گذشته شنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۹، شماره 22481، 12 صفحه
1
صفحه اول
بزک کنندگان آمریکا دیگر نمی توانند سرشان را بلند کنند / رهبر انقلاب: شرط مهم برای تحول نترسیدن از دشمن و دشمنی هاست
5
گزارش روز
تجلی اصل صدور انقلاب اسلامی در سراسر جهان (1)
هدیه آقاپور
6
پاورقی
نقش شبه روشنفکران در تاریخ معاصر ایران (21)
سیاست های خاتمی زمینه حمله به مقدسات دینی را فراهم کرد / نقش شبه روشنفکران در تاریخ معاصر ایران
ده گفتار از رهبر معظم انقلاب در تحلیل مبارزات سیاسی امامان معصوم (ع) (19)
سازشکار دانستن ائمه (ع)، حاصل کج فهمی ما و تبلیغ دشمن است / ده گفتار از رهبر معظم انقلاب در تحلیل مبارزات سیاسی امامان معصوم (ع)