فهرست مطالب

مجله سبک زندگی اسلامی با محوریت سلامت
سال هفتم شماره 2 (پیاپی 34، تابستان 1402)

 • ویژه نامه
 • تاریخ انتشار: 1402/06/23
 • تعداد عناوین: 43
|
 • زهرا خوانساری، هاجر ترکان*، منصوره بهرامی پور صفحات 1-18
  هدف

  هدف از پژوهش حاضر مقایسه ی اثربخشی بسته ی والدگری مبتنی بر نظریه ی انسان سالم با برنامه والدگری مثبت بر تنیدگی والدگری و سرمایه ی روان شناختی مادران کودکان 6 تا 12 ساله ی مبتلا به اختلالات رفتاری برون سازی شده بود.

  مواد و روش ها

  روش پژوهش طرح آزمایشی سه گروهی- سه مرحله ای و جامعه آماری شامل کلیه ی مادران کودکان 6 تا 12 ساله ی مبتلا به اختلالات رفتاری برونی سازی شده در شهر تهران در نیمه ی اول سال 1401 بودند که به دبستان ها و مراکز مشاوره و روانشناسی شهر تهران مراجعه کرده اند و با استفاده از نمونه گیری هدفمند 45 نفر از آنان انتخاب و به صورت تصادفی در سه گروه (برای هر گروه 15 نفر) قرار داده شدند. برای گرداوری اطلاعات از پرسشنامه های تنیدگی والدگری (آبیدین، 1983) و سرمایه روان شناختی (لوتانز و همکاران، 2010) استفاده شد. گروه آزمایشی 1 تحت آموزش بسته ی محقق ساخته والدگری مبتنی بر نظریه انسان سالم و گروه آزمایشی 2 تحت آموزش والدگری مثبت در طی 8 جلسه 90 دقیقه ای قرار گرفتند. برای تجزیه و تحلیل یافته ها از روش تحلیل واریانس اندازه گیری تکرار شده و آزمون های تعقیبی بونفرونی با رعایت آزمون های پیش فرض با کمک بسته نرم افزار آماری در علوم اجتماعی نسخه 22 استفاده شد.

  یافته ها

  نتایج به دست آمده نشان داد که هر دو مداخله بسته والدگری مبتنی بر نظریه انسان سالم و والدگری مثبت بر افزایش سرمایه های روان شناختی و کاهش تنیدگی والدگری در والدین دارای فرزند مبتلا به اختلال رفتار برونی سازی شده در مرحله پس آزمون تاثیر معنی داری داشته و اثرات درمان در مرحله پیگیری نیز باقی مانده بود (05/0≥p). همچنین در مقایسه دو روش درمانی، نتایج نشان داد که بسته والدگری مبتنی بر نظریه انسان سالم در مرحله پیگیری در بهبود سرمایه های روان شناختی اثربخش تر بوده است.

  نتیجه گیری

  یافته های این پژوهش اطلاعات مفیدی را در ارتباط با آموزش مادران فراهم می کند و روانشناسان و مشاوران می توانند در راستای بهبود سرمایه روان شناختی و کاهش استرس و تنیدگی مادران دارای کودک مبتلا به اختلالات رفتاری برونی سازی شده از این مداخله ها استفاده نمایند.

  کلیدواژگان: تنیدگی والدگری، سرمایه ی روان شناختی، والدگری مبتنی بر نظریه ی انسان سالم، والدگری مثبت
 • فاطمه راستگو، محمدرضا زربخش بحری*، محمدعلی رحمانی صفحات 19-34
  هدف

  پژوهش حاضر با هدف، مدل ساختاری آسیب پذیری روانی پزشکان طب اورژانس بر اساس نگرش های ناکارآمد، تحریف های شناختی بین فردی و سبک های دفاعی با میانجیگری تنظیم هیجان انجام شد.

  مواد و روش ها

  روش پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه پزشکان طب اورژنس شاغل در بیمارستان های شهر تهران در سال 1400 بودند که از میان آن ها 380 نفر با روش نمونه گیری چندمرحله ای (خوشه ای و سرشماری) انتخاب شدند. در این پژوهش از ابزارهای چک لیست علایم آسیب پذیری روانی (نجاریان و داوودی، 1380)، نگرش های ناکارآمد (وایسمن و بک، 1978)، تحریف های شناختی بین فردی (حمامچی و بویوکوزترک، 2004)، پرسشنامه سبک های دفاعی (اندرز و همکاران، 1993) و تنظیم هیجان (گارنفسکی و کرایج، 2006) استفاده شد. به منظور تجزیه وتحلیل داده ها از نرم افزار Lisrel-V8.8  استفاده گردید. همچنین به منظور تحلیل داده های پژوهش از روش مدل یابی معادلات ساختاری استفاده شد.

  یافته ها

  یافته های پژوهش نشان داد که مدل پژوهش از برازش مناسبی برخوردار است. همچنین نتایج نشان داد نگرش های ناکارآمد بر آسیب پذیری روانی پزشکان طب اورژانس با نقش میانجی تنظیم هیجان اثر غیرمستقیم دارد. بین تحریف شناختی بین فردی با آسیب پذیری روانی پزشکان طب اورژانس با نقش میانجی تنظیم هیجان اثر غیرمستقیم وجود دارد. بین سبک های دفاعی با آسیب پذیری روانی پزشکان طب اورژانس با نقش میانجی تنظیم هیجان اثر غیرمستقیم وجود دارد. بین نگرش های ناکارآمد با آسیب پذیری روانی پزشکان طب اورژانس اثر مستقیم وجود دارد. بین تحریف های شناختی با آسیب-پذیری روانی پزشکان طب اورژانس اثر مستقیم وجود دارد. بین سبک های دفاعی با آسیب-پذیری روانی پزشکان طب اورژانس اثر مستقیم وجود دارد. بین تنظیم هیجان با آسیب پذیری روانی پزشکان طب اورژانس اثر مستقیم وجود دارد. بین نگرش های ناکارآمد با تنظیم هیجان پزشکان طب اورژانس اثر مستقیم وجود دارد. بین تحریف های شناختی با تنظیم هیجان پزشکان طب اورژانس اثر مستقیم وجود دارد. بین سبک های دفاعی با تنظیم هیجان پزشکان طب اورژانس اثر مستقیم وجود دارد.

  نتیجه گیری

  با توجه به نتایج پژوهش حاضر، متخصصان و درمانگران حوزه سلامت می توانند از طریق کاهش نگرش های ناکارآمد، تحریف های شناختی بین فردی و سبک های دفاعی رشدنایافته و نوروتیک و افزایش تنظیم شناختی هیجان میزان آسیب پذیری روانی در پزشکان طب اورژانس را بهبود بخشند.

  کلیدواژگان: آسیب پذیری روانی، نگرش های ناکارآمد، تحریف های شناختی بین فردی، سبک های دفاعی، تنظیم هیجان، پزشکان طب اورژانس
 • مصطفی سخائی، نادر منیرپور*، عبدالله امیدی صفحات 35-42
  هدف

  هدف پژوهش، بررسی اثربخشی  دارودرمانی بر کاهش علایم کمبود توجه در کودکان مبتلابه ADHD  بود.

  مواد و روش ها

  روش پژوهش، نیمه آزمایشی به صورت  طرح پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل  و به لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ زمانی، مقطعی  بود.  جامعه آماری موردمطالعه در این پژوهش  کودکان پسر 12-7 ساله مبتلابه اختلال بیش فعالی/کاهش توجه شهر قم بودند که در نیمسال اول سال تحصیلی 1401-1400  که به مراکز اختلالات یادگیری و مراکز روان پزشکی مراجعه کرده بودند. در این پژوهش کودکان به طور تصادفی در 2 گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند. تمام نمونه ها پس از مصاحبه روان پزشک با خود کودک و خانواده او و اخذ رضایت نامه کتبی وارد مطالعه شدند. ابزار گردآوری اطلاعات  مصاحبه بالینی بر اساس ملاک های تشخیصی برگرفته از DSM-5  و پرسشنامه علایم مرضی کودکان از ابزارهای غربالگری رایج برای اختلال های روان پزشکی بود برای تجزیه وتحلیل داده ها از آزمون کوواریانس چند متغیری برای آزمون فرضیه ها و کنترل اثر پیش آزمون مورداستفاده قرار گرفت.

  یافته ها

  نتایج نشان داد که دارودرمانی بر کاهش علایم کمبود توجه در کودکان مبتلابه ADHD با گروه کنترل تفاوت معناداری وجود دارد و  با 95 درصد اطمینان کمبود توجه در کودکان مبتلابه ADHD گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل  بهبود داشته است.

  نتیجه گیری

  لذا می توان گفت که درمانگران باید با توجه به حیطه تخصصی خود، الگوهای درمانی متناسب با مشکلات مورد مواجهه را، علمی تر انتخاب و اجرا کنند و به نتایج بهتر و قابل اطمینان تری دست یابند.

  کلیدواژگان: دارودرمانی کودکان مبتلا به ADHD، کاهش توجه
 • علی راکی، سید حمید آتش پور*، محسن گل پرور صفحات 43-53
  هدف

  هدف از پژوهش حاضر، واکاوی مولفه های مشاوره ازدواج مبتنی بر تعیین روند و محتوای مشاوره ازدواج بر اساس تلفیق نظریه ی بین نسلی بوین و نظریه سازه گرای مسیر زندگی ساویکاس (مشاوره پیش از ازدواج سازه گرایی) بود.

  مواد و روش ها

  محیط این پژوهش کلیه ی متون در زمینه ی نظریه های مذکور بود. روش انتخاب متون به روش هدف مند از بین متون نظریه خانواده درمانی بین نسلی بوین و نظریه ی مشاوره ی مسیر زندگی  ساویکاس در محدوده سال های (2013-2022) بود. ملاک تعداد متون بر اساس رعایت اصل اشباع داده بود. روش گردآوری اطلاعات مطالعه ی خط به خط متون، مبتنی بر سوالات مرتبط با مولفه های متناسب برای مشاوره ی پیش از ازدواج در این دو نظریه بود. داده های حاصل از بررسی متون به کمک روش تحلیل محتوای مرسوم هیش و شانون (2005) تحلیل شدند.

  یافته ها

  نتایج تحلیل محتوا نشان داد که در نظریه ی سازه گرای ساویکاس مفهوم طرح  ریزی زندگی و مفاهیم مشتق شده از آن برای منطبق شدن با مشاوره ی پیش از ازدواج مناسبند و در نظریه ی بین نسلی هفت مفهوم تمایز خود، فرافکنی خانواده، نظام عاطفی هسته ای خانواده، گسلش عاطفی، فرآیند انتقال بین نسلی و واپسروری اجتماعی برای مشاوره ی ازدواج مناسبند. سپس این مفاهیم به روش یوسفی و گل پرور (2023) برای تلفیق نظری در هم تلفیق شدند و درنهایت بر اساس مدل تلفیقی مدل مشاوره ی پیش از ازدواج طراحی شد.

  نتیجه گیری

  در کل با توجه به فرآیند استخراج این مدل می توان گفت به لحاظ کیفی این مدل از اعتبار برخوردار است و قابل ارزیابی در سطح طراحی یک بسته ی آموزشی و بررسی آزمایشی بر روی سازه های مرتبط با ازدواج است.

  کلیدواژگان: ازدواج، مشاوره پیش از ازدواج، تحلیل کیفی، تحلیل محتوای کیفی، نظریه ی سازه گرایی، نظریه ی بین نسلی
 • ابراهیم کوکبی رحمان، داود تقوایی*، ذبیح پیرانی صفحات 54-62
  اهداف

  این پژوهش با هدف بررسی اثربخشی آموزش راهبردهای شناختی و فراشناختی بر انگیزش تحصیلی و درگیری تحصیلی دانش-آموزان با اختلال یادگیری خاص شهر همدان انجام شد.

  مواد و روش ها

  پژوهش حاضر به لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ ماهیت نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون و پس آزمون بود. جامعه آماری در این پژوهش عبارت بود از کلیه دانش آموزان پسر دبستانی مراجعه کننده به هسته مشاوره آموزش و پرورش که تشخیص اختلال یادگیری خاص داشتند. اعضای نمونه در این پژوهش در قالب گروه کنترل و گروه آزمایش هرکدام به تعداد 15 نفر از میان افراد دارای ملاک های ورود به این پژوهش به روش تصادفی جایگزین شدند. برای ارزیابی انگیزش تحصیلی آزمودنی ها از پرسشنامه انگیزش تحصیلی هارتر و برای ارزیابی درگیری تحصیلی از پرسشنامه درگیری زرنگ استفاده شد. آموزش راهبرد آموزشی شناختی و فراشناختی در ده جلسه 60 دقیقه ای بر اساس برنامه آموزش راهبردهای شناختی و فرا شناختی ارایه شد. برای آزمون فرضیه ها از تحلیل واریانس چندمتغیره استفاده شد.

  یافته ها

  نتایج نشان داد تاثیر آموزش راهبرد آموزشی شناختی و فرا شناختی بر افزایش انگیزش تحصیلی  و درگیری تحصیلی معنادار بود.

  نتیجه گیری

  با توجه به یافته های پژوهش، به نظر می رسد آموزش راهبردهای آموزشی شناختی و فراشناختی، در افزایش انگیزش تحصیلی  و درگیری تحصیلی، نقش مهمی داشته اند.

  کلیدواژگان: راهبردهای آموزشی شناختی و فرا شناختی، انگیزش تحصیلی، درگیری تحصیلی
 • رضوان درخشیده، فرهاد امام جمعه*، ژیلا مشهدی، مریم یارمحمد توسکی صفحات 63-75
  هدف

  با توجه به اهمیت تحرک اجتماعی بین نسلی در زنان، پژوهش حاضر با هدف تبیین تحرک اجتماعی زنان بر اساس مولفه های سرمایه اجتماعی انجام شد.

  مواد و روش ها

  این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش اجرا، توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه پژوهش زنان شهر اراک در سال 1390 با تعداد 17496 نفر بودند که بر اساس فرمول کوکران حجم نمونه 379 نفر تعیین شد که به روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند. ابزار تحقیق شامل فرم اطلاعات دموگرافیک و پرسشنامه محقق ساخته تحرک اجتماعی بین نسلی و سرمایه اجتماعی بود که روایی صوری آن با نظر متخصصان تایید شد و پایایی هر دو پرسشنامه با استفاده از روش آلفای کرونباخ 74/0 محاسبه شد. داده ها با استفاده از ضرایب همبستگی پیرسون و رگرسیون در نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

  یافته ها

  یافته ها نشان داد که سرمایه اجتماعی (r=557/0) و دو مولفه آن شامل دسترسی به منابع مهارت عمومی (r=464/0) و دسترسی به منابع حمایتی فردی (r=641/0) مثبت است. و ارتباط معنی داری با تحرک اجتماعی بین نسلی زنان (001/0<P) اما دسترسی به منابع تجدیدپذیری (084/0r=) با تحرک اجتماعی بین نسلی زنان رابطه معنی داری نداشت.

  نتیجه گیری

  با توجه به یافته های این پژوهش، به منظور افزایش تحرک اجتماعی بین نسلی زنان می توان زمینه را برای بهبود و ارتقای سرمایه اجتماعی و مولفه های آن فراهم کرد.

  کلیدواژگان: تحرک اجتماعی بین نسلی، سرمایه اجتماعی، زنان
 • رضا رحیمی، حسن احدی*، بیوک تاجری، انیس خوش لهجه صدق صفحات 76-85
  هدف

  سالمندان دیابتی با مشکلات فراوانی از جمله افزایش استرس ادراک شده و درد مزمن و کاهش پیروی از درمان مواجه هستند. بنابراین، هدف این مطالعه تعیین اثربخشی درمان پذیرش و تعهد بر استرس ادراک شده، درد مزمن و پیروی از درمان در سالمندان دیابتی بود.

  مواد و روش ها

  این مطالعه نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه پژوهش سالمندان دیابتی مراجعه کننده به مراکز بهداشتی شهر رفسنجان بودند که 30 نفر از آنها پس از بررسی ملاک های ورود به مطالعه با روش نمونه گیری در دسترس به عنوان نمونه انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه مساوی گمارده شدند. گروه آزمایش 8 جلسه 90 دقیقه درمان پذیرش و تعهد را بر اساس پروتکل واولز و همکاران (2007) دریافت و گروه کنترل در لیست انتظار برای آموزش ماند. ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه استرس ادراک شده کوهن و همکاران (1983)، پرسشنامه درد ملزاک (1975) و پرسشنامه فعالیت های خودمراقبتی دیابت توبرت و گلاسگو (1994) بودند. داده ها با آزمون تحلیل کوواریانس چندمتغیری در نرم افزار SPSS ورژن 25 تحلیل شدند.

  یافته ها

  یافته ها نشان داد که بین گروه های آزمایش و کنترل از نظر هر سه متغیر استرس ادراک شده، درد مزمن و پیروی از درمان در سالمندان دیابتی تفاوت معناداری وجود داشت. به عبارت دیگر، درمان پذیرش و تعهد باعث کاهش استرس ادراک شده و درد مزمن و افزایش پیروی از درمان در سالمندان دیابتی شد (001/0>P).

  نتیجه گیری

  بر اساس یافته های این مطالعه، متخصصان و درمانگران سلامت می توانند از روش درمان پذیرش و تعهد در کنار سایر روش های درمانی برای کاهش استرس ادراک شده و درد مزمن و افزایش پیروی از درمان در گروه های آسیب پذیر از جمله سالمندان دیابتی استفاده کنند.

  کلیدواژگان: درمان پذیرش و تعهد، استرس ادراک شده، درد مزمن، پیروی از درمان، سالمندان دیابتی
 • فرزانه امیریزدانی، فرح ترکمان*، زهرا حضرتی صومعه صفحات 86-95
  هدف

  علیرغم تمامی مداخلات روانشناسی و تربیتی و افزایش آگاهی های اجتماعی، مراجعه به مراکز مشاوره به دلیل خشنوت علیه والدین افزایش داشته است. والدآزاری از ویژگی های جامعه مدرن امروزی محسوب می گردد. این پژوهش با هدف واکاوی مفهوم والدآزاری و تبیین پیشایندها و پیامدهای آن انجام گردید.

  مواد و روش ها

  این پژوهش یک مطالعه کیفی است که با استفاده از تحلیل تماتیک به بررسی ابعاد، پیشایندها و پیامدهای والدآزاری پرداخته است. جامعه مورد مطالعه در این پژوهش افرادی بودند که تجربه خشونت توسط فرزندان داشته و با مرکز اورژانس اجتماعی تماس داشته اند. نمونه گیری به صورت هدفمند و با روش دردسترس انجام شد. روش گردآوری داده ها با استفاده از راهنمای مصاحبه نیمه ساختار یافته بود که بصورت حضوری یا تلفنی انجام گردید. در تحلیل داده ها از روش براوون و کلارک استفاده شد. برای اطمینان و اعتماد به یافته های کیفی از تایید ناظرین، درگیری طولانی مدت در داده ها، تایید همتایان و ارزیابی مشارکت کنندگان استفاده شد. تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار Atlas/Ti 8 انجام شد.

  یافته ها

  پس از تحلیل داده های کیفی 91 کد اولیه یا باز استخراج گردید. با مقایسه مداوم و دسته بندی مفاهیم در قالب طبقات و مضامین ، 22 زیر مضمون فرعی، 7 زیر مضمون اصلی و در نهایت 2 مضمون نهایی شناسایی شدند. پیشآیندهای یعنی عوامل موثر بر والدآزاری در قالب 4 زیر مضمون اصلی ناسازگاری با والدین، خانواده گسسته یا پریشان، تعیین گرهای اقتصادی اجتماعی و سرپرستی توهین آمیز والدین بود. پسایندها یا عواقب بعدی والدآزاری در این تحقیق از 3 مضمون اصلی محدویت های خانوادگی، ناامنی والدین و در نهایت فرزندان ناامید تشکیل شده بود.

  نتیجه گیری

  تمرکز تحقیقات، سیاست گذاری و پاسخ های مداخله ای تقریبا منحصرا بر رفتار بزرگسالان بوده است تا خشونت درون خانواده ها. برای درک بهتر این شکل از خشونت در خانواده ها پیشنهاد می شود که با توجه مفروضات اجتماعی و فرهنگی متعارف در رابطه با کاهش والدآزاری مهارت های زندگی وکنترل خشم برای نوجوانان و فرزندان بزرگسال آموزش داده شود. استفاده از ظرفیت های ملی و دینی در ارتباط با احترام به والدین و تعمیق آموزه های تربیتی می تواند کاهش این پدیده را به دنبال داشته باشد.

  کلیدواژگان: والدآزاری، پیشایندها، پیامدها
 • حبیب الله راهدار، داود تقوایی*، ذبیح الله پیرانی صفحات 96-102
  هدف

  هدف از پژوهش حاضر بررسی اثربخشی آموزش مهارت های ارتباطی والدین بر رفتارهای پر خطر دانش آموزان دوره اول شهر بروجرد می باشد.

  مواد و روش ها

  پژوهش حاضر از نوع کاربردی و از نظر روش مورد استفاده از نوع تحقیقات نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون - پس آزمون و پیگیری به همراه گروه کنترل می باشد. جامعه آماری پژوهش حاضر، شامل تمامی والدین دارای نوجوان 13 الی 18 سال در منطقه 1 شهر بروجرد در سال 1399 خواهد بود. روش نمونه گیری به صورت داوطلبانه و در دسترس خواهد بود. بدین منظور 45 نفر از والدین و فرزندان آن ها که شرایط شرکت در جلسات آموزش مهارت های ارتباطی والدین را داشتند، به صورت در دسترس انتخاب و به صورت تصادفی در سه گروه آزمایش 1 (15 نفر)، آزمایش 2 (15 نفر) و کنترل (15 نفر) جایگزین شدند. جهت جمع اوری داده ها از مقیاس خطرپذیری نوجوانان ایرانی توسط زاده محمدی و همکاران (1390) و  پروتکل آموزش مهارت های ارتباطی استفاده شد. برای تجزیه تحلیل داده های به دست آمده از دو روش آمار توصیفی و آمار استنباطی  از نرم افزار SPSS-24  استفاده شد. 

  یافته ها

  نتایج نشان داد آموزش مهارت های ارتباطی والدین بر کاهش رفتارهای پرخطر دانش آموزان پسر اثربخش است .

  نتیجه گیری

  عوامل ناشی از تجربه رفتارهای پرخطر از قبیل تجربه حداقل یک بار گرایش به رفتارهای پرخطر هرچند که برای سرگرمی و تفریح باشد.پژوهشگران و برنامه ریزان توصیه می کنند که در کنار مراقبت از همه کودکان و وجوانان و آموزش مهارت های  ارتباطی به نوجوانانی را که در معرض خطر هستند بیشتر مورد توجه قرار دهیم.

  کلیدواژگان: آموزش مهارت های ارتباطی، رفتارهای پر خطر، دانش آموزان دوره اول، شهر بروجرد
 • آناهیتا نوری نیستانک، محمدباقر حبی*، حسین بیگدلی صفحات 103-115
  هدف

  پژوهش حاضر با هدف مقایسه اثربخشی رفتار درمانی دیالکتیکی گروهی و درمان مبتنی بر شفقت بر انزوای اجتماعی زنان مطلقه انجام شده است.

  مواد و روش ها

  این پژوهش از نظر هدف کاربردی و براساس نحوه گردآوری داده ها نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون و پس آزمون یا گروه کنترل بود. جامعه آماری شامل کلیه زنان مطلقه مراجعه کننده به مراکز مشاوره در منطقه دوم شهر تهران در سال 1399-1400 بود و از سه مرکز مشاوره به صورت داوطلبانه و در دسترس، 45 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند که با گمارش تصادفی، 15 نفر در گروه آزمایش اول رفتار درمانی دیالکتیکی گروهی، 15 نفر در گروه آزمایش دوم درمان مبتنی برشفقت و 15 نفر در گروه کنترل قرار گرفتند. ابزار گردآوری اطلاعات نیز 10 جلسه رفتار درمانی دیالکتیکی گروهی، 8 جلسه درمان مبتنی برشفقت و پرسشنامه انزوای اجتماعی راسل (UCLA) بود. همچنین برای تجزیه و تحلیل داده ها نیز از آزمون تحلیل کواریانس و نرم افزار 24  SPSS استفاده شد.

  یافته ها

  نتایج پژوهش نشان داد که هم درمان مبتنی بر شفقت و هم درمان دیالکتیکی گروهی بر متغیر انزوای اجتماعی زنان مطلقه تاثیر معناداری داشته است. البته درمان مبتنی بر شفقت در زمینه کاهش انزوای اجتماعی بهتر و اثرگذارتر از رفتار درمانی دیالکتیکی گروهی بوده است.

  نتیجه گیری

  در نتیجه می توان درمان مبتنی بر شفقت و درمان دیالکتیکی را به منزله روش هایی کارا در جهت کاهش انزوای اجتماعی زنان مطلقه  در نظر گرفت.

  کلیدواژگان: رفتار درمانی دیالکتیکی گروهی، درمان مبتنی بر شفقت، انزوای اجتماعی، زنان مطلقه
 • صدیقه افکوسی پاقلعه، سید هاشم گلستانی*، سید حسین واعظی صفحات 116-125
  هدف

  هدف از نگارش این مقاله ، تبیین معرفت شناسی از دیدگاه سهروردی عارف و استخراچ اشارات و نکات تربیتی بر مبنای آرای معرفت شناسی وی می باشد.

  مواد و روش ها

  روش پژوهش تحلیل محتوا بوده و بر این اساس ابتدا معرفت شناسی از دیدگاه سهروردی عارف معرفی شده و سپس نکات تربیتی از آرا و اندیشه های وی اقتباس گردیده است.

  یافته ها

  سهروردی معرفت حقیقی را حاصل وجد و ذوق قلبی و درک شهودی می داند که حصول این معرفت جز از طریق تزکیه و تهذیب ، عنایت الهی و پیروی از شرع امکان پذیر نیست از نظر او گذر از علم الیقین و عین الیقین برای رسیدن به حق الیقین  حد نهایی معرفت است  و ضروریست. تعلیم و تربیت مبتنی بر این نوع معرفت شناسی در کنار آموزش ، نیازمند پرورش انسان با توجه به بعد فطری و قلبی اوست . به طوری که انسان را به خودشناسی و خود ادراکی سوق دهد تا عیب و حسن خویش را شناخته و به رفع یا پرورش آنها بپردازد.

  نتیجه گیری

  طبق این نوع معرفت شناسی تجربه ی شخصی و درونی در یادگیری نقش مهمی دارد .

  کلیدواژگان: تربیت، سهروردی، عرفان، معرفت شناسی، معرفت شناسی عرفانی
 • مژده مشکین فام، علی اکبری خسروی بابادی*، لطف الله عباسی سروک، کامبیز پوشنه صفحات 126-138
  هدف

  پژوهش حاضر با هدف شناسایی عناصر برنامه درسی در کلاس  های چند پایه دوره ابتدایی انجام شد.

  مواد و روش ها

  این پژوهش به لحاظ هدف، کاربردی و همچنین، به لحاظ نوع داده  ها، کیفی است که از روش فراترکیب دز آن استفاده شده است. جامعه مورد مطالعه شامل مبانی نظری و پیشینه مرتبط پایگاه  های داده داخلی (1391-1401) و خارجی (2013-2023) بود. حجم نمونه به روش حذف سیستماتیک بر اساس نمودار جریان مدل پریزما و روش نمونه  گیری هدفمند بود. ابزارگردآوری داده  ها در پژوهش، اسناد کتابخانه  ای بود. به منظور محاسبه روایی چک لیست 27 موردی بر اساس مدل پریزما و برای محاسبه پایایی روش ضریب کاپای کوهن استفاده شد که نتایج بیانگر روا و پایا بودن ابزار بود. روش تجزیه و تحلیل داده  ها تحلیل مضمون (مضامین پایه، فراگیر و سازمان دهنده) بود.

  یافته ها

  یافته  ها نشان دادند که عناصر برنامه درسی کلاس های چند پایه دوره ی ابتدایی شامل منطق، هدف، محتوا، روش های یادگیری، معلم، مواد و منابع، فراگیر، زمان، مکان و روش های ارزشیابی می باشد.

  نتیجه گیری

  در نهایت بر اساس مضامین شناسایی شده، شبکه مضامین ترسیم گردید.

  کلیدواژگان: برنامه درسی، کلاس های چند پایه، دوره ی ابتدایی
 • ریحانه رمضانی، سعید موسوی پور*، ذبیح پیرانی صفحات 147-158
  هدف

  هدف پژوهش حاضر،  اثربخشی زوج درمانی شناختی-رفتاری اسلامی   بر طرحواره های ناسازگار اولیه، رضایت و اعتماد زناشویی در زوج های جوان، بود.

  مواد و روش ها

  روش پژوهش حاضر، نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه ی آماری این پژوهش شامل کلیه ی زوجین مراجعه کننده به مراکز مشاوره امید و پندار شهر اراک در سال 1398 بودند که تعداد16زوج، با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و به صورت تصادفی تعداد 8 زوج در  گروه  آزمایش و گروه گواه تقسیم بندی شدند. ابزار های پژوهش، پرسشنامه ی فرم کوتاه طرحواره های ناسازگار اولیه ی یانگ(یانگ، 1998)، پرسشنامه ی رضایت زناشویی(جدیری و جان بزرگی،1396) و پرسشنامه ی اعتماد(رمپل و هولمز،2001)، با روش تحلیل کواریانس چند متغیره و نرم افزار SPSS 26 تجزیه و تحلیل شدند.

  یافته ها

  نتایج نشان داد زوج درمانی شناختی-رفتاری اسلامی بر طرحواره های ناسازگار اولیه ی زوج های جوان اثر بخش بود. و تفاوت معنادار با گروه کنترل در سطح خطای 0/05 داشت. هم چنین نتایج نشان دهنده ی اثر بخشی زوج درمانی شناختی-رفتاری اسلامی بر رضایت زناشویی بود. هم چنین تفاوت معناداری بین گروه آزمایش و کنترل بر اعتماد زناشویی زوج های جوان مشاهده نشد.

  نتیجه گیری

  طبق نتایج می توان در طراحی برنامه های مرتبط با ارتقای روابط زوجین از درمان شناختی- رفتاری اسلامی به عنوان مداخله ای بومی و متناسب با فرهنگ ایرانی-اسلامی به ویژه در بهبود طرحواره های ناسازگار اولیه ی زوجین و رضایت زناشویی استفاده نمود.

  کلیدواژگان: زوج درمانی شناختی-رفتاری اسلامی، طرحواره های ناسازگار اولیه، رضایت زناشویی و اعتماد زناشویی
 • محمد فغان پور گنجی، مهرداد کلانتری*، احمد عابدی صفحات 168-178
  هدف

  هدف اصلی از پژوهش حاضر اثربخشی درمان مبتنی بر ذهنیت های طرحواره ای تمثیلی بر آشفتگی های خلقی مزمن و دشواری در تنظیم هیجان درمانگران بود.

  مواد و روش ها

  با درنظر گرفتن هدف های اصلی و اساسی تحقیق کنونی، روش تحقیق مورد استفاده با توجه به هدف کاربردی می باشد و از نظر نوع داده ها نیمه آزمایشی می باشد. جامعه آماری پژوهش حاضر، عبارت از رواندرمانگران مراکز درمانی منطقه 3 تهران مشغول کار درمانی در بازه زمانی آذر ماه 1400 لغایت آذرماه 1401 بود. روش و طرح نمونه برداری به صورت نمونه گیری در دسترس بود. برای انتخاب حجم نمونه با توجه به روش پژوهش، برای هر گروه 15 نفر انتخاب شد. محتوای جلسات درمان ذهنیت های طرحواره ای تمثیلی در حدود 10 تا 12 جلسات درمانی بود. در جهت ارزیابی متغیرهای تحقیق از پرسشنامه های حالات خلقی برومز 32 سوالی (لین و همکاران، 2007)، پرسشنامه دشواری در تنظیم هیجان گراتز و رومر (2004) بود. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون تحلیل کوواریانس و آزمون t دو گروه مستقل استفاده شد.

  یافته ها

  بر اساس یافته های به دست آمده از پژوهش حاضر، یافته ها نشان می دهد که میزان F تاثیر درمان ذهنیت های طرحواره ای تمثیلی در مورد متغیر تنش، سرزندگی، آرامش و شادکامی معنادار شد.

  نتیجه گیری

  میزان F تاثیر درمان ذهنیت های طرحواره ای تمثیلی در مورد متغیر افسردگی، تنش، خستگی و سردرگمی معنادار نشد.

  کلیدواژگان: ذهنیت های طرحواره ای، تمثیلی، آشفتگی خلقی مزمن، تنظیم هیجان، درمانگران
 • محمد طباطبایی، کرم الله دانش فرد*، کاوه تیمورنژاد صفحات 179-195
  هدف

  با پیشرفت فناوری و توسعه ی نسل چهارم صنعت از یک سو و حرکت سازمان ها به سمت کسب درآمد از اقتصاد مدیریت دانش و از سوی دیگر، بنگاه ها به سمت پیشرفت حرکت میکنند؛ هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر مدیریت دانش بر نوآوری سازمان در سازمانهای امدادی می باشد.

  مواد و روش ها

  پژوهش حاضر از حیث هدف کاربردی می باشد و از نظر شیوه گردآوری اطلاعات از نوع توصیفی -پیمایشی است. جامعه آماری، این پژوهش شامل تمامی کارشناسان و مدیران است که در سازمانهای امدادی فعالیت می کنند به تعداد 450 نفر می باشد برای تعیین حجم نمونه از جدول مورگان استفاده و 210 نفر انتخاب و پرسشنامه به صورت تصادفی ساده بین آنها توزیع گردید. برای تعیین روایی پرسشنامه ها از روش روایی محتوایی و ضریب آلفای کرونباخ نشان داد که ابزار جمع آوری اطلاعات از پایایی بالایی لازم برخوردار می باشد.

  یافته ها

  برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی و آمار استنباطی استفاده شده است به منظور بررسی روایی پرسشنامه از تحلیل عاملی تاییدی و به منظور بررسی فرضیه های تحقیق از مدل سازی معادلات ساختاری روش الگویابی معادلات ساختاری (SEM)  با کمک نرم افزار SmartPLS 3 استفاده گردید

  نتیجه گیری

  در نهایت فرضیه های پژوهش مورد بررسی قرار گرفت و پیشنهادها و راهکارهایی برای بهبود و ارتقای اثر متقابل مدیریت دانش بر نوآوری در سازمانهای امدادی ارایه گردیده است. ضریب مسیر بین متغیر مدیریت دانش و نوآوری به مقدار 0.613و همچنین آماره t به مقدار 12.987 است.نتایج نشان داد که ابعاد مدیریت دانش که شامل دانش از مشتری؛ دانش برای مشتری و دانش درباره مشتری بر نوآوری تاثیر گذار است.

  کلیدواژگان: مدیریت دانش، نوآوری، دانش مشتری، سازمانهای امدادی
 • ماندانا فارسی، علی محمد رضایی*، مریم پورصادق فرد صفحات 196-204
  هدف

  پژوهش حاضر با اثربخشی واقعیت درمانی بر نشخوار فکری و ابرازگری هیجانی در بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس شهر شیراز انجام شد.

  مواد و روش ها

  جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه بیماران مبتلا به ام. اس. در شهر شیراز در سال 1401 می باشد که تشخیص آن ها بر اساس کرایتریای مک دونالد 2017 توسط نورولوژیست تایید شده باشد. پس از شناسایی بیماران دارای ام. اس. 30 نفر از آنان که ملاک های ورود به پژوهش را داشتند به صورت هدفمند انتخاب و به صورت تصادفی و به تعداد مساوی در یک گروه آزمایش و یک گروه کنترل قرار گرفتند. گروه آزمایش تحت جلسات واقعیت درمانی طی 8 جلسه 90 دقیقه ای قرار گرفتند. گروه کنترل در این مدت بدون دریافت هیچ مداخله ای، در انتظار ماندند. اطلاعات اصلی این پژوهش با استفاده از پرسشنامه های نشخوار فکری نولن هوکسما و مارو (1991) و ابرازگری هیجانی کینگ و امونز (1962) به دست آمد. در تجزیه و تحلیل اطلاعات از آمار توصیفی و آمار استنباطی (تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر) استفاده شد. نتایج پژوهش، حاکی از آن بود که واقعیت درمانی بر ابرازگری هیجان و نشخوار فکری در بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس شهر شیراز اثربخش بود.

  یافته ها

  با توجه به نتایج به دست آمده می توان گفت، واقعیت درمانی گروهی در ابرازگری هیجانی و نشخوار فکری بیماران مبتلا به ام.اس به طور چشمگیری موثراست.

  نتیجه گیری

  لذا پیشنهاد می شود این شیوه درمانی در انجمن های ام اس سراسر کشور به عنوان درمان مکمل غیر دارویی برای بهبود ابرازگری هیجانی و نشخوار فکری و به تبع آن کنار آمدن بیشتر با بیماری اجرا شود.

  کلیدواژگان: واقعیت درمانی، ابرازگری هیجانی، نشخوار فکری، مولتیپل اسکلروزیس
 • نرگس نریمان فر، سعید ضرغامی همراه*، حسن اسدزاده صفحات 205-217
  هدف

  این مقاله، به شرح و بسط مفهوم آموزش تعاملی با اشاره و تاکید بر تشریح و تبیین چیستی و ماهیت فلسفی علم در چارچوب ابعاد چهارگانه «هستی شناختی» «معرفت شناختی»، »روش شناختی» و »ارزش شناختی» اختصاص یافته است.

  مواد و روش ها

  روش تحقیق، توصیفی-تحلیلی و روش گردآوری اطلاعات، اسنادی (کتابخانه ای) بود. آنچه به عنوان نتیجه پژوهش استنتاج می شود این نکته است که شاخصه «همبستگی مثبت»،« مسیولیت فردی»،« تعامل چهره به چهره (کنش متقابل)»،« مهارت های اجتماعی»،« پردازش گروهی»،« فرایند آموزش تعاملی»،« مرحله طرح ریزی»،« مرحله اجرا » و «مرحله ارزشیابی» به عنوان تکنیکهای آموزش تعاملی در تدریس علوم خود را متبلور و عملیاتی می کند.

  یافته ها

  براساس ابعاد چهارگانه هستی شناختی، معرفت شناختی، روش شناختی و ارزش شناختی ماهیت علم برای آموزش علوم، استنتاج شدکه یادگیرنده مسیول یادگیری خود است و بر مبنای راهبرد یگانه تجربه بخشی، اکتشاف، حل مسیله و تفکر فردی یادگیری مستقل را اثربخش می سازد. یادگیری جدید را بر دانش پیشین استوار کرده و با انتخاب راهبردهای مناسب بر یادگیری نظارت و انتظارات و اهداف یادگیری خود را تامین می کند.

  نتیجه گیری

    فرد بر اساس عمل، به شناخت و معرفت می رسد بنابراین فرایند یادگیری مهم تر از موضوع یادگیری است. معلم مسیول با شبیه سازی موقعیت های زندگی، برای ارتقای تفکر قیاسی، استقرایی، جانبی، انتقادی، اکتشافی و حل مسیله معماری شناخت را بنا می کند.

  کلیدواژگان: ماهیت علم، آموزش تعاملی علم، هستی شناختی، معرفت شناختی، روش شناختی، ارزش شناختی
 • فریبا فرمانبر، علیرضا ماردپور*، محمد ملک زاده صفحات 218-228
  هدف

  پژوهش حاضر با هدف اثربخشی طرح واره درمانی بر دوسوگرایی در ابرازگری هیجانی و ذهنی سازی در بیماران مبتلا به اختلال شخصیت مرزی شهر شیراز در سال 1401 انجام شد.

  مواد و روش ها

  روش پژوهش نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون -پس آزمون با گروه کنترل و پیگیری بود. جامعه آماری پژوهش را کلیه افراد مبتلا به اختلال شخصیت مرزی مراجعه کننده به مراکز مشاوره شهر شیراز تشکیل دادند که از بین آنها، 50 نفر به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب و به طور تصادفی در گروه آزمایش (هر گروه 25 نفر) و گروه کنترل (25 نفر) گمارده شدند. گروه آزمایش با استفاده از طرح واره درمانی، 12 جلسه 60 دقیقه ای تحت آموزش قرار گرفتند و گروه کنترل در لیست انتظار ماندند. ابزارهای مورد استفاده در پژوهش حاضر شامل پرسشنامه شخصیت مرزی (کلاریج و بروکز، 1984)، دوسوگرایی در ابرازگری هیجانی (کینگ و امونز، 1990) و ذهنی سازی (فوناگی، 1991) بودند. تجزیه و تحلیل اطلاعات به دست آمده از اجرای پرسشنامه در دو بخش توصیفی و استنباطی (تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر) انجام گرفت.

  یافته ها

  نتایج نشان داد آموزش طرح واره درمانی بر مولفه های دوسوگرایی در ابرازگری هیجانی (ابراز هیجان مثبت، ابراز صمیمیت و ابراز هیجان منفی) افراد مبتلا به اختلال شخصیت مرزی تاثیر دارد.

  نتیجه گیری

    همچنین نتایج نشان داد آموزش طرح واره درمانی بر ذهنی سازی افراد مبتلا به اختلال شخصیت مرزی تاثیر دارد. منطبق با یافته های پژوهش حاضر می توان طرحواره درمانی را به عنوان یک روش کارآ جهت بهبود دوسوگرایی در ابراز هیجانی و ذهنی سازی بیماران مبتلا به اختلال شخصیت مرزی پیشنهاد داد.

  کلیدواژگان: دوسوگرایی در ابرازگری هیجانی، ذهنی سازی، طرح واره درمانی
 • فریبا هرمزی مقدم، حسین جناآبادی*، محمدعلی فردین صفحات 229-240
  هدف

  هدف ازانجام پژوهش حاضر تعیین اثر بخشی آموزش روان در مانی مثبت گرا بر خود کار آمدی درد واسترس پس از سانحه دانش آموزان دختر 15-17 ساله بهبود یافته ازنخستین اوج همه گیری کرونا (COVID-19) درشهرستان زابل می باشد.

  مواد و روش ها

  جامعه آماری کلیه دانش آموزان دختر متوسطه دوم شهرستان زابل در سال تحصیلی 1399-1400 می باشند.با توجه به تعطیلی مدارس از آموزش مجازی استفاده شد. از نوع نیمه آزمایشی پیش آزمون ،پس آزمون با گروه کنترل می باشد .جامعه آماری کلیه دانش آموزان دختر متوسطه دوم  شهر ستان زابل می باشند وبا استفاده ازروش نمونه گیری خوشه ای چند مر حله ای32 نفر دانش آموز بهبود یافته از نخستین اوج پاندمیک کرونا  انتخاب ودر دو گروه آزمایش (16نفر) وگروه کنترل (16نفر) جایگزین تصادفی وگمارده شدند.پیش آزمون در تمام گروه ها اجرا وآموزشهای روان درمانی مثبتگراطی ده جلسه آموزش مجازی به افراد گروه آزمایش ارایه شد. پس آزمون از همه گروه ها به عمل آمد.در پیش آزمون وپس آزمون پرسشنامه های خود کار آمدی درد (PSEQ)، واختلال  استرس پس از ضربه (PCL) اجرا شد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون تحلیل کوواریانس یک راهه تک متغیری استفاده شد.

  یافته ها

  به طور کلی نتایج حاصل از تجزیه وتحلیل داده ها نشان داد که آموزش روان درمانی مثبت گرا بر افزایش خودکار آمدی درد دانش آموزان دختر 15-17 ساله بهبود یافته از نخستین اوج همه گیری کرونا تاثیر نداشت.

  نتیجه گیری

  این آموزش بر استرس پس از سانحه این دانش آموزان تاثیر داشت. استرس پس از سانحه دانش آموزانی که باروش روان درمانی مثبت گرا آموزش دیدند در مقایسه با آزمودنی های گروه گواه ،به طور معناداری کاهش یافت.

  کلیدواژگان: خودکار آمدی درد، استرس پس از سانحه، روان درمانی مثبت گرا، کرونا
 • سمیه درتاج ثانی، پگاه فرخ زاد*، نرگس باباخانی صفحات 241-250
  هدف

  پژوهش حاضر با هدف تدوین مدل علی خودآگاهی هیجانی  مادران دانش آموزان ابتدایی شهر تهران  بر اساس سبک های دلبستگی و کمال گرایی با نقش میانجی خودکارآمدی انجام شد.

  مواد و روش ها

  پژوهش حاضر جزو مطالعات معادلات ساختاری است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه مادران  کودکان دبستانی مراجعه کننده به مراکز مشاوره پیوند آموزش و پرورش استان تهران در سال 1400 بوده است. از این میان به شکل نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای در نهایت داده های 331 نفر جمع آوری و مورد تحلیل قرار گرفت. ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه ی بازنمای خود و بینش (SRIS)، (خودآگاهی هیجانی) (گرنت و همکاران، 2002)،  پرسشنامه سبک های دلبستگی بزرگسال کولینز و رید (1996) (RAAS)، پرسشنامه خودکارآمدی عمومی  شرر (1982)  (GSES) و پرسشنامه کمال گرایی هیل و همکاران (2004) (PI) بود. داده ها با استفاده از نرم افزارهای SPSS26 و AMOS24  تحلیل شدند. شاخص های برازش حاکی از برازش خوب مدل پیشنهادی با داده-هاست.

  یافته ها

  یافته ها نشان داد که سبک دلبستگی ایمن (371/0= β)و خودکارآمدی (503/0= β) بر خودآگاهی هیجانی اثر معنادار مستقیم و سبک دلبستگی ناایمن/اجتنابی (611/0-= β) بر خودآگاهی هیجانی اثر معنادار و معکوس دارد. همچنین خودکارآمدی نقش واسطه ای معناداری در رابطه بین سبک  دلبستگی ایمن (307/0 =β)، سبک دلبستگی ناایمن/دوسوگرا (193/0-= β) و کمال گرایی مثبت (127/0= β)با خودآگاهی هیجانی نشان داد اما نقش واسطه ای معناداری در رابطه بین کمالگرایی منفی با خودآگاهی هیجانی نشان نداد.

  نتیجه گیری

  توجه روانشناسان به نقش این متغیرها می تواند در بهبود خودآگاهی هیجانی مادران دانش آموزان ابتدایی نقش موثر و پیشگیرانه داشته باشد.

  کلیدواژگان: خودآگاهی هیجانی، سبک دلبستگی، خودکارآمدی، کمال گرایی، مادران
 • یونس جهانگیری، مژگان سرشار* صفحات 251-256

  در این نوشته سیمای ارایه شده از عیسی مسیح (ع)  در نیایش های کتاب اعترافات اگوستین به عنوان نمونه_ای از نیایش در مسیحیت با سیمای ارایه شده از پیامبر اسلام ص در صحیفه سجادیه منسوب به امام سجاد (ع) به عنوان نمونه ای ازنیایش در اسلام مقایسه می شود. در این مقاله متن دو کتاب مطالعه و عباراتی که بیانگر توصیف پیامبران هستند به روش تحلیلی مقایسه شده اند. نتیجه به دست آمده بیانگر این مهم است که در زمینه ترسیم چهره پیامبران آگوستین و امام سجاد (ع) از مضامین مشترک استفاده کرده اند ضمن استفاده هر دو نویسنده از انجیل و قران در باره حضرت مسیح و پیامبر (ص)، پر بسامد ترین اشتراک مضمون شامل ترسیم چهره ای شفاعت گر، منجی، و مهربان از عیسی مسیح (ع) و حضرت محمد (ص) می باشد. شاید بیشترین شباهت در توصیف پیامبران در ترسیم چهره فداکاری پیامبر (ص) و همچنین عیسی (ع) در دو کتاب باشد. که در توصیفات آگوستین نیز این مهم مشاهده می شود.در واقع اساس این نوشته بر دو تطبیق اصلی و دو تطبیق فرعی بنا شده تطبیق بین کتب ادعیه و همچنین تطبیق بین متنون مسیحی با کتاب مقدس و متون شیعی با قران کریم  هم چنین مهم ترین مورد تفاوت در ارایه سیمای پیامبران تصویری است که در زمینه جایگاه دو پیامبر ارایه شده است امام سجاد پیامبر (ص) را از جایگاه بنده و عبد خداوند و آگوستین عیسی مسیح (ع) را از جایگاه خداوندی به تصویر کشیده اند.

  کلیدواژگان: دعا، آگوستین، اعترافات، کتاب مقدس، قران کریم
 • امید دین پرست، نرگس رسولی*، سید ایمان قطب صفحات 257-267
  هدف

  مولتیپل اسکلروزیس یکی از شایع ترین بیماری های مزمن سیستم عصبی مرکزی است که با دمیلینه شدن نورون های عصبی همراه است. ناتوانی ناشی از بیماری مولتیپل اسکلروزیس بر کارآمدی و سلامت روانی این بیماران تاثیر می گذارد. پژوهش حاضر با هدف مقایسه تاثیر طرح واره درمانی و تکنیک ذهن آگاهی بر اختلالات خواب افراد مبتلا به بیماری مولتیپل اسکلروزیس انجام شده است. بر اساس هدف، پژوهش حاضر از نوع کاربردی بوده است.

  مواد و روش ها

  طرح پژوهش حاضر نیمه آزمایشی با طرح پیشآزمون پسآزمون با گروه‬ کنترل بوده است. آزمودنیها به صورت تصادفی‬ در دو گروه آزمایش و یک گروه کنترل جایگزین شدند. جامعه آماری پژوهش کلیه افراد مبتلا به بیماری MS شهر تهران بود. برای تشکیل گروه آزمایش و کنترل با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند، از افراد حاضر در انجمن MS بر اساس نمره پیش آزمون در هر یک از متغییرها انتخاب و به طور تصادفی در سه گروه شامل دو گروه آزمایش و یک گروه کنترل جایگزین شدند (هر گروه 15 نفر). برای اندازه گیری متغیرهای پژوهش از پرسشنامه استاندارد شاخص کیفیت خواب پیترزبورگ استفاده شد. جلسات آموزشی درمان ذهن آگاهی طبق پروتکل بایر (2006)، و طرحواره درمانی بر اساس پروتکل پیشنهادی یانگ و همکاران (2003) در 8 هفته پیاپی برای گروه های آزمایش در 8 جلسه، هر هفته یک جلسه و هر جلسه 90 دقیقه توسط پژوهشگر اجرا شد.

  یافته ها

  نتایج تحلیل کوواریانس چند متغیره نشان داد که تاثیر طرح واره درمانی و تکنیک ذهن آگاهی بر ابعاد اختلالات خواب (کیفیت ذهنی خواب، تاخیر در به خواب رفتن، مدت زمان خواب، میزان بازدهی خواب، اختلالات خواب، استفاده از داروهای خواب آور، اختلالات عملکردی) در سطح (05/0>p) معنی دار است.

  نتیجه گیری

  همچنین نتایج نشان داد که بین که بین اثربخشی دو رویکرد طرح واره درمانی و تکنیک ذهن آگاهی از نظر تاثیر بر اختلالات خواب افراد مبتلا به بیماری مولتیپل اسکلروزیس تفاوت معنی دار وجود دارد و تکنیک ذهن آگاهی نسبت به طرح واره درمانی در افراد مبتلا به بیماری مولتیپل اسکلروزیس اثربخش تر است.

  کلیدواژگان: درمان مبتنی بر ذهن آگاهی، طرحواره درمانی، اختلالات خواب، مولتیپل اسکلروزیس
 • رقیه زارعی جامخانه، ترانه عنایتی*، محمد صالحی صفحات 268-293
  هدف

  این پژوهش با هدف شناسایی تاکتیکهای مدیریت تصویرسازی و تاثیر آن بر رفتارهای شهروندی و ضد شهروندی سازمانی آموزش و پرورش مازندران به منظور ارایه مدل انجام شده است.

  مواد و روش ها

  پژوهش حاضر کاربردی با رویکرد آمیخته (روش پژوهش کیفی و کمی) و طرح اکتشافی انجام شد. در بخش کیفی پژوهش، 20 نفر از خبرگان، متخصصان و صاحب نظران حوزه مدیریت آموزشی در ادارات آموزش و پرورش به عنوان مشارکت کنندگان انتخاب شدند، به منظور انتخاب افراد تجربه مدیریتی، سمت سازمانی و تحصیلات مرتبط با موضوع پژوهش و سابقه مطالعه و پژوهش در زمینه پژوهش حاضر دارند  قرار گرفته شده است، پس از بررسی ملاکهای ورود به مطالعه نمونه ها با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها در بخش کیفی از مصاحبه نیمه ساختار یافته استفاده شد که سوالهای آن بر اساس مبانی نظری با کمک اساتید تهیه شده بود، بر اساس آن تاکتیک های مدیریت تصویرسازی و مولفه های رفتارهای شهروندی و ضد شهروندی شناسایی و سه پرسشنامه   تاکتیک های مدیریت تصویرسازی، رفتار شهروندی و رفتار ضد شهروندی ساخته شده است. جامعه آماری در بخش کمی 1660 نفر از کارکنان اداره آموزش و پرورش استان مازندران می باشند. با استفاده از فرمول کوکران 340 نفر از کارکنان ادارات آموزش و پرورش استان مازندران به عنوان نمونه به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. برای سنجش مدل مفهومی در روش کمی، پرسش نامه محقق ساخته با آلفای کرونباخ 82/0 بین کارکنان ادارات آموزش و پرورش استان مازندران، توزیع شد.

  یافته ها

  نتایج حاصل از پرسشنامه با تحلیل عاملی اکتشافی و آزمون معادلات ساختاری و با نرم افزار SPSS و AMOS مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج پژوهش بیانگر آن است که مدیریت تصویرسازی دارای 8 تاکتیک (1- تاکتیک تدافعی، 2-. تاکتیک تهاجمی، 3. تاکتیک تاثیر رو به بالا، 4. تاکتیک کلامی، 5. تاکتیک غیرکلامی، 6. تاکتیک رییس محور، 7. تاکتیک خودمحور و 8. تاکتیک کارمحور) و رفتارهای شهروندی دارای 10 مولفه (1. نوع دوستی، 2. آداب اجتماعی، 3. وجدان، 4. جوانمردی، 5. توسعه شخصی، 6. رفتار مدنی، 7. ادب و ملاحظه، 8. وظیفه شناسی، 9. ابتکارات و 10. پایبندی به اصول اخلاقی) و رفتارهای ضد شهروندی دارای 7 مولفه (1. بدرفتاری سازمانی، 2. رفتار غیرکارکردی، 3. رفتار ضداجتماعی، 4. غیبت و تقلب، 5. تضاد با طفره رفتن از کار، 6. پرخاشگری در محل کار و 7. رفتار نامطلوب) شناسایی شدند.

  نتیجه گیری

  همچنین نتایج نشان داد: 1- اولویت عملکردی از بین تاکتیک های مدیریت تصویرسازی بیشترین اولویت مربوط به متغیر تاکتیک خودمحور و کمترین اولویت مربوط به تاکتیک غیرکلامی و در بین مولفه های رفتار شهروندی سازمانی بیشترین اولویت مربوط به متغیر پایبندی به اصول اخلاقی و کمترین اولویت مربوط به ابنکارات و در بین مولفه های رفتار ضد شهروندی سازمانی بیشترین اولویت مربوط به متغیر رفتار نامطلوب و کمترین اولویت مربوط به بدرفتاری سازمانی بوده است. 2-تاکتیک های مدیریت تصویرسازی بر رفتار شهروندی سازمانی و رفتار ضد شهروندی سازمانی تاثیر معنی داری دارد. 3-شاخص های برازندگی الگو اصلی مانندCFI و IFI همگی در حد قابل قبول و مناسب قرار دارند.

  کلیدواژگان: مدیریت تصویرسازی، رفتارهای شهروندی سازمانی و رفتارهای ضد شهروندی
 • نرگس بارنامه، نسرین باقری*، زهرا تنها صفحات 294-305
  هدف

  داشتن کودک مبتلا به اختلال طیف اوتیسم باعث مشکلات زیادی برای مادران این کودکان از جمله کاهش تاب آوری و امید به زندگی می شود. بنابراین، پژوهش حاضر با هدف مقایسه اثربخشی آموزش جرات ورزی و آموزش معنا درمانی بر تاب آوری و امید به زندگی در مادران دارای کودک مبتلا به اختلال طیف اوتیسم انجام شد.

  مواد و روش ها

  پژوهش حاضر نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری با گروه کنترل بود. جامعه پژوهش مادران دارای کودک مبتلا به اختلال طیف اوتیسم شهر تهران در سال تحصیلی 1402-1401 بودند که تعداد 60 نفر آنها با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و به صورت تصادفی در سه گروه مساوی گمارده شدند. هر یک از گروه های آزمایش به تفکیک 8 جلسه 2 ساعته تحت آموزش جرات ورزی و آموزش معنا درمانی قرار گرفتند و گروه کنترل در لیست انتظار برای آموزش ماند. داده ها با مقیاس تاب آوری (کونور و دیویدسون، 2003) و پرسشنامه امید به زندگی (میلر و پاورز، 1988) گردآوری و با روش های تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر و آزمون تعقیبی بونفرونی در نرم افزار SPSS تحلیل شدند.

  یافته ها

  تحلیل ها نشان داد که هر دو روش آموزش جرات ورزی و آموزش معنا درمانی در مقایسه با گروه کنترل باعث افزایش تاب آوری و امید به زندگی در مادران دارای کودک مبتلا به اختلال طیف اوتیسم شدند و نتایج در مرحله پیگیری نیز حفظ شد (001/0>P). همچنین، بین اثربخشی آموزش جرات ورزی و آموزش معنا درمانی در افزایش امید به زندگی آنان تفاوت معناداری وجود نداشت (05/0P>)، اما اثربخشی روش آموزش معنا درمانی در مقایسه با روش آموزش جرات ورزی در افزایش تاب آوری آنان بیشتر بود (001/0>P).

  نتیجه گیری

  با توجه به تفاوت اثربخشی روش های آموزش جرات ورزی و آموزش معنا درمانی بر تاب آوری و امید به زندگی در مادران دارای کودک مبتلا به اختلال طیف اوتیسم، مشاوران و درمانگران می توانند برای مداخله های روانشناختی خود از روش موثرتر یعنی روش آموزش معنا درمانی استفاده نمایند.

  کلیدواژگان: آموزش جرات ورزی، آموزش معنا درمانی، تاب آوری، امید به زندگی، اختلال طیف اوتیسم
 • ماکان آریاپارسا، محمدرضا دلوی اصفهان* صفحات 306-316

  پژوهش حاضر با هدف کاربست الگوی کارآفرینی بارویکرد آینده پژوهی در عصر متاورس در شرکت های دانش  بنیان حوزه فناوری اطلاعات انجام شد. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از لحاظ روش در زمره تحقیقات کیفی داده بنیاد و از نوع اکتشافی، در دوفاز انجام شد. در فاز اول در ابتدا، ضمن مطالعه ادبیات پژوهش، 17 مصاحبه عمیق و نیمه ساختاریافته با استفاده از نمونه گیری هدفمند نظری (شامل 8نفر از اعضای هیات علمی و 9 نفر از مدیران شرکت های دانش بنیان حوزه بخش فناوری اطلاعات) داده های مورد نیاز که به حداشباع رسیده بودند گردآوری شد. به منظور تجزیه و تحلیل داده های گردآوری شده از مصاحبه ها بر اساس رهیافت نظامند استراوس وکربین پیاده سازی و در سه مرحله کدگذاری باز، محوری و گزینشی، تحلیل گردید. در پایان خلاصه ای از الگوی ‏صورت ‎بندی شده به ‏4 نفر از استادان، ارایه و ‏نظر آن ها برای اصلاح ‏و ‏تعدیل جمع آوری شد و  برای ارزیابی مطمین ‎بودن داده ها، معیارهای نظریه داده بنیاد شامل فهم پذیری، تطابق، کنترل پذیری  و عمومیت استراوس و کربین (2008) به دقت بررسی شدند. در فاز دوم نتایج تحلیل در قالب یک پرسش نامه تدوین و مرحله اول  دلفی بر روی تعداد 15 نفر انجام و با محاسبه ضریب توافق کندال 564/0، تعداد 15 مولفه حذف گردید. سپس مرحله دوم و سوم دلفی به ترتیب بر روی 15و 12نفر از خبرگان انجام شد. با توجه به اینکه ضریب معناداری برای تمامی مولفه ها کمتر از 5% بدست آمد، هیچ مولفه ای در مرحله دوم و سوم دلفی حذف نگردید، و ضریب توافق کندال به ترتیب600/0 و 788/0 محاسبه گردید که حاکی از اتفاق نظر قوی در بین اعضاست. در نهایت مدل پژوهش با 47مقوله فرعی و 19 گزاره مقوله ای اصلی در قالب ابعاد 6 گانه مدل پارادایمی تدوین شد.

  کلیدواژگان: کارآفرینی، متاورس، آینده پژوهی، شرکت های دانش بنیان، فناوری اطلاعات
 • زهره مرادیان، آرمین محمودی*، علی تقوایی نیا صفحات 317-328
  هدف

  هدف این پژوهش، مدل سازی ارتباط بین گرایش به خودکشی بر اساس طرحواره های ناسازگار اولیه و ویژگی های شخصیتی با نقش میانجی خودکارآمدی و معنای زندگی در نوجوانان شهرستان گچساران بود.

  مواد و روش ها

  روش پژوهش از نوع همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش را همه نوجوانان شهرستان گچساران در سال تحصیلی 1401-1400 به تعداد 10300 نفر تشکیل دادند که به روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای تعداد 380 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش عبارت بودند از پرسشنامه گرایش به خودکشی (مهرابی، 1389)، پرسشنامه طرحواره های ناسازگار اولیه (یانگ، 1998)، پرسشنامه ویژگی های شخصیت نیو (کاستا و مک کری، 1985)، پرسشنامه خودکارآمدی (شرر و همکاران، 1982) و پرسشنامه معنای زندگی (استگر، 2010). تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و مدل یابی معادلات ساختاری انجام شد.

  یافته ها

  یافته ها نشان داد بین طرحواره های ناسازگار اولیه و ویژگی های شخصیتی با گرایش به خودکشی رابطه معنادار وجود دارد (05/0>p) اما بین برخی از طرحواره های ناسازگار اولیه و ویژگی های شخصیتی با خودکارآمدی و معنای زندگی رابطه مستقیم و معنادار وجود ندارد (05/0>p). همچنین، مسیرهای غیرمستقیم طرحواره های ناسازگار اولیه و ویژگی های شخصیتی با گرایش به خودکشی با نقش میانجی گری خودکارآمدی و معنای زندگی معنادار شدند (05/0>p).

  نتیجه گیری

  براساس نتایج این پژوهش، الگوی پیشنهادی از برازش مناسب برخوردار است. نتایج این مطالعه می تواند با استفاده از پژوهش های طولی، علی مقایسه ای و تجربی تحکیم و گسترش یابد.

  کلیدواژگان: گرایش به خودکشی، طرحواره های ناسازگار اولیه، ویژگی های شخصیتی، خودکارآمدی، معنای زندگی
 • علی محمودی، مرتضی شفیعی*، حمید محمودیان عطاآبادی، سعید رازقی صفحات 329-341

  هر سازمانی برای آگاهی از نتایج عملکرد خود در محیط های پویا، نیازمند برقراری سیستم های مناسب کنترل و ارزیابی عملکرد است. هدف این پژوهش تعیین وضعیت کارایی شهرداری ها مبتنی بر تاثیر هوش فرهنگی کارکنان و مدیران شهرداری های شمال استان خوزستان بر عملکرد شغلی با استفاده از مدل برنامه ریزی خطی DEA پرداخته شود. نوع روش تحقیق حاضر به لحاظ هدف، کاربردی و به لحاظ روش گردآوری اطلاعات توصیفی پیمایشی می باشد. جامعه آماری این پژوهش، کارشناسان و مدیران شهرداری های شمال خوزستان خواهد بود. نمونه آماری 90 نفر از کارشناسان و مدیران شهرداری های شمال خوزستان بود که به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات دو پرسشنامه استاندارد هوش فرهنگی آنگ و همکاران (2004) و پرسشنامه عملکرد شغلی علیرضایی و همکاران (1392) است. در نهایت این نتیجه حاصل شد که واحدهای شوش، دزفول؛ لالی، ایذه و مسجد سلیمان کارا هستند و سایر واحدها کارا نمی باشند.

  کلیدواژگان: کارایی، شهرداری، هوش فرهنگی، عملکرد شغلی، مدل برنامه ریزی خطی DEA
 • منصوره کراچی اصفهانی، مرتضی سمیعی زفرقندی*، زهرا طالب صفحات 342-350
  هدف

  یادگیری هیبریدی ترکیبی از یادگیری های سنتی و الکترونیکی است که در آن بهترین حالت کلاس های حضوری و الکترونیکی توسط فراگیر انتخاب می شود. بنابراین، هدف این مطالعه شناسایی ابعاد و مولفه های یادگیری هیبریدی در دوره دوم متوسطه آموزش وپرورش بود.

  مواد و روش ها

  پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه اجرا کیفی از نوع سنتزپژوهی بود. جامعه پژوهش همه مقاله های مرتبط با یادگیری هیبریدی از سال 2010 تا الان (60 مقاله) بودند که از میان آنها تعداد 20 مقاله با روش هدفمند به عنوان نمونه انتخاب شدند. داده ها با روش یادداشت برداری از مقاله ها گردآوری و با روش کدگذاری تحلیل شدند.

  یافته ها

  یافته ها نشان داد که یادگیری هیبریدی در دوره دوم متوسطه آموزش وپرورش 38 شاخص در 12 مولفه و 4 بعد داشت؛ به طوری که ابعاد شامل پداگوژیکی (با سه مولفه معلم، برنامه درسی و فراگیر)، تکنولوژیکی (با سه مولفه دانش فناوری، مهارت فناوری و نگرش فناوری)، روانشناختی (با سه مولفه هیجان، شناخت و فراشناخت) و کیفیت آموزش (با سه مولفه کیفیت درون داد، کیفیت فرآیند و کیفیت برون داد) بودند.

  نتیجه گیری

  با توجه به شناخت ابعاد و مولفه های یادگیری هیبریدی در دوره دوم متوسطه آموزش وپرورش، می توان زمینه را برای تحقق یادگیری هیبریدی در آموزش وپرورش از طریق بهبود و اجرای ابعاد و مولفه های شناسایی شده فراهم کرد.

  کلیدواژگان: یادگیری هیبریدی، دوره دوم متوسطه، آموزش و پرورش
 • صغرا احدی*، لیلا شکارچی اسداللهی، رویا آشوری، مهدیه محمدی، بابک بحرینی پور صفحات 351-358
  هدف

  شواهد نشان می دهد که برخلاف روند افزایشی سرپرستی خانوارها توسط زنان، کیفیت و بهزیستی اجتماعی شان ارتقاء نیافته و این امر به بروز و تشدید مشکلات و آسیب هایی فردی و اجتماعی دامن زده است؛ بنابراین پژوهش حاضر باهدف تعیین اثربخشی آموزش معنادرمانی گروهی در بهزیستی اجتماعی و کیفیت زندگی زنان سرپرست خانوار انجام شد.

  مواد و روش ها

  روش پژوهش نیمه آزمایشی از نوع پیش آزمون-پس آزمون با گروه گواه بود. جامعه پژوهش شامل زنان سرپرست خانوار تحت پوشش کمیته امداد منطقه یک کرج در شش ماه دوم سال 1401 بودند که با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس 30 نفر انتخاب شدند و به طور تصادفی ساده در گروه آزمایش و گواه (هر گروه 15 نفر) جایگزین شدند. ابزار گردآوری اطلاعات پرسش نامه های بهزیستی اجتماعی کییز و ماگیارمو (2003) و کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی (2000) بود. برای گروه آزمایش هشت جلسه معنادرمانی گروهی برگزار شد، اما گروه گواه آموزشی دریافت ننمود. جهت تحلیل داده ها از آزمون تحلیل کوواریانس تک متغیره به کمک نرم افزار SPSS نسخه 22 استفاده شد.

  یافته ها

  نتایج نشان داد که بین نمرات پس آزمون بهزیستی اجتماعی و کیفیت زندگی دو گروه آزمایشی و گواه تفاوت معناداری وجود دارد و معنادرمانی گروهی بر گروه آزمایشی تاثیر مثبتی داشت (01/0>P).

  نتیجه گیری

  یافته های این پژوهش به طور بالقوه، تلویحات کاربردی مهمی برای متخصصان و درمانگران جهت اهتمام ویژه به آموزش معنادرمانی در مسیر کمک به زنان سرپرست خانوار دارد.

  کلیدواژگان: معنادرمانی گروهی، بهزیستی اجتماعی، کیفیت زندگی، زنان سرپرست خانوار
 • عسل بخشی*، لیلا خلیل نژاد نرمیق، حمیرا حسین زهی، نشاط زارع تاج آبادی، مهران محبیان فر صفحات 359-366
  هدف

  توانایی یک فرد برای مقابله موفق با شرایط ناگوار و سالم ماندن است؛ بنابراین مطالعه حاضر باهدف اثربخشی معنویت درمانی بر سرسختی روانشناختی و پریشانی روانشناختی دانش آموزان انجام شد.

  مواد و روش ها

  پژوهش حاضر نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه گواه بود. جامعه پژوهش شامل تمامی دانش آموزان پسر پایه نهم شهر تنکابن در سال تحصیلی 1402-1401 بودند که از بین آن ها 30 نفر با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه جایگزین شدند. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسش نامه های سرسختی روانشناختی کیامریی و همکاران (1377) و پریشانی روانشناختی کسلر و همکاران (2002) بودند. گروه آزمایش در 8 جلسه 60 دقیقه ای در مدت دو ماه آموزش مهارت های معنوی را دریافت نمودند، اما گروه گواه هیچ آموزشی دریافت نکردند و در لیست انتظار قرار گرفتند. جهت تحلیل داده ها از آزمون آماری تحلیل کوواریانس تک متغیره و چند متغیره با نرم افزار SPSS نسخه 24 استفاده شد.

  یافته ها

  نتایج نشان داد که معنویت درمانی بر سرسختی روانشناختی و پریشانی روانشناختی دانش آموزان تاثیر معناداری داشته است (01/0>P)؛ و منجر به بهبود بهزیستی روان شناختی و  کاهش پریشانی روان شناختی دانش آموزان شده است.

  نتیجه گیری

  بر اساس نتایج از معنویت درمانی می توان به عنوان یک روش کارآمد برای افزایش سرسختی روانشناختی و کاهش پریشانی روانشناختی دانش آموزان بهره جست.

  کلیدواژگان: معنویت درمانی، سرسختی روانشناختی، پریشانی روانشناختی، دانش آموزان
 • ساناز عزیز محمدی، بهشته نیوشا*، سید محمود میرزمانی بافقی صفحات 367-374
  هدف

  شناسایی پیشایندها و عوامل تاثیرگذار بر روی ظرفیت دانش آموزان در برخورد با چالش ها و موانع تحصیلی که موجب اشتیاق تحصیلی می شود، امری ضروری است. بنابراین هدف مطالعه حاضر بررسی نقش ارزیابی شناختی و کنجکاوی معرفت شناختی در پیش بینی اشتیاق تحصیلی دانش آموزان بود.

  مواد و روش ها

  پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه موردمطالعه شامل تمامی دانش آموزان دختر دوره دوم متوسطه ناحیه دو شهرستان بهارستان سال تحصیلی 1401-1400 بودند؛ که بر اساس جدول گجرسی و مورگان (1971) تعداد 320 نفر از دانش آموزان به شیوه نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند؛ و به پرسش نامه پرسشنامه ارزیابی شناختی پنتریج و دیگروت (1990)، کنجکاوی معرفت شناختی لیتمن و همکاران (2010) و اشتیاق تحصیلی فردریکز و همکاران (2004) پاسخ دادند. برای تجزیه وتحلیل داده ها از آزمون های همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه با نرم افزار SPSS نسخه 24 استفاده شد.

  یافته ها

  نتایج نشان داد همبستگی  بین ارزیابی شناختی (666/0=r) و کنجکاوی معرفت شناختی (535/0=r) با اشتیاق تحصیلی مثبت و معنی دار بود (01/0>p).

  نتیجه گیری

  آشنایی با نقش ارزیابی شناختی و کنجکاوی معرفت شناختی و تاثیر و ارتباط این متغیرها بر اشتیاق تحصیلی در برنامه  ریزی های آموزشی ضروری است.

  کلیدواژگان: ارزیابی شناختی، کنجکاوی معرفت شناختی، اشتیاق تحصیلی، دانش آموزان
 • علی نامجو، اکبر رهنما*، حمید مقدسی صفحات 375-381
  هدف

  بی شک در عصر اطلاعات و داده های پایگاه های اطلاعاتی اهمیت آن بر هیچ کس پوشیده نیست که استفاده از این مهم نیاز به رعایت اصول اخلاقی و اصل انسان مداری است که همگان به آن پایبند باشند ودر استفاده از اطلاعات نهایت رعایت اصول و موازین اخلاقی را توجه داشته وبه آن اهتمام بورزند.چالش هایی که در فضای مجازی کاربران با آن مواجه هستند بر هیچ کسی پوشیده نیست واین امر را می طلبد که راه کار هایی برای آن در نظر گرفته شود. هدف پژوهش حاضر آن است که با توجه به چالش های  اخلاقی و مبانی اصول اخلاقی مهم ترین چالش های اخلاقی در عصر اطلاعات را برای کاربران ودرک بهتر روابط بین آن چالش ها ونظریه های اخلاقی در حوزه اطلاعات در فضای مجازی را برای کاربران این حوزه استنتاج نماید.

  مواد و روش ها

    پژوهش حاضر از نوع نظری بوده وبا روش توصیفی- تحلیلی و رویکرد کیفی انجام گرفته است. روش گرد آوری اطلاعات، کتابخانه ای است وشامل شناسایی و مطالعه منابع علمی موجود از جمله مقالات و کتاب هایی است که در زمینه اخلاق، اخلاق کامپیوتر ، اخلاق جهانی، نظام آموزش از راه دور در بستراخلاق کامپیوتر واخلاق جهانی نوشته شده است وفیش برداری، طبقه بندی اطلاعات، تجزیه وتحلیل و تفسیر داده های گردآوری شده وپاسخ به سوالات تحقیق می شود.

  یافته ها

  یافته های پژوهش نشان می دهد. در پرتو پیشرفت علم وتکنولوژی باید خاطر نشان ساخت که داده های اطلاعاتی از اهمیت بسزایی برخوردار هستند و آن چه مهم تر به نظر می رسد اخلاق اطلاعات و نحوه کاربست صحیح ان در فضای مجازی است.

  نتیجه گیری

  با اگاهی در برابر چالش های اطلاعاتی در قرن حاضر می توانیم با یک رویکرد عقلایی-فلسفی و با نگاهی اندیشمندانه و واقع گرایانه به رفع چالش های ان در عصر اطلاعات دست پیدا کنیم و با کمک به گسترش افق  دید وبهبود درک موجود بین داده های اطلاعاتی و چالش های پیش روی آن که مواجه هستیم به راه حل های عقلایی برای رفع این مهم بپردازیم.

  کلیدواژگان: داده های اطلاعاتی، اخلاق، اخلاق اطلاعات، چالش های اخلاقی اطلاعات، فضای مجازی، عصر اطلاعات
 • حجت الله کمری راد، رضا برزویی*، شراره الهامی، رقیه علوی صفحات 382-393

  سلامت اجتماعی از اساسی ترین معیارهای رفاه اجتماعی هر جامعه ای است و در ارتقای کیفیت زندگی نقش موثر دارد و به نوعی به-زیستن و خوب نگریستن به زندگی و حیات جمعی را برای فرد فراهم می کند. از دیدگاه عرفای اسلامی سلامت اجتماعی در گروه ارتباط صحیح انسان با خود و دیگران است؛ لذا پژوهشگران بر آن شدند تا ضمن بررسی ارتباط انسان با خود و دیگران در دو کتاب منطق الطیر و حدیقه الحقیقه، معیارها و ابهاد شکل گیری سلامت اجتماعی را از منظر عطار و سنایی بررسی کنند.

  کلیدواژگان: سلامت اجتماعی، ارتباط انسان با خود و دیگران، منطق الطیر، حدیقه الحقیقه
 • محمد محمودی* صفحات 394-400

  هدف ازپژوهش حاضر بررسی تحول مفهوم خدا در نزد هندوییزم، با توجه به تاثیر شرایط و اوضاع مختلف است. انتخاب این متون از این جهت بوده است که؛ در آنها سیر اندیشه انسانی به وضوح نمایان است زیرا نتیجه کوشش فکری انسان های بسیار در زمان طولانی و شرایط گوناگون است. در اولین دسته از این متون، یعنی وداهای چهارگانه که مهمترین آنها ریگ ودا است؛از خدایان بسیاری سخن رفته است که بیشتر نمایانگر پدیده های طبیعی هستند . تحولی که در پایان ریگ ودا رخ  داده است؛ باور به خدایان مجرد و انتزاعی مانند پرجاپتی  و ویشوه کرمن  است که پیشتر به عنوان صفاتی برای خدایان به کار می رفتند.  این روند انتزاعی شدن خدایان اگرچه در براهمنه ها ادامه نیافت اما دربرجسته شدن مفهوم قربانی و تحول آن  درآرنیکه ها () و اوپانیشادها()  تاثیر بسزایی داشت. در واقع درونی شدن قربانی نتیجه ترجیح دادن مراقبه، تمرکز، ریاضت و حبس نفس و شعایر و آداب طولانی و ملال آور پیشین است .در این متون راه دست یافتن به حقیقت و پرستش واقعی آن، نه اعمال که شیوه درست ،زدودن ناخالصی ها و برطرف کردن افکار ناصواب و اوهام است.چنین افکاری در اوپانیشادها به ویژه  ریگ ودا می باشند به اوج خود می رسد.در اوپانیشادها حقیقت مطلق ،برهمن است که شامل دوجنبه دست نایافتنی و توصیف ناپذیر آن (نیرگونا) و دیگری ساگونا   یا جنبه ملموس آن که هستی در کلیت آن است.

  کلیدواژگان: خدا، وحدت وجود، متون شروتی، هندوئیزم، اوپانیشاد، آرنیکه، براهمنه، سامهیتاها
 • یوسف صدیقی، محمد سلطانی فر*، شهناز هاشمی صفحات 401-408

  این مقاله سعی دارد با روش توصیفی تحلیلی فرصت های اجتماعی و فرهنگی را که مهاجرت برای کشورهای در حال توسعه فراهم می کند بررسی کند. بنابراین هدف اصلی این نوشتار شناخت فرصت هایی است که مهاجرت برای کشورهای در حال توسعه فراهم می کند. اغلب، مزایای مهاجرت به کشورهای اعزام کننده اغلب دست کم گرفته می شود. اما  از یک منظر می توان این گونه تحلیل کرد که : مهاجران می توانند تجارت، حواله ها، نوآوری ها و سرمایه گذاری ها را در وطن تقویت کنند و حتی در مقطعی با سرمایه انسانی بهتر به وطن بازگردند. دیاسپورای  فعال می تواند به عوامل توسعه پایدار منجر شود، در حالی که سیاست های مهاجرتی در کشورهای توسعه یافته پذیرنده می تواند تاثیر مثبت مهاجرت برای توسعه را افزایش دهد. در این پژوهش، این اقدامات شامل اقداماتی است که از ادغام اولیه مهاجران در سیستم های آموزشی و بازار کار، از جمله ایجاد شغل برای پناهجویان، حمایت می کند. قراردادهای تابعیت دوگانه و مهاجرت دایره ای نیز ابزارهای ممکن هستند.

  کلیدواژگان: مهاجرت، توسعه، سیاست های اجتماعی و فرهنگی، سیستم آموزشی، توسعه پایدار و سرمایه گذاری
 • طیبه یوسفی، مسعود احمدی* صفحات 409-425

  پژوهش حاضر با هدف شناسایی، کمی سازی و الویت بندی مدل مدیریت چرخه بیوریتم کارکنان مراکز آموزشی - درمانی از طریق روش تحقیق مدل آمیخته اکتشافی انجام شد. جامعه آماری در بخش کیفی، گروهی از خبرگان شامل اساتید رشته مدیریت رفتار سازمانی در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی، معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه های علوم پزشکی و صاحبنظران و کارشناسان مبحث عملکرد فیزیولوژیک و چرخه بیوریتم، در بخش کمی کارکنان دارای شیفت در گردش مرکز آموزشی - درمانی امام خمینی (ره) ساری متشکل از پرستاران، ماماها، کمک بهیار، خدمات، آزمایشگاه و رادیولوژی بتعداد 820 نفر و در بخش الویت بندی، مدیران عالی و معاونت توسعه سازمان و منابع دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مازندران بودند. در بخش کیفی از روش نمونه گیری گلوله برفی، تعداد 20 نفر، در بخش کمی با روش نمونه گیری طبقه ای نسبی بر اساس فرمول کوکران، تعداد 264 نفر و در بخش اولویت بندی، تعداد 35 نفر با روش غیرتصادفی" هدفمند"،  به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. داده ها در بخش کیفی از طریق تکنیک گرندد تیوری (GT) با انجام مصاحبه عمیق نیمه ساختاریافته در نرم افزار MAXQDA، در بخش کمی از طریق مدلسازی معادلات ساختاری (SEM) با پرسشنامه محقق ساخته 74 گویه ای در نرم افزارهای SPSS و  AMOS و در بخش اولویت بندی، از طریق تحلیل سلسله مراتبی (AHP) با پرسشنامه  ماتریسی در نرم افزار EXPERT CHOICE تجزیه و تحلیل شد. برای تعیین روایی و پایایی در مرحله کیفی از بررسی های لازم شامل مقبولیت (بازنگری خبرگان) و قابلیت تایید(بازبینی مجدد خبرگان)، استفاده شده، در مرحله کمی، روایی پرسشنامه ها به سه روش صوری، محتوایی (محدوده CVR و CVI برای گویه ها بین 6/0 تا 0/1 و 85/0 تا 0/1) و سازه (محدوده روایی همگرا بین 524/0 تا 812/0 و روایی واگرا بیشتر از همبستگی سازه با سایر سازه ها) تایید شد. پایایی هم به سه روش تعیین ضریب بارهای عاملی گویه ها (بیشتر از 4/0)، آلفای کرونباخ مولفه ها (بین 703/0 تا 914/0) و پایایی ترکیبی (بین 814/0 تا 940/0) برآورد و تایید شد. در بخش اولویت بندی، محتوای پرسشنامه ماتریسی از نظر قابل فهم بودن و گویا بودن مورد تایید پنج تن از خبرگان دانشگاهی و سازمانی قرار گرفته و نرخ ناسازگاری معیارها بمیزان 007/0 تا 04/0 محاسبه و تاییدگردید. یافته های کیفی نشان داد، مدل عملکرد فیزیولوژیک منابع انسانی، مبتنی بر چرخه بیوریتم دارای دارای 16 مولفه بشرح شرایط علی (شرایط کاری، ویژگی های جمعیت شناختی و شرایط فردی)، شرایط زمینه ای (ساختار سازمانی، انگیزه مدیران و کارکنان و هوش اخلاقی)، شرایط مداخله ای (فرهنگ سازی، تعامل و کار تیمی و چالش های سازمانی و غیرسازمانی)، راهبرد (آموزش و آگاهی بخشی، برنامه ریزی مبتنی بر چرخه بیوریتم و مدیریت عملکرد) و پیامد (بهبود عملکرد شغلی، بهبود عملکرد فیزیولوژیک منابع انسانی و بهبود عملکرد سازمانی) بوده است. نتایج بخش کمی نشان داد که تمامی ابعاد مدل پژوهش، مورد تایید واقع شدند. نتایج بخش اولویت بندی هم، حاکی از اهمیت بیشتر نتایج (پیامد) و مولفه بهبود عملکرد سازمانی داشته است.

  کلیدواژگان: منابع انسانی، عملکرد فیزیولوژیک، چرخه بیوریتم، مراکز آموزشی - درمان
 • زهرا حسنی اردکانی، سیمین بشردوست*، مالک میرهاشمی صفحات 426-434

  هدف این پژوهش، ارایه الگوی ساختاری کیفیت زندگی سالمندان براساس سلامت عمومی و ویژگی های جمعیت شناختی با نقش واسطه ای حمایت های اجتماعی بود. این پژوهش با اهداف کاربردی و طرح پژوهش، همبستگی از نوع مدل معادلات ساختاری بود. جامعه آماری در این پژوهش، شامل سالمندان 60 تا 75 ساله ساکن در منازل شهری سطح شهر تهران بود که از این بین تعداد 314 نفر به عنوان نمونه پژوهشی انتخاب شد. ابزار گردآوری داده ها نیز، پرسشنامه پرسشنامه سلامت عمومی (GHQ-28،) نسخه ایرانی پرسشنامه حمایت های اجتماعی فیلیپس (1986) و پرسشنامه کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی (1989) بود. تکنیک آماری مورد استفاده، روش مدل معادلات ساختاری از نوع متغیر مکنون کامل بود که تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار Spss نسخه 26، نیز نرم افزار Amos نسخه 24 و نرم افزار R نسخه4.3.1 صورت گرفت. بررسی شاخص های برازش مدل نشان داد که در مجموع الگو در جهت تبیین و برازش از وضعیت بسیار مناسبی برخوردار است. نتایج بدست آمده نشان داد متغیرهای حمایت اجتماعی، سلامت عمومی، تعداد فرزندان و تعداد سال های متاهل بودن بر حمایت اجتماعی در دوران سالمندی اثر مثبت معنی داری دارد. همچنین لازم به ذکر اثر است متغیرهای سلامت عمومی، وضعیت اجتماعی، جنسیت، تعداد فرزندان و تعداد سال های متاهل بودن بر کیفیت زندگی در دوران سالمندی به صورت غیرمستقیم با نقش میانجی حمایت های اجتماعی اثر مثبت معنی داری دارد. بنابر یافته های این پژوهش، می توان بیان کرد نقش میانجی حمایت های اجتماعی می تواند اهمیت ویژه ای در بررسی تغییرات کیفیت زندگی سالمندان داشته باشد و پیشنهاد می شود در مراکز نگهداری از سالمندان و نیز سایر مراکز مشاوره و راهنمایی، اهمیت حمایت های اجتماعی مورد تاکید و آموزش قرار گیرد.

  کلیدواژگان: الگوی ساختاری، کیفیت زندگی، سلامت عمومی، حمایت های اجتماعی
 • مریم عزیزی، مهشید تجربه کار*، سمیه پوراحسان صفحات 435-446
  هدف

  دیابت از جمله بیماری های مزمنی است که می تواند بر سلامت جسمانی و روانی شخص بیمار تاثیر منفی بگذارد، بنابراین استفاده از سبک های مقابله ای مناسب به منظور سازگاری با شرایط بیماری و هم چنین دلبستگی به خداوند می تواند منجر به خودکنترلی در بیماران مبتلا به دیابت شود.

  مواد و روش ها

  این پژوهش به شیوه نیمه تجربی، توصیفی و از نوع همبستگی اجرا شد. جامعه ی آماری پژوهش حاضر را 200 نفر از افراد مبتلا به دیابت در شهر کرمان در سال 1399 تشکیل می دهند. جهت گردآوری داده ها از پرسش نامه های دلبستگی به خدا، خودکنترلی تانجی و راهبردهای مقابله ای لازاروس استفاده شد و به منظور تجزیه و تحلیل داده ها روش تحلیل مسیر با استفاده از نرم افزار AMOS  به کار گرفته شد.

  یافته ها

  یافته های پژوهش حاکی از آن است که رابطه ای معنادار میان سبک های مقابله ای هیجان مدار با دلبستگی به خدا وجود دارد که منجر به خودکنترلی در بیماران مبتلا به دیابت می شود، اما متاسفانه رابطه ای مبنی بر استفاده از سبک های مقابله ای مساله مدار در بیماران مبتلا به دیابت وجود ندارد.

  نتیجه گیری

  نتایج این پژوهش نشان می دهد که استفاده از سبک های مقابله ای هیجان مدار به همراه دلبستگی بیماران مبتلا به دیابت به خداوند شرط لازم برای ایجاد خودکنترلی، اما کافی نیست و برای رسیدن به خودکنترلی به منظور بهبود شرایط جسمانی و روانی آن ها در مقابله ی با بیماری، استفاده از سبک های مقابله ای مساله مدار نیز در کنار سبک های مقابله ای هیجان مدار و دلبستگی به خدا امری مهم و ضروری است.

  کلیدواژگان: خودکنترلی، دلبستگی به خدا، سبک های مقابله ای، بیماران مبتلا به دیابت
 • کاظم جعفری، محمد الهی*، آناهیتا سفیدگران، فائزه یاراحمدی صفحات 447-453
  هدف

  بررسی عوامل موثر در بهبود سلامت روانشناختی مادران دانش آموزان دارای ناتوانی یادگیری خاص لازم و ضروری است، لذا پژوهش حاضر باهدف تعیین نقش تاب آوری و شکرگزاری در سلامت روانشناختی مادران دانش آموزان دارای ناتوانی یادگیری خاص انجام شد.

  مواد و روش ها

  روش پژوهش حاضر توصیفی- همبستگی بود. جامعه پژوهش شامل تمامی مادران دارای دانش آموزان با اختلال یادگیری خاص ناحیه دو شهر بهارستان در سال تحصیلی 1402-1401 تشکیل می دادند که از بین افراد واجد شرایط 120 نفر به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و به پرسش نامه های تاب آوری کونور و دیویدسون (2003)، شکرگزاری گودرزی و همکاران (1393) و سلامت روانشناختی نجاریان و داودی (2001) پاسخ دادند. جهت تحلیل داده ها از آزمون همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه با نرم افزار SPSS نسخه 24 استفاده شد.

  یافته ها

  نتایج نشان داد بین تاب آوری (57/0-=r)، شکرگزاری اخلاقی (58/0-=r)، شکرگزاری درونی (63/0-=r)، شکرگزاری افعالی (41/0-=r) و شکرگزاری (68/0-=r) با سلامت روان شناختی رابطه منفی معناداری وجود دارد (01/0>p).

  نتیجه گیری

  ارتقای تاب آوری و شکرگزاری در مادران دانش آموزان دارای ناتوانی یادگیری خاص، می تواند زمینه ی بهبود سلامت روان شناختی آنان را ایجاد کند

  کلیدواژگان: تاب آوری، شکرگزاری، سلامت روان شناختی، ناتوانی یادگیری خاص، مادران
 • ناهید قادری آذر خوارانی، فاطمه عیسی زاده*، حسن شیخیانی صفحات 448-454
  هدف

  آنچه که باعث تداوم ازدواج می شود، رضایت زناشویی است؛ لذا، هدف پژوهش حاضر پیش بینی رضایت زناشویی بر اساس سبک زندگی اسلامی و سلامت معنوی در در کارمندان متاهل دانشگاه علوم پزشکی بوشهر می باشد.

  مواد و روش ها

  پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی- همبستگی بود که در سال 1402 و در شهر بوشهر انجام شد. جامعه آماری مطالعه حاضر کارمندان متاهل دانشگاه علوم پزشکی بوشهر بود که روش نمونه گیری در این مطالعه از نوع نمونه گیری در دسترس بود. در پژوهش حاضر، حجم نمونه، 90 (45 مرد و 45 زن) بود. جهت جمع آوری داده ها از سه پرسشنامه رضایت زناشویی انریچ، پرسشنامه سبک زندگی اسلامی و پرسشنامه سلامت معنوی استفاده شد.

  یافته ها

  نتایج حاصل نشان داد که سبک زندگی اسلامی و سلامت معنوی با رضایت زناشویی همبستگی دارند. همچنین مشخص شد که سبک زندگی اسلامی و سلامت معنوی 57 درصد از تغییرات امید به زندگی را پیش بینی می کنند.

  نتیجه گیری

  یافته های مطالعه حاضر، حاکی از آن است که با فراهم آوردن زمینه های مناسب جهت تقویت سبک زندگی اسلامی و سلامت معنوی در افراد متاهل، می توان رضایت زناشویی را در آن ها بهبود بخشید.

  کلیدواژگان: رضایت زناشویی، سبک زندگی اسلامی، سلامت معنوی
 • کبری منصوری، لیلا صالحی رودپشتی، فاطمه اسکندر پور*، مریم صمدی، سارا درویش صفحات 454-460
  هدف

  سازگاری زناشویی یکی از مهم ترین عوامل در تعیین ثبات و دوام رابطه زناشویی است، بنابراین مطالعه حاضر باهدف تعیین اثربخشی روان درمانی معنوی-مذهبی بر امنیت روانی و سازگاری زناشویی دانشجویان متاهل انجام شد.

  مواد و روش ها

  پژوهش حاضر نیمه آزمایشی از نوع پیش آزمون-پس آزمون همراه با گروه گواه بود، جامعه پژوهش شامل تمامی دانشجویان متاهل زن و مرد دانشگاه آزاد رودهن در سال تحصیلی 1402-1401 بودند. از جامعه موردپژوهش 30 نفر به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه قرار داده شدند. ابزار گردآوری اطلاعات شامل پرسش نامه های امنیت روانی مازلو (1952) و سازگاری زناشویی لاک و والاس (1959) بود. گروه آزمایش به مدت 10 جلسه، هفته ای دو جلسه 90 دقیقه ای آموزش روان درمانی معنوی- مذهبی تشکیل گردید؛ اما در این مدت برای گروه گواه هیچ آموزشی برگزار نشد و در لیست انتظار بودند. جهت تحلیل داده ها از آزمون تحلیل کوواریانس تک متغیره با نرم افزار SPSS نسخه 24 استفاده شد.

  یافته ها

  بر اساس مقایسه پیش آزمون و پس آزمون دو گروه یافته ها نشان داد که روان درمانی معنوی-مذهبی تاثیر معناداری بر امنیت روانی و سازگاری زناشویی دانشجویان متاهل داشت (01/0 ≥ P).

  نتیجه گیری

  روان درمانی معنوی-مذهبی می تواند منجر به بهبود امنیت روانی و سازگاری زناشویی دانشجویان متاهل گردد.

  کلیدواژگان: روان درمانی معنوی-مذهبی، امنیت روانی، سازگاری زناشویی، دانشجویان
 • فاطمه سیفعلی ئی*، سهراب مروتی صفحات 461-470

  ارتقاء سطح کیفی روابط و بهره مندی هر چه بیشتر از زیست اجتماعی یکی از اهداف اخلاقی و تربیتی قرآن است که در آیات اجتماعی نمود یافته است. این نوشتار پژوهشی میان رشته ای و کاربردی است که با هدف استخراج و بازنمایی مولفه ها، آسیبها و راهبردهای ارتباط مطلوب اجتماعی و پیوند بین آموزه های قرآنی و علوم روز،  به روش تحلیل محتوای کیفی انجام شده و  با تلفیق مثلث مکانیزم رفتار(شناخت، هیجان، رفتار) و تیوری شناختی اجتماعی بندورا(تعیین کننده های شخصی، محیطی، رفتاری) و با پیگیری مراحل سه گانه آسیب شناسی(شناسایی، تشخیص، پیشگیری یا درمان) به ساختاری نوآورانه در ارایه مدلی برای ارتباط مطلوب دست یافته که هم مطابق با یافته های علم روانشناسی است و هم آموزه های قرآنی آن را تایید می نماید. این پژوهش با تکیه بر آیات ابتدا به شناسایی مولفه های ارتباط مطلوب، سپس تشخیص آسیب ها و در نهایت ارایه راهبردهایی برای افزایش کیفیت ارتباطات و پیشگیری و درمان آسیب های آن در چهار بعد شناختی، هیجانی، رفتاری و محیطی پرداخته است. نتیجه آنکه مولفه هایی چون: خودآگاهی، خودمهارگری، مهارتهای ارتباطی در بعد فردی و اعتماد، امنیت، عدالت، و حمایت اجتماعی در بعد محیطی می تواند نقش چشمگیری در ایجاد و استمرار ارتباط مطلوب داشته باشد. در مرحله تشخیص، آسیبهایی چون: خودشیفتگی، ناسازگاری، و تضییع حقوق در بعد فردی و فردگرایی، حزب گرایی، اختلاف طبقاتی و تعارض در بعد محیطی می تواند روابط را از حالت مطلوب و موثر خارج نمایند. در مرحله پیشگیری و درمان نیز راهبرهایی چون: انضباط فکری، انضباط هیجانی و انضباط گفتاری؛ هر یک دارای ساختاری نظام مند می باشد که می تواند تحولی عظیم در جهت بهبود روابط  اجتماعی ایجاد نماید.

  کلیدواژگان: ارتباط مطلوب، مولفه، آسیب، راهبرد، قرآن کریم
 • رقیه حبیب پور گودرزی، محمدمهدی شاه مرادی فریدونی*، نادر رازقی صفحات 470-483
  هدف

  در نظام های اخلاقی مختلف، قناعت خصیصه ای ستودنی است و هرکدام از آن ها بر اساس مبانی خاص خود ملکات اخلاقی را ترویج می کنند. رشد فزاینده عوامل قدرت، ثروت و ترویج مصرف گرایی در عصر حاضر، روی آوردن به زندگی تجملاتی را افزایش داده است و ضرورت بازخوانی موضوع قناعت و ارایه شاخصه های آن، آشکار می گردد. با هدف تدوین تیوری قناعت بر اساس نهج البلاغه و شناخت الگوی آن، این پژوهش انجام شد.

  روش

  روش پژوهش داده بنیاد می باشد ، که با بررسی علت ها و عواملی که در ایجاد آن اثر دارد و با بیان راهبردهای آن، از زاویه ای نو به مفهوم قناعت می پردازد.

  یافته ها

  مقوله های عفت نفس، تهذیب نفس، خشوع در برابر خالق، بسندگی، آخرت گرایی، دور بودن از هوا و هوس و روح قناعت به عنوان عوامل علی و دوری از تکلف، بهزیستی، امرار معاش ، عمل صالح، تاثیرپذیری از اولیای الهی، زهد ، تقوی و انفاق به عنوان عوامل زمینه ساز و صرفه جویی، کرامت نفس، خویشتن داری و اعتدال به عنوان راهبردهای قناعت و ناخرسندی یا نارضایتی از زندگی، رذالت، اسراف، افراط و تفریط، حرص و بخل به عنوان عوامل مداخله گر و حفظ دین، خود کفایی، آرامش ، دولتمندی و جلوگیری از فقر از پیامد های بکارگیری قناعت در نهج البلاغه عنوان شده است. مقوله محوری این بررسی «قانع بودن» است که مقولات فوق را در بر می گیرد.

  نتیجه

  از نگاه امام علی (ع) قناعت به خاطر اثرات متعالی اش همان حیات طیبه ای است که تمام صفات  نیک انسانی از جمله رضایت مندی، عزت، کرامت و صبر را در بردارد و در قرآن به آن اشاره شده است

  کلیدواژگان: امام علی (ع)، قناعت، روش داده بنیاد، نهج البلاغه
|
 • Zahra Khansari, Hajar Torkan*, Mansoure Bahramipour Pages 1-18
  Purpose

  The purpose of this research was to compare the effectiveness of the parenting package based on the healthy human theory with the positive parenting program on parenting stress and psychological capital of mothers of 6-12-year-old children with extrinsic behavioral disorders.

  Materials and Methods

  The research method was a three-group-three-stage experimental design and the statistical population included all mothers of 6-12-year-old children suffering from externalizing behavioral disorders in Tehran in the first half of 1401, who referred to elementary schools and counseling and psychology centers in Tehran and using From them, 45 people were selected from targeted sampling and randomly divided into three groups (15 people for each group). To collect information, parenting stress (Abidin, 1983) and psychological capital (Luthans et al., 2010) questionnaires were used. Experimental group 1 was trained by the researcher-made parenting package based on the healthy human theory, and experimental group 2 underwent positive parenting training during 8 90-minute sessions. The data were analyzed by ANOVA with repeated measure and Bonferroni post hoc tests by following the default tests with the statistical package of social science version 22.

  Findings

  The obtained results showed that both parenting package interventions based on healthy human theory and positive parenting had a significant effect on increasing the psychological capital and on decreasing the stress of parenting in the parents with a child with extrinsic behavioral disorders in the post-test phase, and the treatment effects remained in the follow-up phase. Also, comparing the two treatment methods, the results showed that the parenting package based on the healthy human theory was more effective in improving parenting self-agency in the follow-up phase (p≥0.05). Also, comparing the two treatment methods, the results showed that the parenting package based on the healthy human theory was more effective in improving the psychological capital in the follow-up phase.

  Conclusion

  The findings of this research provide useful information regarding the education of mothers, and psychologists and counselors can use these interventions in order to improve the psychological capital and reduce the stress and tension of mothers with children with externalizing behavioral disorders.

  Keywords: Parenting Stress, Psychological Capital, Parenting Based on Healthy Human Theory, Positive Parenting
 • Fatemeh Rastgoo, MohammadReza Zarbakhsh Bahri*, MohammadAli Rahmani Pages 19-34
  Purpose

  The purpose of this research was to develop a structural model of psychological vulnerability of emergency medicine doctors based on dysfunctional attitudes, interpersonal cognitive distortions, and defensive styles with the mediation of emotion regulation.

  Materials and methods

  The present research method was a correlational description. The statistical population of the research included all emergency medicine doctors working in Tehran hospitals in 1400, from which 380 people were selected by multi-stage sampling method (cluster and census). In this research, among the tools of the psychological vulnerability symptoms checklist (Najarian and Davoudi, 2018), dysfunctional attitudes (Weisman and Beck, 1978), interpersonal cognitive distortions (Hamachi and Boyokuzterek, 2004), defense styles questionnaire (Anders and colleagues, 1993) and emotion regulation (Garnefsky and Kraij, 2006) were used. In order to analyze the data, Lisrel-V8.8 software was used. Also, in order to analyze the research data, structural equation modeling method was used.

  Findings

  The research findings showed that the research model has a good fit. Also, the results showed that dysfunctional attitudes have an indirect effect on the psychological vulnerability of emergency medicine doctors with the mediating role of emotion regulation. There is an indirect effect between interpersonal cognitive distortion and psychological vulnerability of emergency medicine physicians with the mediating role of emotion regulation. There is an indirect effect between defense styles and psychological vulnerability of emergency medicine doctors with the mediating role of emotion regulation. There is a direct effect between dysfunctional attitudes and psychological vulnerability of emergency medicine physicians. There is a direct effect between cognitive distortions and psychological vulnerability of emergency medicine doctors. There is a direct effect between defense styles and psychological vulnerability of emergency medicine doctors. There is a direct effect between emotion regulation and psychological vulnerability of emergency medicine doctors. There is a direct effect between dysfunctional attitudes and emotion regulation of emergency medicine physicians. There is a direct effect between cognitive distortions and emotion regulation of emergency medicine physicians. There is a direct effect between defense styles and emotion regulation of emergency medicine physicians.

  Conclusion

  According to the results of the present study, health professionals and therapists can reduce the level of psychological vulnerability in emergency medicine doctors by reducing dysfunctional attitudes, interpersonal cognitive distortions, and underdeveloped and neurotic defensive styles and increasing the cognitive regulation of emotions. to improve

  Keywords: Psychological Vulnerability, Dysfunctional Attitudes, Interpersonal Cognitive Distortions, Defense Styles, Emotion Regulation, Emergency Medicine Doctors
 • Mostafa Sakhaei, Nader Monirpour*, Abdolah Omidi Pages 35-42
  Purpose

  The purpose of the research was to investigate the effectiveness of drug therapy on reducing attention deficit symptoms in children with ADHD.

  Materials and Methods

  The research method was semi-experimental in the form of a pre-test-post-test design with a control group and was cross-sectional in terms of practical purpose and in terms of time. The statistical population studied in this research were 7-12-year-old boys suffering from attention deficit/hyperactivity disorder in Qom city, who had referred to learning disorders centers and psychiatric centers in the first semester of the academic year 2001-2001. In this study, children were randomly divided into 2 experimental and control groups. All samples were included in the study after the psychiatrist interviewed the child and his family and obtained written consent. The clinical interview data collection tool was based on the diagnostic criteria derived from DSM-5 and the children's morbid symptoms questionnaire was one of the common screening tools for psychiatric disorders. To analyze the data, multivariate covariance test was used to test the hypotheses and control the effect of the pre-test.

  Findings

  The results showed that there is a significant difference between drug therapy in reducing the symptoms of attention deficit in children with ADHD and the control group, and with 95% confidence, attention deficit in children with ADHD in the experimental group has improved compared to the control group.

  Conclusion

  Therefore, it can be said that therapists should choose and implement treatment models that are appropriate to the problems they face more scientifically and achieve better and more reliable results according to their specialty.

  Keywords: Drug Therapy of Children with ADHD, Attention Deficit
 • Ali Raki, Seyed Hamid Atashpour*, Mohsen Golparvar Pages 43-53
  Purpose

  The purpose of this research was to analyze the components of marriage counseling based on the methods and marriage counseling based on the theory of intergenerational integration of Bowen's theory and the constructivist theory of Savikas career counseling theory (constructivist premarital counseling).

  Materials and methods

  The environment of this research was all the texts in the field of the mentioned theory. The method of selecting the texts was among the texts of Bowen's intergenerational family therapy theory and Savika’s career counseling theory in the range of years (2013-2022). The criterion of the number of texts was based on the principle of data saturation. The method of collecting information was line by line study of texts, based on questions related to relevant components for premarital counseling in these two theories. The data obtained from the review of the texts were analyzed using the traditional content analysis method of Heish and Shannon (2005).

  Findings

  The results of the content analysis showed that in the constructivist theory of Savikas, the concept of life designning and the concepts derived from it are suitable for matching with premarital counseling, and in the intergenerational theory, the seven concepts of self-differentiation, family projection, nuclear family emotional system, emotional breakdown, intergenerational transfer process and social regression are suitable for marriage counseling. Then, these concepts were combined according to Yousefi's and Golparvar’s method (2023) for theoretical integration, and finally the premarital counseling model was designed based on the integrated model.

  Conclusion

    In general, according to the process of extracting this model, it can be said that this model is qualitatively valid and can be evaluated at the level of designing an educational package and testing the variabels related to marriage.

  Keywords: Marriage, Premarital Counseling, Qualitative Analysis, Qualitative Content Analysis, Constructivist Theory, Intergenerational Theory
 • Ebrahim Kokabi Rahman, Davood Taghvaei*, Zabih Pirani Pages 54-62
  Purpose

    This research was conducted with the aim of investigating the effectiveness of training cognitive and metacognitive strategies on academic motivation and academic engagement of students with specific learning disorders in Hamedan.

  Materials and Methods

  The current research was applied in terms of purpose and semi-experimental in nature with a pre-test and post-test design. The statistical population in this research consisted of all male primary school students referred to the education counseling center who were diagnosed with a specific learning disorder. The sample members in this research were randomly replaced in the form of a control group and an experimental group, each with the number of 15 people among the people who met the criteria for entering this research. Harter's Academic Motivation Questionnaire (1981) was used to evaluate the subjects' academic motivation, and Zareng's Conflict Questionnaire (2011) was used to evaluate the academic engagement. Cognitive and metacognitive strategy training was provided in ten 60-minute sessions based on the cognitive and metacognitive strategy training program (Palsinkar and Brown, 1984). Multivariate analysis of variance was used to test the hypotheses.

  Findings

  The results showed that the effect of cognitive and metacognitive educational strategy training on increasing academic motivation and academic engagement was significant.

  Conclusion

  According to the findings of the research, it seems that teaching cognitive and metacognitive educational strategies have played an important role in increasing academic motivation and academic engagement.

  Keywords: Cognitive, Metacognitive Strategies, Academic Motivation, Academic Engagement
 • Rezvan Derakhshideh, Farhad Emamjome*, Zhila Mashhadhi, Maryam Yarmohammed Tooski Pages 63-75
  Purpose

  Considering the importance of intergenerational social mobility in women, the present research was conducted with the aim of Explanation social mobility of women based on the social capital components.

  Materials and Methods

  This study in terms of purpose was applied and in terms of implementation method was descriptive from type of correlation. The research population was women of Arak city in 2021 year with number 17,496 people, which based on the Cochran formula the sample size was determined 379 people who were selected by multistage cluster sampling method. The research tools were included the demographic information form and researcher-made questionnaires of intergenerational social mobility and social capital, which whose face validity was confirmed by the opinion of experts and the reliability of both questionnaires was calculated with using Cronbach's alpha method 0.74. Data were analyzed by Pearson correlation coefficients and regression in SPSS software.

  Findings

  The findings showed that social capital(r=557/0) and   its two components including access to general skill resources (r=464/0) and, acces s  to individual support resources (r=641/0) had a positive and significant relationship with intergenerational social mobility of women (P<0.001) but acces s  toentrep reneurial resources (084/0r=)didn’t have significant relationship with intergenerational social mobility of women.

  Conclusion

  According to the findings of this research,in order to increase the intergenerational social mobility of women can be provided the ground for the improvement and promotion of social capital and its components.

  Keywords: Intergenerational Social Mobility, Social Capital, Women
 • Reza Rahimi, Hassan Ahadi*, Biyouk Tajeri, Anis Khoshlahjeh Sedgh Pages 76-85
  Purpose

  Diabetic elderly people face with many problems including increased perceived stress and chronic pain and reduced treatment adherence. Therefore, the aim of this study was to determine the effectiveness of acceptance and commitment therapy on perceived stress, chronic pain and treatment adherence in diabetic elderly.

  Materials and Methods

  This study was quasi-experimental with a pretest and posttest design with a control group. The research population was consisted of elderly diabetics who referred to the health centers of Rafsanjan, which 30 people of whom were selected as a sample after reviewing the inclusion criteria and randomly were replaced into two equal groups. The experimental group received 8 sessions of 90 minutes the acceptance and commitment therapy based on the protocol of Vowles et al (2007) and the control group remained on the waiting list for training. The research tools were included Cohen et al.'s perceived stress questionnaire (1983), Melzak's pain questionnaire (1975), and Toobert and Glasgow's diabetes self-care activities questionnaire (1994). Data were analyzed by multivariate analysis of covariance test in SPSS version 25 software.

  Findings

  The findings showed that there was a significant difference between the experimental and control groups in terms of all three variables of perceived stress, chronic pain and treatment adherence in diabetic elderly. In the other words, acceptance and commitment therapy reduced perceived stress and chronic pain and increased treatment adherence in diabetic elderly (P<0.001).

  Conclusion

  Based on the findings of this study, health professionals and therapists can use acceptance and commitment therapy along with other treatment methods to reduce perceived stress and chronic pain and increase treatment adherence in vulnerable groups including the diabetic elderly.

  Keywords: Acceptance, Commitment Therapy, Perceived Stress, Chronic Pain, Treatment Adherence, Diabetic Elderly
 • Farzaneh Amiryazdani, Farah Torkaman*, Zahra Hazrati Someeh Pages 86-95
  Purpose

  Despite psychological and educational interventions and increasing social awareness, referrals to counseling centers have increased due to child –to- parent violence. Child –to- parent violence is one of the characteristics of today's modern society. This research was aimed to analyzing the concept of child –to- parent violence and explaining its antecedents and consequences.

  Material and methods

  This research was a qualitative study that investigated the dimensions, antecedents and consequences of Child –To- Parent Violence using thematic analysis. The study population was people who experienced violence by children and contacted the social emergency center. Sampling was done purposefully and with the convenience method. Data collection was done using a semi-structured interview. The Brown and Clark method was used in data analysis. To ensure and trustworthiness of the qualitative findings, external audit, long-term involvement in the data, peer check, and participant respondent were used. Data analysis was done using Atlas/Ti 8 software.

  Findings

  91 primary or open codes were extracted from qualitative data analysis. From the categories of concepts, 22 sub-themes, 7 main sub-themes and 2 final themes were identified. The antecedents, i.e., the factors affecting parental abuse in the form of 4 main sub-themes of incompatibility with parents, broken or disturbed family, socio-economic determinants and abusive parental supervision. The consequences of parental abuse consisted of 3 main themes of family limitations, parental insecurity and finally disappointed children.

  Conclusions

  Research, policy, and intervention responses have focused exclusively on adult behavior rather than violence within families. For a better understanding of this form of violence in families, it is suggested to teach life skills and anger control for teenagers and adult children according to the conventional social and cultural assumptions regarding the reduction of parental abuse. The use of national and religious capacities in relation to respecting parents and deepening educational teachings can lead to a reduction.

  Keywords: Child-To-Parent Violence, Antecedents, Consequences
 • Habibullah Rahdar, Davood Taghvaei*, Zabihollah Pirani Pages 96-102
  Purpose

  The purpose of this research is to investigate the effectiveness of parents' communication skills training on the high-risk behaviors of first year students in Borujerd city.

  Materials and methods

  The current research is of an applied type and in terms of the method used, it is a semi-experimental type of research with a pre-test-post-test and follow-up design with a control group. The statistical population of the present study will include all parents with teenagers aged 13 to 18 years in the 1th district of Borujerd in 2019. The sampling method will be voluntary and accessible. For this purpose, 45 parents and their children, who have the conditions to participate in parent communication skills training sessions, were randomly selected in three groups: experiment 1 (15 people), experiment 2 (15 people) and control. (15 people) were replaced. In order to collect data, Iranian adolescents' risk-taking scale by Zadeh Mohammadi et al. (2013) and communication skills training protocol were used. Two methods of descriptive statistics and inferential statistics of SPSS-24 software were used to analyze the obtained data.

  Findings

  The results showed that teaching communication skills is effective in reducing high-risk behaviors of male students.

  Conclusion

  Factors resulting from experiencing risky behaviors such as experiencing at least one tendency to risky behaviors even if it is for fun and entertainment. Researchers and planners recommend that in addition to taking care of all children and adolescents and teaching communication skills to adolescents who are at risk to pay more attention.

  Keywords: Teaching Communication Skills, High-Risk Behaviors, First-Year Students, Borujerd City
 • Anahita Noori Neyestanak, MohammadBagher Hobi*, Hossein Bigdeli Pages 103-115
  Purpose

  The present study was conducted with the aim of comparing the effectiveness of group dialectical behavior therapy and compassion-based therapy on social isolation of divorced women.

  Materials and Methods

  This research was applied in terms of purpose and based on the method of data collection, it was semi-experimental with a pre-test and post-test or control group design. The statistical population included all divorced women who referred to counseling centers in the second district of Tehran in 2013-2014, and from three counseling centers voluntarily and available, 45 people were selected as a statistical sample, and 15 people were randomly assigned In the first experimental group of group dialectical behavior therapy, 15 people were in the second experimental group of compassion-based therapy and 15 people were in the control group. The data collection tools were 10 sessions of group dialectical behavior therapy, 8 sessions of compassion-based therapy and Russell's Social Isolation Questionnaire (UCLA). Also, analysis of covariance and SPSS 24 software were used for data analysis.

  Findings

  The results of the research showed that both compassion-based therapy and group dialectical therapy had a significant effect on the variable of social isolation of divorced women. Of course, compassion-based therapy has been better and more effective than group dialectical behavior therapy in reducing social isolation.

  Conclusion

  As a result, compassion-based therapy and dialectical therapy can be considered effective methods to reduce the social isolation of divorced women.

  Keywords: Group Dialectical Behavior Therapy, Compassion-Based Therapy, Social Isolation, Divorced Women
 • Sedigheh Afkoosi Paghaleh, Seyed Hashem Golestani*, Seyyed Hossein Vaezi Pages 116-125
  Purpose

  The purpose of writing this article is to explain epistemology from the point of view of Sohrvardi Aref and extract hints and educational points based on his epistemological views.

  Materials and Methods

  The research method is content analysis, and based on this, first, epistemology is introduced from the perspective of Sohrvardi Aref, and then educational points are adapted from his opinions and thoughts.

  Findings

  Suhrvardi considers true knowledge to be the result of ecstasy and heart's taste and intuitive understanding, which is not possible except through cultivation and refinement, divine providence and following the Sharia. In his opinion, going through the knowledge of al-Iqin and Ain al-Iqin is the ultimate limit of knowledge and it is necessary to reach the right of al-Iqin. Education and training based on this type of epistemology, along with education, requires human development according to his natural and heart dimension. In such a way that it leads a person to self-knowledge and self-perception, so that he knows his faults and virtues and fixes or cultivates them.

  Conclusion

  According to this type of epistemology, personal and inner experience plays an important role in learning.

  Keywords: Education, Suhravardi, Mysticism, Epistemology, Mystical Epistemology
 • Mozhdeh Meshkin Fam, Ali Akbari Khosravi Babadi*, Lotfullah Abbasi Sarook, Kambiz Pooshaneh Pages 126-138
  Purpose

  The present research was conducted with the aim of identifying the elements of the curriculum in multi-grade classes of the elementary school.

  Materials and methods

  This research is applied in terms of its purpose and also qualitative in terms of the type of data, which has been used by the method of meta-combination of doses. The studied community included the theoretical foundations and relevant background of domestic (1401-1391) and foreign (2023-2013) databases. The sample size was based on the systematic elimination method based on the flow diagram of the prism model and the purposeful sampling method. The data collection tool in the research was library documents. In order to calculate the validity of a checklist of 27 items based on the prism model, and to calculate the reliability of the Cohen's kappa coefficient method, the results indicated the validity and reliability of the tool. The method of data analysis was thematic analysis (basic, inclusive and organizing themes).

  Findings

  The findings showed that the elements of the curriculum of multi-grade classes in the elementary school include logic, purpose, content, learning methods, teacher, materials and resources, comprehensive, time, place and evaluation methods.

  Conclusion

  Finally, based on the identified themes, a network of themes was drawn.

  Keywords: Curriculum, Multi-Grade Classes, Elementary
 • Reyhaneh Ramezani, Saied Moosavipour*, Zabih Pirani Pages 147-158
  Purpose

  The purpose of the present study was the effectiveness of Islamic cognitive-behavioral couple therapy on early incompatible schemas, marital satisfaction and trust in young couples.

  Materials and Methods

  The present study was a semi-experimental design with a pre-test-post-test design with a control group.The statistical population of this research included all the couples who referred to Omid and Pendar counseling centers in Arak city in 2018, 16 couples were selected by the available sampling method and 8 couples were randomly divided into the experimental group and the control group. The research tools are Yang's short-form questionnaire of early maladaptive schemas (Yang, 1998), marital satisfaction questionnaire (Jadiri and Jan-Zargi, 2016) and trust questionnaire (Rempel and Holmes, 2001), with the method of multivariate covariance analysis. and SPSS 26 software were analyzed.

  Findings

  The results showed that group training for couples based on Islamic cognitive-behavioral couple therapy was effective in the initial incompatible schemas of young couples. and had a significant difference with the control group at the error level of 0.05. Also, the results showed the effectiveness of Islamic cognitive-behavioral couple therapy on marital satisfaction. Also, no significant difference was observed between the experimental and control groups on the marital trust of young couples.

  Conclusion

  According to the results, Islamic cognitive-behavioral therapy can be used in the design of programs related to the improvement of couples' relationships as a local intervention suitable for Iranian-Islamic culture, especially in improving the initial incompatible schemas of couples and marital satisfaction.

  Keywords: Islamic Cognitive-Behavioral Couple Therapy, Primary Maladaptive Schemas, Marital Satisfaction, Marital Trust
 • Mohammad Faghanpour Ganji, Mehrdad Kalantari*, Ahmad Abedi Pages 168-178
  Purpose

  The main purpose of this research was the effectiveness of therapy based on allegorical schema modes on chronic mood disorders and difficulty in regulating emotions of therapists.

  Materials and methods

  Considering the main and fundamental goals of the current research, the research method used is practical according to the purpose and is semi-experimental in terms of the type of data. The statistical population of the present study consists of psychotherapists in the 3rd district of Tehran who were engaged in therapeutic work between December 1400 and December 1401. Sampling method and design were available as sampling. To select the sample size according to the research method, 15 people were selected for each group. The content of the treatment sessions of allegorical schema modes was about 10 to 12 treatment sessions. In order to evaluate the research variables, Bromz's 32-question mood questionnaire (Lin et al., 2007) was the difficulty in emotion regulation questionnaire by Gratz and Romer (2004). Analysis of covariance and t-test of two independent groups were used to analyze the data.

  Findings

  Based on the findings of the present research, the findings show that the F level of the effect of the allegorical schema modes treatment on the variables of tension, vitality, relaxation and happiness was significant.

  Conclusion

  The F rate of the effect of the treatment of allegorical schema modes on the variables of depression, tension, fatigue and confusion was not significant.

  Keywords: Schema Modes, Allegory, Chronic Mood Disorder, Emotion Regulation, Therapists
 • Mohammad Tabatabaei, Karamolah Daneshfard*, Kaveh Teymornejad Pages 179-195
  Purpose

  with the advancement of technology and the development of the fourth generation industry on the one hand and the movement of organizations towards earning money from the economy of knowledge management and on the other hand, companies are moving towards progress; The purpose of this research is to investigate the impact of knowledge management on organizational innovation in relief organizations.

  Materials and Methods

  The current research is applied in terms of purpose and in terms of data collection method, it is descriptive-survey type. The statistical community, this research includes all the experts and managers who work in aid organizations, there are 450 people, the Morgan table was used to determine the sample size and 210 people were selected and the questionnaire was distributed among them in a simple random manner. To determine the validity of the questionnaires, the content validity method and Cronbach's alpha coefficient showed that the data collection tool has high reliability.

  Findings

  Descriptive statistics and inferential statistics have been used to analyze the data in order to check the validity of the questionnaire from confirmatory factor analysis and to check the research hypotheses from structural equation modeling using the structural equation modeling method (SEM) with the help of SmartPLS 3 software was used.

   Coclusions:

   Finally, the hypotheses of the research were examined and suggestions and solutions were presented to improve and enhance the mutual effect of knowledge management on innovation in aid organizations. The coefficient of the path between the variable of knowledge management and innovation is 0.613, and the t-statistic is 12.987. The results showed that the dimensions of knowledge management, which include knowledge from the customer; Knowledge for the customer and knowledge about the customer affects innovation.

  Keywords: knowledge management, innovation, customer knowledge, aid organizations
 • Mandana Farsi, Ali Mohammad Rezaei*, Maryam Poursadegh Fard Pages 196-204
  Purpose

  The present study was conducted with the effectiveness of reality therapy on rumination and emotional expression in patients with multiple sclerosis in Shiraz.

  Materials and Methods

  The statistical population of this research includes all patients with M. S. In the city of Shiraz in 1401, their diagnosis was confirmed by a neurologist based on McDonald's 2017 criteria. After identifying patients with MS. 30 people who met the criteria for entering the research were selected purposefully and randomly and in equal numbers were placed in an experimental group and a control group. The experimental group underwent reality therapy sessions during 8 sessions of 90 minutes. During this period, the control group remained waiting without receiving any intervention. The main data of this research was obtained using Nolenhoeksma and Maro (1991) rumination questionnaires and King and Emmons (1962) emotional expressiveness questionnaires. Descriptive statistics and inferential statistics (variance analysis with repeated measurements) were used in data analysis.

  Findings

  The results of the research indicated that reality therapy was effective on emotional expression and rumination in patients with multiple sclerosis in Shiraz. According to the obtained results, it can be said that group reality therapy is significantly effective in emotional expression and rumination of MS patients.

  Conclusion

  Therefore, it is suggested that this method of treatment be implemented in MS associations across the country as a non-pharmacological complementary treatment to improve emotional expression and rumination and, as a result, cope with the disease more.

  Keywords: Reality Therapy, Emotional Expression, Rumination, Multiple Sclerosis
 • Narges Narimanfar, Saeed Zarghami Hamrah*, Hassan Asasdzadeh Pages 205-217
  Purpose

  This article is dedicated to the description and expansion of the concept of interactive education with emphasis on describing and explaining the essence and philosophical nature of science in the framework of the four dimensions of "cognitive knowledge", "cognitive knowledge", "cognitive methodology" and "cognitive value".

  Materials and methods

  The research method was descriptive-analytical and the method of collecting information was documentary (library). What is concluded as the result of the research is that the index of "positive correlation", "individual responsibility", "face-to-face interaction (reciprocal action)", "social skills", "group processing", "interactive learning process", The planning phase, the implementation phase, and the evaluation phase crystallize and operationalize themselves as interactive teaching techniques in science teaching.

  Findings

  Based on the four dimensions of ontological, epistemological, methodological and cognitive value of the nature of science for science education, it was concluded that the learner is responsible for his own learning and based on the single strategy of experience, discovery, problem solving and individual thinking makes independent learning effective. He bases new learning on previous knowledge and by choosing appropriate strategies, he monitors learning and fulfills his learning expectations and goals.

  Conclusion

  based on action, a person reaches knowledge, therefore, the learning process is more important than the subject of learning. The responsible teacher builds the knowledge architecture by simulating life situations to promote analogical, inductive, lateral, critical, exploratory and problem-solving thinking.

  Keywords: Nature of Science, Interactive Science Education, Cognitive Ontology, Cognitive Knowledge, Cognitive Methodology, Cognitive Value
 • Fariba Farmanbar, Alireza Maredpour*, Mohammad Malekzadeh Pages 218-228
  Purpose

  The present study was conducted with the aim of the effectiveness of schema therapy on Ambivalence in emotional expression and Mentalization in Patients with borderline personality disorder in Shiraz city in 2019.

  Materials and Methods

  The research method was semi-experimental with a pre-test-post-test design with control and follow-up groups. The statistical population of the research was made up of all people with borderline personality disorder who referred to counseling centers in Shiraz, and among them, 50 people were randomly selected in the experimental group (25 people in each group) and the control group ( 25 people) were appointed. The experimental group received 12 sessions of 60 minutes using schema therapy and the control group remained on the waiting list. The tools used in this research include borderline personality questionnaire (Claridge and Brooks, 1984), ambivalence in emotional expression (King and Emmons, 1990) and mentalization (Fonagy, 1991) to were rejected (Downey and Feldman, 1996). The analysis of the information obtained from the implementation of the questionnaire was carried out in two descriptive and inferential parts (variance analysis with repeated measurements).

  Findings

  The results showed that schema therapy training has an effect on the components of ambivalence in emotional expression (positive emotion expression, intimacy expression and negative emotion expression) of people with borderline personality disorder. Schema therapy training has an effect on the mentalization of people with borderline personality disorder.

  Conclusion

  According to the findings of the present study, schema therapy can be suggested as an effective method to improve ambivalence in emotional expression and mentalization of patients with borderline personality disorder.

  Keywords: Ambivalence in Emotional Expression, Mentalization, Schema Therapy
 • Fariba Hormozi Moghadam, Hossein Jenaabadi*, MohammadAli Fardin Pages 229-240
  Purpose

  The purpose of the present study is to determine the effectiveness of psychoeducation in positive mania on self-efficacy of pain and stress after the accident of 15-17-year-old female students who have recovered from the first peak of the Corona epidemic (COVID-19) in Zabul city.

  Materials and Methods

  The statistical population is all secondary school female students of Zabul city in the academic year of 2013-2014. Due to the closure of schools, virtual education was used. It is a semi-experimental type of pre-test and post-test with a control group. The statistical population is all secondary school female students of the city of Zabul, and using a multi-stage cluster sampling method, 32 students who have recovered from the first peak of the Corona pandemic were selected. and two experimental groups (16 people) and control group (16 people) were randomly selected. Pre-test was performed in all groups and positive psychotherapy trainings were given to the experimental group. The post-test was done for all groups. Pain self-efficacy (PSEQ) and post-traumatic stress disorder (PCL) questionnaires were administered in the pre-test and post-test. To analyze the data, one-way analysis of covariance was used.

  Findings

  In general, the results of data analysis showed that positive-oriented psychotherapy training did not affect the automatic increase of pain in 15-17 year old female students who recovered from the first peak of the corona epidemic.

  Conclusion

  This training had an effect on the post-traumatic stress of these students. The post-traumatic stress of the students who were trained in positive-oriented psychotherapy was significantly reduced compared to the subjects of the control group.

  Keywords: Pain Automaticity, Post-Traumatic Stress, Positive Psychotherapy, Corona
 • Somayeh Dortaj Sani, Pegah Farokhzad*, Narges Babakhani Pages 241-250
  Purpose

  The present study was conducted with the purpose of developing a causal model of emotional self-awareness of mothers of elementary school students in Tehran based on attachment styles and perfectionism with the mediating role of self-efficacy.

  Materials and Methods

  The current research is one of structural equation studies. The statistical population of the research included all the mothers of primary school children who referred to the counseling centers of the link between education and training in Tehran province in 2021. Among these, the data of 331 people were collected and analyzed in the form of multi-stage cluster sampling. The research tools include self-representation and insight questionnaire (SRIS), (emotional self-awareness) (Grant et al., 2002), Collins and Reed (1996) Adult Attachment Styles Questionnaire (RAAS), Scherer General Self-Efficacy Questionnaire (1982) (GSES) and Hill et al.'s (2004) perfectionism questionnaire was (PI). Data were analyzed using SPSS26 and AMOS24 software. The fit indices indicate the good fit of the proposed model with the data.

  Findings

  The findings showed that secure attachment style (β=0.371) and self-efficacy (β=0.503) had a significant direct effect on emotional self-awareness, and insecure/avoidant attachment style (β=-0.611) had a significant effect on emotional self-awareness. It has a significant and opposite effect. Also, self-efficacy showed a significant mediating role in the relationship between secure attachment style (β=0.307), insecure/ambivalent attachment style (β=-0.193) and positive perfectionism (β=0.127) with emotional self-awareness. It did not show a significant mediating role in the relationship between negative perfectionism and emotional self-awareness.

  Conclusion

  Psychologists' attention to the role of these variables can play an effective and preventive role in improving the emotional self-awareness of mothers of primary school students.

  Keywords: Emotional Self-Awareness, Attachment Style, Self-Efficacy, Perfectionism, Mothers
 • Younes Jahangiri, Mozhgan Sarshar* Pages 251-256

  In this article, the image presented of Jesus Christ (PBUH) in the prayers of the book of Augustine Confessions as an example of prayer in Christianity with the image presented by the Prophet of Islam in the Sajjadiyya scripture attributed to Imam Sajjad (PBUH) as an example of prayer in Islam Is compared. In this article, the text of two study books and phrases that describe the prophets are compared analytically. The result indicates that it is important to use common themes in depicting the faces of the prophets Augustine and Imam Sajjad (AS), while both authors use the Bible and the Qur'an about Jesus and the Prophet (PBUH), the most frequent common The theme includes the portrayal of an intercessor, savior, and benefactor of Jesus Christ (PBUH) and the Prophet Muhammad (PBUH). Perhaps the most similarity in the description of the prophets in depicting the sacrifice of the Prophet (PBUH) and also Jesus (AS) is in the two books. This is also seen in Augustine's descriptions. In fact, the basis of this article is based on two main adaptations and two sub-adaptations. The difference in presenting the image of the prophets is the image that is presented in the context of the position of the two prophets. Imam Sajjad portrayed the Prophet (PBUH) from the position of a servant and servant of God and Augustine Jesus Christ (AS) from the position of God.

  Keywords: Prayer, Augustine, Confessions, Bible, Holy Quran
 • Omid Dinparast, Narges Rasouli*, Seyyed Iman Ghotb Pages 257-267
  Purpose

  Multiple sclerosis is one of the most common chronic diseases of the central nervous system, which is associated with demyelination of neurons. The disability caused by multiple sclerosis affects the efficiency and mental health of these patients. The current study was conducted with the aim of comparing the effect of schema therapy and mindfulness technique on sleep disorders of people with multiple sclerosis. Based on the purpose, the current research was of applied type.

  Materials and methods

  The design of the current research was semi-experimental with a pre-test-post-test design with a control group. The subjects were randomly divided into two experimental groups and one control group. The statistical population of the study was all people with MS in Tehran. To form the experimental and control groups using the purposeful sampling method, people present in the MS Association were selected based on the pre-test score in each of the variables and randomly replaced in three groups including two experimental groups and one control group (each group of 15 people). The standard questionnaire of the Petersburg sleep quality index was used to measure the research variables. Mindfulness therapy training sessions according to the protocol of Bayer (2006), and schema therapy according to the protocol proposed by Yang et al. (2003) were conducted by the researcher in 8 consecutive weeks for the experimental groups in 8 sessions, one session each week and each session lasting 90 minutes.

  Findings

  The results of multivariate covariance analysis showed that the effect of schema therapy and mindfulness technique on the dimensions of sleep disorders (mental quality of sleep, delay in falling asleep, sleep duration, sleep efficiency, sleep disorders, use of sleeping pills, functional disorders ) is significant at the level (p<0.05).

  Conclusion

  Also, the results showed that there is a significant difference between the effectiveness of the two approaches of schema therapy and mindfulness technique in terms of the effect on sleep disorders of people with multiple sclerosis and mindfulness technique compared to schema therapy in people with the disease. Multiple sclerosis is more effective.

  Keywords: Mindfulness-Based Therapy, Schema Therapy, Sleep Disorders, Multiple Sclerosis
 • Roghayeh Zarei Jamkhaneh, Taraneh Enayati *, Mohammad Salehi Pages 268-293
  Purpose

  This research was conducted with the aim of identifying the tactics of imaging management and its impact on citizenship and anti-citizenship behaviors in Mazandaran educational institutions in order to provide a model.

  Materials and methods

  The current applied research was conducted with a mixed approach (qualitative and quantitative research method) and an exploratory design. In the qualitative part of the research, 20 experts, specialists and experts in the field of educational management in education departments were selected as participants, in order to select people with managerial experience, organizational position and education related to the subject of the research and a history of study and research in The field of the current research is located, after checking the criteria for entering the study, the samples were selected using the purposeful sampling method. A semi-structured interview was used to collect data in the qualitative part, the questions of which were prepared based on theoretical foundations with the help of professors, based on which image management tactics and the components of citizenship and anti-citizen behaviors were identified and three questionnaires of image management tactics. , citizenship behavior and anti-citizen behavior are made. The statistical population in the quantitative section is 1,660 employees of the Department of Education of Mazandaran province. Using Cochran's formula, 340 employees of education departments of Mazandaran province were selected as a sample by simple random sampling method. To measure the conceptual model in a quantitative way, a researcher-made questionnaire with a Cronbach's alpha of 0.82 was distributed among the employees of the education departments of Mazandaran province.

  Findings

  The results of the questionnaire were analyzed by exploratory factor analysis and structural equation testing with SPSS and AMOS software. The results of the research show that image management has 8 tactics (1- defensive tactics, 2- offensive tactics, 3. upward influence tactics, 4. verbal tactics, 5. non-verbal tactics, 6. boss-oriented tactics, 7. self-oriented tactics and 8. work-oriented tactics) and citizenship behaviors with 10 components (1. altruism, 2. social etiquette, 3. conscience, 4. chivalry, 5. personal development, 6. civil behavior, 7. politeness and consideration, 8. conscientiousness , 9. Initiatives and 10. Adherence to ethical principles) and anti-citizen behaviors with 7 components (1. Organizational misconduct, 2. Non-functional behavior, 3. Antisocial behavior, 4. Absenteeism and cheating, 5. Conflict with avoiding work, 6. aggression at work and 7. unfavorable behavior) were identified.

  Conclusion

  Also, the results showed: 1- performance priority among the tactics of image management, the highest priority is related to the self-centered tactic variable and the lowest priority is related to non-verbal tactics, and among the components of organizational citizenship behavior, the highest priority is related to the variable of adherence to ethical principles and the lowest priority Among the components of organizational anti-citizenship behavior, the priority is related to undesired behavior and the lowest priority is related to organizational misconduct. 2-Imagination management tactics have a significant effect on organizational citizenship behavior and organizational anti-citizenship behavior. 3- The fit indices of the main model such as CFI and IFI are all acceptable and suitable.

  Keywords: Image Management, Organizational Citizenship Behaviors, Anti-Citizenship Behaviors
 • Narges Barnameh, Nasrin Bagheri*, Zahra Tanha Pages 294-305
  Purpose

  Having a child with autism spectrum disorder causes many problems for the mothers of these children, including decrease in resilience and life expectancy. Therefore, the current research was conducted with the aim of comparing the effectiveness of assertiveness training and logo therapy training on resilience and life expectancy in mothers with children with autism spectrum disorder.

  Materials and Methods

  The current research was a semi-experimental with a pre-test, post-test and follow-up design with a control group. The research population consisted of mothers with children with autism spectrum disorder in Tehran city in the academic years 2022-2023, which number of 60 people of them were selected by available sampling method and randomly assigned to three equal groups. Each of the experimental groups underwent assertiveness training and logo therapy training in 8 sessions of 2 hour, separately and the control group remained on the waiting list for training. The data were collected with the resilience scale (Connor and Davidson, 2003) and life expectancy questionnaire (Miller JF, Powers, 1988) and were analyzed with the methods of analysis of variance with repeated measurements and Bonferroni post hoc test in SPSS software.

  Findings

  The analyzes showed that both methods of assertiveness training and logo therapy training in compared to the control group increased resilience and life expectancy in mothers with children with autism spectrum disorder, and the results were maintained in the follow-up phase (P<0.001). Also, there was no significant difference between the effectiveness of assertiveness training and logo therapy training in increasing their life expectancy (P>0.05), but the effectiveness of logo therapy training method in compared to the assertiveness training method was higher in increasing their resilience (P>0.001).

  Conclusion

  Considering the difference in the effectiveness of methods of assertiveness training and logo therapy training on resilience and life expectancy in mothers with children with autism spectrum disorder, counselors and therapists can use the more effective method, means logo therapy training for their psychological interventions.

  Keywords: Assertiveness Training, Logo Therapy Training, Resilience, Life Expectancy, Autism Spectrum Disorder
 • Macan Aria Parsa, MohammedReza Dalvi Esfahan* Pages 306-316

  The current research was conducted with the aim of applying the entrepreneurship model of future research in the era of metaverse in knowledge-based companies in the field of information technology. In terms of purpose, this research was applied, and in terms of method, it was carried out in two phases, in the category of qualitative data research of the Foundation and of the exploratory type. In the first phase, at the beginning, while studying the research literature, 17 in-depth and semi-structured interviews using theoretical targeted sampling (including 8 faculty members and 9 managers of knowledge-based companies in the field of information technology) required data that are as saturated as possible. They were collected. In order to analyze the data collected from the interviews, based on the systematic approach of Strauss and Corbin, it was analyzed in three stages of open, central and selective coding. At the end, a summary of the formalized model was presented to 4 professors, and their opinions were collected for correction and adjustment, and to evaluate the reliability of the data, the criteria of the Foundation's data theory including comprehensibility, compatibility, controllability, and generality. Strauss and Corbin (2008) carefully reviewed. In the second phase, the results of the analysis were compiled in the form of a questionnaire, and the first stage of Delphi was conducted on 15 people, and by calculating Kendall's agreement coefficient of 0.564, the number of 15 components was eliminated. Then, the second and third stages of Delphi were conducted on 15 and 12 experts, respectively. Considering that the significance coefficient for all components was less than 5%, no component was removed in the second and third stage of Delphi, and Kendall's coefficient of agreement was calculated as 0.600 and 0.788 respectively, which indicates a strong consensus in It is between the members. Finally, the research model was compiled with 47 sub-categories and 19 main categorical propositions in the form of 6 dimensions of the paradigm model.

  Keywords: Entrepreneurship, Metaverse, Future Research, Knowledge-Based Companies, Information Technology
 • Zohreh Moradian, Armin Mahmoudi*, Ali Taghvaeinia Pages 317-328
  Purpose

  The purpose of this research was to model the relationship between suicidal tendencies based on primary maladaptive schemas and personality traits with the mediating role of self-efficacy and meaning of life in Gachsaran teenagers.

  Materials and methods

  The research method was correlational. The statistical population of the research was made up of all the teenagers of Gachsaran city in the academic year of 1400-1401, in the number of 10300 people, and 380 people were selected as a sample by multi-stage cluster sampling. The research tools were suicide tendency questionnaire (Mehrabi, 2019), primary maladaptive schemas questionnaire (Yang, 1998), neo personality characteristics questionnaire (Costa and McCree, 1985), self-efficacy questionnaire (Sherer et al., 1982) and meaning of life questionnaire (Steger, 2010). Data analysis was done using Pearson's correlation coefficient and structural equation modeling.

  Findings

  The findings showed that there is a significant relationship between primary maladaptive schemas and personality traits with suicidal tendencies (p<0.05), but there is no direct and meaningful relationship between some primary maladaptive schemas and personality traits with self-efficacy and the meaning of life (p<0.05). Also, the indirect paths of early maladaptive schemas and personality traits with suicidal tendencies with the mediating role of self-efficacy and meaning of life were significant (p<0.05).

  Conclusion

  Based on the results of this research, the proposed model has a suitable fit. The results of this study can be consolidated and expanded using longitudinal, comparative and experimental researches.

  Keywords: Suicidal Tendencies, Primary Maladaptive Schemas, Personality Traits, Self-Efficacy, Meaning of Life
 • Ali Mahmoudi, Morteza Shafiei*, Hamid Mahmoudian Ataabadi, Saeed Razeghi Pages 329-341

  In order to know the results of its performance in dynamic environments, every organization needs to establish proper performance control and evaluation systems. The purpose of this research is to determine the state of efficiency of municipalities based on the effect of cultural intelligence of employees and managers of municipalities in the north of Khuzestan province on job performance using DEA linear programming model. The present research method is applied in terms of purpose and descriptive survey in terms of data collection method. The statistical population of this research will be experts and managers of municipalities in North Khuzestan. The statistical sample was 90 experts and managers of the municipalities of North Khuzestan, who were selected by available sampling method. The data collection tools are two standard cultural intelligence questionnaires, Ang et al. (2004) and Alirezaei et al. job performance questionnaire (2012). Finally, it was concluded that the units of Shush, Dezful; Lali, Izeh and Suleiman Mosque are working and other units are not working.

  Keywords: Efficiency, Municipality, Cultural Intelligence, Job Performance, DEA Linear Programming Model
 • Mansoureh Karachi Esfahani, Morteza Samei Zafarghandi*, Zahra Taleb Pages 342-350
  Purpose

  The hybrid learning is a combination of traditional and electronic learning which in it the best mode of face-to-face and electronic classes is chosen by the learner. Therefore, the aim of this study was identifying the dimensions and components of hybrid learning in the second period of high school education.

  Materials and Methods

  The current research in terms of purpose was applied and in terms of implementation method was qualitative from type of synthesis. The research population was all the articles related to hybrid learning from 2010 year until now (60 articles), which among them number of 20 articles were selected as samples with a purposive method. Data were collected by taking notes from articles and analyzed by coding.

  Findings

  The findings showed that hybrid learning in the second period of high school education had 38 indicators in 12 components and 4 dimensions; So that the dimensions were included pedagogical (with three components of teacher, curriculum and comprehensive), technological (with three components of technology knowledge, technology skill and technology attitude), psychological (with three components of emotion, cognition, and metacognition) and education quality (with three components of input quality, process quality and output quality).

  Conclusion

  According to the recognition of the dimensions and components of hybrid learning in the second period of high school education, it is possible to provide the ground for the realization of hybrid learning in education through the improvement and implementation of the identified dimensions and components.

  Keywords: Hybrid Learning, Second Period of High School, Education
 • Soghra Ahadi *, Leila Shekarchi Asadollahi, Roya Ashoori, Mahdiyeh Mohammadi, Banak Bahreinipour Pages 351-358
  Purpose

  The evidence shows that contrary to the increasing trend of household headship by women, their quality and social well-being has not improved and this has fueled the occurrence and escalation of personal and social problems and injuries; Therefore, the present study was conducted with the aim of determining the effectiveness of group meaning therapy training in social well-being and quality of life of women heads of households.

  Materials and Methods

  The research method was a semi-experimental pre-test-post-test type with a control group. The research population consisted of female heads of households covered by the Karaj District Relief Committee in the second six months of 2022, 30 people were selected using the available sampling method and were randomly replaced in the experimental and control groups (15 people in each group). The data collection tool was Keyes and Magyarmo (2003) social well-being questionnaires and World Health Organization (2000) quality of life questionnaires. Eight sessions of group meaning therapy were held for the experimental group, but the group did not receive a training certificate. To analyze the data, univariate analysis of covariance was used with the help of SPSS version 22 software.

  Results

  The results showed that there is a significant difference between the post-test scores of social well-being and quality of life of the two experimental and control groups, and group meaning therapy had a positive effect on the experimental group (P<0.01).

  Conclusion

  The findings of this research potentially have important practical implications for specialists and therapists to pay special attention to the training of meaning therapy in the way of helping women heads of households.

  Keywords: Group meaning therapy, Social well-being, Quality of life, Female heads of the household
 • Asal Bakhshi*, Leila Khalilnejad Narmigh, Homaira Hosainzehi, Neshat Zare Tajabadi, Mehran Mohebianfar Pages 359-366
  Purpose

  psychological distress is associated with unpleasant mental states such as depression, anxiety and stress, on the other hand, psychological hardiness is a person's ability to successfully deal with adverse conditions and remain healthy Therefore, the present study was conducted with the aim of the effectiveness of spiritual therapy on psychological hardiness and psychological distress of students.

  Materials and Methods

  The current research was semi-experimental with a pre-test and post-test design with a control group. The research population included all ninth grade male students of Tankabon city in the academic year of 2022-2023, out of which 30 people were selected using the available sampling method and randomly replaced in two experimental and control groups. The data collection tools were the questionnaires of psychological hardiness by Kiamerei et al. (2007) and psychological distress by Kessler et al. (2002). The experimental group received spiritual skills training in 8 sessions of 60 minutes for two months, but the control group did not receive any training and were placed on the waiting list. To analyze the data, the statistical test of univariate and multivariate analysis of covariance was used with SPSS version 24 software.

  Result

  The results showed that spiritual therapy had a significant effect on psychological hardiness and psychological distress of students (P<0.01); And it has led to the improvement of psychological well-being and reduction of psychological distress of students.

  Conclusion

  Based on the results, spiritual therapy can be used as an efficient method to increase psychological hardiness and reduce psychological distress of students.

  Keywords: Spiritual therapy, Psychological hardiness, Psychological distress, Students
 • Sanaz Azizmohammadi, Beheshte Niosha*, Seyed Mahmood Mirzamani Bafghi Pages 367-374
  Purpose

  It is necessary to identify the antecedents and influencing factors on students' capacity to deal with academic challenges and obstacles that cause academic engagement. Therefore, the purpose of this study was to investigate the role of cognitive assessment and epistemological curiosity in predicting academic engagement in students.

  Materials and methods

  The current research was descriptive of the correlation type. The studied population included all female students of the second year of high school in two districts of Baharestan in the academic year of 2021-2022. Based on the table of krejcie & Morgan (1971), 320 students were selected to volunteer to participate in the research. And they responded to the questionnaire of Pintric & De Groot (1990) cognitive assessment questionnaire, Litman et al.'s epistemological curiosity (2010) and Fredericks et al.'s (2004) academic engagement questionnaire. For data analysis, Pearson correlation and multiple regression tests were used with SPSS version 24 software.

  Results

  The results showed that the correlation between cognitive assessment (r=0.666) and epistemological curiosity (r=0.535) with academic enthusiasm was positive and significant (p<0.01).

  Conclusion

  Familiarity with the role of cognitive assessment and epistemological curiosity and the effect and relationship of these variables on academic enthusiasm is essential in educational planning.

  Keywords: Cognitive Assessment, Epistemological Curiosity, Academic Engagement, Students
 • Ali Namjoo, Akbar Rahnama*, Hamid Moghdisi Pages 375-381
  Purpose

  Undoubtedly, in the age of information and data, the importance of databases is not hidden from anyone, that the use of this important need to comply with the ethical principles and human-oriented principle that everyone should adhere to, and in using the information, the utmost compliance with the principles and standards. They should pay attention to ethics and pay attention to it. The challenges that users face in the virtual space are not hidden from anyone, and this requires that solutions be considered for it. The purpose of the current research is to deduce the most important ethical challenges in the information age for users and better understanding of the relationships between those challenges and ethical theories in the field of information in virtual space for the users of this field, according to the ethical challenges and the foundations of ethical principles.

  Materials and methods

  The current research is of a theoretical type and has been carried out using a descriptive-analytical method and a qualitative approach. The method of collecting information is a library and includes the identification and study of available scientific resources, including articles and books that are written in the field of ethics, computer ethics, global ethics, distance education system in the context of computer ethics and global ethics. Classification of information, analysis and interpretation of collected data and answers to research questions.

  Findings

  The research findings show. In the light of the progress of science and technology, it should be noted that information data is very important, and what seems to be more important is the ethics of information and how to use it correctly in cyberspace.

  Conclusion

  By being aware of the information challenges in the current century, we can solve the challenges in the information age with a rational-philosophical approach and with a thoughtful and realistic view, and by helping to expand the horizon of vision and improve the existing understanding between information data and the challenges we are facing, let's look at rational solutions to solve this problem.

  Keywords: Information Data, Ethics, Information Ethics, Information Ethical Challenges, Virtual Space, Information Age
 • Hojjatollah Kamari Rad, Reza Borzoyi*, Sharareh Elhami, Roghiyeh Alavi Pages 382-393

  Social health is one of the most basic criteria of social welfare of any society and it plays an effective role in improving the quality of life and provides a way of living and looking at life and collective life for the individual. From the point of view of Islamic mystics, social health in the group is the correct relationship of man with himself and others; Therefore, the researchers decided to examine the relationship between man and himself and others in two books, Logic of Al-Tayr and Hadiqa Al-Haqiqah, and the criteria and evidence of the formation of social health from the perspective of Attar and Sanai.

  Keywords: social health, human relationship with himself, others, al-Tayr logic, Hadiqah al-Haqiqah
 • Mohammad Mahmoudi* Pages 394-400

  The purpose of this research is to investigate the evolution of the concept of God in Hinduism, considering the impact of different circumstances. The selection of these texts was because; In them, the course of human thought is clearly visible because it is the result of the intellectual efforts of many people over a long period of time and under various conditions. In the first category of these texts, namely the four Vedas, the most important of which is the Rig Veda, many gods are mentioned, which mostly represent natural phenomena. The evolution that occurred at the end of the Rig Veda; Belief in single and abstract gods such as Prajapati and Vishwakarman, which were previously used as attributes for gods. Although this process of abstracting the gods did not continue in the Brahmins, it had a significant impact on the prominence of the concept of sacrifice and its transformation in the Arnikas and the Upanishads. In fact, the internalization of the victim is the result of preferring meditation, concentration, austerity, and self-restraint, and previous long and boring rites and rituals. In these texts, the way to reach the truth and its real worship is not actions, but the right way, removing impurities and It is the elimination of wrong thoughts and illusions. Such thoughts reach their peak in the Upanishads, especially the Rig Veda. In the Upanishads, the absolute truth is Brahman, which includes its unattainable and indescribable duality (Nirguna) and the other Saguna. or the tangible aspect of who you are in its totality.

  Keywords: God, Unity of Existence, Shruti Texts, Hinduism, Upanishad, Arnika, Brahmana, Samhitas
 • Yousef Sedighi, Mohammad Soltani Far* Pages 401-408

  This article tries to analyze the social and cultural opportunities that immigration provides for developing countries with a descriptive analytical method. Therefore, the main purpose of this article is to know the opportunities that immigration provides for developing countries. Often, the benefits of immigrating to sending countries are often underestimated. But from one point of view, it can be analyzed as follows: immigrants can strengthen trade, remittances, innovations and investments in the homeland and even return to the homeland with better human capital at some point. An active diaspora can lead to factors of sustainable development, while immigration policies in receiving developed countries can increase the positive impact of immigration for development. In this study, these measures include those that support the initial integration of immigrants into the education system and the labor market, including job creation for asylum seekers. Dual citizenship agreements and circular migration are also possible instruments.

  Keywords: Immigration, Development, Social, Cultural Policies, Education System, Sustainable Development, Investment
 • Tayebeh Yousefi, Masoud Ahmadi* Pages 409-425

  The aim of this study was to identify, quantify and prioritize the biorhythm cycle management model of the staff of educational-medical centers through the research method of heuristic mixed model. Statistical population in the qualitative section, a group of experts including professors in the field of organizational behavior management in universities and higher education centers, Vice Chancellor for Management Development and Resources of medical universities, and experts on physiological performance and biorhythm cycle. Shift in rotation of Imam Khomeini Medical Center in Sari, consisting of nurses, midwives, paramedics, services, laboratory and radiology with 820 people and in the prioritization department, senior managers and vice president of organizational development and resources of the University of Medical Sciences and Services They were from Mazandaran. In the qualitative part of the snowball sampling method, 20 people, in the quantitative part with the relative class sampling method based on the Cochran's formula, 264 people and in the prioritization section, 35 people with the non-random "targeted" method. Were selected as the statistical sample. Data in the qualitative part through grounded theory (GT) technique by conducting semi-structured in-depth interviews in MAXQDA software, in the quantitative part through structural equation modeling (SEM) with a researcher-made 74-item questionnaire in SPSS and AMOS software In the prioritization section, it was analyzed through hierarchical analysis (AHP) with a matrix questionnaire in EXPERT CHOICE software. To determine the validity and reliability in the qualitative stage, the necessary tests including acceptability (expert review) and verification (expert review) were used. In the quantitative stage, the validity of the questionnaires was divided into three methods formal, content (CVR and CVI range). For items between 0.6 to 0.1 and 0.85 to 0.1) and the structure (convergent validity range between 0.524 to 0.812 and divergent validity greater than the correlation of the structure with other structures) was confirmed. . Reliability was estimated by three methods of determining the factor load coefficients of items (more than 0.4), Cronbach's alpha of components (between 0.703 to 0.914) and combined reliability (between 0.814 to 0.940) and Confirmed. In the prioritization section, the content of the matrix questionnaire was approved by five academic and organizational experts in terms of comprehensibility and expressiveness, and the rate of incompatibility of the criteria was calculated and confirmed as 0.007 to 0.04. Qualitative findings showed that the physiological performance model of human resources, based on a biorhythm cycle with 16 components describing causal conditions (working conditions, demographic characteristics and individual conditions), background conditions (organizational structure, motivation of managers and employees and moral intelligence) Intervention conditions (culture building, teamwork and organizational and non-organizational challenges), strategy (education and awareness, biorhythm cycle planning and performance management) and outcome (job performance improvement, physiological performance of human resources and performance improvement) Organizational) has been. The results of the quantitative section showed that all dimensions of the research model were confirmed. The results of the prioritization section also indicate the greater importance of the results (outcome) and the component of improving organizational performance.

  Keywords: human resources, physiological function, biorhythm cycle, educational-medical centers
 • Zahra Hosseni Ardakani, Simin Bashardoust*, Malek Mirhashmi Pages 426-434

  The aim of this research was to provide a structural model of the quality of life of the elderly based on general health and demographic characteristics with the mediating role of social support. This research was a structural equation model correlation with practical goals. The statistical population in this study included 60 to 75-year-olds living in urban houses in Tehran, of which 314 people were selected as a research sample. The data collection tool was the General Health Questionnaire (GHQ-28), the Iranian version of the Phillips Social Support Questionnaire (1986) and the World Health Organization Quality of Life Questionnaire (1989). The statistical technique used was the method of structural equation model of complete latent variable type, and data analysis was done using Spss software version 26, Amos software version 24 and R software version 4.3.1. Examining the fit indices of the model showed that overall, the model has a very good condition in terms of explanation and fit. The obtained results showed that the variables of social support, general health, number of children and number of years of marriage have a significant positive effect on social support in old age. It is also necessary to mention the effect of variables of general health, social status, gender, number of children and number of years of marriage on the quality of life in old age indirectly with the mediating role of social support. According to the findings of this research, it can be said that the mediating role of social support can be particularly important in examining the changes in the quality of life of the elderly, and it is suggested that in care centers for the elderly as well as other counseling and guidance centers, the importance of social support Emphasis and education should be placed.

  Keywords: Structural model, quality of life, public health, social support
 • Maryam Azizi, Mahshid Tajrobehkar*, Somayeh Purehsan Pages 435-446
  Purpose

  Diabetes is one of the chronic diseases that can negatively affect the physical and mental health of the patient. Thus, using appropriate coping styles to adapt to the disease and attachment to God can lead to self-control in patients with diabetes.

  Materials and Methods

  This study was performed in a quasi-experimental, descriptive and correlational manner. The statistical population of the present study consists of 200 people with diabetes in Kerman in 1399. Questionnaires of Attachment to God, Tanji self-control and Lazarus coping styles were used to collect data and in order to analyze the data in the path analysis method was used AMOS software.

  Findings

  The findings of this study indicate that there is a significant relationship between emotion-oriented coping styles with attachment to God, which leads to self-control in patients with diabetes, but unfortunately a relationship based on the use of problem-oriented coping styles Not present in patients with diabetes.

  Conclusion

  The results of this study show that the use of emotion-oriented coping styles with the attachment to God in patients with Diabetes is a necessary condition for self-control but it is not enough. In order to achieve self-control to improve their physical and mental conditions in the face of the illness, the use of problem-oriented coping styles along with emotion-centered coping styles and attachment to God is important and It is essential.

  Keywords: Self-control, Attachment to God, Coping styles, Patients with Diabetes
 • Kazem Jafari, Mohammad Elahi*, Anahita Sefidgaran, Faezeh Yarahmadi Pages 447-453
  Purpose

  It is necessary and necessary to investigate the effective factors in improving the psychological health of mothers of students with special learning disabilities, so the present study was conducted with the aim of determining the role of resilience and gratitude in the psychological health of mothers of students with special learning disabilities.

  Materials and Methods

  The present research method was descriptive-correlation. The research community included all the mothers of students with special learning disabilities in the two Shahr districts of Baharestan in the academic year 2022-2023. 120 people were selected from among the eligible people by available sampling method and according to the resilience questionnaires of Connor and Davidson (2003), Gratitude Guderzi et al. (2013) and psychological health Najarian and Davoudi (2001) answered. To analyze the data, Pearson's correlation test and multiple regression were used with SPSS version 24 software.

  Result

  The results showed that there is a correlation between resilience (r=0.57), moral gratitude (r=0.58), inner gratitude (r=0.63), verbal gratitude (r=0.41) and gratitude (r=0.68). There is a significant negative relationship with psychological health (r=-0/0) (p<0.01).

  Conclusion

  Promoting resilience and gratitude in mothers of students with special learning disabilities can create a basis for improving their psychological health.

  Keywords: Resilience, Gratitude, Psychological health, Special learning disability, Mothers
 • Nahid Ghaderiazarkhavarani, Fatemeh Eisazadeh*, Hasan Sheikhiani Pages 448-454
  Purpose

  What causes marriage to continue is marital satisfaction; Therefore, the purpose of this research is to predict marital satisfaction based on Islamic lifestyle and spiritual health in married employees of Bushehr University of Medical Sciences.

  Materials and methods

  The present research was a descriptive-correlational study that was conducted in 1402 in Bushehr city. The statistical population of the present study was the married employees of Bushehr University of Medical Sciences, and the sampling method in this study was available sampling. In the present study, the sample size was 90 (45 men and 45 women). In order to collect data, three Enrich marital satisfaction questionnaires, Islamic lifestyle questionnaire and spiritual health questionnaire were used.

  Findings

  The results showed that Islamic lifestyle and spiritual health are correlated with marital satisfaction. It was also found that Islamic lifestyle and spiritual health predict 57% of changes in life expectancy.

  Conclusion

  The findings of the present study indicate that by providing suitable grounds to strengthen the Islamic lifestyle and spiritual health in married people, marital satisfaction can be improved.

  Keywords: Marital Satisfaction, Islamic Lifestyle, Spiritual Health
 • Kobra Mansouri, Leila Salehi Roodposhti, Fatemeh Eskandarpour*, Maryam Samadi, Sara Darvish Pages 454-460
  Purpose

  Marital compatibility is one of the most important factors in determining the stability and durability of a marital relationship, so the present study was conducted with the aim of determining the effectiveness of spiritual-religious psychotherapy on the psychological security and marital compatibility of married students.

  Materials and Methods

  The present research was a semi-experimental pre-test-post-test type with a control group; the research population included all male and female married students of Azad University of Rudhan in the academic year of 2022-2023. 30 people from the studied population were selected by available sampling method and were randomly assigned to two experimental and control groups. The data collection tools included Maslow's (1952) psychological security and Locke and Wallace's (1959) marital adjustment questionnaires. The experimental group was formed for 10 sessions, two 90-minute sessions of spiritual-religious psychotherapy training per week; but during this period, no training was held for the control group and they were on the waiting list. To analyze the data, univariate analysis of covariance was used with SPSS version 24 software.

  Result

  Based on the comparison of the pre-test and post-test of the two groups, the findings showed that spiritual-religious psychotherapy had a significant effect on the psychological security and marital adjustment of married students (P ≥ 0.01).

  Conclusion

  Spiritual-religious psychotherapy can lead to the improvement of psychological security and marital compatibility of married students.

  Keywords: Spiritual-religious psychotherapy, Mental security, Marital compatibility, Students
 • Fatemeh Seifalie*, Sohrab Morovati Pages 461-470

  Improving the quality level of relationships and benefiting as much as possible from social life is one of the moral and educational goals of the Quran, which is expressed in the social verses. This is an interdisciplinary and applied research paper with the aim of extracting and representing the components, harms and strategies of optimal social communication and the link between Quranic teachings and modern sciences, carried out by the method of qualitative content analysis and combining the triangle of behavior mechanism (cognition, emotion, behavior). and Bandura's social cognitive theory (personal, environmental, behavioral determinants) and by following the three stages of pathology (identification, diagnosis, prevention or treatment) has achieved an innovative structure in providing a model for optimal communication that is in accordance with the findings of psychological science and the teachings Quran confirms it. Based on the verses, this research has firstly identified the components of the desired communication, then diagnosed the damages and finally presented strategies to increase the quality of communication and prevent and treat its damages in four cognitive, emotional, behavioral and environmental dimensions. The result is that components such as: self-awareness, self-control, communication skills in the individual dimension and trust, security, justice, and social support in the environmental dimension can play a significant role in creating and maintaining a desirable relationship. In the diagnosis stage, harms such as: narcissism, incompatibility, and violation of rights in the individual dimension and individualism, partisanship, class differences, and conflict in the environmental dimension can take the relationship out of the desired and effective state. In the prevention and treatment phase, guides such as: intellectual discipline, emotional discipline and speech discipline; Each one has a systematic structure that can create a huge change in the direction of improving social relations.

  Keywords: Optimal Communication, Component, Damage, Strategy, Holy Quran
 • Roghayeh Habibpour Godarzi, MohammadMehdi Shahmoradi Faridouni*, Nader Razeghi Pages 470-483
  Purpose

  In diverse moral systems content is laudable, and each one promotes moral characteristics according to their particular foundations. The growth of power factors, wealth, and consumerism in the modern age has accelerated luxurious life, making it pressing to look at contentment again and depict its major characteristics.  This study aimed to propose a theory of contentment based on Nahj al-Balagha and understand the model of contentment.

  Method

  The study methode is the Grounded. It was endeavored to investigate the concept of contentment from a new angle by looking at the influential causes and factors and relevant strategies.

  Finding

  Components like avoiding sins, modesty toward the creator, sufficiency, eschatology, avoiding carnal desires, and adopting a spirit of contentment were considered the causal factors of contentment in Nahj al-Balagha, while avoiding luxuries, well-being, subsistence, good deeds, taking pious people as role models, piety, abstinence, and assisting others were regarded as facilitating factors. Prudence, generosity, continence, and moderation were seen as contentment strategies, dissatisfaction with life, meanness, extravagance, going to extremes, greed, and misery were called intervening factors, and protecting religion, self-sufficiency, calmness, prosperity, and fighting poverty were the outcomes of acting according to contentment in Nahj al-Balagh. The pivotal component of the present investigation was “being content”, which included the above items.

  Conclusion

  According to Imam Ali (PBUH), contentment is the representation of the “Good Life” described in the Holy Qur’an for its transcendental effects. that includes all the good human qualities, including contentment, honor, dignity, and patience, and it is mentioned in the Quran

  Keywords: Imam Ali (PBUH), Nahj al-Balagha, Grounded Theory approach