فهرست مطالب

آمایش جغرافیایی فضا - پیاپی 16 (تابستان 1394)
 • پیاپی 16 (تابستان 1394)
 • تاریخ انتشار: 1394/06/13
 • تعداد عناوین: 14
|
 • علیرضا بستانی، سیده مریم شریفی صفحات 1-17
  هدف از انجام این پژوهش پهنه بندی اکوتوریسم شهرستان شیراز با استفاده از مدل فازی (fuzzy) می باشد. این پژوهش به روش های کتابخانه ای (اسنادی) و میدانی انجام شده است. در روش اسنادی اطلاعات مورد نیاز با مراجعه به کتابخانه ها(مقالات، کتاب ها، پایانامه ها) و سایت ها، سازمان های مربوطه جمع آوری شد و در روش میدانی نیز برای معرفی و نشان دادن جاذبه های اکوتوریسمی هر یک از مناطق مختلف شهرستان از آنها بازدید بعمل آمد. همچنین در این پژوهش برای تحلیل داده ها از مدلهای ای اچ پی (AHP) و فازی (fuzzy) استفاده شد.نتایج حاصل پژوهش نشان می دهد که 14/37 درصد از کل مساحت شهرستان شیراز دارای پتانسیل بسیار بالا برای فعالیت اکوتوریسمی است. مناطقی که دارای تراکم بالای گیاهی و منابع آبی و المان های طبیعی (چشمه، دریاچه، رودخانه و..) همچنین دارای شرایط مناسب اقلیمی می باشند، دارای بیشترین پتانسیل برای فعالیت های اکوتوریسمی در این شهرستان هستند. همچنین بر اساس تلفیق لایه های اطلاعاتی 56/12 درصد از کل مساحت شهرستان شیراز دارای پتانسیل بسیار کم برای فعالیت اکوتوریسمی است که تراکم این محدوده ها در قسمتهای شمالی و جنوبی می باشد که دارای کمترین تراکم از نظر حجم فعالیت های اکوتوریسمی هستند.
  کلیدواژگان: توریسم، اکوتوریسم، مدل فازی، شهرستان شیراز
 • کرامت الله زیاری، علی اصغر پیله ور، محمد احمدی صفحات 19-36
  بعد از جنگ جهانی دوم و به دنبال افزایش سریع جمعیت و گسترش مشکلات شهری، ایجاد شهرهای جدید به عنوان یکی از مهمترین سیاست های شهری برای کاهش این مشکلات در شهرهای بزرگ مطرح گردید. اما این سیاست ها در کشورهای در حال توسعه به دلیل فقدان برنامه های دقیق و عدم توجه به کیفیت زندگی شهرنشینان با شکست مواجه شدند. بنابراین زمانی شهرهای جدید می توانند از مشکلات روزافزون مادر شهرها بکاهند که بتوانند کیفیت بالایی از زندگی را به ساکنان آن ارائه دهند. امروزه کیفیت زندگی و راهکارهای ارتقای آن، هدف اصلی تمام برنامه ریزی هایی است که توسط برنامه ریزان و اندیشمندان تهیه می شوند و هم هدف و هم وسیله برای توسعه پایدار است. بنابراین اهمیت کیفیت زندگی از یک سو و اهمیت و ضرورت شهرهای جدید در کاهش مشکلات شهری از دیگر سو، باعث شده تا در این پژوهش میزان کیفیت زندگی در شهر جدید بینالود بررسی شود تا ضمن شناخت عوامل موثر بر آن، ضعف ها و چالش ها، راهکارهایی برای افزایش کیفیت زندگی ارائه گردد. روش تحقیق، توصیفی تحلیلی بوده، جمع آوری اطلاعات با استفاده از پرسشنامه انجام شده است و داده های حاصل از پرسشنامه با استفاده از نرم افزار SPSS و با آزمون های Pearson،t-test، crosstabs، chi square و Spearman، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج تحقیق نشان داد که میزان کیفیت زندگی در سطح بسیار پایینی است. طبق نتایج، رابطه معنادار میان متغیرهای: سن، مدت اقامت، جنس، تاهل، اشتغال با متغیر کیفیت زندگی وجود دارد ولی رابطه معنادار میان میزان تحصیلات و کیفیت زندگی وجود ندارد.
  کلیدواژگان: کیفیت زندگی، شهرهای جدید، شهر جدید بینالود، نرم افزار SPSS
 • کیومرث حبیبی، آرمان رحیمی صفحات 37-52
  بررسی و شناخت وضعیت محلات و تنگناهای توسعه آنها به لحاظ پایداری و توسعه پایدار در شهرها، از مسایلی است که اخیرا در فرهنگ برنامه ریزی شهری مطرح شده، اما هنوز در کشور ما جایگاه آن به خوبی طرح نشده است.لذا هدف اصلی این پژوهش سنجش سطح پایداری اجتماعی- اقتصادی در محله قطارچیان شهر سنندج با استفاده از شاخص جاپای بوم شناختی می باشد.روش تحقیق در این پژوهش از نوع توصیفی تحلیلی و با تکیه بر مطالعات کتابخانه ای و اسنادی و برداشت های میدانی می باشد.بدین منظور تعداد 337 پرسش نامه در میان ساکنین این محله توزیع شده است.شایان ذکر است که مقدار ضریب آلفای کرونباخ (0.78) نیز روایی پرسش نامه ها را در حد زیادی تایید می کند.متغیر وابسته در این تحقیق اجزاء جاپای بوم شناختی(غذا، حمل و نقل، مسکن و کالای مصرفی) و متغیر وابسته نیز عوامل اجتماعی – اقتصادی(سن، جنس، تاهل و تجرد، سطح درآمد و سطح تحصیلات) می باشند.تحلیل داده ها با استفاده از تحلیل رگرسیونی چند متغیره، آزمونT و ضریب Beta در دو مرحله صورت گرفته است.ابتدا در مرحله اول تاثیر عوامل اجتماعی- اقتصادی بر تک تک اجزاء جاپا مورد بررسی قرار گرفته و در مرحله دوم نیز تاثیر همین عوامل بر روی جاپای کلی محله مورد بررسی قرار می گیرد.نتایج نشان می دهد که در میان متغیرهای اجتماعی اقتصادی، سطح درآمد بیشترین تاثیر را بر جاپای بوم شناختی غذا، حمل و نقل و مسکن داشته و سطح سواد نیز بیشترین تاثیر را بر جاپای کالاهای مصرفی در محله قطارچیان دارد.به صورت کلی نیز می توان نتیجه گرفت که پارامترهای متغیر اجتماعی اقتصادی به طور کلی در حدود 83 درصد بر جاپای کلی محله قطارچیان تاثیرگذار می باشند.
  کلیدواژگان: محله پایدار، محله قطارچیان، تحلیل رگرسیونی، توسعه پایدار
 • حسن اسماعیل زاده، شمسیه صالح پور، یعقوب اسماعیل زاده صفحات 53-69
  از منظر توسعه پایدار، سرمایه اجتماعی در کنار سرمایه طبیعی، انسان ساخت و سرمایه انسانی، جزئی جدایی ناپذیر از مجموعه ثروت هر ملتی بوده و یکی از عوامل کلیدی توسعه نقاط روستایی در جهت رفع نابرابری ها محسوب می شود. پژوهش حاضر باهدف تحلیل فضایی سطوح توسعه یافتگی نقاط روستایی شهرستان های استان آذربایجان شرقی به لحاظ شاخص های توسعه پایدار و ارتباط آن با سرمایه اجتماعی با روش توصیفی و تحلیلی انجام شده است. جامعه آماری پژوهش، 19 شهرستان استان آذربایجان شرقی با 43 شاخص برای سنجش توسعه پایدار نقاط روستایی و 384 نفر از سرپرستان خانوارها به عنوان حجم نمونه برای مقوله سرمایه اجتماعی بوده است. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه و شیوه نمونه گیری تصادفی ساده است. تجزیه و تحلیل داده ها در این پژوهش با استفاده از نرم افزار Excel و SPSS صورت گرفته است. نتایج حاصل از تاکسونومی عددی نشان می دهد که از 19 شهرستان، نقاط روستایی 2 شهرستان مراغه و مرند به لحاظ شاخص های توسعه در سطح اول و 2 شهرستان چاراویماق، خداآفرین در رده آخر سطح چهارم توسعه قرارگرفته اند. از نظر سرمایه اجتماعی نیز نقاط روستایی شهرستان های تبریز، مراغه، مرند، میانه در سطح بالا و جلفا، هریس، عجب شیر، ورزقان، خدا آفرین، چاراویماق در سطح خیلی پایین قرار دارند. این نتایج بیانگر وجود نابرابری عمیق میان نقاط روستایی استان به لحاظ شاخص های توسعه پایدار و سرمایه اجتماعی است. همچنین، نتایج نشان می دهد که ابعاد پنج گانه سرمایه اجتماعی با توسعه پایدار دارای رابطه ای معنی دار هستند که از این بین مشارکت اجتماعی با 0.415 دارای بیش ترین تاثیر است. به طور کلی بین توسعه پایدار نقاط روستایی شهرستان های استان آذربایجان شرقی و سرمایه اجتماعی به میزان 0.98 با سطح اطمینان 0.99 درصد رابطه ی مثبتی وجود دارد. بر این اساس می توان عنوان نمود، نقاطی که میزان مشارکت، اعتماد، تعامل و انسجام در آن ها بیشتر بوده است، از نظر توسعه، روند رو به رشدی داشته اند. از این رو، می توان اذعان نمود که سرمایه اجتماعی با میانگین 3.85 در نیل به توسعه پایدار نقاط روستایی محدوده مورد مطالعه تاثیر داشته است.
  کلیدواژگان: تحلیل فضایی، توسعه پایدار، مناطق روستایی، سرمایه اجتماعی، آذربایجان شرقی
 • حمدالله سجاسی قیداری، طاهره صادقلو، عبدالرضا رکن الدین افتخاری صفحات 71-88
  اکنون خلاقیت و نوآوری در حال تبدیل شدن به ارکان اصلی توسعه پایدار است. در این راستا کارآفرینی روستایی، بویژه در بخش گردشگری و اکوتوریسم می تواند با شناسایی مزیت ها، محدودیت ها و ضعف ها و قوت های گردشگری و اکوتوریسم روستایی براساس برنامه ریزی راهبردی مناسب به توسعه اقتصادی روستایی در کنار سایر ابعاد کمک کند. این امر به ویژه در مناطق روستایی حاشیه کلانشهر ها به دلیل نرخ بالای مراجعه گردشگران شهری به مناطق با جاذبه های اکوتوریستی روستایی بیش از پیش اهمیت می یابد. بر این اساس سوال کلیدی این است که راهبردهای مناسب جهت توسعه کارآفرینی گردشگری و اکوتوریسم در مناطق روستایی رود دره های استان تهران چگونه می باشد؟ به این منظور مقاله حاضر با استفاده از روش پیمایشی و مطالعات میدانی در دو سطح صاحبان کسب و کارها و روستاییان با مدل SWOC(SWOT) به ارائه راهبرد کانونی در جهت توسعه کارآفرینی گردشگری و اکوتوریسم در مناطق روستایی پرداخته است و نتایج نشان دهنده این است که راهبردهای توسعه کارآفرینی اکوتوریستی در دو سطح صاحبان کسب و کارها و روستاییان به طور کلی، جهتگیری عمده در وضع موجود به سوی راهبرد تدافعی بوده اما برای دستیابی به جایگاه مطلوب در توسعه کارآفرینی اکوتوریستی نیاز به اتخاذ راهبرد جهشی تهاجمی می باشد. همچنین نتایج ارزیابی راهبردهای تدوین شده بر اساس روش QSPM نشان میدهد که راهبرد ارائه منابع و تسهیلات مالی و اعتباری کم بهره به روستاییان برای راه اندازی کسب و کارهایی در حوزه گردشگری روستایی با مجموع نمره جذابیت 078/3 دارای بالاترین اولویت به لحاظ برنامه ریزی برای توسعه کارآفرینی اکوتوریستی در منطقه می باشد.
