به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر اینصورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت
فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست نشریات گروه دامپزشکی

ردیف ۱ تا ۲۰ از ۲۳ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
Archives of Razi Institute 0365-3439 May-Jun 2022 موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی
Iranian Journal of Colorectal Research 2783-2430 Dec 2021 دانشگاه علوم پزشکی شیراز
Iranian Journal of Aquatic Animal Health 2345-315x 2021 انجمن علمی بهداشت آبزیان ایران
Iranian Journal of Ruminants Health Research Winter and Spring 2018 دانشگاه شهید چمران اهواز
Journal of Ruminants Health Research 2008-4994 Winter and Spring 2018 دانشگاه شهید چمران اهواز
Iranian Journal of Veterinary Medicine 2251-8894 Winter 2020 دانشگاه تهران
Iranian Journal of Veterinary Research 1728-1997 Winter 2022 دانشگاه شیراز
Veterinary Research Forum 2008-8140 Winter 2022 دانشگاه ارومیه
Iranian Journal of Veterinary Science and Technology 2008-465X Winter and Spring 2022 دانشگاه فردوسی مشهد
Iranian Journal of Veterinary Surgery 2008-3033 Winter-Spring 2022 انجمن جراحی دامپزشکی ایران
Journal of Zoonotic Diseaases 2476-535X Summer 2022 دانشگاه تبریز
نشریه التیام 2423-5695 بهار و تابستان 1400 انجمن جراحی دامپزشکی ایران
نشریه بیماری های قابل انتقال بین انسان و حیوان 2820 -9982 زمستان 1400 دکتر فهام خامسی پور
فصلنامه پاتوبیولوژی مقایسه ای 2228-5962 پاییز 1400 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
فصلنامه پژوهش و سازندگی 9632-1019 پاییز 1387 وزارت جهاد کشاورزی
نشریه تازه ها در میکروب شناسی دامپزشکی 2645-4491 پاییز و زمستان 1400 دانشگاه زابل
مجله تحقیقات آزمایشگاهی دامپزشکی 2345-2889 بهار و تابستان 1394 دانشگاه سمنان
مجله تحقیقات دامپزشکی 2008-2525 زمستان 1400 دانشگاه تهران
نشریه تحقیقات دامپزشکی و فرآورده های بیولوژیک 2423-5407 بهار 1401 موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی
فصلنامه دامپزشکی ایران 1735-6873 زمستان 1400 دانشگاه شهید چمران اهواز
|
 • eISSN: 2783-2430
  فصلنامه علمی مصوب پزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی شیراز
  مدیر مسئول: دکتر محمدهادی ایمانیه
  سردبیر: دکتر عباس رضاییان راد
  آخرین شماره ثبت شده: سال نهم شماره 4 (Dec 2021)
 • pISSN: 2345-315x
  دوفصلنامه علمی مصوب دامپزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: انجمن علمی بهداشت آبزیان ایران
  مدیر مسئول: دکتر مهدی سلطانی
  سردبیر: دکتر عیسی شریف پور
  آخرین شماره ثبت شده: سال هفتم شماره 2 (2021)
 • pISSN: 2008-8140 eISSN: 2322-3618
  فصلنامه علمی مصوب دامپزشکی به زبان انگلیسی
  صاحب امتیاز: دانشگاه ارومیه
  مدیر مسئول: دکتر حسین تاجیک
  سردبیر: دکتر فرشید صراف زاده رضایی
  آخرین شماره ثبت شده: سال سیزدهم شماره 1 (Winter 2022)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال