فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات عمومی

ردیف ۴۱ تا ۶۰ از ۱۱۹ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
دوماهنامه خبر یزدا 1735-5648 1389 عذرا ذبیحی
خبرنامه انجمن ریاضی ایران تابستان 1398 انجمن ریاضی ایران
ماهنامه خواندنی 1735-0433 مرداد و شهریور 1399 ویدا صارمی نوری
ماهنامه داروگ مهر 1397 شرکت انتشارات فنی ایران
فصلنامه داستان شیراز پاییز 1398 مجید خادم
مجله دانش یوگا تیر 1399 سید عبدالحمید موحدی نایینی
ماهنامه دانشمند 1011-3495 تیر 1399 موسسه تحقیق و توسعه دانشمند
دو ماهنامه دنیای اسب زمستان 1397 مهندس سهیل یوسف نیا
نشریه جهانی دنیای تجارت مرداد و شهریور 1391 دنیای تجارت و گردشگری آریان
ماهنامه دنیای زنان 2568-1735 تیر 1399 دکتر اصغر نعمتی
ماهنامه دنیای شنا - ورزشهای آبی 1735-1804 مرداد 1399
ماهنامه دهیاریها فروردین و اردیبهشت 1398 سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور
ماهنامه دوست خردسالان اردیبهشت 1397 موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی
ماهنامه دوست نوجوانان فروردین 1397 موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی
ماهنامه دوست کودکان اردیبهشت 1397 موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی
ماهنامه رامش روان تیر 1399 محدثه قبادی
ماهنامه رزم آور 1735-014x آبان 1398 محمدرضا باقری خشکرودی
ماهنامه روانشناسی شادکامی و موفقیت 1393 موسسه فرهنگی شادکامی و موفقیت
ماهنامه روزنامک اسفند 1397 دکتر نوشیروان کیهانی زاده
مجله روزهای زندگی بچه ها ویژه نامه نوروز 98 دکتر علی فتح الله زاده خویی
|
 • pISSN: 1735-5648
  دوماهنامه
  صاحب امتیاز: عذرا ذبیحی
  مدیر مسئول: صمد محمد ابراهیم زاده سپاسگزار
  سردبیر: نصرالله سرمدی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 31 (1389)
 • ماهنامه اطلاعات و آموزش حفاظت از محیط زیست
  صاحب امتیاز: شرکت انتشارات فنی ایران
  مدیر مسئول: آرش قلمی فرد
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 26 (مهر 1397)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال