فهرست مطالب

 • پیاپی 45 (زمستان 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/12/01
 • تعداد عناوین: 15
|
 • محمدرضا پورمحمدی، رسول قربانی، مهدی عبداللهی* صفحات 805-820
  عادات سفر نقش کلیدی در انتخاب شیوه سفر دارند به گونه ای که ساختاربندی و هدایت تمایلات کاربران بر اساس منافع جمعی منجر به شکل بندی ارگانیک ظرفیت های برنامه ریزی حمل ونقل شهری می شود. هدف این مقاله، شناسایی الگوی دائمی استفاده از شیوه های حمل ونقل خصوصی و عمومی در جهت برنامه ریزی رفتار حمل ونقل کلان شهر تبریز هست. بدین منظور از روش خوشه ایبرای طبقه بندی مسافران بر اساس شاخص عادت یا تکرار مدل خاص سفر استفاده شده است. روش شناسی مقاله، توصیفی، تحلیلی و پیمایشی است. جمع آوری داده ها در قالب پرسشنامه و اخذ نظرات در حوزه جابجایی عمومی در سطح شهر تبریز صورت گرفت. برآورد نمونه ها با استفاده از فرمول کوکران برابر با 1100 نفر برای 166 ناحیه ترافیکی تبریز به صورت نمونه گیری خوشه اییک مرحله ای و به صورت تصادفی تعیین گردید و با آزمون های واریانس چند متغیری تجزیه وتحلیل گردید. بر اساس یافته های تحقیق هفت الگو شیوه انتخاب سفر شناسایی شد که دراین بین کاربران باقابلیت تغییر شیوه سفر و کاربران حمل ونقل عمومی، خوشه های کلیدی به شمار می روند که رفتار و ویژگی های متفاوتی را نسبت به سایر خوشه ها نشان می دهند. بنابراین این تفکر که الگوهای مختلف شیوه سفر مسافران ممکن است در جهت اثربخشی برنامه های حمل ونقل به روش های متفاوت متمایل شوند را تائید می کنند.
  کلیدواژگان: عادات انتخاب سفر، طبقه بندی خوشه ای، تحلیل چند متغیره، کلان شهر تبریز
 • شهرام پارسا( پشاه آبادی)*، احمد پوراحمد، مهسا حاجی، اسماعیل جعفری صفحات 821-841
  رضایتمندی مفهومی پیچیده ، چندگانه و مرتبط با مفاهیم دیگر و متاثر از زمان ، مکان و ارزش های فردی و اجتماعی است و تنها راه مطالعه این مفهوم بررسی لایه های درونی آن است. هدف این تحقیق سنجش میزان رضایتمندی و آزردگی ساکنین از کیفیت خدمات شهری در محله سیروس تهران ( شهرداری منطقه 12 ) است.که برمبنای شش شاخص ( امنیت و ایمنی ، بهداشت و نظافت ، زیبایی، رفاهی- اجتماعی، معابر و دسترسی ها و وضعیت نظارتی) مورد ارزیابی قرار گرفت. همچنین میزان و درجه اهمیت شاخص ها از نظر ساکنان و نحوه ارتباط آنها با شهرداری نیز مورد بررسی قرار گرفت. روش تحقیق دراین پژوهش توصیفی - تحلیلی می باشد و حجم نمونه ها براساس مدل کوکران 200 مورد انتخاب شد. جامعه آماری کل ساکنین محله سیروس تهران (منطقه 12، محله 17) می باشد و نمونه گیری مورد استفاده از نوع خوشه ایتوام با تصادفی ساده است. رویکرد حاکم بر تحقیق ترکیبی ( عینی - ذهنی ) می باشد. نتایج این تحقیق نشان می دهد که میزان رضایتمندی ساکنان از خدمات شهری متفاوت اما در کل متوسط به پایین بوده است و برخلاف باورهای رایج کارشناس محور که به خصوصیات فیزیکی اهمیت بیشتری داده اندفاکتورهای اجتماعی ( ایمنی ، امنیت و زیبایی) در نزد ساکنان از اهمیت و جایگاه بالاتری نسبت به بقیه شاخص ها برخوردار بوده اند. اولویت بندی اقدامات در این محله براساس خواسته ها و ترجیحات ساکنین به ترتیب شامل : 1- ارتقاء 2- تثبیت 3- ارزیابی 4- مونیتورینگ می باشد.
  کلیدواژگان: رضایتمندی، کیفیت خدمات، خدمات شهری، ماتریس اهمیت - رضایت، محله سیروس
 • حامد عباسی نامی*، مرتضی موسی خانی، علی بدیع زاده، جواد محرابی صفحات 843-856
  توسعه مترو در راستای رفع معضل آلودگی های زیست محیطی، به شدت وابسته به تکنولوژی می باشدکه عموما وارداتی و بسیار هزینه بر است. لذا تدبیر اساسی در شرایط تحریم فعلی، توسعه تکنولوژی مرتبط با مترو و بومی سازی آن است که نیازمند مشارکت اثر بخش شرکتهای دانش بیان داخلی می باشد. در این مقاله به طراحی مدل بهینه مشارکت بر اساس روش کیفی به شیوه مصاحبه نیمه ساختار یافته و نظریه داده بنیاد برای مدل پرداخته شده است . شرکت کنندگان در پژوهش 15 نفر از خبرگان، مدیران شهری، دانشگاهیان متخصص و مدیران شرکتهای دانش بیان بوده و روش نمونه گیری به صورت هدفمند می باشد. روش تحلیل داده ها کد گذاری نظری برگرفته از روش نظریه پردازی داده بنیاد است. یافته های تحقیق بعد از مقایسه پاسخ های مصاحبه ، مفاهیم مشابه از آنها استخراج شد. با انجام دادن این مرحله از تحقیق در پاسخ به شرایط علی (نیروی انسانی، ساختار شرکت، تحقیق و توسعه، کارگروهی، نیازسنجی تکنولوژی مترو ، بهبود عملکرد ) در پاسخ به زمینه (مشوق ها، پذیرش شرکتهای دانش بیان، ارتباطات صنعتی) و در پاسخ به راهبرد ها (ظرفیت جذب فناوری ، رقابت گرایی) و در پاسخ به پیامدها (تامین تکنولوژیکی، تولید، اشتغال، خود کفایی صنعتی و هزینه)، استخراج شد. نتایج تحقیق نشان می-دهد ابعاد مشارکت شرکت های دانش بنیان در بحث حمل و نقل و به خصوص مترو گسترده می باشد و می تواند موجبات توسعه مترو اثرات آن را بهتر فراهم کند.
  کلیدواژگان: مطالعات برنامه ریزی شده، مدل مشارکتی، نیازهای تکنولوژیکی، راه آهن شهری
 • عیسی ابراهیم زاده، مرتضی اسدیان، علی واعظ طبسی*، وحید یاری قلی صفحات 857-872
  شوراها از ابزار جامعه مدنی هستند که پس از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی، با عنایت به تاکیدات قرآن کریم و سیره معصومان و نیز با توجه به ضرورت اجرای سیستم عدم تمرکز و وجود سازمان های محلی، تشکیل آنها مورد توجه واقع شد. هدف پژوهش حاضر، کمک به پی ریزی یک ساختار مدیریتی اثرگذار و کارآ از طریق مقایسه تطبیقی مصوبات 3 دوره شوراهای اسلامی شهر در سه حوزه عمرانی - کالبدی، اقتصادی - مالی و اجتماعی - فرهنگی و ارائه پیشنهادهایی برای بهبود الگوی قانونگذاری _ مدیریتی در سطح مجموعه های شهری است. روش تحقیق تحلیلی - توصیفی بوده و تحلیل کمی و محتوایی مصوبات شورای شهر طی سه دوره فعالیت آنها با بهره گیری از آزمون تحلیل واریانس مورد ارزیابی قرار گرفت. در عین حال نتایج تحلیل یافته ها با استفاده از آزمون تحلیل واریانس نشان می دهد فقدان دید راهبردی و چشم انداز مشخص برای تحولات شهری، در مصوبات شورای شهر نمایان است. با این وجود، در مقایسه نسبت مصوبات در هر یک از سه حوزه عمرانی، اقتصادی و اجتماعی باید گفت که تقریبا قریب به 2⁄3 مصوبات مربوط به حوزه عمرانی ، حدود 1⁄3 مربوط به حوزه اقتصادی و تنها حدود 5/8 درصد کل مصوبات سه دوره مربوط به حوزه اجتماعی بوده است. این مهم بیانگر آن است که حوزه اجتماعی به نسبت زیادی مورد بی مهری شورای شهر واقع شده و در حوزه اقتصادی هم گر چه گام هایی برداشته اند، لیکن دغدغه اصلی شورا، امورات عمرانی که نمودی بیشتر نزد شهروندان دارند، بوده است.
  کلیدواژگان: مصوبات شورای اسلامی، کارکرد های عمرانی، کارکرد های فرهنگی، کارکرد های اقتصادی، کاشمر
 • احمد زنگانه*، محمد سلیمانی، تاج الدین کرمی، مهدی عباس زاده، رضا ویسی صفحات 873-892
  امروزه بخش مرکزی شهر رشت در رقابت با دیگر هسته های شهری رشت، نه تنها در حال از دست دادن غلبه و تسلط انحصاری خود بر کل فضای این شهر است، بلکه همچنین با مسائل و چالش های محلی بسیاری در درون خود روبرو شده است. برآیند چنین فرایندها و دگرگونی های منفی، ظهور یک مسئله مهم و بنیادین در بخش مرکزی شهر رشت، یعنی تمرکززدایی و تجزیه انواع سرمایه های فضایی، انسانی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در بخش مرکزی شهر از یک سو، و ته نشست و جایگزینی آن با هزینه های شهری از سوی دیگر است که امروز، در شکل فرسودگی، پژمردگی و زوال فزاینده محله های بخش مرکزی شهر رشت تجلی یافته است. بنابراین، این پژوهش، قبل از هر چیز به دنبال درک این موضوع است که پویایی فضایی-کالبدی بخش مرکزی شهر رشت از چه ماهیتی برخوردار است و تحت تاثیر چه عواملی قرار داشته است. نتایج پژوهش نشان داد که «عوامل مبتنی بر اجتناب از شرایط نامطلوب» مهمترین عوامل در تصمیم گیری به جدایی گزینی و جابجایی خانوارها و در نتیجه پویایی فضایی کالبدی بخش مرکزی شهر رشت می باشند. همچنین بر اساس یافته های تحقیق حاضر مشخص شد که ساختار اقتصاد سیاسی حاکم بر شهر رشت، از طریق تغییر در چرخه های سرمایه گذاری- سرمایه زدایی و اولویت ارزش مبادلاتی بر ارزش مصرفی زمین و املاک، بر روند رو به افول بخش مرکزی شهر رشت از نظر سکونت و بازساخت های فضاهای فعالیتی اثر گذار بوده است.
  کلیدواژگان: پویایی، فضایی، کالبدی، بخش مرکزی شهر، رشت
 • مهین نسترن، شادیه محمدی* صفحات 893-912
  یکی از چالش هایی که در سال های اخیر مورد توجه برنامه ریزان و طراحان شهری و محققان علوم پزشکی بوده است، سلامت عمومی جامعه می باشد. تشدید روزافزون اهمیت معضل سلامتی در جامعه شهری، موجب گردید تا در محافل علمی، بر نقش طراحی جنبه های کالبدی محیط، بر میزان قابلیت پیاده روی محیط و فعالیت بدنی شهروندان تاکید گردد. در این ارتباط، توافق محققان علوم شهری بر این است که ساختار کالبدی توسعه پراکنده، با تشویق بیشتر به استفاده از اتومبیل، مانع پیاده روی و دیگر فعالیت های بدنی می شود. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش، توصیفی-تحلیلی بوده و در آن گردآوری داده ها در رویکرد عینی با استفاده نرم افزارهای GIS، Auto cadوDepth map صورت گرفته است. در این راستا با مروری بر پژوهش های صورت گرفته در زمینه ارتباط فرم شهر و تحرک پذیری، به شناخت شاخص های تاثیرگذار فرم شهر در ارتقا قابلیت پیاده روی محیط محله ای، پرداخته شد و هفت شاخص تراکم مسکونی، تنوع، اتصال، مجاورت، متوسط سطح بلوک، برخورداری خیابان ها از پیاده رو و تراکم تجاری(سطح اشغال خرده فروشی ها) ؛ به عنوان شاخص های کالبدی- محیطی موثر در ارتقا قابلیت پیاده روی مورد سنجش قرار گرفت. نتایج تحلیل عینی شاخص های اولیه قابلیت پیاده روی، هدف اصلی پژوهش یعنی سطح بندی محلات 27گانه منطقه یک شهر رشت را از نظر برخورداری از این شاخص کلی بدست داد. مطابق نتایج با فاصله از مرکز شهر به سمت نواحی مرزی، قابلیت پیاده روی محلات کاهش می یابد و این شاخص در محلات روستا-شهری حومه ای شهر، در پایین ترین سطح قرار دارد. همچنین با توجه به فرم شهری، محلات دارای طراحی اولیه و بافت منظم، نسبت به محلات با بافت ارگانیک سنتی و ارگانیک روستایی در سطوح بالاتر این شاخص قرار دارند.
  کلیدواژگان: فرم شهر، قابلیت پیاده روی، رفتار سفر، شهر رشت
 • محمدصادق علیایی، سمیه عزیزی* صفحات 913-933
  پژوهش حاضر با هدف ارزیابی توان های محیطی روستاهای دهستان وکیل آباد و به دو صورت اسنادی و پیمایشی با فن مصاحبه و پرسش نامه انجام گرفته است. جامعه آماری این تحقیق بر اساس سرشماری سال 1395 شامل 1717 خانوار، که با استفاده از فرمول کوکران تعداد 310 نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند و نحوه انتخاب خانوار برای تکمیل پرسش نامه ها مبتنی بر روش تصادفی ساده بود. روش تحقیق توصیفی- تحلیلی و از نظر هدف کاربردی است که در آن با استفاده از مستندات آماری و نرم افزار SPSS 22 به تحلیل موضوع پرداخته شده و برای ترسیم نقشه ها از ArcGis استفاده به عمل آمده است. نتایج پژوهش نشان داد، دهستان وکیل آباد از عدم تعادل رنج می برد و آثار آن در تمامیزمینه های اجتماعی و اقتصادی مشاهده می شود. توزیع فضایی فعالیت ها واستقرارگاه ها به صورت یکنواخت صورت نگرفته و تمرکز و پراکندگی جمعیت و فعالیت درمناطق مختلف متفاوت بوده است. کمبود منابع آب و محدودیت منابع خاک، خشکی هوا، بارندگی سالانه اندک، سبک بودن بافت خاک و عدم توانایی در حفظ و ذخیرهرطوبت و فقر مراتع از جمله محدودیت های اساسی می باشد. همچنینمحدودیت شدید منابع طبیعی قابلیت ضعیف در نگهداشت جمعیت و تراکم پایین جمعیتی راسبب شده و نرخ فعالیت کشاورزی، صنعتی و خدماتی و بهره مندی ناچیز از عوامل و شاخص های توسعهرا محدود کرده است.
  کلیدواژگان: توان های محیطی، فضاهای روستایی، ارزیابی محیطی، وکیل آباد بافت، نواحی روستایی
 • حامد عباسی* صفحات 935-950
  حمل و نقل یکی از مهم ترین زیربناهای تشکیل دهنده زندگی شهری است که شکل و چگونگی توسعه اجتماعی و اقتصادی شهر را تعیین می کند. در این راستا، بررسی کیفیت حمل و نقل شهر همدان که می تواند در توسعه آن بسیار مفید باشد؛ مورد توجه قرار گرفت. جهت ارزیابی میزان رضایتمندی شهروندان از سیستم حمل و نقل از مدل رگرسیون ناپارامتریک و شبکه عصبی مصنوعی استفاده شد. بدین منظور ابتدا با تدوین پرسش نامه ای که بر اساس سه شاخص اصلی (وضعیت تجهیزات و تاسیسات، وضعیت ساختار کالبدی و وضعیت مدیریت و شیوه خدمات رسانی) پایه ریزی گردید؛ دیدگاه شهروندان جمع آوری شد. سپس با اتحاذ این شاخص ها به عنوان متغیر مستقل و میزان رضایتمندی به عنوان متغیر وابسته، یک مدل رگرسیون ناپارامتریک اجرا شد. میزان همبستگی و جذر میانگین مربعات خطای خروجی از این مدل به ترتیب به مقدار 914/0 و 334/0 مقدار بدست آمد. در رویکردی دیگر با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی، یک مدل با ساختار سه نرون ورودی، یک لایه پنهان و یک نرون خروجی پایه ریزی شد. همبستگی خروجی این مدل به مقدار 998/0 مقدار و جذر میانگین مربعات خطای آن در حدود 6 برابر کمتر از مدل رگرسیونی محاسبه شد. نتایج نشان دادندکه مدل شبکه عصبی با تخمین توامان روابط خطی و غیرخطی، از انعطفاف پذیری و قابلیت مناسب تری نسبت به رگرسیون ناپارامتریک برخوردار است. از طرفی شاخص های قیمت گذاری با ضریب(853/0)، برابری و رفاه با(795/0) و کاهش تقاضای سفر با (790/0) مقدار، اثر گذارترین شاخص ها در رضایتمندی شهروندان از شبکه حمل و نقل شهری هستند.
  کلیدواژگان: حمل و نقل، رضایتمندی، رگرسیون غیر خطی، شبکه عصبی مصنوعی، همدان
 • پژمان رضایی* صفحات 951-969
  با توجه به توان های بالای گردشگری در مناطق عشایری، برنامه ریزی در این زمینه، از جمله الزامات اساسی برای توسعه این جامعه است. در این خصوص، مکان یابی فضاهای مناسب گردشگری نقش مهمی در سایر مراحل برنامه ریزی گردشگری عشایر دارد. بر این اساس، هدف این مقاله مشخص نمودن مناسب ترین فضاها با استفاده از مدل TOPSIS و GIS برای ایجاد سایت های گردشگری عشایر در استان چهارمحال و بختیاری است. روش این تحقیق توصیفی - تحلیلی و از نوع تحقیقات کاربردی است. لایه های تاثیر گذار بر مکان یابی سایت های گردشگری عشایری مواردی همچون لایه زیست بوم های عشایری، منابع و جاذبه های گردشگری، ایل راه های عشایری، کاربری اراضی، شبکه تلفن، نقاط روستایی، نقاط شهری، شبکه گاز، راه های دسترسی، گسل ها، شبکه برق سراسری، منابع آب و شیب را در بر می گیرد. بر اساس نتایج بدست آمده، 10 نقطه استان واقع در شهرستان های کوهرنگ، لردگان و اردل بالاترین امتیاز را بدست آورده اند که بر اساس مدل تاپسیس کانون چلگرد در شهرستان کوهرنگ با شاخص CIبرابر 816/0 بالاترین امتیاز را به خود اختصاص داده است. سایر کانون های اولویت دار به ترتیب عبارتند از: شلیل (630/0)، بارز (541/0)، قلعه مدرسه (478/0)، صمصامی (426/0)، شیخ علیخان (423/0)، مازه سوخته (420/0)، هیرگان (381/0)، کری چهاربنیچه (374/0) و شرمک (266/0). با توجه به این اولویت بندی، سایر مراحل برنامه ریزی توسعه گردشگری عشایر در این استان می تواند بر اساس تجهیز و برنامه ریزی این سایت ها صورت گیرد.
  کلیدواژگان: گردشگری عشایر، مکان یابی، GIS، مدل Topsis، چهارمحال و بختیاری
 • علی منظم اسماعیل پور، حدیث شاهوردی، احمد رومیانی*، الیاس چهرازی صفحات 971-988
  امروزه ارزیابی و سنجش زیست پذیری مناطق روستایی یکی از مفاهیم نوین در ادبیات برنامه ریزی سکونتگاه های روستایی تلقی می شود و دسترسی به خدمات و امکانات برای ارتقای زیست پایدار از اصولی است که توجه برنامه ریزان و جامعه شناسان را به خود جلب کرده است و بر آن تاکید زیاد کرده اند. هدف از این پژوهش اولویت بندی مناطق روستایی براساس شاخص های زیست پذیری روستایی در بخش زاغه می باشد و سعی دارد با تدوین و تکمیل پرسشنامه و استخراج شاخص های مربوط، سطح زیست پذیری مناطق روستایی را مورد بررسی قرار دهد. نوع تحقیق کاربردی و روش مورد استفاده توصیفی- تحلیلی است و برای تجزیه و تحلیل داده-ها و اطلاعات از مدل کوپراس استفاده شده است. یافته تحقیق نشان داد که تفاوت های زیادی بین شاخص های 14 گانه در بین مناطق روستاهای بخش مورد مطالعه وجود دارد، به طوری که روستایی قلعه جهانبخش و طالقان با مجموعه N (00/100 و64/86 ) به بدلیل پذیرش جمعیت زیاد، داشتن امکانات و خدمات زیربنایی مانند( بهداشت و درمان، مخابرات و دسترسی های مناسب ) دارای بهترین وضعیت زیست پذیری و روستای غیبی و میر احمدی با مجموعه N (63/56 و72/65 ) به دلیل نبود زیرساخت های خدماتی، فاصله از مراکز دهستان و جمعیت کمتر نسبت به دیگر روستاهای مورد مطالعه در بدترین وضعیت زیست پذیری قرار گرفته است.
  کلیدواژگان: اولویت بندی، مناطق روستایی، زیست پذیری، زاغه
 • پریسا محمد پور* صفحات 989-1002
  زنان روستایی همواره نقش بسیار مهم و اساسی را در توسعه جوامع روستایی و بخش کشاورزی استان گیلان داشته اند. اما هیچ وقت این تلاش ها به طور مجزا از کار مردان انعکاس نیافته و به نقش های آنان با جدییت کافی نگریسته نشده است. هدف مطالعه حاضر، بررسی نقش زنان روستایی در توسعه پایدار کشاورزی با تاکید بر اثربخشی فعالیت های آموزشی-ترویجی در ترویج تولید محصول سالم در استان گیلان می باشد. که این پژوهش از نظر هدف کاربردی و بر پایه روش توصیفی - پیمایشی استوار است. اطلاعات مورد نیاز در این مطالعه به صورت پرسشنامه ای و کتابخانه ای جمع آوری شده و جامعه آماری تحقیق زنان کشاورزی شهرستان لنگرود و رودسر می باشد. حجم نمونه آماری با استفاده از فرمول کوکران 193 نفر تعیین شده است و میزان آلفای کرونباخ برای کل پرسشنامه برابر با 0.89 بوده است. نتایج این پژوهش نشان داد که بین برنامه های آموزشی-ترویجی اختصاص یافته برای زنان و درآمد سالانه از تولید برنج و نقش آنها در ترویج تولید محصول سالم در روستاها به میزان 99% درصد می باشد که این بیانگیر رابطه معنا دار بسیار بالایی بین آنها می باشد. همچنین نتایج تحلیل رگرسیون بیان گر این مسئله است که، تنها متغیر بازدیدهای آموزشی-ترویجی وارد تحلیل شد و توانست به تنهایی 26 درصد از متغیر وابسته میزان آگاهی زنان از مضرات سموم دفع آفات نباتی و کودهای شیمیایی را تبیین کند.
  کلیدواژگان: زنان روستایی، نقش، محصول سالم، فعالیت های آموزشی-ترویجی، استان گیلان
 • علی اصغر عبداللهی*، مسلم قاسمی صفحات 1003-1019
  رشد هوشمند شهری بیان کننده آن نوع از توسعه است که در آن ترویج حیات مدنی و سرزندگی اجتماعی، حمل و نقل عمومی و کاستن از اثرات نامطلوب زیست محیطی، در صدر ملاحظات برنامه ریزان و طراحان شهری قرار می گیرد و احیای شهر به عنوان محیط سالم و فعال که بتواند آینده ای مطلوب را برای تمام شهروندان تامین نماید. هدف مقاله حاضر، سنجش توزیع فضایی شاخص های رشد هوشمند شهری در شهر کرمان می باشد. روش شناسی تحقیق، توصیفی - تحلیلی است. برای تجزیه وتحلیل داده ها از مدل های کمی وکیفی برنامه ریزی Waspas و FuzzyTopsisاستفاده شده است. نتایج به دست آمده از تکنیک چند شاخصه fuzzytopsis نشان می دهد، مناطق شهر کرمان از نظر رشد هوشمند شهری به ترتیب منطقه یک (رتبه 3) با مقدار (462/0)؛ منطقه دو( رتبه 1) با مقدار (643/0)؛ منطقه سه (رتبه2) با مقدار (559/0)؛ و منطقه چهار (رتبه4) با مقدار (441/0) را داراست. نتایج به دست آمده از تکنیک Waspasنشان می دهد از نظر شاخص های کالبدی، مناطق4،3،2،1 به ترتیب رتبه های 4،2،1،3؛ از نظر شاخص های اقتصادی - اجتماعی، مناطق 3،2،1 و4 به ترتیب رتبه های 4،3،1،2 ؛ از نظر شاخص های زیست محیطی، مناطق 1،2،3،4 به ترتیب رتبه های 2،3،4،1 و در نهایت با استفاده از شاخص های دسترسی،مناطق 4،3،2،1 به ترتیب رتبه های 2، 1، 3، 4 را به دست آوردند.
  کلیدواژگان: توزیع فضایی، رشد هوشمند شهری، WASPAS، Fuzzy TOPSIS، شهر کرمان
 • علی علیمرادی، حسن احمدی*، وحید قبادیان صفحات 1021-1042
  در دوره صفویه به واسطه امنیت، رونق اقتصادی وتفکرات اسلامی زمینه مناسبی برای اعتلای فرهنگ ایرانی - اسلامی فراهم شد. این مساله باعث تشخص و بالندگی هنر ایرانی - اسلامی خاصه شهرسازی و معماری دوره صفوی نسبت به دیگر دوره ها در ایران شد، چنان که حاصل آن را می توان در شکل گیری کالبدی نظام شهرسازی صفویه به صورت باغشهر، تمثیلی از بهشت روی زمین جست. نظام شهرسازی رنسانس نیز ریشه در مکتب اصالت انسان که الهام بخش و مبنای طراحی در همه سطوح کالبدی از اجزای معماری تا فضای شهری شد. هدف این پژوهش بررسی تطبیقی آموزه های شهرسازی دوره صفویه و رنسانس و شناخت عناصر موثر در شکل گیری کالبدی شهر می باشد. لذا پژوهش حاضر با توجه به ماهیت موضوع از روش های ترکیبی اعم از تاریخی، تحلیل تطبیقی و پدیدارشناسی مورد استفاده قرار گرفته است. ابزار گردآوری داده ها، روش کتابخانه ای می باشد.تجزیه و تحلیل داده های آن به شیوه کیفی و استنباطی صورت گرفته است. یافته های پژوهش نشان می دهد شهر آرمانی نظام شهرسازی دوره صفویه و رنسانس متاثر از نوع جهان بینی ناظر بر آن ها بوده است. تبلور کالبدی فضاهای شهری در معنا و شکل جدید از دل سازمان کهن در یک فرایند تاریخی و طبیعی پدیده آمده است. در حقیقت گذار از شهر - مکان به شهر - زمان بوده است. بنابراین نتیجه گیری می شود شهر مقوله ای فلسفی است چون ابعاد ذهنی - هویتی شهر در محدوده ارزش های فکری - اعتقادی مقام می گیرد. از سوی دیگر شهر پدیده ای "مکانی - زمانی" است که در هر مقطعی از تاریخ بتواند دگرگونی های کمی خود را با تغییرات کیفی موردنیاز عصر خویش تبدیل کند و مفهوم مکان و زمان را در همسویی با یکدیگر قرار دهد.
  کلیدواژگان: آموزه های شهرسازی، تحلیل تطبیقی، دوره صفویه، دوره رنسانس
 • بهرام ایمانی*، علی ناصری منش، ابراهیم آرامی صفحات 1043-1055
  در جهان پیچیده و متحول امروز تحولات اساسی وقوع یافته در قالب انقلاب کارآفرینی، تاثیر عمده ای در میزان توسعه کشورها داشته است تا آنجا که در حال حاضر توسعه کارآفرینی هسته برنامه توسعه بسیاری از کشورها می باشد. ایجاد کسب و کار و خود اشتغالی در روستاها یکی از موضوع های مهم در کشور بوده و توجه به کارآفرینی روستایی با نگرشی به مشکلات موجود در این نواحی از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. در این راستا شناسایی عوامل تاثیرگذار بر بهبود شرایط کارآفرینی و زمینه های مساعد کارآفرینی روستایی در مناطق روستایی امری ضروری می باشد. شیوه جمع آوری اطلاعات در پژوهش حاضر از نوع کتابخانه ای و میدانی و نوع تحقیق توصیفی - تحلیلی بوده است. برای تعیین تعداد نمونه آماری مورد بررسی از مدل کوکران استفاده شد و 400 نمونه (سرپرست خانوار)، برای نمونه از جمعیت روستایی شهرستان اردبیل (جمعیت 79212 نفر (20890 خانوار)) انتخاب شده است. در پژوهش حاضر با استفاده از مدل رگرسیون چندگانه و ضریب Beta به بررسی عوامل موثر بر کارآفرینی روستایی (عوامل اقتصادی، اجتماعی، زیرساختی و فردی) و میزان تاثیر گذاری آن بر کارآفرینی روستایی و شناسایی زمینه های مساعد کارآفرینی روستایی (آزمون فریدمن و مدل Rank) در محدوده روستاهای شهرستان اردبیل اقدام شد. نتایج بدست آمده از پژوهش نشان می دهد متغیرهای اقتصادی با ضریب رگرسیونی (489/0)، زیرساختی با ضریب (397/0)، اجتماعی با ضریب (310/0) و متغیر فردی با ضریب (294/0) به ترتیب بالاترین تاثیر رگرسیونی را روی متغیر توسعه کارآفرینی روستایی داشته اند؛ یعنی به ازای افزایش یک انحراف استاندارد در متغیر اقتصادی میزان توسعه کارآفرینی روستایی در شهرستان اردبیل به میزان 489/0 انحراف استاندارد افزایش خواهد یافت. نتایج مدل فریدمن (مدل Rank) برای ارزیابی زمینه های مساعد کارآفرینی روستایی نشان می دهد که زمینه کشاورزی با میانگین (73/3) مساعدترین زمینه توسعه کارآفرینی روستایی و زمینه گردشگری با میانگین (67/1) کمترین مساعدت برای توسعه کارآفرینی روستایی را در محدوده مورد مطالعه نشان می دهد.
  کلیدواژگان: کارآفرینی روستایی، شاخص های کارآفرینی روستایی، زمینه های کارآفرینی روستایی، روستاهای شهرستان اردبیل
 • محسن شایان، محبوبه نام دار*، سجاد بازوند، ابراهیم رضایی صفحات 1057-1073
  توزیع عادلانه امکانات و ثمرات توسعه در میان اکثریت جمعیت از خصیصه های مهم اقتصادی پویا و سالم است. برنامه ریزان جهت تحقق این امر در کاهش نابرابری ها و عدم تعادل از طریق تدوین و اجرای برنامه های متعدد محرومیت زدایی و گسترش همه جنبه های مثبت توسعه یافتگی تآکید دارند . پژوهش حاضر با هدف تعیین سطوح برخورداری دهستان های شهرستان زرین دشت تدوین شده است. با توجه به مولفه های مورد بررسی و ماهیت موضوع، رویکرد حاکم بر این پژوهش توصیفی-تحلیلی است. این تحقیق از نظر هدف، کاربردی بوده و در بخش ادبیات تحقیق، برای جمع آوری اطلاعات از روش اسنادی و کتابخانه ای و پرسش نامه استفاده شده است . جامعه آماری این پژوهش را مهندسین مشاور، کارشناسان جهاد کشاورزی و کارشناسان بنیاد مسکن تشکیل می دهد که به طورتصادفی حجم نمونه ای به تعداد 24 نفرازبین آن ها تعین شده است . برای تجزیه وتحلیل داده ها ازتکنیک F TOPSIS استفاده شده است و همچنین وزن شاخص ها با استفاده از تکنیک F AHP بدست آمده است. نتایج پژوهش نشان می دهدکه دهستان خسویه بامقدار593/0بیشترین وزن را به خود اختصاص داده است و در رتبه اول قرار می گیرد. دهستان زیرآب بامقدار 591/0 در رتبه دوم قرار می گیرد. همچنین دهستان ایزدخواست غربی با مقدار428/0، دهستان دبیران بامقدار 241/0 و دهستان ایزدخواست شرقی با مقدار 126/0 در رتبه های سوم تا پنجم قرار می گیرند. از نظر توسعه یافتگی دهستان های خسویه و زیرآب به عنوان دهستان های توسعه یافته انتخاب گردیدند. دهستان های ایزدخواست غربی و دبیران در حال توسعه و دهستان ایزدخواست شرقی در سطح محروم قرار می گیرند.
  کلیدواژگان: درجه توسعه یافتگی، سکونتگاه های روستایی، تاپسیس فازی، شهرستان زرین دشت
|
 • Mohammad Reza Pourmohammadi, Rasoul Ghorbani, Mehdi Abdullahi * Pages 805-820
  Travel habits play a key role in choosing travel mode in a way that Structuring and guiding the user intentions based on the collective interests lead to an organic formation of urban transport planning capacities. The aim of this article is to identify the Permanent pattern in using private and public modes of transport, so the transport behavior of Tabriz can be planned. For this purpose, the cluster method has been used to classify travellers based on habit index or frequency of particular travel model. Methodology of the article is descriptive, analytical and survey. Data was collected in the form of questionnaires and obtaining comments in relation to public relocation in Tabriz. The samples were estimated randomly using Cochran formula for 1100 people in 166 traffic area of Tabriz as one-step cluster sampling, then analyzed through multivariate variance tests. According to research findings, seven patterns of travel choice mode were identified, among them, users with the ability to change the travel mode and public transport users are substantial clusters which show different behaviors and features compared to other clusters. Therefore, this idea is confirmed that different patterns of travel mode may be directed towards various methods for effective transport plans.
  Keywords: Travel Choice Habits, Cluster Classification, Multivariate Analysis, Tabriz Metropolis
 • Shahram Parsa *, Ahmad Pourahmad, Mahsa Haji, Ismail Jafari Pages 821-841
  Satisfaction is a complex and multiple concept that is related to other concepts and affected by time, location, and personal and social values. There fore ,studying of the inner layers is the only method. The purpose of this research is measuring residents’satisfaction and annoyance of utilities based on six indicators (security and safety,health and grooming, beauty,welfare – social, pathways and access and regulatory status ) considered in Siroos community (Municipal District 12 ).In addition,the rate and degree of indicators Importance for residents and their interaction with munucipality were studied.The research method in this survey is analytic – descriptive and the number of samples are based on model 200.The population of the study are all residents of Siroos community and type of sampling is random and cluster.The dominant approach is combined ( objective and subjective ). The results of this research show that residents satisfaction ofmunicipal services is different but in general it is medium to low.Experts put emphasis on the physical properties,but social factors (Security,Safety and Beauty) are important and they have higher status compared to other indicators. Prioritized actions based on the wishes of the residents of this community is include:1- Promotion2- fixation 3- Assessment 4- Monitoring. Assessment of residents satisfaction of municipal serviceshelps managers to achieve a comprehensive view of the problems and be aware of the possible solutions and understand long-term effects of current decisions.Upgrading utilities can be an effective step in increasing residents satisfaction (As an important part of life satisfaction ).
  Keywords: Satisfaction, Quality of Service, Utilities, Importance Matrix– Satisfaction, Siroos community
 • Hamed Abasi Nami *, Morteza Moosakhani, Ali Badeezadeh, Javad Mehrabi Pages 843-856
  One of the strategic solutions to reduction of environmental pollution for urban residents due to traffic congestion is the development of metro. Therefore, during the boycott, the basic thrust in these conditions is the development of Metro-related technology and its localization with the geographical, climatic, economic and social conditions in the rail sector, which requires the participation of the domestic knowledge companies to provide the technology of this industry. In this paper, we seek to design an optimal participatory model; on this basis, the semi-structured qualitative method and the data theory of the foundation are used to design the model. The participants in the research are 15 experts, urban managers, academics specializing in the metro area and managers of knowledge companies, and the sampling method is purposeful. The data analysis method is the theoretical codification derived from the theorizing of the data of the foundation. Findings of the research were compared after comparing interview responses. Similar concepts were extracted from them. The data analysis method is the theoretical codification derived from the theorizing of the data of the foundation. Findings of the research were compared after comparing interview responses. Similar concepts were extracted from them.
  Keywords: Planned studies, Participatory model, Technological needs, urban railways
 • Issa Ebrahimzadeh, Morteza Asadian, Ali Vaez Tabasi *, Vahid Yari Gholi Pages 857-872
  Councils are the tools of civil society that after the victory of the glorious Islamic Revolution, with regard to the emphasis and innocents Holy Quran and also due to the necessity of implementing decentralization and local organizations, their formation was considered. In this study, using constitution and law administration tasks, duties and Council elections has been the responsibility of the Council To review and compare the three periods of Council approvals in the Kashmar city in three areas of development - physical, social - cultural and economic - financial have paid. The research method is analytical - descriptive and quantitative analysis and substantive decisions of the City Council in three periods of activity were evaluated using analysis of variance. However, the result of analysis using ANOVA test shows a lack of strategic vision and clear vision for urban development, reflected in the decisions of the City Council. However, in comparison approvals in each of the three areas of civil, economic and social, nearly ⅔ approvals related to the field of development, approximately ⅓ of the economic and only about 8.5% of the total three resolutions related to the cultural. This indicates that the social - neglected to a large proportion of the city council and in the economic domain, although steps have been taken, but the main concern of the Council of Civil is Sector development that are of interest to most citizens.
  Keywords: Islamic council Approvals, Development function, cultural function, Economical function, kashmar
 • Ahmad Zanganeh *, Mohammad Soleimani, Tajedin Karami, Mehdi Abaszadeh, Reza Vaisi Pages 873-892
  Today the central part in competition with other commercial centers in Rasht, is not only losing its dominant dominance over the entire space. The city is also facing a lot of local issues and challenges. The outcome of such processes and negative changes, the emergence of an important and fundamental issue in the central part of Rasht, namely, the decentralization and the diversification of the various spatial, human, economic, social and cultural capital in the central part of the city on the one hand, and its replacement and substitution At the expense of the city, on the other hand, today, in the form of exhaustion, wilt and increasing decline of neighborhoods in the central part of Rasht, manifested itself. Therefore, this study first of all seeks to understand that the physical spatial dynamics of the central part of Rasht has been influenced by what is happening. The results of this study showed that "factors based on avoiding adverse conditions" are the most important factors in deciding on the separation and displacement of households and therefore the physical spatial dynamics of the central part of Rasht city. Also, based on the findings of this research, it was revealed that the structure of the political economy ruling the city of Rasht by changing the investment-decadal cycles and the priority of the value of exchange of land and property value values on the declining trend of the central part of Rasht city And the rehabilitation of activity spaces has been affected.
  Keywords: dynamics, spatial, physical, central city, Rasht
 • Mahin Nastaran, Shadie Mohammadi * Pages 893-912
  One of the major challenges in recent years attracted the attention of urban planners and urban designers and researchers in medical science, is the public health community. The increasing importance of intensifying health problem in urban areas, led to scientific circles, on role of disigning of physical aspects of the environment is provided, on the walkability and physical activity. In this case, the scientists agreed that the physical structure of urban sprawl, encouraging more car use, walking and other physical. In this regard, a review of previous studies on the relationship between urban form and mobility, factors influencing urban form in the context of walking, were studied and seven indexes, household density, diversity, connectivity, proximity, block size, sidewalk, Retail Floor Area Ratio (FAR), using Geographic information system (GIS) and software space syntax analysis (Depth map) were measured. Results of Initial analysis of objective walkability indicators, main goal of this study, ranking of 27 neighborhoods, in 1th region's of Rasht city, in terms of the overall index were obtained. According to the results, ability to walk of neighborhoods reduced by distance from the city center to the border areas, and this index is at the lowest level in rural-urban neighborhoods of suburban. Also according to the urban form, neighborhoods with initial design and texture orderly, are at the higher levels of the index Compare to traditional organic and rural organic neighborhoods.
  Keywords: urban form, walkability, travel behavior, Rasht city
 • Mohammad Sadeqh Oliaei, Somayeh Azizi * Pages 913-933
  The present study was carried out with the aim of evaluating the environmental capabilities of villages in Vakil Abad village and by documentary and survey method with interviewer and questionnaire. The statistical population of this research is based on the census of 1395 including 1717 households, Using the Cochran formula, 310 people were selected as the sample size and The method of choosing a household to complete the questionnaires was based on a simple random method. Descriptive-analytic research method and In terms of application purpose, using SPSS 22 software and statistical analysis and Arc Gis is used to draw maps. The results of the research showed, Vakil Abad villages suffers from imbalances and Its effects are observed in all social and economic fields. The spatial distribution of activities and facilities was not uniform and the concentration and dispersion of population and activity were different in different regions. The lack of water resources and limitation of soil resources, the dryness of the air, the annual rainfall, the light soil texture and the inability to preserve and save the moisture and the poverty of rangelands are among the fundamental constraints. Also, severe natural resource constraints have weakened the ability to maintain population and low population density, and limits the rate of agricultural, industrial and service activity and the limited benefit of development factors and indicators.
  Keywords: Environmental power, Rural Spaces, Environmental Evaluation, Vakil Abad of Baft, rural areas
 • Hamed Abbasi * Pages 935-950
  Transportation is one of the most important constituent parts of urban life that determines the shape and way of social and economic development of the city. In this regard, the quality of transportation in Hamadan city, which can be very useful in its development, was considered. The nonparametric regression model and artificial neural network were used to assess the citizens' satisfaction from the transportation system. For this purpose, first, a questionnaire was developed based on three main indicators (equipment and facilities status, physical status, management status, and service delivery). Citizens' perspective was gathered. Then, using a nonparametric regression model, independent indicators and satisfaction as an independent variable were used. The correlation and root mean square of the output errors of this model were 0.914 and 0.334 respectively. In another approach, using an artificial neural network, a model with three intrinsic neuron structures, one hidden layer and one output neuron was constructed. The output correlation of this model was 0.998 and the mean square error of the error was about 6 times lower than regression model. The results showed that the neural network model with both linear and nonlinear correlation estimates is more versatile and more suitable than nonparametric regression. On the other hand, price indices with coefficient (0.885), equality and welfare with (0.795) and decrease in demand for travel (0.790) are the most effective indicators for citizens' satisfaction with urban transport network.
  Keywords: Transportation, Satisfaction, Nonparametric Regression, artificial neural network, Hamadan
 • Pejman Rezaee * Pages 951-969
  High tourism abilities in nomadic areas is very essential for development of this country. in this regard, the location of suitable tourism spaces plays an important role in other stages of nomadic tourism planning. the goal of this article is select the best places for nomad tourism in Charmahal and Bakhtiaree province with use of AHP, Topsis model and GIS. the method of this research is descriptive and analytical and the type of research is functional. to locate the spaces, use some layers such as access to Ilrah, distance to the nomadic settlements, distance to the tourist attractions of the province, access to water, electricity, road network and etc. according to classification 10 sites select in province and these sits include : Chelgerd (0.816 score) , Shalil ( 0.630 score) , Barz (0.541 score) , Gale madrese ( 0.478 score) , Samsami (0.426 score) , Shikh alikhan(0.423 score), Maze sokhte ( 0.420 score) , Hiregan (0.381 score) , kori chahar bonicheh ( 0.374 score) and Sharmak (0.266 score). based on this prioritization other stages of the development of tribal tourism development in this province can be based on the equipment and planning of these sites.
  Keywords: nomads, site selection, GIS, Topsis, Chaharmahal, Bakhtiari
 • Ali Monazam Esmail Poor, Hadis Shahverdi, Ahmad Roumiani *, Elias Jahrazi Pages 971-988
  Today, assessing the viability of rural areas considered rural settlements planning a novel concepts in the literature is made And access to services and facilities to promote sustainable ecological principles Planning and sociology has attracted the attention and the strong emphasis limitations. The aim of this study Prioritization based on viable rural village in the slums is. And trying to prepared questionnaire mining related indices, examine the viability of rural areas. Applied research and analytical method is used for data analysis and data model is used Kvpras. The findings showed that the differences between indices of 14 children in the rural areas studied there, The findings showed that the differences between indices of 14 children in the rural areas studied there, The J and Taleghan rural castle with a series N (100/00 and 86/ 64) to accept because of the large population, the infrastructure facilities and services (such as health care, telecommunications and Convenient access) A habitable condition And the village of Mir Ahmadi occult and the set N (56/63 and 65 / 72) service due to lack of infrastructure, distance from the centers of rural and less populated than other villages in the worst viability is located
  Keywords: Prioritize, rural areas, the part Zaghe
 • Parisa Mohammad Poor * Pages 989-1002
  Abstract Rural women have always had a very important and fundamental role in rural societies’ and the agricultural sector of gilan province’s development. But these efforts have not been reflected separate from men’s jobs and their role has not been observed with adequate seriousness. The purpose of the present study is to evaluate rural women’s role in sustainable development of agriculture with emphasis on effectivity of educational-promotional activities in promoting healthy product production in Gilan province. that this study is applicable from the manner of purpose and is based on the descriptive-survey method. The required information in this research has been collected through questionnaire and library method and the people under study are the rural women of langerood and roodsar townships. The statistical sample volume using the Cochrane formula has been determined as 193 individuals and the rate for Cronbach’s alpha for all of the questionnaire was equal to 0.89. the results of this study showed that amongst the educational-promotional programs designated for women and annual income from production of rice and their role in promoting the health production of products in villages is equal to 99% which indicates the very high meaningful relation of the foretold. Also the results from regression analysis indicated the matter that only the educational-promotional visits have entered in the analysis and singly could explain 26 percent of dependent variable of rate of women’s acknowledgment from vegetation pesticides’ disadvantages and chemical fertilizers.
  Keywords: rural women, role, healthy product, educational-promotional activities, gilan province
 • Aliasghar Abdollahi *, Moslem Ghasemi Pages 1003-1019
  Introduction
  smart urban growth represents the kind of development that promotes civic life and social vitality, public transport and reduce the adverse environmental effects, Planners and urban designers are at the forefront of considerations And restore the city as an active and healthy environment for all citizens to be able to provide a good future. The aim of the study is to assess spatial distribution of smart urban growth in the city of Kerman.
  Methodology
  Research methodology is descriptive - analytic. To analyze the data from quantitative models and qualitative planning and FuzzyTopsis WASPAS is used. The results obtained show fuzzytopsis multi-attribute techniques, areas of Kerman in terms of smart urban growth as a region (Rank 3) the amount of (0.462), Region Two (Rank 1) the amount of (0.634), region Three (Rank 2) the amount of (0.559), and the four (Rank 4) the amount of (0.441) and whiskey. Restrictions / Guidelines: As the investigation related to smart urban growth in the city and collect data using questionnaires have been Therefore, on completion of the research process constraints such as distance, cost, working people and the officials arises. Practical implications: such strategies identified key strengths and weaknesses and the opportunities and threats in order to improve the smart urban growth In the form, public transport, walking, cycling, amusement park ride is.
  Keywords: Spatial distribution, smart urban growth, WASPAS, Fuzzy TOPSIS, Kerman
 • Ali Alimoradi, Hassan Ahmadi *, Vahid Ghobadian Pages 1021-1042
  The Safavid period due to security and economic prosperity, providing a suitable ground for enhancement of the Islamic - Iranian culture. This contributed to the distinction of the Iranian-Islamic art especially the architecture and urban planning of Safavid era compared to other periods in Iran.The Renaissance urban planning system is also rooted in the school of human primacy which inspired the design at all levels of architecture until urban spaces.The purpose of research is to compare the teachings of urban Safavid and Renaissance periods and to identify the effective elements in the physical of the city. Therefore, the present study has been used on the nature of the subject combination of historical, comparative analysis and phenomenology. The data collection tool is library method. The analysis of the data in a qualitative manner. The findings of research show that the ideal city of the Safavid period and Renaissance has been influenced by the kind of worldview they are observing. The physical crystallization of urban spaces has emerged in a process of historical and natural transformation. Therefore, the conclusion is that the city is a spatial temporal phenomenon which is every part of history can transform its quantitative changes with the qualitative changes required by its age and place concept of place and time in line with each other.
  Keywords: Teachings of the Urban Planning, Comparative Analysis, Safavid Period, Renaissance period
 • Bahram Imani *, Ali Naseri, Ebrahim Arami Pages 1043-1055
  In order to improve planning and improve the conditions of rural entrepreneurship, identify areas conducive to entrepreneurship and indices affecting rural entrepreneurship is essential. The results of the study indicate that about 82.2% of the variance within the village of Ardabil rural entrepreneurship and agriculture account for 17.8 percent of the criteria or other variables, also assess the role of economic factors indicate that about 73.4% of the variance of economic agents comply rural entrepreneurship and 6/26 percent for criteria or other variables. The results of the Beta coefficient indicates that agricultural entrepreneurship is far greater proportion compared with other criteria in predicting the dependent variable (rural entrepreneurship) are, So that a unit change in the standard deviation of Agriculture, makes the standard deviation of the dependent variable (rural entrepreneurship) as much as 71.1 percent of change. Beta coefficient to assess the role of economic factors in improving the conditions of rural entrepreneurship shows that a standard deviation unit change in economic factors, makes the standard deviation of the dependent variable (rural entrepreneurship) as much as 85.7 percent of change.
  Keywords: rural entrepreneurship, economic factors, the favorable areas of entrepreneurship, Linear regression model, the villages of Ardabil city
 • Mohsen Shayan, Mahboubeh Namdar *, Sajad Bazvand, Ebrahim Rezaei Pages 1057-1073
  Reasonable distribution of the fruits of economic development among the majority of the important features of a dynamic and healthy. Planners to achieve this purpose in reducing inequalities and imbalances through the development and implementation of several programs deprivation and open all the positive aspects of development are emphasized. This study aimed to determine the level of city districts have been developed Zarrindasht. According to the examined factors and nature of the subject, the dominant approach is this cross-sectional study.This research has an objective, practical, and in the literature, to collect information from a library of methods and questionnaires were used. The population of this research, consulting engineers, experts and agricultural experts Housing Foundation will form randomly sample size is set to the number of 24 people between them. F TOPSIS techniques have been used to analyze the data and index weight is achieved using F AHP technique. The results show that the district Khosuyeh is loaded into ci 0/ 593maximum weight is allocated and placed in the first place. Ci 0/ 591district is loaded into second place zirab.The Western Izadkhast district with the ci 0/428, villages and Dabiran district is loaded into ci 0/241Eastern Izadkhast with the ci 0/126were ranked third to fifth. In terms of development of villages Zirab and Khosuyeh as developed villages were selected. Izadkhast districts of Western and Eastern Izadkhast Dabiran developing and villages in the area are excluded.
  Keywords: The degree of development, Rural settlements, Fuzzy TOPSIS, Zarindasht County