  کلیدواژگان: کارآفرینی، گردشگری روستایی، کارآفرینی اکوتوریسم، مدل SWOT و QSPM، استان تهران
 • غریب فاضل نیا، غزاله احمدی، سید یاسر حکیم دوست صفحات 89-103
  سکونتگاه های روستایی به عنوان کوچکترین واحد جغرافیایی، تحت تاثیر عوامل مختلفی مانند عوامل طبیعی، اجتماعی، فرهنگی، تاریخی و اقتصادی در بستر جغرافیایی و در قالب روابط انسان و محیط شکل گرفته اند. لذا با توجه به تنوع بستر جغرافیایی آنها، شکل های متنوعی از روستاها به وجود آمده و تفاوت های موجود در آنها، با وجود همگنی ها برای توسعه روستایی قابل مطالعه و بررسی است، همچنین توسعه روستایی، راهبردی است که به منظور بهبود زندگی اقتصادی و اجتماعی گروه خاصی از مردم (روستاییان فقیر) طراحی شده است، و جزئی از برنامه های توسعه هر کشور است که برای دگرگون سازی ساخت اجتماعی- اقتصادی جامعه روستایی بکار می روند. بنابراین با توجه به اینکه مشاغل اصلی شهرستان روانسر کشاورزی می باشد و بیشتر مردم آن کل یا بیشتر اوقات زندگی شان در روستاها به سر می برند مشخص کردن عوامل تاثیرگذار بر توسعه یافتگی و نیافتگی آن ضروری می باشد. لذا هدف از این پژوهش که از نوع توصیفی-تحلیلی و کاربردی است تعیین سطح توسعه یافتگی روستاهای شهرستان روانسر است، بنابراین با استفاده از روش تحلیل عاملی با 37 شاخص سطح توسعه مکانی-فضایی روستاهایی شهرستان روانسر تجزیه و تحلیل شده، که به 5 عامل تقلیل یافته و عامل اول که اقتصادی - اجتماعی بوده بالاترین درصد واریانس ها را به خود اختصاص داده است، و بیشترین تاثیر را در سطح توسعه یافتگی روستاهای شهرستان روانسر دارد، و همچنین با مدل تخمین تراکم کرنل سطح توسعه یافتگی سنجیده شده است، که نتایج نشان داد روستاهای جنوبی و جنوب غربی شهرستان روانسر توسعه یافته تر از دیگر قسمت های آن می باشد.
  کلیدواژگان: تحلیل عاملی، تخمین تراکم کرنل، توسعه مکانی، فضایی، روانسر، مناطق روستایی
 • امید رحیمی، حسین نظم فر صفحات 105-117
  رسوبات دریاچه ی زریوار واقع در استان کردستان با پوشش دوره ی زمانی تقریبا ده هزار ساله برای نوع دانه بندی رسوبات و مقادیر دیاتومه ها مورد آزمایش قرار گرفته شده است. بازسازی تغییرات در سطح آب دریاچه، میزان تغییرات در اندازه ی دانه های رسوبی و شوری از مغزه ی رسوبی 688 سانتی متری برداشته شده از نزدیک ساحل غربی دریاچه توالی از تغییرات آب و هوای و تغییرات محیطی را نشان می دهد. دو مرحله ی کاهش و تغییر در سطح آب دریاچه در 6870-5500 و3170- 1300 سال قبل به همراه مقادیر بالای ذرات ماسه، کاهش در میزان ذرات سیلت و کاهش گونه های دیاتومه های آب شیرین و کاهش شکل های الیگوتروفنتیک دریاچه به همراه پیک مشخصی از افزایش گونه های آب شور و افزایش در اشکال مزوتروفنتیک دریاچه و افزایش گونه های Cymbella ehrenbergii رخ داده داده است بیشترین افزایش در گونه های آب شور مربوط به گونه ی Anomoeoneis Sphaerophora در 6000 سال قبل می باشد. دو مرحله ی افزایش سطح آب دریاچه در 8950-6870 و 5500-3170 سال قبل به همراه افزایش در میزان سیلت، کاهش میزان ماسه، افزایش میزان گونه های دیاتومه های آب شیرین و درصد کم یا ناپدید شدن تقریبی گونه های آب شور شامل A. Sphaerophora و افزایش در گونه های Cymbella leptoceros همراه با افزایش در شکل های الیگوترفنتیک و کاهش شکل های ائوتروفنتیک دریاچه می باشد. هدف دیگر این مطالعه بررسی تغییرات خط ساحلی و سطح آب دریاچه با استفاده از چهار تصویر ماهواره ای می باشد که نتایج به دست آمده از تکنیک GIS، آماده سازی، پردازش و طبقه بندی حاکی از کاهش شدید سطح آب دریاچه از سال 2003 تا 2011 از 71/21 کیلومتر مربع به 04/13 کیلومتر مربع یعنی از دست رفتن 95/39 درصد کل سطح دریاچه در مدت 8 سال می باشد.
  کلیدواژگان: دیاتومه، تغییرات محیطی، کواترنر، دریاچه ی زریوار
 • سیدعباس رجایی، محمد امین خراسانی، بهمن صحنه صفحات 119-136
  انسجام و یکپارچگی فضایی سکونتگاه های پیرامون مناطق کلانشهری با شهر مرکزی و توسعه حمل و نقل شهری پدیده ای را تحت عنوان سفرهای روزانه ایجاد کرده است. این پدیده در شهرها و روستاهای پیرامون مناطق کلانشهری به چشم می خورد و از طرفی با توجه به ساختارهای اقتصادی و اجتماعی این پدیده با تفاوت هایی به چشم می خورد. در کشور ما تاکنون آمار رسمی از این تعداد جمعیت منتشر نشده، اما در سرشماری 1385 اولین تلاش برای بررسی این جمعیت انجام شد. در این بررسی با استفاده از تحلیل اکتشافی و بکارگیری آمارهای فضایی سعی شد تا این پدیده از نظر مکانی و از نظر توزیع فضایی در پیرامون کلانشهرهای کشور مشخص شود. بر اساس یافته های تحقیق این پدیده در همه کلانشهرهای کشور وجود دارد اما از نظر توزیع مکانی این پدیده، کلانشهرها از همدیگر متفاوت هستند. بر اساس تحلیل های فضایی انجام شده در کلانشهرهای اصفهان، تهران و شیراز این پدیده از نظر مکانی به صورت خوشه ای بوده که نشاندهنده ناهمگنی فضایی در سطح این کلانشهرهاست بصورتی که بالاترین مقادیر در مجاورت کلانشهرها بچشم می خورد. در کلانشهر تبریز این داده ها دارای یک توزیع نامنظم بوده است. از این رو در این کلانشهر این پدیده نه در سطح کلانشهر پراکنده شده و نه به صورت خوشه ای دارای مکانی مشخص است.
  کلیدواژگان: آمد و شد روزانه، تحلیل مکانی، آمارهای فضایی، کلانشهرها
 • علی شماعی، حمیدرضا تلخابی صفحات 137-149
  هر گونه مداخله و اقدام در بافت های فرسوده شهری، به دلیل خصوصیات خاص اقتصادی، اجتماعی، کالبدی این پهنه ها، دقت و ظرافت خاص خود را می طلبد. هدف این پژوهش ظرفیت سنجی قطعات و اولویت بندی پهنه ها برای نوسازی است. معیار های ظرفیت سنجی و پهنه بندی شامل کاربری زمین، دانه بندی قطعات، عرض معابر، کیفیت ابنیه و مصالح بکار رفته در آنهاست. محدوده مورد مطالعه بافت فرسوده واقع در بخش مرکزی شهر اراک با مساحتی حدود 62 هکتار و جمعیتی حدود 14352 نفر در سال1390 است. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی با بهره گیری از مدل های تحلیل سلسه مراتبی و منطق فازی در محیط نرم افزار Arc GIS است. شناخت و تعیین اولویت های نوسازی با بکارگیری مدل های کمی و استفاده از معیارهای کالبدی در مدیریت بهینه نوسازی بسیار ضروری است. نتایج پژوهش نشان می دهد با توجه به تقسیم بندی بافت فرسوده 62 هکتاری در 4 گروه با اولویت خیلی زیاد، زیاد، متوسط و کم، قطعات با اولویت خیلی زیاد در هسته مرکزی شهر واقع اند و قطعات با اولویت زیاد در کل بافت پراکنده می باشند. همچنین مجموع مساحت قطعات با اولویت خیلی زیاد و زیاد که جمعا حدود 10.9 هکتار می باشند و در وضع موجود حدود 357 نفر سکنه دارند، که در صورت اتخاذ مدیریت بهینه و اعمال ضوابط احداث بنای ویژه در این محدوده، می توان جمعیتی بالغ بر 8000نفر را اسکان داد.
  کلیدواژگان: ظرفیت سنجی، پهنه بندی بافت فرسوده، بخش مرکزی شهر، نوسازی شهری، شهر اراک
 • علیرضا تجری، منوچهر بابانژاد، فاطمه کاردل، کریم سلیمانی صفحات 151-164
  برای برنامه ریزی مدیریت بهینه منابع آب به ویژه در حوضه های آبخیز بزرگ، شناخت روابط هیدرولوژیکی جهت تشخیص عوامل تاثیرگذار بر خشکسالی هیدرولوژیک امری ضروری به نظر می رسد. خشکسالی از جمله عوامل طبیعی است که طی چند دهه گذشته خسارات زیادی را متوجه جوامع و محیط زیست ایران و حتی جهان نموده است. این تحقیق به بررسی عوامل تاثیرگذار بر خشکسالی هیدرولوژیک حوضه آبخیز استان لرستان می پردازد. ابتدا 25 ایستگاه مناسب با توجه به پراکنش جغرافیایی و تنوع مساحت این استان در نظر گرفته شدند. اطلاعات فیزیوگرافی ایستگاه ها با استفاده از نقشه های توپوگرافی استخراج، سپس تجزیه و تحلیل عاملی روی 15 متغیر نمونه برداری شده از ایستگاه ها در نرم افزار آماری R-3-1-1 انجام شده است. نتایج نشان دادند که متغیرهای بارش، مساحت، تراکم زهکشی، و درصد اراضی فقیر از عوامل اصلی بوده و در مجموع 684/84 درصد از کل تغییرات در داده ها را بیان می کنند. سپس متغیرهای چهارگانه استخراج شده با تحلیل خوشه ای گروه بندی شدند و در نهایت دو گروه همگن بدست آمدند. به منظور بررسی صحت تحلیل خوشه ای در تعیین مناطق همگن از تحلیل ممیزی استفاده شد. تحلیل ممیزی صورت گرفته برای دو گروه همگن بر اساس متغیرهای چهارگانه یک تابع متمایز کننده ایجاد گردید. نتایج ضرایب تابع متمایز کننده در حالت استاندارد نشان دادند که در تابع ایجاد شده متغیر بارش با بارندگی متوسط با بیشترین بار وزنی 979/0، و متغیر مساحت با بار وزنی877/0، مهمترین متغیرهای متمایز کننده گروه های همگن از یکدیگر می باشند. در نهایت مقادیر همبستگی برآورد شده نشانگر آن است که دو گروه همگن از یکدیگر مجزا می باشند.
  کلیدواژگان: خشکسالی، تحلیل عاملی، همگن بندی، تحلیل خوشه ای، تحلیل متمایزی
 • جواد خوشحال دستجردی، عبدالقدیر نظری، عبدالعظیم قانقرمه، حسین علی فلاحی صفحات 165-181
  در شهرستان گنبدکاووس که یکی از قطب های تولید گندم کشور بشمار می رود اصولا این محصول بصورت دیم کاشته می شود و کشاورزان برای انجام کشت منتظر می مانند تا اولین بارش مناسب، قبل از کاشت نازل شود و ذخیره آبی برای جوانه زنی و مراحل بعد از آن تا بارش بعدی فراهم گردد. بنابراین برای تنظیم تقویم زراعی کشاورزان نیازمند مطلع بودن از تاریخ های احتمالی چنین نزولات خواهند بود. همچنین در هنگام برداشت نیز عدم روزهای بدون باران و یا با باران بسیار کم اهمیت حیاتی دارد چرا که باعث نم کشیدن و زمینه ساز آفات خواهد بود. لذا هدف از این بررسی ارائه جداولی زمانی است که کشاورزان بتوانند، از آن بعنوان تقویم زراعی کاشت و برداشت استفاده نمایند. برای تهیه این جداول آمار بارندگیهای بیش از 5 میلی متر و کمتر از 1 میلی متر به ترتیب برای آغاز دوره های کاشت و برداشت از 9 ایستگاه مستقر در منطقه در طی یک دوره 15 ساله از سازمانهای ذی ربط اخذ گردید. سپس تاریخ روزهای بارانی در هر سال در زمان کاشت و داشت مشخص و به روز ژولیوسی تبدیل گردید. ارقام حاصل با توزیع های مختلف آماری برازش داده شد و بهترین توزیع انتخاب گردید. آنگاه تاریخ احتمالی وقوع ریزش های مورد نظر در ماه های آغازین فصل پائیز و ماه های آخرین فصل بهار محاسبه شد. برای سنجی 5 درصد از روزهای برآوردی بصورت تصادفی انتخاب گردید. میزان بارش این روزها از ایستگاه های مستقر در منطقه استخراج شد. همچنین اطلاعات سینوپتیکی 6 ساعت به 6 ساعته این روزها نیز از سه روز قبل از سایت c.d.cاخذ و نقشه های صحت ترازهای مختلف آن به کمک نرم افزار گرادس ترسیم شد منشاء سامانه ها، موجد بارش، مسیر و منابع رطوبتی آنها و همچنین چگونگی فرایندهای عامل ریزش باران در منطقه تحلیل گردید. نتایج نشان داد با استفاده از تاریخ و مقدار بارش های فرو ریخته شده در طی دوره های گذشته و به کمک قانون احتمالات با دقت بالایی می توان زمان وقوع، مقدار بارش ها و منشاء و مسیر سامانه های بارش زا را در ابتدا و انتهای فصل کشت محصول (گندم) برآورد نمود و براساس آن تقویم زراعی را تنظیم کرد.
  کلیدواژگان: اولین بارش در زمان کاشت، تحلیل آماری و سینوپتیکی، تقویم زراعی، گندم دیم و گنبدکاووس
 • فیروز مجرد، هوشنگ کاکایی صفحات 182-197
  به دلیل کمبود ایستگاه های هواشناسی در ایران و اهمیت بالای عنصر بارش در تمام برنامه ریزی ها، برآورد بارش در مناطق فاقد ایستگاه اهمیت فراوانی دارد. در این تحقیق به منظور برآورد میانگین بارش های فصلی و سالانه در استان کرمانشاه، از آمار روزانه بارش 46 ایستگاه باران سنجی و سینوپتیک استان در یک دوره 20 ساله استفاده شده است. به این منظور از روش های تک-متغیره (قطعی و زمین آمار) و چندمتغیره (زمین آمار و رگرسیون خطی) استفاده شده است. روال معمول در برآورد مکانی بارش ایران در مطالعات قبلی، استفاده از یک متغیر- معمولا ارتفاع- و به کارگیری تنظیمات پیش فرض در روش های میان یابی بوده است. در حالی که در این تحقیق، اولا در روش های چندمتغیره، علاوه بر عامل ارتفاع از سطح دریا، از متغیرهای دیگری نظیر میزان شیب و طول و عرض جغرافیایی به عنوان متغیرهای کمکی (مستقل) استفاده شده است؛ ثانیا به جای به کاربردن مقادیر پیش فرض مدل ها، بسته به روش میان یابی مورد استفاده، تنظیمات متعددی بر روی 8 پارامتر در روش های قطعی و حداکثر 31 پارامتر در روش های زمین آمار، انجام گرفت و اثر هر کدام در مقدار بارش برآوردشده، بررسی گردید و خطای برآورد در هر مورد ارزیابی شد. از جمله در روش های زمین آمار، نیم تغییرنما و کوواریوگرام متقابل بهینه باتوجه به ساختار فضایی متغیر موردمطالعه انتخاب، و ویژگی های هرکدام با توجه به داشتن کمترین خطا تنظیم گردید. نتایج حاصل از تکنیک ارزیابی متقابل نشان داد که روش های قطعی در تمام موارد، خطای بیشتری نسبت به روش های زمین آمار داشته است. برای برآورد میانگین بارش فصل بهار، روش رگرسیون چندمتغیره خطی، بارش فصول تابستان و پاییز روش کریجینگ معمولی، و بارش فصل زمستان و نیز بارش سالانه، روش کوکریجینگ معمولی به عنوان مدل های بهینه شناخته شدند. بر این اساس، میانگین بارش سالانه در سطح استان 479 میلی متر (346 تا 848 میلی متر)، با حداکثر بارش فصلی زمستانه 212 میلی متر (معادل 3/44 درصد بارش سالانه) برآورد گردید.
  کلیدواژگان: زمین آمار، رگرسیون، میان یابی، بارش، استان کرمانشاه
 • سعید نگهبان، منصور جعفربیگلو، عبدالکریم ویسی، طاهر ولی پور صفحات 199-209
  نوزمین ساخت یکی از عوامل موثر در شکل گیری پادگانه های رودخانه ای در زاگرس شمال غربی می باشد. این پژوهش به بررسی نقش و تاثیرات زمین ساخت بر شکل گیری پادگانه های رودخانه ای در امتداد رودخانه گیلانغرب می پردازد. مسئله اصلی این تحقیق یکسان نبودن تعداد پادگانه ها و ارتفاع آنها در دو طرف رودخانه گیلانغرب می باشد. در این راستا ابتدا به ارزیابی فعالیت نوزمین ساخت منطقه با استفاده از شاخص های ژئومورفیک((SL،S،smf،... و شواهد ئومورفولویکی فعالیت نوزمین ساخت در منطقه پرداخته شد.برای بررسی تاثیر نوزمین ساخت بر شکل گیری پادگانه های رودخانه ای سه نیمرخ توپوگرافی در ابتدا، وسط و انتهای بازه مورد بررسی از رودخانه با فوصل متفاوت از راندگی گیلانغرب تهیه و مورد تحلیل قرار گرفتند. در این پژوهش از DEM ده متر، عکسهای هوائی 1:20000 سال 1347 و تصاویر ماهواره IRS به عنوان داده های تحقیق استفاده شده و از بازدیدهای میدانی برا شناسایی شواهد ژئومورفولوژیکی بهره گرفته شده است.نتایج کمی بدست آمده از شاخص های ژئومورفیک و بررسی شواهدژئومورفولوژیکی حاکی از شدت فعالیت های نوزمین ساختی در منطقه می باشد. بررسی نیمرخ پادگانه ها نشان دهنده ایعدم تقارن پادگانه ها در دو طرف رودخانه بوده بطوریکه در ساحل چپ سه پادگانه و در ساحل راست به موازات نزدیک شدن رودخانه به راندگی گیلانغرب به ترتیب 3، 4 و 5 پادگانه شکل گرفته که ارتفاع این پادگانه ها از سطح بستر رودخانه یکسان نمی باشد. بنابراین با توجه به عدم یکسان بودن تعداد و ارتفاع پادگانه ها و افزایش تعداد پادگانه ها در نزدیکی راندگی گیلانغرب می توان نتیجه گرفت که نوزمین ساخت عامل اصلی شکل گیری و ناهنجاریهای موجود در تعداد و ارتفاع پادگانه ها می باشد.
  کلیدواژگان: نو زمین ساخت، پادگانه های رودخانه ای، راندگی گیلانغرب، رودخانه گیلانغرب
 • علی اکبر نجفی کانی، علیرضا خواجه شاهکوهی، شهرام مهدوی صفحات 211-224
  دستیابی به کیفیت زندگی یکی از اهداف راهبردی توسعه پایدار شهری قلمداد می شود که بشر در طول حیات خویش به دنبال ارتقاء کمی و کیفی آن بوده است.بنابراین می توان گفت که کیفیت زندگی هم هدف و هم وسیله توسعه پایدار است. هدف مقاله حاضر، ارزیابی و سنجش شاخص های توسعه به ویژه شاخص های کیفیت زندگی در سطح مناطق و نواحی شهر کاشان است. برای رسیدن به این هدف از روش توصیفی- تحلیلی و مطالعات میدانی استفاده شده است. شهر کاشان از دو منطقه و 10 ناحیه شهری تشکیل شده است که در اینجا به علت گستردگیناحیه مورد مطالعه، نواحی 1، 3 و 8 به عنوان نمونه که معرف ویژگی های اقتصادی، اجتماعی و جمعیت شناختی شهر کاشان هستند مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته اند.همچنین با استفاده از فرمول کوکران تعداد 267 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند و پرسش نامه به صورت تصادفی بین آنها توزیع شده است. داده های جمع آوری شده، با استفاده از نرم افزار SPSSو آزمون های ناپارامتریک کروسکال والیس و کای اسکوئرو در نهایت آزمون پارامتریک F یک طرفه/دانکن مورد تجزیه و تحلیل و ارزیابی قرار گرفته اند. یافته های بدست آمدهنشان دهنده، تفاوت معنی دار تا سطح 99% در رابطه با مولفه های اقتصادی و کالبدی-زیست محیطی و تفاوت معنی دار 95 درصد بین مولفه های اجتماعی در سطح نواحی مورد مطالعه می باشند. میانگین های رتبه ای بدست آمده نشان دهنده، وضعیت اقتصادی، اجتماعی و کالبدی-زیست محیطی بهترناحیهیک نسبت به دوناحیهءدیگر است.
  کلیدواژگان: توسعه شهری، کیفیت زندگی، رفاه و برخورداری، کاشان
|
 • Pages 1-17
  Current trends and accelerated the rapid development of the tourism industry، traditional methods used to gradually lose their effectiveness Success in this area is one of the ways to provide new and innovative attractions. One of the branches of ecotourism، geotourism is a relatively new trend in tourism is to introduce natural landscapes providing tourists with location، it tries to preserve the identity. in fact، the structure of geological geotourism natural landscapes، soils، geology، vegetation and geomorphology، such as national parks، springs، waterfalls، lagoons، caves، karst and salt domes to Gary One of the objectives of the points defined geotourism the tourism resource protection، well-being and quality of life of local communities and the selection of locations and units as geopark (Area includes several features not only capable، but because of geological and ecological benefits of archaeological and cultural value is high). However، in our country، with all its natural diversity and climate in this area largely neglected in development planning has been addressed. Materials and MethodsThis library procedures (documents) and the field is done. Documentary information required in referring to the libraries And sites of various organizations such as the Cultural Heritage and Tourism، the Department of Natural Resources، Geological Survey، Statistics Agency، Meteorological Organization، the digital maps and data were collected. Elevation Model DEM map of the whole country was prepared and slope map of the elevation model was produced. Topographic map of 1:50000 maps and geographical organization of the armed forces were prepared Geological Map 1:250000 geological map of the country was prepared. Map to rivers and springs and the communication path، and urban and rural areas were obtained from topographical maps
  Keywords: tourism, ecotourism, Fuzzy, township of Shiraz
 • Pages 19-36
  Following a rapid increase in population and the prevalence of urban problems after World War II، the building of new cities has become one of the most important urban policies for alleviating these problems in large cities. However، these policies have failed in developing countries due to lack of detailed plans and lack of attention to the quality of urban life. New towns can reduce the growing trend of problems in metropolitan cities only when they can offer a high quality of life to citizens. Today، quality of life and methods of improving it are the main aim of plans developed by planners and thinkers as both the aim of and the means for sustainable development. So، the importance of quality of life on the one hand and the necessity of building new cities to reduce urban problems on the other hand have led us to investing at equality of life in the new city of Binalud in the present study. In addition to identifying the factors affecting these weaknesses and challenges، this study presents ways to enhance quality of life. In terms of methodology; this research is descriptive-analytical. Data collection has been conducted using a questionnaire. Data obtained from the questionnaire have been analyzed using the SPSS software and the following tests: Pearson، t-test، crosstabs، chi square and Spearman. The results showed that quality of life is at a very low level. According to the results، there is a significant relationship between quality of life and the following variables: age، duration of residence، gender، marital status، and employment. However، there is no significant relationship between the level of education and quality of life.
  Keywords: quality of life, new towns, new city of Binalud, SPSS software
 • Shamsyeh Saleh Pour, Yaghoub Esmaeilzadeh Pages 53-69
  In aspect of sustainable development، social capital beside natural capital، human development and human capital، is integral part of the wealth of nations، and is one of the key factors of rural areas development to eliminate inequalities. This research study spatial analysis Level of Rural areas development of East Azerbaijan Province in aspect of sustainable development indicators and its relationship from social capital using descriptive and analytical methods. Research statistical population are 19 counties and 43 indicators for measuring sustainable development rural areas of East Azerbaijan and 384 households as the sample size for the concept of social capital. Data collection tools are the questionnaire، and sampling method has Simple randomized. Data analysis has been done using Excel and SPSS software in this research. results of numerical taxonomy show that the from 19 counties، rural areas of Maragheh and Marand counties are The first level of development، and 2 city Charaoymaq، Khdaafryn are in the last Fourth level of development. So rural areas of Tabriz، Marageh، Marand and Myaneh counties are at the very high Level and Julfa، Harris، Ajabshir، Varzeqan، Khdaafryn، Charoymag counties are at very low levels in aspect of social capital. These results show deep inequality among rural areas in terms of sustainable development and social capital indicators. Results show that dimensions of social capital has a significant relationship with sustainable development، which among these dimensions، social participation has the greatest impact with 0. 415%. In generally، between sustainable development of rural areas and social capital is significant relationship with 0. 99 percent. Therefore، rural areas that have participation، confidence، cooperation، and cohesion، have more developmental range. Hence social capital is affect for achieving sustainable development in rural areas with an average of 3. 85.
  Keywords: spatial analysis, Sustainable Development, rural areas, social capital, East Azerbaijan
 • Pages 71-88
  Creativity and innovation are now becoming the main pillars of sustainable development. In this regard، rural entrepreneurship especially in tourism and ecotourism phase could help to rural economic development near the other dimension، by identifying the benefits، limitations، strengthes and weakness of rural tourism and ecotorism based on strategic planning. Although the concept of ecotourism as the ideal of Environmental Protection and Sustainable Development is based on the global current، eliminating many ecosystems، the role of human interference in the nature is more than that of natural conditions. Because of this، there is still a vulnerable stability condition without resistance. Other scholars including Carter and Caudal are in doubt about tourism and environmental sustainability; they believe that sustainable tourism، despite its obligations under environmental conditions، would not be achievable. However، some people like Butler believe that in spite of numerous investigations in this area، we must await the results and the related successful outcomes in the future. However، using the appropriate setting for the leisure environment، population is catchy. Ecotourism is able to use the increased powers of environmental cooperation، its economic impact، environmental protection، sustainable development and mobility and dynamism in the local and regional economy. Firstly، ecotourism planning، as a multi-criteria decision making problem is formulated using the SWOT technique. Therefors، the key question here is that what the appropriate strategies are in order to tourism and ecotourism entrepreneurship development in valley- rivers rural region of Tehrran proviance? For attain to this purpose، this article present the focal strategy for tourism and ecotourism entrepreneurship development in rural region by using of Survey and field studies in tow level include: Business owners and villagers، through of SWOC (SWOT) technique. Then by using of ecotourism function، a defined valley by implementing the SWOT method in several stages and overlapping atittud the centeral strategies for entrepreneurship ecotourism development in villages selected. Results showed central strategy is defensive that have 8 subset.
