فهرست مطالب

 • سال چهل و دوم شماره 4 (زمستان 1390)
 • تاریخ انتشار: 1391/01/30
 • تعداد عناوین: 10
|
 • اله داد سلیم پور، علی عبادی، محمدرضا فتاحی مقدم، محمدرضا بی همتا صفحه 319
  بادام یکی از مهمترین محصولات خشک میوه است که با توجه با اهداف خاص نیاز به اصلاح دارد. به این منظور اولین مرحله ارزیابی تنوع ژنتیکی در ژرم پلاسم موجود است. در این راستا 56 ژنوتیپ پر رشد از طریق ثبت نه صفت مورفولوژیک (قطر تنه، ارتفاع تنه اصلی، تراکم تاج، زاویه تاج، تعداد شاخه، متوسط اندازه شاخه، رنگ نوک سرشاخه و قدرت رشد) بر اساس توصیفگر در ایستگاه تحقیقات باغبانی دانشگاه تهران ارزیابی شدند. تجزیه خوشه ای، در فاصله 9 ژنوتیپ ها را به چهار گروه تقسیم نمود. در گروه اول همه ژنوتیپ ها به استثنای دو ژنوتیپ از ایستگاه تحقیقات گروه باغبانی دانشگاه تهران و استهبان، بقیه از آذربایجان (غربی و شرقی) بودند. در گروه دوم به غیر از دو ژنوتیپ از کاشمر و استهبان، بقیه ژنوتیپ ها از آذربایجان بودند. در گروه سوم سه ژنوتیپ از ایستگاه تحقیقات و دو ژنوتیپ از آذربایجان بودند. در گروه چهارم نیز ژنوتیپ های مناطق مختلف قرار گرفتند. بر اساس نتایج بدست آمده از ضریب همبستگی، صفات همبستگی بالائی را با هم نشان دادند و در اکثر صفات همبستگی معنی دار شد. بیشترین میزان همبستگی (74/0) بین صفات تراکم تاج و انشعاب دهی مشاهده شد که در سطح 1% معنی دار شدند. کمترین میزان همبستگی (007/0-) بین صفات قدرت رشد و تراکم تاج مشاهده شد.
  کلیدواژگان: تجزیه کلاستر، صفات مورفولوژیک، بادام، ضریب همبستگی
 • موسی رسولی، کاظم ارزانی صفحه 329
  شناخت نیازهای اکولوژیکی، فرایندهای رشد و نمو درختان میوه برای حصول به عملکردی مطلوب در صنعت میوه کاری ضروری می باشد. همچنین با تعیین الگوی رشد می توان طول دوره رشد و نمو میوه و مراحل بحرانی رشد جهت اعمال مدیریت صحیح در باغ را مشخص کرد. در این تحقیق، نرخ فتوسنتز کل و تغییرات الگوی رشد رویشی و زایشی (میوه) در 9 رقم گلابی آسیایی اندازه گیری شد. آزمایش در قالب یک طرح کرت خرد شده در زمان بر پایه طرح بلوک های کامل تصادفی (RCBD) با 9 رقم در 5 تکرار و در 14 هفته انجام شد. بر اساس نتایج بدست آمده بین ارقام، زمان های مختلف اندازه گیری و اثر متقابل زمان و رقم، تفاوت معنی داری در میزان نرخ فتوسنتز کل مشاهده گردید (01/0P≤). در بین ارقام مورد آزمایش، ‘KS13’ با 10/17 و ‘KS14’ با 15/11 میکرو مول دی اکسیدکربن بر مترمربع بر ثانیه (μmol CO2 m-2 s-1)، به ترتیب بیشترین و کمترین میزان نرخ فتوسنتز کل را در طی 14 هفته اندازه گیری نشان دادند. همچنین حداکثر میزان فتوسنتز در هفته چهاردهم (μmol CO2 m-2 s-125/24) و حداقل میزان آن در هفته دوم (μmol CO2 m-2 s-137/7) ثبت گردید. با توجه به نتایج بدست آمده ارقام ‘KS13’ و ‘KS6’ دارای میزان نرخ فتوسنتز کل بالایی بودند. همچنین رشد تجمعی رویشی (شاخه) و زایشی (میوه) با توجه به تغییرات در طول فصل رشد و نمو اندازه گیری شد. نتایج، الگوی رشد ساده و کامل سیگموئیدی را برای تمام ارقام مورد بررسی مشخص نمود. مدت زمان هر یک از فازهای رشد تجمعی میوه با توجه به رقم مورد مطالعه متفاوت بود. بطوریکه فاز رکود رشدی 62 روز پس از تمام گل در ارقام KS13، KS14 و KS12 و72 روز پس از تمام گل در ارقام KS6، KS7، KS8، KS9، KS10 و KS11 اتفاق افتاد. همچنین نتایج نشان داد که از نظر زمان رسیدن میوه، ارقام KS7، KS10، KS11 و KS14 زودرس، ارقام KS6، KS9 و KS13 میان رس و دو رقم KS8 و KS12 دیررس بودند. با توجه به نرخ فتوسنتز مطلوب اکثر ارقام در شرایط آب و هوایی تهران چنین به نظر می رسد که این ارقام از نظر تولید محصول کافی و با توجه به منابع تولید شده حاصل از فتوسنتز سازگاری خوبی را نشان می دهند. از طرفی با توجه به نتایج حاصل از رشد رویشی و زایشی می توان اطلاعات بدست آمده را برای مدیریت باغ های گلابی آسیایی در شرایط آب و هوایی تهران استفاده نمود.
  کلیدواژگان: تنظیم اسمزی، هدایت روزنه ای، فتوسنتز، رشد تجمعی، گلابی آسیایی (Pyrus serotina Rhed.)
 • محمد سیاری، مصباح بابالار، سیامک کلانتری صفحه 339
  به منظور کاهش سرمازدگی میوه های انار رقم رباب فارس در سردخانه، میوه ها قبل از انبار در غلظتهای 7/0، 4/1 و 2 میلی مولار اسید سالیسیلیک به مدت 10 دقیقه غوطهور شدند. میوه ها به مدت 4 ماه در انبار سرد (دمای °C2 و رطوبت نسبی 85 تا 90 درصد) نگهداری و در فواصل زمانی 1 ماه، از انبار خارج و میزان سرمازدگی و برخی پارامترهای بیوشیمیایی آنها مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج آزمایش نشان داد که با افزایش دوره نگهداری میزان سرمازدگی و نشت یونی افزایش یافت اما در میوه های تیمار شده روند افزایش بسیار کندتر از میوه های شاهد بود. با افزایش دوره انبارمانی و غلظت اسید سالیسیلیک، فعالیت آنزیم فنیل آلانین آمونیالیاز افزایش یافت. در طول دوره انبارمانی فعالیت آنتی اکسیدانی و میزان ویتامین ث در میوه های شاهد کاهش شدیدی داشت اما در میوه های تیمار شده این کاهش بسیار اندک بود. همچنین مواد جامد محلول و pH میوه ها در طول دوره انبارمانی افزایش و اسیدیته قابل تیتراسیون کاهش یافت. اسید سالیسیلیک از میان صفات مربوط به کیفیت میوه، تنها بر اسیدیته قابل تیتراسیون اثر داشت و باعث کاهش آن شد. در کاهش میزان سرمازدگی و حفظ کیفیت میوه، تیمار 4/1 میلی مولار اسید سالیسیلیک بهتر از دیگر تیمارها تشخیص داده شد. نتایج این آزمایش بیانگر تاثیر مثبت اسید سالیسیلیک در کاهش سرمازدگی و حفظ ظرفیت آنتی اکسیدانی انار رقم رباب فارس در سردخانه می باشد.
  کلیدواژگان: کیفیت میوه، شاخص سرمازدگی، نشت یونی، دوره انبارمانی
 • بیژن کاوسی، سعید عشقی، عنایت الله تفضلی، مجید راحمی صفحه 349
  مرگ جوانه اولیه (Primary bud necrosis) یک ناهنجاری فیزیولوژیکی است که موجب کاهش عملکرد در تاکستان ها می گردد. پژوهش حاضر به منظور تعیین زمان و شدت بروز مرگ جوانه و مطالعه تغییرات آناتومیکی در جوانه های در حال تکامل انگور در تاک های میوه دار و بی میوه رقم عسکری انجام شد. آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در 4 تکرار اجرا گردید. فاکتور اول شامل تیمار حذف میوه در 2 سطح (میوه دار و بی میوه) و فاکتور دوم، زمان نمونه برداری در 10 سطح (از 40 تا 130 روز پس از شکفتن جوانه) بود. به این منظور در فصل رشد، شاخه های نمونه از بوته های میوه دار و بی میوه، جمع آوری شد. سپس با برش عرضی و به کمک میکروسکوپ دیجیتالی نسبت به تعیین درصد جوانه های دارای نشانه بافت مردگی و سالم اقدام شد. نتایج نشان داد که اثر تیمار حذف میوه، تاریخ نمونه برداری و برهمکنش آنها بر درصد مرگ جوانه در سطح احتمال 1% معنی دار بود. در هردو بوته میوه دار و بی میوه، کمترین درصد مرگ جوانه در 40 و 50 روز پس از شکفتن جوانه و بیشترین درصد مرگ جوانه اولیه در 130 روز پس از شکفتن جوانه مشاهده گردید که در بوته بی میوه نسبت به بوته میوه دار بیشتر بود. همچنین از نظر ظاهری تفاوتی بین جوانه با بافت آسیب دیده و جوانه با بافت سالم مشاهده نگردید و اولین نشانه داخلی از ناهنجاری مرگ جوانه اولیه در منطقه مورد مطالعه در انگور عسکری، از 60 روز پس از شکفتن جوانه آغاز گردید. مشاهده آناتومیکی جوانه نشان داد که نشانه بروز ناهنجاری مرگ جوانه اولیه در محدوده مرکزی جوانه ظاهر و به تدریج در کل جوانه توسعه می یابد و جوانه مرکب حاوی جوانه مرده اولیه، روی شاخه باقی مانده و ریزش نمی کند.
  کلیدواژگان: انگور عسکری، جوانه، حذف میوه، مرگ جوانه، مطالعات آناتومیکی
 • طاهر برزگر، مجتبی دلشاد، عباس مجدآبادی، عبدالکریم کاشی، ژاله قشقایی صفحه 357
  به منظور بررسی اثر تنش کم آبی بر عملکرد، شاخص های رشد و مقاومت به خشکی خربزه ایرانی، آزمایشی به صورت کرت های خرد شده در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار انجام شد. تیمارهای آزمایش شامل سه سطح آبیاری (شروع آبیاری در پتانسیل ماتریک 50-، 65- و 75- سانتی بار) و دو توده خربزه ایرانی (زرد جلالی و سوسکی سبز) بود. در طول دوره رشد صفات سطح برگ، هدایت روزنه ای و پرولین و در زمان برداشت طول و قطر ساقه، وزن متوسط میوه و عملکرد اندازه گیری شد. نتایج نشان داد که تیمار های آبیاری بر سطح برگ، طول ساقه، تجمع پرولین، وزن متوسط میوه و عملکرد تاثیر معنی داری داشتند و تنش کم آبی باعث کاهش وزن متوسط میوه و عملکرد خربزه گردید. کمترین سطح برگ (mm231533)، طول ساقه (cm56/258)، وزن متوسط میوه (1/2898 گرم) و عملکرد (t/ha96/57) و بیشترین مقدار پرولین (mg/g FW 455/1) در تنش شدید (شروع آبیاری در 75- سانتی بار) حاصل شد. از نظر صفات مورد مطالعه در بین دو توده خربزه تفاوت چشمگیری مشاهده نشد.
  کلیدواژگان: خربزه، هدایت روزنه ای، پتانسیل ماتریک، عملکرد، پرولین
 • واحد باقری، محمدحسین شمشیری، حسین شیرانی، حمیدرضا روستا صفحه 365
  به منظور بررسی اثر دو گونه قارچ میکوریز (Glomus mosseae و G. intraradices) بر روی جنبه ‎های مختلف رشد دو رقم پسته (بادامی ریز زرند و قزوینی) در شرایط تنش خشکی، آزمایش گلخانه‎ای با سه فاکتور شامل سه سطح میکوریز (بدون میکوریز به عنوان شاهد،G. mosseae و G. intraradices)، چهار سطح تنش خشکی (آبیاری بر اساس100 درصد ظرفیت مزرعه به عنوان شاهد، 75، 50 و 25 درصد ظرفیت مزرعه) و دو رقم پسته (بادامی ریز زرند و قزوینی) با سه تکرار در قالب طرح کاملا تصادفی انجام شد. نتایج نشان داد که سه ماه پس از آغاز تیمارهای خشکی، خصوصیات رویشی مانند ارتفاع و قطر ساقه، سطح برگ، وزن خشک برگ، ساقه و ریشه با افزایش خشکی به طور معنی‎داری کاهش یافتند. روابط آبی تمام گیاهان از جمله محتوای نسبی آب برگ و کارایی استفاده از آب در اثر خشکی به شدت تحت تاثیر قرار گرفت و کاهش یافت. در پاسخ به تنش خشکی، فرآیندهای تنظیم کننده اسمزی در گیاهان پسته فعال شد و میزان پرولین و قندهای محلول در برگ گیاهان افزایش یافت. کاربرد میکوریز به طور قابل ملاحظه‎ای رشد رویشی گیاهان را در شرایط خشکی افزایش داد، به طوری که G. mosseae و G. intraradices به ترتیب 100 و 72 درصد ارتفاع را نسبت به شاهد افزایش دادند. روابط آبی گیاهان دارای میکوریز در مقایسه با گیاهان بدون میکوریز بهبود یافت. همچنین، نتایج نشان داد که غلظت پرولین و قندهای محلول در برگ گیاهان میکوریزدار کمتر و در ریشه بیشتر از گیاهان بدون میکوریز بود.
  کلیدواژگان: قندهای محلول، تنش خشکی، پسته، پرولین، میکوریز
 • علیرضا کوچکی، لیلا تبریزی، مریم جهانی، علی اصغر محمدآبادی صفحه 379
  به منظور بررسی تاثیر تراکم های بالا و روش های مختلف کشت بنه زعفران (Crocus sativus L.) بر برخی خصوصیات زراعی و رفتار بنه ها، مطالعه ای در سه سال زراعی 86-85، 87-86 و 88-87 بصورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با 3 تکرار درمزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد انجام شد. تیمارهای آزمایشی سه روش مختلف کشت بصورت ردیفی، کپه ای و تصادفی (پخشی) و تراکم های مختلف بنه بر مبنای سه سطح تراکم کم، متوسط و زیاد (به ترتیب معادل 4، 8 و 12 تن بنه در هکتار) در نظر گرفته شدند. نتایج نشان داد که تراکم بنه در هر سه سال بهره برداری از زمین، تعداد گل، وزن تر و خشک گلهای تولید شده، وزن تر و خشک کلاله در واحد سطح را تحت تاثیر قرار داد به طوری که با افزایش تراکم از سطح 4 به 12 تن بنه در هکتار، میانگین صفات مذکور از روندی افزایشی برخوردار بود. در کل مدت بهره برداری از مزرعه، کشت ردیفی نسبت به دو روش کشت کپه ای و تصادفی، منجر به افزایش تعداد گل، وزن تر و خشک گلهای تولید شده در واحد سطح شد. نوع روش کشت نیز بر وزن تر کلاله در دو سال اول و بر وزن خشک کلاله در هر سه سال تاثیر گذار بود و بیشترین وزن تر و خشک کلاله در روش کشت ردیفی نسبت به دو روش کپه ای و تصادفی حاصل شد. تعداد بنه دختری تولید شده در واحد سطح تنها در سال دوم تحت تاثیر تیمارهای تراکم بنه و روش کاشت قرار گرفتند، به طوری که تراکم 12 تن بنه در هکتار، تعداد بنه های تولیدی را به میزان 81/30% نسبت به تراکم کم افزایش داد. همچنین روش کشت کپه ای نسبت به کشت ردیفی تعداد بنه دختری بیشتری تولید کرد (07/43%). در هیچ یک از سال های مورد مطالعه وزن تر و خشک بنه های دختری تولید شده در واحد سطح، تحت تاثیر تراکم بنه قرار نگرفتند اما، در طی سال اول تحقیق، تغییر روش کشت از ردیفی به کپه ای و تصادفی منجر به کاهش وزن تر و خشک بنه ها در واحد سطح شد. اثر متقابل تراکم و روش کشت تنها در سال اول بر تعداد گل، وزن تر و خشک گل، وزن تر و خشک کلاله در واحد سطح تاثیرگذار بود و در سال سوم تعداد، وزن تر و خشک بنه تولید شده را تحت تاثیر قرار داد.
  کلیدواژگان: عملیات زراعی، زعفران، بنه دختری، عملکرد گل
 • لیلا کشاورزی، اسماعیل چمنی صفحه 393
  به منظور بررسی تاثیر تیمارهای هینوکیتیول (1/0، 1، 5 و 10 میکرومولار)، هومیک اسید (100، 500، 1000، 5000 و 10000 میلی گرم بر لیتر)، ساکارز (5/2، 5، 5/7 و 10 درصد) و تیوسولفات نقره (25/0، 5/0، 1 و 2 میلی مولار)، بر عمر گلجایی و برخی صفات کیفی گل بریده سوسن رقم یلووین پژوهشی با دو آزمایش جداگانه در قالب طرح کاملا تصادفی با 5 تکرار در هر تیمار در آزمایشگاه پس از برداشت دانشگاه محقق اردبیلی انجام شد. به طور کلی نتایج پژوهش حاضر نشان داد که تیمار تیوسولفات نقره در غلظت های 25/0 تا 1 میلی مولار در مقایسه با شاهد و سایر تیمارها طول عمر گلجایی گل بریده سوسن را (2 روز) افزایش داد، همچنین تیمار هینوکیتیول در غلظت های 10- 5 میکرومولار عمر گلجایی این گل را تا 4/2 روز کاهش داد. مشخص شد تیمارهای اعمال شده جز در غلظت های بالا سبب افزایش محلول جذب شده و وزن تر نسبی گل های بریده شدند. اسید هومیک، به عنوان یک ترکیب جایگزین با فعالیت شبه سیتوکینینی به طور مشخصی ماندگاری برگ را افزایش داد، به طوری که تیمار کوتاه مدت با هومیک اسید 1000 میلی گرم بر لیتر، بهترین تیمار در جلوگیری از زردی برگ در شرایط آزمایشی این پژوهش بود.
  کلیدواژگان: سوسن، اسید هومیک، هینوکیتیول، پیری، زردی برگ
 • نغمه دانشور حکیمی میبدی، محسن کافی، علی نیکبخت، فرهاد رجالی صفحه 403
  امروزه استفاده از تحریک کننده های زیستی مانند ترکیبات هوموسی در مدیریت چمن مرسوم شده است. از اهداف استفاده از این ترکیبات، افزایش استقرار چمن و تحریک آن به تحمل تنش است. هدف از انجام این آزمایش مطالعه تاثیر هومیک اسید بر بهبود برخی از فاکتورهای رشدی چمن بود و به صورت فاکتوریل در قالب بلوکهای کامل تصادفی با چهار تکرار در شرایط کنترل شده اجرا شد. بذرها در گلدانهای پلیاتیلن کشت شدند و بعد از استقرار گیاهان با محلول آماده شده هومیک اسید از نوع لئوناردیت در غلظتهای 0، 100، 400 و 1000 میلیگرم در لیتر به صورت ماهیانه اسپری شدند. تا نه هفته بعد از زمان شروع تیمار صفاتی همچون ارتفاع، وزن تر و خشک، برخی عناصر ماکرو و میکرو و کیفیت ظاهری نمونه ها مورد سنجش قرار گرفت. نتایج نشان داد هومیک اسید در غلظتهای 100 و 400 بهتر از غلظت 1000 میلیگرم در لیتر عمل کرد. غلظتهای 100 میلیگرم در لیتر بر صفات وزن تر، وزن خشک و کیفیت ظاهری و 400 میلیگرم در لیتر بر میزان آهن و پتاسیم تاثیر معنیداری داشتند. دو غلظت 400 و 1000 میلیگرم در لیتر هومیک اسید با گذشت زمان تاثیر بهتری بر میزان جذب عنصر روی داشتند. هیچ کدام از غلظتها تاثیری بر مقدار فسفر نداشتند. همچنین افزایش در میزان غلظت هومیک اسید موجب کاهش در میزان ارتفاع شد.
  کلیدواژگان: هومیک اسید، جذب عناصر، ارتفاع، کیفیت ظاهری
 • مصطفی عشور نژاد، محمود قاسم نژاد، سیروس آقاجانزاده، داود بخشی، جواد فتاحی مقدم صفحه 413
  در این پژوهش، اثر تیمارهای ارگانیک، تلفیقی و متداول بر کیفیت میوه کیوی رقم ‘هایوارد’ در زمان برداشت بررسی شد. صفاتی مانند اندازه میوه، سفتی بافت، مواد جامد محلول (TSS)، اسیدیته قابل تیتراسیون (TA)، کلروفیل کل، کارتنوئید کل، ویتامین C، فنل کل، ترکیبات فلاونوئیدی (کاتچین، کوئرستین 3- گالاکتوزاید، کوئرستین کل و کلروژنیک اسید) و ظرفیت آنتی اکسیدانی میوه ها در دو سال اندازه گیری شد. نتایج نشان داد که کارتنوئید کل، TA و TSS/TA میوه های کیوی ارگانیگ در مقایسه با میوه های متداول یا تلفیقی اختلاف معنی داری نداشتند، اما سفتی بافت میوه، TSS، ویتامین C، کلروفیل کل، فنل کل، نوع فلاونوئیدها مثل کوئرستین 3- گالاکتوزاید، کاتچین و کلروژنیک اسید و ظرفیت آنتی اکسیدانی بالاتری داشتند. میزان TSS و اندازه میوه ها در روش کشت متداول و تلفیقی به طور معنی داری بالاتر از ارگانیک بوده است، در حالی که اندازه میوه در تیمار ارگانیک اندکی کوچکتر و گرد شده بود. همبستگی منفی و معنی داری بین سفتی بافت و TSS میوه وجود داشت، اما سفتی بافت با فلاونوئید کل، ظرفیت آنتی اکسیدانی و کلروفیل کل همبستگی مثبت و معنی داری نشان دادند. در مجموع، نتایج نشان داد که ارزش غذایی و ترکیبات آنتی اکسیدانی میوه ها در روش کشاورزی ارگانیک می تواند بالاتر باشد.
  کلیدواژگان: آنتی اکسیدان ها، کشت ارگانیک، فلاونوئیدها، کیوی فروت، فنل ها
|
 • Allahdad Salimpour, Ali Ebadi, Mohammadreza Fattahi Moghaddam, Mohammadreza Bihamta Page 319
  Almond is among some of the most important nut crops requiring improvement in many aspects of its production. To do that, the first step is an evaluation of the genetic diversity of the existing germplasm. Towards this end, 56 vigorous almond seedlings were evaluated with recording eight morphological characteristics (trunk diameter, height of main trunk, canopy density, canopy angle, branch number, average branch size, branch tip color and growth power) as based upon an almond descriptor, at the Horticultural Research Station, University of Tehran. Cluster analysis, at a distance of 9, divided the genotypes into four groups. There existed 13 genotypes in the first group, 10 in the second, five in the third, and finally another 28 genotypes located in the fourth group. The first group included most East and West Azerbaijan genotypes plus two genotypes, one from Karaj Horticultural Research Station and the other from Estahban. In the second group, all the genotypes belonged to Azerbaijan, except two which belonged to Kashmar and Estahban. The third group included three genotypes from the Research Station while two from Azerbaijan. There were genotypes from varying areas in the fourth group. High correlations were observed among the traits, most of them being significant, as based on the Coefficients of correlation. The highest correlation (0.74), a significant one, was observed between foliage density and branching traits, while the lowest (0.007) observed between growth vigor and foliage density.
 • Mousa Rasouli, Kazem Arzani Page 329
  Knowledge of environmental and ecological factors as well as growth and development pattern of fruit trees is an important task in orchard management and fruit industry. In addition, determination of growth pattern is an important aspect in the orchard management system. In this research, the total photosynthesis rate and growth pattern was measured in nine Asian pear cultivars. Experiment was arranged as split plot design in time based on randomized complete block design (RCBD) with 9 cultivars and 14 sampling time, in 5 replicates. According to results, significant differences (P≤0.01) were observed in the amount of total photosynthetic rate, among cultivars and sampling times. Among the studied cultivars, ‘KS13’ with 17.10 and ‘KS14’with 11.15 μmol CO2 m-2 s-1, had maximum and minimum of total photosynthesis rate, during 14 weeks measurement, respectively. The highest total photosynthesis rate (25.24 μmol CO2 m-2 s-1) was observed in the week 14th, whereas the lowest amount (7.37 μmol CO2 m-2 s-1) was obtained in the second week of measurements. According to the results, ‘KS13’ and ‘KS6’ cultivars showed highest total photosynthetic rate. Also, seasonal changes in cumulative vegetative (branches) and reproductive (fruit) growth were measured during the growing season. Results indicated the existence of a simple fruit sigmoid growth curve for all studied cultivars. However, duration of each cumulative fruit growth phase was different among the studied cultivars. The growth reduction phase was happened 62 days after full bloom (DAFB) in KS13, KS14 and KS12 cultivars and 72 DAFB in the KS6, KS7, KS8, KS9, KS10 and KS11 cultivars. Results indicated that KS7, KS10, KS11 and KS14 are early; KS6, KS9, KS13 are mid-season, and KS8 and KS12 are late-season maturing fruit cultivars. Fruit data revealed that these cultivars have good adaptation to Tehran environmental conditions with optimum crop yield as a result of optimum photosynthesis activity during the growing season. In conclusion, the obtained results on vegetative and reproductive growth can be used for better and improved management of Asian pear orchards grown under Tehran environmental conditions.
 • Mohammad Sayyari, Mesbah Babalar, Siyamak Kalantari Page 339
  In order to alleviate chilling injury in pomegranate (Punica granatum) cv. Rabab due to cold storage, the fruits were dipped in 0.7, 1.4 and 2 mM of Salicylic Acid (SA) for 10 min. After 1, 2 and 3 months of storage at 2°C, the fruits were tested for Chilling Injury (CI) as well as some biochemical parameters. The results revealed that with increase in storage time, CI and Ion Leakage (IL) increased, but the increasing trend in treated fruits was slower than that in control. With increase in SA concentration and storage period, Phenylalanine Ammonia Lyase (PAL) activity increased. Antioxidant activity and ascorbic acid content in arils of control fruits were more excessively reduced than those in treated fruits during storage time. Total Soluble Solids (TSS) content and pH increased during storage, while Titratable Acidity (TA) decreased. Among the qualitative parameters, it was only TA that was affected by SA application. For an enhancing of chilling resistance and maintenance of fruit quality during storage, 1.4 mM SA application was found as the most recommendable treatment. The results finally emphasized the positive effect of SA on pomegranate chilling resistance during the fruit's cold storage.
 • Bijan Kavousi, Saeid Eshghi, Enayat-Allah Tafazzoli, Majid Rahemi Page 349
  Primary bud necrosis is a physiological disorder that adversely affects the performance and yield in the vineyards. The present study was conducted to determine the time and intensity of bud necrosis incidence as well as the related anatomical changes in the developing buds of grapevine cv. Askari. A factorial experiment in a randomized complete block design of 4 replications was carried out for the purpose. A first factor taken into account was comprised of two levels of fruit removal treatments (with and whithout fruit), while the second factor being comprised of 10 levels of sampling dates, starting from 40 to 130 Days After Bud break (DAB), with 10 days intervals. A digital microscope was used to determine the percentage of necrotic buds as well as the healthy ones. The results revealed that the effects of fruit removal and sampling date as well as their interactions were significant on percent bud death at a 1% level. Both fruiting and de-fruited vines, bore the lowest bud necrosis at 40 and 50 DAB while the highest percentage of bud necrosis occurred at 130 DAB. The outward appearances of a healthy and a necrotic bud seemed the same and the first symptom of the necrosis disorder commenced at the 60 DAB. Anatomical observations of bud tissue revealed the incidence of bud necrosis within the central bud as a brown spot appearing and gradually expanding. Compound bud, carrying the initial necrotic bud remains on the vine and does not fall off the shoots.
 • Taher Barzegar, Mojtaba Delshad, Abbas Majdabadi, Abdolkarim Kashi, Jaleh Ghashghaei Page 357
  A study was conducted at the Research Station of Department of Horticultural Science (Tehran University, Karaj) to evaluate the effects of water stress on yield, growth and some physiological parameters in Iranian melon. The experiment was set out in a split plot design with three replicates. Treatments consisted of factorial arrangement of three Irrigation levels (starting irrigation at -50, -65 and -75 cbar) and two Iranian melon landraces (Zard Jalali and Suski Sabz). The results indicated that the drought levels exerted significant effects on leaf area, stem length, proline accumulation, fruit weight as well as yield. Water stress caused significant reduction in fruit weight and melon yield. The lowest leaf area (31533 mm2), stem length (258.56 cm), fruit weight (2898.1 gr) and yield (57.96 T/ha) as well as the most proline content (1.455 mg/g FW) were obtained for the case of the most sever water stress treatment (-75 cbar). Landrace did not significantly differences for the studied traits.
 • Vahed Bagheri, Mohammad-Hossein Shamshiri, Hossein Shirani, Hamidreza Roosta Page 365
  In order to investigate the effect of two mycorrhizal species (Glomus mosseae and G. intraradices) on different growth aspects of two pistachio cultivars (P. Vera cv. Badami-Riz Zarand, and P. Vera cv. Qazvini), a greenhouse experiment was conducted taking into account three factors of: mycorrhizae inoculation at three levels (no mycorrhizae application as control, G. mosseae, G. intraradices), drought stress at four levels (100% FC as control, 75% FC, 50% FC, and 25% FC) as well as two pistachio cultivars (P. Vera cv. Badami- Riz Zarand and P. Vera cv. Qazvini) in a completely randomized design of three replicates. The results indicated that three months past the commencement of the drought, such vegetative traits as stem height and diameter, leaf area, as well as dry weights of leaf, stem and root decreased with increase in drought intensity. Plant-water relation parameters including relative water content, and water use efficiency were severely lowered as a result of the drought inflicted. In response to drought stress, osmo-regulation reactions were activated in pistachio plants, leading to an increase in proline and soluble carbohydrate content in plant leaves. Application of mycorrhizae considerably improved the vegetative growth in pistachio plants where G. mosseae and G. intraradices applications promoted stem height by 100%, and 75% respectively, and in comparison with control. Plant-water relations in mycorrhizal treated plants were superior over non-mycorrhizal applied plants. Furthermore, the results indicated that proline and soluble carbohydrate accumulations were higher in leaf while lower in roots of mycorrhizal inoculated plants as compared with control.
 • Alireza Koochaki, Leyla Tabrizi, Maryam Jahani, Ali-Asghar Mohammadabadi Page 379
  In a field experiment, during three successive years of 2007, 2008 and 2009, the effects of planting pattern and high corm density on agronomic performance of saffron was investigated at the Research Station of Ferdowsi University of Mashhad. A complete randomized block design in a factorial arrangement of three replications being employed. Treatments consisted of three corm rates of planting (4, 8 and 12 t ha-1) along with three planting patterns (row, random and hill planting). Results revealed that during the three years of experimentation, corm rate of planting, and planting pattern significantly affected the number of flowers per unit area, fresh and dried flower weights as well as the fresh and dried stigma weights. A high corm rate of planting of 12 t ha-1 resulted in a highest number of flowers, fresh and dried flower weights as well as fresh and dried stigma yields. Row planting pattern resulted in a better performance than the others, as regards the number of flowers, fresh, and dried flower weights. The highest fresh and dry weights of stigma per unit area were obtained from the row planting pattern. The number of daughter corms increased significantly in the second year of experimentation for a corm planting rate of 12 t ha-1 (30.81% more as compared with 4 t ha-1 corm rate of planting), and for hill planting pattern (43.07% more as compared with row planting). Corm rate of planting did not significantly affect the fresh and dry weights of daughter corms per unit area during any of the three years, but with change in planting pattern from row to either hill or random planting, there was a decreasing trend in fresh and dry weights of daughter corms per unit area during the first year of experimentation. Interaction of row planting pattern and 12 t ha-1 of corm was rate of planting represented the best combination of treatments only in the first year affecting the number of flowers, fresh and dried flower weights as well as fresh and dried stigma weights per unit area. Also in the third year, number of daughter corms, fresh and dry weights of daughter corms were affected by interaction effects of corm rate of planting and planting pattern. In general, results revealed that increasing corm density from 4 to 12 t ha-1 in a row planting pattern, performed best among all the treatments.
 • Leyla Keshavarzi, Esmaeil Chamani Page 393
  In order to investigate the effects of Hinokitiol (0.1, 1, 5 and 10 Micromolar), Humic acid (100, 500. 1000 and 10000 ppm), Sucrose (2.5, 5, 7.5, and 10 percent), and Silver Thiosulphate (0.25, 0.5, 1 and 2 mM) treatments on longevity and some quality characteristics of cut yelloween lily flowers, an experiment was conducted in the form of a completely randomized design of two replications (time) in the Postharvest Laboratory of Mohaghegh Ardabili University. The results indicated that Silver Thiusulfate at o.25 to 1 mM increased the vase life of cut lily as compared with control and other treatments. Hinokitiol at 5-10 Mm decreased the vase life of the flower up to 2.4 days. The applied treatments, except for their higher concentrations, increased the uptake of in-vase solution, maintaining their relative fresh weight. Humic acid, a substitute with Cytokinin-like activity, markedly extended leaf longevity. In other words, a pulse treatment of the flower with 1000 ppm humic acid was found out as the most suitable treatment in preventing the flower from leaf yellowing under the general experimental conditions.
 • Naghmeh Daneshvar Hakimi Meybodi, Mohsen Kafi, Ali Nikbakht, Farhad Rejali Page 403
  The use of such biostimulants as humic materials has recently become common in turf management operations. These products have been used to help the establishment of turfgrass and to enhance the turf stress tolerance capacity. This experiment was aimed at studying the effect of humic acid on some growth factors in turf grass. It was carried out in a factorial Randomized Complete Block Design (RCBD) of four replications and in controlled conditions. Turf seeds were sowed in polyethylene pots and following the establishment of the plants, they were monthly sprayed with Leonardite humic acid in concentrations of 0, 100, 400 and 1000 mg/L. Nine weeks past the start of treatments, such characteristics as height, fresh and dry weight, as well as the level of such elements as micro and macro nutrients were measured along with the visual quality of samples assayed. The results revealed that application of humic acid in concentrations of 100 and 400 mg/L were more effective than 1000 mg/L. The concentration of 100 mg/L positively affected the fresh and dry weight as well as the visual quality of the plants while the 400 mg/L concentration more profoundly affected K and Fe. The two concentrations of 400 and 1000 mg/L exerted a more serious effect on Zn content. None of these concentrations played any role on P content. An increase in humic acid concentration (1000 mg/L) caused a reduction in the height of the plants.
 • Mostafa Ashournezhad, Mahmoud Ghasemnezhad, Sirous Aghajanzadeh, Davoud Bakhshi, Javad Fattahi Moghaddam Page 413
  The effect of the organic, integrated and conventional methods of kiwifruit cv. 'Hayward' production on the fruit quality at its harvest time was investigated. Such traits as fruit size, firmness, Total Soluble Solids (TSS), Titratable Acidity (TA), total chlorophyll, total carotenoids, vitamin C, total phenol, flavonoid compounds (catechin, quercetin 3-glucoside and chlorogenic acid) as well as the antioxidant potential of the fruit were evaluated. The results revealed that total carotenoid, TA, TSS/TA in organically produced fruits and in comparison with the conventional and integrated treatments did not significantly differ. But the fruit firmness, TSS, total chlorophyll, ascorbic acid, total phenols, such a flavonoid type as quercetin 3-glucoside, total quercetin, chlorogenic acid, catechin as well as the antioxidant potential were higher in organically produced fruits. Total soluble solids and fruit length in the conventional and integrated management methods were significantly higher than those in the fruits organically produced. The fruits from organic treatments were somehow small and round. A negative correlation was observed between TSS and firmness, but a positive one between total flavonoid, antioxidant capacity as well as between chlorophyll and fruit firmness. Overall, the results indicated that the nutritional value and antioxidant compounds present in the fruits produced through organic farming methods stand at higher levels.