بوده و در درمان آسم و برونشیت نیز به کار می رود. در سال های اخیر به دلیل بهره برداری نامحدود و بدون برنامه از این منبع گیاهی، و تلاش های ناکارآمد در احیای این گونه گیاهی دارویی ارزشمند، ذخیره گیاهی .(Centella asiatica (L در طبیعت به طور چشمگیری کاهش یافته و در معرض خطر نابودی قرار دارد. در همین راستا علاقه به تکنیک های کشت in vitro از جمله تکنیک ریزازدیادی از طریق کشت بافت جهت تکثیر این گیاه ارزشمند افزایش یافته است. در این پژوهش نیز ریزازدیادی این گیاه از طریق کشت بافت گیاهی برای نخستین بار در ایران توسط ریزنمونه های گره ای بررسی شد. جهت تکثیر، بخش های گره ای از نمونه های جمع آوری شده از عرصه در استان گیلان، پس از سترون سازی در محیط کشت MS حاوی -1 mgL1 BA و -1 mgL 1/0 IBA مستقر گردیدند. پس از یک ماه، ریزنمونه های رشد یافته به منظور دست یابی به بهترین تیمار شاخه زایی، تحت 9 تیمار هورمونی مختلف مورد آزمایش قرار گرفتند. با بررسی نتایج، محیط کشت MS حاوی -1 mgL5/0 BA و -1 mgL 5/0 2ip و -1 mgL 1/0 NAA به عنوان تیمار برتر شاخه زایی معرفی شد. جهت ریشه زایی و سازگاری در گلخانه، بررسی 11 تیمار هورمونی مختلف در محیط کشت MS نشان داد که تیمار حاوی -1 mgL5/0 IBA بهترین نتایج را در برداشته است.
  کلیدواژگان: Centella asiatica (L.)، ریزازدیادی، کشت بافت گیاهی
 • لیلا زرندی میاندوآب*، نادر چاپار زاده، حمید فکری شالی صفحات 213-224
  به منظور بررسی اثر متقابل شوری و منیزیم بر رشد، ویژگی های فیزیولوژیک و محتوای برخی عناصر غذایی در گیاه اسفندک، آزمایشی به صورت فاکتوریل طراحی و در پرلیت با استفاده از محیط کشت هوگلند اجرا شد. تیمارها شامل دو سطح شوری (صفر و300 میلی مولار) و سه سطح منیزیم صفر و 2 و 6 میلی مولار مازاد بر مقدار منیزیم موجود در محلول هوگلند (2 میلی مولار) بودند. کاربرد منیزیم در شرایط شور منجر به افزایش وزن خشک بخش هوایی به بیش از دو برابر تیمار شاهد (55 گرم وزن خشک) و ریشه بیش از 30% شد. شوری موجب افزایش محتوای آب در واحد سطح برگ گردید. در حالی که تاثیر شوری و منیزیم منجر به کاهش نسبی آن تا حدود تیمار شاهد (400گرم آب بر متر مربع) شد. شوری و بر هم کنش آن با منیزیم منجربه منفی تر شدن پتانسیل اسمزی برگ ها شد، که سهم سدیم در این منفی تر شدن در تیمارهای شوری بیشتر از شاهد بود ولی برهم کنش شوری و منیزیم به شدت موجب کاهش سهم پتاسیم در پتانسیل اسمزی گردید. شوری و منیزیم موجب کاهش شدید کلسیم، منیزیم و پتاسیم و افزایش شدید در محتوای سدیم اندام های اسفندک شد. به نظر می رسد که افزودن مقدار منیزیم مناسب به محیط رشد اسفندک، می تواند از طریق ایجاد تغییرات مناسب در نحوه جذب و انباشتگی سایر عناصر، رشد گیاه را در شرایط شور بهبود ببخشد. همچنین غلظت بالای سدیم در برگ های اسفندک به طور مستقیم برای تنظیم اسمزی استفاده می شود که منجر به کاهش پتانسیل آب برگ، بهبود وضعیت آبی برگ و از این طریق بهبود رشد می شود.
