فهرست مطالب

Veterinary Research - Volume:18 Issue:4, 2018
 • Volume:18 Issue:4, 2018
 • تاریخ انتشار: 1396/11/04
 • تعداد عناوین: 12
|
 • مقاله مروری
 • محمد زیبائی، سید محمود سجادی* صفحات 233-242
  توکسوکاریازیس یکی از بیماری های فراموش شده منتقله از طریق خاک یا غذا با اهمیت بهداشتی جهانی است. موارد انسانی به طور فزاینده از آسیا، آفریقا، اقیانوسیه، اروپا و کشورهای آمریکایی گزارش شده است. از اینرو، توکسوکاریازیس انسان (HT) اکنون به عنوان یک زئونوز عمده با اهمیت جهانی و منطقه ای در نظر گرفته شده است. در ایران، توکسوکاریازیس انسان و حیوان یک بیماری بومی با اهمیت از جنبه های اپیدمیولوژیک و بالینی است. بدون شک، درک اپیدمیولوژی و روند این بیماری انگلی مهم و عوامل موثر در شیوع آن به ایجاد برنامه های پیشگیری و کنترل موثر کمک می کند.
  این مطالعه به جنبه های مختلف این بیماری در حیوانات و انسان از جنبه های: تاریخ، چرخه زندگی، گونه ها، مطالعات محیط زیست، روش های تشخیصی و درمانی مورد استفاده برای درک بهتر روند تحقیقات توکسوکاریازیس در ایران، پرداخته و آن ها را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده و بر آن است که شکاف های موجود تحقیقاتی در مورد این بیماری مهم مشترک انسان و دام از جمله جنبه های بالینی این بیماری در بیماران ایرانی، ابزار تشخیصی جدید، روش های درمانی جدید و ثبت موارد این بیماری را که بایستی مورد نظر و تحقیق قرار گیرند را بیان کند.
  کلیدواژگان: ایران، لاروهای مهاجر، توکسوکارا کانیس، توکسوکارا کتی، توکسوکاریازیس
 • مقاله کامل
 • جوهی پاتاک، سورش دینکار خارچه*، آنجانا گوئل صفحات 243-248
  هدف از انجام مطالعه حاضر بررسی اثر فعال کننده های شیمیایی متفاوت همراه با 6-DMAP بر بالغ سازی تخمک های بزی در شرایط آزمایشگاهی بود. از 4332 تخمدان، تعداد 14235 عدد توده های تخمک کومولوس (COCs) جمع آوری و به منظور بالغ سازی در محیط TCM-199 حاوی هورمون محرک فولیکول (FSH) (5 μg/ml)، هورمون لوتینیزینگ (LH) (10 μg/ml)، β17-استرادیول (1 μg/ml) حاوی 10% سرم جنین گاوی، 10% مایع فولیکولار و آلبومین سرم گاوی (BSA) (3 mg/ml) در دمای 5/38 درجه سانتیگراد و در انکوباتور دارای اتمسفر مرطوب و 5% دی اکسید کربن به مدت 27 ساعت قرار داده شدند. در گروه 1 (شاهد)، 3117 تخمک بارور شده در شرایط آزمایشگاهی به همراه اسپرم ها، در محیط بارورسازی TALP به مدت 18 ساعت انکوبه شدند. در گروه 2، 3563 تخمک بارور شده در شرایط آزمایشگاهی با اتانول 7% به مدت 5 الی 7 دقیقه فعال و به دنبال آن با mM DMAP 20 در محیط CR2aa به مدت 4 ساعت تیمار شدند. در گروه 3، 3109 تخمک بارور شده در شرایط آزمایشگاهی، با mM 5 یونومایسین به مدت 5 الی 7 دقیقه فعال و به دنبال آن با mM DMAP 20 در محیط CR2aa به مدت 4 ساعت تیمار شدند. در گروه 4 نیز 3455 تخمک بارور شده در شرایط آزمایشگاهی، با μM 5 کلسیم یونوفور به مدت 5 الی 7 دقیقه فعال و به دنبال آن با mM DMAP 20 در محیط CR2aa به مدت 4 ساعت تیمار شدند. تخمک ها در قطرات μL 50 از محیط research vitro cleave (RVCL) medium به منظور نمو رویان ها کشت داده شدند. نرخ تقسیم و همچنین تولید مرولا و بلاستوسیت در گروه های 1، 2، 3 و 4 به ترتیب 37/2% ± 07/26، 91/2 ± 91/14 و 71/0% ± 45/1، 79/3% ± 57/49، 38/2% ± 07/20 و 42/1% ± 29/5، 59/3% ± 18/50، 87/2% ± 26/15 و 72/0% ± 85/1 و 30/2% ± 26/80، 67/2 ± 33/35 و 89/0% ± 10/7 بود. نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که فعال سازی تخمک های بارور شده در شرایط آزمایشگاهی با mM 5 کلسیم یونوفور به مدت 5 الی 7 دقیقه و سپس تیمار آن ها با mM DMAP 20 به مدت 4 ساعت بیشترین اثر مطلوب را بر تولید پارتنوژنیک رویان های بزی دارد. بیشترین اثر مطلوب را بر تولید پارتنوژنیک رویان های بزی دارد.
  کلیدواژگان: بلاستوسیت، کلسیم یونوفور، بز، تقسیم، پارتنوژنزیس
 • طاهره اراروتی، امیر نیاسری نسلجی*، کمال رضوی، فرناز پناهی صفحات 249-252
  هدف از مطالعه حاضر مقایسه سه روش سوپراوولاسیون در شتر یک کوهانه بود. همزمانی موج های فولیکولی (6 نفر شتر دهنده) با بکارگیری دو تزریق متوالی GnRH صورت پذیرفت. دو روز پس از تزریق دومین GnRH، سوپراوولاسیون آغاز شد (روز صفر آزمایش). این آزمایش با استفاده از رویه change over design انجام گرفت، به طوری که همه شترهای ماده سه درمان سوپراوولاسیون را یکی پس از دیگری با سپری نمودن یک دوره استراحت یک ماهه دریافت کردند. سوپراوولاسیون با استفاده از 390 میلی گرم FSH، 1000 واحد بین المللی eCG و 330 میلی گرم FSH، و یا 5/16 آمپول hMG (75 واحد بین المللی FSH و 75 واحد بین المللی LH در هر آمپول) انجام گرفت. FSH و hMG در دوزهای کاهش یابنده، دو بار در روز به مدت 5/5 روز تزریق گردید. دام های دهنده 36 ساعت بعد از آخرین تزریق FSH و hMG یک بار جفت گیری شده و یک تزریق وریدی آنالوگ GnRH دریافت داشتند. در روز 4 سوپراوولاسیون، تعداد و اندازه فولیکول های تخمدانی 4≤ میلی متر بر روی تخمدان و در روز 5/7 پس از جفت گیری، تعداد اجسام زرد و فولیکول های 9≤ میلی متر موجود بر روی تخمدان با روش سونوگرافی از طریق راست روده مورد بررسی قرار گرفت. در روز 5/8 بعد از جفت گیری، رویان ها (بلاستوسیست های تفریخ یافته) به روش غیر جراحی جمع آوری شدند. اطلاعات به دست آماده با استفاده از رویه GLM مورد بررسی آماری قرار گرفت. اختلاف معنی داری در تعداد اجسام زرد FSH (65/2 ± 8/13)، eCG-FSH (60/2 ± 15)، hMG (30/2 ± 8/10) و رویان ها FSH (32/2 ± 7/5)، eCG-FSH (10/2 ± 8/8)، hMG (40/2 ± 8/5) در سه روش سوپراوولاسیون مشاهده نشد (P>0.05). این مطالعه نشان داد که سه روش سوپراوولاسیون می تواند به طور موفقیت آمیزی در شتر یک کوهانه مورد استفاده قرار گیرد.
  کلیدواژگان: شتر، eCG، FSH، hMG، سوپراوولاسیون
 • عنایت بریزی، سید شهرام شکرفروش*، سعید محمدی نژاد، سعید حسین زاده، عسگر فرهناکی صفحات 253-257
  هدف از مطالعه حاضر بررسی امکان کاهش محتوای انرژی در سوسیس امولسیونی با جایگزینی چربی به وسیله اینولین می باشد. در گروه های مختلف میزان محتوای چربی 6% تا 18% کاهش یافت و به وسیله آب و اینولین جایگزین گردید. کیفیت محصول تولید شده به وسیله آزمون های شیمیایی، آنالیز پروفایل بافتی، اندازه گیری رنگ و ارزیابی حسی بررسی شد. نتایج نشان داد با جایگزین نمودن چربی با اینولین می توان به طور معنی داری میزان انرژی محصول را تا 64% کاهش داد (جایگزینی 18% چربی با 6% اینولین و 12% آب). شاخص های ارزیابی رنگ، ارزیابی حسی و آنالیز پروفایل بافتی نمونه های حاوی اینولین تفاوت معنی داری با گروه کنترل نداشت. پذیرش کلی تمام نمونه های تیمار شده با اینولین مثبت ارزیابی گردید، بنابراین اینولین به عنوان یک جایگزین مناسب برای چربی در سوسیس امولسیونی پیشنهاد می گردد.
  کلیدواژگان: سوسیس امولسیونی، غذای فراسودمند، اینولین
 • محمد نعیم باندی، فاروز احمد لون *، فبیها رسول، حنیف احمد راتهر، موداسیر علی راتهر صفحات 258-263
  آنتی بیوتیک ها به منظور مراقبت از اسپرم ها در برابر بار سنگین میکروبی به رقیق کننده های منی اضافه می شوند. اما مصرف مداوم آن ها تهدید پایداری برای پیدایش مقاومت های آنتی بیوتیکی در میکروب های رایج موجود در منی است. فرضیه مطالعه ما این بود که آیا عسل طبیعی با داشتن اثر آنتی باکتریال و همچنین فروکتوز فراوان می تواند جایگزین مناسبی برای آنتی بیوتیک ها و فروکتوز در رقیق کننده های منی باشد. تعداد 24 انزال از 6 قوچ دو رگه جمع آوری شد و با رقیق کننده های بر پایه Tris فاقد عسل (گروه شاهد) و حاوی 5/2% (T1)، 5% (T2) و 7% (T3) عسل، رقیق شدند. کیفیت اسپرم با اندازه گیری درصد اسپرم های متحرک، تعداد اسپرم های زنده، آکروزوم های سالم و همچنین بررسی اسپرماتوزوآهای واکنش داده در تست تورم هیپواسموتیک (HOST) مورد بررسی قرار گرفت. علاوه بر این تعداد کلی اسپرم های زنده (colony forming units/ml)، پس از یخ زدایی نمونه ها نیز ارزیابی شد. پس از یخ زدایی نمونه ها، درصد اسپرم های متحرک به طور معنی داری (P<0.05) در گروه شاهد بیشتر از گروه T2 و T3 بود و علاوه بر این درصد اسپرم های زنده، آکروزوم های سالم و همچنین اسپرماتوزوآهای واکنش داده در تستHOST پس از یخ زدایی در گروه شاهد به طور معنی داری (P<0.05) بیشتر از همه گروه های تیمار بود. در بین گروه های تیمار درصد کلی اسپرم های زنده، آکروزوم های سالم و اسپرماتوزوآهای واکنش داده در تست HOST در گروه T1 به طور معنی داری (P<0.05) بیشتر از گروه های T2 و T3 بود. تعداد کلی اسپرم های زنده پس از یخ زدایی در گروه شاهد به طور معنی داری (P<0.05) کمتر از گروه های تیمار بود. به عنوان نتیجه گیری پایانی، نمی توان از عسل به عنوان جایگزین آنتی بیوتیک ها برای مراقبت از اسپرم ها در برابر بار سنگین میکروبی استفاده کرد، اما شاید بتوان مقادیر بالای 5/2% آن را به عنوان یک منبع انرژی به منی افزود.
  کلیدواژگان: آنتی بیوتیک، واحد تشکیل دهنده کلنی، انجماد، عسل، قوچ
 • سوال ترک*، کنان چنار صفحات 264-270
  هدف این مطالعه شناسایی توزیع مخاطی و ناحیه ای سلول های اندوکراین ترشح کننده گلوکاگون، سوماتوستاتین، (CCK-8) Chyholecystokinin-8، سراتونین، سکرتین، ماده P (SP) و هیستامین در روده کوچک و روده بزرگ خرگوش سفید نیوزلندی (Oryctolagus cuniculus L.) با روش ایمونوهیستوشیمی پراکسیداز-آنتی پراکسیداز (PAP) بود. مشخص شد که اکثر سلول های اندوکراین ایمونوری اکتیو (IR)، بیضی و دوکی شکل هستند و در بخش های قاعده ای غدد مربوطه قرار دارند. سلول های موجود در اپی تلیوم روده کوچک و بزرگ با لومن در ارتباط بوده ولی سلول هایی که در غدد قرار دارند به لومن روده ها دسترسی ندارند. سلول های ایمونوری اکتیو ترشح کننده گلوکاگون، سوماتوستاتین، سراتونین، سکرتین و ماده P در اپی تلیوم روده کوچک و بزرگ شناسایی شدند و مشاهده شد که سلول های ایمونوری اکتیو ترشح کننده هیستامین و ماده P به ندرت در سراسر روده گسترش یافته، اما بر خلاف آن ها سلول های ایمونوری اکتیو ترشح کننده سوماتوستاتین در سرتاسر روده گسترش یافته بودند. نتایج حاصل از این مطالعه ایمونوهیستوشیمی نشان داد که همانند سایر گونه های مهره داران، مجرای گوارش این گونه نیز حاوی انواع مختلفی از سلول های اندوکراین است که دارای توزیع و فراوانی منحصر به فرد وابسته به گونه است. ع و فراوانی منحصر به فرد وابسته به گونه است.
  کلیدواژگان: سلول اندوکراین، ایمونوهیستوشیمی، روده، خرگوش
 • جمشید رزم یار*، عبدالله جمشیدی، سعید خانزادی، غلامعلی کلیدری صفحات 271-274
  این مطالعه به منظور بررسی وقوع کلستریدیوم دیفیسیل در جوجه های گوشتی مزارع و قطعات مرغ بسته بندی شده در مشهد، دومین کلان شهر زیارتی اسلامی پس از مکه، در شمال شرق ایران طراحی شده است. نمونه مدفوع تازه از مزارع گوشتی، و نمونه برداری از گردن، ران، و بال بسته بندی شده در مراکز خرده فروشی سطح شهر، انجام شد. سپس کشت انتخابی برای جداسازی کلستریدیوم دیفیسیل انجام شد. از 40 نمونه تجمعی مدفوع تازه و 65 نمونه قطعات بسته بندی شده مرغ، 14 (35٪) و 10 نمونه (3/15٪) به ترتیب مثبت بودند. تعدادی 7 نمونه از جدایه های قطعات مرغ بسته بندی (70٪) و 5 نمونه از جدایه های مدفوع (36٪) به روش ردیابی مولکولی به عنوان مولد سم (A، B و توکسین دوتایی) شناخته شدند. از 14 جدا شده از مدفوع، تعداد پنج نمونه واجد زهرابه A و زهرابه B بوده ولی هیچ یک از آن ها واجد توکسین دوتایی نبودند. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که جوجه های گوشتی می توانند به عنوان یک منبع بالقوه کلستریدیوم دیفیسیل مطرح باشند و انسان ممکن است از طریق تماس و یا مصرف گوشت مرغ در معرض آلودگی قرار بگیرد. اگرچه ارتباط آلودگی مواد غذایی با کلستریدیوم دیفیسیل هنوز به طور کامل مشخص نیست اما تولیدات طیور باید به عنوان یک منبع بالقوه عفونت، مورد بررسی بیشتری قرار گیرد.
  کلیدواژگان: جوجه های گوشتی، کلستریدیوم دیفیسیل، ایران، گوشت مرغ بسته بندی شده
 • مقاله کوتاه
 • سوربهی آگاروال، سورش دینکار خارچه*، آشوک کومار بهاتیا صفحات 275-278
  هدف از انجام مطالعه حاضر مقایسه اثر محیط های TALP و تریس سیترات بر ظرفیت پذیری اسپرم بز بود. در آزمایش 1 ظرفیت پذیری اسپرم با روش اندازه گیری کلرتتراسیکلین و در آزمایش 2 به وسیله بررسی میزان باروری اسپرم در شرایط آزمایشگاهی و بررسی تکامل جنینی مورد ارزیابی قرار گرفت. در آزمایش 2 توده های تخمک کومولوس (COCs) با برش در تخمدان های بزی که به مدت 27 ساعت در محیط بالغ سازی با اتمسفر مرطوب حاوی 5% CO2 و دمای 5/38 درجه سانتیگراد به بلوغ رسیده بودند استخراج شدند. تعداد 2480 تخمک بالغ شده در شرایط آزمایشگاهی انتخاب و به طور تصادفی به 2 گروه تقسیم شدند. در گروه 1 تخمک های بالغ (1124 عدد) به وسیله اسپرماتوزواهای ظرفیت پذیر شده در محیط TALP و در گروه 2 نیز تخمک های بالغ (1356 عدد) به وسیله اسپرماتوزواهایی که ظرفیت پذیری را در محیط تریس سیترات طی کردند، بارور شدند. نتایج آزمایش 1 به طور مقایسه ای نشان داد که تعداد اسپرم هایی که در آزمون CTC الگوی B را نشان می دهند، در محیط تریس سیترات بسیار بیش تر از محیط TALP هستند (91/0 ± 32/55% در مقابل 20/0 ± 96/47%). در آزمایش 2 نرخ تقسیم و نیز تولید بلاستوسیت ها در اسپرماتوزواهای ظرفیت پذیر شده در محیط تریس سیترات بیش تر از محیط TALP بود. در نتیجه به منظور رسیدن به نرخ بالاتر تقسیم و همچنین تولید بیش تر بلاستوسیت ها در بز می توان از تریس سیترات به عنوان جایگزین و یک روش موثر برای ظرفیت پذیری اسپرم ها استفاده کرد.
  کلیدواژگان: بلاستوسیت، ظرفیت پذیری، اسپرماتوزوا بزی، محیط تریس سیترات
 • آمیت کومار ورما، آمیت کومار*، افتخار احمد صفحات 279-281
  هدف از مطالعه حاضر، مقایسه عملکرد آزمون های مولکولی و سرولوژیک آنتی ژنی مانند رزبنگال (RBPT)، الایزای غیر مستقیم (I-ELISA) و واکنش زنجیره ای پلیمراز (PCR) در تشخیص بروسلا آبارتوس بود. از بین 89 نمونه جمع آوری شده، 44 مورد با I-ELISA، 18 مورد با RBPT و 21 مورد هم با PCR مثبت گزارش شدند. هم خوانی قابل توجهی بین نتایج PCR و RBPT مشاهده شد (к=0.48). همچنین درجه خفیفی از همخوانی بین نتایج RBPT، I-ELISA و PCR (к=0.18) و بین نتایج RBPT و PCR (к=0.11) وجود داشت. از بین روش های انجام شده، الایزا نمونه های مثبت بیش تری را شناسایی کرد. در نتیجه از آنجایی که احتمال عدم تشخیص حیوانات آلوده در روش الایزا حداقل است، می توان از این آزمون به عنوان یک روش معمول برای تشخیص صحیح و دقیق بروسلوز استفاده کرد. علاوه بر این می توان از PCR نیز به عنوان آزمون کمکی، همراه با الایزا برای شناسایی و تفریق بروسلوز گاوی بهره برد.
  کلیدواژگان: بروسلوز گاوی، I-ELISA، PCR، RBPT
 • هوئی، جون باا، کیوئیو، شنگ چن، ز، هنگ سو، جون، هوئی کیوئین، چون، شنگ اکسیو، آلبرتو آرنسیبیا، الیژیا رودریگز، پونس، جوزه رادوآن ژابر * صفحات 282-286
  به منظور مطالعه میکروآناتومیک اپی تلیوم روده لاک پشت نرم کاسه چینی (CST) از میکروسکوپ نوری و میکروسکوپ الکترونی عبوری (TEM) استفاده شد. اپی تلیوم روده باریک (SIE) به صورت تک لایه یا از نوع شبه مطبق بود. انتروسیت ها دارای میتوکندری یا میتوکندری و قطرات چربی بودند و علاوه بر این انتروسیت ها به شکل کاملا محکم در بخش رئسی اپی تلیوم در کنار هم قرار گرفته و به وسیله دسموزوم ها و زواعد انگشتی شکل به هم متصل شده بودند. اپی تلیوم روده بزرگ (LIE) از نوع شبه مطبق و بر خلاف روده باریک انتروسیت ها فاقد قطرات چربی بودند. انتروسیت ها به صورت فشرده در بخش رئسی اپی تلیوم کنار هم قرار گرفته و فضاهایی را در بخش های میانی و قاعده ای اپی تلیوم تشکیل داده بودند. تعداد زیادی از سلول های موکوسی به صورت پراکنده و همچنین تعدادی لنفوسیت با پاهای کاذب امتداد یافته تا سطح لومن روده در بین سلول های اپی تلیال قرار گرفته بودند. این مطالعه ویژگی های اپی تلیوم روده پلدیسکوز سایننسیز را به طور دقیق بیان کرد که می تواند با عملکرد آن در ارتباط باشد و همچنین نتایج حاصله در مقایسه با سایر مهره داران مورد بحث قرار گرفت.
  کلیدواژگان: آناتومی، لاک پشت نرم کاسه چینی، اپی تلیوم روده، میکروآناتومی
 • ا. جروم *، س. م. ک. تیروماران، س. ن. کالا صفحات 287-290
  هدف از انجام این مطالعه، شناسایی میکروRNA های جسم زرد (CL) در بوفالو های آبستن بود. به منظور انجام این تحقیق 2 عدد CL، از رحم بوفالو های آبستن جمع آوری و RNAهای آن ها جداسازی شدند. سپس خلوص و سلامت RNAها مورد بررسی قرار گرفت و به منظور انجام Deep Sequencing از Illumina Hiseq 2500 platform استفاده شد. کیفیت توالی یابی، با شناسایی توالی های پایا، جدید و اهداف میکروRNA ها قبل از آنالیز درون رایانه ای مورد ارزیابی قرار گرفت. در این مطالعه از بین 3018 میکروRNA شناسایی شده، 3013 مورد قبلا شناسایی شده بودند و 5 مورد جدید هم در هم ترازی با ژنوم مرجع شناخته شدند. علاوه بر این، ژن یابی ژن های هدف فرضی برای میکروRNAهای فراوان شناسایی شده نشان داد که ژن های متعددی از قبیل HOX، KLF4، NCOR2، CDKN2Z، MAPK7، COX2، PPARA، PTEN، ASS3A، ELK1، CASP3، BCL211، MCL1، CCND2، Cyclin A2 و CDC25A در ماه های اولیه آبستنی بوفالو ها دخیل هستند که این ژن ها با فرآیند های گوناگون خانه نگه دار سلولی از قبیل آپوپتوز در ارتباط هستند. در نهایت، این مطالعه شناسایی میکروRNAهای (miRNAs) جدید و پایا را در CL آبستنی بوفالو، با روش Deep Sequencing گزارش کرد.
  کلیدواژگان: بوبالوس بوبالیس، جسم زرد، میکروRNA، آبستنی
 • گزارش علمی
 • محمدرضا محبی*، سید محمد بارانی، همایون مهروانی صفحات 291-293
  بیماری تب برفکی (FMD)، یک بیماری عفونی اصلی در حیوانات زوج سم می باشد. نشانه های کلاسیک بیماری در گاو شامل وزیکل های اپیدرمی می باشد که به طور عمده در اطراف حفره بینی-دهانی، سم ها، و سر پستان حضور می یابد. هدف از این گزارش، مستند کردن یک فرم بالینی غیر رایج از بیماری می باشد که شامل وقوع ضایعات وزیکلی کلاسیک بیماری در ناحیه بافت زایای شاخ می باشد. در طی شیوع بیماری در سال 2013 در ایران، بررسی میدانی، معاینه بالینی، و نمونه برداری از گله های درگیر در استان قم انجام شد. نمونه ها از بافت پوششی دهان و بافت زایای شاخ برای مطالعه ویروس شناسی و هیستوپاتولوژی جمع آوری شد. آزمون الایزا (ELISA) بر روی نمونه های بافتی انجام شد و سپس آزمون واکنش زنجیره ای پلیمراز (PCR) بر روی نمونه های مثبت صورت پذیرفت و سویه ویروس A05 شناسایی گردید. تمام نمونه های بافت شاخ برای ویروس بیماری تب برفکی (FMDV) مثبت شدند. حیوانات با ضایعات شاخ همگی از گله های پرواری با سن کمتر از 12 ماه بودند و با شدت بیشتری درگیر بودند. از آنجایی که سویه یکسان ویروس در گله های شیری مجاور منجر به ضایعات مشابهی نشده بود، نتیجه گیری شد که وقوع ضایعات شاخی، به جای سویه ویروس، شاید بیشتر با عوامل میزبان در ارتباط باشد.
  کلیدواژگان: گاو، FMD، ضایعات شاخ
|
 • M. Zibaei, S. M. Sadjjadi * Pages 233-242
  One of the neglected soil and/or food-borne diseases with international public health importance is toxocariasis. Human cases are being increasingly reported from Asian, African, Oceania, European and the American countries. Hence, human toxocariasis (HT) is now considered as a major zoonosis with global and regional importance. In Iran, human and animal toxocariasis is an endemic disease with clinical and epidemiologic health problem aspects. Doubtless, understanding the epidemiology and the trend of this important parasitic disease and its affecting factors will provide the establishment of effective prevention and control programs. To better understand the trend of toxocariasis researches in Iran, this study was performed to analyze different aspects of this zoonotic disease including history, life cycle, species, human animals and environmental studies, diagnostic aspects and treatments to find out the gaps, including different aspects of clinical sings in human patients, new and specific recombinant antigens based on the native antigens, new diagnostic tools, especially rapid diagnostic tests, paratenic hosts status and new treatment procedures which is necessary to be investigated in the future studies on this important zoonotic disease.
  Keywords: Iran, Larva migrans, Toxocara canis, Toxocara cati, Toxocariasis
 • J. Pathak, S. D. Kharche *, A. Goel Pages 243-248
  The present study was undertaken to assess the effect of different chemical activators along with 6-DMAP on in vitro matured caprine oocytes. From 4332 ovaries, 14235 cumulus oocyte complexes (COCs) were collected which were matured in TCM-199 medium containing follicle stimulating hormone (FSH) (5 µg/ml), Leutinizing hormone (LH) (10 µg/ml), oestradiol-17β (1 µg/ml) supplemented with 10% fetal bovine serum, 10% follicular fluid and 3 mg/ml bovine serum albumin (BSA) at 38.5°C and 5% CO2 in an incubator under humidified air for 27 h. In group 1 (control), 3117 in vitro matured oocytes were co incubated with sperms for 18 h in ferttalp medium. In group 2, 3563 in vitro matured oocytes were activated with 7% ethanol for 5-7 min followed by treatment with 2.0 mM DMAP for 4 h in mCR2aa medium. In group 3, 3109 in vitro matured oocytes were activated with 5 μM ionomycin for 5-7 min followed by treatment with 2.0 mM DMAP for 4 h in mCR2aa medium. In group 4, 3455 in vitro matured oocytes were activated with 5 μM calcium ionophore for 5-7 min followed by treatment with 2.0 mM DMAP for 4 h in mCR2aa medium. Oocytes were cultured in 50 µL drops of research vitro cleave (RVCL) medium for embryo development. The cleavage rate, morula and blastocyst production in group 1, 2, 3 and 4 were 26.07 ± 2.37%, 14.91 ± 2.91 & 1.45 ± 0.71%, 49.57 ± 3.79%, 20.07 ± 2.38% & 5.29 ± 1.42%, 50.18 ± 3.59%, 15.26 ± 2.87% & 1.85 ± 0.72% and 80.26 ± 2.30%, 35.33 ± 2.67 & 7.10 ± 0.89%, respectively. These results indicated that the activation of in vitro matured oocytes by 5 μM calcium ionophore for 5-7 min followed by treatment with 2.0 mM DMAP for 4 h is most favorable for parthenogenetic caprine embryos production.
  Keywords: Blastocyst, Calcium ionophore, Caprine, Cleavage, Parthenogenesis
 • T. Ararooti, A. Niasari-Naslaji *, K. Razavi, F. Panahi Pages 249-252
  The objective of this study was to compare three superovulation protocols in dromedary camels. Follicular waves of dromedary camel donors (n=6) were synchronized using two GnRH injections. Superovulation was initiated 2 days after the second injection (day 0 of experiment). The experiment was conducted using change over design, where all females received three superovulation treatments one after the other with a resting period of one month in between. Superovulation was carried out for all donors using 390 mg FSH, 1000 IU eCG and 330 mg FSH, or 16.5 ampule hMG (75 i.u. FSH and 75 i.u. LH per ampoule). FSH and hMG were injected twice daily, indecreasing doses, over 5.5 days. Thirty-six h after the last FSH or hMG injection, donors were mated once and received an intravenous injection of the GnRH analogue. The diameter and number of ovarian follicles ≥4 mm on day 4 after superovulation and the total number of corpora lutea and follicles ≥9 mm on day 7.5 after mating were evaluated by ultrasound examinations. No significant differences were found between the total number of corpora lutea among FSH (13.8 ± 2.65), eCG-FSH (15 ± 2.60) and hMG (10.8 ± 2.30) and the number of expanded hatched blastocysts in FSH (5.7 ± 2.32), eCG-FSH (8.8 ± 2.10) and hMG (5.8 ± 2.40) treated donors. This study showed that all three superovulatory protocols could be used successfully and interchangeably in dromedary camels.
  Keywords: Camels, eCG, FSH, hMG, Superovulation
 • E. Berizi, S. S. Shekarforoush *, S. Mohammadinezhad, S. Hosseinzadeh, A. Farahnaki Pages 253-257
  The present study aimed to investigate the possibility of reducing energy content in emulsion type sausages by replacing fat with inulin. In the manufactured product, the fat content was reduced to 6%-18% and replaced by inulin and water. The quality of the resulting product was determined by chemical and texture profile analyses (TPA), color measurement and sensory evaluation. The results showed that replacing fat with inulin led to a significant energy content reduction of up to 64% (with 6% inulin and 12% water). In addition, color measurement, sensory evaluation and TPA were comparable to the traditional product in the inulin treated samples. The overall acceptability of all experimental groups was adequate; therefore, inulin is suggested as a good replacement for fat in emulsion type sausages.
  Keywords: Emulsion type sausage, Functional food, Inulin
 • M. N. Banday, F. A. Lone *, F. Rasool, H. A. Rather, M. A. Rather Pages 258-263
  Antibiotics are added to semen extenders to take care of heavy microbial load, however, their continuous use poses a constant threat of developing antibiotic resistance by the common microbes present in the semen. Our hypothesis was that natural honey, having antibacterial activity and rich in fructose could replace the use of antibiotics and fructose in the semen extender. Twenty-four ejaculates from six crossbred rams were obtained and extended with tris-based extender without (control) and with honey at 2.5% (T1), 5% (T2) and 7% (T3). Sperm quality was measured in terms of percentage sperm motility, live sperm count, intact acrosome and hypo-osmotic swelling test (HOST) reacted spermatozoa. The semen samples at post-thaw were also evaluated for total viable count (colony forming units/ml). At post-thaw, control exhibited significantly (P
  Keywords: Antibiotics, Colony forming units, Cryopreservation, Honey, Ram
 • S. TÜrk *K., Ccedil, Inar Pages 264-270
  The aim of this study was to detect the regional and mucosal distribution of endocrine cells that secrete gulcagon, somatostatin, Chyholecystokinin-8 (CCK-8), serotonin, secretin, substance P (SP) and histamine in the small and large intestine of New Zealand white rabbit (Oryctolagus cuniculus L.) using immunohistochemical peroxidase-antiperoxidase (PAP) method. It was found that most of the immunoreactive (IR) endocrine cells, which are oval- or spindle-shaped, are spotted in the basal parts of the relevant glands. It was noticed that cells in the lamina epithelialis of small and large intestine is linked to the lumen and that the cells in their glands cannot reach the lumen. Immunoreactive cells for glucagon, somatostatin, serotonin, secretin and SP were identified in lamina epithelialis of the small and large intestine. It was seen that secretin, SP and histamine-IR cells are rarely deployed throughout the intestinal tract. It was determined that somatostatin-IR cells were identified throughout the intestinal tract. In conclusion, the immunohistochemical study shows that gastrointestinal tract of this species contained different types of endocrine cells similar to those found in other vertebrate species. However, some species-dependent unique distributions and frequencies of endocrine cells were also observed in the present study.
  Keywords: Endocrine cell, Immunohistochemistry, Intestine, Rabbit
 • J. Razmyar *, A. Jamshidi, S. Khanzadi, Gh. Kalidari Pages 271-274
  This study was designed to evaluate the occurrence of Clostridium difficile in both broiler chicken farms and packed chicken parts sold at market places in Mashhad, the second most popular Islamic pilgrimage city after Mecca in northeastern Iran. The fresh faecal samples were obtained from broiler farms, while the chicken packs were purchased from retail outlets across the city at market places and samples were obtained from the necks, thighs, and wings. The selective culture was used for isolation of C. difficile. Out of 40 pooled fresh faecal and 65 packed chicken samples, 14 (35%) and 10 (15.3%) samples were positive, respectively. Some of the C. difficile isolates from chickens packs (7 out of 10, 70%) and faecal samples (5 out of 14, 36%) were detected as toxigenic (A, B and binary toxins) using molecular identification. From 14 isolates of the faecal samples, five isolates were tcdA and tcdB positive, and none was binary toxin positive. The results of the present study suggest that broiler chickens are a potential source of C. difficile, which may infect humans through contact or consumption of chicken meat, although the significance of food contamination is entirely unclear, the role of poultry products as a potential source of the infection should be investigated.
  Keywords: Broiler chickens, Clostridium difficile, Iran, Packed chicken meat
 • S. Agarwal, S. D. Kharche *, A. K. Bhatiya Pages 275-278
  The aim of the present investigation was to compare Tyrode’s albumin lactate pyruvate (TALP) medium and TRIS citrate medium for capacitation of caprine sperm. In experiment 1 capacitation was assessed by chlortetracycline assay and in experiment 2 with in vitro fertilization and embryo development. In experiment 2, cumulus oocyte complexes (COCs) recovered by slicing the caprine ovaries were matured in maturation medium for 27 h in humidified atmosphere at 38.5°C with 5% CO2. After 27 h of culture a total of 2480 in vitro matured oocytes were selected and randomly divided into two groups. Group 1 (n=1124) matured oocytes were fertilized by the spermatozoa capacitated in TALP medium and in group 2 (n=1356) matured oocytes were fertilized by the spermatozoa capacitated in TRIS citrate medium. The results of experiment 1 indicated a comparatively more number of sperms with Chlortetracycline (CTC) Pattern B in TRIS citrate than TALP medium (55.32 ± 0.91% vs 47.96 ± 0.20%). In experiment 2, the cleavage rate and blastocyst production were higher following capacitation of spermatozoa in TRIS citrate than TALP medium. In conclusion, TRIS citrate can be used as an alternative and effective media for sperm capacitation to get higher cleavage rate and blastocyst production in goat.
  Keywords: Blastocyst, Capacitation, Caprine spermatozoa, TRIS citrate medium
 • Neha -, A. K. Verma *, A. Kumar, I. Ahmed Pages 279-281
  The aim of present study was to compare the diagnostic performance of the different Brucella abortus antigen based serological and molecular tests such as Rose Bengal Plate Test (RBPT), indirect enzyme linked immunosorbent assay (I-ELISA) and polymerase chain reaction (PCR). Out of 89 samples, 44 were positive by I-ELISA, 18 by RBPT and 21 by PCR. Substantial agreement was observed between PCR and I-ELISA (κ=0.48). A slight degree of agreement was observed between RBPT and I-ELISA and PCR (κ=0.18) and RBPT and PCR (κ=0.11). Indirect enzyme linked immunosorbent assay detected more samples as positive among these tests. In conclusion, I-ELISA can be routinely used for an accurate and efficient diagnosis of Brucella infection, because the chances of non-detection of an infected animal in I-ELISA are minimal. However, PCR could be used as a supplement and complement test along with I-ELISA for identification and differentiation of bovine brucellosis.
  Keywords: Bovine Brucellosis, I-ELISA, PCR, RBPT
 • H. J. Bao, Q. S. Chen, Z. H. Su, J. H. Qin, C. S. Xu, A. Arencibia, E. Rodr, Iacute, Guez-Ponce, J. R. Jaber * Pages 282-286
  The microanatomy of the intestinal epithelium in the Chinese soft-shelled turtle (CST) was studied by light and transmission electron microscopy (TEM). The small intestinal epithelium (SIE) was single layered or pseudostratified. The enterocytes contained mitochondria or mitochondria and lipid droplets. The enterocytes were arranged tightly in the apical parts of epithelium and connected by desmosomes and interdigitations. The large intestinal epithelium (LIE) was pseudostratified and the enterocytes did not contain lipid droplets. Enterocytes were arranged compactly in the apical part, forming spaces in the middle and basal parts of epithelium. Numerous mucous cells were scattered in the epithelium and there were intraepithelial lymphocytes (IELs) with their pseudopodia extended into the intestinal lumen. This study provides detailed features of intestinal epithelium in the Pelodiscus sinensis that could be related to function. In addition, these findings are discussed in relation to other vertebrates.
  Keywords: Anatomy, Chinese soft-shelled turtle, Intestinal epithelium, Microanatomy
 • A. Jerome *, S. M. K. Thirumaran, S. N. Kala Pages 287-290
  This study was aimed to identify miRNAs of corpus luteum (CL) in buffaloes during pregnancy. For this study, CL (n=2) were collected from gravid uteri of buffalo and RNA was isolated. Following this, the purity and integrity of RNA was checked and used for deep sequencing using Illumina Hiseq 2500 platform. The reads’ quality was checked prior to in silico analyses viz. identification of conserved, novel and target of miRNAs. In this study, out of identified miRNAs (3018), 3013 were known and 5 were novel miRNAs on alignment with reference genomes. In addition, prediction of putative target genes for identified abundant miRNAs revealed several genes viz. HOX, KLF4, NCOR2, CDKN2Z, MAPK7, COX2, PPARA, PTEN, ASS3A, ELK1, CASP3, BCL211, MCL1, CCND2, Cyclin A2 and CDC25A during early pregnancy in buffalo. These predicted target genes have been associated with various cellular house-keeping processes including apoptosis. In conclusion, this study reports the identification of conserved and novel microRNAs (miRNAs) in CL during pregnancy in buffalo by deep sequencing.
  Keywords: Bubalus bubalis, Corpus luteum, MicroRNA, Pregnancy
 • M. R. Mohebbi *, S. M. Barani, H. Mahravani Pages 291-293
  Foot-and-mouth disease (FMD) is a major infectious disease in livestock. The common clinical signs in cattle include epidermal vesicles that are majorly distributed around oronasal cavity, feet and teats. The aim of this report is to document an uncommon clinical form of the disease which comprises the occurrence of classic vesicular lesion in a rarely observed location of the horn vegetative tissue. During Iran’s outbreak of FMD in 2013, field investigation, clinical examination and sampling from the affected herds in Qom province were performed. Specimens of mouth epithelium and horn vegetative tissue were collected for virology and histopathologic study. All the samples collected from horns were positive for foot-and-mouth disease virus (FMDV) in both enzyme linked immunosorbent assay (ELISA) and polymerase chain reaction (PCR) tests, and the strain of the virus was identified as A05. Surprisingly, all the animals with horn lesion came from beef herds, were less than 12 months old and had more severe signs of the systemic disease. Since the same strain of virus did not cause similar lesions in surrounding dairy cows, it was concluded that occurrence of horn lesions may be more associated with host factors rather than virus strain.
  Keywords: Cattle, FMD, Horn lesion