  Keywords: Rural tourism, Ecotourism entrepreneurship, SWOT technique, QSPM technique, Tehran Provience
 • Gharib Fazelniya, Ghazaleh Ahmadi, Yasar Hakimdust Pages 89-103
  Rural settlement as smallest geographical units، are influenced by different factors such as natural، social، cultural، historical and economical ones in geographical area and they have been formed on the basis of human being and environment relationships. So، with respect to their geographical area a variety of different shapes of villages have been formed and in spite of homogeneity، existing differences among them for rural development is worthwhile to be studied. Also، rural development is strategy which is designed to improve the economic and social life of a specific group of people (the rural poor) design and is part of developmental program of every Country that is used to change social-economical structure of rural Community. With respect to the fact that the main business of Rawansar town is agriculture and most people living there spend entire or most of their life in the villages، determining influencing factors on its being developed or not being developed is necessary. So، the purpose of this study which is descriptive-analytical is determining development level of villages of Rawansar town. Therefore، development level of place-space of villages of Rawansar town has been analyzed using factor analysis and with 37 indicators which were reduced to 5 factors. The first factor which is economical-social one has the highest percent of variances and most influences in development level of villages of Rawansar town. Also، development level has been evaluated by Kernel density estimation method which showed that southern and south-eastern villages of Rawansar town are more developed than its other villages.
  Keywords: Factor analysis, Kernel density estimation model, place, space development, rural areas
 • Omid Rahimi, Hossein Nazmfar Pages 105-117
  Lake Zariar sediments in Kurdistan province with covering the time period of 10،000 years were examined for type of grain size and the contents of diatoms. Reconstructions of the variations in lake water level، changes in grain size sediments and salinity from 688 cm core extracted from near west coast of lake suggest a sequence of climatic and environment changes. Two stages of low and varying lake-water level occurred in 6870–5500، and 3170-1300 cal yr BP with high content of sand decrease in content of silt، fresh-water and oligotraphentic forms with distinct increase peak of brackish-water forms، mesotraphentic forms and Cymbella ehrenbergii species. The more increase in brakish-water forms is associated with Anomoeoneis Sphaerophora forms in 6000 cal yr BP. Two stages of high lake-water level occurred in 6870–5500 and 3170-1300 cal yr BP with high content of silt decrease in content of sand increase in contents of fresh-water species and low percentages or near disappearance of brackishwater forms including A. sphaerophora increase in Cymbella leptoceros species with olligotraphentic and decrease in eutrophic forms. Other purpose of this study aimed to investigate coastline and water level changes of lake and identify the causes for the decline in lake level using four satellite imagery from 2003 to 2011 and GIS technique، preparing and processing، classifying the images and extract the land use map for these time periods. From 2003 to 2011، the water surface area of the Zeribar Lake decreased from 21. 71 to 13. 04 km2، a loss of 39. 95% over the only 8-years period.
 • Syyed Abas Rajaei, Mohammad Amin Khorasani, Bahman Sahneh Pages 119-136
  Spatial integration of settlements around metropolitan areas with central cities and urban transport development has created a phenomenon as day trips. This phenomenon in cities and villages around metropolitan areas and due to the economic and social structures of can be seen with differences. In our country official statistics of this population since have not been released، but the 1385 census was the first attempt to study this population. In this study، we try to consider the location and spatial distribution of the phenomenon is known around the metropolises of the country with usage of extraction analysis and spatial statistics. Based on the research findings، this phenomenon exists in all metropolises of the country، but in terms of spatial distribution، the big cities are different. Based on the spatial analysis performed in the metropolises of Isfahan، Tehran and Shiraz، this phenomenon from spatial perspective is cluster that represents spatial heterogeneity in the metropolitans، So that the highest values are found in the vicinity of metropolitans. The data contained in the Tabriz metropolitan area has an irregular distribution، hence، this phenomenon is not at the level of the Metropolitan scattered and not as a cluster has a specific place.
  Keywords: Daily Trips, Location Analysis, Spatial Statistics, Metropolitans
 • Pages 137-149
  Any rehabilitation in urban، due to the nature of the economic، social، physical this area، the precision of their own demands Urban expansion and Deteriorated textures of inner cities، an important problems in most of third world cities. As a causal system، economic، social an environmental affects، in the inner and outside of the big cities، consequence of this process. Identifying and determining priorities for renovation with using quantitative models with respect of fivefold physical parameter (streets width، Area، quality، materials and land uses) is significant for regeneration of Deteriorated textures. This article aim is Determine of renovation priorities in Arak central district with 62 hectares area and 14352 people. Research method is Descriptive – analytical with using AHP and Fuzzy Logic models in Arc GIS software. The results indicated that with based of AHP and Fuzzy Logic، high priorities parcels، In terms of location، do not follow the same distribution but have greater density by nearing the city center and the historical textures that average area have been calculated of high priority parts in mentioned models 6. 5 hectares and 4. 43 hectares in most high-priority parts. Finally، by considering the special construction in mentioned parts، Specified the renovation capabilities and over 8،000 populations will be settled. The results indicated that with based of AHP and Fuzzy Logic، high priorities parcels، In terms of location، do not follow the same distribution but have greater density by nearing the city center and the historical textures that average area have been calculated of high priority parts in mentioned models 6. 5 hectares and 4. 43 hectares in most high-priority parts. Finally، by considering the special construction in mentioned parts، Specified the renovation capabilities and over 8،000 populations will be settled.
  Keywords: Capacity Assessment, Zoning, Deteriorated textures, urban renovation, Arak
 • Karim Solymani Pages 151-164
  For optimization management planning of the water resources، particular in vast watershed، recognition of the hydrological relationships to determine influential hydrological factors in the hydrologic drought is necessary. Drought is one of the natural factors which in recent decades damaged many areas and environments in not only in Iran but also in the world. This research investigates factors that influence the hydrological drought analysis in Lorestan watershed province. In this research، we first selected 25 stations of Lorestan province which were suitable in geographic transmittance status and area varieties. The physiographical data of considered stations were derived through the topographic maps. These data were analyzed by factor analysis for 15 measured variables in the considered stations by R-3-1-1 statistical software. The Results have showed that the factors of rainfall، area، drainage density، and areas with poor vegetation as main factors have stated 84. 684 percent of total variations in the total selected data. Then، four selected factors were classified in to two homogenous groups by the cluster analysis. In order to test the accuracy of the cluster analysis in the homogenous areas، discriminant analysis was performed. Based on the four main selected factors in two homogenous areas، we have derived a differentiating function. The differentiating function coefficients in the standard mode showed that in the formed function، average rainfall and area with weight factor of 0. 979 and 0. 877، respectively، were the most significant group differentiator variables. Finally the coefficient correlation values indicate that these two groups are distinct from each other.
  Keywords: Drought, Factorial analysis, Homogenizing, Cluster analysis, Discriminant analysis
 • Javad Khoshal Dastjerdi, Abdolghadir Nazari, Abdolazim Ghangharmeh Pages 165-181
  Introduction
  Gonbad Kavoos province is considered as one of the poles of wheat production. This product is mainly planted in a dry way and before plantation the farmers wait for the first proper rainfall so that water supply could be provided for germination and the next steps. Therefore، to arrange a farming calendar، it is required to be aware of the probable dates of such rainfalls. Also during cultivation it is vital to know the no-raining days since it causes land humidity and pest. So، the purpose of this research is to provide a timetable to be used as a farming calendar by farmers for planting and cultivation. To prepare this table rainfall statistics more than 5 mm and less than 1 mm were obtained from related organizations to start planting and cultivation periods from 9 stations located in the area in 15 years. Then the date of rainy days during planting and cultivation was identified and turned into Julius day. The achieved numbers were practiced with different statistical distributions and the best one was selected. After that، the probable date of the considered raining was calculated in the first month of fall and the last month of spring. To estimate its accuracy 5 % of practiced days were randomly selected. The amount of rainfall was extracted from the stations located in the area. Also، synoptic information was taken from the site three days earlier from c. d. c. site and the maps of its various levels were drawn by Grads. Moreover، the source of systems، the cause of rain، the route and their humid sources and also the condition of rainfall factors were analyzed in the area. The results indicated that we could correctly estimate the time، amount، source and the route of raining systems in the beginning and at the end of planting season by the help of probability law and then arrange a farming calendar
  Keywords: the first rainfall during plantation, statistical, synoptic analysis, farming calendar, dry wheat, Gonbad Kavous
 • Firouz Mojarrad, Hooshang Kakaee Pages 182-197
  Estimation of rainfall in areas without stations is very important due to the lack of meteorological stations and significance of rainfall in various planning strategies. In this research، the daily rainfall data from 46 rain-gauge and synoptic stations in the Kermanshah province in a 20-year period has been used to estimate the seasonal and annual average rainfall in the region. To do this، univariate methods (deterministic and geostatistical) and multivariate methods (geostatistical and linear regression) have been used. The usual method for spatial estimation of rainfall in previous studies in Iran has been the use of one variable (usually altitude)، and also default settings of the interpolation methods. However، in this study، firstly، in the multivariate methods، in addition to the altitude، other variables such as slope percent، latitude and longitude have been used as covariates (independent variables). Secondly، instead of using the default values of the models، various settings were performed on the 8 parameters in the deterministic methods، and up to 31 parameters in the geostatistical methods depending on the interpolation method used، and then the effect of each method was evaluated in the precipitation estimates considering the error of each method. For example، in the geostatistical methods، optimized semivariogram and covariogram were determined in each case according to the spatial structure of the variable، and then their characteristics were adjusted by taking into account the lowest errors in the estimation of precipitation. The results of cross-validation technique showed that the deterministic methods have more errors than the geostatistical methods in all cases. To estimate the average spring rainfall، linear multivariate regression method، and for average summer and autumn rainfalls، ordinary kriging method، and finally for average winter and annual rainfalls، ordinary cokriging method were selected as the best methods. Based on this، the average annual rainfall in the province was estimated about 479 mm (346 to 848 mm)، with maximum seasonal rainfall of 212 mm in winter (equivalent to 44. 3% of the annual rainfall).
  Keywords: Geostatistics, Regression, Interpolation, Rainfall, Kermanshah Province
 • Pages 199-209
  Neo tectonics is one of the factors in the formation of river terraces in the northwestern Zagros. This study examines the impact of the neo tectonics on the formation of river terraces along. In equality in the number of terraces and their height in both sides of Gilan-e-gharb river comprises the main issue in this study. For this، at first the assessment of activity of the neotectonicsarea was performed by using geomorphic indicators (SL، S، smf) and geomorphological evidences of neo tectonics activity in the area. To examine the effect of the neo tectonicson the formation of river terraces، three topographic profiles in the beginning، middle and end of understudy interval of the riverwith different distances from Gilan-e-gharb thrust were analyzed. The quantitative results of geomorphic indicators and studying geomorphologic evidence simplicate on severity of neo tectonics activities in the region. Investigation of terraces profile indicates asymmetry of terraces in both sides of the river such that three terraces in the left shore and in right shore، along river close to Gilan-e-gharb thrust، respectively 3، 4 and 5 terraces were formed that the height of this terraces from riverbed does not equal. So، in regard to inequality in the number and the height of the terraces and increasing the number of terraces near Gilan-e-gharb thrust، we can conclude that neotectonics is the main factor in the formation and existing disorders in the number and height of terraces. In this study 10m Digital Elevation Model، 1:20000 aerial photographsin 1968 and IRS satellite images as study data، were used and field surveys were utilized to identify geomorphological evidences.
  Keywords: Neo tectonic, River Trace, Gilaneghar Landslide, Gilenegharb River
 • Ali Akbar Najafi Kani, Ali Reza Khajeh Shahkohi, Shahram Mahdavi Pages 211-224
  Achieving quality of life is considered one of the strategic goals of urban sustainable development which humans are seeking for promoting his life during his lifetime especially from 70s onwards، not only in quantitative dimension، nut in qualitative one. Therefore، it can be said that quality of life is both the aim and a means for sustainable development. In fact، quality of life can be considered both as an input and an output. The present study aims to evaluate and assess indicators of development، especially indicators of quality of life in the regional level and districts of kashan city. To achieve this objective، descriptive- analytical method and filed studies have been used. Kashan city is composed of two regions and 10 urban districts which due to extensive range of study areas، regions 1،3 and 8 have been analyzed and studied as sample areas that represents economic، social and demographic characteristics of kashan city. Therefore، the community of the study is the residents of the area mentioned of which 267 ones are selected using Cochran method and then the questionnaire was randomly distributed among them. Collected data obtained in the questionnaire have been analyzed and evaluated using SPSS software and Kroskalvalis and Ellis and Chi-square non-parametric tests، Spearman and Pearson correlation coefficient and finally ANOVA F parametric test and Duncan Test. Obtained findings indicate that there is a significant difference among economic –physical and environmental components up to the level of 99% and also there is a significant difference between social components in the areas under study. Obtained rating means shows better economic، social physical and environmental conditions of region one than other two regions.
  Keywords: Sustainable Development, Urban Sustainable Development of Quality of Life, Welfare, Enjoyment, Urban Infrastructures