  کلیدواژگان: اسفندک، شوری، منیزیم، پتانسیل اسمزی، توزیع عناصر
 • موسی ارشد * صفحات 225-235
  در این مطالعه اثر غلظت های مختلف پلی اتیلن گلیکول و سوربیتول بر روی ارقام حسینی، قره ملیحی، دست-ارچین، اینه امجیی، سیاه، ریش بابا، طولاگوزو و رشه انگور بررسی شد و صفات تعداد و طول ساقه، تعداد برگ، تعداد و طول ریشه، تعداد و طول ریشه های فرعی اندازه گیری شدند. نتایج تجزیه واریانس داده ها نشان داد اثر ارقام بر روی صفات طول ساقه، تعداد برگ، طول ریشه و صفت تعداد ریشه های فرعی و اثر غلظت های مختلف پلی اتیلن گلیکول بر تمامی صفات در سطح احتمال 5% معنی دار بود. نتایج نشان داد شاخص های رشدی در غلظت 60 گرم بر لیتر کمترین رشد و در تیمار شاهد بیشترین افزایش مشاهده گردید. مقایسه میانگین داده ها مربوط به فاکتور ارقام نشان داد که به ترتیب بیشترین و کمترین مقدار طول ریشه٬ تعداد برگ و تعداد ریشه های فرعی را ارقام طولاگوزو و اینه امجیی تولید نمودند. نتایج تجزیه واریانس داده های مربوط به سوربیتول نشان داد اثر ارقام و سوربیتول بر روی تمام صفات مورد بررسی در سطح احتمال 5% معنی دار بودند. تیمار شاهد و غلظت 30 گرم در لیتر سوربیتول به ترتیب کمترین و بیشترین مقدار را در صفات تعداد و طول ساقه، تعداد برگ و تعداد و طول ریشه را داشتند. مقایسه میانگین سوربیتول نشان داد که به ترتیب بیشترین و کمترین مقدار را ارقام سیاه و اینه امجیی تولید نمودند.
  کلیدواژگان: پلی اتیلن گلیکول، خشکی، انگور، سوربیتول
|
 • Adel Jalili, Soheila Ashrafi Pages 1-15
  Ten species with 12 populations from several families of Iran were studied. The investigation on chromosome number of native species of plants of Iran is the aim of this study. chromosome number of species make so important data of evolution. the seeds of plant were collected from several locations of Iran. Melica persica and Silene vulgaris have two populations. Chromosome counts of Papaver rhoeas (2n=14) and Filipendula vulgaris (2n=28) were reported for the first time from Iranian population. Silene vulgaris (2n=24), Phlomis olivieri (2n=20), Vicia armena (2n=10) and Melica persica (2n=18) were studied for the second time from Iranian populations. Tanacetum pinnatum (2n=18), Vicia persica (2n=10), Salvia hypoleuca (2n=22) and Papaver bracteatum (2n=14) were another species that investigated in this study from Iran. Data analysis was conducted by micromeasure and excel soft wares. Ideogram of each population was depicted. Karyotype formula of each population was present.so valuable data was reported.
  Keywords: chromosome count, Iran, species of plants, Papaver rhoeas
 • Akram Ahmadi * Pages 16-27
  Zelkova carpinifolia is one of the forest trees which is threatened by Dutch elm disease caused by Ophiostoma novo-ulmi. Forest reservoirs of this species are going to extinct, rapidly. This study was carried out in order to optimize callus induction and regeneration in Z. carpinifolia forest species. The research was carried out in completely randomized design with leaf and stem explants. The results of micro-propagation on Z. carpinifolia revealed that percentage of callus induction in leaf (82.2%)>Stem explants (72.9%). The optimum medium for callus induction (94.3) was observed on Murashige and Skoog (MS) supplemented with BAP (2 mg/L) and NAA (1 mg/L). Also, the maximum shoot regeneration response (7.97%) from callus was observed on MS medium supplemented with GA3 (0.05 mg/L). MS medium supplemented with IBA (2 mg/L) and NAA (2 mg/L) provided 70% rooting response which was then selected as optimum rhizo-genesis media. Keywords: Zelkova carpinifolia, Zelkova tree, Tissue culture, Calligenesis, Regeneration
  Keywords: Zelkova carpinifolia, Zelkova tree, tissue culture, Calligenesis, Regeneration
 • Mahmood Ghorbani Marghashi, Hedayat Bagheri *, Mansour Gholami Pages 28-38
  The genus Cardamine L. in Brassicaceae comprises about 200 species in the world and 7 species in Iran. It has great morphological and karyological diversity and complex evolutionary history. This plant was collected from six different parts of Iran. The identity of these species was further explored by DNA extraction from young leaves and amplification of the nuclear ribosomal DNA (nrDNA) internal transcribed spacer (ITS) region by ITS4 and ITS5 primers. The amplified DNA was sequenced via Takapozist Company. Phylogeny reconstructions were performed using MEGA7 software. Blast and phylogeny analysis identified the collected plants as C.hirsuta C.flexuosa, C.tenera and C.uliginosa. Two known europian ecotypes of C. hirsuta (azureus and oxford from Max Planck Institute) were used as control which confirmed the outcome. These results not only confirmed the presence of at least four Cardamine species in Iran but also showed the effectiveness of ITS marker in identification of different species in the genus Cardamine.
  Keywords: Cardamine, ITS marker, Phylogenetic analysis
 • Mozhde Motaghi, Arash Mokhtari Pages 39-51
  Crataegus Sp. (Rosaceae) has medicinal, ornamental and commercial utilizations but due to interspecific hybrization, apomixis and polyploidy, it has become one of the most difficult type of trees for botanists to propagate. To overcome this and to promote the process of controlled and mass production new technologies especially tissue culture can be used. Hence, this study was conducted for in vitro optimization of micropropagation of Cataegus aronia which includes shoot proliferation and rooting. Sampling was performed during spring. The samples were then disinfected and the explants were cultured on MS medium for initial establishment. The MS media was supplemented with concentrations of Indole acetic acid, Indole butric acid, Benzylaminopurine and Thidiazuranfor shoot proliferations and 1/2 MS or MS medium with concentrations of Indole butric acid and Naphthaleneacetic acid was used for rooting experiments. The results indicate that the best proliferation occurred on 3 mg/l Benzylaminopurine + 1 mg/l Indole butric acid and the 1/2 MS medium containing 3 mg/l Indole butric acid resulted in the highest percentage of rooting.
  Keywords: Crataegus aronia, micro propagation, tissue culture
 • Manijeh Pakravan Pages 52-62

  The genus Thalictrum L. is one of the large genera of Ranunculacea family. In this study 16 population from six species and two varieties (Th. mazandaranicum، Th. minus var. majus و Th. sultanabadense و Th. isopyroides ,Th. foetidum Th. tacabicu ) have studied anatomically. The specimens have collected from their natural habits and after hand sectioning and double staining have studied. The main anatomical characters of stem were : the shape of cross section of stem, number of cholenchyma cell layers, number of schleranchyma cell layers, number of internal phloem layer, presence and number of axial parenchyma, number of vascular bundle rings, and anatomical characters of leaf epidermis such as: number of subsidiary cells, shape of cell epidermis, stomata type, length of guard cells and epidermis tricumes were the most important characters for separating the Thalictrum species. Counspicaous differences in leaf epidermis are trustful solution for separating the species.
  Finaly number of palliside parenchyma rows, presence of scleranchyma fibre around vascular bundles in central midribes, presence of cholenchyma cells and trichume types were the most important anatomical characters that could diagnosing the speciesa from each other.
  Keywords: anatomy, stem, leaf, leaf epidermis, stomata type
 • Azita Behnam, Hossein Abbaspour, Fatemeh Saeid Nematpour Pages 63-74
  One of the strategies used to reduce the negative effects of various stresses on plants is the application of growth regulators such as salicylic acid. This study investigated the interaction between salicylic acid (0, 0.5 and 1 mM) and cadmium chloride (0, 100, 200 and 300 µM) on growth traits, photosynthetic pigments, antioxidant enzymes activity, relative water content, proline and glucose content in wheat seedlings. The results showed that cadmium stress reduced growth treats of plants from 30 to 50 percent compared to control untreated plants, significantly. Moreover, relative water content decreased by 7% and the chlorophylls a and b levels were about 2 times lower. Cadmium stress caused a three-fold increase in the activity of catalase and superoxide dismutase enzymes and also glucose levels dropped by 2 times. Salicylic acid spray had significant positive effects on growth traits of cadmium-stressed seedlings and between 20% to 60% increased these parameters. The relative water content of these seedlings also increased 2 times. Salicylic acid has increased the activity of antioxidant enzymes and increased levels of chlorophyll and glucose by over 40% compared to control plants. The results of this study showed that salicylic acid is effective in reducing the negative effects of cadmium stress by increasing the amount of chlorophyll, improving the activity of antioxidant enzymes and changing the amount of glucose in Wheat.
  Keywords: Antioxidant enzymes, Cadmium, glucose, salicylic acid, Wheat (Triticum aestivum L.)
 • Sajadeh Alikhani, Mehrnaz Mahmudi Zarandi * Pages 75-85
  Abstract Plants are frequently and naturally exposed by different of biotic and abiotic stresses including drought have negative effects on plant growth and yield. Symbiosis with mycorrhizal fungi is the broadest plant strategy for acclimation to environmental stresses. Hence in present study interaction of endomycorrhizal fungus and Pseudomonas aeroginosa, as Mycorrhizal fungi with Rhizobium meliloti in completely randomized blocks under three levels of irrigation and three replications wave examined. Spores of native endomycorrhizal fungus symbiont with medicago from Bagherabad region in Kerman are propagated by Zea mays and then used with mycorrhizal spores, Pseudomonas and Rhizobium separately and together in pots for three months under 3 different levels of irrigation, 70, 50, 20 persentage of field capacity. Results showed reduction of protein content but proline and reducing sugars concentration increased significantly under water stress. Changes in total nitrogen concentration were not significant. Inoculation with endomycorrhiza and bacteria significantly enhanced protein, proline, reducing sugars and nitrogen concentration under stress and without stress in comparison to control. In addition to, endomycorrhiza and bacteria had synergistic effect so that in many cases coinculation were more effective in relation to single inoculation. On the basis of these results, coinoculation with endomycorrhizal fungus, Pseudomonas aeroginosa and Rhizobium meliloti is suggested for increasing medicago tolerant to water stress.
  Keywords: Medicago sativa, Endomycorrhiza, Rhizubiom meliloti, Pseudomonas aeroginosa, Water stress
 • Morteza Soleimani Aghdam * Pages 86-96
  The optimum temperature storage of anthurium flowers is 12.5–20 ºC because they are very sensitive to chilling injury (CI). In this study, the effects of 0, 1, 5, 10, 15 and 20 mM γ-aminobutyric acid (GABA) treatment applied by preharvest spraying or postharvest stem-end dipping (15 min at 20 ºC) on CI of anthurium flowers (cv. Sirion) stored at 4 ºC for 21 days was investigated. CI symptoms were accompanied by spathe browning and increase in electrolyte leakage as well as malondialdehyde (MDA) content. GABA treatment at 1 and 5 mM by pre and postharvest treatment, respectively, delayed spathe browning and increases in electrolyte leakage and MDA accumulation. Also, GABA treatments delayed decrease in total anthocyanins leading to significantly higher total anthocyanins content in GABA treated anthurium cut flowers during storage at 4 ºC for 21. GABA treatment at 1 and 5 mM by pre and postharvest treatment, respectively, delayed decrease in spathe RWC. Also, glycine betaine (GB) content in anthurium cut flowers treated with GABA was significantly higher than control flowers during storage. These results showed that GABA treatment at 1 and 5 mM by pre and postharvest treatment, respectively, ameliorated chilling injury of anthurium cut flowers, which can be used as promising technology at commercial scale.
  Keywords: Anthurium cut flowers, Chilling injury, Anthocyanin, Postharvest, Glycine betaine
 • Abolfazl Jokar Pages 97-111
  Rose-scented geranium is a foliage pot plant which its indoor use is widespread. It also has an ever-increasing use in the perfume industry, cosmetics and pharmaceuticals. In order to improve the quantitative and qualitative characteristics of this house plant, the effect of salicylic acid and potassium sulfate was investigated. The factorial experiment was based on a CRD with four replications and conducted in the greenhouses of the department of horticultural sciences at Shiraz University. Foliar spray of salicylic acid and potassium sulfate were conducted at four concentrations of 0, 100, 200 and 300 mg/l, and 0, 0.5, 1 and 1.5 % respectively. The results showed that the interaction of salicylic acid and potassium sulfate on yield and quality of essential oils. According to the results, the treatment of 200 ppm salicylic acid and 1.5% potassium sulfate resulted in the greatest essential oil yield (1.01%). Geraniol and citronellol had the greatest abundance in the essential oils by 300 ppm salicylic acid application.
  Keywords: Citronellol, geraniol, potassium sulfate, rose-scented geranium, salicylic acid
 • Ali Asghar Asgari, Ali Imani *, Ebrahim Hadavi, Mohsen Khodadadi Pages 112-121
  . In this research, response of almond cultivars included Tuono, Nonpareil,Mamaee, Shokofeh, Sahand, Azar, A200, A230 and 7-9 on GF677 and the GF677 in alkali conditions base on factorial experiment in completely randomized design with two factors and with three replication was investigated. The results showed that, with the increasing concentration of potassium bicarbonate in the water of irrigation,% nitrogen, potassium, calcium, magnesium and phosphorus, and the content of zinc and ironwas reduced and necrotic leaves increased but the rate of increase or decrease in the traits measured in the between cultivars together showed significant differences. In total the traits measured showed that Sh 12 anymore and then the cultivars of the A230 and Shokofeh as the most tolerant cultivars and sahand, 7-9 as the most susceptible cultivars in the high potassium bicarbonate concentrations were detected. Also, Sh12, A230 and Shokofeh could well tolerant in 15 mg potassium bicarbonate concentration in irrigation water. Also Sh 12 30 mMpotassium bicarbonate concentration partly would tolerant in the water of irrigation. As well as the results of this study showed that the type of a scion in increase the resistance the rootstock of GF677 to the high concentration of potassium bicarbonate was effective . Most scions (except Sahand and 7-9), has more resistance to high concentrations of potassium bicarbonate in comparison with non-graft rootstock.
  Keywords: almond, bicarbonate, chlorosis, rootstock, vegetative growth
 • Saleh Amiri Pages 122-132
  Damask Rose (Rosa damascene Mill.) is one of the most important aromatic roses that used in perfume, essence and medicinal products. This study was conducted to survey the effects of the plant growth regulators on proliferation and rooting capability of Damask rose. The collected samples were disinfected using 10% concentrations of sodium hypochlorite for 15 minute and 70% Alcohol. The treatments which used in this study were two kinds of cytokinin hormones (BA and BAP) in three concentrations (0, 0.5 and 1) for establishment stage and four concentrations of same hormones (0, 1, 2 and 3) for Proliferation stage and auxin hormone IBA in three concentrations (0, 0.5 and 1) for rooting stage. All of the samples were cultured in modified MS media with three replications, in a way that every replication included 3 explants that were based on randomized complete design (CRD). Results of data analysis showed that the highest establishment percentage was 88/89 percent which obtained at 0.5 mg/li BA and the lowest establishment percentage was 20 percent which obtained at 0.0 mg/li BAP. The mean comparison showed that the highest proliferation (3.83) and length of branch (5.34 cm) were achieved at 3 mg (BA), and the lowest proliferation percentage and length of branch were seen, respectively (1.96) at non hormone treatments. The highest rooting percentage was 85% that obtained in 1/2 MS medium containing 0.5 mg/li (IBA) and the lowest rooting percentage (%36) was seen at non hormone treatment.
  Keywords: Damask rose, Lateral Bud Culture, Proliferation, Rootin
 • Hadi Shams, Ahmad Abdolzadeh *, Hamid Reza Sadeghipour, Pooyan Mehrabanjoubani, Mohammad Bagher Bagherieh, Najjar Pages 133-143
  In the present study, the effects of silicon nutrition under salinity stress have been investigated on Arabidopsis thaliana plants grown on hydroponic culture. The experiments were conducted in a completely randomized design in factorial form. The first factor was salinity including 0, 50, 100 and 150 mM NaCl and the second factor was silicon including 0 and 1.5 mM sodium silicate. The results indicated that salinity increased concentration of Na+ and decreased relative water content and concentration of Ca2+, K+ and Mg2+ about 27, 49, 66 and 19 percent respectively. Consequently, plants were faced with oxidative stress that caused enhancement of antioxidant enzyme activities as well as phenols. In addition, salinity stress increased soluble sugars and decreased starch content that probably indicated plant acclimation for insufficient osmotic adjustment. Silicon nutrition alleviated the oxidative stress caused by salinity that may associated to the increasing K+ and Mg2+ content and raising antioxidant enzymes activity. Beside, increase of reducing sugars, decrease of starch and enhancement of relative water content following silicon application indicated improvement of plant water status. As a result, silicon fed plants indicated greater growth compared to non silicon fed ones under salinity. The results indicated that silicon could mitigate salinity stress in Arabidopsis thaliana plants through minimizing oxidative stress and improvement of water status.
  Keywords: Silicon, Salinity, Arabidopsis thaliana, Hydroponic culture
 • Javad Mirzaye Pages 144-154
  Arbuscular mycorrhizal fungi (AMF) are one of the most symbiotic in nature that has forced many benefits, including the absorption of water and nutrients in host plants. The purpose of this study was to investigate the relationship between AMF associated with Crataegus pontica and environmental factors. For this purpose, 54 samples of soil and root were collected from a depth of 0-30 cm. Soil samples for extraction and identification of fungi and physico-chemical properties (soil texture, bulk density, thickness of the litter, pH, EC, potassium, phosphorus, organic matter, nitrogen) were transferred to the laboratory. The results showed that 13 species of AMF species associated with Crataegus pontica trees. Claroideoglomus etunicatum and Glomus caesaris were the most and Acaulospora thomii and Entrophospora infrequens were the least species. Also, the results showed that the frequency of fungal spores in the Dinarkoh habitat were more than Arghavan habitat. Furthermore, there are significant correlation between root colonization, spore frequency and soil potassium and pH. The results of principal component analysis showed that there are significant correlation between colonization and spore density and soil potassium and litter thickness.
  Keywords: Crataegus pontica, Environmental Factors, colonization, Mycorrhizal fungi, Ilam
 • Maryam Moradian Pages 155-165
  Two species of Rosa, Rosa canina and Rosa beggeriana, are widely propagated due to their rapid growth and good fragrance. Considering propagation problems of rose flower through traditional ways, in vitro micropropagation methods are recommended. One of the problems of in vitro cultures of Rosa species is yellowing of leaves. Therefore, in the present study, two experiments were designed in order to increase greenery of leaves in in vitro cultures of R. canina and R. beggeriana. In the first experiment, the effects of modified MS basal medium (containing 8.34 mg/L FeSO4 and 30 mg/L AgNO3) and two types of plant growth regulators, BAP and TDZ, were studied. According to the results, the highest greenery percentage of leaves was observed in the medium containing 1 mg/L of BA and 8.34 mg/L FeSO4 (42.6%). The second experiment was designed to study the effects of two types of iron (FeSO4 and Fe-EDDHA) in MS medium containing, 1 mg/L BA and 0.5 mg/L NAA. Results showed that combinational use of FeSO4 and Fe-EDDHA resulted in the highest greenery of leaves (67.15%), branch length (3.92cm) and dry weight (0.03g). Rooting of regenerated plantlets in solid 1/2MS medium containing 0.25 mg/L BA, 1 mg/L IBA, 0.1 mg/L NAA and 40 g/L sucrose, showed the highest number of roots per plantlet (9.1) and root length (4.03 cm).
  Keywords: Fe-EDDHA, Hormonal compounds, micropropagation, Rooting, Rose plants
 • Reza Shirzadian, Khorramabad * Pages 166-176
  African violet as one of the important economic ornamental plants could be propagated through tissue culture technique in a short time and limited space. The effect of different growth regulators on shoot production, leave number, root number and rooting time was measured. 'Pretty Miss Kelly' young leaves were collected, and after disinfection, were divided into pieces with dimensions of 1cm*1cm. Therefore, effect of different combination of NAA, BAP, and IAA on shoot regeneration from leaf segments was monitored. Moreover, the effects of various combinations of BAP and AdS has been evaluated on the number of leaves. Subsequently, different root induction mediums including ½ MS with 0.005 mg/l NAA, MS without growth regulators and sterile sand were investigated. The obtained data was analysed by factorial experiment in a completely randomized design with 4 replications. The results showed that 0 mg/l NAA or 0.1 mg/l NAA in combination with 0.1 mg/l BAP and also 0 mg/l IAA in combination with with 0.1 mg/l of BAP are most suitable for shoot production. The best level of AbS and BAP regarding leaf number was inturn 15 mg/l and 0.2 mg/l. A better performance for root induction happened in sterile sand with an average of 25 roots per plantlet. In the case the root induction time, ½ MS with with 0.005 mg/l NAA with an average of 10 days was the best. Therefore, the most appropriate nutrient mediums in various stages for In vitro micrpropagation of African violet from leaf segments was identified.
  Keywords: hormones, In vitro, micropropagation, Saintpaulia spp
 • Hossien Batooli * Pages 177-186
  Each region's plants are as a result of communities' reactions to environmental conditions. The purpose of this study was to introduce floristic list, life forms and endangered species of Ghamsar protected area. This region covers about 36700 hactars and lies in the southwest part of Kashan. The results showed that 576 plant species existed in the region belonging to 80 families and 355 genera. A total of 355 genera, 50 genera (8.7 %) and 69 species (11.9 %) belong to monocotyledons order and 299 genera (51.9 %) and 500 species (86.8 %) belongs to dicotyledons order. The families with high number of species are including, Compositae (76 species), Labiata and Graminae (Each with 50 species), Fabaceae (47 species), Cruciferae(37 species), Umbelliferae (35 species) and Caryophyllaceae (28 species) respectively. The geographic distribution of plants indicated, the most geographical distribution is related to Iranian-Turanian vegetation area with 381 species (66.1 %) and Iranian-Turanian / Europea-Siberia / Mediterranean vegetation area with 33 species (5.7 %) respectively. According to Raunkiaer’s life form, species followed as: 32.2% hemicryptophytes (186 species), 31.96% therophytes (184 species). Threatened species included 33 totally belonging to Irano-Turanian. Among which them the endangered class, vulnerable, lower risk and data deficient were 2, 3, 26 and 2 species respectively.
  Keywords: Phytogeography, Life form, Flora, Ghamsar protected area
 • Fateme Sargazi *, Behrooz Mahmoodi Pages 187-197
  Hypnea Lamouroux is one of the red algae that planted in many of countries due to produce of carrageenan. There are different species of this genus in subtidal zones of warm water. The genus includes about 53 species in worldwide that approximately 9 species have been reported from Iran. Species of this genus are growing on rocks, stones, shells or epiphytic with other algae. In this study morphology, anatomy and morphological diversity of H. pannosa J. Agardh has been conducted for the first time in Iran. In this study 15 individuals from 7 populations were investigated. Thirteen different qualitative and quantitative characteristics were measured and standardized and were used in analysis. Differences in the morphology of the studied populations were observed, So that populations of Oman sea (Tis and Remin) separated from the Persian Gulf (Qeshm and Bandar Lenge) by the characteristics of color, abundance of lateral branches and number of medullary cell layers.
  Keywords: Hypnea, anatomy, morphological diversity, algae
 • saeedeh ghadiri sardrood, sara saadatmand*, mohammad hasan assareh, Taher Nejadsattari Pages 198-212
  Centella asiatica (L.) is a popular and highly usable herb in the Middle East, Europe and the United States. It has anti-bacterial and anti-fungal properties, and is also used to treat asthma and bronchitis. In recent years, due to overexploitation, and ineffectual efforts to revitalize this valuable herbal source, the abundance of C. asiatica (L.) in nature has suffered significantly, increasing the risk of its extinction. Therefore, interest in micropropagation of this valuable herb through in vitro plant tissue culture techniques has grown considerably. In this study also, for the first time, the micropropagation of this valuable medicinal plant was carried out through plant tissue culture by nodal explants. In order to proliferation, nodal explants collected from herbal material in Gilan province, after sterilization were cultured in MS medium supplemented with BA 1 mgL-1and IBA 0.1 mgL-1. After 1 month, For studying the in vitro shoot proliferation responses, free-contaminated shoot explants were cultured in 9 treatments of modified MS medium, and MS medium supplemented with BA 0.5 mgL-1, 2ip 0.5 mgL-1 and NAA 0.1 mgL-1 was selected as the best treatment. In the comparison of the effect of 11 different hormonal treatments in MS medium on rooting percentage and acclimatization, the MS medium supplemented with IBA 0.5 mgL-1 was chosen as the best treatment.
  Keywords: Centella asiatica (L.), Micropropagation, Plant Tissue Culture
 • leila zarandi, miandoab*, Nader Chaparzadeh, Hamid Fekri Shali Pages 213-224
  In order to investigate the interaction effects of salinity and magnesium on growth, physiological characteristics and content of some nutrients in Zygophyllum fabago plants, a factorial experiment designed and was carried out in perlite with Hoagland solution. The treatments consisted of two levels of salinity (0 and 300 mM) and three levels of 0, 2 and 6 mM magnesium over on magnesium content in Hoagland (2 mM). The application of magnesium in saline conditions led to an increase in the dry weight of the shoot over two times of control (55 g D.W.) and root over 30%. Salinity increased leaf water content. While the salinity and magnesium interaction led to a relative decrease in LWCA near the control amount about 400 g H2O2 m-2. Salinity and its interaction with magnesium led to a negative effect of osmotic potential of leaves, which was a more negative contribution of sodium in saline treatments than control, but the interaction effects decreased significantly contribution of potassium to osmotic potential. Salinity and magnesium reduced the amount of calcium, magnesium and potassium and increased the sodium content of the Zygophyllum organs. It seems that adding the appropriate amount of magnesium to the growth medium can improve plant growth under saline conditions by introducing appropriate changes in the absorption and accumulation of other elements. Also, high concentration of sodium in its leaves directly used for osmotic regulation, which reduces the leaf water potential, improves the leaf water condition and thus improves growth.
  Keywords: Zygophyllum fabago L, Salinity, Magnesium, Osmotic potential, Element distribution
 • mousa arshad* Pages 225-235
  In this study, effect of different concentrations of poly ethylene glycol and sorbitol on varieties of grape: Tola-Gozo, Syah, Inah-Amjaei, Rishbaba, Garamalihi, Hoseini, Dast-Archin and Rasha were evaluated and growth indices such as the number and length of shoot, number of leaf, the number and length of root and number and length of sub root were measured. The results showed that increasing the concentration of PEG reduced the growth. So that at concentration of 60 g l-1, the lowest growth were observed. In contrast, the largest increase in growth were observed in the control treatment. Decrease growth in medium containing PEG in the different cultivars were different which showed that the different varieties show different resistance to drought. Comparison of mean as to cultivars showed that Tola-Gozo and Inah-Amjaei produced the highest and lowest number leaf, length root and number sub root, respectively. In all traits at concentration of 60 g 1-l of Tola-Gozo, Syah, Hoseini and Rasha cultivars have the highest amount of characters, so most tolerant to drought. The results of analysis of variance showed on sorbitol, cultivars effect and sorbitol effect on all traits were significant at the 5% level. Where as, The interaction effects were not significant. Control and concentration of 30 grams per liter of sorbitol. The lowest and highest have in number and stem length, leaf number, and the number and length of roots, respectively. Comparison showed The highest and lowest value Syah, Inah-Amjaei is produced, respectively.