فهرست نشریات
وضعیت انتشار:
وضعیت متن:
زبان:
نوع نشریه:

فهرست الفبایی نشریات علمی (حرف م)

ردیف ۱ تا ۲۰ از ۴۰۳ عنوان نشریه
|
نام (به ترتیب الفبا) ISSN آخرین شماره صاحب امتیاز
نشریه ماشین بینایی و پردازش تصویر 2383-1197 پاییز و زمستان 1398 انجمن ماشین بینایی و پردازش تصویر ایران
دو فصلنامه ماشین های کشاورزی 2228-6829 نیمسال دوم 1399 دانشگاه فردوسی مشهد
فصلنامه مبانی فقهی حقوق اسلامی 2251-6272 پاییز و زمستان 1398 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
مجله مبانی نظری هنرهای تجسمی 2538-5666 پاییز و زمستان 1398 انجمن علمی هنرهای تجسمی ایران
نشریه متافیزیک 2008-8086 بهار و تابستان 1398 دانشگاه اصفهان
فصلنامه متن پژوهی ادبی 1735-1170 زمستان 1398 دانشگاه علامه طباطبایی
مجله متن شناسی ادب فارسی 2008-5486 زمستان 1397 دانشگاه اصفهان
فصلنامه مجلس و راهبرد 2322-1860 بهار 1399 مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی
مجله اقتصادی مهر و آبان 1398 وزارت امور اقتصادی و دارایی
مجله دانشکده پرستاری و مامایی مشهد 2008-2487 پاییز و زمستان 1389 دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مجله زبان و ادبیات عربی 2008-7217 بهار و تابستان 1398 دانشگاه فردوسی مشهد
مجله علمی پزشکی جندی شاپور 2252-052x خرداد و تیر 1399 دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
مجله علمی کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز 0254-3648 شهریور 1389 دانشگاه شهید چمران اهواز
مجله علوم آماری 1735-8183 بهار و تابستان 1399 انجمن آمار ایران
مجله علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز 1020-8576 بهار 1387 دکتر نعمت الله ریاضی
مجله علوم دانشگاه تهران 1058-1016 تابستان 1389 دانشگاه تهران
عمران و پروژه 2676-511X تیر 1399 دکتر علی قربانی
Journal of Oil, Gas and Petrochemical Technology 2383-2770 Summer 2019 دانشگاه خلیج فارس
نشریه محاسبات نرم 2322-3707 بهار و تابستان 1397 دانشگاه کاشان
مجله محاسبات و سامانه های توزیع شده 2645-4416 پاییز و زمستان 1398 دکتر شمس الله قنبری
|
 • pISSN: 2322-1860
  فصلنامه علمی مصوب علوم انسانی
  صاحب امتیاز: مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی
  مدیر مسئول: دکتر کاظم جلالی
  سردبیر: دکتر حسن سبحانی
  آخرین شماره ثبت شده: پیاپی 101 (بهار 1399)
راهنمای الفبایی
راهنمای موضوعی
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال